Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРА ТН,

3маrання ДВОХ районів

ЄДНАI1ТЕСЯІ .м

47 (3353)

П'ЯТНИЦЯ

B~e ширше ,розгортається дійове соціалІстичне змага,ння мІж ТРУДI,ВНИlками Броварського і Баришї,вськOf'О ,раЙоlІЇ'В. Готуючи достойну зустрІч 50-річчю утвореНІНЯ Союзу Радянських Соцlал.іс­ ТИ'ч,них Республік, обидва райони добилися ,певних успіхі,в. Подаємо дані ПІРО хід ВИ1робництва продукті,в т,варинницт,ва і птахl,вництва

14 КВІТНЯ

1972 Ціва

р.

в

першому кварталі

КОП.

2

БаришІвський

Ви'роблено центнеріlВ молока сільськогосподарських угідь

126,8

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНОІ ПАР'J.'ІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОУ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОУ· ОБЛАСТІ

Ще

тільки-но вишнева розіллється

по

Плюс-мінус

до

першого

стави сподіватися ний урожай.

пальним,

весни

ретельно

Погодні

оглядає

Плюс-мінус

Одержано

д.о

першого

яєць на

сонце

за

веснузустрі­

нермом

За цей час багато довелося йому ви­ конувати

зими

вивозив

на

плантацію

добрива, напровесні готував грунт. Зараз досвідченому механізаторові дити

доручили

Не забарилася виїхати на поле і обслуга. РобітниЦі Раїса Висоцьна, Віра Поки­ дько, Мотрона Бондар, Ана­ стасія Понидько, Ніна Ви­ соцька і Ольга Висоцька на чолІ з ланковою Ольгою Пин­ дюрою за кільна хвилин роз­ вантажили

машини ,

ни ,

і

картоплю

заправили

над

полем

гати.

Завтра - всі па кому nісrnuчnuй

суботнuк! -+--

високою

темпи

!

би,

у;бригаді.

заненко і Володимир Машев­ ський доставку її в поле. Злагоджено і ритмічно пра­ цюють по шість робітниць на обслуговуванні двох агре­

авто­

саджал­

поплив

жінок забезпечують

25

своєчасне перебирання кар­ топлі, а шофери Григорій Рі­

рів­

гатів.

Ударною

номірний гуркіт мотора.

У другому роцІ п'яти­

-

нинішньої

зорі до зорі працює два агре­

працею

відзна­

чаються тракторист Іван Ан­ тонович Труба і машиніст

Річки, розповідає брига­ дир першої бригади вІдділка NQ 1 Іван Пилипович Машев­

звернулися

трудящих

їх

робіТКОМ ~роФсПілки, ворить

сенретар

го­

відділкової

парторганізації А. о. Пет­ ренко, потурбувалися про організацію СОЦіаліСТИЧНОГО змагання

між

агрегатами

і

про політмасову роботу серед робітників. Щоденно підби­ ваємо

підсумки

визначаємо

змагання,

переможців.

Но­

лективам агрегатів вручають­ сп перехідні червоні вимпели

і грошові премії. Часто в по­

щоденно

міжнародні події, новини з життя нашої країни, про під­ готовку до 50-річчя утворен­ ня Союзу РСР, .успlхи і зав­

ному з НИХ, всю площу дбай­

ки» тракторист Анатолій Миколайович Нишлянов і машиніст Іван Дем'янович Сулима. Партійний комітет

стають

ливо готували з осені. Внес­ ли по 80 тонн гною і 300

літрІв амІачної' води на гек­ .'ар.

Зараз одночасно

5-6 гектарів 4,1 гектара. Не

з са-

від

них

і

А

на

при від­

дання

ства терес

-

Ще

4

вчора

в

агрегати,

а сьогодні-6. Як тільки розкидаєм

гній,

в

полІ

працюватиме

ще більше саджалок. Словом, до 20 квІтня і руки помиємо.

Але ж поспішність

викликають у

господар­

жвавий

ін­

робітників.

Бригада

вже посадила

половини

Союзу Микал .

ніколи не

Торік в радгоспі одержали з

150

центне­

рів картоплі. Непогано. Відрад­ но, що зобов'язалися цього ро-

на

весняних

щі до му

Пухівський

запалити

ЗАСІДАННЯ

СОЮЗУ

І

РАДИ

КОМІСій

СПРАВАХ

РАДИ

НАЦІОНАЛЬНОСТЕИ

ВЕРХОВНОІ

РАДИ

СРСР

12

квітня у Великому Иремлівсьному палаці відбулося спі.льне засідання ко­ місій у закордонних справах Ради Сою­ 'Jy 1 Ради НацІональностей Верховної

Ради СРСР. Члени иомісій приступили до обгово­

весняно-польовІ

роботи, слід було органічні добрива внести uцe пІд зяблеву оранку, чого не зробили. Цьо­ горічна зима була суворою, і вивезений у поле гнІй так змерзся, що лише кілька днів тому можна було його вносити під веснооранку. Це і :затягло строки підготовки площ, садІн­ ня бульб. Ще зараз у господар­

рення

переданого

Президією

Верховної

Республікою Німеччини, підписаного 12 серпня 1970 року. Голова комісії .у закор~онних спра­ вах Ради Союзу, член ПолІтбюро ЦН НПРС, ceKpeTap~ ЦН НПРС М. А. Сус­ надав

слово

міністрові

закордонних

справ СРСР А. А. Громико, яний висту-

. пив А.

від імен.! Радянського уряду. А. Громико відповів потІм на ряд

,

На внесенні органічних і мі­ неральних добрив працювати­ муть трактористи Василь Дя­

ченко, Петро .мОГИЛЬНИЇl, Воло·

Частина механізаторів бу- ~ ~ хаде . зайнята на підготовці ГРУН- \ ДІІМИР Строкач і Микола Топі- ~

Нурчат по осені рахують!

по

50

тонн

на

~

ту та сівбі зернових і зернобо- ~ .,

бо вих культур.

Активну участь у суботнику візьмуть бригади,

гектар гною, вдосталь Мінераль­

них. По 160 центнерів на круг зберемо! Звісно, упевненість хо­ роша риса керівника. Алеж і з фактами не рахуватисл не можна. СадІння картоПлі роз­

робітники яку очолює

садової Василь

Міщенко, будівельники, праців· никн тваринництва та інші тру­

дівники радгоспу. В ремонтній майстерні слюсарі і токарі го­ туватимуть до жнив збиральну

техніку.

П. директор

ВОЛОХА, радгоспу.

