Page 1

ПP"O;Jti!TAPI ВСІХ КРАТИ, ЄДНАЯТЕСЯr

орr:ли . ВРОВАРСЬКОГО

М'ІСЬКОr8 J(OMIT!T·J КОМУn·ІСТИЧНОJ ПАРТІТ ~ )' . КРАІНИ, ' МІСЬКОІ , І · РАЯОННОJ PA;ll·HAPOДHHX . .ІіП)'ТАТІВ КИ1ВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Н 47 (6920) •

· Гаееn ~ а 17 .JНітва 1937 року •

Середа,

. .- ... ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ .. .

ТЕХ Н _ І Ч НЕ ·ПЕР. ЕОСНАІЦЕНН·Я ·. J &У ДіВИИЦУВІ . Гоnоіtва .умова ППІвдхоrо

-ту І прод""ТИВВОСТl

у труді. На засІданні шта- Мельник

нина nрацюватиме на СВ()· будуть

_ О

~ 'citau .. 1.8,32 тИсячІ карбов~. Не вІдставати qІЙІМ: J.з ~~бJІ!кавСЬІUП НДІ про комп-

,, •- Питавц JdА8.ИЩ"еВВІІ · тexвtoq~oro Р~!Івя виробнв.q,;8,a, вDWI\i1~'1'~qJ . ~ - -буд~~е~Ііому поІ3ді у комп.іе~>сі .з; пит~f(МВ . ваукрво1 ОІ)r~заціІ та ме:ханlза- j' іЦJ. працІ. ЗоЦре~а. торІк , рівень _м ехавl_ за_ ц_ і ї _аємля- . mіх робіт смав тут 99,5 -проц~нта. в!ита~ио-ро_з· _ , в8втаЖуваJіьцх -':- 95,7 процевта. _ беr~ · та ""3~лtзобетоцввх : ё &4.~. ІПТ)1\аТурІІП ~ ~~ _ІІJ8mfJ· ІІП - 92 ироцев~. :' . .·,· . :~о. , . . В opraЩaaцtJ · ба'і&ть . ре,ер:вв для пода~~: \ хавlзацtІ_ . тру. ДQміет_ввх прdцесі_в о Так, немало ' "МО~ І .пвв~теА існує дu.. бі,JІЬшоі мехав1зац11 ваваJfІшк.f· 8аивя:, та . poQaJitaar~aввя · пІску, щебеню, це:~2

сомом~ І,мім

~~=~ny

!' В

t

:gо,Зра~Н:~. АJІе вже

б • ~ можна '.сказати,

:5•-

Що

ло;; ~:F~~ц.rі~тк~~. nер~важ:На бLльшlсть--,-8~6

на

tаб

яке>Ют с;.: затверджено членів колективу МоіА

·

бу дуt. ь

керуватиме зайнятІ на · своУх: ·· 'Doбo'lltt

~дгото~ , дtі~І м!сцях ~ на виробництв!

суботи~;.;Е·· лив -штаб ди- мяса. _Працівники. Я!<! к~

зайняті у сфері м~терlаль ного виробництва. труди: тимуться на вnорядкуван иl територій радгоспукомбівату. _ На.лвтянц! даЛИ СЛОВО ознаменуваТІІ

день суботника виcoкoлродуктив;кою nрацею. У фонд. nятирічки вони !Іирlши.пи перерахуrати бІ.J!ьш. як l50P карбован-

ьсіб. як~ будуrь nі,~Хбивати ців зароблених коштів. · n!д<:умки субОТ!fи'Ка~ • · М. КОВАЛЕЦЬ, , Чітнай фронт · заходів, секретар парпому.

ИКОИІJІВ

сlву ко:Пективі· праrвуть збІльшИти 1ндустр1аJІ1зац1ю

коеq

вивезеннІ - місцевих з J'lKOI виготовлJ'lю.rь

~.

'.

"

.

:ввrоtОnтв

твсn. карСЮІіавців.

nродукціІ ва суму

поназують

механізатор _ добрИвах

HQM·

· На

суботВВRу

елеИТ,0мt;ВТ&8ВИІІ

:юбов'яза.пись

працювати ва .зековомJІUІІХ матеріалах.

Фото В. Ввnо.а.

:

(~то;qюнlка РАТАУ).

в1йіf1,

відпрацювати

вийшов

nереможцем

ціа.пІсти~ого

План випу~ку

ЛИ1Іарниц1·

со­

змагання.

nродукціІ

виконали

106 ,.процентів.

на

На

103

вони,. проценти завдання лютого

зо.сов·я:~а ...... . сь виконаЛа бригада В. Ю. v ., ••ч

зекономденій

Євrен Андрtйо- сировинних матеріалів, до- ниць.

Минала , Миколайович вич Но.зуЛя . Хлібороби бивається бригада Л. Р. · · О. МАЛЬОВАНА, Шматко. Микола Аидр!йо nратнуть зробити все мож- НечаєвоІ з цеху . ливар-. · еJЮвоІІІст за11оду пластвич. . Нлимась.

·

Микола .'Іиве . для того,

щоб УР<>- них вирОбів.

·. Андрійович Висоцький ra жаrлися nоЛя. інші. Денні норми вироД. МИКОЛАЄНRО, бітну вони виконують на rромадськвй кореспои-

120-130

nроцентів.

дені.

··

Так, за ми., · мас.

ОnератианІ данІ

'

дмсnетчерс:ькоТ с:JІумdІм

По

запланованого

впровадженвJІІ техволоrічвоі JI!вli no введенню міне· ральиих, ппаствфікуючвх та морозостійких добавок

460

Хд~бороби

радгосnу сяч тони вони вже вивез-

«П.'!осківський• лраrнуть ли на поля майже якнайбільше. виАезти :tlc- сячl тонн до!$рив.

цевих .добрИА на пмя nід

Уда~иою

майбутя1 врож!У зернових значаються

і

нормових

~ овочІв. працює

·

культур

та

Г. Ф.

(Перша rрафа (кІлоrрамІвІ. APYra

порівняно

3

механізатор'! В.

К

імені бО-річчя

СРСР імені Кірова

У господарстві Ma.nюrA, С. П. Строкач та с:Русанівськнй:. заrіи родючостІ. інші. Вони значно пере-

:lПЗ сРу11.ня:. . Механіза-тори трансnорту- · вИконують деннІ · нормtt сЛухівський:. ють по 400- 420 тонн по- Ві,ірОбітку. іМЕ'І!і Щоо. са . живи за день. При кяарН. СТРОКАЧ, ~50бi'~!JhK;!JI~ т02.1ьнuму заrд?.ннl 25 ти.диспетЧер. «КрJ~Іі.,івський-.

-

надоєно молона на 11оровv більше (±) вбо менше ( - j

18.ІІІ.1984

23 ти­ сПлосківськнй:. 16,1 12,8 nрацею · в1ц­ «Авангард:.

· Цибаньов,

раАс:ІJІьrосnуnраІІnІння

про середньодобОві надоТ · моnока у rос:nодарс:твах раАоку .38 18 6ере3НЯ 1985 року

тони з.а день

·

На . аи:І.~: : . браrцвр, uе.іромоІІ'І'ажвmdв П П . .

Процав і QДНR 3 . кР,щІDt;~Юбt!ІРІJdИ А: С. Романюк. Іх брвrца вже BRJIOB8JI& евое П'JІІТІІрІчие завдаJПІJІ.

2 дІіІ. на Дем'яненко з цеху nресо­ сировІUІ!. вих виробів. СумлІння 1 загону родю- Високих · результатІв у ро-. наполегливість - осцовнt працІ чостІ керує бригадир цо боті, а також по економіІ складники успіху · робі!"·

високопродуктивноJ

:!2ВІщ б · д·

щеиви, а.!'~"' XXVI _з'ізд RПРС назв3:в n1 з<tв~ання ОДНВМJІ З н:;J;ва<:n.'ШІі~ШВХ З8В~ішЬ буД1ВеЛЬНИКШ.

слово

70

вершальному

12 транс- пости. іюрrних одиниць. Зразки Роботою

rtоиструкцІА тресту •Броварисtльбуд,., Ві~ иедови КОНаВ · 31!Bд3RJIJI . З виробнвцтва прОМНСJІОВОІ П~оду~­

нвх бJtокІв. ЗrадаиІ JІ1н1У ма.'ІИ зr.J"'НШити тр 'і і!Оза­ трати буд1вввцтві1, ,цатв відчутну еr;оно~lю ц~меР · ту. Ппав впроваджевия потокІ}вих методІв бу)Щ3ии­ цтва недовІffіоиаJІИ ПМR-7, ПМК-9, ПМК24. Ці та деяк11вm1 орrавtзацlї повинні наполегливі­ ше випі~·куватв резерви дu впрnвадження тсх_нІч· них новинок. Іх праціввики мають зайиs:ти наиак. тиввlmу позвцtю в пвтаииах техЩ'Шого ш·реоt,ца­

воВJІ дали

більш ях

.к11арrаnь~;~е Вони зайнятІ , на вивезен- Вітчизняній

добрив зайнJ'lт.о

Се~~д

1 .потокОвої Jtiиli дли виробиицтва керамзит::Jбетон­

ІІмнонаn.м

на

стервІ .. СПМR-б80 . вирІшує зараз завдання 1!-ерехо~· від вузьковlдомчоІ системи орrан1зац1У буд-.вІmцтєа до єдиної ,сис;темв . . по(ІудовавоІ ва базJ шврокоrо внкористаІПUІ у вІqJобввцтвl типових рішеи_ь. Однак де.ttкі колективи з~~;вдавия по техвІ.ч:кому

для

• .• .

rRЧRRЙ суб_отвик, пpвt!U'Ieiudt Hlrl рlчвицt 3 дня: вародЖеВВJІ В. :f. Левlва. В день с'Іерв!)иоJ суботи•

завданн" - ІІІдтрансnортуІ!аnм 26 тисяч т·онн . nожмІ!и. ні на поля торфокришни. наnриклад,

даJtчвка ва 'зьо1щ· alfo в монтажио-заrотlвель~t май­

коштами

·.• .

