Page 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ Трудящі РадянсЬkого ~ Всі сили на ЗДІиснення

РІк в .... ани.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Союзу!

ом

(24Зl)

47

ВІВТОРОК

рішенЬ

19

іХХIІІ з'їзду КПРС, но виkонання

КВІТНЯ р.

1966

п'ятирічного плану! Вперед до нових

27-1

Ціма

коа.

2

перемог

у боротЬбі за торжество kОМУliізму в наШІИ kpaїHi!

.

';О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗаИIМИМ ЦК КПРС 1

до

Трави.

1. Хай жи.е 1 Травн. - День мUки&родної солідар­ ності трудищих, день єдності та братерства робl11никі,в усіх країв!

2. Хай живе робіm,ичtlА клас усього світу! Проле_

тарі .усіх країн, єдtfaA11ec.! З. Хай жне марксизм-ленінІзм вічно живе І все­ .1еремагаюче революційне вченtlи! 4. Труди щі Ра.ди,нськoro ,СоlO3у! ВсІ сил," на зд~йснен­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

рову

1966

дами!

26.

радинським

Братерський

при:віт

CbKOro

ви.конанни

п'ити..

Об'єднуйте ової зусилли • ~тьбl проти Імперl8JIізму

лIС1\И'ІНИХ паліїа .w.ни! ПOOJl.llюАте ~тьбу за приои­

ненни гонки озброень. заборону JlДeplloї зброї, заГ8JIьне і повне poItз6роеННJI, Ja мир • усьому свІті! 9. Народи 08іту! БорlтlоСЯ за Пpнrlииення воєнної iHTepBeНQiї америииськосо ім.nерlaJliзму уВ'ємамі, вимагайте неrайиorо 8Jl8ЄДeНJНI зброАних сил США 3 Півдetllloro В'єТН<8МУ, надаНИJl в'ЄТНlМському наро­ дові можливості самому .иplшувати саої справи! Хай ШllplfГlоСи і міцнІє міжнародна солІдарність з герої'lflИМ в'єntaмським народом!

10. Хай розвиваЄТlоСи і !МІцнІє дружба та ~8робіт­ кнцтво народІв євроое~ських дер"в а іитересах змlц­ НetIИJI миру та безпеки

• ЄвропІ! 11. Народн світу! БopJТЬСJl проти Імперіалістичних

пл...... створенНJI багатосторонніх ИАериRХ сил

НАТО,

проти А4ІОуску Jаxtднoн.lмецьких ;реваншистІ. АО ядерної J6p0Ї! ,

12. Народи всіх країtl! ДобиаайтесJl приборкання ре ...ишllCТс....х і IМlоІІIТ8fJIIСТС"КИХ сил Західної НІмеч_ чини, сувoporоnoкарання нaцlС1\Ських аоєнних JЛОЧИtl­

ціе, укладения нІмецького мирного дOlГoeopy! ІЗ. Хай ЖIІІе світова соцlaлfсти'llla сш:тема -

голов­

не заВОlOваlUlЯ мlжнародноro робіТ1lИЧoro -класу І всіх трудящих!

Хай мJцнїє JfypТ08aJНiCТb, братерська д:ружба і єд­ ність народlа усіх країн соціалізму! 14~ БратерськlІІА RpивІт ТРУДJlIЦИМ На.родної Респуб­ ліки БоЛl"аріі, икі будують соцlалlJМ! Хаі ЖН1Іе вічнІ,

І

албанським С

••

..

ЮгослаВІІ, яю

будують ~o­

нерушима ,дружба T~ сшв­

сла,вії!

27.

Палкий

при,віт

н'ароДові

І

Об'єдн,~ї

кратичну дер'Ж8іВУ,

бореться

за

Арабської

СОЦІаЛІСТИЧНИЙ

прот"и СВОЄ І

ам~аисы(jIx краІНИ

иа

иреооріа,

за

демократи'lJU(Х

МllpНе

началах!

об'єJUl8НИЯ Хай

живе

вІчна, нерушима дружба та сniaробlnlilщrво мІж 'fJ8,Ци­ ськ,"м і 'B'ЄTнaмcЬКIIМ _родами!

17. Братерський привІт ТРУДJIщим Німецької Демо­

І:ратичної Республkи, JI·1ІІі будують соцl.aJJl:tМ! ХаА жне вІчна, нерушима дружба та спlвpoбlТJlllltЦТ80 мІж народами Радиись«ого 'СоIOOУ І НДР! 18. Братерський прквlт труцщllМ Китайської Народ_

ної Республіки, икl буАУЮТЬ c:Oцwuзм! Хай .иве МУР­ туваННJI

великих народів

РациськorоСоюзу І

Китаю

в боротьбі проти імперіалізму І КOJIOIIіалlзму, за мир,

демократІю, соцfалlзм

і

комунізм!

19. Братерський ІПрll8iт трудящим КореАської Народ­

ио-Демократичної Республіки, Jlкl будують соцf.aJrlзм, борютloCЯ за мирне об'єднанн. СІІІОЄі країни иа демо­

кратиq,них наЧ8JIах! Хаі 1IUIJ8e вІчна, иерУШима :дружба та спlвробіnuщтво між paдJIНCWUIМ і I(І()реАсЬ«им на_ родамн!

20. Братерський npи.вlт

l"ероїчlЮМУ

народовІ

Куби

якиА будує соцl8JIізм! .хай живе вічиа, нерушима друж~

ба

та

с.пlаробітництвомlж радинським

і

49. ,Палкий привіт rrpудищим і ,всім прогресивиим сила.м Федеративної РеспублІки Нlмеччинн, ию бо­ рються 'протн мілітаptiЗму і вІДРОДЖelRfJl фашизму! •

28. IПалкий привіт героїчному н,аРОДОВ'і А.І1жіру, якиJi

який бореться за л.квlдацію фашистської диктатури І

ток своєї країни! Хай розвивається і міцніє дружба та спіВlробітиицтво між народами РадЯНСЬК{Jf"О Союзу і Об'ЕJI,IIаної Арабської Республіки!

будує

незалежну

соціальний

національну

прогрес

своєї

державу,

країни!

Хай

БЩ)етЬСІІ З~

розвивається

родної Республіки, JlКЇ бу,д~IОТ" соціалізм! Хай живе вічка, нерушима дружба та miв.poбlТИИЦ17ВО між ра'

22. Братерський пр.вlт труJl,JlЩИМ ,ПолІоСЬКОЇ Народ­ ної Республ,іки, якІ будують соцiaJtiзм! Хай ЖИве вІчна, нерушима дружба та сп'вробіПlИЦТВО між радянським і ПОЛЬСWUIМ наро.а.ами! .

2З. БратерськнАоривіт трудящим СоцІалістичної РеспуБJlixи РумунІї, JlК!1 будуlOТЬ соцl8JIІзмІ Хай живе .Ічна, неруш.ма дружба та спіаробітиицтво між радян­

24.

І румунським ,народами!

Братерс"кий

привіт

трудящим

встаНО8JIення демократи'UlOГO ладу! 51. Палкий привіт народові Португалії, икий веде мужню боротьбу за свободу, проти фашис1\СЬХОГО ре­

І

міцн,іє дружба та співробітництво між народами Радян­ Союзу і Алжі'рської Народної Демократичної РеспуБJJiки!

29.

Палкий

привіт

народові

Сірійської

жиму!

52. ХаА живе дружба і cnі,вробlтництво між наро­ дамн Радянськorо Союзу, АвстрІї і Швеції! 5З. Палкий привіт народо.ві ФіИЛJlЦії! Хаі мІцнІють

Арабської

Республіки, який бореться за демократичну державу, за соціальний п,рог.рес своєї краї,ни! Хай розвивається

і РОЗВИJВ8ЮТIоСJI дружні, добросусідські вlдноснии мі. народами Радянського Союзу І Фіи.llЯИДСЬКОЇ Рес­

і міцніє дружба та співробітництво між народами Радянського СоlO3У і Сірійської Арабської Республіки! ЗО. IП8JIКИЙ ПРltвіт народам Бірми, які борютlоСЯ за иезалежну, деМ()крати",ну державу, за соці.8JlЬИиіі прогрес своєї країни! ХайроЗВНвається і міцніє друж­ ба та artвробl1\ИИЦ11ВQ між народами Радянського Сою­ зу і БІрми! ЗІ. Палкий привіт на·родам Гвінеї, Конго (Бразза­ віль) і Малі, які будують незалежні, HaцioH8Jlыlti демо­ крати'ІІП деР~іІІВИ, борються за соціальний npoгрес сво.їх JЦJi8ЇH! Хайрозвнвається і міцніє дружба та співробітництво між народами Радянського Союзу і народа"и ГВЇlнеї, Конго і іМалl! З2. ,п8JIКИЙ привіт вели.кому ін.ді,Йському народовІ! Хай РО3lВИІвається і міцніє дружба та сп'івробіткицтво MiJl( н"ро,дам·и Радянського Союзу і Індії! ЗЗ. Палкий при.rіт пакистанському народові! Хай РОЗ'8Иваються і міцн.іють дружні, добросусlдські_ід­ tIOсини між .Пакистаном і Радянськнм Союзом! 34. Палкий привіт індонезійському народові! Хай розви'вається і міцніє дружба та співробіТниuтво між народам.и Радянськоro Союзу і Індонезії!

публіки!

54. Хай розвиваЮТЬСJl і міцніють дружні відносини між ради'IІСЬКИМ народом і народами Бельгії, Галлен­ дН, Да'нії, ІсландІї, Нopaeriї! : 55. Па.'1КИЙ привіт я,noнському н.аРОJl.овІ, икнА бо. реться

'режиму,

за

свободу

та

якнй

привіт

бореться

ВІИСЬК, за мирне

мужньому

СІа

які

за

мир

і

націо­

ведуть геРОIЧКУ

боротьбу

боду і нез8JIеJltнkть!

проти

Аравії,

імперіалізму

за

розвиток

п·роцвіraє

Чехословацької

союз

робітннчого кла.су

нерушима

-

осиова

Радин­

.

ТрудящІ РаДJlНСЬКОГО СоlO3у! I1ідвищуАте про_· дуктивність праці, ~жуАте соБІвартість, борітьсв за

64.

сво-

поліпшення якостІ продукції!

Трудящі

65.

~ І. Палкий привіт на.родам африканських держав, яК0! борютloCЯ ~роти КОЛО"і.~іЗМу та Ім.періалізму, за за

і

рм,табельність виробttнцтва!

які

'

змщнення СВОЄІ незалеЖНОСТІ, ної економіки і ,культури!

міцніє

кол,госоlЮГО селинст",

порту! Зміцнюйте технологічну і виробничу дисциплі­ ну, розвивайте гоcnодарськиА розрахунок, nlJuнtщуАте

:

Швдеиної

Радин­

витку соцlалісти'lIЮЇ п·ромисловостl і транСІІОРТУ! 62. ПрацlвнИІІ:Н промисловості, БУДЇIІІІИЦТва І тракс:­ порту! Шдвищуйте ефективнІсть суcnільного виробни­ цтва, краще ВИltOPllстовylте It8IIIIтuьиі .к.na)r.etI'НIII і основнІ фондн, ш_д,ше ОСІ8ОJOЙте ноеl ПОТУЖІІОСтl! 6З. Пра.ц1В11JН(И 1IpOМIICJIOВOC,;, будівництва І транс­

З8. П8JIКJIЙ приаіт афганському на:родОВ/! Хай міц­ ніють іроовиваютloCЯ дружнІ, добросусідСЬКі відноси­ ни між Радянським СоlOзом і Афганістаном! З9. ПалкиА привіт народам ар.абськи.х країн, якІ бор~ься за повну ліКІВїдацію колоніалізму, змІцнення

народам

номного

них коштів!

національ_

РаДJlIІСЬКОІГО

витрачанни

Союзу!

матеpt.aльних

Доби.вalтесьеко­

pecypcLв

держав-'

Боріться з безгосподаpmстю, надмІрности­

ми і маptlотратс'JIIIОМ!

42. ПалккА привіт народам А8ГОЛИ, Мозамбіку 4/ f!ортуrальської» г.ві.неї, ПівдеJtної Родезії і Півден~

66. IПрацівнlU(И промисJЮtlOCті, буд,вництва І тра.нс­ порту! ЗдіЙСНlОйте комплексну механlзацlЮ'і автома­ тизацію, наполегливо МlроваджуАте у _иробиицтво

ріаЛІЗМУ ц

досигнеиня науки, техніки та передовий lІ.осаІд! Ширше

Н?І .Афрн.ки, які ,ведуть героїчну боротьбу проти імпе­ 4З.

расизму, за свободу і

ПаЛ'КIfЙ

прнвіт

народам

незалежність!

Латинської

використовуйте

Америки

я~і борю.rься ~роти імперіалізму, за повну НeзВJJеж~

НІСТЬ OВOIX

методи

(ЗакінчеНИJl

р,а.з.госпу

«Зорю>

нЬОІЇ капРIt.

Тепер.

lВСі

,сиoJlИ QПРЯМQВУ6МО НІЗ.

садін'НЯ каіртоп,ті. Ії ,ма.ємо посадиrrи. 430 гекта,рі'в. МехаН!l3Іа1'ОРИі дали ВПЮ]JIатися '3 цією робоrrою \ДО першотр,аВ'/ileВQГQ св'ят'а. Ка/рroпле­ Сl:ід.жа,льні ~J'р,егати. працюватимуть у 'ДВ!, змінН'.

ело.IЮ

Уже .пасаджено

23гекта'рііВ

со!,и,м' вщюбі:J1КОМ робо!Г1ІІ

в

чається

П.%'J'IO!ІЮВИ,Ч

ділку

-

37

ВІ:lдділlКу

Андрій

госпу.

l'aaGI

у Д'РУfOlму 8fд­

[,ваі!ЮВ:11<Ч М.

секретар

відЗШІ~

тр·а\Ктор,а, 4/Т-38:.

Ба'глadi,

на 2-й стор.).

