Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ·КРАІН. 6JJ.НАFlТЕСЯI

СТЯХАИОВ[UЬ Орган Броварського раАонного комітету КомунісТИЧНОі парті' Украіни та раАонноі Ради депутатів труJl.RlЦИХ КиJвськоJ області

If! 47 (1340) ~ Середа, 18 квітня 1956 р.

11

Ціна 15 коп.

3а бойове соціалістичне змагання з трудівниками I1митРОВСЬКОГО району, lІосковськоі області у знаменні дні, коли всі на­ РОДIf нашої неосяжної країни яі­ Я,1ЬНО готуються відзначити 86-і

рів зернових, в тому

25

центнерів

чисnі

кукурудзи,

по

1ЗО

народжеНЮІ

центнерів картопnі, 140 центке­ рів овочів; надоїти по 2425 кі ·

великого вождя і вчителя трудя­

nограмів мопока на корову, одер­

щих ВСЬОГО світу Володимира Іддіча Леніна, по містах і села",

жати на 1ОО гектарів сіnьсько­ господарських угідь по ЗО цент­ нерів м'яса, у тому чисnі сви­ нини на 100 гектарів ріnnі по 25 центнерів.

роковини

з

дня

країни підноситься на нову, ви­ щу ступінь

га ння за

соціалістичне

успішне

ЗМі­

перетворення

в життя історичних рішень ХХ з'їзду КПРС. В нашій республі­ ці воно знаходить свій яскравий вияв у ще більшому зміцненні братерських уз, споконвічнuї дружби двох великих народів -

Трудівники обох районів зо­ бов'язуються разом з тим різко знизити собіваР'гіеть одиниці сільськогоспо,lІ;а рської продукції, .а;остроково виконати свої 000-

російського і )·країнського. Ши­

ставках і закупках сільського;;­ подарських продуктів. Щоб доби·

риться соціалістичне змагання між областями, раііонами, під­

приємствами, ),олгоспами РаДІОІ­ ської України і Російської Фе ­ дер:щіЇ за дострокове виконання

завдань шостої п'ятирічки.

Позавчора, напередо}{ні масово­ го розгортання польових робіт в

paiJ8li,

у Броварах на багатолю;~­ ній нараді, де були представлені всі КОДГОСПИ і МТС району, чле­ ни райкому КП України і ,цепу­ тати районної Ради депутатів трудящих, з величезним підн!) ­ сенням будо

прийнято

рішения

вступити

в соціалістичне зм ,\­ гання :! трудівниками сільського го сподарства Дмитровського ра­

йону, Московської об.'Іасті. o~­ нією думкою і прагненням бу.lIl пройняті виступи усіх учаСН~f­ ків наради, дедегації Дмитров­ ського району: всемірно збагачу­ вати

один

одного

відом і добитися

передовим

дос­

перевиконання

рік

п'ятиріЧКИ-Jазначено : трудівнини сіnьського

державою

по

Пи­

тися найкращих результатів у змаганні , організовувати взаЄМf)­ перевірки виконання взятих зо­

бов'язань

по ' окремих

періодах

сі.'Іьськогосподарських робіт. Договір на соціалістичне зм,\­

машинно-тракторних

С'lанцій. Слі.а; пам'ятати, що тіДІ,­ ки при рішучому поліпшенні ор­ ганізаторської і maCOBO-Dолітич­ ної рОботи можна успішно ВИК\І­ нати взяте зобов'язання.

дянські та іноземні журналісти.

М. о. Булганіна та М. С. Хрущова провод­ жали також Тимчасовий Повірений у Справах Великобританії в СРСР Повноважний Міністр, радник С. К. Парротт, Глави ДИП.'Іоматичних пре~ставництв, акредитовані в Радянському Союзі .

Державними прапорами Радянського Союзу, М. о. Бу.паніна і М . С . ХР}'щова проводжа.'l:l: К є. Ворошидов, Л . М . Каганович, о . І. Кири ­ ченко, Г . М. Маденков, А . І. Мікоян, В. М . Мо•10ТОВ, М. Г. Первухін, М. 3. Сабуров, М. А. Сусдов, Г. К. Жуков, Л . І. Брежнєв, Д. Т. Ше­ пі.'ІОВ , К . о. Фурцева, М. М. Шверник, М. І. Бєдяєв, п. М. Поспєлов, заступники Голови Ра­ ди Міністрів СРСР о. М. Косигін, В. о . Куче­ ренко, В. о. Мадишев, В. В. Мацкевич, І. Ф. Тевосян, М. В. Хрунічев, Голова Ради Міністрів

М. о . Бу.'Іганін і М. С. Хрущов обмінюються гарячими рукотисканнями

жаючим.

15

квітня. (ТАРС) . Сьогодні

Тисячі тру.а;ящпх міста, які зібрались fla нривокзальній площі, тепло вітають керівників

о 14 Г\lдині 20 хвидин Голова Ради Міністрів СРСР М . о. Будганін і Чден ПреЗИ)l;ії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущов, які їдуть в Англію н:\ запрошення Уряду Великобританії, спеціа.'ІЬНИМ поїздом прибу.'ІИ в Калінінград . На' вокзалі, прп­ I\рашеНО~IУ Державними прапорами СРСР, М. о.

БУJIгаНlна і М. с. Хрущова зустрічади

партії і уря}{у.

Потім М. о . Булганін, М. С. Хрущов і особи , які їх СУПРОВО)l;ЯТЬ, сідають в машини і їдуть у БаJIтіЙськ.

На всьому шляху С.'Іідування по місту М . О. Булганіна і М. С. Хрущова палко вітали тисячі

Годова

Раі~И Націона.'Іьностеіі Верховної Ради СРСР і Голова Ради Юністрів Латвійської РСР В. Т. Ла­ ціс, перший секретар ЦК Компартії Латвії л. Е. Калнберзін, Голова Ради Міністрів Литовської РСР М. ю. Шумаускас, перший секретар ЦК Компартії Литви А. ю. Снєчкус, ГО.'Іова Ради Міністрів Естонської РСР о. о. Мюрісеп, пер­ ший секретар ЦК Компартії E~TOHiї І. Г. Кебі:1 , секретарі Ка.1інінградського обкому КПРС В. ю.

лЮJtеЙ. Ось і причал,

біля якого стоїть крейсер «ОрджонікЦзе». Товариші .М. о. Булганін, М. с .

Хрущов і особи, юсі їх супрово,цять, пі.а;німають­ ся на палубу крейсера . Звучить Гімн Радян­ ського Союзу. Товариші М. о. Булганін і М . (~. Хрущов розмовляють з матросами і офіцерам". Потім пере.а; проводжаючими з борту крейсера з короткою промовою виступив товариш М. с. Хрущов. - До скорої зустрічі ,-ГОВОРИТЬ він напри­ кінці промови. - Щасливого плаваННЯ ,-несеться ііому у віщові}{ь.

Чернишов, Н . С. Конова.'ІОВ, Ф . В . Марков, В . Д. І~ролевський, годова облвиконкому 3. п. Слаіі­ ковськиіі, секретар Калінінградського міськком},

КПРС С. А. Бровкін, адмірал А. Г. Головко, ге­

О 17.00 крейсер «Ор.а;жонікі.а;зе» під праПf)­ ром ГО.'ІОВИ Ра.а;и Міністрів СРСР заJIИШИВ Бал­ тійськ і взяв курс на Портсмут .

*

Видання в СРСР Творів В. І. ЛенІна ВідзначаЮ'lИ

86

муністичної партії і першої в світі соціалістичної )l;ержави-Во­ лодимира ІЛ.'Ііча Леніна, радянські .'ІІОДИ знову й знову звертають · ся до безсмертних ленінських творів . Праці В. І. Леніна набрали

дянської В.'Іади впйшдо 7096 видань Творів В. І . Леніна. 3агаль­ ний тираж їх-289 мільйонів 770 тисяч примірників 82 моваМIІ, в тому ЧИС.'Іі мовами народів, які не мали писемності до ВеЛИКІ); .жовтневої соціалістичної революції.

