Page 1

ПРОАетарі

всіх краін, єднайте ся!

ВVДІВНИК Броварського районного

комітету

ДО СКОРОІ ЗУСТРІЧІ Заява Ю. о. razapiHa перед стартом

N! 48 (2109) ЧЕТВЕР

і

Перед польотом у космічний простір на кораблі-супутнику «Восток» Ю. О. Гагарін зробив для преси і радіо таку заяву. Дорогі друзі, близькі і незнайомі, співвітчизники, люди всіх країн і конти­ ! нентів! Через кілька хвилин МОГУТliій космічний корабель пuнесе мене в далекі про­ І стори Всесвіту. Що можна сказати вам у ці останні хвилини перед стартом? КВІТНЯ ! і Все моє життя здається мені зараз однією прекрасною миттю. Все, що прожито, і що зроблено раніш, було прожито і зроблено заради цієї хвилини. Самі розу­ 1961 р. І мієте, важко роз.ібратися в ПОЧУТТЯХ зараз, коли дуже близько підійшла го­ І дина ВИllробування, до якої ми готувалися довго і пристрасно. На,вряд чи І.".·,.".··.".·· варто говорити про ті почупя. які мене охопили, коли мені запропонували здійснити цей перший в історії політ. Радість? Ні, це була не тільки радість. Ціна коп. Гордість? Ні, це була не тільки гордість. Я відчув велике щастя. Бути першим в космосі, вступити сам-на-сам у небувалий поєдинок з природою чи мо-жна мріяти про більше? А.1е слідом за цим я подумав про ту колосальну відповідаль­ ність, яка лягла на мене. Першим зробити те, про що мріяли по­ коління людей, першим прокласти шлях людству в космос ... Назвіть мені складніше завдання, ніж те, що припало мені. Це відпо­ відальність не перед однією людиною, не перед десятками людей, не перед колективом. Це відповідалЬ1іість перед усім радянським народом, перед усім людством, перед його сучасним і майбутнім, і якщо, однак, я зважуюсь ,на цей політ, то тільки тому, що я ко­ ріа.1істі'в - Інамагання залшити муніст, що маю за спиною зразки безприкладного ге;:юїзму Моїх вільну Кубу, надягти на неї Я]НІО співвітчизників радянських людей. Я знаю, що зберу всю свою волю для найкращого виконання завдання. Розуміючи відповідаль­ колоніального р'шu ст ва ність завдання, я зроблю все, що в мої)( силах, для Івиконання зав. - ПРИJIIИJНИТІІ а,гресію проти дання Комуністичної партії і радянського народу. віль'ної Куби! Чи щасливий я, вирушаючи в космічний політ? Звичайно, щас­ - Ку'оа не caM·iTII;J - J нею ливий. Адже в усі часи і епохи для людей було найвищим щастям брати участь у нових відкриттях. в('.е пе.реДfJ1ве .1m',~C'TB(J' Мені хочеться IIРИСВЯТИТИ цей перший космічний політ ЛЮДям -- ЗНИСТИlтиС'в(}uоду і аеза­ комунізму - суспільства, в яке вже вступає наш радянський Hla'P~)Д

!

IІМУВОП31V

Орган

..

Рік видання ХХІУ

І

20

,t

Комунісtичної

t,.

партії України та районної Ради депутатів трудящих

......... '

2

Київської області

РУКИ ГЕТЬ ВІД ВІЛЬНОЇ КУБИ! **

*

ВІЛЬНА КУБА ПЕРЕМОЖЕ!

Інтервенція проти Куби ГАВАНА,

Газ,ети ВОЖІНУ

КJВітня. (ТАРС).

17

і

радіо принесли три-

зві'С'l1КУ

---

'контррево'лю-

ційні сили,зашалюва~Н'і

Dеlакцій­

КОlуе,спондент ТАРС М. Чигир пе-

НИlМИ

ім!Періаіrісти'шими

редає: cbOrOil)Hi о 5 годині ранку за місцевим часОм почалася

США, проти

почали збройну агресію Куби. З гнїIВОМ і о,буре:н­

збройна інтервенція проти Куби.

ням ;\ЇЗ'на.ТИСfl

ра;l;янські

НЬЮ-йО~К, 17 квітня. (ТАРС).

люди. Вони висловтоють ,СІвій рІ-

пmИдо.м-

шучии протес-т проти мерзен.Н'ої про'в(\кації імперіа.'1ісriв. Від Ка.'!ініНІГрада ;.(0 Петр OUI 3'В­ ло,вська-.}\а.}щаmськ'оIГО, ~Biд заll10-

ІнФо,р'маlЦійкі а['ентства

ляють З посиланнями на відомос­ ті

про це

колами

3 Флорї1ДИ,

де влаштувались ва­

таок!Си контрре;волюці,онерів, а та­

кож на кубинські радіостанції про збро,йне вторгне'ння на 1\У 1 бу.

лярної

А)!дер'ми

~O

гірських се­

лищ сив,о'го Тянь-Шаню - по всій ЮПІ називає тих, ЩОВТОІр;гли­ величеlЗ'НЇЙ: Р3';1;янськіI Й Itра Ї,н і гні­ ся, «вї'ЙсьRal.мИ кубинської армії ВЮІ ОХOlП.1ені серця людей. Тривизволення, які налічують сотні ВОжна звіПIКй про РОlз'бійницьку людей». Вторгнення, вказує ют, інтерв.е!JIцію аl~іе'Ішкан,ських на:й­ відбу.10СЯ «.В кіЛЬК()ІХ пунктах на ма:нці:в прот-и КУІ()ин-ської Р~Iс<Пуб­ березі затоки в !Південній частині .1іки r;КО.'ШХ,Н}".1а ВClіх ТРУ,lі1~НИlКі'В провінції Матансас». МlіСIТ і сі.т. Х'ВИ.'!fI мі'пшгів і;:(е по АгеН'11СТВО

АП

повідо.мляє

про

бої ур.ядових lSііkькз «силами за­

колотників, чисельність JtКИІХ невідома». Це aГ€'HmWBo П~{}е~ЛО за.яву КУ'бинськОО'о офjцeра, який

вк3І38.В, що «відlбуваєт~ся бій» і

.

.тежнї,::ть

ку б.иЛСblКОГ О

До

-

ІІар·оду!

ві;~ІlO'ві}l,aЛЬ'НОСті амери-

каНСЬ;IШХ

і,мперїаліСllів

заТ(}Ірів

оотхне'ННlІків

і

-

o,pгaнli,-

З.'10ЧИН­

НИЦІ>К(}Ї і нreрве:нції проти Куби!

-

ці

Гавани:

Радянські

Наша дружба

о1ЮДИ заяБ.ТЯЮТЬ М

-

вічна

ТіЛі. ~ИlСЛ()lВJ]ЮЮТЬ мів і оБУ''J}еНRЯ І КО.'!госпники

Минулої ночі fa·вa,1ffi була сХО- взв Slзку жа на укріплений табір, і опол- куби:НlСЬКИХ

3

ченцj, мобіл.ізова.ні в СУ'боту, зщ'Й- витодованих на

ПО ВУЛИЩЯХ

односта. йно пі,д-

amep-иканськJИ

Всі ми добре знаємо, що друж-

11'''''

на нУОІ І виматають:

-- Покласти край агресії!

J)-Oз'ї.ждJl'"J3ЮТЬ вілі-си З ОІ3брмними, ба нашої країни, нашогО нар·о.цу

За

ЛЮДЬ')ІИ. Посилено охорону велиКИХ щюмислових комбінатів, елеКТІЮ станцій , радіоста,нцій, ПJ)Им:іщень, які IЗalймаю~ь газети, і

А. Ряба, А. Соловей, А. Рябий, Ф. Ностиря. Колгосп ім: Сталіна, с. Русанів.

з героїчною КУІО()Ю мuцніша ста.1і. Ніякі СИ.1И неСIПРОМіожні похитнути цю дружбу. І х,ай знають агресори, що радянські .1ЮДИ, які

державних будинків. У торговому кварталі на вули­ цях

ClIIорудж~но

перепони,

а

КОМ.

У біЛЬШ()lсті ,міст фаl]{ТИЧІЮ че­

ре'з кожні 100 метрів СТ(}ІЇТЬ оll'ОЛ­ ченець-ВlaРТОIВИЙ. Навіть у ре­ дщщі:пх газет і ІВ багатьоtX Mara-

зннах всі працюють у віЙсь.КОВіїЙ формі.

22

квітня

дорученням колгосп.НИlКів:

хочеть'ся ЛQ<МНОЖИТИ славу

Батьmвщини. 3араз іде масова посадка Kap~ топлі, якої буде 350 гeKTap~.~. П.10Щу

щбре

підІГОТОВИЛИ

-

В'нес.'lИ під зяб по 3 центнери м'їнерадьних !(оБРІІВ на гектар. Зараз ,1<1II\.'ТI> ще по 30 тонн місцевих добрив, які пр ИrО'jJ'ЮЮТ'Ь. При поса;щі

бу.lьб у

СИМО по

центн'ера

1,5

грунт вно­

гій

Оелюк

та

Вол~ди'МЩ}

рові

к.тубні,

робітниці

перебиv:а:ю'І'Ь

карт()пдю.

Зматаючись за

C'l'aIJ3HHo

гідну

3УС'!1>іч

міжнаро~ного свята трудящих 1 ТраВ1Щ мех\Wіза,то.ри зOlбов'я­ Зil..1ИСЬ закінчити посадку ка,ртon­

.1і до

20-22

квітня. І.

супеJJфОС­

Швачко, агіт.аIТОР·

фату на гектар.

