Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯl

РІк видаВНI!

ХУІІІ

Осінений nобідоносним ленінським

48 (1186)

СТАХА НО 8[иь

П'RТНИЦR

22 КВІТНЯ

1955

Орган Броварського районного комітету КомуніСТИЧНОі партіі Украіни та райониоі Ради депутатів трудящих Киівськоі області

Ціна

В. І. Ленін-вождь

15

npanopOM~

радянський

народ

під

керівництвом Комуністичної партії

р.

впевнено

коп.

кому нізму.

вnep.eд~

усього

трудящих

дящого селянства до соціалістичного будівництва . В. І. Ленін показав, що в нашій країні є все

іде

до

перемоги

СВІТУ

ток великої машинної промисловост і і електрифікації країни, вважає, як і раніш, своїм голов-

личезним піднесенням зустріли постанову CiqHeBOfO Пленуму ЦК КПРС.

необхідне і достатнє для побудо- ним завданням дальше піднесення ви повного соціалістичного сус- важкої індустрії, яка становить пільства. міцну основу всього народного Ідучи по шляху, вказаному господарства і незламної оборон(}>Леніним, Комуністична партія під зда'fності нашої Батьківщини, керівництвом Центрального Комі- джерело неухильного зростання

У розв'яз анні величних завдань будівництва !,омунізму в СРСР день у день міцніє нерушима єдність Комуністичюї партії, Ра­

до перемоги соціалізщ'. 3а корот-

вчення.

дянського }'ряду і народу нашої країни. Шлях будівництва кому­ тету на чолі з й. В. Сталіним при- добробуту радянського народу. нізму нам освітлює ленінізм _ вела народи нашої Батьківщини Величезне значення для життя вічно живе, життєстверджуюче всієї Радянської країни має по-

кий історичниіі строк наша краї- станова січневого Пленуму ЦК 85-річчя з на звідсталої аграрю)ї перетвори- КПРС про збільшення виробниц- В. І. Леніна -

лась у могутню індустріальноколгоспн}, соціа.JIістичну державу. Радянський народ здобув всесвітньоісторичну перемогу у Великій

тва продуктів тваринництва. У цій постанові висунуто завдання - в найближчі п'ять-шість ро­ ків довести щорічний збір зерна

Вітчизняній війні і тепер впевнено йде по шляху завершення будівництва соціалізму і поступового переходу до І,омунізму. У свідомості народів нашої країни і трудящих усього світу з ім'ям В. І. Леніна.• з його вченням нерозривно зв'язані всі успіхн В будівництві комуністичного суспільства. Героїчна праця на-

не менш як до 10 мільярдів пудів і збільшити виробництво основних продуктів тваринництва у два -:два з лишком рази. Комуністична партія і Радянський уряд створюють необхідні умови для крутого піднесеНRII сільського господарства. З кожним роком посилюється технічне осн&­ щення всіх галузей сільськогос­

не зростання соціалістичної економіки і культури. Робітничий -клас, колгоспне селянство, інтелігенція нашої країни наполегливо борються за виконання рішень ХІХ з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, постанов партії в питаннях сільського господарства. Успішно виконується, а

в 1954 році наше сільське гос­ подарство одержало 1З7 тисяч тракторів загального призначення (в переводі на п'ятнадцятисиль­ ні), 46 тисяч просапних тракто­ рів, 37 тисяч зернових комбайнів і сотні тисяч інших сільськогос­ подарських машин. Предметом постійного піклуван­

шого народу забезпечує безпере рв- подаРСLКОГО виробництва. Тільки

85

років тому,

квітня

22

1870

року, народився Володимир Ілліч

Ленін -

найвеличніший

людства,

засновник

і

геній

керівник

Комуністичної партії і Радянської держави,

вождь

і

учитель

тру­

дящих усього світу.

f Леніні втілилося все, що є в пролетаріат і справді великого і ге­ роїчного, безстрашний розум, залізна, незламна, все переборюю­ ча

воля,

священна ненависть

до

рабства і гноблення, революційна пристрасть, яка рухає гори, без­

межна віра в творчі си.ш мас, ве­ личезний організаційний геній. З перших кроків своєї діяль­ нос·гі, що почалася в дев'яностих роках минулого століття, В. І.

летаріату в міжнародному револю­ ційному русі, створив і випесту­ вав партію нового типу-Кому­ ністичну партію як велику пе­ ретворюючу силу суспільства. Ви­ кув ана В. І. Леніним Комуністич­ на партія об'єднала робітників і селян нашої країни в боротьбі проти іх спільних ворогів-царя,

поміщиків і капіталістів, привела наш народ до перемоги Великої Жовтневої соціалістичної револю­ ції 1917 року, до побудови соціа­

лістичного суспільства. В. І. Ленін безмежно вірив у творчі сили народу і не раз під­ креслював, що роль народних мас

Jlенін віддавав усі свої сили, всю

особливо зростає в епоху соціа­ лістичної революції. Він говорив, що «тільки той пере\lоже і вдер­

свою невичерпну енергію, все по­

жить влад}', хто вірить у народ,

лум'я свого великого серця вели­

хто порине в джерело живої на­

кій справі визволення людей пра­ ці від іга капіталістичного раб­

ствз. Він все робив для того, щоб підпяти до свідомої творчості мільйонні маси трудящих, зробити їх господарями свого життя, своєі долі, активними будівниками н(}>­ вого, комуністичного суспільства. В. І. Ленін виступив як вірний послідовник учення Маркса і Ен­ гельса,

творчо розвиваючи марк­

сизм у нових історичних умовах класової боротьби пролетаріату, в умовах імперіалізму і пролетар­

ських революцій. В ~BOЇX працях він показав, що імперіалізм-це загниваючий і вмираючий капіта­ лізм. В. І. Ленін розробив нову, закінчену теорію соціалістичної революції, теорію про можливість перемоги соціалізму в одній краї­ ні. Він переконливо довів, що в ім'я В,1асного врятування народи

повинні

знищити

створити

новий,

імперіалізм і

соціалістичний

ла;t, який визволить трудящих від злиднів, голоду, безробіття, кри­ вавих імперіалістичних воєн.

Величезна заслуга В. І. Леніна поляrає в тому, що він вказав на авангардну роль російського про-

родної

творчості».

В.

І.

Ленін

}'чив, що соціалізм живий, твор­ чий, є витвір самих мас, що дер­ жава сильна свідомістю мас, вона сильна тоді, коли маси все зна­ ють, про все можуть судити і йдуть на все свідомо. На багато десятиріч ' вперед В. І. Ленін бачив шляхи розвит­ &у Радянської держави і в своїх геніальних працях вказав шляхи будівництва соціалізму і комуніз­ му в нашій країиі. Намічаючи шляхи побудови со­ ціалізму в СРСР, В. І. Ленін особ­ ливу увагу приділяв розвиткові важкої індустрії. Він підкреслю­ вав, що єдиною матеріальною ос­ новою соціалізму може бути вели-· ка машинна промисловість, здатна реорганізувати і землеробство. Величезного значення В. І. Ленін надавав електрифікації, вважаю­ чи, що лише тоді, коли вся країна вкриється густою сіткою елек­ тричних станцій, ми зможемо створити комуністичне суспіль­ ство. У працях В. І. Леніна гли­ боко і всебічно розроблене питан­ ня про шляхи перебудови сена на новий лад, про залучення ТРУ-

по ряду найважливіших галузей

ня партії і уряду е зміцнення

народного господарства перевиконується п'ятий п'ятирічний план.

