Page 1

------~--w.......-----:nPOЛETAPI

о Р г А н

Б Р о в д Р с ь. к о

МІСЬКОІ

Газета виходить з

І

м

року

t937

ь к о

РдйОННОІ

квітня

t7

РАД

ВСІХ КРАІН,

КОМІТЕТУ

47 (5393)

(ТАРС).

Генеря.1ьний се!іре та р U:h КПРС, Го.1ова Пре· 3И.JіУ Верховної Ра.:~н СРСР .1. І. Брежнєз, яюffі переб~·ває: в сто.1ип! 'Узбекистану. 23 березня

вlдвІ!!аR Таш!іентсь!іІ-ІЙ rr:-ан·тпnнІ</:1 з~ІЮ.J l~H''ii 50-річчя СРСР, де оrля-

нvв

виставну

бував

у

uexy,

~~ашин,

no·

СR.'Іада.lЬНОМУ

ознайоіІШБСЯ

з

ро­

дорогого

Гостя.

п:дпрнє:чств

-

та

виробничо~гу

об'єднанні

вислови;,и

деяІ\и~ш

,,o.1rocrтi

Імені

зоазна.v1и

м ; с­

авіа-

!ченІ

r:ІавІ

·ленІна

Ташf'ентсьної областІ . РобІтни!іи заводу 1 sи·

НПРС

держави

вдячність

вІдання

Ух

сер­

за

nopa::tи

комендації,

в!іt'

І

Зосере.:~женість на вих

ре-

ню1. Вони побаЖа.1и Л·~r) нідУ ! .1.1ічу п.1одотворн .•ї ::tІFІ.1Ьності на б.1arn P~­ .'lfiHCЬnOЇ Батьк!F>шини. » ім'я змінненнR нашої .:J· ц\а .:Уістич·ної ::tержави. M;.j· pv в усьому світ!.

~анн::r. у

.r,

.'!ітбюро

місhккnму

на

го не стихаючу овацію прикріпив внеону наrор(І- .1Ю.:\ИНУ npauj, про : !'.І!ІІ· .:ry БаТЬ!\івщини до rтр;:~,. нення миру в усьочу сR:Вони запевнм.1н. що пора респуб.1іІіи. Він гг.- т!. ряче по:~,::tnровнв присуr· Радянський УзбєІінстаІ1, ніх. всІх трудящих У:>б~- Я!\ ! всі братні сон'І 11': 1\ПСТіІНV з р€'спу6 .1іни, І ді!.lІ зміu-

Узбецької

ор~еном:

1Jеніна І пІд

'

РСР

::to'

.. . .

r.·

заслуженою

устание

пін.1ування

<ят о nсІ, f\\' і

НЮ!'Іатютє

C!'Ofl()

соuіа.1істнчиnї

сьногосnода.рських

.1ЮВаТНМ:!" В ЖИТТЯ rтoai­ THRV Ленінсьної па pr .ї,

)\mІ!'rартії деп~ · тати

8

-

за,>J!

ч.1ени

-

Ра.Іи

БОFІОВУ

У добру Toro

дня

ранкову

тишу

nоруши.1и nонад два десятки

тракторів,

Раzш

щn

СРСР .'І.

нєва.

·ЯКИЙ

·

І.

Брє·.f;-

ВИ'СТУПИВ ,З

про~ю_вою.

-

Уз'іекистану,

Верховної

ВЕСНІ

u· ип.

Hanpнr;t~uJ .1.

І.

Брежнєв

данні, від щих

Узбе-uької

с.1ови.'Іи

товариш н 1 сть

ого:юсив

і~tєн\

TPY.'l"· РСР

сердечнv

вч-

• в.'І;и-

Центра.-тьно)fУ КІJ·

~r!тerr>вl

НПРС:

Вітчизни,

.їу,

f'f')I\0-

яна

виоажаr::

р&н

корінні

ЗУСТРІЧ

з11

сІюєчасно

путь,

ме~анізатори!

ли біля своїх потужних ма·

nісні.

шин,

сеню'\ настрій.

вншику-

бу.1 и

обробне!

перев'язані

них

В

кожного

свято.

-

госпних

Закінчено

Грає

музика,

·Ч'Нають

ре-

На уроtfисті nроводи ме­ хані .заторів у nоле прибу.,и

директор Чижик.

радгосnу

О.

М.

секретар . nарткnму

· В. І. Глушак, го.1ова ви· конкомv Зазнмської сіль­

ської

·rади

В . П . Дудка,

rn.1ОВИИЙ агрОНОМ Сахно, го.~овннй

І.

А.

та

інші.

Ось'-Іак,

. відді.~ком

І. М..

Д. Г. інженер керУючий

Каnштик

-

ГОГО

директор

радгосnу

О. М. Чижик. Він тепло А сердечно

вітає

механі1ато·

рів з початком боротьби високий урожай

1982

33

року,

року

одинадuятоі

А вnни

не'\4а,1і

нeot'l·

4(1

xiJнn одержати по пент· неріІІ .1еrнояих, виростиТ'Н по 80() uентнерій кnрмових бурякіІІ 3 гектара, по

400-500 маси

нентнері-в

кукурудзи.

достатньої

ЗЕ'.rуеноі

Наяяність

кіт:,кnсті

кормів

дОЗВО.1ИТh 1\fJ}'Г.lHЙ fJЇІ< O.lE'p· жувати стабі.lhні nрІІr>nпи я:<ги ху.и6и no ї(Ю-

1\()0 гrачів щоnо6и. Тож~ 11 добру путь. х.1ібnро6и' .\1ін· иorn у

R~'lf здоров'я

І усrтіх:в

праш.

n~.1KИ'Ifll СJІОІІЗМИ

ВІТУ 3Вертаються до

nри­

механ1-

затnрів піонерн місuЕ'вnі школи, учасники .!гіткут,т­ б~иrади. Вони читають вір­ ШІ,

в

праню

яких

nрослав.,яють

хлібnрnбськv,

зо.1оті

ру~и майстрів висо.ких уро­

жаІІІ, лr:обnв до зем.1і-rо ,1у­ ва,отьинщ,

3акликають

пра-

r.

кnчіr·'·

rncnnдaprhKHX

сандровнч

ус­

n'я-

()f1Г2НЇ<\'~)­

nаrтійних

ріату UK Ко\;nартії Укрз.ї.

ни і хід реа.1ізанії критич:• НІ{Х зayRi!Жf'. Hh і ПPOt;IOJ!!:• UіЙ,

·

Прнхо.lЬКО,

;\\и·

Із с.1овом-відnовіnдю ві~ імені механізаторів висту­ nив nрос.1ав.1ений x.1iбop:J!'J В. о. Іlj1Іі\01ЬКО,

к~руючий відді.1КОМ І. м.

:l~ -1era1'!•

Компар

rif

~·країни.

<Я~­

~;n.1a Григорович -3аховаЕ·в, Стеnан ГrнгорОБІі'І. СС'.1ІіК. ,\\ІІко.rуа Ваоr:1ьович Рижий та інші. Під звуки .1ухnво­ го оркестру діти вручають кожному . механізатору бу­ кети живих квітів.

8ИС .10 8.1РНІЕ

''И .'\\(\'І . з 'їзду

ЗПіА~­

L!ЮБаТИ так. ЯК Ме:ХЗІО'J3ТО'· ри-r;омуністи Васи.1ь О:rек­

вюнаЧе.

тиrічки.

1Я.1h­

·R

кn"пістичн~ І!ИЛС!І'!~н'· НЯ .1юмЧ. Оrганіз,·юча ую .1ь !!ай!'!:•-

рад­

лобrих

ПЇ .1 ВНП!СННЯ

ro1i

ьистІ·mr.s

П.їену.>J зае.1ухав інфо;'>• \Іаuію ч.1rна Пn.liTI5I01,.,, др~т01о сrк.ретар11 UK Ком• парт·ії ~·країни з COKt)• .1nва пrо _організаuійнv р.1• бпп Пn rітбюоо і с~кре :<1•

Ri .1t'k1arя 1Тf1n

П.1rfl\'\'i

першнй t·екрrтар llK Ко\!:· аартії ~-"!'~Їнн товариl:І В. В. Ш r рбнuьккй .

.1l1Hh.

них n.1ar{iв і взятих сопіа· .1іСТИ'ІНИХ :ю6!JВ'Я.';ЗН~ дру­

.3

Керівники гос~одарства піднім<І1оться на ІмпровІ~о­ вану сnену. Пt>ред мікрофо­ ном

nолях.

на

ШР

чnЇ

НРННЯ

інrе·

fіажає

npaui

f"f'JЗ\IORa

З:!.l!'ЖИТh Пjlі!КПІ.•tНе

nрпве­

піхів у здійсненні

11

вті·

rрунто·

і

НІІ

ч.1~н По.1ітІ'іЮро UK КПРС,

.lОС'Я, шо Яі,1 !'Нr!'ГіІ\ноі iRi· ніативноі .1ЇЯ .l hІІnсті rariкo­ мiR і чісhккn'.ІіR. а іх І' pN'· П\'t'i . lilli ni.lhlfl І'!К CЇ\Irn7 .

трудіВНИКЗ'-1

nлодотвоrної

підне·

Сьогоnні

техніки

НЄІІТОМНИМ

П.1енУчі

'І!

no

·

тіn як nрг~ніF! nn.lЇTHЧІJI'):'f'J KPf'iRHHI!ТRЯ. Пі .lКПРС.lІ()~~­

(ТАРС) .

.'l!IKH

якнй

() '""""Г!Ч (' tР,::П.

На

ек · J•

зв'язку

но рІ')бuту rя.1у nровілнюс га.1уз~й про\1ИС.1ОВості f сі.lпсь;;огn господаrства. б·,: ­ дов. наміченn з .qходи усуненню наявних недо 1і·

r~>когn r~Ііко'-Іу партії В. І.

А!'.lИК~

р~ЖИ\1V

Іlhi'I\1V

П.lеІ!І'Чі бy.ln nроана.lіз6ва.

П1NІ ,,.

нг

В

,,; виrт\'ТіН.lИ пrршн!'\ сrк!';,. KiR.

народу.

денИй рt>монт всієї

.'!nпояідями

ПОСІІ.l~ННЯ

нІ')мії.

кn\Ііт~тіч

т ·~r> 1"fo.H<'"hrmrf') 'lirhKKf'J',fV nарт11 В. П. МиппноА ·і петний cri'IН'Taf1 Hir<nnn.l"·

npi\ЦE't(>

посліаnнно

Пи-

ttoro

ва.lися на Зазимсько~-tу червоними стрічками 3 на- монт і nеревірку техніки віддідку радгосnу ім . Кіро· nнсом «За високий уро· .~о ве(: ни, rманvється прn· ва. ,\,ехан І·.1~ТОJ1'і, nеnева,·кжай 1982 роК''». · - у no.1e. ' r· J вести nробний ви1зд

но молоді х.тuпці, які стоя-

ІІО.lіТИЧНV

пяртіІЇJТНХ·

мобі.lізаuіі

розв'язан<~J!

с1і!Ч)' В.+;е <:ТRnрЕ'НОГО ВНРОб• HH'JOГO·Ha\r\')BnUJ ПОТРНU і З•

1 .1

З

п,J'J

)tоrутність

J

Hiкnпo . lr--cІ,кo­

nPтpnnrнni об.1оrті. Опr~··і­

ttd!!\ ~ това­

бававни-uтва 1 реrаря Ц:h КПРС, Голо· р озвнтк.v Про~овu!; Я!\\ ВИСТ~'ТІІ'· виробництва інших сІль· ву Президії ВерховноІ .7!и на урочистому за(;І·

"

і

в

на

тоі n'ятиріЧі'и пі.1виш~н· НЯ ефСІ\ТІІ~Н<ХТі Пf1~І,І·j і Bi"J:•

rn !'~іf~;nЧІ' n~rтії Лні!'[10·

рише~ Л. І. Брежнєвим :>а ВИСО!іУ OUЇHRY .!ОСЯГ· нt=>нь респуб.1І!і~. бе·J·

коn.

