Page 1

ПРQлетарі всіх країн, єднайтеся!

червня помер вірний соратник Леніна іСталї­ на, Вl:щатний діяч більшовицької партії і Радянської

3

Ji 47 (216)

Держави

ЧЕТВЕР

Михайло Іванович Каліпін.

6 ЧЕРВНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИДЕctУТАПВ ТРУДЯЩИХ киlвськ~

Пам'ять про М. І. Калїн;на буде запалювати ра-

~.

ДЯНСЬІШЙ народ на самовіддану працю в ім'я любиОБЛАСТ.І~~U~ін~а~15~к;оп;.~••М.О.ї.Б•.а.Т.Ь.К.іВ.Щ.И.Н.и•.~~~_.~~~~~~~~~~

І. МИХАЙЛО І ВА Н ~_В_И_Ч_К_А_Л_I_Н_I_н_1 3

Він ПОНТПRЛЬНОГО КОМіТоту ВС6СОЮ3НОї Комуністичної

ПRDТії (DіЛЬШОВИНіВ), Рани МіНіСТDіп Союзу РОР

сповіщають

партію

і

всіх

дано працював на 110СТУ ке­

трудящих РаДЯНСhКОГО Сою І рівника верховного

ні 05 хвилин після тривалот ЮЧИ ВСІ сили ЗМІЦненню со­ ї тяжкоІ хвороби помер ви- ціалісТ:РIНОТ Вітчизни, зміц­ датний діяч нашо! партіУ і невню союзу робітників,

Все своє свідоме

російського

Виконавчого Комітету Рад.

дящих, за перемогу

КОМУ-ІІ ня

народові і

найглибшоІ

Центрального

У грудні 1922 року після утворення Союзу Радянсь­ ких СоціаЛіСтичних Респуб­ ІВАНОВИЧ лік товариш КАЛІНІН оби­

КАЛІНІН.

МИХАЙЛО

кістю до народних мас і гли KAJ:IHIH народивс~ ,~листо рається на пост голови вер боким розумінням іх ін'!ере І паДl 1875 року .. в СІМ 1 ~еля­ ховного органу Радянсько­ сів своТм невтомним П1клу нина Тверсько! губеРНІІ (те го Союзу - ЦентраЛLНОГО

ва~ням про благо народу за пер, КалінінськоТ

області).

Виконавчого Комітету Сою

служив щиру пошану і пал 18-РІЧНИМ юнако~ КАЛІНІН зу Радянських Соціалістич­ ку .'Іюбов

Ц

усіх трудящих. поступає як роБІТНИК на за- них Республік (СРСР). "К' В вод "Старий Арсенал" у Пе-

ентральнии,

ОМlТет

се терб

:Ji. Через

два

роки

У січні 1938

ЦЕНТРАЛЬНИЙ..

КОМІ­

ступає на роботу на Путіловський завод токарем по металу де і кваліфікується як вид;тний лекальник,У цей період МИХА.ЙЛО ІВАНОВИЧ включається до рево''' ..

після

р.адянського Союзу товариш КАЛІНІН обирається на І СесіТ Верховної Ради СРСР Головою Президії Верхов­ ноТ Ради Радянського Сою­ зу.

j

peДOB~X

ро I,ТНИКlВ

cep~д ник верховного органу Ра-·

безпартійних, всіх робітни- петеh , УРЗЬУ.ОJ~ апр~:теутар~:~ ІДЯНСЬКОТ Держави, ків, селян

та

інтелігенцію ту_ ~ IС.'1Я иог.

РАДА МІНІСТРІВ (біль­ ЗУ РСР

НІстичноl ПАрт!І

. . КАЛІ­ дальшого ЗМІЦнення '..

CllpaBi ЛlСТИЧНОI держави.

,ЛІЦ ЄЮ вІн

СОЦ1а-

..

ЛІСІ,

де

висилаєт

СОЮ-

кі залізничні

1-

т

до

Ревеля,

де, працюючи в залізничних

року.

майстернях, закінчує строк заслання. Потім він повер-

Від llОНТD8ЛЬНОГО КоМіТОТУ КОМVНіСТИЧНОї ПаDТії (ОільтовиніВ) УНD8їНИ, Ради МіпіСТDів УРСР та ~

у

I' Ради ПU UОЗИДl"I' BODIOBHO' U

нашій всього пе-

редового людства.