МТС, колгоспів і радгоспів квалі­ фікованими кадрами. CT~opeHi

Величезні успіхи соціалістич- 'кадри постійних робітників' МТС. ної економіки і розквіт культури в СРСР стали можливими завдяки міцному союзові робітничого класу і колгоспного- селянства,

Тепер безпосередньо на виробниц­ тві в КОJIгоспах працює близь,КО 120 тисяч агрономів і зоотехні­ ків. Здійснено ряд заходів для по­

міцніючій дружбі народів нашої країни, неухильному зміцненню

ліпшення CKJI8IIY голів колгоспів шляхом посилки на цю роботу морально-політичної єдності ра- спеціалістів сільського господар­ дянського суспільства. Все це є ства і керівних партійних і радян­ результатом посліДОВl:IОГО перетво- ських працівників. Недавно ЦК

рення в життя виробленої Кому-

КПРС

і

Рада

Міністрів

СРСР

ністичною партією політики, що прийняли рішення-в цьому році спирається на творчу активність дібрати і послати на добровіль­ мас і користується підтримкою них началах на керівну роботу всього радянського народу. в коягоспах не менш як 30 тисяч Політика Комуністичної пар- досвідчених працівників із складу тії-це політика побудови кому- партійних, радянських, господар­ нізму, дальшого зміцнення могут- ських та інженерно-технічних ності Радянської держави, зміц- працівників, робітмків і служ­ нення союзу робітничого класу і бовців,як Іtомуиістів, так і без­ колгоспного селянства, політика партійних, здатних забезпечити

З~іциепня ми~у і безпеки. КОМУ-, керівництво колективним госпо­ Нlстична парТІЯ, керуючись вчен-

ням Леніна про всемірниіі розви-

дарством.

Трудящі

нашої

країни

з

ве-

у Президії Верховної Ради СРСР Президія Верховної Ради СРСР Указом від 18 квітня ц. р. вста­ новила: в день народження В. І ..Пеніна, великого вождя трудящих і засновника Радянської соціалістичної держави, всім радянським

дня народження свято всього ра­

дянського народу, трудящих усьо­

го світу. Ленін живе у великих ділах Комуністичної партії Радян­ ського Союзу, в нових успіхах

нашої Радянської Батьківщини, яка впевнено іде по шляху до ко­ мунізму. Ідеї Леніна роблять мо­ гутній вплив на весь хід світової історії. Ідеї Леніна живуть і пе­ ремагають в ділах трудящих табо­ ру миру, демократії і соціалізму, в зростаючому і міцніючому між­ народному русі за мир і дружбу між народами, за демократію і со­ ціалізм.

Тепер з особливою силою зву­ чать слова, сказані В. І. Леніним ще в 1920 р., про те, що народи привчаються

ходом

речей диви­

тись на Росію, як на центр при­ тягання. Глашатаєм і прапоронос­ цем миру називають нашу Бать­ ківщину мільйони людей в усіх країнах. Борючись за ослаблення міжнародної напруженості, проти роз­

в'язування атомної війни, Радян­ ський Союз незмінно проводить політику др},жби і взаєморозумін­ ня між народами, яка знайшла свій яскравий вияв у Декларації

Верховної Ради СРСР від 9 лютого 1955 року, звернутій до всіх народів і парламентів. «Радянський Союз, спираю­ чись на незламну єдність його народів, на невичерпні свої ре­ сурси, - говориться в Деклара­ ціі,-сповнений рішимості забез­ ПС'ІИТИ мирну працю своїх грома­ дян і захистити їх від усяких посягань іззовні. Інші народи, як і раніш, в особі Радянської держа­ ви знайдуть міцну, незламну оп(}>­ ру в боротьбі за мир і прогрес». Осінений побідоносним ленін­ ським прапором, радянський на­ род під керівництвом Комуністич­ ної партії впевнено іде вперед, до перемоги комунізму.

Урочисті збори, присвячені 8Б-річчю 3 дня народження В. І. Леніна

цеlIтральнt!м і місцевим державним установам, підприємствам, гро­

Вчора

мадським організаціям, а також посольствам, місіям, консульствам

урочисте

і торговельним представництвам СРСР в іпоземних державах щороJtу 22 квітня піднімати на своїх будинках, на залізничних станціях, водних пристанях,вокзалах, на суднах військового і торговельного флоту СРСР і на жилих БУ,l\инках ДrржаВІІПИ прапор Союзу Радян, ських Соціалістичних Республік.

районної Ради депутатів трудя­ щих, райкому КП України разом

Нове видання біографії В. І. Леніна Інститут Маркса-Енгельса Леніна-Сталіна при ЦК КПРС підготував друге видання Корот­ кої біографії В. І. Леніна.

літератури тиражем у три з по­

Книга випускається в світ Дер­ жавним видавництвом поліТИ 1ШОЇ

В. І. Леніна.

ловиною мільйони примірників. Перші

C'fO

ти~яч ВИЩJ;ЯТЬ

до

85-х роковин з дня народження

(ТАРС).

в

Броварах засідання

відбулося виконкому

з представниками комсомольських

і громадських організаціЙ.

3

до-

повіддю про 85-річчя з дня на­ родження Володимира Ілліча Леніна виступив на урочистому

засіданні секретар райкому Украіни т. Остапець М. С.

КП

Урочисті збори трудящих від­ булися також по підприємствах,

колгоспах району.


СТАХАНОВЕЦЬ

2 в колгоспі

імені Леніна

в гарячих серцях і

JleHiHCbKe CJlOBO

Комуністи завжди там, де вирішується успіх Відданість комуніста справі ОДИН з кращих цаших акти­ партії, його ідейно-політична· за­ вістів т. Кас'ян М., висунутий гартованість перевіряється в да­ завідуючим молочно-товарної фер­ нии час на виконанні найважли­ ми. У допомогу.· йому виді.пили віших політичних і господарських агітатора комуніста Острицько­ завдань, що стоять перед радян­ го М. , який працює електромон­ ською державою. Пам'ятаючи про тером. 'З їх допомогою партійна це, наша колгоспна партійна ор­ організація залучила до соціа­ ганізація організовує всю свою ро­ лістичного змагання всіх доярок боту таКИ~1 чином, Щ'lб забезпечи­ та інших · працівників ферми. ти авангардну роль комуністів се­

ред колгоспників в боротьбі за здіііснення історичних рішень партії про всемірнлй розвиток

всіх галузей сільського господар­ ства.

Завдяки цьому добилися деяких успіхів · у роботі.

Порівнюючи з

минулим роком, y~oї

молока

по­

мітно пішли вгору--збільшились на 250 літрів від кожної корови. Всі наші колгоспники впевнені,

Кожного разу, коли маємо про­

що протягом одног()-двох місяців

вести ту чи іншу політично-гос­ подарську кюшанію по селу, кол­

ми з другого місци серед колгос­ пів району вийдемо на перше.

ГОСПУ, ми перш

За півроку у нас відгодовано по свинини на кожні ріллі. Показник хоч і не поганий, але нас не може задовольнити те, що серед 27 кол­ госпів району ми посідаємо 6 міс­ це. За рішенням партійної організації, правлінни артілі висунуло

за все

увагу на розстановку

звертаємо

партійних

і комсомольських сил, агітаторів. Праrнемо при цьому, щоб кому­ ністи були завжди там, де вирі­ шується успіх справи.

