Page 1

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕтІ КОМПАРТІІ УКРАіНИ

ПРОЛЕГАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯІ #f!!Ij_!I!IIII!I_NI!!!_~

.'N!I 47 (4361) п'ятниця

23

Про роботу партійних, радянських І господарських органів респубnіки в зв'язку з JlИСТОМ Генерального секретаря ЦК КПРС товариша ЛІ І. Брежнєва Краснодарському крайкому КПРС І крайвиконкому

БЕРЕЗНЯ

1977 ЦІва ~iiII

2

р. коп. _

'іі

ГАЗЕТА

ВИХО"ИТЬ

3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГ АН ВРОВАРСЬКОro МIСЬКОГО КОМІТВ'n' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІ! УКРАПfИ, МІСЬКОІ І РAJlОIІНОI РАД ДЕиУТАТIВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НА ХУІ з'13ДI ПРОФСШЛОК СРСР МОСКВА. 23 березня в НремлІвському Палаці З'Уздів ПРQДОВЖИВ рОботу ХУІ з'їзд радянських профспілок. його делегати обго­ ворюють завдання величезного масштабу. які !Мають

життєво важливе

значення для

всього

нашо~о суспІльства і кожної радянської лю­ дини.

Робота

з'їзду демонструє

непохитну

єД'Ні<:ть партІ! і народу, тісну згуртованість р_адянських профспІлок навколо ленінського Центрального Номітету Номунlстичної пар­ 'ІН. У центрі увarи делегатІв практична участь профспІлкових органІзацІй у виконан­

нІ рІшень ХХУ з'їзду НПРС. Виступаючи з трибуни з'їзду, керівникИ галузевих і мІсце­ вих профспілкових органів, мисловості,

нізацій,

кретні цІєї

представники

діячІ

науки

пропозиції

роботи.

спlЛЬНlИ

про­ орга­

вносять

дальшому

ПромовЦі

творчій

працІвники громадських

і культури

по

праці

кон­

поліпшенню

підкреслюють,

міЦніє

що

в

братерська

дружба радянських народІв. Про це, зокрема,

говорила голова Узбецько! республіканської ради профспілок Н. М. Махмудова. Багато питань дІяльності профспілкових органіЗацlй порушують делегати. Досвідом роботи

колективу поділИ1!СЯ

бригадир

гірни­

ків донецької шахти імені Абакумова Герой

Соціалістично! Праці

COK/j,

вимогливість,

ЦТВі,

підвищує

В. М.

Піхтерєв. Ви­

товариська

взаємодопомо­

:га, творчий пошук, добрий IJсихологічнИй клімат усе це сприяє успіхам у виробни­ відповіДальність

кожного

за

спільну справу.

Про нове

в організаці! профспІЛково! ро­

боти на ЗІЛі повідомив голова профкому Ц'Ього виробничого об'єднання П. Н. ЧигріН. Об'єднання

включає

підприємства,

розташо­

іВані в різних містах країни. У зв'язку з цим

на 3ІЛі обрано профком об'єднання, до яко­

іГо ввіЙШЛИ представники всіх його заводів. Це дало змогу розширити МОJНливоСТі участІ трудящих в управлінні виробництвом. Про завдання, поставленІ партією в

тій

п'яти річці перед

працівниками

rоспники, понад дві тисячі делегатів жін­ ки. Усе це яскраво свідчить про демократич­ ний характер радянських профспіЛОк.

деся­

служби

побуту розповіла голова ЦН профспілки ро­ бітникІв місцевої ПРОМИСЛОВОСТі І комуналь­

но-побутових підприємств Г. П. C0"f>0KiHa. ОсоБJIИВУ увагу в"на придІлила неоБХІДності

підвищувати якість роботи в усІх ланках по­ бутового і комунального обс.r.уговування, по­

ліпшува ти службу побуту на селі. Від ІменІ комсомольців І молодІ до деле­

тирічки, про славні тру;:\ові почини

комсомо­

лу.

ВеJІИчезну р.оль на виробництв!, в громад­

*

*

Увага

радянських

людей при­

ПалаЦі з'їздів. РаДЯНСЬКі профспілки

шко­

-

ла управ"іння, шкоЛа господарювання, школа Rомунізму.

Ця

думка

червоною

ниткою

ходить через виступи всіх делегатів засідання якого тривали 24 березня. Партія довірила важливу

місію

ефективність

і

-

про­

з'їзду,

профСПіJIкам надзвичайно організацію

змагання за

якість роботи.

На прикладі

свого підприємства ткаля Івановського кам­ вольного комбінату імені В. І. Леніна, лауреат

премії Ленінського комсомолу В. М. Голубє­ ва показала, який економіЧНИй ефект дає ре­ конструкція,

технічна

промисловості.

модернізаЦія

легкої

Нолективи текстильників

Іва­

новської області змагаються за якнайшвидше освоєння нововведених виробничих потужнос­ тей, за підвищення якості товарів для народу. Програмний лозунг партії: «Все в ім'я лю­ дини, для блага людини. зобов'язує профСПіЛ­ ки приділяти найпильнішу увагу СОЦіальним проблемам поліпшенню умов праці людей,

,

удосконаленню служби побуту, будівництву ЖИТ.)l8, дитячих закладів, відпочинкові мідь­ йонів трудящих. Нонкретні пропозиЦії в цих питаннях є у виступах багатьох промовців. З великою заінтересованістю говорять де­ легата про молоду зміну робітничого класу. На з'їзді повідомлялося, зокрема, про те, які захода вживаються в десятій п'ятирічЦі для розширення підготовки висококваліфікованих робіТНИЧИХ кадрів. Навчальні заклади системи

профтехосвіти випустять

близько

11

мільйо­

нів кваЛіфікованих робітників. Для седа буде підготовлено понад 3 мільйони трактористів­ машиністів широкого профілю, механізаторів тваринництва, меліораторів. Чимало мають зробити профспілки для закріплення молоді в сільському

господарстві

шляхом

ПОJIіпшення

умов її праЦі та побуту. Постійні живі зв'язки радянських літерато­ рів з народом, відзначив перший секретар правління Спілки письменників СРСР Г. М.

Марков. ДедаЛі більш творче втілення в ра­ дянській .1ітературі знаходить тема робітни­ чого класу, його творчої праці. Делегати

вносять

пропозиції

схвалити

ді­

яльність ВЦРПС за звітний період. На вечірньому засіданні 23 березня з'їзд одностайно прийняв звернення до трудящих і профспілок світу, в якому закликав усіх

ському життІ країни відіграють ж!нки. Голо­ ,ва коміТЕ>ТУ радянськИХ ж!нок Герой Радян­ Ніколаєва-Терешкова

трудящих, незалежно від їх переконань і ві­ рувань, докласти енерrійних зусиль для того, ІЦоб спинити небезпечну гонку озброєнь.

заЯВИJIа у своєму виступі, що тільки в умо­ вах соціалІзму жінка-трудівниця оточена та­ Rим великим пІклуванням. Про це яскраво

Радянські профспілки, говориться у звер­ ненні, активно виступають за вжиття дійових заходів по припиненню гонки озброєнь. Вони

ального розвитку

~

палко схвалюють миролюбну зовнішню полІ­ тику Радянської держави. Вони беззастереж-

дальшому полегшеННІ<? й

но підтримують нацолегливі ЗУСИJIЛЯ Номуніс­ тичної партії і особисто Генерального секре­ таря ЦН НПРС товариша Л. І. Брежнєва по

ського

Союзу

В. В.

свідчить розроблена якій передбачеНі

:велик! заходи по

партІєю П1;)Qгра~а соці­

на десяту

і вже

п ятир.чку,

здійснюються НОВІ

оздоровленню працІ та побуту жінок, ВИДІле­ но великІ кошти на будівництво нових ди­ тячих

закладів.

На засіданнях з'їзду профспІЛОК з привІ­ таннями виступають зарубіЖН! .гостl пред­ ставнюш ВсесвІтньо'! федерації ПРО~СПіЛОК, братніх соціалІстичних країн, капітаЛlСТИЧНИХ держав і держав, які розвиваються.

Делегатів вітали юнІ ленІнцІ - московськІ піонери, посланЦі моло,до'! зміни робітничого 1(ласу

-

учні профеСійно-теХНіЧНИХ училищ

столицІ.

ХУІ

з'їзд -

найбільш

за всю історію радянських це свідчать

предстаВНИЦЬRИЙ

профСПіJIОК. Про

данІ. наведені в

доПо~lді ман­

датної комісії. Профспілки СРСР об єднують тепер 113,5 мільйона чоловіК. На з'їзд обра­ но 5032 деJIегати, 3470 з них-вперше. Тут nnироко представленІ трудящі всіх народІв І IlІацїональностей нашоІ країни. Більш як половина обраних на з'їзд робітники 1 КОЛ-

реалізації прийнятої ХХУ з'їздом НПРС про­ граМИ дальшої боротьби за мир і міжнародне співробітництво, народів.