2

к.Іючnвнх зав.внь одинадu~t•

вюначаю11>

Донеuькnrо

Ко'-Іпартіі :-.·кrаіни, ві ;бувся 24 (Jrrезня .

про~шс.1nвостІ і сі.1ЬСЬf'(r· ra rоспо::tарства, діяч! науки 1 1-іу.lьтури.

женні!

ТРJ'::tящюш респуб.1іни в стріли Генєра.lьного cer:- нагородою. ну.1:з-

тr1·дяшнх

напі.1rніст"

l'"'І<r.іян, ·т о 11' П.1NІ\'~Іі ІІІ\

:-·'!іаз Презид!У Верховної Ради СРСР про нагород­

Ціна

прояв.ї Ятися

розв'q.

ііІ·'"''""ю nimeнh ХХУІ з'іц" КПРС б\'.1<1 RС!'6іч.то

'Уз-бецько\ РСР. нер!вники партійних, радянських

и,

них міських комітетІв па!). тії, зазніІ'Ча . 1и учасJJИКИ П.їенІ · ~н·, nовинна особди;о::~

iнiuid··

їх

nncrii\нa

nерсnективу

'"'

УзбеюІстRн~· І Верхо8ної Ради Узбець!іоІ РСР, nрисвячене врученню рн:лубл\цІ ордена Леніна. Бурх.lивюш, трива.lІ'· Цією нагородою відзна· \ІИ оп.lеСІ\ачи _учаснинн чен! успіхи, .:хосяrнуrІ урочистого зас.і..:хання ЗУ·

Тур.

.1n

·ІiЯ.lhHirтh

TY uro:

Ні В. Т .. lеніна 24 берез- 1 rро~rадсьних організаЦіІ! ня Rі::tбу.'!ося · vрочис ге \,ання' РН :ho~шaprlЇ pecny 6 .lіКИ. пере::tОВИRИ "'

В\'1.1Г>­

розвит~v

твnрчий,

тивний nідхід

ЗА ВИДАТНІ УСПІХИ В ПРАЦІ зас

завnанйях

економіки,

вислов.1е ; Jі

t

у ташнентсьном:v Па• J!ЗU! ;:[ружби нар'Jдів і:че-

ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІІ УКРАІНИ

1

ni::tщ~т~є~tcrJ,

праитичнІ

·У к Р д

ОБЛАСТІ

26 березня )982 року •

RОЛ·ГОСnНИІ..:~

Радянсьної дечну

І<ИІВСЬКОІ

aвlau!t:iнoro

об'єднаННЯ,

П. Чкалова товариш І. Брежнєв ознайо~шв­ з

П'ятниця, ро6Н1{Чоrо

вирІ')б.1юваної rтродуюІії. У urй же день Леон:д І . 1.1Іч Брежнєв побvRаВ v

ПотІ'І на о::~номv з наІ:\­ б\.1ьших

В. .'І. с~

ботою конвейєра. Роб\ rНИІ\И пеху С'РрJеЧНО ВіТа·

.1и

ц!йно~fУ

n д Р т 1т

КОМУНІСТИЧНОJ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Зустріч Л. І. Брежнєва з ·трудящими Уз:бекистану ТАШКЕНТ.

ЄДНАЯТЕСSІ!

обr!Jяоренtс<

nрийнято

питанн·,tІ

nостанови.

(РАТАУ) . .

Каnштик по.1ає коман11.у машинах'» Заrvли мо­

«llo

тори. Один за однЙм трак•

а1·рt>Гатн виїхали · на вихі,1ний рубіж. шоб так же по команді в б\·д ь-яку

торні

хви.~ину ПО.1ЬОRЇ

розnочати

весн>jнІ

'

роботи.

~, добру путь, механізато• ри!

·Є. ФЕДЯ:П.

" Но ком

1

иІтал~я~м

СJІ()о

иистуnа~

~•іти І<а

фnто:

-

nepeA

О. М. ЧИЖН!(; м~ханІ•аторам; техвt. виходnм

Фото

М.

у

nоле.

СеминоrL


*

стор.

!

26 б~езнІІ 1982 року

НОВЕ

---·--------

ЖИТТЯ

Поліпшувати організаторську роОоту Ра1 Із сесії районної _Ра-ди народних деnутатів На 'Іерrо•ій еесtї, ІІКа ..Цбу.ла.

сл цими днями в райониому

Бу­

дввіtу культури, будо заедухано 43іІіт. про роботу 'ІІИКОВ&J.І'Іоrо ко­

мітету раІtонноІ

Ради

tІар'одних

депутатів за 1981 рік І завдавня місцевих Рад району по виконаІІ­

шо рішень .листопадоаоrо

ПJJенуму

ЦR

вітладених

у

( 1981

р. 1

КПРС

І настанов,

промоВі

товариша

м. о. СерrіЄІШО, сказав, ЩО. труДя­

Щі нашого району, ян І всі радивсь· nрацюють

над

виконанням

XXVI з'їзду RПРС, листопа­ дового ( 1981 Р.·) Пленуму ЦR RПРС. Вся організаторська і виховна , робо· рішень

та Рад бу.1а сnрямована в звІтному nеріоді на ви.нонання планів І зоб'1в'.язань трудових колективІв. Pery· .лярно nроводились за-сІдання сесІй і вцнонхомІв районної Ради нар'1дних деnутатів. Головна увага nриділ.R­ лась nИтання:ІІ розвитку nроммс.;нJ1'36сТі, будівництва, сільського гос· nодарства, підвищенню ефенти.sносrі 1 янос:rі про.:~унц!ї, ку.1ьтурному і ащlально-nобутовому обс,ттуrозув::~.!і-

'!ію

населення,

доrрюtанню

соціаЛJ·

стичної законності І nравоnоряДку. Акr;п~ізува,,и свою роботу nостІІіF.І ІІом!сії, якюш торік на розгляд Р:ц

1 аиконно~rів 6у.1о n!д.rотовлено 34·'1 Ра:йви.нон!;о:-І nостІйно пр(щЮвач на.;:t здійсненням наказів виборц!:.. Так. із 22 наказів, даних деnутатач районної- Радп

І

сі:~тнадшпого сК.1Икан­

nрийнятих

до

виконання.

16

уже реа.'Jі.зовано. Зокрема збудовано дорогу з твердют nонриттюІ в се.·;і Rняжнч:ах, ренонструйовано колиш­ нє прюІіщенюІ шко.]и в се.1і Тре· бухазі д.1я псЮутко:-тбінату, збудов.l­ но про~:иsарний :~1агазин біля Гоr"J­ .1!вськ:1ї стр;ч;;откаuької фабрнни ;а

lHc.!e. Проте стан

нас не може_ не хви.11юватн:

викснання

таких

наказів,

і'!К

проведення І\аПіта.lьного ре~юнту бу­ 'дюшу культури в се.11 Белина ди· JІІерна,

елорудження

торговельно;·u

lіЄІНРУ в· се.1і П.1осне, магазину в сел! Заворичі. ї:щ.1ьні в радrос111 !:\ІЄНІ Докучаєва. Баrа то увагн uри.:~:аяють нак а оіІ:\І

t!иборuів і сі:ІьськІ Ра;щ. де Із t 3:) Jі'ан.азlв виконано 103. УсnІшно реа·

.'!!Зуюr·ь

їх

прапівники

винонно~Ев

ЛіrnівсЬІ-юї. Зазютсьної. Гого"1;>'~tьІ:ої, Русанівсьно:, Ііняжнцьn:JЇ сІль~ьких Рад народних зеnутат· d, чоrо не можна с;;азати про Требу:хівську, f\а.'щн!вську. Св1ТИ.і!ЬНІ3сьну сільсьні Ради.

. ВикоНt:ом районної Ради народнІ<х .деnутатів постійно nрацює над йкіс· і!:И..УІ

СJі.'!аДО;\!

раДJ'!НСЬКИХ

)JО.1онозаво-J

і дослідний завод металоконструнці.:!. Прикро, що невиконаним залишився план виробниитва . товарІв наро;щоrо

споживання. На підприє:~tствах не­ вип·рав;:tанn висоні. втрати робочого

часу

чер,ез

низьку

трудову

дпсщш.:Уі­

nJ)aUiвHP·

за.1ишатнсь

ку,

несвоечасне

незадtІ·

доставаення

будівельниками освоєно карбсванпів

вк:J<~· день. А.1е в uі.1О:ІІУ п.1ан 1 будівс.1ьн J~tонтажних робіт по генлІдряду в.І­ конаний всього на 90 прnпентів, а

масними

си.1а~ш

nравдано

порушуються

дення

об'єnтів

в

на

-

віДре:-.уонтовано

8.8

нілощ>тра.

їх

C.1iJ

v-вагу

.:tсбр!!РЮІИ. В багатьС1х на посів нє в;•стачає ШОГО 1;"1асу. не ссЮ,1!1 "ант

вч:Jі:nrпп

по

J.і1.1ЬШЮТ\'

nро:rунтнвності ну·,,о•І-т:v

році

ц~нт~. СК.1/ІБ

Надій нн фура;Ен~· 3292 Jii.~J~Г)Ja'.IJI.

сі.1ьвиконномів.

~ідд!ли

nодають

Райвик,ою;ом

nракtичн~

to

;

IJO)!Ory сlльвrшонно~та~t у nолІnшеннІ Іх органІзаторської J орrакІ;заційнG­ масовоУ роботи ш.1яхом комnлексно­ го еИt!ЧеИНЯ ЇХ д!ЯJJЬНОСТ!. Уі\Й.ШJІО практину, що •шени райвиконномv. наt.tальgики управ.1інь, заіІ!дуюч! в; 1· .111.-тг:~~и, керІвники І:Іа~ониих орrан\за­ ц!й беруть активну участь у робо:і сесій Рад. що дає можливість краw~ ІШSчати мnити трудлщих ! ~!льш

s

оnеративно JJ& місцях.

g

вnливати

на

соціалістичне

с:rа:м

сnрав

з;.lаrаини

rtдну зустріч 60-рІччя · утІЮреннїІ СРСР рдючилось nонад 400 дєпу­ 'tаrlв. Рзйзнконном схвалив Іиlutати­ иу

rрули

деnутатlв-тварuннинlв

дена Жоиневої сnлоснІвський». зустріти це

ор·

РеволюцІї радгоспу яні зобов'язались

свято

висоюt.'Іш

nсжазнп­

хамн в nрацІ. За nідсумнами змаrач­ ц серед місцевих Рад обп~стІ l'

10Ql рсщ! ЛітніtІсьн!й сtл.ськЩ Ра.ІІ!

JІрасу~еяе~

,11pyre

місце

І

нarop6;~­

Жtll6 rtоч~иою грамотою об;tвикон­ ка.:~ t tрОШО!JОЮ npe~tlЄIO Ji су:-.Іі 560 lt~. $ш<оJІ!f(>М райради, J!{K уже tідзиа­ 'ІfМОсІ>. сttрnмову~а.в yaary нА 8ПК•І· Jtaaнn nлаи11'1 еноиоиі'!tНІ)l'О І соціаль­ ного розІІІитну. Пtдr.фиєттвами р1·

йоиу т!nьки понад nлан було реалі· зовано продукції на суму понад З МІЛЬЙОНИ карбованціВ. КИ:\!И о.-еll­ жаио nрпбутків 10,3 ~ті.1ЬЙОJІа 1\а'JІ­

бо&а:кц~, що ск.1адає

107,4

nроцеч-

яr.uь

н~

!'J8.8

по;.:азують.

про;JукпіІ.

-

.

