Page 1

11 КВІТНЯ UJ!'16 РОКУ - ВИВОРИ МІСЬКИХ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ К.РАТН, ЄДНАНТЕСЯІ .м

І РАЙОННИХ НАРОДНИХ СУДДІВ

47 (4155)

СЕРЕДА

Про реєстрацію кандидатів у народні суддІ

24

Броварського міського народного суду

БЕРЕЗНS{

РІШЕННЯ .М

1976 р. Ціна

2

114

ВИКОНКОМУ МІСЬКОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ВІД 22 БЕРЕЗНЯ 1976 PUKY

коn.

Розглянувши

протоколи

за­

гальних зборів колективІв ро­ бітників, Інженерно-технічних

прац!вник!s

rАЗЕТА

.

В

тального

1935

РОЦІ

* *

РОСТУТЬ ряди nерсnективи

со­

трудівника

nочуття

гордості,

nалке

nрагнення

віддати

знання

і

всі

свої

енергію

все­

народній боротьбі за даль­ ший розквіт нашої Батьків­ щини.

З такими nатріотичними nр~гненнями, піднесеним, бадьорим настроєм трудять­ ся нині тваринники радгоспу с}f{ердівський». У минулій Jі'ятирічці вони nодолали

тритисячниrt

рубіж

по на­

доях молока, а доярки О. П. Носко, Р. М. Шусть, Г. М. Бербець, О. З. Котенко, О. Н. Філіnчич та інші одержали більш як по чоти­ ри тисячі

кілограмів від ко­

рови. Тепер же nрацівники обох молочнотоварних ферм нового

комnлексу

би. Підсумки змагання дяться

соціалістичного

доярок,

що

систематично

ведуть

боротьбу за те, щоб у nер­ шому році десятої п'ятиріч-

молока на ної груnи

кожно­

r.

nідведенні

n1дсумків

врахову.ались

не

лише кількість олержаної nродукції, а основне ії якІсть, сортність. можцям

суджело

працюють

кра-

ще, підвищують ефективність виробництва, поліпшують якість nродукції. План двох місяЦів по реалізації товарної nродукції вони виконали на 102,1 процента.

Сьогодні nопереду йде колектив слюсарно-механічного цеху, яким керує Альберт Самсонович Григо-

р'янц. Винонавши nлан по валовому виnуску nродукції на 108,7 процента, за підсумками змагання двох місяцІв nершого року десятої

п'ятирічки він зайняв перше місце по заводу. У nарівнянн! з відповідним nepio-

дом минулого року обсяг виробництва тут зріс на 7,2 процента. ГлиООко усвідомивши nос~авлене завдання на нову

дояркам

-

арматурі. Завдяки зусиллям завод­ ських сnеціалістів 1 науко­

вих

nрацівників

чорної

металургії

црона":І;

для

Інституту одержано

арматури з

де-

торго•

ження про вибори районних (міських) народних судів Ук­ раїнської РСР• включити то­ варишів Дєхна Леоніда Панте­ лtйовича 1 Буняк Валентину Петрівну - до виборчоrо бюлетеня для балотування по виборах

них (міських) народних судів Української РСР», виконком міської Ради деnутатів трудя­ щих в и р 1 н в: 1. Зареєструвати кандидата­ ми у народні судді Броварсь­

m

кого мІського народного суДу:

по виборчому округу .М 1Дєхна Леоніда Пантелійовича, 1940 року народження, україн­

інженерно-технічних

пра­

заводу

nластмас;

2.

На nідстав! ст.

36

<<І.Іоло­

народного наf!ОДНОГО

с.удді Броварського суду УРСР в!д ВИ• борчого округу .N'2 1 товариша Дєхна Леонfда ПаителійщІНча; - до виборчог.о бюлетеня для балотування по виборах народного

судді

того

ж

народ­

ного суду від виборчого окру• гу .N'2 2 товариша Буняк Ва­

лентину Петрівну. Голова виконкому

міськоІ Ради депутатів трудящих

О. КОРОТЕНКО. Секретар вюtОикому міської Ради депутатів трудящих

В. БАГНЮК.

Патріотична ініціатива nередо­ торобудівного заводу «Серп і мо .. ЛІН». Підготовкою до суботника

тут керує штаб. З ініціативи де .. річницю з дня нармження В. І. легата XXV з'їзду КПРС свердлу­ Леніна високопродуктивною пра­ вальниці А. П. Постникової та цею на комуністичному суботни­ інщих nравофлангових сощащ­

змагання

грошові

-

ку

Самовіддано несе трудову після­ з'їздівську вахту шва<~ка фtzбрики верхнього

дитячого

трикотажу

Гач.на Сергіївна Лесюн.

Неоdно­

ра~ова переможниця змdгань

девізом

під

«Кращий за професією~.

nри-

вих. При високій якості робіт во­

премії.

110-

на виконує змінні норми на

процентів.

І. ШВАЧКО, громадсЬКИЙ кореспов­

115

дент.

бо тою.

n'ятирічку у рішеннях XXV з'їзду КПРС, робітники цеху вишукую'І'Ь новІ резерви nІдвищення nродуктивності nраці і трудяться з випередженням графіка. Беручи nриклад з комунІста М. М. Герасимова, значно nеревиконують норми виробІтку

робітники Д. Я. Клименко та М. А. Шевчин, токар

В. І. Калашников, тонар-карусельник І. А. Рубаник та багато інших. Щоденно, нарощуючи ви-

робничі темnи, робітники та Інженерно-технічнІ працівники nрагнуть зробити якнайбільший вк.'!ад у дострокове здійснення накреслень

XXV з'їзду КПРС на нову n'ятирічку. Поліnшення

організац!У

змагання стало надІйною заnорукою усnіхів, нових досягнень у виконанні вироб·

ничоrо nлану. В.

БРИЛЬ,

голова завкому.

шевих марок сталі. Витрати на виробництво однієІ тон­ ни цього виду продукції

зменшилися на 6 карбован­ цІв. В нинІшньому році на­ мічається виnустити 50 ти­ сяч тонн арматури із Зна· ком якості для потреб буді· вельників.

~АТАУ).

-

ку

вона й нині у числі правофланго­

1\РМІ\ ТУРІ- ЗНІ\К ЯКОСТІ з видів nродукції <.~:Криво­ ріжсталі~ термозміцнен!й

заводу

машинобудування.

вих колективів московських !!ід­ приємств озна)Іенувати 106-у

nере-

......................................... Державна комісія nрисвоїла Знак якості одному

периментального

Позивні «червоної суботи»

На фото: Г. С. ЛЕСІОН за ро-

ЗМАГАННЯ ШИРИТЬСЯ

трудівники

nро­

живає в м. Бровари по вуJІ. Ів. Франка, 12, висунуту ко­ лективом робітників, інженер­ но-технічних працівників та службовців Броварського екс­

ного суду на підставі ст. 31 «Положення про вибори район­

по виборчому округу .М 2Буняк Валентину Петрівну, 1946 року народження, україн­ ку, члена КПРС, освіта вища

Фото М. Семиноrа.

Все ширшого розмаху набирає соц!алісти~·~;е змагання на ремонтно-механічному заводі. 3 кожним днем

Броварсь-о

контори,

корову закріпле­ 1 завоювала пер­

бець, одержавши в лютому по 307 кілограмів молока в!д корови. Р. М. Шусrь на­ доїла по 271 RtJIOrpaмy, К Семиног no 255.