за

свободу

і

незалежність

З'їзд закликав усіх трудящих, усі проф­ спілки світу об'єднати ЗУСИJIЛЯ ДJIЯ всесвіт­ нього наступу на гонку озброєнь, виявити спІльнІ ініціативи на користь роззброєння, боротися за надання розрядці постійного, все­ осяжного і необоротного характеру.

24 ми

березня поряд з пленарними засідання­ з'їзду працювали секції: 3 питань СОЦіа-

лістичного

змагання

і

виробничо-економічної

роботи, по охороні працІ і пІдвищенню куль­ тури

виробництва,

кому».

Генеральний секретар ик КПРС товариш Л, І. Брежнєв у листі Краснодарському крайкому партії і крайвиконкому, говориться в постанові, високо оцінив ініціативу передових .1анок, бригад, кол­ госпів і радгоспів, які розгорнули рух за одержання найвищих уро­ жаїв зерна, соняшнику, цукрових буряків, овочевих та інших куль­ тур. У привітанні кубанцям підкрес.1ЮЄТЬСЯ, що змагання за досяг­ нення максимальних урожаїв знаменує собою якісно новий етап у боротьбі землеробів за виконання ГО.10ВНОГО завдання п'ятирічки підвищення ефективності виробництва і вис,!овлюється впевненість у тому, що ініціатива передових КО.1ективів Кубані дістане відгук

в vcix респуб.,іках, краях, об.!астях, районах, в усіх КО,lгоспах і радгоспах і

що

розмах цього

руху буде запорукою

планів виробництва і закупок

вернута в ці дні до ХУІ З'їзду радянських профСПіЛОК, який проходить У Нремлівському

raTiB з'їзду звернувся перший секретар ЦН

ВЛНСМ Є. М. ТяжельникОВ. Він пов!дом!,!в про вклад молоді в СПОр'удження будов n я­

*

МОСКВА.

Центральний Комітет Компартії Украіни прийняв постанову «Про роботу партійних, радянських І господарських органів респуб­ ліки в зв'язку з листом Генерального секретаря ЦК КПРС TOBap~ ша Л. І. Брежнєва Краснодарському крайкому КПРС і крайвикон­

по державному

соціально­

му страхуванню, охороні здоров'я і організа­ ціі відпочинку трудящих та іншІ.

З'їзд профспілок СРСР продовжує роботу. (ТАРС).

перевиконання

сільськогосподарської продукціі в

цьому році і внпнішній п'ятирічці.

У постанові ик Компартіі України ві.:1~начається, шо в респуб­ ліці за одержання в цьому році з кожного гектара не менш як 50 центнерів пшениці, 75 100 центнерів кукурудзи і рису вже зма­ гаються 2256 ланок, бригад, відділків, 304 КО.'ІГОСПИ і радгоспи.

1250 господарств, 6733 ланки і бригади борються за те, щоб зібра­ ти по 500 і більше центнерів цукрових буряків. 506 колективів ви­ ріщили ВИРОСТИТИ по 25-30 центнерів насіння соняшнику, 1343 --

по 10 центнерів ВО.10кна льону, 691 по 250 топлі, 262 по 400 500 центнерів овочів,

- 300 центнерів кар­ 134 - по 250 - 300

центнерів фруктіз та 100 центнерів винограду з гектара. Керуючись положеннями і висновками, викладеними в листі то­ вариша Л. І. Брежнєва, і надаючи великQГО політичного та народ­ ногосподарського значення рухові за одержання найвищих урожаїв,

ик

Компартії

Украіни

зобов'язав

обкоми,

міськкоми

і

раЙКОМІ!

партії, радянські, профспілкові і комсомол;ьські органи, сільськогос­ подарські міністерства і відомства респуб.1іки повсюдно організува­ ти обговоренн:ч цього листа і за прикладом передовиків сі.1ЬСЬКОГО господарства Краснодарського краю шир.око розгорнути соціалі­ стичне змагання за максимальні збори продукції з кожного гектара.

У кожному господарстві, районі і оБJJасті слід провести відпо­ відну роботу і забезпечити, щоб усі ланки, бригади, господарства включилися в змагання за вирошування в нинішньому році високо­ го

врожаю.

Особливу увагу треба приділити роботі ланок. бригад, відділ. ків, КО.1госпів і радгоспів, які взяли зобов'язання одержатн з гек­ тара найвищий урожай Важливо всемірно сприяти· цим колекти. вам в успішному виконанні високих зобов'язанЬ" пt'Jдавати їм прак­ тичну допомогу у впровадженні ДОсягнень науки. техніки і пере­ дового

досвіду,

ОБКО~lам, міськкомам .і райwомам партії, облвиконкомам

і

рай­

виконкомам, сільськогосподарськнм міністерствам і відомствам за­ пропоновано зосередити зусилля комуністів, усіх трудівників се.1а на: - дальшому підвищенні родючості грунту іа здійсненні інших заходів по піднесенню культури землеробства, забезпеченню високо­ ефективного використання техніки і добрив; - проведенні всього комплексу весняно-польових робіт у най­ кращі агротехнічні строки і при високій якості, забезпеченні дбай­ ливого дог.1ЯДУ за посівами, своєчасній підготовці і проведенні зби­ рання

врожаю.

РАТАУ, редакціям газет і журналів. Держте.1ерадіо УРСР реко­ мендовано СИСlема ГІJЧНО висвіт.~ювати здійснювану в республіці ро­ боту ві.1повідно до Листа ик КПРС працівникам сільського ГОСПО­ дарства, всім трудящим Радянського Союзу, хід змагання трудів­ ників се.1а за одержання найвищих урожаїв сіЛЬСЬКОГОСП()_lЗРСЬКИХ культур, B!'Є'CТlI спеціальні рубрики, організувати тематичні теле- і радіопередачі.

НЕСТИ В МАСИ СЛОВО ПАРТІЇ 22- 23 березня в Жовтневому палаці культури столиці респуБJIіКИ в обстановці великого політичного і трудоаого під­ несення, викликаного підготовкою· до ва-річчя Великого Жовт­ ня, проходив ІХ з їзд товариства «Знання. Української РСР_ Нандидат у члени ПОJIітбюро, секретар ЦН НомпартіІ України В. Ю. Маланчук під оплески присутніХ' оголосив при­ вітання Центрального Но мітету Номпартії України ІХ з'ї.цові товариства « Знання» УРСР. . Доповідь про роботу правліннЯ товариства ~Знання. Ук­ раїнської РСР зробив голова правління, член-кореспонденr АН УРСР І. І. Конд:ленко. Із ЗВіТОМ ревізійної комІсії виступив уі голова К Л. Ліс­ ничи!j:.

У доповіді всебічно

ГОJIОВИ

правління товариства й

проаналізовано дОСвід

роботи

за

виступах

звітний

період.

бу ло якіс­

ні З~Jlни У формах і методах діяльності республіканської орга­ нізаЦії товариства. Відзначалось, що за минулі п'ять років .1ави лекторів поповнили понад сто тисяч учених, викладачів вузів, спеЦіалістів народного господарства, передовиків і но­ ваторів виробництва.

Найважливіше завдання організацій товариства, підкрес­ лювалось на з'їзді, забезпечення органічної єдНОСТі Ідейно­ політичного,

У

трудового-

прийнятій

«Знання»

і

морального

резолЮції

Української

делегати

РСР намітили

виховання

ІХ

з'їзду

шляхи

трудящих.

товариства

дальшого підви­

щення ідейно-теоретичного і наукового рівня лекційної пропа­ ганди і О.:lносrаЙно запевнили Центральний Номlтет НПРС, ЦН Но~шартії України, що лектори республІки і надалі бу­ дуть бойови:vlИ, активними помічниками партійних ОРІ:аніза­ ЦіЙ у справі комуністичного виховання мас. мобілізаЦії їх на успішне виконання завдань ХХУ з'їзду НПРС. У роботі з'їз;rу ВЗЯJIИ участь керіВники партії уряду республіки. На з'їзді виступив П'Н;JНдат у члени Політбюро, секретар

ЦН Номпартії Унраїни В. Ю. Маланчук. З великим піднесенням на з'їзді були прИЙНЯті вітальні листи ЦентраЛЬНО~1У Номітету НПРС. Генеральному секрета­ рю ЦН НПРС товаришеві Л. І. Брежнєву, а також ЦН Ном­ партії України. З'їзд обрав новий склад правління 1 ревізійної комісії то.

вариства «Знання»

УРСР,

(РАТАУ).


