Page 1

Рік аИАанн.

пІ!олетарі всіх країн, єднайтеся!

96

Завтра минає

27-1

рі'l,ниця

16 ,48 (2432)

3 дня народження В. І. Леніна

ЧЕТВЕР

21 КВІТНЯ р.

1966 ЦІ ІІа

2

1'011.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАНОННОІ РАДИ ДЕП)'ТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

НАДИХАЮЧІ ЗАКЛИКИ ПАРТІЇ НА крокує по нашій землі. В ЕС ЯК завждн. в цю COHII'Uty по. ру

м,и rOTYEMOCII до Першотр.ав­ - радісноro овята оновленКІІ світу. Дня міжнарод.ної сол~р: ності трудящих. дня E)UlOCn І НІІ

госпного

селянства,

иепорушну

єЮtIСТI> і братерську АРужбу иа­ роді,в СРСР. І кожниА трудівник добре розуміє: цьому буде сприя­ ти ,ви,ріШeN'ИЯ великих соціально­ економічних

завдlUlЬ,

висунутих

ТР8JJ.ltцією.

по.

пролунало

'ка­

ХХІІІ з'їздом КПРС. ДиректИ8И з'їзду по п'ятирічно­ му ПJlаиу розкривають чудові перспекТJl8И JJ.альшoro піднесения

"кхаюче СJlОВО нашої пар1'liї до радянсWUlХ JlюдеЙ. до народі.

піJlJВllщенtlя 'lfа'ро~ого добробуту.

братерства робітникіа усіх країн. І

я,к ,завжди.

чаток

якіА

за

поклав

- напередодні

СВlІта

В.

І.

Лені,н.

світу.

радянської

економі.ки

і

культури,

І АК висловлеиltA овоїх потаємиих

проваджении

дося,гнеиь

науки.

техніки і передового досвіду. нау­ кова організація праці. В

новій

п'ятирІчці

належить

багато зробити для сілloCЬК()f'О господарства І

зараз. весняною

розаи_тку

KpaIHH.

порою.

коли,

з.а ,народним присліIВ·ЯМ. день рік годує. особлнво значи,мі Заклики партії до трудівників села: під­ внщувати урожайнїсгь сілloCЬКО­ гоооодарських культур і продук­ ТІІІВШСТЬ тваринництва. боротися

Опублl/Юаані вчора в .Правде. дум і прагнеиь с.приllмають міль­ 3акJWIКИ ЦК :КПРС до 1 ТравНА ЙОНИ ТРУДАЩИХ рішення з'їзду. В 1966 року npoJi,Н,1Іті 6оііовим ці диі ПОВClOди росте 11Ворча ак­ творчим духом ХХІІІ з'їзду пар­ тивність мас, розроБЛяютlоСЯ но­ соціал"тичні зобов'язання. тії. втілюють її непорушну ленін­ аї ську гекеральну ліні,ю у внутріш­ ПРИ'МИОЖУЮТIоСА ДОСЯl'некня перед­ нііі і зовиlwнііі політиці. :ПЛI8JIIИ травневої трудової вахти. 3усилляробі ..... иків. колгоспии­ парtiї виражаЮТI> коріині 'інтере­ кl.. ,Іителіген'ції оорямованіперш

закласти міцні основи майбутньо­

си радянського народу. користую­

ro

ТIоСIІ

його

за

кою.

Партія глибоко вірить в на­

безме1КflOЮ

підтрим.

РОд, у вели«і твор'" сили. в еві.т"ЛИЙ

розум.

невичерпну

енерГIЮ

:

, мас.

ТРУДЯЩІ РАД!lНСЬКОГО СОЮЗУ! ВСІ СИЛИ ' НА ЗДІЙС­ НЕННЯ РІШЕНЬ ХХІІІ З'ІЗДУ КПРС,

НА

,ВИКОНАННЯ

П'Я­

ТИРІЧНОГО ПЛАНУ! прого­ лошує ЦентралІоНИЙ Комітет.

ВПЕРЕД ДО НОВИХ ПЕРЕ­ МОГ У БОРОТЬБІ ЗА ТОРЖЕ­ СТВО , КОМУНlЗМУ В НАШІй

все на

те.

щоб

поста,вити

на

службу народу н.аявні резер.ВИ. повиlше ,використову,вати еконо­

мічні можливості. здіjjснюватирі­ шeнtlи

березиеaorо

і

BepecнeBoro

(1965 рік) Плеи.у",іа

"'К , КПРС,

які зиайшли дальwий· розвиток в матерІалах партій,носо з'їзду. На сучасиому етапігocnодарсь­

KorO будіВ'НИ"цТ1Іа особл,1fdI'O важ­ ливо наполегливо під;вищувати ПРОДУ,КТИВllltcть праці. знижувати собівартість, під;вищу,вати якість продукції. добиватися eKOНOMHoro витрачання матеріальних ресур­

за високу культуру землеробства. продуктltВно використовувати ,і береми

техніКу.

табельності радгоспу.

добиватися

кожног.о Перш

poзrориутн

за

важливо

за

зразкове

змагання

-

сі,вби, щоб

першого

ли

,на

прискорений

ДА'НСЬКОЇ иайвищої

народу.

розвиток

ек(Жоміки мети

заради блага

-

ЦIliНИ

також

повинні

в,нести

з

життя

ред

ми

YC~M

світом !Найглибшу аір­

нісТI> нашої ленінізму -

партії вічно

перемагаючому вчеиню.

життя

маРКalЗМУ­ жlfll()МУ асе­

революці iif\lOМY

Послідо8ltо

ідеї

проводячи

пролетарськосо інтер.

націоналізму. соціалісТИЧ1l0Ї )І, арності. партія ться за єднісТІ> міжнародного

ху.

в

КПРС

C'OJ\'-

неВТОМ1ІО 6оре­ і згуртованість

комуніСТИЧIlОГО

ру­

наполerливо

добиває­ ться об'ЄДН8tи1я зусиль 11 ароді в країн соціалізму, Jiародtв. _кі ве.

дуть націонаЛl>но-,виз<ВОЛI>НУ БQ­ ротьбу. трудящих всього світу в боротьбі проти імперіалізму і ко­ ЛOlllіалізму, за національне 'виз­

волення.

за

мир.

демократію

І

соціалізм.

безгосподарністю. і

надмірНІОСТЯ­

Mi8plfoтpaTcTВOМ.

Партія

3ІВертаЄТЬСА

у

своїх

Закликах до кожtЮго загону бу­ дівни«і,в «омуніз~у, пр,ацLвннкі1l кожної

,галузі

дapCТ1la і

наpo.!l.ИОГО

госпо­

культури з KOНKp~.

чіткою і ЯС1l0Ю програмою дій. Пере~ворюючн в життя рішен­ ня ХХlllз'їЗду КПРС, труді1\lllИ­ ки ПРОМИСЛОlЮCті. будіВНИЦl1ва і транспорту

,поклккані

підвищува­

ти ефе'ктКlJНість суспільиоro 'ВИ­ робництва. краще ви,користовуаа­

ти капітаЛІоНі в«ладе!l,НЯ і основні фонди. швидше оовоюватн нові потужиості. Необхідно зміцнюва­ ти техиолonчну 'і виробничу дис­ UИ'ІІJlіну, розвивати 'господарський розрахунок. niдвищувати рента-

підприємств. Великий Радянські люди гордятlоСЯ рід­ бельність ropAIITb- економічний виграш даідуть ком­

иою ленінськС)ІО па.ртією, ся с.воєю соціалісти'чною

Вітчиз­

ною опJtOТОМ миру, свободи І щастя ,всіх людей ка землі. Га­ рячиАвідгу.к у мільііонах сердець

знаХОДАТЬ Заклики партії кріШIТІІ MoryrиicTb Батьківщини. зміцню­ вати непорушну ОСН08у РаДIІНСЬ­ кої соці,алістичної держави союз робіти,ичoro класу і кол-

-,,-

РІшення з'Ізду-в lаси! 18 кві"tIllЯ В ЦК КП У,I<ІРЗlї'll.И ВідБУ .... ЗсЬ 1НІЗ:р.ЗІД~ ЧЛе'!{ !'В і .кан­

плексна механізація і автоматиза­ ція виробиицтва, на,полегл,иве за-

щасТIІ

вели-

трудящих.

Радя,иський карод зустрічає Першотр,авеиь, натхнetпfий рішеи­ нями ХХІІІ з'їзду КПРС. Все. що намітила партія. до чorо вона ' закликає. буде зроблеио. Така,

-

бойового

аванг'арду ·

нашого народу. така загальна

ля

всіх

PY~HO НОІ

радяиських

з~rртоваких

людей.

80-'

нenо-

нааколо

рід­

паРТІІ.

' Сміливо

і

впев'нено

дивл,ячись

в майбутнє. тр'удящі нашої Бать­ ківщи,ни на порозі овята з теплим. сердечн,им

,почуттям

прorолошу­

ють:

ХАй ЖИВЕ СТВОРЕНА ЛЕНІНИМ СЛА8НА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСЬ­ КОГО СОЮЗУ!

-

(ПереДОВІЗ, «ПРЗJВJ:Ь1» К!віllН,Я Ц. 'р.) .

u

СВІТЛОВИИ

з,а

ІВ

день

М~ХЗl'llізqв.aкf ЛЗlIІКИ Сем.ипOlЛКЇiв- і ЛЗіIllКИ МІІКОЛИ 'Савченкз Т,З, !sа,нз,

СЬКОІ l1'NIJXофаБРИd<!1t ообоs'яззлllCЯ І Герусз . Якіtть -

з мі'lfіlМа.лblНИ~'И зат:ptа11ЗIМИ 'РучІ}ІІ()Ї ,праці IItRpOCТIt'fIИ в 'ЦЬО'мур.оці ,н.а 350 геКТоаІроа,х ВИСОКИІЙ вроЖЗЙКЗІprroплі. Під неї бу.1И: ВЦ-

Зз

'в.ЇJ1IМ ;НlНlЗ . .густо­

т,а 'Н'ЗІС,ЗlджеIllНЯ ~58 ТІІС~Ч ку;щUв.н:з 'гекТЗlрі. О,щtroнacno Із оод і!нням, ,н:з, ,КОІЖНіИЙ геКl1З:Р 'ВН'О­ ,СНІТЬСЯ ПOl 1,5 ценггнерз м~ІІ/ер'а.ль­

д ИI!ІІз:r і в У ч:rеНIИ ЦК КП У,кр.Зії Н'и, ~Д6Hi Іплощіl з ..піщ ~рЗ!щIІІХ 'по- НІІХ Д()Ібрив. ' Мех.з;ні.3~и' і!І~КОj}истовуЮ11Ь1СЯ ч.1eJIJ:9 РевіззЙ\ної ІКОМ!С!ІЇ КЛ ,У,І(­ ,пероедиикі!В. ВlІВезено НІЗ КОЖНіИ,Й рзІНіИ, вitmпаві.д.ЗiJI.f>IIІИІХ Щ1lзц.і ВtНiIlKЇB 'геК11ЗіР по 35 тонн: м,ЬсU6В'ИХ дOlб- ПОВНИЙ СВ'ЇlТЛОIВИ'Й д,е'!ІЬ . ПОООt!l.же­ но 60 гекr.Зlрів ,КЗlртоплі. МеХЗlніЦК ІКП YIК:J)aїlНlt, Рзди MiHic'J1piB 'РИ'В. з.ШРаз на ПОIl!IІІИЙ х,ід 'JЮ'3I'Орну -заТQР" зоООв 'Я3З1ЛИ~Ь дО І-'го УРСР, \liIHk"repcTB і віДОЖ'l'D З ПИ''І1ЗІІІ Ь JI!Юn.<lгаlfJl.Иl і !>оо ',Я(JJ{еН1НЯ ли 'Са.діfНIНІЯ 'КШРТQЛлі . В .полі пра- трав'ня апорз'тИlCЯ з цією ,робоТОЮ . В. ,КОВАЛЕНКО. ріШан.ь і' Ма'Гері.М :1R ХХІІІ з',їзду ЦЮЮТЬ ЧО11lllр\И Зll1регзгги:. Особлlll80 ~Н!ХЗlllізов>З:ні головний агроном. КПРС і ХХ"'! lЗ'їзду КП Ук.ра'ЇIН:И. сумлінно іРjЩЯТЬСЯ На -кар.з'ді ВИСТУlПlіВ члеlf По­ Jlі7>бюро ,цк КПРС. :пеlЩJИІЙ сек­ ретз;р ЦК КіП Ук.раїIН'1І ТСіва:ркш П , Ю. Шелест. Ke-piВlHi Iпрац їIВЮlюt 'респуБЛLКИ У С()ц~злJcТИ'ШI()ІМУ ЗМIЗ.гЗlНlиі, ;нз, М. Ш,м,атко 1'30 йнші ЗНЗ<llН{} пе-ре­ ви'їж.д:ж'з'юtь В 'міста і ~ел.а дл.я ПОЛЬОі8lИ'Х робота-х у jJlЗ,ДГОСП.і «Зо­ ВIІІІЮНIУЮ1':Ь ,НlО:рм.и вирOlбі11КУ. ЧИl1ЗIfНЯ нз 'Пі.llJПJ)иеМlCТВЗlХ, ІВ кол­ ря» першість 'у 1З~,зrnill'н,і посідає ,лЗlН.к.з , д. ФЗ\JIеїtlко за.кіIНЧ",J~а. госп,ах ,і 'ра.Д;ГООIІЗ'Х, IНЗ,ВlЧЗlЛЬ'lfIlХ 6ри;гз'дз , Го ПIUlIfl1е!іКЗ'. Вонз, са:діИ'І'И ,рзн:нюка:РТ3!lЛЮ, , продов­ ЗЗіКЛЗlДIі!'Х, вій.ськав.иlХ ЧЗоСпша.х ШВlItДКО : і ВtИ'СОІКОAlкіс! 1О' П:роіведз, жує 'С ЗідllfТИ решту КЗіртоплі IН.а лeк.u.~й і дол{)вi,rreй пропідсу,м,ки, сіВібу РЗJнні,х Я Р'ИІХ , ГOiy-€ r:PYHT аз,кріЛ.1ен:і Й 'площі . роБО11I1 ХХІ 11 IЗ'їЗДУ КПРС і (іід 'пі'зНlї культури, зокреМЗI ,КУКУ­ Г. ПРОЦЕНКО. ХХІІІ з'їзду КП У.кра.їни . робкор. руд;зу. Т'j}З1КТОРИСТИИ' г. Івченко.

