Page 1

~

СУБОТА

11 червня

2005 р. N246 (9655)

Виходить

з

17 квітня 1937 року

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Шановні дру3і!

Шановні працівники пеrкої промисповос-tіІ

Від імені Броварської районної державної адміністраціі та районної ради, усіх жителів району щиро і сер­ дечно вітаємо вас з професійним святом

-

Броварська міська рада та ІЇ викон а вчий ко м п е т щиро вітають вас із

Днем працівника легкої промисловості!

професійним святомІ

Наше місто по праву пишається здобутками флагмана ВАТ «Софія »,

Легка промисловість є особливим сектором економіки району, адже їі кінцева продукція сnрямована без­ nосередньо на людину

-

яке об'єднало справжніх художників , творців і сподвижників . Людей , зо­

від задоволення найnерших жипєво необхідних nотреб до nрагнення краси nред­

метів , які щодня оточують їі у nобуті .

лоті руки котрих дарують споживачам справжні дива .

Все це сьогодні визначається таким nоняпям, як рівень жипя нашого народу. І це в nовній мірі розуміють і намагаються втілити в реальність nідnриємства легкої nромисловості району , обсяги виробництва nродук ­

колективів цієї галузі , активізації асортиментна·! роботи, своєчасному вті­

Завдяки високому професіонал і зму, самовідданій праці усіх трудови х

ленню у своїх розробках найновіших тенденцій моди та багатому досві ­

ціі яких зросли більш ніж на 20 відсотків у nорівнянні з аналогічним nеріодом минулого року . А nровідним nідnриємством галузі в районі на сьогодні є Гоголівська стрічкаткацька фабрика.

ду ваша продукція користується довірою та широким попитом і є конку­

рентоспроможною на внутрішньому і зовнішньому ринку.

Сnодіваємось , що ви і надалі своєю сумлінною і самовідданою nрацею, робитимете вагомий внесок у роз·

Ми поважаємо і цінуємо вашу нелегку працю та щиро б ажаємо вам ус·

виток економіки не тільки району, а і держави · в цілому, що сnриятиме nідвищенню добробуту населення.

піхів у освоєнні нових сучасних технологій, укладанню вигідних угод, тру­

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я , великого родинного щастя і благоnолуччя, усnіхів у ро­

дових здобутків і творчості у праці , міцного здоров'я вам і вашим роди ­

боті і вагомих трудових звершень у сnраві відродження економіки району .

нам. щедроі долі , миру та злагоди .

З nовагою-

З повагою-

голова райдержадміністраціі М. Ф. ДІДЕНКО.

мІський голова В. О. АНТОНЕНКО.

голова ради Л. В. СЛОБОДЯНЮК.

Броварське ВАТ «СофіЯ»- одне з найбільших в Україні вироб· ників верхніх трикотажних виробів для жінок , чоловіків і дітей . Щороку колектив виготовляє близько

1

млн . од. модних обно­

вок- джемnерів, кардиганів, жакетів, nальт, шарфів, шапок то­

що . Понад 80 відсотків nродукціі броварських майстринь ексnор­ тується до' країн Євроnи, зокрема Франціі, Німеччини . Завдяки сучасному високотехнологічному устаткуванню nровідних фірм­

виробників

(nлосков'язальні

машини

Stoll (Німеччина) ,

круг ­

лов'язальні Jumberka (Ісnанія), рівень якості трикотажних виробів броварчан nовністю задовольняє вимогам євроnейського ринку. Тільки останнім часом колектив nідтвердив свою високу марку, ставши диnломантом ХІХ Міжнародного бізнес-форуму в Харкові, ХІ Міжнародної виставки-ярмарку «Стиль-2004 » у Львові та 11 оn ­ тово-роздрібної виставки-ярмарку «Текстильна індустрія" в Одесі.

Провідний інженер-технолог художньо-технологічної служби Любов Во­

Ветеран праці , висок о кваліфікована кетлювальниця Іри­ на Анат оліївна МАКСИМ О ВА до скона ло в олодіє такою ви­ сок о т о чною . трудо мІ с тк ою опер ацІЄ Ю. я к об ро б ка горл о ­ вини виро бу .

лодимирівна ОСТРОПІЛЬСЬКА та старший помічник майстра, десинатор [ {:}:;;::::::::::'}}\\:::::::,:,}}.{::::::::::::::::::::,Ji/ (проектувальник трикотажного полотна) Олег Володимирович РОМАШКІН біля в 'язальноі машини .

t Іроварська міська рада Київської _о6nасті

ня економіки та постійної комісіі з nитань

PIWEHH.

,.

Про внесеннІ змін АО рішеннІ Іроварськоі мІської раАИ ІІА 16.12.04 р. N! 599·28-24 «Про ВИІJІаАеИИІ рішеННІ Іроворської міської раАИ віА 6.03.03 р. N! 206-1 1-24 «Про встаноВJІеннІ нових

.

ставок САИноrо nоАатку АІІІ су6'сктів

..

'"' МІІІОrО ПІАПРИСМНИЦТВа>> В НОВІМ реАQКЦШ> Відnовідно до n. 2.2 Указу Президента України « Про сnрощену систему оnодат­ кування, обліку та звітності суб' єктів ма­ лого nідnриємництва», враховуючи река· мендації Броварської об'єднаної державної nодаткової інсnекціі, управлін·

ЗАСІДАННg

КОМІСІЇ

23 травня у малому залі райдержадмі­ ністраціі відбулося засідання nостійної комісіі з питань освіти , культури, молоді та спорту за участю голови районної ра ­

ди Л . В. Слободянюка, його заступника Г . Ф . Шуриги, застуnників голови рай­ держадміністрацїІ Ю . Г . Кравця та

Ю . І . Кушніренка .

· На

засіданні обговорено забезnечення умов для оздоровлення учнів влітку 2005 року . Начальники відповідних відділів О . В . Жмур, Л . В. Кучарська, В. М. Федя­ нін, М . М. Скирта і голова постійної комі­ сії з питань охорони здоров'я, сім "і, мате­ ринства і дитинства та соціального захисту

населення,

заступник

головного

лікарня райлікарні Г. І. Павлін поінформу­ вали nрисутніх про наявні та додаткові можливості організаціі літнього відпочин­

ку дітей та молоді у нинішньому році . Бу -. ло вирішено nереглянути матеріально­ технічну базу району для створення

власного оздоровчого закладу . Директор Броварської централізованої

соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, місь · ка рада вирішиг.а : 1. Внести зwіни до рішення Бровар­ ської міської ради від 16.12.04 р. NQ 599· 28-24, доповю, вши новими ставками єдиного податку для суб' єктів малого під­ приємництва у розрахунку на місяць:

виготовлення засобів - 200,0 грн .

1 . 78

миючих

технічних

1. 79 здавання під найм рухомого май ­ на-150 , 0грн.

1.80 ринкові послуги - 200,0 2. Дане рішення ввести в дію вня 2005 року .

грн . з 1 чер­

З. Секретарю ради л. В. Горбатюк за ­ безпечити друкування даного рішення в засобах масової інформаці!. Міський голова В. О . АНТОНЕНКО. бібліотечної системи Л. В . Кошелева до­ вела до відома усіх зацікавлених хід .вико­ нання Програми поповнення. бібліотечних фондів Броварської ЦБС на період до 2005 року та заходи, спрямовані на по · ліпшення функціонування сільських біблі­ отек . Про найболючіші проблеми у своїй роботі розповіли завідуючі сільськими ta селищними бібліотеками району Л . І . Де­ нисенко , Н . В . Кривобок , М . П . Крисько , Г . І . Магдик . В . П. Майстренко . Г . М . Ру­ бан ка, Л. О. Сліnко , Н. С . Таран . З цього питання вирішено доручити фінансовому управлінню райдержадміністраціі знайти кошти для опалення приміщень Богданів­ сько·І , Погребської, Требухівської, Заво­ рицької, Великодимерськоі бібліотек: капітального ремонту приміщень Краси­ лівської та Гоголівської бібліотек : телефо­ нізаціі Красилівської, Заварицької та Го­ голівської бібліотек . Члени nостійної комісїі також ухвалили та парекамендували до розгляду на сесїі районної ради Програму відзначення та вшанування окремих nрацівників і труда· вих колективів, які досягли високого nро­ фесіоналізму і визначних успіхів у вироб· ничій, державній, творчій та інших сферах діяльності .

8fAfOMIH

,.

nОДІІ

·

ВУАІ ЯУНАТИ ДИТSІЧИЙ СМІХ ПОДВІЙНЕ свято відзначала дітвора нашо­

мають відношення до нової спортивної сnоруди:

го району

О . П. Боярин - застуnник генерального директора розважального комплексу «Княжий двір» :

1

червня, в Міжнародний день

захмtту діtеА. Спорrіtвні змагання, що зіб­ рали кращих з

кращих Із

різних куточків

Броварщини - Калинівки, Калити, Великої ДИмерки, Семиполок, Мокреця, Рудні то­ що, відбулися на новому спортивному ста­ діоні, який розмістився в Княжичах на те­ риторії розважального комплексу «Княжий двір».

Привітати княжичан приїхали заступник голови облдержадміністрацїі В . П. Кондрук , голова рай­ держадміністраціі М. Ф . Діденко , заступник голо­ ви райдержадміністрацїі Ю . Г. Кравець, виконую­ чий обов'язки начальника обласного уnравління фізичної культури і спорту М. В. Гаровий , началь· ник відділу фІзичної культури і спорту РДА В. М. Федянін та інші .

. -

Спрямування нашого закладу спортивне, то ­

му відповідні умови створювали с ь для дітей Кня­

жич, Броварів і всіх бажаючих з різних сіл району . Сьогодні у нас функціонує футбольне поле , є бі· гава доріжка. майданчики для метання ядра , стрибків у довжину, волейболу . Комплекс у своє­ му розпорядженні має льодови й стадіон . тенісні корти , майданчик для гри в міні -г ольф . М . С Новосьслов - - трен е р Броварська! дитя­ чо - спортивної школи , викл адач з легкої атлетики : - Як фахівець, я в захопленні від нового бага­ тофункціонального стадіону . Я корінний княжича­ нин, все своє жипя присвятив спорту , вихованню

достойної спортивної зміни (ред . : Микола Семе­

4 чемпіонів). І мені вдвічі nриємно , що тепер я матиму можливість повноцінно займа­ нович виnлекав

В. П . Кондрук побажав юній еліті спортивної Київщини значних досягнень, і не лише в України,

тись спортивною підготовкою юних чемпіон і в .

а й на міжнародній арені, і висловив надію, що подібний спортивний майданчик у майбутньому з'явиться в кожному селі . Микола Федорович зак­ ликав хлопців та дівчат займатись спортом , кріпи­ ти своє тіло і дух, а на новозбудованому стадіоні всі бажаючі матимуть змогу розвивати свої здіб­ ності або nросто активно відпочивати . П ід бурхливі оплески були нагороджені спорт ­ смени, котрі досягли певних висот у своєму виді спорту , чемпіонка Укра·Іни з легкої атлетики

ради :

Аліна Фьодорова . чемnіон Київської області з бок­ су Антон Рогач, nредставники спільно'І команди Броварського району з футбо· лу, бронзові призери серед дитячих

юнацьких

команд

років . Заохочуваль ­ ні призи отримала підростаюча зміна юним княжицьким футболістам було nодаровано футбольні м'ячі , які їм вручила сільський голова О . І . Касьян . Дітлашня із Мокреця за волю до перемоги отримала пам ' ятні подарунки від директора мис­ ливського клубу «Кречет» В . О. Махновця тощо . А ось каментарі людей, котрі так чи інакше

2004-2005

·

. ·

О.