Трудитимемось ні з чим не можна

СИ1ДО­

ренко. Щоб посадити лише здо·

ще

краще

зрівняти пе,ревіре'не .на схожkть. Не:заба.ром на ділянку, де сіятимемо кача­ нисту, ВИВ~ДУ'ть СВlій агрегат тр,актори,ет Г. ГУ3енко та маши­ ніст М. допух.

диме·рськиИ» з у,вагою стежать за ПОiJIі!ями на КУїбі, де амеРИlКан-

бітників. На :зборах, Мlітин:t'ах во­ дянського Союзу Юрій Гатар'ін. ни ганьб.1ЯТЬ iHT~pBe'H-гi1В і їх ло- БудеJІО трудитись ще кра-

На троєщинеько.му відділку вже

cыкi

кровите'.1і'в. - МИ повніr;rю І!Іі~ТР'ИіМУ61dО заяву Ур,дду СРСР і послаН'llЯ Голови Ради Юнkтрів СРСР пр.е­

Серйозне

попередження

Працівники ра,,'(ГО'СIПУ «Ве.'!ИJКО- І клика;ш ,гнівне о,БУlрення ,всіх ро­

ЇIМІПер-іалkти

намагаються

розв' язати нову війну. Бомбаj)дУ­ ваRНЯ кубинських мЇ<ст і зброй­ ний Н'alПад на цю ре~спублЇікУ іВИ-

;lвернення Дортікоса і Кастро ГАВАНА,

на Землі.

радості, яка охопила робітників Н!ашого віддіl1К3, кrюи ми illfYЧУЛИ повідомлення 'ПРЮ те, що шлях у КОСМОс ПРОК.1ав трю/адянин Ра-

на

пер'ехрестя'х складено М!ЇШ1tИ3 піс­

вступлять усі люди

Закінчимо посадку картоплі до

труді

ган~б.ною В~JIазк?ю Т~И1мують заяву Ра;.(ЯНСЬі~ого 'КОНТІ>революцюне~I,.В~ УРЯДУ в зв' яз.ку З інтеРRенцією

снювали суворий натляд з.а ста- зе,~ші.

навищем у місті.

впевнений,

Зараз до старту залишаються лічені хвилини. Я кажу вам, дорогі друзі, до побачення, як з,авжди кажуть люди один одному, вирушаючи в далеку дорогу. ЯК би хотілося вас усіх обняти, зна­ йомих і незнайомих, далеких і близьких! До скорої зустрічІ!

~I,іТИНlгах про С'ВОЮ C(}.rї;JjapHkTb J нарО,lОМ Іtуби, яка веде бороть­ В ці сонячні весняні ,щі у ро­ У р~боту включЄ'но п'ять кар­ бу. Учасники мітингів одностайно бітник'Ї'в л;ер;\'і~вського віддід:ка ТОП.1есаджальних arpe'rarNB. Біль­ пі;(тр,и,rуmть заяву У,ряду СРСР і радгосlПУ «Бо'брицький» тіль,ки Й шіпь MlelXa'}!i-заторі.~ перевикону­ по,слання Го.1(JВИ Р:J.,:Щ Міністрі,в МОВИ: про пайвео1ичнішу по­ ють норми виробітку. Та·к, ГРІНІза:ВfJд-ах, Фа'ОРИіка.х, к О.,!ГОІСП ах , СРСР М. С. Хрущова преЗИ'.lеюо­ дію сучасності перший по'літ го,рій Сидоренко трактором «ДТВlі США Д. Кеннеді ;1 П:РИВО,lУ у КОСМОС ра,\ЯНСЬКОЇ ра~гос,па,х, РУ днмках, уста:НОIВШХ. ЛЮДИНИ, 54» са.дить за зміну по 6 гек­ Ра:;шнські люди з обурен:ня:м го- збройного ВТО]'l'нення на К Уlбу. славного сина ВіТЧИЗНІ! Ю. Га­ тарів при норм'і 5. Безперебійно (ТАРС). ворять про нове З.10;\'іЯIННЯ iмneга,р'іна. Радість сповнює сердя ------х.1іборобів, новими успіхами в піДВfJ3ЯТЬ насінниіЙ матеріа.'! Сер­

велаке. Разом з усім раДЯНСЬКИ!М на- І відкрили шлях ДО зірок, зможуть ІІАРИЖ, 17 квітня. (ТАРС). рОДОМ, всім ПРШРeJСИВН,И!М людст- І пі:ДТРИ~lати СВОЇ'Х друзів Іна даКореспон.цент агентства Франс вом Clві:ту колгооони.ки нашоТ ар- Ілекій КуЮі. 3

в яке, я

С.'!(}Іва голо'сно лунають на

всіх ~І.jтингах ТРУДЯЩИХ країни.

що чиело тих, що вторглися, не-

Пресс передає

і

1~ кВ'Ї'!ня. (~APC~'I щО ~аро~и -,.РОб~l1НИКИ,

CTyдeH~

Пре'Зlидент ДOPТlKOC І пр~м ЄP-Мl- ти, lНтешгенlЦlЯ І се.1ЯНИ - Ла. ністр ФідJe:/Ь I\a.c'l'PO ви.ступили з ТИlНСI>КОЇ АмеРИ1КИСТОЯТЬ на БОЦІ

ЗИlдентові США Кlеннеді узв'ЯЗ'КУ з зБРfJ,иним EТoprHeHiНlfIM на Ку­ бу,- заЯВо1f1l0ТЬ ВИlматає-'.!о во·мю

і

ційних

робітнИlКИ,- ми

посіяні ярі KOДOC;K(JВЇ, 17 гelКще, заЯВИ.та .1анкова У. Дро. _ . боту'!!. - ОдеРЖЮIО на кожно:му таРІВ конюшини, 19 - о уряКlв. з 11 Г~K'ГajJIiIB по 50 центнері,в IзаКіНЧУЄМ{) посадку картоплі. ае,рна кукуруд'3И. (. Степаненко, Все в ла'Нці готове до сівби - , аг.рОIНОМ. грунт доБJ}е

угноєний,

'".10.1 І. ".1,., '.1;.' •• ".' І.' 1.1 .• 0,., •• 1І.,

насіння І.'

Радго~л ім. Юрооа.

1.1 •• 11.: _.' ,.".1 .• .,.' 1.0

1.0'.". ,., ,,,.,.,,., .. , . ,'.' 1." ....

11.11.' "'" +1.

нега:иного ПРИJIIинеНIНЯ

ВИВ2с1~ННЯ війСI>К із

контрр'еlВОЮО­

остро,ва.

У прийнятих ріше.ннях р,о,бітни-

таким ЗЕ:е]}ненннм до народв Аме- Куби та її революції, патріотич­ І'ИКИ і всього світу: ної і де~JO-кратичної реВО;1l0ції, ки га'ньб.1ЯТЬ а'.!е]1икаН-СЬІШХ па-

«IМIIlе,рі:шю,м Сполуч,е'НИ'Х Шта- яка захищає з~Н'е ~(}д,ених, на бuці тів рo;mочав зухвалу аТ'J)'eсію про­ ти Куби, про яку

заз~егідь.

6)'010

ЙОіГО

Qголошено

наlЙьro;НlЦі

і

авантюристи ВИ1садилися в одному

пункті нашої КІ>аїни.РеволюціЙ­ ний народ Куби доблесно і героїч­ но вe,Дje бороть'бу іЗ ними і впевне­ ниМ в тому, що 'Йому ВдаіСТlЬСЯ ЇХ

її ]}еволюційного урцу.

ПОСИЛИІМО Ж .БОРОТЬіБу проти го-

ловного

ворога лю~с'Тва - іЖІе­ ріаліlЗМУ янкі. Вся Куба підтри­ мує ДОЗУНГ: «ІБатьківщина а'бо смер'ТЬ. Наша бит'Ва - це ваШ<l битва. Куба переможе!»

І все ж ми зве~та6М'О'СЯ 3 з.аКДИКОІМ про с{)Ліда~ість )1;0 нарщlJiв Америки і всього світу. Ми особливо просmю, щоб наші брати

Гнів і обуJWННЯ наПLlВНИ.'ІИ наші СЩЩЯ,кол.и ми ,,(n,віда.'!ИСЬ про НІОІВУ п]ювокацію аме,РИІКд,пців, fllKi висадили !llaЙМ<l'Нців Іна Кубу. в ЛаТИJ\iСЬІсій Амер.иці приrмусили- Підлі вбивці ОКИ1даю1'Ь БОМlБи на

північноам:еРИlКанс.ьких. іМІПеРlіаліс- мирні м,іста .і села, ~вбивають жі-

'6erorepe'lHY

силу сво-

ГО вистYlIIУ. Хай весь світ знає,

вимагають

пр.ИПИlнеIfllЯ

бо~в' Я3У<Ю'Тl>СЯ

ще

не-

arperiї,

30-

на:пол,ег ЛИЕlїше

Пріацюва'ти на бл3іГО ЛЮlБИІМОЇ Ві'1'-

чивни, В ім'я 3Мl іцнення миру. І. Заболотний, секретар

па.рторгаНіізації.

RУБllНСЬІtllit НАРОД IIЕІІЕРЕможпиit

Р озІ'Р О'Мll'ТИ.

<Мв відчути

Івійни

гайного

НОК, Дlіreи І стариків.

-

куб.инці, МІ! гаряче с;х,валює}!о і рішуче rrідтрW)Iу.ємо. заяву РаIДЯН­ CЬKu,гo уряду про пегайне п'рипи­ неlННЯ воєн'них ,~і<Й.