Усім

нотаріус

нотаріальної

вельного

ського

лограмів. По молочному комnлексу найвищого надою добилась доярка Г. М. Бер­

При

висуну­

цівників та службовців Бровар­

шість. На цій же жердівсь­ кій фермі С. О. Тулуnовз та О. Н. Філіnчич надоїли за минулий місяць по 266 кі­ лограмів. Виробничий показ­ ник доярки О. А. Волкової з ~шхайлівської ферми 303 кілограми молока від корови, Н. М. Беленкової254, П. І. Полях - 246 ні­

змагання

які

кої

ли кандидатів у народні суддІ Броварського міського народ­

ків,

nідво­

Так, О. П. Носко у лютому надоїла по 582 нілограми

Л. І. БреІ"нєва на XXV з ' їз­ дІ :КПРС, викликають у законної

ни дос.І!гти значного nідви­ щення продунтивності худо­

npo

uіа.Jtьно-економі чного роз­ ВІtТКУ радянської країни у десятій п'ятир!чц!, викладе­ ві в доnовіді товq.риша

ножного

торговельного

ця, члена КПРС, освіта вища юридична, народний суддя Те­ тіївського районного народного суду, nроживає в м. Тетіїв, ви­ сунутого колективо:.1 робітни­

го місяця, уже свідчать nевні усnіхи в цій r.npaвi.

МАЙСТРІВ :Величні

заводу

машинобудування,

П'ятирічки ритм трудовий

та

службовцІв

Броварського заводу пластмас 1 Броварського ексnеримен­

ОРГ4Н БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

сиJІИ,

та

ЗАСНОВАНА

юридична,

Закінчують підживлювати

знаходить гарячу nідтрим­

в містах

ce.rrax

і

Украіни.

Учасники масових мітингів ЗООРІВ, які В ці дні ПОВСЮДНО

17

у КО.'ІГ.оспах і радгоспах респуб­ ліки, говорять про своє прагнен­ ня ще ширше розгорнути соціалі­

шість у соціа.'Іістичному

і будовах,

стичне змагання за успішне вті­

лення в життя рішень КПРС.

днем

Зробимо

XXV

«червону суботу»

найвищої

сі~f кварталів підряд тримає пер­

ні енергетиків

з~Іаган­

України, зобов'я­

з'їзду залися

nродуктивності

праці, конкретними ділами відnо­ fіімо на рішення партійного з'їз­ дУ, заявив на мітингу від іме­ ні багатотисячного колективу ки­ ївського заводу верстатів-автома­ тів імені Горького керівник брига­ ди КQмуністичної nраці М. Конон­ Тру;J;івники підприємства зо­ бов'язалися 17 квітня випустити

Включившись у Всесоюзне соціа.'Іістичне З)Іагання. механіза-

намічено

кві'І'Jtя працювати тільки на зеко­ номлених матеріалах.

У деиь комуністичного субот .. ник-а бригади і зміни Ладижин .. ської ДРЕС, підприємства, яке ві­

проходять на ~аводах

чук.

озимину

стичного змагання

працювати з найвищою продуктивністю. Тепер енергетики

ДРЕС розгорнупи сощатстичне змагання за те, щоб до дня су­ ботника виробити з початку пус .. ку епектростанції 50 мільярдів кіловат•rодин електроенергії. У сі, хто ЦЬ(}ГО дня не буде зайнятий на польових роботах, візьмуть участь у бл~гоустрої і озелененні рідного села. Так ви• рішили трудівники колгоспу іме­ ні Жданова Чернігівського району Чернігівської області.

госnу імені Кірова зобов'язалися

nродукції на суму 70 тисЯ't кар­ На весь голос звучить нині в бованців, зібрати чотири багато­ трудових к-о.ттективах Радянської шnиндельних токарних автомати Украї:ни заклик-у день комуні­ nідвищеної nродуктивності. стичного суботника продемонстру-

в першому році десятої п'ятирічки виростити високий урожай всіх сільськогосподарських куль-

Виготовити в день комуністич­ вати свою згуртованість навколо ного субоrника десятки дизмьних рідної Ленінської партії, готов­ двигунів д.rrя тракторів «Т-150», ність втілити в життя грандіозні

тори Троєщинського відділка рад-

тур,

зокре)Іа

зернових

тридцять центнерів

на

-

по

геІtтарі.

комбайнів «Нива» і «Колос» ви- плани комуністичного творення.

рішив колектив харківського мо-

(РАТАУ).

Озимі посіви задовіпьно nерезиму- •••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••• вали, теnер їх по мерзло-талому грунту підживлюють

~rінеральни­ ми добривами, вносячи по півтора центнера а)rіачної се.тrітри на гектар.

На полі працюють два ти трактористів Віктора

агрега­ Михай­

ловича Негоди та Віктора Івано­

вича Ренського . Іздовий Максюrович

Сидоренко

Андрііі безnере­

бійно достамяє на ппощу добри­

ва, а робітниці Галина Тимофіїв­ на Кондратовець і Поліна Петрів­ на Си;~;оренко засипають їх у сівалки. Здагоджена робота сприя­ ла успіху вже внесено доб­ рива на 160 гектарах. Друге підживлення буде nроведено підкоренево.

В. КОВАЛЕНКО.

Корисний семіпар

Цими днями на Поrребському відділку paдrocny імені Юрова відбувся семінар голів робІтничих комітетів nрофсnілки рад­ госnів і nтахофабрик нашого району. З доnовІддю «Про зав­ дання профсnІлкових організаЦій радгосnів і nтахофабрик по розгортанню

соціалІстичного

змагаnня

в світлі

рішень

з'їзду КПРС» вистуnив завідуючий відді,lом сільського

XXV

госпо­

дарства міського комітету Комnартії України С. І. Банжула .

Секретар nартійного комітету радгосnу імені Ііірова В. І. Глушак розnовів про nартійне керівництво і контроль за ро­

ботою nрофсnілкової організації госnодарства. Голова робіт­ кому цього ж госnодарства І. М. Степаненко зуnинився на ви­ користанні моральних і матеріальних

стимулів

у nідвищеннІ

ефективності соцзмагання серед тваринн.иків. На семінарі вистуnив голова міської ради nрофсnілок В. В.

Турпtтко, який nорушив nитання. npo роботу nрофспілкових ор­ ганізаЦІй

no

створенню належних умов для високоnродуктивноІ

nраЦі трудівників ферм .

Потім учасники семінару оглянули тваринницькі nримІщен­ ня вІддІлку, nознайомились з умовами праЦІ тваринників, а організацією масово-nолітичної роботи на фермі. В. ЦИМБОЛJІ.


Важлива 1\омlтет

народного

ралю СРСР у з

кант.

пішно nлани

відnові;tност!

постановою

ЦИ

:КПРС

nроведення

у

народного

nідnриємств, установ,

дів.

закла­

Особливість цьогорічної

звітної

камnанії

тому, що вона

nісля

nолягає в

nроходитиме

Історичного

ду КПРС, в ликого

вано дІють

з'їз­

XXV

обстановЦІ ве­

nолітичного

і

тру;:tо­

водІ

засJІУга

пости

нонтролю

торговельного

будування, хофабриЦІ,

на

за·

машино­

Київські!* пта­ радгоспі еЛіт·

широко

розгор­

нутого соціалістичного зма­ гання за nідвищення ефек­ тивності 1 якості роботи, за

усnішне

виконання

плану

року.

1976

Звіти і вибори стануть но­ вим важливим засобом залу­ чення

до

мас

контролю

широких

трудящих,

дальшого

органІзаційного зміцнення і активізаЦІї груп та nостів по nосиленню

йового

масового

контролю

нанням

за

директив

уряду.

В

xo;:t!

nроведення

і ді·

вино·

1

nартії

пІдготовки

розмову

звітів

виборів

1

зувати

діяльність

груn

та

постів у світлі постанови ЦИ

КПРС «Про партійне нерів· ництво

органами

народ­

визначити

конкретні

захо­

ди по їх усуненню.

На звІтно-виборних зборах необхідно обговорити кон.­ кретнt завдання народних контролерів у боротьбі за

nІдвищення виробництва,

ефективності прискорення

науково-техні чи ого зростання

по­

числа

передових, найбільш ритетних й активних ників , спеЦіалістів,

авто­ робіт· служ­

прогресу,

продуктивності

люди

принципов!.