році . оди-· надцятоІ · n' .ttтиріЧки робітПо-удаfному трудJІтьс:я н~ Чималу ,ttonoмory nода- ники · заводу пластмас.• До виеаенн сіРrІмІчнихpaArocny добрио ють х:тіборобам водії із 1 40-р. lччя ·ПеремоГи ·радяи~ на 11en" ХJІ)6оІ'о8И •Пух\вс:ьІJМА• . вонм Аос:тро- Жу.пянськоІ автоко.пони. сьноrо. народу у Вепикtй·

моитажвих робіт, - тобто, перевес,;:и виконання яхнай­ бtm.шоrо обс.ІІ'rу цих ·робіт із зовв будІвельного май­

та

·•. . . r

Усnішно трудяться у 38· ну лИй місяць П колектиз

' зав.даи.вs

нч 'еково_мlІ буд~е~ввх матеріалів · та еверrорес:;'р-

тервторією

КВІрtІJІЬИ8

робота по впроваджеивю ва будовзх новоІ

ц!І із аастосуванвим бриrадиоrо підряду; не зум;в розпочати в друrому . піврІччІ впrотовленвlІ щиtо~о­ rо паркету та рейкових . щитІв, які сприяли б ск/\· роченню труАОЗатрат будівництва; не вирішив питан·

РобІтп1аr -~ ·;. e4eИpoaupa'l'IIOro . ааводу . однв:Мв _ З Jieplll1ix ·Щіjщtу~сі. ·.)іа ·' інІціатІІВу трудо- ' вих ~опектввЬ:' М~квІ! пров.!ет& · 20 квіТВJІ . комувlс- .

-===============:;::==================:::;========== в ЗАВДЯКИ НАПОЛЕГЛИВОСТІ

техвlки здtйсиюtтьія в СПМR-580. 3а рахунок тех-

з

.

ни виробничих підрозділіВ. затверджено також nnaн роботи · штабу. f{им . nередбачено офор~пенІІя наqчноУ · агlтаціІ, · визначено ·

в!чвоrо переоеващеивя тут перевиконано торІк пла­

ня

майстервl.

JITO _ n."р· о·.·Іш" . п•о opr· 11.130888 .0·. · . . . . . ••

орrан пцІїt~~ ~.Р

техиолоrtІ ·росту орrівlзаціІ буд!ввицтвапрацІ торік :~:а~о продуктивності на 2трестом .2 про-

досJІ!дио-експериментальний

·cn1.Juul.

nе,рерахованl у

СВ .

ректор" · · ~ _ · · с1ІУ·комб1нату ю. r. ІІ · ривJ[ до ~к~аду штабу · ··уаtйшJІИ nредставни~ 1'ІІРТійноJ, · прОФсnlлкОlЮІ . · -f·- комсомоль· СЬКОІ організаЦІЙ, керіВИН

і завдяки удосконаленню tвдycтplamІJaцtJ ' !з мстосуванням прогресивних кон-

-

ПраЦівники,

рІччя · СРСР уже ·$ара• . ма- KJJ _ntдро:!д1J!1ІІ nередадуть

струкцtй , та матеріаmв

иедов_нконаJІИ.

посередньо на своУх робо- rоаова ко•~туДЗ~~

чих місцях.

=:::~ц"t'.-r.;--.~• ·..у !ftfa~ - СВ61 ~onoeaц!J і .

.

матеріаm~. ВІдчув~- . 'f ~~=

виробнвцтва

ство перерахує 460 карбо-

.,.,-

маАже м.ІС:ІІ!'~> п~мwасть. ·~t вихоиуватвмуrі.ся у с:я рр дн11. мqмунІ~тмчмоrо Af!JПo субоТВИRа, буце вн~~~Т;:.:ІІсаР.::lnУ-=~~:::;.~~ ЗJtаЧено на засіданні щта­ •Каnмтякс~оІІий• _ Іме _ · _ нt 50- бу щсля тсrо, як кер_ lвии­

DЦІршому з~стосУ'UІЩІ_·.~ - - .... . ._.. ... . . .• ме:цвlзацlІ~ ~ бі~шому · обсязі, в бІJІЬ~,:~ тур!. • . .· . . · · ·' . Пов'вlсТіО аравввс.tt з . виховавням МІІІІУлорlчвоr~ D.JІаву по вов.Ій техвІцtІ трест сБроварвпром~ло буд•. Від впроваджеВВJІ BOBНROR тут досяrвуто 129

nе'реосиащеиию

.

rолова профкому спецtалlзо:вавоУ проехтвоJ

., .

щ б

ае.Ссие Ьsфор~е забезпечеІІВJІ ПДБП-2.

ио-мовтаЖВІІХ робіт. За рахунок nідвищення рівня

1

Колективи тваринницькИх Ванців. · ферм nрацюватимуть бе~- . ·

r.

благ{)устрtй територ!І иаJноло адміністратИвного бу·

від . вИІУІоr.' ';w~8.су кf}~е:ктішу, допІJІІ?;аrає доrовІр, укла-

ос:тІРІвіх.

дали

Ух робочих місЦях . Rpl•r фонд ХИ n ятирічки. того. заnланов8ІJО провмnс· ГУЛЯНИЦ~RИИ,

' ДніtІіу' tt6 ' вулиЦі ГarapiRJ.

вет.ІІП матёр1ВJІ1в, прискорипо виконання будІвель-

no nронденкю · 20 ферми. зокрема, ремонту·

більшІсть учасників субот- nlд час св.~tта працІ ·кошти не зайняті у · сфері .мате-

Му умовно вВJLJіьвt;!во, ях 1 намі'ІВJЮСJІ, 5 р0б1ТІО!R1в. Річвий . екоиоМіЧвJrй ефект від в~адженвя нови-

Застосу:ваввя JіовіпІок дапо значну економію буд;l-

та інш!

бу no nровед~нню свята . слово 20 квітня домоrтипрацІ який· oчo.mm на- ся виконання виробничо! чалвннк майстернІ · л. л. програми на 110-120 ЗЛобін. nередбачено, що процентів. УсІ зароблені

.пtзовавп досить ·важливих заходів по впровадіІ'ению вовоі теіЩк11.1УТ 1.3 __,. _перев~о!_Іаио. Завдяки цьо-

твсn карбовавЦtв річвого економічного ефекту nри JLIWil 92 , тисячІ .. и&рбовавц!в; знижено собl~арт!с~ь буціввRцтва ва .128.5 тнсяч1 карбов~Інц!в при nna. .l 66 тsсяч; умовно вивlJІЬнен() 43 _ робітники при плав1 38. · · ·· ·

КО-!18НТИВ1в

счерв6ну субо-. Вобликова, З. В. Плак- тимуть. вологу, nроводити-· карбованцІв. У фонд '.'_я: ту• новіЩи досягненнями сюк. r. І. Будник. о. в. му· "'Ь культивацію. гnvт·ту. · тирlЧКВ· .наше. господар

п<Ісrtйво jфоЩ будіве.пЬввй поїзд .N.! 2 (ПДБП-2) тресту ,сУкрелеватормJІВвбуд•. Із 23 повністю реа-

BeJJRXa

трудових

_менrвати

' Один 'із· кращих копектввlв у цьому вlдношеивl -

1 потре<Іу_ в

тиву

п.. · ударники KO!.fYHi- Якщо дозволять погоди! ван_Всього ня. в день счервоВІдгукнув""". · ь на за- креuа, ~ '" , умови то механізатори 1 .... клин ~осквич1в .. проекТу- стичноІ праці Г. П. Ха- росли~ники вестимуть по- ноІ суботи• буде виробвальІJи.Ни вирішили озна- ненко. Т. О. Пузlна, С. С. льовl роботи _ закр~а~ лено nродукціІ на 24?6

' , : -у б~lвепьіrих opriudзaцlяx міста і району немало рОбmсіІ дм удоск~валенвя виробнвчого потеиціаl1Y · po'nтsy .творчої активиості працівників.

IJimJix

•nY·

ТрудІвимни .paдrocny . р~льного виробництва, хІ.еький• пІдтрима.аи tніціа. проводитимуть благоустрій Москви

.JІJІ сіІл, звань, майстервості - обов язок керівника буДь-.ІІКОrо pf&i'Y, кожвого трудового ·колективу.

дeJUtвx

_ _ _ _ _ _ _ _181111!'_ _

Активна nІдrотовка ·. 11/0 моУ ці :nt1 у . npoфcnlnкo· кіІІтня комунtс:тичиоrо t;Y; ватимуть огорож!, загони, муніс:тичноrо с:уtІотника, !ШХ груnах . майстерні npo- 6отника, nркс:мченоrо 1 ;о·и ж атимуть дерева n~ис:•яченоrо 115-й рІчницІ 3 ХО"ать ··..:ори. Іх учасни- рІЧ1tицІ дняу ·нарОАJКення У~ !з ь мут'ь 3 дня Н)Іроднсення в. І. nенІна, ...,. ...... 8. І. nеніна. ньому В(3Ь. на~~д і1 суvотнику ·ведеться у коnемтнвІ c:ne. ки . беруть nідвищені зо- муть учас:ть 2~0 працІвникІв участ.ь також 50в nрацівцІаІіІ3оІІанІ)Т · nроемтмот май- бов'.ІtЗання на день кому- paдroc:ny сПухІвс:ький•. · ників сфери обслуговус:тетеnрпнм. 'ця'н,.с:. титуту · •ГІ"роnром- нІст·~·но· го суботника. Зо..

вввёв зупввятвсJІ в1 ва день~ .Боротвс_я за швидке

3

СУ&ОТНИНУ'

У фон~·. n! ятИрічки

високим ЕНТУЗІА·ЗМОМ

І ' щіІрQке вИварвстаивя вауково,-техвlчвих, економlчвиХ та еіИ'аJіJз~ ВОВППО"F:. 'за СТВ(Іf'І!;!НВЯ кожному upi ~в&Uовl можJІВВості ефектив~ого застосуваІІ-

д--;

АаУСТРІЧ

року. •ціва 3 коп.

1985

'1.\~ -

3

..... •·· 1 в промвсл.овості, - · впров а'~~же'віuІ вовоJ те'DdКи 1 техвмо,tї, . заміна фізич- , во- звС)шевоrо ·т.а. морат.во застарілоrо обладнаІПUІ · __. не по у ваш чае. прецес теАІUчвоrо переоснащення . -

ираці в бу/d.ВІОЩтв1, п

·.~·

березня

20

12.8 +0,5 11,1 -0,5 10,2 ..:...о 5 10 ·0

· 7,7

7,4 7,4 с:Літківський:. 7, І с:Зоря:. 6,6 Імені · Мічуріна 6,5 імені Докучаєва 6, І

+ 1·5 сГого,,івськиА•

9 8 -1,8

g'2 ' 8,9

р. ).

+0,2 · с:Ве.~икодимер.:. + 1,5 с:.Жердівський•

0 + 1,4

+0,3

+0,7 +0,5 -0.1 о

+0,4 +1.3

сЗаворицький:.

сЗамаений:.

58 -1 ,5 ' 5,2 +0,2 4' 5 +0,1 .

··

7,~1 +О,З1:

По району


стор.

2

березня

20

. · ' · ІрАf• ·[~Вf4ВВJІ~ІіІСЬІ. . . ~#а~#~1~:~!

