Page 1

а~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І--!!!І!І!!!!ІІ!!!!!І!В!!!!!!!!І!І!ІІІ!!!!!!!!!ІВ!!!ІІ!І!!ІП РОЛ БТАР І ВС ІХ КРАІН, . ед НАЯ Т !СЯ1'1!11!!1!!!1!!1!!1!!1!1!!!!!!!!!8!!!-8111

О Р ГАН

r

Б Р О В А Р С Ь КО Г О

М І С Ь КО І

І

М І С ЬКО О

РА Я О Н НО І

РАД

+

Газета виходить з 17 квітня ·1937 року

К ОМ І Т Е Т У

НАРОД Н И Х

К О М )' Н f<(; Т М Ч Н О І

Д Е П УТ АТ І В

Середа,

41 (6710) •

ТРАДИЦІІ

Євrенtя ·:: IIIIJ!hвa

На свято номуні­ ЮхІІМе:ико· . ДQCJ~~a аере­ ·с'tичної nраці трудів.цо:во'і рОбітиицt; ' набУТИй · ники шляхово-будіза · роки довrолlтвьо'l пра­ вельного уnр~вління ці, д9помаrає . · ій був М, 50 за традицією . 'IRCJJi кращИХ . ТВ~· ви:йдуть разом з чле­ · 1Іиків . rосподарства. Вtв нами · своїх сімей, дlть­ ; став вaдбaRJUnW багатьох м~. Адже посильна ро­ .· іІЮло~НХ ,ЦOfJPOK. . бота на благоустрої

які в газету на­

·. . На зиlмку: Є. І. ЮхИ·

території і будівництві

·менко.

спортивного .

· Фото М. Семиноrа.

ВідкриваюЧи конверт з листом нашого постійно~ го автора, ми .завжди впевиеиl, що він присвячений мехавізатор · з

на

'

Елек­

трик із заводу порошкової металурrlї Г; Ву.~~~овІнський надсилає зарисовки про передовИR1в виробиицтва, висвітлює питання партійвою життя, ек& ноиічні нроблеми. Це можна сказати й про іншого

робітинка цього ж підприємства

-

лова міського спорткоМІтету В.

Івков,

зрозуміло,

.пише про спортиВне життя міста. Вагато

тем . ви­

світЛЮЮть у своїх авступц наші активісти П. Кудін, Н. Перловський, В. Петраш, К. Кольцо; ва, О. Ковшун, Д. П.,:сареико, В. ВобКо; Г. Клеп­ ко, Б. Харченко, Г. Гуляницький, В. Юрченко та інші . аку вови надають Ій у ви~

світлеивt життя міста

1

району,

На черви~вому

було поставлене

·(1983

р.) ПлевуИІ

ЦК

·

КПРС

Завдання і Далі розвввати

н~стЬ · nеред nопереднІ

ципліну. Все це · знайшло вlдображеввя у соціалl­ сти'ІІІІІх зобов'язаJІнях кожного трудового кодекти-

.

рад­

госпtв тощо. Результати їх перевірок, рей,цІв були б цtввимв як ДJІJІ коJІектввtв, парткомtв, бюро, так J для газети, . бо во~ бачать життя виробничих ко­ лективів з .середини, цим живуть. Такі матеріали моrли б стати центральними у виступах і стtииої п~ ва місцп.

Важливою темою ДJІJІ внетупІв робсількорів· стає впровадження · · бригадвого пtдриду, висвtтде8Вя передового досвіду його запровадження. ~ Цьому

питаниl в ще багато ведо.Jdкtв. . · Тому, керуtо'DІсь ріІDе!рІЯМН ІJерввевого (198З, р.) .Пленуму ЦК КПРС щодо 8КТJІвІ38Ції ребсt.цькорtв­ ського руху, партlйвнм комітетам, бюро ~xJдJJo спрямувати Іх · діяльв1сть ва ті завАавнв. ЯВ1 по­ ставлені ва грудвевому (1983·' р. ) та лютневому

(1984

р.) Ппевумах ЦК КПРС.

·

. справилися

Н.

вивезенню органічних· добрив. На поля госnодарства вІДтрансnортовано ~9 ти­

ІП ЛаНі

ТИСЯЧ

29

роботі

· rio-

лодимир рист

.

Рогальсьний,

Герус

Василь

Ритмі•чну пoprн.o ro

Во-

Тра.к'І'О-

·

Леоненко.

заrону . забезnе-

перщQІ"о цент

виrотовлево

молочво~

.

Миночнlн ,

·иришRи!.

і

знизити

зростання

· · еавдаиня, noгрудневи.м

1

тисяч нар6ованцtв.

.

rолова

Ян завжди,

. соб!вар-

· nро,цуюИвнос­

В. ДЖУС, профспtлковоrо

комітету.

з най­

більшою віддачею . тру­

цpo-

гато Інших.

·

будівельно-монтаж­

них робіт на суму ~5

дитимуться

ни

nередови­

виробництва

Гребенник.

ленков,

М.

В.

Те­

r. · Сушно

В.

О.

}:Сакун та Jнш1.

. Зароблені

дуть

П.

С.

Ю. В. ЦурІ{ан,

r:

грошІ бу­

nерераховані

фонд одинадцятоr

тирічни.

у

n' я­

· в. БЕРкович,'

старПІНЙ інженер · від·

дJny праці

1 заробіт­ 50.

воУ плати ШБУ .М

~ Н~ зекономленій анергІї

- - - - - - - _ _ ;_ _ _ ___,

якІ

зайняті nіДгортанн ям та иа·ван.таженням · торфо­

. ВеБого буде внfіона­

но

І

чуют,ь Микола Бабич та ( 1983 р. ) Пленумом . ЦК . МИ'КОла

метqдом госпрозрахун­ nотоку.·

про.цукцtІ не МЄІІПІ як т1 nраці одержано увесь на 180 тиса'! 'Rарбо- nрирІст вироблюваноІ вавцtв. щ:ю~КЦІ.ї. Найваrо.мИuий внесон Велиною заnорукою . у у здобутки піДприємства ,боротьбі за дострокове зробили nравофланrові винонання нвартальаоrо оДИJІадцятоУ n'ятирічки­ Г. Т. nлану послужило · широко О. · М. Орловська , · Лукашова, Н. С . Бобро­ роогорнуте соцtалlстичне ва, А. І. Нінолаєва та ба­ змагання за викОІНання ставленого

олектнв дІ.льющІ.

кового

кв~алу. До кІнця бе- -r1сть · nродуІІщії на 0,5 резня додатково . 6уде nроцента. За раху!іон

·роботу т:ранс- ключового

н

фальтобетону ; ЦІ · ро­ боти nроводитимуться

ГРИГОРВНКО.

ввроб8Н'Іу іНово до nлану на

J1POJ'INPIY

кварталь­

no

тонн .

350

lм€Н1 ДОRу'lаЄ:ва : до проведекия вес~ н~нlстичноrо су.бот• няних nот.ових робіт. ника· на укладаннІ ас­

заверШВВ

y cnlwнo

з

. tІіИ•М nланом

Василь

але·

тввісrtв газети. · Та основвою ори'ІІІІІою пасвввості робсtлькорlвських ПОСJ:lв ~ те, що ва місцях · їх роботу не спрямовують партійиl коІІdтети, · б10ро. Було б правильним, якби робсількорlвським пQСТам надати статус громадських КОЦ'l'ролерtв або коМісІй партійноtо органу, ЯКі слідкують за ходом виконан· ня соцtалlстИ'ІНИх зобов'язань, ·за тим, як 'Ведуть-

економії пІдприємств,

<< РуДЮ'!'>

Прwнлад у

творчої праці, а вона, як відомо, зміциІОв сиЛу ак­

особисті рахунки

заооду

день

С. Б. . Барановського . ~ocny працюватиме у де1Іь

}'чора KOJieR'QID .· JШРС nідвищити npoм!cloROl'O МОJІ,ОКСКЩВОду дуКТИ!ВНіС.ТЬ Праці ДОДВ.Т-

n лемnт~о­

назують водН авrосамоскидів · Григорій Гузій,

порівняно ефективно вони діють ва заводі пераш· · .кової метаJІургІі, в ра,цгоспt lмещ 60-ріІJЧЯ СРСР, на фабриці верхнЬого дитячого трикотажу, ва Гою­ лівській стрІчкоткацькій фабриці та в деJПСИХ ІВ· ших колективах. В більшості ж не вlдчуваєnся

ся

'DрудЩники

тонн.

· Формально робсількорівські п.оств .. у в&с ·в ва радrоспt,

кож · зі станом ·~ото.вн~тІ

~ Петрівці

асфальтобето}{ИОІ · · еуШ-

ДОДАТЦОВО ДО о·.ІІАН·~

сяч :r~н nоживи nри piч­

У деяких колективах трапJІJІється так, що ва початку року, ~оли І$ОВВ беруть зобов'язання, з приводу цього говорять баrато 1· аrадуwть ва всІх зборах. По~ розмови поступово затихають, а пtд кtвець року про дoJJIO зобов'язань зо:всіІІ . В1чого не чути, бо виконання Іх «успtшио проващUІв•. у кожвому

цей

. Учаснини наради озцайомилисл та- ші,

·

квартапьний

H<»tJY

Звідси і випливав завдавв.ч громадських корес­ пондентів: інформувати трудящвх, як ці ·зобов'в­ заввя виконуються, що заважає Іх більш иоввtй реаJdзацtї.