Товариш

КАЛІНІН-сл;:tВ

НИЙ син великого російсько

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ реслідуванн~ тбіліськоІ по- го народу ~неРОЗРИВIЮ зв'я РАДИ СОЮЗУ РСР ліцП МИХАИЛО ІВАНОВИЧ зав все своє яскраве життя перебирається

шовиків)

1946

я в

6" ІЛ1СЬмайстерні то-

поступає

здобув

всенародну любов у

карем по металу. Через пе-

ТЕТ ВСЕСОЮЗНОІ КОМУ­

червня

року

с?юз~ої КОМУІ~ІСТИЧНОІ Па~- Л1иlfйло ІВАНОВИЧ по-' перетворення вищих органів

КАЛІНІН відланості Батьківщині, МИ на самовіддану працю в і'мя Т~РіОУРЗ~КОЮ ПОЛlтиьсчноютбп? краТні і пошану

був вірним соратником Ле- ХДЙЛО ІВАНОВИЧ ніна і Сталіна, одним з най НІН своєю вірністю

3

комуністич­

ТОВRРИШ МИХАИЛО

ІВАНОВИЧ

KAJlIHIH присвя- ціалістичноТ держави-прик люватиме всіх комуністів

тив боротьбі за справу тру лад найв дданіШОГО СJІужін­

Товариш

Російської Федеративної РадянськоТ Республіки-Все

ЛЮЦШНОІ роботи нелегальМИХАЙЛО ІВАНОВИЧ бітн их організацій ша КАЛІНІНА, великого ре- краТни, за процвітання ра- ~их ро ич КАЛІНІН показав себе, як життя і волюціонера і будівника со· динськоТ Батьківщини запа- І висуваєтьс~, як о~ин з пе- мудрий і випробуваний керів'

НІН.

нізму.

помер

но! партir і Радянської Дер-

ТІ.І (б~льшовиКlВ), P~дa МІH~CTPIR Союз~ РСР J Прези ДІЯ Верховно.ї Ради Со~зу радянськот держави, член селян та IнтелігенціІ наш?т РСР впевнеuНІ, що пам ять Політбюро ЦК ВКП(б), член кра)'ни і дружби народІВ про МИХАИЛА ІВАН~ВИПрезидіТ ВерХОВНОІ Ради І Радянського с.оюзу. КАЛІНІНА, про иого Сою~у РСР товариш МИ-І Все кипуче життя і пл 0- ЧА невтомну боротьбу за сво~. оУ ХАИЛО ІВАНОВИЧ КАЛІ- і дотворна діяльність товари­ ооду 1 щастя нароДІВ наш товариш

тяжкоУ і

один з засновниКІВ і видат­

Леніна,Сталіна, своєю близь

органу

зу, що 3 червня о 10 годи-І радянс~коі деРх,<ави, відда­

після хвороби

них керівників

І жави

і llпозидії БОПІОВНОї Рани СОЮЗУ РСР Uентральний Комітет Все- активніших бу дівників і союзноТ Комуністичної.Пар- найвизначніших керівникІв тіТ (більшовиків), Рада Мі- більшовицької партЇУ і ра­ ністрів Союзу РСР і Пре- дянсько! держави. u зидія ВерховнОІ Ради Сою27 років МИХАИЛО ІВА­ зу РСР з великим сумом НОВИЧ КАЛІНІН самовід­

червня

тривалоІ

3

справою

дящих

ВІвволення

.

рабства.

тається до Петербурга,

де

В роки мирного

працює на

за-

ТИЧН(!ІГО будівництва,

га рматному

воді лекальником. часу

він

уже

тру­

вІд капіталістичного

СОltїаліс після.

