Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

&РО8ЛРСЬКОГО

МІСЬКО'

І

Г.аета ІИХО.ЦИТЬ 3 t7кві"ня

МІСЬКОГО

РАПОННОІ

*

року

t931

РАД

KOMtTETV

НАРОДНИХ

.м 47 (7334)

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 V КРА І НИ, Д ЕП )' ТАТ І В К И І В С Ь КО, ОБЛАСТІ

* Ціна

Середа, 25 березн" '981 року

*

Добру

РОКУ

П'ІТИРІЧКІ­ НІТХНЕННУ ПРА q ІО!

."rOMY 3'Ї3ДУ КОРе-

В життя

•• • ••• ••• • ••• ••

ВИСОКА НАГОРОДА ЗОБОВ'ЯЗУЄ

нього

На

го року вано

3

ного обладнання,

тажу, автобази Н9 З, ШБУ -

нагороду

50,

нашого

перехідним

району

Червоним

пра­

пором ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Так відзна­ чено високі показники,

до­

сягнуті у Всесоюзному со­ ціалістичному змаганні в 1986 році.

З нагоди цієї події У бу­

динку

культури

«Торгмаш:. ри

заводу

відбулися

парті,йно

-

збо­

господарсь­

кого активу міста і райо­ ну, на яких було обговоре­ но Звернення Центрально­ го Комітету КПРС дО ра­ дянського народу в зв'яз­ ку з 70-річчям Великого Жовтня.

Вступним

словом

збори

дитячого

цех

Значиий ви~сок

нання

міста

досягнення

і

району на

ще вищих

ре­

зультатів у збільшенні ви­ робництва. і продажу дер­ жаві сільськогосподарської продукції, підвищення її

якості,

зобов'язує

комуніс­

тів, усіх трудящих району працюватн ще краще, щоб .виправдатн довір'я партії та

уряду.

Одержуючи ~рапор, ми добре розуміємо,. яка вели­ ка відповідальність покла­ дається на трудові колек­ тиви. Треба максимально мобілізувати . всі сили і можливості для збільшен­ ня внеску райену в розви-. ток

народногосподарського

оператор

радгоспу

птахо­

t оргаНІзаЦІЙ МІста

варто відзначити колективи заво­ дів порошкової металургії, нестандартного

комуна.'1Ь-

перші

здо­

20

"ілограмів .

На знім"у: О. І. БУГЛАІ( за доглядом рослин.

Фото

М.

Семинога.

Г. М. Бутко,

шинного

оператор

доїння

ма-

Як би ми не стара­

-

«Гоголівський» :

лися,

однак

обійтися

радгоспу:

розкроюванні

них виробіВ такі відходи

рики

ше~ь,

=

Семиполківської птахофабА.

Л.

та інші.

них

ПОЛЯНОВGька.

бутки. трудящих ки,

мий

вклад

у

виробництво ції в

крити

ва-:ової

І

сіль-:

ють

=

близько бованців

мільйонів кар-. прибутку. В. Л .•

50

Філоненко' щиро

учасників зборів,

дящих

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

мільЙо-.-

12

району

привітав:.

з

всіх тру-

лістичного

но-: ре)tlДНОГО

зм.аг,ання

у

четвертому

року з врученням пе­

1986

ди Міністрів СРСР ВЦРПС: та ЦК ВЛКСМ. • Із словом відповіддю :

щиро

подякував

Червоного

прапора Міні­

уряду за· .висо~у

=

роЦІ,

• комсомольській

організації

28

го року І

. На

ПЯТИРІЧКИ В ЦІ- •

зборах

висту~или

директор

рад-

-=

ударним

члени восьми

високо.продуктивним

ревершать

лу

по

Цех

по

.

виробщщтву кормів рм·,

=корм для ГОДіВЛі громадсько! худоби.,

лургіі М. Л. Рубй.llЬСЬtCиЙ,. 50 гектарів на зерно. Щоб добре верший ceKpeT~p MiCbKKO-: зароД.ил~ . качаниста, механізований му комсомолу 1(. М. Вору- • загіН, Я1(ИМ K~PYЄ Є. А. КЬзулSl. ще шилін.

• восени минулого року вивіз І склав На зборах прийиято реУ кагати на НУКУРУДЗЯНlIХ полях 22 золюцію партійно - госпо-. тисячі тонн компостіВ. ВоЮl BlIfOIl'OB-

=

дарського актнву.

Г. ПОЛЯКОВА.

= .ленІ з ТОРфУ і пташооого ПОСJlіДу. • !

вже

да­

результати:

з

виробництва ви­

готовлено

товарів

майже

шир­

26

на

кварта­

комбіКОРМіВ

на

різноманітних

ти­

гу реалізації продукції.

пряжа

За

попередніми

веденими

комсомолу,

пе­

виготовлено

чих

23

ПOlНад

три

тисячі

дитя­

КОСТЮМЧикіВ 1 брюк на суму тисячі карбованців. Частину за­

роблених коштів виробнични.ки рахують

на

сомолу ~

200

-

карбованців

підприємства

рахунок

:Міськкому

пере­ ком­

500

акрилу.

Ця

користується

в

торговельній мережі вели­ Юі:М попитом. Адже РУК0Д!іЛЬницівив'язують з НИХ чудові речі.

виробни­ відходІв

5850

ми вже пошили

редбачено, що в день суботника буде

напів­

майже

.

Нрlм тог.О, з чих бавовняних

підРахунками, про­

комітетом

вир.обів

нілограмів

128

шерстяної і

нілограм}в

Б. ГЕГЕЛЬСЬКИП, ГОJlОВНИЙ економІст заводУ.

обріЗ1(ів

одержаlНО 725 кілогра­ Мів чистошерстяної ПРЯЖі,

тонн, преміксl.в на 235 тонн, значно перЄlНірИЮТЬ план з обся­

нdЧJНИХ рукавиць ТОВИЛИ майже гр.амів рання

стрічки

для

обрізків,

тити

вити­

рук.

Із невел:ичких ків

тех­

та виго­ 700 кіло­

шматоч­

яні

розлус­

неможливо,

будемо

вироБJIЯТИ ватин.

Ця про­

дукція теж дуже потрібна

700303. л. БИКОВА

секретар комітету ,цКСМУ Літків­ ської швейної фабрики.

.

парткому. ТЗjpЇБ .кУКУРУДЗИ на ClIлос і зелеНIfЙ

мета-

першого

у

швейнІй

промисловості.

Раїсо

ФедорillнО,.

скажіть, будь ласка, КОJlИ лінію по виготовленню аа.­

ДОБРИВА ПІД КVКVРVДЗ'7 t7 t7 t7 t7

директор.