кожному пlдприємстві,

жиЦЬRІЦ · ІЩУІ'ОП;!Мрів,, яні за · будьвагомі врежа'і.

.

державою, доnущену в

роки п'ятирічки.

та інші.

яких умов · ~ожноrо ~ рону одерЖують

Винонано

А · це Зна'ІИть, що необхідно шукати нові форми

і виробввчу дис­

Оболонь

ВИшгород

роб­

роботи, стцити перед 8К'fИВістамн газети · завдаввя, ЯКі відповідали б духові 'Іасу. Ці · завдании чtтко сформульоваиl у рішеввях rрудиевоrо (1983 р.) і лютневого (1984 р.) ПленумІв ЦК КЦРС: пlдвн- , щуІJатв продуктивиtсть праці, звижувати собівар- . тість продукції, економити матеріальВ1 і . eвepre'RI'I- .

в~

ласть)..

З цІкавІстю слухали• npиcy.rнt . на на-

Ду~нами щодо резервів nі.цвищен-

ми.

зміцнювати трудову

яні

раді виступ · rолоВнвго .агронома ..радПрацівники асфадь­ гоооу іменІ · ІЦорса М. І. Cт}:tИ:ryJ:Ia. .тобетоиного . завОдУ Він розповів п.ро досвІД роООти .,rщя- . планують виготовити в

сtлькорlвськіІй рух, sміцвювати зв' язки прееи · з партійними оргаиlзацtями І трудовими колектИ:ва- ·

оі ресурси,

району,

щування 'HapтQitлl ..

обхідно одержати заnлановаюrй 'YJI<r ~ кapтonJti, · ліквJДувати заооргова.•

пропаrІЦІд1 пе~·

·госnодарств

займаються вирОщуваНІН.ям картоnлІ.

ра!ІШ району, В · нинішньо.му рощ · не-

довоrо досвіду, . вакритті недоліків, ЯКі ще трапJІJІ~ ються в нашому житті.

агрономи

ренторів та головних агрономі-в рад­ го сnів , присвячена nнтаю~:ям виро­

Перед nрясутніми внсrуnШІ nepшвjt · секретар , ~lCЬRilfOМY Koмnapтll· Укра!,,. ни А д. ·Фро.ІІСІВ; який роздовів · (Іро . заВДЩ:ІНЯ; ЩО СТОЯТЬ перед ІЩІ>fОЦЛЯ:; ·

РедакЦія газети вдячна сво'ім робсількорам за ту ві,цчутву допомогу,

.лоцерк1вц1 - БригІн­ нЯ .врожайності нартоnлі подіnплнся ці (Черніr.lвсь}(а об-

березн,я у paдrocnl Імені Дону­ чаєва · відбулася кущова нарада. ДІІ­

1 7.

А. ДоJІіна. ·· Го­

nрацюватимуть

на своrх робочих мІс­ цях. Серед найважли­ вІших об'єктІв - бу­ дІвництво автошляхІв Бровари ---. метро «Номсомольс~ка•, Ві­

НараАа кapтonngpfв

;

майДанчи­

знайдеться всім. БільшІсть виробнич­

ників

рад­

госпу «Великодимерський• М. Полооко пише аро кращих .ЛЮдей rосподарства, за раж~ок чоrо до­ сяrли вови успіхів у праці, або що їм заважає·ви··

конувати взЯті соціалlсти'піІ зобов'язання.

І

8,1Р НІ

мЩtстер ма•1111811010 ·•0111вя корів радгоспу сЛіткtв-

працівинків редакції.

Наприкпд,

НАЗУСТРІЧ . СУ60ТНИНУ

По~ад ,цеСЯТІt Іdаі'ра­ мів MOJIOKa отр8Мfе Що­ ДОО8 від коЖИ8'1 К8р01111

писали вперше, Листи різні за обсяrом і змістом, але одне .в них спільне праrнеJІІІJІ поділитися з громадськістю своїми думками, проблемами, що їх турбують. У редакції таким листам завжди· piJ,цt,' бо з них найкраще видно баrатоrравиІсть иamor.o . життя. Часто листи стають темою дJІJІ виступу ·

темі.

Ціна 2 коп,

-

Кожноr о дня до редакції' надходить·· в середньо­ му до десятка листів. Іх иадсвлаюр. иaml ПОстlйвt

актуальиlй

УКР А І Н И,

О Б Л АС ТІ

21 березня 1984 року •

Робсількорівс......-·~ пост громадські кореспонденти і люди,

Ц А Р Т 11

К И І ВС ЬКОІ

Ва · . оо.іІіку~кожев rектар

А днями руднянсьні Трудівники радгоспів стати ранкові приморозхлібороби пристуnили. до району ведуть у Ц1 дні- ни, щоб підЖивити в лер­ ліджИJВлення зерновоУ велл ку роботу по догляду шу чергу площІ на рІв­

Патрtотична ІнІЦІати­ ва

МОСНВИЧ!·В _ , про­ вести 21 квітня НDІМу· нІстичний суботнн.н, присничений 114-й річ­ ниці з дн я народжен­

rруnи о;зимщ. .які 3айма- за посівами озимих, які нииних місцях. ня В . І. Л-енtна, ІОО'Ь nлощу 450 гектарів. за ймають 17 тИсяч · гекПрцміром,. у радгоспІ ,знайшла nlдтpи1mty і в Ця робqта ІВЖе nроведена тарів . Сnеціалісти rocno- << Ііраснлlвсьний• nовні­ трудщmх нолентнвах на 180 ·rентарах . дарств на основі карт- стю пІдживлені озимі , що цеХ.lв заводу аmомІніє­ ' :все менше .часу зали- с:хем, с·нладених за допо- йдуть на зелений норм вих будівельних ноп­ щається до виходу в ло- могою · вчених Україн- та сіянІ трави: Озимі зер­ СТРУJКЦ}й. ле сіва·чlв. .Тут також сьної сlлЬсtоногосnодар- нової групи: . будуть nід­ Тан, нолентив пресо•

Ідуть J&rанні приrотуван- сьної академії, визнача· живлені за доnомогою сі­ ня. у госnодарстві вино- ють площІ, які повинні валок nрикореневим спо­ наний ІІІЛан засиmш на- одержати азотні добрива собом, якІJй виsцщвся

сінн.я. 85 nроцентів йоrо в першу чергу. · найбіЛІ!Ш -ефек~ивнИм. · доведено.' до.. кондиІцій З ранцього ранку по ВисQкнми т~ами веnершоrо класу. На JJ1Нlй- мерзлоталому грунту ме- Дуть · підшивлеЩJ:jt у рад­

нv Г0'1'0.8ності поста.вл€На ханізатори вирушають на госпах «АвангаРд•. «Зо­ техніка, дю буде зайнята поля, . зайняті озимими . ря• та Інших · .господарЗерновими культурами, ствах. Отже, кожний rекУ вес.няІftил польовпх ро- травами. Причипні .розки-. тар ознмих нультур, иe­

12 сіва.r.он, 1Q дачІ .добрив рІвно~lрно залежно від Хх призна­ ІПJІу'Гів. 5 нартоолес~- розподіJJЯЮть туки на чення .трав, одержи'tь вес­ .ло'Н, 2 кукурудзяні сtвал- ланах. На 5 ,8 тис . rек- ною nовну заправку Щіб­ ки т ощо. · · тарів озимих цей важли- риваМН;, що створить OOraJC:

О. КОВШУН,

rромадськнй кореспон-

,цеІІТ.

вий агрозахід. вже nрове· сприятливі дено;

у

умови , ,

для

госnодарствах ·· розвитну рослин .

планують сnовна

винори-

В. ЛЯШКО.

ВОІГО

цеху,

ником цов;

Ю.

де

началь­

Є.

Молод·

секретарем . цар­

Тійної ОРГЗJШ3ацl'і С. Н. Антонов, nершuи, :ца,. ЖИВЩJf сво,J MOIЖJJR1IOC· тІ . ,в

взяв день

·.

~·язаІ:І!НJ!

червоно!

субо­

тн працювати на

зеко·

номлен1й

електроенер­

гії.

Л. ДQЛИНЩ, секретар заводу.

партбюро


2

* 21

_стор.

березня

1984

року

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

38'1 11

МІ

ІІІ МІС18JІ І 17

нестан. дартного

бу.~~ась ІХ сееів мtеьвої Рци ва­ родних депутатІв XVIII екmІRав­ р. .яка обrевор~ жакі питавви:

нання, м0етопоУ3д НІ лортне

.

йону. в

моси

свІт.JІІ РМОr ~· (1982 р.) ,fі.пеRуму ЦК ЩІРС (доповІДач. ronOJa. ВИRОJІМІІО' ·.мІс-..·

н.их

для

люди,

зараз

вивчають ·мате­

ріали позаЧергового тотпевого

(1984

року) Пленуму ЦR КПРС. Вони од­ ностайно nіДтримують його рІшення, схвалюють .внутрішню і зовнІшню nолtr.нну парrії, п посJІіДрв:Н!Ий курс на удосконалення розвинутого соЦіа­ Лізму., .ІЮЛ!nшення добробуту ра.дян­ ськнх люд~й. зазначив ДоrrовіДач.