ШИРОКИМ фРОНТОМ

усп ішне

і

НА РА,уlOННУ ДОШКУ ПОШАНИ

1!411сокоя,кі(JН'Е' І

прове-деНIН,Я :сівби р,а ,нН'іх зеріНl()~ ВИ, Х

З'Зlносеll'l:

НА

ОБЛАСНУ

дошку ПОШАНИ

РАДГОСП «ВЕЛИ.КОДИМЕРСЬКИЙ.

веля діВ8надцятимільйон'ної ,армії І

комуністі,в

Швидно і висононнісно садити нартоплю •

МЗlJiЮНОК п . ВЗіСИiJ1ь€lВiЗ.

нашого рімя

--------------------------------------------0 ПОВНИЙ

В. І. ЛЕНІН.

тою про ЛlOДlliНу іІІрой'няті слова Заклик'ів. з,вернених до працівни­ ків торгіlвлі, служби побуту. ра­ ДЯНСЬКИХ установ. Треба асемір­ но поліпшувати обслуговуваиня радянських людей. повніше задо­ вольняти Їх залити. Діячі ,иаукн. культури. народної освіти і медн.

сів і державliИХ коштів. боротися

з'їзд 3fI0ВУ з уоією пе­

d

ра­

своєї

Цією найглибшою турбо­

реJЮнливістю п,роде_струва.в пе­

ХХІІІ

врожаю

п'ятирічки. Партія мобілі;ю,вує СИ­

кий 'вклад в розвито« суопільства. пї.дівищеиня

КРА'Н/!

і

все

проведettня весняної врожаю

рен­

колrocпу

(ДИ'j)eКТОР П . П. Чебо11З'­ РЬОВ , секреТЗIРПЗ РТQР[1Зl иізаці'ї І . М . З2Iболо'[1Н'ИІЙ, ГООО,ВНИІЙ

З':'РО'Н:О\І' П. л. КУЗI>МИ:К) . КАЛИТЯНСЬКА , ПТАХОФАБРИКА

(дИlректорВ. Д . .кУД:РЄНКО, секреТаІР 'ПЗ,РіОlP~а!ljjз,ЗlЦії І . п. З2' х,щщенко. ГОЛО'ВlНИ'Й ЗГР'ОIJОМ О . І. ЛЗШі/к і н) .

ХРИСТИНЧЕН, КО Гр кroрі й Пилипович. САМОДІЯ Олексій Пилипович

'!1ра.кТОр.исти.

-

САМОДІ й Олексій Олексі­ йонч, ХРИСТИНЧЕНКО 80ЛQДимир

Макси,мович

с і в,з,чі

-

КЗЛИГГЯІН.СЬКО:Ї ЛТЗlхафшБР'\і/КИ" які іJllринqрмі' ,15геКllз,р,і'в з.асі­ в,з.1111 ІПО' 16- і 7,5 ,гектЗlр!а.

ГАВРИЛЕНКО рентійович

Взсиль Те­

трзu<ториlC1'

-

і

БОБКО Павас Григорович­ сіВ<l1Ч IБагда Н1івської nтзооофш­ рИКИ:, я,кі 'при:норМі QO ЗJlсm<llЛИ, по 25 'гек"ГЗlР'Ї'В '11'3 день' .

.,..,.....,....,.,.,...,..~.........,......,.....,....,...,....,...,.~,..# .~

~

,

Пол униці буде вдосталЬ ЯК і ,ВСЮtJ,И, У ,НО:lЮCтв~ре­ НО\l;У іп"яro~у Biддi.1liКY ~ ТЗР'Я­ чі Д~Hil весн:яни.х ПOJlbOiВJИ'Х робіт . Пор.Я;J: З і'НШИlМ'НI ,рOlбоТЗІ\lИ тут !дJБЗlЮТЬ ,ЛІро св,оєч,а:сне ,і якісне сз~іН'Н'я ПOJlУНIІ'Ці .

ВБРИ'Г'Зi.lI.і. ~,KY О~1ЮЄ М. Ge.1ЮК, всі' 8 'гектарі,в Д<JIб­ ре п іlдiгоroмеиі. На нкх 8ІНІе­ сено ВlДостзль ОРГЗIНЇЧНlIІіХ і м:і­ нерал!;них д06р ' ишl.

ДВОХ

сорті,в

-

ді'н,ні М.

До;бре

робіmищі Чміль,

г.

Іпрацює

Т,3I1ЮЖ

'Ї'ЗДОі!llи.Й

М. іІ\УЗІ>м.иl< . Усп,ішно ffиці

К

і 'ВІ

йде

са'J:і,НlН'Я

БР'lilг.щді,

полу­

ЯІКУ о~олlO€

€В,ТУ1ШеIllКО.

В. ЗАБЕРЕЖНИИ.

ПОЛYlНlIlllliЯ

100». Нз ІСЗ-

Г.

Крук, г. Сатниченко, О, Шусть.

иаш

'~и,ї.ВоСьк.а 'РЗІН­

Н'Я» ТЗі "КОРЗJЮв:а

віOдlЗНЗ''іЗilOТЬС,Я

Товсте:іІІКО,

,громадський

ко­

респондetlТ.

РЗІД,ГQCП

О························,,···············Н

«іВелlllкодимерськи.й:о .

..................................,

х VIII районна конференція робсількорів СІІ і 'Н~pDIд:Н И:Х ко'нтролер:'в зіб­ РМИС'Я 19 квітНІЯ <!:а XVI '! І рз" ЙОНlНJУ :К{)Інференц : ю ро6сі.1 ..КО­

СТJPUчзються, :8'НОСIІЛИ 1l11ЮfiООИ'­ ці.ї !ЩОДО ДЗЛЬdllOlГО JlОЛDл:шен­ Нlя IЗ\l,іІсту 'районної !ГззетНl і кер.іsнIЩТв.з, !С'ТіIIl1llКМ,И та баlГЗ­

рів .

ТОТRрЗiЖlНКМ.и: 'l1ЗІзет,ам'и,.

,Близько

,150

a-К11И1вkтів. пре­

Y-ч,ЗJCниt;и, конфр;ренlЦFї за.слу­ хаЛИI і 06roвор,И.ILIІІ ДОО<У&Ї!дЬ ре­

да'ктор,ЗJ ,рз,йОНI}ІОІЇ 'ГЗВeтиJ <Но­ ве Ж;IоТТ,Я~ Є . Н . ФедАІЯ про ЗоЗIЩLLЗIIІ1IlЯ 'РalЙОЮIQIЇ ,r.al3eilf. ІІІИ­ З'ОІВОЇ пpeClИ' і ороібсілыlрівB 'у сВІЇтлі lріlШeНЬ ХХІІІ з'їзду КПРС ВlІІСіУіП,зючі дИили.сЬ !доев,ідо", С1Ю€'Ї роботи~ -ГОВОР'И,­ ли про ТРУДНОщі, з ,ЯКИМИ зу-

Конференція пр:иЙіНЯJDa звер­ НeнlНJЯ ідо всіх ,робсіл.Ькорів · і 21К'1':11\В>ісТоЬВ іНІаРQДIЮГО IКOIl'1'iplO'­ лю рIaЙОН'У. IКірЗщіроообсiJJrЬІКОірІИ 'віід'3Н;ЗlЧені ПооесНИ'М'И IІ1Р<lМО­ ТЗlМIІІ і цінниt.(.И 'nОдlЗр)"НІ<ІЗІМlИ.

ДQКmllдНltй звїlГ ЩЮ іІ<ОІНфе­ iJЮНlЦію IБУlZI.е НЗідру,коозіІІІО в одному L3 церго.вих 'ІЮ\lер!ів нзшоі ,r,азетlІ'. '


!Завтра з дня

І.

96

річниця

ПО ЛЕНІНСЬКОМУ ШЛЯХУ

народження

В. І. ЛЕНІНА

КВІТЕНЬ

заВЖ.1lf

радіений

світJLИМ, сонячнНlМ песни, пробудження\! Ми його ЛюБІІМО ще й

ГО

Ібудівн:шпва,

остерігзТlfСЬ

за-

диха,нням п;рироди. тому, що

хоплеlfНЯ командувіІ.'{НЯМ . . ,Во.~(Ц,И\!lIlР Ілліч особливо ці­ нува:в у лIO;tЯХ, У -праці'вни'ках

в цьому місяці, 22 ,числа '1870 року, 'Нізродився ,н'Єзаtбутнrй ВОЖДЬ і ,В"Іите.1Ь трудящих Володи\шр ' Ід.1іч Лен:н . З і'~I'Я'М ЛеН;!НЗ зв'язани.йкqріннJНЙ ,поворот У долі ноЗоШОЇ Батьківщwни, і всій світо:вій історії. Ве,lИ:КНЙ теоретНlК і прзктик реВО:lюці,йної onрз.ви, він зробив могут.НіЙ IЮ.1lfВ 'ка всесвітиій :сторичний 'П'роцес.

'РевоЛIOЦ~йну ,ПРИlСтрасні,сп> і діло­ витість. Ві<н учив ка ·дриззв'жди бач,НlТИ перспеКТ'I~ВУ руху. ПОК.lадаючп на керівників пер· сонаЛ~:іУ lІідпові!дЗ.lьність зз ста,н слрз,в. Лен і,н р,а,зом з ТИ,\І Н ;:КО.1И не ззбувз .в лідкрес.1ИТИ, що 'в остаточному пі,дсум.к~' успіх ВИ;Р:ШУЮТЬ ЗУ' СИ.1J!Я , м, і.lьЙо.нів ро­ біТ!НИ1кі"В і .селян, ЇХ свідомість, ЇХ

Спрз.вді, ве.1l1іке щастя !IJЗIше в тому, що 'па незвіданому, 'Вели-

здзтність спі.'!ЬСllВУ

каму

щи:й

і

ІІЗЖJКОМУ шляху

до lКому-

Н : ЗМ~\' 'м,и

ІЛЛІЧ

ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ юних

,бзчити В слvж і нні су­ і свіЙВ.l2'С'НіlіЙ НJЙ'ВІІ'­

і,итерес.

З1З18Ж;Щ звіР'Я€МО курс ПЗlр'Т~Я ,комуністів і р'здянський таккм Bi'PHJ1IM ко:.tп·асом,ЯІК НЗ'РОД, неУХIfЛЬНО .йдучи по Ш.1'ЯХУ.

за мзрксистсько-.1енінське ·ВЧellКЯ, ЩОВКЗlЗз.н()"му ,В. І. Лelii~НИ'М. ство­ веде 1!аlС }1Перед стюренз і загаор- РIIJИ! соцfзлістичну держа,ву . мо­ товвltа Ленін"м. ВlfпроБУ~з.нз 8 сутн·:.сть і 6згзтсТ!ю .я,кої зро­ боях і праці ,пзртія комуністів- стають з кожним РОКО\l.

,1енінців. І Пеpe-rворюючи в життя 'J};шенУ ;jj .:.t:лах втілюється могут.ніЙ НоЯ XXILI з'ї:uу пзртії. ДиреКТlf'

творчwй дух леttін:а-му,його ГЛИ'·

ви

бока .в:'р'з в актнвну ·перетворюю-

ВИТКу

чу сн.1У тр)щящJtX мас, йаго !ЧУдова ЗДI3,тн:,сть лооз:н~зти .нз.і!-

'по

JIl'яти·річН'Ому

'роки , JJЮДИ1I+З ще

ро'з­ нз,

,кожна радя!н­ ахтив,ні'ше :ВНІ-

1966--1970 СЬО1<З

П .1·ану

народного го~лодарова

01і..'fllвіші .м'рИ і ;плз,н", З твере· Я'ВЛЯТlf.ме жаВОТВ:Jрне :почуття шм реа\лістН'ЧНоНМ ВРЗХУВЗ,Н:И1ЯМ гооп~зrpя K'pta<Ї.IfIl'. Ка,ж~щи с-ювз­ KOНlKpeTHKX умов обстаlf'OВКИ.МlІ Лен:інз, ТУ'Р'ботз, про КОЖН;ИЙ Це ,ясюрзво продеМ'ОНС11ру.ва:в пуд хл,і,бз, вугілля. з,а'.lїза, "бе-

ХХІІІ з'Їr3д КОМ)1НtcтиIЧНОЇ f1з'ртіі.lрежекня і IПІmмноr,кення су'спі.1Ь­ Він п:д()~впіД'СУМЮf дy~e ~~И: ного 6з,гзтствз ,в.и·я'вляться З но­ вого

перІОДУ

в

ЖИТТІ

па!рТИ

І'

!

вою

силою ,

$:тз,не

н,з,йпеjJ'ШI-8М

крзТни. В цей період ,ЦеНТlроа.1Іь- ООоlВ'язком робітни,кз і КО.1ГО{)Л­ ний ,KO:~liTeT - КOJJекТIfВНИ'Й I1ІТЗtб 'І'ІlКа, ін,женерз ,і вченого. кпрс смілиJЮ· і· ПОСЛЇJI.(8НоDooотьба ,пз'ртії і !JЗ'JЮ'.1У за ПРОВОДИІВ лінію ,на даJJьше зміц- зді'йснеЮfЯ НОВОГО П'ЯТНlР :''1ного lІеНlНЯ і роо.в.иток ленrн,ськи'Х rnpкн- плЗ!ну буде нз.че осяян·а ,я-скрз­ ЦИlпів і НОРМ ,партіЙ1!Оro, держа'В- 1ШМ світлом ~X ,веЛIІNИХ істо­ ного і 'гооподз,РСblК()Г() ІЖНП'Т'Я, рі- р' ичнкх дз'т: 50-річчя здн. Я пере­ шуче Bi'дlM:'TruB )~ чуже лекініз- моги Ве.1И1КОЇ Жовтнево'ї соц із ­

-

му, від'croю~,ЗіВ едНЇСТЬ ,міЖН'ЗIРОДного .комун, :стИlЧНОГО руху. Роботз. ХХ І 11 з'їзду ,пзртії і'ЮIГО 'р.:шеиня взірець .1енМкського :лі'дходу до ЗН8І.lізу .досяг-

.1ЇСти'Ч'ноЇ :рево,пЮЦJl і IOO-'рі.l(ЧЯ з дІl'Я нз'рсцжеНIfЯ ЗЗСНОВНИlКЗ і во,ждя нзrшої. партії тз, дер,ж·аIВII В , І . Ле:lіnз. І, як ,відзначив ХХІН з'їзд ",пре, можн,з не

нути,хрезУ.1ьтатів, до виро6.пенн<я

сумн,і'взтJtсь

ллз,нрв на 'маЙlб)'11ll€ • .до БИlЗн·з.чен-

ЩЯlfiJCькі'

Н'Я 'шляхів ШІ .