громадських

інтересів.

Міськком

И~япартtr

комендуватись авторитетні

трудових

ресурсів

і

грошових засобів, зміЦнення дисципліни в усІх сферах виробництва.

Звітам і виборам груп на­ родного ємств,

контролю

установ,

птахофабрик повинні

пІдпрИ­

радгосnів

1

(головних груп)

nередувати

звІти

і

вибори груп та nостів цехів, Ві;:tДіЛКіВ , бригад І іНШИХ ВИ·

що

виправдала себе, коли групи ють

контролю

заступники

очолю·

секретарів

партійних організацій, члени парткомів чи партбюро.

Важливо забезпечити, щоб .

збори трудящих по звітах 1 виборах груп 1 постів прохо­ дили в обстановці високої активності, ді.'!овитост!, nринципової критики недолі­ ків, уважного відношею:я до проnозицШ, направлених на по.11пшення виробничої робо­ ти, побутового і культурногu

робю1чих

ні

цих зборах, по необхІдностІ. обиnаються nредставники на звітно-виборні збори підnри­

обслуговування труднщих, підвищення. дієвості перевір­

ємства чи звітувати

всіх

звітувати про

боту по

свою

ро­

контро.'!ю за вико­

нанням виробничих П!ІанІв завдань,

виявленню

ристанню ництва,

і

і

вико­

резервів

вироб·

посиленню

режиму

економ!У, зміЦненню держав­ ної трудової дисципліни, до­ повісти, як реалізовані нака­ зи

колективів

Є

про

трудящих.

що

звітувати

на­

На

практики.

ного контролю в Латвійській

РСР• . Групи і nости nовин­

nідрозділів.

які

ВОJІОДіЮТЬ необХіДНИМ ДОСВі· дом і організаторськими здібностями. При цьому слід

народного

альних,

інІціативнІ.

товаришІ,

не

матері·

Ук·

раїни звертає особливу ува­ гу партійних організацій на добір кадрів Голів груп 1 ке· рівників постів народного контролю . Сюди повинні ре­

дотримуватись

використання

вимог­

лив! до себе, непримиренні до недоліків. коли справа йде про захист державних і

праЦІ, всебічне поліпшен­ ня якості роботи, раціональ­

і

необхідно всебічно nроаналІ·

з

ти

принципову

роботу дозорців на пІдприємствах. якІ не

а

к.ресле.них nартією на десяту

nідбирати

вести

про тих

лення в життя

n ятир1чку,

трібно

обрання

контролерами

бовців як комуністів, так 1 безпартійних. Це повинні бу­

справляються з виробничи· ми планами. І не лише на· звати причини відставання,

на­

Кандидатури для народними

усіх гос­

кІвський•. Водночас с.'Іід по­

:вого nіднесення в країні. всенаро;tної боротьби за вті· завдань,

1

й

цІлеспрямо­

групи й

народного

контролю

ку, ділянках роботи, з наnрямів виробничої nо.дарської дІяльності.

дозорЦІв.

Ефективно й

юrн!шнього року наст уnних звітів 1 виборів у груnах та nостах

немала

народних

квітні-травні

камnан1g

винонує ,ІІержавкІ соціалістичні зобо­

і

в'язання.

прийняв свою nостанову про

радгоспу, де буде обиратись голов­

1

організацій,

групах

ни

1976

року звІтів і виборів у та

постах,

яких

нара­

вистуnає

на

nідприємстві

організатором ком

всього

вого,

очо·

Грицик,

і

застрільни­

нового,

тримає

пІд

передо­

своїм

не­

ослабним контролем хід ви­ робництва. На рахунку конт­ ролерів багато корисних сnрав по поліпшенню якостІ nродукції, раціональному використанню робочого ча· су, nідвищенню ефективнос­ тІ виробництва. І в тому, що колектив комбінату з року в рік,. З

МіСЯЦЯ

В

МіСЯЦЬ

ус·

забезпечує

та

столярними

кон­

струкціями.

Номенклатура сить

широка.

ЯІШХ

дільницях

і

виробів до­ тому ще

на

не

де·

ство·

рено єдиного технологічного потоку. Однак навіть при тих же виробничих плошах

до

тих.

стосуються,

кого

трудящих .

Забезпечення і

проведення

виборів у

груnах

постах на високому організа·

зац!й у комунІстичному бу­ дівництві стане важливим

nостів

контролю,

розглянути

їх

структури

кожного

на­

уважно

nідпри­

ємства. Слід визначити, скільки доцІльно обрати на· родних

контролерів

етаnом

розпилювання деревини.

но

розширено

та

tlo·

удоскона·

лено естакаду цеху вироб­ ництва залізобетону, збудо­ вано конче необхідну заводу механІчну майстерню.

зміЦ­

органів

на·

І. ДВUРНИК, ronoвa міськоrо комітету

з тим,

nродуктив·

дальшому

системи

родного нонтролю.

щоб забезпечити постІйний контроль на всІх, без винят.

пІдвищит..

у

ненні

народноrо контролю.

якості продукції, підвищен­ ня продуктивності праЦІ на основ! механізацІї виробни· чих

процесів,

технічного

пе·

реозброєння і реконструк­ ціІ заводу, розширення ви­ робничих nлощ, удоскона­ лення Існуючого виробницт­ ва.

Так. наприклад, найближ· чим

часом

но

розширити

склад.

планується

що

знач­

цементний

дозволить

створи·

ти необхІдний заnас матеріа· лів і забезпечити ритмІчну роботу підnриємства, змон­ тувати

установку для вироб­

ництва

закладних

автоматизувати

термІчної

деталей,

технологію

обробки

залізобе·

У Звітній доповІді Гене­ ральний секретар ЦИ КПРС товариш Л . І. Брежнєв на XXV з'їзді nартії відзначив,

тону,

вати

вантажно-розвантажу·

що

вальну

естакаду.

в

умовах

розвинутого

ціалістичного

со­

завданням

є

цех

деревообробки з монтажем нового обладнання. nобуду­

Партійна, профспілкова та

суспІльства

першочерговим

реконструювати

комсомольська весь колектив

організації. заводу добре розуміють, що без дальшого nоліпшення умов nращ та

единамічний і проnорційний розвиток сусnільного вироб· ництва, nідвищення його ефективності. прискорення

побуту

науково-технічного

прогресу.

ня

величних

ри

зростання продуктивності nраці . всемірне поліпшення

тії

1

якостІ роботи в усіх ланках народного госnодарства. З

вати повсякденно. В резуль­ таті бІльшІсть робітників забезпечені добре обладна­ ними побутовими приміщен­ нями з кімнатами для вжи­ вання їжІ. душовими та іН· шими. Благоустроєно тери­ торію заво.:~у. оформлено не­ обхідну наочну агІтацію, з

з

nоловиною

раза.

а

про­

>:ідно nостійно дбати про за· б-езпечення

обладнання

технічного

пере·

та Інтенсифіка­

цію виробництва, пІдвищення

щюдуктивност!

праці.

осво·

єння нових виробничих п~ rужностей. Саме тому цІ nи­ тання перебувають в центрі

уваги

о

колективу.

2

На

стор .

заводі

о

усього цього і складається головне завдання десятої

п'ятирічки ... • . :Колектив під· nриємства nартІйної всяк;tенно

пІд керівництвом органІзацІї по. працює

над

визна­

ченням шляхів І засобІв, обхІдних для збільшення

робництва

і

не· ви­

поліnшення

о

неможливе

уряду .

таннями

виконан­

накреслень

І

пар­

над цими nи­

доводиться

працю­

-

метою

цІ

НОВЕ ЖИТТЯ

Та·

Фото А. Козака.

КРАСИВІШАЮТЬ НАШІ СЕ.!А Приємно і радісно дивитися, І

як швидко оновлюються. красивІшають нашІ села. Взяти, на. nриклад. наше село ПІдлІсся.