·

ВJдО!Мо, що на травневомУ

Пленумі ЦR JVПJ;>C

(1982 р.)

буті прИйнята

ПродоВ()льча nрограма. Ії розв'язан­ ня є :Всен.ародним за.вданщ~м ... Кол ек· тИ13н .промислових пJДприє:мств

виёmа'Щ;Ла · обсаги

. .

гИ, оформн~.цаl~~;~~ 1

часу

обхlдно

· могу

в

Ш,IJИ><.11niJii

таря,

буртdв,

лів, залчасtнн, ханlзаторів.

Дtлов1 ко~. ~ЬаІ ;ta'jJ~'

ни з РадіfОСПОМ :сГогол.івсЬЮfЬ. 3а· вод систе•атнчио надає

ладнання, механізовано важкі вироб­ ничі процеси. В евою чергу радтосn

СилаМи

сnорудженІ ка,ртоллесорrуваль•

сільоуJ.І,».

сnмк-sо~. з

мою буді'!!ництва в ри~ьЮ!й~.

спlvнн не·

запланованою

програ­

paдrocnax «Бо6-

«llЛОСНіВСЬНИЙ>>,

«Жердщ­

СЬКИЙ», · «ЗаворИІЦЬкий», «ЛіткІвсь­ ний», Імені Докучаєва, радгосnІ-ном­

оШаті «'l'еnличний», на НиІ·всьній, ьо,гданівсьнlй і Семиполнівській лта­ хофабрніКах.

Одним із внпадів у реаЛізацію ПродовольчоІ програми є шефська допомога трудІвникам села. Для на­ дання тано1 дооомоrи за радсосвами занр1плен1 nромислові nідnриЄІ:Мства,

оудtвельнl 1 транслортЦj t;лtльно

·

вони

організаціІ.

обrоворюють

обсяги

робіт. складають двосторонні дого­ вори 1 слlД'ftУЮТЬ за 'іх .виконанням. За минулі три рони п'ятирічки nід­ nриємства-шефи на буДівництво тва­

рlзалрнн'ми

агрегатами,

.

конструкторів.

ливt<:ть· значно тивнlсть_ праЦІ

200

Це дало

мож­

робіт також .·.виконано

Ба­

Щоро·ку

шефи

жують у селах району до виробничо1·о призначення.

споруд·

об'єктів 3наЧ'Ні об·

10

сяГи робіт винонуються по блато­ устроЮ ф~м. тракторних парldв, на­ седеннх пуннті·в. Ьелика дооомога надається у перевезенні урожаю, ви­

везеf!ні добрив.

· КріМ

цього,

радгоспам

виділено

будівельних та lНІших матеріаЛів на суму

600

тисяч карбоваНЦlв, в тому

чнслі в минулому, році

на

-

186

тисяч .нарбооанЦ!в. Щорічно труДів­ ники міста допомагають сільським

трудівника,м врожаІ

. вирощувати

і

збирати

сільсьногосподарськнх

,

постачанню, оnаленню, nрибиранню гною, .роздачІ нopftfiв, у "буДівництві гноєсховищ, силосних траншей. Ро­ бітнннн заводу :кожного роКу беруть

Проте далеко не всюди

ставляться

піДnриєм­

до

· своїх

підшефних rосnодЗ.рств. Правда, сЛід

Tuplк

услІшно

сnравились

нанням

договірних

на;tаиюо

шефськоХ

uopou:u«>Doi

з

з міста. Хотілос.Іl б, щоб наші щ­ шефи1 rосподарства краще дбали про умов

для

які приІжджають в село, були заЗда·

легі,ць . визначені обсяги робіт, щоб вони бу ли забезпечені необхlДни,м інвентарем ЧИ тарою для збирання врожаю. Не буде тепер і одноденних

виїздів робітників. міста в село. Лю­ ди ·наnравлятимуться

. для

1

анк•вавая

на два ТИІЖlІl.

внеокоnродуктивної

гані,зацtю

тих.

хто

nраці,

з

доведенням

норм

виробітку, суворо нонтролювати Іх виконання шJіЯХОІМ щоденного піДве­ дення піД.Сум.ків, забе3Печення глас· ·ності змагання. кожним ро~ом

3

розширюється

шефська допомога селу в сфері со­ ціально-культурних зв'язків. школи міста допомагають в обладнанні нав­ чальних кабіНетів 1 виробничих ,май­ с>rерень сільських шкіл. У сільські лtнарнl реrулярно

ціалlстн.

ньої

виїжджають сnе­

комnлексні

часто

сТор~.

nраці

приіде на допомоrу. НеобхІдно, як правнло, практннувати бритадну ор­

вико­

допомоrн .ааводи

метащрг1І,

а то

внетуnають

самодІяльності

1

меди·чні

брИіГа·

профоглядlв. У .нлубах району

учасиики

з

худоок­

пІдприємств,.

Проводяться спільНі вечори вlд,почин·· ку. В селах Плоске, Веп:ика Дниер·

лід

У підшефно~ІУ

-

60-річчя своєму

СРСР,

наладку

диться цтво,

вестн·

реконструкцію

та

ринницьних nриміщень.

Надаємо

та-

оформленні наочно І агітації і,' зрозу­

міло, в збирд.нні овочів, фрунтів, ягід. Торік нашими комсомольцями було заготовлено 755 тонн сіна. В нинішньому роцl плануємо рекон­ тувати

ще

один

лилораму,

телятник,

виконати

змон­

монтаж­

ні роботи на спортивному майданчи­ ку в центр! села, виготовити і змон­ тувати Дошку nошани тваринницьнu­ го комплексу .N!! 1 та Інше. Вважаю, що для більш ефективної доnомоги· трудівникам села необхlдно склада­ ти договори не на рік, а цІлу п'яти­ річку. Тоді буде більше можливо­ стей для ~адання доnомоги.

-

ний

Наш

завод

досліДно-екслерименталь·

.

будконструкцій

.

тресту

«Броварнсільбуд~. сказала робіт­ Н:ІЩЯ О. М. ГуТВИR,- поставляє свою продукцію сільським трудівникам на спорудження ферм, клубів, шкіл. До­

помагаємо

також

залізобетонними і

теслярськими виробами. Тільки· в ми­

нулому році лідшефному радгоспу. «Л!ткlвський• ми відnустили виробів

на

·

5500

карбованців, пИломатерЩлlв

і

механlзаціІ

механізмами радгоспам

пуск

те.

-

1

іме,иі

гранулятора,

рекон­

технІки на

30'

Хотілося б також сказати про

що

часто

наші робітники

ристовуються

в

радгоспах

вино·

непродун·

тивно. Тим більше, коли ВІ;Іїжджа· ють, скажімо. на збирання врожаrо інженерно-технічні працівники,

служ

бовці.

.Про nіД

.

тва­

кож допомогу в :;щготівлі кормів, зби­ ранні . врожаїв, у благоустроУ села,

струювати

блочна­

тракторів.

.будівни­

ремонт

Управління

доnомогу

віс для збереження

у

нонетрукцій нам дово-

капІтальне

гентарhІ

струює.мо приміщення телятника лід механічну роздачу кормів. На про­ тязі 1984-1985 років збудуємо на,

внетупі директор заводу ~лю­

мінієвих будівельних С. М. Махновський,

ремонт двох

збудуємо теплицю лід склом на nло­ щі 0,3 гектара. проведемо монтаж.

час

підкреслив

по­

- У нинішньому році в радгоСІІі <<Бобрицьний• згідно з договором

радгоспі Імені

-

надає

Мічуріна, «Заплавний•. «3орJІІ». «Русанівський». «Гоголівський».. У лідшефному радгоспі сВелинодимер· ський» вннонан! ,роботи на майдан­ чину пІд спорудження механічної · май~терні на 30-40 тракторів.

·

Jttвна. Кожної середи май-стри ,ви­ їжджають безпосередньо в села, де приймають замовлення. Виготовляють Іх не більше двох тижнів. Люди вдячні нам за таку форму обслуrо­ вування. Та, на жаль. ·через віДсут­ ність бензину ми не маємо змоІГи частіше бувати в ·сільських трудівни­ ків.

високопродук­

тивної роботи людей з міста. Тепер ставиться nитання так, щоб для ксж­ ноrо колективу чи групи робітнИІКів,

ди для проведення будинках культурн

зобов'яаІШь по

·

внз:іїатн, що в радгоспах не завжди створюються умови для високопро­ дуктивної праці тих, хто приІжджає

створення

рази:

колектив

автотрансnортом

·замовником зу­

д,ва

що

карбованцІв.

працюю, з :Ін:І.Ціатнви депутатської груnи .взяв ·шефство над селами Іlлосне, РусанІв, Світильне, Краси­

ряків, з.агоrtвлl силосу, сlнажу, ,сі.На.

ства-шефи -так

пише

те,

надавало

своє~ вистуnі

замовлеІШя і' видачі виробу. Наш будинох nобуту «Ювілейний•. де я

участь у вирощуванНі кормових бу­

куль­

тур.

стрічатися

про

наний

Мова йде про те.

