Page 1

з

17

Газета ВИХОДИТЬ квітня 1937 РОКУ.

СЕРЕДА,

21

БЕРЕЗНЯ

РОКУ

1990

.N~

Ціва

46 (7955)'

3

ко••

Орган &роварсьного МІСЬННОМУ НомпаРТI," Унраїни. МІСЬНОЇ І районної Рад народних депутаТІВ НИlвсьноl uбпасТl

Результати виборів:

Повідомлення

Дані

про

кандидата, обра\llOГО

ОКРУЖНО'{ ВИБОРЧОІ КОМІСlI ПО ВИБОРАХ Ні\РОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАІНСЬКОІ РСР ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАНН.Я

ПО БРОВАРСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ М 210 Окружна виборча комісія

повідомляє. що

18

березия

місце

повторие

,.0."

ГОЛОСУ'

ваиия дало такі результати виборІв: J(ількіСТLt

голосіп.

467

поданих

Прізвище. батькоВі

299

299

185

111

а ДИI(ИН ВlтвлlА Паиасович

бjп

заст,

1938

487

299

299

93

203

а

І І

завод порош- м. Бровари,

ковоТ мета-

rоловиоrо

лурrlf

еиерrеТИllа

ім'я та ПО каидидата

д·епутатом

вул. І(иlвсыl,302а,' кв. 98

САМІНЛЕНІ(О Іваиович

Володимир

МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ.

8266:3

.')7790

8266;")

5779()

2918Н

27.')74

1028

НАПШТИК Іван Маркович

;З291.'і

1028

РУДАК Ігор Степанович

ПовІдомлення

Отже. народним депутатом Української РСР по Броварському виборчому онругу NQ 210 обрано тов. НАПШТИНА Івана Марковича, 1939 року народ­ ження.члена НПРС. дирентора птахофабрики «Київська:», який проживає в м. Києві по вул. Січневого повстання, буд. NQ 3, кв. 39.

голосуванні

депутатами

НИЇВСЬКОї

обласної

Ради

народ"

Івановича. головного бухгалтера СБМУ-6 1963 року народження, члена КПРС, про­

живає по вулиці Київській, 298, кв. 205; НАВУНОВА Вінтора Миколайовича, головного механіка ВТТО, 1946 року народження, члена НПРС, проживає по вулиці 5D-річчя ВЛНСМ, 16, кв. 135; ЛЕМПІЦЬНОГО Анатолія Григоровича, директора заводу комунального обладнання. 1937 року народження. члена НПРС, проживає по провулку Радянському, 11; XOPYїh'EHHA Анатолія Івановича, токаря заводу порошкової металур­

гії,

року народження, члена НПРС, проживає по вулиці Матросова, 32; ІЩЕННА О!lеliсія Максимовича, голову виконкому міської Ради народних

1943

.

депутатів, 1951 року народження, 50-річчя ВЛНСМ. 11, кв. 140;

1960

1,

кім.

'"'" .8» ",'-

"'~ ~S

18 19 20 21 22 23

8463 8463 12832 12832 7513 7513 7664 7664 9330 9330 9378 9378

"C§I=~

,g »~

по

:f"'" c.:r~

;t:S:>-

~·~t

"'о "''''' .l:I~t; .... ::

"= ""'" ~,g Q

";'.~

~ia

;:.::''''»

.!!рі.ЗВИЩ~,

,і' 'І

~ .?і

"' ....'"

. - 0::.Q t'tI

4838 4838 7367 7367 5402 5402 4821 4821 6943 6943 5864 5864

ТЕРЕЩЕННА

бригади

птахівництва

.

A.!€.,,,, 'і" .:! 1! '" r;