З цього переможного закінчення гро не

зали-

~1адянськоr війни, М. І. КА­

шає Петербурга, поєднуючи ЛІНІН віддаЕав всі сили і І заводську роботу на ріЗНИХ знання, весь свій багатю­ заводах Петербурга з неле- щий життєвий досвід спра-

yprp LJ

гальною революційною ді- ві зміцнення могутності ра

яльніспо в рядах партії білы дянського суспільного і дер u .. . ,І шовиків, як один з визнач І жавн01'О ладу. Вірний со рат Центральний Комітет Ко- ХАИЛА !ВАНОВИЧА f\АЛ 11 ника lІеП~ХИТНОІ ~ДH,OCTI",11 них передових робітників і ник Леніна і Сталіна-товамуністичної ПартіТ (білыu-- НІНА. за и?го ПРИНЦ~ПОВІСТh, дру~~.БИ ВСІ"Х наРОДІВ сре/-,. І політичних кеРІвників ро-, риш КАЛІНІН невпинно бо виків) УкраІни, Рала Мініст ~POCT~TY І сердеЧНІСТЬ,. за ~краІНСЬ~ИИ народ буде зав бітничого класу. ровся проти ворогів партіТ рів УРСР і Президія

Вер- иого БІЛЬШОВИЦЬку МУДРІСТЬ, жди пам ятати п"РО

ховноТ Ради УРСР з великим сумом сповішають український народ про смерть одного з найвизначніших дія чів Радянської держави і Всесоюзної Комуністичної

за те,щО він усі свої сили від давзв зміцненню соціалістич ного ладу, зміцненню моГУТ!lості нашої ~~ДЯНСЬКОТ багатонаЦlOнаЛЬНОI держави.

визнач-

ну роль МИХАИЛА ІВАНО ВИЧА,який у роки громадян ськоТ війни під керівництвом товариша Сталіна ДОПО магав будувати радянську владу на Укр[їні,

І і Hapo~y за торжество лені 50 років CBO~O життя від- ніЗ~1 .' ,

дав товариш КАЛІНІН БО-, у ротьбі :Ja ВИ:Jволення трудя У роки Великої Вітчизня!ЦИХ мас, за спря~у СОЦіа-1 ної війни товариш КАЛІНІН,

Лізму. Разом з ЛенІНИМ М, І. будучи вже тяжко хворим, КАЛІНІН працював у пер- самовіддано працював на

Партії (біЛЬШОВИКів), вірно27 рокіІЗ МИХАЙЛО ІВАСвітла пам'ять про МИ-І ших пjдпльн~х маркси~т~ь-! посту керівника ~.epXOBI!OГO го соратника Леніна і СтаНОВИЧ КАЛІНІН ~ ХАЙЛА ІВАНОВИЧА КАЛІ І І<ИХ б· гуртю'ІХ _) В "СОЮЗІ б0.0- \ ор, гану Радя.нсько.,І Держави, лі НЯ, видатного організатооув на ра '[ і деР}I(ави будівника- соціалі\,тич~'\ИХ.ЛИЛА 110

посту керівника Верховного

Р аДННСЬКОІо

НІНА

навіки

збережеться

роть и з~ ви~~олен~я ро

1:-

B~ддaBaB ВСІ СВОl спли спра

в серцях ТРУДЯll'ИХ Радянсь ничого. клас,У,С ПЛ.ІЧ-О-ПJIl.ЧI.ВI11ерем.оги, Радянсько, го Со , Л

органу держави і> СІ. • а-ІІ'И ,оІ кликатиме ІІа зб еНIНИМ І. бта. лlним В,ІН юзу над НІменькими І япон 1, не покладаючи рук, пра- КО"І Ук ,р" ІВАНОВИЧА КАЛІНІНА. ' С 010 б()ротьбу за дальшии" PO,Q.Kудував паРТ,ІЮ IЛЬШОВИК1В, ськими агресорами. Радянсь б УЛІобле нець БJ'льшовиць- цював над ЗМlЦнен~ям, Р С віт нашоІ великоУ Батьків- створював lЛьшовипьку га ким людям пам'ятні полу-

кої партir і рядянського на зу адянськ~х ОЦlаЛI\,ТИЧР оду МИХАЙЛО ІВАНО- них РеспуБЛІК. МИХАИJ10 ІВАНОВИЧ був великим ВИЧ КАЛІНІН віддав усе ,. " , прикладом ВИСОКОІ...Ідейнос-

своє СВІДоме )l.иття БОР01Ь· . б б

1 за ІНтереси трудящих, ув

вірним

..І

І ТІ

ЛЮ

б' ОВІ

і" б'lЛЬ-

ДО Р ДНОІ

..... .