во.о

і iЗlaCобі в їхздійснен-

'Внконуючирі:wе'шя

березrне-

і вересневого П.1ену.мі' в ЦК

КПРС, ЩО ві.д()ул~~я м"Инулоro року, ,пз:ртія приводить у рух МО'ГУ1'.І1Іі економ ...ні Іпідоііми, вкі наккрзще .дзютьможл.иJJіст,," !I()€ДHy'в.М'И npD-мздські :й особик:ті ін-

тереси простір

ihi-ц : зТ!И'Ви ,

неухильного ,підн. есеНIfЯ

Н3JШЗ ,пзртія і РЗ;J,Я:Н'СЬКИЙ уря.'!

"рIЗЛ:ЗМУ,

·й

роль

' передо'Во~

зз

ціОllзm.ну

трома,дс",юи:ми

В.

до Верхоеної Ради СРСР

ГОТУЄМОСЯ в жи,,-ті IНа.шО'ї ;l\Jраїни 1R.а­ ближаEnЬОЯ знм(ен:на пО'ді,я­ вlЮори ,~O Верховної Ради СРСР . дО" іх rrроведеlН,Н.я в селі Семи:пмках РО' 3110РН'УТО ШИі)ОКУ :JlJfДГОТо В:КУ • IВI.fКОНІКОМУ

с,кл&ДаIOO'Ь і }'1'ОЧlнюють СІІшс­ !ки ,виООрцШ . В ЦЬО!dУ Ї!d .~-

похз,гаl&ТЬ

'а,гітатори

,Ганна

Хацей,

Тамара

МИl(маів:н.а

СЗJві:вна Ва·сил еІн.к о , Arнд'РЇ<Й ІвЗJIЮВIfЧ Ма.каренкО' та ~НJlIIi . В с.іЛЬrCЬrкіЙ 'біблі-от(щі' ~В()­ а.лimnу.НК1', Я',КJIIМ мвідує члеllItПРС ша;н Олексі'ііович ВaJКулеIНК(f. Тут 'OКo'La;J,eH>O план роботи, lПі~іlбр3іН'О літературу

·ренО'

П'J)О раАJlНJCЬКУ виборчу си.сте­

:.І У, 'матеріали ХХІІІ з'їздів IiJПРСі Ko~a.jYI1iї У'кра.ї!ни, є ооїжі газети, ж у.рона.1И .

Агіта.­

тори Рз,kа IВ31HmHa Пожlll!.iл, Любов ІI:Іа:НlїlВна AH'I1ЇJllIKO та інші :дають товніко НСУlЛьтщії. т. голо..

ШЕВЧЕНКО,

сільської

.ти

н .з-

со-

ЦАРЬОВ.

з

ДДJ;Я

і

р'а 'ЗО'~1

ІІ :'НЗ ,

«В.

ІЮЖ­

112 І 11 з'їзді ,КО'МСОМОЛу»,

:нші

НЗРО'lЖЄ'ННЯ' ортз­

твори

ІІН'К;В' .n~О

ТЗ :ВIІ\ІІо, ,П'Р'lІсв, ячені

~I :с ьк ої

раДЯlfCl>КИХ

ху:дож·

вождя.

«с.~а'В·I,СЯ в Bel\Ja,X, Ленин, Il г lJll ДОlр()rгn'і\ И:ІЬИЧ» Т,ЗЮI!ЇJ

ре-

:

з

І . Л€'.ні' ~ ІВ СМОЛblНО'МУ» та

'н:еа1"{)Р'В і 1'!!ІО)ЩЯ І\О'МУН :СТIJ"І­ 'НЮ,Ї їn.а,ртії та Ра.ДЯНСblКОЇ JJepжз:ви Во.l.(Ц11 М'IJ/РЗ Ілліча Ле­ 'н·і ш). В ,раЛОIПllій та С:ДЬСl"'lі: Х біб.lіо'теок.ЗIХ lJ..l,З!lІlтовз:н,і В' lіС­ життю

,прзцювзли

.1<'\1 р>€,во.1юцfї . Т)Ї репJ>OlдУ,К ­ иії 'К3І;)I1'IІ'Н' «ВI1'СТУП В. І . Ле­

а с1brБО'\І

'П[J<eд,ст.аIВlен\Н,Й

T'~B,цi.

Ион)

нз, вш~­

В·IІ,гоroВ'ІІ.ll1

ВОС Ь:Щі Р і,ч Н'О'Ї

у"ші шr,,<J-1If

На фОТО і ма.lЮНКЗХ. я-кі

N9 4.

вміщені в ,аL1,ьбом,і, ПOJка13ЗН1О все ЖlfТТЯ і .1іЯЛolН, ість и:а!й­ крзщого дlРУГ>З, дітей ,ВОЛОСЩ­ ~щраІл .1~ч,а Ленінз, Перегор­ тзюч.1І сто.рі·н:кН' цi€Ї 'К'Н'ИГI1\, ще рзз д{)\в:іlДУеш~я, sr"H:M був

Лені,н

в'

ЮН1at1,ькі

в "; 1 'ВЧ.ИІВСЯ,

тію,

'кеРУ'8а.в

ВО.'1ІЮцією. ся фоrто:

роки

і

я'к

я,к ств,орюв-з,в НЗlр­

Жовтневою

.ре­

іА.1ЬООМ l3з:кінч,уєть­ «Черв·стз, IПЖJiЩЗ.

Біля ,Мз вз олею В. І. Лен.hIfЗ". T~ї ·БЗЧIНI0 'Ве.1Н'КУ Чt'ріГу ТРУ­ ДЯЩИІХ, :я,к і п-р И'ЙШ.l 11 , ЩОО ІПQ­ д'J!oВlіl1'И'С,Я 'Н-3, о,бr'ЗіЗ .10РОГС,ГО 1.1.1 іЧ'ЗI. .1,ов, і Р ІІІГИ ІЙС'~1 у. сво Ї ' пс'м,иreл'И .

дум 'ки.

опра,вз'ми

день еflборіе

'ПРСЩЇl8НИI\JИ

за,

ціз .1ізм' і :ксщунізм.

ПІДНЕСЕННЯ НАРОДНОГО ДОБРОБУТУ

спеціа..1істі:в, fнжеtreр.:в і a.r.poнo­ м:.в, у них 'вчитися господарсько-

12 v,epe/iJl, -

ВИІНJf

,Н'ЮІИ

Mlltp, .деМОКРЗТ I Ю.

!нез.з.1еЖllість,

г.РЗlКТRКИ, додержу!Очись ,Bi;r.olMoї біЛblше 'ВИ­ •~eH,rHCbKOЇ ,порзди сувз,тн ідО керівющтза господар· ством,

З

В,ОЛЮЦLЇІ'Н ;'Й діяльності b-е.'!ИІКО· ГО ЛеніІІЗ. Наl ,В'И'СТ,Зlвці в ,бі,б­ .1 :00теці к,а,бі:н>етУ ,по.,l'іТИ<JНОЇ освіти рзй,кому КП УI<ра.ї.Н!и­ т:юри' .8. І. Лен і:Н2" стаlРИlХ ()'.1 blllOB'iJlK і в",пен:Ї'нц і в, що 'зна­

Т:рудящі Б,ровв.,щин.и . ЯК всі ·Н1З'РОДIІ' .НЗШIQЇ f)з,тькі,вJЩИ:Н·И. rгї.:mo 'ві:дзнз'чзють 96-і РОI<О'

вї.Р'Н'З' ~BOЄ'МY реВОЛЮ'lIИНО­

рззом

Центр.а..rШНОІга 'МYlзеюВ. І. Лен.і:и;з~ (ФОТОХРОНіКз . РАТАУ).

~ІОВЗ, МЧ" земної кулі ім'я ВО"10ди,мира ~ .1.,;чЗ Лс- ' !:нз,. Ле:lі' н ЗГ'ВIЖДlf '3 Н2ІМII. Иого' :.1еї. CТlI.1Ь роБО'Ти і НИ' liі вчзть, я,к треба. ЖИ'J111 , і In;-J·аЦЮ:З'3 ТIі. бу­ дувзти ком~'ніЗ~I .

будуть. як і 'ра,н:'Ше. твердо про­ ВОДИТИ .~PHiHCbKY ~1Иро.lюбну 130'В­ ніШffЮ ПО,lіти·ку. З трибуни ХХ" І з'ї·зrду КПРС nзртія ззпеВН'И.1З кому:ністі:в УСЬОГО світу 'В ТОМУ,

ЩО

КиїВ>ського філізлу

Хоренка..

з ЛОЧУТllЯМ Г.1.ибо1кої поваги .1юбolвf ВШЮІМ;J€ТЬСЯ в'Сі~IЗ

і

ці

В'"роБНН-,' і . 'ДЗL1і 60рюти:меть'СЯ 'ПіРОТ'II: і\lІпе­

ПЗlРТ:'Я 'BceMupHO Ilідвищу-є

нау.кк

ра­

flO'ВIі'МИ щщ.arr:ним" УСП:' Х3IМII

абов'Я,jку,

П.

до СЛАВНОГО ЮВІЛЕЮ

в ,комуніпlfЧНОЧУ БУ,.1tВ'нНlЦТВ'.

для, му

цтва .

ЗllзчеllНЯ

всі

ознзмеНУЮ1"Ь

тру,дящих, забезпечують ~o dЮН'" 'Не3М1ін'Но для ВНЯ1J,лен·!fЯ 'М.іооeJЮЇ l'н,терющIОНЗЛЬНОМу

господа,рської

ї

дЗllll1

у ТО\I\', ЩО

.1юди

Ки,їв. У ..залі

Фото

Ради.

НЕБАЧЕНИХ

УОПІХІВ

бwВІСЯ Iн,аlШ

н,ВlРО.]

що-

за

роки

робут ТИ·ДЯIЩи.х? ОСНОВН'"'Й Ш.1ЯХ

НЮ деР,ЖЗ,81НIИIХ '(Юзд.рі,бни.х ц :'н на, IIl'Р'ООЛИGНО

-

ок,ремі

зросТ'ЗlННЯ

оплати

'по

п'рзщі ,

Рз:д,янс~кої ВЛВl!lIl'. Але с-п'ра,в:ж'н€ lПідlВИ1щеllJlЯ м,з'теріз."ЬНОlї ЗЗ'!J!нере-

щзстя тяЖrКИ.х

в,зж,ке IЩз~тя. 8НJпро\б),взнь

ЧИ'МЗіJЮ .довелось

перенести

'РЗ'дЯ'JllCЬКИIМ

людям.

перше

був

ці'ЗlJlізм . ЖНІть

'ніlЖ

Шля,х

,через

поБУДОВ·З,НJlIЙ

!со-

комуніз,му J\e-

.'10

нarполег.1!I'В:У,

н:з'пру-

сов.Зlностів ,результатах прац і. ОД'Н'е в ,В:ЗЖ.1И'ВИrХ ЛР'Зl КТИЧ'НlilХ зз,в-

д,ань

'НО ВО,Ї

Це

'буде

Ш.1Я'ХУ

Н'ІІ:Х перешкод. , І

сі.1ЬСЬКОГО

П'РИ'ХОВ'У€.

вонз

З :!llЗlрОДОМ

зrЗ18ЖДИ

TO.BOP}j'Tb

мовою ,пр.З'Вlди.

н-з,бли-

-

ве.1Ики.іі

зб.lI1DКОНіНЯ

і

рі'В'ні'В

,службовців

Л.'І.а тз

зросте

ІПО

життя

населення.

Mkl:lKOrO

Я,кщо ЗЗlр,О'біl'Н,З

крсж

робіТНИrків

в

середньо-

Під 'кері ВlНlИЦТВО~j ПЗJрт::.ї КО'МУ- І му не '\lеиш як Нlа 20 проценті,8, ністьв 'Н3ІШ нзрод са,м б~,:ду€ ід..1Я себе нове, щаС"1Иве ЖИlТТЯ. ПР' ІІ

~1:lOцi.

І Г0ЛОВНОЮ

\Іеroю

:в<tробftИJЦТВЗ

ПОВіІІ'іше

31I1;tО80.1€'.НlНЯ

.\!,зrreр,:,з~ ь'ни<х

і

ПРО

БЕСІДИ

соціал.ізмі і KO~IYKi3Mi пLк.~},!~а,н­ в'я про людей стоїть на першо'м,у тично~о

дедз,;lі

ЗРОСТЗ'IQ\ЧІІХ 1f1О'Т­

то грошові і натурз.lьні :доходи ,КО.1,ГОСПНИ,КUВ в:д ГРО\іЗДСЬКОГО ,го,~-под,з,рст вз ·П іДIИШl.J;З'ТЬСЯ В се­

ре.1' НЬОМУ ·нз 35-40 проrцентів . Од­

ВЗJJ'НlЙ

н'им

РОЗ'В'И'ТКУ

н'з

п'ятирічний

Н'ЗlР'ОдНОГО

пдан

ГОСПО.дЗ'"ст'вз

)966-1970 'РОКІІІ . У

ДИJректива'Х

КПРС

хх,І

Іперед пзрті€ю

J.J і

РеЗ:.ll>ні СllЗI1'I~~I)їЬ

збі,nьшlt:ТЬСЯ :ЗВ! 'п'ятиріччя НІЗІ 3841 ,п;роцент . РеЗ.1l>ні до.хО\l1И IJ 'Нlа

д)'ІШу

джерел

з'ЇЗ.1у

Rаd.l,іОН1ЗJlI,ШН,Й доход Iкр·а,ї'ИlИ

JЮзр,аIХ)1Н.ку

ІЗ

НЗJCелеНIНЯ

зростуть Іприблизно в І ,3jPЗЗЗ: Я-К же п,іДВНlщув,атис\!етьс.я доб.