ПЕРЕМОЖЕЦЬ ОБЛАСНОГО ЗМАГ АННИ f~~~::::В:::!!=:і:!!~:Т:::;!!~:а~:07!!р~:и!!!!д::у~::!!!!" 11

трудящих пlд6ив пІдсумки соціапістичного змагання серед сlпьських І сепищних Рад за 1976 рІк і присудив перше мІсце ЛlткlВ(:ltкlй сlпьськlй РадІ депутатІв трудящих. Пере-

~

вою премією в сумІ 800 карбованцІв. Завдяки чому 8ИКО-

пором виконкому обпасноі Ради депутатів трудящих І грошо-

При зустрічі в радгоспі «Літківський:. з Воло­ димиром Миновичем Кабишем я переконався, що ця людина над усе в своєму житті ставить суспільні справн. Після закінчення зоотехнічного

11

навчий комітет clnbCbKoT РаАИ, депутатський актив здобупи першІсть в обпасному змаганнІ, розповідається в MaTepianax

техНІКУМУ 14 років він працює бригадиром фер­ МН. 3а цей період тваринники досягли високих

11 ~

~ 11

можець змагання нагороджується перехідним Червоним пра-

11

r, цlсТ сторІнки. ~----------------------------------------ЕФЕКТИВНІСТЬ

показників по виробництву молока. усrriшио долають рубежі десятої

Бригаднр зумів згуртувати працівників у силь­ ниА, дружниА колектив, якому під силу складні завдання. його турботи стали турботами кожно­ го трудівника ферми.

Сумлінно виконує В. М. Кабиш обов'язки на­

ДЕПУТ Атськоі РОБОТИ

родного обранця . Шостий рік виборці 39 округу обирають його своїм депутатом. Конкретними ді­ лами Володимир Минович виправдує високе

Головним завданням винОН- нисЮR, Р. В. Щур, О. М. На!'­ хому, всІх депутатІв протягом І пенна, М. А . ВолодІну, З . Д. минулого рону був розвитон Снуль6lду, І . М. Шибину та ба­ активності трудящих у боротьбі за успішне виконання народ-

гать ох інших. Винонном. депутатсьний

тив провели , велину роботу по занупівлl лишкІв сIЛЬСЬНОГОС­ подарських продуктів У насе­

нах про сlльсьну

лення. План

селищну

1976

справилися

з

завданнями

пер-

шого року десято! п'ятирІЧки. На славу попрацювали трудівники ланів і ферм місцевото радгоспу. Вони успішно ви-

J(онали

з кожиим дием ставав високорозвинутішим гос­ подарством. Під своїм контролем члени комісії тримають всі питання радгоспного виробництва, вишукують резерви для дальшого піднесення йо­ го ефективності.

року по за­

Ради депутатІв трудящих 'Ук- купівлІ яєць винонано на іраІнської РСР. Трудові колек- процентІв, м' яса на тиви тих пІдприємств і організацій, яні розташоваНі на територП сільської Ради, добре

зваННIІ представника Радянської влади на селі . Як голова постійної сільськогосподарської комі­ сії, докладає багато зус.иль, щоб рідний радгосп

ан­

ногосподареьних планів, більш повне здійснення ними прав і обов'язків, закріплених в Закоі

Зараз вони п'ятирічки.

Бригадир, иаставник, депутат, комуніст В . М, Кабиш своїм життям стверджує ті ідеали, які

130 150,

ставлlІТЬ партіи і уряд перед народом.

картоплі на 126. Заготовле­ но молока від кожної корови по 440 кілограмів. Це найви­ ЩИЙ показник по нашій облас­

тІ. 15 громадян села продали державІ понад 1000 кілограмІв молона, а 60 літківчан по 600 кілограмів. А такІ товари­

На знімку: В. М. Кабиш_ Фото С.

Приступка.

~ ~~~~--~~~~~~~~~~~~~

АКТИВНИЙ ПОМІЧНИК ВИКОНКОМУ

народногосподарський ші, як М. М. Марченко, М. М.

іПлан по виробництву і продажу І Шпак, О. С. Якименко здали

Виконком

державІ молока, овочів, зерна., по 1600-1940 Кілограмів мо- сьноІ

ЛІтнІВСЬІКоІ сіт.-

Ради

у мииулому роцІ ва ВУJIИцІ вулицІ в минулому році взяли

депутатtв труд я- було побудовано 447. відремон- активну участь У продажу деро

Зокрема, високих показнинів лока. щих. переможець у соцlаліс- товано 635, пофарБОвано 1802 жаві лишкLв сільськогоспода~ досяг колектив тваринників 'у вІдповІдь на ПИ ст Гене- тичному змаганнІ між Радами погонних метри штахетника, ських продуктІв, зокрема мол~ першого віддlnка радгоспу, рального секретаря ЦН НПРС району за 1976 рік, велику посаджено 250 дерев на терн- ка. Добре налагоджена ця p~

який очолює депутат В. М. Ка- товариша

Л. І. Брежнєва до увагу придіnяє роботі громад-І торП нового ринну. З Ініціати- бота і в ииніШНьому році. За

биш. СоціалІстичні зобов'язан- працівників тваринництва Ки- ських самодІяльних оргаНіза- ви членів вуличного комітету два мІсяці 1977 року жителі ия 1976 року працівники фер- ївської областІ за ПРИК_'Іадом цій, і зокрема вуличних комі- В. М. Б1JIьського, М. В. Юро .вулицІ імені Т. Г. Шевченка Ми виконали до 26 грудня. жителІв Зазим'я мешканцІ на- тет Ів. ТІльки за минулий рік У чен ка вІдремонтовані І огород- А. П. Шестопал, М. О. Bop~

1

Безперечно, досягнуті успlхи- шого села вирішили продати селі побудовано 1980 погонних! жені громадсьні колодязі. ний, М. Ф. Омельчук продали це результат цілеспрямовано! державі в нинішньому році ло метрів нового штахетни,ка , 1700! Поряд з проведенням роБІт державі відповідно по 382. роботи всіх партійних комісій, 585

кілограмів

депутатських груп і постів, якІ кожної корови, що займались

питаннями

молока

підви- ме 140 тонн, м'яса -

ві;; ~ погонних метрІв Відремонтова-, по благоустрою вуличиий комі- 160. 129 кІлограМіВ молока.

становити-, но, 3717 -

пофарбовано. На тет контролює дотримання Жll-

18 ТОНН,. роботах по благоустрою села щення ефективності промисло- яєць - 45 тисяч штук. Зав- вІдпрацьовано загалом понад 6 вого і сільсьногосподарського дання двох місяців 1977 року тисяч людино-днів і використавиробництв~: поліршення якос- вже перевиконано. но близько 150 тисяч карбоIfi ПР~flУJЩ1I, зм:.цнення ;ерБеручи участь У зма~анні за ванЦів кооперованих коштів. жаВНОІ і ТРУДОВОІ __ДИСЦИПЛІНИ. село ВИСОКО:1РОДУКТИВНОl праці, Велику д?помо~у виконком~~ У На порядок денний засІдань ви- високої культури І зразкового проведенН1 роБІТ по благо;:. "'Т-

телями вулиці

'у минулому роцІ жителІ ву·

норм соці.аліс- лИЦі подали

плідну

допомогу

тичного СПіВЖМТЯ, тримає в ра.дгоспу У проведенНІ сільсь­ полі зору поведінку, навчання, когосподарських робіт. Члени

організацІю дозвІлля дітей, до- вуличного комІтету пенсІонери

тримання належного санітар- ~о~~е~~~О~'о~зlлиМ~~~~'л:':: ного стану БІля

дЯН Так наведенню. І представи~

садиб грома-

вуличний

комІтет Moгoc~oдapKaM

1

1

пенс онерам

конкому, сесій виносились aK~ громадського порядку, зробле- РОЮ'. озелененню і на засідання викон- ВУЛИЦІ, допомаГ~~Ч~овЕ~Д~ОС"!. туальні питання, в ПіДГОТОВЦІ,' но значний обсяг робіт по бла- зразкового санітарного стану І кому сільської Ради матеріали у вирощу~анні БР ур 11 их бра л

акти ну учас ть Д е-, гоустрою В ЦІлому за рік бу- подали

КИВ

путати, активісти саМО~іЯЛЬНИХ ло громадських

використано

1 1' . ків, заГОТІвлі гру их 1 сокови· вуличних КОМІтеТІВ, на мешнанця вулицІ М Драни' 152,3 тисячі зокрема, вуличний ком:тет ву- ка, який ухилявся вІд ~aBeдeH-1 ТИ'Ьа~~~~ІВдоБРИХ справ на ра.

органІзаЦІЙ села. карбованців, в тому числІ коо- лицІ іМ,енІ Т. Г. Шевченка. З~

Н~~'риклад, члени постійної ко- перованих коштІв -

ня санІтарного стану біля своєї х нк

В 'личного комітету. І T~

149 тисяч 11 роюв свого існування ~еи садиби. Завдяки втручанню ви- M~ H~ в~ипадково його органІза. МІО! по торгівлі і громадськ?: карбованц:в. Певних успіхів до- коМі!ет нагромадив ве~и.~иЙ конкому необхідні роботи бу.1И І торська робота неодноразово му харчуванню (голова KOJ\1icll І сяг.1и депутати в боротьбі за ДОСВІД роботи і став заспщ)'ва- вчасно виконані . На засіданнях відзначалась виконкомом ра· депу;ат В. І. Mex~;x) протяго:\t звання зразкових вулиць, ДВО- че~t усІх добрих ПGчинань, що вуличного комІтету розглянуто йонної І Лlтківської сlльськоІ

мин)лого року пять ?итань рів. будинків. Нині таке зван- ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ 277 вуличними поведінку жителів вулиці М. В. Рад депутатів трудящих, а най­ ПІдготували на , заСlдан~я B~-I ня присвоєно одній вулицІ І 86 комітетами у селах району., Б:ленка, М. І. Нетреби, які по- БІльш активнІ члени комІтету конкому і на ОДН.Й з ,сес.!! . ЗВlтувалн про свою ДІЯ~ЬНJС~Ь.