І.

Касьян

-

голова

Княжицької сільської

- На цьому місці раніше був старий стадіон , який утримувала , як могла , сільська рада при до ­ nомозі місцевих підприємців , досить часто місце­ ві жителі випасали тут сво іх корів . І дуже добре . що в результаті співпраці сільськоі ради, депутат ­ ського корпусу з керівниками « Княжого ДВОРУ" сьогодні почав працювати , я б сказала , євроста­ діон . Впевнена , що тут завжди буде лунати дитя­ чий сміх .

Лариса ШАПКА.


11.06 ПОНЕДІЛОК, 13 червня

21.10 22.10

ПрофІлактика на каналі до

сімейні»

Т(с •Бунтівливий дух• Х/ф •Ніч втікача•

20.10 21.10

ВІВТОРОК, червня Ранкова розважальна програма •УтРЕНнtк» ОО, 10.00, 11.00, 12.00 13.00 Новини 10 М/Ф •Ікс-мени• 10 •Час суду Справи сі-

14

08.00 09 09 10

мейнІ•>

11.10 Tjc •БунТІВЛИВИЙ дух» 12. 1О •дорога передача» 12.35 •Відображення» 13.20" Година суду. З Пав-

15 червня Ранкова розважальна програма •УтРЕНнік•

08.00

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новини 09.10 М/ф «Ікс-мени• 10.10 •Час суду Справи сімейні''

11 10 Т (С «БуНТІВЛИВИЙ дуХ» 12.10 «Очевидець» 13 10 •Таємниці величних" 17 ОО Муз. канал 18 ОО, 19.00 20 ОО 21 ОО. 22.00 Новини 18 10 М/ф "[кс-мени" 19 10 "Час суду Справи СІмейнІ" Т(с «БунтІвливий дух» «Дорога передача»

20.10 21 10 21 З5

ПОНЕДІЛОК, 13 червня

ВІСТІ. ДІЛОВИЙ СВіТ Центр уваги 19.ЗО Т /с •Царівна" 20.45 ВечІрня казка 21.ЗО Діловий світ 21.45 Світ сnорту 22.00 Наш футбол 22.50 Міліція з народом 22.50 Лото •Трійка". •Кено» 2З.ОО Підсумки 00.25 Новини Європи 00.45 Контролер

18.50 19.1 О

УТ-1 Об.ОО Доброго ранку, Укра·,_ но!

06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08 .ОО Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 00.00 Спорт 07.05 Ера бІзнесу 07.З5 БудІвельний майдан­

1+1

чик

Капітал Православний кален-

07.45 07 55

07.00 07.30

дар

08.25

08.З5 КНУКіМ 08 45 Джерело здоров·я 09 ОО Сільсью ВІСТі 09 09, 11.08, 15.0б, 16.55,

18 38, 19.05. 20.40, 21.55 Панорама Європи 09.30, 10.25, 14.20 Для тих,

08.ЗО Сніданок з 1+1 09.00 Т /С •Клон» 10.00 ТСН 10.15 Х/ф «МИ ІЗ джазу» 12.00 Tjc •Ксена" 1З 00 Т /С «ДОрОСЛІ ДІТИ» 14.00 ТСН 14 20 Tjc •Моя прекрасна

хто вдома

нянька"

09.45, 22.30 СитуацІя 1О ОО Музика 10.40, 14.35 Служба розшуку дітей

11.00, 15.00, 21.00 ВіСТІ 11 25 Mjc •МарсуПІламі» 12.15 Світ книги 12.25 Вітаємо вас ... 1З .05 Наша пісня 14.1 О Абетка безnеки 15.20 Дитяча лінія 15.40 Я здивую світ 16.10 Грані пізнання 16.ЗО СтудІя 5 17 .ОО Пенсійна реформа 17 .ЗО Художня панорама 18 .ОО УкраІна День за днем ВІВТОРОК,

14

червня

Т/с •Дорога БерезІна"

15.00

УТ-1 Доброго ранку, Укра·,_

но'

Спорт 07.05 Ера бtзнесу 07 З5 будівельний майдан­ чик

15.55 Т jc

«ЛІНЇІ ДОЛІ» 1б.55 Т/с •УСІ жінки

22. 1О

•Час суду Астаховим''

Православний кален-

Об.45 Джерело здоров'я

НЯ''

21, 15 Т/с •дві долі. 22.25 Т/с •Чорний ворон• 23.30 тсн 00.05 Х/ф •Наречений з МаЯМІ''

19.ЗО Т/с «ЦарІвна» Вечtрня казка 21.ЗО Діловий свІТ 21.45 Свtт спорту 21.55 Щоденник Верховноі Ради 22.15 НастІльний тенІс 22.50 Міліція з народом 22.55 Лото •Трtйка». •Кено» 2З.ОО Підсумки 00.25 Від першоі особи

1+1 07.00 07.30

хто вдома

ку ДІТеЙ

-

Пошук істини ЗО Студія 5 55 Неопалима купина 1О ФутбольнІ дІалоги З5 Межа

нянька»

Т/с

ОО ТериторІя А 25 Енергетичне поле

18 50

ВІСТІ

19 1О

Центр уваги

УТ-1 Доброго ранку, Украt­

но!

Об.О5 Ранкова молитва

06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06 З5, 07.10, 08.05, 00.00 Спорт Ера бІзнесу Православний кален-

07.05 07.55

дар

08.25 Смачний ранок 08 З5 KHYKtM 08 45 Джерело здоров'я 09 00 СІЛЬСЬКІ ВІСТІ 09 09, 11.08, 14.55, 18 45, 19.05, 20 ЗО. 21 55 Па­ норама Європи

Для ТИХ,

хто вдома

09 40, 22.20 СитуацІя 10 ОО Сtльський час 11 ОО, 14.45, 21.00 Вісп 11.20 М(с «Марсупіламі» 12.05 Абетка безпеки 12 25 ВІтаємо вас .. 1ЗОО, 14.10, 01.25 Служба розшуку дітей

1З.О5 ~удієнція 1З.30 Перехрестя Парламентські хання

Територія А Зелений коридор

ВІДЬ-

Т/с "Талісман кохан-

Вісті. Діловий світ Центр уваги Т/с ·Царівна" Вечірня казка Діловий світ Світ спорту Щоденник Верховної Ради 22.35 Міліція з народом 22.40 Мегзлот 22.50 Суперлото. •Трійка". <сКено»

2З.ОО Підсумки

Спорт 1 ми

ОО СнІДанок з 1+ 1 ЗО Т/с ·'Yct жінки - ВІдьми"

08.ЗО СнІДанок з 09.00 Т/с «Клон" 10.00 тсн

1+ 1

1О 15

Х/ф <>Прощавай'" 12.00Т/с•Ксена» · 1З ОО Т ;с •дорослі діти" 14.00 тсн 14.20 Т(с «Моя прекрасна 15.00 Т(с «Дорога Маша Березіна" 15.55 Тjс •Лінїі долі» 16.55 Т(с <>Усі жінки - відь­

17 50 18.50

Т(с «Клон" Т/с «Моя прекрасна

нянька~~

19.ЗО тсн ТСН

20.00

·Зцtлення

лю-

ПодробицІ Т/с •КармеЛІта» Т;с "червона капела" Спецпроект Пtслязавтра 2З.55 Х/ф "Шлях у рай"

20.00 20 45 21 45 22.50 2З 25

ки·І·в

себе' Вісник роботодавця СТН-тижневик СТН-спорт 08.ЗО, 18.ЗО Музика 09.00 ВідсвІТ 09.ЗО Х/Ф «ГЛІНКЗ»

07.20 07.30 08.00

»Проспорт"

ЧЕТВЕР, 16 червня 08.00 Ранкова розважальна програма •УтРЕНнік"

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО Новини М/ф «Ікс-мени"

мейні»

Т(с •Бунтівливий дух"

20.10

11.ЗО Т/с •Умерти двІЧі»

1З.ЗО, 15 ЗО, 17.ЗО 20.ЗО, 2З.ЗО СТН 12.ЗО Киів класичний

1З.ОО Чорний квадрат 1З.40 Tjc •Маленькі

14.20

М/Ф •Мій улюблений

час~~

Т (с •Пляжна команда• 16.З5 Д(с «Під кутом 2З, 5" 17.25 Без дієт і рецептів 17.45 Теле-прес-клуб 18.50 Шлях до успіху. 19.10 Tjc »Тінь" 19.55 Бізнес-ситуація 20 15 Вечtрня казка 21.05 5 хвилин 21 ЗО Арсенальна 21 45 Х/ф ··Скажи •nроща­ вай", МегГІ Кул" 2З 45 Доброго вечора кия­ ни' ОО 15 Т;'с •Полщtя Гамбур­ га. СхІДний округ» 01.15 Один у кубі

15.40

ТЕТ 06 .ЗО, 11 .ЗО, 18.00, 23.ЗО Дивись' 07.00 Т(с •Прості істини" 07.ЗО Т (с «Район Беверлі­ Хіллз" 08.ЗО Т/с «Чи боішся ти

12.З5 •Великі таємницІ та міфи ХХ сторіччя" 13.10 •Час суду. З Павлом Астаховим» 17.00 Муз. канал 18.00, 19.00, 20.00, 21 ОО, 22 ОО Новини 18 1О М/Ф «Ікс-мени" 19.1 О "Час суду Справи СІмейнІ''

20 21 21 22

10 Т 1 С «БуНТІВЛИВИЙ дУХ" 10 •КримІнальне чтиво• 35 «ВІДображення" 20 ·Військова таємни­ ця"

сі-

08.00 09.00

мейні»

•Обличчя МІСТЗ» «Дика планета» Х/Ф ·Найнебезпечні­ ша професія»

20.10 20.20 21.20

17

червня Ранкова розважальна

nрограма •УтРЕНнtк" 09.00, 10 ОО, 11 ОО 12 ОО, 1З ОО Новини 0910 М/ф •Ікс-мени» 10 10 ·Час суду. Справи СІ-

мейні'' 10.З5 Т/с •Бунтівливий дух» 11.45 «КримІнальне чтиво» 12.20 •В\цображення» 17.00 Муз. канал

18.00, 19.00, 20.00, 21.00,

10.30 ДеталІ 12.00 Tjc «Неш

1З.15 д/с «Строката плане-

•Військова

таємни-

ця"

10.00 М;ф •Ікс-мени» 10.40 •Очевидець" 11 ЗО Тижневик «Наше

СУБОТА, червня 08.00 «Тиждень" з МарІа­ ною Максимовекою 09 ОО Тижневик •Наше МІС-

МІС-

ТО"

12

го"

ОО Х/Ф •Перехоплювач"

ІЗ ЗО "КримІнальне чтиво•

09 ЗО "Дика плане га" 10 20 •Обличчя МІСТа» 10 ЗОТ іС «БуНТІВЛИВИЙ дУХ" 11 ЗО Тижневик «Наше МІС-

17 ОО 18.00

Муз

канал

Тижневик •Наше МІС-

то,:

18.З0 «Обличчя МІСТа»

18.40 19.05 19 ЗО

ОО Х/Ф ·Найнебезпечнtша професІя" 1З.ЗО ·Дорога передача» 17 ОО Муз канал 18 ОО Тижневик •Наше МІС­

•Дорога передача" М/ф •Ікс-мени» •ВеликІ таємницІ та

МІфИ ХХ СТОрІЧЧЯ»

20

то"

•ВІйськова

Тижневик «Наше МІС­

09.ЗО

18

18 .ЗО

червня

Муз канал

то"

12

п·ятниця,

08.00

НЕДІЛЯ,

19

то"

09.10

ЗО Тижневик •Наше МІСТQ>І

таємни-

21.20

ЦЯ»

