Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄІІ.НАRТЕСЯІ

РІк 8Ц81111. ХІХ

Хай живе Комуністична

48 (1341)

СТАХЯНОВ(UЬ

П' ЯТ НИЦЯ

ча і

КВІТНЯ

1956 ЦІна

р.

15

1.

Хай живе

.народноі

1

Травня-день

пропетарськоі

сопі-

"арності трудящих, день братерства робітників усіх краін! Вище прапор пропетарського інтернаціонапізму! Пропетарі всіх країн, єднайтеся! 2. Братерський привіт усім народам, які борються за мир, за демократію, за соціапізм! 3. Трудящі всіх країн! Війну можна і треба відвернути! Вище прапор боротьби проти небезпеки

війни; за мир і співробітництво між наРОАами! 4. Трудящі всіх країн! Добивайтеся скорочення озброєнь і зброй'ttих сип! Вимагайте заборони атомної, ВОАневої та іншої

зброі масового знищення! Атомну енергію на сnужбу мирного прогресу пюдства! 5. Хай міцніє співробітництво між комуністами, соціаnістами і всіма прогресивними сипами в боротьбі за мир, Аемократію і ~аnежність наРОАів! 6. Трудящі Радянського Союзу і країн наРОАНОЇ Аемократіі! Безустанно зміцнюйте веnику співдружність краін соціаnізму, розвивайте і зміцнюйте братерську дружбу між народами наших країн! 7. Братерський привіт веnикому китайському народові, який успішно ЗАійснює соціаnістичні перетворення у своїй краіні! Хай живе Нитайська НаРОАна Респубnіка! Хай процвітає нерушима Аружба і співробітництво радянського і китайського наро­ дів-могутній фактор І миру в усьому світі! 8. Братерський привіт трудя­ щим

1

о

haPOAHO-Аемократичних Аер­

жав: Поnьщі, Чехосnоваччини, Угорщини, Боnгарії, Румунії,

Аnбанії, Монгоnьської НаРОАНОЇ Респубnіки, які самовіААано бо­ рються за Ааnьше піАнесення наРОАНОГО ГОСПОАарства і куnьту­ ри, за неухиnьне піАвищення

спавіі!

12. Братерський привіт вепикому індійському народові, який бореться за прогрес своєі Батьківщини, за мир в Азіі і в усьому світі! Хай міцніють і розвиваються дружба і співробітництво між народами Радянського Союзу і Індії! 13. Хай живе дружба і співробітництво народів Ангпії, Спо­ пучених Штатів Америки, Фран­

ції і Радянського Союзу в іх бо­ РОТІобі за оспабnення міжнародної напруженості і мирне співіс­ нування держав, за гарантуваННI1

коnективної безпеки в Європі і міцного миру в усьому світі! 14. Хай міцніють дружба співробітництво між народами РаАЯНСЬКОГО Союзу і Ітапіі! 15. Хай живе Аружба і співробітництво між РаАЯНСЬКИМ Со­ юзом і Фінnяндською Респубnі­ кою, що грунтуються на рівно· правності, взаємному Аовір'ї і поважанні наРОАів! 16. Хай міцніють і розвива­ ються дружні відносини між Ра· АЯНСЬКИМ Союзом і Швецією, Норвегією, Данією, Ісnандією! 17. Хай живе дружба і співробітництво між народами РаАЯНського Союзу і наРОАОМ нейтраnь­ ної, незаnежної і Аемократичної Австрії в ім'я зміцнення миру В Європі! 18. Привіт японському нароДові, який бореться проти віАРОД­ ження міnітаризму, за націонаnьну незаnежність, за Аемократич­

ний розвиток своєі країни! 19. Папкий привіт наРОАам

СХОАУ, які скинуnи каЙАани ко­ nоніаnьного гнобnення, борються за мир, своБОАУ і змІцнення своєї націонаnьної незаnежностl!

20.

Привіт

наРОАам

коnоні­

аnьних і заnежних країн, які борються проти імперіаnістичного

гніту, за свою своБОАУ

і націо­

ним народам Норейськоі НаРОАНО­ Демократичної Респубnіки і Демо­ кратичної Респубnіки В'єтнам, які борються за відБУАОВУ і рnь­

наnьну незаnежність! 21. Хай живе nенінська поnі­ тика мирного співіснування різ­ них суспіnьних систем-гене­ раnltна nінія зовнішньої поnіти­ ки РаАЯНСЬКОГО Союзу, поnітика збереження і зміцнення миру, роз­ витку економічних і КУПІотурних

ший розвиток

зв'язків з усіма краінами!

Аобробуту народних мас, і побудову соціаnізму!

9.

за мир

Братерський привіт героїч­

нарвдного

дарства, за мир,

госпо­

за націонаnьне

об'єднання своіх країн

на Аемо­

кратичних начаnах!

10. Хай живе Німецька Демо­ кратична Респубnіка-опnот ми­ роnюбних сип усієї Німеччини, які борються проти відродження міnітаризму, за збnиження обох

22. Воїни РаАянськоі Арміі і Фnоту! Напоnегnиво піАвищуйrе своі військові і поnітич~і знан­ ня, вдосконаnюйте бойову май­ стерність, ОВОnОАівайте сучасною бойовою технІкою і озброєнням! Хай живуть овіяні сnавою пе­

своєї Батьківщини на мирній, Аемократичній основі! Хай міцніють і розвиваються

ремог добпесні РаАянські Зброй­ Hj Сипи, які стоять на варті ми­ ру і безпеки нашої Батьківщини! 23. Хай живе і міцніє союз робітничого кnасу і копгоспного

Аружба

сепянства

німецьких Аержав, за об'ЄАнання

і

співробітництво

між

німецьким і раАЯНСЬКИМ наРОАа­

ми на бnаго миру в ЄвропІ!

11.

Братерський привіт наро­

дам ФеАеративної Народної Рес­ пубnіки Югоспавії, які БУАУЮТЬ соцlаnізм! Хай живе нерушима ..ужба і співробітництво між на-

пІд керівництвом ро­

сила

ЦК

всі наші сипи і творчу енергію на перетворення в життя історич­

року

шуйте випуск якісного метаnу! Біпьше чавуну, стапі, прокату і копьорових метапів наРОАНОМУ

Нраще використовуйте промиспо­ виіі фnот і знаряддя nову! Під­ вищуііте якість і знижуйте собі-

господарству!

вартість продукції!

Робітники

34.

і

них рішень ХХ З'ЇЗАУ НПРС, на

машинобудування дування!

Швидше

тичного суспіnьства! 26. Трудящі Радянського Сою­ зу! Директиви ХХ з'їзду партії

освоюйте

нові

по шостому п'ятирічному

пnану

--бойова програма даnьшого бу­ дівництва комунізму, нового мо­

піllнесення

важкоі

роз­

промисnовості­

основи даnьшого піАнесення всьо­ го наРОАНОГО ГОСПОАарства, піАВИ­ щення матеріаnьного і куnьтур­

ного Аобробуту народу, зміцнен­

ня могутності і безпеки нашоі Батьківщини! 28. Працівники соціаnістичної промисnовості! Боріться за тех­ нічний прогрес і всемірне піАВИ' щення ПРОАуктивності праці! 8проваllжуйте у виробництво най­ НОВІШІ lІосягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, переllОВИЙ досвіА підприємств! 29. Робітники і робітниці, ін­ женери і техніки, майстри! По­ nіпшуйте організацію праці І виробництва, всемірно зміцнюйте

ТРУАОВУ

Аисципnіну,

забезпе­

механізмів,

вер-

копгосп-

пів, спеціапісти

. подарства! швидше

сіпьського гос­

Боріться

за

перетворення

Історичних

рішень

як най­

в

життя

ХХ

з'їзду

тех-

са, lІопока, вовни та інших про­ "уктів дпя насепення і сировини

Робітники і .робітниці, інженери і техніки епектротехніч-

дnя ПРОlІисповостl! 44. ПрацІвники сіnьського господарства! Боріться за дапьше

нікою!