не до того, ЩОб із

по водо­

Для цьо.rо у ІЩІі{ГОспах повиННі бу­ ти СТООреііі уМОВИ ДЛЯ nJ>9ЖИВанНЯ 1

іІ\арбованц1в.

ських трудівників.

за­

арочних теллиць радгоспу «Бобрн­ цьннй» на суму 56 тисяч карбова~­ цtв. Робітники СПМК-1 збудУв~;t,nи теплотрасу в радгоспі «"Жердів­ ський», на що витрачено 119 тисяч

згіД­

Обслуговування сІль­

вулицю»

нам району. Силами СПМК-2 вико­

щоб не вtдр.нвати зайвий раз сіль­ ського трудівиющ вtд безnосереднь,ої роботи. ЗакрЩни.к, наприклад, праг­

чи•ало рІ.зН()ІІ/фі'$Нх металевих кон"

технологічних про­

механізацІю

зерноскла­

лювати фopr,m

Вели~у допомогу було над.ано рад­

гато

оовіДомила в

«зелену

сильну допомогу сільським трудівни­

Значний

жуть одержати до 20 ІІИДlв nослуг. Наші працівники nрагнуть удоснО'На-

го-сnу niJ.І. час реконструюQІ тварин­ ницьких. лрн.мtщень внrотовлено

nрив'язон.

сП

швея райnобуткомбіНату О. І. Кое­ ТІОВ. Тут сільсwсі трудівни-ни :мо­

роб!тюudв.

мехаІО.'Qних

-

надаємо

Керуючий трестом «Теллицьтех­ монтаж» А. А. Руденко доповів ее­

~ договором у ІШНішньому роцІ.

тів,

пtд,вищитн nродУН· вн;ві.льнитн в день

1

фрукти.

приміщень.

ду ·віДnускає м'ясо, ·виділяє картоn­ лю. кацусту й інші овоч!. ТакІ зв'яз­ ки вигідні і заводу. і радгоспу.·

- На тернторії району знаходить­ ся 4 будинки trобуту, 47 ~стерень і 27 :К<ІІМІІлексдо-прнймальннх лунк~

nроекта­ завод­

1

ЦеСів, ферм витратили близько· 1 мільйона карбованців, на будівельно­ монтажні роботи близько 3 тисяч

дів,

nриміщень,

но

внготоrвлени·

ми на заводІ за сnільними мн радг<х:.пних сnецІалістів

моркву,

обсяг робіт плануємо винонати

nІ.ДГОТоВЦl садиввого матерІалу. Не­ щодавно ці пункти доукоМІПлектова.нl

тих чи інших рQбlт зГідно заявок го·сподарств. строком на 5-6 днів,

ршшнцьких

іКапусту,

як1 ефективно . використо­

тваринницьких

мовленням радгоспу в наших май­ стернях. Для комплектації автомобі­ лів, тракторів виділили 79 нових 1 і 19 відремонтованих автопокришок. Рад·госп МВЖЩІ для робітнннів заво·

в достатній ,кількості постачає ро­ бlтн·ннам за.воду помідори, о-гірки,

заводу на віДДілНаХ рад­

Ні nунkти,

струкцій.

слравились

шириною

ництва, механізацlі трудомістких nроцесів на фермах, загоrtвлl ·кормів.

сяг налІталовнладень торік у районІ склав 21 ,8 мільйона карбованців. 'Га ми не ~ожемо закривати очі і 11а недоЛіки в цій слращ. В мину ло­ му р<ЩІ · буд1веJІЬННКИ недоосвоІли ~.сі мільйона нарбованців напітало­ внладень. Зокрема трест <<Ьр~нІари­

nересувнt

по.Царсь!dtt робіт, в пвтавнях буДіВ­

до

Оудин.он у сел1 Рудні. Загальний об­

двІ

nлатформи

всіх

стоїв. через вІдсутнІсть того чи Іншо­ разу

будує свнgовідгодівельний комnлекс на 300 rолів. Тут же споруджено кормо·цех, встановлене необхlдне об­

школа на 464 місця в селі 1'арас1вЦ1, ·дитсадок ·на 160. місць у ~елі Семилолнах, 16-хвартирний буди· нон у-. селі Русанові, 12-нвартирний

py',.vtreH!

вцютовили

заводу

докладаємо

го інвентаря. У свою чергу і ми від­

8 -

допомоrу в придбаннІ різномаютних матерlа.ЩВ, у ви.конанні сільськоrос·

вуються nіД час .перебиратія бульб,

Велиний обсяг робіт у селах райо­

О!ВОЧlв

шиноремонтного

-

то­

говори·в

Як й іншІ підприємства, ми на­

гоустрої

У nідшефному госпоДарствІ завод

госnодарству

лення ВОНИ . ІВН'І'ОТОВЛЯЮТЬ деталі і вузли до сlльськоrосподарськнх ма~

ну ВИ1<ОНують оуДlвельни.іш міста. 'fl.tlhltИ В Минулому році НИМИ CШ>­

ня

~вочезбира.льні ЦJ метрів.

-

працівники міста,

про­ і

ремонті сільrосrtмашин і інвентаря. заготІвлі кормів, nеревезенні їх, а також проведенні збиральних робіт. Слід віддати . належне дирекції рад­ госпу, і, зокрема, директору Є. Ф. Томіну за чітку організацію працІ. Кожного разу нас· зустрічав брига­ дир, який відразу ж приводив на ту Ч{І іншу ділянку. Не було ·у нас про­

каnусти, ві~ всього 5627 люднао-днш. Заrотовили 450 тонн зе­ леноІ маси, для полегшення збиран­

тримає на про~_. ,Y1f&. Ні iJQid8 ·JІС)­ лектив заводу· І!Ор()ІпІ<ОаоІ 'мetUJp" гіІ !мені 60-рі'ІЧя ~оІ УJфІІ~ ·

ських

-

допові­

reJtТaplв nомІДорів,

7

ПродовольчоІ

даємо допомогу в будівництві і бла­

на рішення травневоrо (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС ·робітники заводу в nіДшефному .paдrocni сЖердівсь­ ки~• обробляпи 27 гектарів нормових

nlzdiO.a

ло­

лю­

зусиль, щоб ділові зв'язки з під­ шефним радгоспом <<Пухівський» по­ стійно змІцнювались.

В. М. Зво.пь с:кавав, що у віДпО!Відь

. СОМ . СlЛЬС!.КИІІ

На

320

всенародною. справою,

Є. П. Круглив,

програмою.

в обговор_енні

є

директор

дІ, дн~ктор св!тЛотехні~ного заво.цу

офОрмили

міста

сnоживання.

Виконання

му ми,

/)уде· сприяти шви·дщому роз·

Внс'І'уПаючи

не

госnу

народно·го

:-

~ · важливих .пропозицій.

підприємств

завезли достроково.

дино-днів..

Обговоренні доповіДl голови мІськви­ .\ВР~ тов. Л. Х. Черненка. ·внесли

піДтримуют~;о постЮні зв' язки з сіль~ СІ>}(И:МИ. трудівниками. На Ух замов­

шин,. юргове обладнання, плівку для теnличних госnодарств, освітлюваль­ ну .аnаратуру,. меблі та і:нші това,ри

неї

лях nлануємо відпрацювати

· . Депутати взяли активну участь в

s;·~::r..;

внсоко­

1111ста. Тому неодноразово внІжджа:ш на ;збирання огір:ків, помідорів, зеле­ ної цибулі. 3 нашою допомогою в селі будується аптека. Всі матеріали

в JІ3аНИЮ завдань, визначених Продо­ воль'!ою

:НИХ

дянсWtі

liz· це

і

раДГОСП8ІМ1і•.

коХ PaAR на}юрmх ,це~айа Л. Х.

ТрудяЩі нашого міста, я.к 1 всі ра­

Ухра.Інн став:

лотрібно

1

я~ним подати до столу трудівників

на, Калита і ТребухІв відкриті філі­ али міськи,х музичних ІІЖіл. Ми і надалі будемо робити все .мотливе для більш nовноrо використання на­ .явннх ·можливостей ·і резервів у спра­ .,шефства міста над селами райоиу.

814, автотранс­ 11063. ·

nідnриємство

му KoмnaprtX питання ~про

пІдпривіІствами труАhЩИКам ра­

ЧtРНЕШСО). . ЗвІт про робо.ту поетІйвої комlсtї по варо,циіА освітІ 1 KYlWIY• р1 (доповІ,цач( ronoвa вОІІіеіІ Є. Н. Ф.ЕдJІИ). . ПовідомаеИІІJІ ,кеDу'І'аТа. л. П. БУРЯКОВА про BDOIWIIIJ[ депу­ татських обОв'а:акІв.

облад~

-

вирощене

трудtвниками

в'Щсно зібрати, зберегти

tEJIOJ1

У січні цього року бюро міськко­

Про RЦ,uuJJI шефеької ·допомо­

rи промис.поввми мІсжа е1пьським

номунального

бетону

:Р'озуміемо, що все

-

грами

березІІJІ ц. р., вІд­

карбованцІв.

2000

СІ.рьськи.И,

Із сесіУ міськоі Ради народних депутатів В суботу,

на

_:.

на ~карбованці&.

.

великі

лрос:rої

автомобІліІ

Ііавантажувальними

і

розванта

Жувальними операціями в радгоспа району говори~ ·на сесії м~йстеt> АТП 11063 М. М. Гоповко.