«Дика планета"

22.ЗО •дорога передача"

19.00 М/Ф •Ікс-мени" 19.40 «Очевидець» 2Ь ЗО Тижневик «Наше МІС-

Рекnамна аrенція <<ЕКТАІІ

ТQІІ

6·64·27

Х/ф ·Перехоплювач" 22.ЗО •КримІнальне чтиво"

21.00

09.00 09 ЗО

Історіі у деталях т;с ·Чорний лицар»

Р'" ІНТЕР

06.05 Я все про вас знаю 06.50, 07.25 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.З5 Інтерспорт

Т/с бов'ю"

•ЗцІлення

лю-

себе' 07, ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.30, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 19 ОО Т/с ·Тінь" 09.00 Відсвіт 09.ЗО Х/ф •Чекай на мене» 11.10, 2З.ОО Музика 11.40 Т(с •Умерти двічі» 12.ЗО Tjc •Повітряні замки» 1З.40 Т/с •Маленькі Ейн-

питати

Т/с ·Зцtлення любов·ю" 20 ОО Подробиц• 20 45 Т ;с .. кармеЛІта" 21.50 Т/с «Червона капела" 22 50 Футбол Чемпюнат свtту. ІОнюри Украіна Китай

ПодробицІ

14.20 Tjc •Герберт" 15.00 Мерія 15 40 т;с «Пляжна команда" 16.ЗО Перукарське мистецтво

17.00 Економ•чний вІсник 17 45 ТІс »Любов до року" 18.25 Без дієт 1рецеnТІВ 18 ЗО Т /С »ДрІбНИЦі ЖИТТЯ» 21 ЗО Х/Ф "Пістолет ' проповІДь"

2З 45 00 15

ІНТЕР Я все про вас знаю

06.05 06.50, 07.25 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18 ОО Новини 07.15, 0815, 12.10, 20.З5 ·ЗцІлення

лю-

бов·ю" 09 25 Мелорам3 10 ОО Т;с "Карuелtта" 11 ОО ІсторичнІ хронtки 12 15 Т,'с "Узурлаторка» 1З.10 Ключовий момент 14 05 КtноКАННІкули 14 45 ДискаверІ 15 45 Я все про вас знаю 16.45 Т/с •ПривІлей кохати» 17.45 т;с ·Я все вирішу сама"

Т/с •Зцілення любов'ю" 20 ОО Подробиці 20.45 Т(с •Кармеліта» 21.45 Т/с •Сnецназ-2» 22.50 Кримінал 2З 25 Т(с •Бандитський Пе­ тербург-2» ОО .З5 Подробиці

18.50

5 КАНАЛ 06 15 Час Важливо 06 ЗО. 07 ОО 07 ЗО 08.00 08 ЗО, 09 ОО Час новин 06.40 0740. 08 40, 19.20, 20.20, 22 ОО, 00.15 Час спорту

07.10, 08.50, 12.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40, 2З.40 Час коментарів Кабінет Час новин що­

08.10, 22.20 J.0.00-19.00 години

Новий час

10.50-18 50

Об.ЗО, 11.ЗО. 18.00. 23.ЗО Дивись' 07.00 Т ІС «Прості іСТИНИ»

КИЇВ

5. 07.15, 19.55 БізнесситуацІя 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть себе!

1З.30, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 19.00 Т(с •Тінь» 09.00 Відсвіт 09.ЗО Х/ф ><Пістолет 1 про­

0730, 12.00,

повІДь"

Т/с «Район БеверЛІ­ Хtллз" 08.ЗО Т/е ·Чи боtшся ти темряви?" 09.00 ІсторіІ у деталях 09.ЗО т;с •Чорний лицар" 10.ЗО Деталі 12.00 Т/с •Неш Бриджес" 13.00 Велике прання 14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 М/с ·Веселі мелодїі» 15.ЗО М/с •Маленькі супергероі" 16.00 Т(с •ПрОСТІ ІСТИНИ» 16.30 Т (с ·Чи боїшся ти темряви?,,

Tjc •Район БеверліХtлЛЗ>· 18.ЗО т;с «Чорний лицар» 19 ЗО Велике прання 21 ОО Х/ф ·Виконана обІ­ цянка"

ОО ОО ДетаЛІ

5 КАНАЛ 06 15 Час Важливо 06.30, 07 ОО, 07 ЗО 08.00. 08 ЗО, 09 ОО Час новин 06.40. 07 40 08.40, 19.20, 20 20, 22 ОО, ОО 15 Час

Час коментарІВ

08 10, 22.20 10.00-19.00

Т/с «Умерти двІЧІ» І2.ЗО, ОО 15 Т/с "повtтрянt

16.00 16 ЗО

·МаленькІ

Ейн­

штейни-

14

ОО

21 15

Дозвольте за-

Т/С «ПроСТІ ІСТИНИ»

Т/с

•Чи

боtшся

21.ЗО Х(ф «Танець у Ман­ хепенІ"

17 18 19 21

ОО Т;с "Район БеверЛІХtллз" ЗО Т,:с ·Чорний лицар" ЗО Велике nрання ОО Х:ф "довге падІння ..

5 КАНАЛ Об 15, 20.45 Київський час Об.30, 0700, 07.ЗО, 08.00, 08.З0, 09.00 Час НОВИН 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 20.20, 22.00, 00.15 Час спорту

07.10, 08.50, 12.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40, 2З.40

2З.10 Споживач 2З.45 Чорний квадрат ТЕТ

18.00,

Час новин

20.00, 20.ЗО, 21.00 20.45 Скарбничка

2З.30

Час

22.ЗО Закрита зона 2З.15 Час-тайм

01 04 05 06 06 06

Час коментарів 08.10, 22.20 Кабінет 10.00-19.00 Час НОВИН ЩО-

1З.45 Х/Ф •Юний детектив" 15.45 Т /с •Вай пер" 16, 40 Т(с •Мисливець за Т(с «Пляж. Рятуваль­ ники Малібу» 19.20 Т(с •Відьмак» 20.20 Квартирне питання. Найкраще 21.00 Х/ф ·Контроль" 2З.25 Х/ф «Холодна ЛЮТЬ»

17.40

НОВИЙ КАНАЛ

ІСТV Докладно

06 05 Т/с ·БерЛІн Округ 40" Об 55. 07 50 Репортер 0705 ПІДйом' 07 25 М :с ··Oгrt 1 кукарачt· 08.05 Т. с "флорисьєнта" 09. 05 Т<с <КомІсар Рекс .. 10 05 Т:с ·Менти" 11 15 Х;ф •Астерtкс 1 Обе-

55 40 25 ЗО

40

Т ·с «ЛЮдина НІЗВІДКИ» Служба розшуку дtтей

08 35 ЗОО сек :год М/с <Шоу Рена 'Стtм-

ПІ»

М/С •ЧарІВНИЙ СВІТ Текса Ейворt» 07.25 Ранкова гімнастика

07 00

07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.10 Спорт 08.10 Обережно, модерн' -

2 Правила дорожнього руху для дітей 1О .ОО Х/ф •Кевін з Півночі» 12.05 Жіночий погляд 13.05 М/с •Шоу Рена 1 Стtм-

09.05

ЛІКС МісІя Клеопатра" 1З.ЗО Т/с •Кобра-11" 14.З5 Т/с •Ейр Америка» 15.40 М/с «Оггі і кукарачі» 15.50 М(с «Злюки бобри» 16.25 М/с «Справжні мисливцІ за nривидами"

ники Малtбу"

1З 05 СесІя ВерховноІ Ради 15 Діс ··Дорогами Украt-

14

11 05.

14 50-18.50

Час

Коротко

15.20 5 елемент 16.15, 17 15 Новий час 18.20 д/с •Кримінальні 2З.ЗО,

хро-

00.00

20.00, 20.ЗО, 21.00 Час 20.45 Киівський час 22.ЗО На перший погляд 2З.15 Час-тайм О 1.00 Грошова злива

ICTV

«ЧарІВНИЙ

СВІТ

Текса Ейворt»

Рятуваль-

години

10 05,

11.05,

05

СесІя

д/с •УнІкальна Украt­ Час.

Коротко

щогодини

15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.20 д/с •Арсенал" 19.ЗО, 2З.ОО, 2З.ЗО, 00.00 Час новин 20.00, 20.ЗО, 21.00 Час 22.ЗО Д/с «КримінальнІ хро­

23 15 01 ОО

за

Т/с •Пляж. Рятуваль­ ники Малtбу" 19.20 Т(с •ВІдьмак" 20.20 Квартирне питання. Найкраще 2З.З5 Х/ф «Тринадцятий по­

06.05 Т/с ·Берлін Округ 40" 06.55, 07 50 Репортер 07 05 ПІДЙОМ І 07 25 М;'с "Oгrt ' кукарачt" 08 05 Tjc «Флорисьєнта» 09 05 Т Іс ·КомІсар Рекс" 10 05 Tjc «Менти" 11 10 Хjф •Як ВИЙТИ. ЗЗМІЖ 1З.15 Т/с «Кобра-11» 14.20 Tjc ·Ейр Америка" 15 ЗО М/с ·Злюки бобри" 15 55 М/С «СnраВЖНІ МИС· ливц1 за привидами"

1б.25 М/с ·Людина-павук" 16.55 Tjc ·Флорисьєнта" 17 50 Т jc ·Солдати-З» 19 ОО, 02 05, 04 40 Репор­

Час-тайм Грошова злива

ники МаЛІбУ" Т/С •Закон"

ПІІ>

ка)'

Т/с «Вайпер" Т(с •Мисливець

за

старовиною»

Т(с •Пляж. Рятуваль­ ники Малібу" 19.20 Т(с ·Відьмак» 20.20 Квартирне питання. Найкраще 21 ОО Х/ф •Дорожня приго­

17.40

да"

ІСТV

ПІ»

МІс ·Чарівний СВІТ Текса Ейвор1" 25 Ранкова гімнастика

07.00

НОВИЙ КАНАЛ Т:с "Амазонка Пtтера Бенчлt•·

06 05

0655

0750

1900

0210

Репортер

07.05 ПІДйом' 07 25, 15 15 М/с

•От і кука­

рачІ»

Т/с

«Флори-

07 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.55 Факти 07 50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.10 Спорт 08.10 Обережно, модернІ 09.05 Каламбур

08.05, 16.55

09.ЗО

14.10 Т(с «Ейр Америка" 15.25 М/с ·Злюки бобри" 15 55 М/с «Сnравжні м~с-

Т(с

«Мисливець

за

старовиною)І

1О 40

13 50 Тетянин день 1З 55 Х:ф "Будьте моtм чо(_ ЛОВІКОМ»

15.50 16 ОО 17 05 18.00 18.10 19 1О 20 10

Т Іс «Пляж. Рятуваль-

сьєнта"

09.05 Т(с «Комісар Рекс" 10.05 Т(с «Менти-5" 11 1ОХ/Ф «Четверо у ВенеЦІІ>>

1З.О5

~

Тетянин день Принцип доміно У пошуках пригод

Вікна Т/с «Дружна сІмейка.