голосіВ, подани:.:.х_~_ _ __

>(

~~~~ .5 2 ~ ~

§.'"

..'"

;:.::''''''''''

с:

.N9 73

10409

8311

433

Плосківський виборчий округ

3478 .N9 74

ТЕРЕЩЕЮЮ Іван Васильович

3.529

4400

НОЗЛЕНКО АнаТОЛІЙ rviихайлович

вулиці

.Зірка», 60-річчя

ім'я, по батьк_~~~~~~

ПИСАРЕНКО Володимир Федосійович

10119

7965

122

3543

4349

СЛОБОДЯНЮК Леонід Володимирович

4300

3654

4189

ПовІдомлення

поданих

:;

'" "t'"

~

4841 4841 7367 7367 5402 5402 4821 4821 6943 6943 5864 5864

обрано тов.

бригадира

____К..:...іл_Ь,:к.:...ість

КалИТJlНський виборчий округ

Кількість голосів,

",'"

.Q

.!'it._

у

виборів:

. '" ,~ Ь..- -8=-=а::: , .-":! '" ~~g- =;;:: "'о "~.-'" =::~ '":с '""'" "' '""'.- v:c :t; ' " .... '" ".о r::; t:; "''- u.... '" "'''' .~.~~ ~ "'.~.:; "'" '"iE~ ':::G' ::f >. r:; м'" оо

року народження,

року,

ОКРУЖНІ ВИБОРЧІ КОМІСІІ,

оО.-

о

проживає

1942

1.

Результати

о

НПРС,

ОЛЬХОВСЬНОГО Івана Андрійовича, кореспондента газети року народження. безпартійного, проживає по вулиці

срср,

'-

члена

..

OIJ

обрано таких товаришів:

ГУЛЕВАТаГа Олександра тресту «Броварипромжитлобуд»,

Васильовича,

1990

березня

працівників агропромислового комплексу, члена КПРС, проживає в с. Ве­ лика Димерка. Голоси виборців між кандидатами в депутати Ниївської обласної. Ради народних депутатів, що балотувалися по вказаних округах, розподілились так:

ПовІдомлення повторному

по КалИТJlНСЬКОМУ виборчому округу М 73

18

птахорадгоспу • СемипалкlвськиЙ. , члена НПРС, проживає в смт. Калита; по ПnосківСЬКОМУ ,.1Іборчому округу М74 обрано тов. СЛОБОДЯНЮКА Леоніда Володимировича, 1944 року народження, гоnову райкОму профспілки

ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ ММ 18, 19, 20, 21, 22, 23 При

В результаті повторного голосування, проведеного депутатами Ниївської обласної Ради народних депутатів

Івана

ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ.

НИХ депутатів

ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЯ ПО ВИБОРАХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОJ ОБЛАСНОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУ'l'АТІВ

",:С

"'''t

]787 2223 2734 3708 2066 2699 1782 2462 4230 1894 3182 2117

....

'...."

8.

'"

2920 2484 4526 3552 3211 2578 2973 2293 2525 4861 2605 3670

.~ ~ "'<І оО"

52 ;:.::''''

131 131 107 107 125 125 66 66 188 188 77 77

'" '" :е

ПріЗ"ИЩі!.'

ім·я.

кандидата

В

по

батькоВі

депутати

U

РАйОННОJ ВИБОРЧОУ КОМІСП ПО ВИБОРАХ ДЕПУТАТІВ БРОВАРСЬКОJ РАйОННОI РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

""Ї~

~I

В результаті повторного голосування, проведеного

Бульвінський Григорій Вікторович Гулеватий Олександр Іванович Деркач Олександр Віталійович І-\авунов Віктор Миколайович Зубченко Петро Прокопович Лемпіцький Анатолій Григорович Троценко Василь Миколайович Хоруженко АнаТОЛій Іваиович Іщенко Олексій Максимович Чебіна Людмила Іванівна Ольховський Іван Андрійович Соколов Юрій Михайлович

ОКРУЖНІ ВИБОРЧІ КОМІСІІ.

18

березня

1990

по Kpacвn1вcЬКOMY вибоРЧОМУ округу М

37

ОСЬМАКА :Миколу Миколайовича, 1948 року народження, головного зоотехніка радгоспу «НрасилівськиЙ,., члена КПРС, проживає в с. Нрасилівка:

по СВітИJIЬн1вському вибоРЧОМУ ОКРУГУ М 58 rviИРГОРОДСЬКУ Тетяну rviИХ8Йлівну, 1951 року народження,

DЧИТе.'JhI\У

Світильнівської середньої школи, члена КПРС, проживає в С. Світил!>!!!:. Голоси виборців між кандидатами в депутати районної Ради. що fiалоtУВ:J лися по вказаних округах, розподілились таким чином:

..

!:ІрізВищ,е,

ім'я.

по

баТЬКОВі кандид~~~.путаТlr

OIJ

У

І(ількість

..

голосі~.

подани~

"':с

.,.'!І",

оо а'-

~8~ ~"O

народних

депутатів

5:3

3анону УРСР

УкраїНсьноУ

РСР»

'"

ВДОВИЧЕНКО Михайло

МІСЬКОУ ВИБОРЧОУ КОМІСІІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ М 76 ПО ВИБОРАХ ДЕПУТАТА БРОВАРСЬКОJ МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, ЩО ВІДБУЛИСЯ 18 БЕРЕЗНЯ 1990 РОКУ

Відповідно до ст.

.

<оо:",

Повlдомnення

Арсентійович

615

187

495

міська

виборча

комісіЯ

повідомляє,

що

308

:\1ИРГОРОДСЬК:\ Тетяна Михайлівна

«Про вибори депутатів місцевих Рад

по виборчому Оl<РУГУ М 76 при повторному голосуваННі депутатом Броварської міської Ради народних депутатів обрано тов. ДИНОГО Віталія Панасовича,

року,

депутатами районної Ради народних депутатів обрано:

860

699

З6

371

292

OCЬ~A~ і\ІНКО.lа :\IИI\С'.lаЙович

288

20';'

СИ,1ЕНІН О.lександр :>.lн'(аl'.10SНЧ

2·18

41.'

РАЯОННА ВИБОРЧА КОМІСІЯ.

.


стор . •

2

бере!ня

21

1990

р.

«Н О В Е

~-----------

Наш сучасник

... м.с. r. О.РВ. А.'І.О . ·8: И1СТЬ ... ЦРИQЦИПУ

Ж И Т ТЯ»

-_._------ --

Н!!

46 (7955)

-----------

------_._-

•.•• хОчУШl1 . . .··.. Т. . 8Е. . БІ.· ..•.·· . Н . . . Т.". ·•.•.• с80 ...ю . . .• · . . . пр. их .........ПJI.·.Ь. - • - КАТЕrОРЙЧНО.18.А3АВЖДИ • ВIШдЮЧА.

етьСЯЗАСТОCDАНИЯ ЗБРОRНИХ·· ·.МЕЖАМИ>КРАІНИ ВttЗСАНIЩ1И.8ЕРХОВНОІ~АДИА$9 ;.~.; . (Зnjюмови на .· ~Ц+З'ІЗДl/ n~wДЮіх депутаТів СРСР);

