Page 1

СЕРЕДА

14 червня

2000 р. N2 46 (9145)

Виходить

з 17 1937

квітня року

Ціна договірна

Газета

·

Броварських

Як уникнути енергетичної кризи Президент Леонід Кучма взяв участь в

нараді з питань паливно-енергетичного комплексу, на якій також були присутні Прем'єр-міністр Віктор Ющенко, Голова Верховної Ради Іван Плющ, керівники міністерств і відомств. Глава держави не­ гативно оцінив роботу уряду в енергетичній сфері і заявив, що Кабмін не використав можливості для нормалізації ситуації в па­ ливно-енергетичному комплексі. Президент зазначив, що не дозволить використовува­

ти паливно-енергетичний комплекс деяки­ ми високопосадовими чиновниками і керів­ никами місцевих органів влади для одер­ жання політичних дивідендів. Леонід Кучма закликав уряд встановлювати прямі контак­ ти з Росією, Казахстаном та Азербайджа­ ном на постачання газу, відмовитись від

послуг різних офшорних компаній.

Перед ООН ми вже не боржники Україна сплатила Організації Об'єднаних Націй необхідний внесок для поновлення права голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якого наша країна була позбавлена з 1 січня цього року у зв'язку із значною заборгова­ ністю перед цією організацією. Цей крок України, зроблений в умовах складного еко­ номічного становища нашої держави, висо­ ко цінується міжнародною громадськістю.

Українські ядерні боєго­ ловки, виявляється,

коштували грошей Президент України Леонід Кучма доручив уряду створити слідчу комісію з метою з'я­

міської та

районної

ЦЬОГО РАЗУ на семінар-нараАу керіВНИКИ ГОСПОАарств району зібралисн в селі Тара­ сінка біля центраАЬної СіJАИби товариства з обмеженою вЦповЦаАЬністю "Arpo-2000'~ Разом з першим заступником начальника управліннн АПК району Петром Михайлови­ чем ТаАавірою воІШ ознайоми­ лися з роботою труАових ко­ лективів ТОВ "Arpo-2000'~ ДПЗ "Плосківський'~ ТОВ "Руса­ нівське'~ ТОВ "Красилівське'~ Керівники цих господарств охоче розповідали колегам про організацію і хід заготівлі кормів, догляд за посівами ку­ курудзи, кормових і цукрових буряків, овочів. Так, Микола Петрович Миронець - голо­ ва ТОВ "Агро-2000" поділив­ ся досвідом вирощування овочів у закритому грунті. - У нашому господарстві, - підкреслив він, - лише два гектари теплиць. Але і від них ми маємо неабияку вигоду. Вирощуємо огірки, помідори, кабачки, ранню капусту, ре­ диску. Щодня на ринок відпрgвляємо п'ять машин з овочами.

Хочу зазначити, що в ТОВ відбулися значні зміни на краще. Тут засіяні і добре доглянугі всі орні землі. Мають непогані перспективи на врожай озимі і ярі зернові, овочеві культури. Повним хо­ дом ведеться заготівля кормів

"Arpo-2000"

для громадського тваринниц­

тва. Працює цілий кормоза­ готівельний комплекс: три ко­

сарки, гребки, підбирачі. Якщо два роки тому в "Жер­ дівському" не було чим году­ вати худобу, то нині, по всьо­ му видно, що тут будуть зи­ мувати з кормами. В минуло­ му році підживлені бага­ торічні трави нині дають не­ погані врожаї маси. Уже з першого укосу кормавироб­ ники планують заготовити по

одній тонні сіна на кожному гектарі.

рад, районної державної адміністрації

При виїзді із Жердови ліворуч розкинулася 40-гектарна площа чистої озимої пшениці. - Цю землю, - каже ди­ ректор ДПЗ "Плосківське" Петро Федосійович Волоха, - ми орендуємо у фермера Василя Мельника. Саме звідси почався марш­ рут учасників наради по плос­ ківських полях. Зрозуміло, з особливим захопленням ке-

тарі. А які чудові тут кормові і цукрові буряки! Вже закінчу­

зеленої маси на кожному гек-

і 150 поросят. Взято курс на розведення свинарства. Для цього тут чимало вже зроб­ лено. Зокрема, переобладна­

ють другий обробіток їх. На

но приміщення для утриман­

кожному гектарі заплановано

ня свиней,

зібрати 1200 центнерів ко­ ренів. На овочевих плантаціях ми зустріли бригадира Володи­ мира Васильовича Волоху. Він сказав: "Маємо капусти - 60

головки вартістю З млрд. доларів. На думку Л.Кучми, державний бюджет України втра­ тив ці гроші. Порядок передачі Росії ядерних боєза­

рядів був визначений у тристоронній заяві про ліквідацію в Україні ядерної зброї. Цей документ, підписаний президентами Украї­

ни, Росїі і США в 1994 році, підтверджував без'ядерний статус української держави і визначав механізми компенсацїі за переда­ не Росії ядерне озброєння. У Москві з подивом сприйняли заяву Пре­ зидента України. МЗС Росї1. заявило, що пи­ тання про компенсацію за стратегічні ядерні

На пленарному засіданні з інформаціями виступили пер­ ший заступник начальника управління АПК району Пет­ ро Михайлович Талавіра, на­

чальник управління держав­

рівники оглядали добре догля­

гектарів, столової моркви 15, огірків - 10, столових бу­

нуті посіви кукурудзи, кормо­

ряків

вого буряка, підсів люцерни під однорічні трави, якої в гос­ подарстві 400 гектарів, у тому числі на площі 150 гектарів її

20

-

квітня

у кращі аг­

монт.

гербіцидів тут не застосову­

вали. Як сказав Петро Федо­ сійович, вони дуже дорого коштують. Тому всі площі

сільськогосподарських куль­

баєзаряди урегульоване відповідно до ро­ сійсько-української угоди. Хоча процедура взаєморозрахунків ще продовжується. Ос­ тання домовленість була досягнута в Києві

16

лютого

2000

року представниками

міністерств фінансів, по якій Росія зобов'я­ залася списати частину заборгованості Ук­

раїни перед Росією на суму ларів.

1099 млн. до­

Переконлива перемога На міському стадіоні «Спартак>> відбули­ ся змагання на Кубок області з легкої ат­ летики за сприяння управління з фізичної

культури та спорту облдержадміністрацїі. У змаганнях взяли участь 258 легкоатлетів, які представляли 14 регіонів Київської області.

Команди нашого міста й району мають у своєму здобутку найбільше призових місць. Із ЗО видів програми 18 перших місць - у легкоатлетів Броварщини. (Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспондентів •Нового життя»).

сиротам в Україні на чолі з

п. Марією йовик. У

28 осе­

редках товариства небай­ дужі ентузіасти цієї справи намагаються розв' язати проблеми 1ООО сиріт, інших знедолених дітей, роздаючи їм матеріальну допомогу від спонсорів.

Нещодавно 39 маленьких броварчан та жителів нашо­ го району одержали гроші від сімей, котрі опікуються ними: листуються, надсила­

ють посилки. А дитячому бу­

динку сімейного типу По­ плавських, що у Гоголеві, навіть виділили кошти на бу­ дівництво нового, просторо­ го житла. Тому у малому залі міськвиконкому, де гості

-

подружжя Марія та Іван

Йовики, пан Мирон Луци­

шин, казначей Ольга Мороз спілкувались із дітьми,

цукрових

згідно з укладеним тут

виплачують

лості

п'ять мішків цукру. Такий розрахунок вигідпий і для гос­ подарства, і для людей. Далі маршрут пролягав на

дарстві 3500 голів, у тому числі - 1ООО корів. Нині тваринам згодовують

сільгоспугіддя ТОВ "Красилів­ ське". І тут відбулися помітні зміни на краще. По всьому видно, голова товариства Ва­

140 тонн зеленої маси за день. Косять багаторічні бабово­ злакові трави. Вирощено овес раннього посіву на площі 150 гектарів. Кожен з них видає щонайменше 200 центнерів

ли своїми виступами заступ­

допомоги

вирощених

договором

рають у стані воскової стиг­ і використовують як цінний корм для великої ро­ гатої худоби, якої в госпо­

ник,

міського

В.М.Троценко

голови

і депутат

Косенко. Обговорювалися питання виробництва і заготівлі кормів, догляду за посівами тур, стан літньо-табірного ут­

буряків

механічним способом знищу­ ють бур'яни. Кукурудзу зби­

ник голови райдержадміні­ страції Анатолій Тихонович

У ТОВ "Русанівське" озна­

гектар

механізованими ланками, які

ри. Туга за далекою бать­ ківщиною, бажання допо­ могти її народу подолати кризу виливається нині у літніх американців, жителів Канади з українськими прізвищами у конкретні

У роботі семінару-наради

йомилися з доглядом за по­ сівами цукрових буряків, а та­

кож побачили підсів люцер­ ни під ячмінь. До речі, за один

за спеціальними

теплоти і добра. Її підтрима­

райдержадміністрації Віктор Анатолійович Дядюк. взяв участь перший заступ­

Відвідали також літній табір для утримання худоби. Нині сюди виведена вся ферма. А на їі території проводиться ка­ пітальна дезинфекція і ре­

ротехнічні строки. Причому,

закріпили

гектарів". Так що

ної ветеринарної медицини

і ходити, і працювати є біля

ють кукурудзу, яку починали

сіяти

- 10

чого.