к,З'рroплярі

гекта,р:.в, з 'ни!Х

і ХО:JЮUЮЮ якістю

,першому

водій

працІ!

СІМ

КАРТО ПЛЕСАДЖАЛОК

р,зниьoJ кар·rou1Лі. НК­

-

організації

.ПРАЦЮЮТЬ

РАННІ RУЛЬТУРИ ПОСІЯНО Механіза:тори

наукової

67. Радянські мет8JIУРГИ і гІрники! ЗбіJlJ.WУЙ~ М-·

краІН!

за.кjINНЛИ сівбу РЗін!н:х культ)'р·. Зер­ Н08ИІХ .посі'яно Q55 гект.а'рі.в·. ооочі:в>­ ЗО і, .к;рilм цього, IОгектарівра.н:­

.

61. Працівники промисловості і транс.порту! БорітЬCJI за успішне lПеретвореННJlВ ЖИТТJl рішень ХХІІ! J'їзду КПРС, за.вданьп'ятирічного ·плану по дальшому роз­

кальної неЗ8JIежнос1'Ї СВОЇХ країн!

40. Палк'!:й привІт

"роти

СоціалістичtlОЇ держави! 59. Хай вічно ЖJUe і процвітає иерушима єдність і братерська дружба народів СРСР! 60. Слава колекТI&NМ і ударникам, Jlкі борютlоСЯ за комуністичне ставленни ,до працІ! Слава вс.ім пе­ редовнкам і новаторам виробниuтва!

Південно.ї

СВОЄІ незалежності і соцІальний прогрес!

країни,

ської

ам~рикаНI=ЬКИХ

зміцнення

Хай

58. і

возз'єднан,ня своєї батьківщини!

борються

своєї

Хай живуть оtNя,ні славою переМQf" доблесні

37. П8JIКНЙ привіт народам Камбоджі, Лаосу, .Непалу Цейлону,

незалежність

сЬКіЇ Збройні Сили!

національну

народові

виведення

повну

Союзу і Японії! 56. Хай живе ленінська миролюбна ЗОВІІІЇ,шня полі­ тика Радинського Союзу! 57. Радянські ,воїни! Свято бережіть і примножуйте героїчні традиції РаДIliНСЬКОЇ АрмІї і Флоту, добнва.А­ тесь нових успіхіа у бойовому та ПО.lітичному намаН­ ні, зміцнкМіте військову дисциплІну, будьте завжди готові розбнти будь-якого мресора!

м'Ократич:ннх началах!

З6. Палкий

за

американських ,вІ,йсь«ОІВИХ баз! Хай РОЗВІІІВАЮТЬСЯ .1 міцніють дружні відносlUIИ між наро.ц.ами PaAJНIiCbxoro

З5. Палкий привіт мужньому народові ШвденJtOго В'Єl'наму, як.ий ведегеРОЇIfНУ боротьбу проти збройної інтервенції американського ,імперіалізму і 'продажного антинщюдноro

Палкий привіт repoї'lllOMY іспанському народоВІ,

50.

кубинсыuIмM

21. Братерський lDPивіт ТРУДJlЩИМ ·МоиrолIoCЬКОЇ На­

ським

і Туреччини!

,розви­

иа,родаМJI!

дянським і монгolлIосыuIM JI8POдаМИ!'

РадяксЬ«ого Союзу з метою від­

47. Хай розвиваюТЬСJl і міцніють дружні BlдJtOCНН~ між радянсьКим народом і народами Італії та rpeцil! 48. Хай РО3ВllJllаютІоСЯ і мJцніють добросусідські від­ НОСНІІ'И між радянськи,м на·родом і народами І,рану

Республіки,. який будує незалежну, ~ац!ональну, демо­

~~peї,

16. Бра~ькиА привіт трудящим ДемокраТJlЧJIIOЇ Республl.ки В'єтнам, JlКІі будують ооцІВАЬм, борюТIоСJI

Хай

вернення свІто.вої ,війни, в ім',. збереження іМИРУ!

робітництво між народами Радянськоrо Союзу • Юго-

ної РеспубліКИ,IІІХІ будуlOТЬ соцІалІзм! Хай живе вІ 'ІНа, І угорським кародами!

Штатів Америки і

трудя~км. ОЦlаЛlСТИЧНОІ

незалежність, за об'єднання своєї батьківщини на де­

~еруwим.а дружба та спіаробlТlalЦТВО мІж радянським

миру

._ ВеликобритаИIІ!

воєнної заrрози, в інтересах мириоro розвитку Європи

Нара-

нерушима друЖ-ба та спLapoбітиицтво між радинськи,м і болгарським народам.. !

15. Братерський прИ81т ТРУДЯЩИМ )'горської Народ_

заГ8JIЬНОro

та забезпеченкк миру в усьому ClВіт/! 46. Дружній привіт а\меркканському народовІ! Хай IШІриться с.пr.вробіПlИЦТІВО між народами Сполучених

між

та колоиl8J1tзму, з.а 'нацІональне 8ИЗ80леJtНJI, за мир, демО'Кратlю і соцІалІзм! 8. Народи всІх країи! Викривайте підступи Імперlа­

Н'а

~нтepecax

спі'ВРОбіт.ництво

ЖНіВе вічна,

КПРС,

в

45. ДружнШ привІт нармОВI

25. Братерський ,привіт 11>УДЯ~И~ Н"РОДНОІ Респуб­ ліки Албll!llїї, які будують СОЦlал!зм! За дружбу. та

цj.алізм! Хай

з'їзду

народи

та європейської безneкJl!.

розвивається і міцніє спіеро6і11lИЦТВО між ИlllPодами Велико6р.итанП і :Радинського СОIOЗУ в боротьбІ проти

рlчtЮro плану! Вперед до нових перемог у боротьбі З3 торжество комунізму в нашій КІРаїНІ! 5. Полум'иинА пptl8iт бра1'tliм комуністичннм і ро­ бітничим партіим бойовому авангардові робlТ1lИЧorо класу і всІх трудищих! 6. ХаА ЖНllе єдність і згуртованІсть мlжнаpo.lUtого комуністичного руху н.а осно.і марксизму-лені,IІІЇЗМУ, пролетарсь«ого інтернаціоналізму, Деклара·Щї і Заяви Московських нарад! . 7. Народи краї.. соціалізму, кароди, які ведуть націОнально..внзвольну боротьбу, ТРУДJlщl 'ІІСЬОГО свІту!

ХХІІ!

Фpuції! Хай Mlцнl~ дружба радянського і

траднціАиа

французького

Соці8JIіСти.чної Республіки, які будую.ть с~ці8JIізм! Х~Й

Республікн

рішен·ь

po:wивається

живе ,вtчиа, нерушима дружба та с.п1.вроБIТНlЩ1'lЮ МІЖ радянським і чехословацьким народами! _

ФедератиlfllНОЇ

ни

44. Дружиій привіт 'на.родо.8і

.ООjJ<ТОШ.

ВАСЮК,

парторганізації

·рад­

I]JiЗ\ZU'ОCl1У

«ІВелНlКOЩИr

мерсl>КИЙ:' н,арощують теМlllИ~ посatд,Жено lЦіlllНОЇ культури

52

&Ке 1"е!К-

113р.И.

ПОІПереду 'ме лен;нсык'йвtідlll.їіІ1ок,' де

6,риІгадЩJlOlМ

IріJllbН'ИI'ІОЇ

бl1,lllГадн

Ф. А. Баоов. а ОВОЧ:'SJmЦМ<ОіїМ. А. га.лыlи!н.ськнй.. . П. КОВАЛЬЧУК, pe,IIЦTop

ра,IUOa1lЮЇ

багатот..-

ра.ної rазеnt «За комунkтн.ч­ ну

прщJO».


РІШЕННЯ 3'Ї3,!{У-В Jt/ACll!

ПВРед рОбітниками виступають керіВНі працівники Я "в

НІ·І(ОЛИ

ці

J1иі

багаТо.7ІЩДоІІО:Jа

у

зЗ!водському

парТКa.Q:неті. СIO.lн првхо-цять ООІprrійні, КОМСО:llольськj і прЩ>-

сп і.'l.К0ІВ j

З4tТИ'sісти,

заво'-'1'"

ПіС.1Я

О.

':I.ОП·ОВ:.lі

жвавий

обмtн ДУМlка'\1lI про Ш.l'ЯХИ да.1ЬШ<JIГО 3:11іЦНetllJ!ЩТР-У.lОВОЇ ДИСЦИіПЛ~НlII, особисту ві·ДПС<91і-

аcirзтоРИ.

.Що ж іПРIІ'ТJlfУ~ ЇХCJOJI.И?

J18.,11ыl'сть

Я.К

за -стан справ

Ti.lbКlf ;почав

nюба,рськиЙ.

ВI1НИК

праuю'вати

кожН'оro у

робітника

CllO€M\' цеху.

ХХШ з'щ КПРС, у каlбhнет: був обла:днаЮlЙ CTeHJ1 «На

на своїй J.і.1ЬНИЦ:. Перед інженерн-о-теХIlj.qНИI\\И

д()пож~гу

праЦlВНИК8іМИ

a~iTa1'~a:M». зрос.1а А

пр-о;па,гаJЩl.и:ста'м

І

помітно HII'Їt

TOJ1li

кількість

33ірщз,

,КОЛИ

і

Biдвїд)'IВ-a"IЇ'B.

м,пер і а.1Я

ІІН\І

Д\. С'Ка!ЩеНТРО'вані 'в OJ.HOMY мkщl, lП.аіртка,бінет став дійо-

ВИМП(Th{:ЧНWIЮ!ІІ ТI!іХ. хто несе рішеЮlJl

а'їзду

На зав.оді

па'рТії

в

і-нженер

вицый..

з'ї.з·

маои.

(3а«інчен-ня, ПО'l. на І стор,).

добуток

труб,

Тут

.1I'1Кція;\1И

і

секретар

ТIИНОЇ оргаіНI:-зації І. 1\ \/3,нецо,в, інже.нер

.

J-~ap'

партійного

.

секретаРІВ

бюро,

,~eXOBIIX

се'мі-

р:вні товари'шt. Ра.ЗQOМ з ТІІ'М

тікних

Ор'га·Ніза.цій

ЙШ.1а

се.рИоз-на

ділова !Юз мава про

широко

за,lУЧ3€

матеріз.1ЇВ

зо

вИ,

паір-

.ке,р;вні това'р'Ніші.

А. Шпирк'а, БРИ'Г8l.'l·и.ра ·М. ЖИ-

! /кер:rвНIl:Й склад заводу lІ1ішов. У цеХІІ". На відкрити:х

партjЙіюtlх

збораlХ

ВУЛІІ-I'КО&Ого

цеху, iJI'j)ИСВlя·чен'Их з'їзду,

Jt"'CТY"1'lfВ

юду цеху

О. з

підсумюt\1

ди_ректор

за~

ного

цех\',

з'1-3.1У

Швидше вводьте в дію внроБНИЧI, ЖНТЛОВІ, комунальнІ та культурно-побутові О~'6КТИ -в місті і на се.:"і! 76. Працівн~ки ліСОВОІ.' целюлозно::п~пе.РОВОI І дере.

суши.1Ь.

вообробної промисловосТІ! Дамо краНіl БІльше дереви­

НИ~lеблів целюлози і паперу високої якості!

Ilра'цівни,ки легкої, харчової і М'ясо-м.олочиOl п.ромисловості! Збільшуйте. внробни~тво, ПОЛlПшуйте асортимент, підвищуйте ЯКІСТЬ TO"~J)lB

РI'3НI

живання!

фор~ш пропага;нди. UИ\І_И д~'ями

реза'ктор

:tа:ВОД-СЬКОI

CTl'~­

дaIКTopa:).1If і :чав З

цехових стіннівок НІІ\Ш РОIЗ'\10ВV .про

агіта_uі,я.

.1аючн 1І1\lча.сов: труд.но,іні, ро­

КIl1PC, ІПРО. 'те, .як ,рІшення . е-

ра.з\·ваТI1 Бать'ківщин\' сл'авни­

вого (1964 ,р.)

pe~eв.oгo І ·Bep.~~He8{).гo П.~е·

:1111'

РО3IJИТ<ItК

-народного

тр\·.:ЮRИ~1ІІ

гоопо~аIР-

- Нова ClllCTe:llB господа-рІОа.а.ння, ПЇJ!iКoрес.1И-В т. Гo~-

8И:КОllаТIІ

.'10 28 грУДІІЯ, ,підви· ШIПlI ЛРОJ.УКТllвні·сть Ilраиі на

ООНОС,

lпроц.ент,

завдань

родючість

по

дальшому

розвитку

трансп()рт

обслуroвуйте

з'IЗДОМ

СІЛЬСЬКОГО

сільськогосподарських .культур

грунтів,

J!.обнваЙтесь

І

високого

кожного гектара землІ! 84. Трудівники сільського господарства!

п'ятирічки

POI(\'

Краще

гос­

",родук­

ти,вність тваринництва! Впроваджуите у виробництво досягнення науки і передовнй досвід, добнвайтесь реи. табельності кожноro колгоспу і радгоспу! 83. Колгоспники і працівники радгоспів! Боріться за високу культуру землеробства, всемірно підвищуйте

.1.і.18,1ІІ. Та'к,

П.~а!н пе[1I1ЮГО

Оснащуите

засобами!

82. Трудівники сільського господарства! П~двищуііте

).lеб.1ЬОВ·ИКИ \' в',11l0візь на рі­ шення з'ЇЗД'' :юбов'яза.. шсь

сnа.

технічннмн

врожайність

П.~~НуМ'у ~K біТНlllКИ заводv ВИ'рішИ'.lИ ло­

Н)'\!lв цк 'парти ВП.lину.1'11 на

транспорту!

.

подарства нашої країнн в новій п'яти·річцl! .

до­

тН ів країю тсля :КС1в'тне;

Праuівни·ки

КП Ре

П.1а­

з'ЇЦ\,.

ї9.

.