доходу

сі.1ЬСЬ)ШХ

жите.1 Г в М,З,Є бути й ОlСобll'с те л'.1с'ообие 'ГОСПІУ.1,а;р<ств'о .

нз:рQДОМ

ПОСТ:Зlвлено ,331ВідЗ'Нlня ..ззбезпечиrrи зз п' ЯТИlрі'ч'ч,я 1.<ІІке ЗрОСТІЗІН'Н!Я еко­ I!JOм,:іК1ІО ,кр.а.ЇЮ:І, щоб IМ·ОЖН2, бу.10 ІН З, .цій OCIfOB·i добитись істотного лід:носен·ня р і'в,IfЯ життя ,р.адюiJCЬ­ КИ,Х ЛlQдеЙ.lдеТ!іСЯ про дa.nьше знзчне зрост.а.ння п.;юми'Словості, -про те, щоб сільське ,гооп(ща' рст­ ВО 'Р03lвИlВ'З,лось IВИlCООИМИ і стій­ КИМlИ теМlп,амк, щоб IJl\РЗllJЯ людей була п'РotдУКТIllв:Н'і'Шою. з,з.вдяки

UbOIMy

снр.а,В<.lЯТЬ

з.з

П:JlЬНИХ шові

ДОХОДІі Т'3КОЖ

llРУ,ДЯULИХ за

ра ХУНorк

фон;ді~ СПОЖIi,ва,ніНЯ.

'ВИIl1.1ЗТlf

і

,П; .1ЬГ,1І

,кошті'в

буз:е

ТЗІХ. :рООіт.н.и'tих с.е.1ища ,х і, рзд­ госrпзх ,буде збу.!l:О~31Н.О ,G.1И;ЗЬКО

3.з рок:!' нової 'П'ЯТl" J)':'ЦКИ має 'всебіЧ!lЮ пол',п,шктиrcь 'Ky.~bTYPH~ о'ОСлугов.ув.ання .нз;ее:lення . Сл~"ж­ ба. Іпобуту 'пер;еТ8СIРИТЬСЯ У в.е.1.и­ ку ,меХЗIН,ЬЗОВ'З;НУ г.алузь нзродного ГОС1l0д.alрства . ,в се,1,Зrx БУ1де ор­ ·ГЗIН.іIЗОВIЗІНО ф:лі,али' і Iпр'иЙ'мз.1ьні ПУНКТИ пі,ЗjJ1Р'И€\1'С'!1В ,побутс'вого

К'sздрз:гни,х четрів ж'и:rло'зої П.10щізз 'РЗ'ХУ"ОК дер­ ж аJВIН'ИIХ 1'з 1К00перзти;вн И'Х ,кошт.і В і ·біl1Ь1Ш Я'К 80 Mi.1b!ЇOНl'IBKв.aiд­ РЗI1IН'Х меllрі' в ()И"nОЗМИ .р.обі·Т1Н'И"ів і службоівців З допомогою держз,в:ногокредИlТУ. В (Jнatчно

П'ЯТИРІЧКУ

з.аТірз:чено

ут.,има.н:ня

з.З<К.'І.здіIВ

дитячих

тощо.

Добробут 'Н-3lселення Л:,ДВ,ИЩУЄ­ ться

більшиlХ

м,з,сштз,бз,х

06слу.о.вУВЗ'Нlн.я сусідніх p;a.Md.I,eh-nрів. іПоліпшН'ться Н'ЗЛ !іне обсл уroвуванн я. МИ'Н<е .1111ше !П'ять з~(!ни:rьс'Я зorвніШН'lЙ

п,ровздити.ме-

ІМ:СТ і кому­

·раків. а Я. К в'и'Гля,:{ нз-

ШIfХ ~i'cт і ci.n , ·f)р.аця і :п06ут "ГО­ родя:н 11а сідьських труді,вни,кі,в!

ться жиrr:юве БУД . ів,ництrво в c:.1b- ' З'яв.1ЯТblCЯ 'нові зз.ООДИ і фзбриській '~licцeB'OCTi. СИ.l.2IМ·И· нзсе- 1КИ, 'В'IIproeтYTb потужні е.l8К"!1рО.1ен,кя і колгоспів мз€ БУТIJI с,по- . CT2~иi,i. через !1}'стелі і' тзJkу Р~lджено 2-2,5 \1,'.lьЙон'а житло -: протягнутblCЯ г.з'зові ,м,Зlгіcrрзлі.

В'ИІХ буди.нк;в.

І НОl8і. ДООlЮн:адіші машини і ,міне-

то:р,гів.1Я

нзreе.lенню

ДOlПомО'I'И,

Імеди:ч.НIIІІХ

19б1-19б5 ро ­

rro-

зро­

,по соніа,1ЬНЮIМУ С'ГІ~пе !ціЙ. різкої

і

ніж У

с)'с­

'Н.З, ВНlмзт'и стр.3!хуваlі'НЮ. 11З

ТІ'В бі .1.ьше.

опец;ал і с­

сероедньою спеціна 65 IП,РОllен­

Пер.едбачз€ться ' ПО."l ї'ПШIfТlt в 00- ,ptЗLllьні щобріИІВа 1Л000.1е М':ІСТО ~ !Вій п'ятирьчці торговельне обс."у- : КОIJI'ГООПИ т.а р,ЗДГОСЛIІ. В стеПОВ'I, ГОlвуваlН:НЯ труд.ящих. ПР'И цьому 6рські, і .іІо:сові ~ела :лри:~де е.lект­

з цих фондів зб і .1ыll,тblcя!нее менш ЯІК .НОЗl 40 процентів . ПО.1 :, П· ШІПЬСЯ 'пенс ;,Й'не з.абезпече~і'Н:Я ро­ бітн')~кі,в, с .1уж б ) lщів і ко.1То.сп­ ників . ,З'на1ЧНО б і.1",ше .1ЮJ,еЙ 3\10же в і дlПОЧИIJJЗ:ГИ 11 СЗlн,з,торіях і 6УДИІИlка, х ,в:іJ.3!ПОЧIЩКУ ло безплат­ них Зlбо пL1ЬГО~ИХ П\'Т : ВК2' Х.

Б;.lьше

7мі .1ьЙонів

ті,в' ЗВIІЩОIlO ,і 13~Ь:НОЮ осв,ітою "ах,

СОЦLЗІЛ'ІС­ є

'КУ .'1ЬТ у,рн И'Х

'НО8ИЙ

,сі'чей

лраМ'И'СJЮ­

рок ип' яТИ!рі'ЧI]{,И 'НОIlOIС і", .1,Я , В ІМ і1С­

НОВУ

реб .н.з·р-оду. Ц і й меті 'пі;щор.яд'ко­ і

1'ОВіЗtpll. М :Л ЬЙО'НИ'

т,з

ня доход'lВ робіТ.ltИlків і службово. 400 мi.n'ьЙ-анів

ці'8.

жену працю, через ПОД()IJI,ЗІННЯ різ-

па.ртія цього не

п'ятирічки

ЗfГТИ .дОХQДI1 ,КОJl1ГОСJТIшків до .рів­

ві

,п'родоВ>Ольчі

і З3lВ.1:5і,КИ даl.ll>lUО\IУ Зllllжеll-

\liIE

lIIВИ;.lше

с'я

в сїl.'!ЬСI>К~Й

ше

ЗЗI.1{)1В·О,lЬН;ЯТНJметься

р,озви,в.зти'-

міс.цевості , ПOlвні: попиrr

наl­

се.1ення, 'НІЗlСа,м,перед сі.1ЬСЬ:КО'ГО, ІІЗ тов.З'р<И ky .1bTYPlfo-'Побутооого п,Р,ИJ.нз'чеН'IІЯ і ,ГОІСподзрського flЖ'll'l1КУ. а тз,ко'ж :на. будів,едь'ні м,зrrе р іаlЛlf. Ве.1и,чЕ'Зllі '3аВДЗIН1I1'Я 'Ж)Є 8ИII<О­ ІНЗ ,ТИ' 'нзш :народ у НО<В;ІЙ ,п'ятн­ ,р,і'Чоці в, г,а.тузі 'розвитку :кул'ьту:р'и , охо,рони' здоро'В"я, IполuпшеН1Н'Я

служб.w 'побуту п '.я-ти'рііЧ1КИ, вершt'но

бу.:!е

і

т. ,в

д,

ПроrrяlГОМ

ОСНОВ'НОМУ

з'tпров·а'джеН>ня

зз"

ЗЗ'ГЗ,1Ь­

!ЮЇ середноЬої освіти· Д.1Я 'МО.1'(}Д' , ВуЗlf і технікуми піДГОТОВ.1·ЯТЬ

!?И1К.3

вже· не

ТIЛЬКIf

СВІІТИТИІ,

зле

и :р,ух.ати ,мО'Тор.и нз полях І фер­ мз;х. Н()"в'і ,мi.nьЙани сільськи:х жи­ те.1,і, в оСидітнм\'ТЬ 'вечор;з ~Іи. б і.1Я

гмубщ

eкrРЗlні в

вжене .рі.:u<істю ГОІСIП2.х

телев ізорhв.

ст,ЗIН'УТЬ

ра;діГООПЗ'Х

У

І

КОЛ­

ШИРСlкоекр,з,н­

ні oКiRoTe.aTpJ1l, ,ка'РТКН1Н'і

галереї,

~узеї, >стад :онlІ', .. , Всього цього JJ-3'Ш н аlРОД ,під к~ріl8"НИI!lТВ:ОМ ,Ком у.н.істшш ої ІПІЗ/Р­ тіі д,ооя,rн:е ТlЮр'чою, буді'вничою прзщею, ,безустз'кни:м П :IК.1Ув.з,нIНЯМ про 'lІсемі,рнНlЙ ;Р03lвиток еКОl!fомі­ ки рідної IКр.а.їиИ'.

К. СКАЧКО.


.....................................................................................................................................,• і «золотий» порошок Н АШЕ

СТОЛІТТЯ

ліпя

сто­

-

·БУРХЛIРЮГО

,розвит­

ку техн~ки. Кожt1:>ГО ДН·Яf1азе­ ти і ращіо повідо~ляють .про ДQCЯ.гн-ен:ня ,Н8:УІ!{IІ. Але щоб ус,піlШlІЮ 'розвивалась T6JOHiкa,

буді· вН'и.цтво

на,

за.воду

.10де.пі.lЩРIll6МСТ.в.о, Я'ке ІПОВИН­ но пос:rуж.\fТII. базою ДЛЯ роз­

ВIІІТКу порошков.ої Іметалур.гіі в Н!JШ:Й ,кр,а.Ї'ні. ОС>IЮв,IfИЙ .цех 'цех

-

,з.аwlі,зних

по­

РОUlків, його ПР<J..'tуосці€ю жи­ ВllГГIНtеться цех ,мета.юкерамі­ ки.

н,а

нього

Іпр·ацює

~е'otОНТ­

Н'О-\Іех,ані,ший та і'НllIі \Ііжні цехи ,і службlt.

допо­

щ,ж:на

TНI~» .. ЧО'otу?

;

Iна.зва1'И

Тому

що

дешевИІ3НОЮ.

ються.

з

28 до

і

в

Б'

ТОМУ,

собі

шо

не

їО-ї5

псев.дООП.1а,ви

я,кі

для

не Сllла'вля­

На П'р'И1К.lа'д:

во:~ьфр&.м, срібло ЯіКlJХ

-

''''~Дb­ в().lьфр,а I М,

влаСТlІва

електро:провіднkть

«золо­

оВи.сока

і

B-ИІСОІКоа

стій,к:сть проти електроерозій­ ного ЗНОСУ, ЩО робить їх ііе­ за'М"НlIІIІІ~П Д.1'Я вигото'влен:!!я еЛІ'!Кl'РОКОН1,j'КТНИХ 'ви:робі,в.

вир06и

ДOCJJіди

пока.зали, що ,мета.l0кера,мічні ПОjJIшнев.; кі.1ЬЩI а'вюмобілів і т,Р·а, кторів у дв,а-три рази 'м,:ц­ ніші оВід ЮfнаJ)lно-ча:вунни.х , При в.ИlГОТОІВлеНlllі і1i.n;щuпltи~ кіlВ для ба:вовнообИР'Ш,1ЬНoro ком'бам:на із (>а,,'ЇЗНИХ ·лорош· ків 'ВИ'Тlр-аfJ'И брон'зи, ()І(О­

'РОТГИ:lИСЬ

вер­

.порошкоwї

одерж,а'ТИI

і,з '~атеріалів,

'НЬОГО Соі1ав;І.ЯТЬСЯ довгості,й­

.кістю.

ще

що містить

ЗВ<J.1ЯЄ

За.lізн·и.й порошок дуже ВИ:Г~ДНlfЙ і зр,ЧНlrй :д.ля народ­ н:ото господ,а,рства.. f1oro ІЛо

npCJ,BY

Перев.а'га

Іпроцеllті:в за;г.a.Jlы'огоo заліза і саж.і, :ЯОХ QНовлювача. Основні еЛellJellrn Те.Х:Нологіі поор.ош:КО­ вої 1іеталургії: од~ржаllllrя і гідготовК03 по'роошк:в ВИХ!lд.1ІИIХ ,м атер і'а'л:в. які :\!ОЖУТЬ оред­ ст 3оВЛ Я'Т 11 собою чlt'Сті '~ет.а,1И 3160 Їх оплави, металоїди, з'є.д;нан,НlЯ металів з Н'е'мем­ ла'~иі ,пресування із пі:д-готов­ леної ШИХТИ ВИlр06'ІВ необхі.'t­ ної форми 'Н опеоu,:а.1ыl,хx оЛ'реос­ фор'ot,а<х, rер'міч.IfJ' об,робка спресовasНIІХ виробіІВ. ТеХ'НО.l0гі,я ПО'РОШКQВОЇ \lета.1УРГЬЇ до­

пораllllКОIЮЇ меl'а.тlУР·ПЇ. Це 'м()­

За<ВОДу

48мета.~оріжучИlХ

Залr~ннй порошок вигото'в­ ля€ться із ШИ'ХТИ. до СЮ1аду я,кої ,ВХОДИТЬ П'РОК<lтн.а ока.~И­

1961 ,році В БJЮВ3Іроа:Х бу­ почато

щоб

і

\f~талургУі

ні 'реаа<тори, м,оонітно-гід,роди­ IІ,Ю1ічні :генераггори, 'ВІІ.СОІКО­ температур.н'і газові турбі:JJИ~' В'се .це потребує міцних, :в.1liC0КQя,кісН1ІОХ M,aTepi~',li'B. У ств.о­ pe!fHi ци'Х ,ПО'ТУЖ'ИИХ 'ПРОМ.ОС­ лових ВlІ'дів ,п'родук!цН 'велику рО.1Ь ;ЛQВИонна, ~і'дtгр3'ТИ по­ рошков.а, метаоlургія.