В СРСР, за )l;аними Всесоюзної книжкової палати, за роки Ра­

Перше двадцятитомне видання Творів В. І. Леніна було ВИ­

госпо-

тень строків та всіх інших ВІ:Імог агротехніки .

------

~

...

кукурудзи.

пуб.'Іік.

строки і пDи неухильному .І0триманні всіх вимог агротехніки .

П6{)едтравневого

змагання

тру­

дівники колгоспного села респуб­ ліки.

У відповідь

на Звернення

ЦК КПРС і Ради Юністрів СРСР вони

наполегливо

борються

.а;альше піднесення всіх сільськогоспо.а;арського

цтва,

за

успішне

за

гаJIузей виробни- '

проведеНIfЯ

весняної сівби.

Змагаючись на честь Першого

Травня, механізатори

МТС

Оде­

і озимих посівів, Jасія.'ІИ колосо­

:} окремих питань.

спогадів про ВО,10димира Ілліча Леніна його соратників по рево­ .'1юційніїl боротьбі , рідних, .1ІюдеЙ, які б.'ІИЗЬКО знали довго пра­ цюва.1И з Леніним.

(ТАРС).

КРИ.'Іи вологу на всій П.10щі зябу

вими і соняшником б.'ІИЗЬКО тисяч

гектарів.

Ряд

200

КОJIГоспів

області приступили до сівби ку­ курудзи.

Широким фронтом ведуться подьові роботи в Херсонс ькій об­ ласті. У Чап.'ІИНСЬКОМУ раЙО ,1і трактористи бригад ГаВРИ.1<L 3во­

нарьова і ВОJ10ди~ира Лопатін;\, працюючи від зорі до зорі, 9 дві

зміни, тракторами ДТ-54 і XT:~­ ПАТІ засівали за денну зміну перехресним способом по 65 гек­ тарів при нормі

квітня відбувся пленум райкому КП У країни. Обговорено доповідь ГО.'ІОВИ виконкому райради д~путатів 1'РУДЯЩИХ т. Мехе­ да п. «Про підсумки П П,1енуму Київського обкому КП України».

зернових, овочів і посадка картоплі були проведені у найстисліші

працюють в .а;,lі

Передбачається в цьому році випустити в двох частинах зібрання

боту по виданню збірників Творів В. І.' Леніна

16

У прийнятому на пленумі РК КП Уіtраїни рішенні особливо Іідкрес.1ено, що у зв'язку ~ різким потеплінням сnі. негайно роз­ rорнути на повний хі. поnьові роботи і забезпечити, щоб сівба

вахті Самовіддано

ської області в СТИСJIі строки З3-

Пленум райкому КП України

а також член КПРС голова колгоспу «llобеда» Дм:итровського ра­ йону т. Мочалов М., секретар Дмитровського міськкому КПРС по зоні І-ої ДМJIТРОВСЬКОЇ МТС т. Недосекіна Т.

на передтравневій

Багато раз перевидавались окремі твори ВО.'Іодимира Ілліча. Інститут марксизму-ленінізму при . ЦК КПРС продовжує ро­

-----

у обl'оворенні доповіді взяли участь тт. Винарський М., З1рицький І . , Сайченко С. , Ма.'ІЇЙ В., Музиченко Ф. , Ковбасип­ ський І. , Монастирський П. , Беркович Л., Санкіll Л . , Ратушний М. ,

..Хлібороби =================== Украіни

роковини з дня народження засновника КГ)­

збіl'J1ИСЯ з початком весняних по­ льових робіт. Але , як було від­ значено на ПJIенумі райкому КП України, у нас ще і зараз є істотні недоліки в підготовці до

дарства Дмитровського району Докладаймо ж, товариші даnи сnово виростити по 16 цент- механізатори і колгоспники, нерів зеРtЮВИХ, по 250 центне- всіх сил , щоб швидко і ВИIIS зеnеної маси кукурудзи, 150 соItOякісно посіяти і посаДИТlf центнерів картопnі, 160 центне- всі культури. Піднесемо ще вище рів овочів з гектара; надоїти по прапор бойового соціаліСТИЧНОl'О 2600 кіnограмів мопока на ко- змагання за гідну зустріч Першо­ рову, одержати на 100 гектарів го Травня, за гідну відповідь па сіnьськогосподарських угі.ь по Звернення ЦК КПРС і Ра;!:и Мі­ З1 центнеру м'яса, в тому чисnі ністрів СРСР дО всіх трудівни­ свинини на 1ОО гектарів ріnnі ків сідьського господарства І;ра · по ЗО центнерів; їни. трудівники Броварського раПа.'Ікиіі привіт трудівника\! йону-виростити по 1З центне- Дмитровського району!

(ТАРС).

Прибуття в Калінінград М. О. Булганіна і М. С. Хрущова КАЛІНІНГРАД,

величезного поширення в нашій країні і за її рубежами.

особливо

проводжаючими і

від перону. Присутні привітно махають ві)l;'ЇЖ,1.-

Перші дні змагання з трудіп· никами Дмитровського району

сівби ,

з

піднімаються у вагон. Поїзд пл~но відходить

------------------------------

нерал армії о . В. Горбатов, депутати об.'Іасної та гання з Дмитровським районом міської Рад депутатів трудящих, пре.а;ставники ПОКJIадає веJIИКУ ві.а;повідальніСТJJ Іромадських організацій. на партійну і комсомольську ор­ ганізації, праВ.'Ііння КО.'Ігоспів і ===============~ керівників

РРФСР ~[. о . Лснов, міністри СРСР, . Маршао1'1 l'адянського Союзу, інші офіціадьні особи, ра­

шост,)ї

В приіінятих зобов'язаннях на рік-перший

перед

14 квітня з ~Іоскви на запрошення ~-ряду Ведикобританії в .\нгдію ВIlїха,1И Голова Рад!! Міністрів СРСР М . о. Булганін і Чден През и­ дії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущов. На Білоруському вокз[ші , прикрашеном-у

Не · пущене за постановою ІХ з'їзду партії в 1920-1926 роках , чс­ гаючи ні однієї години, тре- ІJез кідька років-друге і третє, які ВИЙШ.'ІИ російr.ькою, україн­ ба виправити ці неДОJIіки і ською, бі.1JОРУСЬКОЮ, грузинською, азербаиджанською, вірменською не ПРИПУС1'ИТИ будь-яких пору­ мовами, а потім-четверте-мовз'dИ народів усіх союзних рес­

взятих зобов'язань по всіх показниках.

1956

в'язки

Від'їзд з Москви вднглію М. о. Булганіна і М. с. Хрущова

45.

Коди став'\­

ло темно, вонИ пере"люча.'ІИСЬ нп

оранку пару і виробляли по

10

гектарів

у

трактор при нормі

в Електрофізичній лабораторії Академії наук СРСР C~BO­

рено гігантську установку для вивчення атомного ядра-найБІЛЬ­ ший в світі прискорювач заряджених часточок-сиихрофазотрон. Кільцевий електромагніт цієї установки важить а діаметр досягає мalйже 60 метрів.

з пуском нового радяиського с~нхрофазотрона

дістали

могутнє

знаряддя

для

ДОСЛідження

тисяч тонн,

36

. .

вченнl~IЗИКИ

ядерних

сил

І

для

одержання нових даних про . вла~тивості найдрібніших часточок

.

матерії. які до цього часу неВІДОМІ .'1юдям. Н а з 11 і м к у: час'гина електромагНІТУ

(вигляд згори)' . (Прескліше РАТАУ)' .

синхрофазотрона

Фото В. Савостьянова і А . Стужина .

9-

середньому

7,9

на

гектарз .

Іх ПРИltJlад наСJIідують всі трак­ тористи району.

Польові

роботи

РОЗГОРНУJIИ::Ь

в усіх районах Волині.

Засіяно

сотні гектарів зернових.

В ря;tі

колгоспів поч~и садити каРТО:Ілю

квадратно-гніздовим

спосо-

бом.

(РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Сереl(а,

Там, де працював великий Ленін

і петроградських з аводів, послан­

ці Донбасу і Ура.1У, 3 своїми думками Иш .ш до Леніна селян­ ські хода&и. Всі, хто бував тут, с вої

сил

запо­

Протягом

Москва.