промисловості! Зб~льш~йте

ся за перетворен:ня .в життя наміченнх ~XIII

!tайбіm,;ш блИЖ~і прН(:УТ,Н;\1 на кати, заlК.1lі1КИ К.1ИЧVТЬ 'Ko.leKц~х~борв:х .. іВ!.н 'Гов.ор"в про ТИВ ,П:.lПРII€\1ства дi.~O\1 ві;(по­ ТІ 3.\~:НИ, ЯКІ ~ІДб~.lI1СЯ в па.р- - вісти H~ 'Р:'Ше!IНЯ

рибної

80. Працівники зв'язку! Розвивайте і удос.коналюЙте засоби зв'язку! Поліпшуйте обслуговуванняиаселен.ия! 81. Трудящі Радянського Союзу! Нanолerлкво ~J)lTb­

їХ 1І0СТ<lВIІВ з'їзз Р:І.:!НОЇ па.рт.ії. В ні .'!'Ні 'на завозі ОНО.В­ н,аючна

Працівникн

,

пасажирів! Скорочуйте строки доставки вантаЖІВ, ЗНИ. жуйте собівартість п.еревозок!

ПТ і Резолюцію з'їзду. ,'1и- пора,.:!и, як ПО'в'язаТИ\lатеріа­ рёКНJil3'И по HQOOM'Y п'яrll:ріЧIЮ- .1И .стіннівок з звв.:!а,ння'.ЧИ, шо .1Ю€ТЬСЯ

78.

сучасними

T<IIRb ДОПQвідей Л. !. Брежнє- П.1а н чеРГОВІ! х НОУlер',в. Акти­ аа та О. М. КОС:І-Г:llа. Чита.ЛJl вісти преСІ! о.:!ержа.~и корисні "'уп.1а:ну. ДИ'ректор~ізпри€мсма у C1l0€,MY В'ИСТУ'Пlзосере~ .lJ{.1?, уВЗlГу на Пlп,а'ннях, -ЯКІ

народного спо-

l

вилов р.иби, поліпшуйте якість і знижуйте собl'варТlСТЬ рибних продукті,В! •

Горбонос. КОJJекти_в ної газети «с'1а,зз пращ» М'атер~а.1а_ми з'їзду Б. .\\а,lіченIКО зустрівся з ре-

ЗН3JЙО>МlI,й, а'ГЇ'J)ltТОРИ порове:ш дек i.n І>К а ГD.lОСІШХ чи-

_

77.

МЗJтер-'а:1і~

ви,корж:товуються

промисло­

75. Радянські будівельники! Підви?tуйте т~мпи, по­ ліпшуйте якість і знижуйте .ваРТIСТЬ . БУд,lвництва!

с.lюсаО,Я-lкомун.:ста

г\'н.а та інши'х. . J1.1Я po-з'яснt'IІНЯ

праЦІВНИКИ

біт у НОІвій п'ятирічці!

те, як краще організувати пtд.rоrrОВ.lеНIІХ а,гітато'рів. Спо. оrrрЩlУ. При·Йшли' дО ВИ:С'НОВ- доба,lИСЬ p06:Tll1'ka-\1 бесіJ.l: ку: iГlрlf,кл·ад aKТlllBHOЇ )'ЧаJстів а кти.ві.ст;в Г. По·рфир '€BOЇ робітни'Uі

будівельники,

будівельних матеріалів! Успішно ви~онаймо на­

мічену ХХІІІ з'їздом КПРС програму БУДІВельних ро­

Н8:иб:льш

.КО\1 v,ніст'ІШ, .

Радянські

74.

вості

бюро

політИіЧНій агітзцІ·ї ЛОВIІ/Нlні лока..заТ1ІІ, як того ВИ~lагає З'ІЗД,

зкижуите

збільшення випуску і шдвищенн" ІІКОСТІ ХJМІЧН·ИХ Р дуктів для виробиицтаа товарів. Hapoд~oгo споживав: ня! Більше мінеральних добрив І засобів захисту рос .~ин для сільського господарства! . . 73. РадянсьКІЇ геологи! Швидше. ВІДкр-~вайте иезЛl­ ченні багатства надр нашої Батьк~в~ини.

ро'з ~.HeHЬ

З'Ї'ЦУ

енeprетики,

N. Працівиики хімlч~ої промисловос~! . ~РIТЬС1Іп :

.КО\1УЮСТ·

,

РОЗINIТXУ

викори.crовуЙте ГlрННЧУ теХНІКУ! ., 71 ПраU;iвн.ики нафтової і газової ПРОМИСЛО~І. Збіл~шуйте видобусок нафти і газу! Швидше освоюите нові нафтові і газові родовища! . .

за,в-о.1~

пз-р-тіи.не

темпи

вид~буток вугілл~, знижуйт~' його собівартість! Краще

.

па'р-

ПОЛlпщуйте

бами -механізації t ав~мати_ціі! .' • 70 Працівиики вуJiльиої промисловосТІ! З6lльшуите

І\РОКН по прооага,н.ді цих істо- ка ·в. Богачева, на'чальник рНЧНI1Х Документі,в. На засі- цеху О. М.'ашенін та і H'llI і ке.:І.анні

метаЛІВ!

економічними і надійиими машинами, приладами, ззсо-

го.ЮВ­

ДОПОВ:,Д:Я-МИ

чавуну, .CTa.JIi, ~POKaTY,

рідкіСних

варт.ість бу-дФвницl'ва і еКСПJlуатацlі енергосш:тем! 69. Працівники маIlillИООУАув&ННIІ І прила~обудуаан. ня! Осващуйте народне ·rocnодарст,во наННОlішимн,

наукову ОРГ8-

та'кож

і

.

ви'пе.реджаюЧі

нtЗllцію В'И робни,цт-в а , -ко'рїнНЕ по.lіпшеН'ня якості продукції. З

виробництво

68. Радянські енергетики, будtвелькики І монтажники електростанцій та електросІток! 3абезпечу~те

ГО.lо.в­

Й,Ш.1О.СОЯ,

руди,

кольорових

якіст.. MeTa.J1Y!

зав(цу в. Са­

ЧIfIЮ\I, .про

СНПМИ

зроблено t!lерші

виступив

Закnи·ки ЦК КПРС до

гортайте

змаган'НЯ

за

зразкове

врожаю

з

Ширше роз:

проведеи-ня

весН.НОI

сівби!

.

ство.рЮ€ СЛР~ЯТЛИВІші умови ,для раціона:.1ыlгоo DIІІКОjНіСтаннявелетеНJCI>КИ'Х

;(\'кції .lIПl!ЗIIТИ на та, ІІе \lа.ти-

,рек.lа\l3Н:Й.

Механізатори колгоспів і радГоспів! БОРІТЬС. за піднесення сільськогосподарського "иробництва! Краще ви,вчайте, продуктивно використов,Уйте і бере­

УчасНIІ1Ш з60Р: 1 В схвз'.'lИV1-И рішення

озноста.ЙНО з'їзду. ;ВО>-

бореться За достроко;ве ви~о­ наНІНIЯ кв·ітненого 1І.1а:НIі, гі.:!ну

жіть техніку! 86. Працівники промисловості і сілЬСЬКО,-О господар­ ства! Від вашої самовідданої праці залежить виконан.

НОС'J)імаlКс.и'Мально .ВНlКорис'Мти ШИ]J'OКі :-.lОж.1ИіЮСті, Яlкі Ib-іUJ:КРИВ8I€ нова Сllс,тема eKOHO\li-чно-го -сmМУ.1l0в.ання виробниц'Г.ва-.

На. передтра-вневу трудову B,a,XT~' ста.111 ав'ТотраIНСПОРТН'ИЮІ'. Початок ве.111'КОЇ роботи на за.во;(і зроб.lенlО. Попере.1·V

ПРО:.'tуктИ'Вних

ни

сил

країНII.

1\0.lектив

ha-ГOJIошува.1И ІІа не06хід-

доповіJ1Ь

про

пі..1СУ\lКIІ

со/біва,?т:сть

цеху заСТУ'Пlllj,к

цеху

зустр:ч ·св'ята· Пе;>шого'- т-рав;ня.

ро-

411\1а.1О

нових

ня

3аво,Д

91. - Працівнн,ки науки

ХХІІІ

з'їзду

КПРС,

якнй наміт"в sєлику

шеньХХl1І з'їадl~'КПРС,' 811.IІАпос"а.8Н8 важливі зав­ дання

по Дa.J1ьшoAtу

94. Діячі JJ>iтератури j мистецтва! Боріться за партій­ нІсть і ilародиість, високу ідейність і художню май­ стерність творі,в! Яскравіше відОбражайте велич І кра­ су героїЧlUlхсправ рад.нського народу, ЙОГО полум'я_ ний патріотизм, БОРОТЬБу за перемогу комуністичних ідеалів!

95. Працівники освіти! Удосконалюйте народну осві­ ту, виховуйте у підростаючого покоління працьовитість, колекти.візм, IВlддан.іс1'Ь сп.раві комунізму! 96. Медичні праці.вник_н! ,БорІться за здоров'я радянської люднни! Впроваджуйте в практику найновіші досяг-нення

медичної науки!

Хай жи·ве наша соціалkтичttа держава! Хай роз­ вивається і MiUltie радянська демократія, зростає ак­ ти'вність труДЯщих в упра.вліннl справами кра.їнн! 98. Трудящі Рад.нського Союзу! Беріть активну участь у внбор'ІІЇ-й кампанії! Проведемо вибори до Верховної Ради СРСР під 3іНаком боротьби за виконання рішень ХХІІІ З'Їзду :І(ПРС! . 99. Труцщl Рад.нськ«о -С~юзу! Оберемо депута­ тами Верховноі Ради СРСР кращих представників робітникіl, К()J\I('ОСПИИкitв, раДJIЖ:ЬКQЇ інтелігеИЦIІ гідних будlвки.ків комунtcт,и"ного суспільства!

97.

Хай жи.ве і міцн;євипробуваннй життям блок кому­

ністів і безпартіАннх!

100. Хай ЖJl8уть

PaдJlHCbKi

комуиlзму!

профспілки -

101. Хай живуть paДlNlcькi жінки ники

школа

актнвні будів_

комунісТИttноro суспільства!

Слава жI1щі-матері, -внховательці дітей, невтомній трудівниці на іІНрОбннцтаі ів побутІ! 102. 8етеран.и праці і аійни! Беріть активнішу участь у громадсько.noлітнчному житті країнн, у вихованні молоді на революційних, боЙов·их ~ трудових традиціях радянського народу!

103. Хай живе Ленінський комсомол мічник і ре3еpil Комуністичної партії!

вірний

-

по­

104. Юнаки j дівчата! Наполегливо Ово.10діваЙте знани.ми, вчіться працюватн і ЖН11f ПО.КОМуністичному! Хай живе славн·а paJJ.Jlиська молодь! 105. Шон ери і ш-колярі! Добре в..і'l'ЬСЯ

любіть і по­

аажанте працю! Готуйтеся стати актив~ими борцями

за справу Леніна. за комунізм!

106. Комуністи!

виконамя

Будьте

авангарді боротьби за

'.

рІшень ХХІІІ

з'їзду

комунізму в СРСР!

КПРС,

за

побудову

107. Слава велнкому PaдllHCЬKOMy наРОдові - доб­ лесиому будlвннкoвf комунізму, мужнЬОМу борцеві за свОбоду, мн,р і щастя всІх людей на землі! 108. Хай живе lелика .иеруш,,-ма єдність партії

109. Хай живе Союз

Радянських

Соціалістичних

110. Хай жнве наш рідний РаДJlНСЬКИЙ уряд! ІІІ.

Хай

тична партія

населення!

культури,

людей!

87. Працівники державної і кооперативиої roРГІВJII! торгівлю і rpoMaAcbKe харчування, Обс.,},товуЙте

розвитку соцlaJIістичної

розши~ю і зміцнеі8ІЮ її матерІальної бази! Всемірно по.. f~е.УJJ.ТУРве обслуговуаання радянських

РеспуБJLi:к!

краще

закладів!

Слааа доб~им радяlfЩ.нМ. _кodюиaвтам!

УДОСКОоналюйте

справ.

учбових

93. l1рацl18ИКИ ..кУ.lЬТУРІІ' -60Ріта.с8 ЗА виконання рі­

ської економі,ки!

.

вищнх

грес! Готуйте спеціалістів, гідн-нх епохн комунізму! СЛlІ!ва передовій радянській науці! 92. Слава радя.нським ученим, конструкторам, інже­ Н'ерам, тexHiUM і робі Т'Н.нкам, які відкрнлн нові гори­ зонти' в. осаоєн,і lOQИічнoro npoc~ру!

і народу!

,

і

Боріт'ься за дальший РОЗКJlіт наукн, за технІчний про.

програму підвнщення добробуту радянського народу. Боріться за успішне виконання планів розви'ГКу радян­

К. ДАВИДОВ.

зи'ректо-

рішень

року

88. Праціввики служби побуту! Всемірно полlпшуйте об4;ЛУГОJlУВання РaдJlИСЬiUlх людей, повиіше задоволь­ няйте ЇХ З~!І\ИТИ! 89. Працівники рад.нськн.х установ! Чуйно ставтесь до потреб і запи1ів ТРУДJIЩНХ, викорінюйте бюрокра­ тизм і тяганину! 90. Працівники й активісти ,народного контролю! Ширше й актианіше залучайте трудящих до справи КОНТJЮЛю, бoptтьс. за зміцненн. деРЖ/l;ВНОЇ дисципліни!

85.

1.5 ПРCluен-

ву,ти,ково'.о

бош з'їз,ду з<potБИіВ У .~::сопи.%НОМу

пр{)!­

1 Травня 1966

жи_е

створена

Леніиим

Радянського Союзу!