У

ffИIКИ

.при виготовленні ::еталей УТВОРЮЮ1'ься в4дходи.

пот'р·ібні .'!IОІ81і Іма'теріа.ли. Атом­

.10

ла,ми'.

ПОРОUJlюsа вує

в

В<JcTi

ЩJIIІ'ХО­

ве.лИI'!езні,

До

50- річ

Радннсьної влади

роком

TOro,

ВИlпуок.а­

мета<локерам~ки

з~воду,

У

зв'ЯI3КУ

з

СІ10жи&з<чем

,Щ~

8И­

tlI.УКlції,

1Щ0

.пр lWI.а,Д,і.в ,

від

вitцзеРоКалlO­

р'іI3НО'llанітних

колб

ми

Тут Г()QПОД30РIOЄ

лабор,а,Н11Ка

Гаl1шн:а ПИЛИопі'вн.а СЛlрит,II'If\МИ і умілими вона

ідозує

ЛИlCЮК. :руха ми

РОЗЧИНИ,ВlfЗНlаlЧоає

ДЛЯ

мет,ал()Кер3lМі,ки,

В

. 'ми

над

'ВІ!'­

,пomр,еб

!feВ'ТОМIIN)

З

залrзного

КОЖНИМ

€.

порошку .

зал,ізних

.~рж.а-

держ&в

п,)

ФеодJали-веМlllев.ласнIІІКИ' та мо­ н,аостирі не ті~lЬКИ жорстоко '811зискували. сеJ~ЯН, а l3ільно л'рода.. ва.~И села з .1юдыи: й землями .

Наlз'ва ни.й :виоше Ми,кола Ї,ВСЬіКИЙ монаСТIfР тоді ж КУПИ:В- угіддя землев.л'ООНИlка Сава Руса'НОВIІ"І,а,

................ . . . ..

на я'ких, очевИД,IЮ, і вини.к Руса-

«ИЗНИЧТоЖИJlИ

If

изгн,аJIIине

землі,

тО'ки

Н30

я'к их

ВИ:НИІК.,а .8и:гур і'в-

ЩИН3 ! (на, міQці 3руйноваlНОГО т,з>­

ма.Йже всю пра,в~

cыіi У'р,ядовці вели н'а захоплен'и>х

6ероежнОої, а :81 тому 'числі зем- наlселення ТlЗК зв,ані «ЛЮС1'р'а~ лі нашогорайон'У, , за,хопили ли- ці'ї», метою ЯК'И'Х було вИ'зн:зчен',

районів·, вини.к.1и .задовго до ут-І землев.л,асни'ків. Яюразв ,ці часи населення Літак, д:I''ІІерки, Сви­ Б-Qр·ення ,Дot>eBHbOPYCbКOЇ держ,аIIШ.. почалося

ВТО,РГЛИС·Ь 111І31 іУ'l<Іраїну, :ІЮНИ жор­ IJ1IQ3правлялисьз

,револю­

uіііним :НlЗІр(щом, ЯІКИЙ боJЮIIC'Я З8, р'аJtя,нську ВЛо8:ДУ . Прид:ивіться UJ.O ЦЬОГО фоro. ТЗlК аку.nаНТIІІ і ЇХ посііБН'ІІІКIІ' СТР3lЧУ'в.аV1И' CeJНtH у осел.і Ка'llіж ЄЛИС3lВe'J'I'Р8ідLЬКОГО ,пов.іту (.нИ:lfі новомlиlргоjxliдсыи,й :район ІоровlоI'рIщ!J.сыоїї області) ,за те, що ,ВОНИ Іпід:нял,и .пОВC11&JIн.я. З фондів ЦеtпрUЬНОГО Дер­ жавного архl,ву ",і'illOфоТофоtЮ­ ДОКУМetlт,в УРСР І Фотохроні­ ки РАТАУ. (ФОТОХ'рОІн'і: Кіа ,М Т ДУ) . ~ . . . . . . •• •••••••••••••••••••••••• I . I . I ••••

ПОПОВНЮЄТЬСЯ БІБЛІОТЕКА Хорошу

сп:ра:ву

учні Б роваlрС ької ШКОЛИ .N2 3. За КО:\! СОМ ол ь'сыкїї

та

'Р<lЗпо'ta.llи восьмиріlЧНОЇ іНlі:ціarги,вою nіонерсЬІКОЇ

opra:Hil32ltlli во'Н<и в'и'ріШIiJIИ ІПО­ повнювати шкільну бібЛІОтеку придбанимп нимп 'книгамИ'.

Перший вкл&Двнесли у,чні «В» :класу (lКері:вн,1І:К О. М, Єрем,еIllКО), 'вони здали до шкілыюї 6і6ліотelКИ 60 ~ниг, Іх ПРИІКЛ8lД .наслідують lЛіоне­ ри IV «.д» ІКЛЗСУ(КЛЗСОВОД Г. Ф. ПОі>ЗпеIfКО) , ЯоКі також подарували іпон.~ 50 ·книlГ.

VII

Незаба,ром тека

ВОЮ

значно

шкільна

б:6.ліо­

1l0ПОВНИТЬСЯ

но­

і .цікавою літера,тУ'рОЮ.

О. СОЛОШЕНКО, завідуюча абонементом районної біблІотеки.

збі.1ьшен'Ня ЛОПltту

на НОЇді,в та Рожнів,

f~~'~:~:F:::~~и:::~,:з:~~r~!~ 1'* .. ~ ~ .~. ~ ~ ~';' ~ 'r ;; •~~~~. ~ ~ ~ ~ ~ .. , ~~! н.ичі, ,вншеньюи . та Ї'НІШИХ

СІДНЬОГО З

IБорИlСПlЛЬСЬКОГО

історіі :в.ідо:\!о, 'ЩО на

руську

держа.В!у

'часто

13

Бровар.ської

місь­

'/1руд,ящюх .

держа,в.но,~у ,вона

університеті,

:за<J!Ч'НО

.навqа>Ється

курсі

на

ЮРИДІІІЧ:НОГО

TOi~IY

й

;J,ОВОД'И'

і

збудуться її :\!'рії! ,І. КУЗЬМИЧ,

,су-

'райОІНУ.

Д.рев:ньо-

'Ноаlпаlд,али

КОІЧовіНlаIРОДН. Особливо Ї, х ПРИмблюваlВ' у;же тоді «баlгатИіЙ СТOoJIМ!И:Й IКиїв». Тому для захисту IКи'€В!а будувалися У,КРЇl/lл-енІІІІЯ «<ГОРОДIf». Розміща,л'ися ВОН'" переважно :бі.1Я ,р,ічок Дес-

т. 3). НаЗ8l8. ЇХ ,пі'шла від СJЮва «броварні», тобто rrИВlні заlВода, 'розташовані тоді при B'Їl3,Дi у КИlїв. В ці IрокИ ,в.ини:кли та,кож Мок'рець і Плооке.

ЯtКИ'Х 1ll0Д'arJ1Ків кр.ііпаків.

ціlЙ"

тіЛI>КИ

н,е

придумува'''1І

т,а утискьв Шдпов'Щно

1628 'РОКУ

вл,ас'нИ1КИ «ЛЮС1'ра-

сеЛIЯ'НИ,

Сем'ипо­

ЛО!( та ~а.гшти ОПЛЗІЧува.l,И лода,т­ ки: «і зерН'ом, ,і сі.ll'О'М, і ,соло­ ~ою, і K)"PM'1f Т8' ГУСІЯМИ', і ЯЙlЦЯ­ МIf 1'а : медо"" і бароа1на'ми 1'а ри-

.у ДрУ'ГЇ'Й: ІЛоловJt\ні чотирна,ДIl/;Я- Тlаlра,ми Раю). ЛИТО1!ські,королі:в­ 6010».

БРОВоа,РЩlІІна. Т,а наЙДоЗІВІніші люд- товські князі 1'3 феодали. На за.. ня 1l00.'ta\TКiiB. В «люстраціях» 1552

СТОІКО

обиралася

начальник віддіJlУ кадрів. На фото: Г. П. Лнсюк за роботою. Фото В. Полотня:к,а.

cыіi lПоселеон.ня, що булин:а тари" хоплені іЗем,лі ,пер&е.'Тя€ться 'ба~ року перелічуються под,атки та торії на,шого, а та,кож сусі'ДніlХ га'то ЛИТОВСЬКНІХ Т3< ПOJJЬСЬІКи:х пови:нності, які 'мало випюнувати

:р. Коли a,BC'г,pO-Н~MeЦbKi С,К У'П а'н Пf :п ри доп QМОЗ і У Кіра ЇН­ ськи:х буржу8l3'll,ИХ нaoцїO"a.тr.cl1ioв

депутwroм

Хаой

ті бережн'у ,У'країну і часТоИІНу лі,во' теРИТQрі'ях описи сіл, зе~ель та

роки, до Ії СІК., аду в ходlt., а і сучасна

1918

Ідвічі

ми. Мпне небагато ча'Су, т, ЛИ'СЮК стане ЮРИ'СТО~.

технології.

вою, і JllКyк. Маркс нз<зВoallt ІНІІІ'Й>- того \:ТО.1іт1'Я

і 'каЙ!могутнішою

(J,а.ртіЯ,н'і

доруіЧ~/І'Я.

фаlКультету.

цеху

в.а СООВ"ЯlН, що зВ!алзlСЯ ДР'eБlНЬО- ЛЮДИ. НО И звери,».

біoJJЬШОЮ

I1рОм, а,дс ь­

ТЬСЯ 'допіl3на. засид,жJ,в.аrгlfCЯ Ноа) пі!д.рУ'Чlни,ка:МII і Іконспекта'­

ПОПИЧЕНКО, порошків

у

.в.ИІ<~

четвертому

Іна,шій

начальника

участь

житті,

кам.

а

,руською, або lI(Иlї'ВСЬКОЮ

IJКl'lIВoН'Y

Так виникала Броварщина

чR

велика

СУ'Nлі:нна трудїВlfнЦи иЗ'­

му

в.же в ІХ сто- вали .fiереяслаlВ, розорИJIИ Ки,їв н,і,в. Приблизно тоді ж, 1'Обто 'в бі.lьше ти;сячі та '~Нlші міст,а і ce.~a. ТаГГ8іРИ, ,'ш- кі:н\ці п'Яl1на:ДJllJЯroго СТОр'іIЧЧЯ, тому, в Схі'дні,й Європі таемо .в літо.пиооа.х Т:ИlХ ,часів, к,и'їIвсыіi ВOI€IВО!ДИ, БИ:ГУ'Р.і п'ри:д6али перша

6удеюre. Дrrя Г&'ІИИИ Лисюк та кою 1І10ДЇlEю бу.в Д8іНЬ, !КОо'1и ЗЗ!В!ОДСЬІКt !Комуністи 'l'ipнlняли її в ЧJJеlfИl К,ПРС.

де

за.доволення ще ба'гато треба попра'ЦЮВ'з>ТIf і іolfiкенерно-тех· Н:ЧНІІМ п,раці'ВНlІlка\t і р,о,біТlН«­

ошо В 'ДОМО, р~ччі, тобто

утв'ор'и\"'l81СЯ

життя. про ких не можна го­

ВlQрити, .як Іпро ЩОСЬ звнч.аЙ!не,

Зараз у Г.али·ни J1J1lшп.івни напру.жені :дJti, Незабаром ек98iNен.аційна: се.сі'Я в Il(иtвcЬІКО­

КРЗЇНlі п,от'реби 1\ за.1із:ному ло­ .р'ошку в,роста.ють. Але ід.1Я їХ

застумик

цеху. ЯоКУ

кої ,Р,аIдИ депут.аті·в

устатку­

в

фВірібу­

шт,а: \ІІп'уваЛIOНіИlцею

б Іроботу :Ire 1д000yчRII'И, ІІЮМСО· MOJ\IКa ЇЇ ,В·ИlКону,в.аoJJа СYlмлі'НlНО, В кожної люДиЮf. € лодН, я,кю залишають CJLiIдHa все

кому

працюємо

РО'; О' М

працювала

в лиcrooР<Ж80ТІНОІМУ

ре

ВЗ'ІІНЯ' і теХ1l0L101Г;ЧНОГО IПР,ОІЦе­ су з \Іетою з.бі,lьшен~я ВІ!­

ПУСІ;У

році прийпша, ,Г~и­

,на ПИJЛ,Иlпі:вна иа пі;дlЦРИ€·МСТВО.

ше ~роБНИlЧIDIИ спра. IІІ3ІМ'If, Бе­

,результаті

ВДООКОН3ІЛelIIIЯ~

чавуну.

1958

ша ГаЛIІІІ,а, ГОІІСІрЯТЬ про комуністку Л~юк ,в колективі. Цієї ПOOO83lllИ OOIIt8ЗЗCJ1ужи~ л.а. Адже не обмежyriьоя ли­

цеху довелось 'lеребудооуВl3t­ тись на, ВИlПуск порош1tів, по­ ТР:lБНоUХ для е.1ектрозваРЮВоаJlЬ­ ІЮ'Ї Ilромиславості . Але, lНезва.жаючи на трудно­ щі,

В

-

с,"а,1а

ІВИІПу<жа€тьоя,

'КQРИС'ТОВУЄТЬСя

склад

ваЛЬНlІ'ІІ,ею,

і .реторт, НlаПОRнених рещкти.в.а­

ОСН'ОВНІІІ:\!