-

Для більшоУ користі

nотрібно

уникати марних про·стоІв, лідтвер­ див він!. У свою чергу ми з ме­

тою бJльш високопродуктивної праці

.мо-г ли б використовувати nотужні машини з прн:чепами. Це дало б ено-. ном1ю nального і прискорило вико­ нання роботи. В ·обговоренні доповіді тnкож ви­ ступили слюсар заводу nорошкової металургіІ В. П. НиЖВВR, верстатни­

ця ·деревообробного комбіRату А. И.

Осинська.

3

обговореного nитання сесія прий­

няла віДповідне рішення. Сесія заслухала також

звіт

про

роботу постійноУ комlсіІ ло народній · освіті,і культурі, з .і!.ним виступив голова номісі1 Є. Н. Федяй. В обго­

воренні ~ого питання вистуnили ди· рек-rор міськоІ середньої школи .N2 1

В. А .. Маруияк

об'єднання

та . працІвник

~Сільrосnхlмlя~

С.

рай­

Р.

Ликова. Інформацію прийнято

до

відома.

На. сесП також бу ло заслухано . nо­

віДомлення депутата

Л. П. Буряко·

ІВа про виконання ним своїх депутат·

ських обов' язків. На цьому роботу.

сесія

закінчила

свою


сНОВЕ

*

21 бepe.JRfl 1~84 ~ку ..

ЖИТТЯ•

:ZZOJZJ.' ТИ g

З -стtЮ.

:а 081'0

вав~ав:в.в-вимо:rа. НИНІШНІй навчальний рік це реалlзаці'і вказівок червневоrо-­ (1983 р.) Пленуму ЦН НПРС про

майстерності пропагандиста, лол1т1нформатора. . 1У цьому навчальному році на за­

рік

необхідність зМіни

системі

стилю

партійного

навчання,

печеІшя дальшого посилення теоретичноrо

навчання

розв'язанням

забез­

практичним

актуальних

соціально­

пагандистів. Більше половини з них має вищу освіту 1 досвід роботи з людьми. До цієї роботи залучено

економічних· і політико-виховних зав-

дань. ті

заводу п .~ астмас.

кабінеті

створено

методичну

го

і

КОМСОМОЛЬСЬІ\ОГО

НОМІЧНО'!

навчаННЯ,

освіти · (координує

на

еко­

1

полІтосвІти,

для

ще мати

спільний план.

методич­

Завдяки зростає

. тем .

З

теми

го

над

мис.'Іовостt СРСР, мІнник

політичного

рівня

чи

· На · К. І.

. рс1м

хімІчноУ

.

ПереваЖна біль·

пропагандистів · ~а за­ воді nорошкової мета­ лургії. Чи можна за таний .короткий строк здобути. · виз.нання у

1983 1

.

чесною працеЮ

р013вивали

своІх

трудову.

активн.ість слухачів, тих, хто середньо виробляє продукцію.

безпо­

слухачів

нів парткому? иоли . це партійне даткове

завідуюча кабінетом поЛІтосвіти ва ·rромадськвх засадах.

а Іяк

хачам

бюро заводу <<Торгмаш• провело ,Нараду з пропа­

рення

гандистамн

внутрlзаводського життя. На кожцому занятті всІм слухачам ·видаються теми

рів

1

шкіл, на

говорювалося

про. родь

1

якій об­ питання

активних

форм

методів nартійного

чання в nіДвищенні результативності.

ножного було

-

вально

ним

методом над

літературою,

наступним

впровадженням ного

· тому

методу,

проблем­

оскільки

види

навчання,

вило,

виступають

ці

як

пра­

у

єдно­

сті. Цропагандисти системи партійного навчання, ро­ зуміІQЧИ важливість зав­ дань ,

поставлених

черв­

невим (1983 р.) Плену­ мом ЦК КПРС з посjt­ лення іДейно-виховноУ ро-. Сіоти , стали вимогливіше готуватися

rлИбwе

до

занять,

пояснювати.

спу·

яиих

роботи,

робота антив­ роботи С!fУ­

поясню­

з

самостійноУ tЯк вjдомо, рефератом є

репродуктивним

методом

проблем

ти. над

·

рішення_;

иористуватися

та

його

завдань

заняття.

прийняте

обгово­

винесених

з

Із праитики відомо, що від вибору і характеру вииористання методів на­ вчання залежить уепіш­ нlсть розв ' язання навча­

.

активного

питань. .

заняття,

для

залучаючи

нав­

·

льно-виховних

теми,

ха·ча

пишуться

.

рефера­

.

першоджерелами .

Така

форма · навчання в нинlш­ навчальному роцІ

.ньому

дозволила значно щити · активн.lсть чів

на

rіtдви· слуха­

заняттях.

Всі спухачі системи партійного, номсомольсь­ ного

навчання

та

еконо­

)ІfічноУ · освіти

беруть

тивну

у

. участь

ак­

виконан­

ні соціалістичних зобо­ в'язань по підвищенню

. продуктивності зниженню

лродукц1У

праці

та

собівартості

в

свІтлІ

вимог

грудневого (1983 р.) та лютневого ( 1984 р.) Пле- . нумІв ЦН НПРС. Вже є певні успіхи. Так, за два місяці

нинішнього

4, 7

року на процента продунтивностl праці

на

2.9

ново

процента.

до

плану

ниці

-

Додат­

Члени

його

є.мстві.

115:_120

лою

на

та­

зарекомен­

для

нього

громадська

ретарем

ро­

рартійноУ . ор-

ганізаці-У

редактором стіннівки

...

Ця школа

заводськоУ

партійних органІзацій. Це

збагачувала

Черrо­

хороший

nроnаган­

економію

')І

· наукового

школі

номунlзму,

рує вич,

якою

Анатолій

ке­

Дмитро­

навчаються

цl~лісти з вищою редньою

спе­

1

се­

спеціальною

слухачами ,

тільки

торами

На головне

·Мічних

проблем Як

на

3астуDІІІІК

Dар'Іб10ро

oartuot

секретар

auo•y

робиВ,

а Ще·

лрантичні

особистий

справи,

І.

·t

приклад

на

виробІJи~х

·

Ух

це він практиці?

робо­

лених завдань

'ІіостаеленоУ

лублІиацtями проблемІІоrо характ.еру. Най-. цt.кавІшЕІ. .. обговор_юєть­

·•

ся

На. : . заf{ЯТТЯХ.

Не

··

·мислить

пропагандист

від людей.

робить Напри­

себе ОJ<ремо

Передає Ім

свої .' ~анн я, досвід. Із· баr.а:?ьма слухачами

·

зустрічається

на

Ух

робо>Jнх · місцях, ціка­ виться успіхаМи, недо­ ліками . в nраці; ·: 'іІора­

.· постав­

дить,

np&J('J1W-

в'язати те чи ІнШе ли ­

дІлами . Тах, одному із заяять,

·.

обговорювалJrся суМнн роботИ за рік, йшла мова

на де'

виконанні · взятих.. со· ціалістичннх зобов'я-

· ·СлУхаЧі . і· ·.Пl)9I@r8,1f·

згоДи, що

невикорИстаних · резер­ вів ще є багато, ,.fІИМ}І

ираЩе

ПОбаЧити

Jіlд­

питання,• - янІ гальму­ колектив у п~ре-

ян

роз­

таннst.

1983 · ·про

вали

дійшли

·

~

пІдтверджен­

розуІІtіння

В<>но

і ,буде . . ;Адще МОЖ.'ІИ~ во~т1, · оеоЧно · зважеІJі, і в . людей Є баЖання

·Анатолій ДмитровиЧ

пропагуючи ма­ теріали Пле_нумів .ЦН НПРС, домагаєтьСJІ ··· ·у

дист

,

П. ЩЕРБАК,

.1

немає

· лес'тійно· ·д6ає 'fipo роз­ ширення . .знань слуха.чl~за .м~.щ_~ми. пр . о. rpaJo~ ті по. : і.іІf#Ють за

Анатолій в!Дцовів

.клад,

Потрібні

НПРс.·

llро­

·

чих мІсцях.

замало.

ЦК

Пленуму

завдання

І

мети.

хачів він повинен . ~ю­ єднувати з допомоtо-ю у розв'язанні еконо­

зань.

р.)

про

карбова.нді~•.

суМН{ву,.· щQ ,rак

доё'щти

та агітаторами.

- РоЗв!((с>• ідаАі перенованосТі у ~Jf­

Тут одних переконання

(1984

пІ.ДхJД до

.

є , · не

запитання

·. (:.Jфса'Чl. А·Е з · · Голо·вНнх

ревиионатн . nлан 1004 рОК·У . 118-: .;..2Q0 ТИСS!Я

так:

слухачів. слів для

вого

особливий

Які

,р'я:щ­

пуннт1u:.-~uисали~ ~Пе·

енер­

номандІJраМІІ

пагандиста Дмитрович

рювалися

t

1

одному.

виробничих піДрозді­ дів, а ,й політінформа­

освітою.

лютне­

зуМО!іІЛЮє

всіх · .вИдІв

матеріальних

особливо добре ·було вид­ но на зборах, де обгово- · рішення

Це

tl

.г9ворйли

гетичних ресурсІв. Та­ кі ж вимоги . вІн ~та~ вить і перед своУ.ми .