виток

сучасного

і

Оснастимо всі гаnузі народно-

ту раАЯНСЬКОГО наРОАУ! Розгорнемо всенародну бороть­ бу за успішне виконання шостої п'ятирічки!

життя поnітику Партії і УРЯАУ,

припаАобустворюйте і

Нопгоспники

НПРС, за круте піАнесення всіх гапузей сіпьськогосподарського виробництва! Дамо країні біnьше зерна, м'я-

го

спрямовану на переважний

і

43.

ниці, працівники МТС і радгос­

статів, пресів, припадів, засобів автоматики, тракторів, комбайніе і автомобіпів! Забезпечуйте модернізацію діючого устаткування!

наРОАНОГО

зу! Напоnегnиво перетворюйте в

піАПРИЄМСТВ

види

устаткування,

ГОСПОАарства, зростання добробу·

Трудящі Радянського Сою­

робітниці,

інженери і техніки

веnику справу поБУАОВИ KOMYHic~

27.

народу

КПРС

1956

25. Трудящі Радянського Со­ юзу! Ще тісніше ЗГУРТУЙМОСR навкоnо Номуністичної партії і Радянського УРЯАУ, мобіnізуймо

гутнього

радянського

в боротьбі за побудову комунізму!

Травня

родами Радянського Союзу і ЮГ0-

керівна

коп.

ЗАКЛИКИ д

Ра­

дянського Союзу-велика вдохновляю­

20

Орган Броварського районного комітету Комуністично! партіІ УкраІни та районноJ Ради депутатів трудящих КиІвськоl області

партія

ГОСПОАарства

передовою

35.

ної і радіотехнічної промисповос-

піднесення

ті! Збіпьшуйте виробництво найновіших ВИАів устаткування, апаратури, припаАів та інших виробів високої якості! 36. Працівники хімічної промисnовості! Розширяііте виробництво і асортимент мінерапьних

ства--основи всього сіпьськогос­ ПОА&РСЬКОГО виробництва! ДовеАемо щорічний ваповий збір зерна Ао 11 міПЬЯРАів пу"ів! 45. Папки й привіт працівни­ каll сіnьського господарства, які

Аобрив, синтетичної сировини, матеріапів та інших хімічних ПРОАуктів! 37. Робітники і робітниці, ін-

освоюють ціпинні і перепогові 38l1пі! Створимо потужну базу вироб· l:Іицтва зерна в схіАНИХ районах

женери Ширше

і техніки-БУАівепьники! впроваджуііте іНАустрі-

краіни! 46. Нопгоспники і копгоспни­

апьні меТОАИ, піАвищуйте продуктивність праці, добивайтесь

ці, працівники МТС і радгоспів, спеціапісти сіnьського ГОСПОАар­

високої якості і зниження вартості БУАівництва!

ства! Всемірно розширяйте посі­ ви і підвищуііте врожайність ку-

Прискорюйте

темпи

зернового

ГОСПОАар­

БУАівни-

КУРУАзи-найваЖlІивішого джере­

цтва нових промисnових піАПРИ-

па збіпьwення виробництва зер­

ємств, раАгоспів, lІашинно-трак-

на і створення міцної

торних станцій, жипих БУlІинків,

бази АПЯ тваринництва!

шкіп, пікарень, дитячих і КУПЬтурних закпаАів! 38. Працівники промисповості

47. Працівники сіпьського господарства! Успішно проведемо

будівепьних

весняні попьові роботи,

забезпе­

чуйте ритмічну роботу піАПРИ­ ємств! Боріться за режим еконо­ мії, підвищуйте якість і знижуй­ те собівартість продукціі! Розгорнемо всенаРОАне соціа­

Збіпь-

ЧИІІО добрий догпяд за посівами

шуйте виробництво цементу, збірних запізобетонних КОНСТРУМцій, нових БУllівепьних .матеріапів дnя б'АОВ нашої Батьків-

і ОАержання високого врожаю в 1956 році! . Забезпечимо своєчасне вико­

nістичне змагання за Аострокове

щини!

виконання пnану 1956 року! 30. Працівники вугіnьної про­ мисnовості! Боріться за достро­

39. Працівники пісової, деревообробноі і паперової промисповості! Збіпьшуйте заготівпі і вивозку пісу, виробnення паперу! Повністю використовуйте машини

кове виконання виробничих пnа­ нів, впроваАжуйте передові ме­ тоди ВИАобування і збагачення вугіnnя, поnіпшуйте використан­

ня техніки! ШВИАше БУАуйте НіІ­ ві шахти і розрізи!

Біnьше вугіnnя народному гос­ Працівники наФтової ПР')­

мисnовості! Забезпечуйте високі темпи зростання видобутку і пе­ реробки нафТИ! Віииривайте і швидше освоюйте нові родовища нафти і газу! ПіАвищуйте швид­ кості буріння свердповин!

Дамо країні біпьше нафти, газу

і

нафтопродуктів

високої

якості!

РаАянські енергетики! Ширше впроваllжуйте передову техніку! ШВИАше ВВОАьте в дію

32.

бітничого кnасу--непохитна ос­ нова раАЯНСЬКОГО nаду! 24. Хай живе і проЦвітає бра­ терська Аружба наРОАів РаIlЯН­ ського СоЮЗУ--Ажереnо сипи і могутності нашоі багатонаціо­

скоиапюііте техніку І технопогію

Н8ІІЬної соціаnістичноі lІ&ржави!

виробництва,

нові енергетичні потужності, по­ nіпшуйте якість і знижуйте вар­

тість

БУАівництва

еnектростан­

цi~! Знижуйте витрату папива!

33.

.

Раllянські метапурги! ВАО­ всемІрно

збlпь-

нання з060в'язань

перед держа­

.ою по здачі сіПЬСЬКОГОСПОАарськоі ПРОАукції!

і механізми, підвищуііте ПРОIlУКтивність праці!

48. Нопгоспники і копгоспни­ ці, працівники МТС і радгоспів, спеціапісти сіпьського ГОСПОАар­ ства! ПіАвищуііте купьтуру сіпь­ СЬКОГОСПОАарського виробництва, широко впроваАжуйте в копгос-

матеріаnів, . паперу і мебnів ВИСО-

і передовий АосвіА!

Дамо країні

біпьше

пісових

кої якості!

пах і рцгоспах досягнення науки Збіnьшимо

вихіА

продукції

Працівники nегкоі І текстиnьної промисnовості! Збіnьшуйте виробництво і розширяй·те асортимент товарів, економніше використовуііте сировину! Дамо в шостій п'ятирічці бlnьше добротних і красивих тканин, хорошого ОАЯГУ, міцного гарного

земnеробства і тваринництва на 100 гектарів сіnьськогосподар­ ських угіАЬ при найменших за­ тратах праці і засобів! 49. НОІІГОСПНИКИ І коnгоспниці, працівники МТС і радгоспів, спеціаnісти сіnьського ГОСПОАар­ ства! Всемірно розвивайте гро­

взуття й інших товарів АПЯ насе-

.мадське тваринництво

nення!

щуйте ПРОАуктивність ХУАоби! Дамо краіні біnьше продуктів тваринництва!

40.

подарству!

31.

матеріапів!

кормової

41. Працівники промисnовості ПРОАОВОnЬЧИХ товарів! Всемірно розширяйте виробництво і попіпшуйте якість вання!

50.

піАВИ-

Ноnгоспники і коnгоспни­

харчу-

ці, працівники МТС і радгоспів, спеціаnісти сіnьського госпilАар-

Біnьше цукру, жирів, м'ясних,

ства! Розширяйте виробництво і

мопочних і . Інших ПРОllуктів АПЯ насеnення!