з допомогою lа'налізів хім,ічн,и'й

Gпочarrку

електродна ПРОМlflCJ\()вість. І ті.лыио 10-12 процентів про­

-------12

років

ви,гр&€

·бла'КИТНQЇ

ПQВ'НЮЮТЬ заТlliшче Iприм·Ющен.ня

ЮТЬСЯ

До мене, lqJаЄ3ІНавця, звертається чимало осіб з прохан­ ням дати відомості про історію виникнення Броварщини. ПеревіptllllWИ все, що маю ,ПО цьому питан,ню, Я надсилаю ДЛА надруку,ва'ННА в 'райOtlній газетІ. Г. МЕДВЕДЕНКО, :В'Чltте ,lЬ ГЮ!1р.а:ф9ї, ленсіОінер, С. Госолі!в.

ДОКУМЕНТИ ІСТОРІІ

З

л,а бораторП заlВО ду ,нест,аlн!да'рт­ ного :к.оМYlнального обладн'ан­

дета'.1ЯХ

але

порошку

ба,рвами

,Сонце

н~я. Веселими світли.ми зайчи­ l(аі~И стриба,ють по блиClКУЧИ,Х

строки ЛУ'СКУ його .зр,И'ва.ються.

галузей народного госп 0-

заліЗН'ИIХ порО\шків заЮе1печує на ТИСЯ:ЧУ ТОlt!н готової про-

з IКОЖНИlМ

ві,кlЮМ

сочі'нt Іпосила€ Н'а землю теплі житт€да!Й'lІ'і, промезі. ' ВОНН за­

оконала теХlfологіяі УС та'l1КУ Вla!IDН'Я, дeSIКi операll.і,ї щ>ово­ .діяться ВJJY'ЧIИ'Y. Крім цюго, ООНОВ'НИ:М ОЛОЖ'И,ВШlем З3ІЛізно­ 'ГО Jю.рошку ,ПQoви,не» IБУТIIJ !Цех

ба,га­

ГР'ама, а пресУ'ВІа!Н'НЯ виробів із

За

зесна.

ти ,все ,більше залЇі3НКХ порош­ ків .високої iЯlкості. Проте € в :нос і веЛИlкі 'труднощі: недо­

МClЖЛIІI..

Д,дязабезпечеll'НЯ

ТЬО:Х

5,5 кіло­

'собі

метаЛу'р'г і я

МlІ' багато 'робимо ідЛЯ

Хай збудуться мріі

т"Оі!АРИШї

маотеріа-

д}'IКЦii майже пі,втора 'мільйо­ на ,к,арбовоа-tщів eKOHo'~iї. При цьо.му звіЛЬ1fЯ€1'ЬСЯ 234 ,робіт­ CT8'T~B.

НАШІ ШАНОВНІ

j сто l' і.,

••• хлїlб,

'у'

••••••••••••••••

ЯlКIfЙ

ви'возивоОЯВ

с j JZ

,

оораїн.и

За.хQ.!lУ. Це не могло !не С>П'РИЯТ.И деяко'otУ IПОЖООlвлеНIНЮ 'Г{)іСПQ.!l8іРства ,і о.днор,аIЗОВ'О IИfJНИlюнеИIfЮ сіл Ta.~, де ЇХ 'не було ра ніlШе. Чим,але ~начеН'ня 'від:'гр'авав і той фа,кт,!щО чер,ез БроваlРЩИlНУ IПlро-

l' а й О •

В

У

Не ,могли терп,ітИІ селян.и TlaIКO­ ВИlЗоиску і повста,вали, Ба­

га,то

їх

тіlка:JIО ІНа

була

••

СXlвмена

З;шоріжж,я

ТІВ

в CX,!дJHIY 'М'3ІЛоООасе.~ену тоді сл()­ б ідську УIКРа.Ї'н'У. УТИСКК стали КМНlець-кі'нцем ЛРИl'fи~ною вел'икої націО.'llЗЛЬНО-ВlІ'звольноі боротьби, що 'ви.НИIК,l,а в cepeД,lllHi 17 его­ рі,'ІЧЯ під [JРОВОДО:\! Богда!flа Хмое.лЬН'lЩblКОГО.

Отже, більшість сучас.них еіл БРOiВlаірЩИlІІ1ІІ' ·I!Іи.ни!кл а не ОП і~НііlШ е пt'lРШИ'Х . десятиір'~Ч сторіЧіЧЯ. І

раці

1'569

го

ПіІС.1Я

Росuєю

сімна"lIJЦЯТОГО

lВоЗlЗ '€..І!;Ні3!IІІНЯ

,У,кра,ЇIН,И.З

все іЛіво~ероежжя

і іКИlїIВ

Лю6лі'нськ,а унія, за я,кою ЛИ'Тва відїЙIШЛИ до РосіІЇ. Тепер ШВlIJдіКО Ооб'€д'НJаЛJаіСЯ з IПOJlьщею. На землі орооширююl'blCЯ і зростаюl'Ь 'з'В"НЗ­ ПРИ,Д~НtП'РОВ'Я, 'В ЮМУ ЧИlCJlі і су­ ки, ос06лив.оміж Києв.о~ і Мо­ чаlClНОЇ БjJ'Oва'РЩИ'НIJI, lПосунул,а сквою. IБРО'В8ІРЩИlна CM€ ТE!lРКТО­ яку ПРОХQд,Я'ТЬ ці польсыаa WJlяхта. Крі,пооне поне- рією, через вмеН'Н$(

тепер

ІЩе

більш

ПОСІ!'-

Юf, Остра, Т,рубежа,. ходи:в ШЛЯХ З IКИI€В,3! н'аМоскву. ЛIOЄТЬСЯ. дО соuіально-клаСО1!ОГО На'ЙJ6іЛЬІШе таки,х захисних у1К' Я,к,ра!З Іна ці часи і il'РИlпаlдає гноблен:Н'я ,ПоjJlI'€ДIfУЄТI>СЯ й релі-

зв'я'зки. ід це CJЩJ"l1lЯЛО IПо.ОІМЄНІІІЮ JЮзвиrrку j.j ,і заселeнJНЮ. З 1666 року

.росі,Йські

IBO€BOДIfJ

lJ1o()чаlJШ

за,га.пыllйй ,переПltIC сіл ЛівоОО­ ріплень з6УДО8l3lНО з.а , КИЯЗ<Я .Бо- ВИIн.~IreIt»я та з.аСIfYlва,ння ·ве.11!'- .гіЙ1ве, ЛОДIІ!М. lliр'а (980-1015 'Р'Р.). Т,аоКі кої 'ча,стиН'и суча.сних сіл ,БровоЗІР,Ра(30М з .цим між ЛИЮВlCblКИlМИ режжя із :метою опод,а11КУ'ВаIllJlfЯ. укрimлеltН'я 'С1'али ОСII'OВОЮ Мlіоет ського IраIЙOlНlУ, Корм,ь Л.ИIТОi!lСЬ- та 1п000ьсымии зеМ;JIевл,аlсни.ками З .дЇ'€Ю метою 'юули QКЛа'деНі пе­

Переяслаl!'а, Остра. Я'КlЩО J'ЛЯ,lІ'у- кий ОльгеjЩ3Раву ІЖ ,після за- за,ГОС'І1РЮ€ТЬСЯ

Гр'Ylпова

боро'ГЬ!ба

об'екти ДЛя :н~аIЖИВИ'.

ХОП;JIеН'НIЯ ,в 1362 рацї- Ки,€ва «жа- ' за

ІЮІЮ та Т'ру.бежем яв.ля-є міЖ'рЇ'Чков.,Й трикутник, прилеглкй до

лами, серед ЯКИ:Х Рожни' та, Ові- та і НІШ і, села,вми' багаті ШЛ'Я'Х­ тилые. . н,aJCТу1ПНИIК Ольгерда, IВі- ти'Чі P'arrOMCbКi, ,Яловецькі та дlН' ­ ТОВ'Т в 1392 раці Іці ж се.1а,. а 1'а- са:ки:. Після доВ!горі'ЧНIfХ сва,рок Д имерк.ао, ,кияжи:чv, 'ВИГУіР'Ї'ВЩИН'<!"

ЩО територія між дніпром. Дес- лує своїх оолодв.ріIВ» цілwми. се- бу зз! Лі'11КIt, Рож:щ

Ки€ва. Саме .тут частО' ,віщ,бу.валися IН~ ггмык.и С}'ТlllЧl<И, оа jj

кож ,ліТlКИ пеjJедаіЄ вже

іншому

справж'Н'j боі з ,кочі l в'ltИ1Ка",и, які ЛИІТОВСІ.ІЮМУ озеМ;JIевлЗ\СнИlКУ Сенама.галИJC,Я захопити Киів. Літо- кірі, ОТІже, названі села вже TQДi пис ЗГ3(ДУ€,!щО В 993 році !НІа були. І

Бороть­

.репИlС:ні IЮнlltгИ!. ,в НlИlХ :МИ .зн:а,хо­ ДИМО О!ПІИСи білЬ'шості тепер·іШ:ІІ'ЇJ.x сіл .р'аlЙону, т.аКИХ, як ГО'Голів, Требухів. КрасН'лівка, БроваlРН; БогдаlllіlJКа, lРажів.ка, ПУXlі~а,

ти ,11.30 КЗ!РТУ, то легко помітити:,

СвіТИ~1Ь1н-е

переом,;г Я,Н , Аисак. Ноа u,их зеом·

ля.х lН'езаба.ром ,ВIІ!НИIК.IlН та,кі се­ ла" 'я,к БобрИlК, РУllJlfЯ '('біля Руд. Ноі

Ібули

віДlфиті

поклаДIt 6о.ло­

річці Т' рубежі, !ЩО зв.;мася ТOL.!JJi ПОРЯД з ЛИ1'ОВСЬіки'ми ці землі тя'них З, 3ІЛіЗ'нИlХ ,рУ'Д, ввi.n;ки, оче­ Тру6аіЙЛ:()lМ', lВїдбувсявe.тJИК'1ІЙ бі.Й З8lхоплюва<JШ по.льські, фео.ді&ПИ 1'а ВИ'ДНО. піlшла .його lН,азоо), РожіlВ­ руського. В~Й'СЬІКа 3 печенkа,м, и, і 'в IIfbOMY ,печеlfrгu бу.,и ' розби, ті, В Ї.'ншwх літописах зг8lд'УЄ тьс Я , що ноа територН сучаснО'го сел'а !Ви-

гур:.ВlЩItlНИ стояло і!1оселенl/І'Я, 'я,ке

звалося

P,&€M, і !ЩО в н' ьому 'РОЗ' Мі.щУВ3іВСя д,аір осняl3Я Юрія долГО:РУ'<ого. (Дн.в . «п.ам'ятні 'міоця КИЇ!ІІСblКОЇ області», оСТор. 214).

монасти'рі, ЗОІюрем·а KII'Їi!lCblKi. 1Кв., Гоголі'в 1'а ,Бог.даніlВКоа (ди~ КИI€во-ПечеРСblКИоЙ, Брarrсмшй та овlІ'сь «Гоголів» 'в Уlкр.аінськіЙ Ра­

мико.лаї'всыийй цілі

села

118і

монаСТlllрі

угіддя

на,

мали щя'нсык,й

ЕНЦНКJ\опедН). Тоді

ж

зеМ.1'ЯХВИlНИКЛИ і Се:\!и.пОо'ТКИ (село ara ее­

Брова'РЩltJни, Вже , в кі:нці 1Ч0тир-

Лі11!Щ /Бобри.к, СемIІоЛOJЖИ. (Ро­ маIЮВСЬКИЙ. Переписні книги 1666 р., СТО.р. 328, 431-434 і ін.).

МIf полях). В ,ці' ж оОО'мі ,роки"

на(!1Jцятогосroріччя .i!lперше з'га-І тобто на почат:ку сімнадцятого

--ф--

ЗВІТУЮТЬ НАРОДНІ ТАЛАНТИ

Цими

дн'Я'м,ИІ ІВ

КJ\~бі

'УlК;рзJ:Нl­

CbIКOIЇ сііJIоЬСЬКОГOlCJЛotд,анJCЬКОЇ а,к:а­ демИв~б,YlВlCЯ омосииJi ОГЛЯді П,jJ'OIфапі.lJdЮВИХ а'гі11Культ,бри'Г8Ід і дwгя,чаї 'художньої саlМotдіЯЛbillОС­ ті .рlз:щгоопів.

:дуєтьс.я, що 1181кі села., JDK Пor:ре· сторіЧlЧЯ, на земл,ях :В'ІІІН'ЯТКОВQ би 1'08 СВlИІоїди, :Ніа.1еж,а,ть Києво- ЖОРСТOlКоro землеВJJасника ШIJн,а На.ЙJкр:alЩОЮ :в.mяВ·lIiJl'ась і8Гі'ГПечеjJICblКій лаlврі, оа. селяни .ц1llX ВlШlllНеВСblКОГО з',явилися ,Т'ребухів .культ,бри<r.ад,а з jJlЩЩroс:пу '«Нооо­ Дужеймові,рно, .що в' ті ода,ані сіл IПРацюють Іна, монахів. Троосиі ,КРЗІСИ.1tв,юа" Є ві:домів історіоі

,!ХЖИ :ВИlНIІ'КJ\О і село ЛітКIIt, ЯlКе, О'Че&ИДIЮ, було лirгll'ЬОЮ рези:ден-

ці'єю КИlі.ВСbllШХ князів. ВелIllКИХ руйнув34НЬ древньоруській юр-

піз'Н~ше, сторіччі,

1'о6то в п'ятнадцято:\!у ВИllfикли~няж.и'чі. В

1489 році ЛИТОВ!СblКIfЙ ,коро.1Ь Кази'міlР «пожа..ловал пу, стое ,горожаві зав..да,lU тат.а'ри, що. І",апатl дище ,КНЯlжltчи Нико.lаевскому Ноа неї ,в 1239 ,році. Вони зруйну" монаСТblРЮ».

ОЛеКІС 31t1.JIipїВCbK ий»

c .~oв.a: «Поступай З lІ1ід.да'Н}f1МИ ,району. так, щоб вона КОЖН'ОГО ДНЯ ІЛО­

чували, що ІВм,и, рають». Ці слов,а яюра-з і lНоа;JIежа'Ть ,Ви ШI!'eВІСЬlКОМ у. БР08арu теж :ВИНИКЛИ на, по.. ча'тку

сторіЧIJЯ(ДИll.