. нИми

дист.

Че:r.верt'Rй>· . рік

рtчки-;· були .вра~овані :резерви, . · прс .-:я~J

про и!Двищення ефек­ тивності виро.бництва,

ня

ріс

,лрйіЩяттl· ' ·,· єоцfаJІістІ(Ч• .пuх. :. ' . зОбавіязань ·· ~а

· організованість, чітка · дисципліна. Bd бачат:.. . його турботу

слухачів

ви­

ДЛя' :л·~ Д.

сока

ЩІ

швидно

:r.peЩt; лравиа~не, роз­ ·uі>ріfДwгися : 1 Щя .poз11rn· .-8~. на .Зан~tтt·. .fle ·rl{IO.~ і:Іщ:ла. безслідно, · Пр~

. внко·

Усатенна як наіrальни­ ·ка . ,бюро властІІва 'Wf:

його ІДейно, духовно, ліДготувала той грунт , якому

у

.:

обов' язнів.

заводоуправ­

_

ління, і заводськоІ

·

пропагандиста

шінні ..своІх слуЖбових

пtдпри ­

Займав Деніль­

життя

стала

ВерховноУ Ради СРСР. Результатом навчання , його дієвості є й те, що постійно . зростає антив­ ність кофістів на збо­ цехових і

багатий

бот&. Був 1 сеиретарем комсомольсько! орГ.а­ нlзаціУ заводу, 1 сек­

1

рах

ще. по­

дував себе з найкра­ щого боRу . Зараз .ке­ рує бюро ПіДГОТОВКИ виробництва у цеху ~2 4. · Велиною шно-

шкіл, вико­

нують .на про­ центів з високою якістю. Більшість. слухачів шиіл партійного навчан­ ня ІЄ . постійними агітато­ рами в своІх колентивах . Вони також взяли актив-. ну участь в організаціІ проведенні виборів до

ві_н

ка nосад, де

міськко­

бригади,

Правда ,

цього

,мати

працює

му парт1І А. · М. Остапои. кож слухачі різних щоденнІ · завдання

до

не-

Все це у А. Д. Уса ­ тенка є. Вже 21 рік

народного

член

до­

РУ теоретичну підго­ товку і сумлінність.

споживання · цеху М 4 Л. І. Бондаренко, кон­ трольний майстер заготІ­ вельного цеху Nl 6 Т . І. Оленсtєнко, бригадир рі­

зальнииів

не

життєвий/ досвід. доб­

випущено

товарІв

ян

усвідомлену

трібно

продукціІ на 56 тисяч карбованцІв. Добрих ре­ зуль татів у виконанні своІх зобов'язань добили­ ся слухачі : майстер діль­

року

забезпечений ріст обся­ гів виробництва проти цьоrо перІоду · минупоrо

·• .·

чле­

Jіавантаження,

обхідність. І

і

Можна,

відповІДальне · доручення

ви.конувати

Т. ШИРОНІНА,

до нового року, ·парт­

на

до

НЕО5Х.ІІІІ СТЬ

сЯ · одним · 1з . кращих

прQмисловості•.

вих пІдприємств нашого міста. І без­

стиль роботи семіна­

матерf8JІІв

УС8ІІDМІЕНІ

1

знаком «Від­

2 -

Дмитро-

блеми тeoptl практи­ ни», та вже вважаєть­

сумнівно, що в цьому успІху є вне­ сок пропагандистів, які своєю по­

Удосконалюємо ·

всіх

фоТо: Проааrавдист Абцумов ·· за добо­

І/ ;Ана:тілІй

вийшов .на друге · місце у соціа­ лістичному змаганнІ серед промисло­

сво­

до

· рівня

Фото М. СеміпІоrа.

вич Усатенко лише другий рік ·.веде шко­ лу наукового комуніз­ му з курсу <<Розви­ нений •соціалізм : про­

piR

методичної

Хх

високого ·

вОго сеіdнару".

плюс

Готуючись навчального

навчан­

знань своіх · спrхn~в:

знань

А в цілому крлектив заводу за

література

підвищенням

набутих

загальнополітична

слухачІ нагороджені знаном «Ударник ІХ-У п'ятир!Чии•. 5 гра­ · мотаftПІ · Міністерства хІмічної лро­

все частіше і частІше вlдвtдуюrь проnагандисти, лолітlнформатори, агітатори, слухач[ Це говорить про те, що праЦівники заводу стали біль­ працювати

1

62

виставляється у вітринах. Стало по­ мітним, ян останнім часом набінет

ше

rаєтЬСя

щотижня.

шІсть ·Іх удостоєна почесного зван­ ня «Ударнии комуністично! праці»,

·

наступноУ

впливу

трудова

активн-Ість слухачів.

У набlнеті ПОЛІТОСВІТИ заВЖЩІ можна отримати ионсу льтацІlо, ре­

і

полі'rичіІоrо

тощо.

дують заняття,. контролюють 'Це про­ ведення. Але перед початком занят­ тя проводять бесіди з проnаганди­ стами, визначають їх рівень піДго­ товки, а иолн треба , то й подають

комендацlУ, літературу. СистемаТІ,І'ІiJO .ведеться картотека з усіх курсів

тоди

Ня, К. І. Абакум()в . дома­

IJe

Ножний член методради має ви­ значену ділянку роботи. Вон.и відві­

доnомогу.

.досвtДЧевий

боєць ІдеоJJоrlчвого фJ)Ои­ ту. КОмувtсrи, як пр~и­ ~.о. беруть • · п.х ·актuвиу участЬ. . Вnорвстовую-,и рІзиоманfтіІІ фqрми 1 ме­

є показнии віДвідування з вказІвкою прізвища тих; хто з'являвся на заняття. назва теми, форма заняття

но! раДи, але переконалися. що кра­

ВіН

ПJ)охОДjіть Ї семtвtірв; .ЯКІ

проводить

навчання

проводяться

·

хачами, ·~ . добирає не·

Введено також карточии-інформаціІ Про проведення кожноrо заняття в системІ пар.тійного навчання. В них

роботу

шкіл комуністиЧ!-!О'іJlпраці) та ~nа­ ганди і агітації скоординує рОботу політінформаторів і агітаторів). Рані· ше ми складали плани роботи і для кабінету

.заводі

освlтОЮ.

. ОбхідІІі мат~18.11и. . . . ЦШІUW · А: змtєtоако

економічІюї освіти. Ці питання не ­ одноразово розглядалися на зборах це;~tових парторганізацій 1 засідан­ нях партбюро, · піднІмалися на семІ-. нарах сеиретаJ?lв парторганІзацІй, які

раду, яка має три сектори: партійно­

ВІй ко­

8

веащФІчевОю

заВжди ретеJJЬВО rОту­ .втьсИ · до ,. ;~авяn із с.Dу­

1

ttчноі робот~ партбюро.

з.

середвь010

Багато уваги приділяють партійне бюро. парторганізаціІ цехів системі партійно-комсомольського

;юаІdцІ­

.'

гандист .

будується згідно з перспектив­ t поточними! планами tдеоло­

При

ва. НцчаІОТься

~сm

Вже ло тому, ян проходить захист, можна зроби'rи висновок, як навчав­ ся слухач 1 чому навчив його пропа­

Центром пропагандистсько'і роботи на піДприємствІ став кабінет політ­ освІти. яюrїІ дІє вже декілька років на громадських засадах. його дІяль­

ввутр1ІuвІ.Оt_ і

вьоі ІІО.Іd'І'ІІКІІ ' . КПРС• Кузьму IJJ.IIl"A 'АбuУJІІо­

Цікавою формою роботи із слуха­ чами став лублічнн:і захист ними соціалістичних зобов'язань на рік.

ц · е . втр

ними

.ая

..

Мето.цвчивї

нІсть

QPO :ОДВоrо з кращИх ~­ JfiltUiцiв DpoJI81'8ВABCT8 шкодИ •АктуеЩ.вt П8тав,

начальників цехів, змін, головних спеЦіалістів Після червневого Пле­ нуму ЦН НПРС особливу увагу було приділено аитивнjім формам навчав~ . ня із проведенням співбесід, дисну­ сій із слухаtJа~'Іи, винонання ними практичних за !!'Дань. · Це лозитивно sплинуло на Ідейно-теоретичний рі­ вень занять . Він помітно внрІс . Та й активність слухачів зросла .

Цим і керується в своїй робо­

партійне бюро

Добра еJІ&Ва у- . воаекти­ вl Бревареьиоrо . Аерево­ обj)обвоrо воибіВаtу · й,це

навчання. Таи, .зміцнився склад · про­

зв' яз1:у

з

~

воді сталися позитивні зміни в ор­ ганізації політичного і енономічного

роботи в

·

йоГо

без ,

· діла· . ~ , Іjемож·л и в о. В!н · належіrf~ р.о тих JІ.І9д.ёй, у ЯJ.<UX завжди Є. . що робИі~. Яні по­

спішають .• . щоб . встиг­ нути ·· Зробит~t .все . га­ р.а~Jі. йти в щігv . з Ча­

сом.