ЩJ'•

!iCІp.r.Ry

шп

я

Розрахунии

uьо~ту

noui

є

всі

МС>Ж.'ІИВоСТІ збі"'!ЬШПТИ 13ИРОб!іИЦТ5<J МО.101:\ІІ На 17 ТИСЯЧ ТОНН. а П!JOJy}:· тивність корі в· . . . :. на 600 кі.'Іогра~Ііі'. вирішити . nри 'д,l­ кор:vтів. виробницт­ яких. в цьочу ропі с.1ід до вестн 230 ТИСЯЧ ТПНН НОР~ІОБІІХ . OJil·

Це можна буде статні/1 ;;і,1ЬRості ВІ'\

jO НИЦЬ,

або ПО- 40 КОр:ІІОВИХ ОДІІНИUЬ на у:-ювну rо.1ову. Необхідно заГОТ)· вити п11 nівтори тон!:и сіна на ко­ rову. :rовестн . заготі в:1ю кор.ІІОІSНХ

бурЯНіВ

-

Д(')

ЗО

210

150 ТИСЯЧ

ТИСSТЧ

ТОНН,

СИ.'ІОСУ

ТОНН . .10~!0ГТІІСЯ

.ІХ

8ИСОRОЇ ЯКОСТІ і б!О,'ІОГіЧ!ЮЇ ПОВ!И· цІнностІ. А сі.1ьсьним Рада:~т з'l nрин.1адом русаніІщів непбхідно 11· куnити в населеннл 1310 тонн ~т'<:­ са. 3410 ТОНН :110,10К8 Та О;ІНН :Іtі.1Ь· fіон шrун яєць. Гморячи npo nоліпшення торrів:1і І nобут~;>.воrо обслуговування. ;~оn•J­ відач наголосив на необхідності рО:J­ ширенюr мережі магазинів і 1\О~fП­ лсксно-nриймальних пунктів. підви щенІЦІ ну,1ьтури обслуговування тру­ .vrщих В 1981 рОцІ :цанn s екс·

..

nлуатацію

nдоща

ма

:vJаrазнни.

ІІНПХ становиr~о

312

тпрго~оа

квадрін-

;;пж­

в

зв;

:1аr;.1ал

стані

про

б.1аrоустрІй

не і

доnуснати

cr;apra:~~и

населен;•х тяrан:ши

~

трудящих.

активно

обrоворюва.~і~

в основно:\Уу, винона.1и нa­ - с1>аза.1а го:юва ви· fі<)ШіЮІУ t\няжицьRої сі.lЬСЬНІ/Ї Ра::н Г. О. Гончареино. Побудува.1и до­ ~J

твердюt

покриттю;

по

:\ІаRсrшенка,

па~t ·ятннн

,Jапrб ..лп

ву.1т:-

односс.1ьчана~r · в JJO!iИ Ве.щкої Віт­ •ш.зняної війни. Зб у дувапн таR 1;:. прюІіщеннл премтоварного ~Іагат ,. 11~'· В.1<1ШТУВ8.1Ц. ес1еІПРООСВі\:!ЄННЯ Ча вv:rrшi :'11. Лагунової, продовжи.1иавтоб:vснпіі :\Іаршрут до центру cr:Ia.

Та.

на прс'ве:rиний жа.1ь.

F<!Ірішнтн будин~;у

l-іиївсьної

151,5

ку-. ,т,J зо-

бІ1в"яза.тись ти

в

всі

тисяч!

птахо­

рей-несучок і Се:vшполнівської 260 тисяч голів ~ІО.lодняна. ми

ПУ.С!\ОВі

експлуатацію

тього

не

об'сnти

з:rа.о

пі:JНіше

тр!!·

кварта.1у.

Днреюор ра;:tгоспу «Авангард'\ О. Приходько підкрес.1иnа, що ко· .1ентнв .:~обре працював у першому. році о;щнадцятої п'ятирічки, за ЩrJ

• Е.

на.rороджений nерехідню1 Червониr.t прапором ЦR НПРС, Ради Міністрі• СРСР, ВЦРПС І ЦН ВЛRСМ. Тру· дівники вик11ва.1и завдання першо І І) І\варта.1у по продажу м'яса, мають добрі надої ~1олока. · підготувади ВСУ>

техніку

ДО

вЄСі:!ЯНО-ПОЛЬОВИХ

заrотовиаи

необхі;:tну

робіТ,

кідькісn.

першосортноrо насіння, я то~ІУ чис.!Іt багаторічних трав, на 60 процентів

янкона.1и

річне

НЮ ГНОЮ На ються гідно

завдання

по

вивезен·

ПО.lЛ. РобіТНИК!\ зустріти 60-річчя

ГОТУ· утво-

рення Стозу РСР.· Здебільшого, ека· за.1а

тов.

Приходько,

пі)\трюrну

організацій. нуаись

у

На

о;:zерп;уоІо

різних

Ж<І:JЬ,

Більше

не•

районни;,с

трап.1яються

~тісящr

райвнконпою

тому

з

1

звер­

проханням

псревір!іТF придатність JЄЯІ\ОГО яш~ па, через що ~ш не ~10же:vю внрішІІ•

ти

питання 'про

на;:tання

робітннка:\!

нового житла. Відповіді досі не одер­ жа.1и. Трива:І·ні1 час :1111 не можс>rа вирішити таІ\ОіІ\ питаннsт про газифІ· кац!ю дrпячого садка, їда.1ьні, гурт Іжнтю·:

Багато

непорозумінь

вшшRЗ.ЕІ

в індиві;~уа.lьно:~Іу зе~І.'Іекорrrстуван:r!.

Бригадир Богданівсьної птахофаб· ]'Jf!fiH о. Лнхоrод допові:rа. шо !\0•

r ..

:ІсІ\тив

у цьо:.rу році взтз

зобов'я;за;.;­

ня одержатп 59 ~Іі"1Ьііоні в штук яєuь при п,1ані 58. ЗОJ;рема. наша бриrа::~а виробить ЇХ 5 :\ІЇЛЬЙОНів 200 ТИСА'! шту;;. Д,1я цього в 'нас є !3Сі умови. Кожного місяця підводІНУО nі;:zсумнн соціа.1істі1чного змагання. ІІа чес;ь nере.\южців nідіймається червоний: прапор, виділяються тюіож грошо~і пре:\Уії.

Високих

пона;>Ішнів

ються пташниця с.'ТЮС<ІР М.

С.

С.

ТІ!СЯЧ

ШТУК

;щться

ЯЄЦЬ.

домага­

Ро~Jаненно І

:\І. ПоповІІЧ, яні

~ту нварта.1і одержать

в першз-

'Іі,1ьііон

1

На фаСіриці

реконструкція.

770

ПРОІJО·

зюІіна

заста-

рілого об.'!аднаІшя, що дасть 'юж;:н­ я\сть збільшrнн кі.1Ь!\ість птaxo:\riclih без до.1аткового будІвництва на 185 Про

1\Ін.

рогу

' ці

но~Іn.'!е~

справу із 1\у.;ьтурн.

шко.·ш.

Прохання

до

нодатн

;~опо:ІІогу

у

не

~юже:ІІо

сл о ру дження't рекuнструкціє•о

раttвн;;онно~тvвирішенні

боротьбу

,\уктивності_ цтва

я

за

підвищенні!

гро:vІа,дсь!\ого

перюд

зюІІБ:ІІ

sі:та :ronpнa радосnу

В.

Г. Шевченко.

nр'1-

!варннн!1-

худоон

розпо­

« Русанівсьннfі•

Наявність

добрqт-

них нор:\Уів. старанна працн тварн r;юшів, піднрес.1ис1а ВІ/Н<І, сприяли и­ "У·

що

господарство

о;:tинадцятої

в

цруго:ІJу

п'яТІJрічІ;в

надій молона на

2,1

році

збіпьши.flо

кі.1о1·рю1а на ко­

рову ІІОріВіІЯНО 3 Bi.lПOBiJHI-1\1 пер>>­ ;:{ОМ :vшнулогn року. Ha;:toi будуть і на;:~а:rі ~JростатІІ, осні.lЬЮІ ~таою до· статон ііор~Іів до кінця ;;тій.1овоrо періоду.

За· пі::~сумка~ш рабаги

в першо\ІУ

цих

році НИНіШНЬОЇ п'ятиріЧ!\И h'О.1ЄНТИВ Се~ншuлнівської птахоф<'брнки В·І·

Нас спр;;ведаиво криТІІRува.1И тут за несвоєчасне введення об'єюlв у сс.1ах району. говорив у своєму ви­ ступі І;еруючш't тресто~І <<Бровари· сІ.1ьбуд» Б. І. СтаІІкевич. Хоч бу.-jи

!ішов пере:\Іоіtще~t у ВсесоюзнО}ІУ со­

Питань.

вчасно

здані

Б

ексn.1уатаuію

норів-

ннк у ра.1госnі і :\'ІЄНі Щорса. ::~ва шісrнадцятинвартирні жнт.1ові бу:rин­ ки В радГОСПі <<Жер;:{іВСЬКИЙ», ШКО.1И в се.:тах Бервиця, І-іалиніяка. інж•~нерні СПоруди бі.1Я ЖИТ.10ВОГО 'і;:· динку в селі Гоголів, збудована дру­

га

черга піонертабору на

120

б"1агоустроєна ферма в радгоспі

\ІіСц'>.

«Ру

санівсьний». Значний оосяг робіт ви· нонана в nорядку шефської :~опо:.ю· ги. Проте ряд об'єнтів :\ІН не ;Jан;+ чп.1н через незадовільну роботу суб· підря:rних організацій та. несвоєчасне забезпечення :v~атеріалами. В uьo~!v роцІ ми зда.'І'!о s енсллуатаUію 5776 квадратних метрів житла в районі. в тому чис.1і два будинки тильне.

три

в селі. С~і­

дванадцятикварти~

них, rуртожитон на 150 мІсць і гур ТОЖИТО!\ Д ..1Я ~Ja.lOCi'ICЙHIIX у радгоСПі «01\пчееа фабри!і<Р>. три ::І!ІТЯЧі га.~;­

ки-яс.1а.

·

'І:!!СЯЧ.

J;a;:m виборців.

У НИНіШНЬ'l~ІУ )1С)Пі Трудіr.НЧН• 1 р<!.йnну :JOбon' п;з.а.1нся пролати з ер· )каві 75,5 тне. тоют ,ю.:юкн. 23. І ТИС. •ТОНН :І( ЯС';!. 233.6 \!i,lnЙnнa UJTy;;. Іtєаь. Tвap''!!fJiiKH док:t?Лають вс.:; Зуси.1ь. щоб .1іRвідувати допуще'І" відставання по про~аrку ;(rржавІ тва­ ринниnькоІ

з

мож:швостей nрацювали

Депутати доповідь.

.Іrn.тч;а б~·в ВІ!· 78.2 прппен;::.

--

періодІ

.щстюш

rіаролногоспопарсьт-ш:\

са ЩО)Іісячне

97.1.

хоч

кІлькість лікарів,

m

дбати

на,,

В :ІТ'І

знижується,

зростає

госпо­

поліnшується матеріа.'Тhна база м.'­ ;щчних зан.1ад!в. На~! потрібно :-vта я нткно~tу госnодарствІ '-'еднчн~о~й профі,1аRтор!й.

пунктів,

пі:rнє•сенню

тяаринншпва.

не

с!.1ьсьного

з~rіцнення соц!ал\стич·ної за;;онності; охорони гро~Іа~ськоrо порядну, бора­ тись :J П!ІЯЦТБО~І, дар:\ЮЇДСТВО~І. pi3HO~JaH ітнюш правоnорушення~тч,

1 1 :·

пар>;-''·

на.1с:нить

nрацІвників

Ню1 необхідно танож на яншніі рівень пlднести фІзку.'!ьтур~І•1\Іасову роботу, більчrе ;~бати ПР>J

роб~ти. :;авJ:шня

nід-

роно~І

но~ту

Госпол~рсна нР yт;rJ~JТ1.l('T:rnвaнi ~>а.1-. рюrи ~:Іёханізаr<Jr:в ;r.їя пв.оз,:інної Бе:m~>е

вІйськової

н.1ьтури. Райвідділ культури (заєі­ .1vючиїr Л. Ф. Дехтяренно) не здій­ снював на:tежного нонтролю за їх .їіяльністю в селах БоГданівна, О:t:?.­ насів. Ну.тяжинuі, Жердова, МО 1 '· реuь. l\fихай.1Івна. ПІдлІсся. де юуб­ ні закстадн знаходяться в занедба­

господарстБ ,, насіннн псл ;,;;н:іr·І'ІЄ'НО Ре'·

~т<Ішнннn-тщн;торного

nочаткової

є

штук

принрощі.