заводу порошкової

завдання

виготовленню

1600

тру-

зміННі завдання

го . трикотажу В. Ф. Хаме- : ГОСПУ «ПухIВСЬНllЙ. сіятиме, 470 гек­ секретар

старання,

ж ~аМічено пустити в дію

фабрики верхнього дитячо-. нуш"о,

певні

відходів

з

році. 3а вони пе­

.:

І.IdYІ. радгоспу Риб"а, голова ПJ>.<?фко- • імені Що~са: Руден"о,

з'їздові

КОМСОМОЛЬСЬКQ-·М.QЛ'ОДіЖRИХ колективів

госпу імені ба-річчя СРСР.

Т. М.

ХХ

суботни­

• підприємства вщ>ішили ознаменувати

се.!<ретар парткому Кювсь-. дом пере.внконати КОІ птахофабрики М. М. • ' Розгоню",

березня Ц. р.

комсомольсько-молодіжного

рим ~тимулом У дальшій: ка, присвяченого роБОТІ над вик.онанн~м на- • ВЛНСМ. пружених. ПЛ,аюв . ниюшнь<?-: День свята праці

лому.

Літків­

району в : дових молодіжних колективів респуб­ запевиив,. ліки про проведення

наші сказати,

вжиТ!Ну

ПІДТРИМАЛИ

Схвалення і під'tРИМКУ знайшов у

ОЦІнку: сько! швейної фабрики почин пере­

праЦІ ТРУДIВНи,юв минулому

почин

пер-.

паРТІІ. та

Дні­

трикотаж­

від три~отажних

калитянЦі і У нинішньому попер.еднlми піДрахунками

району перехідний Черво-. KQrO Rомбікормового заводу. ний прапор ЦІ( КПРС, Ра-. Не збавляючи темпів, працюють

виступив

досвіду

Перше місце за пl,дсумками соціа­

• стерс.тва хліБОПРОдlYКТів УРСР і Рес­ : пуБЛ1нанського комітету профспілки хливі оплески присутніх • працівників' агропромислOlВОГО комп­ він вручив представникам: лексу виборов . ~олектИ'в Налиrrянсь­

зборах

від­

перероб­

сяч карбованців. Зокрема·,

вих звершень у комуністичному будівництві. Під бур-

на

їх

ПЕРЕМОЖЦІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗМАГ АUНЯ

високою. кварталі

нагородою і побажав

з

от

моЖна

продук-.

нів карбованців, одержанЬ

на

по

ної фабрИ'Ни.

шено по~вняно з 1985 ромайже

п'яти­

вирішило

пр.опетравсьної

• :

ком

службу

цех

позичили

до-

минулому році збіль-

на

інші.

вторинні

ці. Чимало цінного ми за­

ваго-.

загальне

та

к'ерівництво нашої

фабрики

здо-.

що

чиста

акрил

ресурси

республі-:

Пlдкреслив,

трикотаж­

утворюються з високоякіс­

матеріалів:

річцІ,

му УРСР В. Л. Філонен"у. : охарактернзував

відходів

Щоб поставИ'Ти

:

Слово надається заступ-. нику голови Держагропро-. Він

без

неможливо. При

«Великодимерський» К. Р .• Войцехівська, пташниця •

що ця нагорода буде доб-

ськоі та Київської

про

бутки КОЛеІСтнву.

раДГОСПУ-КОМбі-:

на повніше використания продуктивних сил сільськогосподарського виробницт­

!l>абрик; C~peд. підприємств

вісти

нату еКалитянськиЙ:. А. О .• Веткалова, механізатор •

!JIИЙ . секретар міськкому партії А. Д. Фролов .. _ Він.

еРусанівський», імені Кіро­ ва, імені 60-річчя СРСР, «Авангард», імені Щорса, радгоспу - коМбінату «Ка.­ литянськиil», Семи полків­

ЧЕШУ ЛЬ­

КО з прохаlПUlМ розпо­

зробили.

комплексу країни, у зміц­ нення' економічної і обо­ ронної могутності Радянсь­ кої держави. Торік в районі здійснено ряд заходів, спрямованих

ва. І це дало добрі ре­ зультати. Помітно збіль­ шилося виробництво моло­ ка, м'яса, яєць. Поліпшили­ ся умови праці та побуту сільських трудівників. Вагомий вклад у ElИКО­ нання плану і соціалістич­ них зобов'язань по вироб­ ництву і продажу державі сільськогосподарської про­ дукції ЗРQбили колективи радгоспів еПлосківськиА»,

начальника

Ф.

у вико- :

завдань

ськогосподгРСЬКОI

дівників

до

цеху Р..

:

-Ця висока нагорода,­ сказав він, надихає тру­

секретар'

шнр­

ПМК-24, тресту еБро-. варисільбуд» та іиші. •

міськком}' .Компартії Укра­ їни А. д. Фроло.в.

перший

організо­

товарів

трико-.

• сягнення внесли і трудящі : Броварського району. Так, •

відкрив

початку цьо­ тут

фабрики:

великою радістю зустріли трудові колективи Броварщини звістку про

верхнього

верх­ трико­

вжитку. Наш кореспон­ дент А. КОЗАК звер­

в бригаді, зібравши з "ожного квадратного метра понад тридцять кілограмів

зібрати по

фабрнці

дитячого

тажу.

у радгоспі - "омбінаті «Тепличний» вже третій рі" працює Оле"сандра Іванівна БугАа". Майстер-овочівни" заdняла в Muн.YAoMy сезоні перше місце огір"ів. Цього ро"у вона доглядає помідори, яхux прагне

справу зроб·

JleHO на

нувся

3 коп.

3араз загІн ПОСllЛЮЄ темпи вироб­ ництва органІчних добрив. Він з осу-

тину?

шеНlIХ боліт' вивІз 5000 тонн торфу. Добре виконують цю роботу механl­ тори А. С. lЦипанський і М. М. Шматко, котрі працюють' на трантоХ Т-l;50. На н.и.х рІвняється І. Г. убайло, який за кермом трактора

єл.арусь». Водночас механізатори з племптахорадгоспу «Броварський.

Доставили бли3lЬКО ного

1000

тонн пташи­

послl;,IJJу.

З ЦИХ добрив ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ внсо­ ноянісні кОмпостИ·.

А. ФЕДОРЕНКО.

Л~нія вже змонтова­

на.

ЧУхРальну

випробувано.

ка

другої

машину

йде налаД­

машини, яка

виготовлятиме

В81'Инне

ПОЛОТІНО. Стараємося,. щоб якомога

швидше

тити в дію всю,

І1lчну

на

лінію.

даватиме

За

запус­

техноло­

зміну

500

них ме11рів в·атину.

во·

погон­


*

С80р.

2

256ереЗltJJ

r ......... _ ...._ ..............- - .......,

1981 ро"у •••••••••••••• "н О в Е Ж нтт

~c ~I· ...... ............. •......• •••• ....=...

.- ...........•.• • -•• ..=.

О

:

......

_

:

: :

.

,.

••••••

к OJJ.ТИВУ. "ОСЛіАН~ro за.ОАУ .облаАНаННІІ еФа. Ke.!f» за успІшне lико..анНІІ планІ. четвертого кваРТ'ЛУ І 1986 РОКУ • ·цIJlОМУ· постаноlOlО KOJleгli.