Ціна любові д/Ф •Віра МухІна. Іс-

Звичайна сенсацІЯ Вікна 22.ЗО ВІкна. Спорт 22.40 д/Ф •Останній міф. 23.55 Нові чудеса свІту ОО 20 Т;с ·Меш»

21.00 22.00

19 19 20 21

15. ОО ОО Спортрепортер 25 Т·с .. менти-5" 20 Т ·с "солдати-З" 25 Х ф ·Четверо у Вене­ ЦІІ"

00.15

Т/е ·Комісар Рекс»

06.00 Т/с •Карабінери» 07.00 Вtкна 07 10 Принцип домtно 08.00 Вtкна 08.15 У пошуках пригод 09.25 Т/с "Дружна сімейка{ 10.25 Х/ф •Сабрина» ~ 12 45 Цtна любовІ 1З 50 Тетянин день ._ 1З 55 Х, ф "Поtздка на ста· рому автомобІЛІ»

15 50 16.00 17 05 18.00 18 10 19 1О 20 10

Тетянин день Принцип ДОМІНО ПодорожІ натураЛІста Вtкна Т/С «Дружна СІМеЙКЗ»

Цtна любовІ Х;ф «Сtм старих

1

од-

НJ. ДІВЧИН3»

22 ОО 22 ЗО 22 40 2З 55

Вtкна

ВІкна Спорт д/Ф «ОстаннІй мІф•· Нов• чудеса світу 1ОО

мІльйонІв за колесо

ливцt за привидами"

11 40

2З.25 Х/ф .. за межею часу" О 1 20 КримІнальна Росtя

04 55 Т, с .. циганська кров•· 05 40 Т ·с «ЛЮдина НІЗВІДКИ•· 06 25 Служба розшуку дІтей 06 ЗО 08 35 300 сек 06.40 Міс «Шоу Рена 'Стtм-

Х;ф "Король ПОВІТрЯ

Зоряний клон"

ОО.ЗО Т /с •Меш»

тер

15.45 16.40

д/Ф ·Субмарини, ста­

леві акули"

12 00

СТБ

17.40

1З.40 Х/Ф «Зникаюча крап-

на"

14.50-18.50

ВІрНІ ІСТОрІі

09 50

2З.20 ВІкна

1З.О5 м;с «Шоу Рена І Стtм-

ВерховноІ Ради

14 15

Т/с ·Вайпер" Т/с «Мисливець

ЗЗ МІЛЬЯрдера»

07 25 Ранкова пмнастика 07 45, 08.45. 12 45. 18 45, 2З 05 Факти 07 50 ДІЛОВІ фаКТИ 08 ОО. 08.55, 2З.20 Спорт 08.10 Обережно, модерн' 2 09 05 Каламбур 09 ЗО Т/с ·Мисливець за Т/с «Пляж

в

КОСМОСІ''

верх»

•Циганська кров•. «Людина НІЗВІДКИ» З5 ЗОО сек jгод. Об.40 М;с "Шоу Рена ' СТІм-

10.40

СТІм-

•Маппет-шоу

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 Т, с 05 45 Tjc Об ЗО. 08

07 00 Mjc

Х;ф

СТБ

06.00 Tjc «Карабінери" 07 ОО Вікна 07 1О Принцип домІно 08.00 Вікна 08.20 Красива квартира 08.50 Очевидець. Неймо-

старовиною,,

НІКИ1'

19.ЗО, 2З.ОО, Час новин

1

ПІ''

50

15.45 16.40

щогодини

Тіс ·Закон" М;с "Шоу Рена

11.40 1З 05 1З

НИ1'

2З.20 Вікна Т(с «Комісар Рекс»

00.15

пит))

17.00 Т/с •Флорисьєнта» 18.00 Заборонена зона 19.00 Репортер 19.15, 00.00 Спортрепортер 19.25 Т(с ·Менти» 20 20 Tjc •Солдати-З"

години

10 05,

Х/ф •Як вийти заміж

за мільярдера•

старови ною''

ОО Грошова злива

НІКИ"

ти

ОО ОО Детал•

питати

14 20 Теле-прес-клуб 15.10 Мультфільм 15.40 Tjc •Пляжна команда" 17. ОО Молодіжна служба 17.45 Т/с •Любов до року» 20.15 Вечірня казка

06.ЗО, 11.30, Дивись'

та~~

старовиною"

темряви?"

замки"

Т с

Кабtнет Час новин що-

Т/С «ПрОСТІ ІСТИНИ» 07.ЗО Т/с ·Район Беверлі­ ХІЛлз" 08.ЗО Tjc ·Чи боtшся ти темряви?» 09.00 ІсторіІ у деталях 09.30 Т(с »Чорний лицар» 10.ЗО Деталі 12.00 Т(с •Неш Бриджес» 1З.ОО Велике прання 14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 М(с •ВесеЛІ мелодїі• 15.З0 М/с •МаленькІ супер-

11 40

40

ОО

героі" Т/С •ДрібНИЦІ

ЖИТТЯ»

ІЗ

Коротко

07.00

16.З5 д/с ·Під кутом

2З,

10.50 Музика 11.10, 18.З0

Час.

07 10, 08.50 12 20. 20.10, ОО 25 Бtзнес-час 07 45, 09 ЗО, 19.40 2З.40

ТЕТ

06.45,

мор·я" ОО ОО Дегалt

спорту

Хtт-базар Х/ф •Вир"

Т/с •Талісман кохан-

21.15 Tjc •ДвІ доЛІ» 22.25 т;с »Чорний ворон" 23.30 тсн 00.05 Х/ф •Ультиматум»

18.ЗО Т/с •Чорний лицар" 19 ЗО Велике прання 21 ОО Х/ф ·Середземнu

17

Дозвольте за-

14.00, 21.15

1З.10 Ключови~ момент 14 05 Спецпроект 14 45 Дискавер• 15 45 Я все про вас знаю 16 50 Т;с ·Привtлей кохати" 17.45 Т/с <>Я все вирtшу са-

20 15

2З 5» 07 15,' 19 55 Бізнес-ситуацІя 07.25, 13.35, 20.10 БережІть

штейнИ>>

09.20 Смачно 10.05 Т(с «КармеЛІта» 11.00 ІсторичнІ хроніки 12.15 Tjc •Узур~аторка»

Хіллз»

21.25

ПІ>>

14.15 д/с •Арсенал» 15.20 5 елемент 18.20 На перший погляд 19.30, 23.00, 23.30, 00.00

07.ЗО

16.З5 д/с «Під кутом

06.45,

щогодини

Бриджес" 1З.ОО Велике прання 14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 Mjc •Веселі мелодїі• 15.30 М/с •Маленькі супергероі» 18.00 Т (С «Прості іСТИНИ» 18.ЗО Т(с •Чи боішся ти темряви?" 17.00 Т(с ·Район Беверлі-

10.15, 11.15, 16.15, 17.15

темряви?~)

КИЇВ

Т/С «ДВІ ДОЛІ» Т;с •Чорний ворон» 2З.ЗО ТСН 00.05 Х;ф «Примадонна Ме-

45

Дозвольте за­

питати

НЯ»

21.15 22.25

ОО

Ейн­

штейни~~

14.00, 21.15

1200,

08 20 Tjc

ми"

слу­

Т;с бов·ю"

Інтерспорт

1+1 07 07

ма"

18.50

ПроСпорт

18.50 19.1 О 19.45 20.40 21.30 21 .45 22.00

00.25

1З.О5 ВВС. Жива природа-2 14.00 •Нова хвиля• в Юрмалі-2004 16.45 Т/с •ПривІлей кохати» 17.40 т;с ·Я все вирішу са­

18 50

-

Т/с •Клон" Т(с •Моя прекрасна

ТСН

лю-

ма~~

19.ЗО тсн

СЕРЕДА, червня

15.00

Маша

МИ»

20 ОО 20. 15

15

09 25, 12.10, 14 15

•дорога

БерезІна» 15.55 Tjc ·ЛінІ·, доЛІ» 16.55 Т/с <>УСі ЖІНКИ

нянька"

ДІЛОВИЙ СВІТ

•Зцілення

09.25 Бадьорого ранку! 10.05 Tjc •Кармеліта• 11 .05 Кумири і кумирчики 12.15 Т(с •Узурnаторка•

08.20

12.00 Т(с •Ксена» 1З.ОО Т/с "ДорослІ дІти" 14.00 тсн 14 20 Т/с •Моя прекрасна

17.50 18 50

Т(с

бов'ю,~

відь·

ТІВ>>

15.00

21 .ОО ВІСТІ

55

18 ОО 18 25

Сніданок з 1+1 Т(с «Усі жінки

08.ЗО Сніданок з 1+1 09.00 Т (С «КЛОН» 10.00 тсн 1О. 15 Х/Ф •Сум'яття почут-

Для тих,

09 40. 22 ЗО Ситуацtя 1О ОО День уряду 14 15 Абетка безпеки 14 З5, 15.ЗО Служба розшу-

06.00

тсн ТСН. ПроСпорт Т/с ·Талісман кохан-

МИ>)

ранок

09 00 Сільські ВІСТІ 09.25, 14.20, 15.40

оо'

прекрасна

17.00 Муз. канал 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18 10 М/Ф •Ікс-мени" 19.10 •Час суду. Справи сі­

З Павлом

11.1 ОТ (с •Бунтівливий дух• 12.1 О •дорога передача•

22.00 Новини 18 1О М/ф •Ікс-мени" 19.10 •Час суду. Справи

Інтерспорт

08.20

06.45, 17 ОО МультфІльм 07.15, 1З.З5, 20 10 БережІть

нянька>>

19.30 20.00 20.15

07.10, 08.00, 09.00, 12.00 16.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.З5

вІДь-

-

МИ''

17.50 Tjc •КЛОН» 18.50 Т/с •Моя

дар

08.25 Смачний 08 З5 KHYKtM

15 15 16 16 17 17 18 18

Маша

20.20

06 05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08 05, 00.00

07.55

відь-

-

МИ>>

Смачний ранок

06.00

Сніданок з 1+1 Т/с •Усі жінки

ІНТЕР 06.05 Я все про вас знаю 06.50, 07.25, 1З 45 Єралаш 07.00 ПодробицІ. ЕкономІка

«Велию таємницІ та

міфи ХХ сторtччя"

лом Астаховим»

мейні»

•Таємниці величних»

СЕРЕДА,

1б.ОО

16.00 Муз. канал 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.10 М/ф •Ікс-мени• 19.10 •Година суду. Справи

·Час суду Справи СІ-

10 10

•Очевидець"

Tjc ·Кобра-11"

16.25 Mjc •Людина-павук" 17.50 Tjc •Солдати-З" 19.15, ОО ОО Спортрепортер 19.25 Т;с •Менти-5" 20.20 Tjc •Солдати-З" 21.20 Х/ф «Велика справа" 2З.10 Вікна Т/с ·Комісар Рекс"

00.15

СТБ

06.00 Tjc •Карабінери" 07.00 Вtкна 07.10 Принцип доМІНО 08.00 Вікна 08 15 У пошуках пригод 09 20 Т:с •Дружна СІмейка» І О 25 Х. ф ><Сtм старикtв 1 ОДНа ДІВЧИНЗ»

12 15 12 50 ІЗ 50 1З 55 15.50 16.00 17.05 18.00 18.10 19.1 О 20.10 22.00 22 ЗО 22.40

Тмо вдома Цtна любовІ Тетянин день

Х;ф •ПІснІ моря» Тетянин день Принцип доміно У пошуках пригод

Вікна Т/с ·Дружна сІмейка" Ціна любові Х(ф «Амазонія" Вікна Вікна. Спорт д/Ф ·Останній мІф» 2З.55 Новt чудеса світу БігБен ОО.ЗО Т(с •Меш"


11.06 ЧЕТВЕР, червня

16 06.00

УТ-1 Доброго ранку, Укра·,.