·19_85 . рок_у

нrовє

житт·n ...) .· '"",..,i&U і і

1

·* j

··. !.~~~· ··

~

r

- ~~

·

· ' '·

8

·

·

науЮІ

1 ..ехтн..

nepmt:

...,.т ......,n&..~JOtt.Atclв, nнІ І 1І •б .оажа 10 r., статй--.mtё:ьиовнми передоао техаолоr w аа· ща УМ

cneцJanltтaмf!І..

.

ВИХОВАННЯ

·

Сьофднt баrатющий до-

є всІ умови для усnішно-

': <u_ ..:vJ 'l'l в е Jl ь •• в

:. 8' редамq\10' ra:se.и каАХо· ненЬ СТОРІНКА ЩПС~КQВQ-І.ІАТJ!ІОТИЧНОГО

.1

C.OJ:OAИt· ми стосуаакнЯl\4

?Д.7~:і;:.:'З::~r::: · ними засобами навчання, e~Ptii'Ra ' У'И.пи· обладнані за останнім к

........... ...... --...-а· ще ·.

у

словом техніки .учбовІ ла·

ІнФR()прfJ- rіере.д~І \)(ЖИ. З itep- бораторІУ. в училищі гар·

nроnонусмо · po:inu~At!o · до- дуктивних М'ап!КН І "мехt- ШИХ днІв Ве.пикоr ВtтчМ· ні · спортивні комnлекси, технІчних · нІзмів, прогресиВних ма:те- няноІ 111-йии 'СОТНІ вихо- гуртожитки. .Цо nослуг

цен_т~, ".<"ндндата

~:~,=:-:а:==·ріаліВ" 'і консТJ)укціА; . BR· ванців · училИща брали курсантів бібЛіотека, у м11гає глибоких знань . У · учасать У ~кй06:н~ntхдіоятхи. У8 фGнда.х якоІ більш як 750 нерапа армІТ -А. м; Ко"-а~ьіІ, . 'Ц1й галузІ. Тому ·tt не . ДІПІ- ряд х МО у-1 .· . • . тисяч нниг, журнаЛІв. Во·

• n%~=~.,'j~;,.м~-~=rn~::

- - - • СОЛДАТСЬКА

д<fЛЕС'tЬ - - - - -

Атак·а

·

РадЯнських

·ланки

умов бойовоІ nІдготовки , побуту во Інів арм1І і фло· ту. Завдяки Іх nрацІ nіД· вищується бойова готов·

АрміУ ського

трансnорта

1-ї бів оборони

ескадрильї 63-о Червонопрапорвого авіаполку 132-ї Севастопольської авіаднвізії. Екіпаж бомбардувальника, в складІ якого воював лейтенант

зенітних

засо ­

і атакувати

, його. Озброєння літака дозволяло це зробити. Воно складалося· з nвадцяти фугасн.о-авіаційних бОмб і семи великокаліберних ку· ле~1етів .

·: ·nроцент офІцерtи

нерною освІтою;

- одна з найбільших св! А вуз_ Івських бібліотек . Ве· " рома... ян· ликою популярністю · в

висо_ кий віддано виконуючи · · · [.... . .. .. і t ·

· ..

·3

Інже· в

....,ькооиn,

·

СЬкий Обов Я30К, ко~андн· училищі користується вій-

ри, BИJ(Jtaдtt'lt

.

ПровІдним d!Ц'JrМ У'fбо- У'ІНl.ІИща

1 курсанти ськово-наукове товаристм t-'1'8орюв1W!и ру· та ку~антське nроектно·

nокладено tlИM закладом. а:Кий з.дlй- бежі Оборони навноло Ле· конструкторське бюро.

ВІйськово-Морсь~оrо . Ф.nо· ТІ.к. доцеR',І'У, кандИдату ту. в ЛеніІft'Р'8~.е uще 'J'et)Jl'limx ffl~YR• маkтру військове tиж~н.еРJ!t бУ%!!_ · Сп~ СРСР 'і'хьа_овниk'у вельне Червон~рке f . . Дм!fr'{J11$y п}fіІевоєно

J.

Радянсько! училище

1м~і . ~l!paJ!a aaЦRJt Гe.JR)fl itQirJJeьt<oro

лящі

n'ять рокІJ .. П1с· ~rпиtтсь!tНІ

-

· 3іІr~Н'ИК1в

ви'конання

грандіозно! жують вищу

OCJІ1ty.

nрограми капІтального бу- nрисвоюєтЬсJІ

Ім кадрІВ та 3рUЩ:ІІе

ІійСЬJС.. ІІе МаJПІ« RJІJІПІ

д!вництва нашо! краІни. звання слейтева!Іт,., ІИР· .цань нома:и~ 'УЧJІ· Сучасне військове будів- ється наrру.ФІ_Ий 3К!і!С ,1.\ПІ· тпца бум ищро~о

ництво, яке

ведеться на nлом

основі найновіших

інженера

досяг- союзиого

ЗJr.~ ' GрJ{еном

зразха.

ЧePJSQ"fl()ro

ПРа•

-.а.

ськнй,

М . УРУШЕВ, .цецевт, навдвдат rexai•·

чаІІьнннІв, шистІв на

На :sнІмму: nІонери ШИОІІИ одного l:s' стендів.

Фото

·fie.JR ·· .·· штурман Мозврс~ ·.·• . nорт.. tlacn.paв.ru. ж _pQIIOa· - ~··

. ..-~

1}1

XY1fOK

'.JІейтенанта ,р~ова

·Д.ІІJІ нащоrо льо~!Р": б~,, ~~ТІfм: швидко, не· ro тoвap~f!Uli! в..uрцu,т..-и-. сn~'tвано напасти на фа­ ним на 1\ІІЦНІСТЬ. мораль- шист!в з боку сонця 1, не вих 1 фізичних сил; екза- д~ши Ім оnам'ятатис~. меном на безстр~ніс!ь. nровести бомбометання. Нерідко в складніи боиоПісля кількох хвилин

командир натис­ nедаЛь і літак

Pean \:saцln ,цвдань циіІІІІ~ ноі оборони -(ЦО) неможпн .. nиІ,ноt nІдготовни н• воснІ:sованих формуван~~о Мета цісТ nідготовим nІА­ rотуіtатм 1110дей до :~~~агодж•· них ('Ій у :sонах nореженкn

пише мужність і відвага, _ слухняно розвернувся влі­ але й вннахідлнвlсть, хит- во.

ідучи

... Весна

194~.

Ce:s

паралельним

рощі, вміння ввести воро- курсом .3 транспортом. га в оману. Через якусь мить було

року. зроблено ще один розво-

Війська 4-го Украl!кького рот, 1 бойова машина ляг­

фронту. Окремо1 Примор- ла в nіне . ськоІ армії при підтримцІ швидкістю .

З високою· несподівано

М. Семиноrа.

Готуватк иевоєнізовані формування

т~-.r1mщх членІв еніпажу

вій обстановці на допомо- nольоту rу екІпажеві приходили не нув на

янІ громипи фа· нашій импІ • .

6\ltn

фронті, а :,taк1J111R8 вtв . Ііій-:_ за_т. що JUлоти . fІокнаули ву у небі . нац н~"·'~такув·аrn· ,· ::JIPaRC· 3

будівельника.

'" npo визвопеииn міста , а також npo видатних воєна.

~ .z·. ·~т .t.CJІ '.rGIJ. ХМ~ІІІИ , Цим ма-

бойі._•

Богда­

ХорошиА стеио~~, npHQII· ченин 40-річчю Перемоги, аРQбипи учнІ мІсьно_т шнопи Нt 6, На ньому вміщено· ~а­ гато реnродунцій \сторМ'!.• них фото:sнімн\в, nнІ вІдо5ражаtОть nодІї війни на Ііроварщмні, розnовІдасть­

. . .. . · иевром вІн · хотІв відвернуЗа час переб~ . 8~ та~ гІтлерІвцfв.<Пока·

биВ десятки

виnускник

ІІІІХ каук.

втрат. Разом зі своїми .вогню. 1\омандир nрийняв товаришамн Леонід . Мар. рішення: тимчасоцо відмо· кович брав участь у в•- витися від атаки, nіти від ких і жорстоких -еоп За морсЬкого · трансnортv Кавказ, Новоросійськ, за nротилежним курсом- і. визволення Тащ~~оrо :· НСІбР~ЦЧJ висоту, сховати-

т.отtв. Кожен

ви­

БроварськоІ

·винt~~ волені обраною nрофесією

.

·

числі

пускники

бойових · з_ц­ а1йськового

бомбових ударІв ве раз тися до транспор't)', як завдавав ворогов1 . значних ·. на нього обруШИвся шква;J

.

Області. У Іх

ля заніичення иаnа.т.во- мit'!'(J Ки1в. ЗІ вйХОіаиия нlвськоІ середньо! школи сять вони свій вклад і у го занладу курсаитИ одеР- внсококва:Jrtфltt о tt-a к и .х В . В. Хилько. Вони задо­

Л . М. Мозирський, у ході Проте ворог не дрімав . несподІваних , нальотів ' .L . Не встиг літак наблизи·

півострова.

них республік . Навчають· ся тут і випускники серед­ ~lх Ш}(іл, ПТУ 1\иївськоІ

і Військово-Мор- арм!У А . М. KoJ-!~~ko· Соь3у. Саlй іїЬ'.ttІиr . W!н с-ереднь.оІ школи 1'1'2 2 Флоту , nоліпшу· го. Строн ваnщіt iJ ·rм- •JtfйєiiltВ, мtМJO)t;QQOЦt в1д С. А. Чабан, Г. Л . Урбаи·

бровар- вальника вирІІfійв з'ясува· . ється благоустрІй наших · наявність на б6рту вІйсьнових містечок, Вно-

пtд час війни був штурма-

.вІйськових саперни~ частцна,х . . Само- на

вирішення ряду вІдnо- снює підготовку висок~- нінграда. Ва.rькtвщwна ви­ Серед курсантів учили· в!дальних завдань по за· кваліфікованих Кадрів Д.ІІJІ соно оцінила подвиг ВІЙ· безnечекию нормальних будов РадянсьІ(о1 . 1Р~1t І ськоВнх будt'веЛьникІв. ща - юнаки з усіх соJОО­

ність частин

Л. М. Мозирський ти

літака

·

Збройних Сил

курсі вом

в. ,но, що серед

На військово-будІве.льн1

на зустрtчно•у Наш земляк -

м.

Уру!-"еваінженера· npo fІійсбьмо,•у npo. бv _ дівельннків_ . УА веІІІ>НН· о/

фес110 на.

частинИ

_чавив

'ького n?пиов~~-на

8

ЗАВЖДИ В СТРОЮ ВЕТЕРАНИ

ТАКОЮ BmE й дов· Н Егою виявилася фрон-

п моподі к~. l(& · ~

tN

в рамонах стихійного там, 111• траnмписn

~~. 1.еСа1С:ТЬ в руйиуваинn,

nнxar

вепим

аеарІТ,

ката·

ту готували~я до нелегк01.: паж nровів no цілі бом­ але стратепчно важливо1 бометання серією 6омб.