ІІІ .,. І••'

Дер.агропромуСРСР і преЗИАlі ЦК профспІлки пра­ цllникll

~

агропром)!

прису..-еио

11

місце

І

rpOllloliy

премІю.

Здобути таку перемогу нелегко. На підприємстві ' вже д~a роки ведеться технічне переозброєння, в результа­

ГІ якого освоєно 2,6 мільйона капіталовкладень. Ще відповідальніші завдання належнть вирішувати колек­ тиву в наступні рокн п'ятнрічки: значно розшнрнтн ви­

робництво із збільшенням вдвічі числз"працюючнх, спо­ Чимал.о тив

роби1'Ь

заводу

руднти 20 тисяч .квадратних метрів житла. Це, як-то кажуть, програма-максимум. Нині ж наголос робнться на .ТОМУ'. щоб значно прискорити весь внробничий про_'

колек­

торгового

ма·

шиноБУlдYва'ННЯ Імені ХХУІ з'їздУ НПРС для сільСьких республікИ. обладнання

ІОв.

для

магази­

хЛібопекарень,

'НИ·Х нап.о ЇВ, .машинобу дів­ ники

значно

ІЮлегшують

праці

торговельни­

кам.

Приміром,

потокО'ві лимонаду, вод

сучасні

л1нії розливу мІнеральних

впродовж

годнни

му

автоматично

порюють його

еТНlКе'l'КИ.

заку­

1 наклеюють

А щоб

встано­

таль»

в тарні ящики, необхіДно в кілька разів більше ча­ су.

Вже багато років знають на експериментальному заводі нестандартного

І досі

вр.учну

Як

механізувати

~ВCbl(OГO

Tal{i

Фото М. Семинога.

заводу і Н!{­ технолог!.чного

ГрИІ1Орlй

Іванович

Петрусь на

за­

старшим

технологом

цеху

по

випуску

ти

KOHCTPYiКЦtї

штампІв,

матриць

і щільність

cт.py~.

Нарешті ДОМQГЛИСЬ свого

і

-

одер­

жали блиск. Зраділи. Та раптом піс­

пуансонів, удосконалювати оснащен­ ия, пристро! для ВИПУСitу нових виЩ13

питання щодо Я'кості маніКюрних ку­

ля заточування н{)жиць пішли сколи нікелю. Знову думай, технолог, як УНRК~ути їх, а разом з тим і як ви­ І1\Рав.ити брак. Так у Г. І. Петруся народилася чергова рацпропозиЦіЯ:

сачок. Справа в тому, що при корис­

«Хімічний

т.уваннІ

якіс'НИХ

вИ\робів.

'МИНУЛQГО року покупЦі поставили ними

з

часом

розгинається

пилочко-важілр.· Значить. треба кра­ ще загаРТОВYlВати метал. надати йому БІльшої пружності. Зробили пробну

А це

-

втрата

наГРОМадж'ення

домішок

на

заводі

для

на

елек­

нікелювання

заліза, процес

покриття,

-

результаТі

цинку.

на

їх

· Якщо виділяти кожен елемент по черзі, треба витратити чимало часу. д.ня одночасного І;Іlfдалення всіх до­ мішок застосовується гофрувальна пластина.

до­

КУ1"И

Григорій Іваиович підібрав

її згину

очищається

для цехової

елентроліт

.ванни.

reпер

t

утричі

швидше.

розши­

Варто сказати, що Г. І. Петрусь свої раЦПРОПQЗИЦlї почав оформляти не одразу. Спочатку допомага,в цехо­ вим раціоналізат,орам оформити їх

і збільшується її випуск. Постало пи· танн·я· переходу від матового ніке­ лювання до блискучого. Не один мі­ сяць відбувалося ·освоєння . нового

'виробів.

виро­

якість.

рюється асортИ.мент металогалантереї

сп.особу JЮкриття

площу

кислотному

мІді,

Вони ,впливають

темних плям і збе­

КQЖНИМ роком

солей

BKi'HЦ~OMY

ие

у

тролітІ ·шкідливих

товар­

регти блиск? Onробували обезжирити заготовки бензином нічого не до­ бились. Робили електрохLмічне полl­ р~ння, плями залишаються. Цочав ГригорІй Іванович піДбирати режими

З

загальну

бів, яні ніКелюються, й не допускати

ного виду, контроль не пропустить та

пЩводного поліРYlВання. дони мігся бажаного ре~ультату.

Недобра-.

покрить».

роз,рахову,вати

й щжynець відмовиться.

ям І1ІОзбутися

зняття

Тоді ще не знали, що треба точно

партію, покрили нінелем. В деяких місцях на поверХНі виробів з'явилися темНі плями.

СІІІОСіб

раЦПРОІЮЗИЦЇЇ,

Разом з

учаснНlКОМ,

гальвани(()м М. Ф. Б'ондаренком Г. І. Петрусь пl.д6ирав, .компоненти електроліту і режим роботи електро­ Лізної ванни, цристрої для навішу­ вання вироБІв. ЗрозумІло, що для інжеиерної 'І'ВОР­ чості необхідна лІтература з тих пи­ тань, ЯlКИМИ K<JНKpeтHo займаєшся.

НиНі він

і

ті,

.щедр.о

в

в яких дарував

числі

кращих

лізаторів заводу. За вісім Григорія Івановича більше

сам був колегам.

раціона­

років у рац­

80

пропозицій. Три чверті з них вnрЬваджено у виробництво.

вже

У таких людей, я,к ГриrоріЙ Івано­ вич Петрусь, не треба запитувати про перебудову. ВI.н, як і бага1"О трударів, працює творчо, з пос·тіЙним. приско­ рення,м. Бо не може інакше.

-

Але жоден автор статті не піД­ каже т06і, ЯКИЙ оnrrиомальний, скажІ­ мо, теll!1Iературний режим повинен бу­ ти у твоїй цеховій електролізнІй ваюtі для нtкелювання кожного, кон-

Г. БУЛЬВІНСЬКИИ,

.............................................................. ПРИЛАД Донецьк. Істотно підви­

щує безпеку і продук­ тивність праці шахтарів ПРИJ1ад ДоЩ раДІоуправ­

Ління комбайнами, роо­ роблений КQН~труктораМи

ДЛЯ

нашпозаштаТНRЙ

ШАХТ

іис'l'ИI1'УТУ

.Донз.втомат­

гірмаш.. Разом з пуль­ том управління й джере­ лом живлення він важиrrь :менше двох Нlлограм1в.

УспіШНі випрОбування но-

винки

кореспондент.

на

єнакіївських

шаХ'Тах «Півде·нна. і

А йшли до цієї події

свідоцтво.

А задУМИ вчених втіли­

кретного виробу, говорить Григо-. рій Іванович. А напише просто: «від і до •. В нашому ВИnад.~ вияви­ ЛОСЯ від 52 до 55 гра.дуСі.в. ДослІд­ НИМ шляхом Підбирали і. кислотність,

товар1.В народного СIllOЖliвання. Добре відомо, що у людей ЙQгопрофесН роботи З.аБЖДИ багато: треба змінюва­

авторське

«!:І ер­

воняй Жовтень'> в1днрИnи.