но'

06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 2З.40 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний календар

08.25 Смачний ранок 08.З5 КНУКіМ 08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті

хто вдома

номічний форум

14.05 Народне лото -Телефортуна

15.20 Алюр 15.40 Надія 16.00 Подорож у дитинство 16.ЗО Студія 5 п·ятниця,

червня

УТ-1 Доброго ранку, Украі­

но1

06.05 Ранкова молитва 06. 10, 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 00.40 Сnорт 07.05 Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майдан­ чик

07.55

Православний кален­

дар

OJЄS Смачний ранок

нянька»

Т/с «Дорога Березіна» 15.55 Т/с ·ЛініІ долі• 16.55 Tjc •Усі жінки

Маша

15.00

хто вдома

ку дітей

~11 ОО, 12.ЗО, 17.45 Всесвітній економічний форум 12.15 Класний журнал 15.00, 21.00 Вісті 15.20 Крок до зірок 16.00 Хто у домі хазяїн? 16 .ЗО Студія 5

СУБОТА, червня

17.50 Т/с «Клон• 18.50 Т/с «Моя прекрасна нянька~~

УТ-1

06.00 Ранкова молитва · 06.10 Контролер 06.30 Підсумки 07.05 Абзац 07. 15Імідж-тайм 08.00 КНУКіМ r.o !О Форсайт ·

ё~-~) Православний Світ

~ Сільсью вісті 09.09, 11.ЗЗ, 1З.55, 16.05, ...,__.....:9.10. 20.ЗО, 21.45 Па. нарама Євроnи 09.25 Хто там? 09.55 Служба розшуку дітей 10.00 Па-Спорт 10.ЗО Зірки, на сцену'

11.00 Малята 11.15 Святе Письмо 11 .З5 Край 12.00 Місце під сонцем

17.00 Надвечір'я 17.25 Фаза 18.50 Вісті. Ділови.й світ 19.10 Центр уваги 19.З5 Наша nісня

20.40 Вечірня казка

Ради.

22.50 Мілщія з народам 22.55 Лото. "Трійка•. •Ке но• 2З.ОО Підсумки 2З.З5 Абзац 23.50 Темник

Іни

15.20 Парламент 16.25 Дзеркало НЕДІЛЯ, червня

19

ми•

08.ЗО Сніданок з

1+1 09.00 Т/с •Клон. 10.00 тсн 1О. 15 Х/Ф •Ішов четвертий ріК ВЇЙНИІІ 12.00 Т jc «Ксена• 1З.ОО Т jc •Дорослі діти" 14.00 тсн 14.20 Т/с •Моя прекрасна нянька»

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 Х/ф •Бункер• 07.50 Подіі світу. Підсумки 08.20 Автоконтинент

•Дорога БерезІна» 15.55 Т jc ·Лінй долі" 16.55 Т Іс ·Усі жінки

Маша

08.З5 Патріот

09.10 tіародне лото - Телефортуна _ 10.00 День Свято'І Трійці. Святкове Богослужіння УПЦ Київського патріар­ хату в Свято-Володи­ кафедраль-.

ному соборі Києва

11.00 День Святої Трійці. Святкове Богослужіння УГКЦ. Gобор Святого Юра у Львові 12.00 День Святої Трійці. Святкоае Богослужіння УПЦ з Усnенського со­ бору Свято-Усленської Києво-Печерської лаври 1З.ОО деросалан 1З.15 Сільський час 14.10 У світі хороших новин 14.ЗО Духовний вісник 15.00 Вісті

- відь-

07.00 Богатирські ігри 08.00 Т/с «Ксена-5• 09.00 Життя nрекрасне 11.00 Страшні сили природи 12.05 Прихована камера 13.05 Єралаш 13.15 Т/с ><Моя nрекрасна нянька»

14.ЗО Х/Ф «Розумний дім•

Аудієнція

День Святої Трійці. Святкове Богослужіння УАПЦ Кафедральний со­

Святого

аnостола

Андрія Первозванного у Києві 18 ОО Діловий світ. Тиждень 18.ЗО Футбол. Укра іна. • Тав­ рія»- «Волинь•. У перер­ ві- Вісті 20.З5 Вечірня казка 21.00 Вісті тижня 21.45 Пісні нашоідолі

22.05 Концерт «Благосло­ венна будь»

22.55 Лото "Трійка•. •Ке но• 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

1+1 07.00 Бокс nо-сnравжньому. М. Джонсон , А. Тарвер 08.00 Tfc •Ксена-5• 09.00 Лото-забава 1О .ОО Концерт «Хороші nіс­ НІ•

12. 1О Богатирські ігри 1З.10 Т/с •Моя nрекрасна нянька"

.. п·ятдесят на п'ятдесят" 16.ЗО Перший мільйон 18.10 Tjc «Моя прекрасна нянька"

ма))

«Зцілення любов'ю" Подробиці Т/с •Кармеліта• Т/с •Спецназ-2• Подробиці з перших

20.00 20.45 21.45 22.55

18.50 Tjc •Моя nрекрасна нянька»

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. •Просnорт• 20.15 Т/с •Талісман кохан«Чорний ворон• 2З.20 тсн 2З.55 Х/Ф •О (як Отелло)»

себе!

07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 19.00 Т/с •Тінь• 09.00 Відсвіт 09.30 Х/ф • Танець у Ман­ хепені•

11.10, 18.30 Т/с •Дрібниці ЖИТТЯ»

11.40 Т/с •Умерти двічі• 12.ЗО Т/с •Повітряні замки•

13.40 Споживач 14.00, 21.15 Дозвольте

ІНТЕР 06.05 Я все про вас знаю 06.50, 11 .ОО Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка

07.25 Сім'я від А до Я ·08.20, 18.50 Т/с •Зцілення любов'ю• 09.25 Караоке на майдані 10.05, 20.50 Т/с •Кармеліта• 11.15Імена 12.15 Т/с •Узурnаторка• 1З.10 Квадратний метр 1З.50 Усе для тебе 14.50 Джентльмен-шоу 15.35 М/с «Пригоди Базза Лайтера із зоряноі ко­

16.05 Mjc

•Малята

джун-

16.40 N-кілометр 16.55 Tjc •Привілей кохати• 17.50 Tjc «Я все вирішу са-

14.15 Х/Ф •Дівчина з харак­ тером•

16.ЗО Перукарське мистец­ тво

17.00

Доброго вечора, кия-

ни!

Т Іс «Любов до року• Корпорація •Сімба" Сесія Киівради Вісник роботодавця Х/Ф •Розривна куля• О 1.ЗО Київ класичний

17.45 20.15 21.30 23.20 23.45

20.00 Подробиці 21.45 Пісня року 2З. 1О Футбол. Чемпіонат світу. Юніори. Україна Туреччина О 1.00 Подробиці

нянька»

тсн ТСН. ПроСnорт Концерт «Хороші nісні• Х/Ф •додатковий час• ОО.ЗО Хfф «Погане вихован-

19.30 20.00 20.15 22.20

НЯ•

ІНТЕР

06.05 Т jc •Слідчі ВМФ•

жах»

08.ЗО М/с «Пригоди Базза Лайтера із зоряної ко­ манди''

08.55 М/Ф •Пастка для кі­ шок»

Було ваше, стало на-

ше'

Х/ф •ВІтаю -це хлоn­ чик!" 23.45 В. Крищенко. «Бла­ гословенна будь• ОО.ЗО Х/ф •Нечиста со­

21.40

19.30 тсн 20.15 Х/ф •Таксі-2• 22.05 Т /с •дві з nоловиною ЛЮДИНИІІ

М.

по-сnравжньо­ Джонсон

-

А.

Тарвер 00.20 Х/Ф «Філадельфія• ІНТЕР Т jc •Слідчі ВМФ• ввс М/с •Чіn і Дейл поспі­

шають на доnомогу"

08.15 М/с «Кім П'ятірка з ПЛЮСОМ•

Городок Прокинься і співай! Квадратний метр Караоке на майдані Усе для тебе Мелорама 1З.15 ВВС. Жива nрирода-2

08.40 09.20 10.15 10.55 11.40 12.40

1З.55 Єралаш

·

Природний відбір Джентльмен-шоу Х/Ф •Любов і голуби• Х/Ф •Містер Бін• Подробиці тижня Х/ф •Білявка у законі• Гіннесе-шок 2З.45 Х/Ф «Народжений 4

14.15 15.20 16.00 18.10 20.00 21 .ОО 22.55

ЛИПНЯ»

11.00 Економічний вісник 1і .ЗО Д/с •Війна у повітрі• 12.15, 20.00 Музика 12.40 Коло 13.1 О Мистецькі обереги 14.00 Навколо сміху 15.40 Т/с •Шовкова тінь• 16.ЗО Mjc «Охоронці історіі• 17.00 Жипя, осяяне кра-

ни'

2З.ОО Х/Ф •Мортал Комбат•

Бокс

КИЇВ 1З.40 Мультфільм 1З.З5, 19.00 Бережіть себе! 07.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗОг 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05 5 хвилин 08.1 О Музика 08.50 Вісник роботодавця 09 .ОО Корnорація ·Сімба• 09.10 Х/ф •Пісня смолоски-

вІсть•

КИЇВ 07.00 Мультфільм 07.25, 1З.З5, 20.15 Бережіть себе!

07.ЗО стн

08.05 Tjc •Шовкова тінь• 09.00 Сnоживач 09.20 Х/Ф •Поздоровляю це хлопчик!• 10.50, 21.10 Музика 11. 1О Х/ф «Багата наречеТ/с •Перевірка на любов• 13.40 Х/Ф •Волга-Волга• 15.ЗО Алюр 15.45 Подолання 16.00 Візит 16.20 Мелодія двох сер-

12.40

дець

17.ЗО Мерія 18.00 Київ класичний 18.ЗО Футбол. Україна. •Арсенал•(К) - •Ворс­ кла»

19. 15 Арсенальна 20.ЗО СТН-тижневик 21.30 Tfc •Поліція Гамбурга. Східний округ• 22.ЗО СТН-сnорт 2З.ОО Концерт ОО ОО Х1Ф •Гаррі- друг, що бажає вам добра•

години

Хіллз" 08.30 Т/с •Чи боїшся ти темряви?• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Т/с •Чорний лицар• 10.30 Деталі 12.00 Тfc •Неш Бриджес• 13.00 Велике nрання 14.00, 20.30 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.30 М/с •Маленькі суnергерої• 16.00 Tfc •Прості істини• 16.ЗО Tfc •Чи боїшся ти темряви?• 17.00 Т/с •Район БеверліХіллз• 18.30 Т/с •Чорний лицар• 19.ЗО Велике прання 21 .ОО Х/ф •Убити короля• 00.00 Деталі

14.15 Страва 14.50-18.50

сnорту

07.10, 08.50, 12.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.30, 19.40, 23.40 Час коментарів

20.00

Перлини

Верховної Ради від шефа Час. Коротко щогодини

15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.20 д/с •дорогами України•

19.30, 23.00, 23.30, 00.00 Час новин

20.00, 20.ЗО, 21.00 Час 22.ЗО Закрита зона 23.15 Час-тайм ОО.ЗО Коктейль 01.00 Грошова злива ІСТV

05.00 Tjc •Циганська кров• 05.45 Т/с •Людина нізвідки• 06.30, 08.35 300 сек./год. 06.40 МІс «Шоу Рена і СтімnІ•

М/С •ЧаріВНИЙ СВІТ Текса Ейворі• 07.25 Ранкова пмнастика

· 07 00

КАНАЛ

5

06. 15, 20.45 Київський час 06.ЗО, 0700, 07 зо. 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 0740, 08.40, 19.20, 20.20, 22.00, 00.15 Час

07 45 08.45, 12 45. 1845. 23.00 Факти 07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.10 Спорт 08.10 Обережно, модерн! 09.05 Каламбур 09.ЗО Tfc •Мисливець за старовиною•