з

Нижче своїх

С:ІЄІІ іR­

ПРПіІі

m"

на

стюрудв

на

занять

нюtу

ТИ П'JFE!I!E'HJn() ІЮJЮЧП':Ті ГІJ~'НТін ЗОНРеЩІ удn:Ї).l:'ІШЮ ЇХ 0)1Гі1Н'ЧІ11!І;<!

-

тар!:в

.

те. ш•J те~шів ~ сі.пьськоrосподарсьно:чу виробнипт Fli. Уро;t;аtіність зерноепх станови,1а всього 21 .П . uенrнера з гснтар~.. О.:tержапо втпькі врожаї й іншнх .nу.1ьтур. ІЦоб· не :~опусппн подібн·•­ СЕ'ріtознv

СПС1)1·

rеnтарів,

файрики

обхідну

нтш

Винонт-\Ом райради хви.1юr. торІн не досягнутІ/ заданих

.1!Ста\І

і

об.1адн:1-

nусковюш

таuію дитЯчий садон на 150 мІса:о. З тири, з~І!цнено ~rатерІальну ба •У

дарства

n·.

гnспо.1а nстн.

Їдае'1ЬНЯ:\JИ

додатново

навча.1ьних· кабінетів,

28

cl'>pe:r

ВИІ\онано сере:І­

управ.'Ііння за надто низью• яність ваюнуваннх робіт. У ряді виnадюв ш.1яхи потребують юшового nе:~юн­ ту. а nодекуди-пеnенртпн ncФal;,­ Несвоєчасно. rн',ІОНТуmться аВТ!'\· б~·:сні зуnинни. осС1б.пво погі!Нn ;цій­ снюється ДОГ.1ЯД .за ДОРОГ<І.\!П Я 1'' ~ІОВПЙ .ЧаС.

нерівнш;а:~J

З

Щодn ~Іеднчноrо t'!бс.1уговування. то воно потребує значногn no:riп-· ш~ння. А~же рівень захмрюваності

н!й ремонт на 44.1 нілометра доріг. Проте у нас є серйозні прстенз'ї :ю районного ш.нхобудівс.1ьного

го.

3а.1а:-.!и.

готовни.

nри

10,5

:ІІіСЦЬ,

пшнюш

базові господарства виді.1и.1п 200 тнсяч карбованців. Здано в експ.lуа­

1' минумму роnІ збуд11вано. як ; nrрелбачалось п.1ано,І, 4.5 fiUTmieтrн ш:тRхів з твеJ>дІЩ понриття~т. ;;апі­ Jпані

нівсьних

но

низь·

'ка J'!Пість· бу.1івельних ·робіт. По су­ ті з1рванrtй n.'Іан · будівництві! сели­ ша теn.1ичноrо ко:11бінату <'Овочевз фабрика» (nідрядник П:'ІШ-8 треСі,і «БrюварисІльбуд» ).

~!'яса

йDro

вве­

енсп.1уатацію.

rт.1ан по виробmщтв~· нонаниіt вст,оrо на

і сенрr­

освіти СРСР. Торік в районі збудо­ ванп З середні шко.1и на 1648 :vч­

Неви­

98.

строю-І

6

насе,1ення. Приємно ;~оповісти лепу тата:-1, що освітяни nай11ну за п;J сумка:-ш роботи в 1981 році ви.1НJ· ні пере~mжцями Всесоюзного соці1· .'Тістичноrо з~!агання cepe;:t організа­ пій і ~'CTRHOB СИСТЄ711И :\ІіНіСТЄ'рСТВа

капіта.1ьних

JІІв. Нині вищу-освіту мають 18 с~­ л!в sикоако:'Ііів сt.тІьських Ра.1. 23 застуnники і 4 секретарі. Проводитп­ навчання год!в

норес­

~~ільйо­

25,9

:3начення.

теп:шць на овочевій фабриці П.lОШЄ!О

Винонком; його ВL.1д1.1И ста.'JИ біеl':о· ше приділяти уваги наро:rній освіті. зан.1ада~1 охорони здоров' я, соціаль­ ного ! культурного обслуrовуnан:тq

nонденuН. Важ:тив'е місце зай:-.1ають в лія.1Ь· ності Рад танож nитання nапітаJ1Ь· ного будівництва. В мину;ІО~ІУ році на

·

ня правн.'! торгів.lі, розтрати, кр.<­ діжкн. Подекуди вІдсутнІ товари п;>r•­ шої необхідності, на що неоднораз•J­ вп вказувалось. го.1ові . прав.1іН;.І•І райсп11живспі.'ТКИ В. І. Лпсенку.

ві.1ьною робота районного вузла :Jв"язну (начальник В. В. Норобно). Надто (lагато скарг І нарікань над­ ходить на роботу телефонного зв'яз­

та.1ьно

литаннл.

ня

справилися з нrнш аише

Продовжує

Доповідач, голова виконкому ра· йонної Ради народних депутатІВ

люди,

них метрів. Зросла сітка гро~rадського харчування на 270 посадкових ~tісць. Тіаькн понад п.1ан про да :i'J товарів на суму 1 · мі.1ьйон 87 ra· слч карбованців, надано побутових noc.1yr на 1 .З мІ.1ьйона ;;арбоваНll!". Однак за цими заrа.1ьнюш цифра­ ~Іи мають місце се.рйозні порушР!і­

танож заr.nраці. Не

·ну.

Л. І. Брежнєва ва lІдеиумt~.

ні

та до , n.'!аиу. Виконані дання по про;:tунтивн'ості

Із об'єктів ;щробничого nvи·

ц!а:Іістн'чно:>.ІУ

злтаганні

і

нагородже­

ний перехіднюІ Червонют прапором ЦІі ІШРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС та ЦН В!ШСМ, СІ>азав у своєму

внетуnі

;~и реиор

фабрики

В. Д. Кудренко. Висока оцінка скром­ ної праЦІ онрилила трудівників гос­ подарства. Вони прагнуть порадуваr { Батьківщину ще кращи~ш показнина­

ШІ.

А.1е нас стри:нують будівельни~tи

тресту «Броварисі.1ьбуд», яні не n'.r ' сnішають здати пта·шники, тан 1tання

nтиц!.

торін. J~южс

Через

в ексnлуатацію но9І необхідні для· утри-

хоч

строки

це

:~шну.1и

..ц;о

господарство

не

I\ocri

виростити запланованої Riaь­ :\Іолодняна птиці, що може не­

лєць

в

гашвнu

позначитися

на

виробниці·вІ

1983 poui. В обговоренні доrювіді також ви­

ступи.1и

головний

архітектор

району

В. А Луговий, прокурор району м. Місюра. :Jаступник ГО.10ВНОГО

r.

1ікарп району О. П. Свирид. Пn

nбroвoprнn~ry

питанню

nрийнл.Іа відповІдне рішення.

cectJІ


НОВЕ

Як

''

здоров. 'я~'

'І'ЕХН~НА

ДІАГНОс:rнкА

На noJiяx господарсТ'В нашого

.

'

Наведу кілька прrш л;ці в . У радгосnі «ТребухІвськніі>> у тракторі Т-150Н різко зНИ3І!І3-

кя,

здається той

но.1и

сам в

фант.

ся

їх знімають

трактор

каnремонт,

fШХ збитнів

вІдnрав,1яють

що

завдає

госnодарству.

тиси

в

Це

час

значить. що у механізатfІ · рів нrдостатньо технічних знань і досвіду, але. на жаль. подібнІ фанти нерідко nідтверд жуються. .

коштн

на

дІаrностина

і

прогнозувзння

простою

тиж­

За

в

чи~а~у

допо~rоrою

агностичної

устаноіІнти

І

ше

їх

у

80

час всі двигуни

вийш .1 а :з ,1а;~у вту .1ка верхньої rоловRп шатуна. Нс сn равsі'сть бу.111 усунута і трактор nро­

можна

здати

в

ремонт

ще nlc JIЯ технічної і висновну про те, агрегат

вичерnвв

ли­

діагностити що даний

увесь

довжує

42'70~

-

ООСJІУГОВуВаННЯ ..

nорівмно

груnкомсоргом В. Вас'иленно, зайняв третє мІсце в обласному соц\а,1І'стичному змаганні за 1981 рік серед НМН торГівлі мережі обл­ сnоживспілки. Спі,1ьним рІшенням

ЛІ\СМУ та обкому

обласно1·о

nрофqпілки

ко~тітету

nрац і внтні!Е

торrівпі uсй ~-:о.1ентив нагороджений Почес­ ною грамотою обкому номсо~нту І грошовою nремією в розмірі 100 карбованців.

В. РОМАНЕНКО.

lяcYpyiirOp міськкому ЛКСМУ.

У nоєАнаннІ 3 nрСІКТИКОІО березнЯ у районному Будинку кул ьтури відбувся черговий семlнар начальнинів шта­

12

бів -t}{ОМСОМО.1ЬСЬНОГО прожектор<1 » )\:ста і р а

й о~~':

Ще

в

процесІ nідготовки до семінару п.1а ­ поєднати на ньо:vту теоретичні пи · тання з практичною роботою. Пер-ел прожеюориста~1и внетуnили _nер­ щий секретар ~Ііськко:\tу :шсl\ІУ в. р ·;-

нува.1ося

гач . завідуючий орrвідді.'ТО~І .місьнкому ЛКСМУ Л. Тес·ля та застуnнин го.1ови облас­ ного штабу « НО~Ісо~юльсьноrо прожекторз.ь М . Сергієнко , яні розповіли nрисутнім П?'J головні форми, ~тоди роботи і струnтур у

органІзаційної

nобудови

«КО~ісо:-.ю.1ьськоr')

і1рожеіпора ». . Піс.1я теоретн'іlІої ча. с тини будо nроведено рейд по нонтролю за робОтоЮ nасажирського транспорту та. закладів торrtв.'Іі.

А. ІВАНЕНКО.

піо-

Право раnортувати на святІ npo хід nодn­ рожі було надано n'ятьом дружинам-nере­ ~южцям. Всі вони йшли різ.ниии маршрутами . Першими про свої адобутни на марщрутІ « По сторінна.х Історії IO!UfX ленІ!ІЦlв~ доrrо­ відалн піонсрн Калитянеької середньої шко ­ .1н Імені В . І .•lN!II!a.

Л. ЗОЗУЛЯК.

комсорг

no

ltOMC()WfOJJ)' .

tpyпt іІІкіJІ

мІсьКІСОму

сі.1ьського

дарства

М.

.1.

r осп.1 -

Ссжомв­

ню

.'11\С!\ІУ В.

рівня

зага.1ьноосвіт-

М.

Рогач.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ ГАЗЕТИ

·

Недоліки виправJІяютьси

Hf)-

У газеті

не<:нt>ава іс ть

J;о'.Ібі1і1нІв · і

•Нон

техніка

ж~n­

своє ­

по

роздачі

тя• було nіддано gритицІ радгосn «Бобрнцькиіі• 3а не:.а,~;овільну

відвезенню

кормів,

ию і вивезенню тваринникаnІк

вндаJІец­

гною.

3

проводнть­

с.'!ід

обговорені на нарадІ тварІІНників, нн якій були

процентів nервІсток.

її

нrрєс1·вну

УСТ<ІНОВіі,\·.