;XBopa~. ВисокІ рубеж! намІтили тру-

AKT!:fBHO працюють ПОСТІйні ~o- довl колективи Літок на дру_ Micll по благоустрою та шляхо- гий рік п'ятирІчки. ПlДСУМRИ вому будІвництву (голова А. І. Опришко), сільськогоспо- двох Mlc~цiB засвідчують, що дарська (голова - В. М, На-! напружею плани ювілейного биш), планово-бюджетна (голо- І виконуються успІшно. Як і ІІа - Л. Г. Ниченок). зав~ди, ~~ правому флаНЗі саНа всіх виріша.'ІЬНИХ дlлян- MOBJДдaHOl

нах виробництва трудиться

народних

прикладом

До складу вуличного ком. те- гано поводились у сlм'У і пору- нагороджувались грамотами І ту, ~кий очолює депутат сіль- шува.ТІИ норми соціаЛіСТИЧНОг.о грошовими преміями.

ськоІ Ради В. Н. Шляхтиченко, співжиття. входить 11 чоловік. За кожним На зборах

закрІплено по

СьогоднІ своєю дружною l'()о вулиці ботою вуличний комітет вули·

жителів

20-25 будинків, . . ці імені Т Г Шевченка покавуличного КОМІтету ви- з є n икті іншим 10 в лич. основна рабеа. Зараз на вули- с'!упають з Інформаціями про У Р д ,у • цІ імені Т. Г. Шевченка біJІЯ РІшення. ПРИЙНЯТі виконкомом ним КО,мітетам села у ЗДlйсн~н: 20 будинків можна побачити cl~bCЬKOY Ради І сесією, іИф~р- ~~K Р~б~Тел~О Bg~g:~~gg~~=~BH~r з господарями яких і ведеться члени

боротьби впевнено табличку .Двір зразкового по- мують літківчан про ХІд вико- працІ

високоУ культури

зраз­

50 йдуть народні обранці, моБІлі- РllДКР, а на початку і в кінцІ нання народиогосподарсьних KOBOГ~ громадського п~рядку. обранців, які своїм зуючи зусилля труд!'щих иа вулицІ - .Краща вулиця.. П,ланів і со,ціаЛIСтичних зобо- самовід;ханою працею І участю показують

високоефективної по-державному

зраЗRИ ГІДну зустрІч знаменно'і дати в Нещодавно на зборах жите,1ів в язань

працІ, вчать виконувати

будь-яку справу. Насампере;х слід відзначити депутаТів Б. Ф. Бондаря, Є. Г. Козак, П. Д. Де- І

ВІдділком

радгоспу в грО1\lадському житті, готуєть.

житті радянського народу вулицІ, було рекомендовано 4ОЛlткlвськиЙ., д?помаГд:ЮТЬ де: 60-рlччя Великого Жовтня. присвоїти це почесне звання пута там районної І СІЛЬСЬКОЇ М. ПРОКОПЕНКО. голова виконкому сіпьськоl Ради депутатів трудящих.

будинкам жителІв вулиЦі С. І . Гапона, П. К Деревця, С. М. Набана, Є. К Костенка.

-

Рад у проведеннІ Ух звІтів перед виборцями . Завдяки роз'яснювальній роБОТі громадяни

ся гідно зустріти БО-річчя' Великого Жовтня. В. НЕБРАТ, старший Інструктор райвиконкому.

оу ННИЗІ пропозицій 1 поба- ДЖЕРЕЛО ДОС ВІДV ТА ІНФОРМАЦІІ громадських органІзаЦі!!. Юм­ ~:H~~a~~:~~:;;~~ї Кі;~tоТтИи ~~~ еІ ~~~~юОб::і~~~r:ю~IД~~;t~~рНаОн~ ~t: нонному

Л1тківськоІ

сІльської цювати

праЦівнинам

апарату І установ

Ради дe~YTaTIB трудящ~х мож- виконкому. щоб привести

иа ЗУСТРІТИ такі запцси.

40з- кІмнату

в той вигляд,

і

оргаяізацlй

цю (радгоспробкооп,

яки!! ла,

села радгоспу А. І. Опришка,

заві- Tep~Typa з питань ра;tя~Ськог()

ху- Чj'К, робітника ФІліалу

швей- папки з. матеРlа.ла~lИ. про робо­

середня шко- дуючоХ дитсадком

рибколгосп, фабрика

Л, С. сен-І БУДІвництва,

газети, ЖJрнали.

иайомившись з роботою, lJл~на- вона має сьогодні, Зараз тут дожніх виробів імені Т. Г. ної фірми 4Юнlсть:, О. А. Но- ту ПОСТІЙНИХ ІЮМІСІЙ: Набінет м.и на майбутнє, були 11 же змістовно оформлено стенди Шевченка філІал швейн01 фlр_ роля та інших депутатів. котрІ широко пропа~ує досвІД роботи вражені оформленням кабіне-! ' Ю ;. ) ' кращих поСТіиних КОМІСІЙ llе о ганізаційно-масовоІ

'r

",Уи, КРімнатою 4ОЩастя!>. •

багато

багато

зроблено,

все

робо- які

Дvже кам J

цікаво,

чого взяли для роботи

~ своХй сільській РадІ ... !>. Так писали працівники Морозів-

дають

деП~'татам,

грома;хських

б

Ф

керlвни- ми.

н . стн

на десяту п яти- показують приклад у праці І у

організацій рІчку, Також оформлено стенд виконанн! бо

ськоІ сlльСько! Ради депутатів На одному з стендІв мовою но справляється. трудящих Баришівського ра- цифр . діаграм І статистичних Окремо виготовлений йону, які приїз;хили до лІткІв- даних чан

вивчати

їх

досвІд

роботи .

о

2

стор.

о

розповІдається

про до-

сягнення і зав;хання по розвит-

Дуже багато довелося попра- ку

св01х депутатських путатських груп,

.

,

-

гpOMaД(,ЬK~X:

обов'язкІв. органlз~цlй, окремих депутаТІВ. нео Хі;ХНу Ін ормацію про наказів ви рц!в депутатам. . ДОСВІД роботи цього каБІнету дІяльнІсть вСіх установ і орга· сlльсько'і Ради XV скликання, 'у ЦІй кімнаТІ ПРОВОДЯ~Ь своУ переконлив() сві;tЧИТЬ, що він е нlзаці~, що розташованІ на те- з. ви~онанням яких на сьогод- заСідання постІйні комlсН, гру- ді!!ОЕИМ зассбом піДRишення риторі1 села. НlШНJЙ день виконком ус піш- па народного контролю, штаб активностІ депутатів, працівни­

1 поліпшенню

.Депутати робництва!>,

діяльностІ щено

о

-

на

передовики ВИ-, якому

фотографП

НОВЕ ЖИТТЯ

по боротьбІ з самогоноварlнням ків ananaTY сIЛЬВИКОНk'О~іV 1 стенд та ІншІ громадськІ організаціІ, допомагає Ум поглиблювати

розмі-

виконроба

о

Тут же органІзовують

семі· знання

нарські занлття з головами по-

стійких

комісій,

кері!никами

П'ИТИRЦИ,25 березни

з питань

радянського

будівництва.

1977 року

В. ВОВЧИК •

-

-


е

КУЗНЯ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ Керуючись рішеннями ХХУ з'їзду КПРС, а та­

Одночасно з цим у нас ведеться велика ро· бота і по підвищенню кваліфікації. 3а минулу п ' яти річку лише на виробничо-технічних курсах пог.'Jибили свої знання більше тисячі чоловік. Иа курсах цільового призначення пройшло під­ готовку 976 чоловік, у школах пО' вивченню пе­ редових методів праці 475, другу або суміж­ ну прО'фесію одержав 651 чоловік. ~. нинішній п 'ятирічці у відпО'відності ,1;6 ви­ мог часу ми повинні зна 'ІВО поліпшити роботу по підтримці нових починів і поширенню пере­ дового Досві.цу. Так, у иинулому році БУJl~ орга­ нізовано П'ЯТЬ шкіл, у яких більше ста робітни­ ків вивчали передовий ДОСВід старшого печового,

створення відповідної навчально~вир()бничої ба­ нічними засоба:.rи навчання, наочними посібни­ ками, які відповідають вимогам науково-техніч­ ного прогресу.