класичної

музики

20.15 Вечірня казка

06.40, 07.40, '08.40, 19.20, 20.20, 22.00, 00.15 Час сnорту

21.З0 Х/ф •Пісня СМОЛОСКИ· па•

2З.45 Навколо сміху ТЕТ 06.ЗО, 11.30. 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07.00 Т/с •Прості істини» 07.ЗО Т/с •Район Беверлі­ Хіллз• 08.ЗО Т Іс «Чи боїшся ти темряви?• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Т/с •Чорний лицар• 10.ЗО Деталі

12.00 Т/с •Неш Бриджес" 13.00 Велике nрання 14.00, 20.30, 2З.ОО Муль­ тфільм

15.00 М/с •Веселі мелодІЇ• 15.ЗО М(с •Маленькі суnер­ героІ•

•Прості істини• 16.ЗО Т/с •Чи боішся ти темряви?• • 17.00 Tjc «Вітер і Хмара• 18.30 Т/с ·Чорний лицар• 19.ЗО Велике прання 21 .ОО Х/Ф «Гіностра» 00.00 Деталі

16.00 Tjc

5

07.00, 07.25,

Кабінет Час новин що­

10.05, 11.05, 13.05 Сесія

тво

17.45 Т Іс ·Любов до року• 18.30 Т/с •Дрібниці ЖИТТЯ•

17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40 Сnоживач 19.15 Телепрес-клуб 21 1О Доброго вечора, кия­

1З.З5 Імена 14.ЗО Єралаш 15.00 Академія сміху 15.55 ввс 17.05 Пісня року 18.25 Городок 19.05 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.40 Вечірній квартал

08.05 06.45 07.45

питати

14.20 Музей кіно 15.00 і буде нова земля 15.40 Т/с •Пляжна команда• 16.40 Без дієт і рецеnтів 16.50 Подолання 17.10 Перукарське мистец-

сою

11 .20 Бадьорого ранку! 11.55 Смачно 12.40 Кумири і кумирчики

му.

себе! 07.ЗО, 12 ОО, 13.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10 Т/с •Тінь• 09.00 Відсвіт 09.30 Х/ф «Біліє парус одинокий» 10.50, 19.00 Музика 11.1 О Молодіжна служба 11.40 Т jc •Умерти двічі• 12.30 Т/С •Повітряні ЗАМКИ• 1З.40 Т jc •Маленькі Ейнштейни" 14.00, 21.15 Дозвольте за-

nа•

07.З5 Єралаш

08.00 Mjc •Чудеса на віра­

2З. 1О

06 45 д/с «Під кутом 2З, 5» 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 13.З5, 20.10 Бережіть

08.1 О, 22.20 10.00-19.00

07.00 Т/с «Прості істини• 07.30 Т/с •Район Беверлі­

15.40 Т jc •Пляжна команда•

19.ЗО Чорний квадрат

16.15 Найрозумніший 18.10 Т/с •Моя nрекрасна

10.45

за­

питати

КИЇВ

ма"

ве Богослужіння УПЦ Ки­ ївського nатріархату в Св ято- Володимирсько­ му кафедральному собо­ ріКиєва 18.00 Свята Трійця. Святко­ ве Богослужіння УПЦ в Усnенському соборі Свя­ то-Усnенськоі Києво-Пе­ черської лаври 19.00 Вісті 19.25 Перехрестя 20 .ОО Вікно в Америку 20.40 Вечірня казка 21.З5 Світ сnорту 21.50 Така мода 22.1 О Сnортклуб 22.40 Мегалот 22.50 Суперлото. ><Трійка". «Ке но"

14.30 Х/Ф

Інтерспорт 08.20 Т/с •Зцілення любов'ю• 09.20 Планета Здоров'я 09.55 Мультфільм 10.10 Т/с •Кармеліта• 11.05 Історичні хроніки 12.15 Tjc •Узурпаторка• 1З. 10 Ключовий момент 14.00 Кримінал 14 55 Дискавері 15.50 Я все про вас знаю 16.50 Т/с «Привілей кохати» 17.45 Т jc «Я все вирішу са-

ГЛІВ''

17.50 Тjс «КЛОН"

борі

06.05 Я все про вас знаЮ 06.50, 07.25, 14.З5 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.З5

манди»

15.00 Т jc

16.25 17.00

ІНТЕР

терсnорт

1+1

вдома

2З.ЗО тсн

07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.ЗО, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.35 Ін­ - відь-

Дивись!

06.45, 16.З5 д/с •Під кутом 23, 5· 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть

00.00 Х/Ф •Новий Одеон"

ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00, 23.30

КИЇВ

22. 15 Т jc

21'.ЗО Діловий світ

21.45 Світ спорту 22.00 Прояв часу 22.20 Щоденник Верховної

2З.ОО Подіі світу. Підсумки

14.00 Чітко і ясно 14.30 Мультфільм 15.00 Вісті 15.1..5 Реліквіі та храми Укра­

. тербург-З• 00.35 Подробиці

ня•

21.15 Т/с «Дві долі• 22.25 Т/с «Чорний ворон•

ня•

23.40 Енергопанорама ОО. 15 Мusіс-бокс хто

2З.35 Т/с «Бандитський Пе­

вуст

17.00 Свята Трійця. Святко­

18

19.ЗО тсн

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.15 Т/с «Талісман кохан-

18.50 Т/с - відь­

ми•

07.ЗО Т/с •Усі жінки

09.40, 22.З5 Ситуація 10.00 Зелений коридор 10.40, 14.45 Служба розшу-

15.15Рада 15.45 Для тих, хто вдома 16.00 Світ. Огляд

08.ЗО Сніданок з 1+ 1 09.00 Tjc •Клон• 10.00 тсн 10.15 Х/Ф •Чорна курка, або Підземні жителі• 12.00 Tjc •Ксена• 1З.ОО Т/с «Дорослі діти• 14.00 тсн 14.20 Tjc •Моя nрекрасна

07.00 Сніданок з 1+ 1

09.09, 10.45, 15.08, 16.55, 18.45, 19.05, 20.ЗО, 21.55 Панорама Європи 09.25, 10.20, 14.ЗО Для тих,

мирському

ми•

1+1

НУКіМ :І,жерело здоров'я ільські вісті

12.ЗО Класік-nрем"єр 13.05 Спорт і ми 13.40, 16.10 Для тих,

22.55 Лото • Трійка•. •Ке но• 2З.ОО Підсумки · 00.10 Ера волі 07.00 Сніданок з 1+1 07.ЗО Tfc •Усі жінки - відь-

09.40, 22.З5 Ситуація 10.00 Милосердя 1О .20 Служба розшуку дітей 1О .40 Абетка безпеки 11.00, 15.00, 21.00 Вісті 11.20 Така мода 12.00, 17.ЗО Всесвітній еко­

06.00

Ради 22.50 Міліція з народом

1+1

09.09, 11.08, 15.08, 16.55, 18.45, 19.05, 20.ЗО, ..а 21.55 Панорама Європи '!9.25, 10.25, 12.00 Для тих,

17

17 ОО Хай щастить! 18.50 Вісті. Діловий світ 19.1 О Центр уваги 19.45 Т/с «Царівна• 20.40 Вечірня казка 21 .ЗО Діловий світ 21.45 Світ спорту 22.00 Діалог із владою 22.20 Щоденник Верховної

КАНАЛ

07.10, 08.50, 12.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО. 19.40, 2З.40 Час коментарів Кабінет Час новин що­

08. 10, 22.20 10 00-19.00 години

1З.О5 СесІя Верховноі Ради 14.15 Новобудова 14.50-18.50 Час. Коротко

10.05.

11 05.

Т/с •Пляж. Рятуваль­ ники Малібу" 11.40 Т/с •Закон" 13.05 М/с •Шоу Рена і СтІм­

10.40

ПІ•

13.45

Х/Ф «Дорожня nриго­

да•

15.45 Tfc •Вайnер• 16.40 Tjc •Мисливець

за

старо виною•

15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.20 Д/с •Унікальна Україна•

19.ЗО, 23.00, 2З.ЗО, 00.00 Час новин 20.00, 20.ЗО, 21.00 Час 22.ЗО Час за Гринвічем 2З.15 Час-тайм 00.30 Ресторанні замітки 01.00 Грошова злива ІСТV 04.55 Т jc .. циганська кров" 05 40 Т jc «Людина нізвідки" 06.25 Служба розшуку дітей 06.ЗО, 08 З5 ЗОО сек 06.40 м;с •Шоу Рена І Стім-

ники Малібу•

19.20 Т/с •Відьмак• 20.20 Квартирне питання. Найкраще

21.00 Х/ф •Легіонер• 23.25 Х/Ф «Шлях зброі• 01.55 Кримінальна Росія НОВИЙ КАНАЛ 06.05 Т jc •Амазонка Пітера Бенчлі•

06.55, 07.50 Реnортер 07.05 Підйом' 07.25 М/с «Оггі і кукарачі• 08.05 Т jc «Флорисьєнта" 09 05 ТІс •Комісар Рекс" 10.05 Tjc .. менти-5" 11 .05 Х/Ф •Відділ мертвих ЛИСТІВ•

13.15 Т,1с •Кобра-11" 14.15 Tjc «Ейр Америка» 15.25 Mjc .. злюки бобри» 15.55 М/с •Сnравжні мисливці за nривидами• 16.25 М/с •Людина-nавук• 16.55 Tfc «Флорисьєнта•

nІ•

ста.ровиною»

Т/с •Пляж. Рятуваль­ ники Малібу• І 1.40 т;с .. закон 1З 05 М/с "Шоу Рена І СТІМ·

10 40

ти•

1З.ОО О. С. П.-студія Х/Ф •Проданий сміх• Крісло Рятуйте, ремонт! Т/с •Обережно, Задов!• 20 .ОО ЗЗ квадратні метри 21.00 Х/Ф •Жертва краси" 00.00 Концерт •ХорошІ піс-

14.00 16.00 17.00 18.30

НІ•

О 1.ОО ЗЗ квадратнІ метри

5 06.15,

15.45 Т ;с •Вайnер• 16.40 Х/Ф •Легіонер• 19.20 Т jc •Леся + Рома• 20.00 Школа ремонту 21.00 Х/Ф •Запитайте у Сін­ ді» 2З.25 Автоnарк 00.05 Х/Ф «Розnусник•

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с «Амазонка Пітера Бенчлі•

06 55. 07 50 Репортер 07.05 Підйом' 07.25 М/с •Огп і кукарачі" 08.05 Т/с •Флорисьєнта» 09.05 Т/с «Комісар Рекс• 10.05 Т/с «Менти-5» 11.1 О Х/ф «Ніхто, крім тебе•

Киів­

спорту

2З.30

Дивись!

07.00 М/с •де Кармен СанДієго?• 08.00 Полундра! 08.30 М/с •Харрикейни• 09.00, 20.ЗО, 2З.ОО Мультфільм 09.ЗО М/с «Муміі nовертаються!»

10.00 Єралаш 10.ЗО ЗнімІть це негайно' Концерт «Хороші ПІС·

12.00

НІ»

13.00 О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф •Проданий сміх• 16.00 Крісло 17.00 Зніміть це негайно! 18.ЗО Т/с •Обережно, Задов!• 20.00 ЗЗ квадратні метри 21.00 Х/Ф •Не nогрожуй Південному центру, nо­ пиваючи сік у себе в кварталі•

00.00 Концерт •Хороші nіс­ ні»

5

КАНАЛ

06.15 Київський час 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40. 08.40, 19.20,

•Запитайте

у

Синді•

НИ•

18.45 Факти 19. 1О Квартирне питання 20.00 Фабрика краси 21.00 Х/Ф •дев'ять ярдів• 2З.ОО Х/Ф •Кривавий npиnЛИВ»

НОВИЙ КАНАЛ

08.05 Х/Ф •Пригоди nринца Флоризеля• 09.ЗО Заnитайте у лікаря

09.50 Усміхніться, вас знімають!