підсіяли нинішньої весни. На площі 1000 гектарів вирощу­

відчувалась особлива аура

товариство

свіжос­

вироби.

Доброчинство - одна з типових рис нашої діаспо­

ють

-

печені хліб і булки, макаронні

силь Петрович Паюк доклав чимало зусиль для того, щоб вивести худобу на літньо-та­ бірне утримання. Є в госпо­ дарстві також

41

свиноматка

ршчання худоби. Минула

весна

принесла

хліборобам чимало випробу­ вань. Трудівники села склада­ ли

перший

екзамен як

Зміни у власпості на землю та майно уже на перших по­ рах сприяли кращому веден­

ню робіт на п6лях. Інші ж випробування негодою,

-

шкідниками

до

спричинили

неабияких ускладнень.

Певно, що ці нерідки перші удари,

ускладнення

Галина ПОЛЯКОВА.

Затримав зарплату плати компенсацію Верховна

Рада

Українu

nідnриємств,

заснувань

nрuuняла Закон "Про ком­

організаuіU, що знаходять­

nенсаuію

ся

громадянам

ратu частuнu

ут­

nрuбутків

на

госnрозрахунку,

nорушенням

хунок

відnовідних

термінів їхньої вunлатu".

жетів

на

зв'язку

з

і

об'єднань громадян за ра­

у

ління. У свою чергу етнічні ук­

спи­

у їхній одвічній хліборобській справі.

котрі щиро подякували ми­

лосердним людям за турбо­

не

нять зусиль трудівників села

міської ради П.М.Кирієнко,

ту про підростаюче поко­

са­

мостійні, приватні господарі.

'

ДІАСПОРА ДАJІЕКА І ІЯИ3ЬКА

вчинки. Наприклад, у Бро­ варах добрим словом згаду­

лівське" В. П.Паюка. Нас зу­ стрічали хлібом-сіллю на ви­ шитому рушникові, пригоща­ ли продукцією, яку тут поча­ ли виробляти. Це

сувати, чому декілька років тому в Росію

були безкоштовно відправлені ядерні боє­

посіяно кормові

культури для їх годівлі. Приємне враження на всіх справила гостинність тутеш­ нього керівника ТОВ "Краси­

бюд­

nідnриємствах,

Відтеnер громадянам буде

що

комnенсуватися

бюджетів і з uільовuх соu­

втрата

фінансуються

частuнu nрuбутків у зв 'яз­

іальнuх

ку з затрuмкою їхньої вu­

ясно, якuм чuном будуть

вчитися рідній мові,

nлатu

nрuтягнуті до відnовідаль­

бути

подякувати своїм доброчин­

цям, котрі тішаться з листів з далекого і милого їхньому серцю краю, де пройшло ди­

тинство і залишились юначі нездійсненні мрії.

Шанованим гостям проде­ монструвала

виставку

ви­

шиванок вчителька обслуго­

вуючої праці ЗОШ

NQ8 ОЛ.

Савченко, де були роботи її учнів

-

серветки, рушники,

а також власноруч майстер­

но

вишиті

портрети

Т.Г.Шевченка, Б.Хмельниць­ кого, ікони. Ольга Петрівна подарувала їм на згадку гар­

ний рушник з написом: "На щастя, на долю". Наталія ГОМЕНЮК.

на

одuн

місяuів. Прuчому хунок

власнuх

і

більше

-

за ра­

коштів

ності

вuнні

в

Покu

uux

раїнці закликали молодь

патріотами своєї Батьківщи­ ни і, звичайно, не забувати

фондів.

з

не

затрuмках

із вunлатою комnенсаuїі ...


___

•~--~~f!171!-т;J~--~rn;~~~ .,-~"'~ -~~;u-'йh~"'"""'.g '"J\%Ф:!Мi~--,..._Wiii m~ ., , - - · '"'ВІІ!ІІІ!ІІ!\!!~~~11!111!11!\!!~І!І!!ІІ!!!!!ІІІІІ!!!!!!І!JІі!ІІІ!!!Іі

травня У міськрайонному центрі зайнятості

31

відбувся семінар з начальниками відцілі в

глянуто питання щодо стану ринку праці

червня У рамках заходів, передбачених міськвиконкомом до Дня захисту дітей,

об'єднанням підліткових клубів відцілу у справах сім'ї та молоді міської ради про­ ведено конкурс малюнків на асфальті "Моє дитинство" і конкурсно-ігрову про­ граму. У цей же день у клубному об'єд­ нанні "Джерельце" центру соціальних служб для молоді організовано конкурс "Світ очима дітей". Усіх переможців на­ городжено призами.

5

червня Відбулася нарада з керівниками кому­ нальних служб міста під головуванням за­ ступника міського голови П . В . Гонтарєва,

в роботі якої взяв участь міський голова І.З.Петренко. Розглянуто низку важливих питань, зокрема про підготовку служб міста до роботи в осінньо-зимовий пері­ од, механізм введення нових тарифів на теплопостачання та комунальні послуги,

а також в зв'язку з цим узгоджену робо­ ту з відділом житлових субсидій щодо на­ рахування субсидій . Обговорено питан­

ня зовнішньої реклами у місті та роботу, що здійснюється з благоустрою Броварів. Насамперед було відзначено, що за п'ять місяців ц . р. спеціальним відділом з конт­ ролю за станом благоустрою здійснюєть­ ся постійний контроль за зовнішнім бла­ гоустроєм територій, розміщенням об'єктів торгівлі та зовнішньої реклами. За цей період за порушення правил бла­ гоустрою території міста згідно зі стат­ тею 152 Кодексу України про адміністра­ тивне правопорушення притягнуто до ад­

мінвідповідальності 185 осіб . 7 червня Міським головою І.З.Петренком прове­

дено оперативну нараду з керівниками структурних підрозділів міської ради, на

якій заслухано низку важливих питань із забезпечення життєдіяльності міського господарства. Іван Зосевич детально проаналізував стан справ щодо оздоров­ лення жителів міста, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, проінформував про демографічну ситуацію у Броварах, стан справ із виплати пенсій. Слід підкреслити, що за два останні місяці пенсії стали виплачувати у повному об­ сязі за один прийом і без затримок. За підсумками обговорених питань дано відповідні доручення , намічено конкретні

...

плани на наступні два тижні.

новлення і визнання ви-

кий І\tеталургійний комбінат та ш. У числІ. усшшних розробок

дався важким і

у 1999 роцІ стало освос ш~я ви-

' "

' '' '

'

'

'

-~

підприємству треба здійснити попереднє обстеження щодо запровадження системи обігового водопостачання - ця по-

слуга тут надається бсзкош :· товно.

Гадаю, що читач разо~1 зі

тернистим. Команда одно-

робн~цтва вентиляторнш ,гра~ дирш прод)гктившстю 250 .1 за

мною твердо переконався, що за по ібниии підприєrvtницьки-

стійно попов-

нювалася ен-

раїні не вироблялося. Викорис-

тання вентилятора зі спеціаль-

)І.!И струюурюш усшшне маи-

ту з іастами,

ним тихохідним двошвидкісним

1 оезпосередш:~.t працшникам .

