Page 1

всІх кр41н. єднаіітеся!

Пролетарі

стяхяновшь ..... Першотравневі

: : : : : :

flaRdnкв

від

Далеко

столиці

зореносної Ватьківщипи Русано­ села нашого Москви до що день, же той у але ва, москвичі, у неділю, 13 квіт-

~ ~

: : :

~ ~

: : : : : : : : ~ :

ня,

хаті

кожній

в

слухали

Комуністичної Першотравневі Зак­

рідної

голос

-

партії

Наступного лики ЦК КПРС. дня читали цr Заклики в газетах, які передплачує майже

і кожна родина .

«Колгоспники пів,

і

РТС

і

спеціа­

МТС,

дарських

продуктів!

Дамо Батьківщині більше зерна, м'яса, молока, ба­ вовни,

вовни,

льону,

буря­

ків, картоплі, овочів, фрук­ тів та інших продуктів сіль­ ського

: :~ ::

по-

не тільки у Русанові, а

всюдно

-

радіо і газети міц-

славного Ленінського комсомолу 0.· М. ленінців. зібралися 15 квітня у Великому Вся робота комсоч-олу, сІсазав звітною, із виступив що ХІІІ Шелепін, на палаці Кремлівському повинна бути пройнЯ1'а доповідач, Комітету ого Центральн доповіддю по­ делегатів, з'їзд ВЛКСМ. 1236 про піклуванням им делегатам безустанн розповів сланці юнаків і дівчат всієї краї­ комсомолу, яку допомогу, ни приїхали в Москву, щоб під­ про ту велику чотириріччя, внесли комсомольці у загальносумувати пройдене намітити плани на майбутнє. На народну боротьбу за здійснення будівництва ХІП з'їзд Ленінського комсомолу грандіозних планів країні. За нашій в комунізму братніх прибули також посланці

господарства!».

молодіжних організацій

Це

успішне виконання по ціалістичних . зобов'язань колгоспгалузей всіх розвитку

J

!•

і

Але і в цих умовах виключполях. Колгоспники, механізану роль у пропаганді Першо-

~

;: : травневих Закликів Централь- тори Требухова, Світильного, f ного Комітету КПРС поклика- Княжич, Русанова показу-

f

ри, члени Товариства для поширення політичних і науко-

і

заклади. Потрібно повсюдно

відмінну якість весняної сівби. По них повинні рівнятися

І вих знань, культурно-освітні всі бригади, ланки, і ми доб'є-

-

в цехах підприємств, ланках,

• і ! • і

бригадах, колективах працівпровести

f

ферм

тваринницьких

ників

бесіди.

розгорнуті

бути Кожна з них повинна пройнята піклуванням про все-

:

і мірне розгортання передтрав-

:

~~

певого змагання.

f f

ний Комітет партії закликає

І

трудящих Звертаючись до Радянського Союзу, Централь-

мося високого врожаю.

Партія закликає:

сТрудівники

: сільського :

господарства! Всемірно роз- І вивайте громадське тварин- t

ництво,

кормову базу для нього, підвнщуйте продуктивність

худоби! В найближчі роки Сполучені

наздоженемо

Шrати Америки по вироб- і

ництву м'кса, молока і масла на душу населення!»

велику справу побудови кому- ними корів. У спішно викону- і Робітничі

колективи ють завдання по виробництву

Броварського ливарно-прокат- і поставках державі м'яса

:

f

деревообробного колгоспи ім. Кірова, с. Завори- :

ного заводу,

і комбінату, заводу сільгоспзап- чі, «Шлях Ілліча», с. Зазим'я . ~

:

f : : f :

передовиків,

:

перевиконання почесне м~сце у передтравне-

:

ні, внесуть гідний вклад у все-

:

частин стали' на передтравне- Рівняючись

ву трудову вахту -

цехах масове

в

на

усіх тваринники району

посядуть ::

виробничих. норм. Наслідуват~ вому соціалістичному змаган- ~ їх

приклад

-

справа

честІ

І колективів трудящих усіх під- народ'ІУ боротьбу за успішне І

і приємств і промартілей райо- виконання поставленого пар- : іі тією завдання. :і ну. Широко розгорнемо в кож- • Закон про дальший розвиі

1 ток

f

ному колективі трудящих бойове соціалістичне змагання! Першотравневі і Відповімо на Заклики рідної Комуністичної :

:: : :

колгоспного ладу і реорганізацію машинно-тракторних станцій відкриває перед соціалістичним сільським господар-

:

ви. ЦК КПРС закликає тру- ділянках

j

1:. :•

j

про

10

ХІІІ з'їздові

ють над молодняком, вирощуютІ.

кролів.

вожатими в

На роботу

школи направлено понад

від Цент- сяч комсомольців

ВЛКСМ

птицю і

розводять

кукурудзу,

-

115

ти­

робітнИків ,

За даними з ксrлгоспів, f ЛроJJtисловісmь Уираїии І робітників, колгоспників, ін- близько 150 доярок перевикоперевипопала иварmальиий плаи всі нали взяте зобов'язання по : мобілізувати телігенцію

нізму.

J

ством нові чудові перспекти- партії новими успіхами на всіх і господарського

і

f

заходів.

ХХ з'їзду КПРС.

f

:""~~""""""******~~""""""~"""""""""""нмннн

інської РСР опублікувало підсумки

державного

виконання

плану

промисловістю республіки в пер­ шому кварталі цього року.

у тому числі

по

ХІІІ з'їзд Леніпсакого ко'dсомо­ лу продовжує свою роuоту. (ТАРС).

Науковці­ сільському господарству

виробництву

чорних

і

кольорових

металів,

коксу,

по

видобуванню

вугілля,

нафти і природного газу, по ви­

тканин, проценти, в тому цегли, віконного скла, взуття, виробів, них трикотаж числі промисловість рад народно­ ви­ інших баГатьох та олії цукру, про­ 102 на ....,. го господарства

103

конала на

центи.

Всі

УРСР

раднаргоспи

успішно справилися з програмою першого кварталу по валовій про­

робів промислового і народного споживання. В той же час недо­ виконано план виробництва окре­ мих видів металургійного і хіміч­

дукції і по більшості найважли­ тракторних устаткування, ного віших виробів. холо­ масла, о тваринног сівалок, кварталом Порівняно з першим і де­ машин пральних , дильників ого промислов обсяг 1957 року виробництва зріс на 12 процен­ яких інших виробів. продуктивПлан підвищення тів. Промисловість виконала

місцевих

квартальне

випуску валової

завдання

продукції

Рад

ності

праці

робітників

виконано

на 101 процент. Продуктивність на праці за перший квартал 1958 по

року зросла порівняно з відпопроценти. У повідомленні вказується, що відним періодом минулого року в першому кварталі 1958 року на 6 процентів. перевиконано

план

по

(РАТАУ).

випуску

Теnл&•оз ~КоІсоJІольеький"

На Луганському ордена Леніна випускові тепловоза «Комсомольподарунок молоді друж­ заводІ Імені ський». Це візитом з тепловозобудівному 16 квітня з Москви у Варшаву дять. Він поїхав ВЛКСМ. з'їздові ХІП Республі­ відбувся Народну Революції Польську в Жовтневої відбув Голова Президії Верховної би (РАТАУ). Ради СРСР К. Є. Ворошилов ра- ку на запрошення державної Ра­ мітинг трудящих.. присвячений ПНР, ди зом з особами, які його супрово-

У зв'язку з п'ятдесятиріччям з дня народження тов. Олійника С. І. і відзначаючи його заGлуги в розвитку радянської літерату-

побудоnі комуніз·

-

му.