вала розкачка, в загіНці працю­

вало лише ледве

3-4

агрегати,

які

Останні

виконували денні завдан­

ня. Уже шість днів водять свої агрегати

на

картопляних

план­

таціях Микола Гнатенко, Воло­ димир Олефіренко, Олександр Нузьмик, Петро Лобко та іншІ і лише 11 квіТня вперше кожен

~~~~ОТ!С?с~Ю~I~IЯКО_ ~

муністичний суботник. У держ-' племптахозаводі «РУДНЯ» йдуть ~

з них перевиконав виробниче завдання. Отака продуктив­ нІсть картоплесаджальних агре­

останні

няються

в

рІвники

господарства.

таку

гарячу

П.

'

ДЕСНЯК.

запитань, UЦO стосуються позицІї Радян­ ського Союзу в рІ'зних аспектах мос­

господарських роботах та на благоустрої центральної сади­ би буде зайнS!то більше ста чо­ ловік. А всього у суботнику

Депутати, які виступили в дебатах на повідомлення

міністра

закордонних

Національностей Верховної Ради СРСР . (ТАРС).

ньо- ~

і де

бітників. На польових і внутрі­

договору.

справ СРСР, підтримали договір мІж СРСР і ФРН. Обгово,рення договору буде продовже­ но на черговому засіданнІ комІсій у за­ кордонних справах Ради Союзу і Ради

хто

працюватиме, який обсяг робіт буде виконано. На підготовці яаеіннєвої картоплі буде зай­ нято 186 чоловік, які перебе­ руть за .в.ень 40 тонн бульб, будуватимуть телятник ЗО ро­

пору ке-

.

приготування до

го. Штаб визначив,

гатів. Дивно , що нею задоволь­

кидає:

ковського

маши­

к у .1ЬТУРИ.

Фото п. Теплюка.

ж

розса.до-садильними

нами саДИТIІМУТЬ ранні овочеВі!

на повний хід . Юлька днів три­

Ради СРСР на висновок комісій Дого­ вору між Союзом Радянських СоціаліС­ тичних Республік і ФедераТИI!НОЮ

лов

ни

радгосп-плем­

Перший прорахунок допуще­ но восени. Замість TQГO, щоб

ня.

загадково

ЗАКОРДОННИХ

Шевченко і Василь КОІ<УН. Во­

На фото: заправка сад­ жалки картоплею. На трак­ торі І. А. Труба, на сад­ жалці .- машиніст П. О. Ви­ соцький ( крайній справа).

вникнути в дійсний стан справ;

СПІЛЬНЕ

~ трудитися механізатори Васи.ль

рівні.

птахорепроДУктор.

Вносимо

j ~

\ рів бульб з одночасним внесен\ ням у грунт мінераЛЬНIІХ доб\ рнв. По·ударному Вllрішили

квітня і на високо­

20

агротехнічному

норми -

,посаДfIТИ за день по 10 гекта- ~

В. ПОЛОТНЯК.

Нічого не скажеш, перекон-І ну зібрати ще більш - по 160 ливо. Але коли детальніШе центнерів з гектара. Але ж, щоб добитись цього, потрібно було б

,вдвічі перевиконати

диться з подвоєною енергі­ єю, прагне повністю поса­ дити картоплю на всій пло­

почали лише 5 квітня, в той час як сусіди провадили цю роботу

прискорити

всіх

,ся зібрати по 200 центнсрів \ картоплі з гектара, дали слово"

;

трудові звершен­

на

до

наСЛідувати!

На роботах буде зайнято 550 \ чоловік. Механізовані ланки \ Віктора Строкача і Костянти·, ~ на Кокуна, котрі зобов'язали- \

Федорович працюють

Садіння картоплі в розпа­ лі. Нолектив бригади тру­

відведеної

гонах,

Степан Люди

високопродуктив­ но використовують весь світ­ ловий день.

стві пІд картоплю не зорано 80 гектарів . На своє виправдання директор В. І. Чернишенко

У

-

сумлінно,

ще з осені по турбуватись про врожай , зважити наявні резер­ ви, чітко організувати роботу хліборобів

закликом

ком, визначено фронт робіт, ~ завдання бригадам, ланкам. ,

площі, добавляє керуючий відділком, Герой Радянського

Hel\\lle ...

красить. кожного гектара по

колективу

більше

По caдlHH~ картоплі радгосп стає ясно, що не така вже рай­ «l{расилівський~ у районному дужна картина, як її малює Ва­ зведенні займає найнижчу схо- силь І'Іосипович. Справи з са­ динку. На 12 квітня з трьох- дінням картоплі далеко не втіш­ сот гектарів посаджено лише ні, навіть кепські. Темп польо33. Строки садіння бульб надто вих робіт ще:гільки розпочинає розтягуються. Але це чомусь набирати розгІн. Тим часом, не тривожить керівників госпо- весна теж не чекає. Господар­ дарства. Головний агроном Ва- ство втрачає кращі строки са­ силь І'Іосипович Остроушко на- діння, а весняний день рік строєний оптимІстично: годує. Прикро, що про це зга- З садінням ми дещо зап із- дали красилівські керівники в нились, та ближчим часом про- останній час і вирішили втраче­ гаяне надолужимо, наберемо не брати авральним методом. загінцІ працювало

політінформато­

з

райоиу

ПРlшлад. Як і в попередні роки, су­ ботник буде святом комуні­ стичної праці. У нас створено штаб по керівництву суБОТНИ-,

-

mеl\\ПІВ І

потрібних темпІв.

бувають

ри і агітатори. Іх бесіди про

«суперни­

почин

ника. Плосювчани ра зом з ко-!

ський, бригаді заплано­ вано посадити 130 гектарів картоплі. Щоб одержати по 110 центнерів бульб на кож­

площі нормі

худо-!

підтримали

леКТlІвами робітників за водів порошкової металургії і торго­ вельного машинобудува н ня

лі

картоплю

продуктивністю

гаряче

москвичів та колективів пере· ДОВИХ підприємств Київщини про проведення 15 квітня Все- ~ союзного ко~!уніСтичного субот· ~

Петро Олександрович Висо­ цький. Своїм агрегатом вони садять

+

року

Трудівники ·радгоспу «Плос­ ківськиіі», зобов'язавшись від­ з начити ювілейний рік Бать­ кіВЩИIIJ! багатими врожаями і

ЗУСТРІЧАЮТЬ

са­

нартоплю.

минулого

+16,5 528,0 +56,0 25,8 3,8 47,0 + 7,0

ВИКОНУВАТИМЕМО ОСНОВНІ РОБОТИ

Сонце в поnі

сільськогосподар­

ських робіт. Ось і нинішньої

року

Плюс-мінус IliPОТИ першого кварталу ми,"улого року

тракто­

,.Ja Іван Антонович.

минулOf'О

кварталу

дорІд­

стримали

року

ку,рку~несучку

Тому картоплярі роб.аять все, щоб надолужити прогаяне. Цьому сприяє добра органі­ зація праці. На плантації від

товність.

П'ятнадцяту

умови

дещо

садіння картоплі

ВYlзли, поспішає, щоб до ви­ ходу в поле обслуги при­ вести машину в бойову го­

чає

на

ми'нулого

кварталу

-СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ j

ному небосхилу, а Іван Тру­ ба вже порається біля свого «Т-74». Заправляє його

107,1

гектарів

Вироблено м'яса центнері,в на сто ге'ктарі.в с/г угідь