01 .ОО

Грошова злива

05.50

ІСТV Х/Ф •ЧоловІчІ триво-

1З З5. Х/ф •Солодка СІЛЬ" 15.З5 Т jc «Десяте королівство~~

ги''

16.40 Х/Ф .. що ховає Лох­

07. 15 Перехрестя 07.50 Мультфільм 08.05 Автоnарк

Несе•

сnорту

07.10, 08.50, 12.20, 15.20~ 20. 10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40, 2З.40 Час коментарів

08. 1О Кабінет 10.00-19.00 Час

новин що-

години

10.15 Новобудова 1О .ЗО Етта Украіни 10.50-1.8.50 Час.

Коротко

щогодини

Вікно в Америку 12.ЗО Страва від шефа 1З.15 Ви практично здорові 1З.З5 Ділові знайомства 14.15 VІР-жінка 16.15 П'ятий океан 16.ЗО д/с •Арсенал• 17.15 Час nік 18.20 Закрита зона 20.00, 20.ЗО, 21.00 Час 20.45, 2З.ЗО Час. Важливо 22.20 5 копійок 23.00, 00.00 Час новин 2З. 15 Час-тайм ОО.ЗО Коктейль О 1 ОО Грошова злива

11. 15

Тf.с •Меш•

19. 1О Сnортреnортер 19.20 Х/ф •Вигляд

згори

кращий•

Х/Ф «Шина - королева джунглів• 2З.45 Сnортреnортер 00.00 Х/ф «Від заходу до світанку-З•

21.30

СТБ Х/Ф •Рудий, чесний, закоханий• 07.15 Т/с •Дружна сімейка» 08.20 Парк гумору 10.20 Красива квартира 10.45 д/Ф •дика Африка• 11.20 Г. Хазанов. •Жив собі

05.55

Я•

ника»

14.00 Їхні звичаї 14.50 Своя гра 15.40 Т /С •Державний кор­ дон•

17 25 18 ОО

Телефільм

Очевидець. Неймо­ ВJрні історіі 19.00 Т/с •Марш Турецько­ го"

Звичайна сенсація. Друга світова війна у ко­ льорі 22.00 д/ф ~Дні, що сколих­

21.00

нули СВІТ•

2З.1 О Х/Ф «Казино•

07.З5 Телецентр моди

19.00 Репортер 19.1 О Сnортрепортер 19.20 Х/Ф •де дурень бро­

08.10 Х/Ф •Три ніндзя. Захисний удар••

10.00 Жіночий nогляд 1О .45 Квартирне nитання 11 .40 Фабрика краси 12.45 Факти 1З.О5 Лондон. Драйв по-українськи-2 1З.50 Х/ф .. новачок" 15.55 Х/ф «9 ярдІВ» 18 ОО Докладно 18.45 Факти ВечІр 19.05 Х/Ф «НестримнІ•

21.00 Х/Ф •Солдат Джейн• 2З.ЗО Телецентр моди

ОО. 1О Х/ф ·З якої ти nлане­ ти?»

НОВИЙ КАНАЛ 07.45 Церква Христова 08.10 Х/Ф •Пригоди nринца Флоризеля• 09.ЗО Кухня 10.00 Зх4 1О .З5 За гроші 11.10 Tfc •динотопія" 12.10 Заборонена зона 13.05 Кунсткамера 1З.35 Х/Ф «Шина- королева

15.55 Tjc

Т/С «Таксист"

17.10 Х/Ф •Вид згори краще"

ги''

06.40

12.З5 Ціна любові 1З.40 Тетянин день 1З .45 Х;ф "Веселі зірки» 15.50 Тетянин день 16.00 Принцип доміно 17.05 У nошуках пригод 18.00 Вікна 18.10 Т/с •Дружна сімейка• 19.45 Парк гумору 22.00 Вікна 22.ЗО Вікна. Сnорт 22.40 Х/ф •Невловимі мес­

19.00 Реnортер

ІСТV Х/Ф «ЧоловічІ триво­

05.10

СТБ

06.00 Т/с «Карабінери• 07.00 Вікна 07.10 Принциn доміно 08.00 Вікна 08.15 Навколо світу 09.15 Tjc •Дружна сімейка• 10.15 Х/ф «Серенада Со-

12.00 Х/Ф «Пригоди Елекро-

1О .ЗО За грошІ 11 .ОО Т/с •динотоnія• 12 ОО Заборонена зона 1З .ОО Кунсткамера

20.20, 22.00, 00.15 Час

ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00,

10.25 Т/с ·Леся+ Рома" 11.10 Школа ремонту 12.05 Кулінарний бестселер 12.45 Факти

16.40 Х/ф

16.40 Інновація 17.15 VІР-жінка 18.20 5 копійок 20 ОО. 20 ЗО. 21 ОО Час22. 20 д;с «Арсенал" 2З.ОО, 00.00 Час новин

ський час

06.30, 0700, 07.ЗО, 08.00, 08.З0, 09.00 Час НОВИН 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 20.20, 22.00, 00.15 Час

тий»

Коротко

16.15 Д/с •дорогами Украї·

2З.20 Вікна

00.10 Т/с •Комісар Рекс"

ники»

хисний удар"

щогодини

16.20 М/с •Людина-павук• 16.55 Т/с «Флорисьєнта» 17.55 Т/с «Солдати-З• 19.00 Реnортер 19. 15, 00.00 Сnортрепортер 19 25 Т Іс •Менти-5• 20.20 Кунсткамера 21 15 Х/ф .. червона сnека»

00.30

15.00 Х/Ф •Про бізнесмена

11.ЗО У центрі уваги 12.ЗО Страва від шефа 13.15 Час за Гринвічем 14.15 На nерший nогляд 15.20 Епоха ХХІ ст. 15.35 Скарбничка

двоєженця•

22.00 Вікна

нячної ДОЛИНИ»

Хому• Час.

тра•

15.50 Тетянин день 16.00 Принциn доміно 17.05 Навколо світу 18.00 Вікна 18.10 Т/с «Дружна сімейка" 19.1 О ЦІна любові 20.10 Х/Ф •Важке життя

12.05 Їмо вдома

система

2З.15 Час-тайм

КАНАЛ

11 15. 20.45

10.50-18.50

12.З5 Ціна любові Тетянин день 1З.45 Х/Ф •Приходьте зав-

13.40

ПІ"

1З.50 Х/Ф ·Леонард Шос-

1З.О5 Х/Ф •Три ніндзя. За­

Оздоровча

Х/Ф •Амазонія•

Їмо вдома

ливці за nривидами•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.10 Сnорт 08.10 Обережно, модерн! 09.05 Каламбур 09 ЗО Т jc •Мисливець за

08.45 Х/Ф «Леонард шос-

валеопага

Т/с •Дружна сімейка•

15.50 Мjс •Сnравжні мис-

2З.ОО Факти

07.10, 08.50, 12.20, 20.10, 2З.ЗО, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40, 23.40

10.ЗО

Вікна У nошуках nригод

07.45, 08.45, 12.45, 18.45,

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07.00 М/с •де Кармен СанДієго?• 08.00 Полундра! 08.30 М/с •Харрикейни• 09.00, 20.ЗО, 2З.ОО Мультфільм 09.30 М/с •Муміі nовертаються!» 10.00 Єралаш 10.30 Рятуйте, ремонт! 12.00 Концерт •Хороші жар-

години

Принциn доміно

17.55 Т/с •Солдати-З•

1З.25 Т/с •Кобра-11• 14.ЗО Т/с •Ейр Америка" 15.З5 М/с •Злюки бобри•

10.15 Ділові люди

СТБ Т/с •Карабінери• Вікна

22.ЗО Вікна. Сnорт

•Чарівний світ Текса Ейворі» 07.25 Ранкова гімнастика

Час коментарів 08.1 О Кабінет 10.00-19.00 Час новин що­

06.00 07.00 07.10 08.00 08. 15 09.20 10.20 12.00

22.40 д/Ф •Останній міф• ОО.ЗО Tfc •Меш•

06.15, 20.45 Київський час 06.30, 0700, 07 ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

07.00 Mf<;

ти чоловіка»

23.30 Вікна 00.05 Швидкий гол' ОО. 15 Т/с ·Комісар Рекс•

17.40 Т/с •Пляж. Рятуваль­

тий»

щогодини

19.00 Репортер 19.15, 00.00 Сnортреnортер 19.25 Т/с •Менти-5• 20.20 Т/с •Солдати-З• 21.20 Х/Ф «Настав час уби-

джунгЛІВ»

тво''

«Десяте королівс­

дить,

там

янгол

не

хо­

дить»

21.ЗО Х/Ф •Гаральд і Кумар Ідуть у в ід ри в • Футбол. Гол! Спортреnортер ОО ЗО Х/ф «Митниця•

23.20 00.20

СТБ Х/ф "рудий. чесний, закоханий>•

06 05

07.25

Т/с •державний кор·

ДОН»

09.25 Телефільм 09.55 Очевидець.

Неймовірні історіі 10.50 Рослинне життя

11.20 12.00 14.00 14.50 15.50

Їмо вдома

1.</Ф •Кортик• Іхні звичаї Своя гра Т jc •Державний кор­

дон•

17.20 Телефільм 18.00 Очевидець.

Неймо­ ВІрні ІСТОріЇ Т.'с «Марш Турецько­

19.00

го"

21 ОО д/Ф «Хто ви, містере Рід?"

22.00 ОО. 15

Хjф •Дежа вю• Автостиль


11.06 ~· Колектив ТОВ ссБроварськи~ ..

13tтаємо

ДБК «Меркурій» щиро вітає голову правління, Почесного громадянина міста Бровари, депутата Броварської міськради, Заслуженого

Володимира Федоровича ПРИХОДЬКА,

будівельника України

П/П

БЄЛІКА

ДАРМОГРАИ

перший заступник

10.00-1З.ОО

Олексій Іванович

голови адміністрації

2-й поверх

КРАВЕЦЬ

заступник

10.00-1З.ОО

Юрій Григорович

голови адміністрації

каб.

ДІДЕНКО

голова

Вівторок

2

Добра тобі, любий, усміиюк доволі. Во людям багато для щастя пе треба Сі.меіlпого затишку, мирного пеба, Щоб тебе у житті не торкалося лихо, Живи tіовго·довго усім пам па втіху!

...

Понеділок

1

Всією родиною тебе .ми вітаємо, Довгого віку і щастя бажаємо. Щоб сопце і зорі плекали тепло, Щоб завжди здоров'я у тебе було, Щоб смутку не знав ти - просимо в долі,

З любов'ю і повагою

Години прийому

Посада керівника

керівника, який

тижня

веде прийом

чоловіка, турботпивого батька, люблячого дідуся та прадідуся з ВО-річним ювілеєм.

з днем народження! Вичи.мо Вам Віку довгого і щастя, Добромрадістю обігрітого, Долі світлої н.езрадливої! Хай благополуч •tя.м І щедрота.ми зе.мпи.ми Буде повпа чаша Вашого життя! Хай будуть рающ Jолоті, Хай будуть славпі перемоги, І хай завжди Вам у житті .Іf.Щасливі стеляться дороги!

227 2-й 1G.00-1 З.ОО каб. 127 1-й

з

Середа

Микола Федорович

адміністрації

4

Четвер

КУШНІРЕНКО Юрій Іванович

керівник апарату адміністрацїі

5

П'ятниu,я

ФЕЩУН

заступник

10.00-1З.ОО

Олександр Валерійович

голови адміністрацїі

каб.