В

декількох

кілометрах

від

центра села розташована одна з на­

ших рільничих бригад. Довгий час у нас не було можливості органі­ зувати там як слід виховну робо­ ту серед колгоспників. Де нега­ тивно відбивалося на ТРУАовій дисципліні в бригаді, і в результаті цього тут мали з року в рік низькі врожаї всіх культур.

9 центнерів 1ОО гектарів

на

завідуючу · ферхою

кращу

свинарку колгоспу Н. Какун, виділили агітатором серед праців­

вельної групи свиней піднявся від Партійна організація вирішила 500 до 640 грамів на кожну говисунути бригадиром у цю відда­ лову. лену бригаду комунісга т. Стасю­ Такі ж зміни до кращого маємо ка В. Як личить члену Кому­ і по вівцефермі. На цю відповіністичної партії він з перших днів дальну J\ілянку виробництва партпоринув у роботу, згуртував нав­

коло себе кращих людей бригади організація

і, спираючись на них, повів рішу- п.

чу боротьбу за ВИРОЩ9ННЯ високого врожаю зернових, картоплі.

Дарма, що торік були неспри­ ятливі

погодні

умови--бригада,

яку очолює комуніст т. Стасюк, посіла перше місце в колгоспі і вийшла на одно з передових місць в районі. Посідає брига~а першість

і зараз на весняній сівбі. За

1,5

висунула комуніста

С'грокача.

Активно

за роботу нещодавно обраний заступником голови колгоспу кому­

ніст

М. Как}"н.

Зростає

актив­

HiCT~ в труді і всіх інших Iі.ОМУ­ ністів нашої парторганізації. Вони стали заспівувачами соціа­ лістичного змагаНRII за дострокове виконання

завдань,

поставлених

січневим Пленумох ДК КПРС.

дня посіяно ярі культури, посад-

жено два гектари клубники, роз­ горнулася зараз посадка &артоплі.

взявся

П. Рябов, секретар партійної організаціі. с. Плоске.

На батьківщині великого Леніна у ль.яновськ. Itриволзького

Кожна

вулиф{

міста нагадує

неозорі простори великої росій-

про

ської ріки, відчувати її могутню

Леніна. Тут він народивси, провів

силу і неneредавану красу. На все

сімнадцять

житти

років

свого

житти.

залишились

сильні

вра­

Колишня С'l'рілецька в}'лиця (те­ женни від Воши, ВЦ людей, икі пер

вулици

Ульянова,

будинок

М 19). Тут минуло раннє дитин­ ство Володимира Ілліча. Середня школа імені Леніна. Тут раніше була Сімбірська гімнззіи. В одній з класних кімпат біли вікна отоїть парта. За нею сидів Воло­ ди~!ир Ульянов. Тепер право си­ діти за ленінською партою надане відмінникам навчання. У вестибюлі висить лист з оцінками, одержаними Володими­ ром УЛЬЯНОВИМ. Він вчився тіль­

живуть тут,-волелюбних сміли­ вих. Через багато років, спостері­ гаючи одного разу роботу італій­ ських рибаків, Володимир Ілліч сказав Горькому:

AiJlax

живе

Ленін з нами-крокує рядом, Щодня підказує, як жить, Іде квітучим садом, Де дружна робота кипить.

haX-ПОJlОТНИні занавіски, багато

Ленінізм-прапор боротьби трудящих всього світу за .мир

Прапор Вітчизни Партія наша-це розум народу. Сила безсмертна в віках, Ленінський прапор свободи ЮЦНО тримає в руках. Ленінську силу ніхто не здолає,

Сила народів росте, Прапор Вітчизни наш шлях осяває,

Партії мудрість веде! В. Деркач. с. Гоголів.

Оновилася земля На півдні, на півночі, заході й сході­ У сюди лунає про Леніна спів. Глибоку пошану складають народи

Тому, хто до ІЦасти дорогу відкрив . Від краю до краю пройшов його клич: Знищим панів, буржуїв і царя! І пішли трударі-КУАИ звав їх Ілліч,

И оновилася в битвах великих земли.

Пролинули роки. Зросли ми, зміцніли. Сміливо і впевнено далі ідем, Заклики Л(Jніна нас окрилили, Ми ЇХ свято в серцях бережем.

В. Гринько. с. Погреби.

На другому поверсі під сходами розташована кімната Володимира Ілліча: простий дерев'яний стіл, два віденських стільці, залізне ліжко, застелене простим одіилом. ,На стіні географічні карти, по­ личка з книгами. По книгах, икі читав юний Ленін, можна судити про

широту

духовних

інтересів

рано змужнілого юнака: Пушкін,

Салтиков-Щедрін, Гоголь, Некра­ С'ОВ, Добролюбов.

Їдальня. Вечорами тут збирала­

Ось невелика вітальни. На вік­

імені Леніна

Б. Примачок.

ся дружна сім'и Ульянових. В цій кімнаті Володимир Ілліч зустрів трагічну звістку про загибель брата Олександра і сказав проро­ чі, сповнені мужності слова: «Ми підеАІО не таким шляхом. Не таким шляхом треба йти».

l\иховання.

року

с. Кулаженці.

Наші працюють спритніше.

де любов до праці була основою

1955

Осяює ясну нам путь. По всій землі, в усіх країнах З ним до щастя трудящі ідуть.

ки на п'итірки, закінчив гімназію Ілліча? Відвідувачі подовгу, залишаю­ Дей будинок на тихій Ленін­ тьси в кабінетах Іллі Миколайоіз золотою медаллю. На Вінці-улюбленому місці ській вулиці--священне місце вича і Марії Олександрівни. Перед відпочинку ульянівців-височить всіх радянських людей. кожним розкриваються БЛill'ородні світлий будинок Палацу книги. Проста обстановка кожної кім­ образи батьків Леніна. Батько-Раніше тут знаходилась Карамзін­ нати, величезна кількість книг-­ Ілли Миколайович видатний сьМ бібліотека. Активннм її чи­ все говорить про скромність, ви­ громадський діич, чудовий пе~зroг. тачем був Володимир Ілліч. He~a­ соку культуру сім'ї Ульянових, Високими душевНJD[И ИКОСТЯИИ леко будинок театру, куди ходив Ілліч, купуючи квитки в склад­ чину із сестрами. Дими ВУЛИЦИИИ, обса)(женими гіллястими ТОПОЛИМИ, спу.скався

квітня

Велике це слово--святиня,

Кожного дня в Ульяновськ при­ бувають гості. Вони приїжджають сюди з усіх кінців нашої Батьків­ щини, з різних зарубіжних дер­ жав. І перше запитання, яке вони задають місцевим жителим: - Де будинок Володимира

-

в колгоспі

22

В гарячих серцях і в ділах Ленінське слово живе. Воно, як світоч у віках, Нас всіх скликає і веде.