ла

в практику

'група

сококваліфікованих ·gиків

ви­

ломісткістю,

робіт­

. Серед

експериментально­

заводу, який очолює І. С. Окубенич.

Згідно

науковців

ментатори

крес­

екс.перн­

виго.товили не­

обх1дНі детал'і та вузли і змонтували .перш!. два

зразки нових творчою

роботів.

над

ням

відповіДально­

цього

~рИ'К, В. Г. Петренко, то­ карі М. Л. Приходько, . М. І. Лобко під керівни-.

О. Т.

Рубльова. Чимало старань і вмІння Аоклали й Фре­

зерувальнRКИ

люх.

В.

В.

.

В.

М.

Па-

Герштейн,

під час виробів

проявив 8

монтажу

нових:

спеціаJlіс тів

інженер-.КОНСТРУК- а

тор М. П. Романок.

продуктнвна.

Внесок броварських

СпраВЖНі якоСт!:

винахіДJІивості

. більш

тнх,·хто доклав до цього ()агато старань; до­

:...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

зварник В. М. Жабин-_ ський. електрик· Ф. Д .•

Власик.

неторованими

процесу. Адже вони повиоправні співавтори корнсиих і потрібннх народному господарству машин . .в. П. Ку­ холь, І. І. Кубра~, В. Г. Ломонос ... Цей список можна було б продовжити: тільки в минулому році 45 чоло­ вік на підприємстві подали 34 рацпропозиції. Наприк­ лад, електромонтажник Володнмнр, Петрович Кухоль розробив універсальний стеид для перевір кн електро­ приладів, що значно підвищило якість 'і надійність па­ нелей установки УД-209. Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

го завдання слюсарі В. Н.

Г. С.

в колективі

зареєстровано вже сім рацпропозицій. Що характерно, надалі все більше молодих залучається .до творчого

ВИКQнан­

ц:твом майстрів Мельниченко та

зміц­

Ось і зараз рік тільки-но розпочався, а на заводі

З

наполегливістю

трудилися

або

СВlДченнй' конструктор В. І. Коваль, начальник бюро конструкторської підготовки В. К. Фірсов, робітники дослідної дільниці д. В. Богатир та М. І. Касян. Всьо­ го ж на шляху до серійного випуску по цій установці було впроваджено 15 рацпропознцій із загальним еко, номічиим ефектом більше 1,5 тисячі карбоваиців.

інструментальн.orоцеху

лень

напилення

шляхами. Згадують тепер, що в результаті вдумливої ·,роботи заводських конструкторів, творчого ставлення до своїх обов'язків робітннків днзайн машннн настількн зміннвся, що й' співробітннки іиституту свою розроб­ ку ледве впізнали. Отже, креслення креСленням, а з-під рук княжичан вийШла установка із зменшеною мета.

має аналогів. Про це ~Biд­

--------------------ЛюдИНА І П СПРАВА IЮдl порошкової металургІї імені БО-річчя РадянськоУ України працює

жавний Знак якості.

механічного робота-пляш­ ковнладача. Іх винахід не чить

наплавлення, .плазмового

легких. Тим більша заслуга виробничників у тому, що обладнанню УВ-209 присуджено у МІІНУЛОМУ році дер­

розробили принципово но­ ву конструнцlю е.цек1'РО­

БО НЕ МОЖЕ ·ІНАКШЕ

МОТQри'редуктори):

ком у цьому ланцюзі стало встановлення і ОСt\оєння трьох верстатів з числовим програмиим управлінням: .токарного з роботом-маніпулятором, вертнкально-фре­ зерногота так званого оброб~ювального центру. Опа­ нувати с~ладн.у техніку в умовах діючого, виробництв., щоб ПОТІМ ЯКІсно виготовляти на ній деталі для висО­ К'оефективного оБЩlДнання, - .справа, погодьтеся, не з

Інституту харчовоІ про­ мисловості. КиївсьКі на­ уковці' першими' в країні

На знімку: В. І. РАДЧЕНКО.

та

нення іх методом. металізації стали для спеціалістів і робітників «Факела» гігантським кроком уперед. Поча,·

роботи? Над вирішенняМ ЦіЄї проблеми спільно пра­ цювала група провІДних

ооецlалістlв

«Ремде­

Отже, розробки вчених по відновленню деталей ме­ тодами

ЧОТИРИ-.

п'Я'Гь робіТНИКіВ.

завждl;l творчо виконує ті чи інші замовлення, постійНО вдосконалює заводське обладнання, тим самим сприяючи його високопродуктивній роботі. Багато раціоналізаторських пропозицій новатора служать збільшенню Фондовіддачі, зменшенню затрат на· виробництво одиниці продукціі. Зараз досвідчений робітник працює над виготовленням спеціальних штампів, щоб замінити цією операцією трудомісткий донині процес свердліНf!Я отворіtl. Це нововведення повинно дати відчутний економічний ефект.

виробничого об'єднання

(до того тут внготоВJJЯЛИ конструкції плівкових

те!lЛИЦЬ

цей процес ви­

кону ють

-

союзного. науково

вити цю к,lлЬКіСТЬ пляшок

комунального обладнання слюсаря Василя Івановича Радченка. РобітнUI'

дета­

Не секрет, що на кожному з цих етапів є широке

миють

наповнюють,

зношених

поле діяльності для заводських умільців. Адже облад­ нання, розроблене працівниками Інституту електрозва­ рювання імені Патона, спеціалістн з Княжич повинні втілити в метал, заставити працювати з найвищою віддачею. Складність полягає у тому, що підприємство лише з початку вісімдесятих років стаЛQ тим, чим ~o­ но є зараз, тобто одним з базових підроздіЛів Все­

ви­

пускають 7 -12 тисяч пляшок напоїв. при цьо­ посуд,

ВІД складання дослідного зразка і до серійного

ПРАВО НА ТВОРЧІСТЬ

огір­

щ>во-мийні та 'машини для розливу б~залкоголь­

умови

-

цес

внпуску обладнання. для відновлеиия лей сільськогосподарських машии.