славна

Комуніс_

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

хо.l0.ДIМЬНI!IК:В'.

~~~~~~~~~~~+~~++.++~~~+~~~~~+~++++~~.+~~~~+~~+~+~+++~~~~~

ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ХХІІІ З'Ізду КПРС

ПРИМІРНИЙ ПЛАН ТЕМА

ще

І.

Між.народне

СРСР.

станови.

30вніш;tьополітична

дl.JI ....ісn.КПРС. І. Основ,ні рево.1'Оціііні

СІІ.Ш

сучаcнocrr. 2. З\IFцнеИIfЯ ЗГУРТО!>ЗJlості і €дності

дій

-

насушне

мі.ж:нз<ро.з;ноro

_завда-н:ня

1{()~lуністичнО'го

ру-

ху.

ського

народу,

І. :.Іжере.l_азобробуту.

і

у~ювн

1РОLТа;н,ня

2. ,Головне 8авд.а'НlfЯ в l'а,lузі піД~llІШення MaTeria.1t>Ho'fO рі.ВlНЯ жиТТя

3.

народу.

П'.ятирі,чнИоЙ

- З. :БОj>Ol'Ьба. СРСР проти агре- ;(:~НИIІlТ&а. за

науки

культури.

ва,ж.1ИВИ:Й

СlИІноїпсл}тики і\юер.:а.lізму, мир і між"ароди)' безпеку.

розвитку

В УСІХ ЛАНКАХ- СИСТЕМИ ПАРТІйноl ОСВІТИ

П.18Н

еrа.п

-

fюви'й

культурного

бу-

ТЕМА 4. Зростання керівної ролі КПРС в комуністичному бу.

ТЕМА 2. Боротьба партії за дlвництві. СТІOJМI!И. матеріально-технічної І. Об'єктивні ОС'Н{)ВН ЗРОС'J)ан:~я бази комунізму. кер:вної ролі .партії g пері·о-;( буІ. Се~llирitlка b-аж.1ИВН'Й етап .:!і'в-ни;цтва комуні3\1)'. в побудові КО\lуні,Тl1іЧНОІГО .су2. ШЛЯХfl ВДОСКОІн-адеНIfIЯ парсп:.,ьств.а. тіЙно-орг",нізаlціЙнаїроБОТIf. 3мі-

2. Пі;rВllщеIfНЯ ефеКТИІвності ви- НИ в Ста,туті кпрс. р06ницrва ви.ріШ~.1ьна. у\юв-а З. !деЮЛОГ;4на робота _

\'СП;ШНОГ<J С'J1воренн:я \1.атеРlа,lI>НИХ nерцрюв Iкому:кіЗ!ІІ)'. З. Розвиток соці,а.1і,сти,чної про­ Mlf>Col0ВOCTi в !Новій п'ятиріч.ці.

4.

ПЇJ;несення

roспного

КО.lго-спно-рад-

lІИіроБНl!ІЦ1'ва.

ТЕМА З. Робота КПРС по під­

,ищеннМІ

2

життєаого

НОВЕ

19

квітня

рівня

радян-

ЖИТТЯ

1966

,року.

,ви:рі­

шальн,И'й за.сіб комуні-стичного ви­ ховаllНI'!

Примітка. ТlfЧ'Н-И'Х

В

П()'ЧЗl'IЮВИХ

ШКО.18Х,

ШКО.lах

~а-!)ІКСIО\1у-.lеlJіні'З~I~:.

. та

qюР\1'ах

І

поч·а:nКОВОI

п()лі-

-QCHQ[! інши~

сереДНЬОI

пол:тичнО'ї П:,JГОТО1ВКIІ' peKO-~leHДYЄ­

ться провесТIf дини

~ожне;в

б.,'ЄЧІШХ

-р.г,'х -

4

і

заlНЯПЯ по теорети'чнwх,

2

го­

про­

).lеГОДО.1·0гіЧJlИХ семіна­

з заняття.

~' ПО

І.

.10ВНОЮ

ІІІОЇ

реоолюційною

Чому -го­

си.l0,?

-н,а­

еПО·ХIІ?

Я!l(і факти свіJ1чать про за­ гост,р-еНIНЯ К.lасової боротьби в ка­

2.

f1іта.lіСТИ~НО\1У

сус.п:.lьстві?

ЧIІ\I

В-ОІІІО О1б\'~О'в.1ене?

З. Шо- ни зна€те про ,РОЗВJjlТОК

нзцlона.1ьно-вIfзво.1ыгоo

суч.аСНQ\1У

ет,апі?

Я'ку

н'ацюна.1WiО-ВИ3ВО,1ЬН1И

руху

на

,J.OInOMory БОРОТІ>6і

на.рО:.lів ilода€ наша .'lержава? 4. Я'К РОЗВ.И8>а€ться \1 іжнаород­ 1<ОМVН:!СТИЧНИ-Й

р-ух

НI8- ,сучас­

НОМ\' еТ1юі? Що роБИІТЬ КПРС .:!ля " JЗ.f:fpT ув.знн я і еД'ності ,зій 1К0!ІІj'lн,істів

5

ЯIК,і

силення

усього

світу?

П'р'IІЧИ'НИ- nРИIЗВ€.lИ до по­

~lіжна.роідНОЇ

оНалруже­

ності? Хто в ЦЮ\ІУ заіН'fересова­ НJI'й? -Що робlfТЬ СРСР, ЩOlб з~ безпечити \НtР і міжнародну без­

пеку?

ТЕМІ

'роЗ:Вltl1КУ

.ноа роДА<Х"О

ЛЇ::t­

ГОІОП<l­

.:Ііаlрства IКІра,Ї'ни '8> MII'НYIllOl~Y се~,и' рі-чч:. ЯJ< 'В\ІІКОНa.JlИ, семнрїчку -на-

ПЕРШІИ ТЕМІ

цтво сО'Ц'а..lіПIІЧННLХ Kr>aї'H. св·ітова. Сl\lCтема соц:а'лі'З'!ІІУ

ДРУГlИ

РозкаlЖіть ІП'РО ОСІН.овн,і

СУ~КИ

ПОЛ JТШКОЛАХ

І. Розка·ж:ть про по.llТIIЧllе, еКОlномічне і воє.нне еоп і вр.обі'ГНlI­

ний

тру д.я'Ши:х.

ПО

ПРИМІРНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СПlВБЕСIД

ша респj'lБJl~к.а, колектИ!в?

2.

06.1a,crb,

·В <!o~y ЛО.l,ятаЄГ<J.lОsне еко­

КІІІ? Чому ~іД8>ИlЩенн.я ефектив­ ності внрООнIfЦТ&3 € ВИJрішальною У\Ю!І'ОЮВ-ИІКОН;ЗІННЯ за-в.да;Iі'Ь IП'яти­ річки? З. Я,К: осноВ'ні на'ПІрЯlМИ і зав.:!а'н'Н'я роз ВИ1\Ку пром,исло'Вості· ltalKpec;llH~ ХХ ІІІ з'Їзд КПРС?

Роз'ка.жі·ть ІПРО'

ОСIЮ'В!ні

зав­

ДЗІН-НЯ сі.1ЬСЬКОГО lГоспода,рсr.&а в п'ятирічці'. Що Н'а,міч-аЕТЬСЯ з,ро­ битн ~,1Я забезпечення ;ВIІ>сОКItХ і CTCМItX те\l!півроовитку ci.~bCI>KO­

'го

госп од а'рств.а ?

Які -завдання нашого ,КOIJIеІС­ тиву!! 'нові·Й ,п'ятнрічці? іІЦО олt.д роби.rикО'жному з :нас, щоб за­

5.

безlПечlfТН of1ід,ВНЩel!;НЯ ефекrnв:нос­

ті в ЩХJlбнИUТІІІЗ, '3РОСТ3ІН1I1'Я .:!Yl{1'W~HOCTi праці-?

.нОСті

пр-аці,

про­

ПО ТРЕТlИ ТЕМІ І. Які основні заl 8(Д.а,ння !пО ,підвищен-ню HapO~Horo добробуту

збільwен,н<я

обсягу

вир06нНIlI;ТВЗ Мl3\теріа.лЬНИIХ ui'lJ1IIoc-

тей

і

місто,. т8Jння

fЮ~іЧfiе заВ:J1ан:НifI нової П'ЯТН1'·tч­

4.

на·~рес,,1ИВ ХХ НІ З'їз.:! КПРС? 2. Чому піlliвищеlfНJЯ -J]РОі.Ду,кrив­

ПР'ИОКOlpeffн'я

TeI~lniB

нr.щіонаЛЬІНоrо

ОС:НОllOю да111>ШOlГО жиrrтя на.рр.ду?

з1'·о;с­

:доходу

f

пол,ілшеНIНЯ

3. ЯІК no:mа'lитьсяна .піДВlruщен­ ні :н'аiJ)ОД'llО1ГО добробуту 3обли,жен­ ІІІЯ тeмni/B ІПРИРОСТУ про~ис.l01!ОС­ ті і сільсыогоo гоопода,рства, ВІІ­ робlJ1llЦmа за:собів ВИРООННIlI;т·в-а і ВИlр-о6ннцтв-а пред~еті'В спож 11ваIННЯ?

4. З чого акла.даються реальні доходи 'І1ру,ДяIЩИХ? Я'ку ~о.1Ь У 'іх

пі-двищенні щ>ацю,

віді'l'рають

заходи

СТИ-МУJlЮВЗIRНЮ

по

оплата

з-а

ма:rеріЗI.1ЬНО\IУ

ТРУ'.з;ящих

та.

ви­

плаrrИI і IПrльги 3 сусп-і.1ыf-х ФОІІІ­ дів QПОЖWSЗlННЯ?

5.

Які основні за,8>дання ло під-

8Н1Щенню ·кулы'рІІюго·· рівня жит -. тя HapOIJ1y '".aJкреслені ,иа IП'ЯТl!е р'іччя? ЩQ нзмі>ч,ається 3J1іЙСНИ1'11 по сЮ..l.иlЖен,ню ріВ/нів ЖНlТТЯ сіл,· ськогоі міського насе.пен'ня, по ЗМе!І1Щe!l'НЮ і.стотн.ИlХ 8ІЇ.Дj\1 і-нностей ~'Їж ІРОЗУМОВОЮ і фізичною пра­ цею?


НА ЗЕЛЕНОМУ РОЗДОЛЛІ

Готуватись до J'lітньо-табірного утримання

З В.ІДСИ

відкриваОЄТblСЯ

худоби

чу:rо" , .1ени'х

СОКClЗИТНХ

KOP:~:'B,

!Юди,

вий хр· аєви,,1. На Іпівдень простя.гея яс.кр.аnо-зе.1еНIІ:Й ЮіЛЮ\ ОЗИ'),,!ИІШ, на .сході СI ItН!Є ПРIИ\lа,р.на 01УГа. )..!іШЗ'IШХ лісів· , а 3 ,півночі Ifа,впі.l пер·есі'К8ІЄ па·ле ,неширока Ср1'б.1иста стр ічка Трубеж.а. ПО

roн'Uя ї лові1'РЯ . Таібір ;цей 'не ЗВИІЧаЙнltЙ . Н"" 8Ї!l1)..!іну si,1 ilIOneJ)ел,н.іх рокіВ,вія 6У,1е ЮJJпіта.лЬЮ1lМ, ПОСТLИН·И\І. Ра,д'Гоапні ,бу.д,іВeJlЬНИ'КИ СПОРУLI:J,И:­ .Ш І)'Т кілька 'lil\lвісів, )'критих

вя:rО',lи,н·ка.х

шифе.РOl),,!,

ці

Вlfб.1ИСI\VЮТЬ

чи'е.lеНlн і

ле~IЬК :

.ка.lюжі ,

озероця .

ЗЄ'\11і

ЯІІ;

.1iTHiїt

\1,а-

щітка,

трав-а. Отут, за якнйсь пі ~,.::еНIШЙ ех.і,1 -ві.'1

В ІІ_Рі. с

СОН-

Скр ізь пнеться

г\'('тЗ! .

..

·н·а

не\10В

\10.1'Ода·

!І.ія

K~a.!llOTO \1:СЦЯ та \~\f::>B .1.1Я нього Й не

і

в;:дпалючого

з со,:щя і ві.'1 ХО.l().'1·НОГО ,1С1щу. - На,вісН' )..!и з>будув-а.1И Іще .рі- к ,

K:.l0MeТlp НЗ Р\'сзнова, і

та-бір

п ід ЯКl1'~lИ'буде де -ехо­

ваОТlfсякорова,м

ХУДClб~.

прираодНIfХ П'ДШУ'каєш.

а.lе -не

тО'.

.

ВСТlfглиза.к.інчити, ВСІ

Члени ·pa-д'гоюnн'Ої буді'вельної брита,дl!' IПаіра.аковія Антонівнз БО'ж>'К, іМз,рфЗl Петрів.на Соловей, і Яlків ТереііТ:;іОВI:'Ч Нед>зtЙlБО1рщ та Мнх.аїІ.l0 О.lексі· Й()В'\fIЧСOIJIовей цемен1'УЮТЬ стічн.і кз:наВIІ ~ЛЯf1Н:ОЇВКи і піДіХОДН- до Н'звісі'в, тес.ТJ:яр ВЗ>СJI.1Ь А,ндріЙо. ВИ\Ч Соловей pe~oHTY€ дерев'яН'і

П і д на'8ісами, я сл-а , а,вТОІПОЇл· КИ!, а,пз,р>зти_ меХЗIНФЧ;Н-ОГО ДОЇН'Н'Я. Коров-и сroЯТIІ\М,УТЬ иа дероеа' ЯНО\ІУ І" ом-ості , ЯІК і в- ,ка,пі'Гз.льних КОІрі.вНИlка>х . Скрізь -горітимуть еЛ6Кl'ро..lа'МlпоtfКи.. для осsіТ,'leItНЯ таООIРУ 'р,здтооп ПРИ;:J.6а-в лересув. ноу електqюcТlаlнцію, яку через кіЛЬІка ;ДJНi8 У'станов.1ЯТЬ . .водою

яс.lа

за6eG111еч)'ів.arги·ме

та.

3З'I'О'НI!,