міне­ План випуску валової продук­ робництву електроенергії, комції вся промисловість Українсь­ ральних добрив, тракторів, цементу, ів, екскаватор кої РСР в першому кварталі ви­ байнів,

Від'їзд .. К. Є. ВОРОШИЛОВІ\ в Польську Народну Республіку

НагороАження письменника ОЛІЙНИКА орденом Леніна

юних сердець, усі свої сили ве­

ликій меті

Статистичне управління Укра- більшості найголовніших виробів,

1: 102

дівників села самовіддано бо- культурного будівництва, но- : ротнея за успішне здійснення вими перемогами в боротьбі за накреслених партією і урядом виконання історичних рішень

нашого майбу1'­

нього.

від імені всіх Тов. Шелепін членів Всесоюзної Ленінської ІіоМо;:оді вимуністичної Спілкн Кuмі1'етозі ному Централь еловив Мексі­ коми, Розповідаючи про роботу Демократичної Республік Президії партії, чної Комуністи Франції, серед й Фінляндії, організаці ки, Польщі, сомольських урядові му Радянсь~о КПРС, ЦК J спинився н Ш~лепі. Швеції та інших країн. .тов. школярів,

: сили на здійснення історичних надоях молока на першу дека- І і рішень ХХ з'їзду КПРС, на дУ квітня від закріплених за і

f : f f

стали пО:.хазяйському, нашої зміни -

мо­ глибше вникати у виробничу ді-

1 партії слово надається членові : Президії ЦК КПРС, секретареві J ЦК КПРС тов. О. І. Ккриченку, : 1 привітання який зачитує . текст

міцну

створюйте

конкретні питання, які допомага­ вихованню ють комуністичному

комсомолу Китаю, посланці лодіжних організацій Великобри­ яльність підприємств і колгоспів, похід за танії, Німецької Демократичної оголосили всесоюзний ть. Республіки, Корейської Народно­ економію і ощадливіс

На

партійних організацій агітато- в боJЮтьбі за високі темпи і

f

звітний період комсомольські ор-

славного ганізації

представники

-

країн.

37

дітей, якими б складними спра­ вами не були б ми заіі:пяті, наш знайти час і сили, обов'язок розв'язуІнТІІ щоб кожного дня

за шклування годину ранку делегати на тих змшах, якt вІДбуваються • палку подяку підростаюче покоління і запевнив і гості заповнюють Великий Крем­ тепер в піонерській роботі. Розі зма- їх у тому, що ЛенінськиИ коrtсо­ лівський палац. Палкими оплес­ нивається самодіяльність радянська МОJ!Оі\Ь ще вони появу в гання, утверджуються нові тра- мол, вся ками зустрічають ся навколо рід­ згуртують тісніше задуактивно Комуністичної диції. Юні ленінці керівників залі пар~·ії і Ра­ чної Комуністи ної -корисної суспільно до чаються партії і Радянського уряду. Після будуть і 1а.'Іі уряду, дянського брухо металевог збирання праці, обрання президії з'їзду і почесної твердо і неухильно йти за пар­ президії в складі Президії Цент­ ту, макулатури, лікарських трав тією, віддадуть весь :запал ~ноїх рального Комітету Комуністичної і дикоростучих рослин, шефству-

і ні відіграти під керівництвом ють зразки самовідданої праці .

: : :

швидко завоювали

партії Радянського Союзу. ЦК ВЛКСМ Секретар

і но увійшли у побут трудящих ного виробництва. Доля цих зоміста і села. бов'язань вирішується зараз на

::

року).

будівельників, любов юних

Кращі з кращих представників рального Комітету Комуністичної колгоспників,

Нашою відповіддю повинна Про це повідомив редакцію бути наполеглива боротьба за колгоспник А. Соловей. І так взятих со-

f

1958

Травня

У Великому Кремлівському палаці відкрився· ХІІІ з'їзд ВЛКСМякі

Іі

господар­ лісти сільського продук­ ства! Підвищуйте тивність праці і знижуйте сільськогоспо­ собівартість

1

Ленінським шляхом

І

радгос­

(Jз Закликів ЦІ{ КПРС до

коn.

15

вироб­

по

ництву м'яса, молока і масла, на душу населення!

р.

.... ::

колгосп­

працівники

ниці,

Ціна

роки

найближчі

В

худ о би!

підвищуйте

наздоженемо Сполучені Штати 1\мерики

KBITHJI

lti8

створюйте

нього,

для

базу

пр од ук ти вніс т ь

18

Всемірно

господарства!

тваринництво,

громадське

кормову

міцну

П'ЯТНИЦЯ

І

партії-в .иactt!

розвивайте

.N'!! 47 (1649)

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної РаАи Аепутатів труАящих Київської області

сільського

Трудівники

РІк виданнА ХХІ

ПЕРШІ КОМБАЙНИ "СК-3"

3

головного копвейєра Таган-

Київ.

Колектив лабораторії ек­ машинно-тракторного

сплуатації парку

Українського

слідного інституту електрифікації

науково-до­

механізації

та

госпо·

сільського

питаннями

дарства працює над

зниження витрати палива в ди·

зельних тракторах . При виборі

оптимального

ного

~саса

регулювання

витрата

палива в тракторах «МТЗ-2»

палив•

дизельного

«дТ-54»

зменшується

на

і

2-4

проценти.

На

фот о:

старший

науковий

співробітник кандидат технічних

Трудівники підприємства зобо- наук О. Гольверк за регулюван-

в'язалися дати в квітні 500 са- ням паливного насоса на стенді, ри, Президія Верховної Ради розького заводу самохідних комзернових комбайнів но­ мохідних двадцять (Фотохроніка РАТАУ). СРСР нагородила тов. Олійника байпів зійшли перші марки. вої виробсерійного «СК-3», машин орденом Івановича Степана Фото К. Шамшина. (ТАРС). иицтва. 1 Леніна.


!

П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

щ~КОМУtііСТИ-ТАМ, дЕ виРішУється ДОЛІГвРІІЖАІОU--~ гасну!н

І

починають

хат

вІкнах

т. Комланець С. Під час обід-

нероботи, усунути процесІ долікн . Хоч і зараз наша парторгамалочисельна, але за нізація

чатком або закінченням робо­ ти він проводить з колгоспниками бесіди з найважливіших які питань дня, .читки газет,

бригадирів

Все це дає відрадні резуль-

БезД. 0., Литовки О. С., штанька О. Д. Висунуто на по-

на, що особливо проявилось усза останні дні. Колгосп

кожне. питання, яке виникає в ньої перерви, а іноді перед по­

лампочки.

електр~чні

у цен час при1хав на годину комунU:т, додому повечерятн бригадир тракторної бригади Дмитро Лазарович Гузій.

рік вона зросла за завжди при ньому.

Так само відчуває відпові- -останній

~

дальність за хід сівби не тіль- рахунок

~

кращих

муністи, яким довірено забезпроведення успішне печити

' \ \

польових саду бригадира комуніста тов.

комплексу весняних

робіт.