.ЗдрастуЙте, дорога матусю! Поздоровляю Вас з 8 березняl Добрий день, дорогий батьку, мої братки. Передавайте від мене щирий привіт сестрич­ ці Наташі у СемЮlОЛ­ КИ. Бажаю всІм вам

армії..

ж думала. ноли малий Сашко засипав її безкі. нечно

запитаннями

ти

спілкування

з

дістю: живий!

НареШТі настала довго­ ждана весна. А в нвіт­ ні, 12-го. занінчувався строн служби. На дес­

приро-

нянсьних

ла

боліз.

с т

тя. Ну і щоб завжди було мирио Й дружио у нас вдома і на Зем­ лі. А ще зичу Вам, мої братки, успІшно навчатись' в школі». Скільки б разів Ганна НикифорІвна не читала

_3_ г ·А

цього

_Е_ Знайомтесь:

Т

ту

МОJlОДИЙ працівннк радгоспу-комбіна­

.ТещшчнИЙ»

воїн-афганець,

А

Геннадій

Шнпнленко.

ПОJJернувшись

зі

служби,

трудитися у сІльське господарство. ся попрацювати шоферу,

КОJШШнjji: прийшов

Чимало довело­

щоб вІдновити старий ав­

ВИПУСК

у

відзиачається

дирекцІєю

щастя

господарства,

Чи на

ФОТО О. МІлька.

ДемократІя,

істини

fJ~"I.cHlcTb, альтериатива, ПJIЮ­

ралізм думок. Чи не вперше ми почали розумі­ ти значення і глибнну цих слів. Розуміти і вчи­ тися МИСJШти. Що буде з иашим суспІльством, що дадуть нинішні вибори? Над цим роздумують молоді броварчани.

більше підриває економі­ ку. Багато людей починає розчаровуватись в дійснІй перебудові, а ХсуІеться ві­ рити в хороші змІни. Зви­

народу

нити

нереально

щось

на

Серг1й Набридло

Людмипа Кулеба, поміч­ НІІІ(

вихователя

садка

ом

27

стоІть на місці.

.Джерель­

РозуМіЮ,

що нелегно підняти підір­

це»:

вану енономіку. Тим біль­

-

4

березня я вперше віддала свІй голос за сво­ го нандидата. Але ствер­ джувати, ся

слухати обіцян­

ни. слова та слова, а діло

дитячого

ІІа

ше, що криза ця поглиб­ люється.

не

в

Занав­

вІдділу

ських кому

тичний

хочемо

віддати

свої

ДонбасІ

можу.

все

це

правову

до

економічної

незалежності,

але я проти

анархії.

нонфлІНТіВ, проти

яну

MO)f{Ha

аж

хаосу,

ніян

не

ототожнювати

з

демонратіЄю.

ДУ:NLВИ

ків

неформальних

НатаJlЯ

об'єд­

нань, тан і номсомол в цІ­ лому. Перш за все нас хвилює, що в цьогорічНій

передвиБОРНіЙ нії

дуже

це

говорять

Ось.

тому,

що

но.

Я,

на

тим.

зараз

тан

що

вол.

-

сьогоднІшнє

я

настроєна

кіль­

дІзнає­

що

було

таємним, недоступним. З появою нових течій, орга­ нізацій, зокрема «Зелений

за

ну .'lНх

чали

виборах.

на­ роз­

Адже 'кому, ян не захищати

свої

дуже хочу,

була

Це

на гірні

правова

і

від­

інтереси?

щоб у

нас

держава,

а

ня,

перебудову»

вирішуватися які

роками

«мертвим

по-

питан­ лежали

вантажем»,

бо

брежнєвського не

визнавало

І

уряду.

Нам,

особисто

мені

не байдуже, в якій держа-

про

«призову» І

не

чу ло

Народицьний

то молоді, яка шукає істи­

ну,

примкнупо

до

Руху.

ІНші Ж, втративши ідеали,

мешкав

тичного

покращення

життя

Молодь

завтра.

але

наше

ще

БУдь-якій

іншій

категорії,

ви,

і

благородНі

Молодь свого

пори­

ВЧИНни.

антивно

місця в

стіну

віко­ прита­

і необдумаНі

рідко

шукає і

не­

наштовхується

житті

на

байдужосТі.

молодим.

як

Сьогод­ ніноли,

важно. Адже ідеали, в яні ще

вчора

вірили,

Гадаю,

руйну.

лише

багатьох молодих

Мрію

про те,

людство СОНІ

майже

і

БІльше

Ій в більшій мірі,

вій

ні

суспільст­

це

--

цим

людей.

щоб

усе

об'єднували

ідеали

ви­

гумаНІЗМУ.

Розмову підготувала студентка КДУ Ірина

КОВРИГА.

,.

з

учнів­

і

дуже

подоба­

-

молоді

не ли­

поблизу

СПТУ-4.

В училищі працює спор­ тивна орендна бригада. З великим успіхом в училищі пройшли огляди­ коикурси художньо'! са­ модІяльності, прикладно­ го і технічноrо мистеЦТ­ ва. У них взяли участь

і економічного, і ПОЛі­

можна пояснити поведінну

район. Не дивно, що бага­

нашого

до

спільно

ше тій, яка навчається в училищі, а й тій, котра

хочеться

ються.

керівництво

правди

ну

сил

за­

ГАВРИЛЕНКО.

щотижня

поступу здо­

знати .. Наше

могли впливати на

молодим,

Однан

ньо­

із шляхІв вирішення цІєї

ВнуТРіполітичне ста­

рових

-

4

ються

стабільного

в

німе

проблеми в організації змІстовного дозвілля мо­ лоді. Тут стали традицій­ ними вечори відпочинку молоді, які проводяться

перемо­

їх НІхто не хотів бачити і

основне. щоб молоді люди поліТИ·

І

опти­

Міського будиику піо­

-

що

ською профспілковою ор­ ганізацією вбачають одии

нерів:

маНні

те,

сим­

Михайло Шмаль, педа­ гог

Майже

щодня ми

Врадlй дурна»

це святиня народу. ж

сьогодні,

про

мод­

це

здається,

нас

погля­

У наш час в усіх учбо­ вих закладах, на вироб­ ництві, 'де є багцто моло­ дІ, на порядку денному громадських організацІй стоїть питання профілак­ тики правопорушень. Ко­ мітет комсомолу СПТУ

українсьна

прапор

на

віднритим

дозвілля

винонує під унраїнськими національними прапорами.

Адже

загону

Змістовне

обуре­

рон-зірка ~iHa пісню « Мамо, я

до

присво­

дивиться

з

А.

тільки

lІапринлад,

ім'я

затамувалося

в

куди спрямову­

прапором

чини:

раїни

Я

.J~