свої сили на

стільки економічною, що вона

різних напрямках діяльності. Як ка-

зразу стала лідеро:vt у цьому класі . Тож не виnадково портфель за;\ювлень поточного року

жуть у народі:

зр іс більш ніж ІІап олов ин у і

спроб у в а л а

у місті. Присутніх ознайомлено з основ­ ними статтями Закону України "Про зай­ нятість населення", обговорено пробле ­ ми щодо надання додаткових гарантій соціально незахищеним категоріям насе­ лення (бронювання робочих місць) , по­ рядку подання звітів до центру зайнятості

1

ською маркою. Серед них - ВО "Рівнеазот", "Черкасиазот", "Полтава газодобува пня" , Сімферопольська ТЕЦ, Алчевсь-

думців, яка по-

кадрів підприємств, організацій та уста­ нов міста й району, на якому було роз­

тощо .

ний орієнтир. Але, на превелики й жаль, шлях до ста-

t4.o6 -- -----2о,ііо]

годину, чого до цього часу в Ук-

nриводом зробило градирню на-

д

.

. .

.

бу;·нє. ВІД них користь І державІ,

Тут колектив свосчасно отрІt~Є

зарплату. Створено належш

виробничо-побутові уl'юви, з роботи і на роботу - на транспорті товарис тва. Безп ереч н о, прq блем

-

вище голови . Недо­

сконала податкова система про­

ПЕВЕН, що й нині значна частина наших людей неодноз­ начно ставиться до підприєм­ ницької діяльності . З перших днів ринкової економіки з'яви­ лося стільки всіляких комер­ ційних структур, які живилися за рахунок по се редницьких по­

слуг (купи - продай), що немож­ ливо було Ші перших порах ро­ зібратися, хто с хто . Але в бур­ хливому океані нової форми власності вже тоді подув свіжий вітерець, флюгер якого вказу­ вав на· розвиток виробництва. Не відшукати щось і вигідно продати, а виготовити корисну

річ, конче потрібну суспільству. Саме з таких позицій група ен­ тузіастів у 1990 році на тепло­ енергетичному ринку заснува­

ла МП "БРОТЕП", яке в ході своєї діяльності виросло в сучас­ не акціоне рне товариство "СП "БРОТЕП - ЕКО" . Одним із за­ с новІшків був нинішній пре зи­

депт фірми М . С.Гришук . Ми­ хайло Степанович згадуL, що на той час в Украіні діяло лише ДВа ПіДПрИЄ!'ІСТВа З ВИГОТОВЛеН­ НЯ J\І<1Логабари11шх вентилятор­ них градирень, а решта облад­ нання надходила з Росії . Хімічна й

енергетична проl\ш словості

молодої незале жної держави терміново потребували вітчи з­ няних досконалих систем обіго­ вого водопостачання. Дуже ко­ ротко й популярно про суть цієї справи. З ~tетою обмеження с п оживання природної води, зме нш ення шкідливих викидів

сто гальмує , інколи не дає про­

НЕЯЕfКИЙ WЯІІХ і швець, і жнець, і на дуду грець. Окрім основного завдання розроблення технологій та ви­ готовлення градирень, зай~tали­ ся будівельно- монтажними ро­ ботами, пекли хліб, тримали па­ сіку, за рахунок якої добували ліки - бджолину отруту. У \99\ році розпочали будівництво власної виробничої бази, де на сьогодні створено умовимя ви­ сокопродуктивної та якісної праці.

Мабуть, має рацію Михайло Степанович. що не варто згаду­ вати минулі роки . Хоч вони були н елегкими, але нікуди н е по ­ дітися від тих обставин, які до­ велося пережити, а точніше, здолати. Головне - р езультат. А він є, і відчутний. Нині акціо­ нерн е товариство у склмі 43 працівників завдяки ро зумній і вдалій маркетингоnій політиці на увесь голос заявило про своє

становлення. ЛИше в минулому році колектив виробив і реалі­ зував теплоенергетичного об­ ладнання та відповідних комп­ лектуючих

на

загальну

суму

більше п'яти мільйонів гривень. Такий ріст, насамперед, зумов­ лений ти.м, що тут творчо , про­ фесійно, з позицій досягнень

допостачання, де основним еле­

сучасної технології підходять до розробки, проектування, рекон­ струкції і налагодження гради­

теrvшературний режим техноло­

гічних процесів . Водночас тре ­ ба підкреслити, що цей процес по зитивно

впливає

на

еколо­

гічну ситуацію в цілому, а та­ кож забезпе •1ус відчутну еконо­ мію коштів. Т ож заснов ники малого підприємства обрали правиль-

р ень малої, середньої та вели­

кої продуктивностей, камер зро­ шення промислових кондиціо­ нерів. Ця продукція користуєть­ ся в еликим попитом не лише на

українському, але й на ринках інших країн. Окрім поставок у Білорусь, Росію, Молдову, п а­ дійшли замовлення з Греції та Болгарії . Майже два десятки підприємств України використо­ в ують обладнання з бровар -

скл<JДає

8

Б ез перебільшення,

багато чого, якщо не все, три­ маLться па еmузіазмі, витримці ,

волі президента АТ М.С.Гришу­ ка. Не з добра, а через славноз ­

СТАНОВЯЕННІІ

у багатьох галузях використо­ вується принцип обігового во­

ментом є градирня . Ці установ­ ки здійснюють охолодження технічної води, оберігаючи об­ ладнання від швидкого руйну­ вання, а також забезпечують

дихнути.

вісний бартер, як каже Михай­

ло Сте панович , ще раніш е до­ велося відкрити магазин, який

понад

млн. грн. Мимоволі

виникає за пи­ тання :

чи

ви­

користову сть­

ся таке устат­ кування колек­ тивами нашого

міста? Дореч­ ІІО тут навести один

нюанс:

АТ " БРОТЕП­ ЕКО" значний обсяг комплек­ туючих з амов­

Заступник начальника проектно-конструкторського ля є на бровар­ бюро М.В.ВЕРБІВСЬКИЙ, начальник технічного ських підприє­ відцілу О.С.САПСАЙ, начальник відцілу маркетингу І мствах СП А.С.РОМАСЕНКО обговорюють виконання ! "Завод " Торг­ !'tаш" , ВАТ чергового замовлення. 1 "Завод к о~t у­ з часо~І пер е ріс у торговий нального устаткування", завод центр "З елений папуга". Ме ш­ " Про;чарматура". Це в свою чер­ кшщі навколи шніх будинків уже гу з абез печуL сум і жпикам до ­ н е уявляють себе без цього зак­ датков і робочі :-.-tі с ця, зарплату , ладу, де для їхніх послуг широ­ а звідси - бюджетні відраху­ вання. Користь місту очевидна. Проте броварські підприсl\tства

кий асорти;чент товарів. Та по­

лиш е два ра з и скористалися по­

жити й працювати. Не випад­

слуга;о.ІИ АТ "БРОТЕ П -ЕКО" . Давно - за вод порошкової rче ­ талургії, нещодавно і вагомо АТ "Бро вари-~юлоко". Та не це головне. У виробників тепло ­ е нергетичного обладна ння за­

мовників вдосталь, дуже відо1\ШХ і конкурентноспро~южних. За це Ї!\І честь і хвала. Цей коле ктив працюс рит­ мічно, якіс но і впевн ено . Тут навчилися прораховувати свої дії ІІа кілька ходів вперед, зв ер­ таючи особливу увагу на роз­ роблення технічної докуме1rrації ко!'ш'ютернюІ способом. Замов­ нику документація передасться

іншо:-tу М.С . Гришук не вмі t""­ ково броварчани обрали його де путато!'t міської ради ХХІ\1 с кликання .

Окріи щоденних

турбот народного обранця, Ми­ хайло Степанович багато зу­

силь, е н ергії вімає міському фонду nіДТрЮ1КИ ПіДПрИЄJ\ІІІИЦ­

ТВа, головою якого він є . У ро ­ зумному поєднанні виробничих

і гро:~.1адських обов ' язків керів­ ни к нов ої формації стверджує доцільність і снувашrя підпри є ­

l\Іства для в ирішення нагальних завдань сьогоднішньо го життя.

Сергій ПРИСТУПКО.

електронною поштою чи н а дис ­

конкр е тном у

Фото Олексія МІЛЬКА.

4%" .