:зjбrанrщу стані. так анічатrr

А~'J.1ІІ

.1і<Н·

Треба .

<:аі\І()

і

з даного TfJal\тop~ ~~~

нє­

arrє'І'<J!il ноибаRиа.

розроблені ~ІованІ

<<Е!(ОНШІіКа

ІІО!'І!НН~ бУТІ! CliOHOHHOJO•> , - - Ці C.lOBCI, ёна­ :JаНі ГРнср;t.1ЬЕют ссн ре та рс~т ІІІ-\ !\ГІР С .1. І. Брr;r;т;є.вrш Ні! ХХvї з' їздІ І-\ІІРС. звf't>нсні і

і

:нrань,

щоб доr.го ВОНИ

і

кормІв,

Сі.lІ>ГОСЮІаШИІ',

ІІd;tіііно

с.1ужи .1rr

3

nосилено

раціонами.

контроль

за дотриманким

розпорніІ­

ра!t-

35 надої

минулорічними.

прирости

живої ваrн тварин станов­

На

установлено

з

Середньодобові

видаються

зrl.-ио

днп ,

няно

лять 500 грамів, що на грамів більше, нtж в цей час торік. . Дирекція, партійна . f профсnілкова організації вживають дійових захо. дів, щоб усnішно заверnш­

40

са­

нітарний ,JІ.еиЬ , вс\ праців­ ники забе:Jпечеиі спецодя­ гом, потрібним інвеит:l­ рем. Без перебоїв працює

НЕКРАІЧЕР-НЧ.

ст. інженер-діагност сІт,гІ>слтехнікн .

вони

фермі ку

.l!ОДЮ1.

J3 .

налаго,JІ.Жеtю внтрачаннлм

за

основ~

ка на коро_ву , що на 1,1 кІлограма більше порів­

У

контроль

в

введено

на корову в ці дні станов­ лвть 6 ,8 кІлограnха моло.

ро­

господарстві

року

Середньодобові

tnря­

продукції.

нетелей. А на

417

стадо буде

вЩюбннцтва -тва­

ршmицької

щоб продов;.і,,,_

\ІОТОрсс~·рс

стві є

на фермах і збІль­

ш~инІі

сі.-rьських \ІС'Х<>нj .;аторів. В<>­ НГІ nовннні :tol\.la:uнrт ~.JaKc:!::VІ\'~1

;~ ~·сн.lь

заходи,

.

на поJІІпUІекня

боти

:lo

ТН

СJІ

підготовку І проведении зимово - стІйлового утри­

усун~·т1r.

ки.

.11!СЯ

рн

ю;і

уnовноважсн.•х раисnо;.ютвсп: 1-

нещодавно

БУдИІІКV

V

:;'а вод)·

nep cJyвa:ra

J;а~шанія.

.1<1 НКІІ

що

1\rюnсранії.

чить той рах

r;огrІ

T!If-~.1'

· <<Торг-~1 <ШІ·;,. охошr.1а

кr·І

СЛОіЮІВ'і · >і

Про

фаsт,

ІІа

звітн•

цr

с·:-:

;:-

що .У зGо­

BJH.lH

\1іСЦЯХ

участь nонад 35,3 тиrя­ чі чо.1овІн. в обrоворсн.1і ПИТ<JІІЬ ПИСТ~'ПІІ.:Ю :Ї 17 ч ,1е·н'в 1\ооnсратввів та ·;х \ТІ rJ ВН ОІ:аа\ЄНІІ Х.

.. Виступаючи із ;звітно•о доповіддю,

го.1ова

пра<і­

:тін ня райспожнвспі.1кн В . І. : І всенко aa;m::J<Ifl r>, щr\

r;о оперюор н

раі\о , ,,.

102,1 TIIC:l· чі чrЇ:юRіЇ<, . ~ 9 рарr-осп~:_: -14 се.1а, .ЗІ шю.-т . .;;) Сі.1Ьра;t. У 11 СІІСН'\1і 6 ОбС.l\ТОВ\'ЮТЬ

ра дгосп робкоопів, \Iar . об'єднання сь t; о го

уїJі вc~J­ rрощ11-

харчува:Ння ,

:>аГ 'J Г

контора, промко'Ібінат. До ЇХ СКЛад у ВХО;!ЯТЬ 19 с І торгове .~rьні

пі.дприє~тстн,:.

!'! ТО\1\' ЧИС .1і 161 ~Іага ­ ЗНН. За ;;ві тний псріо;1 ї-; роз;<р і бннй

становив

товар ообор ; ,т

53.462

1\арбованців. насе.1енню

n.1a11

продано

това­

1.087,6 У

тися'Іі

Понад

тисячі кар­

n орівнянні

з

Ра.зом

з

тим

у

кооператорів є ще ло недоліків . Тан ,

роботі чи~Іа­ не на

р:вні

органі.;ація

в і :Іб\І ­

БC.lf!l\a

СНС'(Є~ІІІ

нa.lCi!,HO~t,v· ває

КV .'ІЬТV­

nроцента.

нерськ! дружини всіх шкіл міста і району .

тtівннків

poi5J-"

сьна та ч.1ен 'тlськко:vту Компартії Унr~їнн. пер­ ши~ секреТі1Р ~т і ськному

технічного

ТJ1<'~ІtторІя

тш ;!!ІаЧrІтrr

роко'<І обсяг товаро­ обороту становив 103,6

свято учаснИRІ:в п і онерської грн-подорожі «3 Іменем Леніна, з орденом Леніна,., присвяче­ ної 60-річчю піонерської органІзації. У цІй літературній грі взяли участь

;щугс жнття.

1980

У районному Будиику культур~ вІ~улос,я

І<УЛЬТВІддІ.lУ hИЇВСЬКОГ') обко~tУ профtпі.'JКІІ пра­

ти зІtмівлю худоби.

-

ІЗ ЗБОРІВ УПОВНОВАЖЕНИХ ПАНОВПКІВ РАИСПОЖИВСПІЛІШ

бованці А.

/1\арwрута/1\И

взя-

Інструктор

кінець

по-

Збора~т пайовю:.ів

р і в на

Піонерсt.кмми

п .1rІІу.чу

участь

НА РІВЕНЬ СЬОfОДИІWИІІ . ВИМОf

Пере/1\ожець J/1\аrанн• сnожn.вспІлюІ, де ~;ерІвннко~ :В. :\Іарчинськ;~,

роботі

з радосnу <<Бобрицькиіt», матеріали сторінки були

J1аfісі.1ЬГОСП-

комсомопьс~ния tєпєтАмn

Номсомо.'lьсьно-:~іо.'lодіжннй ко.1еюии nродавців по1.1арункового відділу vt~івермагу рай ­

·у

mв(ятатн. що ;тяrтгунн транто­ рів І K01J6aiiHiH !IOB!fHHi бУТІ! R

ворицький». На бунснрі і\ого дЬставили на ПІ•ннт тrхнічного

За .доnомоrою . ~ДІаrностк.Юї

устано1mи

l\Іе)трун.

мання худоби. Як ПОВІ)І.ОМИJІR редакції

тужний Т-150}{ у радгосІІі «~а­

ресурс.

го~ова

ти серед працюючої М·1.1одl, да.1ьшо:\Уу розвит:іу насrавшІЦтва, підВНЩ!'Н­

8

:' ні маючи двнгу­ І цюr са~ш~І ла-

RІІІ\:ІІІІ;аю•ІrІ

Прн провс;:rн­

nростояв

;{0-

виступив

зоотехнічне навчання. Значна увага надається проблемі відновленин стада. Зараз у господар­

nрацювати.

Чотири місяці

!14ото ·

ЯВШЦ

профес·Ійної Піl·

цн:rіндро-порш ·

провr;rснні

ІІОСТІІ'!НУ

нІ ;1іа гностннн було встаноr::тс­ но . шо у першом у ЦіІ.::ін;~рі

тракторІ! і комбайни. і норо6ки зміни nере­

ficнry

часно

карбованців.

замінити .1вигун.

ЦИХ

виховної

та

райно~іУ лроф спі.1ки В. М.

господарства .

:тіпшенню

норма.1ьюrй.

.І'СУНСННН

тракторі н і

н1шчнн~·

установrш, признаttеJtі· для тех­ оослуговування машинно-rрак­ торного парку району. В даний

цьщ1у

:>аі\1 jнапr

nо:нпь

.~і­

У Радгоспі «Зо ря >> 1111 тр~к · Торі :\ІТЗ-82 у двигуні :з'ЯБІІ!Н':І різкнй стукіт. Cncцia:J ' стІІ гос­ nодарстІІа nрийнялн р'шення:

~· райсіЛЬІ'ОСnТЄ.ХНЇЦі ЛрацЮ ­ ІОТЬ nересувнІ діагностичні

перс­

ТІНІ і :н;<J т<tr;oJr; необхідно rrровсстн .llaгнoc:тrrl\y , яна :1ОЗ­

несправності двигу на ( вні'ІшСJв з турбот;омпресоr). ;І;mіН'І ::teтa .li обійш.1ася рцrеспу .'ІН

є

і

ThtC'fJ

н::tа.'!ося

усунути

rrp11

(jбсr~тонуnаннн -

су~у.

установюІ

ве.'!нютt\

J;apтer

стор. ·

3

працівимків

готовки•

З доповіддю •Про зав­ дання профспілкових ор ­ ганІзацій району по по­

дви­

мастІ!.'! (дБІН'УН лн­ тнсtt в снстсмі З~Іа шу­

Пprf

:1a;zy

стану.

дач

ти

що

ч ерез

у

не в~' гр уНІ'. не <Іа :1 траrітора.

цt·

nерсепшої

1 а:!і в

,l:Ін С!ІТЬ

практично

nрацює.

за~іінюють

вання

~tашннн.

транспорт~·вз r Р!Я,

виллється

Один З МЖЛИІНІХ HЗ.!Тpf\l\(!t\1!' науково-технічноtо nрогресу в галузі технічної енсnлуатації машин

трьох

тратпоr

трап.1яє.ться,

витрат~' ~шть). а

змащІ•вання

Протягом

цьом у

с!,1ьськоrосnодарських

системі

r-

знач­

що

rтрорнн

прийняли рішення з нятн ; (FJ\1 ryн Сl\ІД - 62 і відправюн в 1\а· nітальний ремонт . Вартість та ­ ного ремонту більше 1ооо на і5ованцjв. Янщо врахуватп при

.

При nеревірцІ з'ясува­

нево.1а,1ок

гун

нів ~~еханізаторн не \ЮГ.lІІ всг;;­ новити причини несnравн ост і і

або й

\

Часто

;{Внгуна .

. не

t.

ки.

машин.

що багато тракторів І ко\і­ байнів простоюють через не· якісний техдогляд.· 'Іерез нt"!­ грамотне регулювання вузлів І агрегатів . Не поодинокі виnап­

1

ського

мати

Прикрим

.

них

лося.

важливо винористовувати їх nравильно, високоефективна .

·

спратшй і піс:т усунсsня др і б­

нІсть ма.tlіини. Механізатори нашого району пере~-:она .1ися в доцільності технічної діагности

*

ctльcьtroro госnодарства иьо~

району працює чимало сучасної потужної техніни. Лише траї<­ торІв. налічуєтьсJІ . блиаьно 1300 одиниць. Одпак не досить

·

М

I 'J

ЦЬІИ ДНЯМИ у за.'ІІ за­ сІданЬ міськмму Ком­ партії України відбувся !І п.тену~~ райно)tУ проф­ спі.1ІШ працІвників сіль­

техніки.

хороших

Е

J

р·оку

!9S2

райкому nрофєпі.мки

МЕХАНІЗАТОРІВ

швидко можна виявити несnрав­

багато

І

тр акторе?

НАДІПНИН: ПОМІЧНИК

-

!б береЗі:ія

ЖИТТЯ

перебу­

гро:-~адсь­

!-i:O.l<.;•·:-

ХRРЧУВНІІJІЯ.