1 ЖІІJf!і.. ,аоброзич- 'трофн. _,ІАПовІдапьнІ,ть u това дорога Петра Михай- за плечима уже lle~· JІQІсть 1 стЩеиІd до но· ;r::;~~-.':.1;: ~:С~а"н"а~а';."ь~"~: ловича КудІна. у діючій рІчку. СпочаТ!(у в'hІаЦ ка ,ner 1 . Дітей, ж~:ким. уві· ЦИВІІІІ>ИОі оборсіни об'снта армії він з 1943 року. курсах молодших ·JitiМ&R· ЙШОІ!! ё Вів;У RОJJекщв.місь· народиого г"n~,qар,теа.

1\риму

пізнав сnовна . І

сил Чорноморського .Фл?.· виринувши із-за хмар. екі· оnераціУ

по

~изволенню Фотоаnарати.

розміщені

. вІД юмецько-~а- на корпусІ літака, безпри·

шистських загарбниюв. Прорвавши оборону ворога на 1\римсьному . nepeшийку і Нерченсь}юму nівострові, наші віиська

~расно зафіксували на nлівці · три поnадання. Через лічені хвилини трансnорт nішов на дно. за умілі і рішучі діІ по

nовинні були nодолати його · знищенню членч гітлерівцІв і знищити екіnажу і в тому числі й

onip

Ххню 17-у армію.

. л. м. 'мозирський, були

·

Наnрикінці одного з бе- удостоєнІ нагород.

резневих

днів

екіnаж

Це лише один приклад

старшого лейтенанта Па- того , ян рішучІсть, хитро­ нова, в якому с:;,лужив ~ щі доnомагали л: М. Мо· Л . М. Мозир~~кии, nовер т~вся

на

СВlИ

шсля виконання завдання

_боиово_го ворога. Свій обов'язок -

розвщки

-

зирському І його · товари­

аерuодром шам громити ненависного lH· захищати

БатькіВЩИНУ

ж Петро MИXWOIJA j(U ~,~·

Але весь тягар вІйни .вlп днрtв, а ПDrtм ~ D ()фі· i<ot JDКoiJR М 1 •. ge пра- м:н~~~~и':р,.~~'r Рrн~~~ов':.~ вlролом· церських. Однак •*•ІСО- ціос-_ ,вже · • · 1967 . pQJ<y. ,ИІІад навчаст~n sa иово10 ний напад фашн~СЬКИ.'t вим · йому так .1 _, . .:у nпо- СпоІd,ЙJі'ВМ , зрІ~~е- 43-годинно 10 nрограмо 10 , nолчищ на Батьftlвщину, ся ·стати. Дqu. USRt'IJUI• нни;· невтомним трудtвии- Не10 nередбачено з нома"'""

J

і гіркоту відступу , і біль йому іНШИЙ ШJUIX. Пі

втрат.

CJ1Jt дем

одержав Чимало

же

надцятирічних.

1\ерч~н- груди ветерана прикраша·

ським швостров~м . ш-rу Р· ють високі

нагороди

ман Мозирськи!! помітив ордени Червоного Прапо­ якин рухався ра 1 Червоно! Зірки, чисна швденний захщ . ленні медалі . тран~nорт.

Побачившк

ціль,

.

морську ·

командир бомбарду-

М. ГОВОРУШКО.

Вагомими

здобутками

шального готуються Перемоги

Ду

у

завда н ь

рону n'ятирічки зустр і ти 40-річчІ'І радянського

Велиній

моподь

нієвнх

'трунцІй. дівчат дову

наро­

ВітчизнянІй

вінні номсомопьц І

нова

у

завер ­

і

нecnlf!·

заводу

аІІЮМІ ·

6удівепьних

Сотні

етапи вахту,

на

!іОН·

юнамів ударну

nрисвячену

і

тру_­ ЦІН

даті . у ході вахти КМК nресо­ вого цеху (нер і еннr• А . Уря­

ров) · зарахувапн го

нопентнву

СІ>ЄІІ,

груnкомсорг

В.

_БохtІ-

грома ­

дянку

Броварів, ветерана sіннн М. І . Лагунову. .sa. рt~бпені ноwти вони nepepa. ховують у РаNІНС~НИН фОН,І миру. ЩомІсяцn робпnт~ до нього свІй внесон І чпени КМК гаnІ>аанииІв цеху гапь­ · ванозахнснмх nоирит" (Ке• рівнНІ, а . Андрусенно, груn­ иомеорг о. Ягов).

:sнаменнін

В . ХНТРИІ:ІІ

се•сn.,.тар ножі_тету fiKCMY заводу.

сnеречатися,

118•

nиткся о

nров!JСТИ

:sагапьну

І

..

... . ra-.~ . 3 . J!ІІМ,

.они;

цІапьнІІІ

nідготовцІ

nри

cn'"

рnдовиJt

ООІІИІО в!д'І чпеиІв формувань команди.

еі'Оіоаати саою думку

,

рамтерм о те, що .

· .•

За

.. аазначають

леrхо

nрацювати.

рам

необхІдно

створюватн

'ИІІа~у і nовчаn .. иу

о~тl

новиу, nиа СІ nотребувап nponay кожним уча,нино внсоноr органІ:sоааност!L ди

цнnп ! ии,

·

наnруження ~~рІ3И'і·

них І мораnьннх 'МІІ. Причому на ТdНТННО•СnеціаІІь­

мих

:sаиnттnх

І

йОrо мUа Якщо П~ібко. вщ ДОПО· ~обовиА 'КІІад

навчаннnх

формуаан ..

навіки. sплнв старша оеоофа, _. м(Іже. Не пройде мимо у н:~"~:~иr.r;.:, У::,~~~'::о:::

Але Страху не було, точні· вже на той '18С ~'IJI'i'eniOH· · СКJ)УТІІУ Щ.liJJRY.. А ще nот механІ:sацІі, ІнднвІдуап~ ше страх був . І це цілком ла. І стала цІІ мwрне ttфa· Ky,ztl,lly npJт-aм&RJ{e 'І'ОИНе ного :sахис~ та Іншим та·

нього

най.Qоро•· •~тtх гумору.

беnьним манном,

ТЯ СИЛЬНіШе страху - Не· ЧОЮ Н8ЙуJІюбJІеНlШ010 . . ... Ч~ У:кh . аf3ИКJІ • Хоч nlcnn введениn НОІОТ в в· 1 ' . к 1 nрограми минупо небагато пависті до ворога, велиМо· Зн~. що ноша уgтец . • • де - ~ · · · Уд Н чку, уже :sapa:s можна снаго nатріотизму, nрагнення нелегка. То 1 навчаВСJІ. ма- масним ~hiHІJKOM, збіг аатм, що на :sаводІ nорошно­ якнайшвидше визволити nолегливо. доскокапо lfR8- кеіІомітио. ЗвичайНИЙ вот метапургІТ ІменІ &О-річчя

.

землю -від. чуми. в оно,

.

.

фашистськоУ чаючи свІй почуття, nредмет -

це

.

утобленнй vw.<.к

.. -

·

"t!"

математииу . нtх.

-

.

ян 1 ·nreJI'fl поперед's_ ів · аtдкрив . ·юним но·

ау сторінку

Радnн,ьмоі

Унраtии, ·д.ОІN

:sанnття nроходnть ·

ycn1wнo

1 нормсть від них вІдчутна. у неосяжній Що ж до деянмх Інших

кожний бій сміливо й хо- усnішне навча&ІUІ в БІ.- НраІиі з~амь. Це прекрас- об'смтІв цо мІста І ракону,

чпеном с·во·

nочесну

дом

' те, що _ ~- 'nецІп~оиу nІдготовку, такти. 'І'е.ІJЬ, ~а\'еМа'ЯПОІ . -:- зв3а· МО•сnецІаnьнІ навчаниn. Ха·

·

леремагало. Тому йшо~ у П!д'ІВерджеRИІІМ цьому

ВНЕСОК МОЛОДИХ виконанні

там

дев'ят- вирішив

як І він, Гога. На вибір

nриродео . .Та бу.тіо nочут- ва для

над

виnадково ж

·

lle18t CВ0rt) ІфеДМету. а te, Щ~ 8 JПІМ МОЖНа tto-

nід Житомиром. життя, Петро м~оваn

такцх

ПролІтан;>чи

nротивника. з честю. Не

,......, JПІ· ;rcuu-~

·

'Же, ' ЩО 8 ІІВМ UІНаво у ~- - 81Д. уроJЩ; і{ас. ---------------.....~~...,___,.._ ...· Iler.po _ . Мнхайп_ович .ЩИ· · ' й .а · 1" •. · ... ..;.....,;.,•• ,;, •n 0 neПерше бо ове лрещення вернувШКQ .10 .wщ:::c:v ~.. . "~"""".._._..

залишились

вІись~

к~м . ~ tai.qpцy попюби· но-нерівним І рnдоанм '"ІІа·

Jl8o

-

·нІ І А ОР О ІЧ ·Е

тенсив~ост1 і наnря;-.Іу РУ· леонід Маркович виконав ху

обtл13·-

р обро . Бачив ще_ R те , як церкtвсь!dй пe.Іrarorl...-11 ке· чк не каА.дорожче дпІі то чере:s аідсутнІ,ть чІтного · · ._ · • , .. ро:sмпаду :sаиnтІ>, сипаденого Ух, молодих , не обnалених школі, . на фі 3ККО-матема· вчвтепя Від'JУТТІЇ · причет- :sa ново10 nрограмо10, нав·

війною. берег ли «стар.и- тич~ому факупьтет1 . учи- вост! до вепикоІ освітян- чан нn чпенІв иевосн ізованих ки• і не . міг їх nідвести. тельсьного tвсти~ • cЬk6t С'"'аІЦІ окрилює ве- Формуван ~о с ~tедо,тат н•, о -

.

." •J

В одному з тих боїв Ку- 1\иєві , математичиоrо

ta·

•• ,.

. •

.

ефективним.

Цен

недоп : к

т~на. І зд~вtьсJІ в цю иачапьиннам штабІв цо не­

дін був nоранений. Довго КУ,ЛЬтету nедlкСТИ'І'У'!'У І~ М111'Ь, що І poim ДJІJІ НЬО· оСІхІІІІно виnравити найбпиж. тяглися дні

лікування в ні М. Горькоtо.

госnіталі .. А потім

знову

з роками

.