ників ферми ініціативну комсо­ молку г. Черноусько. Виробничі показники по СВИНОфермі краща­ ють. Щодобовий приріст віДЩl;і-

П'JlТНИЦЯ,

відзначаласи мати Ілліча-Марія Олександрівна. Всіх трьох сині,В і трьох ДО'ІОК вона з дитинства нав-

с. Семи полки. Колгоспники на­

Подолавши приххи погоди, кол­

шої артілі, яка НОСаТЬ ім'и Воло­ димира Ілліча Леніна-великого організатора і вождя Комуніс­ тичної партії, засновника першої в світі соціалістичної держави, як

rосnники в спідружності з кеха­ нізаторами тракторних бригад

(бригадири

тт.

Федоренко)

Бобрицької :МТС ус­

пітно

Гулиницькd

ведуть у ці дні

і

весняну

і весь радянський народ, одностай­ сівбу. Розпочали посадку картоп­ но підтримуюгь Зверненни Все­ лі на 400 гектарах-на 30 гек­ світньої Ради Миру проти підго­

тарів більше, ніж передбачено ПJlанок. Якщо торік піJ\ кукуруд­ зою було зайнято 70 ге&тарів, то «Ленінізм-прапор боротьби тру­ в цьому році вирощуватииЄ'l'ЬСЯ дищих всього світу за мир, де­ ци цінна кормова і ПРОJ\ОВOJIьча мократію і соцііШіЗ}[» колгоспни­ культура на 250 ге&тарах, прово­ ltи заЯвЛіють--будем:о ще · більше дитьси поліпшенни природних JlУ­ кріпити могутність нашої люби­ ків на 200 ге&тарах. За перше мої БатькіВЩИНИ--фортецю миру півріччи ГОСПОJ\арського року в товки атомної війни. В бригадах, лаНІ,ах під час бесід на тему:

в усьому світі.

Шд час минулої війни закляті фашисгські загарбники

тваринництві удої на фермі збіль­ шились, порівнюючи з таким же періодом минулого року, на 189 літрів молока від кожної корови.

зруйну­ вали і спалили в нашому селі Досягнуті і рид інших трудо­ 1100 будинків, гром;щських і гос­ подарських споруд. З допомогою вих успіхів в боротьбі за те; щоб рідної держави ми загоїли рани вивести колгосп у передові. Де війни. На садибі колгоспу і BY~ наш перший вклад у справу зміц­ ЛИЦИХ села нові капітальні будо­ ненни миру в усьому світі. ви набага'го кращі, ніж були у В. Малій, секретар парторганізаціі. нас до війни. Ще більший розмах прийняло будівництво зараз, ко­ На фото: В хаті колгоспника ли приступили до здійснення на­ артілі ім. Леніна Микити Романо­ міченого нами перспективного вича ПЕЧУРИ (стоїть зліва). Звер­ плану розвитку громадського гос­

нення підписує Олександра Семе­

подарства ьолгоспу.

нівна ПЕЧУРА.

Один мільйон чотириста тисяч шосе, розгортаєтьси будівннцтво чоловік відвідали ленінський Бу­ динок-музеЙ. Сюди приводить лю­ Аей пристрасне бажанни навчити­ ся жити, працювати, любити свій народ так, як любив його Володи­ мир Ілліч. Відвідувачі залишають в книзі записів схвильовані, икі ідуть з глибини серця, слова. Жи­ телі далекого Ангарська сім'я Гурєєвих приїхала на Волгу спе­

потужного шкірино

ціально, щоб оглянути ленінський будиночок. «Хочемо жити і пра­

6бсяг промислової ПРОАукції, що випускаєтьси в У льиновську, зріс більш як в три рази.

цювати, ЯК заповідав Ленін»,­ пишуть вони. Відвідувач т. Силь­ верстов залишив такий запис: «Виходиш вражений, схвильова­ ний і гордий. Гордий за країну, ЯКа висунула таку найв~датнішу людину».

Тут, В ЦЬO~IY скромному будиночку, люди черпають сили, вдох­ новля~ться для нових трудови~

подвиГіВ,

дають клят~у жит~ І

.БО~О,ТИСЯ таБ, як заПОВІдав ІЛЛІЧ. Живим прикладом того, як

здійснюються безсмертні ленінські заповіти, є зростання самого міста Ульяновська. До революції най­ біЛІ,ШИМ підприємством тут був чавунолипарний з авод. В закопчених майстернях його працювали 49 робітників.

-

взуттєвого

комбінату. Він випускатиме п'ять мільйонів пар взуття за рік. В Ульяновську працює завод -авто­ мат по виробництву автомобіль­ них

поршнів.

Всі

процеси-від

лиття Ао упаковки готових виро­

бів-ви&оную'гь участі людини.

механізми

без

Порівюшо з -довоєнним рівнем

Далеко від Жигулів до Улья­ новська. Але і тут відчувається дихання великої волзької будови. Mic'l'O готується до зустрічі вели­ кої води. Гаряча пора у будівни­ ків річк:ового порту. Закінчується СПОРУJ\женни сталевої причальної стіни, облицьовуєтьси хвилелом, створюється надійна гавань, де пароплави і плоти знайдуть за­ хисток під час штормової погоди.

Недалеко від Ульяновська іде будівництво найбільшої в світі ви~оковольтної лінії Куйбишев­ Москва. Гігантські щогли пересі­ кають область, йдучи до Москви. Уже гудуть підвішені на ізолято-

рах проводи, ніби підтверджуючи &ві'lів. На кришці старовинного чила працьовитості, скромності, РОИJіК розгорнуті ноти. Володя чесності, чуйності до людини. В молодий Ленін до Свіяги, де годи­ А тепер місто має індустріальне втідювані в життя ленінські мрії нами сидів з вудочкою, або разом ~'льянов В дитинстВі дуже любив сім'ї закладалиси основи надзви­ обличчя. За Свія:гою виник новий про електрифікацію всієї країни.

з товаришами бігав купатися иа музику і з великИJI заДОВОJlенн.ак чайної працездатності, Вому_ Він .lJOбив ~1IПt.II ва C.lухав гру КО.lоюпоі сестри О.ІЬІ'И. .8о.ІОАПІІР I.ui'l.

яку кав

промисловий район. А в іншому

кЬщі кіста, ВЗJ\ОВ& СизраНСЬRОГО

В. Молчанов. м. Ульяновськ.


Л'&ТIDIЦЯ,

иаіТН1l

22

1955

року

СТАХАНОВЕЦЬ

з

Братерська дружба польського і радянського народів 21 дня

квітня минуло 10 років з підписання Договору про

3 доповіддю «Десаті роковини Договору про дружбу, взаємну до-

сятиріччю з дня підписання радянсько-польського Договору, від­

дружбу, взаємну допомогу й післявоєнне співробітництво між СРСР і ПОJlЬСЬКОЮ Народною Республікою. Трудящі нашої країни широК() відзнаqИJIИ цю знаменну дату.

помоrу і післявоєнне співробітни- булися 20 квітня в Колонному за­ цтво між Союзом Радянсь~их Co~ лі Української республікаНС!JКОЇ ціалістичних Республік і ПОJIЬ- філармонії. В президії-перший ською Народною Республікою» l!И- заступник голови Ради Міністрів ступив Міністр культури СРСР Української РСР М. С. fречуха, за-

20 квітlfЯ У Москві, в Колонному залі Будинку Спілок, відбулись урочисті збори громадськості столиці. У президії М. О. Булганін, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. І. Мікоян, В. М. Молотов, М. Г. Первухін, М. 3. Сабуністрів СРСР О. М. Косигін, В. О.