дінням вносимо по 2 центне­ ри наліЙ-магнезії. Є всі пІд­

за­

дале­

сто

Надоєно MOJIOKa кілограмі,в нак<фову

САДІННЯ КАРТОПЛІ грава

на

Плюс-мl,нус до першого ква,рталу

+18,1 580,0 +53,0 15,3 + 2,1 55,0 + 1,0

РІН ВИДАННА ЗЗ-Й

цього ,року:

Броварський

візьме участь З65 РОбіТНИК.іВ

службовців.

Зароблені

внесемо у фонд п'ятирічки. В. МАКСИМЕЦЬ;

секретар партбюро.,

\ \

".:оо#'

і

г.роші

\ \

t ,

0#'0#'''''' ..."q, ... ., о#' , . " . . , .


;

..

1 111 1 11111111111111111111111 11І11I1 II Ш II IIIІІIІ III I ШIIIІІІ I IIIІІ IІ II I IІIIІІIІІIІІIІІIIІІ1liIlIllII I IllIllIIl I IIlШIIIIIГ ·

І у §= s

50

= §== §

Чергова

~ = =

~ Е

Е

§

§ ~

Е

§

§

§

§

= = = =

s

СТОРІНКА

~

ГРОМАДСЬКОГО

ДУСІ ДРУЖБИ НАРОДІВ

ВІДДІЛУ

бесіда

на

повів про своїх друзів, з якими служив в одному підрозділі. Вони представляли одинадцять національностей нашої країии: росіянин Насєдкін, lI'Iолдаванин Божинар, татарин Нізамеєв, литовець Радішаускас, україи­ Ці, білоруси та інші допомагали

ціалістичну державу, в створен-

один одному

ні ЯІ{ої величезна заслуга нале·

вали за успіхи свого підрозділу .

жить вождеві партії

= = = = і§

і

народу

с у 8 О рою перевіркою .міц­ ності СРСР була Велика Віт­ чuзняна війна. (З Постанови ЦН НПРС ~ Про підготовку до 50-річчя утворення Союзу РаДЯНСЬ і\ ИХ СоціалІстичних РеспублІК») .

навчанні,

НІ! дО музеїв Київського заводу

воїнами головну увагу приді­ ляють прищепленню їм високих моральних якостей, вихованню в дусі братерської дружби на­ родІв, безмежної любові до Но­ муністичної партії і Радянсько­ го уряду, ненависті до ворогів миру і соціалізму. Зараз в центрі уваги підготовка до 50-річчя утворення Союзу РСР. Цьому присвячуються лекції, доповіді, бесіди, зустрічі. На­ довго запам'ятали юнаки поїзд­

залпи

« Арсенал>.>

імені

Леніна

і

Чер­

яних не раз наносили нищівний удар по ворогові. - У нашому підрозділІ, говорив Павло Артемович, -

вонопрапорного Ниївського вій­ сьнового онругу, де хлопцІ ді­ з налися багато Цінавого ПрQ бойове минуле столичного про-

нальностеи.

фронтовнків У грізні дні

~Тна()чнення :JaB()"y електро-

ма ВИСОКИМИ урядовими наго-

служили ~ ВО'Jц ' НИ б різних Haцi~- летаріату

технічних виробів поповнилось новим стендом - «ВОНИ бились за Батьківщину». На ньому фот{)Графії працівників

родами. Нині підполковник у відставці Морозов працівник відділу кадрів заводу, бере активну участь у військово-па-

згуртований, бойовий колектив, лої війнн. яний не раз відзначався при Вміло поставлена виховна ровиконанні завдань командуван- бота позитивно впливає на боня. З того часу пройшли роки, але і зараз перед моїми очима йову підготовну юнаків. На

П 'lдприємства -

ветеранів вій-

НИ віц ICO\ТI;дaTa д'о

ника -

,піt:\'ПО,1'КОіВ-

представників різних Т ут: РОСIЯ.

тріОТИЧІІОМУ вихованні

молоді,

прищепдює їй високі моральні

національностеи.

якості. А ось Ф от.о каштана .

як і

ка. І за ЙОГО плечима

U

ни, українці, бу,Ij()РУСИ та інші, в ті

в О,lIН"''''' строю ГРОі"или

111 1' " ,

"1

б ур· е l:lfН і дні пліч-о-

.

."

U'.П,

.

німецько-фашистських

загарб-

ників і японських самураїв.

РОlсіянин М. П. Юлов вiJД'дalВ Радян ській Армії 27 років, пройшов шлях від курсанта до інженера авіаційної дивізії, ви-

ховав чимало офіцерів для Ра-

іЦЯН'СЬ:IШХ Ві:Й!СIJко,ва-По:ві-nр;яних Сил. В 1945 році брав участь у

воєнних

.

ДІЯХ

проти

. .

МIЛlта-

ристської Японії. Зараз т. Ні-

лову вже понад шістдесят. Та підполковник

тепер в строю.

у

відставці

і

В трудовому.

Він -

майстер цеху, ударник К'О" l уніI СТИЧ,НОIЇ IПірачі . Оч Оіл,ю ваний ним колектив

:1

місяця в

::, ' З<1:ВміIС'Я1ЦЬ ВIІІКО'НУ.є IВIllР'ОllfНИЧI ~анНlЯ на 120-130 П'роц?нтів·. Славний бойовий шлях в роки минулої війни

також росіянин

пройшов

М. Ф. Моро-

зав, :за що відзначений багать-

наш

фронті

Цей СПИСОК можна

Не раз вивішувались для огляЦікаво

проходят&

про-

по вивченню

вони

використовували

JfllЯ

удосконалення CBO~Ї оволодіння

Сил.

су-

Юнаки

l'Іатронів.

колективу

-

Відчутну

у Єфрейтора Юрія ЧУПРИН1\11 на петлицях такі ж ембле­ ,Ш, Я1кі бу.'!И у йо,го батька­ артилериста в роки Великої Ві'І'ЧИlШЯНО1Ї війни. В,'!у'чнlВІ був тоді вогонь нинішньог.) вчителя ГОГО.1lівської серед­ ньої ШКОЛИ Михайла Трифоно­ вича . Естафета фронтовика ·в

мінник

никами

зово

розвіднинів. Свій виступ перед йовою

справу

юнаками

зробили партійне бюро та зав-

ветеран

планшетом, з

підприємства.

яким

планшеті

зберігся

технікою,

пройшов

... Гідне

список

не,

бій-

навчальних

НИМ

завдань .

На фото: Єфрейтор Ю. Чуп­ ринка.

ЗА УСПІХИ В НАВЧАННІ

у

б

старанність

виконання

0-

поповнення, грамот-

Фізично

щорічно

з

підроз­

внутрішнІм

ілюстрував ро:шорядком.

фронтовими шляхами. А в тому

оформлено

бувають

й

зна омляться

бюро

відзначав

Юрія, чітке

допомогу

періодично

де

активіст

комсомольського

старшина у завод, а юнаки з своїми настав-

ИрупськиЙ.

нині від­

навчання,

,.:\і.1У. ~Сlпішно ЗaJкіll'ЧIfВ партій­ ну школу. Іtомандир неоднора­

часті гос- з підрозділів ЧИВО. Иого пред-

друзів,

С.

ВИПУСКНИК

-

громадського життя. Він член

ті навчального пункту. Недав- ставники ·часто ЩJ.відуютЬСЯ на завітав

надійних руках.

цієї ШІШЛИ Юрій

навчальному пункту надає один

Ветерани війни _

продов-

нашого

на

загартоване,

Радянській

дає

АРМії цей

ців взводу - представників навчальний пункт . З рі:зних війодинадцяти національностей ськових округів, Флотів і фло-

стенд, присвячений героям Ве-

ликої Вітчи :mян()ї. Шдполковник-іиженер за-

нашої неосяжної Батьківщини . тилій на завод надходять листиПриходять на навчальний подяки від командирів, повідом-

І

ПУНІ{Т

і

ті,

хто

не

так

давно

лення

про успіхи у навчанні

і

:!вільнився З рядів Радянських службі вихованців навчального [ЗБРОЙНИХ Сил. Приходять, щоб ПУНІ\ТУ.