.,

·

пpJdtmOII .о-

ro . - ~ JriJJI'nJCii І

роки. Це

право чи~ часом,

адже

усnішfі.з

иаrrатк mд мир- 3ІІІІнснеинn nопожень no nід­

фронт. дорога через Поль- cmi{, прОфесійна М"айс~р. кИм кебом 1 він відстою- готоацІ формуванІ> сn~_мят:1· . ··, і . · · ·· · Ме 3МІЦНеННІО ЦИВіІІЬНОІ оба• щу , н Jмеччину. т а б ули н і сть. життєва мудр С'rЬ. вав у тtй жорстокій війні, ронн в мІстІ 1 районі. не тільки бої. а й навчан- Але nостійними 3anнma· ~ Вітчизняній. ня. · Війна йшла до кінця, лися бажання якиайповІІі· · · · тож nотрібно бул~ готува- ше передавати 3Ва.JПІJІ сао- ·

8. ATJ1AC08,

СТ8f?ШИА _ майстер ЦИВІІІЬНОІ

оборони.

кур~


.:11 о в І! ---•ПРОФСПІІІНОВЕ ЖИТТЯ: ВИНОНАННЯ НОЛІІОГОВОРУ_ _ _ __

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДВОСТОРОННІ­ роОота спІльна У pa~:~r-ocnax І nтахофабрн.

мах ранону, Інwнх сІnьсько·

rосподарськнх

. ствах

підприєм

району нещодавно за -

верwнnася

камnанія

по

биттю nідсумків

nід

на

npo

скаптІjІ

«Пухівськнн•,

ський•, імені

ськнй»,

ІменІ

Мічуріна, де

paдr'OCnM веn..сні

1984 ""'RY .-- ·

.--

«Жврдів·

,.,.__

Докучаєва, роблено ЙОГО З урахуsан•Русанів- НЯМ

заnnановані

ВИМОГ.

коn-

Закову

про

коnектнв- доr-оворамм заходи здінсне- трудові нолективи. а та-· инх доr-оворів за 1984 рік • но на &5-85 процентів. та- нож .постанов nарт11 і урJІ· унnаденню

1985 ннй

доr-оворів

на

кий стан сnрав nоJІснюсться

р;у,

прийнятих

рік. Звичайно; детаnь- · кІnькома причинами. РайоІt- часом. Ц.. м

анаnіз її буде

ane

пізніwе,

зробnено

вже

сьоr-одні

не

уnрааnіннJІ

сІnьськоr-о

r-осnодарстаа,

керівництво nомітно

nрофсnІnкм

працівників

розширеІЮ

можна з nев!'Іістю сказ~:rк, об'єднань раАІ"осnІв, райком трудового що коnективю доr-овор~

.. іж

ц•ями

по-

к?nекти~а!"'и

і

••д•rраnи

зитиану роnь. Особливістю

проявкnи

наnежної

во·

оцІнки

нампан!ї було те, що про- двостороннІх

чя Перемоги, стахановського

nерезірни

XXVII

нагСІщоб

спрямувати трудові колен-

фантам

:sрн8Ів

.

не заа-

ністрадіІ і

немає

r-рафІнІв

вІАnус-rок;

· -

1

-

проводяться

колдогово·

,'

не . окремих

недбайливих не-

іІоетІйно ·д110чІ ріВНИКіВ,

адже

коленТввом

вина профкомІа с І в тому,

нівський•~

ТримаТИ

..

•Жердівсьннй• Таким чином, можна спо-

ференціях зазначалося. жено жодкоr-о що більшістю с1льсько- метра житnа. господарських

роварщини

нолекп. tв

Н

·

квадратноr-о нів, тан і залишаючись щоразу нереалізованими. с

ер1дно доводить я з

у

Зараз Іде реєстрація ио-

-

вжито ціле- стріЧатися з. фантами, ко- лентивних договорів У ви-

спрямовані заходи

реа"' лИ в колективнІ .договори щесrоящих

no

відомчих

1

лізації планових завдd!ІЬ включаються нічИм не об- пре~фспілкових організа­ і соціалІстичних зобов я грунтавані зобов'язання цlях. СЛід зауввжнти, що, зань минулого року по ви-

у·

радгосnі

жаві

1-9_84.

робництву і r;rродажу дер- ський•. продукпв

тваринни-

.

цтва.

рослинництва,

пта-

р писали

і

•Жердів-

прим1 ром,

на незважаючи

. , _ і. . к у колдогов Р запун_кr .npo сnоруд-

дації.

не

на

рекомен-

всі

господар-

ства включили у відnовід-

хівництва, житловому і со- ження в Щ&р;хові .п'.Атн ні розділи МJбов!«завия ціально-культурному бу- одноnвартирних ,.будинкі!3. no вnровадженню нолекдівництву, підвищенню У. радгосnі <t'Завt1рицький-• тивного підряду, організа· ціУ двозмінноУ роботи на д і євост і соц1ал 1стичног:> картопJІесховища і гамолочнотоварних

фер-

paдroell)'-~atsi.JIUJ

nеред великі

ками

базу.

добрі умови для nраці пос'l'ФеІ!ИХ

перед

зале1ftИть

Спе-

му. зро:ЗуміJІО, . цІ n~нкти ~~~~~т~м ра~g~~~~~и~пt;::

1 За nопередніми nідрахунка- колдогово_рів так і :не -Ио р· ми, Із 2.662 зобов.'язань 1 зал 1ння с льського госп да -

ходів. передбачених коnек· конані. А це.- ·без сумніву ства слід домогтися ви" тненими до~оворами. у 1984 підірвал_о . автЬритет нол- правлення· цьог_о недоліку році реаnі<tовано 2.529. що становить 94.2 процента. Це ДОГОВОру, , .. :оІ'іОВ!ЯЗИОВОГ(') і ТИМ СаМИМ сnрИЯТИ ТО­

·-

неnо~аннй

nоказник,

од-

.

для виконання

як адмІні-

нак у окремих сіnьськоrос- страцією, -так і трудовим му, щоб договори подарсьних

він

ще

пІдnриємствах

вищим.

У

ордена

Жовтневої РевоnюцІї r-осnі «Пnосківський•,

r-осnі-комбінаті

сьКИЙ• імені

радрад.

глибокими,

.,.

колективом,

у nрипнятих ."

мИ і виконання

5·0-рІччя СРСР,

і

п ·

.

·

на Київській І Бо~данів- ження . оложения . npo ській nтахофабриках вико- порядок унладання щтдонання

взаємних

зобов'я. говорів,

зань і заходів набnижаЄТЬСJІ до

100

обов 'язком і ДЛЯ

докумеи-

•Каnитян. тах знайшло · своє відобра- GТраціУ,

\

nроцентів.

Цьоrо, на жаnь, не мож-

.

затвердж е н Р._

ВUРПС і Державним

\\Іітетом по nрац1

ко-

СРСР

.

. ·у

стал.ц

всеохоплюючи·

Іх стало

..•дмІнl-

для нолентивів.

1 М

БЕЗСОНОВ

.

,

сеКретар райкому проф­

спіm працівввкtв сіль-

·

на-

n .стан

в цершу черГу Віда,є керіВЩі

J.!e Т. .,

А~

повністю

на

at

rоДНl

цеху 81ДІ"Одl8лі

на

І переконуюсь.

-

що ні. · Ось, наприклад,

ретами успіхів. За 1.2

,

Л.

І.

та інші

роботt-і

8 ТВАРИННИЦТВО -

УДАРНИй ФРОНТ

ЗБЕРЕГТИ МОЛОДНЯК

машини,

-

д<щомагають

слюсарі,

.0- · · Щойхо

ов~раrор .

траіn'Ора ЮМЗ-6Л rо(ЬОдарсьни

сь-.

u

д~~~ Про

•lt~

пораються

ОРСР.

це свідчить,

~крема, винонання rрафі­ ~. сщденоrо на період

1()-pt..

,

· R~кн

-

стоять

завдань,

'ntJtRЦiЄJO 1 капвп18ацkао. пах lмeat 60-річчя: СРСР В оеицЬП aOiOIRRt' -~ і ~ Пух1Вський• це внкли· ~ем~ - 1~20 ·~ кало маеов1 Захворю~я .цуса ·1 ·.В1JIRocsa волоrі'Сt'Ь тварин ГРЗ (гострими не вище · ·. 75 1фQQ'e.ll'dl:

pony

перед

сільськогоспо­

що

<< Плосківський•

госnи

1

майстерності об- потраnляють

в

шлунково· витрачає мінімальну кіль­

.

ІtИ

м~ють.

очищаюп.

вu

годівлі 1 догляду за тва- яльності. . ринами раннього вІку. Сувора

зивають •зоною термІчноУ знезаражують аеро30ле.м цього ро- іиднферентностl•. або •ао- nарів фОрмаnьдеrtnу у НовонародЖені телята не ку показала. що деякі ною комфорту•. Нижній вtдпов!двос-rl з дifQчnm мають в крові і тканин- . радгоспи району слаб J нордон ttlєi зони сkладає рекОJІе'ндац1я:мн.

Проте на багатьох фер· щають організм від дІІ на мах nадіж великої рога· нього багатьох мІ.Rробів в Ц1 затої худобп ще зна чний перші дні життя. телята олер Особл иво часто хворіють хисні білкИ 1 гинуть новонароджені жують тільки з молозителята в першІ днl життя ном. Найбільша кІлькість в моло· І такІ факти мають місце захисних білків зберігається протЯ·~ в радгосnах << З а вориць зиві

ний » . <<Заплавний•.

«ГО· гом

голівський•. ІменІ Доку чаєва . ім ені М іч урІна . Важливою од ержанн я

умоьою

здорового

r. ри­

плоду є своєчасний Janycн корів ( за 2 мі ся ці до отел е ни я ). органІза вІя

12

лення.

годин

а

· після оте

здатн ість

киш·

Іювоrо тракту теля1 всмоктувати Ух без по ·е· редньо в кров в не роз· щепленому вигляді збгоІ· гаєтЬся

nІсля

до

12-24

народження .

го ин

тваринницькІ нижня нритична тем~ра­ ~енвя, сеЮtІІ nро­ до зимІвлІ тура . верхній верхня фІлакторІю ИО80Ю

худоби. Так, в приміщен- критична

своєчнсна

,о­

правильна пІдготов·

na_p.

темzrература. тією

темт n~води'J'ЬС.!І :нt для розтелу корів нІ Для телят ця зона знахо· п1спи ЩІіцlІ, в~~еуШував­ 'Третьому в1дділну радгос- диться в м~ах 12-25", ня ІУ та nрогрІвання іtОВ\'Ж­

пу •Гоrолівсьний• темnе- а для корІв О- 16С>. р~ до 'teMDE:P~1'YJ)R 1_ 8·:-ратура повІтря в деякІ При зниженнІ темпера­ 20 rpap;yclв. ПР.оСРtпа.Jфрі­

10.