китним

ва.

.зи менша, ніж була на ми­

молодІ,

_,?

ек

«Народний РУХ Ук­

стоювати

...

служба

його

питання.

украІнсьної наЦіональ­ ної символіки, але багато виходять з жовто - бла­

мось

нашому

му

енергію, не вдумуються у те, що роб­

в

-

дом,

ян

Григоро­

свою

люючим.

СВіТ.,

думи.

...

--

потім

соц\ологlчнl

напринлад,

штовхує нас

~ і-

А

вулиця,

ходив

Піонерсьному

юнан

вич.

Ніж

кість нандидатlв у два ра­

.

Петро

названа

трета

а після пішов пра­

трантористом,

батьно

збе­

танож

6-А нласу. У )3естибюлі шноли біля його портре­ та -- живі нвіти. З пор­

новище нашої країни Ні­ коли, здається, не було та ним динамічним і хви-

••••••••••• ,

Косячеико,

Наше

полІтич­

місті.

) фе

цювати

і

єно

хлібо­ любив

сільсьногоспо­

її

посмерт­

вічне

нолись

шноли,

машини,

занlнчення

життя стало набагато Цінавішим, НІж було колись.

низьна

дослідження

ре

дарсьнl

на

вручили

ченна

яною

Ще у шнолі доб­

освоїв

скурсовод музею П. Г. Ти­

нампа­

на активНість молодІ. Про

,,

землю. ре

був з роду,

зустрl:

медалі «За бойові заслу­ ГИ», «70 ронів Збройних Сил СРСР», «Від вдяч­ ного афганського народу». Ім'ям Оленсандра Сав­

товарисьним.

Оленсандр робського

все

І •• ІІІІ.ІІІІІ •••• І ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

,; .

житті,

до

вго.лос

др

му

Рідним

рігання

дирентор

здіб­

.11111111111 ••• 1' •••••••• III •••••••••• i •••••• I ••••••••••••• II •••••• I ••• ~

Фото О. СНІГУРА.

пригадує

близьної

нагородили

но.

Літнlвсьної середньої шноли М. О. Омельчун,­ був антивним в шкільно­

містичнq. Вірю в гу здорdвих сил.

ще

.Мамо, не хочу до тьотІ, вона п ' є і курить!».

-

ся.

вер­

І батьни жили че­

.

ни»

і

свою

сили,

створити

в пам'яті

лять. Багато молодих лю­ дей з шаною ставляться

тому я і мої дру­

ворожнечі,

мо­

живе

не знають,

національних

представни-

Все

тане зриме, ніби вчора, ніби вчора ... І в Шl\олі пам'ятають Оленсандра, ніби вчора. - Саша добре вчив­

вати

персональна

материн­

сьного дозволу біг нупа­ тися на Десну, а вонаслідом за ним? .

мені

загрожує

череду

без

снреса­

рознвітав

... Шд час бою 30 бе­ резня Оленсандр Петро­ вич Савченно загинув. Оленсандра поховали в рідних Літна~, в його пі­ сенному нраї. Він про­ жив 20 ронів і 6 днів. Орденом «Червоної ЗІр­

неповтор­

гнав

або

Най­

десятиріччя

БІльностІ,

полі­

паші

ближчІ

державу. Я за рух до ста­

міськ­

хвилює

ян

не

землю,

з

живим

світом

ві ми бу демо жити.

жуть

комсомоль­

стан

-

упасти

чужу

ності на побудову нового суспІльства. Я за рух прогресивних сил. янІ змо­

змі­

Сьогоднішній

~'16дь

на

енергію.

комсомолу:

-

сину

свою,

дове­

з

ним

Чи

зі

іНструк­

оргаиізацій

її

що

наззі, снлаДllа ситуацІя на

що щось змІнить­

краще,

Події

тор

думала,

пенсія,

нраще.

ЛЮlко,

здавалося

дою,

зросивши її кров'ю?

не

чайно, силами самих депу­ татів без підтримки всьо­ го

ж

деться

На знімку: Г. ШИПИЛЕНКО.

nошу~ах

зустрічі

А

таним близьним. Допони битиметься серце матері, не згасне цей гірний біль.

шанується товаришами по роботі.

11

лис­

війни, з Афганістану ...

буває у хорошому технІчиому станІ. ТРУДОJIЮбство ГеинадІя

коротенького

та. якого знає напам'ять, очі їй застилають сльо­ зи. Немає таких слів, щоб передати невигойне горе батьнів. яні втрати­ ли сина. Не повернувся Оленсандр Савченно з

томобіль. Тепер же закрІплена за ним техніка пере­

нaйRР8ІЦого в здоров'я, щас­

чі

затонах

нрига,

нанням

всього життІ,

Лис­

регуляр­

Та були вони снупи­ просив, щоб не хви­ лювалися. Далі госпі­ таль. Біль навпІл з ра­

Останній ли

писав

но. ми,

«а

чому буває зима, а чому пташки літають, а чо­ му ... », коли босоногий, обвітрений і по-дитячому щасливий безпосередніс­ тю

Афганістан.

додому

.

всі

других

групи

перших

курсів.

Огляд

продовжувався три ДНі.,А Переможці були наго{)оджені цІнними подарунками та поїздками до столич­ них театрів.

Все це потребує

бarато

сил, ентузіазму і прино­ сить багато радості. Але комітет комсомолу розу­

міє. що не можна обмежу­ ватися лише організацією дозвІлля. Ми шукаємо й інші формн роботи по профілактиці шень. Так,

створений

і

в

правопору­ училищі

діє

штаб,

який займається цією проблемою. Активиу

участь у вирішеннІ її бере і штаб «Комсомоль­ ського прожектора». На­ скіJlЬКИ ефективною буде ця робота покаже час. В. ОНИЩЕНКО, секретар

комсомоль-

ської організації. 4 ..,. ..


«Н О

ж и т т Я»

Е

8

(JtїКJIІIІ

11

І Ч'JlJ

Р

"Антей" почуває сеОе впевнено «АНТЕИ»-·

діжннх

~OBOC!BopeHe

пrдпрнємств,

яке

об'єднання

займається

моло­

внпуском

ЯКУ

-

'МО;КЕ

Ж

ПРОДУКЦІЮ

І

ЗАПРОПОНУВАТИ

ЯКІ

ПОСЛУГИ

«АНТЕН»

БРО-

ВАРЧАНАМ УЖЕ СЬОГОДНІ І В ПЕРСПЕК­ ТИВІ? з таким запитанням ми звернулися до заступника директора по науцІ Олександра Івановича ПИНДЮРИ. Уже

сьогодні

можемо

броварчанам ряд широного jJЖИТНУ. нрема,

ми

запропонувати

товарів Це, зо­

свіТИЛЬНННИ