піАвищуйте врожайнІсть бавов, ни, nьону, цукрових буряків, Ін-

42.

продуктів

і

Працівники

рибної. про-

МИСn08остl! 36і .. ьшуііте ВllnОВ риби І випуск рибної про"укціl!

ших технічних куnьтур, овочів

І картопnі! (Закінченн. на 2-11 стор.).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС до І Травня 1956 року (3 51.

Працівники сіпьського гос-

ву техніку і передові методи ек­

сппуатації фпоту і портів! Проведемо зразково навігацію

за впровадження комппексної ме-

ханізації та епектрифікації в усі

1956 року! 59. Працівники

гапузі сіпьського господарства!

го транспорту і шосейних шпи-

ці!

тажів! Попіпшуйте обспужуван­

автомобіпьно-

52. Нопгоспники і копгоспни- хів! Збіпьшуйте перевозки ван· Біпьше

виявпяйте

творчої

ініціативи в організації копгосп-

ня пасажирів!

Боріться за про·

ного виробництва і в керуванні дуктивне використання автомобі­ справами арті"і, зміцнюйте тру- пів і зниження собівартості передову дисциппіну, підвищуАте возок! продуктивність праці!

18 квітня вранці Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін і

Утримуйте шпяхи в зразково-

чі наради, господарські активи та інші форми участі робітників у керуванні виробництвом! Хай живуть радянські ПРОф­ спіпки--wкопа комунізму!

Радннські

жінки!

Доби­

графу, тепефону,

продуктивності громадського тваринництва в копгоспах, за вико-

чення! Попіпшуйте обспужуван, ня насепення!

нання ппанів заготівепь сіпьськогосподарсьиих продуктІв!

-Нраще використовуйте трактори, комбайни

та інші

радіо,

61. Працівники . установ! Боріться за

тепеба·

раАЯНСЬКИХ ДОАержання

пенінських принципів роботи ра­

машини,

дянського державного апарату, за

знижуйте собівартість тракторних

зміцнення соціапістичної закон­

робіт, скорочуйте затрати на ви-

ності, рішуче викорінюйте бюро­

робництво сіПЬСЬКОГОСПОАарськоІ продукціі! 54. Працівники радгоспІв! Нраще

використовуйте

угіддя, підвищуйте

земеnьні

Попlпшуйте

ніки!

всі

haykobo-АCV;­

Рухайте впереА радянську науку,

органlзаціlO попіпшуйте підготовку спецІапіс­

виробництва і використання тех-

Перетворимо

Працівники

62.

врожаАніСть піАНИХ і вищих учбових закпадів!

попІв і продуктивність тваринни-

цтва!

кратизм і тяганину, чуйно ставдо запитів і потреб трудящих!

. тесь

радгоспи

зразкові високотоварні бепьні підприsмства!

тів, піАвищуйте ропь науки в тех-

нічному прогресі

мистецтва! Боріться за високу ідейність пітератури і мистецтва,

подарського інвентаря І БУАі~еnь-

64. Працівники народноі осві­

них матеріапів! Нраще викорис-

ти! Підвищуйте якість навчанн!!

товуйте місцеву сировину, підви-

і виховання дітей, боріться за по­

Верховної

особи, що їх супроводять, поїз­ дом виїхали в Дондон.

** *

Pa.~iI

СРСР ~i. С. Хрущов прибули нз борту крейсера «Орджонікідзе» в Портсм}·т. На пристані бідя Tpaua ТОМришів М. О. Бу.паніна і М. С.

квітня в JІондоні, на пдощі перед вокзалом «Вікторія», зустріти радянських керіВНIIків зібрались тисячі англійців. О 14 годині 15 хви,'Іин за ЛОІІ­

Хрущова вітають зустрічаючі морський міністр Великобританії

донським часом (о 17 годині 15 хвилин за мuсковським часо)!)

18

,ІОРД Кідкеннін,

ністр в закордонних справах лорд

вокзалу. М. О. Булганін, М. С.

Редінг,

командуючиіі військовоморською базою Портсмута адиіра.1 флоту сер Джордж Крісі, по·

Хрущов і особи, що їх супров()­ дять, виходять на платформу, Ц~ їх зустрічають Прем'єр-МініС*'

сол Ведикобританіі в РаДЯНСЬf;іІму Союзі сер Уільям ХеЙтер.

Великобританії сер Антоні ІдеІ{, Міністр Закордонних Справ Се.'!-

3 радянської сторони гостей зустріча.'ІИ МіНІстр культури

він Ллойд, старійшина диплом:\­ тично го корпусу В Лондоні по со:!

СРСР М. О. Михайлов, перший заступник міністра закордонних

Норвегії Пребенсе.н, предстаВНIІ­ ки Посольства СРСР У Велико­

народного

господарства,

науки і куяьтури, в бпагородні~ справі виховання дітей на бяаго і щастя радянського народу!

радянськоі моподі, активний по~

мічник

і

резерв

Номуністичної

партії!

69. Юнаки і дівчата, наша сяавна радянська МОЯОАЬ! Беріть активнішу

ському і

участь

у

ГОСРОАар­

куяьтурному

будівни­

цтвІ! Вивчайте досягнення пере· АОВОЇ науки і техніки, овоподі­ вайте знаннями промисяового і

сіЯЬСЬКОГОСПОАарського цтва! Будьте стійкими

виробни­

і сміпивими

лик та інші. Після короткої

вого вокзалу.

На набережних Портсмутськогв порту зібрались тисячі англійців. Вони тепло вітали радянських гостей дружніми вигукзми. Тисячі людей стежили ~Ia прибуттям радянських кораблів

~істя Сауссі.

і

напопегпиво

ОВОПОАівайте

розмови з зу-

стрічаючими гості сідають в ма· шини і їдуть до будинку порто-

іні!

70. піонери і шкояярі! Впер­

мі-

поїзд

СРСР у Великобриганії Л. О. Ма-

:)

то

державний

підходить

до

справ СРСР А. А. Громико, поеО.l І британії.

в боротьбі за перемогу вепикоі справи комунізму в нашій кра·

набережних і приморських ву-

.1ИЦЬ Портсмута

та ііого перед-

М. О. Булганін

п.1атфОРШ{

і сер Антоні

Іден виступили з промовами перед мікрОфонами.

М. О. Булганін, М. С. Хрущов і особи, що іх супроводять, вихо­ дять з вокзалу і сі,ll;ають в автомашини. Юрби лондонців сердеч­ но вітають радянських керівних діячів. Кортеж машин прямує до ГІ!­ телю «Клерідж», який буде ре­ ЗИJ(енцівю радянськи."t керівників на час візиту. По ,ll;орозі в 1'0тель радянських гостей віта.'JИ тисячі жителів англійської сто-

3 Портсмута радянські гості і лиці.

(ТАРС).

.. • ..

і Аисципяінованими, добивайтесь

мисповості і промиспової коопера- художнlО майстерність! Створюй­ комунізму в нашій країні! ції! Збіпьшуйте виробництво то- те твори, гІдні нашого вепикого 71. Номуністи і комсомопьцl! наРОАУ!

рону

пузях

успіхів у навчанні! Готуйтесь 55. Працівники місцевої про- безустанно вдосконапюйте свою стати активними будівниками

варів народного споживання, гос-

Член Президії

63. Працівники пітератури .і знаннями! БУАьте працьовитими

в

і рента-

нашої країни!