Одночасно вони

ті 9 зернозбиральних ком­ бdиt». Колектив

ЮіиА

очолює

, g,.

ше

підготувати

призво· витрачеиоІ

на

виробняцт­ І'О'Ї'ОВЦІ .корІв до potrf во- во nродуІЩІІ, збільшу~ть· .леиь. прцви.u;ие Іх DfiOJJeІ уг· ся витратса кормів. дeifflя, H&ne$HRЙ lІОrЛ1Ід

дить до збільшення ' логос ті, коІщентраціJ лекислого газу. амІаку. nрофtлаиторіt, КУд~ за НОВОНародЖеІІВІПІ ТЄХ. сірководню тощо. переводяться телята, від- 'l'aм:Q зменШує Заtворюаі~ Так.

лят

перемерзаяня

сприяло

те- ділення ,длЯ

збільшенню виннІ

розтелу 'ТО·

вІДдІлятися

нІсть

І повністю

ввМіо-

· суціль- чає Іх пад!Ж. . Л. ДОРОШ, оте· захворЮваності І загиf~лІ ною перегородною і снлаaaeтyDRRR

ставцІУ

по

до виходу

на

пороб81111 тв~tрян .

а

весняне

no-

ШироноУ гласності набр•ло соціалістичне зма­ гання ремон тників. Тон

звц.ганн1

задають

О. М. Подоляна. Ту.маиое. зварник ВDffl>кита,

слюсар

у

токарі

О. М. О . П. І.

І ..

Федоренко та інші. Вони з~чно

nеревиконую ть

~1бороби

цироб ітку.

господарства

Р,С)Олять усе для того, ~~~~ икиайнраще nІдготу·

U.m

Техвіку ДО ВеСНЯНИХ

QОJІЬОВИ.І робІТ, щоб СLОЄ·

часио і якісно провесщ с1Вбу ЯрИх ку ль тур. П. 1\УДІН,

вачальнв.­

борnтьбІ

ве сь nарк

J'Je.

..

для новона- шується нільність енергіІ, са~~ТІІ.РІ:ІИХ ВИМОГ ІфІІ' !ІІд'

кому :Ііст

машинно-тракторний

роджених

телят

майстерні,

С. Пилипенко , сповне­ Jіd 6ажаннл якнай швид­

.денні ІJОрмн

примІщенні

поста­

ВйJІR иа лінІйку готовнос­

дні становил!_! +4 rрадусч тури nовітр.ІІ у тварин по­ на перерва повиНЩІ бtrit при нормі + 16. · Значне м1тно зростає теппоутsо­ не меншою як 5 дЮ. .зниження температури І'! ренt~я 1 вНtnовtдно вмен­ Вякон:іиня ве~арио­

При nроведР.нні лен ь в антиса нІ Jарн их тварин в радгоспах сГого- датися з 4-6 ізольованесвоєчасному лівський•, сЗа плавний•, них секцій з онремh :&Іі на до отелення . їх гІгіє­ умовах . і новонародже- 1мен1· · Щорса, в нетельних входами. автономною неннічне пров едення . 39ере- вИпоюванні nрогулянок.

.

зима

гаммаглобу- підготували •Пухівсьnий•. пл е мптахо­ них рідинах лінів біЛків. яні, з.ахи- nримІщення завод «Ру дня • .

робіг.

fІ~принлад, nротягом

Щ1И ПЩ1R1

nеред NOJ{OM І -~

utJWremur ·

знання

до вес-

польових

·

q~pтoro нварталу мину­ Jфl'<> року механізатори полаrодили 12 тракторів

тва·

nовністю зберІгають ново­ 'народжений молодняк ве­ ликої рогатої ху доби рад­

дівля.

'tilJc,

т~ 1'8 в кожну , ce:rщ1to

слуговуючого персоналу. нишковий тракт, дихальнІ кість енёргіІ для 3бере­ ~бру~ня 1 дезкафlау , вlд добросовісного вико- органи новонародженог;) . Ження норМ9льноІ темnє­ ють. Через добу району. все .lfJ.I· вимог щодо викликають · розлади Іх ді- ратури тіла . Цю зОну на­ ють в рік ~tайже нання ним nовтОрно. Поаhря

зараз

риннинам и

З

в1Піих

рщос·

ження новоцароджених те- них телят моJІозивом ноД~ тварин кожноrо ви­ Qб.n&диуІQ'І!Ь дt31Qf.IJRII1ВI 1 лят залежить від умов рів різні м!кроорганізмк дУ і кожлоХ вlковоІ · rpynи JtеЗ8аsии. вирощув~ння з перцrого з навколишнього серед"_ існує певна темnературна Пtcmt ее.- . також від вища в · великій кількості зона. при mdй орrанlзм ttil чИ'~ RЛіі'КЯ rtiдnOry, tT}• одне з найбільш дня життя. а

важлив их

хлібо·.

1Юб М. М. Нравченко. По·

~~

•••

· . ІСОІІfівату

Збереження молодняка поряд з питаннями - підви­ щення nродукти вності ху­

доби

·

завершує ремонт

· J{QllO потужних Т-150Н r.tежаиlзатори Із . Г. Сайку· дальіlсть з~ стан спрр 1 з тих, . хто праtgоє ..U,oa І В. М. Богут. до· ·строк()Іо закінчив капl­ біля станка чи пульта 'ИЩ!ІQІЙ ремонт трактора опера'l'ора. Це · ~Іее 't-7-4 ,zп1бороб М. І. Ну• одним 13 критеріІВ idJt: щ. -бутна успJх!В. .. ·А. B~PUJКA. . ·'!'е.-Пи ремонту не спа­

повів

ресІіlрато.рнимн за.хsорю· в&ни~ми), параrрипом.

в

ХІІrізатори ремонтуют~о 31Jф1tt.neвt за ни м и трак·

дарсьноІ техніки

-

дні

майстерн1 рад·

ТORiap_t. газозварник.

J3.важаю • . що треба n1Д!ИЩу1Іатк · в1'Jtttt11t·

дитися ще нраще.

rосподарсТJІІах

наnру.

ці

rоСпу сБобрицьннй•. Ме­

hi

тоиuи ІІJ',rс;-..

24

в

тори; шофери

oft

~и одRак6w· хор-

JЮВИ.Х

тепер я праГJІУ &ВшупродуктИ.и·

І це ііри

ни хоЧ би середніХ ре-

нати . нові реЗерви для нос'і'і прщхі, вчуся тру-

.

~

зультатtв. мали б д~ат-

вже обігНаЛи мене . ЗвІАайио. ·це добре. · І

підвищення

прирости.

трудове

..панує

~ковТJ;Іій

оrrератери

мах. А добІІлися .б

Жеребило,

по rtоказ~tиках

ua

.еип

одержують д~ мапІ

ві.

оператора. Приємно, що моІ учні Г. п. ЛинМ. З . Іванова

'tри

Високе

ному_ й тому _RR-'P1ІтJІ~-

41

дя.

ІаІстврні

......

імв, Робі

поліпшення

колентив1 ділитися сек-

РИТМ

р6нь. АдЖе є 1 в хGJ10-

бе, "ІИ все Щ)обив дл11

·

Робоч ни

•іДПО-

ших коле:итиJjЦ !dАt:таючt. пOJ)ymsн~ днецИПJІіви... У '-'IDDJI}'

місці?

Фото М. Семивоrа.

виробництіІ1

ножного комуніста. кожноrо тру.ц!вІПІR&. Я qасто запатую еесправ

вареuо (3Jilвa) пІд час бееІдв а працІвникама

.ке повИнні сТО~ оето-

від нас, в1д

Не виnадково

сь,ного rосподарства.

.Як завжДJJ,

справ

та Відnочинку. І ми розу:мівио. ЩО вІІр1ШЄНВЯ

ми 3~дань

профгрупорrа

~•-

ш.

матері-

!'а

fiAao-

JIJoдanuy Васвл!Виу ПОИО•

ПО3вц1Jо

A9ro ·

м-.ємо

ронів роботи иа номбінаті 1t навчив майстерностl відrодlвлі свиней

речовин.

ПОЗJЩІJО,

'l'tBY

роб1ТR1fКа,

~ня до с~. У цьому вбачаю ~jWJ резерв майбутвtх усm-

м1щrу

страхделегата

ЄвrеиlІщу Придц•

фер• rосводарства.

!'ІЯ Іх · Є ІІСі можливосrt. На :ко:мбіваtl працює здрУ'КеаИй келекТИ'В.

ально-тtхиічву

в бnвте ':J'~

В1ДП<>В1даль~1

1

оздоровленню се:tьчан.

праці, коштів, ні матеріалів·,, то- стильних

«КІ--·

po3llt0вy про .вашу_ 8П-.

завдаnІі. ДJі.\1 вЩІ1шен-

ДОDО•

~ Іх ycnlmнo вирІ• шуатв, На цьому знІмну

·

стмть

Вови зав-

JіВааJоть у наболІлІ

. . . . . . tваривник!В,

xxvn

.JІевlись.юІ партlі.

уже ста.ІJо традицією а

1 оплати

ВОМ аавв1сти.

~l'ltQI І1()ВЦ 54 ТВСJІЧ! 'І'ОВR ІІ'~а ~· HIDd ІІВ готувмо rідву 3)'Стрlч 3'1Цу

змагання. впровадженню ража . на 40' автомобілів: мах, еновом11 nа.rіивно-мапрогресивних форм орга- На це не було виділено нІ

нізації

І•АJ •'РуЮІJІ• профспІJt·

~· l~eJit liO-pl'RJI СРсР· авробІШІІ І Jфоцалв дераr~ аа чоТJфJІ · роа oДВJta~t ir:І-

Dідпо-

стимулю- ~~18:н~~·~nаас.:'и, в;п~~~о:~і діватися. що ']'ецер окремі •Заворицьнкй• - маnа кІnь- взаємні зобов 'язання не в основному і ви- кІсть nрац10~ачих oxonnel!a будуть переписуватнея в На зборах 1 нон - соцзмаr-анням, у paдr-ocnl ім•нІ . Міч_урІна - не сnоруд- договорах по нІлька ро-

Так йшло .

І

'fmt1DQв

.•

змусить замислитися

відвертою. що в paдrocnax •Зоря•, «ЛІт- віДь за своУ д1У неnросто.

~~':о~иповою,

Б

взаємних зо­

Такий · порядок. _ бе:! сум-

м науково техн чноrо товар нівУ. ства, товариства амнахІдни-

'1'8118_рвІІ ферМі п.лемптахо.

Наша позиція

профкому про

цим можна nояснити те, що іmорую_ть . здійсне н н я в баr-ат~ох rocnoдapctaax nередбачених заходів.