знайомих - 0,3%, інших людей "Чи є с еред ваших знайо~шх ті, хто заз нав С l' ксуальноІ"О н ас ил­

ний педагОІ" ЗО Ш N2 9 Г. В.Власюк ро зповіла, що в їхній школі працює

ля : батьків - 3%, др уз ів - 9,7%, не знайом и х - 17,9%". Отже, жорстокість до дітей по·

"Телефон довіри ", де н а к ожни й дзвінок, за якюt б іль, непорозумі­ ння, невирішен і пробле ми в сім ' ї чи школі, віднав ідь дають п ідготов­

роджує у них пo•ryrrя ви ни , н ев н ев ­

лені фахівці . Дос відом роботи та­

неності в собі, с прия с фо рмуван­ ню пс и холо гі ч них комплексі в. Як наслідок, мас~ю деформований роз­ виток нервово- пс ихологі'!ної с исте­

кож поділились пси холо г П ТУ- 4

кеті .

Якщо

Під головуванням керуючого справами виконкому В.В .Абраменка проведено за­ сідання комісії з питань паспортизації, на якому розглянуто питання "Про хід доку­ ментування населення м . Бровари пас ­ портом громадянина України". Відзначе­ но, що на сьогодні у нашому місті доку­ ментовано паспортом України 54 682 жителів , залишилося отримати нові до­ кументи 15416 жителям . З метою приско­ рення цієї роботи вирішено підготувати листи керівникам підприємств, установ

та служб міста з проханням надання до ­ помоги своїм працівникам щодо обміну паспортів, скласти списки малозабезпе ­ чених категорій населення для виділен­ ня їм коштів на обмін паспортів . 7 - 8 червня З нагоди святкування Дня працівників легкої промисловості у виробничих цехах

АТ "Софія" та СП "Украмтекс" силами ко­ лективів місько го культурного центру "Прометей" даношість концертів за спри ­ яння відцілу культури міської ради. 8 червня Згідно з рішенням міськвиконкому від 06.06.2000 року NQ181 « Про надання ма­ теріальної допомоги громадянам, потер ­ пілим внаслідок вибуху в будинку NQЗ по

бульв.Незал ежності" , вдруге була випл а ­ ч е на допомога цим громадянам з а раху­

нок коштів, які надій шли на рахунок "Бла­ годійна допомога для ліквідації вибуху в будинку NQЗ". За результатами роботи комісіі з оцінки втраченого майна та ви­

nлати компенсацій, яку очолює перший заступник Л.А.Гринчук, Міністерством оборони також виплач ена компенсація за втрачене майно громадянам, потерпілим внаслідок ·

МЕТОДИЧН Е заня'!1'я на тему "Види жорсто кості щодо дітей" відбуло с ь у це нтрі со ціальних служб для молоді для соціальних п едагогів та нс ихологів шкіл міста.

Його м ета

-

спроба проаналізу­

вати ставле ння батьків до своїх дітей, зве рнув ши особливу увагу на аспе кт жорстокості . Н е секрет, що деякі горе-вихователі застосо­ вують як фіз ичне, так і емоцій не чи навіть сексуальне насилля, трав­

муючи дитину через побої або зав­ даючи шкоди її моральному здо­ ров ' ю . А буває , настільки байду­ же ставлят ьс я до си н а чи доньки,

нех1ують їхніми інте ресами, що, мабуrь, краще б лаяли й критику­ вали ( з в ичайно, заслужено ) . С т ат и с тичні дані, оде ржані

спеці алістами це нтру соціальних служб для молоді в результаті дос· лідження серед учн і вс ької м олоді міста, переконливо говорять про ак­

туальність проблеми . Так, на запи ­ тання : "Як поводяться з тобою бать­ ки ? ", діти відповіли : б' ють (палицею - 0,3%, кулаком - 2,6%, ляпаси 5,3%, штов хали ногою - 3%), лають брудними словами - б% , постійн о критикують - 29, І %. нагадують, що дитина небажана - 4,3%, байдуже ставляться - 5%. "Не задовольняють потреби : в їжі - 2%, в одязі - 6,6%,

медичн ій допомозі - ! %". " Чи сти­ кались ви з пробле~юю сексуально­ го насимя з боку: рідних - 0.7%.

ми

дитини ,

що

нроявлм є ть с н

у

підв ищен і й зб удже н ост і , н е ув аж ­ ності, стресово~rу стані . У'!асники м t>тодичногu за няття а ктивно обгово рили цю п роблему та шлях її виріШl'НІІЯ . Так. соціаль-

В . В .З і н•І е н ко, со ціальні п едагоги ЗОШ N2 2 Л.І .Луб інцова та ЗОШ

N24

Л.В . Швидка .

Тетяна КОВКРА.К, с пе ціаліст І категорії Брuварського міського центру соціальних

служб для м олоді


Із настанням тепла є нагода по­

Якщо абонент бажає залишити

говорити про оплату за спожитий

опалення на літній період, йому не­

газ і тарифи, які діють влітку.

обхідно звернутися з письмовою

Броварська ФЕГГ встановлює газові

книжки, уточнення проплати за спо­

заявою до філїі. Тим абонентам, у котрих по закінченні робіт з відклю­ чення, а саме після 10 травня 2000

лічильники в кредит. Довідки з цьо­

житий газ, наявність боргу, надання пільг, зміни кількості проживаючих чи опалювальної площі та ін. Хотілось би наголосити, що про всі зміни: опалювальної площі, кількості проживаючих, виїзді з бу­ динку (в разі відрядження, навчан­ ня, військової служби, хвороби), ку­ півля-продаж будинку (квартири), споживач повинен письмово повідо­ мити філію. Інакше перерахунок оп­ лати буде зроблено тільки з дня

Перш за все повідомляємо жите­

1 лютого

лям міста та району, що з

2000

року Броварська філія з експ­ луатацП газового господарства (ФЕГГ) виконує функціі Броварської дільниці «Торгового Дому .. газ Украї­ ни". Тобто, з цього числа всі розра­ хунки із населенням за спожитий газ проводить Броварська ФЕГГ ВАТ «Киівоблгаз». На сьогоднішній день діють зат­

для одержання нової абонентської

року, залишилося неопломбоване опалювальне обладнання, необхід­ но негайно звернутися у філію за

телефоном

5-04-46.

у місяць), куди можна звернутися

Бо за відсут­

ності акта на відключення котлів буде нараховуватися оплата за літніми та­ рифами. Докладніше зупинимося на оплаті

верджені постановою Національної

го питання можна одержати за те­

лефоном 5-00-97, 5-04-47. Повідомляємо також, що згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 р." N~ 1458111 від 17 лютого 2000 року ст. 62 з 14 березня призупинено надання пільг пільговій частині населення (крім ветеранів війни, учасників бо­ йових дій та репресованих, членів

комісіі регулювання електроенерге­ тики України N~ З10 від 10.0З.99 р. ціни на природний газ. що викорис­

но-побутові потреби. Вони станов­ лять:

- газ природний для побутових потреб та індивідуального опалення будинків за наявності газових лічиль­ ників- 17,5 коп. за 1 мз; - газ природний для побутових потреб індивідуального опалення будинків за відсутності газових лічильників- 19,0 коп. за 1 мз. Місячні тарифи з оплати спожи­ того природного газу населенням у

разі відсутності побутових газових лічильників становлять:

-

плита газова за наявності цен­ тралізованого гарячого водопоста­ чання (на 1 людину)- 1,86 грн.;

-

плита газова у разі відсутності централізованоr·о гарячого водопо­ стачання та газового воданагрівача (на

1 людину) -

З.48 грн.;

-

плита газова та водонагрівач (на 1 людину) - 4.48 грн.; - індивідуальне опалення в бу­ динках не вище 2-х поверхів (на

1

кв. м опалювальної площі в опалю­ вальний період-

-

2,09

грн.;

за надлишок площі

- 2,217

грн.;

-

індивідуальне опалення в бу­ динках не вище 2-х поверхів (на 1 кв. м опалюваної площі) в неопалю­ вальний період- 0,6З грн.;

-за надлишок площі- 0,82 грн.; приготування кормів та

-

підігрівання води домашній худобі (на голову):

кінь - 0,79 грн.; корова - 3,96 грн.; порося - 2,14 грн.; вівця 0,24 грн.; коза - 0.46 грн: По закінченні опалювального се­ зону працівниками Броварсько·і ФЕГГ проводиться відключення по­ дачі газу на опалювальне обладнан­ ня із пломбуванням відповідних при­ строїв та оформленням відповідно­ го акта.