П. ИИРИЧЕНКО,

працІвник

здавати

нальному

ФРОНТі він командував взводом

пасу

почали

норми нового комплексу ГПО.

ніввікового ювілею Союзу РСР .

Це 3 Їх ініціативи

роиних

До послуг майбутніх воїнів

110 сюди відставці

ком ПРОфспілки

татутів

міжними спеціальностями. Бра-

підприємства.

воїни ідуть у

корисну

з

МИ

перших рядах за гідну зустріч

Хорошу,

заняття

б' ф' м плакати ' інше уна терська друж а допомагала нам Дlа ІЛЬ и, . у бойовій обстановці, допомагає очн~ння, автомат, карабін, ручвона зараз в труді багатонаціО- пий кулемет, дос:гатня кільність

'

жити. І\ОШПllні

мину-

тактичної, .строЙовБУ підготовки ,

майстерності,

електрообладнанНІЮ. Виробниче

130

ПОДВlІГи

сокими урядовими нагородами.

дальшого

йові традиції. Зараз т. Данько ОДИН 3 крап'их спеціалістів по

центів.

героїчні

НОРОТRочаснl перерви між бон- автосправи, ЦсИВіЛЬНОї зОббОІ:ОНИ,

ветеран ПРИМНОЖУЄ славні бо-

з авдання виконує на

і

бо атир' Нав ' д вогневому рубежі вони демонг І. . J - струють високу майстерність.

Юсухнов та інші вlдзиачені ви-

чи-

малий шлях по фронтових доНа трудовому

дружнии,

рус Осавицький, заряджаючий ду мішені допризовників Петра узбек Маназаров, водійтатарин росія- nUулеби та Бориса Харченка. нин Зягин, кухар

ставці українця Ф. Я. Дань-

рогах.

. .

правжН1

ув

ники грузин Хахіашвlлі 1 біло-

у ВІ'д-

-

і с

е

в НАДІЙНИХ РУКАХІ

Начальник навчального пунк-

пало щастя служити в частині «катІОШ»,

ЕСТАФЕТА­

вболі­

ту старший лейтенант запасу В . Чесноков, його заступник по виховній роБОТі капітан запасу М. Соколенко, ветерани -війни, в своїй роботі з майБУТНіМИ

знаменитих

в ОДНОМУ СТРОЮ

в

Володимиру Іллічу ЛеНіну. - Суворою перевіркою міцності СРСР, - продовжував ветеран, була Велика Вітчизняна війна. Народи нашої

країни в єдиному строю героїчно бились і самовіддано працювали в ім'я захисту своєї соціалістичної Батьківщини, спільної перемоги над ворогом, показали світові чудеса стійкості і мужності. Цю думку т. Лобода підтвердив прикладами .з бойового минулого. А пригадатн колишньому фронтовику є що. Славний шлях пройшов він в роки Великої Вітчизняної. Иому ви-

§

ВІйСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

навчаль-

ному пункті була присвячена ПіВВіНОВОМу ювілею Радянсьного Союзу . До майбутніх воїнів ;,авітав капітан запасу П. Лобода . Уважно слухали його юнаНІ! . Павло Артемович говорив про нашу багатонаціональну со-

ЯК ТОБІ служиться?

громадського

поділитись думками про служ-

відділу в1йСЬRово-патрlо-

Д. ИАЦЕНЕЛЬСОН,

бу солдатську, міцну армійську

тичного виховання.

дружбу.

І

Токар

Петро

громадський кореспоид.еит.

Завод порошкової

Ворожбіт роз-

металургії .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Командир сім', бойово' -

Віднині

товаришу

на

вас,

сержант,

кладається

по­

велика

від­

-

спект. ко вої

-

Зараз

і

повідальність вчити і виховувати підлеглих.

товки,

Адже

Рядовий Сущевський 3 вогневої Дмитренко

у

кожного

характер,

нахил.

забезпечить

Успіх

BMiHНJlI

дивідуально ти,

свій ін­

працюва­

згуртувати

колен­

тив у бойову одиницю. ці слова Офіцера сержант Анатолій

Дмитренко пам ' ятає й досі . З вогником при­ ступив

він

до

виконан­

ня відповідальних і по­ чесних обов'язків командира. Придивляв­ ся

уважно

солдата.

дО

ІЮЖНОГО

Відстаючим

організовував

взаємо­

допомогу.

у вільний час воїни вивчаЛІі Статути і на­ станови, поглиблювали політичні знання.

Рядовий Леонід Ко­

валеlll{О

відставав

по

політичній

підготовЦі .

Сержант

Дмитренко

почав

навчатися

додатново. правильно

з

ним

Допомагав вести кон-

вих

Новален­

відмінник бойо­ політично! підго­ один

воїнів

з

передо­

підрозділу.

Володимир не встигав підготовки.

ВЗЯВ шеф­ ство і над ним. На за­

няттях

показував,

правильно

яl{

готуватись

до стрільби. Потім сол­ дат

тренувався

стійно . вправу

конав

В з

на

результаті, автомата

ви ­

«відмінно».

Анатолій

Дмитренко

родом з с. Броварського

Перед

само­

Бервиця району.

від'їздом

в ар­

мію односельці дали йому наказ вірно служити Батьнівщині, пильно ну

охороняти

працю

мир­

радянських

людей . І Анатолій ніколи не забуває напутніХ слів. Він зарекоменду­ вав себе старанним, дисциплІнованим

сер­

жантом, який багато працює над підвищен-

НЯМ своїх воєнних І по­

літичних знань. У підрозділі

слу-

шать воїни різних на­ ціональностей. Це­ дружна, боНова сІм'я, яка

разом

дянським тивно

усім

ра­

народом

ак­

3

готується

до

50-річчя утворення Сою:зу РСР. В перших рядах

іДе

ваш

земляк

сержант Дмитренко­ майстер своєї справи, відміннин боНової і по­ літичної підготовки. Ми його бачимо у нав­ чальному

нласі,

де

до

ТаlКТИЧlне дило в

'Н3.!вча'н,ня п:р'о!хо­

складній

обстановці Однак для натренованих, фі­

зично загартованих

BOIНlB

ні­

як.ї труднощі не страшні. Зма­ гаючись за Гідну зустріч 50річчя утворення Союзу РСР, вr)Ци діяли так, як у справж­ ньому бою. Серед тих, хто від:шачився, _

_

о наш земляк 3 С. Рудня мо­

лодший сержант Микола Дени­ сенко. Як і належить класному спеціалісту, він ШВИДКО і без­

послуг воїнів спеціаль­ на ! політична літера­

помилково виконав

тура . Анатолій уважно

командира .

стежить :за всім новим,

За у,спішне Івико,нанн,я на,в­ чального завд~ння Микола

що з'я,вляється У газе­ тах і потім

журналах, щоб розповісти про

це підлеглим, товари­ шам по службі.

В.

Старшина НІКІТІН.

На знімку: сержант А. Дмитренко. Фото рядового Є . Желєзнова.

о 2 стор. Q О НОВЕ ЖИТТЯ О П'итиици, 14 ------=-~~-=------------------------------~---------

квітни

1972

у с і ввідні

одержав короткочасну відпуст­

ку з виїздом додому. Радо зу­ стріла. сина Оксана Степанів­ на буд івельниця племзаво­ ду.

На фото: молодший серИ\ант М. Денисенко.

року


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .М.