щини, за перемогу комуніз-

му в нашій краТні. У

непримиренним

і

ідей, коТ БатьКІВЩИНИ.

СТ1ИЮВI

ну

участь

у

,

Більшовики і всі трудящі коУ революціТ.

Радянського

патріотичні

Союзу

впевненість у перемозі над

Після Жовтневої револю- ворогом.

схиляють своТ голови перед ції в 1917 р. товариш КА-

УкраїНСький народ ніколи світлою пам'яттю одного з ЛІНІН стає одним з

наиви-

вчення Леніна-Сталіна. хАЙJlА ІВАНОВИЧА КАЛІ вицькоУ партїТ Срадянського доУ радянсы{тT Держави. Комуністична партія і всі НІНА-великого друга Ук- народу МИХАИЛА ІВАНО.

народи СРСР любили МИ-! раТ ни, пристрасного побор- ВИЧА КАЛІНІНА.

ТЕТ КП(б)У

КОЛ1І-

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇН

СЬКОЇ РСР

дні

ляли в нашу армію і народ

Ім'я МИХАЙЛА

бійцем за ЧИСТОТУ великого не забуде про дорогого МИ видатних керівників більшо- значніших керівників моло- ВИЧА КАЛІНІНА -

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

виступи

піД ГОТ 9 В ЦІ і товариша КАЛІНІНА в

здійсненні великоТ радянсь- 01'ТЧИЗНЯНО'І' ВІ'И" НИ, ЯКІ' всеD

крат ни разом з усіма наро

прапороносцем .JЇe- шовицько~ паРТll І радянсь дами

нінсько-сталінських

зету "Правда", брав актив- м'яні

ПРЕЗИДІЯ

BAi-10-

символ

безмежного служіння і відданості нашійБатьківщинJ,-

У беР~ЗНІ 1919 року ТО- безмежно дороге всім рав?риш К~ЛІНІН за ПРОТlОЗИ дянським людям. ВЕРХОВНОЇ ЦІЄЮ ЛеНІНа обирається го-І _ _ _ _ _ _ __

РАДИ УКРАЇНСЬКОї РСР. ловою верховного

органу! (Закінчення на 2-ій стор,)


__ 2_ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ С

Т

А

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

6

І_М_И_Х_А_Й_Л_О_ІВ_А_"._О-.ВИ_Ч_К_А_Л_'"_І_" _І Д2яльніСть

товариша МИ І П~ИІ{ладом Г~РОїчного

ХАИЛА ІВАНОВИЧА КАЛІ

НІНА завж QИ буде зразком t

_~

..

ЖlНня спраВІ

Пам'ять про

СЛУ-І борця за комунізм,

комунізму.

МИХАИЛА І

І ІВАНОВИЧА

го і

-

назавжди

держаВНОІ мудросТІ І неРаЗІ полум'яного патріота нашотІ ривного зв'язку З народом, Г. А.;lЕКСАНДРОВ А. АНДРЕЄВ Л. БЕРІЯ А. БЕРДИЄВ Ф. БРОВКО М. БУЛГАНІН І. ВАРЕС

М.

КАСУМОВ

ВЕРШИНІН

ВОРОШИЛОВ ГОРЮН ГРЕЧУХА ЖДАНОВ КАГАНОВИЧ

КАЗАКПАЄВ

ло 45 косарів. дні скошено

Великим сумом

лися серця колгоспників кня

рання та жнива

ЖИЦЬКОї артілі ім. 17-го парт З'їзду, КО.'ІИ дізналися про

старіших

Своєчасно і без втрат зіб

членів біЛЬШОВИЦЬКОІ партіТ, соратника Леніна і Ста-

рати сіно та зернові культу РИ,-так вирішили колгосп­

ліна

Й. СТАЛІН

Г. СТУРУА

перші гектарів

в стислі строки проведемо сінозби­

наповни­

смерть одного із

За

50

трави.

ти в наших серцях

товариш!