УРЕ,

Я'І"ОТІІІОС blКОГО


ЗА ХИСТИЛИ ЧЕСТЬ

С1'О.Jичноf ОБJ1АСТ/ Впхаванці троєщиJнсы\1їЇ В(;СЬ~Ир'Lчноі ШІ\OJ!Н :N'!

се)(и­

2 -

},Д<l·СНИ' К Ми'ха, itло С().\( та МСh:.lИl\лаон·иця P~ka Си..10РВН'І\О, пере­ ",і.гши на!fоласнitй ()л.імпіаді юних геОО1рафіВ, · БУJlИ учасл, ика, '.1И ІІІ реClП'},БМI\11IН'СЬКОЇ олі,УnLaди, яка lВїдБУJlасявм. Я.1Тlі. На.ші юні гем. ра.фи },'С'Іl'іw:ноза'хItCТИЛИ чеcrrь С1'О.'lИ'llНо.і області. Ми'ха,ііl10 ('!;," за}(і.щні ЗН·а/IIfЯ lІ'а {lol~Мlni(l);J;i нагор:оджени'Й}(kя,'1НОЮ щті,в.кою

т}'ри,стсь'кШt табірна КаtВК<І·З.

}'

......

Є.

наш

ЦИБУЛЬСЬКИИ,

rромадськнй

дув.avюсь

peдatКцiї ше

кореспондент .

во ·3>(і,\1 .j·щі . ЗГОДО'\І О<:Т.31./1О ві.ДО:ІIО ,прі'зви­

crlРIЗВ'mнього

'вон,а,

TO:ll,y

щоб

8111Нyв.arrця.

наlдрукувати

1Il0пра,Вf(У, в.3>жа.1,аl1звоі,д ,голови

ВIiКОККQ\1У ТIре6ухі'8оСЬКОЇ сі.'І'Ь­ CI>KOЇ Ра,ди т. ПltрorО'ва, офі· ціЙlIЮ'Ї в' iдlпOtВід;і 'по суті спра­ !!ІоН. Але 'го.лов·а сіш.рад.и, 'не­

В :ЮРИ:ТИ'll.ніЙ ,32.:lI.іт.ці «На :ра­ .'1О'шах ... :О, 'If.а,:l:РУКОвcr.ній у на­ шій таветі ві.'! 5 березня ц. р . , йшлося

п.ро

(ЛWЯ.цтво НО'ГО

і

.не~ід;н.ИJЙ

з ·в.Ь.візувачів

ської Ч'3JЙ'ної. Та

P,aJ.3- ВаІСlмівна Камінська з ~НЯ'МIf

ві.дь тільки

Тр:ебухів­

ДНІВ/ІЮ,

з Вlrниавто­

з<!м:.тки

-

і:lI'Я т.а по ,БZТl>кові в 'ІН. .нlЗіЗ-

тр.а'Пll1ась а

, п'р· аIШ.1ЬНО',

ПО:lIlf.l1ка

-прі.зв.llщем

повідну ре.зюцію в РАТАУ).

.101в.ИJча

23 lберю'Ня, як 'не .кз,зв.а:ВШIІ

пр'ізв.нща

РУШН'lІІка ,грома.д,;t.КQГО ПОРЯ!JJКу .

Лllше

Це, "р,Itij)(),!НО, Iшк.'Тикало від­

Т. Г. Шевче!I:l\а.

не

mра.8:ЖНbOrО де60ШИ,Р.а. Pe~a:K­ ція ·l\.астоюва...'1З на тому, ЩQб сї.1ЬВ'ИlКО:НКОIМ ро.3ЇJбр.зllC'Я в опр.ав·і і :нззва,в rrpt;зв·ище ло­

ПОМIІЛIfВСЯ.

8 «Б» '''.1 ао<: У веде YPCJk-е... с .. урс:ю по твО'г>чо~ті (Фотох:рон·::ка.

зв.ажаючн Н3 IнeocrнО<ра:зовї .на­ г.аlдуваlН'НЯ реда:кції, oдaBS; .'lI.'1Q­

0.1-

р.а

ва 'в

JlИ:І•. Києва

Б~атолJQДIЮ у ці весНЯIНЇ .дні в залах Il(нїв­ СblКОІГО М'уз-ею Т . Г . Шевченка. На Фо:ro: '81 од.ному з ізЗlЛів' музею. ВНlк:JIa.дJaЧ укрзії'носыїї :11008111 і лі'Терз<тури 57 середньої ШКО­ Фото М. Се.1юченка.

в.чи'нок

деБО'ширство)

Г.1адк{)го., чиє

20 lКв.і'Т'ня

в : з;повідь

одер,жаін'а. Ху.1і!гаilИ.В у чай:н';:Й,

18Ja~IЗ Лав­

я:к IПО'8І:'ДО,М_1Я€

ім'я зга-

с.

т.

ПИIРQ'roв,

гр .

ТребухО'ва, пра,ці'В<Н1І1< за ВО-

ду

торгове.1ЬНorо

дув.аfllН'Я

Со"

lМаwи:нобу-

І ван

Паl!l..lOВIІЧ.

ОїА<е, .д'Р'}'ІКУЮЧIІ цеіі :lI,а!Гер.і.а'1, ,ред.аlЩі~

РаДЯ'НСЬКИ\1 Ест· а·новлеIЮ

за конод.а вством

:д.ва

'В'И'ЗИ

ня: tЗа за~кО'ном та. 33 'Заповітом. КОЖ'Н'ИІЙ ПРО:'І:JДЯНIIJН MalЄ праlОО за

ЖІ:'ТТЯ роопоr; , я.дIllТ'КСЯСВОЇ'\1 май­ ном на BII'IIII:!J.OI\ смерті. Та,ке роо­ поря,д,жекн.я, зроб.пене увоета'IЮВленій законом формі, ЮІЗИ'В а €'І' ь:

Ся ,заповіТОІМ. ПРИ спаШ<'Ува'ННlі за згповітом

майно,

заlК.11l1Кається

Якщо

спад.куаа :н­

померлого

лере­

ходи'ТЬ до осіб, 'вказаних у HWMY, а прн ОІІlІІдкува'нні. за законо\,\ -

ДО

НЮlа

З3КО'НО\1,

ні

д:.1ИТ'lf

спаДКОЄ:Іоlства .

,спаJ,'КО'Є\1ців

з,а з ЗlпО'в.:ТО·:l1

н.і

за

а ·бо жо­

ден і·] спазкоєм·ц,ів не ПJШЙІІЯВ спаДШИ~НIІ. аБО' ВІСі опа,J,ко€'мці па_

зба'влені спадJЩИ'НИ за заIП(}В:'ТО:ll, МIЗй,но ПО\1еР_10ro за пра'ВОІ:ІІ спад­ коеl·ства

переХQЗ.IІТЬ

ЗО

дер,жаВII.

РОЗПОДІЛ МАИНА ПОМЕРЛОГО МІЖ СПАДКО-

ЄМЦЯМИПРИ , СПАДКУВДННІ ЗА ЗАКОНОМ ТА ЗАПОВІТОМ до осіб, ВIІЗ'Н:8'чених в закон.і, Я%і ПОЗ;ЛlЯЮТЬоСяна

.дві

Пр 11

черги .

спаДl\уванні

,з.а.

за, I\ОIЮ\1

спазкове \1ЗЙНО ділитьс,я на 'рівчерrn 8ХОДЯТЬ : діти (в roМIУ ні чаtCтИlНИ \Ііж QСQбами, що заЧIOC.1іУСJl;НQвлен.і), ОН'У'КИ, nравну­ 1К.1 И'к ЗіН і до .спа,J,к)'в'аНіН,я в по'рядКІІ, дружина, батьки (усн'новнте­ ку черговості. НаlЩ}ИіклаCl, п ісля л,і) померІЛОІГО, а також непраце­ С':llерті Н. за .1И:JIИ.1а.ся ДРУ1жина, здатні ,особи, які переБУD3;/1И на двоє дітей та брат IIOMep.l01/'0. до

cКlJlaдy

УТРЮlанні

слаlllЛ<оє,\lців

померлоl'О

пеpwої

:не

ПраІВО

менше

н,а

озержаlн,!j'Я

спа ,ЗШИIIИ

СДНQГО року .lLO його с,мерті. До в ЦЬОМУ . в.I~па,.J;КУ \1ають д'ружина зітей , аскі ,lЬоКИ' ВОНІІ є цієї КЗfreгорії {)паIдlКO€м.ців нале­ і двоє ,першої черги. жать Я,КРОДItЧ'Ї пО'мерлого, такі спаД'КООМ,ЦЯМI1ЗОВоС.ttм croJ)OH.Hi особи, лри у.М0'8:і їХ Інепра.це:цатності. НепраЦ6ЗІДI8Т­ ни м.и .вва-ж а,ютЬ'Ся О'соби :ві>Ко:м

ДО' 16 РО.кі·в, ЖJrнки п·ісля 55-рі:ч­ него та ЧОJЮвіКIІ пїtCJlя 6O-р'ЇЧlНО'ГО 8І;КУ, а та,кож ІІІ ,груп.

Ї'нва.'1ідн

ІІ

.J,

та

ВВоЗжа€ться, що особа І перебу­ вала на утриоманні померлoro, ко­ ли оста'ltн,;й ,nо:дз:ва'В Ій' .дОIl10МО­ гу (,п,рот.иroм не м,енше одного року .до с\'\еР1'і) сИ'С'тематич,но · і ця ДОПО:llога бу.ла осно]tним діЖере­ .10,\1 існуВоЗ'ННЯ ДЛЯ цієї особи,

Спа;rкове

не

між

\1ай,но

НЮІ.JII

спаЗ,КОЄ'Мі цем другої черги. Коли ХТОСЬ із спад'кО'ємц.і.в

ходять

за

заКОНО\1

uiB, ,я'кі

В:ДIIOlCЯТЬСя допеРШQї

чер!Г,и

во одержати оп.а:дщину лише при

не

П,РIИ1й'ма'є ·спадщини, їо його ча:ст­ ка 'перехозить ДО і·нiI.llИХ Clп·адко­ єм>ців, за, клН'каlНIІХ до, с:па,ДlКува'н­ ня . л,ред.:\1еl'lІ ЗВИІЧайної ДО\1,аIШ­ ньо'ї обстановки і вжитку .пер€­

апа·.l/КОЄ:lllцем

спа~:ItI1Ii:в, але вони мають пра-

зо,

,П·РОЖНlв'а.lll не

сп ·з,ДКO€М-

спільно

\1енше

з

одного,

року до ЙОГО смерті, неза.,1{'1ЖНО від

їх

черги

і

с.ПЗідко.вої

частки .

Ко.1И cep€д ooaIДK'O€\1IЦ':B 'За, 33'ко:ао'М He\1,a€ таlКИ'Х, я,кі б ПРОЖИв.а.1И спі'ЛьнО' з спа,.J,кода'вце'\I, то

У:ІІо&і, що ї·х ,мати а60 6аТblЮ, які все майн0', в ТО\1У Ч.ИСЛ: і преl­ мали право 'на опаtltщи'НУ, .1 Н до ·ЇІі відкриття.

СпаtдКОЄ:lllll!ЯlIІІИ

ПО\1ер-

IДР)о'ГОЇ

групи

\1еТIІ

ДО\1ашньої

обста,ноВ>ки

і

ВЖИ' l1КУ, д: .'JIIПЬСЯ ~І:Ж yci:lla опадКОЄМЦЯ' \1И,

заК.1и:каIНIІ ' :lШ

до

сп,ад­

вва.ж.аються брати та сестри по- куваlН.ня в ПОР.5ЩIКу чеРГОВОlСті. мерлого. Сюди :га'кож ві!дяос'яться КQЖНИЙ ді€зда,тний громаДЯНIIJН дід та баба помер.тю:ГOl, .а.ле 110- :llОІже 'за ЖlfТТЯ ВИ-ЗНЗ'ЧІПИ да.1Ю ни за·клн,каються до спадщl1'НИ в CBClro майна н· а ви'паЗО'1( С\1еJлі і

ТЗJКО!\1У Ж поряд.ку, Я;К ОНУКН\ та, правну.ки спадкоємця .

\lоже за за,повіТ'ом за'.lI1Ш'И'ТIІ' ,все СВО'Є . м.аоЙно, або ча,сти'н'У 'його

ПОРЯДОК ЗАКЛИ,КАННЯ

(в ТОМУ 'ЧIІС.lі і преД\1ети ДО'ЩilШ-

ДО СПАДКУВАННЯ

Закон

оста.НОВЛЮ€

за·кли:канн.я

черговkть

чених черг спа'ДlКQЄ\1,ців . наЯ'8ност·і € опа:дl){ое~і черги,

то

' п·ра'вона

сп а!ll!U1ИН и

НЬОЇ

до cnад.кува'ltНя за'З'н.а­

вини.ка€

Спа,дкоєм>ці

другої

спа.'!і<'уваНIfЯ

в

КOIJ!И в першої

Q>деРIЖ:а'н· ня лише

цьому

у

них .

'!ері'И

ві:д

ВИlllа;.l·КУ

усуваються.