~

Гузія тати. Міцніє трудова дисцнплі-

тт.

бригад

ки т. Гузій, але і всі інші ко- рільничих

Z

Нерозлучний з механіза-

Компанця С. Т., який до того

полі,

ділу. Кожен з них весь час у

пішно проводить комплекс аес­

торамн і тими колгоспниками, працював в апараті раііфінвід- няннх польових робіт. зараз в

які працюють

водить у полі і комуніст, голо- колгоспникІв агІтацІііно-масову

"'о

u

роботу.

Комланець

т.

,_..-=".:r"'.C:wC"'...,...o#..$7 ":::0"1 41'0#QI'c.?u •

~

«Жовтня»,

'

~

с. Рудня.

но.Іодвх

(Коnгосп

В. І. Леніна в

для

55 томах . Основою є

видання

рукописна

зібрана в інституті і нараховує понад тридцять тисяч різних до­

ки упевнені в цьому. Працюють

Приємно відпочити у цьому за·

цього

спадщина Володимира Ілліча, яка

а вся наша

партійна організація і колгоспни­

справа наших рук.

при

кументів.

не І'оспу ім . Щорса. Іх пропозицію часу тишному куточку, про споруджен- по-комсомольськи В інституті зберігаються не колгоспна комсомольі за якістю роботи підтриuала втрачають . б "' ня ЯКОГО ПОД аЛИ КОМУНІСТИ, ГО· рукописи ленінських книг тільки ська організація. пильно стежать. лова колгоспу І. М. Зарицький, У сейфах сховищ мож­ статей. і Основні пункти договору , який Такої ж думки всі і про комсекретар парторганізації І. С. Ко­ аркуші, на яких чіт­ побачити на сомольця Григорія Пархоменка, пропонують молоді механізатори, ноненко і комуніст, секретар ком­ сомольської організаціі І. І. Ле­

бединець. подовгу

не

Але

механізатори

затримуються.

Григорія

гу зміну, комсомольця

Народних Ляха та юнака Михайла Нишен-/ ми виробітку не менш ніж на 10

-

ка

Розмовляємо на полі з комсо­ мольцем, який веде трактор « Уні­ версал-2 », Іваном Теплюком . По всьому видно, що як він, так і

ким почерком Володимира Ілліча Ради проекти рішень написані пор­ перевиконувати Щозмінно

який веде цей же трактор у дру- такі:

тут

Штучний клімат створено і в

готує ви· приміщенні, де знаходяться до­

дання п'ятого Повного зібрання кументальні фільми про Леніна, творів засновника Комуністичної а також матриці звукозапису, держави Радянської і партії які зберігають дорогий для ра­

мають хлопці слова?

Не тільки я,

Тут міститься Ін­ і вологість повітря.

марксизму-ленінізму

ЦК КПРС. Зараз він

- А як на вашу думку, Чисто прибраний, любовно оз·' до комуніста, агро­ звертаємося вагончик. доблений тракторний плакат, нома А. С. Галицького, - дотричільному місці На -

Тут зберігаються ленінські рукописи

ститут

ім. Леніна, с. В.· Димерка).

- Підвищення врожайності -

.;::1-------

22 квітня-день пам'яті В. І. Леніна

архітектури.

неханtааторtв

який нагадує трактористам:

Фото В. Соболєва.

РАТА У).

В Москві, На Совєтській пло­ них сейфах сховища, де весь час щі, височить будинок красивої підтримується певна температура

Соціа.JІістпчне анаrанни

Червоні й nлощі.

(Фотохроніка

------{!

~

ХІІІ з~і·зду

на

Москва. Увечері

...,..."......c"'..,.....;711,.~#,..~.".,..,..,."~C#•.,.•.c-#•.J)

poOom u

У дні

агітатор.

Колгосn ім. 40-річчя

М. П. Значну частину дня про- полі, щод~я п~ово~ить серед

колгоспу

\ \

В. Онопрієнко,

комуніст, агроном т. Білецький

ва

В столиці Батьківщини

є

щодо цього

вирішувати

оперативно

ходу,

вже

Характерним

на

Г. А. Це дає можливість

вечора,

О~ииадцята година у

18 квітня 1958 року.

відмінну

якість

багато з яких бува­ часом. В

ють дуже пошкоджені

спеціальній лабораторії такі до­ кументи ре ставрують. Ось кілька

паперу.

напівзотлілого

Ішаптів

одному

На

--

помітний

ледве

напис, зроблений рукою Ілліча: « Копія мого листа Плеханову».

- історичні де­ декуди окремих рядків вже зовс ім крети Радянської влади, підпи­ не видно. Через деякий час на сані Леніним, записки і телегра­ столі лежить той самий лист :

ця, тракториста Павла Лизуна і

Забезпечити

чіплювача Степана Дзюбу . Вони

протоколи Не допустити будь-яких пр о· ми, листи і

вихованця семирічної школи при- всіх видів польових робіт.

В інститут і тепер надходять документи,

втра· Лист здавався назавжди конспекти ченим. Він вкритий плямами, по·

Комісарів,

виступів. Поряд

причіплювача, комсомоль- процентів.

дянських людей і трудящих всьо­

го світу голос рідного Ілліча.

засідань,

чіткий текст, ніяких плям, цуп­

Ради уповноважених мандати кий, еластичний папір. Клапті па­ якнайкраще стоїв агрегатів з-за технічних бажання сповнені Оборони. і Праці в одне з'єдналися перу знову юнак причіплювач Павло Миро­ відзначити ХІІІ з'їзд ВЛКСМ і ве· неполадок. Все це зберігається, як доро­ ціле. закінчив лике міжнародне свято трудящих пального, нець, який нещодавно Добитися економії семирічку, працюють з напружен­

Перше Травня. « грунт важкуватий». Але ням в складі Тракторна бригада, бадьорі і з піднесенням якої працюють обидва Теплюк, Мирозаявляють: нець, ~архоменко, Лях, Нишенко, - Вудьте певні, все буде, як Лизун 1 Дзюба, змагається з ме· вчора посія· ли за зміну 9,5 гектара люпину, сьогодні буде 11, а може ще з

зобов'язались,

-

гоцінний скарб. Ось у фотолабо· порівнюючи з тими нормами, які відбувається інституту раторії були встановлені в МТС. те, що тут називають «першим комсо· почин Патріотичний захистом оригіналу ». Всі ру копи· 1 мольців-трактористів та іх дРУ· си, аркуш за аркушем, фотогра­ зів причіплювачів мають підхо­

надзвичайно тонку, ювелірну ро­

боту. Вони розщепили скальпелем паперу і

_ клаптя

краї кожного

фуються. Так створюється «стра­ ханізаторами сусіднього колгоспу пити всі молоді механізатори ра­ майстерно, що з'єднали іх так фонд» рукописів . Поряд з ховий « Комунар » , с. Вогданівка. Поруч йону. ВОНИ ПРОСТО ЗЛИЛИСЯ ВОЄДИНО. По-' кімната, де фотолабораторією А. Гончар, з цuм у молодих великодимерчан обереЖністю ; тім з величезною

викликати на буде наш подарунок виникло бажання молодих ХІІІ з'їзду Ленінського комсомо­ соціалістичне змагання механізаторів княжицького кол· лу.

гачком. То

секретар райкому комсомолу,

О. Лондар, інструктор райкому комсомолу.