На СЬОГО;J;нішній

день

таку навчальну базу

вже створено. Вона склцається із двана,щяти lВавчальни1. аудиторій. Вісім із них знаходиться 'у новому навчальному корпусі. Тут обладнано жарства, електротехніки, економіки, контролю JlKOCTi, методичний, токарної і слюсарної спра­

JIeJleraTa ХХУ з'їзду Компартії Украіни В. В. КУ3Н6Дова та елеКТРОСЛІО!:аря контрольно-вимі­ рювальних приладів і автсматики І. Т. Шалька. у поточному році передбач~н~ організувати п' ять шкіл, у яких вивчатиметься досвід ших­

ви. Три кабінети технічного навчання знаходя­

ТуВальниці

'1'ься безпосередньо в цехах. У сі навчальні кабі­

І. М. Чиж ми, фрезерувальниха М. Ф. Саверіна, слюсаря-інструментальника М. А. Гончаренка, спікаJIЬНИJа Б. О. Гала5урди. Не менше уВаги нцаємо також і підвищенню кваліФікації інженерно-технічних працівників і службовців. 3а останні роки поглибили свої знання понад 600 чоловік. 3 них 32 '10лові­ ка при Московському центральному інститу­ ті підвищення кваліфікації керівних працівників Міllістерства чорної металургії СРСР. Окремі

кабінети пресування, спікання, кранового госпо­

нети обладнано відповідними меблями, навчаль­ ними посібниками та технічними засобами на­

IВчання. 3а кожною аудиторією закріплено відпо­ відальних осіб. На оснащення кабінетів виділе­ во необхідну кі.1ькість коштів. Так, наприклад,

за комплект унаочнення справі витрачено

кабінету

по токарній

карбованців, & по мате­

2200

ріалознавству 1450 карбованців. Все це дає можливість поставити підготовку молодих робітничих кадрів на високий рівень. Як правило, підготовка новачків здійснюється

безпосередньо

на

теоретичне

ському будинку економічної і науково-технічної

підготовлено до роботи

lty нинішнього

758

263,

-

по

уЧнів, а з почат­

зокрема

14

токарів,

133

пройшли шістнадцятигодинну

Багато

10

уВаги

передовиків

програму з

направляємо

Т)'рбота про підготовку кадрів у кінцевому підсумку приносить відрадні результати. Адже долю успіху ! роботі підприємства вирішують

АРСЕНАЛ знарядь

для

осна-

якістю

роботи.

жи, скільки США. Великобри­ щення тракторів типу Н-700 і таніЯ, ФРН і ФранЦіЯ разом Т-150. узяті. У 1980 роЦі випуск трак­ Річний випуск зернових комorOpiB перевищить 515 тисяч байнів ~Нива., .Нолос. на кіштук. Розповісти про попов­ нець десятої п'ятирічки досягнення технічного арсеналу зем· не 125 тисяч штук. З'являться лероба кореспондент ТАРС по­ нові модифІкації цих машин. просив заступника голови Все­ Зокрема, для Нечорноземної союзного об'єднання ~Союз­ зони РРФСР створюються комсільгосптехНіка. Л. а. Норбу­ байни високо! прохідності з дво барабанною молотаркою. ora: у нинішньому п'ятиріччі Створено гусеничний комбайн високоврожайних тосподарства країни одержать сНолос. для

Серед інших агрегатів, ЩО їх танож одержують землероби, - шестирядні комбайни РНС-6 і НС-6, здатНі за зміну зібрати врожай на бурякових полях з 10 і більше гектарів. Учені і конструктори працюють над створенням номплексу дванад­ цятирядних машин. Іх зразки вже проходять перевірку на полях. Провадяться роботи по ство­ ренню нових машин для збиран­

плантацІй. Вийде на поле щестирядний кукурудзоз6иральн.иЙ комбаЙн. Ця машина за годину зможе зібрати до двох гектарів кукурудзи на зерно.

ня картоплі І овочів. Пройшов відомче випробування чотири­ рядний самохідний картопле­ збиральний комбайн . Ця маши­ на за день здатна зібрати вро­ жай більш як з чотирьох гек-

більше,

ніж у

раза

попередні п'ять

років. У машинному парку зро­ стає

питома

.Нировцев.

вага

потужних

Н-701,

тракторів

1

Т-150Н, МТЗ-80 і МТЗ-82. ці Велике поповнення одержує тарів. У комплексі з комбайном боrатиРі дають змогу в пІвто­ високомеханізований ра раза швидше виконувати ба­ парк посІвно'! техніКи. Машини, діятиме які вже почали надходити в сортувальний пункт продуктив­ тато поJtьових робіт. Однак мало оснастити госпо­ господарства країни, розрахова·

ністю

користовували

жонеЙ..

12-15

кілометрів

за

годину.

сти,

«сталевих Механізаторові тепер ЦН КПРС І треба виходити з кабіни,

силу

Недавно

Рада МІністріВ СРСР npийня­ ли- постанову по збільшенню в

о

костях:

дlзнаТИСJlr,

не щоб

У десятій

чи не порушується І H~pi,

1877 року

моркви.

п'ятирічцІ

одер·

жать нову техніку також 6авов­

процес ВИСіву наСіння. Про не-

П'яrннця,25 березня

50

тонн картоплі за го­ Створено комплекси ма­ шин для збирання льону. капу-

дарства потужними тракторами. ні для роботи на високих швид- дину. ПотрІбні якісно новІ машини і знs.ряддя, якІ б ефентивн, ви­

дівниЦі Марія Підлужна, Галина Василенко, Тетяна Островська. Ім передавала набутий досвід, прищеплювала любов до праЦі на фермі.

П'ЯТИРІЧНА НАЗИВАЄ

госпну стипендіатку відгукується шанобливо. Дівчи-

молодим

заJJИШНВСЯ

виноrрадарі,

рисівники.

о

садІвники,

-

на післЯ школи стала догля-

Згодом виявила

бажання 1!Ч1іТИСЯ в сільськогосподарській академії на:

зоотехнічному

* :

відділенн!.

Почула на прощання сердеч-

f

не, напутнє, тепле благосло- і вення

від своєї

старшої

пО'

другн, яка пробудила в дівчини цікаВіСТЬ до зоотехніЧна

сімейних,

пожовклих

від

часу. фотознімках. Такою па­ м'ятає його мати, таким на­ вічно залишиться у вікопом­

ній ІСторії героїчного подви­ гу

радянського

них

років

няної

народу

Великої

гріз-

Вітчиз­

віЙНИ.

вчилася

до

~

до праці,

людей,

слушним

горнулася

довfрялася

порадам,

ла життєву

їх

пІзнава­

мудрість.

В

ра­

БОТі змужніла і уславилася. До не'! сьогодні звертаються за

порадою,

рахуються

з

думкою ян комуніста, члена парткому радгоспу імені Мі­ чуріна.

свій трудо-

шлях

пташницею,

і

j

Тут

-

знайшJIа

своє

покли­

кання.

Ветеран праці, нині заслужена пенсіонерка

радгоспу,

комуніст Марія Микитівна Бобко прищепила молодій ~ робітниЦі любов до нелєг­ : кої, але почесної праці доярки. Разом підібрали групу нетелей. Переймала кожен

І

рух

наставниці,

реагувала

на

по-діЛОВО:\lУ слушні

пора­

ди. ЗРОЗУМІло, що корови потребують чуйності, лагІд·

• носТі, старанного догляду. • Роздоєних первісток пере­ : дала доярЦі Вірі СтепанівнІ І Христинченко. Згодом при * зустрічі та дякувала за

і

* добре вхожену продуктив­ ну групу. Ще довго круторо­

*

:

гі проводжали дІвчину доаlр­ ливим поглядом, бо звикли

до її ласки,

Нову групу молодняка ви·

плекала

вже

маючи

навични.

ДНі

копІткої

прщl

:

марно. Невдовзі ВИЙШЛа ері­

за

наполегливої, не пройшли

умовами

сьогодення.

при

малій

механіза­

!

ЦІї виробниЧ1іХ процесІв на

f•

фермі Г. Г. Печура обслуго-

вує 35 корів. А з введенням

нового

механІзованого

лочного

комплексу,

не

до

ладу

восени

що

мо-:

: * : : :

ста-

цього

ро-

ку, доїтиме понад 100 цорів. Досвідченій доярці це під силу.

З~раз у весняні МІсяці: пр~гне добиватися літніх на- *

J01B, :від

15

одержує

в

: : : *

середньому

корови щодоби по 14кілограмів молока. До

вО-річчя

Великого

вона прагне

Жовтня

t

виконати річне

-

зобов'язання

тисячницею.

стати п'яти-

~

НоМУнlстична партія і Ра· дянський уряд високо оцінили чесну самовіддану працю

* : * передової робітниці. До орде- : на ~3HaK Пошани. та орде- • на ТРУДОВОЇ Слави ІІІ сту- : пеня, які одержала Галина і Григорівна, цього

єдналася

що

нагорода

-

:

року при-

одна

почесна.

орден Трудової і

Слави ІІ ступеня. Приємні, щирі

приводу

нагороди

Галини

Павлівни

: : •

вітаННІ! з того

дня

почула ві;! подруги по праці і ної,' суперmщі

НруqИНі.:

по

З~lаганню.