На трудОВій вахті - KOICOIOJlbCbKO-МОJlодіжні Міський комітет винні

ЛКСМУ, пеР-I--

комсомольські

організації

Приємно відзначити, що

10.

f((}ЖНИЙ

з них

:ваяв

нічних і мінеральних

добрив на

гектара

2600

і вже внесла

комсомо.ТJьсько-молодіж- слова

32

ництві

з них в рослин-

а в тваринництві

-- 22,

рів

-- зібрати по 185 центне­

картоплі з

гектара,

комсомольсько-молодіжний

треба

добре підживити грунт.

тив дояр.ок з радгоспу

кілограмів мо­

880

такий результат колективу за

Багато про

ще

можна

самовіддану

розповісти

працю

сільської

§ КШlшmпmпШШlІІПШШШПIШJW •

~

ОЛОНКА

~

ІІІ 11І11І11І 11 11І1 Ш 111І11І11І11І111І11І 11 111І

~

ЧИТАЧЛ

~

~

Незабутня

~

зустріч

у Аtинулому році колектив Адже кожний комсо­ ~ ~ радгоспу «Плосківський» досяг колектив, § значних успіхів у виробництві молодий трудівник рад­ ~ сільськогосподарської nродук­ птахофабрики активно ~ ції і набагато перевиконав

комсомолії.

мольсько-молодіжний кожний госпу

і включився в боротьбу за достро­ ~ план продажу державі молока, § м'яса, овочів і картоплі. Ваго­ кове виконання планів дев'ятої

п'ятирічки, став на трудову

тонн

ту,

сільськогосподарському ви- кожний гектар відведеної площі. добрив на свою площу. робництві Броварщини нині ство- Бо знають, щоб дотримати свого Успішно стартує у 1972 році них колективи,

По

Захарівна

перший квартал цього року.

l'

рено

пилияй.

--

.lанки на рощ)"ffiТЬ Т~Мlпи робіт, бо­

радгоспів та птаХОфабрик рай 0- соціалістичні зобов'язання і роз­ РЮТІ>СЯ, ІЦ()б ДО 20 квіт'н'Я !ПOlвнk­ ну в повсякденній своїй діяльнос- горнув напружену БОРО1'ьБу за ТЮ j на BWCO'K()',(Y <.н:ротех,нічн-ому ті спрямовують зусилля комсо- Їх виконання. Так, комсомоль­ рів-ні зак'і,НlЧИТИ сruдін!ня ка'рт'(ш~і. мольців і молоді на успішне ви- сько-молодіжна механізована .ТJaH­ Не відстають від богданівців і рішення завдань другого року ка по вирощуванню картоплі 3 молоді t;артоплярі 3 радгоспу п' ятирічки. Зокрема, це характер- Богданівськоі птаХОфабрики, яку « Гоголівський». Механізована но для комсомольсько-молодіжних очолює комуніст Федір Хилько, ланка комсомольця Миколи Ка­ колективів, праця яких в остан- ще взимку пішла в наступ за чанова зобов'язалась на 65-гек­ ні роки знайшла широке визнан- маЙбу.їй урожаЙ.l\'10лоді механі­ тарній плантації виростити по ня і в господарствах нашого ра- затори вивезли по 50 тонн орга­ 150 центнерів бульб з кожного

йону.

Праці Марія

лока від кожної фуражної корови

У ці днім,ол~д'і]ЖJні 'механі::JIовюні

'підвище:ні

лістичної

присвячену

50-річчю РСР.

--

вах­

славному

ювілею

утворення

Союзу

Інструктор

батькам, старшим

врожаю. І х руками nро­

§ ряків. ~ за

нам

11

§ березневих канікул.

поліеТllленовою

плівкою,

~ зранку шкільне подвір' я заnов- § ~ нилося дитячими голосами. Уч- 81

§ ні

~ варське

ро­

тинах

вкрита

повилась

молода

лапатим

цвітом. Ta~1

натягнутих

З-під

листям

~U90З4.

~ Невідомому солдату, де горить §

листя

виглядають

IS вічний ~ нуть

рясно­

то

плоди.

Уже декілька днів збираємо новий урожай, зустрічає нас кеРУЮ'!lІіі тепличним відділком ИОСІІП ЙОСІІПОВІІЧ Малюта.

восьмого

березня

високі

-

-

§

і

Радянської

В. І. Леніна

екскур-

знову і знову за­ CKPOA-lНістю

і

ве-

~ ли'lЧЮ його nОЛУА-l'яного життя.

~

наших

робітниць

13-15 О~ірки

внростили

по

кілограмів і більше. Але це ще не все. Наш від­

-

ДІЛОК

вирощує

всіх овочевих

також

розсаду

КУo\lЬТУР дЛЯ Мічу­

рінського відділка, і в наших теп· лицях можна ще щось поба'!IIТИ.

по два·

надцять кілограмів плодів з квад­ ратного метра площі дали слово робітниці зібрати нинішнього се­ зону при завданні сім кілограмів. - З певністю можу заявити, що зобов'язання буде ВlІконане, -го­

ворить кеРУЮЧIІЙ.

партії

ходив дорогий ~

~ та.IЩ, творами, особисти.llи ре­

праВIІЛIІ КlІянам перші сто одинад­

ННЦЬ. А вонн

§ стичної § держави

§ чами вождя, § ХОnЛlOвалися

від­

'цять кілограмів огірків, а зараз здаємо ЇХ '!ерез день. Всього зіб· рали і здали сім тонн. У теПЛIЩЯХ зразковий поря· док. Вопи розділені на секції, у кожнііі з яких господарюють чо· ТИРИ робітниці. Тут вирощуються огірки сортів «Вір-51?», «Передо­ виі'!·40», «АлмааТlIНСЬЮIЙ». На стіні біля вхіДНIІХ дверей прикріп· лено акуратні таблички з соціалі­ CТlI'!НIIMH :юбов'язаннямн теплич­

колись

~ санти ознайомилися з докумен-

-

Двадцять

§ рах, де § Ілліч.

І В музеї засновника КОА!уні- S

гудина,

то тут,

B~.гOHb і ніколи не в'я- § КВІти, з хвилюванням ~

~ пройшли по тротуарах і екве- ~

шпага­

з

Бро-

-

автопідnри є А-І ств О

§ ... rOCTUrtHO зустріла Москва S ~ юних плосківчан. Вони відвіда- ~ § ли Червону Площу, пам'ятник ~

в якийсь дивовижний, казковий світ. Тут так багато зе­ лені, що аж не віриться. Від зем­ лі І майже до самого прозорого густо

розмістилися у ав-

~ ставили шефи радгоспу

трапляєш

по

швидко

§ тобусах, які їм люб'язно пред-І

по­

бітниці по'!инали висаджувати розсаду огірків. А тепер цей ку­ точок не впізнати. Коли відчиня­ єш двері теплиці, зразу ніби по­

даху

І

І І ось настав час від'їзду. Ще

бувати більше двох місяців тому. Тоді в теплицях, тільки-но вкри­ тих

преміювала

~ скурсію в столицю нашої Бать- ~

люд­

довелось

господарства

допомогу

І ківщини - Москву, яку було § здійснено нещодавно, в дні §

У ЦЬО!-fУ чудовому куточку літ­ руками,

дирекція

цю

~ сімдесят учнів поїздкою на ек-

r8п.. в-.:.l OГIPX~ ськими

бра­

~ чевих культур зібрано 200 тонн і 400 тонн кормових бу­

ЙДУТЬ

створеному

-

~ полено понад 60 гектарів ово­

ФОТОРЕПОРТАЖ

природи,

школи

~ там і сестрам дійову допомогу

§ овочів

ньої

середньої

~ 'Іас літніх канікул вони подали

§ СВОЇА-І § ранні

мІськкому

ЛКСМУ.

ський», яким керує Герой Соціа-

учні

~ члени виробничої бригади. Під

~ на догляді за посівами і зби­

С. ПРИСТУПКО,

колек­