мо:н1'ЗlЖНИtКи

~:tя

встаlн.оВ.1ЮЮТЬ

тварин.

бі.1-Я

десЯТlК;В

ясел

Отже, неЗЗlбоа,jXJ-М все діЙIн,е ста. до llереЙ\llе -з ЗJol~ЮЗ, И'Х ю·ри;м.іще.I1!.

ків -р,а-йон'нOIrO ОО'Є.'1нз,ню! гооптех,ніЮI» заlКі'Нчують

H-lIJків

ПроЗ!Цюе~1О

-

«·CiJ1>b-

ПQ<голі'в'я

.а:ВТОПОЇ.1IКИ

l\аліталhНИ_Х це)..!е'IrГО'Ваних пі,1 двор~!дІН-Иtм нз'в.ісом . ,

допомогою 'рооітН'и~ ден'ь, -

все

свердлови:на,

роботи., ПОіКаIЗУЮЧИ, -табір, роз· пові:дає ВI~конроб Андрій А.'1ЗIМО­ ВІІЧ Лllсенко. Зарзз Інаші буді.

ве.1ЬНИ,Кlf за

А

«Сі.lьгосптех'ніюlo»

Іми

проби та ·в·ід

\1ej;I>:B

за

кі,~ь'Кз

н·ав-ісів .

тут другий У л.ітні.Й ТЗібі,р. Рі-зко зросте його

к,аlже .бри'гаДl~r> \юнтаж.

е..1ектрогаоозва-р·ник

Ва'Си,.lЬ

ПРtOt.'!ytКТИJВність . Д

МИ1ХЗЙДО!ВИЧ Берегі-Й. _ Ко.ш заИІ~Jщі-ярадгоспу і ;парторга~ ,пі:.1ГО~ подб.a.JJИo н_е ті.1!>ІШ intpO !ПО. fl'pJIBi .lbHO БУ,1е тва' рин.а,)..! ,на, ШИ' ' ТО8:I\)' ТЗlбору до n'РilЙ~lаNН' Я худо­ l<і'нчИlМО вста,НОБлюв-ат-и а,втопоїл- !Hi-заlЦіlЯ леrшен:1І'Я умов роботи, для тва·

РОI(О\1\' зе.lено)..!у ТIі\I\ТI, rюн/t в-се

РО'ЗДОЛ,lі, і мзВ,10'сталь зе·

І бll. І

-'-

ки,

спра' В,1і,

т\'т

І(І~ПИТЬ

робота.

ПРИСТ)1ПИlМО

до

)..!о'нта,жу

'8 а .·

КУУМІЮІ' Х к>З'налів- Д.1Я meX-ЗI:іі.чно.го ДОЇНlН'Я :корів. А Іпоті-м в.ста,ноIВИ,~IO В>Ot.:J.СJiНoа,піриубаштv .р.ожН'о-в. СblКОГО на 25 'куБО\lетр:в ВОДІІ . Нз ~ЮНТЗIЖНllкі-в теж :не.можн-а поска,ptЖИТИСЬ .

-rрудяться

Т х небз'Гз1'О,

і

СУ~lліoНJЮ

в.сі

. • рIL'ІІіН'ИIКlВ, з. и про ЇХ - ВJідло'Чи-н- ()к, I\УЛЬ1'ур,не ДозвіЛ"1Я. Сюди ВI!!Ве­ зуть ЗtГіТ-ВIЗіГ()Н'ЧИ'К, 'У ЯКОІМУ ДОIЯ-j>­ ки, Сl<отз;рі' Вlможуть пров,ести В:,lЬНУ хви.лИIНУ, · почитати ra,;JeTY ЧІІ журнал, лослу,'(.аrги, босі,ду з,гі­

тато>ра.

А

пізні'ше

тут

збудують

бр,а'! ,1.1151 НfI'X капі'Т·а.1ЬНШЇ б\'.1IЩОіК _

БР·IUГЗt.1ира С.lЮСЗР Мкха.Й.по Ми· ПРОСТОІРИЙ, 'l'lJIіТ,1ІІЙ, заТИШНIІ'Й . ,'(аЙлов.ИlЧ

Берегій,

Йо·,оо

1\0,1'еги

Олекса,ндр МIІ,хаЙ"10!Зи,ч Ба'бll'Ч та ЛеоН'ід

АItТОIЮВI~Ч

дні!) за десять

-

за~ер>ши~lО,

та,б:'1>

.' _

\{;І

ра ОТІ!

_

І~певне-

:,lОжнз

здаrrи в eJ{сп.lуатащію

іНО 'ГQIIЮрить БРИ-Г(llДИ';

Це (3'аt!lе8'ненн'ян_~

CY-МIНфв.у.

І гому ВІДДІЛКУ таlКИ'І1 же заКінчує· \ю -БУДУВАТИ

буде'

!'осп}' сРуса'нівськн-й»

Тзtбuр добре спла'но:ва,но. Наlві.nра.ВlIJЛblНИ,М

3

А

РОЗМІРОМ

цей

свої.\1

неве:шки,Й.

з~іСТО'\о1 -

о·сь

б8:ГЗТИЙ, ц:кавиЙ.

дуть ЙОГО під теді,в ЧЕ\рвоні

Сnрави

'за

Ве.

ШКОЛІ! .

баmblЦ'в

К.lи"'Уть

Кож-на сторінка а .lьбо,ма ре· зультат копіт,кої ,роб0-ТИ юних ентузі а.стів, я,кі КрОК за КрОI\О)"! ідуть по ш:~я·хгх бойової ела f!H рзйону, свого рі,1НОГО м ;ста.

вс.танов.lено у ~узеї ЙО'ГО батька., ЦI'Ka'~1 РЯдJКИ ~ ,я-~и .:ись . в :а.~blбо· \1'1 .шСо1Я ЗVC1'р ; чеи 1 бесІД з ПЕ\Р. ШИ-М rО.l0ВОЮ Брова ;JСЬКОГО [реJl' I\О\1У Ф . В МРІІКОЮ 1 O:rHII,~ з O1p-гаlнізаторі'В КО)..!СО)..!О'.1у БроваІР'

стоорінкз,х-ма,теріа.ШIЮХО'-,1Їв і ве-

П БРЕГОРТАЄМО ще .'1екіЛblк,а

віЙlн.а. На

UlIХ

ЩIИ!lІ Ю . Га,р і ни)..! .

,в ',Йна. Ось фото.доку·)..!ен1'И і за·

ціlВ . Слі.допити 3УСl1рі.чалися з ба· ГЗТЬ~lа колишніми' бі і1UЯ_~IН иlOР·

КОМЗН,,1IНО :,1'У . п~:кті М. Ф. ВатутиІоЗ в с.

леребуваН:JЯ шта,бу Що:рса у Вір0'

водець

ва'рах.

З8ільненню

Киева

ві.::

іПет.lюрів.

стор і'нок .

ПИСН

п'ро

Великз

п~ребування

дітей

K~p}'Ba\8

у

зв;льн.енні

станції

Бq:юв,аIРН

ЗБРОЙ,IfИХ

Петю 3ГУРОВЗ,

пере6У'ВЗ I В ,В.

Нов.!

ві.'1

по

:rіl'Лерitв-

І.

Ленін.

А це сторі:н,кз п;ро ,дИ народ.

'них

меоНИ'КЬВ 'нз- території

нашО'-

:рзЙ'ону . НеЩОД>ЗI8JНОВОНЗ зз· 11000нена НОВИМИ· маТElрізла:ми.

ro

~ в., 'я:кl на~х<Uят~ на 1'I~'..1Ip.ecy,- ОПОГІЗідЗ'М.И :КOJIИоШНЬО'ГО паlрти:заlна

ВІ:СТОЧКИ

Ма>рія

вІд

УЧНIt8

Іва:ньвнз

наШОІ

обі;ця€

у

ШКОЛ-И.

М.

пер-Ш.ИІ!!

1Itчктелі 1'-3 ,),!ЧIfї школи.

!lіРИЇЗіД ідО Киевз 8ідJВідзти- 'І/ашу ШКОЛу. Вона буде У нзс дOil>ОГIliМ rocтe-)..!.

щ.

П

ТtКаче.нка,

ЗЯоК'И:М

СТОРІНКА Фотознімки, Д1. Автора,)..!и ЇХ шко.1и"-ветераIНН

.

з~'стрілись

за СТ- QРЇ'НІКОЮ ... спогади, роопО'ві· є веЛИlкі друзі 'МИ'НУЛОЇ :ВJій'н'w і

ІРОКУ

тз -нк

«Т·З4»

'старшого

піlД

ком,з'нду·

П

ОЛblщі

і

Ч

в ехосдов.а'ЧЧШIИ,· .

лt-йтенаlпа Ма,u:н€tви-м. 3аТЗМ'У'ВЗIВШИ

С.

_ріотичн'оіГО'

ПОДИХ, лод, .

-ВИХОSЗ-Н-НІЯ

ЗУС1\Рі-ЧЗJlИСЬ

нашої

учні

мо.

з

гене.

.............................................................................................................................................................. ПО

п-ам'я.тни'к

ЯКО\ІУ

ЧЕТВЕРТІЙ ТЕМІ

мог.

Що -НIЗ:)..!lіча€ться з-робити ДЛ'Я да'ЛblUЮГО змі.UlНенноЯ і РО38И111КУ внуїрьпартійноої ,дeMQКpaTi:ї?

2.

З. Роокажі'1'Ь про :ум'IИИ. B~HeceHi з'ї.здом ВІ C1'a'l'YT КПр.с. На. що во Н1І ()Пр'Я~ОБЗIН і? 4. Які за,вда-Н'ня ПОС1'а·ви·в ХХІІІ з'їзд

л-а:р,тії

перед

КОЖ:Н'И:.\І

'КОМУ­

ністо\! ПО (Jво.~одінню ')..!.ЗIРІ«:IІСТ· Сblко·леlfі-НСfjКОЮ теор'€ю і ,ПОСИ·.

.lенню -ЙОI'O участі в а'і'ітаційж)­ пропз,гв,ндистські-й роботі в ,~Ia­ сах? Що ,слі,1 зробити на- \1 д.1Я їх 8ИКО'НіЗо'НI!Я?

у ШКОЛАХ

ОСНОВ

мд!р.~сиз,МУ·ЛЕНІН[3 .о\1У ПО ПЕРШІЙ ТЕМІ

І. ЩО

сві.lЧIПЬ

про

М.

І. Ла,nунової перши)..! YIB~p'BaIВ.

рен:н,якласової

ЯК ХХІІІ з'їч КПРС В!lзна. ч,а€ РО.1Ь і за вдаt:ilіЯ пеРВІІ-ННИХ па,ртіЙ1і'IІ'Х ор.г,а.ні'за,ц:Й у проведен· ні 'Б жиlття політи.ки пзртії) ОXJЗ· раlктерюуйre діядьність н'ашої паIРТClрога;н'Ї.за>цїj в СВ:Т.lі ци'х !в'и·

1.

зчі'llненн-я

світО'оої СНlCтеми со.ц:,а .l і зму і поСИ.1ення ЇЇ Sn.1IffBY на · ДО.lі .1ЮД·

боротьби

в

.капі·

го тз,бору? 2. Яюtй

xa, p-актЄ';> ~1 :~ Є C\'4 ~ CiIllii робіТН-IІЦIІЙ рух У ·кап'та.lіСТИЧJШХ країна,х? Чю! оБУ~ЮВ.lен~ за.гО'ст-

СоЛ)'!хали діти

ЙОГО

РОЕ0відь про -рал,:мзlЙОІрОМ

З. Оха- роа, ктеризуйте РС-З l3 ит()к нз· ІііО~lfаЛЬНU-ВI!ЗВО' .1Ь:·;UГU РУХУ Іна

сконалеltН'я форм і)..!етод;!в )щра,в-­ лі!Н:НіЯ, ПЛЗlНОу'Воання і економі,ЧIНorо СТИМУЛЮВЗlНlIfЯ € :необхідною УМ()і1ІОЮ д,3JJыоrоo Іпідви;щеltня ефек,

су,чаСІІ()),,!У

ТIІВlfості

т.аліI::ТIfЧlН'ОМУ

і

я,к

cycnili1bCTBi?

етапі.

з.діЙон ює

В

"10'\1\-

ір з.д ЯНС blк и!й

вба-чає

Ha'po.:t

сві,й і нтеР'Ніа,ціО'Нlальн 11 й обов'я::юк щощо lН'аlЦіОНЗо1ьно-.виЗво.1Ь1НОЇ бо. ротьби на'р,о.ді'в с' віту?

4. Чому 'МіЖІ~ЗРО'.'1НИЙ комуніс­ ТlllЧний :рух Є 'на'ЙВ;П.'JIнвовішою по· ліllИЧНОЮ силою ,СУЧЗСfЮCl'і? Оха,·

лром-ислового

ви'робни.

1І.1'8а.

4. Роз>ка.жіть про ОСНОВ'lІі аа'8' д>зiНlн'Я і шляхи' підв·ltщеиня ефек· Tl8hoc-rі та збіЛblшен'ня обсягу ви ..

>рООн.ІГЦТВ-30

'"'РQДУІІЩії

сільського

за

гoonо:дарства кр:а'їни, 'респуб.l:КН в HacTYIlHOMY п'·ятир:ччі. 5. Я,К і з-аВ-Дд,lrн я IІ'з.шОоГО 'кол ек­

:УГУРТУВtа'Н'ня і Є.діність ді.Й 'КOt)..!у· ністів св іту . НЗо як і-й основі 1\ЮЖ· ЛНlв-з така f.lI:HicTb?

сен-н ·і ефеКl'ивності 'суспіЛblНОГО ви-ра.БН'lщтв-а·, пі;дВlllще.н.ні 'рі,в-н-я

р,з.ктеРИlзуЙте

5.

боротьбу

, КПРС

Роз:крийте ті .'l'Bi T~HдeHlцiї в

розвиТ'ку ~lіжна'JЩ!l-Н'ИlХ вї'ДЩОСИ'Н, що діють Н-Ifн,і в світі . Яки'хза­ ході'в в,жи'в-а.є СРСР для ОЗ:дО'jЮВ' леннясучаСIЮЇ

CTaIHOB.к'I1~? ПО

ДРУГІЙ

~Ііжнаро,дної

об­

ТЕМІ

Розкрий'Те осн-овні соц:·а.1Ь!НО­ eKOHO-~lічні піДсум-ки_ РОЗВИ'l1КУ Ha~ ШОІЇ кр-аїни зз ,се~lІрічч.я. я,к Ви\-

1.

кон-али 'за,вда,ння сеМIІ'ріЧКI! наша