Хай ЖИ1ве піль'на Куба! Г. Лукашова,

~Іи з вами, дорогі брати І Радгосп ім. ЮРО1ва.

овинаРlка.

Р ЕСПУБЛІКА на СВt'боду і вручаються

КУБА. Ше так Іщда'вно сеЛЯIНИ оде;ржали п-раво зеМ.1Ю. ]960 рі:,. В провінції Гавана трудіВ1НІИlКаlМ грамОіТИ від імені НацklНальнQlГО інституту а,граРIН"_Ї

rеформи н а право ВО;J(щі,нІНЯ землею.

Скільки Іра.досгі на іх обличчях, ск:і,JlЬІШ Г()PiдO~Ti в очах! Таll(оГО наlРОДУ не ПО8еР·НУТИ в ярмо ко.l0Н'іалізму. Трудящі Куби відсroять свою СВО'боду і нєзалеmнісrь'


Четвер,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

20

квітня

1961

року.

До 91-z ріЧНUIJі з ДНЯ народження Володимира Ілліча АЕНІНА

Геній Пеніна освітлює нам шлях у зоряні світи

Па допомогу пропагандиста~[ і агітаторам

І п.l0щі ці.1ИНИ в

41 мільйон гек- партія успішно n~р~творюють в &ів в 11 наибільших капіталі-

І тарів -

площі, яка

кільком

європейським

)Jiоріннює життя! ».

державам.

НадІЇ

І стичних країнах ЧИС.l0 страйків

успіхи

бilгатораЗ0ВU . зрос;rо поріВ!нян.u з ДОВОЄННИJм де-

. Лкщо в США за останні ,роки се' примножуються тим, що тепер ! сятиріччям З 67 тисяч д() 120 і ре:~НhOрічне вир·ООництво пшени- ми не щні протистоїмо ка'пї'та- : ти'сЯ'ч, а учасників страйків-з 189 :riстичному світові. Лкщо до дру- ' 21 мільйона ДО 90 мільйонів

: ці станОвило 2 мілья,р:щ

і мільйонів ІТУ'дів, то одні ці.шнні ГОЇ ,світОвої війни на соціалістич- чоловік. землі 'іІа сході нашої країни за ну систему припа;J,a.l0 17 проц. А 3 чим порівняти рух за з6е­ в:ир(}бляли території і близько 9 проц. на- режею!я і зміцнення миру, який истан.нє п'ятиріччя

щороку 'В еередньому П(}НЦ три се.'1ення зем.ної кулі, то нині охоlПИВ вее ·протресивне .'Іюдство? І мільярди, заСИ1Пали в засіки світ()ва система соціалізму за'й- ПР .1енінські ідеї МИР.llого спів­

І Батьківщини 1 мільяр;~ 748 мі.1Ь- має вже 26 проц. території на- існування d РОЗ',1броєIІ'НЯ Qlвол{}ді' йон'ї'в пудів зерна. Оічне;вий Пленум

шої планети і ()ХОП.'ІlОє понад вають масами. В їх сві'lомості коЦК КПР.с, тр'етину на,с'елеIlНЯ ;jeIOIЇ. Ка- муніз'! всебіЛhше виступає як

ві;~значивши певні успіхи в роз-

піта;rізмові стає

все ва;J;че зма- сила, здатна

врятувати

людство

витку сільського ТОСПО~j}СТва гатися 3 соціалізмом, він ві,"\- ві.\ війни. краї-ни, .намітив шляхи дальшого дає О,:{ну П(Jзицію за ДРУГОЮ. В «Комуністи повинні знати, що його

пі,:{lІєсення.

Пле.нум

під-

1917

р. частка СQlЦіа;lізму в сві- майбутнє в

усякому

разі нале­

креслив, що «'боротьба за неухиль- товій промисловій ПРО."1укцІї ста- я.ить їм ... >\ ГІУВОрlfВ Ле нj,н не пі;щесення сільського гос:по- новила менше 3 проц., у 1937 (Твори, т. 31, стор. 76). ці сл,о­ дарства

-

це найважливіша умо- році вона зросла ДО

ва побуд()ви комуністичн(}го сус- нині

проц., а

набагато пevеве.рШlfла

па буди сказані тоді, коли в усій

€щнmі існу.вало лише п'ять КО­

0;(-

пі.'Іьства, це rпра:в~і всена:родна ну т~тину. До 1965 року, коли муністи'Чних партій, в Азії, Аф­ справа». ПЛ~НУ~І П(}С'Равив зз:вдан- ПРО,М1ю.1(}ве вир06ництво світов(}Ї риці, Австралії, Ок.еанії Їх зовІ ня в найближчі роки ,Іове сти що- соціалістиЧ'Ноїсистеми зросте в сім не було, а на американсьрічні закупки зє]),на до

І Яlца

4,2

міль-

раза, вона виро,БД}ітиме біль- кому ко,нтиненriбуJИ лише к,ом­

2,3

lJIуді'в, м'яса-до 13 м!ль- ше ПО.1~вини Bci~~. св;тової п]}о' партія Арге.нтіни. Нині ж кому­

йонів ТОН1І, молока

Це забе:mе- ністичні і рОібітничі партії є у 87 соціа.:І']ЗМУ над країнах, вони об'єднують понад Великі завоювання промисло- КЗJПіта;Іі~МО)l.У вирі~а.1ЬН'іЙ сфе~і 3:6 мільйонів чоловік. В ЦЬ(}МУ

Йоні.в тОнн.

-

до

50

М'1ль- МИ'С.10ВОl

І чить

прОДУКЦll.

неревату

пості і сільського господарства ЛЮДСЬКОІ Дlяльносп-в сфер[ ста.'Ш М(}ЖЛIfВИМИ за'вдяки не'ба- матер.jального ВИljJOlБНИЦТБа. ченому

Володимир Ілліч Л ЕН ІН.

------1:1

зростанню

культури

С ·тво· рю· вана

' ро;п, при.rІ)"ченню його до найновіших досягнень науки і техніки. Куnьтурна ревоnюція, прогоnошена Леніним як один з устаїв соціалістичног(} будівни;цтва, 1 : 1 - - - - - почина.'1аеь з лj.кв~да:ції нenисьменності - цієї тяжкої спадщи-

е о'и них е.1ектров()3ів Не ...!"ає в ·CBl~l, ."ю " "~ини, я"іи "

і ТЄІП.10ВОЗ-Їв,

будо невідомо ім'я - Ленін. Тру- шерстяних тканин і цукру. Jlкщо ДОВИЙ люд скрізь п.ромовля!€ його в 1950р. IJIРОМИСЛОва пр(}дукщія 3 бе'змеж, ною .тюбов'ю. Гнобителі СРСР стано, вила мє):!ше 30 про- з нена'БИСТЮ. І Jунає це ім' я, центів продукції, що ви:пускадася на всіх мовах ДЮДСЬКIfX ЯК про- і в США, то тооер - приблиз.но вісник неМIfНУЧОГО краху царства - 60 проц. Вик'(ща,вши сеМИ'РI~" . випередить США за QOтемряви, ЗДИ'д:нів, експлуатації, ку, ОР СР " • як символ торже·ства сво, боди, ро­ сятом вирооництва, а ПРШJдИЗНО · Д{) 197О р. - І за випуском прозуму і щастя.

~ержавами

на-"

зро·станні комуністичного руху яскраво проявляється тяжіння

cQlЦia-

.1істичної системи ссщіальна, економічна і політична слівдРУЖність вільних суверенних народів, об'єднаних тіс:ними узами між.народної соціалістиЧ'Ної солідарност1, єдністю загальних інтересів і цілей країн, що йдуть

на·родних мас

І

~o комунізvv . "~'

Про це свідчить і велике ш)!" ширення пра.ць В. І. Леніна 'в усіх Rраїнахсвіту - як серед КОМУ­ ністів, так і серед безпартійних lРУДЛЩИХ і членів інших парТій. Ленінські твори видаються 108 МОБа.ми народів світу і за кіль-

mr;~ . .як. НИ царИ3~Іу, а тепер число пра- ШJIЛХОМ сv ......лl'зму ' 1. KO:МVI!;~"Y ' ' ' 1 ' , ... , КІСТЮ пере,клад'lВ, Сl!І.цчать да.цівників розумо.вої праці В нашій - ця спіВ,і@ужність ЯВДЯЄ со- ні Міжнародної органіааціі з пи­ країні перевищу€ 20 мільйонів бо'Ю п}}ообраз но,вого 'суmіль- тань освіти, науки і культури чоловік. Інженерів у нашій кр'аї- ства для 'BCЬQГO людства. Вона при ООН, ззйняли! перше міще в

ні готується майже втроє бі.'Іьше, сл·равдяє вел'И'чезнИІЙ р~олюціо- eВ'lТ!. Книги Леніна, як добре lІ'і;l>' У США. ні~уючий ЮІлив на всі народи. 'скааав відомий англійсысйй rpoТри радянські штучні супутники Зем'ді, штучний супутник СОНця,

радянська

автоматична

між-

планетна стан,ція, щ(} летить ни-

«... СоціалістИ'ЧНа революrція,- мадський діяч Айвор .монтегю,пере~бача,в Ленін, не буде <' ... не архів , а а""" нал. Коли

.. ~

l'ільки і rоло'вним чиномбороть- настає час битви, ми перегортаєбою реВОJІЮційних про.'Іетарів у мо сторінки ЙОГО книг пк само,

Геніальний учений В. І. Ленін ду кцїї на Д}'шу наседен' ня . ні до Венери, п'ять радянськИ'Х Партія і уряд jЮзр,обдяють геційснив спра,вді ТИ1'ааічну спра­ космічних кора{)лів, два (}станву, розвинувши і збагатИіВШИ неnальнИlЙ пла, н розвитку народ' у ні з ЯК'ИХ неда'вно успішно повербезсщртне вчення ~lapKca і Ен­ ного г.осподарства СРОР на 1960 БУ лиси на Зе'М.'ІЮ. ' ге.'1ьса в нових іСТОРІfЧНИХ умо­ -1980 рр. Лщо в плані ГОЕЛРО

ко,жній країні lIJ)ОТИ своєї бур- як перед атакою набиваємо патжуазії, - ні, вона буде бороть- jJ'()на:ми кулеметні C'ТjJічки». бою всіх при,гноблених імперіаЛенінська теОJ>іятим і сильна,

вах. Великий революціонер В. І.