(З nостанови райкому ЛКСМУ) Бюро райкому комсомолу щотижня підеумо­

комсомольської оргаСхвалити ініціативу нізаціі колгоспу ім. Леніна, с. В.-Димерка, про організацію соціалістичного ,змагання між ком­ тра!tторної сомольсько-молодіжними агрегатами

вувати хід соціалістичного змагання сомольсько-молодіжними агрегатами,

Первинним комсомольським організаціям кол· змагання техніки,

Зі\

ком­

окремими

точних підсумків весняної

сівби переможців у

що

закрили

те кст,

на·

впливом світла він швидко жов- спеціального паперу. Тепер до· тіє, руйнується. Якщо в повітрі кумент можна передати в сейф. вкриється

Так

норми, папір

вологи більше від плісенню.

Знизиться

спадщина

вологість повітря, і папір пере- Леніна.

.......

великого

Я. Петренко.

сохне, стане ламким. Тому всі ру.

коппси зберігаються у спеціаль-

безсмертна

зберігається

рукописна

м. Москва.

Сежіиар nponazauдucmiв

вручити почесні фотографіі з записом про при·

кої освіти. На семін:tрі прошtган-

що дає право на участь в зльоті молодих пере­

довиків сільського господарства Київщини.

Всі вони поз~тор~к були вип~-~

плями ,

соціалістичному змаганні нагородити грамотами,

перехід·

Іван Ткаліч мріє стати тр:~Іt·І Готуючись

n.

ВасиnеtІКО.

Нарада робітничих кореспондентів Відзначивши послабленн;І в ро- на

Досвідчені колгоспюlці .працю- боті редколегії

до цього, ють у нас на свинофер:.іІ.

сумкові заняття в гуртках.

дистів, що відбувся вчора в раіі·

заводської преси

колгосп

пишається

скникамн семирtчноt школи, маи- тористом.

то

несено на нього розчин желати·

Завершується навчальниИ РІК комі КП Украіни, обговорено, ЛІt в сітці партійної і комсомо11Ьсь- краще підготовити і провести під·

своєння звання «Кращий механізатор району »,

ні червоні вимпели.

й

міліметр за міліметром, було зня·

~

рази на тиждень, підеумовувати хід соц іалістич­

Ними

ких кадрах зафіксовано сотні тисячі документів.

Бюро райкому ЛКСМУ після nідведення оста­

еко­

номію пального і мастил, перевиконання змінних норм виробітку, проведення всіх робіт на висо­ кому агротехнічному рівні. Не рідше, ніж 2- 3 ного змагання і вручати переможцям

мікрофіль­

ми. На вузькій стрічці, в малень­

робництва».

серед м~лоднх ме­

ханізаторів дійове соціалістичне високопродуктивне використання

між

комсомольцями. Переможців представити до на­ городи Почесними грамотами обкому комсомолу та значком ЦК ВЛКСМ « Молодий передовпк ви­

бригади.

з рукописів знімають

Нк відомо, папір не відзна- ну і скріплено ~ обох боків дво­ чається великою стійкістю . Під ма зовсім прозорими аркушами

приклад

ІХ

Наслідувати

госпів рай1ну організувати

праРятуючи цей документ, виконали

цівники-реставратори

А.тю

же в один час вступили до ком· старанно працював і працює за· перше місце у змаганні ';еред еви·

стінної

rаз·~ rн,

честь

Першого

Травня .

"

На робІтничих зборах до скла-

бюро партійної організаціі вирі- дУ редколегії

обрано ряд нових

в лавах раз причіплювачем. ТоріІt виро· нарок посіла комсо\ІОШ>а Ніна шило поговорити по цьому пи· товаришів, які _ охоче приступили На нар1ду до виконання свого доручення. танню з робкорами. передовиків виробництва колгос- бив 580 трудоднів. оде;>;J;ала по Березинець. Вона

сомолу. Сьогодні всі пу.

Найвищий

в умовах

вим. Торік і зараз

нашого

помідорів ви- 19 поросят від кожної з закріп-

Володимир Кудря працює іздо· колгоспу урожай

він не знав і ростила торік ланка, яку QЧОІІІІJ6

лених за нею свиноматоІ\.

ЦР.НТ·

Редколегія щоденної стінкої

процентів щоденної нерів з гектара. В нинішньому норми виробітку. Фото його на ланка зобов'язалася зібрати по 250 центнерів. колгоспній Дошці пошани.

газети «Вnеред•· К.олгосп ім. Леніна, с. Жердова.

не знає інших

120- 150

показнпків, як Ольга Карандюк,

-

по

207

запросили також значну .кіш.кість передовиків

виробництва.

торів. Активно

аrіта·

Редактором затnерджело

ста т. Зеленськvrо

І. Кузнецов,

пройшло обІ'С•ВО·

рення чергових завдань за:·алt.но-

і\(tМуні·

n.

секретар

на р торrані>ац;ї.

зіІводськоі і цехових газет у роз·

Броварський де ревообРобниЇІ

гортанні соціалістичного змагання

комбінат.


П'ятниця,

квІтня 195А року.

18

СТАХАНОВЕЦЬ

а

Працівники сіпьського господарства! Успішно проведемо весняну сівбу, доб'ємося в 1958 році ·високого врожаю всіх сільськогосподарських купь тур! (Із Закликів ЦК КПРС до І Травня о

о

о

ПОСІЯЛИ РАННІ ЯРІ

Останні вісті

Трактористи Микола Москаленко та Степан Костюк не раз Виграємо на високих темпах, не втратимо жодної го­ дини на сівбі, заявили механізатори. Як тільки підготовили грунт, вивели в поле посівний аг­ регат. Роботу почали дуже рано. У nершиіі день, звичайно,

гектарах,

ти

Іі

Колгосп « Червониіі прапор » , с. Світильне.

правління

люпин сіємо у суміші з вівсом

100 і 50-60 кілограмів на ко-

горшечках .

Посаджено

якої

торфо·перегнійних

2

гектари.

і

***

четверта

рільничі

жен гектар. Насіння перед сівбою обробляємо нітрагіном. Це підви­ щує врожай як зерна, так і зе­ леної маси.

ськогосподарських угідь.

Вирішило

успіх

Силосуємо зелену масу люпин}'

поліпшення

у серпні, коли починають зав'я­ зуватись бобики, використову­

кормової бази і перш за все ку­ курудза

та

кормовий

люпин.

Правда, кукурудза торік у нас не вати на корм зовсім удалася, її сіяли

тільки

·

гектари,

І

появі перших бутонів.

Щоб годувати

І

артілі .

І

***

бокої осені, 60 гектарів його по­ сіємо в жнива, зразу після зби­

парииках

рання

цибулю, в теnлиці

цих культур

-

гектарів, у тому числі

Високе трудове напруження

ків та інших.

Всюди, куди б тільки зараз не органо-мінеральних сумішей поглянув

на

поля

колгоспу ,

-

кипить напружена праця . Натхне-

О. Костенко, колгоспник артілі

на

кt~жен г ектар. Зараз садимо ран­

ню

картоплю

ім .

яровизованими

ного

свята

трудящих

закінчити

колгоспниці

керують

ланок,

Анастасія

калініна.

с. Літки.