рean~'блїrКЗ<. ообласть, КО.1еПI1В)

місто, р,айон,

ства? На ЯКИХ ,принцrшах СРСР 2. Як; голетні Iна.іlРЯ\IИ і за,в­ бу"дує і ,РО3ВИБає своє спів'робіт. ,1анН'я Р<JЗ.ВИl1КУ народно'го ГОСПО. Нl1ІЦтво з . к[}аїН3.\111 соц ' а .1ЇСТІІtfНО-

ВН"ЗУ внд taOOip-У. Фо1'О А 1\01:1К11.

ютнього

.:>..,-за,пасу

Ку'НОВОЮ, . М.

ч RnejpeдQДIHi першої світової В:ЙНИ

Радннсьної влади

:на

А

Сил Раl..1lЯ'НСblКОЇ У,I~раїни Ю . М. -ваННЯ\~1 КоцюБIlJНСblКОМУ,

сИ'сте\оiJ!' .ВОДQпоста.

'llз-в·ісЗ'х;

і

у

ві!дJCТ>Звuі

Ю:ІІИ на,РОДIНИ\\lН меонИ'Кз-~и

ось .1исту;ваНIНЯ ПіОНElріВ е OдlHa стqрUlI1<'З. 'P1l0B'INeHa I1З1Р1'ИЗЗIНСЬІКОГО Pj1XY. Герой Ра. 7 «.В» класу . з Ма,рією '11Ізні-ВІНО'ЮВОН>З зус~річі З I1РОСЛЗlВUteни-м ДЯ:НСЬІК()го Союзу ІВ. КуликО'в _ Пі.'1 чзс eXCK~lp6i у ~. Черні· Ла,rj1НОВОЮ Ігероєм боїIВ за КОімаНДИIРо.м па.р-ти'зансb'lЮro з'єд· пQIЧесн.иЙ піО'нер ДРУЖltни і-)..!ені гів ста'РШОКЛЗСНIIJIШ ві,1да.ll1 шану Зlві.lfjнен,н-я Бро-в'З/рів ві.'1 ·фзшист- н'а'~НIЯ, те .д.ія.ло -в зз·хі.дінИ'х об. Є. РІ. IБезюмерrної - О\1ИН З +ні. СblКИIХ о'купанті· в. У Сejj)Пlн'і 1943 лаСllЯХ УI~раї:Н'и, нз'ТElриторії l.І,іrЗторів _РО"3ГQР1"ан,ия ВO€НІНО'-па:т,

,ГО,lОВ1КО)"!У

В

тз,

БерегІй за

~. МУЗИІРОМ, д . Ч)1м'а,ко-м, коли-ш­

від бз,нд Пеl'.1,ЮРН.

f)Е\РШО~IУ

Берегіli

МI~ха,Й.10Вltч

офщераlМИ

йlJрtЯ1'.ували будинок, в я,ко)..!у на.

50 - річ

.1ИСТОНОша. Серед числен-них лнс. Пет· І т " -.

операцією

Києва

ДО

..е-.нера.1а

ВИlклИ'кало ПОВ:,10М . 1е-НIНЯ , у пресі СЬ>КИХ ззга'рбни'к і в. OКJpeMi зз,гони і СПО'і'ази см,р· ожи.1ів )..!істз про І слідопит;,в Iви- ї~джаJlИ на. Б~кособl1Сl'У участь К . Є. Вороши.10- РIUНІСblК'ИtЙ л."аща,р'М, з ві.'J.КИ: ,розпочалоlСЯ ФОРСУВЗ'НІНЯ дНUПірз . ва

С,lю.са'рі ра.іі.

mось .:ІІИ

І

ЖOf'Л<>,М.

І. КО­

ЗУСТіріча·

з 'П?JIКOIВI!!JИКQ:М

У Іві,д.

IООІм,іса. р:я І B, aIHIi8~a була тяжко 1101РЗIllе- СТЗtJ)шину загО'ну, КОЛИШНЬОI'O зз. СТЗI8UІ М. ПQJI1ЩУtКом на ·. Тепер IбудинQ,К N9 50 ЛО вул. 'Р~жзючого .1егенщз:р_нО' ·j «Авро­ ІРам і IПОдіТІІІр' з-ціВНИКО':ІІ >З'в'іаці-Й. ФіР}інзе у .~\I. Xm-елЬ:tll~IЦЬІКО'МУ, де: Р"'» 'ГрOlМОВ;З' про те, як на,родні ного з'єдна'ння, Вихо-вате.1ем про­ асі,в QpaTiiВ Глі,но'к. !В. чemеРТI-~ . к:ваР1'И"1 пр?ж,:ває І -Меан~и за. до.ПО~lОгою \1'ї<щевих слаlВоЛеНИіХ ВlДваж-на ЖІнка, часто -ВlдіВоЩУ€ жиtreЛUв ЗВI.1IіНи.1И \І . ПОіроніно, О. ПO'l{jриш~іна, М. ЛеВИЦЬtlЮГО -і .ба'гатьох іншИІХ. я,к ,10f!Oira п,а-

Вітчизн-я-на

СЇ'вської .дИlві- зії, в-ста,новили )..!'ісце рі,lщі, ЗВ;діIШ тала_нОІВИТИЙ .по.1ко· ОСОб.1И'вузацік-а-&lІені<:Ть

рО38ідни.кз

П. ТЕПЛЮК.

!

.1ОІп;ро-біlгів по м:сцях ,БО'ЇIВ .,е.ге.ндЗ'Р' НI~Х nO',lIKi'B , Ми,коли ЩD1Рса за звіЛblНення

C~ в -Бр?в,З1РИ. В ЦbrO:.lУ бою ма-,' Юного

.

р~ащв-u;в .

Ми ха,Й.10В-ІІч

ВаЮIІЛЬ

його І Ч~.J/Iі;Я

Сторінки бойової слави

на ТLOдвищ

керів· ни,ЦТВО\j вчи, с.1:,10ПIІТИ ІІашої

ГІРОМЗІ,1'Я,НСblКЗ

ха;Й,1ОО

... _--_..:>'...?...? . . . ,..,.- ....,. . . . ,.------..--.,.--~----_ ...... _..:>#._#".,'''''"---., ... _-,..:>'...? ......

а.lьбом

А

.

з· а

дбають ВОНІП про

На_ фоro:в.горі -

чо- і 06.1Зt.1н,зннwм

а, посередині

буде з,а'Iі'Н, Де УГРНlмvв.атиметься _худоба ,пер~Д ' годіВ~lею і .'lОЇ'Н'Н'Я·~I.

~--~-.,

стз€

одержать IIОб'ЄД'НЗ'Н*іЯ «Сі.1ьгосптеХflі·ка»> М'ІІ-.

11 >C'Гj)CtK .

РООМIШОВЗ,Но

.

Р<lд!СНО

пода'j)У'IЮК

ТВ>ЗРИ'НН'ИІКИІ ·першого від.ді.l-ка 'ра.д.

СІ!

. '

І

По-хаЗЯИСЬКII'

Вlfк.lи,кає І твз,Р'ИIН'НИIЦТВО.

IПрекрасн'ий

тирltкутн,!,ко~,

Uей тзбір у нас ,не €,1I1HIIЇf , У J.py.

-

БаноковеЬКIІ.Й.- хвз.1И'Т~СЯ ВllіКОН·РJб. -

ти,ву, ,КОЖlЮго трудящого В під/ное·

ПРОД~ЖТIf8н()сті

праці?

ПО ТРЕТІЙ ТЕМІ І. Назвіть oxap-зктерИ\3уйте за'в'да.н\Ня

:ДО'бр-()бут,У визна.чеНI

шлях'lt

підвищеНІНЯ

-радяН'СЬІКОГО народу, в Ди,реКТКВ'З'Х ХХIJoI

з'їздуК!ПРс.

2.

Яtк З\l:'нюваТІІМУТЬСЯ ,п-рапор·

ції і розподіл коштів міЖ1tираб. НІІЦТВ-О'М ЗЗСО'б'В ·ви,робництв.з і ви,р06I11ИЦl'ВООМ ,предметів спожи · ва,ння, між n,рамисловїстю і сіль­ СblКИ:М ,гооподЗlр'СТВОМ? Як це оапли­ ва.Т'JlJме нз ~атерізльнкй до6j)O. 6утна,j)OДУ?

3.

ПокажітьзаJtежність

Te~iI1iB

роль

заoJ1оЗ1СУ

tibO!:\ty

в

М.

НОВ-ИХ

БоЖІКОМ,

методів

tep-іа.1!>1I'OIro 'CT-И:МУЛЮ8:а,ння

м,а­

вироб­

ничих ,ко"lеКТIf9tВ,ж:іх трудящих?

4. ЯІШМlИ шляхаМ;1 .10лати)..!уть. ся істотні відмr!і-ності )..!іж ')..!істом і селом, ·фізн-чною і 'jXJ.зу\ювО'ю ПР'аоцею

в

HOBO\ly

[I'·Я1'lfр. :,ччі?

5. Охз<ра.КТ1еI>ИJЗуЙте :Н'Зlй&аЖЛlI' віші заt8,1а'Н·IfЯ

нау,ш,

шко.1If,

ЧЕТВЕРТІЙ

ТЕМІ

І. ІЧК)..! OOY),,!OI!.lt>He зро~таН'~я нерів'/і'ОЇ 'р1Ол,і

да.lьше партії 3

період ,бу дів-ни-цтва КОМу1нізму? 2. Я.кі ШЛ.Я-ХИ Д:;.1ЬШОГО '3~li,ц. нен-ня

па,ртіі

і

:пі.1.в-ище·нн·я

р:вня

її орrаlн.іза.ці·Йно·партїй-ної ,роботи наl кроесЛИ1l ХХIН І -з'Узд КПРС? Що неоБXJіднозроБlllт,и, для ,nі.'1в-ищен, НЯ боЙQви;тості НЗШОУ lП,а,рторга _ні· зації У .n-ров-е,1еН'ні в життя ло.1:. тики

пзртії?

3. іРоокажі-ть .про змі!ни , внесені З'ЇЗДОі\l в Стз,тут ВОНИ СП'Р'Я)"!'О9З!ні?

КПРс.

ОХ<l·РatКтеРИі3уйте

4.

мз.р.кСIІСТСblко·лені'НСI>КОЇ

,1іялыfстіi парті'ї ЮЩТВ3

в

-](ОМУНlі'З~IУ

На

що

значення теорі.ї

в

періо,1 буді в­ і

ЗЗ-В.'1а'Н1НЯ

ЇОЇ

да.,bJllIогороз1tитку .

5.

ЯlКі

I3ЗВlдаіНIН я

_н а'К'реСЛlf8

!l.арст-ва ,кра.їни, p-есп\'б.1ЇКІІ визна. і ооБСягу зрост·з.ння Н'аГРОМЗ!д'жень ХХШ з'їздКПРС по n оси-лен ню

ЧІІВ ХХНІ з'їз,1 КПРС? з,авз.анН'я

нашого КО.1ектив\, в П'ЯТJIJр-ічu,і. 3. Обrр\' нтуЙте. чочу Л'РI1СКО' рен-ня теХН;Ч'/JОГО прогресу, удо-

: СПОЖНов.аIННЯ від ефектнв'ності 'всього

еКQ,номіЧJЮЇ

~успі.1ЬНОГО

вltробющтва, 'кожного підпри€м, ства, КО.lrO!СПУ, 'Р:lДГО'СIІУ . Яка

ідейно-політИ'чного 91Ixoba I H:H-Я ІК()І. муніст:в і ОС',х ТРУдЯЩIІ'Х? Що

с:і;д зроБИТИ ,н-а'ч на.н·н.я?

д.1Я

зберігаєтьс-я

у

КН'НоЖlка

ко.)..!з-нди'ра.

цьо·го

нання

Героя

школі

Радянськоого

І.

Дз ус ()В з

«В

з

НЗ'ПИ<:ОМ:

«.10ро -гюr

з'єд •

СО'юзу

СЬ~I'їв:дв, аЖНIfХ» юниІч

др'у'

ЗЯ-М'IП'іонеРЗ\1 В.річної школи N2 З ,на -ЗГЗtдlКу про моїх ,в 11 ХО Ba'Hilї'B ЛЬО1'.ЧНоJ{1і'В~ВИ'НИЩУ1ва'ч:в. Рост.іть таКНIМИ ж муж'ніl~IИ, b-і'.1JваЖНИ'МI!, палко люб.l~ЧИl),,!11 СВОЮ 6ат."к і з. ЩИlну. МИХЗlЙ,10 ПОJ1іщytК» .

з,і'QРЗllе

в

Зо1ьбо)..!'і

чаС1Жд

-

тієї &е..1ИIIЮЇ роботи, яку !ВедемО" лО' Р€'ВОЛЮці'Йно·па'тріО1'И'ЧНО'\1У ВІІ. ховз'нню

-модод і .

ВИІКОРИСТОВУЄ'М(}

баl/',а:тО' DНШИ1ХфоР\оl і засобів. На· доого

запа~',ята,lась

СllР'Ц З деnегз1'ОМ

СОМОлу

І.

лишитьс,я

1-11

,1ітЯоМ

ЇХ 'ВllіК{)­

з)'.

З ' ЇЗtду ,КО\1-

ВОЛ'КОВОЮ, 'на.дов,го в· ,па\1'яті

.'1ень

за·

ЇХ ,ПОРIl 1'­

йому в ,P5LaJl піОIН~ріlВ і ЖО"В1'еffiЯТ в ззл,ах КИЇОСЬКО:ГО фі'.1fі·ЗJlУ му­ зею ІВ. І. Лен-внз з }'tI/ЗСТJO вете­ РІЗІІІЇ в· лен і'нс blк О Ї n Зlрrr і Ї. Т p'l~MaoЄM о т існ-ий зs'язок з в-оїна -ми Од'ного з підро,зд,і.1і'в- Київсь-кого 'віЙСЬtlЮВО­ ·го OIКp-ytГy,

IП l раКТИ!КУЄ\10

те~l'ат.ичні

зоори піонерських за,го'нїв, вечо. РИ іIН1'Є!рн,аціонзль>ної Дlруж·би, зу­ Сl'рі'lі з оПЕ'1редовикзми виробн./!· цтв,а.. З і'нтеоресо'\оІ :в:двідують ,діти

заIИЯТТ'Я ,в

a -віа.моде.1ЬНО')"!У

.1:- CY-ДНОІМО.'1ельному 'ГУ-Р·l'ках .

тератури і ,мистецтвз -в новій п'-я­ тирtчці.

ПО

М'ЯТЬ,

і

.

НАйБІЛЬШ актиону участь у ВИIХОВlНій роботі беруть вчите,lі