члена КПРС ВІри Григорів· і

:

ни Денисевич та- всіх рідних, близьких і знайомих.:

Вручаючи

висону

:

відзнаку,

перший секретар обкому: партії В. М. Цибулько ВІ!словив впевненість, що здо-

бутки

Галини не

межа

* :

Григорівни І трудового

невтомної

ТРУДіВ­

Часто захоплено, з !ІОПИТ­

РОЗІ великого самостійного: життя. Ій є ким пишатися *

вень правофлангових соціалІстичного змагання Одер­ жала

вимога

НИНі

ливістю рО'зглядає матеРИНІ: нагороди десятикласниця : Світлана, яка стоїть на ПО, :

пєвні

І

вадження науки у практику і:

-

героїзму ниці.

пестощів.

* : *

ної науки. Адже грамотний підхід до виробництва про-: дуктів тваринництва, впро- *

Печури

на кого рІвнятися і з KOГ~

брати

почеСIІУ

грамоту і цінний подарунок.

(ТАРС).

НОВЕ ЖИТТЯ

: : * * : : : :

А про Надію Кропиву-кол-

дати корів.

вий

випуску тракторів СРСР НИНішній п'ятирічці виробни- поладки його повідомить авто­ ~аймає перше місце у світі. цтва грунтообробних і посівних матична система контролю за

півтора

ми ровесники з тобою... Зринає у підсвідомості рядок з пісні. Я навіть старша ІІже за тебе, думає Галина ГригОРівна.

зrодом перейшла на молоч­ нотоварну Ферму, де вже понад сІм років дояркою.

ЗЕМЛЕРОБА

майстер висо­

ких надоїв, наставниця молодих доярок. Сумлінно пра-

них результатів, МОЛОДі тру-

... Батьку,

Л ОЧИНАЛА

По

в

на.

ІМЕНА

ки та інженерно-технічні працівники. А тому наша ад~іністрація і партійна організація при­

еrарmRЙ lиженер техR1чноrо навчаиия.

ні сама вже

• • Іх забрала вій- цюють, добиваючись ВI:1раД-I*

чого тепла.

Він

добре підготовлені, висококваліфіковані робітни- іі

Наші молоді робітники Віпор Степурін та Анд-

техніки

вкарбо-

-

курси в КПІ. На утримання студентів підприєм- і РадіСТЬ і горе ділили по­ ство щомісячнО' виплачує більше восьми тисяч іі рівну з другом і порадником карбованців. • - матір ю. Змалечку при­

кО'нкурсу, проведеного на нашому підприємстві.

нової

:

на на-

діляють цій справі значну увагу. В. ЧЕСНОКОВ,

та

застигли

вані в гран!ті ті руки, ЩО не від'ІУЛИ ніжного дитя-

мін ники навчання. 3а,вод виплачує їм підвищену стипендію. Микола Онашко, Анатолій Коврига навчаються в Московському інституті сталі і сплавів. Молоді робітники Олександр Лисенко та Валентин Товстенко направлені на підготовчі

rOToBKY. Про це свідчать результати обласного

машин

людській

заВО:lУ навчається 13 чоловік. У КиївськомУ політехнічному інстит}'Ті навчається вісім вироб­ ничників. Юрій Груша та Георгій Бойко - від..

І. Кріпак, Г. І. Пана!tlарчук, М. О. Ходак, М. ЄГОРО'В, Т. Н. Мовлик, А. І. Буряк. МО'ло­ виробничники, кО'трі пройшли навчання пі;!; керівництвом, одержали добру теоретичну під­

Наша країна виробляє їх стіль­

*

вчання У відповідні вузи. 3араз за путівками

ки цехів і відділів, які мають вищу освіту, дос­ від виклцацької роботи. Серед них в три кан­ ..идати технічних наук. Особливо великим авторитетом користуються

ТЕХНІЧНИЙ

На фото: слю­ сар - На.А а д чик В. КОЗА ЧЕНКО. Фото В. Бендика.

приділяємо також підготовці

виробництва

ф

ф

високо­

спеціалістів за рахунок підприємства. Кращих із *

методики і педагогіки. Кращими івструК'Торами варекомеНДуВали себе токар Г, Ф. Безуглий, фре­ зеРуВальник О. Ю. Сеглюк, електрослюсар І. Т. Шалько, наладчики А. В. Кудрявець та І. А. Онищенко, пресувальниця Н. А. Резникова. Теоретичне навчання проводять 96 виклада­ 'Іів. Це переважно інженерно-технічні працівни­

А. М. .хі іх

виконує

іНфор!t(аціі та інших.

електрослюсарів, 19 преС)'БЗльників, 11 спікаль­ ників та багато інших спепіалістів. НавчаННJI проводять 200 іНСТРУІСторів, які хають необхідні знання і великий досвід. Із них

ф

якісно. А тожу а обладнання, яке він обслуговує, працює безпере­ біЙIІО.

прР,СуВальника

групах.

проводиться

за роки

Мирове"!fltо,

дев'ятої п'ятирічки

робочих місцях. Іх закріп­

навчання

Таким способом

П.

групи проходили навчання ва відповідних кур­ сах у Липецьку, Челябінську, на фаК'Ультетах підвищення кваліфікаuії У киівських вузах, в народному університеті техніко-економічних знань на заводі, на семінарах при реСП}'блікан­

люють за інструкторами виробничого навчання, а

Г.

ф

ф

т ретіа рік суж­ лінно трудиться на заводі порош­ кової жеталургії комсомолець Вік­ тор Козаченко. Віll слюсаР-IІа.Аад­ чик V розряду. Майстер цеху до­ ручає йому lIal2складllїШУ роботу, яку він завжди

призові місця і на республікан~ькому конкурсі.

ви і оснащення її необхідним обладнанням, тех­

е

е

*

рій Василенко вийшли перемО'жпями і О'держали звання «Кращий токар». 3годом вони завоювали

lож постановою ЦК КПРС «Про роботу МіНістер­ ства чорної металургії СРСР по підготовці і пі,!\­ вищенню кваліфікації робітничих кадрів на під­ приємствах», адміністрація і партійна організа­ ція заводу порошкової металургії при~іляють максимум уваги підготовці і вихованню робітни­ чих та інженерно-технічних кадрів. Розв'язуючи цю важливу проблему, керівни­ ки підприємства перш за все потурбуваЛИСJl про

е

приклад.

r.

БЕЗВЕРХНlП.

:

* і

..,t о

о

з стор.


Спорт На

манежІ

представляли

хвилини

рік дружно

І

ма­

та

щенно

1000

групі

яка

nрацюе

з

подовженого

ними

дня.

з

коли

нашими

і

нами з повною віддачею. Ч ас­ то читають aOnoJBiai, прово­ дять бесіди. Батьківські збори

СОНЯЧНІ

завжди проходять з художні­ .Чи виступами дітей. Під керів­ ництвом liчительок діти часто виступають

на

шкільній

ПОВЕРХИ З

сцені

І

ше МіСТО, набирається неповтарної нраси. Ta~I, де ще до-

ковий

маються вгору один за нові житлові будинни. 'я Й Ц ей Д

на

",Наша Батьківщина ський Союз».

тему:

Радян­

велики.\/ художнім смако \/ було оформлено сцену. Під мелодію «Пісні про Батьків­

.:J

щину»

учасники

монтажу,

уч.­

ні

класу,

костюмах

на­

2-В

в

родів СРСР вийшли на сцену. :І

своїх

зували,

виступах яка

вони

велика

й

пока­

могутня

Країна Рад, дякувал и нашш рідній Комуністичній партії за щасливе і радісне дитинство.

Н. БІЛОГУБ.

недавна було чисте поле, здій-

Давня традиція :lкркончерту не свої.liU

концертни.llи

артистів обминати вистуnа ,lІи

Бровари . І цього разу nогожо­ го березневого веч.ора завіта­ ли до нас провідні артисти

Києва. Гаряче аnлодува.!и со­ , !іСТ(lМ естради Лідії Відащ, Юрію Рожкову та вокаЛЬНО,IІУ

анса.иблю ",Три n,IЮС два». Во­ ни чудово виконували сучасні лірич.ні пісні, твори українсь­ ких композиторів. Довго не вщуха.1U

Оn_Іески

nіС.IЯ

напрямами

якої

пісні

ського

шен а

та

до:\tобудівництва.

висота

для 'поліпшення

конферанс. :І концерті брав участь керівник анса.lfблю композитор Олег Свиридов.

О. СИНИЦЬКИП, корпункту «Нового

ЖИТТЮ>.

загальне

п яте

ВіН

маги усіх трьох юних спортсме-

що їм доводилося

пер В.

Гредунов.

змагати<:я з суперницями на рl!\ І

Н. ГРЕДУНОВА,

старшими ві;\ них.

ПРОГРАМА

тренер

НА ОБЛАСТЬ

Спеціалістам народного госпор;арства . • Шляхи підвищення .костl продукціІ иа піР;ПРИЕОІствах..

з

nerнoI

т •• Вlр;

\ 18.55 1<.

усlеУ

атnетикн.

душі».

16.45

т ве"иких бу-

EKpa~ студента-,аочника.

kТОРIЯ КП РС. _Ком~ністична парТІЯ - натхненннк • органІзатор lІерем,?ги радянського народу у

1945

рр . )

чення і джерела перемоrи ДЯНСЬКОГО Союзу уВелик..