ні Закликами ЦК КПРС до 1 клубиями з міжряддями 50Х60 Травня, бригади і ланки зма- сантиметрів. Наполегливо трудя­ гаються за те, щоб до міжнарод- ться

висадок ово·

столових буря-

Комплексна бригада,

що

строки -

на посівах озимини, яка вийшла

центнерів

кукурудзи

з зимівлі в доброму стані.

кожному з

20

зібрати

по

пожай.

ділянці

по

раз частин~

такий мерзло­

2

почнемо

коли

цент­

підживили мінеральними добрива­ нери с ульфат-амонію та по 3 ми внесли по 4 центнери амі­ центнери каїніту на кожен гек­ ачної селітри, судьфат-амонію і тар і, коли земля протряхла , пу­ каїніту.

стили

культиватори,

а

через

• u

Перед

сш~>ою :~'

втретє

ному

з

гектарІв.

рунт

шд-

1.

готовили. На половині площі дали під плуг по 50 тонн торфо-гновнесемо в лунки по

с.

12- 15 тонн

Застосуйте фосфоробактерин 1 азотобактерин

грунт

рів, розводять їх в одному літрі

застосовуються для

обробки

насіння

передпосівної

кукурудзи.

Цей

Використайте мікроелементи ПередпосІвна

обробка

води. Найкраще змочувати насін­

агроnрийом дає прибанку зерна по 2,3-2,5 центнера з гектара.

насіння

розчинами мікроелементів ( сірча­ нокислого марганцю або сірчано­ кислого цинку) підвищує урожаїі­

ність кукурудзи на 3-5 центне­ рів з гектара. Багато передови­ ків кукурудзосіяння уже кілька років застосовують цей агропри­ Аом. Ось як це робиться.

Насіння кукурудзи перед сів­ бою замочується протягом доби (ue більше) в розчині мікроеле-

дешевий.

На гектарну норму кукурудзи беруть фосфоробактерину і азото­ бактерину 1ОО кубічних сантнм етментів. Для нокислий

кислий

цього беруть сірча­

марганець

цинк і

або сірчано­

розчинюють

грама тієі чи іншої солі

0,5

в літрі

води, тобто 5 грамів мікроеле­ мента в 10-літровому відрі води. Для обробки насіння кукурудзи

2-3 від­ (10-15 грамів

на один гектар потрібно ра такого розчину

через

трохи

с . В . -Димерка .

прогріється.

***

ня розчином в день сівби або за день до неї.

Протруювати

насіння

препара­

тижні

до обробки

азотобактерином і за три дні до застосування

фосфоробактерину.

ті і підсушують на нормальної вологості

повітрі

(12-14

до про­

центів).

за станом на

15

квітня

Назви сіл і колгоспів

••

.!!:

кілограм

сірчанокислого

u~ІС

оос::.~:

Княжичі, ім. Щорса В.-Димерка , ім. Леніна Зазим'я, «Ulлях Ілліча» Погреби, ім. Юрова Літки, ім. Калініна

Русанів , ім. Сталіна

ім. Димитрова

Рожни, «Більшовик» Бобрик, ім . Сталіна

зерно

жаю перекриє ці затрати в сотні разів.

Гоголів,

ти

на

карбованців. Отже, затра­ гектар

виражаються

в

ко­

877 852 826 788 767

В .-Димерка, ім. Ulевченка 76З

Мокрець, ім.

15-20

-о-і

В . ·Димерка,

Один

люпину.

роботу

Ще

закінчимо.

Бригада, яку очолює В. Калаш­ 40 гrктарів шопи­

ник, посіяла ну.

І. Хавро, бригад ир

рільничої

ЗВЕДЕННЯ

не заважає протруюванню. протруюванн я.

цю

бригади.

про наАій моАока

Красилівка, ім. Жданова

Проте

кормового і

с. Рожни.

ПередпосІвне замочування на­ сіння в розчинах мікроелемента найкраще робити замочування до

день,

с. Рудня.

том АБПД, гранозаном та іншими

треба за три

тарів

Колгосп « Більшовик»,

пійках. Доход від приросту вро­

шаром

завідуючий фермою. Колгосп ім. Ulевченка,

день-два,

Колгосn ім. 40-річчя Жовтня,

цинку або солі марганцю коштує

розстелюють тонким

агроном,

Р. Поnовко,

агроном.

солі). Можна брати сірчанокислу мідь (мідниіі купорос) по 0,8 гра~ ма солі на 1О-літрове вІдро води. Вийнявши з бочки, намочене на дерев'яні/і підлозі або брезен-

Г. Таран,

площі підготували, І

сІяти

(Фотохроніка РАТАУ). Ф ото К:. Дудченка .

Русанів.

Разом з тим він нетрудомісткий,

БактеріальнІ добрива фос­ форобактерин і азотобактерин -

во.і розсади. На nередньому плані - робітниця радгоспу Н . Мель­ ниченко.

Зробіть це у себе

даємо

центнера

1,5

трохи прогріється.

грунті. За­

Н а фот о: поливання парнико­

Маркуця,

Колгосn ім. Сталіна,

конвейєр,

суперфосфату і стільки ж калій­

зелений корм для худоби

проведе мо

йових компостів, на решті

де розмі­

Торік у нас на зерно, силос та було При плані 95 гектарів наша 290 гектарів безалколоїдного лю­ бригада посіяла на зерно 60 гек­

де-

бригадир комплексної бригади N2 6.

зелений

під культивацію по

у три

-

пину. Зараз вирішили довести . . Миколаївська область. Праців­ площу під цією культурою до завершила сівбу ячменю . Зараз J культивацІю. ПосІємо кукурудзу ники радгоспу імені Карла Марк­ 350 гектарів. На зеt:~но вже по­ . за 2-3 дні. Всіх сил докладемо основна в нас робота -садшня . ' са, Жовтневого району, зобов'я­ сіяли 125 гектарів. Трактористи . б щоб на весняній сівбі вийти пе· - б , залися в цьому році висадити роз­ Юрій Гадков та Василь Леонен­ картопш, яко1 зо ов язалися ЗІ рати по 200 центнерів на кож- реможцями в змаганні серед саду овочевих культур на площі ко перевиконують змінні норми. 90 гектарів. . r . бригад нашої артілі. М. Білецький, 60 •

каліброване,

На зерно та зелений конвейєр

Борючись за першість у зма- кілька д~ів знову це повторили. ганщ на веснянш сшбt, бригада

та

і

40 гектарах посія­

жало в вепрогрітому

гектарів. Все роби­

талому грунту внесли по

На

67

но зійшов, бо насіння довго ле­

ра, іх по мерзлоталому

грунті

конвейєр

-

в зерні на

жита і пшениЩ. з кожного гекта­

висококондицшне,

гібридне. На ділянку,

кілограмів; на

ли люпин дуже рано і він пога­

по

центнерів мо так, щоб забезпечити

20-25

0

45

зібрати

на силос і стільки ж на зелений

36 гектарів.

Торік ми на

Зобов' язалися

17

гектарів

них мінеральних добрив на ко­ Виключне значення в одержан­ жен гектар. Сіятимемо кукурудзу ні врожаю мають строки сівби. сівалкою «СШ-6А » , коли грунт

очо- роботою.