IJ;ра.ці М . ЄtpeMeHKo та _В .

Пл,ато,

нов,

Г.

стзрша IпіонервожаТд

Бо.

Ж'~1К, .помі,чнН!( дифеКТО'iJа :по гос­ ПОДЗ,РСfjК'ій чаСТИІні І. К!РИВОШЛИ'К . К.1ЗіСні Кtlрі'В1ШКИ З. Нев)..!еРЖIЩЬ·

к-а, О. Єpe)..!e~KO. Г. ПО1'зпен-ко, Н . Пеl'рова, О. Г.тушакта інші. Все те, що ми ро-бнмо, ·має на .меті 'ГОТу1ВЗТИ Г:lltНИL'( п;род()вжува.

ч:в

справ

СТ-З1ршого

озБРОЮ8:а-'ГІ1 H~MII

них

ОСІНОВ

УЧН:В

Ha)~K,

молО'дь

дО'

щ~раль, ЖІІ'ТТЯ ,

ЗШНІ.

фОI>\оI)'в·атн

мзтеріа.lістични-Й

КОІмунісТIІЧНУ

ПО-КО'.~і'НIНЯ,

міцнюш

.'10

у rвітог.1lЯоді

готу,ваТI! c-відО'.мо,го

в ИJl5qр У професії. Са,ме на 1[(' орієнтує нас істо,рич-н 11 Й ХХІІІ З'ЇІ:Ц Інашої парт і ї. В. ПИНДЮРД, директор міської В'річної шкО'ли

НОВЕ

3.

життя

19 квітни 1966 I'(>!<~' .

3


!

«В'ЄТНАМ БОРЕТЬСЯ,

В'ЄТНАМ ПЕРЕМОЖЕ»

загрожvють ЖІVГТЮ. Отже, по­ передитиреЦКДI1lВИ цієї

людей . .60'\16а,

ЯІІ<У

БИ

бlllчИ'Те

нз. другому

аа

КО\1IПЛetlOCНО

не р,озірва.1ась . А що б у ло б з М'И'рНОЮ в'єтнамською хатИІНОЮ, що

дає ЯIWlО

бу .10 б з її жителоЯМ-В, I к 0.1И, б це ТР3lпltЛось ? ..

часто

,м,ї чtає , що 'На двор і

ясний ден'Ь, .'ООК3Іве COlliЦe. ,перед ЙОГО ОЧИ\13

чорна .JiI~юра, зр у йнов,а' Н IІ'Й бом!ба'Р.J. уsаIН,Н:Я'\1 р і..!l.НН'Й Б УДlfНОК. Р ішуч е

з аС У ДЖУЮЧl1

а.р,еси' вні

ра:дяНІСЬІ<і ЛЮДИ ВИ,С.10 В ЛЮЮТЬ

ВО.lел юбним у

В'ЄТ! ШІ,мськИ'м

діі

а,мер,кка'НСЬ;IШХ

братерську

н'ароДО\I .

б о,ротьбі з а свою свободу і

і\l.пер~а:л :,~т і в,

солі.да.рні<:ть

Вони 6а,жають

з

ти

і

ПPl3.f.1ЮЄ

У

І \

вання,

Хворі оре\1іlСИ

НЗВllра'зку мають

ціона.1ьне

ЙО\4У пере\10ГIІ

6ага.те

неза.,еЖ1ністЬ..

.ра­

д,і еТlІчне

хЗtРОЧУВ31f-

функції

сприяє

траВІНої

rіповітаміно­

,Ще

ТАРЦ

те,

і іЩе

що

раз

на,га-дуємо :про

JCВ()рИ'м

на

в IfРа.з К<У8 у

При

но

ВЖ'1fВа.тн

сшtртне,

не

,гост.рі

да,

,пр.ипра:sи,

ог:,рки,

ГорО'х

ці.ї

через

'гостреНІНЯ

~ ~

у

Хворим овочеві

У хаор­

піС.1,Я

з а­

Ра:ДIfМО

В2,ТН

неоБХ ',дні фр уктові ,саки. Д у же IКОРне­

,перед

.;юбити

я.к

nрави .l0,

\ПpDводиться

d!е<:!НИ

в

lІІер.іо,д

це

н, а

Хворим

"

наїtбі.1ЬШ

~~i

...

a _ , q _ _ ..:>-q..:>-.,;o-,~,.--_"

ЧИТ,\Ч(

Кргси.вішзtЄ

· О Т Р 1бн а

П

. ПРОПОНУЮТЬ

_ _ _ _ _ .,;o-.,;o-",.,;o-.#q..:> ____ " , _ _ _

Н;Jше м іс т о

Цей з а,К.1а.l -

ши рщають і .{lОкриваються а.с-

зу пин к а

ВОТН:lпще K\·.lb-

ТVPH' всього ,р.а'Йо,ну. Тут пос-

фаЛЬТО\1 вующі, uд.ягаються .~

т і Нн.о

Б,РOl!lа'Р, И1! Це Jt'J:5pe. Для · з.Dуч:ності \1ешкан, ці. в ра-

Пр,и Б удинІКУ культури працюють с а'жщ іЯ.1ьні гу Р' Т1Ки, шК<ма

зелеН'е ,в6р:а:IfНЯ сквери , а .1Є' I, п лощі, 1,0 тут то т а м к учерявлнться 'Н<У8 ! Ь\4И квіТIІIIIК,а М I1 , КЛ YlмЮз,\1Н. Блаrоустроюються

йон'у

від,крнва-ються

тобусні

.~i1tH

і

НОН'І.

1<Х1аТКОВI

а,80-

зу-

Еj>зховув аТIJ

...... З

і

час

,попередніх

Г.

СТАРОСЕЛЬЦЕВА,

mкОІР·

КУ.1ЬТОС ·

ться харm<reJ>И'СТI!Ка м',IЮН.iflХ 11І0.

Зо!н-обусtroї 'зупинки біля 'раи'О'Н -

М.

Вишинськин .

а,гроза,ход,~в, ~ям?в~ни.х K~a МО,10діНЯlка, -

ниі\1 до?рив3!м .

і св.Яllков1 iдНJi ,

щод.еНlltов

Будинку

від

Ш~ОЛIl -і,нтеРilа-

жи.влекн'Я діі,

художнііl

У брошу,рі в.освімюється В'ЬД lІІереодовнх ,Г00l10Д3lpeТВ.

пре\1ії.

ВІВТОРОК, 19 КВІТНЯ Перша програ,ма. 11,00 «Па­ НОРЗ\1З Баты::.вщIfни>>.. (М.): 11 .30

-

«За

-л ені,н<:ькою

(М.).

П УТI8КОЮ»

Для

11.'55 -

ШКOJIя, р і'в .

12.45 . «. Голи, ОЧКИ , секунди» (М.). 12.55 «Лен':,н у Швей~

царії». Тел евізiiilн:ий фіЛЬ\1 (І . C~­ рія) . (М . ) . 16.50 Д,l:Я ~Ітеи. «Веска" весн,а на вулltЦl» . Кон­ церт.

(.М.) . 17.30- «f1JJЮI\1ен і, щО

П;ЮНІ~Ка.ють

За,пор,і жжя) .

с,к'різь»

1,в.зо

XXllI

pil3..'Ja,MH

(,п€реда~а,

ІЗ

З а мате­ з 'їзду КПРС :

«.МіЖllfа,рсщн€ СТ3!НОВlІІІЩе ОРСР ' І зо ВІн tшн·ьоп()л іт Иlчн а'

КПРС».

(,М.) .

а ГРОНО\lа» . Бе<:іди

,про

Д і ял ьн·ість

19.00 -

.оВесна

Кінонарис .

19.20 -

м узик у .

«.Ka!M~pHa

тв CJ.РЧ :СТЬ Р. ШуМі3НI3.» . 20. 10 «Екран д'lУУжБИ» . ІДо 21-х ,роко­ вин з Д'н'я піз:пи:саIН'Н'Я Договору про дружбу , взаЄМОДООО\10ГУ ,і післ явоє'н:не спі.вробіllНIШ:ГВО між СРСР і ПОЛЬСblКОЮ НЗ'p<JiДIЮЮ Роопуб.n іJ<ОЮ.

го

конс ул а

ВIfСТУ"

генерально­

Польської

Народної

Ре<:публі'Ки у ; КИЄ8і т . Ш. Штеця . «Звltчайний день» . ЛОЛЬСЬКIfЙ до­

кумеНТЗЛblНИЙ філ.ьм . «3акон і ху-

(,М.) .

Друга програма. 17.55 Теле­ в·;зіЙн,і п ідготов-ч і ку'Р'СИ . · Ф :зи:ка. Хі-мі'я . 19. 10 ХОlКеЙ. «Спа,рта,к » -Дин,а-мо » (М о'с к.nа) . (Перед.,m а.

вкtroр'ис-

РеАапор

керівник Бу-

Ш6llні кLnЬКОС1\і

!t1юсri добрlllВ

j

'lІ,а, ПР<JII'РЗ;\1а «Орбіта» . 20.00 -<св сер;ці Н'а')юд'нО'Мy:t. В~рш і у к­ 'P'aї'HCbKI'JX поетів ,прО' .в . І . Лені­ на,. 2O.55-МіЖLЧоЗlродна то.варисьока зустрі'ч з футбо:ta': УГОРЩИlн:а, По.1ьща (лередcwа, з Угорщини). 22.50 «:МУ'3<И,Ч'ilИ:Й \Іа.як » :(М . ) . .:Пе­

з ,моС!!;ви).

20.40 - Ле н; нсьок і ,ЧК­ реl'вор ений к ра,Й» . Телевізі,й,ний (.\1.) . 20.50 В . Д р ужи- ф :.'!ь~, з UНІ<Л У «Лен і ні",на» (М . ). ні'Н «Готична троянда » . .вре­ 11.40 «В к;р3!їні П іо,нері,я» (пе ­ 'І'є ра те.lеВ ~ З Il1НОГ О СПе'Кта.к.'tю редача з Львова}. 16.50 Про (,перед.а.ча з Ле Н :ЖI~ад а ) . 21.40- Лен.і ка жовтенята\1 (М . ). 17.20 д.1оЯ юна.цт З>а. . « Ш у к а,чі» (М . ) , - За ·,\І ,а'l'ер.j,а.1а\1И ХХІІІ з ' їзду СЕРЕДА, 20 КВІТНЯ КПРС. «Еко,ном істи' 'З3 КРУ,Г_1ЮI Перша програма . 17.00 ДJ ІЯ СТ'О.1 0·\І » (.М.) . 18.00 п,рогр.аlма т а': I 'Н Я

~іт еЙ .

Те .1 св ізі,ЙниЙ

:> о чко3 » .

17.30 -

г.1і Йсько'Ї

,\Н)lВIr

ж у рна.1

Перший урок а,н­ Д:IІЯ

малят.

- Ha YJI<OBO-ПОПУ,lЯРilі 19.00 ХХ з'ї зду Yxpa,ЇHIL п.рIlСВff 'I У €ТЬСЯ . ~

«З і ­

18.30

Ф' ,lЬ\1И . кожощ)Лу

МО_10діж-

il з.&чаЛ I>НОIГО

'N13.

\lО'ва .

телеба;чен,ня .

ЦИП1lі,нтеlliOltвної

І . РЯДЧelНlІ<О Те.lе в :з і· Й,н и'Й

кої 'por-атої

oбrРУНlтова,ні

елек11J'OЗварники,

бетон,ltикн, ,вантаж.ники,

шту.катурн,

19.30

«М і сїо краСИВ'IfХ».

хущоби,

. , ~".I,.".".,"

маляри.

з.вертатю:я

(.\1.). 20.30-

{)пекта'К ,lЬ.

~ заIВJ)ДУ

у

З;БПК

sіщді .~

н. а

lКадр і!ll і

.а.дресу: і

! М. БJЮООРИ , ПРОМВУЗОJl. ! ! . • .• ,.•..•..•..• '.•..•..•. ,." •..•.•• ,' •. .•..•..• ''•. 1•..•. '.,І. '

....+...............................................~ ................................ 11 ••••••••••••••••••••••••• ' . . . . . . . . . . . . . . . •

НАША АДРЕСА: м . БРОВАРИ, вул. Київська,

158.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» комитета

ПЕРЕДПЛАТА

орган

Б,ро,варского

районного

КП Y.Kpall'HbI и 'районно'го Совета депутатов т.ру д,я.щихся Киевск<>й области .

ТЕЛЕФОНИ : редактора 3-82, відділів партійного )l(Иnl, масової роботи, сІль­ ськогосподарського, промислового та .ідповідального секретар. 4-67. ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок, четвер та суботу. ........................................................................ ...,. .................................. " •••• '1 .................... '

Броварська друкарня, Київської області, ВУЛ . Київська, 158 . ... елефон- 4-57.

на

За/М.

1903--5057.

раliонну

газету

сНОВЕ життя.

Передплатна цІна : на І Міс ••

-

6

відгодів.пі вели­