РаВіт-

Естрадна

nl-O-

змагання s пл_вання на приз газети ·КомсомольскаJl правда... (ЛенінграА). ПО закінченНІ - новнни. ПРОГРАМА УТ

10.00 ФIJlьм-коицерт танцю».

10.ЗО Телевізійна

«Запрошення

школа

11.00 Рlfао·виии. Вlтчиз.яніЙ . ві АнІ (1941- 11.15 Художній фІльм ВсесвіТНЬО-Історичне зиа- 12.35 lелеунlверснтет

ВСЛИКlіі

«Ди-

курс.

1

3устрl.

сІльськими трудівниками 110чинковського району Смоленської областІ.

ДО

механlзато-

_Попелюшка ••

.Здоров · я •.

1З.05 У днІ шкільних ~аНlКУЛ. -ЗапиШіться У чарівники». Музнчна

17.30 17.40 18.00 18.30 19.00 19.30 20.45

на

система

управ-

підпрн,м~твах

портрет

к?лективу

зала...

натхненннк

11.40 К. т. • Рух бе, небезпеки. . 12.10 К. т . -Музичний абпнемеит». 1. Груберт (скрипка).

ду ІМ., Г. І. ПеТРОНСЬКОIО. Нередача n ята. 1<. т. КІножурнал .Фітіль'.

персмо-

і о.атегоріі матеріалістичноі діа-

винахідннків.

18.0О Новнни.

орrанізатор

Вітчнзняній війнІ (i~41-1945 рр.), 11.50 ФілософІЯ . .Основні зао.они

113.45 К. т . Тираж «Спортлото». 13.55 К. т. • Людина. ЗеМЛ8. Всесвіт». • На ланах республіки.. .Струни серц.', Концерт. 14.40 К. т, .в. гостях у казки». Ху1<. т . • Письменник і часо. ДОЖНІЙ фІЛЬМ -Креса .. о •. , Інформаційна програма «ВістІ.. 16.00 К. т. Програма «Здоров Я.. «Актори І ролі». Народ"ии артист 16.30 К. т. Л. Мінкус. Дивертисмент з )'РСР М. РушковськиЙ. балету «Баядерка', S ОО б 17.ОО К . т . • У СВІТ' тварни. . 1. .На до раніч. діти!.. Програма .Часо. (М.).

і

ги радянського народу у Великій

Херсонського комбаЙНОВОI о З~ВО-112.45 К. т. -Це 8Н можете». Коикурс

поліп-

!

._ ..

_~~

.

Серед

143 сім'ї

них

j

в зв'язку З будівннцтвом магазина в с.

трудящих. \

пташниЦі

-

_ _ ~.:>--,

лектики», 12.40 і 13.30 Нолітична економія: «Форми капіталу І прибуткової ваРТОСТІ'; .еКОНОМічн,

закОНОМірності

переростання

со-

ціалlзму в КОМУНІзм». ]5.іО Основи марксистсько-ленінськоі етики. .Соціальна суть моралІ •• (М.). Е кран студента-заочника. Англійська мова. .Огляд

АналІз

контрольних

1чаСІВ. курс.

робіт>.

Ні-

Ш

}\ИЇR- ~

(М.).

, 19.25 \ 120.00

1

евченковому

К.

т.

Чемпіонат

СРСР

з

фехту-

~~HHT~' д~:~~і:J~аЛЬННIі телефільм

.Сади крокують в гори». (М.).

Бобрицького радгоспробкоопу ПОТРІБНА

20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). 20.30 fм.) . т. -Клуб кіноподорожеА». 21.30 лудожніЙ фільм «Вертика.,ь ••

на роботу будІвельна бригада.

;~:~~ rнФ~~~:~іАн::Л~;;~уск «День за

(М.).