та

де­

яні зразки меблів . що но­

щі і проенту 12 ---16 тисяч нарбованців.

- Не дешево. Але, вра­ ховуючи проблеми з буді­ вельними

матеріалами,

порід

говічна. набагато цег ЛЯІІИХ

жень? саме

обме­

Будівельний

сезон

почннається.

- Звичайно. Варто .'ІІІ­ ше зателефонувати по но­ меру 93-5-97 з 9-0Ї до 17-0Ї години. До речі, по цьому ж телефону ми приймемо

попитом. Створено брига­ ду' яка займається будІв­ ництвом присадибних і дачних будиночнів з твер­

нок?

СlІвах

ма дуба.

Хоч маємо свої проекти. врахуємо, безумовно. і по-

"}мх порід деревини. зонре­ Кошторисна вар­

тість їх залежать від пло-

-

Дійсно. не замовник не

Але

нlяних

дешево. знатиме

проблем.

здаватимемо

Будинки

під

нлюч.

замовлення, на

будівництво данчиків

підвищеним

дон·

ніяких

цим, мабуть, зацікавлять­ ся власники садових діля­

ристуються

дерева

в ній дихаєтьсн легше, ніж ~. будинках.

Отже,

-

них

дитячих у

школах.

на

і

май­

дитсадках.

житлових

так

само

ма­

влас­

3

на

-

У підприємств є фоиди, ліміти. Ваше ж об'єднання їх ие має. ЯК же ви виходите із стано­ вища, та ще й виготовляЄ-

що

НА

ПРАВО збору

інформації І управ­

об'єднаннІ «Погляд. був створений науново - тех­ нІчний вІдділ . Можна ска­

лІння виробництвом брой­ лерів на птахофабриці «Приморсьна» (70 тисяч карбованців) . Для роботи над розроб­ камибули створені тимча-

зати,

сові

Піврону

тому

лодіжному

при

мо-

творч о м У

що вІн BJТeBHeHO зая­

вив про себе довів право на

і на дІлі своє існу­

вання.

Фанти? лнх

За Шість

мІсяцІв

говорів

з

у

стосунхах

окремими

мага­

лективами

хористовуємо

завжди

відходи ліквіДІІ.

як

виробництва, lIе­ Нихо;(я'lИ з цього,

вссредиНі

подарства.

сировину

ГОС;­

врегулюваш/я

їх

ІН'

шnя х

1/ спсці­

І

консvльтанти. Нс"

-

формуємu xap~KTep вироб­

це створюва~о обстанонку

ництва. А це в свою чергу

нервозностІ,

слрняє

uздоровлеШIЮ

впевнсності

еко­

Плануємо

н'ас на

господарювання,

ва,

керівників

вчені,

еконо­

психологи.

На

мину­

укладено

рІзними

до­

органі­

творчІ

нолентиви.

МолодІжне об'єднання «Погляд. антивно співро­ БІтничає з нолентивами нрупних НДІ і КОНСТРУК­

торських Своїм

таро

Ниєва .

замовнинам

гаран­

приділена питанннм психо­

но ходити не потрібно . У радгоспі «}Кердівський»

логії.

Курси

ЮТЬСЯ

з

оргаНіЗОву­

віДРІШО:1І

від

ви­

робництва.

спрацювала».

ПІдготувала Н. ГРИЩУК.

Постійно виникало багато конфЛіКТНИХ проблем іси-

-

нізаціям

свої

ремонті

1

мовляючись

ницької на

технології змІцнення

ного відділу нористуються

-

монтно

ре­

механІчному

за­

воді в ЦІлиноградській об(111 тисяч карбо­ _аНЦіВ), а також розроб­

. ластІ на.

комплектаЦІя.

лення.

виготов-

підприємства.

розташовані

не

межами

на­

маємо

виготовлення

на

місцевих

веЛhlН'

під­

ВИПУСК

посеред­

Уже

.N2 11

оснастки

також розробкою програм­

Мрія.

ного забезпечення для комп 'ютерної техніки.

Пропонуємо

нашим

виготовленню

приємствах

аж до 1991 року. Об'єднання займається

мовникІв у Броварах. Хоч

. проблем

-т­

замовлення

приємствам

Наше

СИСТ!с'МН

за

від

діяльності.

шого мІста. а й за межа­ ми Унраїни. Найменше за­

налагодженнн

впровадження

лише

спільне

-

управлінНЯ

НРОПО-

товарів

по на­

родного споживання.

О. директор

Надворі тання

АВДЄЄНКО,

МТО

знІмку

-

там

моторного

цеху,

життєвою

бездушні, чомусь

Іван

МЕШКАНЦЯМ УВЕЛИКІП Ноли переступаєш по­ гуртожиткІв радгоспу

. рІг

«Велинодимерський» , стає тан

незатишно.

тому,

що

Навіть

не

потрапляєш

у

тану убогІсть. А тому, що снладається

враження,

Ніби люди, якІ тут прожи­ вають, Ніному не пОТРіб­ нІ, бо нікому до них не­ має дІла. НІ адміністра­ ції, ні комсомольській ор­ ганізації.

Невже рентору

І.

не

вІдомо

ди-

господарства

Карпцю,

проценти

що

молодІ,

94 яка

ГУРТОЖИТКІВ ДИМЕРЦІ лодь,

той

не

думає

про

майбутнє. Цю істину у господарстві начисто забу­ ли. У гуртожитнах відсут­ ні

культурно-побутові,

са­

нітарно - гігІЄНічнІ німна­ ти, душові. А на подвір'ї навіть не передбачені ди­ тячі майданчики, хоч у центральному

гуртожитку

мешнає 36 сІмей, а по ву­ лиці Леніна - 17. А спортивнІ майданчики, ін­ вентар? Все це настільки нереальним

вважають для

себе молодІ люди, що ли­ ше

гірно

посміхаються.

мешнає в обох гуртожит­ нах, не задоволені умова­ МИ проживання. Саме та" вони відповіли в анкетІ.

В жахливому стаНі гур ­ тожитон ПО вулиЦІ ЛеНі­ на. Ян же тут живуть лю­ ди? З яким настроєм

яну запропонувала їм но­ мІсія місьнному номсомо­

ідуть

лу. Ян же тан'? Адже ди­ ректор

господарства

моло­

ДИЙ, кому Ж, як не йому. розуміти, допомагати,

робити дих? ХТО

підтримувати. врешті-решт

ставку не

думаf:

на

моло­

!ІрО

мо ·

на роботу

і

з

повертаються

поламані

і

ві"на,

номсомолу

ретар'ем

міло,

H~Maє

Н('

:1I1af:

про

так!'

жа

з

сек­

На

питання

по­

через

незадо­

-

вання

у

зився

авторитет

гуртожитках зни­

комсомолу,