Г.. 'Б'ІЛЬВІНtЬRИJt, ' · rромtщеькd кореС-

•.·

uовдещ-

·


4

*

·стор.·

:п··_оерезіJв

19.84· року·

-~-:----...;_~.;..........;.;._,.:.;.....:,;.__ _ _ _....;...__,,__~с~Н~-0 В. Е Ж И ТТ Я:.

n•.tt· t----------ЗМАГАННЯ

с

Ве.икu.му. . КобзаРІО

БА[АТОВОРЦІВ

І

ІІрисвячеа,а

Під СІоКИЙ

виставочного

павіль-

йону відкрmс.И .ексnозиція живописних і графіч.;. ству. Вони піДбили_ ntдних

. творІВ

ка,

присвячена

чю

т

r. mЄВ'\ЄИ-

.

та

170-річ-

з .цня народженИв ве-

.. r.

вів.

поет

і

паJ!И ши~ чення за.· цієІ да:rн, -~~~~~~~~~--~= 1

Сере~

ПроJ"~

}JO~.

~стЬ .. ЩіеQІ . зц.ІЖJщя .~. -~

торІJ, .ц~._ •nt~цc~;, до _ _'-_'.,;;· ~ ..з ~~ ..rtдн~ npo . __ . . _. КИІвс~t:tее rfберноторство ~

~·:J_'i,, .. ~-

КОfО · царсьІЮrо · урвду Зl!t.'J:tDAІ• будь-RRе вЦJаНувацни пам:.іІ:-~.

дилися з цим 1 готувалися. ІІR аулнч­ виступів. Пис~омеННІПС Степан ВаснЛІочеиІЮ згадував. що с25 JJIOТO·

рО,П ._УВО Кіа~ .. ос~·

191.,4

MOJJO~ ~-- ·~!IJIIIЦt: ~- ~ ,з

порт~q':'Т.,.Г

вами,

були

nопtц1я.

·

.,.а.fіІ:НМ. ~з_.сЩ­

, з npell0JNU81;

вуЛИЦі

з .кal!eq.- .-Всі

за&и1

пюДІоми,

· rаима

.._JP'IIIIlЩ-- а --~JJИ:·-~оw.-­

ки, ЦiJUUII . ~"....

-.а•

.•

тюрми ...;.-· Щ9о~:и•- ~;. ЗбІfраJІося й · Чернtr1веьїrе губерн­ ське

земство

, сторіччя

вІДзНачити

з

ДНЯ -H8PQJUJ(-18: IUJ.J~HК8; · 8,1Je ДО ДіЛа. ЦІJ· ~"-·-·JІе: JUІtщла, ·про ,_щ(І ЯСКРQО _ро~да~~ •РХ1Вв1: мате· рЩJ$..

с Ч~РJЩ~tс~· .-у~рн~кое- собІ)а1Іие на засWJ:ЦІИ 21.. ян~iffl 1914· года ПОС~ОВИJJР

ОТ.ІфІ!!ІТІ1

дит из ссудноГQ

В

управе

.-кщд~тала

в

'1\іJЖУ .писала:

c-I(Re~rq-· : ьб~ениnму · - собра­ нию сРодина• не ІІЩ!рщдено уё:трой­

. них

.кре·

2500

ство 25 мая (день. повернення Шев­ ченка на Украtну) пароходной пое.зд­ ки в Кане!!_ на могилу Т. {'. Шевчен'.

·

·ко•

характер}JО, . ЩО . ТіЛЬКН .ЛеНіJІСЬКа

rазета

«Путь _правл~·

сторіч~я

з

відзначи да

_ди~ .народження

поета-

де!'t19КРІJТа, nрисвятивши цій даті кtnvra статей, · · · · З: приводу. царе~~. ;іаборони вша­ ну.ваннц Пa:wt~JIТ1 · Шевченка _в 1914 році В. І. Ленін писав: · «Заборона вшанування Шевченка була. · такиltІ

і

уявити

собі

не

мож·

. на ... • .. Відомо, що в Кракові було орга­ нізовано ювілейний вечір, присвяче­

.rpo·

ний сторіччю з дня народження Т. Г. Шевченка. Вечір вІдбувся 14 берез· ня в Саксонському готелі з участю

аЛІоСіо:ма, пос~ящеІQІоrо паМJІ'l'И Шев·

видатних украУнських артистів. На цьому вечорі буди присутні В. І. Ле·

_

рублей (саме за Jаку .кtЛІоІdсnо шей в 1838 р. ISy,/10 викуплено з крЩацтва т. Шев-,:енка) на .издание.

_

че~.

Дап1 почаJІасs Питання

стало

·-

ка;Jенна

,так:

·

тяганина.

заІАки, · з -sких

статей - В3ІІТИ . .ІСОШІ'ІJ• Уnравитеm. ЧернІr1всІf.коJ казеRІІОІ пana'fil П. ·1.

СоиаJu.сJ.иий. cтartl,

перерахувавши

·-

совредепнп:

постаиоапеиие

· всі

рассматри~

rубериско-зе~го

собрави~t. как состо.Ц.mееся _с нару­

ШЄJUІеМ ~на

ванн:w_х среде~.-.

,'ІаСtИ

ПОЗUІІСТ.Во-!

OtNIIti(D.».

шани

великого

.

·

Шели перемоги ВеликоУ Жовтневої соціалістично'і революці'і, здійевенеІ п1Д керівництвом Комуністичноt пар­ тіt, створеноУ В. І. Леніним, став мож~вим 'доступ

до

живого

слова

великого_ КобзарІ#. всеНародного вша­ нування його. Д. ГАМАЛІЯ.

:-

Вроварщикаю ин геніальним

Броварів,

Вщану.валн ювілей ге· нi~JJWJQro поета УкраХни 1 учнt JdcJoНOro ПТУ .N9 4. Toro свпкового березне­ вого вечора· у бібліотеці училища зібралися май· бутJІl· будІвелЬJJИки, rхні

відвідц­ поетом

Гоголева,

Лі­

ток, про ті художні твори

Кобзаря,

в

ться наш

А

яких- згадує­

край.

потім

прозвуЧало

полум'яне слово Т. І'. Шевченна. УчцІ читали урющи з його поетичних і прозових творів. вірші cЗaп_mt1'f.Y» !""• .сВ_ вчитепІ, майстри ,ntробни­ радянсьних поетів про вопьн!й~ нot~lft~.-- У рі~ чеrо навuвн•.-· ви~вате· нього, виконували пісні 170·п1-ття , з ди-я народ-- лі.- · Сюди - зааtтав також на слова Кобзаря. жени~ вe.l!tІMQrq .І\Q4ааря д.__ М. (Гамалій._ відомий Урочистий вечір завер­

ci..:t

.

вчеТJИ!рrе

унраtщ:ІокЦt

-

·

·

зt~рuи~ зeul

_ на

красанаве~.

по- теми

·дослідник шився

.- сТ.- r. · Шевченко· 1

сланці баr._тьох _НародІВ ~ Бровараинu.

. ·

·

свтценною і віч­

ною мещщією сЗапов1ту•. піД яку прис:у-тні,

вnлив

на

був -ви~анttк~м иар>~х

xamr __вc1-

.присутні_ цікаву

дУМ. захнсниІWJІ_ nриІjОб. і зІІdстовцу розповІдь по· JІени~.

rлащатаєJІ

пюцtІ :s Jм' я во.іd людей працІ.

t.

рево- чесн!)І'о гостя

д. М.

Га­

щacts малtя. Він rоворив про . зв'язки т. г._ Шевченка З.

а сІм'І

стоячи,

. МІІИНІА, .

сІм"І ІІОІІІІtНІА. нОІІІІ, Не -~~те nом'ІІНутtІ

8

НUІІІІМ,

Л.

ТМkНІІ!І

заступвик

учиавща

СІІО8ом•;

САЗQИОВ:А. директора

по

вавчап..во-

виховвІй роботі.

·

-

переможниці грамотами міськспортномtтеtу.

В. ronoвa міського коиІтету.

IBKQB, спорт·

зовані кубкові лижні зма­

Лроходили

на

-струють

змагання

в

тРІІдхurrикІло-.е­

У напо,леrливій боротьбі серед · чоловікUJ до

-

nеІза&і

Орська,

..Мангиmдака, НовопеtІЮВёь- 34 років · перемоrу кого

укріплення.

Це

«По-

здо­

був студент-. одного з ки­

жежа в lстепу», «Казах- на Івських tнститутів

Воло­

коні», «БaArymi».-

димир Дубрв.віц,

Сере,ц. робіт сучасних ?'Удожнихів ·особлкву увагу привертав картина

кова. У чоnовіків старше 36 років переможцем С'Гав Віктор Гребенчу.к, а

-

нок

Ольга

у·

жl·

Цирковни-

К. Фі.11атова. «Т. Г. Шев"' ченко Ііа_ засланні».

Реаактор Є. ФЕДЯИ.

д.· МИХАRЛОВ.