кооператор.1в Вигоroвляючи

:

Як зазначив І\ОЛОВНИЙ: НаУжrородсloКОМУ комбін.ті хлібопродукті_ здано _ конструктор заводу О. С .• експлуатацію потужний МnИНЗ.80Д. Це бу_ серйозний ек­ Rоландирець, роботизамен для буді_ельникі_ та монтажникі8. Адже на спо­ ПЛЯULк;овклад~чі

доваиl

до

Нині вони

=

реномен- 8

рудженні ПУСК080ГО комплексу,

виробництва.. Д080Ю республіки, ОС80ЄНО

прох.одять пе-

: пітаnо_кладень.

oronoweHoro

ударною бу­

12 міЛloйоні_ карбо_анці_ ка­

ревірку практикою.· І ян-. З _иходом мnинза_оду на проектну потужністlо щодо­ що виправдають себе, а: би тут перероблliткмутlo SOOTOHH пwениці _исокоякісних це буде, безумо~.но,. так, •. сорті_ і _игото_nятимуть бороwно тіnloКИ. ІИЩОГО гатун­ .то розпочнеться ІХ серіЙ-: ку. Рі_енlо механізації та а.томатизаціі на підприємст_і ни~ випуск. Тоді розробка 8 дуже 8ИСОКИЙ. КИl'Вських

науковців

У8

"

v

співдружності з колекти- : Тут буn~ застосо_ан~ масо.ин _ахто_ии метод БУДI_' вом заводу знайде шйроке • ницт_~, якии себе ПО_НІ~ТЮ _ипра_да_. . застосування. Адже, за ІІІ СУМІщення загаnьноБУАІ8еnloНИХ та монт~них роБІТ АО­ пlдpаJCIYнками

спеціатс-

:

тів, тільки на підприємст- 8

З80nИnО СКОРQТИТИ строки _стано_nеиия сучасного .исо.ко­

е~екти_ного устатку_анн,. з нор.мати_них 18 Ао 6 МІСЯ: Ц18. . _ • Особnи_о ~IАзначи.ся нІ БУАо_1 коnеКТИI БРОllР~IоКОI • СПМК-580.БУА.llеnIoНИКИIИКОНУlаnи монтаж теХНОnОГIЧН~. • го та сантеХНІЧНОГО обn!lднання. Дп,. прискоренн,. TeMn11 ПеРШі І;І1дГуки, які торг- : робіт спеціаnісти на чопі з ГОnОIНИМ інженером І. С. Ко­ машіВЦі одержали на с.воІ • робкою запропонували такі прогреСИlні меТОАИ, "к MOH~·

вах .У'КООПСПілки потрібно б.Уде встановити не ~нше 300 нових механізмів.

виро~и, свідчать, що НО-: ТІЖ устаТКУIІННЯ укрупн.ними БЛОКІМИ. В реЗУnloТІті п',."

вИН'Ка, виготовЛ'ена ними, успішно проходить випро-

• •

ТИАенні lиробничі ЗІІАання ІиконytаnИС"ЗI чотири днІ. СаМ08іААано ТРУАИnИСЯ НІ IlЖnи.іЙ НОlоБУАо.і комп­

бування. .Незабаром торг-: пексні бригаАИ по МОНТ!lЖУ техноnогічного устаткуванн" . • М. Трояченка, N. Зоnоче.сIoКОГО, М. ЄРloомеНКI піА ке­

машіВЦі почнуть готувати-

їй шлях ДЛЯ промисло~­

ся до серійного ви.рОБНИ-: ріlНИЦТIОМ Іиконроба Г. О. 6Ойчука та майстра Г, О. Мор-

го виробництва.

цтва .р<>ботів.

(РАТАУ).

Г. АНДРІЄНКО.

8

•:

Аача.

Ін_"',

мо

nOnKOI,

-"".......н"..


• • • • • _ _. . . . . . . . .~ • • • _ _ _ _ . . . . . . . .I

. . . . . . ._

.н о в Е .ж НТТ 11"

__ Н . . . . . . . 25

НОВІ ВИСОТИ кмк Такої слави, комсомольсько ний

колектив

•• •• • ••• ••• •• ••

операто­

рів машинного доїння ко­ рів з радгоспу «Плос·ківсь­ кий:., де керівником к.ава­

лер орденів Леніна, Тру­ дРвого Червоного Прапо­ ра

А.

І.

Малюга,

групком­

соргом Наталія Пивовар, не має жоден спорідненнІ! колектив у районі. За мн­ нулий ли

: •

рік дівчата .одержа­

в

середньому

ної коровн по грамів молока.

ВІД

:

к?ж­

тата Верховної Ради УРСР Катерини

Коротенко,

показник

надоїв

яка

трудиться у цьому ж КМК, сягнув

6.659 кілограмів. Ольга Фе­

доренко,

наприклад,

наго­

роджеиа орденом «Знак Пошаии:.. Інші праn1вники мають медалі ВДН

r

СРСР. З . гордістю

розповідає

про трудові

лодих

го

з~обутки

операТОРІВ

доїння

мо­

машинно­

корів

секретар

комсомольської організації радгоспу Василь Топіха: ~ Дівчата

щодениою

са­

мовідданою працею під­ тверджують, що вони гід­ ні

носнти

звання

колекти­

ву імені Миколи Островсь­ кого. В KlAK три оnе­

машинного

paToplI

-

корів

трудовому

супеРНИЦТВІ

району пс виробництва

молока на ПРІІЗ Героя Со­ ціалістичної Праці М. З. пнльтяй. також

ких

Сьогодні

дівЧ'ата

добиваються

результатів.

доюють

від

висо­

Вони

корови

редньому по

і

14

в

на­

.

конатися,

поцікавившись комсомольсько­

.

здружила

дiB~aT.

когось Іме­ збираються,

вручнлн

Ніхто

з

комсо-

свої· долі

з

радгоспним

ви­

Jlобництвом чоловіки Марії Скок, Наталії Пивовар та інших операторів машинно­

го доїння корів з КМК. Спрняють закріпленню тваринників

і

хороші

по­

бутові умови на фермі. Ад­

же тут є сауна, медпрофі­ лакторій, гарно оформлена кімната відпочинку. де можна журнали.

почитатн

газетн,

випити

чашку

чаю.

Приходять у комсомоль­ сько. - молодіжний колек­ тив. і учні місцевої ·серед­ НhOї школи. Нещодавно до молодих

доярок·

завІтали

дев'ятикласниці Ірин~ Во­ рона, Світлана Топіха, Ва­ лентина Бігун. Галина Шевчеико. Оператори ма-· ЩИНІ(ОГО

доїння

розповіли

в

мІсцях

КРI1ГИ.

Один

8

колективу

Міхеєвоі, напрнклад, і чо: лові!< твариниик. Зв'язали

з берега

ріть з собою рятувальні засоби. Не лробивайте ОПОЛOlНКИ близько одна . віІД одної - це ослаблює кригу. Не треба

віДХОДИТИ

в'Їд берега більш ніж на 100 метрів, збиратись ве­ ликими групами, бо кри­ га

може

провалитись

на

велиній площі. Зміцнить лід біля ополонки покла­ дена

поруч

з

нею

дошка.

Дуже небезпечно про­ ходити через ліД вночІ. Залишені ополонки, заме­ тені

cHiroM,

стають

паст­

ками. У такІ пастки в на­ шому раЙОІІІ! потрапили ·Три рибалки.

Будьте льоду!