КQЛИ

аідс ут Н'і

спаД.К~·МІ..і

,пер­

шої черги ,а60 вQнн не ПРltЙ.ня.1И спадщwни, а так:ожв разі, коли &с1 c-паДКQємці :першої чеJ}Т'И не зак.ликаються

до

Qпа:дкувЗlНIНІЯ,

·спадкоємцями особ:аlМ

В' інтересах неПОS:Ю,1ітн:х і .не­

пр·а.це:Ц3-l'НlfХ сп а д.КОЄ':\ІІців ззко­ HOJ.a·B<:TВO ,воетановлює tпе8>не меженн,я· мо,Ж.1ивості вільН'о -роз­ поряджатися свvї\1 маIЙ'НОМ ІІа В· IIІIа.док <:M.€IjJ'Ti . Вoн>o IПОJJЯ'га€ в

ТСІ\1У, що HffiOBНО·.1ітні (Я'кі Іне ДQ_ СЯ'Г.1И 18 'POK~B-) або нелрацеЗ!дат-

нотаріЗ.1ЬНО:llУ органу Лр'о ПР'НЙ­ Н'ЯТ'ТЯ спадщинн ЮО :llCТу'I(JИlfIf в улравлі,н.н,я чи ВQЛОД~ННЯ :ІІ,ЗlЙ'НОМ . Св,ої і'н'Тереси та.кнй, спа.:LКОЄ\1ець

Ma€

обст,а:НО8КИ

і

ВЖИТІ\У)

одній

а~бо x1.11::1KO:lI особа \1, 'Яl\ ТИ'М, ЩО В'ХО~ЯТЬ, т.аlК f ТЮІ, що не входять зо коласпа.:t,КОЄ\1Ц :,в :за заlКОНОМ, а таlКО'Ж держа,в'і ,або Оlкре:llИМ

зержаВНИ\1,

ним

ГРQм,аД<:ЬКИ, \1

і

КQоператив­

ор,гаlн::за­

ціЯ' \1. Сп.аJiКО.J,з:вець \1а,є праl!Ю .роОl3ПО-

МОЖ.llfВість

з&хистити

і

і

уаltIЮ&1еr-:, і), а . такО'ж

з.:tаТіні J.р,УЖИі:lа, батьки

нёПр'з:це-

(УСІІ'НОВИ-

телі) і УТ':>lІма'нці ,помеР,10'ГО (у віці до 16 'рок;в тапіс.1Я 56 ро.ків - Ж'ІІ~І\І! і пМ:.1Я БО pOlКiB'­ ЧО_lOвіки, а ТдКОЖ і'Н,В' аліJ,И І. 11 та НІ · груп) услаДКQВУЮТЬ, неза­ леж,Н'о від З\1:'СТУ ЗЗlпо.віту, не менше

двох

TpeТltH

чаtC~ки,

ЯJка

з

прнчltН,

м,ають

IlJIра,IЮ

за.з~ачеНI

називають

O~OB язко­

.н~:JO,!!'Ho.HTНlX або, непрацеЗ.'1атни,х Дlтеll, аl6o· . ІІІШИХ . непра.uезз,аТНІIIХ

СП.д.дКO€М'ЦІ'В (1 .ЧИ. С,lа ... згазаНIІ~ вище), то запов:'т n ЦlII чаСТИНІ буде

недіЙС'НІtЙ.

ПРИИНЯТТЯ

При ,відкрИТТі

СПДДЩИНИ

С'ПЗДЩІІІНІІ

До

ВІІ-

тЗI~'Н'Я

:llа. ина.

ПРО'

• H~TapIY~ РlаЛЬНОI

РООЛot!l.l.,

кове \1аЙНQ перейде до спа'дI\О­ єм'ц:в 'За заlКОНОМ чи ,за заlповітом .1'lflше Щ}ІІ У\10зі, КОЛІІ ·в·он·и, ви" Я&.1·ЯТЬ згоду .на ПРIІ'Й.няТ'гя опа.'!­

lUIІНИ.

ПрН!й'НЯТТЯ

сл а.J,ЩИН 11

це ~He обоn'Я'зок сп,а.!І!К('''f'МЦ ',в, а

їх

праВ·Q.

Д.тя

ТОГО"

щоб

П'ри>й'Н!ЯТИ

спад­

шину, спаіlJЖO€Мець ловинен 110.'!агти 'за.яву .в .нотаріа.1ЬНУ .конто­ ру ІП;Ю ,ПРIIJЇІ-НЯТТя аПЗДЩЮIИ збо фаlКТН'Ч,но 'ВСТ)'ПИТІІ в уп.р,аВ:I:IШЯ

а'бо

,ВО.lОді·Н!ня

спа·,J:ка,вwм

М.аЙ­

НОІ\І IГlРОТЯ'ГО\1 шести місяців з .дня відкриття Qпа!J:ШIFН~И', тобто ВЧІІ­ нити ле~ні дії (П·РОТЯ·ГО\1 шести мі()я:ців.j, Яl\f С'в:tз;чили ,б про його намір ПРН,Й!НЯТИ спаJ,ЩИНУ . В раlЗі непрИ'ifнятТ'я одни'М спад­

КОЄ\1,це\1 опаД,КОВОТQ \1'аЙ.на лротяГОМ шести міся,ц:в йо,го 'Ч.а,сrка nepeXQ:lllJТb до. і'IfШIІ'Х спаl!JJКОЄМЦ;,в, 'я,кі за,к.ШКаЮТLСЯ до опа,J,1\0IЄжтв.а. т,раlП.1Я€ТЬоСЯ та.к. шо оп,аЗIКQємець вн.а.с:lоідок -певних об'€:ктив, них ооста;ВЩI не Ma€ змоги про-

м. БРОВАРИ, вул. Київська,

158.

. . Чepf'ове .за/llят,тlll ч.1ею'в л:,тера~ ботУ,

бували на УТРИ\1аltні не менше ОДНQГО року, ycnа1JJlCOВУЮТЬ нарів­ ні з СП3'дко€~щями тієї черги, я, к,а

16 годи·ні.

:===========

Д." КИ8А, іне ~'M 'РОКОВИJta.М З .дня на.род-

БроваРСЬКОI

контори.

нота-

===========~

жеНl:1Я В. І. Леніна., ,і

концерт 20.30 _ «.3З! &1.aI.1Y IР,ЗІ.'t». Ві:дк.ри'Тт:я на­ радlНОТО :ІІузею (М.). 21 .10 (тра1н,с.'1Я:Ц1я

«Рі.1І!не

з

·м ' сто

МООК'ВІИ).

IллWa.» .

Телевtзі,й­

н.и,й ,наір'И'С (lпе,ред.aR8' з У.1ЬЯ·НОВ­ СЬЮЗі) • 21.30 ~КіНОlпа.норз,\1,а:о

ЧЕТВЕР

21 КВІТНЯ

(М.). 22.10 .- .сЛaypeIWГR ЛeJtї'Н' Cbl<OЇupcw.ii 1966 'PO~ (М.).

Дpyra ,......,аМа. 18.00 -

КР' нжа.н'У

фі.1'Ь\1.

,млу».

:Пр:огptз<м,а,

Теле8'ЇЗ:IЙ, НИЙ

телебачеНlНlЯ. 16.50 _

POIКO&lIНa~

з

ДНІЯ

«3а. .1еніIН- HeB~. о, Па,1Іащу .K~.1bT~,p'I.,). 21.~::­

СblКQЮ (lУТ:SКОЮ:О (юередаNа з Озе- ~K:P'I'3b. Кі)lI~Жа.Н'у 1'\'\.1)'». ТелеSI'ЗШсн.). 18.00 Першість СРСР ЩfИ ф:.1Ь~I . футБQЛа.: I«ЧОРНО:ІІОр.ещь» (Озе(Київ). (Пере­ В переР'80і­ «Де реві.в ILa, !ПDlрооах ДoHi:n[JO» . Пре\1'є;ра філt.му Зап:ор,:I3ЬКОї студії теле· ба.чення. 20.05 Б. Б::Л,1ь-.Б€.10Ц{'lрко8'СЬЮI>Й «Шторм». Опек­ такль тealТiP'Y ~Me>lfi М. За.нЬоКО~ ве.цЬіКО'Ї (передача з ЛI>ВОІваl).

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Друrа nporpaMa: 17.30 Теле-. візійН'і .пі.д:ГО'ГQllllчі ку.рси. Ма.тем.а.. Тlfll\,a. 18.45 с:Наш ХХIlI­ Лені'll'Сblкі,й пз,рті.і ПРIlСв.я,чу€ться». ПреМ'Є' ріЗl телевізіЙ1НОГО Фі..1ЬМУ (М . ). 20.00 Т. ХреН'н,іков «В ,бурю». Gпектзк,1Ь МУЗИlЧfroго театру імені К. Стз<нМ:mll8ІСЬКОГО r В. Не:lщрови.ча-ДЗlН.чеlfКа· (М.).

ПРОВОДИТЬ 8ИСТАВКУ.ПРОДАЖ

са,) «.Д1IIН1atМO» да'ча з Одесlf) . «Ста,рт-66» . 19.>45

П'ЯТНИЦЯ, 22 К8ІТНЯ Перша nporpa'Ma. 11.00 «На у.КЛЇН до IЛ.1і:ча». Репор.1'ІаЖ з К'расної IПJЮЩі (М . ). II .ЗО-«ПіОНlі про, Лені~на".. ФіЛЬМ-КQн,церт (М.). 12.1'5 «Сєровська був.алwtlfна». Те.1еВ:l3іЙIfIllЙ Фі,lЬМ з ЦlІКлу «Ленін'іана:о (М.) . 12.35 Про Л('Ін,іНlа жо&тен:ята'\1 (М.) . ,16.00

Ре_актор

€.

ФЕДЯR.

-,.......- -......------..-............ УНІВЕРМДГ р.аЙlClnоживсліJIJ(И

з

22 по 30 КВЇтtlll 1966 р.

галантерейtlих товарів • У

зеШfКО'МУ

КОІ:ІІУ

ні :

шкір.ян'а,

сТ'и.лblН.a,

І

В.IІ.борі

аroртиментlї

і

·Ullfpoo-

n.реШ:Т3'вле-

мета.1ева,

те.к­

·w.вeЙtНta ,г.а.WfТерея

81даідайте

bhctaaKY-ПРОАаж

гuмтереііних змо_ете

товарі.,

придбати

рІч

де до

"

• •••••

........................................ *.'

ПЕРЕДПЛАТА на

раЙо.н,ну

rазету

:

ПереАlUатна цІна: на І мІс.: - 19 _01., 3 .міс. - 57 коп.,: 6

міс. -

І ·крб.

коп.

:

ССОЮЗД'!>УК:',

лис·:

.14

Передплату ПРНlЙмають рай-!

агентСТІВО

ТQноші та ГPOMaД~bKi ПО8Сюджувачі проси на

Газета ВИХОДИТЬ у вівторок, четвер та суботу.

роз·: під·:

при€мствах, В установах і рад·і госпах. •

.........................................................................и •••• ,., ••••••••••••••••••••••••••••• "1 ••••• 11 . . . . . . . . . . . . . . .. .

1956-5057.

···: ···:• ~

ПРОДО8ЖУЄТЬСЯ

тру .lLЯшихся КиевоеКQЙ Qбласти .

3ам.

ВИ

впо­

Ао6нl • « •

орган Б.ро.варского районного и .· р'аЙонноro Совета депутатов

158. j елефQН- 4-57.

і

ТЮ.1е-.кружевн:і 'ВlfJ>Oби.

«НОВЕ ЖИТТЯ:.

Броварська друкарня, КиївськО'ї області, .ВУЛ. Київська,

96-\,\

~lЮІ!ІІЖеНlН'Я

Укра.їНСЬК . ого І В. I .~ ЛеНlн;а (тр?нс.1ЯЦI~ з ЖО8Т-

тя·гоч шести м:ся.ців з .ІНЯ 'Bi!Ll-I- Пpoorр.аlМ,а д.ля ШКOJIярів. 17.00 1\ РИТТЯ СП3J,ШIІНИ подати за,яву - Урочисте зосі.:tа.н·'ІЯ, ПРIОСв.я:че-

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» комитета КП УкраИ'~IІ"

Уро..

Перша прог~ама. ІІ.ОО-«J<різь! ЧН1сте 'зас~До8'Н!НЯ, ПРИС8Я:Чен.е

ТЕЛЕФОНИ : редактора 3-82, відділів партійноrо ЖИТ'ТІІ, масової роботн, сіл ... ськоrосподарського, промисловоrо та ,відповідалbtlOГО секретаРІ 4-67.

ІНДЕКС 61964.

lІ1і'д.бу.деться ,81 су­

К8iTH~, о

Q3 <:

сп.а,:ьКОВОІГQ

то

до ,оп3-дк')"ВоЗН\IJЯ будуть за.к,1икані СПЗJд,кO€lМlUі .другої чеJ}ГИ. Непрацезда,Т'lfі особи, що, пере­

П.

ЛI'ТСТУДI'и" ЦІ'В

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '11111 . . . . . . . . . . . . . 11

НАША АДРЕСА:

зирекцію

фзкт негід­

ВІдома

довжити цей Сl'РО!< . В цьому ВІІ- !ТУJЖОї стущії

з

с.n:ад­

.пРОСIІТЬ

...,.......

КЛWКЗ:НIfIХ особ.пИIНtми обставина.ми (трива-ле віДРЯil1ЖetlltЯ, тр.нва·

пад'ку оСУД ,пови,не~ ,вирішИТIt ШІ-

перед

Павловнче:ll

но.ї лоое;ІЇнки Сома ,І.

через

належала б КQЖНО\ІУ З НИ'Х при спа'.1!кува.нні з,а законом. Цю ,част.ку, .иа Я'ку за осіх об: ста;ви,н

во..:І.НІОчао<:

t!('!'і>Од'Н.и.й суд за місцем вїл/крит­ l'Я спадшmш. Я'кшо П'РОПУСК шес­ ТИ'\1іСЯlЧНQГО строку на, 'ПРIІЙ.няття

спа,дЩИН'1f СТ.аВОСЯ

IваНQ:ІІ

заводу РОЗГ.1ятн)'ти

\ ні J,іти сла;.1;КОI:!.а'8ІЦЯ (в ТО:llУ ЧIJCлі ,1,а хвороба то,шо) , суд 'може п,ро- \

чаlСТИIІ'ІI , ' ап,аД,КО'Є,\1,u,I,

шини. Брат не буде заК.l'llка'і1IIЇI зо· спа.JJкуваНlI'Я, ОQ'(:ЛЬКІІ ,він є

але ,не Qоо.в',Я'зково, щоб це було

Онуки та п.равнукн ападКlOЄМ,ЦЯ

')ЮЗПОlді,lе-

Р:81Н' і

:l1:,ж

тобто КОЖНИЙ ' з ни;х має :пр'аво вою ЧЗlСl1Кою; Коля _З;],ПО8'!да:ч п?· 11'3 одержа'lІІн.я І/з ч,а . сти;ни спа,:!- з.баВ'IІТЬ <:,б~в Я:ЗКОВQІ часткНl CJBQIX

f,дИНltМдіжере.тюм

kну.ваIННЯ.

,буде

на

майно

за зatКQНОМ або сторО'ннім в б\,ДЬ-ЯlI\IIХ чаСПfНЗХ .

в<ооачається

Г ладкиl.\І

'

......................................•.

~

48 номер 1966 рік  

48 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you