М. О. Михайлов. 3 яскравою промовою на зборах виступив тепло зустрінутий ПJ1Исутніми Голова Ради Міністрів ПОЛЬСЬІ,ОЇ Народної Республіки Ю. Ціранкєвич. Наприкінці він оголосив послання, aiIjleCOB:lHe Президії Верховної Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР і ЦК КПРС

С'l'упник Голови Президії Верховної Ради Української РСР С. А. Ковпак, MIНlCTP закордонних справ Української РСР Л. Х. Па­ ламарчук, керівники партійних, радянських, комсомольських прОфспілкових організацій, "онсул J[ольської Народної Республіки в Кшші П. С. Кергет.

Малишев, І. Ф. Тевосян, М. В. Хрунічев, керівники партійних, комсомольських, прОфспілкових uрганізацій Москви, члени Урядової Делегації Польської Народної

від Державної Ради Польської Народної Республіки, Ра.~и MiHiCTIJiB ПОЛhСЬІ.оі Народної Республіки і ЦК Польської Об'єднаної робітни. qoї партії.

Коротким вступним СЛОВО'І уро· чисті збори відкрив годона YI~pa­ їнської реСПУОЛlRанської Ради прОфспілок К. Ф. Москалець. 3 до­ lIовіддю про десятиріччя радян­

РОБ, заступники Голови Ради Мі-

с. В.-Димерка. В теплиці колгоспу Наталка ДЯЧЕНКО і Марія ДУХНО ніх овочів.

вальних верстатів П. Б. академік О. В. Топчієв.

Btfil,OH

і

Димитрова

овочеводи

розсаду

ран­

Фото М. Строя.

*-------

---------*

Республіки на чолі з fоловою Ра3 промовами ВИСТУПИЛИ 'l'акож СЬКО-ІІОЛЬСЬКОГО Договору висту­ ДИ Міністрів Польської Народної ток.ар Московського заподу шліфу- пив ПИСМfСННИК Л. Д. Дмитерко. Республіки Ю. ЦіраНRєвичем, Надзвичайний і Повноважний Посол Польської НаРОДilОЇ Республі-

ім.

висаджують

Славні діла овочеводів У колгоспників городніх бригад

На зборах виступив тепло зустрінутии присутніми консул

артілі ім. Хрущова

одна

думка,

ною «СРН-4». Уже підг~товлено грунт, необхідні механізми.

Все робиться дЛЯ 'ГОГО, щоб за­ ки в СРСР В. Леві&овський, делеНаприкінці відбувся вслшшй Польської Народної Республіки і! одне прагнення-виростити вис~­ безпечити високий урожай. Ар­ гація польських профспіЛОR, де- Rонцерт 3 участю польеЬБИХ 1 ра- Києві П. С. Кергет. кий урожай овочів, забезпечити

J[~гаl\ія громадських і культурних дянських артистів. діячів Польщі. 3бори відкрив заступник Голови ВЦРПС Л. М. Соловйов.

***

Урочисті збори

Наприкінці відбувся великии

вдосталь ними трудящих Києва.

(РАТАУ).

столиці України, присвячені де-

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ У ВАРШАВ І

20 квітня у Варшаві відбулось І присутні появу в президії l'адян-І

урочисте

засідання,

присвячене

десятиріччю Договору про дружбу, взаємну д(}помогу і післявоєнне співробітництво між СРСР і Польською Нар(}дною Республікою.

ської Урядової делегації на чолі Хрущову.

Тривалими

польського

жавної Ради А. 3авадськиЙ. Він

театру, прикрашен(}го прапорами

сердечно привітав Урядову деле-

Радянського Союзу і Польщі зіб- гацію Радянського Союзу на чолі

ралися представни&и партійних і з М. С. Хрущовим.

виступив перший секретар І(СІІТ-

а&'1'ивісти Товариства польсько- рального комітету ПОЛЬСLltої Об'єдб Н' ~ б' . Б В раДЯНСЬКОl друж и. а заСІдання нанOl ро lТНИЧОЇ партіЇ . ерут, прибули Б. Берут, А. 3авадськ.иЙ,

тепло зустрінутий присутніми.

культур, зокрема помідорів, капус­

ти і цибулі. Бригада тов. Оснача зібрала

торік

100-250

цих

центнерів

культур

з

по

кожного

гектара, а тепер бореться за те,

стіни цвітуть осінні квіти. Недалеко від теплиці розкину­

лось парникове господарство. Тут

щоб виростити у півтора-два рази вищий урожай.

висаджені висадки городини. Ово­

Шд городину в артілі вивезено

ні слова вітальної промови зустрі­

чеводи вчасно подбали про виро-

чаються бурхливою овацією.

щення розсади капусти та помідо-

на поле ДОС'l'атню кількість міс­

А. 3авадськии оголошує засі- рів на всю площу; розсада ранньої

дання закритим. Усі встають і ви- капусти до висаджування У від-

3 доповіддю про де@ятиріччя конують партійний гімн ,«Інтер-

RИ варшавських підприємств, дія- польсько _ радянського Договору чі науки, культури, мистецтва,

гектарів горо­

зав'jІ3увати головки. Тут ніби пе­

оплесками ної молодої зелені городини вздовж

вітали присутні появу на трибу­ ні І'лави Радянської Урядової де­ лепщії. Вітальна промова товари­ ша М. С. Хрущова була вислуха­ на з величезною увагою. 3аключ-

громадських організацій, робітни-

150

горшечках рання капуста починає

реплелися пори року. Поруч ніж-

Потім слово було надане М. С.

з першим секретарем ЦентраJlЬ1l0го Комітету Комуністично] партії Радянського Союзу М. С. Хрущовим. 3асідання відкрив голова Дер-

В заJfі Державного

тіль садитиме

концерт майстрів мистецтв сто- У теплицях іде збирання огірків. дини. Багатий досвід мають ово­ гpOMa~CЬKOCTi лиці України. у вирощенні городніх Висаджена в торфо-перегнійних чеводи

б

націонал».

в якому

взяли

варшав~

участь

артисти

суперфосфату, хлористого

калію,

аміачної селітри. Восени на всій

критий грунт. Досвідчений рига-

площі було піднято зяб. На

дир Михайло Оснач весь час за-

тарах вже посіяна цибуля. Ланки

Шсля урочистого засідання від- гартовує рослини, щоб вони не бо-

бувся великий концерт,

цевих добрив, заготовлено багато

ялиея

приморозків.

fородники

5 гек­

готові до того, щоб розгорнути Ma~ сову посадку ранньої капусти.

. 1. радянсыtl. артис- все довше тримають від&ритиии - Зараз ми відправляємо труники Польської Об'єднаної робіт- реривалась бурхливими ОПЛССl.а- ти, що прибули в Польщу для парнИItові рами, а більш міцні дящим Києва свіжі огірки, трохи К. Рокоссовський та інші KepiB~

ничої партії і польського уряду. Бурхливою

овацією

Доповідь Б. Берута не ра,} не-

ми на честь міцніючої польсы1о-1 участі у евяткуванні десятиріччя рослини вже висаджують У від- пізніше почнемо давати редиск.у

зустріли радянської дружби.

..

П ВКJlадення ВІНКІВ у

ських Tea'гplВ

польсько-радянського Договору.

...

В'

к.ритиЙ грунт.

.. .