За

роки

минулої

п'ятирІчки

цюби, Т. С. Давиденко, І. І. Бу·

сович та багатьох інших тру• дівників села, де зразковий nо­

будинкІв.

рядок 1 чистота.

Нещодавно

відбулося

засі·

дання виконкому Жердівської сільської Ради депутатів трудящих, на якому йшла мова про пІдвищення культури села.

Го-

дниках

На таких бу·

вирішецо

nрикрІпити

дощечки .. з напис.ом: «Будинок зразково1 культури і побуту•. З настанням весни мешкап­

цІ

нашого села розпочали

вже

лова виконкому сільради М. М. роботу по вnорядкуванню своїх Самойленко. аналізуючи п!дсум. присадибних дІлянок і зелецих ки

виконання

рІшення

сесії,

насаджень.

Адже вони

праг­

відзначила, що мешканці села ПІдлІсея зробили велику ро·

нуть зробити своє село одним з найкращих у нашому район!.

боту по вnорядкуванню вулиць та ІндивІдуальних садиб .

К. КУДРЯ, rромадський кореспондент.

на

nилораму,

встановлено

вібростіл, заплановано вста­ новити бетоноукладач. Заnорукою успіхів кожно· го виробничого колективу є дальший розвиток 1 вдоско· налення

форм

1

методів

со­

цІалістичного змагання. Ад· же змагання збагачує життя колективу,

вносить

в

нього

багато цікавого, творчого, нового. Воно народжує по· чуття грдост! за здобуту ne· ремогу, бажання не відста· вати вІд Інших. йти nопере· ду, бути умілим працівни· кo:vr. На нашому заводі стало доброю традиЦІєю для всіх брати активну участь у змаганні. Воно активно впли­ ває на моральний клімат, на настрій та поведінку тру­ дівників. У змаганні беруть участь всі: виробничник зма· гається з виробничником, бригада з бригадою, цех із цехом. Тон задають кадров! робітники, і це досить пози­

-

тивно

вnливає

на

молодь.

Адже ніщо не може заміни· ТИ

МОЛОДИМ

ЖИВОГО,

ПОВСЯК·

денного спілкування з до­ свідченими, заслуженими ви· робничннками носіями кращих рис робітничого кла­ су, такими. як славні ордено·

носЦІ йович

-

Олександр Грінченко,

СергІйович

Андр!· Василь

Щербина.

Олек·

саидра Аврамівна Орлова; ударники дев'ятої п'ятирічки

-Михайло Андрійович

Ган­

умов

nра­

подачу

лtсу

Лимар,

о

До числа найкращих вІднесе­

но садиби І. С. Хомича, М. п. Коваль, С. М . Хомича, М. П, Кушки. В. М. Щербак, І. С. Ко­

тут сnоруджено сільський клуб 1 чимало добротних житлових

жа, Борис Олексійович Хо­ менко, Петро Олексійович

полегшення

механІзовано

гальваник

..................... ++

ЦІйному та Ідейно-політично·

випуск збірного залізобето­ ну порівняно з 1970 роком зріс у два рази. виробницт­ во валоваУ продукції збіль­ ш~лося за n'ятирічку в чоти­

дуктивнІсть праці за цей час на 61.6 процента. У сучасних умовах необ·

І

-

вгорі

зації.

во­

простежити

за їх реалізацІєю і про nрий­ няті заходи проінфор:-.tувати

звітів

талей,

,Іtара Іванівна ЛИТВИНОВА слідкує за процесо.ч гальвані·

Інших

якісний і кількісний склад з урахуванням виробничої

і

головна про·

яка

ти, довести

і поліпшен·

На фото: справа - оператор фарбувальної дільниці комсо­ молка Віра ЛОГІНОВА пере­ віряє якість пофарбованих de·

узагальни­

структуру,

родного

груп

будовано новий арматурний цех. де встановлено більш досконале обладнання, знач­

сільських будівельників най­ різноманІтнішими залізобе­

слід

му рівні, під знаком підви· щення їх ролі як активних nомічників партійних орган!·

зміЦнення

-

мислава база тресту <<Брова·

тонними

дозор­

нІсть праЦІ І забезпечити nотреби будівельників тресту в товарному бетон!. Проведена реконструкцІя ЛІСОПИЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦі ДОЗВО· лила в два рази збІльшити

Наш завод ровесник дев'ятої п'ятирічки. Ще зов· сім недавно це був невелич· кий цех малої потужностІ. а

рис!льбуд•.

народних

ЦІв. У постановІ наголошу­ ється на тому. щоб забезпе. чити дальше органІзацІйне

рІзко

темпи -

тисяч

В СКЛа·

освоєно 8ипуск товарного бе­ тону на автоматизованій бе· тонезмІшувальній установці ЗБ-75. Це дало можливІсть

Нарощуємо

вже сього;:tні

рьох

та районі

231 1 330,

ВІДПОВІДНО

госnодарських та

дуктивності праці

ня якості продукції. .У гальва­ ніч.'Іо.wу цеху встановлено но­ ву вцсокопродуктивну лінію для покриття деталей кольоро· вими металами. За сучасним словом технічної науки облаd· нано і фарбувальну дільницю. Тепер на поверхню різно.wаніт­ них ,wеталевих конструкцій е .Іtаль наноситься за доnо.чогою високопродуктивної апаратури.

і

су

1

дІ яких працює більше чоти·

яку

м.

контролю

Проnозиції

днями прийняло nостанову про прове;:tеиня з квітня

родного

г.

і

заходів.

Бюро міського комітету ИомпартІУ України цими

група.

ховується в мІстІ

контролю ,

виконання

критичні зауваження, які бу­ дуть висловлеНі nід час звіт· но-виборних зборів на адре­

на

родним дозорцям деревооб· рабного комбінату. Група на­

JІЮЄ комуніст

ки

За роки Jшнулої п'ятирічки .'<а заводі електротехнічних ви­ робів чимало зроблено в cnpa· ві дальшого технічногп пrюгvе­ су. Все це позитивно вплину· ло н.а різке nідвищення про­

Іван

Давидович

Середа,

24

березня

Шамрай та іншІ. Ці робІт­ ники глибоко, всім серцем розуміють, що їх щастя в праЦі, радісній, творчій, часом нелегкій. Свій смисл життя вони вбачають в по­ доланні труднощів, у бороть· бі за найвищу майстерність, Бо що може більше ощасли· вити робітника, юж усвідом­ лення

чесно

обов'язку ною

і

виконаного

nеред

народом,

Батьківщи­ перед

своїм

трудовим колективом! трудівникІв

колектив

ляє великою славою. продуктивніше вати

Таких

кожен,

наді·

І чим

буде працю­ тим

швидше

будvть виконуватись держав· ні плани, ростиме могутність нашої неосяжної Батьків· щини, її багатство, поліпшу· ватиметься

життя

Так.

місяцІ

за два

народу.

першого

року десятої п'ятирічки за­ вод залізобетонних виробів реалізував продукцІї на су­ му тисяч карбованців при плані тисячі.

197

Ми

з

192

радІстю бачимо, як

наполегливо

і

послідовно

відстоює Номуніетична пар· тія справу миру, отримуючи нові й нові перемоги. В Ім'я ЦІєї великої справи щоден· но множимо свої трудові зу· силля в боротьбі за пере­ творення

в

Життя

величних

накреслень Комуністичної партії на наступне п'ятиріч· чя.

В. ГОРДОВА, Інженер заводу залlзоОе·

тонних

виробів,

член

КПРС.

1976

року.

о


Sмаrnию-ширакІІІ рамцІ

ВЕЛИКА СИЛА

....