Постановою Кабінету міністрів Ук­ раїни від 8.06.1996 р. N~ 619 •Про затвердження

норм

споживання

природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників" встановлено,

що норма споживан­

ня природного газу на опалення жит­

ла у неопалювальний період стано­

вить ЗО% діючої в опалювальний період. У той же час пільги на опла­ ту природного газу,

використаного

тися у ФЕГГ з питань подальшого на­ дання пільг по оплаті за газ з таки­

на опалення індивідуального житла

ми документами:

в неопалювальний період, не поwи­ рюються. З початком нового опалю­

1) Довідкою про склад сім•і; 2) Копією свідоцтва про народ­ ження неповнолітніх дітей (до 18

вального сезону зняття пломб та відновлення подачі природного газу буде проводитись працівниками Броварської ФЕГГ з оформленням відповідного акта. У випадку вияв­ лення самовільного зриву пломби та відновлення подачі газу на опалю­ вальні прилади абонентам нарахо­ вується оплата з моменту останньої

перевірки, (або дати відключення і опломбування опалювального об­ ладнання) за тарифом, що діють у літній період. Тут не можна не наголосити, що ці питання стосуються тільки або­ нентів, котрі не мають газових лічильників. Отже, перевага сплати за спожитий газ за лічильником оче­ видна. Опалювальне обладнання у таких абонентів не відключається, бо вони сплачують фактичну вартість

спожитого газу. Радима тим нашим абонентам, котрі ще не мають лічильників, встановити їх. Користу­ ючись нагодою, повідомляємо, що

років);

З) Копією посвідчення; Абонентською книжкою;

4) 5)

Паспортом власника будинку

(квартири).

Броварська ФЕГГ повідомляла про це у місцевій газеті, індивідуаль­ но при знятті показників лічильників, були оголошення по населених пун­ ктах. Тому тим абонентам, котрі ще не звернулися у філію, необхідно терміново представити вищевказані документи. Інакше пільги нашою філією даному абоненту надаватися не будуть. Прийом населення працівниками служби обліку проводиться за адре­ сою: м. Бровари, вул. Київська, 292. Прийомні дні: середа, п'ятниця (з 7 по 24 число кожного місяця). Крім того, в кожному населеному пункті району в приміщеннях сільських рад проводиться прийом абонентів пра­ цівниками служби обліку (1-2 рази

- бО млрд. куб. м (разом з об'ємом газу, який постачас МЕК "ІТЕ­

РА" і заробленим за траюитні послуги).

нашій державі за знач1ю вищими цінами

казниками лічильника. Спеціалісти

(у два рази), ніж країпам Західної Євро­

філіі щомісяця знімають показники

пи. Так, у жовтІіі 1999р. Росія продавала

чам проводити оплату за показни­

од.

Україна

лічильники, проводять оплату за по­

порозумінь, рекомендуємо спожива­

сімей загиблих учасників бойових дій та громадян, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­ фи.) Законом установлено, що у 2000 році при наданні пільг даній категоріі населення, до членів сімей відно­ сяться: дружина (чоловік), непов­ нолітні діти (до 18 років). У зв'язку з цим усі абоненти-пільговики повинні були до 15 квітня 2000 року зверну­

млрд. куб. м російського газу па рІК, а

Як монопольний пост«чальник газу в Україну російська cropuнa продає його

лічильнио<ів. Тому, для усунення не­

за використаний газ у даний пері­

ціна на імпортований газ. Потрібно заз­ начити, що Україна є пайбільшим імпор­ тером російського газу серед країн Євро­ пи. 19 їі країн споживають 110 - 120

Ті абоненти, котрі мають газові

звернення.

товується населенням на комуналь­

Однією з причин кризового стану на ринку енергоносіїв є непомірно висока

ками, які зафіксовані наприкінці місяця нашим працівником у відо­

мості та абонентській книжці. Про­ хання до всіх абонентів філії, що мають лічильники, безперешкодно допускати у свої житлові приміщен­ ня наших працівників, які повинні пред'явити службове посвідчення. Хотілось би додати, що якісне та своєчасне забезпечення природним газом значною мірою залежить від самих споживачів. Постановою Ка­ бінету міністрів України N~ 2246 від 9.12.1999 р. затверджено •Правила надання населенню послуг з газо­ постачання», де сказано, що спожи­

вач зобов'язаний своєчасно вноси­ ти плату за надані послуги з газопо­ стачання. У разі несплати послуг з газопостачання на ЗО-й день після

газ Франції на її кордоні по 75,09 долара за !ООО куб. м (за даними журналу "Gas

Connection"). Але якщо врахувати транс­ портні послуги за доставку газу від кор­

дону Україна

- Росія до кордону Франції (ця відстаньдорівнює 2678,8 км), то фактично Росія продавала газ Франції па кордоні Україна - Росія за ціною 28,22 долара за 1000 куб. м. Продаючи газ Україні фактично за ціною 80 доларів, Росія має чистий дохід набагато більший, аніж від продажу 120 млрд. куб. м газу країнам Європи, а отже, Україна переллачує за російський rаз

щороку більш як

2 млрд.

доларів

За цих умов продукція нашої промис­

ловості буде неконкурешоспроможна на європейському та російському ринках,

а Україна все далі заглиблюватиметься у боргову яму перед РАТ ''Газпром". Якби ціни російського газу ветаповити

отримання споживачем письмового

па європейському рівні, то з урахуван­

попередження з відміткою про його

ням власного видобутку і заробленого

вручення, філія має право відключи­

ти споживача від газопостачання.

Броварська ФЕГГ з травня прово­ дить відключення газу всім спожи­ вачам-боржникам, які мають борг більше, ніж за 2 місяці. Відключення

за транзитні послуги газу ми майже на

85%

забезпечили б державу газом без

його імпорту.

Можна стверджувати, що економічна криза в Україні значною мірою залежить

проводиться методом припинення

від непомірно високої ціни російського

подачі газу на вуличних газопрово­

газу.

дах. Відновлення газопостачання тільки за умови повної оплати боргу та за виконані послуги з відключен­

про дружбу, співробітництво та партнер­

ня-підключення. Отже, щоб не залишитися без го­ лубого палива. необхідно за нього своєчасно платити.

Олексій ДАЙНЕКО, заступник начальника Броварської

філіі з експлуатаціі газового

Підписавши й ратифікувавши договір

ство між Росією і Україною, маємо па ос1юві принципів "незастосування сили

або загрози сили, включаючи економічні та інші способи тиску", домогтися, щоб ціпи па російський газ відповідали євро­

пейським (із врахуванням трапспортних послуг).

Із газети "Голос України".

господарства.

ЬІУЧИХ ЗАХОДІВ Нй основі Закону Украї­ ни "Про охоропу навко­

речовин безпосередньо у

лишнього

відходів та за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору.

природного

се­

редовища", та відповідно до постанови Кабміну У ка­ раїни від !.ОЗ.99р.N2ЗОЗ

"Про затвсрджепня поряд­ ку

ветаповлення

порма­

тивів збору за забруднен­

водні об'єкти, розміщення

Органи

Мінекобезпеки

разом з органами місцево­ го самоврядування або з

лено збір за забруднення

місцевими державними адміністраціями визнача­ ють платників збору за забруднення павколишнь­

павколишнього природпо­

ого природного середови­

го середовища.

ща. Платниками збору є

Відповідна інструкція визначає едипий на тери­

суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні організації, фізичні особи та інші підприсІІктва і ус­

ня павколишнього природ­

ного середовища" встаІю•

торії України порядок об­ числення і сплати збору за забруднення навколишнь­

дальність платників за до­

танови за стаціонарні та пересувні джерела забруд­ нення, які здійснюють ви­ киди і скиди забруднюю­

стовірність даних про об­

чих речовин у навколишнє

сяги викидів в атмосфер­

природне

не повітря забруднюючих

розміщення відходів. На

ого природного середови­

ща,

а

також

відпові­

Безперечно. для того, щоб виростити хороший урожай, захистити рослини від хвороб і шкідників доводиться засто­ совувати отрутохімікати. Це хімічні препарати, що викори­ стовуються для захисту рос­

лин і тварин від збудників хво­ роб, шкідників, для знищен­ ня. бур'янів, боротьби з гри­ зунами та комахами. Будь­ який пестицид - це зброя взаємогостра. Він здатний

середовище

та

рез те найкраща запорука безпечності при використанні отрутохімікатів - це знання основних якостей отрутохімі­ катів, правил їх зберігання, використання, профілактики

отруєнь ними та, за необхід­ ності, надання першої допо­ моги.