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ниївсьна,

~~~~~ ~та~.ОФJ.БР~~;ен~О, O~a~;: ~._ ніст-бульдозерист

__ . : > # , _ _ _ _ _ _ _ #

ПравлІнню райспоживспілки

Нещодавно тут справили но·

восілля

. . . . .:>.:-_~

149

днем •. 23.30 ФІльм-концерт -Дует маЙст!,lв ••

Правління РСС. _ _#

Редактор Є. ФЕДЯН.

_ _ _ _ _ _ _ .:> _ _ _ _ ... _......

пайонного

~~

~.""""""""""""""""""""""""""""""""""4'

09034 А. І. Сліжук, А. П. Фальчук та ін-

на постійну роботу ПОТРlбеИj

БІЛЯ ПРОМИСЛОВОГО МАГАЗИНУ с. КРАСИЛІВ КИ

шляхорембудуправлІння А. С. СвlтлИ~ний і робітниця О. Г. Яворська, водії автобусів ав-

ТОП!ДПРИЄМСІва

шl. Тепер у їх оселях

сонця, радощІв і щастя. На

фото:

фасад

Заводу ЗaJIlзобетонних виробів тресту <І БроварИСіJJЬбуд»

Інженер-економІст.

повно

дев'ятипо-

Звертатися

1\1••

на

~: І І

ДЛЯ КРАЩОГО ТОРГОВОГО ОБСJlУГОВУНАІНl.Н ПРАЦlС".IИКlВ ТВАРИННИЦЬНИХ ФЕРМ 26 Б~J.·1..ЗНЯ 1977 РОКУ О 12 ГОДИНІ

ВІДБУДЕТЬСЯ ЯРМАРОК ПО ПРОДАЖУ

адресу::

ПРО1VlИСЛОВИХ І ПРОДОВОЛЬЧИХ ТЬВАРІВ

Бровари, вул. металур-~!

У ярмарку візьму.ть участь магазини міського спожив-

*

будинн~· .

rlB,

!

!

Звертатнся на Телефон М

адресу: м. Бровари, вул. ЧеЛІОснІна,

19-5-83.

27 БЕРЕЗНЯ 1977 р. О 10 ГОДИНІ В СЕЛИЩІ КАЛИТІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ ВИСТАВКА-ПРОДАЖ ПРОМИСЛОВИХ, ГОСПОДАРЧИХ ТА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

2.

АДМІНІСТР АЦІЯ.

..................................................................

~

:

і

Пересувн1й механізованІй кo.IJон( .Nt 7

!

иа постІйну роботу в м. Броварах

і

тресту (jБроварнсlльбуд»

ПОТРІБНІ:

і

мулярн, монтажники, маляри-штукатури, столяри.

і

Виплачується надбавна за пересувний характер робіт

І

: : : : : :

4 . • . чого товариства І Пlдпрнємства громадського харчу вания. : J АдмінІстрація. : На ярмарку буде представnено широкий асортнмент : Фото А. Козака. ~~: швейннх І трикотажних вироБІв, взуття, тканин, галан- : : терейних ВИРОБІв, а також кулінарних І кондитерських : Броварській ремонтно-будівельній діnьницl виробів. llравnlНRЯ lVH':'1'. : ПОТРІБНІ: .... _ .._ ............................ _ .......... _ .........t

верхового

мулярн,

дотепні сатиричні куплети та ~

17.00

Черк~щини. .СОЦlальниЙ

комфор-

та6ельностІ жител.

тесляри.

лія Сафонова та Рема Бори­ сюка. Ім довго аплодували за ~

Збіль-

ча вода та ІНШі комунаЛЬНі вигоди. Одним СЛОВО!\!, зроблено

УК­

брати і сестра Синиці, сподо­ балися HO.llepu сатириків Віта­

і

ле не центральне обігрівання, природний газ, холодна 1 гаря-

' раїнських ко,иnозиторів. Ч удо-

член

нвартир

ест­

во виступили лауреати міжна­ родних конкурсів танцюристи

Комплексна

лlння якістю

1976- 21.00

шене їх планування, вдоскона-

висту­

популярні

російських

народного

л

СРСР на

зробив

1980 роню>, за одним із нра- 21.30 Художній фільм «Цілком порядні 18.і5 К . т. МультфІЛЬМИ _Солом ' я· мецька мова. «Розмовна тема, хлопці.. ний бичок., .У краінІ ие8ивчеЩИХ проентlв сучасного радян- 22.45 Новини. ннх уроків». 19.00 ~ii~~'oг письменника І критика».

холу Лідії Гримальської, у ре­ радні

розвит"у

господарства

Пу солістки Киівського мюзик­ пертуарі

одним Ось І

ев типоверхави нрасень вирІс на вулиці МарН Лагунової МІО. Споруджений він, ЯН передбачено "Основнимн

все

НАШІ ГОСТІ

сті..

ножним роком МОЛОД Є на-

перед учнями та батьками. Так, під час семінару директо­ рів шкіл діти провели nidcylttурок· ранок

але

16.45 1<. т •• Москва і ·москвичl.. ЧНЗНАніЙ 8іllнl.. . гра-вистава. 17.15 К. т. КонцертннА зал телестур;1Т 17.50 Документальні фІЛЬМИ. 14.35 К. т .• Катрусин кінозал». -ОРЛJl'. 18.30 -Хлібороб Кнівщини». 15.35 .СуботніЙ репортаж •. 18 ОО Н Ф і6.05 Екран молодих. «.jброєю слова •• ОВ8НИ. 19.00 К. т. Чемпіонат СРСР s ех ту- 17.00 -Жовтневий заспів'. Антологіа . 18.15 К. т. • Веселка'. Другий МІжнавання. (Таллін). РОДІІИЙ фестиваль телепрограм ]9.30 К. т . • Народна творчІсть •• Теле. революційно' та радянської піснІ. иародно' творчостІ. Ірак . огляд. (М . ) . 17.20 ~~=~~~ :2-:~». 18.55 К. т. Г080РЯТЬ )\елегати ХУІ 20.15 К. т. Вечірня Ka,~a. (М.). 18.00 1<. т. «У світІ рослин». з'Узду профспілок СРСР. 20.30 К. т. МіжнароднІ змаганн. S 9 ОО К J Ф й 19.10 Концерт народного артнста СРСР плавання на прн, Га3ети -Ком- 1. . Т. н ормаці на програма Ю. Гула.ва. СОМольская правда •. (Лекlиград). -ВІсті •• 20.00 -Наша біографІя. РІк 1937-11.. 20.50 Концерт камерної му'ики. (М.). 1199'4305 кконцерт. Н біографія. РІк 21.00 Програма «Час.. . . ' . т. саша 21.30 К. т. -КІнопанорама>. 21.30 ХУДОЖНІ!! телефІльм «фІрангІз.. ]935-Й». 23.00 ЧемпІонат СРСР 3 волеАбола' (М.). 20.45 .На добранІч, дІти! •. ЦСКА _ МВТУ Чоловіки По за: 22.35 К. т. Кінофільм .М .. з БlлорусIТ.. 21.00 Програма «Час». (М.). .. інчениl _ иовНни.· 23.25 IltформацінииА випуск -Ден .. за 21.30 На прохання телеглядачІв. ХУПРОГРАМА УТ днем.. дожній телефільм • ,"айор Вихор». 1 серія. 10.00 Доку .. ентальнl фільми. СУБОТА, 26 БЕРЕЗНЯ 22.35 К. т. Першість УРСР з важкоХ 10.45 Естрадний "онцерт. атлетики. 11.00 Новини. ПРОГРАМА ЦТ 23.20 Н08ИНИ. 11.15 ХудожнІй телефільм _Ад'ютант 9.00 Новини. його превосходительства.. 5 се- 9.10 К. т. Гімнастика. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ рlя. 9.30 К. т .• Умілі руки». 10.20 Спеціалістам народного госпо]2.20 -Урок .. ужностІ.. 10.00 К. т . • Для вас, батьки». дарства. • ЗмІст праці кер'вни13.15 .lнформаЦія І науково-технІчний IU.3U К. т . Музична програм • • Р,икока •. (М.) . прогрес.. ва пошта·. 11.00 t.TyдeHTaM - заочникам. Історlа 16,30.П'ятирічка ефективностІ І яко- 11.00 К. т. -по музеях І .иставочних КПРС . • Комуністична партія _

вони

дітьми

Центрального те-

доа».

змагань,

броварчанок тим нів заслужено розділяє їх тре­

Математика. -Степене8а функцІя. Н властнвостl І похідна.. 12.10 Ф ізика . • Хвилі. Звук', (М.). Екран - лікарю. (М.).

15.ЗО ХудожнІй фІльм ДЛ8 дІтей вовижннй за~лад'

контрольниМll

шанувати,

вІдчутнІший,

JlебачеНН8 І Всесою~ного радіо. І уні8ерснте

:lчителів поважають І люб­ лять діти і батьки. Та як же не

БЕРЕЗНЯ

11.26 К. т. ЛенІнський мІльйонІ.. 14.30 Кінопрограм. «Будиl

класів.

їх

заиняла

телефIJlЬ" АЛJl дітей .Нікого немае' 12.45 (ЧССР). 7-14 серії. 11з.50 _Любителям балетуо . 10.4О 8кДома» . т. І<онцерт Академічного хору росІйсько' піснІ

жець

(М.) . 21.00 Програма «Час». 10.40 АнглІйська М08а. (М.). 21 .30 К. т. «Артлото». 11.00 Німецька мова. (М.). rpaMa. 111.35 Для тих, хто 8ступа. 110 вузІв. 22.45 К. т. Мlжиароднl

ПРОГРАМА ЦІ

роботами і всіма завданнями за новою програмою других

працюють

25

і

мІсце. Успіх

Іва-

8.00 Но,ини. 8.10 К. т. гі .. насти.... 8.30 БагатосерІйний художнІ!!

в

Вони

Ось тому під час перевірки школи комісією наші діти доб­ з

бlж

Попович, янІ не

п'ятниця,

часто відвідує уроки в класі, а Варвара Марківна в гру­ пі подовженого дня. Таке взаємовідвідування допомагає у здійсненні єдиних вимог.

справилися

Тан!

Люді

встановив

юніорон, а й серед доросли?, це з першої проби на відміну спортсменон. ~аня танож ЗУМl- вІд СергіЯ, яному потрібно була подол~ти пятиметровий ,ру- ло два пІдходи. Радість пере-

10.00

віддають дітям всі свої знан­ ня й уміння. І х завжди мож­ на бачити разом, все щось об­ мірковують, радяться, виготов­ ЛЯЮТЬ, знаходять нові шляхи для поліпшення навчання і' виховання. Євдокія Іванівна

ре

1

.N9 7

рекорд

долав план ну на висоті 190 сантиметрІв. До речі, таний же результат поназав І перемо­

І бав тан далено не лише серед

восьминласницям

МІСьно! шноли

Євдокія Іванівна Да­

невська,

сенун;\.

дати належне

М 7 Варвара Марківна Бриль, яка навчає наших дітей у кла­

сі,

40

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

годжено працюють з нашими дітьми вчителі міської ШКОЛIl

Особистий

дев'ятинласнин мlсьної шноли N2 5 СергІй Нлюнін, яний по­

15

ЦІнава боротьба розгорнулася у сенторІ для стрибнlв у' довжину Тут зібралося БІльше . тридцяти учасниць. І слІд від-

спартанівц!

й авангардівці. У БІгу на

наставники Другиа

юні

солІДНій

мІсце виборов няла ;\руге місце з результатом вихованець Б. Озерчуна Сергій метрів 45 сантиметрів. У наЛеБІдь . його результат 2 шому мІсТІ нІхто ще не ст ри-

злегної атлетини серед юнанlв .

У Ній брали участь номанди Київщини, а також міст Одеси, Дніпропетровсьна, Донецьна , Кишинева та багатьох інших обласних центрів УнраІни. Наше місто на змаганнях

в такій

но:\'шанlї І встановили своХ особистl ренор;\и. Тан, Люда зай-

республінанськоІ метрІв перше

lШ(ОЛИ-інтернату в КиЄві вІдбу­ лася ВІДRрита першість області

Добрі

розгубилися

знову РЕКОРД!

у розмірІ 20 процентІв.

,...

АДМІНlt:ТРАЦІЯ.

у виставці вІзьмуть участь: ТОРГОВІ пІДПриємства рай­ споживспіnки, а також швейнІ, взуттєві фабрики І буди­ нок моделей м. Кнєва.

і і

На виставцl·продажу буде представлено широкий асор­ тимент одягу, тринотажних ВИРОБІВ, галантереї, взуття, господарчих товарів, нулІнарних. нондитерсьних вироБІВ.

і

t

................................................................. .

ПраВJJінНJI БроварськоІ раЙспожнвспlлкн. -'-""-"'~~-'~~~

,~~~~q~~~~~#~I'~·~~~~~~~~~~~~~~~#~~:,~~~~#~~~·~~~~~~~# ~~·~~~~#"~~~~~~~'~'~i

t~

СоветовГазетадепутвтОВ КвевскпАЯЗЬІке,областв. 8Ь1ХОДНТ'І1ІУДЯШИХСR И8 украинском НОВАЯ ЖИЗНЬ.

_

орган БровврскогО

ropKoMa

комму·иистичеСКОА партии :fкраинЬІ. roродскпго

R

раRоииоro

І

. ·БРОВАРИ.

НАША

АДРЕСЛІ

255020.

аул. КиіВСЬК8. 154.

І р;ент, радlомомеНВIІ ..асовоУ IIlcueвoro робота, фотокореспондент. ТЕЛЕФОНИ; редактора

-

8(АА[лl. аООIlИСЛ08OCТl. І ОбсягТ1O О.'nll'~D.» б фОllмап

8аступвик. реАактор.

19-3-S2;

8[ДПО8lдального секретаря. вlAJllлу сlльськоro -

-

111·3·IS: 111·4-67.

rocnonapCT".

-

1"'4-411

lItор@СПОВ'

Г.5еТ8

8НООДИТ.

:.я~~8ит;::О'ї ~~~~. r., ..

~rи;е:С~61964~Б;;~~ДР;Щ;;; ....Киfв~:оro~~іу~:;~~: ;~Paf~~;-;-;' ~~;р~il.,f~~-;~f;Рг~~а;;-к:r;-с:ка:l54:'".,~3~:і6зЗ-'і0:9fG..

#47 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you