об'єд:rанвн с.:тід .\liJJ\CH.\i<!.lbHO збі:ІЬШ !ІТ :J rшрибн':атво овочевих, Фr~· r;то:~ их . )\О:ючнr:.\

дрібного

товарообороту

на 1982 рік затвердж:?­ ний у сучі 55 820 TI!CR'J !іарбованцІв. Анааі3УЮ'НІ два

роботу

за

~1 lс яці нинішнього

ро­

!іу,

nрикро

cтp<JR. сонів та напоів :>.l<н.:н<)ГrJ вир'J{Jництва,

що

з

щ·оіJ.'!Іrв~·

тов ариспю , :Іітнівсьюті\ та Се)tИПО.1Н і всьний рад­ госnробкоопн. об'єднан­

на

їх

l9RJ

За ри

зверну1и

\'Hotry

т.;;сть .

нє

ріІ;

коопераr ,> ­

справн .1ись

з

n.lа­

ноч

по

заготів:r :.

Особ :ш­

нп

не :~ <І;Іові ,:ьно

працю­

ютІ>

,v·

J(bШJY

наnрЯ'ІоJК У

f)пiJp; :r tьl\нil та Вєпнкоди­ ш~рt·ьr;ІІй радгоспробкоо­

\111.

З:Тd!:d.Іося б. у про:\І­ ~>"':ГJ і наті Н<:'ПОГ<1ІІі пока : ;­ ;;; н-;Е

не

~тісьнс

споживче

громадського

вання .

У ці .1ому

r:;:тоспІ.1На

спра-

харчу­

райспо­

недо.да.1а

до

11.1ан у 67,4 тисячі ка!Ю'1ванців .

Вк.1ючавшнсь у всенq· родне соціа.'!істичне зма­ гання

за

;ниття

перетворення

історнчних

у

рішень

A•r: ,. П1- XXVI з' їзду КПРС і Н'І.­ ;; HJ80 роно\І сrупНІІХ n.leHy)tiв паргіУ,

fУ'іJОТІІ.

р:Rнннні Н'1НІІ

ви.lнсь

НА

~-:опстатуватн ,

п.1ана'Іи

:JНJ'!HO

Н!!Ж'Іі.

fk .l iІ J-;\- vвагу праваіІі­ і ІН пp :;,li.l:l'l•.! ()i"C.lYi·o вy­ ::R І'Н'" роб;Ті!ІІН; ~ раДі' (JС ·· ;: ;R. ІІа 'liC tt nx виробнн­ ЦТR<І r:рацюва.1о 6 авт о_\І аг;; :т н і n. 20 ро:звозо~.

За 1958 Bi!ЇJJ,i:1 Н Ч~ІИ нро;1ано това рів на 9,16 тислч 1\dРбо~анц\в .

,..la.lЬrtil'

П;..t'І(: -;n!·!н.lен-

і! Я обс.1уrовування насе­ " · :·rн'l . н~ро :J рнвно пuе' . т­ :;а не з по.1іпшеннют добо­ ;Jу . роз;; тановт;н і вихо­ '':іІі:' я кадрів, nідвищгЕ­ !ІР .ІІ ВіДПОВіда.lЬНОСТі за :<:ІJ>'1на ння с;тужбових обо­ в' я·зІ\ іВ. Якісний склад • . ооn<: ;, аторів непоганий. 1 ї:.т належить винопа r11 ча\Іа.'•L- . :\дже п.•Іан р оз -

нооnерюори Броварщичн в :~ я.1и n ід вищені соціа1і­ сr ичн і зобо в·я~ання на •:t<сть 60-річчя ут вореимя r.::оюзу РСР. То~т у всі ко­

насє.1ення

в

одинадцятій

п'ятирічцl~ і бу.:ш nрисв:t• _чені

виступи

\'Нівер~аr'у

керівників ,

Г. Ф .•'lобка,

про~tкомбінату Го.1vбовсьІ\ого,

т ор І! -

М. П. заготкон­

-

В. І . Азова , но :~(·

61нату

грома.Іськоrо

чування

В.

-

М.

хар­

Про·

снурно.

На

збор-ах

лрозв уч а.Іо

чюtа:ю · слушних · заув<f­ жень на адресу в ідділі в правління по організації

торгового з

nроцес у.

них

Одне

недоснонале

ніл.ьцеве завсаення товарів. Погано ще пращое: автотранспорт.

Бажає

кращого і виховна rобо ra у

торговельних

1\О~екти-

вах. .'Інше в:трішенrщ 1\0'\о!П.lСКСу ЦИХ ПрОб.1е.\І дасть :\fОЖ ,lивість по вnс• ше

задов о.1ьнrпн

всезгu·

tова­

стаючі nотреби радянсь. ІіИХ .1юдей. ~- роботі зборів взяли участь 1 внстули;rи го ло­

рнств І nідnриємств n•Jнннні критнчно оцінити ста н сnра.в на сьогодні:..а­

сьної райсложивспІаFrn Черкаської області Л . Г.

.• ективи

споживчих

t:ій день і докласти СЮІУМ 3J'СИ.1Ь д<J

мак-'

ва

nравління

,1исенно,

Чорнобаїв­

заступник

го:І.:>­

ви nравління Бариші!>• сь:ної райсп ож ивспі .1 ки ло.1іп.шення . заступник Ca:vre питання•м вдоско- Г. І. Чу~rак, на.1ення обслуговування нача:тьнина Ут;оопспі.lКІІ сі.1ьсьноrо населення у· .'1. .1. Гар:шцьт;ий , наrвітлі рІшень XXVI з'ї.l­ чальник оргвідді.1У об:r· ::tУ партії, постанови ЦН СПОЖИІЮ!11.1JІ<И Б. В. .1ю6· ІШРС і Ради Міністрів ченно, голова виконко.~-ту СРСР «Про з аходи 110 Броварської районної Ра­ дальшому

гів:JІ

і

ТисЯчі

тор­

ди

торго­

М.

розвитну

nо .1іпшенню

вельного

ooro

обс.1~товуваню1

сnеціаJІtстів

народних

О.

Jl.

депута тів

СергІєнІ\о. ШИНКАРЕНКО.

nідrотував

Ворошиловrра~­

ський полІтехн!Rум с,ільського господарства за poldl свого Існування. Він має хорошу навча .1ьн у ба­ зу, яка сприяє високому рівню професійної nІдІО· товкк учиІв. За пІдсум:..:ами nершого рону одинад. юrто! п'ятнрtчки політехІ!ікуму присуджено перше міе111е в с"іалІстн'!ному змаганнІ серед навча.'lьнвх заІt;Іадів і\'ІІністерства сільського господарстІ!а УРСР .

. На

іиімку: . пІд _ час , коксу льтаціІ

rтрсеюуваmtю .

На передRЬому плані

jШt Л11щенко (.rtіворуч)

Фото Р. Азрієвя .

по днп.1о~тному

-

учні Вале­

І Ceprii\' БйНі)а.ренко .

(Фотохроаі!іа РАТАУ}і


1 СТС\р.

2е бер~~н"

11 о

1982 року

в е

ж и т т sт· ва тохІАІІІ•, wлаху емІцвевц дружби». ,r..~,окумеитuь_иий fІН.1ЬМ ПрО ВІЗИ'! В l.l'•~r'. І еверального се&ретара ЦК 1\омпартн в·Етиаму •Іе 3уа•

3а <<ГорИЗОНТОМ))­

1.1.06 сІІо

<<ГОрИ:ЗОНТ)) Кон~труктори

робничого

зокто

МІн~ьаоrо

об'цнання

ви­

ва.

13.15 t.оицерт артистів

сГори·

ра.nм з сnівробітвикаюі

Московського

ституту

те.1еаі3ІАкого

створи.,и

те... ві З Ор

му.

І3.8Ь Міжнародні

Ін·

ко.,ьоровиА

п·ятниця, І

«ГоРИ30КТ·250Ц•,

яким

вfл.кривв.етьс:я

лІння

·радянських

нове

nо~о­

фі.1ьм

сГn(1ИЗОНТ·2~0Ц•

nриАМа8

на

кана.1ах

12

метрового

кана.1у дециметрового

21

І

дІаnа­

На знімку:

, Фото

площа

ЖовтиевоІ

ності.

на.'!ежить

що

:'ІіІсце ві:mочинку

вютинається

Mt!~

чи

спинного

МО:'!·

vнинатн

е-ідвідува·нь

f'ою

nри

СК\"!ТЧеннІ

.1юдей

Джерелом будь-якої фор~ш :ненінгонокової І,;­ є

тільки

шого

впща,

з

небезп~­

росТаЮЧЮ!

.1юди~а

НЮ!.

хвора чи баци.1оносі..!:.

рих.

ніж

чис.1о

Особ.1иво

ний

хворий

перші

захворювання, від

того,

як

х:N-

небезп<?ч­

у

ра

дпІ

зіву

чи

ті.1а.

товУЄ

ко.іо -

nрохо­

радіо

Однак

Jiи.

1m.1и

!нфе{·

СЯ

хвоnоба

таК

т.исячІ

ш.1яхом.

ПІ.:І

розмови,

при

вининають

поцілунку

часточки

ни хворого чи бацилонv­ сіїв, що ~tістять ~tенінrо­ нони,

потрап.1яють

в

чо­

ссr.1оrну здорової люди­ як При цьо:чу не всі .:tю­ дв

мотуть

захворіти,

ремі

стають

:ми,

за.1І-ІШаЮЧИСЬ

ЗИМИ;

1

-ж­

баuилоносlч­ здор.1-

V

ВИДЇ.1ЯЮТЬ

1\ОЛИШНЄ

наІ'!-

Сf>редОВИЩ.З

збудників

хвороби.

Вtдо~Іо, дитячого

що

оп\рнІсн,

організ:>.ІУ

.10

будь-якої Інфекції, в т J· МУ ЧИС.1і І до меніНГО'!О· нової, нижча, ніж у .:.t'J· рос.1их. Тому батьни ПQ­ ;виннІ

особливо

рете.1ьн1

оберігати дітей від ження, вживати всі

за rа­ захо­

ди ;z.1я попередження кон­

танту своєї дитини

з х~о­

рими.

Встанов.'!ено, що п!.:х:вдщІ=на :зах:ворюванісrь

:менінгітом :час-тіmе

8

на

виникає початку

наІt­ року,

не

гостре

захворювання,

ного

робити

рании

Із

Сц~:~ем . роботи :rа­ чальнина рай:вузла 3В'язку ста:rи ... обІцяк­ ки. Ue найєфент.ивні­ ша форма роботи з трудящих,

вважає

тов.

Нс-

робко. Е усЯRому ра­ зі, назонучлив! вІдв1-

дvвачі

на

якийсь

'НАША АДР~Сд

будуємо

Веселі

.nlкар-епідемІолоr епідставції.

qac

в

:вих

несправна,

брудно.

ре~шнтовано

новин

І

технічних

душових.

;ря

персона.1

робітника'!_

гуртожитку

несвоєчас·ю

ку

[ТЕЛЕФОНИ: ~иіаськоrо

І

для

втит7я

пІ:tводить,

-

заявv.в

авторитетно.

строr<іІ,

нІ слуху, нІ Можливо, це

І-\о.1и ж

-

пере­

буде?

ue

поuікави.1ися

захо­

через

духу.

JJ;&J)CTB&,

аоресnоа.Іtевта

добраніч.

«(f"JHЯ 1 lHi

nромнс.1овостІ.

oб.rшo.ilipaфaqasy,

u.

аІІстІа

І

5роsари,

масовоJ

ayJI,

КРИ"-"'

об·

СРСР

ь.и.

і

ПТУ.

ст~nів». і ак

ФедІн.

чостІ.

Сторівкв

12АО <і>ІІІhМ

ДJІІІ

дІтей

яб.~ука». фі.~hм

S.ІJJ lїмнастю~а.а.

we-

про

в

днн"

тя».