Щоб

160

у два строки

-

на зелений

сівбу ранніх ярих, ПО('адити кар- Анастасія Юрченко. Ще день­ топлю і ранні та середні овочі. два, і вони упораються з цією люю, закінчила закривати вологу

щ

'

продуктивності худоби. Кормового щуємо кукурудзу на зерно, торік люпину на зерно матимемо 170 восени під зяб внесли по 15 тонн гектарів, висіватимемо насіння компостів, а де буде на силос силос

та

культур

rеІtта­

конвейєр. Насіння сорту «ВІР-42 »

дасть можливість добитися вищої

на гектар по

якими

Топіха-

зернофуражних

молочно-восковоі,

-

Посіяли 6 гектарів цибулі, 5 гекУ нинішньому році значно розІ===========================~ тарів столової моркви. Закінчи- ширюємо посіви цих основних

чевих культур

23

ри на зерно повної стиглості,

огірки. Овочі відправлені киянам. все літо годували тварин. ли також посадку

зернових.

Кукурудзи матимемо також значно більше, ніж торік, 60

тонн поживного силосу, Крім то-

збирати у го, зеленою масою

худобу зеленою

масою кормового люпину до гли­

ре, зерна одержалИ по 10 цент­ 10 гектарів викомі· нерів на кожному з 34 гектарів шанки. і по 200 центнерів зеленої маВ. П'ятницькиіі, агроном колгоспу ім. Сталіна . си на 85 гектарах, З кукурудзи с . калита. та люпину заклали на зиму 1400

Овочеводи. почали

в третій декаді

червня і на початку липня . при

тарів вівса,

І/

О. НЕСТЕРЕНКО, член

продуктивності громадської худо-

сі­

бригада. Всього посіяли ІЗО гек·

Проценко,

4

розсада

у

Перша

Галина Дяченко та

Посаджено перші

капусту,

Бігун

бригади закінчиЛи сіяти овес. на силос 1 зелений конвейєр. Упоралася з цією роботою п'ята Кормавий же люпин уродив доб­

першою почала садІІти ранню картоnлю, а за нею включили­

ся в цю роботу інші брига,ІІ.и. насіння яровизоване.

ранню

Микола

с. Плоске.

площі виростили у торфо-перегнійних горшечках, посіяли 4 гектари цибулі і 5 гектарів столової моркви. Відмінно пра­

Андрій

сівач

М. Журавель,

гектарах, розсаду якої на більшу частину

бригадиром

100

на

голова колгоспу ім. Леніна.

Кощій та Федір Дяченко швидко засипали насіння у сівалки. Успішно працюють овочеводи. Вони закінчили садити

де

і

вирощена

огляду і заправки його пальним та водою, а сівачі Григорій

Комплексна бригада,

вологу

Торік наш колгосп зробив пер- Насіння є на всю площу. ший крок вперед у підвищенні На зелений конвейєр та силос

би, зокрема молочноі,-надоіли по ють овес. Посіяно 40 гектарів. 2949 кілограмів молока від кожПосіяли також 20 гектарів кормо­ ної корови. Це становило по 164 вих культур . центнери на 100 гектарів сільГородня бригада почала сади· Лесик

~ Це наш трудовий подарунок матері-Вітчизні на честь міжнародного свята трудящих, говорять механізатори. Успіх забезпений злаr·одженою роботою. М. Москален· ко та С. Костюк до мінімуму звели nростої трактора під час

цюють колгоспниці ланок, які очолюють Катерина Книш.

закрили

гектарах озимих. Тракторист Іван

були перебої, бо трактор інший раз загрузав. Другого дня робота пішла значно споро. Працюючи позмінно, трактористи посіяли на 8 гектарів більше норми. А на четвертий день во­ ни рапортували про закінчення сівби ранніх ярих посіяли 161 гектар вівса та ячменю.

5

ОСНОВА КОРМОВО[ БА;JИ

Механізатори закінчили боро· нувати багаторічні трави на 164

-

ранню капусту на

КУКУРУ Д;JА І .JІЮПИН­

полів

з

сіяли ранні ярі, але так пізно починати цю роботу, як ниніш­ ньої весни, не доводилося.

року).

1958

оо

колгосnах району

1958

року (в кr на корову)

g ~ Назви сіл і колгоспів ої:

--.

....

... /11g:.:

-оа;

rом

651 Требухів, «Жовтень» 40 Плоске, ім. Леніна 48 Пухівка, ім. Ватутіна 46 Семиполки, ім. Леніна 45 В .·Д имерка , ІМ · . v· 1,1рова 49 Заворичі , ім. Юрова

760 30 Жердова, ім. Леніна 754 Зб 7ЗЗ

50

727 4З 722 29

Калита, ім. Стал іна Кулаженці, «Зоря» Богданівка, «Комунар» Гоголів, «Перемога»

«Червоний

прапор»

1-ro

Травня

«Червона Укр аїн.а»

681

зо

665 40 651 зз 640 47

628 40 628 ЗІ 619 47 616 56 609 565

560

З5 З5 З2

Рудня,

ім. 40·річчя Жовтня

Світильне,

- ..

.!!: ... .., ..

560 31

701 39 701 Зб

Троєщина, «Дружба»

559

По

712 40

По БобрицькіА МТС

683

695 41

По району

695 40

Броварській

МТС

З1

41


П'ятниця, 18 квітня 1958 року.

СТАХАНОВЕЦЬ

4

-:--- ---- ,::r омцтв пия м, ння арі нов Боротьба з самого О.

.

.-

справа всtеt···громадськостt

СИЛА РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНОЇ

новий самогонний апарат, навко­

РОБОТИ

«Більшовик». Літні і молоді. лю­

самогонників,

цію про здоровий побут. Лектор фактів з навів ряд повчальних місцевого життя, роз'яснив разом

народного

прослухали лек­

ди з інтересом

з тим окремі пункти карного Ко­ дексу, які своїм вістрям спрямо­

що породжує виготовле­

го того,

отрута.

ними

на

всьо­

і

самогонників

проти

вані

Вже наступного дня можна бу­ ло бачити результати впливу лек­ прийшли до ції. Сім громадян сільської Ради і здали самогон­ апарати.

ні

Виступали лектори на цю тему Піднято було і по інших селах.

це питання і на сесіях депутатів і сільських райради трудящих

Рад. Повсюдно такі ж результа­

чесні тру­ ти, як у Рожнах, дівники, для яких самогоноварін­ ня не засіб наживи, здали орга­

апарати і самогонні що більше цим не слово,

влади

нам

дали

будуть займатись.

Але ще не перевелися, на жаль, агітатора,

слово

яких

на

такі,

не впливає. Місце таким

лектора

тільки на лаві підсудних, а після в

тюрмі.

вже

туди

того що

тих,

з

деякі

Ось

потрапили.

членів артілі рож­ В списках «Більшовик» нівського колгосnу Сало і його Григорій лічаться дружина Галина. Але тільки лі­

-

минулого

протягом

ро­

ку і З місяців нинішнього вони 93 аж виробити спромоглися трудодні, хоч обидва цілком здо­ рові і nрацездатні.

джере­

стало

Самогоноваріння

лом доходів цього подружжя ле­

перетво­

вони

свою

Хату

дарів.

у справжнісінький підпіль­ не один відкіля трактир, «слабкий на чарку» вже не вихо­

рили ний

див,

як

нормальна

на

а

людина,

четверіньках повз до найближчої канави або тину. Не знаю, сказав під час слідства колгоспник М., пробув часу я там скільки годину чи дві, але коли потрапив вже

додому,

гро­

з

гаманця

то

шима не було в кишені, витягну­ трактирщики.