Кремль.

Робочий кабінет В . І . Леніна .

-------*

*------Бідя CTO;la--етажерки 3 газе­

Радянськии народ, все прогре­

сивне дюдство готуються відзна­ чити 22 квітня вісімдесят шості

тами

і

довідковою

дітературою.

роковини з дня народження веди­

На стінах - географічні карти, портрет Карда Маркса 3 написом:

кого

вождя

ТРУМ­

«Дорого!olУ тонаришеві і вчите.'lЮ

щих,

засновника

Комуністичної

В. І. ЛеніН),-УJІЬЯНОВУ від Пег­

і

вчитедя

партії і творця Радянської дер­

жави Леніна.

Вододимира

lддіча

і любовно

наш народ все,

що

зберігає

зв'язане

з

ім'ям Леніна. В місцях, де жlW і працював Вододимир ІШlіч, ство­ рено музеї,

споруджені

встановдені

пам'ят­

меморіадьні

){ОШІШ ; Нескінченний , потік ТР}' ­

АЯЩИХ

і

Ведике місце займають КНИІ'І!.

Дбаидиво

ники,

роградської Ради робітничих селянських депутатів».

у

ці дорогі

ддя

народу

місця.

гедьса,

кі.1ька

енцикдопедичних

зустрj'l

з седянами-ходаК<L­ бідьшовю(

тов. Єме.1ЬЯНОВ. ~T 1919 році,-пише

він,

у Вододимира Ілліча. Якось під час нашої РЩМОВИ Ідлічу .11011')-

їм

на­

розпитувати,

що,

мовдяв,

початок

Ну, так щО Ж, хлібом бути?

як

-

дентів. У кабінет до Леніна прJolходив Горький, і Володимир Ілліч подовгу розмовляв з ним:

серця робітника і селянина, умїл наЙСК.1адніше питання розтлу­ мачити ясно і просто!

вано: «Рос. Соціал. Федерат. Рад. Респ. Голова Ради Наро~них Комісарів. Москва, Кремль»; в дру-

про майбутнє країни, про розвиток соціа.'Іістичної культури, про поліпшення побуту вчених 'і

Кожний, хто побував у роб,)­ чому кабінеті В. І. Леніна, ви­ носить з собою найдорогіші

гііі:-Програма РКП(б). Настіль-

тяжкі

спогади,

ний календар, на аркуші якого дата-12 грудня 1922 року. В цей день Володимир Ілліч востан-

і блокади. В. І. Ленін був тісно зв'язаний з масами трудящих. Все, чого ми

нє працював у своєму кабінеті.

ДОСЯГJlИ,-ГОВОРИВ

------

подвигів

наших

людей». Лунали навіть оплески. Але лекція-не художня вис­

тава. Оплески ще мадо що гово­ рять про ідейний рівень, ціле­

спрямованість лекції. І до ЧОі'О мені хотілося б, говорить т. Пас­ послухати думку

акти­

хвилюючі

думки про все, вічно живим ім'ям Ілдіча.

по-

почуття

що зв'язане з вдохновляючим

П. Портнов.

~~------

и"

о

R

лекторію.

*

(Л ист ке р І в ник а сІльського лекторІю)

шенко і, на мою думку, непогано

підготувадась. Бдизько 200 чо­ ловік, що зібралися у неділю, 1-го квітня, у клубі, уважно прослухали її лекцію на тему «Радянський патріотизм дже­

...

голо~у

Ілліч,-

І

н

Кідька днів готувалась до сво­ го виступу учителька В. Пасту·

т~'шенко,

для країни роки

*

Критика буда, як ка­

жуть, гострою, але, видно, тіль­ ки на с.10вах. Па лекції, яка від­

б}'лася вже після партзборів, сс­ ред 200 трудіВНИІ>ів села, що прийшли, були лише комуністи

організації, сільської Ради. І це

т. Литвиненко П.-голова

не тільки в ,(аиоху

ради, завідуючий бібліотекою т. Биков Д., член бюро парторга­ нізації т. Бреус П., а всім іншим знову-таки «ніколи було».

разі,

а як

праВИJIО. 3а останніх три

міся­

ці прочитано було

в клубі

13 лекцій, але ні на о,(ній з них не

сідь­

Може ці товариші настільки

комуністич­

Дарма, проте, чекати Їх дум­ ки,

поради,

коли

слухав лекцію,

керівників

серед

тих,

хто

не був ніхто з

КОJIГОСПУ,

партійної

лИше

приклад,

одних

дорогим

зараз

близько

еле­

еле­

ОДІІОГО

становить

кілограма).

Крім того, природна радіоак­

тивність, як уже говорилося, є довільним, не керованим про­ цесом, який проходить в ряді випадкІв вкрай повільно.

Для

практичного

викорис­

тання енергії радіоактивних елементів багато зробили французькі вчені Ірен Кюрі (дочка П'єра і Марії Кюрі) і її чоловік Фредерік Жоліо-

Видатний французький уче-І

ний-фізик і хімік, який від­ крив разом з Марією Кюрі­ Склодовською радій і полоній , П'єр Кюрі. ---------~

Кю~і.

..1---------11

Продовжуючи

почагі

раНІше дослідження, вони в 1934 році вперше одержали Ш1'учні радіоактивні речовичи -ізотопи, які викликали Сllравжню революцію в бага­ тьох галузях наукн і у вироб­ ничій практиці.

Тепер пів

за

допомогою

визначають

ізото­

структуру

сплава металів і спрацьовува­ ність дет але А, борються з

сільськогосподарськими ' шкід­ никами, вивчають обмін речо­ вин в організмі тварин, вияв­ ляють і лікують деякі злоякі~­ ні опухи і т. д.

Науковий подвиг П'єра і Марії Кюрі послужив основою для розвитку теорії будови атома,

одержання

штучнІ!

радіоактивних елементів і BfF" користання атомної енергії в мирних цілях.

19 дня

. квітня

минає

загибелі

рішенням

50

П'єра

років з

Кюрі.

Всесвітньої

За

Радн

Миру великі заслуги видатно­ го французького вченого перед

людством

відзначаються

в

усіх країнах світу.

Т. НАЗАРЧУК, кандидат хімічних наук.

НА ЧЕСТЬ ПЕРШОГО ТРАВНЯ

ЗА

ПЕРШІСТЬ

Виготовити у квітні понад пл.аи: 10 хододильників--таке соціа­ лістичне зобов'язання взяв на се­ бе колектив нашого цеху. Став­ ши

на

передтравневу

трудову

вахту, бі:Іьшість робітників знач­ но

перевиконують

змінні

зав­

дання. Віданачаються тт. Ли­ сенко П. і Воробйов В.-210220 процентів--такі їхні щоден­ ні показники. Бригади А. Крука та Г. Закревського на складанні камер посіди першість у змаган-

ні

-

майже вдвоє перевиконують

У

ЗМАГАННІ

змінні норми. Не знижується, значно

підвищується

а

випуск

продукції в суботні дні. 14 квіт­ ня, наприклад, за 6 годин робіт­ ники, що працюють на ковейєрі, виконали завдання на 207 про­ центів. Хід соціалістичного змагання систематично

висвітлюється

в

стінгазеті та «блискавках», ЩQ виходять щодня. І. Шульга, начальник холодильного цеху.

.

Броварський

деРЄ:ВООбробНий комбінат.

-------

Продукція-понад план Високе трудове піднесення панує в ці ,ll;ні в листопрокатному цеху. Перед в соціалістичному змаганні веде бригада прокаТНIІків, яку очолює П. Борщов.

ють денні завдання вагранни& Ю. Стебаков, заливадьники В. Га­ лицькии, М. Дем'яненко, дисто­ вкладач Г. Касян, терміст В. Ква';­ ков та ряд інтих. Бідьше 2,5

Виконавши виробничий план тонни покрівельного задізЇ:t дає тт. Карси)( С., J[ег&ий В., Мель- переобтяжені роботою; що їм дііі- першого кварта.'ІУ на 120 про- щоденно понад план ця бригада. були

присутні

члени

партії

ник М., УлещеllRО М., Негода І. та ,1І;еякі інші. Дуже рі,1l;КО можна

сно ніколи побувати з народом в ГОЮіну дозвілля? Думаю, що ні.