ансамб.110

ме-

"'Медоте11е--

20.30 Концерт

камериого орке•ВІртуо•н Москви•.

21.on Про1·рама «Ча~·. 21.3о Хvдожніі\ т•лефІ.1ЬМ сСезон· поривчастих вtтрt•:а • ф БЕРЕ3НЯ

час•.

сПетя

і

Вовк».

9.35 Д.1я вас, батьки. 10.2.; ІЗ-й тираж • Спортлото». 10.30 БІ.1ьшr хороших товарІІ.

11.no

РозповІді

про

Мнстеuтво

11 ..';.) 12.40

Ко.'І.о

опери

та ба·

.;1ету ім. Muлr~MK).'li А. l.:tn• маио•а; 12.45 rе.1tнарис:

«Краса

рук

людськюr.•І

12.35 Концерт народно!

зики. 13.15 камера дивиться Н.ОО Горизонт.

Му•

у

еві?,

15.00 Театрае~ьнІ зустрІчІ. 16.40 Міжнародний огляд. 16.55 Екран ст)дента - заочвк• ка. 1 І 2 курси. АвrлІt• ська " 1 ова. 18.25 Му'знчниtі кіоск. 18.55 f.рмітаж. Падац Меиши~ Вечірня

ка•ка.

Концерт

на

заиов.1ен118

дем га тів Х V 11 з Із ду проф· сnі.•ок СРСР. 20.25 Чемnіонат СРСР з 6at:• ~жа.~tь­ кетбо.1у. Чо.1овіки.

ripic»

сwІту.

Анголи •

сЛ.инамо~

-

(Мос.:

21.00 21.35

[І рограма Вnерше

дожній

« Час•.

на

екранІ

фільм

UT

еРозвага

'>C:f• JJ;JІ8

стареньких».

22.50 Музичин/І

читання.

ФІ.,ьм-концерт

сько1о театру

J<Ba).

художникt'І.

нароJІІв

ди•; 12.20 •Весна в ne· редгІі!ях КоnеІдаІу»; 1<-•0 1\онцеt>т со.1іпа ІП"М<Н•

19.30 19.45

8.45 АБВГ Деііка. 9.1·5 Симфонічна •азка С. Прокоф'єва

Доку-

ко ва.

3АГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ ПрОІра ма

РСР.

телефіаьм nроспект СвоЬо·

«Ашхабад.

фІ.1ьм сІІро двох собак•. 1~.4~ Те.1епрес-к.1уб.

27

cPad.

те,,ебачеdИІІ

мента.1ьнии

saoqRJІ-

фі.1ьм «ЗJ!ра~туіі. Катю\•.

s.oo

nрограма

Т)рь.меисьkоУ

.

дворІ•,

ко ва пuшта•. І-І.окументааьниі\ тело. фі.1ьм .:lї, що дають жит•

12.05 Програма

-

свІту

сНц

прохідному

16.35 о\І}sична

ІRА.; Киї• місто мо5. 19.30 Вечірня казка. Мульт·

І

в

серія.

Конкурс

СУБQТА,

фІ.1ьми

навколнwньоr

тваринноrо

t.Зu Х)дожнііі теаефі.1ьJ •Л±<>. 4

«ЗолотІ

і

сUстрів в uкеанt.... 1 сн.t:мнром сuнце».

.,

тІОР•

ка. 2 курс, Теоретична ханіка.

cтnv

о.\орону

П\JНроди

_

18.Іо Вистуn

документа,,ьні

8.5:.

можете. спдtнта

..,

І1UВИНИ,

Ь.І,; >І•що хочеш бути sдopGo ~;им. 5.25 ,;иступ фо.1ьк.1uрного аІІ• сз:ч6.'1ю .• cJieeraюc» (Ти• ,:Іін).

«Музика

\.;.Іо Новини.

Екран

(МіНСЬЬ.)і

ПРО і рд,\\А ЦТ І ПЕРЕJ-І.АЧІ tіЛ 1\1118 ІА ОБЛАСТЬ

винахідників.

17.00

'-!О.ІUЬІ•

(Jапоріжжа)

11.05

ви

чемnіона'!

-

,-андбО,l).

те.••· ІІа ~е

життя».

14.25 Іtе

І

11 JAI AJibHULOI03HA

сМелодІУ аавчають

3

..н І•

СК.Д

ПРОІ-РЛМ.\ ЦТ І ПЕРЕдАЧІ Н Л КИ І В ТА О БЛ ЛСТЬ 9.2.5 Документа.1wtі те.лефі~tь• ми сЕ.1~ктрнфікаuія - зв'•·

гір

мис.тецтs

заt..інченні

tio

«Кольори

творчоrо

маИСТРLВ

х\·дuжнІх кuдеь.тнвів So· рtlши.rювr·радськuІ обдаLrі.

22.5.; 1 Ісмпіоиат СРСР з футбо· •1У· •М.та.1істо (Харків) -сДніІІро•. 2 таАм. По за• кінченні Но&ІtНИ. 11 ЗЛГАJІhНОСОЮЗНА

часів•.

ма.йст•

•Час».

Продовіh.еН~Я

звіту

К.1арнеТИ».

сс.1кн».

ЗВіТ

раtна».

21.;з~

телетурнІ·

10.10 ФіАьм-концерт

уrвореиu

Творчий

ЦІй з ІІалацу •у.1ьтури с,У 6.•

діти!

сЧас».

ХудО4•

камера.

рав мн~.:тсцтв ї лудо&НіХ ко.1екщвів Во~ошилов1·радськuІ об.1асп. 1 раиt~нІ ..

nttнf,

Житомирської

Програма

10.5~ Чnro

у

Ч;у~овtькоrо.

ЬО-рі•<чя

.,LPL.P.

>.удо.ІК-

самодіяльності

І ~

с3орявf

&&·

ськІ

фі.1•м

«РосІі•

візерунки»,

І

З'ірай-

ДО УВАГИ ЛІТСТУ ДПЩІВ!

28 березня 1982 року, о 12 ro· дині дня у nримІщеннІ редакції газети ві-І-

~

будеться

~

НИЦЯІ>.

І ~ ~

ІІеАІІтора,

ІІUІЛJ

віддІлу

чергове

РІ.ІtІомовлевва

робота

~нівс:ька.

rocno-

19·3-18;

19-4-67.

154.

ДрJ'-к високий. Обсю;

заняття

У нас в гостях -

дІяч

мистецтв

.тьович

.'Іітстудіl

•І-\ри-

наш зем:~як, зас.'Іуженай

УРСР,

Батечко.

худотвин

Іван

Баси•

Рада студІІ. l\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\\\\\\Щ\\\\\t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\W.\\\\\\\I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \(оJІектнв

аартІІаоrо

сІльського

І

У неді.1ю,

JІектаnіі'

глибок• А. Д.

се&ретара,

мІсцевоrо

,19.JU До

кукурудзоного

21.35 Продовжtннtt

Н. ГРИЩУК.

19·3·8tt Uc?,

вІапоаІ.Іtальаоrо

>'Уцу

І\о.1tктнвн

ської і ,;"Іастсй.

1

явив вузла зя'я.>ну, В котрий раз?

noшr~

ще

тиждень.

СьогоднІ. нача.1ьнин

nодума ;rи

ІІеА&.ТОР&

И.i.Ju і\ І\ Іуа~іьна

сСучасннки». мініатюри.

~п~;оr1іння тr-er 1 .~

wиробничо·технмо•·ІчноУ

« Броsариnромжит лnбv д•

(Іо':--·~т,-

Ме.1ьниченkу

Редактор Є. ФЕДRЯ.

19-4·471

к.

«Наша Чукоккала•. ніи цн.1ьм.

Ро-

ІR.ЗО Конuерт раJІАН~ькоr 19.1}() Актуа.1ьна камера,

~nк

,,\ІJКlіdРuдниА

~ снш·дяд

\i.IU Іе.Іе..,;дьм сПре .. ·Ера», IS.W .Цu ІVU-рІччя • днн наро-

19.30 Те.1етурнір •Сонячні к.1аР• '21.6v ІІро•vама

Листа не помtти-

-

ТЕЛЕФОННІ :ІСитта

СЕРГІЄНКО,

санепІдстанц!ї.

nолагодю1о.

три

нrtзустріч.

11.2.> Творчість

І врешті-решт звер'Іу­ лася до редакції_ l\1:<вже

17.00 Комсомо.1ьському

ру

об.ЕКІив.

-

тt:атру.

~ '\U\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\\\\U'.\\\\\\\"

дІв, а з райвуз.1а .>в'яз­

тмефона в райвузо.'! зв'язку. Ій не в1дмоF-

І.

свnї:,,

ли, знаєте, стільки nа­ перів,-пояснив він.­ Те.1ефпн_ обов'язsовq"

вІрки

ремамт

про;+;'1Fання

лік~р

'

ме-

y:11mm

.1я.1и, ні. НавпаюІ, весь цей час обіuя.1'J! Вона терпляче пена1а

нуло

мова.

Іі.~О Фортеnіанні \8.1)0 •Резерви .'Іа.ну•.

r;:J·

п-ртожвткtв,

;:Іо6РІ

умивальниках.

працІвники редакцtr, І вирішили нанести ь!· зит тов. І-\оробну.

на

благоустрою

Обслуговуючий

проходить обов· язковІ

І-\азо;), О. Пріf­

радгоспів

створити

в

сН\ська

виннІ :зробити ОJин: s найкпротші строни при­ ступити !!'J ре:~юнту й

ра·

одноразово вала заявки

nриєчств,

санітарно­

nри.1а;хІв

I:J. До­

ІіюІент::ва ти тут, · зви­ чайно, заЙВ€. І ВИСНОВQК кер!вюп;и названих nі::­

від­

чю1а.1о

кранів

Г\'J)Т'1-

ход.н'J).

тут

Не

В

день

д"'сннR

бори• м. Tepнono~lit. Ів.:ю Дnкумента.1ьниІІ

?ЧОІШ \

lb.IU l.ьоruдні

сОрІ~н-

несвnєчасrю,

He:зa.lf'·

настрій•. Luн•._1 ttчннй

13.·1u

тир•.

На

вне та..

МdИU)іТИЄ»,

шкоJІкрів,

г:vртоп;rпкdх

Ж'JІІкянаів.

..1йО».

зимуе

1~_1}0 Новини.

кучаєва (0. Г. «Авангард» (Е.

кухнях бі.1ьта ~-:онфорок газо-

nост:йно

nода­

по:ІІЄШ·

ЖПП;ах раJГОСГТіR

гуртоти1-

встановленІ

вона

бі.н

с;:~ \ІПХ

Ві.1ЬН!

результаті

п.1ит

в

його

прояQ­

дають спаній, адже Ім пообіцяли ... П'ять м І ся: І в V мешканни вул. Осипо­ ва Н. Г. Іванииької nP. працює телефон. Не­

255020, м. 6РОВАРИ, .вуn. КиТвська, 154.

броварська ,!!.рукарu

не

ре~Іонт

А

ня. На частина

u

0.1lйНи:;).

Ііань не ~бгороджrн!, ~rаі'r:tанчrнш nостійР.о за­ с~т!чен\. ПрюrІшення пе­

обсиnані штунатурна І !!')фарбування стін та nанЕ'­ .тей, бите скло, в!дсу-:-­ ність штучного освіт.lеІІ-

сан­

Л.

не ствопенІ найнепбх'!!­ нІшІ noб\'TORi У~ІОВИ !!lЯ

ку.

А. СОЛОШЕНRО,

О. Оса1-

вам 3дороа'а,

ДUІ diOI.tU

ва д<~я дІУеа • 14.4;; МІЖИаіНJдНа атудІя )'Т, J.J.l,-1 Фі.1ьм-.h.онцєру <LЛopowi1A

популорни/І

16.10 СІ>ібний д1вІиочок. 16.30 На допnмогу школІ.

zr.oo

!.l,it.•

«)І

16.ПО Новини.

20.1:.

М.