го

Ленін ВИКУВaJВ пар'тію комуністів, яка

ОЧО;1И.'1А багат(}мідьйонні

ма­

си трудящих і пове.1а Їх на штурм капіталізму. Живим вті.1енням ленінських ідей

соціалістичного

перетворен-

НЯ суспідьства, нерушимим

ОіІІло-

Ленін

вбачав

. .

е,КОНОМІЧН!

()'снови

побудови соціалізму, то генераль- ДIlЯ ;ЩШ,ill!Оf;() розвlfГКУ НИЙ

20-річний план

.1і\1МОМ колоній і краін, всіх за-

що вона виходить 3

лежних країн проти мі'Жнародно- тя ВеJІИчезне, не.оці.ниме :ша,чення . .. (Т 30 lмпеРlашзму»

в()ри,

Т.

: ,

і тому

вічно

вдо,ск.оналюється,

caVf)ro житlюзвиваєгься,

60реться

світової стор. 137). МИ є свідками ТОТ'О, ремагає. ВелиЧ€'зний

юу,де ро, з- наУ1\И, зокрема вивчен;ня космосу, як

зБУ1ваєтьсй

і

пе-

вклад в

це ленінське пе- ленінізмвнеС.1JИ ХХ і ХХІ з'ізди

гор.нутою еКОНf)мічною протj)aМОЮ Ma€ пе;рший в світі політ навк()- ре';ООачення, як руі\нується танеб- мре. Були те ореТИ"lН о оогрун­

побудови комунізму в :нашій кра- ло Зем.'1і і вдале пр~млення на Їні Наскільки заХ(}ПЛІОючі пер- космічному к.ораіБJFi «Восток» г.роспект.If'ВИ ВUдlкрпває він, можна мадянина краї.ни Pa::t, Героя РаДЯ'НСЬК{)[,О СОЮ· ЗУ, першого в світі Ц ..шflр'. СУ:ДИТIf З тз;кИ!х '" план

на система КОЛ()ініаліз~у і ,все товані питанн я про повну і ос­ нові й нові країни 'зд()бувають І таТ()чну перемогу сОціалізму. національну не'залежність. Лкщо сф,ормульо. вані нові закономірності 40 ' . рОКІв тому в колоН'lЯХ жило п(}ступоного переходу 'Від соціа-

том миру, демократії та соціаліз-! ГОЕЛРQ пере~ачав довести ви- д~уотчика-~осмо~авта Юрія Опек- більше ДВ()оХ треl'ИІН .'Іюдства, то лізму до комунізму. Ленінізм :роо­ му, ~скрав.им маяком До1Я .всіх І р?б.1ення

~дeKTPoeHepгїї до ~,8 Сlиовича

агарІна.

тепер -

лише

3 проц. Крах вивають, рухають 'ВІІеред всі КО­

нароДІВ, ЯКІ скидають ярмо lмпе- МlЛьяр~ Кlловат-тоДНН на РІК; СТВОРИВШИ в,сі умови для зльо' кдлоніального рабства під тиском муНІіСТlf'Iні партії 'світу. Заява ріадізму і будУЮТЬ нове життя, на початок семирі'чки тільки РіЧ-, ту УClП1шної по'садки ~орабля- ндціонаЛЬНО-ВИЗВОДЬНОГОJ>УХУ - Наради предстаRНиків lЮМуністич­

є створений Ленін'Им Союз Радян- НИІЙ приріст 'ВИР()QлеНJlЯ електро- супутника, говорив М. С. Хрущов друге 'за СВОЇМ історичним зна- них і робітничих партій у MocКJIi СЬКИ'Х Соціалістичних РеСПУ1бдtЇк. Ленінські думки, ідеї, діnа в усіх наших звершеннях. М()ж'На було ,6 навести чимало цифр і фактів, які lJIідтверджують всю MY'ДJ)iCTЬ ленінського пnану іНАУстріапіЗ<lції країни. 3 убогої, за-

енергії станОВИ'В ,майже три програми ГОЕЛРО 23 мільярди кіловат-годин; на Ісінець сеМИJ}}ічки вир,облеН'Ня еЛ~КТР,()Єінергії переВШЦИТЬ 500 міЛЬЯРдів, а в 1980 році стаНQвит:име блRЗЬко 2.300 мілья'рлїв кіловат-

битої і безсилої наша країна ста- годин.

Так

живе,

розвиває-

,на мітингу трудящих Мос.кВIf в че'сть першого в світі KOC~I()Haвта, ми nока'зади на що :цатним І народ" якщо він стає справді вільНИМ, р.азкрllJIачениЙ у політи'чн()му та екон(}мічному ві;щошенні·1 ЗаВОЮВ1LННЯ нами .кос.мосу - це

чення:.!: явище ліс.'1Я утворення світової системи С()ЦJaiIlЗМУ. Опра.вжН'ім другOu\! нар()дів, що визв(}ляються, їхнім вірним помічник(}м У ·заноюванні економі'чн()ї незалежності виступа€ Радя.нський Союз і весь світовим

блискучий і1І.риклад творчого збагачення лею'нізму ДOCBiД~M міжнародн()го komyhictlf'IHO-ГО руху. Нині наша країна готується до ХХІІз'їзду КПРС. І не тільки наша країна,в усьому ,cВlїтi від-

-

ЧУlДо,ва віха в j)(fЗВИ11КУ ЛЮ:,lства. l'а,бір соціалізму. За , oCTaJIНi п'ять чуває-гься

БелИ'ЧеЗ1lИЙ

інтере'с

і

ла :могутньою індустріальн()ю дер- ться, героїчною працею ipaJtЯнсь- В цій перемозі -нове ТОJJiЖєстоо років 'Загальний обсяг радян,ських шших друзів і наших ворогів до жавою, настільки МОJтrньою, що кого народУ втілюєгься в ді4іс- лєнінеьКJI!X uей,підтве}},щження Д(}ВГОСТР(}К(lВИХ кредитів та ін- сП]}3.в на.mИіХ. Грецька газета це з тривогою і страхом змушені ніСТЬ ленінська ідея СТ1ЮРеІШЯ правильності маркс.истськ.о-ленін- ших виді,в Доп(}моги В екон'оміч':" «Катімеріні», нага:давши, щ() на визнавати і наші вороги. Недавно газети надрукували повідомлення про те, що один з мініС1рів США А. Гольдберг публічно заявив, яке «приголомшливе враження» спраБила на нього звістка про те, що Радянський Союз в останньому кварталі 1960 'р. зрівнявся 3 СполучеНИ~IИ Штатами Америки за виробництвом сталі або 'навіть перевищив їх. СРСР вже випєреДНІВ США і за вид(}бутк.ом вутілля, залізної руди, заготівлею де-

високорозвиненої індУСТРії - основи основ сили і MOГYТH'()cтj нашої Батьківщини . Не менш переконливі і перемоти ленінського ппану соціалістичного

ського вчення. Все, що здійснюється нині в нашій країні, це чудове втіnення nенінських ідей, пекінської мрії про побудову комун. ізму.

ному розвитку сдабо,розвинених кр'а,їн Азії, Африки і Латинської Америки перевищив 10 мільярдів карбов·анців. З допом(}гою срср в 14 країнах Аз'Їі та Африки

перетворення сеnа. Назавжди по- «Як,би Володимир Ілліч Ленін,- спору~жується

'Понад

300

попередніх з'їзда·х КПРС були прийняті важливі ДЛН долі людсти рішєншr, залвлнє, що !tIЇжна·родна громадськість «3 нетер­ пі1lНЯМ чекатиме початку роООти

про- ХХІІ з'ізду КПРС, усвідомлюючи

кінчено з темрявою, відсталістю говорив в одному 3 СМЇХ ви- мислових підприємств. селянина. Тепер він - трудівник ступів ~I. С ..Хрущов, - міг поЛк пер~дбачав Ленін, заг ост-

великого, вис(}комеха·нізоиного ба1іИТИ те, що зробив наІЮД, я,кі соціаЛЇетиttног(}сільського гоС4ІО- творить ЧУд'еса, пере''ГВорюючи дарства ТВОІрить спраВЖllі чу- свою вііІЬНУ країну, він зняв би д;еса. Хіба не чудом було, скажі- KelJIKY і мизько вкл(}нивс,я! Те, мо, освооння за короткий nєрі-ад І ЧИМ жив Ленін, що він плану'вав,

реВИНІІ, виробництвом магістрадь- 3

його величе'зну політlf'IНУ важЛИJВkть». рюються не тільки відносини імЛенін в каших cnpaBax і періа.'1істичних держав 3 народа- помисnах. Ленін у світовому ми, які во· ни притнічували, за- комуністичному русі, Ленін гострюються і кла.сові супереч- в боротьбі народів за своБОАУ, ності в середині самих ци\]( :дер- незаnежність, мир і демократію.

1954 по 1960 р. величезної про що мріяв, нині наш на'ІЮд, жав. Тільки за останні 10 ро- Майбутнє -

за пенінізмом!