1956

вайтесь нових успіхів в усіх га­

Хай живуть раАянські жінки Забезпечимо всемірний розви- му порядку, розширяйте будівни­ -активні будівники комунізму! ток громадського господарства цтво нових шпяхів! 68. Хай живе ВсеСОlOзна ПеН ін­ копгоспів! 60. Працівники зв'язку! Безу53. Працівники машинно- стан но розвивайте і вдосконапюй- ська Номуністична Спіпка Моп,,­ тракторних станцій! Боріться за те засоби зв'язку! добивайтесь ді-передовий загін мояодих бу· підвищення врожайності всІх бездоганноі роботи пошти, тепе­ дівників комунізму, організатор

сіпьськогосподарських купьтур І

квітня

і М. с. Хрущова в Англію

рівня робітників і спужбовців! Ширше використовуйте виробни,

67.

20

Прибуття М. о. Булганіне

а 1l і H't е н ня)

подарства! Напопегпиво боріться за повне використання техніки,

П'ятниця,

У ЛЕНІНГР АДСЬІ'ОМУ ФІЛІАЛІ

ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЮ В. І. ЛЕП ША Нl1 березі Неви в одному з людно. Відвідувачі подовгу рознаіікрасивіших будинків Лені 11- ГЛЯ,ll;ають зібрані в музеї доку-

града-Мармуровому палаці Будьте в авангарді всенародно' міститься Ленінгр:цський філіаJI боротьби за виконання рішень Центрадьного музею В. І. Леніна. ХХ з'їзду НПРС! Напопегпиво Біля входу-історичний броньоовояодівайте марксистсько-яенін- вик. З цього броньовиItа у квітні

щуйте якість і знижуйте собівар- пітехнізацію шкопи! Виховуйте ською теорією! Боріться за тех· 1917 року ВQ.1Iодимир Ілліч на тість виробів! РозширяАте сІтку дітей в дусі пюбові і відданості нічний прогрес у народному гос· ШlOщі біля Фінляндського вокза.'ІУ піАПРИЄМСТВ побутового обсяужу- Радянській Батьківщині, дружби подарстві, за підвищення ПРОАУК- вигодосив знамениту промову, тивності праці, за неухияьне заК.1икавши трудящі маси боровання і попіпшуйте їх роботу! між народами!

менти, фотографії, книги, особис­ .ті речі ВОЛО,ll;имира Ілліча, твори образотворчого мистецтва. У залах Ленінградського Філі­ алу музею-пона,ll; чотири тисячі експонатів. За останній час екс­ позиції ПоПоВНИJlИСЯ новими ленін­

ськими документами, рідкіСНИМIІ виданнями його книг, номера­ ми більшовицьких газет: «Іскра»,

56. Працівники державно! І Готуйте всебічно розвинених, зростання добробуту радянського тись аа перемогу соціалістичної «Вперед» та інших з статтюш кооперативної торгівяі!. Підви- куяьтурних і працьовитих грома­ народу, за побудову комунізму в Іревмюції. СРСР! Напередодні ленінськи!. днів В. І. Леніна. щуйте купьтуру радянської торо Аян соціапістичного суспіяьства, (ТАРС). 72. Хай живе Союз РаАЯН' }" ;lа.1ах музею особливо багатогівяі! Повніше задовопьняйте по- активних БУАівникіВ комунізму!

треби трудящих у товарах! Добивайтеся

корінного

пояіпшення

65. Медичні працівники! По-

яіпшуйте і

-роботи підприємств громадського охорону

розвивайте

здоров'я,

народну

підвищуйте

харчування! купьтуру в роботі пікувапьних і 57. Працівники заяізничного транспорту! Забезпечуйте безпе- санітарних закяадів! Впровад-

Ребійну

перевозку вантажів! По- жуйте в практику досягнення

піпшуйте обсяужування пасажи-

ме.ичної науки!

рів! Ширше впровадікуАте еяек66. РаАянські ПРОфспіпки! тровози і тепповози, піАвищуАте Розгортайте всенародне соціаяіс­ рівень механізації і автоматиза·

ції на транспорті! 58. Працівники

морського

ТИЧНl змагання за дострокове ви·

конання і річки!

річкового фпоту! Всемірно збіпьшуйте перевозку вантажів, по-

піпшуйте обсяужування пасажирів! Сміпивіше ВПРОВ8АжуАте но-

ппану

ських Соціапістичних

Респубяік

-твердиня дружби народів на­ шої краіни, незпамний оппот ми­ ру в усьому світі! Хай живе вепикий радян­ сЬКИЙ народ--4jудівник кому­

73.

нізму!

74. Хай живе Номуністична партія Радннського Союзу--вепи­ ка вдохновяяюча і керівна сипа побудову комунізму! Під

прапором

марксизму­

ПОШИРlOйте досвід новаторів виробництва! Безустанно дбайте пенінізму, під керівництвом Но­ про дапьше підвищення матері­ аяьного добробуту і купьтурного

муністичної

партії--впере.,

до

квітн.ІІ

Центрального

відбувся

Комітету

пленум

України.

Пленум заслухав

і обговорив

доповідь секретаря ЦК ЛКСМ У &раїни тов.

В. І. ДРОЗJ(еnа

про

завдання комсомольських органі­ зацій Украіни

в зв'язку

шеННJlJlИ ХХ з'ЇЗJ(У КПРС.

з рі­

тії,

народного господарства СРСР і розвит.ку співробігництва СРСР з іншими к.раїнами в справі ви­ користання атомної енергії для мирних цілей, організовано Го­

рівництво на уково-дослідними роботами по вишукуванню інших шляхів використання атомної енергії.

довне }'правління по використан­

ління по ВИІtористанню атомної

ністрів СРСР. На Головне управ­ .1іння покла,!(ені заВ,ІІ;ання розро(;­ ки атомних реакторів для елек-

односгайністю

керівництва і виконання. На пленумі з промовою висту­

КП

побажанням

У взятому робітниками

і ін­

женерно-технічними працівника­ ми заводу зобов'язанні на честь

України

тов. О. І. Іващенко.

їни, що молодь республіки не по·

дань,

величних

поставлених

ХХ

зав­

з'їздом

КПРС\

Виробничий план на місяць виконати до 28 квітня. Порівня­ но з березнем підвищити продуlt­

тивність праці

знизити

Пленум розглянув також

На заслухане питання пленум нізаційне питання.

ЦІ .пСМ Украіни прийНJIВ роз-

а

також

ке­

Начадьником Головного управ,

енергії при Раді Міністрів СРСР

призначений т. Славський Юхии Павлович.

році ,ll;ень

129

Rвітня

відпочинку

на

з недіffі

понеділок

30

квітня.

---"4.~---

шкодує сил і енергії ,tля успішного здійснення

установок,

СЕРЕД ЗАОПІВУВАЧІВ ЗIАГАННR-КОМСОМОIЬЦI

горнуту ІІоетанову. Пленум за­ певнив ЦК КПРС, ЦК КП Укра­ Першого Травня зазначено: схвалив

прийняв їх до неухильного

пила секретар ЦК

назустріq

ТРУАЯЩІІХ, Рада Міністрів СРСР постановила перенести в 1956

Пленум з величезним піднесен­

і

енерго­

силових

<11І4-------

історичні рішення ХХ з'їзду пар-

тростанцій .і ,ll;ЛЯ інших

у Раді Міністрів СРСР

цк лксм Україии

лкси ням

метою широкого застосуван­

Ідучи

Комуністичної партії Радянського Союзу.

18

3

ня атомної енергії в усіх галузн

перемоги комунізму!

Центральний Комітет

Пленум

у Раді Міністрів Союзу РСР

п'яти- раАЯНСЬКОГО народу в боротьбі за ню атомної енергії при Pa,ll;i Мі­

шостоі

75.

------.. *

-----

opr:\-

на

6

2

собівартість

проценти,

продукції

процентів.

Серц

(РАТАУ).