Запртоуємо на ярмарок

ЛІтературно-;

25 береЗня, в неділЮ, .о 9 годині ранку на ринку :житлового_ масиву в Броварах

музичинІ вечІр

ПРОВОДИТЬСЯ ЯРМАРОК

У школі-інтернаті спор­ тивного

профілю

по продажу ~ромислових товарів весня­ ного асортименту. господарських і про­

пройшов

цікавий літераrурио-музич­ ний вечір, присвячений

дов~льчих

170-й річниці з ,цнв на­ родження Т. Т. Ш~чеика. Присутні з увагою слУ.хаJіи

У ярмарку беруть

·

вірші

великого

пое­

-=---- . . . . -

Коаентиа мІс~окоrо уnравпІнн" торІ'ІвnІ внсnов­ тос rnи~ сnІвІІуТТR 3;!Стуnннку aвiiQfto'IOro ИОІНJІІ8НСОМ унінрмаrу Н. А. МнІІаИ 3 nриводу смертІ

матерІ,

ІfМрнnІвни

·

ії.

Г.

.

КАГАРЛИК.

ГаnецІІИій· 3

ПеДКСІІІентма та у11нІ Нt 7 rnмCIOJ(O : сумуtотІІ смерті -]f'IHR нnасу

ли

W_ -

ё:ерrІІІ

заІфошува;

І вHCAOвntotoTI8 рідин-'•

·

М. МЕJІЬВИ'ІJЩІ~О.

·

мІсІІиоі середнtоОі wкоnи 3 nриводу nередІІасної

КОНОНЕНКА

rnиfSoнe

·

nриводУ смертІ іі

сnІв'І]fТТІІ

СІатІІнам

ра­

_

. .

!Ceprill KOHOJtEHKA

І ВНСЯОІІІІІОІОТІІ· ЩИре НИМ nон!іін~

Тепефони: редактора - 19-З-82; ааС'І'уJІІІИка ~-ра_ • вfд.цІJІу партІІиоrо 19.:.&-47; вЩповІдапьиоrо секрета~.в -~У еІвьсЬІІО&'О •

19-З..О5~fв '

та

&атІІІСІ.с~А ІСОJІітет. та уІІнІ · .t-д мnасу мІс ~оної

середнІtОі _WИОІІІІІ .Н. 7 r.аИСІОІСО СУМУІОТІо 3 ду nередІІасн.оІ сІІ'ертJ УІІНЯ КІІасу •

тури.

- 19--З-18; кореспондента мtсцевоrо і;іАДіQмовп&и.в промиС.ІlовоотІ, пистІв І масовеJ ро~в - · 18-4-87,

маuрІ

'На",

унІаермаrу

лас:Я. .Учні і вчителі шко ..

йоР.Иоrе бyAJ~Uy куШ.,.

n

. К0118ИтНв. · МІСІІ'ІСОІ!'О ynpaвniHHII торrІаіІІ аІІСnОВ· 'nJOC rnиhнe .сnІвІІУТТR старшому тоuроанавцю

на програма всім спо,цоба­

иетодІіет

.

Правління райспоживспілкв.

були і пісні на . слова .Т. Г. Шевченка. ,Концерт-

старшd

підприєм­

ЗапроW}"ЄМО відвідати ярмарок.

На вечорі пере,ц школя­ рами виаупив народнІііі самодіЯЛJ>НИЙ хор район­ ного будицку КУЛЬтУРИ, чоловічий . вокальний · ан­ -самбль; у програмі яких

і

участь

райспоживспілки.

та.

майстерність

продукnіі

ства торгівлі і грQмадського харчування

про ЖИТТJІ і творчість Коб­ заря,

товарів, а такоЖ

підприємств громадського харчуваннЯ'.

BYJI. КИІВОЬКА, 114.

С'І'ва

.

Команди нагороджені

,Уперше в цьому році Вроварах були органі­

Адреса редакцІі: '2550QO, М. БРОВАРИ· :ІСІЦВСЬКОІ OSJIAC'Ц, ЖІ!'І'Т.В

.

ких умовах засианна ілю- -. на-де'с.Ятинілометровій.

ли на нову аустрtч.

11118М8

в

ми.·

вкпон.Іf~~ ~~ .-rt . то~.. го~-_ :хто J чорні 'f~_·цa~m~ _ З ~кою увЩ)ю ClfY·

«І

нець, Жанна· Газарова, Петро Соловей, Надія Лукаіuова, Володимир

останlІій -· цими днями. . О. _Rіпреисько- Чоловіки мірялися сила­

, тривали~tи оплесками .-якувuи . гое-тям за · іх

.

стали

ГОСПОДАРІ-В

худож-

нацtонаЛІоиостей. щОб · вJд· Вс"tУпке спово ..про .без­ ще і ще раз повторюва­ дати даиІfИУ, любщsі. 1 ро- смерт~rо Нобзар~ ·сказав ли безсмертні слова · поевanr rе~ІоНОМf пе~ В'ЦІ~ _украr~сЬfсоХ -мови та: .

худ~ИІС)' t . ~~1ЦІ~~' 1 Щ~ра'fУРИ . В. М.. Моз-

переможцями

Період твор~есті у тsz· . тровій дистанціt. а жінки

унра'іи·

ського поета-революціонера.

іЕІСІІЕ,ТІЕ- ІІІ·'І ~оброю траІVЩЬІю утвердИJЮСІо .у куJІЬ'J'урному житті нашо! краІни щорічне _Ш•~ченJ(!вСІоке лі· тературио - мке~ ц f!! ~ е свято, _дев!ао• _ІІКОІ'О . ста~ ли свщце~нt с~ва. 1з

до

ях

пика його вчителів-живо- чотири етапи. Перший писців к. БрІ(ІщІова, 0. Ве- етап віДбувся 22 сtчюІ, а

нін ІН. К. Крупсьна. Це буЛо. виявом глибоко!

В особистQму заліку в різних віновп категорі­

КУБКИ ЗНАЙШЛИ

експонуються

rо.

-

1

агітаціУ

великий

неціано.І!а,

чудовим, прекрасним, на рідкість щае.ливим вдалим заходом з точки зору агітацІі проти урядУ. що кра­

щоt

суд­

Бурла­

лені -_ і :по.w;uьші прекрасні гання на першість· мі~та серед спортсменів .різнороботи художниха-р_еалі- ro віку від 19· до 70 ста. · В них· відчувається років.

~~~ _неде·

. · _ __- __ . _ .

~..__ в""

-Та демократична iнтeJJire- ·ary· дентство і робітннии КиєqS;;"'~

Т.

ки.

ня торгівлі, шиноремонт­ ного заводУ і заводу не-

тецтв. Тут також представ-

_._,, ЮвІJ.JеЮ. Га·

~~~--_:1а-..~._ •..••....

І.

комбінату, Кукса,

лургt'і та пластмас. · · У другій rрупі на· -nри­

тУТ перші :Малюнки Шевче·нка, вmtонані щ~ до навчання в АкаАеміі · ІІІJІС-

~-;.~ -~ cJ9.~~;~J:.

;=~яс~; wr:.~. ~~-

спортсмени де-

1 пре.w;стаішені зові місця вийшли колек• тиви міського управлін·

Широко

головного

змагань

Людмила Симо· заводів порошковоУ · мета· гостицьна (всі з ДОКу).

::;:r:Ш~~~:::. образотвор-

.

::«

тим .. JJИf;т.QI(, д~. C'l'QRJIQ, ,.б.-....~~

го

.

НІ~--

.фіз·

першбІ: Fpynи

ревообробного

ЮтЬ тfо'tІчий шлях тала:nо-

Юи;тРQЄНа:~---. -•rWJIМ·

зиму.

колектицtв

перемогли

ху-

цього року твори - вИставки найповніше . розк'рива-

.вого под.щrу 1\обзаря в іМ':JІ ..1101tеволенщ·о люду, . • · .

минулу

ЦуЛІотури

Ченко належить до найвидатиіших діячів ·світовоJ

культпи.

цьому

Світлана Руденька (за,­ сах, в тирі, спортзалі. вод пластмас), Сергій Су­ Всього в змаганнях взя­ гак, Світлана Степанчен­ ко, ВОЛQДИМИР Миро· ли участь 16 команд ..

дожни~-реuі.ст Тарас· Шев-

дентсцо · та .IН1eJJJ~fOIIЩI.~

за

ФізкуЛІотурнию-t мірялися силами на лижних тра-

Шевченка·.

ГеніаJJЬНИЙ

фізкультурно--оздоров-

чоr роботи всіх иолекти­

rра,вюри і скульптури лауреатів Державної премії Українськоі РСР · імені

т

комунально­

..

спортивно-масово! ді

сумки

ликоГо Кобзаря. Тут також · представлені полотна,

.

стандартного

го обладнання. СліД вІдзначити, що для олімпійців• проходиорганізовано ли змагання колективів цього разу промисло!Іих підприємств пройшли змагання лиж· по зимовому багатобор­ ників. Велика заслуга в

У залах РеспубліКанського

девізом «Олімпій· рік --: не ТіЛІоКИ

cniB'IYTТR

СІаТІоNаМ

nрИ80•

та

рід­

ІндЩ 81.285•. дРУJС ВИСОКИЙ. Обс.вr lАРуко:sа­ ИИЙ ~.. ТИраж 12'.650 приІІІІрииків. Зам. 1263. Брова]реьна дР~ІЦ!РИJІ КиІвськоrо обпасвоrо управпІиJРІ, у с авах видавнвцтв, попІrраФІf 1 ІСІІJDКХОВО~ торг вnt. Адреса дРукарнІ: 255020, мт. Бровари JСиУвськоІ обпастІ, вуп. Киівська, 154.епефов

·1&.4-37.

·

#47 1984  
Advertisement