Четвер,

20

квітня

1961

року.

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

Підсумкові заняття І' ТВОРЧО ЗАСТОСОВУВАТИ

=вГ='РТ=К::=Ві~а=!ТI=ЙНО=їІ

Сьома година reчора. до при- ; мів,

міще'RНЯ КО.НТОРИ

відділка

що

і

.

з

НАБУТІ ЗНАННЯ

з

ДОСВІДУ

роботи

бу.l0зр~б.lено. Серед

- Звичка -

др}та натура,-

рад- ' захо,;(ів -зобов'язання ви,ростити' fОВОРЯТЬ в народі. В цьому пере­

гоепу сходяться бриrадири, спеціалісти сільського гоошцарства

по 40 центнерів зерна кукуруДЗИ КОЮl-Вся на власн.ому досвіді. За і 300 центнерів силосної 'маси з довгі роки С:Іужби у Віиськово­

та інтіслухачі на підсумкове кожнf)Т{) гектара. Вони Оlбговоре- М!Ррському Флоті "вик працювати за нятт,я в ГУРТКУ по вивченню нів :Іанках і бригадах, де були з дю;(ьми. Тому-то і тепер, став­ конкретної економіки

сідьськОГО

викриті і не;(О:Ііки, які призвели

ти пенсіOrнером,

господарства. Настрій у всіх пі;(- торік до зниження вр ожаино сті.

нс

МИС;JЮ

бути

пОза кодеh"l'ИВО)I. Ось Віке три РIJ­

несеюfЙ. йде жвава размова про ... Заняття розпочалися. Керів- ки як пропаган;щст ВИКОНУЮ до­ хід польових. робіт, про діла на ник гу.ртка ставить пере;( присут- ручення парторганізащії будіве.1Ь­

фермах та підг{)товку тваринниц- 1ііми вуздові tlшгання з рішень ншо комбінату. Спочатку керував

тва ~o переведення в табори. Роо- січнеВИIХ Пленумів ІІіК КПРС та ГУj1'ТК,О'М повідаючи про хі:д сівби ярих, керівник гуртка головний агроном радгоспу М. Фі,олетов В'КіlЗУЄ на не;(о.lіки, які ма.1И міеце. Коли ж розмова зайшла про роботу 'l'ур'1'-

ка, він трохи захвилювався.

ЦК КП України. Впевнено, вичерпуюче відповідають 11.1 лих с.lухачі. Керуючий РУ}JJНЯіНСЬКИМ віді.ЖО~1 Г. Компанець ;(окладно зупинився на 'Ilитаннях ,зміцнення

І тру',щвої

дисципліни

Іпо ,вивченню

історії

КПРС, а тепер - колroретної економіки промисловості. Хоч і маю певний досві;( про­ паган;щстської роботи, а.lе в мі­ ру своїх си,т! і можливостей СУМ­

Все ширше розгортається соці.а.,іСТlJlше з матан,ня на чесТЬ ХХ 11 з'їзду КПРС серед r:т, ращі,вників цеху а.В1'Отра.кторних

та росту .1ін'но готуюся ДО занять. Роблю

ПРОВ ОJ.ів заводу електротехнічних виробів. На фото: бриг ад а луди.1ЬНИЦЬ-Л. Мартиненко, О. Курьоз

не дивно. Адже піДСУ~IКОве занят- продуктивності гpO~laДCЬK(}TO тва- це так: щючитаю весь матеріа.l тя - своєрідний іспит і для про- ринництва. по Te~li, потім розділяю його на пагандиста.

'Вивчаючи матеріа.1И Плену- окремі

_

ТовариіШ

Фіолетов

),' міло {)рга- мів

lІашоїпа' ртії,

нізував навчання. За допомо,гою Д. парторгані'зщії він 'залучив до прове"wн.нязанять майЖ'е всі'х спеціалістів ра,дтоспу. Так, 300теX1lік І. Салій провів занJГГТЯ пО

говорить

-

Матюшко,- тваринники

вуз.l0ві

питання,

Є. Борошило і Є~ ~щенко, несучи переДl'раlвневу оахту, виконує ЗМІННІ

заl,Щ3ННlЯ

виділяю

трудову

процентів.

.

Фото і текст В. Полоrняка.

найбільш важ.'!иве і СК:lадаю кон-

і спект.

120

на

".1 :. ': ." ." •. '., .• ' І. '. " .1 '.".' :.1'.1 .". '1.1' • .,. I.".".J'. ".11."., ,. " . ".1'.".1,.". ',. <.•. '.1 '. ' .•. ,• .,." •. І.'."

І

Виборемо ~вання комуністичної

весь колектив ра;J,ГОСПУ , БОрються Ве.1ИКУ до.помогу. як методичНУ, за те, щоG на кінець семирічки так і в .l(}борі літератури надавав Таке зобов' Яіза'IІНЯ В'ЗЯ.lа на: Наша uрига;(а ус:пішновикомати по 40 корів на 100 ,гектарів' мені кабінет ПО.lітичної освіти се'бе бригада верстатнИlЙВ, що на.lа виробниче за,вдання лерmо­ угідь і вже в ЦЬO~IY ропі - по при райкомі ІШ України.

працює в меб.'!ьовому це,ху. Вже' го квартапу на 105 процeJIТiв, до базу, меБюро парторганізації (еекретар добилися деяких уС'Піхів у TPYдj, того Ж ми у минулому місяці і)С­ IПроц~с:и П. Халецький) постійно дбало,

те'Мі «lIо.l,іпше,ння породності ху- 27, зміцнити кор'мову доби», ЇнженеР-JlОРМУвальник ханізувати трудомісткі

підвищенні

ділової

ква.'Ііфікації .! воїли виготовпе'н.ня нової щ>{)дУК­

А. Мирошниченко «Пїдвищен- на фермах, добитися ,рі3'КО' ГО ЩОlб ко, муністи і -безпартійні ак­ Ряд товаришів, зокрема Сергій, ції. Наслідуючи приклад орта;ні­ ня ПjЮДУКТИВlІості праці та зни- збіЛl>шення ВИРОlбництва ПР(іДУКТЇВ ПІВісти систематично підвищува­ З}'1брицький, Васи.'!ь Пікож, Гри- Ізатор~в К(імуністичного жага:н­ ження собіварто,сті продукщії», тваринництва і зниження їх со- ли свої знання. Відвідування весь

інжене,р-пла:новик

І.

Литвичен- бівар'тості.

ко -«Е~ономічнезначення Me~a-I llізщії в дальшому розвитку рад- т.

час бро хорошим. Пїдсумкове за-

Уже тепер, закінчує няття проЙш.l0 жваво, при [10В)ІаТЮШКО,-'на руднянському ній явці слухачів. 30 чоловік

-

госпного г(}сподарств'а», М. фіОЛ~-' відділку ва.l0ВИЙ

надш мо.'!ока взяло уча, сть у спів5есіJI.i. Осо<б-

1,оВ - «Економічний ефект '!ІРИ' порівняно з МИНУЛИ~І роко, м збільВИJ)Oщetmri високого врожаю ку- шився на 516 центнерів. куру,щзи», «Про підеумки роботи Усі присутні взяли активну І січневих Плеllумів Ц:КF..ПРС і ЦК у'часть у (·півбесіді. lIропаганди'ст КП України та 'завдання roспо- віД1значив як кращих Компандap~Tвa в ТІ>етьому році семи- ЦЯ, Ф. Шевченка, Д. Гудзія, І>ічки» '- директор РIІ!ДГО'CnУ ! д. ПО:}НіЯ та ряд інших, які на т. Лукашевич. Il,/отязі J)ORY сумлінно відвідували На кожному З8Jiятті слухачі заняття і доб{}е засвоїли матежваво обговорювали ту чи Ї'н:my ріал.

.шво активно виступили ТТ. КО'С1Я­ ний, Артемов, Демченко та інші. Дужезадово.'!енИЙ я С.'!У'хачем Т. Омельяненк'ом. На початку lІав­ Ча.1і.НОГО р· оку він рідко виступав, НС завжди ясно міг ВИС.'lовити свою думку. Тепер його можна навіть призначити агітато.ром. Характерно, що всі слуха,чі стали більш активно б.рати участь в

r.

тем)"

на.креслюва.ли ЩJаК'ТИч.ні зао-

С,lухачі

вирішили,

що в на- громадському

'Житті,

rOVi:~ . Зінченко, ОСВ?їЛИ ро'боту .н.а І н~, виріШИIІИ ДO~~OKOBO, до дня СУМ~jIШИХ .'1ИflllСТЬ

B?PCTaT;lX,u

·в

ти по потребі

сіпьського

.'1адів можла навЄlСТИ немало. Саме тут

народилася

ШДСУМКОБезаняття,

Радгосп «Богданівський».

бітничої молоді, а також заочно І

в TexHjKYMax закладах.

• v

• • • •

актиmСТІВ.

БШЬШІСТЬ

ОСВНИ

Ifа

нОВИll

РІК.·

товченко

v

слухачів добр~ засвоїла '!Ір{)грам-

М. Гапицькии,

ний матеіріа.'!.

яке

шдкреслив,

с.'!ухаЧІ

ня в своїй повсякденній

праці,

--------о

ків, ~lОбі.lі3ують Їх на виконання взятих

рік

Завод

закінчився,

а.'!е, як вчить 'нас партія, для комуністів Н.е може бути калі­

ного рівня, j}<УЗГОРТа:нн'Ї агітацій­ ної ро' боти серед ко.'!'Г!Рст:ниrкі' в. Партійна організація виріши.'!а, І читання

гуртків

.1СКЦ1'И

Д.1Я

,парrіifн(}ї

і

КОЇ освіти. Колгосп с.