обереЖНІ

на

А. САФРОНОВ. ГОJlова раАміської радн товарнства

ратуванИJI

на воді_

М. Н. Фе'сик повідомив, що факти, наведені в лис­ тІ. підтвердилися. Праців­ никами упраВЛі:ННЯ газо'ІЮ­

•• ••• •

молодіжного

1 думки не має про те, щоб перейтн на іншу роботу. Тут вони знайшли себе, проявнли свої здібності. У Світлани

катися

.сltупчення

льоду обе­

режними неоБХіДНО бути ! рибалкам. ВіДправляю­ чись на пІдлідний лов. бе­

8

іменинни,

дівчат

-.

8

:

•• ••• •

подарунки.

мольсl;oКО

ГРИГОР'ЄВ.

ЧИТАЧ ЦІКАВИВСЯ

• гляду дорослих. не дозво.. : ляти їм: спускатися на • кригу, кататись на тонко• му льодУ та крижинах. І : батькам, і вчителям слід • пам'ятати, що найбільше : нещасних випадиів трап­ • ляється з дітьми.

лію Пивовар з днем народ­

ження,

ний ансамбль танцю «РОСЬ)l> палацу нультури і техні­ ки об'єднання «БіJlоцернівськшина)l> та народний самодІяльний ансамбль танцю «ТрипіЛЛЯ)l> Будинку нультури Трипільської ДРЕС.

: рІ ЧlКИ та водойм без на­

але

гуртом· вітають винуватців торжества. Ось і не так давно комсомольці поздо­ ровили Надію Карасюк, Катерину Перкату, Ната­

цям

у концерті взяли участь шість танцювальних нолек-

8 ти дітей, не пускати їх до

ці. колн у ТО всі

народиої

тнвШ. Серед них такі відомі, як народний саМОДіяль­

: дою: Btн кожної хвилини • може обвал.итись. ,: Особливо треба оберlга-

єднає любов до пра­

Праця

фестивалю

свято ХОРЕОГРАФІї

неточний рух і може : трапитися нещастя. Пlд8 t:туп'Ним є обривИстий бе8 рег, що пlдмивається во­

з Бахмача ЧернігІвської областІ. Багато й Інших членІв КМК не місцевІ жителІ. У всІх іх рІзнІ ха·

Тепер, нинн,

Всесоюзиого

8

єва зі Свердловської об­ ласті, Марія Скок - з Ко­ зельця, Наталія, Пивовар­

темпераменти,

11

• : на забувати про небезпе­ : ку. • Небезпечно підходити : близько до річки чи спус-

«ПлосківськиЙ:,. У ньому, наприклад, Світлана Міхе­

міцно

туру

творчостІ.

річку чи інше водоймище, не мож­

молодіжиого колективу операторів машинного до­ їння корів з радгоспу

рактери,

шого

• І, переХ1ОДЯЧИ

інтересів.

У цьому легко можна пере, справами

динків культури і КJJYбів області. переможців пер­

• ках і водоймах не змінив­ : ся, але насправДі став • він ~рих.ким. На таком,у : льоду легко провалитися,.

більше

спільність

відбулося

На такому

се­

кілограмів молока. Кажуть, що ніщо так не зближує людей, як ро­

бота,

радгоспу-комбінату імені

свато иародноl хореографіі. .це був ОГJlJlД-RОИКУРС кращих таИЦЮВ8JlЬНИХ КOJIективіВ профспіuових бу­

..

ністичної праці. А Катери­

у

КУJlЬТУРИ

ХХV з'ізду КПРС ОбухlвСЬRоrо району

Б.

кому­

на Коротенко виборола у минулому році третє Micц~ серед доярок ·збільшенню

11 ВСЕСОЮЗНОГО

• ••• • ••• • ••• ЛІД НИНІ • ••• НЕБЕЗПЕЧНИЙ •: Здається, лід на річ-

доїння

ударники

стор_

• • : На цьому представницькому яскраво-видовищному • святі самодіяльні аматори виконували українські, ро· : сійСЬНі та танЦі народів братніх соціалістнчних країн. • Номпетентне жюрі із обласного будинку самодіяль<ної : творчості разом з вІдомими спеціалістами по хореогра• фії назвали переможцями два колективи - народний • самодіяльний ансамбль танцю «Рось» та танцюваль­ : ний колектив клубу заводу ПОРОШНОВОї металургії. • ПІд музику ансамблю народних інструментів, яким : керує В. Жос, ,наші земляки-броварчани ВИЩJНали бу­ • ковин:ський танець. українську сюїту, танець «Па­ : рубки». : За активну участь в підготовЦі і проведенНІ облас­ • ного свята хореографії за програмою 11 Всесоюзного : фестивалю народної творчості, присвяченого 70-річчю • Великого Жовтня, колективи-переможцІ нагородженІ • Дипломами першого ступеня. Нерівника танцювально­ : го ·колективу заводу порошкової металургії Олександ­ • ру ПОЛІіщук за друге місце в конкурсі на кращу НОМ­ : позицію і постановку танцю нагороджено Дипломом • другого ступеня.

КІло­ у депу­

6240 А

у БуДИВRy

*3

pfЖУ

1987

ЗА ПРОГРАМОЮ

ЇІ

•• ••• •

яку здобув - молодіж .

6.fН3НЯ

ім про специфіку своєї пра­ ці,

просили

школи

У

ВЛ,итися

колектив

після тварин­

• •: • : • : • 8 • : • :

з

кожним

роком

все

нові ВИСQТИ намічають плосківські майстри молоч­

ної· справи. Приміром, КМК зобов'язався у 1987

році одержати від кожної коровн по 6450 кілограмів молока. А для цього

по­

трібні не тільки старання, але й неабиякі знання для

тільки

молодим.

На фото: у гості до КМК прийшли дев' ятикласнuці АСісцевої середньої школи; nечивоАС

та

чаєАС

кОАССОАСОЛЬСЬкО ний

колектив

nригощає

- АСолодіж­ головний

зо­

QtexHilC ра'дгОСn!l п. І. МЕ-

використання

Про самовільие піДКЛIO-

чеина

природного

телем

с.

газу

ЛЕШКО, садку

"Сьогодні в дит­

було

цікаво:»,

--

ка­

же .матусі Наталії пиво­ ВАР груnко.мсоргу КМК операторів .машинного до­ їння корів 3 радгоспу

",Плосківськuu» Світлани

МІХЕЄВOJ

чудова зачіска. Фото Ю.

і в:

гаража

рахування.

В.

Димеркн

са в Jlисті М. О. Лебедин­

ца:. Цього Jlиста БУJlО иа­ діслаио в зового

управJIlИИJI га-

господарства

AJIJI

не

також

103

скла­

.Самовlль­

використання

дів.

гії,

,управлІння

теп­

домо­

М. Нарандю­ грошове на­ а

зІ статтею ливих

Начальник

на

дений акт .на адмінкомі­ сію для притягнення його до відповідальностІ згіДно

перевірки і вжитта: захо-

цілях

в

корис­

електроенер­

теплової

енергії

чи

газу:..

... ... ... ЖитеJlЬКИ міста ЛИТВИ- .