«Русанів­

~ му частку у ці досягнення внес­

§ ли

Торік багато

Вологою, добре втоптаною стеж· кою йдемо з робітшщями Ніиою Марківною Лу'!ко та Ніною Дени­ сівною Васюк у протилежний бік теплиці. кою

За

знову

прозорою

перегород­

потрапляємо

зелені. TVT так же

в

царство

високо

ЛИСЬ, тяг'нучись до сонця,

зіп'я­

дебелі

стебла. Не ймеш віри, що в цеіі час можуть БУТIІ такі помідори. - Оці вищі, - пояснюють ро­ бітниці, COPT~ «Зарево», а НІІЖ,

§ всенародною

§

§ §

§

Теплично·парннкове господар~TBO ,на B:'Ji-1і."ку ,ве,lИ,М'. І 'С!(ф~3Ь КИПИТЬ У ці дні напружена робо· та. у теплицях з газовим обігрі· ванням на площі два гектари йде збирання огірків, а поряд у ДВОХ такнх же теплицях, споруд(Кених торік Прll допомозі шефів із заво­ дів пластмас і «Арсенал», робітни, ці Вllсаджують у грунт розсаду. До 15 квіПIЯ ВОІІІІ впораються з цією роботою. У парниках ГО1:0ва розсада до висаджування у від­

Радгосп

.ltюбов'ю і береж- §

На фото: вгорі ліворуч - робіт­ ~ ливістю до історії наuюї Бать- ~ ниці Катерина йосипівна Терлюк, ківщини, до боротьби трудовоУляна Онопріївна Онашко та Ма­ го НорО ду за свобод!! і незарія Єгорівна Бурда готують зіб­ ~ лежНlСТЬ, утворення llерщої в 8

чі сорту «Український теплич­ ний». У третій декаді квітня поч­ немо збирати врожай.

КРIІТИЇl ГРУНТ.

§

Історичний А!узей вразив нас ~

рані огірки до відправки; вгорі правору'! Ніна Марківна Лу'l­ ко та Ніна Денисівна Васюк до­ глядають поміДОРІІ; внизу лівору'!

-

йде садіння

теплнці

з

розсади

га:ювнм

ВНи:JУ праворуч

огірків

обігріванням;

-

робітннці Мот,

ря Іванівна Юхта і Тетяна на

Крук

ранньої

120

П. ТЕПЛЮк.

загартовують капусти,

тися'!

якої

штук на

Івків,

розсаду виростили

площу

2

Фото

~ Союзу РСР.

~

автора.

~

Уlті побували також на Ви- ~

• ставці досягнень в народНОА-1У ~ ~ гОСIl0{)uрстві, Трет'яковській га-І

~ ~epei', на Л eHiHCbKи~ горах та ІІІ ~ lНUI~Х tJuзно,/них }41СЦЯХ

сто-

§лиЦl.

~

На бсе жuття заllам'ятаєть­

~ ся

на.'>! ЦЯ

цікава

подорож.

S~ Члени ~чнівської бригади щи-І ро вдячні дирекції радгоспу за

гек·

тари.

«ВеликодимеРСЬКIІЇI».

у

§ світі соціалістичної дl'р:жови- ~

ЇЇ

§і

оргаrtіЗatjїIО.

Вони

виріщили

цього літа самовіддано

по-

IпраЦЮI3t1ти на радгосnних

~ нах,

дОПО,110гти

ла-

TPYдiBHиKaM~

~ села у проведенні еільськогос-§

І!§ nОдарськ;:'( ;~б~~ИЛЕНКО,

~I

вчителька.

с. ПЛОСl\е.

І "Ми - внуки Іппіча" І

~ Натаку теА1У відбувся жов- § § теняцький збір учнів третього ~ ~ класу

Погребської

§ школи

середньої ~

на тваринницькій фер.ні ~ ~ радгоспу імені Кірова. Робіт- §І

§ ники

:zоказали

гостя,,! ~ep-,!y,

І познаиО.мились з A-lехаНlзаЦl€Ю

~ трудомістких робіт,

~

БРОВАРИ, Калинів­ ка, Семиполки, Літки, Пухlвка, 3азим'я, Го­ голів, ТребухІв ... Такий неповний перелІк пунк­ тІв нашого району по яких пройде шостий етап Всесоюзного походу комсомольцІв і молодІ по мІсцях революцій­ ної, бойовоі І трудово! славн радянсь,кого . на­ роду, присвяченого 50-

надати ветерани вlйии І працІ, первнинl оргаиlзацlї ДТСААФ, до­ бровlльиl спортивиl то­ йового минулого, вста­ иовити новІ Імена ие­ вІдомих досІ геро'ів громадянсько! І Вели­ кої ВІтчизняної воєи, зустрІтись з ветерана­ ми вІйни І працІ, допо­

ия

могти

про ІсторІю раЙоиу.

комсомольським

органІзацІям

широко

молодІ.

Учасники

життя за честь, свобо­ ду І незалеж нІс т ь БатькІвщини, внесуть у щоденники иовl данІ

ходом

пропагуватн

че ознайомитись з ви­

нести рІвень вlйськово­

створено

значними

патріотнчного

Визначено його

походу--ближ­

місцями

о

бо-

трудовІ

бойовІ

традицІї,

П'ЯТНИЦJl,

І

пІд­

вихован-

14

квІтня

Цими

шІ

рІччю УТВQрення Союзу РСР. Мета

рут.

походу вІддадуть шану тим, хто вІддав своє

У

кожнІй

мольськІй

1972

року

путь.

днями

пер­

внрушать

в

КерІвництво

по­

покладено

на

райоииий

штаб

при

мІськкомІ ЛКСМУ (на­

нашого

чальник Н. Тютюнник).

комсо-

У спІх справи вирІ­ ШИть висока органІзо­ ванІсть, творчІсть І Іні­ цІатива. ВІдчутну допо­

ор.ганlзацlї штаб

загони

походУ. марш-

могу

варнства.

В червиl цього року вІдбудеться районний злІт учасникІв походУ, иа якому буде підведе­ но його пІдсумки. Кра­ щий загІн одержить право взяти

в

обласному оглядІ. Отже, в похІд, дру­

свої

досягнення.

Жовтенята

комсомольським

НОВЕ ЖИТТЯ

в

розповіли І

свою

§

чергу §

§ звітували перед батькаА1U /ІРО ~ .

~ успіхи в навчанні і сусnільно- ~

§ корисній

роботі, про те, як го- ~

~ ТУЮТЬСЯ зустріти 50-річчя Все-

§

ІЗ і_\lені В. І. Леніна. і§ ПотіА! відбувся КОlЩерт

§!

~ союзної піонерської організації ~

§ дожньої

ху- ~

caA-toдіяльності. Особ- ~

nрисутніА! § ~ вис.тупи жовтенят Валі Криво- 1811 § бок, Тані Ткаченко, Віті Улеі§ ливо

сподобалися

і щенка

працівники

церту

та інших• • Після

феРАlи

кон­ nо-

-і~~с;ували гостей СА-taчним Обі-І

зІ!

органІзацІям покликанІ

о

участь

про

о. БОВТЮХ, К. член штабу.

ДАВИДОВ, райониого

голова ради ПlонерськоІ

.

дружини.

W/A"Z/AJYHHНA'"AVA'AYAVHНA'"~~

3 c'l'Op.8


ВЖЕ

РОКІВ 'МИНУЛ'О , як

15

Галина Іванівна Карпенко, за­ кінчивши педінститут, почаЛ1\

r,ТI,СЯ

працювати

р()Uоти. ГО.'Іовне:

вчителькою

Ось в Тані П. при виконан­ ні самостійної р()боти не вихо­

приладів, організовує матема­ тичні ве'!ори, найбільш здіб-

багато

дить

приклад.

Вчителька від-

НИХ підготов.rJЯР. до математич-

Галина Іва­

разу

помітила

це,

них

Весь час на уроці відчува­ висока

4[) хвилин

мате­

матики у Семиполківській се· редній ШКО.'lі. За цей час во­

активність.

виконано

нівна вчить

на уроці

мисдити . Весь час

:3а

дітей

підійшла

і

кі.1]ькома запитаннями спряму­

нада

дає запи-

думку

учениці.

І

так

диною

нівна

у

педколективі

і

Побувавши

на

уроці

на

АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЬКИ

мате­

що

Гадина