,торговельного

Найкращих тименту на

с.'!ухаЧІВ

КОМСОМО.1ЬСЬ-

до

Ровенська область. Ко.1ГОСПОМ «Комунар» Червоноармійського району керує ТРИДЦЯТИl'И1:яЧНИ1К П. д. П.1УЖНИКQВ - КО.lишнjЙ май· стер-металург заводу «Азовста.1Ь». ОЧО.1ИВШИ колгосп, він вирішив

Ф. ДОВГОДЬНО,

вод

за·

очно за,~і'нчИ!в факуль'тет. , механ~за.ції Львівського сі.1ЬСI>КОГОCnО· даРСI>КОГО і,нституту . Пе-гр,о Да,НИ.10ВИЧ допомагає в н·а,вча. нні ба· гатьом 'колгоопникам. Тепер у КОЛlгоспі - десять заОЧН'и,ків вищих і середніх учбових ·закладі,в. Велика група МО.lОді готується до всту, У вузи.

На

фото:

П. д.

Плужников

каі МИ. Злі'ва ,напра,во

-

П'РОВОДИТЬКОНСУЛliтаuію

ГО,10ва сільської

Ра,ди

ва І. У. Соболевська,

П. д. Плужников.

зоо,теХНJік

К.

кою В. Л.

КОЛГОСПУ Л. Нагорна.

Костюк

(Фотохроніка

і

із

заочlНИ'

С. Токлін, ланко,

лаююва

завідуюча

РАТАУ).

В.

І. М. Бурмай,

сільською

бібліоте­

Фото О, Плато,но:ва.

та

І

нова

ютература,

157,4 153,3 120,0 116,2 112.6 113,2 107;5 100,0 106,9 100,0

lЩl

107,9

105.8 104,5 103,9 101,9 101.8 101,0 100,8 100.7 100,3 100.0 100.0 95,3

33.3

99,3 100.0 102,2 100,9 105,7 100.0 81,7

показників

добився

колекrив

будірельного

137

процентів, а березнеВІІЙ

-

на

157,4.

Хороших

400

цегельний

холоди.~ьників-35

телевізійних антен та б;"гато Ін-

завод

- 299

тисяч ШТУК

холодильних

вуликів. Молокозавод

в

камер,

цілому

виконав

цегли;

багато

план

за-

меблів

по

ВМУ,

але по асортименту недодав 26 тонн масла і 45 центиерів сиру.

освіти

3CJiКpeMa:

«Книга для читання по маркси­ стській фіЛОсофії., «Документи Наради представників комуністич­ них і робітничих партій», «Запис­ на книжка партійного активіста. 1961 рік», «Комуністична партія - організатор перемог соціалі­ стичної революції», «КПРС­ організатор боротьби за круте піднесення сільського господар­ ства», «Про майстерність агітатора». «Основи наукового атеїз­ му». Г. ЛУГОВА, бібліотекар.

137,0 125,5 120,0 110,9

ма,ШИ1ноб ущування

ратних ме'ГРИ дзеркал,

при райкомі .кп У'кра.jни н<а\дій-І шла

""..

М

бавовняних тканин; завод електротехні'IНИХ виробів-92 квад-

Рожни.

політичної

.

..

"' ... "'" .,,,

дукції і асортименту, виготовивши понад завдання; Гоголlвська текстильно-ткацька фабрика-l1 тисяч погонннх метрів

член кпрс. «БіЛJ,IJЮВНК»,

кабінету

,

'""'"" "'",

Значно перевиконали квартальні плани по валові А про-

Нова .література

пу

""'3" .. .....

показників добилися колективи беТОНIfОГО та ливарного цехі".

шої продукції;

році

ваnовоІ продукціІ

комбінату, який виконав план по валовій продукції та асор­

щоб в літній .~epio;( організува:ги І

МИIfУ.lОМ'У

випуску

Підприємства району, розгортаючи соціалістичне змаган­ ня на честь ХХ" з'їзду КПРС, успішно виконали план ви­ пуску продукції; квартальний - на 105,1 процента, берез­ невий - на 104,2. В порівнянні з першим кварталом минулого року випущено валової продукції на 23,9 процента більше.

ку.'! у підвищенні dдеи.но-n:опі.тич­

в

бригащнр. ХОЛОДИЛЬНlІкі,в.

ЗаlВОД

Завод холоди..тшників Літкі'всь'ка ll1вейн'а фабрика Ра Й<JПОЖИ'вспілка ТеКСТИIJIьно,трикотажна фа'брика Л ива PHO-ПI}(жатн ий з,а вод Лі,тківська фабри:ка ХУДОЖl'lіхвироБLв Мебльова фа,бри:ка Р аоі~п обутком бі,НІ<lТ Рожнівське ,торфопідприємство

зобов'язань.

Навчальний

і

О. Висоцький.

Ра.Йонна друкарня

.

що

всі вони проводять значну атітаційну роботу серед ко;rгоспни-

ОВОЛ<Щіти сільсько,господз,рськими знаlШЯМИ

уч,БОВИХ

БУд'і'вельн.иЙ комбінат Заліський цегельний завод ШИРПО'l'реб лісамисли,в<:ькorо господ~рств~ Торфопідприємство «Великое» Гоголівська текс,тИЛЬНQ,ткацька фабрика Завод електротехнliчних виробів МОЛОIКСJlзавод

від-

Цими J!.НЯМИ відбудуться пар- Ко.1ГОСП ім. Ватутінз, тіЙ'ні ':Юори, на яких обго'ворюс. Пухівка.

О

зав}lja1fНЯ,

М:.

творчо застосовують на:буті знан-

секретар пар,торганізації.

{]

іншю:

в передові.

Назви підприємств

ник гуртка пропагандист І . ди-

u .

навча .1ЬНИИ

десятиМ'ісячн~

підприємствами району (8 проц. до плану)

в гуртках партlИН'Оl ОСВІТИ, де року а також і форми партійної І' .теРlа.'І. В заключному СЛОВІ ке р. ІВ. -

парт1'ИНИХ

конати

ви­

Зведення

торії КПРС, ПОКilзадо, що основна

u

та

110 виконанню пnаму

бу.'!ося В rylYfKY по вивченню іс-

***

.'

ВІД'КРИТТЯ ХХІІ Із І:ЦУ ІіЛРС,

ловко, О. Ма,ркевич і багато інших очо.'!ює т. Ковбасинський, виити

виконують

***

с.lухач гуртка.

і бе,з-

товариша.

lІІавчаються у вечірній шко~і ро-

Ві,щбу.'!ис.я Пі~:Ум:'ові~аняття І ватимуться нас.lідки навчальното І мас.а слухачів хороше заСВ~ЇДil ~a-

навчалося 6·0 комуністів

свого

замши-

пропа,гандист.

П. Мепьник,

думка про

грибкуваиня і зwарювання кор-

го(шодар,ства.

час

Ч.'!ени бригади комсомо.'!ьці О. По- ДОПЮІОГТИ і сусі~нійбригаді, яку

ходи 3 того чи іншого пита!ння, СТУ'Пному році вони продовжува-ЗМlінні завдання на 135-140 а потім добива.'!ися, щоб вони тимуть вивчення конкретної екО- гrp.oцeHl'ЇB. Н. Сергієвський, були переТВО{}еНЇ в життя. Прик- номіки

що дає м.{),ж-

ОУДЬ-ЯКИ'И

і

4 J ~

f

j

• ~

~ ~

Гірше справи на текстильно-трикотажній фабриці, де (мете-

f

матично ие ВИКОНУЮТЬС$! плани по асортименту, особливо ПО

і

верхньому трикотажу

-

недодано

сорочок, а також дитячих

5,7

іграшок

і

тисячі

штук

чоловічих

спортіивентаря.

ОсоБJlИВО слід краще попрацювати колективу ноаОСТ:80-

j

~

реного підприємства-заводу торговельного маШИНОбудуаан-.,1

І

дивання соків та інших машин.

ня, СТВУ

Slкий

В

першому

десятки

кварталі

Ifедодав

розливно-укупорочних

3

народному

машин,

колоиок

господарДJlЯ

перших днів другого квар­

талу слід нарощувати темпи виробництва і наверстати прогая не.

,

роз-

і і

A~_.r:.~.~~~~:::':':~::(~:'::::~:::'-.J


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

..

..

~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~.~.~.~.~~~~~~~~~~~~~~~-.~.~~.~~~~~~~~~

ІДЕОСТАННВ, Ш

І -.

IV ЧВЕРТЬ

... . - - .

...

у

'"

. .. s

ь

л

І

н

Вчитель - вихователь любові до праці Нотатки учасника республіканськоі наради

директорів сільських середніх шкіл На республіКЗI1СЬКШ Ha~paдi Д;і- І ре ректорі'в сіjІЬСЬКИХ яка нещо.д,а'вно

постаtВ .l ені

ДОс.lідиицька

робо­

серед"ьх ШК1.l, І та, спостереженlНЯ ,. а т?'кож ви,ве­ від6v.~а~я У і де~IН'Я НОВИХ .~OpTlВ ВСІХ культур,

М. Львові, було заслуха'но І об~О- , ~К1 .по У'ро~аItНОСГl переважали б ворено

доповідь

~ilficTpa

ОСВІТИ і ІНШІ

УРСР т. Білодіда І . К. П'ро . зав- І дан'Ня шкіл у св іт.l і ріше.нь Сlч,не-

Це ставить. перед

Червоною

ниткою

про

ЯЛЬНІСТ~

~ЩНОІ

на

має

бути. шдпоряд:кова­

УС'ПlШ~ОМУ,

ви.Рlшенню

КОМ}1НЇС1'1іЧНОЇ партії !Тро ПlJl:РОС-

ВИ,МОГ .. СЮД РІШУЧ~

таюче

тих ,ви.к"lа.даЧІ'В, .Я~І

поколі.ння,

Щ)О

нашу

пра-

цьови.ту радянськУ молодь, підro'ювку Юllа,кі.в і дівч.ат до пр,актичної учаСТІ в ЖИТТІ . Школа ра· зом З базовим виро(j11'lIЦ~ВОМ пок-

ЛИlка,н'а

нового

Зага.lьне схвалеН'Н!І

'

все.