БІЛЬШЕ, НІЖ ТОРІК

КУП' ЯНСЬКИП

елідок чого створилося за­ грозливе становище з підго­

ВІДГОДІВЕЛЬНИИ Видав

першу

продукцію

но­

товкою насінних

вий великий вІдгодівельний комплекс у місті :Куп ' янську Харківської області. На високоавтоматизованій і механізованій фермі передба­ чено

вІдгадовувати

«УВАГУ НАСІННІИ КАРТОПЛІ»

Під таким нашш газеті

протягом

року більш як 25 тисяч голів молодняка, який надходить з колгоспІв сусІдніх районів . Пе­ редова на

технологія

механІзацІя

І!!lсть

добитися

і

го року

комплекс­

дали

можли­

приросту

ваги

майже 800 грамів на добу. Нині понад 60 процентІв м'яса в області виробляєтьсн у великих

спецгоспах

при

затра­

Головний агроном радгос·

пу М. Веремійчук повідомив редакції, що відзначені

ra·

було

надруковано

Картопля в кагатах з підви­

статтю начальника районної

щеним

насінної інспекції В. Каданцевої. У ній ішла мова про незадові.'!ьний стан збері-

жимом охолоджена і переб­ рана. У березні всі насінні бульби перебрано і підготов­

гання

лено до садіння.

посадкавої

картоплі

району,

температурним

ре·

У господарстві обладнано

зокрема в радгоспі «Требу- декілька агрегатів для са­ хівський». Там на той ча~ діння прояровизованих

у восьми кагатах була під- бульб, які хоч сьогодні мо­

комплекси припадатиме до 80 nроцентів виробництва м'яса.

вищена

Заварицького будинку культури вІдбулася зустріч учнів МокрецькоУ восьмиріч· ної та Заварицької серед·

ньоІ шкіл з професором :Ки­ педаго·

температура,

вна-1 жуть вийти в поле.

стриманою ввічливістю Ма· рія Максимівна· завоювала довір'я, і їй доручали дру­ кувати найважливішІ папери, з яких вона брала цінну для розвідки інформацію. У 1944 році Марія Боби­

поставило

- Пане поJІковнику, ра­ дяна:ьк! війська уже тут, у Польщі ... - Хто ти? Що ти гово­ риш? закричав полков­

перед

нею

завдан­

диверсійної групи «Аван• гард» перейшла кордон і на­ лагодила розвідницьку робо­ ту в Моравській Остраві. Вона встановила зв'язки з підпільною

ла,

лися

«Те:\ІПО>>. Працюючи під Іме­ нем «Тамара», Марія Боби­ рєва збирала відомості про відnравІ;у вантажІв залІзни­ цею, про р о боту шахт, зава·

Марією

Іноземних

Максимівною

Бобирєвою. Ії організувала викладач Іноземної мови

Мокрецької восьмирічки Ні·

всІ

радянські

люди.

ДобровІльно пішла у розвід· ку і . двадцятитрирічна Марія Бобирєва ,

залишивши

у

свекрухи трирІчну дочку Та· мару.

РозвІдниця

володіла

французькою. чеською, ською,

нІмецькою

поль­

мовами.

Знала машиноnис. Началь­ ник вінницької поліції -

рєва

у

складі

на які її

по

кілька

ділу

гестаnо

Штайндорф

полковник

щораз

заnиту­

- Ви - радянська роз­ вІдниця «Тамара>>?

Середа,

24

березНJІ

1976

року.

чим

стріч, док

закінчиться

тому

на

nоклала

в

ця

взякий випа­ сумочку

Розвідниця на

nрямо

ня.

Вона

не

nіс­

відnовіла

поставлене

nоnросила

но

nитан­

вибачи­

навпроти.

схоnивши

вона

вjдкрила

пістолет. сумочку і по·

роках у Чехословаччині М. М. Бобирєва нагородже· на · орденом Червоної Зірки, партизанською медаллю І ступеня, медаллю •За пере· могу над НІмеччиною у Ве­ JІИкій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», чехосло­ вацькою «Зіркою nартиза· на»

та

Іншими

медалями.

Вона нагороджена також знаком «Заслужений nраців· ник

органів

nеки»,

чим

державної можуть

без­

пишати­

клала на стіл <~Вальтер . Я і є «Тамара», яку ви шу­

ся дуже небагато жінок. Багато Цікавих епізодів

каєте .

про

Ця відповідь

nригоJІомши­

ла

nолковника. ПіСJІЯ трива­ лої напруженої розмови на­ чальник віддіJІУ гестаnо

здався. Для nеревірки Бобіі­ рєва запропонувала Штайн­ дорфу дати відомості про секретних

Він

агентів

на~вав

кІлька

і запросила до

го

НОВЕ ЖИТТЯ

всі

плани

За виконання завдання в

о

свою

розвІдницьку

ро­

боту у роки Великої Вітчиз­ няної війни розповіла Ма­ рія Максимівна при зустрі­ ч! . Присутні слухаJІи, зата­ мувавши подих. Вона поба­ жала школярам добре вчити­ ся. міЦного здоров ' я, чистого

гестапо.

неба І сонячних днів. Піоне­

прізвищ.

ри nодарували їй живі квіти.

Вони збігалися з вІдомостя­ ми. яні мала <<Тамара» . З того часу розвідниця знала

о

серйоз­

Можете взяти і мій,­

-

ти, що вІдірвала nана nол­ ковника від важливих сnрав,

столу. Сама

Тоді

промовила:

ник ,

зу•

толет. Полновник гестапо вчасно з' явився у її кварти­ рі. Поц!лувавши Марії руку, гість nоЦікавився здоров' ям. І тут же заnитав: Як <<Тамара»?

разів на день. начальник від­

вав :

о

організаnією

водили

rауnтман Драбнер із задово·

ретельністю і

оnеративно­

дів. Тут nідnільницю було заарештовано. На доnитах,

ленням nрийняв на роботу перекладачку. Своєю ану­ р а т н і с т ю,

Коростенському комбІнатІ сІнажних башт стаs

сіла

на Сергіївна Таран. ... ГрІзними були роки Великої ВІтчизняної війни. Нашу землю топтали нІмець­ ко-фашистські загарбники. На боротьбу з ними підн!ма·

мов

інституту

На

Марія рішуче заперечувала. Не маючи доказів, гестаnо ня знайти <<Тамару». Боби· рєва, для якої не було Іншо­ го виходу, дала згоду . Вона вирішила завербувати для роботи в «Авангарді>> виr:о­ коnоставлену особу з геста­ по. Зібравши необхідні вІдо­ мості про полковника Штайн­ дорфа, призначила йому по· бачення. Розвідниця не зна­

гІчного

Житомирська область.

до ладу новиіІ завод по виробництву металоконструкцій. Fforo потужність ..... 13,5 тисячі тонн збірних конструІ<цііІ на рік. У цехах діють иапівавтоматичиt І автоматичні лініі. На фото: дільниця нового заводу по виrотовJІенню метаJІевих куполІs сінажних башт. Фото П. БоіІка. (Фотохроніка PATAYJ.

ЗУСТРІЧ З "ТАМАРОЮ"

того дня в приміщенні

державного

до

18 лютого цьо- зетою недо.'!іки виправлено.

у ряді господарств

тах працІ в пІвтора раза мен­ ще, ніж у звичайних господар­ ствах. У десятій п'ятирічцІ на

ївського

заголовком у

бульб

весни.

гестапо.

сnеціально­

1944-1945

А старша Мокрецької

nіонервожата восьмирічної

школи Любов Jван!вна Мі­ щенко nов'язала Марії Мак­ симівні червоний галстун. Г. ПUЛНlЮВА.

З стор.

о


iW& ::1~ ~~м~~с~:с~І:А::ка~~~ тuиrуІІІУ І /Jtf[@$'3 І!Р!3НІ

C!P!JI.A, 24

сОр.ІІа• а Аиегатом XXV S JІАУ КПРС

каnітанам

ІІuекого

в.ІІа-

аанк• 8 . к. Твхастуnааим.

10.10.