Н. НАТАЛЕВИЧ Ю. ПАЛЕЦЮС М. ПАПЯН Н. Пl\ТОЛИЧЕВ Г. ПОПОВ О. ПОСКРЕБИШЕВ П. ПОСПЄЛОВ М. РОЛІОНОВ

А. ЮРХЕНШТЕЙН

М. ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ К. О. М. А. Л. А.

непохитного друг і бойовий

почато

сінозбирання. На луки вийш

мудро­

Прощай, наш до рог и й

О. КОСИГІН І. КОНЄВ А. КУЗНЄЦОВ В. КУЗНЄЦОВ М. КУЗНЄЦОВ Т. КУЛАТОВ О. КУУСІНЕН Г. МАЛЕНКОВ

О. ВАСИЛЕВСЬКИЙ К.

Батьківщини,

У гоголІвському колгоспі

"Червона УкраІна "

керівника

КАЛІНІНА- серцях всі радянські люди.

року

1946

Почалася косовиця

Світлий образ М.І. збережуть у Калініна буде жи­

сердеЧного

червня

Михайла

-

Івановича ники колгоспу ім.

Жовт

13

КалІніна. У полі відбувся траурний

ня, с. Троєщини. Дотримую чись свого рішення, вони

мітинг, на якому

заздалегідь почали підготов

було при

М. МИХАЙЛОВ

М. ШАГАДАЄВ

сутніх понад 180 колгосп- ку до цієІ важливоІ кампа­ ників і колгоспниць. Відкри Нlї. Ремонтна бригада меха­ ваючи його, голова артілі ніка К. Гордієнка відреман Яків Кас'ян з скорботою за тувала 4 сінокосарки, змон­

В. МОЛОТОВ

М.

явив:

А. МУМІНОВ

М. шюrятов

Л. МЕХЛІС

А. ХРУЛЬОВ

А. МІКОЯН

М. ХР~'ЩОВ ШВЕРНІК

тувала

одну

нову,

-Ми понесли тяжку втра- дила кінні граблі, ту. Після хвороби

переста-

захіНЧVЄ

полаго

а

тепер

виготовлення

та

ло битися полуМ'яне серце ремонт дрібного збирально­

в ЕЛ И КА

З глибокою скорботою -кооперативних артілях дізналися трудящі села Го­ проишли траур.ні мітинги. голів про кончину Михайла Колгоспники аРТіЛі "Чер Івановича Калініна. Пішов вона Укра!на", працюючи від нас один із найвизнач­ в полі, дізналися про смерть ніших діячів РадянськоТ дер Михайла Івановича Калі ні­

жави і ВсесоюзноІ КомуніС на. Швидко вони зібралися тичноТ ПартіІ (більшовиків), видатний організатор і бу­

на траурний

дівник СОІ і lлісТИЧНОУ держа

ський,

J\!\ихайла Івановича Калініна,

I3ТРАТА

мітинг.

Смерть тов. Калініна-вели ві безприкладного ка

втрата для

кої партії, не з

біЛьшовиць­

це наше

партіЄю

загаль­

тяжке

трудитись.

заявив:

служін ня нашій Батьківщині здо-

реманент, що є в колгосп­ ників, кріМ того по наряду

був серед радянського наро

райземвідділу колгосп одер

ду велику любов і пошану. жить 15 кіс та 30 серпів. горе Готуючись ДО жнив та сі честь Кращою пам'яттю на тяжку

Будемо, товариші в світлої пам'яті Михайла Іва­ новича ще більше і краще

Голова колгоспу тов. Вінар· виступаючи,

го реманенту.

який своєю вірністю Сllраві Правління артілі взяло на парті1 Леніна-Сталіна, спра- облік коси, серпи та і~ший

Виступили також

брига­

дир рІЛЬНИЧа! бригади

втрату-смерть дорогого на

нозбирання, правління скла

шим серцям НІ~забутнього ло робочий план. Вся пло­ М. І. Калініна буде напо- ща закріплена за бригада­ леглива, самовіддана праця.