госпу

серед

номітету

ми

більшоrо

дІляє

точну

хильнинів тури,

зору

масової

ТИХ,

хто

нас

завжди

рад­

дістати таку

ша,

такі

зробити

товари­

таку

незбаг­

ЛІ!ТІ! б цей гуртожиток pe~IO!lT відразу зробили б».

буються

що

1l00!('Р!l~ТIІСЯ

ЯК­

С. кому

ВИЙ маніяж

-

як

всі і

у

ШИЛО,

ее "ре тар

К()~ІСО~\ОЛУ.

міськ­

по­

жахлн-

фар-

тися

в

себе

йшов

навІщо

сюди?».

зрозумілим,

а

що

ні.

Цю

це,

істину

друга

стане

буде

і

запитати:

А

часу.

чим

архіві .

для

щО

Історію працюю

молоді

люди.

У

стир

постригся

сунь

як

мона-

пізніше.

А до конкурсу кра­

як

ставитесь?

Мранобісся. ноли

переважна більшість мо­ лоді, невіруючі. І КОЛИ раптом побачили ченця

роні в

збагнути, вести

не

20-25, що

могли

могло

молоду

при­

людину

монастирські

стіни,

в

на

добровІльне ув'язнення. Що це - протест? Винлин? Особиста трагедія? Ми будь-що вирішили дІзна­ тися. На превелиний по­ див, в

він

вступив

розмову,

дуже

нами

що

ми

вдячнІ.

Ні,

-

з

за

людина

не

падново

в

вlн,­

потрапляє

ви­

монастир.

Сю­

ди її приводи'І;Ь віра. Друга причина - це те, що я

вважаю:

жити

немає·

серед

втратила

Невже

заперечувати

і

Звичайно,

-

слухаю

зину.

ські

-

нальною

народ\",

б\"ла ... . і\1ені здається~ що

релігін ПРИДУШУЄ в ЛЮДИ­ ні честолюбство. своє «Я».

Тан. винна

на

музину

старовиннІ

в

і

Охо­

не

собі

подібних. нести

по­

згорда

Вона

в

душі

добро дарувати його іншим, вона повинна знати, навіщо прийшла в життя.

ЦІ

слова,

сназані

22-

річним ченцем Михай­ лом, ЯКИЙ ще не забув своє світсьне ім'я Рус­ лан.

примусили

мислитися.

Я

не

мене

за­

змінила

що

ми,

молодІ,

ідемо по темному туне­ лю. І янщо не з'явиться світло. МИ назавжди ма­ жемо заблукати в йОГО лаБІринтах.

му­

росій­

романси. А телебачення?

Вона

дивитися

повинна

лося,

нІ.

нашого

жа.1Ь,

після цієї дивної зустрі­

можете

нласичну

рисою

На

чІ своїх атеїстичних по­ глядів, але мені подума­

мистецтво?

че

ні­

яка

вІри

ВИ

Ви

замислювалнся .

чис­

молоді,

моральну

тоту і живе без добро.

-

сенсу

не

чому будь-яний національний одяг повністю закриває тіло. Висока мо~льність була націо-

це

сказав

-

в

А в армії служили? Звичайно, як і всі

-

себе

поїхали

МІ!,

займає-

Вивчаю

я і

моя по­

же

теся? християнства,

коли

скажу.

He~aє

по­

на екскурсію до Києво­ Печерської Лаври. Напе­ ред

інші

щасливий .

віднрили

випадиово,

хто

ДИвлюся програму му льТфільми.. На

« Час»,

важливо.

Лише той,

зрозуміє

у

при­

І

що

справжньому

привести

тим самим у ШОКОВИЙ стан батьків. А варто КОЖНОМУ з нас заглиби­

(1б.lI1Ч'lюt :-_..-._~~..-...-.,.....,........,.",.

.1нцеіі

другий

вчили

у

зачісну,

МОЖ.'ІІІНО,

запе­

«варьонки»,

нуртку, ян

понласти

алl'

нуль­

бути таними, ян Петрик, такими, як Галочна, а тепер ось ми не вміємо заявити про свою індиві­ дуальність, воліємо бути такими, як усі; будь-що

Вид­

дода тн. Ta~l, де втрачено авторитст, повеРНУТJI його

все

при­

речує у життІ, хто не має авторитетів, але щоб не виглядати «білою во­ РОНОЮ», приймає їхню точку зору. Це вІд того, що

що я хочу

зде­

зрозуміти, знайти янусь опору у цьому хаосі. Знаю напевне, що серед строкатої маси молодІ є багато таких, хто не по­

молоді.

щось

в

зорієнтуватися,

дирекції

важ"о

такі­

не приймаємо чужоrо досвіду і повчань. На нас звалився такий потlн інформації І відео, і друкованої, що зізнаюсь за всіх. не мо­

ненну

цього

два

я,

життІ,

інфантильні,

други,

До

1

замис­

цннічні,

но, добре наболіло моло­ дій матері, яка сказала: «СІм'єю диреюора засе­

С\'·

UШ.'1ЬНIІХ примlщеНh. lІРИ· ж('

що

Тут пра"ТIІЧНО

меблі,

чолі

вільні, а якщо точНіше нестерпні умови прожи­

;(,)

відсутнІ

номітет

буту і віДПОЧИННУ молоді. відсутній план роботи в гуртожитнах. Зрозу­

стелl- нібll

1ІОГО лиха.

цьому

Ячником.

розг лядалися

важко,

СТllхій-

і

на

М.

в

жодному його засіданні не

Вllбllті шибки забиті плів· кою. А стіНІІ. підлога. після

проявляє

наполегливості

ЯКИМ

додому:

дверІ

Не

не

иевirласи,

жемо

люгіДllе існування своїх МОЛОДИХ робіТIIИ"ів дирек­ тор ГОСIlодарства? Знає. Однак ні з капітальним ремонтом, ні з будівни­ цтвом житла не поспішає .

,Ще

тому

повідь, чому

по­

А

вищі, ,хочу знайти від­

людина

Фото О. МІЛЬКА.

цьому

лювалась над цим. А тепер, коли бачу стільки потворного в молодіжному середо­

минуло­

з

«Який

пе­

складне,

суперечливе.

-

Ос­

школІ.

знаю:

роки

зицією КОСТЕНКО Миколайович.

НЕЗ АТИ Ш Н·О

мого

велике Життя,

вже

річний переможець серед водіїв радгоспу «Теплич­ ний», профгрупорг таксо­ активною

весна.

весна

ребування у

«Погляд».

-------------------

На

СЕМИНОГА.

під­

виробництво

буді­

Фотоетюд М.

створити

достатньо.

ремонтно

.

' Е

капітальному

все більше уваги приділяє виробництву, дедалі віД­

часність, антуальність розробок_ Харантерна деталь: по­ слугами науново - техніч­

Атбасарському