Дружно

аршаВI на КJlаДОВИЩI-маВЗОJlеl радянських BOIHIB

та інші свіжі овочі, а в червні

працюють

овочеводи. доставимо ім першу к.апусту,

Першими ПОМl'чниками БРИБадира

ГОВQРИТЬ

бригадир

20 квітня у зв'язку з десяти- першим секретарем Центрального ради А. 3авадський, від Ради мі- є досвідчені ланкові Надія Пота- бригади :Михайло Оснач.

річчям Договору про дружбу, вза-

Комітету

Комуністи:чної

партії

. . Р адянського С оюзу товарише\1 1. Пlслявоєнне сшв'-'РСР' П М С Х МІЖ u 1 оль-.. . рущовим. П" ОТІМ ВІНки по-

ємну допомогу

ністрів-перший заступник голови Ради мінЇС'грів

3.

пеюtо та Ольга Шуляк, які вміло

l'

Новак, від

до~аиUливо доглядаю'гь за городи-

0' ро б lТНИЦТВО міністерства національної оборо-· ною. ською Народною Республікою на клали від Центрального Комітету ни-маршал Польщі К. Рокоссов•

кладовищі-мавзолеї

радянських Польської Об'єднаної робі'l'ниqої

воінів у Варшаві відбулось ypo~ чисте покладення вінків.

ський, від Спілки польської мопартії перший секретар ЦК . ПОРП Болеслав Берут, від Дер- Л?Дl-се~ретар ГO~OBHOГO управ-

В цьому році минає 35 років з того часу, ЯК УІІІ Всеросійсь&ий з'їзд Рад затвердив розроблений з ініціативи В. І. Леніна ман со­ ціалістичного перетворення нашої Батьківщини на основі широкої електрифікаЦії народного

госпо­

дарства-план fОЕЛРО. 3а ЦИМ планом, який Володимир Ілліч назвав другою програмою

партії, передбачалось будівництво в найближчі-1О-15 років 30 нових електростанцій загальною

встановленою потужністю в

~_~ u

План fОЕЛРО був перевикона­ ний в мінімальний СТРОК. Напере­

додні Великої Вітчизняної війни, в 1940 році елеКТРОС'l'анції Ра­ дянського Союзу виробили в 25 раз більше електроенергії порів­ няно з дореволюційним 1913 ро­ ком.

3а роки п'ятої п'ятирічки збу­ довано потужні гідроелектростан­ ції: Усть-Каменогорську-на Ірти­ ші, Мі~гечаурську-на Курі в Азербайджані, fюкусь&у-у Вір­ менії, Цим:лянсь&у-на ВОJlГ~

Вирощена в них розсада капусти і помідорів буде посаджена маши-

.,-....,

УСПІШНО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ В ЖИТТЯ Донському судноплавному каналі Ю'l'ь тисячі колгоспних імені В. І. деніна. Частково ста­ станцій, забезпечуючи

електро­ застосу~ в багатьох колгоспно­

ли до л:tду Дубоссарська ГЕС на вання електроенергії Дністрі. в Молдавській РСР і Кам­ пиробничих процесах ська ГЕС. го господарства. Тепер у країні будуються і ре­ Дають електроенергію нові '1сп­ лові електростанції в Донбасі, на КОНС1 руюються понад 700 держав­ Уралі, Баку, Ризі і багато інших. них, ,комунальних і сільських Крім того, збудовані і порядк.у- елеltтростанціЙ.

мих

селах

засяяла нашого

лампочка району

в

Ілліча

останиі

в

окре­

передвоєн­

ні роки. Сьогодні електрика міцно увійшла в по­ бут і виробниц1во ПО всіх наших селах, колгоспах і підприємствах. Тільки за останню п'ятнрічку електрифіковано понад 3000 будинків трудящих. Тільки в трьох натих селах з 29-в Гоголеві, Требухові, Русанові в хатах колгоспників, на фер­ мах

та

господарських

приміщеннях

колгоспів

«Червона Україна», ім. Молоrова, ім. Хрущова та ім. Сталіна, в господарськнх і культурно-побуто­ вих закладах понад 4785 електролампочок. На тва­ ринницьких фермах, в кормопереробних цехах і майстернях працюють 199 електромоторів. Розвиток електрифікації і механізації трудо­ містких рОбіт в усіх галузях соціалістичного сіль­ ського господарства з року п рік все бідьше по­

легшує роботу колгоспників. Минулого року було електрифіковано 33 токи, від иектроевергіі пра-

цювали понад

Торік артіль мала від овочівни-

цтва близько мільйона карбован-

ців доходу. Тепер городники борються за те, щоб добитися півто~

О. Олександренко. с. треБJ'хів.

~

на Іртиші. В Східному Сибіру бу~

дується перша ГЕС на Ангарі. Водний режии цівї ріки дозволяє збудувати тут цілий каскад гід­

На великій російській річці роелектростанцій. Волзі створюється потужний кас­ В числі інших досягнень ра­ кад слектростанфЙ. Три з них­ дянських учених і будівник.ів тре­ Іванковська, Углицька і Щерба­ ба особливо відзна.чити створення ковська вже працюють. Горьков­ ська, Куйбишевська і Сталінград­ ська-бу дуються. Споруджуються Новосибірськ.а

ГЕС на Обі і Бухтармінська ГЕС

Цифри і фа "ти 3 нашої nре"расної дійсності Уперше

городньої

. ТОРІ'..оо'торфо ~. переГНl'йних ше юж u • ра мільйона к.арбованців від цієї горшечків-близько 2 МІЛЬИОНlВ. галузі господарства.

ЛЕНІНСЬКИИ ПЛАН ЕЛЕКТРИФІКАЦІї

1,75

мільйона кіловат.

~ •

й' . б'

ди виготовили ма же ВДВІЧІ 1Ль-

Перший вінок поклала Радян- жавної ради Польської Народної ліННЯ Спшки Н. Шщляк. cь~~ ~P~Д~B~ 1!е)І~~Ц.!:я_H~ чолі З Республіки - голова Державної (ТАРС). ~~4Г"""""W4~aм.w..

В нинішньому році овочево~

-

600

кормопереробних машин, мли­

нів, водогонів для постачання води на ферми, електродоїльних апаратів. Сотиі машин і верста­ тів приводяться в рух електроенергією в май­ стернях обох МТС і колгоспів. На основі електрифікації широко ввійшло в побут радіо. В сс. Требухів, rorOJliB, Русанів, Ку­ лаженці, Світильне, Семиполки, В.-Димерка, За­ зим'я, Літки, «Великое», Бровари працюють радіо­ трансляційні вузли, 7172 будинки трудящих радіо­ фі ковано, а в 236 будинках встановлено телеві­ зори.

В селах району і в Броварах працює 17 стаціо­ нарних і пересувних кіноустановок, 16 із них жив­ Jlяться струмом від електросітки. Як передбачено планом, незабаром Бровари бу­ дуть зв'язані з столицею Радянської Украіни Києвом зручним і де'шевим еJlектротранспортом­ трамваєм та електричкою.

в Радянському Союзі першої в сві­

ті електростанції, як.а працює на атомній енергії.