На часі проведення хімічної обробки картоплі проти коло­ радського жука. У продажу є ш-1сокоефективні препарати:

поряд з користю для госпо­

банкол, регент, моспілан. Це

дарства завдати непоправної шкоди здоров'ю людини. Че-

мало-ісер~ьотоксичніпре­ парати. Але слід пам'ятати:

сьогоднішній день у місті й районі визначено 772

термін до

1 липня поточ­ ного року, за попереднім

ють річної статистичної звітності, проводять оста­

такі платники. Залежно від виду забруднення відповідні природоохо­ ронні органи встановлю­ ють ліміти викидів, скидів та розміщення відходів. Платники самостійно роз­

погодженням

точний розрахупок збору за звітний рік і сплачують його за довідками про фак­

раховують

належну

до

сплати суму збору на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактич­ них обсягів викидів, скидів, розміщення відходів, нормативів збору та

коригуючих

ко­

ефіцієнтів. Платники зобо­

в'язані скласти і подати до органів державної подат­ кової служби розрахунки збору: 1) щорічний розрахунок збору, що підлягає сплаті в наступному році, у

вони також можуть виклика­

ти гострі й хронічні отруєн­ ня.

Щоб уникнути цього, по­ трібно дотримуватися еле­ ментарних правил безпеки: роботи проводити в ранкові або вечірні години, коли температура та швидкість повітря мінімальні. Слід па­ м'ятати, що отрута може проникнути в організм через непошкоджену шкіру, тому працювати слід, захистивши їі: в комбінезоні, рукавицях,

чоботах, косинці, а не про-

з

органами

Мінекобезпеки. 2) щоквартальний розра­ хунок збору подається у що настає за звітним квар­

тичні обсяги викидів, скидів, розміщення відходів та використаного

талом.

пального, що подаються до

термін до

15 числа

місяця,

З) розрахунок збору за четвертий квартал (оста­

точний розрахунок збору за звітний рік) з обов'яз­ ковим попереднім погод­ женням з органами МІНе­ кобезпеки у 10-денний термін після подання юри­ дичними та фізичними особами річної статистич­ ної звітності про кількість

15

січня органам держав­

ної податкової служби за ПОПередНіМ ПОГОДЖСІІІІЯМ

показали

денцію більше 20 відсотків нарахованих коштів не надійшло па відповідні рахунки. Ми будемо до нерадивих плат­ ників вживати найрішучі­ ших заходів.

варталЬІ-ю до 20 числа міся­ ця, що настає за звітним кварталом. Остаточна сплата збору за звітпий рік проводиться платником

у

ня відходів та використа­

дання платниками збору річної статистичної звітності, тобто не пізніше 20 січня. Збір за забруд-

водити обробіток в купальнаму костюмі, як це можна ча­ сом побачити. Оскільки ос­ новний шлях, яким потрапля­ ють отрутохімікати в організм,

Особливо чутливими до отрут

-це органи дихання, то пра­

морочення голови, головний біль, нудота, потрібно негай­ но зупинити роботу, вийти із зони дії отрути і якомога швидше звернутися до ліка­ ря, бо наступні симптоми на­ багато суворіші: судами, зу­ пинка дихання, навіть смерть. Пам'ятайте також, що ручні роботи після проведення об­ робітку рослин слід проводи­ ти через 7-1 О днів, а збирати врожай через 20-30 днів. Усі ці поради є в інструкціі,_ яка додається при придбаннІ отрутохімікатів. Коли ж ця інформація не задовольняє,

цювати слід у протигазі чи респіраторі, марлевій по­ в'язці, захистивши очі окуля­ рами. Після проведеної робо­ ти одяг потрібно замочити в 0,5-1% гарячому содавому розчині на шість годин та вип­ рати.

Перед пров~енням таких робіт категорично заборо­ няється вживати алкоголь, бо він посилює дію отрути на організм в десятки разів.

Інфекційні хвороби та пере­ втома також допомагають

пестицидам у їхній згубній діі.

раховується двома платіж­ ними дорученнями: ЗО% до державного бюджету, 70% - до відповідного місцевого бюджету. Хочеться нагадати всім плапшкам, що збір за заб­ руднення довкілля треба сплачувати своєчасно і в повному обсязі. Підсумки І кварталу поточного року

ки. Персрахування сум збору здійснюється щок­

10-деппий термін після по­

пізніше 20 січня. Платники, котрі не пода-

родного середовища пере­

з органами Мінекобезпе­

викидів, скидів, розміщен­

ного пального, тобто не

нення павколишнього при­

є діти та вагітні жінки. Коли ж ви, працюючи з от­ рутохімікатами, відчули перші ознаки отруєння, а це: запа­

тривожну

тен­

Ольга БАРДАШ, заступник начальника

ОДПІ, начальник вїМілу ресурсних, неподаткових

платежів та місцевих податків і зборів. слід звернутися до станції захисту рослин у м.Бровари або до спеціаліста із захисту рослин. Така посадова осо­

ба є в кожному господарстві. Слід також пам'ятати, що, збільшуючи норму витрати пестициду, ви можете отруї­ ти людей, котрі споживати­ муть овочі та фрукти. Ад;ж.е залишки отрути саме в них і зберігаються. Крім того, такі рослини як кріп, петрушка, горох, квасоля, цибуля-перо,

взагалі заборонено обробля­ ти отрутохімікатами.

Ніна КУРИЛЬЧИК, завідуюча токсикологічним відціленням Броварської СЕС.


.