на глибоко знає індивідуальні осоБЛИlЮсті кожного учня.

добре

допомогою

весь час . Весь хід уроку про-

ки? » , Уч,ні

думаний до ниць.

« а як 'ви Ю'1Маете?». ,В!мію'fЬ 1П00ріВНІ()івати,

апіlВ'СТaJ&1Я'f1f,

Темп уроку швидкий, діти .. са-

МІ І 3

та' н ,ня: « Я'К? » , ·« ч,(»му? » , « зві'д-

",зага.лЬ'НЮlВати. J

того,

запитань

увагу

"

Il{)!C~IIДO'i!lHOCTI, ЩО. 'СІПРЯМО:~УЮТЬ

засвоюють поданий ма-

у'ч, шв :.'1'0 1П0шу1Кl В,

теріал.

' РО3lВ І Я'З':!Н-

ІваНІ'вна

ПРИДІЛЯЄ

працює

над

бесідами.

житті

За це

Ц!О

щиро

поважають

В

її

!

люди.

ПЕРЛОВСЬКИИ . '

учнями

З&3.

виготовденням

методкаБІнетом

з хокея: з

раЙвно.

Щодня

ВАРШАВА. (ТАРС). На очах росте і м()додіР. столиця Народної

Польщі . В самому

центрі

підні~IaЮТЬСЯ поверхи

шуємо

HOBOCI~-'b

будинків. Щодня в місті тепер за­ селяється понад 120 квартир.

міста

одного

а великим ентузіазмом працю­

з вади

найбільших в Європі готелів. Одя-

гаєть'ся ІВ 'р.иШТОlва' ння і «'CT:tp,e мі- В

варшавські

будівельники

(Передача

Н8

пісню».

Наша

16.55 -

афі­

IZIVJI!UН'H.инA"/..IW"HHHHH..IW"AVН'H.m

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

першому кварталі, здавши 130 тисяч квадратних

СТО » , а на околицях з'являються більш як ці.чі квартади красивих ЖИТДОВИХ

СРСР .

-

програма-УТ

ша. 17.00 .На ланах республіки». (Запоріжжя). 17.15 «Для тих. ХТО В полі.. 17.30 .Наші гості». 18.00-«Я громадянин.. 18.30 Телефільм «Прохідний пішак» . 19.00 Інформа· ційна програма «Вісті». 19.30 Впер· ше на телеекрані. Художні І! фільм .Визнання». 21.00 .На добраніч. ді­ ТИ!'. 21.15 Програма .Час» . (М.) . 21.45 - Вечір наукового кіно. 22.45 Вечіl"lі новинн . Програма передач.

СОТНІ

з

11.00 - Телевізійні ВІСТІ. 11.15 «Екран молодих». 12.15 - Художніl! фіЛьм « Кето і К:oтe~. 13.40 - ' Укра­ їHcьKe кольорОве телебачення. «Запро­

у КРА1НАХ СОЦІАЛІЗМ У

'*

Швеці ..

Праги) .

Друга

~~,~,~~~~~~~~~~-~~~~~~~~,~~~~~~-~~#~~.~~~.~~~~~~~~~~~~~~'~'I'~~~',

*

(Передача

12.35 - Програма документальннх те­ лефільмів: .Помори.. «Щоб ішли ко­ раблі.. 13.05 Новинн. 15.30 .Ле­ нінські місця в Москві.. Передача з історії. 16.00 Розповіді про профе­ сії. «Служба побуту.. 16.30 Кольо­ рове телебачення для дітей .• Умілі ру­ кн.. 17.00 ...:. Документальннl! теле­ фіЛЬМ .Л е в Яшнн.. 17.30 «Світ со­ ціа.lізму» . 18.00 Новинн . 18.10 .Представляємо лауреати.... 18.55Кольорове телебачення. Чемпіонат сві­ ту з хокея: Фінляндія-ЧССР. (Пере­ дача з Прагн). 21.15 ПРQграма «Час •. 21.45 Кольорове телебачення. .музичний калейдоскоп» . 22 .25 1(0~'1ьopOBe телебачення. Чемпіонат свіТу

скромну і невтомну ТРУДІВНИ-

І позакласній

роботі . Вона разом з

ня IПР()ібле'МНИІХ і1Іитань.

ями та

веЛИІ"У •

..

громадському

степ. .

Дніпропетровська). 11.45 І(онцерт учасннків художньої самодіяльності.

вчителька бере активну у

.ПробудженнЙ

-

висо­

с ела. Часто виступає з декці­

найменших дріб-

Галина

3шпита'IГНЯ ,стаВ'ЛІЯ'fЬ'СоЯ в та,кій

керівник.

відзначаються

КВІТНЯ

14

програма-ЦТ

9.3() - НОВИІІИ. 9.40 - Для школя­ рів. ,Юність се.1а». (Передача з Во­ ронежа). 10.10 І(ольорове телебачен­ ІІЯ. Художній фільм .Морозко •. 11.30

Гадина Іва-

як кдасний

участь

Іванів-

Перша

кою успішністю, кудьтурою і дисциr.дінованістю. Та крім

матики у п'ятому класі, пере-

конуєшся,

і

Ії учні

селі.

П·ЯТНИЦЯ.

одімпіад.

Добре працює

на с тала всіма шанованою дю­

Б.JIАRПТПИЙ ~=EHPAH~=

у видавництві «ДнІпро» внАшлн: Вільховий П. На берегах ДВОХ рік. Роман. 456 стор. 91 коп.

метрів житлової площі.

Гуцало

€.

Передчуття

радості.

Дів­

чата

на виданні . Повісті. Серів «Ро­ мани й повісті •. 205 стор . Ціна • опра­

Шириться рух новаторів

ві

БЕРЛІН. (ТАРС). Дедалі бідь- ціоналізаторських пропозицій да­ шого розмаху в Німецькій Демо- .10 T OPDK ' на' рIJlДіНО'МУ ГООПIJlДАРСТВУ кр а тичній Республіці набирає рух економічну вигоду в 2,9 мільяр­ новаторів

і раціоналіааторів

ви-

да

марок.

Кількість

робництва. Використання в різних

:lросда порівняно з галузях економіки респубдіки ра- роком на 145 тисяч.

новаторів :

попереднім

Кочерга

Чехословаччина. Машиноб!lіН~ний комбінат. «ШJCода-ПАьзень» імені В. І. Леніна більше двох' де'СJl,tиріч постачає .nромuс.іlOвє устат­ кувШtня для Радянського CQJOiJy. Багато машин комбінату СlCQнстру­ йовано у співробітництві радянських і чеХОСАОвацьких спеціалістів . На фоТ,о: в цеху КОА4бінату. (Фотохроніка ТАРС).

Про заходи по запобіганню захворювання на сказ

.. _._._._ .._._,- ... РА

а)

комбінат комунальних під­ і голів вуличних ко­ мітетів м. Бровари забезпечити повне проведення обліку та перереєстрацію всіх домашніх собак (списки обліку подати

при є мств

ветеринарним спеЦіалістам рай­ ветстанЦії. а дублікати зберіга­ ти на МіСЦЯХ) і видачу реєстра­ ційних посвідчень та номерних знаків на всіх щеплених проти сказу собак за рахунок їх влас­ ників.

Надати дійову допомогу вете­ ринарним спеціалістам в нізаЦії виводки собак на

орга­ щеп­

лення;

б) станції по боротьбі з хво­ робами тварин -- провести щеплення

проти

сказу

згідно

списків оБЛіКУ та реєстрацію всіх щеплених собак; в) комбінату комунальних піДПІ?ИЄМСТВ забезпечити в це \І­ трашзованому

лення

порядку

необхідної

мерних знаків ;

виготов­

кількості

но­

організувати

ви­

ловлення та знищення чих собак та котів в м.

бродя­ Брова­ ри. Забезпечити праЦівників відлову транспортними засо6ами;

г) товариству МИСЛИВЦіВ та рибалок проводити Цілорічний організований відстріл лисиць. єнотів. бродячих собак і котів. 2. Зобов' язати громадян. в особистlt! власності яких знахо­ дяться собаки: а) провести реєстрацію та перереєстрацію собак. їх щеп­ лення відпоl!ідно до пункту першого

б)

цього

виводити

рішення;

собак.

у

тому

числі мисливських. службових та інших з приміщення на по­ двlр'я і вулицю лише в наморд­ никах або на повІдку;