Наприкінці 1955 IJ1)KY мають дати промисловий струм перші аг­ регати найбільшої в світі Куйби­ шевської ГЕС. 3акінчується бу­ дівництво Горьковської ГЕС. Поч­

не працювати Каховська ГЕС, прийдуть в дію гідро'гурбіни біля На рв ських водоспадів. Здійснюються мудрі слова Во­ лодимира Ілліча, сказані ним на восьмому Всеросійському з'їзді Рад у 1920 poцi:~ «оо. Якщо Росія вкриється гус­ тою сіткою електричних станцій і потужних технічних устатк.у­ вань, то наше комуністичне гос­ подарське будівництво стане зраз­ ком для грядущ~ї {:оціаліст:ц:чної

Європи і Азії».

(ТАРС).


4

СТАХАНОВЕЦЬ

П'ЯТНИЦЯ,

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ГІГАНТ

КНИГУ-В ВаЖRО

цереоціІШТИ

МАСИ

Не менше як на. карбованців

2-3 тисячі

реалізован(}

книг і

КНИI'оношею т. Новак. Заслуговує

сільськогосподарської,­ наслідування

художньої літератури в наш мага­ зин зросло в кілька раз. Відрадно

як

року

замовлення.

роки надходження соціально-еко­

відзначити,

1955

значення' НИRІв, учнів, швидко виконує іх

книги. От чому партія і уряд по­ стійно дбають- про збільшення їх випуску. Тільки за останні два

номічної,

квітня

22

почин

учителя

т. ПотапенItа. Працюючи книгоно­ шею,

він

виготовив

хороший

швидко зростає стенд-вітрину, де виставляє щой­

кількість покупців. Послугами ма­

но одержані книги. Тут же вмі­

газину RОРИСТУЮТЬСЯ зараз сотні

щуються

РОбі1ників, колгоспників, служ­ бовців. Особисті бібліотеки трудя­ щих невпинно зростають. Більше

як по двісті книг придбали вже

броварчани М. Іваницький, Сердюк, А. Горохівський.

А_

списки

всієї

наявноі

літератури.

Серед тих, хто активно Допомагає магазинам пропагувати книгу,

слід назвати депутата Київської обласної Ради депутатів трудя­ щих, агронома Броварської МТС

Швидко зростають і шкільні О. Стебакову. Вона тримав тісний бібліотеки. От,наприхлад, кілька зв'язок з магазином, завжди знає

днів тому Княжицька, Красилів­ нові надходження, радить праців­ ська, Літківська, СЮІиполківська никам ~fТC придбати ту чи іншу

В Польській Народній Республіці продовжу€ться спорудження гіганта вітчизняної металургії _ комбінату імені В. І. Леніна. Вже стали до ладу перша домна, теплоелектроцентраль, завод вогнетривких м~теріалів, дві кокс?ві батареї і. ряд ~нши.х Об'€ктів.. ..• . На знімках: 1. Доменна ПІч Ng 1 комБІнату ІмеНІ В. І. ЛеНІна. 2. КОКСОХІМІЧНИИ завод комБІнату. Фото Польського Центрального фотоагеитства.

ш:коли придбали книг на тисячі

Часто буває в магазині і вчи­ Частіше почали звертатися до тель Великодимерськоі школи

----------------------------------------------

Заклик комбайнерів Рокитнянської МТС підхоплено

ЗВЕДЕННЯ про хід сівби ярих по колгоспах райоиу за станом на 20 квітия

Соціалістичне зобов'язання броварських комбайнерІв

(в процентах до плану)

Соціалістичне розгонулося

змагання,

між

тракторними

посадити

картоплю

та

овочеві ку.IJЬТУРИ. Наші механізатори вже тепер думають про збирання врожаю. у спішне проведення жнив буде залежати від доброї підготовки до

них. У відповідь на заклик ком­ байнерів Роки'гнянської МТС, які виступили в області ініціаторами соціалістичного змагання за зраз­ кову підготовку до жнив, зобов'я­ зуємось в стислі строки зібрати в цьому році урожай на площі 12100 гектарів, скосити за сезон кожним комбайном «С-6» по 450 lleктарів урожаю, комбайном «С-4» -по 380 гектарів і добитися ви­ сокого намолоту зерна. Комбайне­ ри І. Кушка, В. Бабич, Г. JIебеди­ нець та ряд інших змагаються за те, щоб зібрати закріпленими за ними машинами не менше,

500

січневого

збираШlі, всі комбайнери викори­ стовуватимуть

машини

повний

світловий день. Готуючись до жнив, вже випус­ тили з майстерні 20 комбайнів. У відповідь на заклик рокитнянців, урахувавши свої можливості, зо­

бов'язуємось завершити ремонт всіх комбайнів до 30 травня-ра­ ніше на місяць визначеного строку.

у нас одне прагнення-у стис­ лі строки і без втрат зібрати BpdжаЙ. Одночасно з цим викликаємо на соціалістичне змагання механі­ заторів Бобрицької МТС за зраз­ кову підготовку до жнив. І. Деревець, головний інженер,

І. СУНДУК, механік по сільськогосподар­ ських

як по

машинах,

І. ДИКУН, П. Лось,

Пленуму

Броварська МТС.

Україна».

5

тує мо ріллю

слуговують артіль, перед веде у

якої буде в нас

змаганні п'ята бригада.

Переви-

с. Русанів.

конавши план сівби ранніх ярих, вона посіяла 20 гектарів люпину на зерно, підготувала 120 гектарів ріллі під пізні культури, кукурудзу та картоплю, підняла 150 гектарів перелогових земель_ с. Гоголів. Г. Буnавка.

***

Копгосп ім. Андреєва. Трактор­ на бригада В. Кеуша посіяла 150 гектарів

кормового

зерно. Маємо також

люпину

13

на

гектарів

його в суміші з вівсом та горохом. Сія-rимемо 190 гектарів безалка­

лоїдного люпину в паровому полі, зелену масу якого використовува­

тимемо для годівлі худоби і сило­ сування.

с. Богданівка.

***

М. Шевеnь.

Копгосп ім. Сталіна. Квадратногніздовим способом посадили

під

Княжичі, ім. Щорса Pycaнfв, ім. Сталіна Літки, ім. Калініна Рудня, ім. Кагановича Бобрик, ім. Сталіна В.-Димерка, ім. Кірова В.-Димерка, імені Шевченка Плоске, ім. Леніна Требухів, ім. Хрущова Світильне, імені Маленкова Пухівка, ім. Ватутіна Кулаженці, «30РЯ:' Погреби. ім. Кірова Тро€щина, імені Ворошилова 3азим'я, «Шлях Ілліча:. По Бобрицькій МТС По БроварсьКій МТС

"'оо "о

"ОО

»'9

"'о

:'0

t::.,

~~

"g"''-t

В.-Димерка, ім. Леніна 39 Жердова, ім. Леніна 37 Семиполки, ім. Лещна 33 Гоголів, «Червона Україна:. 31 Калита, ім. Сталіна 31 Богданівка, ім. Андреєва 30 Мокрець, ім. Будьонного 30 3аворичі, ім. Кірова 29 Красилівка, ім. )i("QaHoBa 28 Рожни, «Більшовик:. 27 Гоголів, ім. Молотова 27 В.-Димерка, імені димитрова 27

55 57 39 52 41 48 38 43 49 75 41 36 37 35 41 39 36 35

23 22 20

32 36

20 20 18 17

35 31 22 31

14

29 20 40 40

28 25

За рішенням правління

артілі

всю

350

картоплю,

гектарів.

А. СоnовеЙ.