Міський освіти

віДд!л народ­

повідомив,

що

: оздоровлення Дітей в НН-

• 8

і

А. М. Караидюком ЙШJlО­

буде 8 наУ

Веиreреша.

лиць

при~родного

обігрівання

власника А. ка зроблено

донечка. тей влітку цього року.

Віта; хвилина-друга -

газ,у для

дла обігріву теПJlиці жи­

• нова. Івченко, Терещеи­ : ко, Давиденко, МихаЙJlО­ • ва запитува".и в JlИСТі про : порадок ОЗДОРОВJlення дІ-

І. ОЛЬХОВСЬКИИ.

газопро­

відрІзано і заглушено. За

•• •=

наукової організації своєї праці. Усе. це під. силу

господарства

ві'д до тимчасового житла

•:

ників. Усіл"яко турбуються ком­ сомольці про гідну зміну, адже

го

нішньому році буде пІЮ­

ВОДИ7ись так. як і ~ попе-

редні рони

до аварії ІІа

ЧорноБИЛЬСЬНіЙ в

таборах

"rнту на

борах,

і· відпо­

території Бро­

ваРСЬКОГIQ шкІльних

АЕС'...:..

праЦі району,

в

пІонерських

в

оздоровчих

Рцахтор

при­ та­

ПРОфСПіЛКОВИХ закладах.

€.

ФЕДЯR.


" . . .р. .. 26 6ернIUI 1!J81 PO"J ................ .н о в Е Ж НТТ JI« .............................._ ................;

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ, МІСТА І РАЙОНУ; У У другому квартаnі 1987 року при фабриці : верхнього дитячого 'трикотажу •

ВЕСНИ

створю€тьсякооiJЕРАТИВ ПО ВИРОБ-: сво НИЦТВУ ТОВАРІВ

,

Кірова,

пров. Короnьова.

=28 житnового мікрора: йону будуть зноситися, = житnові 'будинки. які

'

Прийшла весна. а з

ваРІВ Hap~ДHOГO споживання з ВІДХОДІВ та МІС,-

,Київської, Семашка,

:. ванням У зв'язкуу з Броварах проекту-

=ТОВАРИ

мог?сподарок дnя збіnьшення в~роБН!lцтва ~o-!

До вlр.ома

=

:

дoдaTKo~i трудові ресурси з чисnа пеНСІОнерІВ, студеНТІВ. до- •

жителів, ВУЛИЦЬ

= Ш.-А.ІІеЙхема,

НАРОДНОГО СПОЖИ-:

ВАННЯ. ' " Він допоможе використо~ува:и

;:

• нею _ турботи про . =сад і· город. І квітує. Кооператив с!ворюється при lfаЯВНОС!1 : і годує земnя,КОЛИ її не менше 3 ЧОПОВІК бажаючих, керується стату- • обробити вчасно під~

цевих ВИДІВ сировини.

• наnежать на праві : особистої впасності ,,: жителям вулиць:, Київтом кооперативу і працює за ПРИlfципом само- живити 'захистити А : ської (від вул. Гоголя окупності і СЗ;МОфінансування.. : потрібні для цього' ро: до вул. ГагарінаЗ ЛРОПОЗИ,:!-ІЯ~И .та за ДОВІДками з~ертатися ботящі руки і садово-. права сторона). Гогоу виробничии ВІДДІЛ фабрики. Адреса. вул. 50. городній інвентар мі= nя (Ьід вул. Київської років ВЛКСМ, 16; телефон 5-15-72. неральні добрива: за: до вул. КiPOB~ - ліва АдміністраЦІЯ. • соби захисту рослин сторона); Кірова (від - - - - - - - - - - - - . , . ,--:•... • вул. Гоголя до приміДОСЛІДНОМУ ЗАВОДУ ОБЛАДНАННЯ : ВІД ШКІдниКІВ. •• щення міліції _ ліва «ФАКЕЛ:. • Магазини «ГоспоПОТРІБНІ НА РОБОТУ: : дарчі товари~_ спожив: сторона), Семашка, - фрезерувальники всіх розряр.і8 (опnата: ЧОІ, коопераЦll пропо~~~~:~::~tим ~c:;:~ .8 нують вам:. " • б . В ·lдрядно-преміальна)·. Д канцям нео XIДHO - токар 2-5 розрядів; , , ля об ро б ІТКУ (рун:• звернутись в бюро - наладчики верстатів з ЧП)" 6-6 розрядів; -= ту І ~оrляду ~a росл~: =технічноі інвентариза- наладчики зварювальноrо і плазмоrазорі-. нами.С?ВКОВІ й УНІ • ції на адресу: м. Брозальноrо обладнання 5 розряду;' : BepcanьНl лопати, 'по• О' 'й патки • вари, вуn. nlМП1 сьnопатки гра - інженер-конструктор: : б ' , - =«Торгмаш) ка, 7-а (район заводу - контропер верстатних І слюсарних робіт. ельки, совки та виn= ) Дl1я вико5-6 розряnів (опnата почасово-преміаnьна). =ки дnя р?зсади. садо. ,... на, nоБОТУ і назад возить тран-.• во -ГОРОДНІ •• нання заМО.~,лень по ІНРобітників ' . виnа. • роз,_ ~ •• вентаризаЦll житлових спорт заводу. = пушуваЧІ, р учн І кульб' . . Звертатися на адресу: Княжичі, дослідний за- : тиватори, борони, саКрім того, вам заВНОСЯТЬ добрива: УДИНКlВ, переоЦlНЦ~ вод обладнання «Факел:., відділ kадрів. •• ПИд ' . пропонують візки й ранньої весни або во... будов та споруд, яКІ • ля зрошен~я ДІЛЯ- тачки, вила для навансени, коли перекопу- =знаходятьс.я ,'На зеАвтотранспортному піДПРИЄМQТВУ 16 13209 • нок: комппекти . дnя таження соломи, сіна, ють грунт. Крім того, мельних ДІлянках гро-

= = .!

=

!

=,

=паливу. механічНІ на1. Молодші продавці для продаж~ таnонів =соси та ЦІланги різної і кондуктори (неповний роБQЧИЙ день І робочий: довжини, розпилювачі тиждень). Запрошуємо пенсіонерів і студентів. =та розбризкувачі води. НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

2. Водії категорій «Д:., «Є:.. 3. Слюсарі по ремонту автомобілів. 4 Автомеханіки. 5: Інженер-будівельник.

: •

Для боротьби з шкідниками і хвороба-

=ми

рослин: обприску-

: вачі і гідропульти.

За довідками звертатися в пасажирське авто-.