центів, прокатники стали на пе­

редсвяткову трудову

таря парторганізації т. Оксютен-

роботу з практикою ного будівництва.

ра­

ся (світовнй запас радію, на­

побачити в аудиторії і голову Вірніше друге-партійна органі­ 125 -

ідеологічну

перетворення

властива

ження комуністів села, які пl)­ кликані вчити нас, допомагати пов'язувати

відкриттям

ментам, що рідко зустрічають­

ву про прочитану лекцію, заува­

уміло

з

ментів в інші. Але природна радіоактивність, як джерело енергії, практично не може бути використана, бо вона

предмети Тут на прийомі у Леніна бу- Та ми знайдемо хліб, ВІ)поря,l;КУ, вали багато робітників і селян, лодимир Ілліч,-відповідають хо­ користу- державних ~іячів, вчених, віЇІ- даки.-Треба кінчати швидко з ТелефОН- ськових працівників, що приї3- бідими генералами. Коли тре5з

свічки на випадок перебою з електроенергією . В однїИ з конторок бланки, на яких надруко-

трудових

хом

же з

буде, й самі підемо на фронт ... Умів Ілді ч знайти шлях ДО

чином

випромінюванням

вість одержання енергії шля­

уважмо і кивають головами. А потім Ленін звертається до ни'с

ні апарати, настільна дампа, дві дили прямо з фронтів громадянневелик( настільні KOHTOPK:.f, ської війни, іноземних кореспон-

рело

ким

з

діоактивних радію і полонію вперше було доведено можлн­

армія

Бачу я, слухають селяни Ідді'іа

простотою, нема нічого зайвого. ГОЕЛРО, щО поклав Посередині кімнати невеликиП едекгрифікацїї країни.

Кюрі8стано­

відбувається перетворення од­ ного хімічного елемента в ін­ шиА. При розпаді ядер атомів у різних радіоактивних еле­ ментів довільно виділяється значна кількість енергії. Та­

почав

;Jбережено лої Росії в могутню соціалісти'rну державу. Тут народився знаменитий ленінський план

послужили

одночасно

Ілліч

вказав на мене і говорить: ось товариш :з Петрограда, там ро­ бітники одержують по восьмуш­ ці вівса на день, а верстатів не кидають, працюють ДJІЯ фронту.

програму

перетворень,

цього атом­

хліU.

відповідає,

розробдяв

результата

тись, що в них. забирають увесь

кій кімнаті!

Тут ведикий Ленін

на."

норідним випромінюваниям. Вони прийшли до висновку, що

зустріч. t'еляни поча.'ІИ скаржи­

Справді всесвітньоісторичні ді­ да З)l;їИснювадися в цій невеJИ­

ських кдасиків.

вчені

вили, що процес радіоактив­ ного, розпаду відкритих ними елементів супроводиться неод­

ходаків. Іtоли се.1ЯНИ увійшли в підвівся

ДО розуміння як

П'єр і Марія

віли, що прийшла група селян­ Ленін

десятиріч працювали

Разом із своєю дружиною Марією Кюрі-СклоДовською він відкрив два елементи-ра­ дій і полоні й, що поповнили періодичну .систему елементів Д. І. Менделєєва.

-мені чаС1'О доводилось бувати

&абінет,

джере­

наукові дослідження видатно­ го французького фізика і хімі­ ка П'Ера Кюрі.

ми розповідає стариЇ\

'іИ е у кого-небудь сини в Чер­ воній Армії. Один з хода&ів CKilзав, що с ин ііого б'ється з біш{­ ми . Тоді Ілдіч запитує, що пише син, чи багато хліба у червоно­ армійців. Селянин повагався і

сдовників, багато художньої ді­ тератури, особ.1ИRО творів росііі­

штовхом процесу, них

соціалізму і комуні зму, плаНlI створення ведикої індустрії і п(;ретворення сільського господарства на соціалістичних началах, перетворення економічно відста-

таким, яким він був за життя Леніна. Тут все вражає своаю

письмовий стіл. Всі розташовані в тамму щоб ними зручно було ватись під час роботи.

хвидюючу

вдосталь хліба не їсть. Тут Iлді'І

хвилю­

вання входять екскурсанти в робочии кабінет Леніна в KpeМJIЇ. Тут з березня 1918 року, після переїзду Радянського . уряду з Петрограда в Москву, працював

Кабінет

подицях праці К. Маркса і Ф. Ен­

R.lикав

будівництва

З ПОЧУТТЯМ глибокого

В. І. Ленін.

ЇХ тут бдизько двох тисяч. Н:1

Ілліч. Про одну В. І. Леніна

якої

служить

тим, щоб з'ясувати суть явищ, які відбуваються всередині атома, і пояснити, зокрема, процес радіоактивності. По­

бажанням працювати в ім'я ве­ до

природи,

напружено

хненими, ще більше впевнени­ ми в своїх сидах, з ще більшим мети,

!

лом зростання продуктивності праці, збільшення суспіль­ ного багатства.

вітні ДУ~RИ і снодівання і :ЩН­ жди fiовертадись від нього Ні11'­

ликої

"

Відкриття атомної енергП­ одно з найбільшнх досягнень людства, її внкористания в мирних цілях відкриває велн­ чезні можливості підкорення

І ИШ 'ІИ

до Леніна робітник!! мос&овських

Ідлічу

рону

1956

(до 50-рі'lЧЯ З дня загибелі П'єра Кюрі)

чудес нішу в світі силу-на сп­

висловлювали

неітнн

НАУКОВИЙ ПОДВИГ

казув, що ми спираємося на най­

лу робітни&ів і селян.

18

колгоспу т. Бруєнка І. та секре- зація не проявляе- належного інка

І

.

В

·

CiX

.

цих товаРИШІВ

р'"

I"КО

тересу

до

того,

як

кожен

кому-

коли можна побачити в клубі пі,( ніст, безпартійний активіст піR ' час виступу

самодіяльності,

кінофільмів.

гуртків художньої

зору,

Про ці факти я говорив на партійних зборах, &оли звітував нещояавно за

лується

про розширення

свого

демонстрування політичного і культурного круго-

роботу

сільського

що

є, на мою

150

вахту.

процентів

На

викоцу-

Колектив Залісь кого цегельно-

го заводу успішно готується до виробничого сезону,

який

поч­

думку, неться 26 &вітня. Закінчено ре-

кар'єрів

начальник

Броварський ливарно-

цеху .

прокатний завод.

------ОСТ анн і n р н ГОТ У в анн Я

серйозним недоліком в її роботі. монт інвентаря, підготовлені ша­ рофрезернз лопата для ві,ll;КРИТТЯ А. Пасіченко. с. Погреби.

І. Горохівський,

і

навантаження ГJlИНИ

на самоскиди, установка вальців для розмелювання глини. Про­ вадиться зачистка кар'єрів, точ­ ків для формування сирцю.

Робітники заводу зобов'язал~ ся до 1 Травня виготовити перші 100 тисяч штук цегли. В. Петренно.


Середа, І8 квітня

СТАХАНОВЕЦЬ

року

1956

з

ДЕКАДНИК ЛІСУ І САДУ

НА ВЕСНЯНИХ ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ ДОРОЖИТИ КОЖНОЮ ГОДИНОЮ

*

*

Деакl практичиl поради

*

у

Центральний раїни і Рада

змаганні вийдемо

схвалили

у своєму Зверне нні ЦК КПР:'-; і Рада Міністрів СОЮ3У РСР :13К.1ИІ\ади

трудівників

КО.1Госпно·

го с с ;(а різко збільшити ЮЩТІІ'О

вироб ·

сідьськогосподаРСЬІШ'(

продуктів у першому

році шоr,­

тої п·ятирічки. Вступаючи у С.)­ ціа.1істичнс

змагання

з першою

рі.1ЬНИЧОЮ бригадою (бригадир М. Жовнодій), наша бригада зо­ Кримська область. Колгоспи і МТС Бахчисарайського раЙо .

бов'язалася з ібрати високий уро­

ну першими в Криму завершили сівбу ранніх коло(;ових і соняш,

жай Ві.:іх культур, у тому числі

ника.