к. т. сСмок І маJІюк•. &аrатосе·

р\АнкІ

ХУАОЖКІІІ

~

1 серІ• . 11.15 J(. т. •ОАии sa всіх, всі sa ОІІ.ноra•. СЛенІнград). 15.00 JІ.окументuьинА те.t•ФІ.. ьм «Роsерав АРУГОЇ uІJІинн•. \5.25 еМи SIIJЙOMHMOCit І прнрОАОІОІ>, \5.40 •МDJІОАІо nJІакетн•.

18.25 1&.53 «І І рщ.:лад» беГJеАtО з ко,нуністів»-на таку тему

~ідбу.1ася вuхов'на

година

честь

з 'їзду

XXV

у

Великодимерській

Кощавого

в

КПРС з усіх

нер сьІіого .Іtаршу

з айняв

змаганні

на

Аtарщрутів піо­

перще

.чісце, 'СТавщи

правофланговtиt у Ш!іолі. . На урочисту вuховну годину були запрощенІ представнuІіи старщого покоління комуністи.

вчитель-пенсіонер Никифор Олександрович Шкарбутько, колищня партизонка Марія . Саве­ ліана Ч ерняєва та кавалер ордена Трудового

Ue -

Червоно,•о Пра пора, працівник ту Надія Мусіївна Драна.

райпобуткомбіна-

.

Було про що розпо вісти Никифору Олексахд­ ро в uчу Шкарбуть!іу, адже він учасник всіх істо­ ричнuх подій нашої Вітчизни, її становлення і розкв іту.

Зата.Іtувавит подих, слухали юні ленінці спога­

ди М. с. Черняєвої про партизанські роки Ве· ликої Вітчизняної війни, про безприкладні подви-

у

СПОРТ

боротьбі

Із зимових видів сnорту_ в Броварах було проведено в юнці сезону чи~іало заходів . Нращі спортсмени міста внборюваЩі особисту першість з багатоборства ГПО. Першою подолала трикілометрову трасу учен иця дитячоюнацьної спортивної школи

-

спортивного

бу з

розрухою

ністю

очолили

відновлено

робtІть

все, щоб

радгосnу

нинішнього

комуніс ти.

народне

і

було

господарство.

Партія

першість

ків

другий

жінок і

8

виконали

шого

нормативи

сnортивного

Пізніше

дала

провести

командну

погода

мІста

з

ми

заводів порошкової мета­ 1 n ластмас колекти­ вами перш ої груnи. Як вияви­ лургн

до

змагань

краще

тувалися лижники

мас,

резул ьтат

пер-

лижних гонок. Основна бороть­ ба розгорнулася між команда­

лося,

їхнІ

1

nІдго­

заводу пласт­

основні

суперники

nосіли друге мІсце. БолІльники

Н.

Барабаш.

л.

Юрченко. Так 1 розnодlли­ була третьою.

захоnлено

вітали

водобудівного

баш програла перемежниці 52 лися мІсця у багатоборстві, На цих сенундн. Третє місце зайняла у чоловіків турнірна табли­ виступили студентка Ниївського інституту ця nІсля стрІльби мала такий

команду

комбінату,

за­

яка

зм аганнях

успішно

дівчата

ДЮСШ

із

Юрченко, Оксана вигляд: rronepeдy Анатолій Людмила Інюшина, ЛІдІя Остапенко. За Сергієнко, потІм його брат Во­ чемпіонський титул змагалися ладимир 1 третій - Михайло Володимир Зотов, Михайло Н~ НоломІєць. Але _все зм_Інилося в лом!єць та Володимир Сергі­ ст ав робітник заводу порошко.' о~танньому видІ пщтягуван- єнко . Переможцем вийшов 1\о­ .. ... тренер на гро- щ на перекладинl, Добру фІ- ломієць. во! металургн, .. з ичну nідготовку продемонстру. мадських засадах Миханло Но. С еред кол ективів другої гру· лолtієць (результат 31 хвили- вали Н?ломtєць і ~аврентьєв. nи вда ло виступили команди

фізкультури Людмила Сервінсьв:а (колишня виховаюш ДЮСШ). У чоловіків, котрі змагалися на 10 кілометрах, призером

на

35

секунд). Не набагато від-

СудДІвська кол егrя, очолюва­

став від нього слюсар шиноре-

шиноре монтного

на директором ДЮСШ Анато­ підnриємства

мантного заводу Володими.D.. лієм Ниловим, визначила nере­ Сергієнко і представник ДЮСШ можцямн першостІ М. НолоВасиль Драгом ан . мІйця та братів Сергієнків.

заводу,

09034 1

фабрики.

Б.

а!Іто­

меблевої

JlИt:ИИ,.

майстер спорту СРСР.

t ............................... .. ~ .................. """"""1 ЛИ СТІ В t АВТОБАЗІ .Ni1 2 : : Пересувна механізована : КОЛОНа .Nir 8 І У редакцію надtишов тривож- t потрібкі; : t тресту «Броварисільбуд• : ний сигнал про 1розбазарюваиия ; начальник авторемонтних : :: запрошує на роботу секрет а·: СЛІДАМИ

tІЕНАДРУКОВАНИХ

комбікорму

в

«Рудня ».

n лем птахозаводі

: : : :ри-друкарку. Звертатися ка 8JJ.Pecy:: t інженер по техніцІ безnе- : : :ки і новій технІЦІ. t : м. Бровари, вул. Ме1·алур- Z : і технік по обліку гуми 1: гів, 4. Телефон 19-5-68. Адміністрація. : : ГСМ, t :• : : шофери І-ІІІ класів. : -ммн~мммммммммм-м : автослюсарі ІІ- V розря-; :дів, . : Броварському райву:шу :. а_втоелектрики ІІІ- V роз- • зв'язку • рядtв, і НА РОБОТУ Т~РМІНОВО • IV V І : ПОТРІБНІ: t мотористи розряд в, ТЕЛЕГРАФІСТИ, к_арбюраторники l l -V роз-; ЛИСТОНОШІ ПО ДО• рядtв. : СТАВЦІ ТЕЛЕГРАМ. оббr'иu ники 0 динаки :t • : забезnечуються : електрозварники lV-V: гуртожитком. : розрядів, 1 АдмінІстрацІя. : мідники ІІІ- V розрядів. : ~--..а ~ - ' "" ' " ' ' '• ' ' ' '• ' : Звертатися ка адресу: : • "'""•"

відомив н ачальник районного від-

r.

з ак.

Ко-

Жителька* с. *Кали:івки о. В.

Куржій

скаржилася, що у сіль-

ському фельд шерському пункті не

видають хворим листків непраце-

ральної районної лікарні В . І. Са-

мойленко відповів на цей лист, що адмініст,рація цегельного заводу неодн оразово пред'являла

претензії районній лікарн і віднос-

но необгрунтованої видачі лист-

ків непрацездатності окремим ро- t

бітникам. З метою

кращого об-

м. Бровари . вул. Щолківсь-;

t•

хворих фельдшеру : ка. 1. І хати автобусами ММ; і

Броварському хлібозаводУ

*

*

*

:................................ }

надходять листи,

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ

у яхих трудящі запитують, чому х ~ орих на бронхіальну астму не

--

!

,.-.г~.,..."..

~

-

ська РСР.

Тменарис

«КОІаJІь

иєєв•. К. т. с Шахова

16.15 1&.45

lrop Євстиr•

wко.11а•.

К. т. ХуАОЖНІЙ те.ІІефіJІЬМ дітей сп·ригоди &уратІва•.

.М.

2

серія. Новини.

18.0Q 18.15

•Ленінський унІверситет м\пьЙІ)о ні в•. с Програма пода.11ьшаї бо-

sa

мир

І

мІжнараІІИО

спІврабІтииnтво•.

к. т. Фіяьм-конuерт «РосІІськІ народнІ пісні в обробці С. Про-

18.45

каф 'єва• . сРозпов\D.ає

19.15 19.45

К.

т.

Т.

С.

Прем'єра

ХУАОжнього малюко. 3

Миьцеа•.