ми. На кожну із них припа

Колгоспники зобов'язали- дає в середньому

Фе­

по

1.50

закінчити Г~KTapiB зернових і сіножа­ Калі­ ді р Войтенко і колгоспниця ся до 10 червня ріод ВіТЧl1зняноІ ВIИНИ з нін,-говорить він,- віддав Віра Задоха. З сумом ВОНИ прополку картоплі на пло- теЙ. Наш колгосп в цьому ро наро· говорили про c~epTЬ доро­ щі 91 гектар, вивершити ре рук Михайла Івановича одер вітчизні і любимому

ви. Багато

гоголівчан в пе­

жали бойові ордени.

ду

Село оділося в траур. Бі ля прИМіщень

громадсыихx шені

державних

установ

напівспущені

ри, оповиті

-Михаила Іванович

і

виві­ прапо­

чорним крепом.

В колгоспах та промислово

БЕСіДИ ПРО

все

своє

монт збиральних

життя

машнн

і ці, як і в

минулому, своє­

до остан гого і незабутнього Михай інвентаря, .з 10 червня роз- часно і без втрат збере сі­ Він боровся ла Івановича Калініна. горнути масову Сінокосови- но та зернові культури, пов ~a справу нашоІ великої ко

нього подиху.

муністичної партії, за спра­ ву народу

і

заслужив

чу любов раб тничого су,

селянства і

НОВУ

гаря­

кла­

Після мітингу

ІШ

стали

ще

колгоспни­

краще

працю­

вати.

цю і в стислі строки вести збирання

Ізання перед державою.

І

В. ГОНЧАРЕНКО

В. ГАЦЕНКО.

інтелігенції.

про- ністю виконає свої зобов'н­

ВРОЖ8Ю.

Л1. НАЙДА,

бригадир ріJЬПИЧОЇ брlll'аДIІ

сjЛЬСЬКО~IУ господарству не! В новій п'ятир'чці ПРО-І' льоводстві, так і тва~инниц ш~нше: мисловість налагодить ви- ТВІ. Праця на полях І фер-

П'ЯТИРІЧКУ

. робництво нових, більше мах стане більше 720 тисяч траКТОРІВ (~удосконалених тракторів, І ною і легкою.

МОХRР.ЇЗ8пін сільського ГОGПОДВDства

культур-

.

15 сильному перерахунку), землеобробних, посівних і І ,В результаті ,перемог CT~: \ ному парку нашого Сільсь-І 174,3 тисячі комбайнів' збиральних машин; ПРЯ~IОuРазом з 3POCTO~ техНІКИ ЛІНСЬКИХ П'ЯТИРІЧОК в нашlИ кого господарства. В тимча 312 тисяч тракторних куль точних j самохідних комоаи бу д'у ТЬ з~остати - к~дри ме краТНі за короткий строк бу сова захоплених ними райоlтиваТОРіВ; нів; комбайнів з пристосу- хаНІзаТОРІВ сlЛЬСЬКОІО госпо ло створено не тільки саме І нах німці знищили або ви. ваннями для роздільного д~pC.TBa. З числа КОЛГОСПlШ велике, але і саме механізо І везли в Німеччину 137 ти176.тисяч дискових ЛУЩІЛЬ І збору СОЛО~ІИ і полови; бу- КІВ 1, колгоспниць. ~и маєване в світі зе;\1JlеРОБСтво. В сяч тракторів, 49 тисяч ком НИКІв, рякозбиральних комбайнїв мо Пl~готувати. М1ЛIОН;f ~o­ першу н'ятирічку наше зем байнів, коло 4 м/ліонів плу 300 тисяч тракторних сі-І і буряконавантажувачів. B~X .траКТ.ОРИСТІВ, Ію.моаине ле рабство одержало 1601 гів, борін і інших земле- валок; Будуть створені удоск()нале РIВ.1 ВОДІІВ інших СІЛЬСЬКа тисяч тракторів і більше 13 обробних машин. 310 тисяч кінних сіноко- ні машини Д.:ІЯ збору 6авов господарських машин. тисяч l{омбайнів,

в

другу

lІ'ятирічку - додатково 512 тисяч T!JaKTopiB (в перерахунку на 15-сильні) і 123

заходи до того,

тисячі

Ві1ТИ

I{О~lбаї!Нів.