ли

доnомогою працівники

З ла

самогонників лучили

васку, на

що

зак­

самогонку,

апарат,

склали

акт,

цьому

вже,

і

здавалося, кажуть,

як

кришка. Але рівно через тиждень знахабнілі самогонники знову бу­ на

спіймані

ли

гарячому

-

на

Рано обірвалося життя П. Пин- ' \ отруєння самогоном і де- \ ті ) натуратом.

лення

схва­

своє

слова­

деякі

а

оплесками,

дюри з с. Пухівки. Причина емер-

Більшість

майна.

висловили

присутніх

ми: так їм і треба, негідникам!

МАКСИМОВ І ЙОГО КОМПАНІЯ

Майже кожен випадок хуліган- ~

-ства та інших антигромадських ~ наслідок пияцтва, са- .., проявів -

На заводі.

Так відповідав , Василь Макси­ мов

А

пухівчанам.

У пухівському колгоспі імені

-

Ва туті на.

трудової

і до грубих порушень

дисципліни, що наносить величезнародному

шкоду

ну

коли ж це

саме запитання йому задавали по­ за межами села, він відповідав:

приводить

ж

Це

могоноваріння.

Де ви працюєте, Максимов?

-

господарст­

ву.

працював

роки.

післявоєнні

за

Сім'єю не обзавівся, а щораз на

новому місці оселявся на правах «приймака».

Ідучи по його слідах, працівнп

ки міліції відвідали хату пухів­ Відві чанкп Ганни Писаренко. виявили са­ дали і не дарма -

Посилення роз'яснювальної ро­ боти і заходів, які вживають в боротьбі з самогоноварінням, ху­

місткос­

різної

апарат,

могонку,

ті тару і... компреси. Це один з якою систематично видів тари, з своїх подорожей району по базарах

час

під

Максимов

самогонкою та за його

межами.

була

викрита

слідства

ході

В

його Максимова· агентура з Вищедубечан­ основний агент ського району Єлизавета Ващен­ і Марія Ганна ко, пухівчанки

Писаренки. Всі вони притягнуті були до судової відповідальності і осуджені, в тому числі Макси­

мов на 7 років тюремного ув'яз­ позбавлення нення і на 3 роки виборчих прав після відбуття по­ карання. На такий же строк тю­ ремного ув'язнення і позбавлення

виборчих

Єли­

і

осуджена

прав

Ващенко.

завета

З ЗАЛУ СУЛУ І З СЛ ІЛ ЧИХ МА ТЕРІАЛІВ роз­

суд

народний

Нещодавно

глянув справу колгоспника сіль­ госпартілі ім. Леніна, с. Плоске,

Кривци.

Він

важкий

зробив

своєї рідної сім'ї. злочин проти Привело його на лаву підсудних пияцтво,

дають позитивні результати. Але з цим злом ще не покінчено, і по­

ки це не буде досягнуто, заспо­ коїтись не можна.

Ми вирішили внетупити по цьо­

лась

бійкою,

і

ній час.

Нещодавно глянув

народний

роз­

Негоди

Івана

Погреби

дита з с.

суд

самогонника-бан­

справу

і осудив його на 10 років тюрем­

років ного ув'язнення та на позбавлення виборчих прав після було Слід відбуття покарання. сподіватися, що громадські орга­ нізації села і у першу чергу сіль­ рада (голова т. Литвиненко й.) посилять після того роз'яснюваль­ ну роботу серед населення, вжи­

5

вуть заходи до того, щоб викрити

самогонників, які притаїлися, але це все не зроблено і не робиться. Тому-то і не дивно, що і зараз з самогоноварінням у Погребах далеко не nокінчено.

Не краще, ніж у Погребах, об­ і у ес. Зазим'я, стоїть сnрава (голова сільради т. Риженко М.), тов. сільради Пухівка (голова Микал І.). Послаблення nильності

Боротьба ня,

проти

nияцтва,

самогоноварін­

хуліганства

-

бо­

ротьба за наш здоровий, радян­ трур.ящнх. І тому­ ський побут

то це сnрава 11е тільки судово­ а всієї громадслідчих органів,

ськості.

І. Зайцев,

начальник райвідділу міліції,

Броварський

П. Клочан, міжрайонщІй прокурор.

----------~~--------

Поклонилися Секлеті, Котра зовсім не в секреті Виробляє кляте зілля, Що «корисне на похмілля».

Два чини зітхнули важко, Попросили

в

баби пляшку,

І, розпивши іРИ Секлеті, Поnросили другу, третю, Щоб назавтра з переnою Мать біду із головою.

Гнат Петрович Шабала в селі «шишка» немала

-

Теж опісля перепою

Дуже мучивсь на похмілля

Мав біду із головою. І зустрілись в результаті

прокляте зілля, Щоб чарчина, а чи двІ· І

• • •

Клим Семенович Курчин Трохи менший сільський чин

-

шукав

" ··

аті

В

чім

Секлетина

Винуваті ж і вони Два оці сільські «чини». Маркіян ВИНОКУРОВ.

к и_н_ш_х__• - - - - - Прояснили в голові:.:..___ ___ _г_н_а_т_і_з__л_и_м_о_м_в_к_р_а_ - У вас просив

ХВОРІ ОЧІ

Юнак у лікаря квилить: - Ой-ой, ай-ай, живіт болить ... Сьогодні я пішов до лісу Та назбирав там ягод мису ...

-

Ага. Ти ягодок наївся,

Промовив Так-так,

лікар.

це

-

ягодки

-

Отруївся. оті

Тепер вирують в животі Та викликають в тебе муки. Помив

швиденько лікар

Стряхнувши,

витер

руки,

об

салфетку ...

(Гумореска) хоче

Помітивши, ЩО лікар

йому закапувати очі, Перелякався пацієнт, Хотів тікати в цей момент, Та лікар вмить його спіймав, Схопивши

-

міцно за

рукав.

Чому втікаєш ти, юначе?

Ти, може, скажеш, що це

значить?

. Адреса

редакції:

я nорятунку Не для очей же, а для шлунку ... - Не вийде, - мовив лікар грізно. Твій шлунок лікувати nізно.

Потрібно очі лікувати Закаnувати, промнвати,

Вірме-

дорож по Радянській

нії».

Ім'я видатного вірменського драматурга

і

письменника

О. Ширванзаде (0. М. Мовна-

з дня

сторіччя

сесяна),

квіт-

19

родження якого минає

одним з пер­ Ширванзаде літераторів ших вірменських створює образ жінки-вірменки, яка nрилучається до громад-

Душевною підкорюють

діяльності. ської красою, щирістю

(«Заради

(«Хаос»), що присвятила своє

роду.

літературної

За nівстоліття

живитись,

м. Бровари.