на

заспівувачів

31Іагання,

що наполегливо борються за ВІІ-

конаНШІ взятого зобов'язаннл, комсомольці. Особливо відзнача· ються О. Кеуш, Ю. Тараканчи­ ков, П. Галицький, Р. Калягін:t, В. Попович, В. Корольова, Л. Тра­

ценко, М. Зінченко, М. Куць. Ко­ жен з них виконує щодня вироб­

ничу норму на

-260

180-200-220

процентів. І. Нривобок, директор заводу.

Бровари.

вуликового


П'ятниця,

квітня

20

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року

=

1=

ЗА МІЦНУ, ДІЛОВУ ДРУЖБУ З ДМИТРОВЧАНАМИ

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС! Від щирого

серця дякуємо

вам, нашим українським дру­ зям,

за

надання

йомитися роботи.

з

змоги

вашим

позна­

досвідом

Впевнені, що соціапістичне змагання

між

трудівниками

сіпьського господарства Дмит­ ровського і Броварського ра­ йонів поспужить справі зміц­ нення економіки наших коп­ госпів, ще біпьшому посипен­ ню братерської дружби між українським і російським на­

ОстаннІ

історичних

йону. 17 квігня підписано договір на соціалістичне змагання. На основі постійного обміllУ передовим досвідом хлібороби і тваринни­ ки Броварського і Дмитровського районів боротимуться за те, щuб достроково виконаl" И поставлені ХХ з'їздом партії завдан~я перед трудівниками сільського господарства-виростити

на

СВОІХ полях

внсокий урожай всіх культур, дати ріднііі Батьківщині якнаАбіль­ ше продуктів тваринництва.

,*:

Щоб збільшити зерна,

значно

Дмитровського

Москов­

колгоспу сПобеда»,

А. ГУДНОВА,

в бригадах, ланках, на тваринницьких фермах і будівельних

сБо­

площадках-усюди

побувала

Соціаліс­

Хрущова деле.-ація

трудівникіll Дмитровського

колгоспу

требухівському

колгоспі

району .

колгоспом ім. Хрущова та ордена Леніна колгоспом

ско-

rолова праВJJіНJtЯ якого т. Мочалов М.

лос»,

На

газеги де

сСталинскиА ПРИ3Ь1в».

був

у складі

фот о:

імені

Зустріч

сПобеда:t,

ВІІРОЩУЄТЬСЯ

ВIІНОІ " рад.

М.

РОЗnО8ідь ланкової городньої бригадІІ колгоспу

__Борщ-,

Дмитровського району,

Московської області, Героя Соціалістич.ної Праці А. ГУДНОВО! я цікавилася вирощенням овочі.Р., зокрема запровадж<)нням горшечкової розсади. Як правило, ВСЮди виготовляють торфо-перегнііі.ні горшечки взимку, а весною вже в них висаджують розсаду.

передовою.

ню капу~ту садимо по 40 тисяч РОСJ1ИН на гектар, середню­ квадратно - гніздовим способом 60Х60 сантиметрів, помідори­ 70Х70 сантиметрів, огірки­ 60Х80 сантиметрів з розрахунку 80 тисяч рослин на гектар. При посадці в кожну лунку вн(Ісимо суміш органо-мінеральних добрив.

Нкщо раніше доход ледве досяган

Велику

увагу

приділяємо

до-

мільйона карбованців, то в МИНУ-

бору найбільш урожайних райо-

лому POJ\i-понад

нованих сортів

2

мільйони. У

овочевих

куль·

півтора-два рази підвищились надої молока, виробництво СВИнини, продуктивність птиці,

тур . Це допомогло нам добитися рівномірної черговості дозрівання овочів і хорошої організації іх

врожайність картоплі і овочів. 3а

збирання.

досягнуті успіхи багато наших колгоспників нагороджені opдeH:~ми і медалями. Так, наприклад,

Здійснюючи рішення ХХ з'їзду КПРС, наша арті.1Ь зобов'язалася зібрати нинішнього року по 19

в нашій ланці колгоспник Оле!t-

центнерів зернових, в тому чи~-

сандр Шамін нагороджений орденом ЛеніН:l, колгоспниці ЄВ)lокія

.О СTapocTlНa . Коршунова Ільга

... ----

Трудового

-

КОЖНlи-по ДВІ ланки.

ЧеРВОН/JГО

озимини

готувати

почали

грунт

під

ристовується живе тягло. Па зс­ .'ІениИ КОРМ худобі посіяли перші 1О гектарів безалколоїдного лю­ пину в суміші з вівсом у співвід­ ношенні 120 і 60 кілограмів на кожен гектар. Всього матимемо ДЮllИНУ 134 гектари, в тому чис-

На фото: А. Г удкова.

'*

Нопгосп ім. Нірова.

Друга

Трактористи

~

жнвні речовини. Ми виготовляє-

молока ВІД корови, що становн-

чили трирічні агротехнічні КУРси і одержали звання майстрів сільського господарства . Городні культури розміщаються по ранньому, глиБОJ>О ВИОРі1ному зябу. Весною на зяб BHJсимо по 35-40 тонн гною 1'а

ставимо в парники. При цьому вона значно краще і швидше росте, від чого у великій мірі залежить доля врожаю. Практикуємо і таке. Якщо весна затримується і всі парник[[ заиняті розсадою, а необхідн()

ських угідь. 30бов'язалися одержати також по 22 поросят від свиноматки, відгодувати протигом ГОСПОДарського року 600 свиней-30 центнерів свининtI на 100 гектарів ріллі. Змагаючись з .1анкою Марії

торфу на гектар і переорюєм:о ЙОГО. Розсаду овочевих культур

будь-що своєчасно її мати на всю площу, ТО вирощуємо в утепл~-

підготовляємо заздалегідь. Уї ВИ-

них грядках. Робимо це так . Ві-

Ляміної, наша данка дала слов~ зібрати по 300 центнерів овочів

РОЩУЄ кожна ланка в парниках.

.ІЯ парників

неглибокі

і розпікірува;IИ вже в торфо-пе>

ПерeJI посадкою У відкритий грунт розсаду загартовуємо, і во-

котловани, розстаВ.1ЯЄМО в них щойно виг()товлені горшечки і

регніИні горшечки всю розсаду ранньої капусти, посіяли помі­

ЦаХJlО

Tit

І. Корніііко, що працюють на тракторі «ХТ3», заfi.ривають во­ логу на зябу.

Горо~ня бригада висіяла у від­ критий грунт пізню капусту.

М. ЩиГОIlЬ, заступник

голови

КОЛГОСПУ.

Колгосп сШлях Ілліча», с . Зазим'я.

,*' ,*

і

***

Нопrосп ім. Хрущова. По о:ш­

гектари рижію, почали закри­

вати водогу на зябу. Закінчено перебирання садивного матеріа.1У

мині підсіяли 40 гектарів бага­ торічних трав. ГОРО,ll;ні бригади готують грунт під висадки ово­

картоплі.

чевих

культур.

І. &езyrпмЙ.

О. Хопо•• с. Требухів.

с. Погреби .

***

Нопгосп «Біпьшовик». Присту­

***

грун"г,

Нопгосп ім. Ж.анова. Вчора всі машини тракторної бригади М 15, що обслужує артіль, вий­ шли у поле. Механізатори закри­

де буде садитись рання капуста.

вали вологу, готували грунт під

пили до культивації зябу на па­ горбках під люпин. Городня бригада

почаJ!а гогувати

В. Мех'А. с. Рожни..

***

Нопгосп ім. Шевченка. Підготувади грунт ранню

і почали

садити

капус'l'У, вирощену у тор­

фо-перегнійних горшечках.

Картuплеводи вносять мінс­ ральні добрива під картоплю. Нз КОЖНОМУ з но по

3

20

гектарів розкида­

центнери каїніту. Г. Таран.