ного 1 соціального розвит- ків 1 раціонаnІ:sаторІв, зробити

1JасжІ ГОСтІ Ва MOJIOЧHtJ·

окремі профкоми ви .. аиnи- бов'язань, ставити питанся не •на висоті••· Про ІСонт- .ня про притягнення до роnь за виконанням коnдо• пи ·відnовІдальності осіб, як1 r-oaopy вони :sauynм~ ше-.

:ку, а розмову на зборах- виробнич~ ·наради. ІіАо,~утна. nеред прийняттю

ко­

зобов•я:sань. заслуховувати звіти адмі­

досягнення ваго- формаnьно д1 10ть орr-аиІзацІТ

мих рубежІв у працІ, реа· лізацію планів еконо:\ііЧ·

по

виконання

50 -річчя жди сnоана відnовІдаnн :ІСІ реалІзіщію руху, пе- прийняті зобов'JІзаннJІ, та А

ріод підготовки до з:їзду ипРС. Тому n лос робився на те,

рів

на унлад1іння і

nивостІ до керіаників r-ocno- лективного договору. ТенинішньоУ даrств, не . даnи принциnа- nep колентив має право

ходила вона в рІк 40-uіч- Тому адмІністрацІї

тиви на

вимоr--

,...,

nрава

колективу

адмІНІстра- сІnьськоr-о, r-осподарства не всіх етапах

значну

останніМ

Положенв'""•

п

rромадсьRИЙ деит.

коресп('Н­


4 enjop". · -~ _." : ~ер.езии 198~ року_

•lf·o В І! 22 червня

1941-ro 1 ~

в

травня 1945 року _ оби~ двІ ці · дати навічно · вка:rr бованl в історію народу

1

вс.ього

довrих,

1418

ЖН ТТЬ

.

нашего

ІЧВ - НИ" .

ПОДВІJf}'

воrовь

nюдства.

неймовlnю,> дІям на ПІвденно-ЗахІдпо- Андреєва.

З 'єднання, чений нашим славним вІй-

суворих днів 1 ночей npo 7 му фронтІ nершого nеріо ­ яnим юн номандував , ськовим льотчинам, Ухнім .. .тщrли м!ж ними. І ці дні ду війни - від nринор­ мужньо з ахищали Ленін- nодвигам . До бібліотеки ;_.все далІ · 1· да:л1 вt.Ііходять донних битв І оборони град, громили ворога на надійшли - книги Ракова · 'ВІд нас в Історію. йдуть Києва в 1941 році до вес­ Н у рсьній д уз І, брали в . 1. «Над морем 1 оу· з життя й учас_иики Вели- ни 1943 р оку, ношІ очо­ уча с ть у Бі ,1 ору ській, БІс- шею~. Прачина l; А.

:nої ВітчизняноІ війни. То- .'!юв ана

завер­ ло-Одс р с ьнШ. БерлІнсьнІй · <~:Фронтове небо•. Паль· очер а ц іях. У мемуарах мова В. В . 4Штурмовики на тими. хто брав участь гозьно-Россошанс ьну опе­ Андр ее ва <~:От nервого над Дніnром•. Макеєва В . У боротьбі , нашого народу рацІю . мгновенья до nоследнего• (!Кому свtтять зорі~, му кожна книжка, наnиса- шила

нюt

ар~1ія

насту пальну

Остро

з

фашизмом, - вкЛад в К с. Моска .'ІенRо з га­ історlю, . жива nам'ять для дує про nерші дні війни майбутніх\ ПОНО.'ІіНЬ . .

ро з пов і д ає ть с я стрічі з К. Є .

зу- Автори nишуть npo льот· Вороши- чикlв , nовітряних стрlль·

npo

Г. К. Жу новим, цtв. радистІв. технІкІв. ме­ з гордістю за наших вої- .'Іовим, ханlків, всіх тих, з Фонд мІськоУ бlбл!оте~ нів, яні nоказали nриклад К. К. Роноссовським. ки nоnовнився сnогадами, стійності І самопож е ртвч Книга ю . Ф. Стрехнtна ким ділили радості 1 бо!, мемуарами ·

фроnтовиків,

·

s

nовістя- бимої

дуємо

сnогади розповІдає · про

ми . Перш за все рекомен-

«.ІSриrаит.кма.•

~, т~~ -

rопоо6н

rtoe- . · Наступні засІдання nри· ·

ІІІОJІО'ДІ · мни- · · ·· · · · · ипу6 . -.- .n~~P•:rY.Ptilfx .сзячуватимутьС'Я

ти~но · на:sааІJИ -

А!'Ісиус::і_А, .с::т!Jоранміj мtс_~о10 ,ніну,

.

ХІІ

С.

Єсе-

вІдбул'СІсІІ

· n•рЦІа' и• сІданнІІ нпубу, · - nРмс:.....ме 40-рі~ЧІО . Ве:ІІиноі . ne~мor\'1 • ;.... - «Рядок, · обІра;s .. мА · -' му. .nеоо». _ . : · .- ---- : '

;весь

Всесвітньому

радянсьний

•. · · . .;урочисто

;40-річчя мQги,

1

народ

в дз~ачатиме ВелиноІ Пере­

нлуб

nроведе

Батьnівщини .

Друга

книга

ме~туарів

« В степи опа л енной»-це усnіхи

ннига

1

nоразки чотирь

письменника-фрон- років війни.

товика. у часнина битви на

Кожний сnогад фроНт

команд_ ира Двічі Героя ~p:vr!I, нкою номанд у вав водить в ній спогади своРадянсьного Союзу Мар- К . С. Мосна.'1енно у 1943 їх дру з ів 1 соратників шала Радянського .Союзу -1945 ронах. фронтових ронІв. ОписуюК. С. Мосналенка «На в· І і І ПlвдеІ'!Но·Захlдному иапря· ІД n вн чно-за_х дного чи бої . які гриміли в рони м1•. иордону СРСР" до" Берлі- війни, автор поназує і сьо: .р такий боиовии шлях годнішній день тих м1с1', Перша книrа в~ ' fероя Радянсьного Союзу де nроходи л и боІ. ·· мемуарІв nрисвячена no~ _ rенерал-nолновнина А . М. Ці л ий ряд книг nри_свя-

минулого. Це доnомаг нам ще глибше зрозу ти сувору nравду війни берегти мир на землі .

nрочитати

бойові

дії

Курській дуз і.

Автор на- вика

--

8обпІотеИОІО _ а · ~ртоіІС\4'І'Nу .- феСТЯВаЛЮ МОЛОД _ і і сту· :sаводу .апоо.МІнІсіІІ(Х .; 8J'AI· : · ееnьних нІ)нструнuІІІ. :,: Нащо. ,дентів. А в травні, }(ОЛИ давно _

Ім ' я своrо народ у і лю­

донументальними

вІдроджуЄ

мІською бІ.І'·

лІотеиою.

за-

венсьного . _ учени~1~ -lQ-r: : nлануються танож ен­ класу м1СІ?R0 У_ JD}(OJJИ ,oNf .7,, ЩрсU: «Київ лі-тератур­

членів - клу~ . з ~o·rp ' зав· даннями.

ПрацІвивШІ ~ва~tІо1

ний•. екскурсія до музею 0: }{орнl;йчука 1 В . Васи­

RВВІ'арнl міського спожВІt-

леаськоІ . . nошти на янІ ~и.іt1Jяє npoфn"'M заводу. - : Отже . . Поnереду в t: лу­ б~ :~багато дінавих задумІв.

чоrо

товариства

завжди

вамаrаються

mввдmе

щщt

Заnр<>u)уємо всіх до «Б ри-

rаитннн• ··

1.

С. КОРОСТОВА,

аавІ.цуюча

В!днрили ~чlр -Р;,",І:І~а~ н":r'J'S: nJд назвою: «Заnо­ «РенвІєму• ., Р• - ~~т6 вt~JQ за~ життя»-.

І'зистуnи - член1JS . кayfly В. Бондар, С. : О:JІІІЩІІсь· кgго . _ ,бу.'1И ~ -. ', ~ри~~~~1 nоетам . )f(И_'I''J'R . ~ t'!ОР:ість яних обlрв}ла- вt.І\в:t. На в~чорl nроз~уча_JР.!: I:J[. !'!1Р· шr . __ · _ _ _ : · . -- - ···· Завідуюча- мі~ . біб_лlотекою С .. С; Корост~ ва о~яайоми'зта' , nриtутнІх

части~

икомоrа

вистаавтв

вовl

·ва

Jlitиr. І це с:прмв веиию хороших

Н. RОРНЄВА, клубу

ввко_ваввt

_rмова ради • с~риrавтива•.

во­

вадходже111111

дОСJІІ'·

.успіхІв

мlcJI'IJIВx

'1

пла-

. вів товарооборотУ. На

фото:

продавц.

КЩІГарвІ · СвІтлава МІ· ЩЕНКО ввставJІJІв ва во­

до 40-рІ~ЧІІ llf!il~t.', ~: ~tp: JС!Вlлею,

::~r tls;м.::;::--$'*8 ' ~ІІt&СА в місті.

що

mщю вовt кввгв.

npoвo­

Фото А . Козака.

~емнft ·~!Р_ омнмr · а!Qс~кеіи- ' Активними nропагандиnатроотн~моо . т~матМ1СИ,_ .,.. . муармі вндамtі11 •. · - :- .- . стами - вІйськово - патрю: Тут

обладнуrо'ТЬ~.Іf' ;

тю-

;rичних

книг

є

громадсью

стійно Дtюч1 : вис~а,t~И ~f~ р~~сюджув~чі

_ nервин·

дажу літератури . : цlєt : ж ЩІх орrанізацrй книголю­ тема тики; орr'анізоJуюn.~ ~iJJ 3а!од1в nорошковоУ зустрічі з _ ·nись~енн~і<а· ме\'алурrп. nластмас. ши­

рою

на

Удесяте, рону,

починаючи з традиційно 8 ·березня зустрілися в гонці на Кубок міста лижниЮІ Білої ЦЕjркви, Брова· рів, Вінниці та Києва.

1975

обс;ЛуговуваннІІ

Jl. РУСАКІВСЬКА, присвяче· директОр магазину М 89.

різних заходІв.

· зао·адах міській .

1-

нок,

орrавізЦІІ nедагогів, вихователІв. мо­

кmtго;Іюбlіі прІЩЮtQТі> три подих ·

біблtотеки иа rрома,ІісЬJСИх рів . засадах. Одиа З.: 1Q1X · -

у

батьків,

·

Двt такІ

· зuоду,

в

дитячому садку. . Книжковий фоид _ створюєтьс·я 1 nоnо~ю.єт:ьсІІ ; з.а рахунок _і!і~nри,ємства та з особистих б1бЛі6тек cntв-

робітникІв.

лодtжних

пенс~оне -

ст ри

700

з а-

шж

l' CXY

еІ{земп- :ходи по nроnаганДІ ІшипІ .