Lf'l.l'

IJ.Іu ;.~.oupo1u

1J.5.)

де

Te.1T• народ•

ІL.oEbA'tf.HH)I

13.00 Нuвнни.

весна»,

ІЗ.ОU д.•я

Я . .1~·зі\н), «Гого.'І•В­ (А.

світі.

камера,

-

артист

рьuв.

день

нер<да'Іу

22.0<1 ьечіриІ мелоді і. По ааІ<ІІІо чеІіИІ hоиинн. ПPvr rA,\IA Уt.І'АІНСЬКОГQ

sакі!І•

у

13.5-> до•ументаJІ-ЬниА

(В.

«.lітнівськиІі~

Тан, заво;:rобудІвн>НІ но~Ібіна том (директор :\·І. В. !\Іінченко) :v.же років

СьОІ·оанІ

ІJеде

ниИ

(Київ)

еТам,

ньпї

ала

Фі.1ЬL

•Чае>,

'"'жнароднии

ру.

( lбі.1ІсО.

чнй),

Тсритор:ї

« Бров;:~ри­

•динамо•

нети•.

сСоао

3 Ооєм.-.

щJUІІ>dМа

21.0<1 21.J5

світі.

11.2.> k.

сьниі1•>

о6.1ад­

радгосn;;х

а

диться

nосуд кип'ятити. Про хв•)­ рого .nотрІбно негайно nо­ відомити лІкарю д.1я TJro. щоб почати нвалІфt­ новане лІнування.

в

•.1ІткІвсь!\иtІ•.

ні,1ьна

засобів,

ГУрТОЖІ!Т•:у

« Гоrо.1Івсьний,, ,. ~юнт~·ються

ний~.

приби­

В

БАМ.

у

12.20 Науково

є:І~­

недо:І!кн

.;SаІ\!dдник.

І"uд.инниь.а

нотки.

фіJ1ьм

оrла•

вис1ана.

«f-іраси.--тівськи!\•> Іднрrн­ тор Г. І_ ДСJвrань), «Зі!·

(Ю.

nершу

сі.11'б~·;х'>. nадгоспів «lіr~­ сн.:тівський". • Заворш,ь­

застосуваІ-!ня;І

;:tезннф!куючих

тресту

і

~орІщьюrІ\~

Нf'станJа;н­

І-(О~І\'На.1ЬНОГО

НаННЯ,

його

во.'!оге

в

:Jавод''

а

кічнат.

гурто:юпкн

не

виробннчнннів.

стосується,

в1·

трrст\' 4"5р:>>:арчсІ.1ЬбVJ» (кеnуючий Б. І. Станке­ вич). У вмр;:~й нr~і\JОБі.тьн.J­ :'і!V ст?.ні псрсбув;:~ю·:ь

вІдремn!і­

моло;~их

Ue

необхі!!НО ізотовати, :~ nрюtіщення провІтрювJ­

ти,

Bf!Я8.1f'Hl

ви­

«.Муха.•

ХудежиІА те.1сфі.1•м сЗустрічі на Ме· део», \1.4.5 МаАстри мІІстtцт•. ХУ• дожник К. БоrаЕвськиА.

кана.1і1:;­

Лпа.:тог!чні

F!І!КОнання

створн.1а иеобхІ;~ні vмонн Д.'ІЯ ПОбуту Й ВіДПОЧИНf:У

не

:РЯ стnнІв частп Пt>­

стоїть

не

Н€­

стічні НаВК•)· .1ІШ!НJ() ТЄЩІТО]1\Ю_ 1:-Іе~І~Є в б~·Jннх~· І гарячQї nро­ точної R!lJИ, :tУШОВІІХ І

L:e

nрю1іщення.

й

рРповшnr.тьсЯ. 1 R0;1И ;>i!UJ)I'JHIO!OTЬ

~:е­

п;ю

нсодно;)З­ nрпве;~<ч:І

питання

т;н:о-н;

г~·ртотип:у,

пра.1пних

чергу,

респіратор­

ко~Іунс;.1h~r~­

поац:вниначи ' санеnіде:.t­ станаії. Зонре~fа, гnстро

тува.1а

І янщо хrо"небудь у вашій сі:vІ'ї захворів з Іі­ дозрою на грип, назофСІ­ рингіт,

І ПІ?ревірки,

rvnтожиткІв,

інфекції.

заводу

ність

Тан, бІ.1ьш1сть керівнп­ ків не викона.1а захо:н no благоустрою територ.і'r

розповсюдтення:

гуртоп;нтпн

Ві\ННЯ

онрс~Іі

безрf;­

стан,1а ртнnго

не Під•ПРі!ОІСТЕО, органі· зація І всІ раJrоспи, а~е. проявля;•>ть

вІдпозі­

утрюІується

п:пання

жа.1ь, .1нше

Н1-

П1rано

рІш~•-;

М();.

ЦІНА. ОВІЦJІИКВ

так

сБібігон»,

10.(\0 Актуа.'1ЬНа 10.3.; д.,. дітеіІ.

На!1с1а;р.­

а.1е

кож­

~Іайже

санітарно-гігІєнічних

РЕПЛІКА

листами

Ми

•С.

СТ.).'Д1я.

1~.ou о .

Мульт-

ПРОГР.\МЛ УКРІ\ІНСЬКОІ'О ТЕJJЕJ;ЛЧ-ЕННЯ

ДІІ])Є'і·

н;:~

час

;щві

~чен!нrоконовою tнфе,;­ цІєю не Ті.1ЬНИ 1іІnО­ рука І.':f.lІнува ння, а й основний засіб попере.:;ження

-

засвІдчпоть

наста rи tзn.1Лu:я хвормо

штрафи

ка3кн.

цокотуха».

18.00 18.:)1)

І

д<~'Іа n. ьеь.е~uаа. J7.4.J Jн.).lbl4H·1ь"'"·

сПо

ZI.OU Програма с'Іас», 21.3:; Кінопанорама. По

го пб.lсt.\Н~Ння (директор А. Г . .1f'.Іm:нп'·:ю':і). Тут тернтпрія nnстійно зап­ ращєна с_,Іітrяч. Зав<•:~

гуртJ­

них потрібну турбnту.

суJоро;п.

С:-.1ерть може раптово. Рання І rоспІ та.1ізаuія:

с.1Н­

КQчбінату,

:1~-lьнт: .осІб,

ТІ'>­

гуртожю­

кажучи.

рівнини

Bif\E'

час

каш.1ю,

фі.'Іьми

, .. cflpH•

ДІіеИ

l.OiiEpa•.

сюжети». Іі.ІО ьcc1,J.d пu.1ітичноrо

(.и.ята

неза.1tМ•

J~.(;O »·а

у

•динамо•

nn•!ПИСИ

:tnвгий

на

розвиває r.,.

Rрапе:rьнюt

розповсюджуєтьс· я

у

ЖІПНИ ~rають

вип цк і!,

протягом доби у !!ИТИ'ІИ "орушується св:до~tІсть,

рія

увага

чо.1овік.

В.1асне

;ІНІВ.

ЩО

ве.1ика

нах. Ад:nе у гурто;н,Іт­ ~:ах нашого ~tіста 1 райп­ нv ЖИВУТЬ бІ.1ЬШ ЯК TP!t

звуt<ч

ШВІ!ДНО,

тор:;

тимн,

VM,-)8

хворо5а

бувають

з

пеобхІ:щих

на~­

R!ЛЬНОХ

ЦЮ!

nрожІІ"вання

тощо.

ПРОТЯГО~t

порівняно

.

ренню

ро.здрз­

Розвивається

нocor.1or­

Мен!нгонокова

гостях

лv.

rre~Jнoraзoвo

пряR.-:я -rа

значно

ств'J­

.. ск;;р­

свІт.1о,

у~ювах,

рnках

nриділятися

нq­

nточvюче

незадові.1ЬН"ІХ

винна

Т€~!ПЕ'РаГ!·

Хвпрого

все

жи­

Дня

\9.00 'Іемпіоиат СРСР а футбо.

::ичrrІ ог.1яди. Санеп' 1станп:я в 1980-19Р.2

захв~.­

якІ

:зу.1ьта тн о.

прnrить пчти. В:І­ сухість в rop ..l',

ПЇ;jВИШУЄТЬСЯ

дить, у виразній чи в -стертІй фор~ІІ, у вnr.1яді натарів

n.1аче

що

з

занепонnєн­

дптина

часто никає

незалеж;,~ воно

Ао

в

художнього

JІ;•1Я

tома

рія.

Баю·jадеш»,

11.00

ченні-

.'Іа

житься: на го.1ОІшиf:t бі.rrь,

Число «з:іорових~ нос:"'"в менінгокока набага'о б!.1ьше.

зменши.1а ваrу

ра з

Я!:І забезпечені хопошІщ жит.1о~J. Тому у зв'язну

3Jе6І.rть­

Пр0ЯВ,1ЯЄТЬС_Я

в

н-:ит.1овнх

ве.1икпму

Захворювання

Пракr:І­

доведЕ-но,

вуть

ся.

-

кІ.1ограмів.

·

рюваність .'!юдей,

на~ зараження: збільшуєть­

І<у.

фекції

жин.н•ння

38

про гуртожитки

сил

.1ю;;нни.

Діть:\!и громадських мІсuь; оскІльни

сну,. 1 в::t­

новлення

11 еимово-!н••сня:яиА nе­ р:од. У цІ дні потр:бFо

:захворюван­

:и!нrоконом. Суnроводжу­ ється воно найчастІше rострн?.f іІазофар!V'rіто~І. ураження~! обо.1онок roJioвнoro

ма

ще

житл_"·

lie

1нфеиція~хвороба небеsпечна ия.

РАТАУ).

Величезна роль у нашому життІ

мен·інrоионова

гостре

по

1ta

сМосков~кка

І5.оо vчевидне неймовІрне. 1ІJ,іі5 u. Фе.Іьцман. с1сnаиtьи.&

Кінопроrрама.

IS.4~ Сьтодні

СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я

ue

сантиметр

,~tiArnн".!li, t'.,t"ктронниА перем"· кач. Бепрансформаторна схе·

у RиєвІ. (Фотохрон!R!!

революцІІ

А. ПІддубного.

61

tкrttнy

1оди

школа.

-

Прем ЕРа

.1еqн.1ЬМУ

Ііатьаів-

Москва І носквнчІ~ До ,...націuна.'Іьноrо

БаНІ·.1адtш

tоuиини.

14.00 14,45

теле•

криJІа

1~.40 Шахова

-16.10 16.40

sону. ВІн має кінескоп з і>О3МІ­ ром

•Їм

ls

rlмна~.:.tu.ки

rазети

новости•.

ЦТ

щина ,!.а ..1а•. 15.2.; Народні мe.1oJJ;IT.

КО•

іrьорове І чорно-бі.1е >ображ•н­ ня

ПРОГРАМА

\4.5U До•умеита.1ЬНИЙ

nрнАма•ІІв.

приJи

ЗАІ А.!JЬНОСОЮЗНА Новини.

14.30

телев131Ави~

с.по}.)1ИВНО1

26 БЕРЕЗНІ

ІІ'етва.о

амаганна

rо.•овномv

~ приводу ;мерті МЕЛЬНИЧЕН Кд Кириловича.

аома-

вне: лов ..,~

Інж•неру

управлІии•

його бат•кя

J-І.анил'

сНоиая варского

••••~•

-

ropo4cкoro

оо•·•в 6оо­ ко~:ктета

КоммуннеІ кческоА оаотиР Ух. nаиНЬJ ropo.a.c..кoro и ['18АОЯІІСТ1) Сnветок R~t'DOJIRЬІX Аеnутатоа КиевекоА области,

1

І).рукованнй аркуш.

Jир~

Гаsета ииходить '

cepel!y,

п'ятницю

ІНJІекс

11,900.

та

віатоІІОІt,

51964.

tYбort•

....

47 номер 1982 рік  

47 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you