ранні ярі. Трактористи Я. Лоб­ ко та П. Москаленко, які праЦ«l­ ють на тракторі «ХТЗ», посіяЛІІ перші гектари .'Іюпину з вівсом на корм худобі. Включилася 6 роботи тракторна бригада М 4. Колгосп підживив мінеральни­ ми Аобривами 350 гектарів ози­ мини. Рільничі бригади закінчи­ ли перебирати картоплю дЛЯ С(1-

діння.

В. Часников. с.

с . В . -Димерка.

Красилівка.

Комсомольці садять дерева

на добре переносить весняні ран-

висіваємо насіння овочів. В х()-

дори В парниках, які також роз­

вість набагато раніше одержува-

криваємо солом'яними матами, а

мо ранню картоплю.

ти врожай.

в сонячні дні іх тримаємо від-

і картоплі З гектара . ВИРОСТИ!ІИ

Соціалістичне змагання з ко.іІгоспниками Броварського району

шого району ~овелося вЇАвЇАатв У значніАмірі урожай зале- допоможе нам успішно виконати РЯА колгоспів вашоro району, АС жить Bi~ густоти посаАКИ. Рав- ВЗJlті зобов'лззl1W1.

Г. Ну.ря,

секретар комсомольської

орrанізаціі. Ж

ердова.

ЧОМ.У торф н,ам так дорого о~ійшовся и,

Взимку на вивозцї добрив пра­ цював у нас трактор «ПАТІ». В лютому за 21 день ним вивезено на віддаль 2 кілометри 1300 тонн торфу. За виконання цi~ї

бригаАИРУ тракторної бригади т. Іванкові й нараховано 60 тру­

роботи трактористам

в поле, склала акт даних, О,ll;ержаних в

345

трудоднів, або

дня за

кожну

нараховано

0,35

трудо-

тонну.

Торф цей обійшовся колгоспу дуже дорого, бо норми виробітку на цій роботі Аля механізаторів занижені. Тракторист М. Шинка-

кові заморозки. Це дає можли- лодні дні і вночі котловани на- пікіруємо в горшечки. ЯРОВИЗУЄ> ренко за 11 днів, працюючи з критими.

В.

гектари-на гектари дщ{

посіяли

третя рільничі бригади

ланці 13 колгоспниць та 3 КО.І- мо горшечки виключно весною, тиме по 500 центнерів на КОЖІІі госпники. Вони майже всі закіа- зразу лікіруємо в них розсаду і 100 гектарів сільськогосподар-

копаємо

52 42

,1і по 20 центнерів жита і по 22 Активну участь бере у дере- товНІ і декоративних дерев, ЮН·'\­ центнер" озимої пшениці, виро~- вонасадженні молодь колгоспу ки посадили за перші дні 500 тити по 190 центнерів картоплі ім. Леніна. Приклад . JIу роботі . Г по- ..ерев.

У наШІМ

Мені разом з делегацією на-

КОЛГОСПУ.

Колгосп ім. Будьонного, с. Мокрець.

.. і по 250 центнерів овочів з гек- дають КОМСОМОЛЬЦІ eoНlД п ера ' яти 100 гектарів КУ- сименко, Анатолій Вітров, етро тара, ПОСI Й Прапора. На нашу думку, це в деякі П . В Р З ·, І' одержати по 300 ценr- б ерерва І асиль оговець. 0Б оротьб у за шднесення овочlВ- мірі негативно впливає на вро- "ур"дзи " J . . неРІ'в зеJ~еНО-І маси з "ожного ге"о.в'язавшись протягом декадника ництва почали ІЗ ЗМІЦнення го- жай бо під час заморожування " "'.. 2500 PO.~Hi~" бригад, .яких у нас )lві ..~ І гор~ечків )lещо втрачаються п')- тара, н.ад?їТИ по 3400 кілограмів \ .'псу і саду посадити фрук;.. .. с.

орденами

закриваємо

М. Мапьвін, голова

годівлі худоби .

3

Строя.

Основа багатого врожаю - висока агротехніка

зробити свою артіль

картоплю,

вологу.

він почав тужавіти . Одноразово з

делегації

гості оглядають теплицю колгоспу ім . Хрущова, Фото

Наш колгосп «Борец» розташовании в 55 кілометрах ві.( столиці Батьківщини-Москви і в декі.1ЬКОХ кілометрах від міста Дмитрова. Але недивлячись на це, тваринництво, овочівництсо і картопдеводство У нас довгаіі час не були розвинуті. Багато доклали зусиль, щоб

норми.

бобових. На площах зябу, де саАитимемо

ді 40-«а зерно, зелене добриво і

Дмитровського ранону .

О. ЖУРЕННОВ, редактор

у

закіНЧИJ1аСЬ підписанням договору на соціалістичне змагання між

Н. ЦИПnЬОННОВА, доярка

перевиконують

Починаємо сівбу ранніх зерно­

ранні ярі. На культивації вико­

Леніна

колгоспу

виробі­

в останні дні швидко протря­ хає грунт, на окремих ділянках

в"бірково

М. МОЧАnОВ,

рец», ГероА тичної Праці,

вони

«ХТЗ . >.

машин. Добре працюють трак-

пі,:(ЖИВ.lенням

ської області,

ланкова

ТОК,

тракторах за високий

Сіємо ранні зернобобові

Т. НЕДОСЄНІНА,

ордена

ЗмаІ'аючись

У поле вийш.ІО

----~

свідом " роботи.

голова

О. Отрох на

пло-

щу під :кормовий люпин і мати­ мемо його 300 гектарів, у тому числі 100 гектарів на зелений конвейєр і силос. Тракторна бригада П. Чередничка почала

5

Запрошуємо вас в гості дпя з нашим до­

КПРС

валовий збір

розширюємо

тористи І. Довгопол та І. Григан­ ський на «ДТ-54», Ц. Довroпо.;J, О. Шепітько, І. Олексієн&о га

рішень

*

а.аrа,впв .ехапіааторів

готувати грунт.

ознайомпення

МК

НА ПОВНИЙ ХІД

Протягом дeKi.~bKOX днів делегація трудівників Дмнтровського району, Московської оБЛ<lСlі знайомнлась з колгоспами нашого ра·

ХХ з'їзду НПРС.

секретар

ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ­

11

Вісті 3 .анів

родами, справі успішного ви­

конання

3

неповним

навантаженням,

бив 128.трудоднів, ТРУДОJ;НЯ

це по

за ро-

11,5

за 5-6-roдинний ро-

бочиА AeBЬ~ В. Ткзченко-за дз­ JЩ,У 115 Tpy~o~нiB. Крім того,

ДОАнів, хоч вона не була в КО')­

госпі-лікувалася в Києві. Об;Іі­ ковець жоJl,НОГО разу не завітала на осноні бригадирів

рільничих бригад, але їй теж вимушені нарахувати 36 трудо­

Анів.

Правління

колгоспу

вважає

це неНОР:lальним: явищем. Дире't­

цін Бобрицької :МТС повинна пе­ реглянути норми вирОбітку і po.~­

цівки тракторних робіт.

І. Дем'яненко, голова

Колгосп сзоря», С. Кула.енці.

колгоспу.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

По

П'ятниця,

По сторІнках колгоспних

квітня

20

рону

1956

На сесІї Народних зборів Болгарії

щоденних стІнгазет

17 квітня закрилась V Hak

дянський союз виступив керів­ ник делегації Фердінанд Козо!!­ HapOil:HOЇ Республіки Болгарії. ськиИ. Він і депутати Христо Заступник голови Бюро Народ- Даскадов і Микола Георгієв ро;!них зборів Г. Атанасов, який го- . повіли про досягнення радян­

КРАЩІ ДОЯРКИ

звичаііна

Олександра Колодієнко наймо. лодша серед наших доярок, але вона може правити за приклад деяким іишим, що старші від неї

сесія

Народних зборів

.