По

рів-

Ще до закінчення

радянський

уряд

ВІИНИ

прийняв що б ноно-

сарок;

ни-сирцю, для обробітку і

673 тисячі тракторних плу збирання овочевих культур, для

гів;

'80

вира б ництво тра[{ТОР1В

ше міСI(е в

світі.

моло-

з війною

про­

мисловість сіЛЬСЬКОГОСllОдар

ського машинобудування пе

реключилась на випуск

бо­

ііово! техніки для Червоної

навісні кі

а також

сіЛЬСЬКОГОСПОДё:lРСЬ-

машини.і

знаряддя

до

що

коли

багато нових

ми

одержимо

машин, то ме

ханізація сіЛЬСЬКОГОСllодарСЬКИХ робіт підвищиться са

ма по собі. Мало мати маТ ак, у воєннииu ких машин. 7.1 тисяч тракторних сно- тоактор1lЗ. Широко розгор- шини, треба ще їх нравиль~ . , б час ули нетl,СЯ випуск кормопригn. зоудоваН!р б НОВІ пов'нзалок; но використати. У нас вже тракторНІ заводи в у I~OB5 ТОВЧИХ 1 кормоперероб-) l' В . 44. тисяч кінних культитепер є немало трактористів ( А а ську

в зв'язку

насінників

овочевих культур, тисяч складних

. 1" РІЗНИХ Сlльськогосподарсь ню механізації основних сіль тарок; ськогос[]одарських робіт ми перед війною займали пер-

об,ообітку

Було б неправильно дума ти,

на

лт 1

лаД1-ІМИРІ,

б уд І· вництво трак ваторів тарного заводу в Jlипецьку ШИН,. почалося

і відбудова Сталінградська

і

б

агато Інших

ма-

.

них

м~шин

(,

механічної

машин

стрижки

і до!ння корів,

д::я

овець

і

ком()айнерів,

устаткуван- прекрасно

які

вміють

викор ист ати

. В 1946-1950 роках СОЦlа- ня для водопостачання тва- складну сільськогосподарсь

го і Харківського трактор- Лlстичне землор?БСТВО Оидер РИННИllЬКИХ ферм і колгосп ку техніку. До цього повин них заводів. Одночасаво по жить траКТОРІВ І комбаИНIВ.. ні прагнути всі робітники більше, ніж за дві

перших

них МЛИНІв, ап~ратури

~ля МТС і радгоспів,

всі

кол-

чал ось відбудування заво- п'ятирічки. Дякуючи ЦЬОМУ і боротьби з ШКІдниками СІЛЬ г?спники. і колгоспни~і. І то рослин. дІ врожаї зернових І техприпинило­ дів сільськогосподарського ми зможемо не тільки досяг {сыогосподарськихx

Армії. Виробництво тракто­ ріВ і комбайнів

. ,нічн~х культур будуть швид pl'Be ме аНІ'зац"I' Як бачимо колгоспи 1 рад ко ПІДвищуватись. . нь х І , ОСНОІШИХ Сlльськогосподар- госпи одержать такі машиГ. ВАСИЛЬЕВ. св вилучит~ З CiJlbCbKOrO гос ТО З них .вже. випускаюты ських робіт. Зокрема, оран- ни, які дадуть змогу ще ви подарства І передати на пот ~ашини для СІЛЬСЬКОГО гос ка буде механізована на. . _ ' . ще ПІднести ПРОДУКТИВНІсть реби оборони краІНИ. Іподарства. 90 процентів, сівба -на 7 0 . \

ся. Частина тракторів,причо

машинобудування і

будів- нути, але і перевершити до

му самих потужних, довело· ництво нових заводів. Бага

. Німецькі

загарбники запо

воєннии"

процентів, збирання зерно- праЦІ на основних польових Т. в. О. \Зідповідального На протнзі нової п'ятиріч вих культур Іюмбайнами- роботах і механізувати ба- І редактора В. РУДЕНКО.

ДІЯЛИ великої шкоди машин І ки наша промисловість дасть на БИ

0523,5

55 процентів.

м. Броварі, КиївськоІ обл. вул. Кірова. Друкарня райгазети

гато інших робіт як в .,Стахановець".

по·'

Телефон-редакція

2

дзв. Тираж

2500.

47 номер 1946 рік  

47 номер 1946 рік