по 35 центнерів КУКУРУД3И на кожному 3 35 гектарів і по 180 центнерів картоплі на шющі 70

Н а

з нім к у :

квадратно,гн і здова сівба соняшника в кол.

госпі i~:eHi Ворошилова, Бахчисарайського району .

(llрескліше РАТАУ) .

Фото М . Бондаренка .

------------~

~------------

Тракторами Рільничі бригади

почали ве ::­

няні по.1ьові роботи. Вони піДЖ!І­ вили 200 гектарів озимини, 33крили на перших 50 гектарах

во.l0ГУ . І{а боронуванні

20

пар живого

працює

тягла .

Сьогодні

вкдючається в роботу

тракторна

бригада . Щоб не втратити жодної сприятливої

години,

трактори~­

ти вибірково починають сіяти бе:1адколоїдниіі люпин, якого мі}­ тимемо на зерно і·зелениЙ кон­ вейєр 300 гектарів, або на 50

гектарів більше, як сіяли торі&. С. Музиченко, голова

колгоспу .

Колгuсп ім . Кадініна,

живим тяглом ні працює

У кормодобувній-5

***

Вже другий день рільнича бригада, яку очолює А . СИТЬRО, кукурудза.

У

~Тчор.1 П . Де­

нисенко і Д. Шевченко. Закрито водогу Ніl перших 65 гектара:>:.

Через день-два починаємо сів­ бу

ранніх

ярих.

Ходитиме

гектарів . Що нами вже зроблено для за­

безпечення. такого врожаю? Па ПJ10ЩУ виве~ли 1120 тонн гною і пон,Ц 500 тонн торфу. Заготу­ вали також пташиний послі~. Для садіння колгоспниці відіб­ рали 1оо тонн картоплі, з щоu якнайраніше почати поста­

чання її киянам, поклали 25 тонн клубнів для яровизації. Па всю

агрегат з трьох сіваЛОRr. Па трак­

п.l0ЩУ

торі «ДТ-54» працюватимуть Д . БІІба і д . КОСО.1ап, біля сіва· док І . Третяк, М . КаJиниченко і Д. Денисенко. У поле доставля­ ти~(е насіння автомашиною· шо­ фер Я. Федоровський. Торік тра,,­

гібридне насіння кукурудзи «y :~­

ТОРИСТІ! щодня сіяли по гектарів ярих при нормі т е пер

дади

С.10ВО

40-45 34. Во­

працюваrи

ще краще. Ранні ярі посіємо за 4 робочі дні.

А. Федоровський, обліковець тракторної бригаДІ! .N'~ 12 Бобрицької МТС .

закриває вологу на зябу, де сія­ тиметься

пар.

вивели трактори у поле

ни

с. Літки.

пар живого тягп,

6

другій

Колгосп ім. Кірова, с. 3аВ9ричі .

рільничій бригаді на боронуван-

маємо

висококондиційпе

пі!» .

-

Зара:1 для нас гаряча пора

поча.1И польові роботи. Закриття вологи проведемо не більш як :13 2 робочі дні. За такий же час посіє~{О ранні колоскові . у такі ж строки зобов'я залаt~Я посіяти

ранні,

посадити

куку­

рудзу та каРТОП,lЮ і перша брига­ да . Заздалегідь не можна сказ.!­ ти,

хто раніше

завершить вес­

няні польові роботи. Але С,lід відзначити , що у змаганні перс, може та бригада, де більш міцна трудова ДИСЦИШІіна, колгоспники

Готують

rpYHT

під

Комплексна бригада А . Гулого

***

Городня бригада почала підго-

почала оранку для сівби цибулі,

4

бригади;М;М

5

і

якої

овочі

готують

товляти грунт для сівби овочів .

грунт під ранні ярі. Проводить­ ся боронування багаторічних

Добре працюють на оранні М . Ос}{ач, М. Коваль, М. Скок та інші . Починаємо сівбу моркви .

трав .

А. СоnовеЙ.

HQBI

•• ".-.n'-' ••

n=.n·~_"""

книги про передовий досвІд

ЕКОНОМІКУ КОЛГОСПІВ Головним показником у роботі МТС, найважливішою оцінкою її роботи є врожайність сільськогосподарських культур в об-

Нашим МТС сьогодні належить вирішальна роль у пров\:­ денні сільськогосподарських ро­ біт, вони є також ОПОРНИJ(И

служуваних

пунктами

·КО.1госпах,

пише

в

керівництві

колго,:·

М. В,lасов-директор Купельської машинно-тракторної стан-

пами з боку соціалістичної дер­ жави. Це зобов'язує механізато­

цП, Хмельницької області.

рів не лише

В новій книзі «МТС в боротьбі за зміцнення економі&и колгоспів» М. Власов переконливо доводить, що рільництво є

справ у колгоспах, а й вболіва­ ти за них, повсякденно боро'І;ИСЯ за поліпшення показників го';­ подарської дія.1ьнОсті артілей .

rромадського

всіх галузей

господарства

кол-

госпів. Підвищення врожайності на полях дає, крім всього іншого, змогу зміцнити кормову базу,

заготовити

достатню

добрих кормів, O~HY 3 головних

тобто

кількіс'ГЬ створити

пере'!;умо.в

ПІ,!;вищеНIІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

станом

Автор книги наводить приклад того, як Купельська МТС працює

сім недавно

господарство артіді

в ХМCJlьницькій

області Купельськоі МТС.

проводиться

посадка

са·

дів , лісів, ягідників. винограДНіІ' ків, парків. полезахисних лісо· вих

смуг,

озеленення

міст

і

сіл,

шляхів, садиб колгоспів , МТС. польових таборів. шкіл, лік:!· рень та інших місць громадсько· го

користування,

а

також

садиб

колгоспників, робітників та служ­ бовців.

У

районі

почався

перший де­

кадник лісу і саду . Колгоспи зо·

ни

Броварської

цьому році

МТС

мають

в

закласти полезахисні

.~iCOBi смуги і посадити нові ліси на площі 64 гектари, що в пів­ тора раза більше, ніж минулого року,

а

також

прuвести

ремонт

існуючих лісосмуг на 97 гекта· рах і. підсадити СУП'утні і. Ч8га~­ НИКОВІ

на

56

породи

в

ГНІзда

ЛІсосмуг

гектарах .

Це в першу

чергу

придеснянських

стосується

колгоспів

імеиі

Ватутіна, . с . Пухівка. «Шлях Ілліча», с . 3азим'я, ім . І(ірова, с. Погреби, ім. Ворошилова, с. Троєщина, у яких сотні гекта­ рів непридатних для

рільництва

земель, що їх треба засадити ,1і·

сом. Але ие всюди підготувались до

проведення

декадника

лісу

і

саду . Ряд артіл«й , в тому числі ім . Кірова, с. Погреби , ім. Вату­ тіна, с. Пухівка, та інші не за­ везли садивного матеріалу, не ви·

ділили колгоспників для посад­ ки лісу, не ремоитують існуючі лісонасадження.

Одноразово з тивними значення

агролісомеліора·

роботами важливого набирає тепер озеле·

ницьких ферм, польових таборів і сіл. Поряд з обсадкою вулиць і садиб декоративними деревами доцільно створювати живі ОГОрО· ж і , оскільки є У нас села, де ву· лиці оголені, садиби колгоспни· ків не огороджеНі .

Живі огорожі створюються під існуючого

тину

посадкою

одно·

Сіянців

де·

ревних і кущових порід. Такі ого· рожі довговічні, вонн. не потре­ бують постійного ремонту і від­ новлення, при густій посадці сі­ янців непроникливі для тварин, особливо , якщо регулярно стриг­ пагони

гає ще і

вулицях,

по,!;ано багато практичної ..опо­ моги як пора,;ами, так і робочою силою .

В реЗУJlьтаті цього в артілі сталися зміни. Економіка її зміц­ ніла. За два останні роки при­

зросли

иа

карбованців.

1.174

Дохо,!!;

1 гектар ріллі з ріс на бованців.