.

віком і набагато більше за неї довував на заСІданНІ, повідомив,

ського народу в будівництві ко­

працюють на фермі . Корови, які

що від

за нею закріплені, завжди чисті,

ВидКО Червенкова надійшла зал­

своєчасно

ва, в якій він просить увільнитJoI

мунізму, про сердечний ПРИЙО~J, виявлений дедегації Народних зборів в СРСР.

Вона

нагодова\lі

вже зараз

і

напоєні .

надоїла

понад

ГО_l0ВИ

о·

Ради

міністрів

1000 кілограмів молока від кож. иого ВІД обов'язКІВ голови Ради Сесія одностайно ПРИJЇня.!:1 ної корови, і можна бути певним, міністрів в зв'язку з допущени­ декларацію, в якій Народні збn­ що

взяте

зобов'я"3аННЯ

вона

з

ми ним неправильними метода'IИ

честю виконає.

З такою ж любов'ю ставиться

· до роботи і вобок.

ри ВИС;10ВЛЮЮТЬ радянському на­

роботи, що завдали певної ШКО.1!f

доярка

Софія

родові паш:у подяку за гдибок() почуття братерської дружби, яltе

державним справа~. Сесія одно··

Кри·

голосно приймав рішення увіль­

бро ВИЯВ.'Іене до дедегації і ,~o

нити Вилко Червенкова Bi~ обо­

всього бо.парського народу.

в'язків голови Ра,J;И міністрів. «НІЧНА ВІДЬМА»

В ніч з

на 4 квітня тт. Оксю·

3

тенко І . та Литвиненко М. за до­

У Зазимській середній школі регулярно виходить і1іоиерська

.

рученням

правління

колгоспу

ПlО!і~РIВ пр.о на~чан~я, змістовні поради, як краще організуваТIІ ДОЗВІЛ.ля, Ц1~авии ЗБІР чи засідання піонерської ланки.

зайшли на молочно,товарну фер· му N2 2. Зайшли і очам своїм не повірили-вартовий Пантелеймон

~ч~сть у випуску газети беруть десятки учнів. Серед них Тамара

ву

c~lНгa~eTa «Голос дружини».

В ній вміщуються діло<!і розповіді

ПІД керІВНИЦТВОМ старшої Піонервожатої

Понуда примвстився і доїть коро­

І(. Кудрі активну

Боико, O,lbГ~ Литвипенко, Во.лодимир Карнерук і інші. Н а з НІМ К у : редколеГІЯ за випуском газети.

сільському

К,lубі відбувся тематичний вечір, присвячений вирощен­

виступаючих

була

і

ною відьмою:, і просять правлін­ ня

центнерів кукурудзи

з

На

моло­

на

дим

Серед

про

кукурудзоводам.

зна­

По

Броварський магазин культ­

гард». Тільки за минулий ви­ хідний день трудящі придба-

МАИt;УТНI ВОДІЇ У гоголівському колгоспі «Червона Україна» група ком­ СОМОJlьців і неспілкової молоді протягом декількох місяців навчається в автогуртку. Ви­ вчення теоретичного курсу і практичних

року

тваринництві

надоїли від кожної з закріпле­ них за ними корів по 1251-10:И кілограму молока .

С. Риженко.

Імена кращих доярок на Дошку пошани.

ли їх 18 штук. В передтрав­ неві дні зріс також попит на фотоапарати «Смена», який коштує 140 карбованців­ майже вдвоє дешевше, ніж "о переоцінки. М. Жогnо.

занесеаі

3ВІТ БУХГАЛТЕРА Бюро парторганізацjj заслухало звіт бухгалтера колгоспу про надходження і витрати коштів у першому кварталі. За планом повинно було надійти 523 тисячі

карбованців, а наді~1ПЛО 441735. Сталося це тому, що у першому кварталі недореаnізовані були

АВТОМАШИН вадить колгоспний

продукти

автомеха­

тваринництва.

Партійна організація і правлін­

нік Федот Оснач, наближаєть­

ня

ся до кінця. Після складання

того,

колгоспу намітили

щоб

грошових

іспитів вони будуть мати ква­

заходи

перевиконати

надходжень

у

до

план

другому

кварталі.

«3а комунізм».

ліфікацію шофера.

Колгосп «Більшовик:.,

М. Савеnенко.

парламент­

Державної планової комісії, ГеО[1-

пропозицію обрати годовою РаДІ! МІНІстрів Народної Республіки Болгарії Антона Югова, охарак­ теризувавши його як вірного си­ на болгарського робітничого кла­ су, відданого справі комуністич­ ної партії, який має великий .1;0-

Дамянов

гій Трайков-першим заступн!'.­ ком голови Ради міністрів, РайК()

заступником ГО.'Іови Ра,1l;И мініст­

рів, Вилко Червенков-заступни­ ком голови Ра}{и міністрів, Кар.'!!)

Луканов заступником голови Ради міністрів і годовою Коміте­

с . Рожни.

ту по зарплаті і робочій силі.

3 промовою на сесії виступив го.аова Ради ",іністрів Антон Юfов.

Потім з доповід.в;ю про поїздку делегації Народних зборів у Ра- ·

КороткІ

. . Як повіДОМJlЯЄ

(ТАРС).

певІДОJlленна:

кореСПОIJ­

території в районі міста Гази. дент газети «Індіан експресс» з Єгипетська сторона, говоритьса Коломбо, Комуністична партія далі в комюніке, не відповідала Цейлону підтримує заходи уря~у на стрільбу ізраї.'ІЬСЬКИХ патру­ Бандаранаїке, спрямовані на лів. зміцнення незалежності країни, . . Сполучені Штати у цьому розвиток демократії і поліпшенRЯ році пере.в;адуть південнокореп­ умов життя народу. ському військовому флотові 27 . . Міністерство фінансів США американських військових суден. заборонило діяльність асоціації Більшість з цих суден вже пе­ по увічненню пам'яті Марка Тве­ редано ПіВ,1І;енній Кореї, і ця пе· на, яка знаходиться в Сент-Луіеі редача буде повністю закінчена

(штат Міссурі), нібито за неспла­ ту цією uрганізацією

сумі

11.308

до вересня нинішнього року.

. . 18 квітня в кінці ранково­

податку в

го засі.в;ання

ДО.'Іарів.

. . В єгипетському комюніке, опублікованому ввечері 17 квітня, говориться, що ізраїльські патру­ лі три рази протягом АНЯ ві,4кривали вогонь по вгиnетськііі

Робота кипить . Від мокрої зем-

САДУ

(НАРИС)

Чути сигнал, на подвір'я в'їжджає автомашина. З кузова ви· тикаються вершечки саджаНUів.

Учні схоплюються з-за парт: воНи ладні бігти до виходу.

-

Спокійно, спокІйно,

-

чути

з-за столу приємний басок біол::>·

га.-Тільки наМокнемо, бач, он Дощ якийl _ О, БО"IМОСЯ ми йогоl ПI'шлиl Михайле Івановичу, давайте пі демоl Михайло

Всі здивувалися, чому це треба зупинитися зараз. - Гуть, біжи скажи Сашку

Миколі, щоб вернулись . - Та їх вже не знайти.

Решта учнів тихо виходить

двору.

Дехто

незадоволений, що

їм не дозволено бігти. Хоч воно, правда, дорога в багні, скрізь калюжі, але коли б бігти, то скоріше б у саду майбутньому були.

повіАомлено, щО США вступИJШ в члени економічної комісії баl'­ дадського

(ТАРС).

_ Що там Требухів чи Гого· Лів-у нас свій буде, шкільний І _ Уже й лопати принесли І _

вати ділянку. Ось шнур, метровка, кілочки. Друга і третя ланки

всій ділянці біліють кілочки. Те.