***

в на­

створе'на спеціальна

же га та інші Аосвідчені майстри Ланка зобов'язалася достроково виконати

встановлене

завдання

до 15 травня, на два тижні рані­ ше, ніж визначено, закінчити бу­

весняних

по­

ких феР~І.

льових робіт. Колгоспники 3-ї Хай тільки наші ItуКУРУДЗОВО­ бригади, яку очолює т. Селюк І., ди подбають за врожай, а силосу­ посіяли 26 гектарів конюшини, вати буде в що. Треба буде, ми 26 гектарів вівса, 28 гектарів ще більше збудуємо .ям і траншей люпиltу. Ланки Уляни Рубан&И, для заготіВJIі корму, щоб тварин­ Олександри ВакулеНltо та Єфроси­ ництво не відчувало в них недос­ нії Некорчевної щодня на пере­ татку. борці картоплі виконують денні Ф. Дяченко, норми на 105-110 процентів. бригадир.

Л. Рубанка.

С. Жердова.

01509

ПРИJJ;іляють

колгоспним

Зростання попиту на книги дає

ського колгоспів. Від них майже

перевиконувати

плани.

В

мину­

ніколи не надходять ні пропози­ лом}' році ми виконали завдання ції, ні зауваження, ні побажання на 112 процентів. За перший щодо списків наявної в нашому квартал 1955 року вже продано магазині лi'rератури, що система­ книг на 54 тисячі карбованців, тично друкується і надсилається що складає 122 проценти до до колгоспів району.

В цьому році буде збудовано

плану.

Пропаганда книги-справа всієї нове приміщення для нашого ма­ нашої громадськості. Добру славу заслужили собі серед широких

газину. Біля залізничної станції незабаром відкривається ще одна

кіл трудящих наші книгоноші_ Xo~

точка по торгівлі книгами. Все це дасть змогу покращити обслу­ жуваня покупців.

роше працює при підтримці гро­

мадськості села Вигурівщини, ЗD­ крема учителів школи, книгоноша

т.

Печенівська.

Вона

О. Ковбасинська,

уважно І

завідуюча

прислухається до запптів колгосп---~4

магазииом

кииготоргу.

....- - -

Подяка за допомогу неділі учні 4-7 кла­ вивезли 12 автомашин

Минулої сів Княжицької семирічної шкО'­ ли дружно вийшли на недільник. В молодому колгоспному саду ШКD­ лярі посадили 600 щеп. На цій роботі особ.'ІИВО відзначився 7 клас «А», керований вчителем т. Кос­

перегною під кукурудзу, АОПОМ()ГJIИ в очист­ ці парникових котлованів. Від імені всіх наших колгосп­ ників ии щиро дякуємо школярам і робітничій молоді за дружну )1;0-

помогу.

тенко П.

В. ПаВІІОВСЬКИЙ,

В той же день до нас прибу­ ли і 85 комсомольців першої взут­ тєвої фабрики м. Києва. Вони І очистили 8 силосних траншей,

голова колгоспу ім. Щорса.

Г. Кириченко, секретар

парторганізаціі.

с. Княжичі.

--0КОРОТКІ 1І0ВНІІН Виконком пухівської

сільради

заслухав звіт постійних комісій по благоустрою і культурно-освітній роботі. Вирішево поеадчти

2500

декоративних

дерев;

впо­

ряд.&увати братські могили; про­ вес ГІІ реМі)НТ кл~ бів в ес. J[ ~'xill­ ка і РожіВІса. Г. МихаЙnенио.

***

Концерт силами київських аР-І с. Жердова. На концерті були притистів, яких запросили шефи колгоспу іу. Леніна, відбувся в

сутніми понад

Редактор

300

КОЛГJспників. І. Швачко.

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

колгоспний ПЕРЕдСВЯТКОВИЙ &А3АР ~ 24 "вітня 1985 ро"у

-41====:::;

НА БРОВАРСЬКОМУ КОЛГОСПНОМУ РИНКУ Товариші "олгосnни"и!

Запрошуємо· Вас привозити сільськогосподарські продукти на передсвятковий базар. Торгуючих буде забезпечено місцем ди торгівлі, вагами, санспецодя:гом та іншим. Працює м'.ясорозрубочниЙ лар. Базар триватиме до І травив

1955

року.

ДИРЕКЩЯ РИНКУ.

Колгосп ім. ~aHOBa, с. КраСllлівка.

Адреса редакції: С. Бровари, Київської облаСТІ, вул. Київська НІ БИ

уваги

змогу нашому магазиuу щомісяця

споруд. В її склад залучені Петро Гусак, Михайло Дяченко, Петро

Дяченко, Микола Таран, Іван Мен­

т. JIюбович. Він не лише для себе

бібліотекам. Так поступають керівники мокрецького, кулажен­

силосних

***

проведення

в тому числі і цього

колгоспу.

29

Копгосп ім. Вороwиnова. 3акінчили закладку нового саду на 5 гектарах. Посаджені дворічні дівниц'l'ВО п'яти бетонних ям для силосування качанів кукурудзи. яблуні та груші кращих сортів: Зразу ж приступили до роботи. пепен шафранний, боровинка, реРиття траншей закінчено. Тепер нет Семеренка та інші. бригада вже завершує бетонуван­ с. Тро€щина. С. Матусов. ня другої ями. Кожна з них роз­ бита на секції шлакоблоковими Коnгосп ім. Леніна. Ширить­ перегородками. Силосні споруди ся соціалістичне змагання за розташовані поблизу тваринниць­ вчасне

подарства,

о",

26 26 25 25 25 23

11

магазину і колгоспи. Недавно ми

відправили для бібліотеки артілі добирає книги, але й для своіх ім. Хрущова, с. Требухів, велику знайомих педагогів, учнів. партію Itниг. Серед них-твори Хотілося б зробити декому з гоВ. І. Леніна, Мао Цзе-дуна, книги лів колгоспів закид: надто piJtRO ряду передовиків сільсыtгоо гос­ бувають вони в магазинах, мало

'""'-

Будуємо силосні споруди шій

гектарів ранньої картоплі. Го­

Серед тракторних бригад, що об-

Назва сі,l і колгоспів

ланка для БУ)l;івництва

Останні вісті 3 "олгоспів «Червона

".,0 .... ""'-'" -'"

Л. Лисюк, комбаЙиери.

ЦК КПРС зазначено, що великим

Коnгосп

па є скорочення втрат при зби­

гектарів хлібів за сезон.

У. рішенні

року

що джерелом збільшення ресурсів зер­

бригадами за проведення польових ранні врожаю. Щоб не загубити робіт на високому агротехнічно­ жодного колоска, зернини, комбай­ му ріпні, принесло перший успіх. ни обладнаємо зерновловлювачами Здійснюючи рішення січневого та іншими пристроями; збирання Пленуму ЦК КПРС, механізатори будемо починати вибірково, не успішно закінчили сівбу ранніх чекаючи масового дозрівання хлі­ ярих, роблять все для того, щоб бів, коситимемо на низькому зрі­ в стислі строки посіяти пізні, ку­ зі. Щоб не втратити і хвилини на курудзу,

1955

книгу.

карбованців_

142.

Броваpcьu раАовиа друкарня Київського обласного' )lІравлiвIIJI К)'m.тури.

3ам.

1248 2500.

48 номер 1955 рік  

48 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you