в) про падіж або захворю­ вання собак. котів та інших до­ мащнlх тварин негайно повlдом-

одному

стративних

із

таких

стягнень:

адміністративному

не­

мають право у 10-денний строк з дня вручення їм постанови про накладення штрафу оскар­ житм її в народн()му суді за місцем свого проживання_ По­

на

номендантів та дільничних спекторів міліції.

4.

ін­

Собаки. незважаючи на їх

породу

і

призначення,

що

зна­

дача

скарги

до

суду

в

зазначе­

зупиняє стягнення ходяться на подвір'ях і вули­ ний строк цях не на прив·язі. вважаються "Штрафу. 11. Нагляд за виконанням бродячими і підлягають зни­ цього загальнообов'язкового рі­ щенню. 5. Зобов' язати головного са­ шення покладається на органи нітарного лікаря. дирекцію мі­ внутрішніх справ, ветеринарну ської кінофікації, віддІл народ­ 'Іа санітарну служби. 12. Це загальнообов'язкове ної освіти розгорнути широку набирає чинності че­ санітарно-освітню роботу по рішення ПРОфілаКТИЦі сказу серед насе­ рез 10 днів пІсля його опублі­ кування в газеті «Нове життя~ лення міста. 6. У всіх випадках при по­ і діє на території міста протя­ кусах людей чи домаШНіХ тва­ гом року. Гмова ІВІІКОККОМУ міської рин собаками або іншими хи­ Ра,ди депутатів трудящих жаками потерпілі особи чи М. ПОЛІЩУК власники тварин повинні негай­

ноповідомляти про це органи

7.

Відповідальність

за

щеплення

проти

сказу

покла­

а) на батьків. опікунів та ін­ ших осІб. на утриманні яких перебувають дІти; на керівників дитячих за­

кладів.

8.

де утримуються діти.

Заборонити:

а) відвідування. пляжів та громадських місць із собанами; б) торгівлю собаками на рин­ ках і вулицях;

в)

утримання собак та котів

на території дитячих. лікуваль­ них закладів і шкіл ; г) тримати незареєстрованих і нещеплених проти сказу со­

бак

9.

Винні в порушенні цього загальнообов' язкового рішеНЮі відповідно

Верховної грудня

15

до

Уназу

Ради

1961

Президії

УРСР від року підляга-

Переклад з .Перлини світовоУ

43

Редактор Є.

-

16

ФЕДИН.

--

З В'Я З К У

ВІдома

громадян

по

лІри­

..... _,_.-

В У З ОЛ

.

поль­

коп.

-

квітня включно

20

ПОЗДОРОВЧИХ

до

23

строком

вручення

Не гараНТУЄТbJСЯ поданих пі,сля НЕ

приймаються

телеграми

квітня.

23

своєчасне

ЗАБУДЬТЕ

. _ -____ !

'В'РУЧ'5ННЯ телеграм,

' квітня . ПОЗДОРОВИТИ

авorХ

РЩНИХ,

БЛИЗЬКИХ ТА ,ЗНАйОМИХ.

Райвузол зв'язку,

~._,_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

_.;000,..,,:.. __

..

ПРОМК-ОМБІНАТУ БРОВАРСЬКОІ РАgспоживсПlЛКИ НА ПОСТійНУ РОБОТУ

потрібні:

швачки,

Me~aHjK по технологічному обладнанню

цеху безадкоголИlИХ !напоїв і іковбасного цеху, механік-нала~чи'к швейних машин, сантехнік, кочегари,

вантажники.

за довІдка.. ЗМртаТJleа у ПРОlllRомбlват за адрес6lO:

БАГНЮК.

м. Бровари, вуn. БоryвСЬКОІ'О,

22.

~lItlвlстрацI8.

своє­

дається:

б)

В.

1l0езli .

стор.

Істо­

видаиня.

(1,5 копійки за СЛОВО, замість З-х иonіЙок). Зі

Секретар ви,конкому міської Ра,ди депутат~в УРYlдllщих

охорони здоров'я або ветери­ нарні заклади для вжиття не­ обхідних заходів. часне доставлення дІтей в лі­ кувальні установи (покусаних або ослинених тваринами) на

весілля.

ПЕРШОТРАВНЕВИХ ТЕЛЕГРАМ по ,ПIЛbrОВОМУ ТАРИФУ

порядку.

комітетів.

покласти

будинкових

і

191

ки».

ПРОВОДИТЬСЯ ПРИйОМ

адміні­ поперЕ'Ц­

тварин

будинках. дворах

ДО

про те, що з

женню. громадській догані. штрафу -громадян до 10 крб .. а службових осіб до 50 крб. 10. Особи. піддані штрафу в

в

СвІччине

_._._._._._~_._._._

n ОН н и Я

ДОВОДИТЬ

них квартирах. дворах і гурто­ житках без згоди жильЦів. Контроль за утриманням цих

рівників

Зобов'язати:

ють

ветнагляду.

Заборонити утримання со­ бак. котів у спільних комуналь­

гуртожитках

шила:

1.

органи

3.

Норвlд Ц . ськоУ . Серів

------------~-----------~--.

Загальнообов'язкове рішення N 119 Броварської міської Ради депутатів ТРУДЯЩИХ від 5 квітня 1972 року ЛЯТlі

і.

рична драма. Подарункове 199 стор. 1 крб. 61 коп.

................................................................. з метою запобісання захво­ рювання на сказ серед людей і тварин в м. Бровари. на під­ ставі ст. 4 Указу Президії Вер­ ховної Ради Української РСР від 15 грудня 1961 року міська Рада депутатів трудящих вирі­

37 коп . . без оправи 23 коп. Дімаров А. На поруки. Повісті. стор. 86 коп.

440

у

СВІТІ

ЦІКАВОГО ~_._._._._,~._o_._._~_,_._._._._

ЗАКАЗНИК «ПРОПИСАНО» В МІСТІ

БРОВАРСЬКОМУ

КАУНАС. Такого улову не пам ' ятають навіть найстаріші рибалки НіМану. ОДНИМ заки­ дом сіті в межах

ловлено тях

12.5

осетр,

ТЕРМІНОВО

М

.'

'8VЛ.

~

255020.

БР. ОВАРИ К .. 1'54 и1всыа,'

.

~

Звертатися на адресу: м. Бровари. вул. Київська. віддІл кадрів змішторгу ти й неділі.

_......

-

з

9

до

18

138.

години. крІм субо­

АдмІнІстрацІя. ~_"_O_

ІНДЕКС 61964. Газета ВИХОДИТІ>

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. - орган Броварского горкома І(оммунистической партии украины~ городского и районного Советов депутатов ТРУДЯЩUХСІІ Кневской области,

ТЕЛЕФОНИ: pell;8KTopa -

вІддlАів

ПОТРІБНІ

ТА ВАНТАЖНИКИ.

лосось. амурський товстолобик та іНШі ЦіННі породи риби. ак­ ліматизованІ за останні роки в

НАША АДРЕСА!

ЗМІШТОРГУ

ПРОДАВЦІ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

В сі­

стерлядь.

ЛитвІ. Весь улов переправлено в Каунаське море для збага­ чення його рибних запасів.

_._._._~_

НА ПОСППНУ РОБОТУ

Каунаса ВИ­

тонни риби.

виявились

...

у

вівторок.

середу,

П'ЯТНИЦЮ І суботу.

IIІ-З-82. заст. редактора./ боти),' фОТОКQреспондента ~ 19-4_67. вІдповідального еек­ масовоУ роретаря ~ 19-З-18, вlдді.. у сільськ. гооаодарства ~ 19.4-47.

(партійного життя. промисловості. ~a~--...

__

Броварська ДРУКЗDНЯ, Київської області, вул. Київська,

1IiiIII~

154. Телефон -

19-4-57.

Зам.

118І

1629 -9075.

47 номер 1972 рік  

47 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you