Хотіли тим часом до ставка еходить. А тоді бачимо, там мету-

ногу, мовчать. - Б ач , . ЯКІ. ви ІН' у, то НІчого, Ж

пер і піонери з першої ланки теж Хлопці опускають очі. дуть, беруться копати ямки . Олександр що їм ще буде сказано. і Микола працюють так же - ЗапаМ'ятайте: соромно стоазартно, як і всі. яти збоку, КО.'!И всі працюють, тзЦе помічає Михайло Іванович ких ніхто не любить. І ще одие.

до мене в учительську. І от вони стоять обидва з ни·

В

саду

ми

поставимо

гранітну

плиту, де напишемо, хто й коли

заклав його. І хіба вам не со-

ромно було б, коли б ~и все жит-

тя бачи~и цю. плиту І знали, що товаРИШІ ваШІ без вас посади,1И ",) сад.

Хлопці ще раз просять проб.1чення, прощаються і йдуть. ямки· копатимуть, а тоді всі разом зько опущеними головами. За На другий день Олександр Косадитимемо. столом, накритим зеленим сук- лодіі! і Микола Томилець З'ЯВІІПіонери працюють з азартом. ном, сидить біолог. Він тепер СУ· лися найпершими в школу. Вони

кричить Олександр .-Лопатиl Чути сміх, радісні крики, зойкан- ворий. розповіли, що та плита граніту, На подвір'Я входять старший ня . Михаі\ло Іванович помічаt', - Михайле Івановичу, ви· про- яка лежить біля кузні, скоро бу-

піонервожатий і чотири учні . На що тих, які побігли найпершими, бачте, що мн пішли без дозволу. д~ перевезена в новий сад. На всіх і рубця сухого не лишилося, -Олександра Колодія і Миколи А тоді ми не туди попали. НІй буде написано: «Цей ca~ по:

промокли до нитки, але веселі.

Томильця"":'тут немає. Лише через

Дощ перестає. Діти біжать до півгодини

вони

з'являються

І в

Струневич М.

Нз

сад.

n

хай це вам буде наукою .

видовжуються.

в

в ист У

те, що Броварський молокозавод протягом декількох місяців за· тримував здачу державі кольоро-

ямок

Ати

с л І дам и

наш и х

шаться всі, і вернулися. Обоє червоніЮ1Ь. Переступають, переминаються з ноги на

гомін.

не

була

Куди не rлянеш-рожеві обличчя, ясні погляди і гомін, гомін, дзвінкий, не стихаючий дитяч,{Ї1

хає, вона живе. На те, що холод· нувато, ніхто не звертає уваги.

зовсім

нас

пакту.

думка

Іванович не згод- Михайле Івановичу, можна і посміхається. · б·ІЛЯ починати ? А дже ж можна копаАле перед тим, як ~очали сажується . В ІН дозволяє стати вікон і дивитись, поки перестане ти ями? дити деревця, знову П1ШОВ дощ. дощ. - Підождіть, це не так,то - Роботу продовжимо завтра. _ Саджанців, мабуть, ціла ти. просто. Зозуля І-звертається біо- -каже біолог. Потім звертається до Олександ· ра і Миколи. -І сяча І лог до невеликого хлопця,-ТВОЯ _ Це такий сад, як в Требу- піонерська ланка буде розби- Зайдете, коли візьмете книжки,

хові буде. _ Е, в Гоголеві більш~й!

кінчає:-У

багдадського

лі йдуть медові запахи, вона ДІІ-

Ряди

3

Микола

ради

пакту представників преси було

=================================================================================0 НАРОДЖЕННЯ

заступником ГО.'ІОВИ

-

Ради міністрів і годовою Держан­ ного комітету по будівництву іі архітектурі, Іван Михайдов -

Народні збори одностайно об­ рали Антона Югова головою Ра­ ди міністрів.

М. Довгодько, Н. Обіход, С. Кар· пенко, С. Батюк, М. Гузь. Вони

одиниця».

занять, які про-

соціалістичного в

і

подарської роботи.

звання «Краща ДОllрка колгоспу» присвоєно Г. Хав ро, С. Верченко, Г. Пархоменко, С. Верченк'),

ПОПИТ НА КУЛЬТТОВАРИ товарів завіз велику партію телевізорів «Авангард-55»), «.[уч-3», «КВН-49», «Аван­

підсумках

чизняного фронту

ських груп Болгарської комуніс­ тичної партії і Болгарської зеv­ деробської народної спілки вніс

свід партійної, ,1І;~ржавної і гос­

змагання за перше півріччя госпо­

вечора си­

чення гібридних сортів. Вони

зокрема

до

ІХ ІМЕНА-НА ДОШЦІ ПОШАНИ

дарського

закінчення

його

-:::Е-

ного гектара.

дали конкретні поради

кукурудзи,

врожаю

притягнути

с . Погреби.

кож-

лами учнів старших класів був даний концерт, а також показана п'єса «Номенклатур­

високого

колгоспу

Колгосп ім. Кірова,

моло,tа

ботовська та о. Яценко розпо­

вирощенню

горлеч­

сl(iровець».

зи. Агрономи колгоспу с. Оу­ віли присутнім про завдання, поставлені ХХ З'ЇЗ,D;ом КПРС по

широким

відповідальності.

ланкова Ольга Галицька, яка торік закінчила 7 класів. Ця ланка зобов'язалася вирости­ ти нинішнього року по 35

ню високого врожаю КУКУР}'д­

з

Доярки прозвали Понуду «ніч·

.

Те_атичниії вечІр 3азимському

пляшку

ком.

Фото М. Горбатенка.

У

у

На пропозицію голови Ради міністрів Антона Югова Народт збори внесли такі зміни до скла­ ду уряду: Георгій Чанков затвер­ .в;жениЙ першим заступником го­ лови Ради міністрів і ГО.'!овою

Депутат То)(ор Живков за )(0рученням Центрального Комітету Болгарської комуністичної пар­ тії, Бюро Національної ради Віт­

- А що ви думали, коли піш- саджений

і ли?-запитує біолог.

учня~и школи в 1956 рОЦІ:'.

дверей, сходами вниз. крадькома приєднуються до - Ми вам признаємось,-ПО_ Стійтеl-чути roJ.Joc біолога . гурту. чинає першим Олександр. А Бровари. --------~------------~~------~----------Адреса peдuцil: с. Бровари, І(иlвськоl області, ву". І(иівська, НІ

сеМИРIЧНОI

П. Тищенко, учитель.

У газеті «Стахановець:. був уміщений лист К. Кучерявої про

вого метаЛОЛО~IУ. Директор молокозаводу

тов .

повідомив редак·

цію, що вказані

в

листі

факти

мали місце. Весь зібраний кольоPOB~ii металолом здано міжоблас їі . Г НІ КОНТОРІ« оловвторкольор.;;M=e=T=».~==========~

-

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

Кузьмик Надія Петрівна, яка живе в с. Жердова, порушує справу

про

розлучення

з

чолові­

ком Кузьмиком Павлом Євтухо, lІичем, що живе в С. В.-Димерка. Справа слухатиметься в народ· ному суді 2-0Ї дільниці Бровар­ ського району.

Аитоненко Микола Ілліч, який живе в будинку на 36 кілометрі залізниці Киів-Ніжин, порушує справу

про

ною

Пlкож

ною,

яка

розлучення

з

дружи·

ЄВ1росинією

Іванів·

живе

там

же.

Справа слу~атиметься в на­ родному суді І-і дільниці Бро­ варського району.

------

138. ~--------------------------------------

Bp.apcьu рalовва друкари. ~иl~оro oo.цcвoro упрaмiвu &уА",..

з.....

1754-2600

48 номер 1956 рік  
48 номер 1956 рік  

48 номер 1956 рік

Advertisement