· - - -~4~о6____--,!{&і-І:і)

~~~'i'\!!II!I!-~N!.:P~4:S~(9:1~4=~~~=~~~!:~.,~~~~f11lrlllrtmm~~71-~~~~~~~ ПИТАННЯ про троїчнісrь Бога

-

відображення в українському іко­ нописі . Найпоширеніша Ікона -

закорінений у святій книзі христи­ ян - Біблії: через І О днів після того, як Ісус Христос вознісся на небо і сів праворуч Бога­ Отця на небеснім пре­ столі, зійшла з неба третя особа Трійці Святий Дух, який і до­ тепер перебуває на землі. Так пояснюються кілька назв цього

Отця, Сина і СвятогоАуха -

OAJie З наЙСКАіJАНіШНХ у ХрИСТИ· янській богос11овській науці. АюАН звНКІІН міряти незбаліеЮІі небесні речі земними мірками, тому важко спрнймаІІн і сприй­ мають АОСі істину, що ЄАнннй Бог може внетупати в трьох осо­ бах. ЗвіАСН зароАнІІнся ще в АдВНій церкві різні єресі (неправ­ АНВі вчення), напрнкІІаА, єресь

«Зішестя Святого Духа на апос-

сланці

Святого Духа на апостолів. В Ук­ раїні до цього дня ще є й четверта назва - Зелені святки. Зміст Трійці

ffi):П,t~

шиноре~юнтний завод"

заглядає

розкішна квітуча ялина

- ровес­ ниця цього найстарішого на жит­ ловому масиві дошкільного закла­ ду. Скільки дзвінкоголосих дітлахів відзначали тут свої урочисті ранки за ці 35 років! Хвилюючі миті коп­ цертів для і'Іам і бабусь на 8 Берез­ ня, казкові новорічні свята, виста ­ ви власного лялькового театру. . . І ось тепер - іменини дитсадка, куди багато його колишніх вихованців вже приводять щоранку своїх ма­

Євгенко хоробрий Комарик, який врятував Муху - золотисту чепуруху від злодія - Павука. Що й казати - і костюми (мами й ба­

лика, голови правління підприєІ'І­

ства, у чи є му відоі'Істві знаходить­

проте талановитих , щирих, безпо­

ся цей дошкільний з аклад, та його брат Олексій також виросли у цих

середніх

з атишних стінах, на зеленому подвір'ї з пісочницями та гойдалка­

ванці ту доброту і ласку, з якою

Навіщо далеко ходити - ось із гарним букетом прийшов поздоро­ вити рідний колектив Юрій Круг­ лик, нині майор , старший помічник начальника І віМілу міськвійськко­ мату. Син Євгена Пилиповича Круг­

вже в З 1-й раз . І вірить­

-

ся, що ніколи н е забудуть ставився

до

"Ромашки"

них

ув е сь

вихо­

персонал

ми, засадженому красунями-беріз­ ками. А те пер у святковій виставі

ючої, людини з в еликим серцем,

"Муха-цокотуха" виступає малий

Алли Сергіївин Севрук, виховате-

ніколи на землі н е бачив . Отже, це алегорія, так само як і зображення

сказали посланці Божі - у них не-

Святого Духа в образі голуба. По-

пішло багато поколінь, аж до народ-

ікона Трійці шанувалася і шануєть-

Святий Дух у вигляді вагненних

зображається саме ця сцена з'яв-

варіантах в православних храмах

язиків з неба.

лення аJІгелів перед Авраамом і

України

середині між ними -

Богоматір

Друга ікона до цього свята

- це

Називається вона так тому, що передає один з найцікавіших сюжетів

-

від н е змінної завіду­

льок і нянечок

ти

кошти

життя·­

Броварськuх

міської

ma

раіJонноі

раА, раІЇОННОЇАеJ~Ж;іІВ~ІОЇ ;ІІАJ'ІінісmраІІЇЇ. СПІВЗАСНОВНИКИ : колекmuв реАакuїі

газеmu, Броварські

міська і раuонна

paAu ,

раСюнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію

Кі

N 259

від 10. 12. 1997 р. інАекс 61285

утримання

власного

чоі'ІУ не зачепити ішереси підрос­ таючого покоління. Так, з нагоди ювілею Є.П.Круглик разом із голо­ вою профспілки І.М.Стрижевським особисто поздоровили колектив з цією пам'ятною датою і преміюва­ ли усіх за багаторічну сумлінну пра­ цю. Дякували "другим мамам" і батьки, а хор "Ромашка" у складі працівниць дитсадочка, в чудових українських народних костюмах, оздоблених вишивкою, привітав го­

. стей

піснями.

А ще мені сподобалась виставка дитячих

малюнків,

присвячена

рідному дитсадочку, - усміхнені обличчя друзів, улюблені іграшки, веселе сонечко над білокорими бе­ різками і, звичайно ж, тендітні ро ­ машки. А все це разом - щасливе дитинство .

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

вом Н . І . Кисляк . Усе

·новЕ

на

гляда­

разом - гармонійне поєднання пісень і танців, вдалі костюми та оформлення сце­ ни, не кажучи вже про

Завзято і весело лунали наші дзвінкі го­ лоси біля великого багат­ тя. Того тихого травневого вечо­ ра на лісовій галявині біля станцїі "Ялинка" проходив конкурс тури­

стичної пісні. А вранці нас чекали складні, але захоплюючі змаган­ ня з техніки пішохідного туризму. Тут були і встановлення намету, і розпалювання вогнища, і навісна переправа, і спуск та підйом по схилу, траверс, в'язання турис­

тичних вузлів. Звичайно, цьому передувала довга й копітка підго­ товка. Крім того, ми навчилися

варити їжу на багатті . Яка ж вона була смачна! А ще - придбали но­ вих друзів - туристів з 10-ї шко­ ли . Дуже прикро, що лише дві школи взяли участь у туристич­

ному зльоті- п'ята і десята. Хоча керівник міського туристичного клубу Микола Олександрович Золотарьов доклав чимало зу­ силь, аби провести цей зліт змістовно і весело. Отож, шановні директори шкіл, закликаємо вас - беріть приклад з нашого улюб­ леного директора Олександра Віталійовича Мажуги, котрий в

.,_~-.....r-'~-.....r-'s

r'"S

~

S

Заввідділ!>м з питань фізичн~! культури І спорту БроварськоІ РДД шановного Вітаnія

Миколайовича ФЕДЯНІНА вітаємо із 40-річним юв_іпеєм! Щиро ЗИЧИМО ДОВГОЛІТТЯ, родинного щасп, бадьорості

1., 1

професор, доктор філософських наук (ДІНАУ).

і

"1 ("

колектив Броварської

c----.. . . . . .

районної ДЮСШ.

S

(В . Б . Кожушко), хореографічний колек­ тив "Струмочок" (Н.І . Кисляк) та дитячий театр естрадної пісні "Маестро" (І . І . Єрмаков) . Діти- учасники концерту одержали солодкі призи - морозиво.

Ірина ГУЗОВСЬКА . ААРЕСА:

07400,

і

соuіальнuх

Члени туристичного гуртка "Крокус" ЗОШ N!!5.

1і3ітає.мо

дорого батька, свекра, дідуся Петра Григоровича ЛОХОВА з 80-річним днем народження.

Бажаємо сибірського здоров'я, великого земного щастя, довгих

років життя! Пусть будет в жизни всё, что нужно,

Чем жизнь бьt вает хороша:

JI юбовь ,

дружба Чтоб в душу горе не забралось.

У зв'язку з введенням в дію Постанови Кабінету міністрів Укра·Іни N2783

Чтоб места н е бьІло беде

від 12.05.2000 року «Про проведення індексацїі грошово·І оцінки земель" платникам земельного податку необхідно з ' явитись до Броварської об'єднаної державної податкової інспекцїі для визначення уточненої суми земельного податку (кімн. 218, тел . : 5-04-62).

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ МІСТА ТА РАЙОНУ!

щонеділі о

12

годині дня за адресою:

м . Бровари, вул.Гагаріна, 8-а , зупинка ав­

Прокукават ь сто лет т ебе.

З повагою і любов'ю­ родина Лохових.

РОБОТУ ДОСВІДЧЕНОГО ВОДІS1 для роботи інструктором легково­

~- Викрадену печатку ПП на ім ' я ВАСИЛЕНКА Юрія Георгійовича,

го автомобіля. Тел.:

вважати недійсною .

5-02-86.

До уваги споживачів водопо­

:і Загублене посвідчення учасника 11 N2057517 від 10 січня

стачання та водовідведення! війни серіі

Броварський водаканал повідом- 1990 року, видане Броварським

тобусів •Порошинка", в приміщенні "Те­ риторіального центру обслуговування са­

И чтоб кукушка догадалась

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ

Релігійна громада Римо-Католицької

тиян на спільну молитву, яка відбувається

Jдоровье, счастье,

И веч н о добрая душа.

земельн;ділянки в межах населених пунктів Броварського району!

ВІдцІлом соцІального забезпечення

ляє, що плата за воду та стоки, по- на ім'я ГРОМОВОЇ Алевтини Іванів-

мотніх пенсіонерів та одиноких непрацез­

чинаючи з 1 червня 2000 р., скла- ни, вважати недійсним.

датних громадян• за краєзнавчим музеєм

дає:

м . Бровари, в 2-поверховому будинку.

ВОДА- 0,54 грн . за куб.м (в т.ч. пдв- 20%). СТОКИ - 0,46 грн. за куб. м (в т.ч. пдв 20%) . Адміністрація ВУВКГ .

Чекаємо вас на спільній молитві до Гас­ пода Бога нашого . Нехай Господь благо ­ словить вас і ваші родини, обдарує ми­ ром та любов'ю .

-

2.

сільського госnоАарсmва

4-02-92; nромuсловосmі і масової poбomu 4-04-81; 4-23-26.

лuсmів

бухгалтерія ; npuuoм оголошень

+ + + +

дить людей.

До уваrн платників земельного податку - юрнднчннх осіб, які мають

Київська обА., м . Броварu, буАьв. Незuежносmі,

numaнь .

тину, яка порушує закони та крив­

•Окунівські побратими•.

ііІ' РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

теся , набагато приємніше бачи­ ти здорову, міцну, .енергійну мо­ лодь з рюкзаками та гітарою, аніж "накачану" наркотиками ту їі час­

усі..tяких житейських та ви­ робничих гараздіВ. .Хай час­ тіше к..tює удача' ..

l

Церкви •Пресвятої Діви Маріі Неустанної

постійні учас­

роду . Вони виховують у нас по­ чуття взаємопідтримки, співчуття , доброти, а також гартують у на­ полегливості, фізичній витрива­ лості. Не кажучи вже про те, як багато цікавого можемо дізнати­ ся, подорожуючи рідним краєм. Тож звертаємося до всіх керів­ ників шкіл, шефів : підтримайте туристичний рух у нашому місті! Нехай він розвивається і з вашо­ го благословення. Ад;же, погодь­

'-c-J---. ............~

Допомоги• запрошує усіх віруючих хрис­

-

ся любити й берегти рідну при­

го настрою і б..tагопо..tІJччя.

і

ками.

Усі творчі колективи

у туристичних паходах ми вчимо­

:Ьажає.ио. дорогий дрчже .

майстерність та ентузіазм виконавців, справили гарне враження на зал, який проводжав усіх артистів щирими оплес­

ники і переможці районних та облас­ них конкурсів - були нагороджені гро­ шовими преміями . Це Зазимський дра­ матичний колектив (керівник Н.І.Касян­ чук), Великодимерський ансамбль "Візерунок " (Л.О . Настич), Літківський фольклорний ансамбль "Ганнуся"

Велике Вам спасибі за

розуміння й підтримку! Ад)ке саме

здороВого до8го..tіття . гарно­

S t.S ., 1 j' Сімейного затишку й мирного неба . 1 З повагою -

плівку.

життєлюба-оптиміста Євгена Пилиповича КРУГЛИКА щиро вітаємо із завтрашнім днем його народження!

Бо людям для щастя багато не треба

~

кошти для харчування, домовив­

ся за транспорт, ще й прислав до нас на змагання шкільних відео­ репортерів-старшокласників, котрі відзняли змагання на відео­

Доброго і чуйного

Добра Вам, любові , Jдоров'я доволі ,

"1

усьому нас підтримав: знайшов

товариша, привітну людину,

й успіхів у всьому.

театру

монстрували

до усіх, хто об­

-

дитячого закладу, керівництво за­ воду робить усе можливе, щоб ні в

чам не лише пісні, а й музичні казки "Тере­ мок" та "Іменини Мухи-Цокотухи". У ви ­ ставі взяв участь ан­ самбль "Струмочок" дитячої школи мис­ тецтв під керівницт­

А потім дітей та дорослих запроси­ ли до актового залу будинку культури, де їх привітали заступник голови рай­ держадміністраціі С.І.Лукашевич та за-

Третя ікона цього свята - так звана Новозаповітна Трійця . На