590

ІШ

кар­

Відомо, що допоv:ога МТС кол­ госпам буде тим значнішою, чим

згуртованіше

і

ОРІ'анізованіше

працюватимуть самі

повне

використання

по

200

тут

л ише

карбованців.

механізато­

тракторів

комплектування

агрегатів, правильної організа­ ції технологічного процесу, орга­

колгосп досвідчених спеціалістів агронома т. Мотовила і З00техні­ ка Т. Упалюка . Краще укомплег.­

нізаціі праці. Скрізь, де є мож­ ливість, організовується двозмінна робота тракторів. Широко впро­ ваджується годинний графік в роботі, проводиться сувора бо­

тували

ротьба

тракторну

брига'!;у,

обслужувала комосп.

II

що

І1ро1'И

організаційних

бу.lО теІВічвп BeIIOЦlO&.

в є

огорож

в тому, що

живі

Протягом літа слід

прополоти і менше

грунт

не

,!;обитися

редньому по МТС

3

розрахунку

на 15-сильну машину по тара при плані

4

4,8 rert-

гектари.

5-6

разів. 3агиблі рослини наЙближ · чою осінню або І!есною но замінити НОВИМrI.

необхід­

Через два роки, а при .поливан, ні і доброму росту через рік всі саджанці (крім хвойних), щоб краще кущилися, . весною або осінню слід зрізати на пень , а у вересні постригти зверху на по­ ловину висоти . Для надання ого­ рожі прямокутної або бу дь,якаї іншої форми стрижуть зверху і з боків двічі на рік-наприкін ­ ці червня і у вересні. Щороку ви· соту стрижок збільшують на два­ п'ять сантиметрів. Хвойні зрі· зують

3

раз у два

роки .

чагарникових порід для стри·

жених

живих

огорож

придатні:

бірючина , бузок (стрижка через рік після цвіТіНИЯ), глід, жаСМИlІ, жимолость,

лох,

золотиста

смо­

родина, жовта акація. для віль, иоростучих живих огорож (б::!з стрижки) придатні: жасмин, бу· зок, окумпія, .ірга, кизильник, ЖІІ' молость, ліщина, свидина, КИЗИ.l, калина, аморфа . 3 листяних де­ ревних

порід

найкраще

садити

шовковицю, граб, клени : татар· ський, польовий і французький, дрібнолисту липу, аличу, груш У, дуб, гледичію; із хвойних (при стрижці)-ялину звичайну , за· хідну і східну тую.

Обсадку польових ся

колгоспних таборів

проводити

з

дворів,

рекомендуєть, швидкоростучих

порід: тополів двома РЯ.llами че· рез три метри ряд від ряду і 3 метри саджанець . від саджанця в

ряду;

з

листяних

декоративних

порід: липи і гостролистого кле· ну. 3 зовнішньої сторони такої алеї створити огорожу із колю· чих чагарникових порід.

Садивний матеріал иення

і створення

для озеле·

живих

огорож

можна придбати в Остерському, Баришівському і Святошинсько· му держлісорозсадниках і деякі породи дерев-у лісництвах .

А. Стрілецький, агролісомеліоратор

Бро·

варської МТС.

вони змен·

Це дало можливість

і

медоно ­

розпушити

поля·

середньозмінного виробітку в C~­

огорожі

добрими

. живих

протипожежним

~

шин. Керівництво :МТС стало приділяти цьому КО.1Ігоспові більше уваги, ніж інш.... Було

бутки артілі

є

'В місцях створе'lНЯ живої ого· рожі в залежності від вік:; і ве· личини сіянців викопують канав· ку шириною і глибиною 25-40 сантиметрів, а потім їх садять на віддалі 20-30 сантиметрів один від одного в шахматному поряд­ ку. Потім сіянці поливають.

нення колгоспних дворів, тварин·

Перевага

додатково виділено 2 гусеничних трактори, 3 зернових сіва.lIШ, 2 культиватори і ще ря,!; ма­

тисячі

також

oe ____ ,oи==иc

«Ленінський шлях» було вкрай шляхом вмілого

запущене. Дoxo.~ на один гектар

Тоді МТС рекомендувала в цеіі

Свої ДУМКИ автор книги пі.~кріплює численними в,!;а.по J;ібраними фактами з практики ро-

кадника

на

єчасного

•• --_.

виконання

взятих

бов'язань

передбачені

взаємного

повсяк,!;енного

зо­

заходи контро­

лю. Бригадири тракторних брига" завжди беруть

участь у вироб­

ничих нарадах рільничих БРИІ·а~.

Тракторист Т. Сорока на трак­ торі «ДТ-54» з трьома сівалками «Т-8» засівав торік по 48-50 гектарів пшениці при нормі 36 гектарів. При цьому якість ро­

ві кормозапарники. Особливо по­

біт була високою.

ширений спосіб

МТС успішно бореться за зни­ ження собівартості робіт. ЦЬОІ'О досягнуто завІЯКИ кращій орга­ нізаціі технічного ,;оrля,!;у, особ­ ливо щозмінного. Цією справою завжди керують тільки бригади­ ри тракторних брига,!;. Брлга'!;ир особисто перевіряє

роботу'

віі\­

:МТС

часу і підвищує якість техніч: ного ,!;оглщу. Для заміни спра­ цьованих ,І{еталей заз,!;алегі,!;ь в кожній бриrа,!;і пі,!;готовлено З3пасні. Велика увага приділяється

організаціі

взаЄМО,lI;ЇЇ

тісної

співдружності між тракторними і рільничими бригадами. Між ни­ .и організовано соціалістичне 31W'&IDIJ(. ди за6езпечевВJI сво-

допомагає

TpyJtOMiCTKi

механізувати

процеси

на фермах.

В усіх колгоспах встановлено но­ зіrрівання гру­

бих кормів у спеціально зБУі{О­ ваllИХ АЛЯ цього ямах,

В сере,!;ньому по МТС надо.,но торік до 2241 кілограма МОЛОЮl на корову. В цьому є велика за­ СJlуга і механізаторів . Вони до­ помогли організувати в усіх кол­

госпах

у відсталих КО,lгоспах, щоб під­ ри. Тому в Купельській МТС повідальних механізмів і регулює веіієр. няти їх до рівня передових. Зов­ розгорнуто активну боротьбу за їх . Це зменшує витрату робочого

ДJlЯ І орної землі становив тва-

ринництва.

боти пере,!;овоі

цікавитися

........

почина·

року, щороку навес·

ні і восени організовувати де­ кадник лісу і саду. Під час де ­

ти

.N'2 3. Колгосп ім . Сталіна, с . Бобрик.

МТС ДОПОМАГА€ ЗМІЦНЮВАТИ

основою розвитку

Ф. ФеllОРО8СЬКИЙ, бригадир рільничої бригади

Колгосп ім. Сталіна, с. Калита.

~""'=

рекомендували,

1956

дворядною

ліСТИЧНО:llУ З.маганні.

а

захистом. дерев.а і чагарники, що

сами.

ючи з

Ми докладемо всіх

виростити високий урожай і тим самим здобути перемоrу у соці:\­

лу ,

ження ' і

захистом

щоб

піонерів

висаджуються

високопро­

3УСИЛЬ,

почин

МЩlОді,

шують пориви вітру , захищають влітку садиби від дорожного пи·

і школярів Кримської та Оде­ ської областей про деревонасад ·

дуктивніше на польових роботах.

п. КУllін.

Колгосп ім. Сталіна, с . Русанів.

працюватимуть

патріотичний

комсомольців,

переможцями

Комітет КП Ук· Міністрів УРСР

хороший

зелений

коп­

Читач знайде в брошурі і ще

ряд ці&авих

фактів,

що пока­

зують методи роботи Rупельської МТС, яка рік у рік ,1(обивається успіхів в боротьбі за зміцнення господарства КОJІгоспів. Саме ци .. книга повчальна і заслуговує ва увагу широкого кола праців­ ників сіЛЬСІ,КОГО господарства. І. Марченко. Бровари.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

КОЛГОСПНИЙ БУДИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО' КУЛЬТУРИ у колгоспі «Пугь к коммунизму)~, Астрадамовського раііону, У ЛЬЯНОВСЬRОЇ області, велику увагу приділяють поширенню досягнень агрономічної науки і передового Аосвіду. Центр цієї роботи - - Будино&

покривом грунтів, беруть проби озимих. Все це сприяє їх тво!)чій активності в піднесенні громадського господарства. 3а почином досвідчених маіі­ стрів сільськогосподарського ви­ робництва колгосп одним з пер­

сільськогосподарської культури. В ньому Є аудиторії, лаборато-

ших у районі перейшов нз квадратно-гніздовий спосіб сівби

рія, бібліотека, наочне навчальне

кукурудзи, соняшника і посадки

приладдя. Для ведення дослідної роботи за ним закріплено Аілян-

овочів у торфо-перегнійних гор­ шечках.