про­

Ширванзаде

діяльності

на-

щастя

життя боротьбі за

славився як майстер багатьох

літературних жанрів: його пеРУ належать романи, повісті,

привернув

тичні твори. Радянські гляда­

і

Союзі

же він

Чим

рубе-

за

серця людей? Відповідь на це в шукати треба запитання самих творах письменника

сміливих, насиче-

правдивих,

тією

і

життя

знанням

них

та

народністю

справжньою

яскравою художністю, що за-

драма­

мемуари,

оnовідання,

чі з інтересом дивилися кінофільми « Намус», «Злий дух», «Заради честі», які є екрані-

\

досяг

\ \

зацією його творів.

nисьменника

Талант

роки

в

ще більшого розквіту

сторін життя дореволюційного Письменник нафтового Баку. створив цілу галерею незабутніх образів робітників, інже-

піднесення культури вірмен­ ського народу, за розширення і зміцнення братерських зв'яз­ з усіма радян­ ків Вірменії

викри-

77 років і все своє свідоме життя,

нерів, ремісників, а також заводчнків-мільйонерів, купців.

Шнрванзаде,

Твори

ваючи капіталістичний лад, допомагали робітникам усвідом-

•~...,.....

_____

рішуче

і

силу

свою

лювати

...........

~

в

включився

активно

ванзаде

• тача. В них відтв9рено багато

~

Радянської влади, коли Шир­

хоплюють думки і почуття чи-

боротьбу

життя, за

за нове

ськими республіками. Ширванзаде прожив

весь свій талант віддав слу­ Батьківщині,_ своєму жінню

·•

народові.

.

---. ..,..._~

Е»тузіаст

І З редакційної І пошти

За останній час в нашому клу­ бі поставлено дві вистави-«Назар Стодоля» і «Сватання на Гонча­ активну брали них рівці». В

вчителі семирічної школи. керував постановками Степан

участь

А Тихонович Книш. рядовий колгоспник. Ио­ Це років. семидесяти близько му він надзви­ Але, як і замолоду, чайно любить сцену. Степан Ти­ хонович читав б ага то літератури про художню самодіяльність. Ре-

журналами.

за

гулярно слідкує

З року в рік передплачує цент­ ральні газети.

- Гра на сцені, Степан Тихонович,

-

сказав якось приносить

мені велику радість.

очолюваний гурток, Зараз С. Книшем, готується до першо­ травневого

концерту.

О. начальник

Пасічна, від-

поштового

ділення.

с. Світильне.

-------

В кабінеті живої природи в Взимку юннати обладнали шкільному кабінеті живої приро­ Виро­ ди невеличкий nарннчок. тут

щуючи

вони ·nрово­

розсаду,

перенесли Нещодавно з кабінету своїх занять місце ділян­ безпосередньо на дослідні ки. Здобуті взимку під керівни­ юннати

розсадника.

колгосnного

В цьому році наш гурток мічу­ рінців представлений кандидатом на Всесоюзну сільськогосподарсь­ ку

виставку.

цтвом біолога М. Мю~енка знан­

ня допомагають їм легко розв'я­ В завдання. зувати поставлені

ділянці шкілки

кілька яблунь і груш, а через днів взяли активну участь в за­ кладці

спостереження.

дили

на перший день роб6)ти насінням вони nосіяли

І.

Красннцькнй, школи.

директор

с. Гоголів.

--- --- -

Подарунки переможцям

учнів

Культпохід

нашої двохсот учнів Більше школи разом з класними керівни: ками

взяли

культпохощ

в

участь

до сільського Будинку культури. Там вони дивилися фільм «Доро­ гою

створений

ціною»,

менною кого.

за

одной­

Коцюбинсь. П. Зозуля, службовець.

М.

повістю

с. Рожни.

Учням-переможцям на шкільній і районній олімпіадах художньої

самодіяльності вручено подарун-· олівці. Іх фарби, книги, ки n'ятдесяти ді­ одержали більше тей. Для учнів третіх класів, як подарунок, школа придбала квит­ ки на кінофіл·ьм. П. Писаренко, учитель. с. Семиполки. ".

CJii)I;UИ ваших виетуиів «Скільки у вас на фермі жир­ під таким номолочних корів?• «Стахано­ у газеті заголовком вмішена від 14 березня вець»

стаття головного зоотехніка Броварської МТС т. Колnакова В., у якій

шо в ряді кол­

зазначено,

госnів, в тому числі в гоголівсь­ «Червона Україна», не на-

кому

лагоджена

жирності

перевірка

молока.

Зоотехнік колгоспу т. Палій Д.

nовідомив регулярно

що

редакцію,

працюють

дві

'1'епер

лабора­

торії, де жирність молока визна­ чають

три

рази

на

день

після

кожного доїння корів. Крім того, жирність щомісяця визначають молока кожної корови зокрема.

РеАактор С. ПОГРЕБІНСЬНИИ.

Щоб перш, ніж в лісі чим Тн міг гарненько роздивитись. А. Дннннк, інженер.

честі»),

Шушанік

дівчини

відважної

дух»),

(«Злий

Сони

образи

ня, відоме не тільки на Кавказі, його знають у всьому Ра-

вина?

Гонить самогон вона.

вікового гніту, за життя, гідне

людини.

ріетта Шагінян у книзі «По- Маргарет

і в ряді інших

має місце також сіл району.

цього

внаслідок

ра­

місцях

самозаспокоєння

таке

помічається. І особливо за остан­

закінчи­

гулянка

газети

сторінках

окремих

в

що

тому,

самогонка.

П'яна

на

питанню

йону

У дні релігійного свята пасхи В. Шитий з с. В.-Димерка поїхав до свого друга О. Зоря в с. За­ воричі.

органи,

Ма-

письменниця

радянська

жем.

ЛЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ

му

усьому і ");оварнство», - пише Ширванзаде про Олександра

дянському

показало А фактично, як-то і ніде не ліганством судово-слідчі він ніколи слідство,

І.

громадськості се­ спіймали міліції ви­ на гарячому,

дівчину.

тюремного ув'язнення кожному з

конфіскацією

користувався

ПІДПІЛЬНИЙ ТРАКТИР

чаться

суду

згвалтувати 12-річну

білого дня

вислухали вирок - по б років

трактиру,

но•го

до того, що він намагався серед

підпі.чь­

власники

палким

:і окулярів, з-під поглядом лобом... Цей ясним крутим старик дуже любив життя, докрасу в любив рожив ним,

з

с. Бобрик. Пияцтво привело його

подружжя

голови,

Схиливши

Овод

Ф.

засуджений

нення

красивого

молодим,

з

старика

На 15 років тюремного ув'яз­

Галина Сало.

артІлІ

рожнівськоІ

клуб

нили

проти «В усьому Закавказзі добре стати на шлях боротьби

знали надзвичайно

тюрмі.

і

Григорій

порзлись

якого

ло

Понад 300 колгоспників запов­

(До 100-рі~tчя з дня народження)

Зоря став інвалідом, а Шитий у

вже

стояв

місці

самому

тому ж

ШИРВАНаАДЕ

Шевцова

Раїса

Юзефівна,

живе в с. В.-Димерка, госnодарство, про

nорушує

розлученІ! я

а, м. Бровари, Кнівськоr області, вул. Київськ

з

яка

nідсобне сnраву

чоловіком

Алейніком

Григорієм

Пилипови­

чем, який живе там же. Сnрава слухатиметься в народ­ ному суді 2-ої дільниці Бровар­ ського району.

N2 138,

ого уnравпіния культури. Броварська районна друкарня К,иіаського обJіасн

Зам.

1853-2 500

47 номер 1958 рік  
47 номер 1958 рік  

47 номер 1958 рік

Advertisement