Для доrляду за са-

= , =альні (для підрізуванДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ • ня виноградної лози); ТА ПlДПРИЄМСТВ РАПОН)"! = ножі для щеплення, РАйОННИй КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ: секатори, садові 'Ножі

транспортне підприємство Н!! 13209. Теnефони: д?м: ножів~и склад~5-30-18 5-30-04. : НІ,шлаНГОВІ та спеЦl-

ПІДПРИЄМСТВ ПОСЛУГИ З

ОРКЕСТРУ,

ВИКОНУЄ НАДАННЯМ

РИТУАЛЬНІ: й ножиці; гілкорізи, ДУХОВОГО плодознімачі та ін:

=

органічних

граблі, ~

добрив;" в період росту та пло-

серпи,

коси;

молотки косовідбійні з бабками; косоклепки, мантачки, бруски для заточування кіс, сап

та іншого інструменту.

Дnя rpYHTY І рослин

- мінеральні добрива. Вони збагатять землю 'своєрідними ві-

тамінами, отже сприятимуть

інтенсивному

росту рослин. Треба

лише докласти зусиль, і земля щедро віддячить багатим урожаєм.

:

ремонтує, утеПJIює та очищає димоходи, видає: населенню та підприємствам, які знаходяться.

До УВАГИ ПАСАЖИРІВ З 1 квітня ц. р. автобуси міських маршру-

= тів.м.м 1, 2, 3, 4

на території раЙQНУ, відповідні акти. (Акти, видані іншими підприємствами, не дійсні). : - вивозить сміття, :

=

працюватимуть без кондукторів І кас., Право на проїзд в автобусах дають лише

- викачує нечистоти. місячні проїзні квитки,· закомпостирува'Ні Наша адреса: Велика Димерка. вул. Вокзаль-. абонементні таЛОНІ! та спеціальні службові на. комбінат комунаJlЬНИХ підприємств. посвідчення. Телефон 26-3-37. 'Адміністрація. = Проїзні квитки на місяць та абонементні • талони можна придбати в усіх касах магазиracTpoHoMTopr Дніпровськоrо району Києва нів, кіосках «Союздруку:., касових пунктах протягом року без екзаменів автопідприємства. НАБИРАЄ УЧНІВ В ШКОЛУ-МАГАЗИН : дnя підrотовки. молодших продавців • і касирів-контролерів. : Промкомбінат райспоживспілки Приймаються особи з середньою освітою.: ПРИПМА€ ВІД ПlДПРИЄМСТВ Строк 'Навчання - 6 місяців. Виплачується сти- : ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ШТОР цендія 52 карбоваfщі 50 копійок - 63 карбоз тка~ини, яка є на промкомбінаті. ванці. • За довідк~ми звертатися на адресу: м. БроПісля закінчення навчаиня надається робота: вари, ,вул. Богунська~ 22, промкомбінат. в магазинах торгу. Бажаючі можуть продовжу-: '

= = =

=

ваТ!І навчання J Киї~сь!Сому технікумі чи інстим

=НАСВ1d!:НИХ ао втоМА ЖИТEJIIВ IП'нКТlВ •

Звертатися на адресу: '252185, КИ1в-185, про- : РАВОIfY спект' Ворошилова, 39, школ'а-магазин-926. = ,у 3J!.'яаку 3 неоБЦЦНlСТелефон 518-246-10. IxaTт.~ ~iД6C6TaH8Ц6ii метро сПіо- : :~c~~=г~a:~~::,e,:~:. нерська:. авто усами ~ ..!!~ ..IJ , ДО зупинки =кож 13 ~Т'80ренням знач«Червона рута:.. ! ких запасів його иа скnа-

дах облвикоиком дOЗJJопив в ~ploд з 12 берез-

g=

ня по 15 травня цього року зб!nЬ6ШИ'1'И норми

з 2 Тorт=o:,

один талок.

PabввODO..

в. розрахунку

рослИІН не-. на НОВІ ЦІни.

обхідно додатково піД'-: Інвентарбюроприи­ живлювати ЇХ сухими: має громадян в середу чи розчинними добри-:, з 11 до 20 години та в вами. суботу з. 9 до 17 годи-

Мінеральні

=

добрива. ни.

зручно упаковані, до !:Іих додаються

=

.реко-:

мендації щодо засто-: сування та умов збері- • гання. : Отже, правильно ви- : бирайте , і вчасно за-:

СТОСQвуйте

МІСЬКВИКОНКОМ.

Дослідний завод об~

ладнання

«Факел:.

приймає на відновлен-

ня розподільчі вали у

комплекті з важелями

автомобіля

мінеральні: всіх моделей.

добрива. • УКООПТОРl1реклама. :

«Жигулі»

Адреса заводу: с. Княжичі.

:====================================================:

а також

туТІ раДЯНСЬКОІ ТОРГІВЛІ.

доносіння

=

=мадян,.

У комбінаті громад-:

Промкомбінату

СЬКБГО харчування ор-. ганізова'Но одинадця-:

райспоживспілки НА РОБОТУ

тн місячні курси підго-: ПОТРІБНІ: товки конди'терів тре- = ' rоловний бухгалтер; тього розряду. Учням. бухгалтери; виплачується

стипен-

=

у ковбаС'Ний цех-

дія. Приймаються осо- =майстер, паборант, інби віком до 30 років., : женер-технолог; Необхідні Докумен-. у швейний цехти: : 1ехнолог, технік-тех- ~аява, : нолог ВТК; _ автобіографія, : слюсар- наладчик -~КОП1я атестата. • швейних машин; _ паспорт чи ,свідо-; на свиновідгодівель-

цтво про народження,

=ний

пункте. Рожни-

_ характеристика з =робітники, електрик, попереднього місця ро- =тракторист. боти, • За довідками звер- МеДична дОвідка =татиея на адресу: Бропро стан здоров'я вари. вул. Богунська, (0-86 у). : 22, промкомбінат рай- дві фотокартки • споживспілки.

=

(2Х3 см).

Звертатися на адресу: Бровари, вул. 50

= .-_______.. = =

років ВЛКСМ, КОМбі-: иат громадського хар- •

чування, ВідЩл кадрів.

К-олектив

миф

=

ному

.•

Аоставии

смертІ

АДРЕСА РЕДАКЦII:' 281020, КIIilCЬKa 04.wKn., М. Вронрн, .,.а. l(иТ.е.ка, 114.

т.,.ефОММ: Р.ААМТОра - 4-01-71; 81мІІІУ n.pylAнoro жи"... - 4-0+81; 8ІАІ1081NW18oИOrO С8М,.,..Р'І. .IМlny clll"c-oro \ ro.cnoдapcт_ - 4-02-12; МOp4lCnOM,,""'. .ICI4888rO ..... ,ІІІОмО.,.... МIІ - J.ta.lt; _cтyn ....мa pe....К'J'0P8. 81М1М8 ""~OIIOCТI истl. І ••СО801 poIIetтM - .......t.

раЯвузла

зв'ЯЗКУ висловлlOЄ щире спlвчУ'М'Я ЛНС'І'оиош\ А!JIЬ­

_)'И

А. А.

3

ТЕРТИЧ­

його lатlока.

Іцекс:

приводУ

81285.O5cJlr 1

oфoedd.

Д~

~.

14.т dРlhdрllllИll. 3амовлеИIIJI 1'1\

ТIrPМIC

121)1.

#47 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you