ку землі.

Довгий час

Керівництво

діяльністю

бу-

артіо1Ь

відчува.11\

нестачу кормів. Стояло питання,

динку здійснює рада, до якої входять голова артілі, зоотехнік, агроном, два брига,4ИрИ і кілька передових колгоспників. Правління колгоспу на своїх засіданнях регулярно слухає повідомлення

кормову ба­ зу. В РО:lв'язанні цього життєво важливого питання знов-таl;И ініціаторами ВИСТУПИо1и колгосп­ ні досдідники. Вони внесли про­ позицію збіо1ЬШИТИ виробництво

про діяльність будинку і розгл.я-

кормів за

дає плани його роботи.

посівів к)'куруд:ш.

Тут уже кілька років працюють трирічні агро-зоотехнічні .хурси. 38 курсантів Аістали

члени артіо1і палко підтримаЛIІ цю ПРОПО:lицію. В 1955 році ку­ курудзою засіяли 235 гектарів

звання маистра

сільського

ЯК створити міцну

рахунок

розширення

Правління

гос-

і з КОЖІІОГО З них одержали в

пода рства першого розряду. В ЦЬО:dУ навчальному році на КУР-

редньому по 430 центнерів леної маси. На кожну корову

і

корови

одержано

cepCItHbOVY

в

кі.lОграми

2.034

тваринників. Заняття в гру-, жаН0 добриіі урожай , І ІНших пах провадять зоотехнік А. Во- кормових культур-гарбузів, бу­ ронкова і агроном А. Зимін. Тут ряків, кабачків. передовики

колгосП-

У спішно кормову

створюючи

базу,

міцну

колгоспники

по­

ного виробництва.

ліпшу ють утримання продуктив-

Поряд з розширенням агрономічних і зоотехнічних знань слухачі курсів набувають навиків і вміння самостійно проводити лабораторні аналізи по визначенню кислотності грунтів, воло-

ної худоби. Спочатку шістдеся'г корів, а потім усе стадо колгосп перевів на стіИ:лово-табірне ут­ римання із застосуванням зеле­ ного конвеЙєра. Досвід показав, що це економічно вигідно: ПРI)­

гості і схожості ю"сіння. Вони також спостерігають за сніговlW

дуктивність корів значно піДВII­ ЩИJlась. У минулому році від

nост О р інк а х

НАРАДА

В районному будинку піонерів зібралися

ланкові

сько-молодіжних

комсомоль-

ланок.

На

на-

раді підведено підсумки змаган-

Налагоджено автобусний зв'я­ зок між Новими Шепеличами та

Іванковим.

комфортабельний

автобус.

3.

РК ЛКСМУ

ланці

гектар своєї ді-

лянки по 20,5 тонни добрив. Між ланками укладено нові договори на соціалістичне змагання. «Червоний

С. Ставнще.

колективісТIt.

«СталІнська nepeMoralt.

діляється вирощуванню телят !! неопа.1юваних приміщеннях. :J тваринниками проводили бесіди, розповідали Їм про передовиіі досвід вирощ)'вання телят у pa,~госпі «Караваєво» KOCTPO'dської оБJасті. 3 ініціативи Будинку сіЛЬСЬБогосподарської

ся багато людей-молодь і ко:!­ госпники старшого віку. Щоб

ленькі хлопчики і дівчатка, при­

час даром не пропадав, до почат­ ку .1екції вчитель А. Новохат став розповідати людям, що пи­

ників

шуть газети про різні події в світі. Пізніше другий вчитель М. СтроїІ прочитав цікаву лек­

телям і дітям за цей вечір. Але ця виняткова вдячність ддя Ha~,

к.рьтури

в

КО.lГоспному

струють тар.

через

Тут

проекційний

критикуються

.

ТІ,

лі..::-

хто

погано вчиться і порушує дис-

вчите.'1ів,

«Годівля тварин».

був. Ного підготували школярі під керівництвом учителя е. 3а­

сі.ilьськогосподарських В результаті цього за

останні два роки на фермах збережено

весь

молодняк

роботу

Будинку

біб.lіотекоlO

шкід

1І.10ДОТВОРIІреміЮВ18

вартістю

iJ

наук. В інституті

ся діалектичний

вивчатимуть­

та історичний

3

М. Платонов, директор павільйону адмі­ ністративних установ і культурних закладів кол­

госпного села ВСГВ.

ження аРоБИТIІ з цього приводу.

присвячена

б) вироб,1ення

ПРИБУТКИ

обговоренню

«Перше

здали на заготі-

госп одержав від цієї галузі господарства 70 тисяч карбованців

с. Обухів.

та

Із змістовною і цікавою ДОП')-

віддю виступила молода вчитеЛІ,­ пили

К олгоспна правда lt •

ної Республіки, європейських країн народної демократії та інших країн CBЇ'rY.

рання творів Герцена, Тургенєв.!, Чехова, Островського, Гоголя та інших російських класиків і Р3-

т. MellBeAeHKO, учитель.

с. Гоголів.

що в

Калинівці,

виписали з нового року газети і

гудярно. Так,

..~

за

3

місяці

дНІВ надlИШЛИ до нас лише

мери

газети

«Сельское

2

і

7

НО-

хозяti-

СТВО», В квітні не одержали ЖОk ної газети «Молодь України», НС

«Радянська жінка».

недодають і інших

Прем'єр-міністр Індії Неру, виступаючи 14 квітня на щоріч­ ній КОНференцїї Всеіндійської організації підприємців, підкрес­ лив, що Індія повинна мати свою

дянських письменників.

БудІвництво електростанцІй у СловаччинІ

125-130

Скасування закону про заборону

Неоднорааово я зверталася до завідуючого «Союздруку» т. Тов­ стенка І. із скаргою, але чуда тідьки обіцянки «з'ясуємо;~, тимчасом і досі нічого не змінилося.

Г. Товстенко, завідуюча клубом.

Колгосп ім. Димитрова, с. В.-Димер~а.

Семиполки

де

громадянка

Потурнак

звільнена

від

Ф.

не­

сплати

ведені

вання. Тільки ці га.1узі, сказаlJ він, можуть забезпечити швиk кий прогрес країни. (ТАРС) ..

лись.

.японськиl народ проти вкпробуваНL американської теРJlоядериої зброі

У місті JIiдзу (префектура Сід­ зуока) відбувся мітинг протесту

наступних

випробувань

зброї на Тихому океані.

воднеВI)Ї

ся приблизно стільки Ж станцій. у цьому році будуть ввежеці в )(ію гідроелектростанція на ріці

рішення було прийняте після переговорів прем'єр-міністра Непалу з представниками КомуніСТИ!j-

тупає проти таких випробувань. Він хоче, щоб Тихий океан 3 міс­ ця випробувань бомб перетворив-

ної партії.

ся в район миру.

Адреса peдuцii: с. Бровари, l(иівсьв:оІ області, вул. І(иівсьв:а, НІ БроІІ8p;au раІопа друпрu l(иІвсьв:оro oБJrасвоro

с.

законно

що

чорної металургії і машинобуду­

Промовці на мітингу відзначили, що японський народ, якиЙ переніс на собі страхіття атом­ них бомбардувань, рішуче вис­

(ТАРС).

розповідалось,

просьбі редакції райфінвідділ, на­

За повідомленням з Катманду, уряд Непалу вирішив скасувати закон 1952 р. про заборону Кнмуні етичної партії в країні. Це

(ТАРС).