б'агатосерІІІнаго

телефІІІьму •Смак І

серія. ІнформаuІАна nрограма «Час•. К. т. МІжнародн а 3устрІч ~ хо-

21.00 21.30

кею:

3бІрна

ШвеuІї

3

3

-

spa-

ансамбJІю

расІАськоУ

СЗапаріЖJІІІІ),

nіснІ

17.30 •Міжнародне жИТ1'я>. 18.00 • П ' •тнрІчка ефектнаностІ ті•.

І

Варашилавградс•ка

тажиа

фабрика.

rpaa).

3бІриа

-

Му3ичнніІ антракт. ІнформацІАна ·nparpaмa «ІІІсті•. Міжнародна товариська sустрІч фут6оJІа : s6Ірна &DJІгарІУ

сСаітла а

12.35 15.55 16.00 16.45

17,15

(

s

фІзико-матема•

nep&o друга. 18.30 • На музичній орбіті•. (ХаркІв!. , 19.00 Інформац\ Ана· прог{Іама сВkтІ•. 19.25 К. т. сПапІтра•. Р•nортаж 3 вне• школа.

творення•.

20.10 20.50 21.00 21.30

«Геометричні

Пере дач а

тааки •Слава праnІ• . ПереJІача трет11. •ПІ~ні В. Шаnова.11енка•. •На добраніч, діти!• . Програма •Час•. СМ.).

О. Гла3унов . •Раймонда•.

Висrа•

ва Одеськоrа театру оперк та баJІету. (Одеса). В перерві ае-чІриІ новини.

-

фІпьм

кІнцІ тунмю• .

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Новини. (М.). ГІмнастика. (М.). К. т. Зустріч юнкорів Те.ttСТ)'ІІ.\Т •0РІІІ» lІtІІегатом XXV s'Ysдy КПРС ІІІnітаном ALttкara ІІJІаванна В. К. Тнхоступоаим . (М . ) . Праrрама nepeJJ,aч. ТеJІtфІJІ·ьм «Остами& nоJІюваина•. ІО.М Ma.ttЮ.f\JІI\ конuер.т.

9.00 t.IO 9.30

11.50 12.05

тичка

я кострико-

перервах

-

«Яб-,18.00 РеспубІІІІ'анська

(ВароwиJІав-

s •бІрна СРСР . (БопrарІи). 20.45 •На JІ.о6ранІч, АІтн!•. 21.00 Праrрама сЧас• . (М.). 21.30 ХуАОЖІІІІ nриrодннu•кнІ

СШвеuІя). В

-

Чемпіонат СРСР з борщ·ьбн. дз\Оо АО. Па закІич•ннІ ИОВИИtІПРОГРАМА УТ Новини . Народин А телеунt•ерситет. Фа.• купьтет науки І техніки. cYnpu~ ІІІкия якістю•. У днІ шкільних канікул . «Театр •Ліхтарик•. СднІnроnетровськ). Праграма передач. За накрес.пеннями XXV s'їsu КПРС. •Наука І життя~. І Всесоюзний фестиваІІь ху дож• иьої ~амодІяльної народної твар• чостІ труАящих. Концерт чопові• чо\' хорової капе11и сПр,аметеА~. (Львів) . «Екран МОJ\ОдИхі>. сБудеМО МІЙ• ~тр амн• . Ворошнловград).

9.05 9.30 10.00 10.40 11.40 12.10 12.50

ПРО.ГРАМА НА ОБЛАСТЬ

Д1111 учнів І курсу 11ищ. ХІмік. (М.). НавчаІІьнІ nередачі

квітні. СМ.). дІІR cneo,luicтia

прафтеху'ІИо

s

·

'/

.\старІ'і

народиаго гос• поАарстаа . М .) . К. т. Екран навчального кІна. (М.). НавчапьнІ nер•дачІ муsнки У квітні. (М.) .

( 10.10 10.15 s 11.15 К. т. •ОАин sa всІх, асІ аа одноНавчальнІ передачі 3 пІтератур• re». {JІеиІнтрад). у квітнІ . СМ.) . 12.00 К. т. ~ ди\ wкІJІьинх каиІкуJІ. дІІ• тих . хто астуnає до aysla. «ЗеJІеіtніІ ІОГННК> . Математика . сРоза ' я5аНИІ иеріа13.05 ХудожнІй тепефІІІьм сКайrисиs ностей•. 13.20 к. т. ФІsнка. •Хан• Атабао•. лі. Звук•. (М.). 14.$0 Іспанська мааа. СМ . ) . 13.50 К . ... •дійові особи та виконав• 15.00 НІм.еuька мова. СМ.). ul•. 15.30 •ШуІІаю дорогу 1 житті» . (М . ). 16.15 Протрама nередач . 16.50 Праrрама nереJІач. 16.20 Екран сту дента-заочннка. 2 курс. \6.55 Екран студеита-sаачннка. 1 курс. Вища математика. «ОбчиС.ІІенн• ХІмІя . •Коро•І•. Спасаби аахнсту ІІА

караs1і•.

18.30 19.00

К. т. д

20.15

К. т.

JІОІУІІТ>.

...

дІтеІ. •ВсесаітнІІІ tІІІ-

(ЛенІиrрад) .

ТеJІе•урнu сНааатор>. Іt.зо •Гарн3онт> . {ЛенІнrрад).

ВечІрн• кька. МуJІьтфІJІЬм

•Про смугасте цонен 11 •. СМ.). :Ю.3О •За бе3nеку руху~. 20.40 Коиц~рт олерноТ му•нкн. 21.00 К. т. Че .. nіонат СРСР 5 бароrьби ,11,310-JІО. СМ.). 21.30 ХудожиіА фіІІьм «ДрузІ• (М) 23.01! ІиформацііІиніІ виnуск с.Деиь · ;а Анем~.

ЧЕТВЕ.Р.

25

БЕРЕЗНJІ

ПРОГРАМА

9.1 О К. т. ТІ мнастн ка. 9.30 К. т. На nриз шаІІба•,

ЦТ

КІІубу

еЗопота

20.30 21.00 21.30 22.40

К . т.

Заміна

дл• дітей. •Місто моЕ•.

(Ленінград).

Телефільм •Партн3анською tтеж• кою Гайдара•.

•Біпьше хороших товарів•. (М.}.

К . т. ВечІрно казка еГорохоанІ стручок городній старичоІ<•. (М . ) . К. т. •ВІд 14 до 18•. (ЛенІ нград}. К. т. Чемпіонат СРСР 3 бароть• би дзю-до. (М .). ХудожнІіІ фІІІьм •Якщо тн муж. чина•.

К.

Л,

т.

(М.).

•Комnо3итори

дичко.

України•.

!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

-

t•мммм•ммммммммм••

ПОБУТКОМБІНАТ ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА

МЕШКАНЦІВ,

І t

!

кюрвому кабінеті, який пра­

викоиуютьсв такі

послуrи:

1

видалення врослих говІлих нІгтів,

видалення мозолів, ка стуnнІв , n 'ят.

масаж ІJir

1

оро­

1

сщосарі, електрики,

t.

;

робітники у mиворемоит. :

; :

чист­

стуnнІв

; 1

НА РОБОТУ ПОТРІБНJ:

старший інженер•каи.

структор,

nерукарні по вул.

4,

::

Броварському

шиноремонтному заво~_r

: : : : : :

• :

що в педв­

цюс у дамському залі цент­

Кірова,

19.30 20.15

Інтеrрuів.

змінних у подаІІІних ІнтеграІІах>,

Редактор Є. ФЕДЯИ.

БРОВАРСЬRИИ

ралькоУ ·

nодаііІних

18.30 19.00

Ін.

інженер-конструктор,

ний цех,

t

робітники у цех «Ізолу•. t Адміністрація.

~

АМ МММММММММ~ММММ~

Адміністрація.

І ка роботу !ерміиово потрібні: головня..