да,ни,\4И ~осліДЮ!IJ( уотl3.'НОВ та or;'рак:т,ИlКОЮ колгоопів і радгoon·іІВ. ВИlCвітлюєтьоя ,питаl/lНЯ !ВИ,РОЩУ_ ..........tt.".". , •..•..•..•. ,•..•..• .. #, ! Бронрському заводу ~ залізобетониих промислових конструкц1і1 ка· іПOlCт lЙін у рoбorrу ПОТ Р І Б Н І:

--Л і тер;атурни.Й теа,тр «Що любив

Іллі,ч з літера1 У р'В»

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

І . Л. СБМАК Інтенсивна Biд,ro. q.іВЛІ худоби . Берюневи.А (1965 'Р . ) Плен)\м ЦКI<JПРС н.аIКlPОСЛИВ 'ряд Вl8ЖІЛIІІВИХ ЗЗІХодів. по збільшен.н.ю зир06ниu,11Ва тваіРИн.нIЩЬКОЇПРО­ Д)UЩії. В Ю\ИЗ'І ,ЇllДеться про n'PНlII­

Н і'мець _

Вища, \1·атемаТIІК 3.

ФЕRЯЯ .

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ШЛЯХО\l. ,ариготуваНlItЯ ,різни,хв.и-

11.1.'> -

€.

а таlКОЖ зна'чен.н.я ТОІрфу у зt)iль-

динку культури.

Друга прo.rpама.

дос.

органіlЧlНИ:Х доб-

те.\4і заСТОСYJВ'3tItНЯ іх у сівозміні,

МАЛ ІЧ ЕНКО,

Д.1'Я в.ипою-

ва,ння телwrВ6ІІНlКУ кількdсть молока, в той час як е!{ономі,ч.но В!Щр0а8.д'ує себе Sll'Користання з ці€ю метою ЙОГО зам,і,ини.кїІВ.

============================================= дів компостів. .1 а,к». НОВlfЙ IПО.1Ь1СЬ ,ШЙ худ.ожні'Й фіЛ Ь\1 (;!I.J1Я ДОРОС ЛIf' Х ). 22.30 КОl!ще,рт .1ауре а ,тів Лені ll~ ЬКОЇ

КОр'\4.і в,

J<МГОСП'И ,і рацгоспи нашої Рес-

рlm! . Багато ym.a,г.и rtриділеtro сис-

3а доручени,ям колективу:

ку.1ЬТУРИ

І' раЦІонального

таliliН'Я IМіосцев.их

ту чи додаllКОВО ,в :д.КР'"ТI3.'. і М.

BiдJ~oДЇlMi

схем, и год.іlВлі тел,ят тощо.

рос.rnн.н на BOI:X гр.унта' х , OC06..1'~d!0 п~іоКИ Blf'Гpa,'I'aIOTb

р~гаlli.НЯ

,КУР<:ІІ

ПОЖlwвності

Вони СТ800рЮ~я ЛІТ на ШТУ'tlf()му молоці . ЩО.року

Х~О'l1lИИ . реЖ.ЮI

переНе<:еlfа

мист е цтва"

ОСНО в-

господарсЬІК.ИХ IK)VIbTy!p, ОдІНе. ЗІ . П . IБЕЗУГЛИй, Г. Ф . еЕО.ОНОВНIfХ . ' МІ'СЦЬ належ. ить ОpiГlЗ.НIЧ ь- МБНОВСЬКИЙ . ВнрощуваltИl те-

теа,ТРЗ1ЛЬНОГО

шиrrтя , ,\l У ЗИЧН& сту-

мех;а.!Viзз,uм

-

ДОСВlдіУ alВTOp описуе , способи н~. грома~жеи, ~ , пра,вильносо з6е-

та

тварин,

ІІИ,І( mрудоМІЇС1'КИХ п.рщеоilв . .в к :,и~raHt'N!1 \Ці IІОни,г.и додаються таблиці' nри-

.

П lдвищен.ня 'sрожаНоНОСіТ1 СІЛЬСЬІ

Н'е Iк,аIЖ УЧИ в,же про nередвн -

По 2()ОВUБ :,ДУ~Jчів бувають

ного БУДIfItКУ ку.1ЬТ УРИ .

О

_..:

дo6pIIIВa (РОСі'~<:blКОЮ мовою). Се- ,мі)Жих раціон ів дІІІЯ

і ,ра;ЙОН!НО\1У ві'ддlЛI 'КУЛЬТУРИ, хі.дн і, BIfXЇДHi

.маин-ю

."lЯ БуднНlКУ ,к ул ьтури ПОВИl\Ін а бутНІ автобусна З УПИНjка -

ХО'ДIfТЬОЯЙ ЗАГс.

3'В'І'опарку, що не лередба,:.ил и

І p~д.

рід ,худоои, opeKoмeн~~дiї ~() У11РИ-

__

коли на Вleчорах МО'.тоді б у ваоє на Д~Н{)ВО~П':\!lЗОJtистих та 0Il1dl..0 J5(Ю 1Ч0л С'в'u<. НіІ\1 зд.ається , золених: . що OJ,bCJI:-О р'ані,ше ,не в ра,хYS3L;1'1f, На шдста,ВI ЧИМ€.і!НИIХ еюоrreриТО\4'У \111 з.ар 3lЗ н!З.гадуємо: 6i-мен.т.аl1"ЬНИіХ .да.ItИХ І вир.о6ни.чото

д іlЯ . В ЦЬО\1 У IПР~I,мьщ€'нн,і зна-

зрозум:.лерjшення ;пр,аці'В IfИ1ків

О.

м.Б.ровt>ри .

«,оо,ння ,і lВидiгo.д.iВJIi моilЮJ.tНIіК·а, дає­

в і,l'Ноі ·з.ЗlХОдИ, . і;іі ст' а 'ви, ' К ClНцеlНН , ОГЛЯДІІ, В>~ЧQРИ зустр'ічей, 0.1 і \1,піад.и. ТУТ ра,йонні НI2IJ)а.д.'I~, сем.і н,а'р,и, J<онференщlї .

К'РОЮ

ПlЧfКIf автот,ранcrюрту. Та не-

~ід,буваЮ7 Ь!: Я

,.w?-.,.#,,.

час­

з-а rострень .

~ ки.r. _

діку­

ЛО'll3l'ку

тих ,загостреНІ> . ОД;НЗІК в кож­ ном у окре\1ОМУ ВИo1lа .J'КУ с.1і'д.

"РО Т Я,ГО~І

КIlС .lОтністю .

il\l'fK-

ВІ.

Д ВСІ)( ти:жнів ХВОРИ\І З flониже­

ІІОЮ

'ВОд.'а.

плазМО,l У , СlllрІОваТI\И Фі ,l~а­

вання

ШIІ':lШIІІНII, Піll'CК.llЯlНКIІ

їдою

ВНКОJ>ИС ­

'\1інеральна

лорушенніх.арчу.взН!il'Я

цеду.ри .

~ l<аопустя'но' ГО соку треба ~ВIfПIІ­ \

,рі.к.

КО:\1ендується та.кож фіз їотерз­ IIIЇJt: ЇlQJЮфорез, теплов,і про­

)(Іворобll.

IІИ\1,IІ. Є наоСтій 1шр:roп.1ЯНИ'Й С,:,К .

лі.ку­ прово­

В за.га.1ЬНО\1уком;п .1ексі f! р()fф і.w.ктIІ'ЧН ого ліа<~' в а'м'н,яре­

неве.1ИІкіА

рііК

і

ТО1Іа, 1ІіТl3.міну

'Во­

ок.аIПУСТа..

аК.lючати

ра,ц:он

~Ki .1b1KOCTi

і

,гавоооиа,

редиска,

можна

ЧOlllИЙ

l

на

рекомендується

реко­

мендуютьоя капченості, 'KOНICep­ ~II, ,м;Щн.е lІ<офе і Iчай,ПИ'ВО,

.,

дв ічі

ТОВУЄТЬОЯ

Х'воробу IкатеГОJ>ИЧНО зaliороне­

\

рекомен.ду€ться

З іметою J1r.кув3'ННЯ

зу.

(ФОТОХ' J)OІІ ;,:-;а

\10.1О1<а.

вій ложщі т,РИ'Чlі в день <~a 20 XiВIIIIJIHН' Д{) їди . Прк ліt.!l.lщще ­ нНі <:екрец і ї \1И 'Р'екомеН.1 УЄ;\10 IВжаЛІМ, Іпо та.6.1етці Т Рllч і в день після їди.

ха,р'!у­

sіта~міни .

'\10.10'

ск.1ЯН.КУ

;на день. .У Х1l0РИХ LЗ ПОН Иіже­ ною сек'рецi'€Ю до:брі :рез у.1Ь­ тати дає сі,к ПОДОРОЖНIllк:а . ЙО'ГО ,ПРlfзн",чають 'по СТО.10-

.пері од

,~I.a

,парYlШУ'Є

CIICTeM,",

в

сном'

ТРИІЧіна д.е!Н'Ь за 20-30 хви­ ~НlН ~.!I.O 'Ї~'И, або Ж у виг:щді Вlїдва.ру по ·півскЛянці wич,і

'вноч і ,

повноцін'не

Од-нот"пне

НЯ

ХОВО-

од.ержуооти

ООМЄ".кlhи

пориймаrrи ТlЮяцол'ист.нш< у ВИ'­ {'ляді ,НI3.СТОЮ по 4() Юli!lель

ві,д:рмженняlХ,

порушує режим д.ня .

'м у ЖІН Ї: '1

дити

КО\fl!l л екс,нз теp.aiIJЇя не JIОЗlfТlfoВlНИ'Х 'результатїІВ,

ЛЮ .!lIIна

"'ро'Хи

'проф і лактичного

IUI'НJН'Я

сю:тематично за­

,був3o€

перед

КУРС

Іпроф:лак ­ прО\ВО'дити

-

треба

'ка .або IКIfСЛorо

зна­

зд алег~дь, до .заіГОСТрен'ня

. роби.

щаcrя,

В'єтна\1СЬКИЙ Х,lСіПЧИК з м,:ста Бі'НЬ 'рз,но заЗ11а.в .1и' ха . В і н не ІПО,

Х'ВОРО­

веЛIІ,КОГО

Fоловна ВК\10га тичне лікува'ння

бом.бл'ять

фото ,

заВ .:J!ЗН:НЯ

Ч>еIlНЯ .

\lіста і с е.1а В'єтн.а'\1 У, ШКОЛІІ і лі.ка'р'ні, вбивають нів чому не 'ВКН­

НІІ')(

-

би

Ось боєць за,гон у са'\100БОРОI!IІІІ. Дивлячись н.а ЙОГО МУЖlнє , р і шу­ ЖОрІСТОІК іостю

кою

.вжи.вЗ!Ння вуг.lеводів, Я'КЇ' 1110СIIIJIЮЮТЬ сек,рецію Ш:tУНIК'а . Я,ющо 6іль з'бо печійка з'яв­ J1ЯЮТblCЯ вноч,і, ко.РИСНQ вlmи­

зба,в.пяє їх nраlцезда'l1ності , ве­ де дО тяжких УСК.1а,д,н-ень, я,,,і

че об.1И1ЧЧЯ , ом", віР'И' \10 :к.р,а'ЇІна, у Яікої є llalКi' за'хиснкки, пере\1оже .

методичною

піДВИIЦЩНОЮ СеІКреці€ю ШЛУН­ ко·вого 1Il\4icTY, впер1'ООО !Печім­

х:воріють

вається И заrocтоення . Це 'по­

в ' єтна,\IСЬК ОГО на рО!Д У ПJ>ОТИ al\4epnK3.HCbJ<IIoX імперіа .1.істів .

з

що

НI3. хро н і,чне вираЗ'КО1!е за.хворюваН'RЯ, щорі'чно 'від,чу­

МОСКОВСblКИ'Й фот акореСП (JIН'деllТ Т,АPlС іВ. СООо.1ЄВ пО'буs3'В У Де­

а,гре<:ори

ЛІКАРЯ

ЛЮДЕй,

У

\tQкр,аТlІчній Ре<:п уб.1 іці .в'єтна\1', З'Няв к,адр,И ,п'ро герої, чну боротьбу

А\1еРИ'К3-НСblкі

І Профілактика виразкової хвороби ПОРАДИ

11

19 коп . , 3 міс. -

міс.

-

І крб.

Передплату

,14

57 коп.,'

коп .

ПРl!ІЙмають

pall-

• згентС'ПІО «Сою.зд,РУК», лис· : тоноші т" громадські роз· : ПОВСЮДЖУ1Вачі преси на під­ : приємствах, в установах і рад : гос,пах.

......•...•.............................. ~

'''''''''~'?''''''''''''''''''''''''~'''''.' ВІДКРИТА КАСА АЕРОФЛОТУ , ЛІТ АКИ-НАйШВИДШИй І IНАйЗР,УЧНlШИй ВИД ТР.дНСПОРТУ д.1Я зру.'ІІІості 'паса:жиріlВ в м. Броварах, по вул . Калі­ ніна N! 8 (в Приміщенні КОМ ­ біlіату комунаЛЬН1ІХ під­ ПРIf€.МJCТВ) Відк.рилась каса по ПРОДаау квитdв на літаки. Кас.а працює щоденно з 9 до 17 'год. Обідн,я перерова з ІЗ дО .14 ГОД. Вихідний день l!'eJlі;IJЯ.

КУПУйТЕ КВИТКИ ЗАВЧАСНО! ЛІТАЯТЕ ЛІТАКАМИ АЕРОФЛОТУ! Тери:горіаЛWlе Af'eHTCТ80 повfтpllНих сполучень Українського УправліИНІ цивіЛWlої авіації. """,,-q,----~

47 номер 1966 рік  

47 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you