Одною З ОСІЮВНИХ форм opra-

lIіз,ац, ії

бригада.

роботІ!

учнів є

<?CHOВHl!.M

напрямом

ви:роБНИЧ{)ї

і

на

по_~і

х'Ован~цями 10 класу

В .е.,шка

_

ПРИДІлена

УЧНlВСЬКОІ

,1 і,

сп[в.'!,ружності

вся

на

фермі

винИ'Кла

н~споді:в,ан, о,

Першим

no'MiTWB

вогО'нь У'ЧЄоllЬ

7

ІіМНувс,Я

НІ Я

з

викотив

яке

7

І

Молодці,

діти, -

80

про-

не за

НatВпаlКИ,

заCtВО€.fJlНЯ

на

ка раз бу.m н-а екскурсіях в КМroСПI1ИХ ма,ЙСїернях.

приди,влялись

до роботи досвід­ чеfi'ИХ м,аlЙ.c1'ріtВ, ради .1И<:Ь

з

н,е

СПl'ВІСН' УtВаIJlИ,

п{)єд:нувались .

доці лЬН'Нм ,

пропон;у,ва.ли

ни, ми,

консу,~ьтувал

Тепер

и с ь.

діти

са,мостійно

вже працю­

ють на обробці де.рева і мета.1У , НЗ'ВЧИ . lIlСЯ во .юд,іти інс.тр у"е llтамн, На фото (спра,ва на.lіво) : учень 7 К.lасу В. Карпенко виточує !і,а

тока.рному

верстаті

IIз:вча.1ЬНУ

група

учеіlИЦЬ

IlbOfO

СПОРТ

ж

На першість ра"ону 3 шахів 24 шахісти :І 6 середніх шкіл

g . . _ .. _,._ ... -...-.-

-,'~~·,,-.·_·-a

вибо,рювали komah-ДНу першіlСТЬ району з шахів, Перше місие за ,Йня.lа коман­

СЕРЙОЗНА РОЗМОВА

ЗаЗIiМСЬКОЇ ШКО.Щ. Юні СПОР1'Смени .\\, Кар<:и'М, В. Бар­

.'1<1

на від~риті KOMt:(~MO.lbCb' Ki зUори. щшйшли піо'неРСЬКl1іі WКТИіВ та вчиrел, j. Обговорюється важливе питання: успішність у ВОСЬМІІХ клас.ах. Вже 9 сам'ого ,по'чатку зборів виникає серй~зна розмова.

бон не ма .1И жодної пораt'!іКИ, На другому мі<:ці - ДИМ~~lРча'ни,

ІІа

третьому - Т[J€бухі.вці. Прше rра,lИ шахісти міської N2 І, За.ворицької і pyca,Hiвcыlooї шкі.l. А з міської N22, Гого­ .,івської та JHTKi'B<:bKOЇ ШlКiл зовсім не БУ,10 виcrа,в,,,~но команд . В. Рудобаба, судя тур.ніру.

Виступаючі говорять про В'ЇДІовіда.lьність кожногu учня за свої Ifюка:зники у навчанні, про обов'яз(}К ві;J.'Мінників допо)!агати нід­ СТаІОЧІИм.

Хіба це діло,- з обуренню! ltажеСвіТ.1ана Чоботова,- що

-

дехто дає товаРИlIlам списувати домашні завдання? - 3 такими випа.~и треба негайно кінчати. Не давати ('ПIfСУвати, а роз'ясню­

На полі-юні фуТболІсти

вати, ЛООІомагати.

Голова рци заroну Катерина СОО1ільчен.ко заявляє:

В

Ми ви' рішили K<1!tК,pe''ГHO Д0О10магати в,ідстаючи:м з ТЮ!, щ{),б

-

ла

Так, ми )!а.'10 ДОПЮIа:гали

-

eBUЇ~! товариша,м.

Цей недолік

вИ'ПраВЛЯ6МО.

f.OC'l'PO КРИТИІКують ВИС'ГУ,паючі Івана Моргуна, ВолщимИіріа. Пи­ :шпеllfilta, Олену Костю'к, Ні.ну HoorepeНIКO, Васи,ля Колошу та КЙ<С­ ТЯНТlШIа CIII:J().Н!e'II!ta за нЄtC~Р'Й0'3'11е етавлеНіІІЯ до навчання.

3робимо для себе виенOOUtи, -

-

заявляють вони.

К.

Ю. Ткаченко, Восьми;річна

с.

Прокопенко,

році, учні сядуть за парти в НОВО-

старша піонервож.а,та ,

секретар кожомольської організації .

школа,

Сві1'If.1ЬН.е.

3 жовтенятами прочитані і об­

книги: «Дим В лісі». пуль, Віктор Гончар, Микола КО- І говорені щій, Володимир Купченко. Разом І «Червоні галстуки», «Павлик Мо­ Толі Старо­ з своїм бригадиром Петром Вась- і розов», «Таємниця

ком вони удостоїлись подяки з за- : дубова», «Чук і Гек», проведено му примішенні школи. І як радіс- несенням в особисту справу. : ряд бесід на тему «Вони були піо­ но буде ТИМ, чиїми р.уками спо- І М. КУРАЛІНА, ! нерами», де діти ознайомились з безсмертними подвигами 3. Кос­ руджувалося це ПРИМІщення. директор ШКО_1И.

Листо'

рокі'в. Жи~

Старанно навчаючись, показую­

чи приклад в дотриманні шкіJlЬ­ ної дисципліни, члени учнівської будівельної бригади не забували про взЯте закінчити

зобов'язання -в строк будівництво IЮвого

приміщення. Під керівництвом майстра В. Лизогуба вони обкла­ дали стіни цеглою, клинцювали їх в класних кімнатах і з усіма уч­ нями

І

заготовляли

лозу

для

клин-

цювання. Особливо відзначились юні бу­ дівельники Михайло Слісаренко,

Третю чверть 5-й клас закінчив з повною успішністю. 3араз діти готуються до екзаменів, які

дюхін

во!!и

склад.атимуть вперше, а тому тро-

хи хвилюються.

Що забезпеЧИJlО учням успіх? Дружність. завзятість. КОJlИ в першііі та другіА чвертях Микола

І

Народження піонерського заго­ ну відзначається ПОВ!іОЮ успіш­ ністю класу. М. М'яло, М. Васько, В. Дарага, Л.Куцієнко, А. Си­ нютін вчаться тільки на «5».

Л.

ТЕСЛЯ.

вчи-телblКа.

Ступак. Микола Дмитренко. Борис Весна на ДОСJlідних діnЯНlах Москаленко та АнатоліА Атякшев

відставали, їм на Допомогу прий-

шли піонери. І невстигаючих не ============,l' Микола Будник, Василь Туренок, стало На «4» і «5» вчаться Валя

Перед нами

J

,

з

22 КВІТНЯ Субота: 10.00-IНlззустріч ХХІІ з'їзду КПРс. «Новини дня»; 10.10 - «Третя патетична». фільм-опек­ таJ<ЛЬ; 15.50 - урочисте засідання, ПРИСВllчене 91-", роковинам з дня

народження В. І. Леніна. (Тра,нс­ JFяція з Вели,кого теат.ру СРСР); 19.15 - пе~ач.а «Ленін у Крем­ лі». (Моск.ва,); 19.45 - «Третя па­ тетична». Фільм-спекта,кль.

Р,ритор В. ПИНДЮРА. Онопріепо Пилип І ваillОВИЧ , який жнве у м . Бровари, вул. Го­ голя, 22, порущує справу про роз­ лvчення з Онопрієнко Риroю Іва­

Ще в лютому діти посаДИJlИ чорної смородини, відкрияи виноградні кущІ, а 31'0дом обкопали іпобілили ПJlодові

600 черенків

мають в чистоті класну кімнату, доглядають кро.Іів . Клас також перший по школі в змаганні на честь піонерської дворічки. А. М'ЯЛО, к.lасниЙ керjвaJИК ,

ну озиму пшеницю. Далі ідуть за­ пнси: посіяли моркву. кормові буряки, розсаду квітів, капусти, по­ (адили З тисячі кущів садової суниці, посіяли ЗО різних культур на колекціliніil ділянці ...

Н аРОАжеННА

.

ПІонерського

загону

Площа

шкільноі дослідної

НІВНОЮ, яка живе у м. Новоград­

во.1инсыу.. Житоми'рської обл " вул . Воли, 33. Спра'ва слуха'ти,меться ,в нар­ суді м . Новоград-Волинська. Костяков С гепа,н Ан.д:priЙ()8И'Ч, як,и,й жи,ве в с. Рудня. порушує справу про розлучення з Червяко­ вою Надією Вікторі,в;IЮЮ, яка жи8Іе у Да,рниці, вул. Хо,рольська,

ді-

лянки дорівнює 0,75 гектара. ВоІ на вся 3Qpa.Ha, обкопана і заб~ронована. Пlдготовлено rpYHT ПІД

кв. 5. Сllра,ва слуха;тиметься в суді Да' р.ющького раЙон'У .