Субота

6

поверх поверх

10.00-1З.ОО

каб. 221 2-й noвepxjl 228

2-й поверх

За окремим графіком

ПРИЙОМ

ГРОМАДЯН головою Броварська\ райдержадміні?трації у примІщеннІ ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА адміністрації, каб. 127. Контактний телефон: 5-2 "1 -В О .

-

дружина, дочка Надія, внучки Тетяна та Олена, правнучка Іринка.

ІНВАЛІДИ ТА УЧАСНИКИ ВЕЛИКО'і ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ПОЗАЧЕРГОВО.

&реаарс•ний аааовий мІс•врайвнний qентр аайннтостІІ•ормvс

Виборці, О О «Громадський контроль•, друзі щиро вітають депутата міської ради, активіста громадського· життя

Олександру

ВолодимИрівну

ЯРОШЕНКО з усnішним закінченням Національного університету КіМ та отриманням диплома з відзнакою за кваліфікацією бухгалтера-економіста.

Бажаємо успіхів в усіх добрих почrтанпях, віримо, що пабуті зпаппя у поєдпаппі з великим

життєвим досвідом, припциповістю, чесністю, заzострепиJІІ почуттям

справедливості служитимуть на благо виборців, усієї громади .міста.

ПІДПРИЄМСТВА МІСТА ТА РАЙОНУ НА ВІЛЬНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ТА ВАКАНТНІ ПОСАДИ ЗАПРОШУЮТЬ ТАКИХ ПРАЦІВНИКІВ:

N2

Вільні робочі місця

КіЛЬ·

П/П

та вакантні посади

кість

1 2

Арматурник

12

Аnаратник дозування

з

з

Бетоняр

4

4

Вантажник

Водії

20 34

6 7 8

Електрогазозварювальники

З7

Електрики

60

Кондитер

9

Лицювальник -nлит~ ник

10 11 12

Маляр

4 6 21 4 9

Машиніст бетононасосноі

до vваrи акцІонерів!

що заrапьнІ збори акціонерів відбудуться 28 липня 2005

Заrапьні збори акціонерів відкритого акціонерного това­ риства ссБровари-мопоко» від­ будуться 28 липня 2005 року

~@

року о

15.00

за адресою: Ки­

ївська обл., м. Бровари, вул. Щопківська, 4, в приміщенні адміністративного

Затвердження

вариства, пов'язаних зі збіль­ шенням розміру статутного фон­

14.00

до

14.45

посвідчує особу (паспорт), дові­ реність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинно­

за

Монтажник

15 9 26

Муляр

з

Овочівник Пресувальник

15 12 11

Рихтувальник кузовів

з

с. Погреби.

Слюсарі

76 11 21 26

необхідно обов'язково

26 27

Фрезерувальник

заробітна плата від

600

2005

Всім

зового

господарства

мешкання

для

у

ваші

по­

ними

відповідних робіт. Підключення до газопостачання

абонентів

грн.

після

проведення

монтних робіт буде

ре­

проводитись

за виконання вами таки вимог:

1.

92. Тел.: 6-63-35.

Пофарбування

газопроводів,

прокладених по ваших будинках.

2.

Відсутність заборгованості за

використаний природний газ.

З усіх питань звертайтесь у Бро­ варську

філію

облгаз» за тел.:

ЕГГ

ВАТ

5-04-41

та

«КИІВ·

«04».

Адміністрація Броварської

ФЕГГ ВАТ «КИІ'воблrаз».

', n

Р

о

Д

А -)о: )'~;.~

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ ~ НІМЕЧЧИНА. Ціни наііІнижчі в регіоні. Сертифікат якості

MEIJII An•

АОМУ: стінки,

спальні, кухні, дитячі, вітальні. Ви­ робництво - Україна, Польща.

н~~ііШШW.Сj>. МІ&nІ Тел.:

5-94-40, 5-З6-14, 8 (044) 240-46-77' 8 (050) 444-49-58.

ААРЕСА: Броварськuх міської ma раііоиноі раА, раііоиної Аержавноі uмiнlcmpauii.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuії raзernu, Броварські міська і

paAu,

расюнна

АержаАмінісmраuія.

Михайлом

адресою:

·

смт.

Калита,

25,

у вказаний в

Шевченка,

лошенні час.

, ·

·

ТОВ ІІVКРІВТОЗІПqастинаІІ

12.00,

lll&~!Ш ~ ОО~з

що

трактори МТ3 (з ЗО % компен­

Са!Іією); сіnьrосnтехніку;

засвідчує

мотоцикnи; заnчастини;

5-91-53.

wини; акумуnятори.

РЕМ ПРИНОСИТЬ ВИІіаІІеННR

561-15-14.

за незрvцності мешканцим І Втрачене службове посвідчення працівника ВВС УКО N2 045648, видане 7.02.03р. на ім'я ШЕВЧЕНКА Михайла

центрапьної ІІастини міста в зв'нзкv з nереОон ми

в постаqанні епектроенерrїі

Леонідовича, вважати недійсним.

2005 Р.

в травні-ІІервні

І Втрачений державний акт на право

Перебої в енергопостачанні пов'язані з будівництвом житлово­ го будинку по вул. Грушевського, 7. Будівельні роботи проводить Броварський завод будівельних конструкцій. При проведенні зем­ ляних робіт були пошкоджені ка­ бельні лінїі напругою 10 кВ від під­ станціі <<Княжичі" 110/З5/10 кВ до РП-1 О кВ N2 З, які проходять по те­ риторїі будівельного майданчика. Працівники РЕМ доклали макси­ мальних зусиль для відновлення електропостачання

..... УІІС:оіЕІІ ~ IIJL8

с:=:- і . .

Комn'іотер

.:· . ,'

~rг-<1·;· t~j~ '·,І 1

'---···,

(...'\.... ·-:'~

N~ 085114, виданий · БроварсJ ... 1 міською радою за реєстраці'НИl) N~ 229З від 28 грудня 2001 року н~ КВ

Олега Степановича СЕМЕНЦЯ, вважап•

недійсним.

-...,._.;.

І Втрачений Державний акт на право приватної власності на землю за N~ З07 від

20.10.1998

ською

·;:-::--..,, r:=====

;?~-r~2~ Н8 38MOВJ18HHR

\о,.,ЩW

року,

міськрадою

виданий за

Бровар­

реєстраційним

N~ 164 від 18.05.1999 року на ім'я Оnек· сандра Іванов.ича ПОЛИВЯНА, вважати недійсним.

І Загублений сертифІкат на право на

Земельну

..---------·-·-------

;

приватної власності на землю, серія ІІІ

сnоживачам

нашого ·міста.

частку

(пай).

серії

КВ

О 120979. виданий Броварською ра· йонноЮ державною адмІністрацІєю від

N2

4.11.96 ·року

за N~

481

на ім'я ХОМЕНКА

Миколи Олександровича і зареєстрова­

ний

16. 12. 1996

року в книзі реєстраціі

сертифікатів на право на земельну час­ тку (nай) за N~

375,

вважати недійсним.

І Свідоцтво про право на спадщину N~ 2 1820 (АЕЕ Ng 964040), видане Броварською державною нотаріальною конторою

21

2001

грудня

року на ім'я

КОНДРАТЮКА Віктора Вікторовича, вва­

жати недійсним.

j

«КиІ·вськиИ

обласний

благодІйний

Gf ИомnяекnnочІ

І.ао~~-;;;; пи!

фонд «Наша доля" {Код 2168З6З5) прий·

в HDV111VKИ

і &E3KOWTOBHD І

няв рІшення прu свою ліквІДацію (Прото·

.•

і ПDКІЩІІі!І!ЩІМ І

!.'::(ВитратнІ матерІапн

(3" С8РВІСН8 ODCJIVI'OBVВBKHII 01,1

07400, КuІвська об/\., м. &роварu, буАьа. НезаАежносmі, 2 .

сільського rocnoAapcmвa 4-02-92; nромисловості і лuсmів і масової poбomu 4-04-81; бухгалтерія, юи:::~:::шш:юш:::жJ npuuoм оголошень 4-23-26; e-mail: hewllfe@realtel.пet.иa • Редакція не завжди поділяє позицію автор/в. numaнь,

За точність викладених фактів вІдповідає автор. 1\uстування з чuтача..чи

Мініс­

Укра·Іни

Адміністрацін Ііроварськоrо

BiAAiAu:

- на сторІнках газети. • За зміст реІtла.ІІІu відпов/8ІілІ>іІІtть несе р~кла.модавець. •

61285

документ,

Ре.&акmор: 4-03-76. ЗасmуІtнuк реАакmора: 4-21-34.

соціальних

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

справ

Адреса: м. Київ, Бортничі, вул. 1-го Травня, 1-А. Тел.: 8 (044) 561-14-49,

перекрити

виконання

внутрІшнІх

зиціями nросимо звертатис-·.о<­

особу, сертифікат акцій.

домовласникам

безпечити допуск працівників га­

прийом

представником

Степановичем. З своїми пропо­

Для участі в зборах необхідно

року бу­

крани біля газових приладів та за­

Адреса: м. Бровари, вул.

Кірова,

червня

відділення

здійснено

ТЕРПЕЛИВЦЕМ

про спостережну ра­

Реєстрація акціонерів з початок зборів- о 14.00.

де відключено газопостачання на

13 20

Штукатур

25

тра

ДО 1З.00 В

10.00

селищного

буде

громадян

Про внесення змін до поло­

правління,

У зв'язку з проведенням ремон­ по

МІліції

р.

ду.

тних ребіт на газопроводах у пері­

Віктор

жень про правління, про голову

ШановнІ меWkанці с. norpe&м!

од з

2004

Про внесення змін до стату­

Тел. для довідок:

Машиніст крана

жителями

Калита в приміщенні Кали­

тянеького

р.

ня в новій редакціі.

5-30-16.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 25

Формувальник залізобетонних виробів

(04494)

з

голова

р. З

17.06.05 смт.

про

ту товариства шляхом викладен­

мати тел.:

2004

правління

голови та членів правління, реві­

го законодавства (для представ­

ників акціонерів).

голови

зійної комісїі.

5.

зв'язок

міський

Олександрович АНТОНЕНКО за телефоном: 5-32-47.

З. Обрання органів управління та контролю: спостережноr ради,

за місцем прове­

дення зборів. Для реєстрацїі необхідно мати документ, що

з

Токар

їх з

міста

5.

Затвердення звІту за

4.

Реєстрація акціонерів та представників проводиться

Машиніст екскаватора

Столяр

2.

ду.

Підсобний робітник

Звіт

роботу за

результатІв

Внесення змін до статуту то­

лефонний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

підписки на акцїі.

Довідки

Машиніст автокрана

Боженка,

корпусу

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

15 червня 2005 року з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий те­

за адресою: м. Бровари, вул.

ВАТ «Спецбудмонтаж-503».

2.

5

Машиніст бульдозера

ВІТ кСnеqІІJ.МОІІТІІС-503н

установки

расюнна

Прізвище, ім'я, по батькові

Дні

N!

жителя села Вільне, коханого

Володимира Івановича

.

fрафік осо6истоrо nрийому rромаА•н керівниками &роварськоі районної Аержавної аАміністраціі

1!11

кол зборІв засновникІв N~ р

).

Претенз11

кредиторІВ

1 від 14.09.04 приймаються

лІквідаційною комІсією протягом 2-х МІ· сяців з дати публікації цієі об'яви за ад­ ресою: м. Бровари, бульв. Незалежності,

1~

~ Друк oфcemнuu. Обсяг І Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у

ma

сnравах

npecu

інформаuїі Кuївської

облАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

1896 1900

прим.


#46 2005  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you