економІст,

на-

f

v роз- І чальник ВТН, начальники:

Адміністрація.

І цехів, начальник віДділу кад-;

І t VI розрядІв, фрезерувальни- : :ки, стол~ри-черsонодеревни~ S t ки,Звертатисв художник. : ва адрес": !

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Одинаки забезnечуються гуртожитком.

.

АдмtвtсrрацlІІ.

.

І

: Б З J • : м. роварн,. вул, алізнич-z : на, 5, ",. !Ві ....... : ~м стр...,..... •

:

Адміністрація.

~~-- ~ ................................. ~~ р;;:~ :оО"~<"# оО' ........,..~"~~,.,...",.о ....~..:+оС"оІ ~ 1'..:-41 4#:0'чІ~~., • ."....._,..:'!",,,".,~.:-#ооС'##,,.,.# - • _,..о.&JЬ:С'"оІ' q . #l'~...;;r"-~4'# ...;::;::::;::::.:

•НОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган

6paaapcxoro rоркома Коммунистической парти в VкраІПІЬІ, rородскоrо • раАоавоrо Советов депутатов трудящвхсs КневскоІ облІСТ8о

r азета

ряду.

теслярІ, rоJІоввий бухrалтер.

nалаток

". ... ~,.~...

розрядів,

старший електрик

електрозварники IV-V- VI розрядів,

.

"?вщ~ми~, що у третьому каартавати цим методом

lV-V

к. т. сПо рІдній країнІ•. Естои.

15.15 15.45

СРСР.

І

ду,

6аrатоо

•Час• .

слюсарі

ПОТРІБНІ:

сСмок І малюк•.

серія.

Спортивна програма: І. МІжнарадІІІ товариська •У~тр\q футбоJІа. Збірна БоJІгаріі збірна СРСР . 2 таІм. СБолгар\я); 2. Тнраж •Спорт>~ ото• ; МІанарадиа sустрІ~ s хокею. Збірна Швеції 3б\рна СРСР. перІоА. (Шаец\11) , По •акІнченнІ новини. ПРОГРАМА УТ У АНІ mкІJІьннх канІку.ІІ. сДав!иочак•. Концерт. СХаркІа). Иоанна . сfкран маJІоднх•. сМоJІОАа гаарАіа у строю•. CBapomнJІaar.paA). Праrрама nере:аач. СіJІьськоrосnадарськиІ\ тижІІtнь•. ТеJІепJІакат «Цифри нашого СТІННІІ>, Концерт народного вакального

слюсар-сантехнік V розря-

Пересувній механізованій колоні .Nil 15

'

Головний лікар центральної рай онної .~ікарні в. 1. Самойленко

зб1льшиться, й можна буде ліку-

МІJІІОК>. 2 серія. 1(. т. ІнформаuіАна праграма

18.20 18.30 19.00

2

І рів, завІдуючий господарст- 1 ................................. t вом, інжене р-хімік, слюсар S ~~~ fY-VI розряду, токар! V- 1

ВІддІленні районної лікарні. кисневих

t t

!

до гАзЕти дзв онпь по ТЕЛЕ ФОНУ 19-3-18.

.1!ку~ть киснем у тераnевтичному

ЛІ . юлькtсть

Кан-

• "' •• •• •• •• •• •• •• •• ...~ ~............................... .. : Броварській мебJІевіІ t І фабриці t

НА ПОСТІn-ну РОБОТУ

П. А. Нишенку зараз дозволено : 41, 120 ~о зуnинки сРемонт-: ~ видКава ти лікарняні листки 8 : но-мехаючний завод~. : с. алині в ці. : АдміиістрацІJІ. :

До редакції

настрій• .

К. т. Прем 'r ра багатосерійвого худомнього ТО'JІефІпьму сСмок

ІІУИЬКО.

!

здатності. Головний лікар цент-

слугонування

сІІtеІІІІИИА

АН

~----

-

серійииІІ художній тмефіJІьм.

ротьби

-

!

риський суд племптахозаводу, поді.~у внутрішніх справ Д.

церт.

11.15 11.45 12.00 16.35 16.40 16.53 \7.00

: майстерень,

Окремі факти підтвердилися, і матеріал и наnравлено на топа-

К . т.

особисто­

першість

маJІJОВІСУ

чJІеи.коресnаиАент Г. Афанас~ав.

8.

-

розряду.

сnриятлива

змогу

кожному

-

чолові-

14

сУ

3.

Фото М. Семиноrа. Всього

т.

вІАаа СРСР

21.00 21.30

мир­

ее-

сонце•. На sаnнтанн• те.. егJІtАачІв вІдnо-

пов­

діти росли щасливими під

JІAR

БуратІво• . І

Новннк.

К.

19.00 19.36

ІПІСОЛИ,

nоназала О. Інюшина, третій-

-« Тр ебухі в ський» Наталія Бара-

комуніст

ним небом В ітчизни. Потім з привітанням виступил и піонери загону імені Олега Кощавого. Від їх імені рапорт зачи­ тала Надя ЛИЗУН (фото вгорі). Юні ленінці запевнили комуніс тів, що гідно продовжувати­ .иуть славні бойові і трудові традtщії радянсько­ го народу, будуть вірними справі партії. На закінчення діти вручили гостям квіти і пам'ятні подарунки. Н. ЖЕРИБОР, учителька ВеликодимерськоІ середньо!

ства віджи маннІ, лежачи в упорі, сильнішою від своїх молодших суперниць виявилася

розряду.

Інструктор-методист

за

сказала

покоління Н. М. Драна. - І tиколи, і буdівлі, і поля все було спалене, f'переоране» фащист· ськи.ии мінами та снарядами. Та героїчну бороть­

ДверІ стрілецького тиру й спортивного залу на дерев оо б­ рабному комбінатІ були гостин­ но розчинені для проведення решти видів nрограми з бага­ тоборства.. Відмінно вІдстрІлялися Л. Юрченко, О. Інюшина й Н. Барабаш. у третьому виді багатобор­

Людмила Юрченко. П час 13 хвили н 27 секунд. Це значно вище, ніж nотрібно для дру-

гаг о

Тяжкими були для радянського народу піс·

-

АІтей сПригаАн рі•.

18.00 18.\S 18.30

ги комуніс тів у боях за визволення Ьатьківщини . лявоєнні ро!іи,

середній школі. Загін ілtені Олега

К. т. сНаука СІоОГОАИІ>. К. т. ХуАа•нІt теJІефІом

К. т.

\ 10.30

тиефіІІІоМ.

--

ІЬІІОJlRТ ва УКРІRRсКОІІ

asr.txe,

НАША АДРЕ<;Аа u,

Іуп,

255020,

БРОВАРИ,

.

Ки1вс•ка,

ІМ,

.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82: аастуnвап oeJІanopa - 19-4-47; аІдnовІІІ.аnьноrо секретарІ, . aiAJІiaJ c!JI•cьxoro rосnоА&ІІСТІІ, ІоРесnов• дента мІсцеаоrо J)ІJІІомоuенва - 19-3-18; atu!JIIІ а~мвмоІОС'І'І. масово! робота, фотокоресnо•.аеате

- 19-4-87,

.

'

І

Газета аиJІОJІІІТІо

~

І ~ІВТОРОІІ, с:е. реду. : 6ятввn0ю. l..,cyCSo'l')',

..,rаsетв сяr

wОРІІІтУ

сП оа 84 8 ,. ,

~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~co~u:~•~•~,~~~~~~~~~--·,,,,,,~~~•·r~~~~~;c 111 ~~~~~ ~·~ ~~-,~

ІНДЕКС 61964, Броварська друкарм КиіІІськоr:е QОJІуправлjииа 1 !:Правах андавиицтв, ПОJІіrрафЦ І кикжкоаоІ торфJІf. вуо11. Киівс:І:>ка. 15:4,

~ам. 1482-1 QS90.~

·

#47 1976  
Advertisement