.

з

Серафим

-

-

член

в

за

зб1рноо

І

тим~асом nопа~однв

М. КопомІ­ кр і nпення І

•.

кається . Колм фіміwувапи всі лижинии І с;удді nораху­

с::nорту

ресnуб--

оріzнтування ниянwн

..

входять

Попм

·

·

мин

Миханло

вали

секунди,

виявиnос::ь,

майстер цеху Х• 4 заво­ nорошаової метаnур~ії оvоихайло Коломієць фінішу­ вав з третім ~асо"' 1 ~о­ що

ду

до _ збІрноУ рІ.~ний

ЛИЖНИНіВ

Василь

Булигін

Д обрі

спор- с.

n!дкори-

традиц!І

Челюбєєвим

менном

на

і

в.

живуть

коротний

,

nідтя;·уванні

на

ГоголівськоІ 61 ~ и..іну _нуІ\Іо'і')'JІ~ · ·' ".. : nри. аіnrонком д .. А :оть . маnежмqї , ·v~-.rи__, ~- сільської Ради народних

пер е нла-

1 цьоrо разу до ЖЮрі визнало nереспортивного залу зібрало- можцем 9-А н лас . у наге­ ся чимало учнів : 1 бо- роду х.'!оnцям - nере х ід­ лі с1ьню;и . 1 учасники . ний нубон . грамоти. щирі

вокально

n : еля йоrо ·· nеревlрии· За- інсrрументального анс ам n в і;tу ючий віJі;Д1.r,;ом · · куль .'1ю, надано методичну до­

Наnру жено проходили

Та

n юі домив, ф-акти . аз- nроведенню вечорів відпо к::.щен'l в лисrі, ' ма.tіи міс- чинну для молоді .

й

Номанди лідерство.

nочергово велtf ХлоnцІ nиказа­

ли

nідготовку '

добру

АДРЕСА РЕДАІЩН: Телефони:

-

цімво усмішни однон .1асющь .

зма г а н н я.

19 -4-47;

-

старша школи

в

255020,

редантора

місцеао~а

І масової роботи

-

- ~-

.NQ\

застуnнина

радіомовлення

19-4-67.

піонервожата

7.

І

відділу

-

редактора,

n'яте

19-З-05;

в і дділ і в

2

25 місце,

eran В . Перов вийшов на шос·

те місце.

Добре

nрове.'1РІ

тридІ,ІЯ.·

_гонну

тиюлометрову

учці

мІської сnортивної школи-. Інтернату шістнадцятиріч­

ний О. Кондра надцятирічний

та чотир­

В:

Івахов.

Перший з часом 2 години 02 хвилиІ!И 55 секунд no,clв

почесне четверте мlq.

це, а

В.

Івахов

деся1.

-

те .

Згідно з рішенням мlсь· кого

спор-;:комtтету

гонка.

на:з.аана

_ стала

ком•. етаnом

ця

«Пр()лlс­ четвертим

змагань

на

Кубок

го­ се­

він

а

А. Зn'РСЬRИИ, громадський_ кореспок· дент.

Співали разо~ ссКат.Оwу» Минулої

місокоrо

субо•,- и ко·м,тету

делеrацІя nрофс::nі~­

ки nрацівників нультури зу­ стрілася з ~руо:оою турнетов

УНР і ЧССР, ознайомитис::я

які ~рміхаг.и з дося~нен· України відnо~мвати­ ПіЬні~но~о~_у Ксавназі.

;

. нями с;толиці Києва, а nотім

муть на

дуть nрацівники куJІЬ""'"'н

n~. гІднІй

зустрІчІ

з 1зду КПРС

XXV'Ii

40-річчя .

1

ВеликоІ Перемоги. Дуже сnодобався гостям вистуІХ· привітання Ніни 1 Олек· сандра Г}Jиценкtв, як1 ви·

Делега цію місьнному конали К1.11Ька украУнських пр о фспі л ки nредставляли

працівники Централізова­ народниХ nІсень. А поті~ заз.вучала відома ної бібліотечної системи , в залі :;' р а йо~ного будинку культу­ «Катюша•. · ри

і

клу бу

спортивно-технlчнОг') 1 ДТСААФ. Вонtі

ро з повІ л и зар убіжним rо­ стя м npo роботу, яку ве-

в і дділу

СіfІьсько~о

-

ре зу ю,таті

Київська об nасть, м. Брова;')и , вул. Київr.ьна,

19-3-82;

відnовІдап~оноrо , секретаря ,

kоресnондемта

- - - --

1

Л. МАТВІЄНКО,

в

за йняв

час

Ось

~'- .. Ізації до~8'JІіп~. • . ~ДепУтатІв ,Нанреслили рнд .·rист було : н~ЦltЛЗJІ() '':V ·. заходІв. Зокрема. проВ!:'·

Н J Н д,

Пархо­

,N'Q 7 стало nроведення більше фантазії hрояви вІйськово-сnортивноУ гри ли вони у виконанні ори << Нумо, хлопцІ!•. гінального танцю .

те.-- що -- nJІ.)ЦІ!tИИММ

'-І ас В. Б~ лнгіна дпни 05 хви л ин

з

:ЗаВО· Ban1~~· третьоrо КОЛ'> між

середня

дистанція

Коломоєц•··

У ножній школІ . Однією динІ. і в стріль б і, і в .пе · з таких у нашій шнолl ретягуваннl кан а та. Haй ­

л . -ф·, ' Дехтяремко noмory По органі з анії

Вяче­ ЬО

1

с::тартував nовторно Прави­ ламн цієї ~онии таке доnус­

хвилину

майиеІ>_

дис::танцІоо

42

А єць

Цер·к ­

челюбєєв.

хвилина

також

СРСР, піни 3

Білої

у пистІ ао ; pJ.P,ІCцJJ мо- це. Щоб усунути недолl­ n::> :;; :о с::епа ro~o'!••~ с~ржи. ~~. райвіддід ну льrуrіи І

itlo

..

біатлону

У наrороду-усм:tшка

, •

Т\') ; и

нlло-

першою серед .кl-

-

тивна

НЕ БУВ

р: і і онний Bi~~!Ji , JtYЛotyl'JH . дено атестацію

· .

д у.

Н.АДРУКUВАНІІЙ ' · -.·· . л :о ; я .на

з

всю

слав затратив ~одиму хвилин с::екунди.

подолала енономіС'l' Вяч~~пав n_а.рхоменко. На N9 2 заводу nорош- третон nози~" - бровар~а -

цеху.

А. СЕВРУК,

1

очолив · ман­

nубліканс::ької збірної номан -

ди

ним

no 5

нола

КОМаНДИ.

· 'IJieH !реЗИДІї ПР2І_І_ЛІННЯ . м1сько1 організаціІ кни­ н k тю у свсrхх: ЧИТ;!ЧІВ ~ ·. romoбlв.

хоч·, лнст

остан­

Броварів. Tenep долю ковоУ металург!! Людми- Але 8 ньо~о на nершому Кубка вирішить марафон JІа Юрченко : Невдов:зl ніпометрі ламається кріn- дина 59 х_випин ЗО с::енунд. - 50 кІлометрІв для чо­ Н а nружен у гонну nро­ фініш у вала П nодруга пемня... • ловІкІв 1 20 кІлометрІв маіі с три - ветерани ЗіІ• аїда Ниронова. ПраДапІ йшпи манс!РИ _c::nop: вели для жінок, який вlдбу• · ' ту СРСР 55-.,>о~нми ВоталІl• і В . Булигін. ЦІОЮТЬ обидві В ОДНОМУ Перов з Білої Церкви і 55- В . Перов деться цими днями. _

'

лярів рІзнИх·: за змІстом Це · зустрічІ з авторам!-! . юіиг ху.о;о~иtх. - . С'у~· бtблlографІчнl огляди. т­ n іл ьно - nолlтИЧних. ; ІІедаго- тературнl вІкторини.

Ця бібЛ1ФТ,Є1<З · КОрЯСfу· єтr, ся веJJИК'іІЮ .. nоnуляр-

12

СРСР,

розряду.

д ва . метрJВ

ВОДСбудіВНОГО 1-\ОМбі!!<ІТ У заводу nластмас . В цнх гуртожитках створені 1 працюють клуби І_{Ниголю­ бів . Разом з бІблютеками

rічних , дитя.~ ...

розрив:

ній зуnинивс::я на nумнтІ харчування. З ~етверто~о кола обидва nриходять ра. зом. Кожем сnиняється , щоG виnити кілька новтн/в

На

тридцятикіломе•ро.

сnорту вої дис::танції

нандидат в май- с::тер с::nорту СРСР, член рес::­

сnорту

ти н чого

Нпні іщ 'ста· вони · nроводять Ф!<аві з а·

новить nонад

метрів

майстри

1

спортс м енів nершо,го спор- ви

ж громадс~.>кІ

гуртожит ках

4

СРСР,

первинній орrав13•цtї ши~ бtблtотеки створені в м J· норемоитноrо

лась сту дентцІ Київського nолітехнічного інсти­

утворюється

туту Марині Чернеюю, а дал! І - броварчшщі Гали­ ні Голуб 1 Біюорині Бер­ чаю. Разом Адуть на n'яте " оло , алг ба~ато сип віддав менко . щоб наздо­ Дистанції: 10 · кtлометрls Гоtтро ро~вива .1ися по ­ Вя~еслав тому , ~нати Серафима на четвер· д ля жінон, ЗО кілометрІв дІІ на дистанцію: , де зма­ тому... На шосте коло Се­ рафим виходить на 22 с::е­ длл чоловіків. 35 учасни- І' .З :тися чоловіки. нів . Серед них 5 жіГоловну ~pyny з nерших "Ундtt раніше.

На - rр()мадських 'У

---

Лижні rонки: четвертий

. СПОРТ

ми - · авторами 'кннr. норемонtного, деревообПрацівники магазину p~}{oto комбінату . виїжджають 3 літерату·

-

nромислов.,сті,

спілки

19-З-18;

листІв

-----.,., - - - · - - - - - - - -----

.Рроварська др); :. р н я І-:иїnсьІ ю rо об :о асн о rо уnраWІіння у сnра в ах · ви ;ІаFРнцтв . п олІгр а фП І кни;юю вої то ргівл!. А;;р е са щ > ~· J;арні : 255020, Київська область, м. Бровари , в ул. І\иївс ьн а , 154.

праців в в

• Jв

культури.

154.

nартійно~о життя

~осnодарс::тва

В. ЧИРОК.

rолова мІськкому проф­

Індекс

61285.

Друк високий. друкований

ІЗ.ЗР.І'!

аркуш.

nnимfr"""''"

Замовлення

~

Обсяr

1

ТираJК

Nv 1471.

47 номер 1985 рік  

47 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you