Jlистів До редакції надійшов лист ,

тити свою свободу. Неру підкрес­ лив важливість розвитку в Ін,Щ

3а останні десять років у Сло- регат гіАрослектростанції «fребваччині збудовано 14 нових гіА- ля молоді», СПОРУАжуваної біЛJl роелектростанцій і теплоелектр()- Носіце. Почне Аіяти )(ругий агрсцентралей. Зараз СПОРУДЖУЄТЬ- гат на теплоелектроцентралі І! Новакі,. яка вироблятиме більше електроенергії, ніж всі електростанції Словаччини в 1948 році.

СJllда_и неопуБJlіковаиих

сільськогосподарського податку обов'язкових поставок державі.

СПОJlучениии Штатами

в Непа..1

-ф-

важку промисловість, щоб захис­

проти

дlllьності Комунlстичноі партlі

періодичних

видань.

Часто

Неру про шляхи індустрІалІзацІї ІндІї

імеиі й. В, Сталіна Ольга Вре­

При­

Де ж наші газети і журнали? д.1я клуб}"

нал

то. Вона СИСТСМ<1ТИЧНО викону,,­ норму на процентів.

вчителі тт.

в

вручили нам за березень і жур-

Народна Республіка Албаиія. Місто Тірана. Знатна прядиль­ ниця текстильного комбінатv

також

мич О., Кокунова В., Таран Т.

організованих

культивування

журнали, але одержуємо їх нерс-

конів ТУТОВО"О шовкопряду. Ко.l-

с

v

КО.7JГОСПНИКИ.

школі традицій.

ШОВКІВНИЦТВА

прибутку.

ь ИИ,

УчитеJlI засвпюють в~ення А. С. Макаренка

навичок

ципліну в школі й поза школою. Газету готують до випуску вчителі й учні 10 класу. сКоnективісТIt. с. Бориспіль.

арТІЛІ

Новохац к

вста_н_о_в_ле_н_о_ _с_._В_"_ГУР івщина.

КО.1ективои;

інститут у вересні цього року.

ських книг з різних галузеfi знань. Швидко розходяться зіб­

Ваг біля Тренчіна і перший аг-

С

окремих питань педагогічної си~- ка Р. Кирієнко. На нараді висту­

чоловік буде приіінята в

почитати свіжі газети Радянського Союзу, Китайської Народ-

і

П. Кузьменко,

А.1е ми хочемо також і заува-

теми А. С. Макаренка: а) про роботу 3 учнівським

Перша група слухачів у кількос­

їни. Протягом мину.'lОГО року книж­ кові магазини і клуби розповсю­ ДИЛИ понад два мільйони радян­

книги

зину.

кожного колгоспника.

рада,

ц~нтральних ву- преси є тепер в 17 містах кра­

міжнаРОАНОЇ

новити і біля ферми, і біля маг,,­

іще один гучномовець, щоб вста­

=:U:n~=._.

лиць Варшави височить новий будино» «К.'Іубу міжнародн()і КНИГИ і преси». Щодня сю,ци приходять тисячі варшав'ян, m;об

Клуби

рило _ б ГУЧНОМОВЦІВ. неза 11: ром ІХ уде встановлено в ха"'l

В нашій школі відбулася НЗ-

медаллю.

R.tуби южиародної :кипи і прес. в НОJlьщі

На одній

гучномовець потужний гучномовець біля сіль­ магу, де завжди збирається ба­ гато людей. Та швидко за розп,l­ рядженням керівництва артl.ll його було знято і перенесено до ферми. Кажуть, що він ніби тю! потрібніший. Ми ж так думаємо, що краще було б якось придбаrи

будннком зоотехніка А. Воронко­ ву нагороджено Малою срібною

та історія Китайської революції.

200

В. Строй,

Н-

ванцІВ для раДІОфl~аЦIl .СІЛ.

10.000 карбованців. 3авідуючу Цими днями БУЛI)

ВІД

а й

признаТИСif,

учитель .

в кожній хаті -

Ci:IL-

му році тут поБУВ(1J10 близько 1.500 екскурсантів. Головвистан-

його

мадо,

с. Рожівка.

УЛЬЯНОВСЬКОЇ об.1<1сті. В МИНУЛI)- ми дн;;: в ВИГУРІВ.щи~ заГО:I)­ відзна чив будинку,

не дише радість,

ми організовуємо таких вечорів.

болоцького.

По дорозі на Вигурівщину і ськогосподарської КУ.1ЬТУРИ ар­ Троєщину недавно поставлеНІ) ті.lі «П)'ТЬ к КОММ}'НІІЗМУ» нові стовпи. Тут проходить нова учасника Всесоюзної ci.1bCbKfj-. .~ . .

ком ВСГВ ну роботу

учас­

самодіяльнос'гі.

великої

рогатої худоби. ІІро

дорослих

Батьки і матері дЯкува.'!и вчи­

докір-надто

матеріалізм, ПО.'Іітична економія

ті

ВИСТУПИ

художньої

гії в мирних ці.'ІЯХ». А після лекції ще й концерт

Створення вОекlнl Інституту суспlJlЬНИХ наук консультативної ради в Пекіні створюється інститут суспільних

про

цію «Використання атомної енео­

~.

За рішенням Всекитайського комітету Народної політичної

l(ae

клу-

Травня» торік

В Дударківській середній шко-

сутні БУ,IИ задоволені, бо ж ві­ АОІІО, що в селі вже й чуток н!)­

бі демонстр)'вались кінофі.'ІЬШI «~rтриманнл і виховання телят»,

Ш ОЛ І ВКвельний пункт півтори тонни ко-

лі випускається сатирична світлова газета «Кропива». Ії демон-

було

так

І хоч на сцені виступали ма­

Шовководи

СВІТЛОВА ГАЗЕТА

Білецької. Вона взимку внвез-

ла на кожний

двадцятимісний

с. Нові Шепеличі.

ия між ланкаМІІ. Вручено ЧеРВ0-

ний вимпел

По цій лінії ходить

року

Ще завидна до Блубу зібрало-

районних газет

НОВА АВТОБУСНА ЛІНІЯ

МОЛОДИХ

ЛАНКОВИХ

1956

при-

-------.. * ..-------

II=;;=:КИІв-11

Частіше б

господарської виставки 1955 раДlОтраНС.'1ЯЦІІІна ЛlНl~ з Дар.. БП" НІІЦЬКОГО вуз.13. ПравлІННЯ КО.Іознаиоr б ' СС­ року иде до ра слава. :Je- МИТИСЯ ;\ ііого роботою, прИЇ;IДЯТЬ І госщ з~о И.10 д}же хорошу спра. '. ву, ВИДI.1ИВШИ 40 тисяч карбо}"ЧНl. . . '. ' Ц за­ КО.1fОСПНИКИ-Дос.1IДНИКИ,

35

же з розповідями про свій АосвіА

МІ)-

Велика увага в БО:jгоспі

квітнн

18

1.,I!!l.dakчіUІІОЇПОШТИ

дока.

15 рільни&ів і клали по 6 тонн силосу. Одер- старших класів середніх

сах навчається

вист}'пають

кожної

СереІІа,

138.

(ТАРС).

При перевірці, в

листі

яку

факти

провів

і

по

підтверди­

Сільською Радою виправлені

в

погосподарських книгах дані

про

вік

06-

Потурнак.

клав

Райфінвідділ

господарство

сільськогоспо­

дарським податком і обов'ЯЗКОВи­ ми

поставками продуктів твари!!­

ництва на

1956

рік.

Pцuтop

С. ПОГРЕБІНСЬКИR. Щербак Микола Федорович, що живе в м. Києві по вул. Но­ вій 648, буд. N~ 15, кв. 52, пору­ шує справу про розлучення 3 дружиною Буханько Марією Іва­ нівною, яка живе в Броварах по вул. Ів.- Франка, 20. Справа

слухатиметься

родному суді 1-ї дільниці варського paJioHY.

в

на­

Бро­

---------------------------...",.. 3 .... 1683-2000 упрlВ.lliвu ку

47 номер 1956 рік  

47 номер 1956 рік

47 номер 1956 рік  

47 номер 1956 рік

Advertisement