_3_:

ємно нонстатувати, що віН

на суму 300 тисяч кар­ бованців. НайсерйознІші це розробка І впровадження

лів на

і орга­ послуги в

буДівництві. Візьмемо на роботу кваліфікованих спеціалістів - будівельни­ нів. МІцно став на ноги І номерЦІйний відділ. При­

зараз

відновлення і колІнчастих ва­

г

А

нує підприємствам

туємо високу яність,. своє­

і

:за­

застосовуваТЮIСТЬ­

ся відеокомп'ютерна тех­ ніка . Велика, увага бу де

сподіватися на

«не

І

няттях

За прикладом дале­

оренда

провідні

місти

лю­

днм просто необхідні нові знання і енономічні, і правові. Без цього просто не можна

...

завтраш

нурси

,

середньої лаНКI1. До чи­ тання лекцій будуть :за .1У­ чені викладачі BY:JiB J\иє­

відкрити

курси орендарів і ферме­ рів. Зараз, коли відбува­ ється перехід на нові фор­ МІІ

в

НС­

ньому дні. Таких прюша­ дів ~ІОжна навести багато. Тому ми запрошує\1О до

логіЧllOЇ обстановки у мі­ сті і районі. - А над чим працюєте зараз?

-

знсвіри,

.

,

~

к()

ПРИ'lО\ІУ ,

:шаходили

, алісти

.\!іА.

ОРСНДНЮІН

ІСНУВАННЯ

пІдприємствами

заціями

М.

туацій

запежу­

А

МОЛОДЬ І НАУКОВО­ ТЕХНПІНИП ПРОГРЕС

>

ие

прилавках

зинів? -- Річ у тІм. що ми ви­

успіх.

матеріалів.

:"

товари,

ються

БЮt\ClIІШ/ ГО(їlO;(ClРіВ. Хочу ІІагадати. що будівля :\ міцних

товарІв народного споживання.

те

Р. учениця

NQ 1.

ГУСЕПНОВА, мІСької СШ


стор . •

..

березня

21

p~

1990

повіді й Урок

РЕКОМЕНДА.ЦІЇ

тичні

ТРАКТОРИСТІВ·МАШИНІСТІВ" ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ВАЖКИХ роботи

останніх

показує. що в рад­ госпах району недостат­ ньо ефективно викорис­ товуються гусеничні трак­ тори.

що

часному

загрожує

своє­

проведенню

новних

ос­

технологічних

операцій і обробітку сіль­ сьногосподарських

ТУР. призводить вому підсумку бору продукції.

в кінце­ до недо­

Головною такого

в

причиною

стану

оплата і

праці

є

багатьох ніж

у

те.

на

гусеничних

щ.

куль­

що

випадках хто

тим

3

ній цінІ за кожну змінну норму виробітку. викона­

ну на протязі початку

гусеничних

закріплення за ними досвідчених механі­ з~орських кадрів агро­ ко_бінат «Десна. реко­

пах

в

заохочення

або єдиного фонду опла­ ти праці трактористів-ма­ шцнtСТіВ. які працюють на важкцх і гусеничних

в

розмірі

50

пре­

про­

центів відрядної оплати; при виконанні норми на 125--150 процентів75 процентів відрядної

оплати. а при виконанні змінної норми виробіТКу понад 150 процентів виплачувати 1оо процен­ тів. Встановити

преміюван­

ня за пІдсумками роботи за рік в залежностІ вІд сумарної кількостІ вико­ наних нормозмін на за­ крІпленому за механІза­ тором тракторі в таких розмірах:

при

250

виконаниі

200-

нормозмін

за

рік

розмір премІї за кожну виконану нормозміну

мат

і

дають

два ходи.

Для розв'я­

кожної

досить

компози­

вказати

пер­

ший хід білих. Правиль­ не рішення кожної дво­

ро­

ходівки дає два очка. помічені

кожну

змінну

робітку

на

норму

оранці.

---

хиби

За

додат­

кові бали. останній терміи надси­ лання відповідей тиж­

там на оранці грунту під посів озимих і тим. хто працював на сівбі ози­ мих. до 7 кілограмів по закупівельній ціні за

робtтку при належиій ЯН0сті виконуваних робіт преміювати із фонду ма­

Мією

якості

починають

ції

-

радгос­

грошовою

високої

знову

білі

зання

-

-

діаграмах

день

з

дня

виходу

цього

номера газети (за пошто­ вим штемпелем). Чекаємо на ваші від-

ви­

рання

попередньої

тури і протягом

рах.

за

Впровадити

в

нарахування

рахунок

матеріального

ня 4-х

зерном в центнерів.

зерна

сі.'Іьськогосподарських

ботах.

до

ро·

суми від нарахованої кожному грошової до­ даткової оплати і премії. Трактористам - маши­ ністам кової

ти

в

рахунок

оплати

видачу

Поздоровили",

додат­

Як багато

практикува­

овочів.

воримо

кар­

од

вІдпустки

допомогу

ня

із

го

300

оздоровлен­

фонду

матеріально­

заохочення в карбованцІв.

На

основі

І

розмірі

цих

ми го­

милосердя,

потребує нашої

-

матеріальну

на

мендацій кожному конкретні

тих. хто

видавати І

- машиністам

трактористам одночасну

зараз

про

про людське ставлення до

топлі. фруктів. кормів по їх собівартості. Рекомендувати на пері­

реко-

розробити в господарстві умови матері- І

в залежності від фіки виробництва

явних

заохОчен­

кількості Продавати

специ­ та на­

можливостей. Ю.

перший

БІЛИК,

заступник

рального

директора

агропромислового

бінату

гене­ ком­

«Десна».

чуйності. малих та ста­ рих. Але розмови розмо­ вами. а справи справами

...

Живе на вулиці Гагарі­

на літня жІнка

Лідія

-

Михайлівна Лисенко. Чоловік. інвалід війни. по­ мер. залишИв її наодинці з

хворобами

Але

у

та

смутком.

скрутну годину

до­

Серед них ВИЧ.,

111

журиалістІв.

автомобіJ11

«Запорожець»,

понад

60

«Волга», поїздки

за

На

15

і

король

розмістились відкритій

удару.

е4 е5

На­

од­

Проте

це

Білі

до

сильніше

Для фер­

обирають

не

незахище'

С:ф7 +

6. в5!,