~~~==~~====~

трику й сантехніку, про чистоту у кімнатах і на подвір'ї. І хоч як не просто нині знаходи­

І . І . Єрмакова це був дебютний виступ, проте вони добре впорались і проде­

рад.

Дмитро СТЕПОВИК,

му дворі.

дбає про смачні обіди, справну елек­

взяли

ректора

Оленка Бабич, котра прочитала власний вірш . Організатори свята подбали й про рухливі ігри для дітвори - естафету, спортивні змагання, були і вправи для інтелекту - розгадування загадок і ша­

ся, і їі ви можете бачити в усіх трьох

Сараю, які сидять за столом у своє -

слуговує це непросте господарство,

СТУПНИК ГОЛОВИ рай­ ради Г . Ф.Шурига . Присутні стали свідка­ ми відкриття дитячо­ го театру естрадної пісні " Маестро" . Для юних виконавців, ди ­

кон­

при всі ці складнощі й умовності

ження Ісуса Христа. Тож в іконі

так звана Старозаповітна Трійця.

Нарешті літні кані­ кули. І відразу ж, на самому їх початку Міжнародний день захисту дітей. Бага­ тьом хлопчикам і дівчаткам запам'я­ тається він веселим святом, яке відбу­ лось у Калинівці за підтримки районного відділу культури , відцілу у справах сім 'ї та молоді , центру ви­ ховної роботи з мо­ лодцю та ВАТ "Кали ­ нівський комбінат "Тепличний" . Уже зранку на площі перед будин­ ком культури діти участь у

забарам народився син, від якого

Марія. На всіх присутніх сходить

У ДО&РУ ПУТЬ, «МАЕСТРО»!

курсі малюнка на ас­ фальті "Літо, літечко прийшло" . Тож журі було важко визначи­ ти переможців, адже на їхніх очах сірий асфальт перетворив­ ся на казковий світ героїв книжок і мультфільмів , розквітли дивовижні квіти, сонячне проміння зігрівало чарівні краєвиди, народжені творчою уявою юних художників . Нагороджено приза­ ми і читців та поетів, серед яких була і

Бога-Отця в образі величавого смвочолого чоловіка, то це не реальний образ, оскільки його ніхто.

ПІАТРИМАЙМО ТУРИ3М!

бусі доклали чимало майстерності й фантазії), і артистизм, з яким ви­ ступили усі учасники вистави (тут вже неабияка заслуга музичного ке­ рівника Галини Темносагатої і ви­ ховательок, зокрема, Віри Пшедра ­ мирської, також випускниці цього дитсадка), засвідчили: хоч удвічі і зменшилась кількість дітей, проте любов і увага до них, піклування про їхній розвиток і дозвілля стали ще суттєвішими . Бо підростають не тільки хлопчики й дівчатка, котрі згодом йдуть до школи, озброєні не­ обхідниі'ІИ знаннями. Разом з ними набираються досвіду й вихователь­ ки, багато яких сьогодні вже про­ воджають за поріг своїх маленьких "чомучок" - слухняних і не дуже,

лят.

образом Бога-Сина у плоті. Щодо

вони вже втратили надію коли-небудь їх мати Але так і сталося, як

''POMAIUKA'' -

У святково прикрашений зал дит­ садка "Ромашка" ВАТ "Броварський

вийде в далекому май-

ванням, бо в них не було дітей і

гілки дерев з листям, так зване кле­ чення . Отак стародавній українсь­ кий звичай з'єднався з християнсь­

том П'ятдесятниці, святом Зішестя

Річ У тім, що з трьох осіб Трійці тільки Ісус Христос був реальним

(він розташований безпосередньо . Н над нам1сним ярусом ікон). а цій

ково

кою ідеєю триєдиності Бога і став святом вдячності нашого працелюб­ ного народу за даровані отцем Не­ бесним щедрі земні блага. Звичайно, свято Трійці одержало

жя, пророкували їм, що з їхніх нащадків

у так званому« празникавому ярусі>>

іконі можна бачити усіх 12 апостолів, котрі сидять півколом , а по-

Свята Трійця ще називається свя­

але розташовують ії не в іконостасі, а на бічній стіні чи стовпі окремо.

толів». Вона є обов'язковою на іконостасах: серед 12 невеликих ікон

до храмів люди несуть на Трійцю

таІІьне вчення християнства.

Може бути й ікона на цей сюжет,

ангели. При-

бутньому Месія Спаситель людства. Авраам і Сара були дуже здивовані цим пророку-

Щодо Зелених свят, то це суто українська назва цієї дати в право­ славному календарі і пов'язана вона з повним літнім розквітом природи та початком дозрівання плодів. Тому

троїчність Бога як фунАамен­

-

вітавши Паважне і вже немолоде подруж-

великого християнського свята.

визнавати

іконостасах вона не представлена,

але часто зображається у храмах за престолом на привівтарній стіні.

вилися три небесні по-

антнтрннітаріїв, тобто тих, що внетупають проти Трійці. ме ці єресі бу11н ЗАОІІані церквою, і сьогоАні кожний істинний хри­ стиянин, чи він правосІІавннй, чи като11нк, протестант, обов'яз­ повинен

Біблії: до праведних і глибоко по-

божних людей - Авраама і Сари, які жили в праісторичні часи, з'я-

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

Листування з читачами

-

на сторінках tазети .

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Колектив фірми "Украмт екс», ВА і' ·Софія•, •Софія-Мода• глибоко су­ мують з приводу передчасної см~рті Олени Андріівни МОЛОЖА­ ВОІ та висловлюють щирі співчут­ тя рідним і близьким покійної. Арук

Обсяг

І

oфcemнuu .

Арукованuu

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у сnравах пресu

ma

інформаuїі Кuївської

облАержаАмінісmраuїі.

Зам. Тираж

225З

2175

прим .

#46 2000  
#46 2000  
Advertisement