48/52,

В день народження В. І. Леніна І пізні культури. Працюють учні і

учні З-го класу стануть піонерами . 3 великим піднесенням roтуються до цього жовтенята: кожна зірочка ретельно виконує свої зобов'язання по піонерській дво-

річці. кролів,

семи'пмкіlвсыкla

----

ВОСЬМllj)іЧ(JIа.

"СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

дають.

КJlасом

яких

закріплено

I

в колгоспі. де взялися на площі З гектари виростити по 40 центнерів зерна кукурудзи. На площу виве­ зено по 12 ТОНtI перегною на reKтар.

І.

220

діти любовно догля-

тобою» .

«Польовиі жур­

дерева в саду, посіяли яровизова­

ВІКТОРОВ,

:!авіДУЮЧltй досліДНlИМIІ ділянками ,

прекраснішого

атру. (Москва) ; 20.40 - «Пам'ят­ ні зустрічі». (Москва); 21.25 -передача для молоді «Ленін завжди

нал». В НЬOM~ по даl'а)( зазначе~і роботи юниаТІВ на Аоc.nідиих ДІ­

ранно працюють на діJlянках, три-

«Немає

ськоа'О облаСlllOГО дрзма1'НЧ1Нoro те­

Нови~ова, Надя Корнус, Оля Ки- лянках.

реєва. Віра Дяченко, Ліда Халеєва та багато інших. Піонери борються за звання кращого загону-маllка. Вони ста-

- ,

призначення». Сп~такль Ульянов·

модем'янської, О. ,Матросова, В. Котика, молодогвардійців.

Клас повної успішності

п'роходи­

Іюманд се­

21 КВІТНЯ П'ятниця: 11.00 - «Новини дня»; 11.10 - «Ленін у ПОJlьщі». Передача; 11.20 «Ленін .. у 1918 році». Худож'ній фільм; 18.00для діrrеЙ . «Ми малюємо». 18.15назустріч ХХІІ з'їзду КПРс. «Но­ ВИНИ дня»; 18.25 - рішення січне­ во.го Пленум'у ЦК КПРС У дії. Сі ,1ьські вісті: 18.35 - l1ерtЩача ~ Киівського філіалу Центра-льносо музею В . І, Ленін,а; 19.00 - В. де­

мо ,СВОЇ СИЛИ, за допомОО'ою вчwreлів і кращих учнів ліквідуємо від­ С1'а ван нл.

боротьбі

футGо"ьних

ДивІться телепередачІ

Нап.J)УЖи.-

-

гострій

rpa

редніх шкі.l району . На полі виступа.1И предстаJ!.НИ.КИ сіл За­ зим'я, TpeGyxooa, B .- дИМЄJj)I<И, м:іста ... Футбо..lісти міської школи 11 N2 І вийшли переможцями. М. Іванов.

веі учні УСП1rnно заве'ршили на'вча.1ЬНИЙ рік. А Катерина ,lIевченко визна6:

Микола П,отапенко, Микола Драш- і

у навчаннІ і труді Коли задзвенить перший дзвоник в наступному навчальному

вчи-тєлька ,

гранзту;

1 <:) • • " _ ,' . '. ' . ' • • ' • • .• ' .

J.;.lacy під кері'ВНIШТВ()~1 \'Ч'llте.1Я П. Мехеда П'Р<JUЮЄ н,ад о(jробl(оЮ мета.лу. . ФОТU Г , Литовченка,

ОСІЮ-

програ, м­

загаль­

ДИСЦllП­

у МОКРЕЦЬКІЙ ВОСЬМИРІЧНІЙ

поrxва­

ве вона одна . Та само'тньою се'бе не пО'чуває. Про ба;бусю завжди пам 'ятають TiMy~iBцi заrГОНУ .м 14. Нещодавно вони на чолі з класним ке.рівником В. &iJГ;J.aНЮК та за:г<1Н~ВОЮ то­ нервожатою О. Ли,стопц приft­ шли до Ганни Костянтинівни . Радо зустріда вона ді-reй та Вч .... ТелЬКУ. Гаряче дякувала жінка їм 3'а систематичну допомогу . К. Качура,

з

.1ін. а й з ручної праці, Вони дerкi.lb­

школи ,

по-ТІМУРІВСЬНИ пад вже близько

думка:

НОВИХ

В. ДжежеліЙ. ДИrректор За,ворицької cepeдlHbO,Ї

дили їх колгОС.пнИ'Ки.

Ганні К{)СТЯНТJ{lfівн.і

по

ПРОХQД:ити

ООНОВИ наук

орга:нічно

«а» класу.

-

.1ише

IllИХ.

наслідува­

ли уче:нь 5 «а·» класу ДМИТJ)О ltaле'Нченко та BЇ'ICГ~p 3ауголь­ НИ'КОВ з 7 «В». 3а ними на міс­ це пожежі прибіг.'1И вС'і учні 11

глибокого

Буде

вози.

Приклад .піонера

між

учасниІКИ наради. щоб педaroпч;кі колек1'ИІВИ, керівни,ки базових пі.д­ ПРИЄМСТВ, ПРОІфспі:ЛК<JIві орга1tізації узага..пЬ1fИJJИ наГ,рома.дже,ни.Й дос­ від, .'!обивались піднесенНІЯ рі'lІ'нrя діЯ,lьнос-гі всіх шкіл до ріІУНЯ ~pa­

горіло, і пО'ча.в ВИВ()ДИТИ 3В'ід­ ти конті і волів. Поті.'М Вол()дя

н'е

ноосвітніх

І тів. , Треба, щоб вWPобня:ч~ нз,вчан-

оміливо

у приміщення,

роБО~і

ного матері'алу з математики, фі­ і ЗИ'К'lf, хімії, мови та інших предме­

«а» класу ШО'­

нер ВО'.'1О'JtЯ СО'м. Він

в

важли-ва

шко.ПИ

НСіВНИ;)( Н,З-)'11'.. а,

1 ві

РАДЯНСЬКІ УЧНІ Пожежа

В1діПОВІЩНОІ

рахунок посла,б.1ен:н я вимог до ос-

11 1

таlка

робота

фесіях ПОВИlпна

11 11

ТАК ПОСТУПАЮТЬ

Il-a~aдi .буд~

школою І виробниц-гВOlМ. ПЩК~­ люва.lась

ПОВІДОМЛЯЮТЬ:

у.вага на створенню

матеріально-тех,нічної бази в шко­

.1ОСЯ на нар а'.'! І , пов, ItНН1 бути доб -

xqB:i

ра.зом з шt ­

ми Пlш:tа ПРdцювзrrи в колгосп, K~PY'Ba,.la НИ МrИ, ддпомагала. роз- і в язув~ти пИtТа,"!~я, що ЗУ~lчал.и­ ся в ІХ са,МОСТllfНОМУ ЖИТТІ.

бр.игади. п~д~ресЛlOВа -

з ТРЕБУ

шення ,на ,вчалыгоo

лаСТІ, я,ка шсл, я заКІнчення 11 ВИ-І

І

меха.ніз-аrrор-тваРИНIfИК,

школі

зна,ишов І

я

року уч,ні Рожнів­ ської восьми:річ,н ої школи. Готуюrrься

Ie.lb~1! К Батюк з ~ри.МСЬК,?~ об­

учнівськ~

ме~анізаТ(Jiр-БУДlвеЛhНИI\ ..

В

се ­

иmm

ж

• КТИВНО готу­ "юrrься до зatВeiр­

на нараДІ пат,рю-гичнии почин _вч'и-

Ilрофі..пем СІЛЬСЬ1WІ ШКО.1И на сучаон{)му етапі її розвитку. повинн'а бути підroтовка ме~а.ll-l'~аторl:В шщ><жого П'рофі,lЮ: мехаН1заrroр-

рільник,

в,важають

Пlд,ГОТО'ВКУ І BI~iI~H заП3'~иrrи BO'ГH~K па11РlOТИЗ' скла,ду, люди... у, І му І любоВІ до пра.ЦІ. •

яка ставить і.нтере-си СУСПІльства вище за

нових

,криrrНlКУ'Вати

бе «ЧИ' СТНlМИ» ХІюкамн або при­ РОодни.ка,ми, ВЧИ'1'е.1Ь - це, в першу чергу, ви'хователь. вожак, В.Зlрець І' у всьому, Своєю працею BI~ по­

забезпечити

ЛЮДИіНIt

ГОJюва,м~

викладача.ми _ НОВ.І, ПlД:в~щеlr l за,вда:н' ня .. ВСЯ ІХ ДІ-

ПРОН~ЗЗll~

піклуваll'hНЯ

шкодами,

'А.ЄТОдJКОМ!ОЩ

України.

доповідь

сорти.

класнИtМИ .. !щрш,ни:ками,

'

вих Пленумі· в цк КПРС І ЦК КП

МІсцеВІ

е

І

11

' І

Лісомагазин райспоживспіл.ки продає наС~Jlенню раАо"у

І

завозить

CBOIM

і спортом брикет і

І

I1

автотран-

вугілля .

І

3вертатися на адресу: ст. І Бровари, лісомагазин P~~. _ . І,

орган Броварского раю<Ома КП УкраинЬІ и раЙсо.вета депутатов трудящихся. Гор. Брова'Рbl, Киевской области, Адреса редакції: м. Бровари. Київської області, вул . Київська, N2 158. Броварська райониа друкарня обласного управління ку.~ЬТУРИ.

нар­

-----------------------------------Зам.

1850-3300.

48 номер 1961 рік  

48 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you