Кре7

виграючи

7.

фігу­

11. 6. фдз д5! 7. С:д5 К:д5 8. ед Сф5 9. фжз К:с2+ 10. Крдl К:аl 11. Ф:е5+ Фе7 12. Ф:х8'? Сс2Х.

роз­

10.

виток їхніх легких фігур. 2. . .. Кс6 З. Сс4 ж6 4. ффз Кф6 5. Фв3. ЧЕ'рго-

також

стала

по­

пози­

ру.

най­

чорним

гру

їх

Фс4

продовження.

полегшуючи

білих

І.

Фх5.

тут немає достатніх підстав. Та це ще тільки стратегічна неточність.

на

Через

МИJlКОВУ

ною. Білі в усіх варіан­ тах ;Іазнають матеріаЛl,­ ІІЮ: итрат. Наприклад:

випаду

2.

I'РунтованиЙ. ція

Вона

призводить

зем

король

на

вимог

дебюту.

тактичного

1.

чорних

помилка-

часто

агреСНАНОГО

віді­

призводить

На відміну иід попереднього ходу бі­ лих напад чорних об­

ииграЮТh

приклад:

наслідків. Якщо б зіграли З. . .. дб. і 4. Кф3 К:е4 кінь і

Тут не рятувало,іКрфl через 10~

... СдЗ+

з

неминучим

ма­

T{)~].

одній

вертикалі.

але

ніякої біди немає. На хід 5. Фе2 чорні відпові­ дають 5..... Фе7. і білі нічого

ти.

не

можуть

Подібних

тактичних глянемо

мож­

баГilТО.

Роз­

ще

е4 е5

1.

вигра­

прикладів

помилок

на 'навести

два.

кфз д6

2.

3.

'І'исяч

різних

які живуть У

містах.

7

Але

ється

поговорити.

березня поверта­

Лідія

додому

і

Михайлівна

бачить:

«чаклу­

ЖіНЦі

святковий

нок».

Підключили

«подару­ її теле­

фон до блокіратора. пові­ домили новий номер та й пІшли собі. А вона про­

плакала все

8

вже

до

задовго

~--------------I--------~-------------

Від образи

дівалася

на

здоровлення які. звичайно.

нього

спо­

святкові

по­

від не

друзів. могли

Хтось скаже: не тільки їй потрібен телефон. хай інші

також

туристич-

це

зі

адже

згоди

друкарн!!

ж не

тобі

розповісти.

25

лю­

ситуації ше.

винен.

він

не

того з Києва останнім ав­

пасажири

тобусом

друге.

«Київ-Калита».

у Семиполках я звичайно виходжу на центральній зупинці. Того дня людей в автобусі було мало. си­ діла я недалеко вІд две­ рей. тримала напоготові СУМКИ.

-

думаю.

зупи­

ниться автобус. швндень­ ко ВИЙДу. Але сталося не так. як гадалося ... Центральну зупинку в Семиполках автобус про­ їхав на великій швидкості.

водІю:

«Зупині'І:Ь­

натискую

ДЗВОНИК.

Та

кнопку­

тільки

авто­

бус нісся далі. ВодіЙ ска­ зав.

на

що

була

я.

мовляв.

повин­

подзвонити

рані­

ся.

я

назад до центру. ще

Вважаю. що водій у Цій

плакала

хворої

люди­

Н. ІВАНЧУК

ця.

Не прийшов автостанцію

несум­

ВИКОНКQ" Ради

путатів тн

начальнику

це

-

не

Марфи

зайняти

матерям

міс­ з

ма­

Я думаю так: водій по­

вести порядок. хоча б на кінцевІй зупинці. А реш­

пІсля

у

Ко­

них.

доводиться

жу

то

про­

Броварах.

цього

випадку.

що

описала. а я й досІ не M~-._ заспокоїтися.

З повагою'

так

В. ВАСИЛЕНКО, жителька

Семиполок.

Відділ капітального буд-івннцтва Броварського міськви- І

кон'ко,му

ного

висловлює

будівництва втратою

ТЯЖКОЮ

співчуття

нача ...1ЬНИКУ

відділу

Зубку І"ану Акдріі\овичу смертю ЙОГО мат.ері

у

капіталь­

зн'язку

З

-

ЗУ БКО

Марфи

НаумІвни.

АГІЮПРОМИСЛОВИЙ комбінат .Десна. ВИСЛОВЛЮЄ ('Пі"Чуття голонному економісту COQeHKY МИКОJJі вичу у зв' язку зі смеl>ТЮ його батька

війни

і

глибоке Андрійо­

Івановича.

nl>аці ГИРЕНКА

і

ВИСЛОВ.1'JЮЮТI.1

НаУМіВНИ.

Сllінчуrти

Івана сі,\.I'Ї

Семеновича

11,окійного,

Заст. редактора В. ТУГ ЛУК.

АДРЕСА

РЕДАІ(ЦІІ: 255020, І(иївська область, М. Бровари, вул. І(иївська, 154. редактора 4_03-76; sаступиика редактора. відДіJlУ партійного ЖИття - 4-04_61; вІДПIJlllдального секретаря. Bi.ll.AiJlY сІльського господарства - 4-23_26; вІДДілу ПРОМИСJlовОстl І соціальних nHTaHb 4-02-92; 8Ідділу Jlистів і масової роботи 4-04-81; BiAAiJlY радіо­ Іиформаціі 5-13-91. ТеJlефоии:

I(нїВСЬКОro обласного управління у справах BHAaIlHНI,t". П"Ліr'рафії і Алреса .цр~·каJlИі: Київс"ка область, М. БРОIS8!J/'. В)'.". KI1Ї!i"I.к~.

щоб

тому

хвилює.

Ka~

пітального будівництва Зуб· ку І еану Андрійовичу у зв'язку з ПІЖКОЮ НТIНtТ<1Ю - смертю його "атеllі ЗУБКО

про­

та. звичайно. залежить від культури пасажирів. ... СтІльки днів минуло

перезмінки.

терана

С'півчут­

відділу

силою

АдМіНістраціЯ. па·РТіЙна. профСПіJJко"а оргаНізаЦії рад­ rоспу .ПухіВСЬКИЙ. глибоко сумують з Пl1И80Ду смерТі ве­

Бlюварської де·

наlЮДННХ

висловлює

молоді

винен бути господарем ав­ тобуса. і в салоні має на­

СОЧЕНКА АндрІя

~liCbKOЇ

що

говорити нічого.

як там теж у цей час чи­ мало автобусів їдуть в

ДИРЕКЦІЯ.

те.

автобус на ну і що?

потрапляєш

Лені­

тривожить

ся стояти. А про старих і

запитати:

отакі

ж зупинки автобусні через сотні метрів. а до сільчан. виходить. ставлення інше.

УВАГА!

вул.

черги.

я

лінні люди будуть нас об­ ражати? Село все до мі­ ста прИРІвнюють. у місті

подовгу

можна

леньними дітьми доводить­

Хочеться

Або ці

що

Але більше

штовхуються у салон без

...

скіJlькище

Радгосп «і\вангард» продає буряк кормовий. Ціна за домовленістю. Звертатнсь на адресу:

смт. Калита. на. 37.

тобус:

а потім·

дорогу ВіД образи

про

люди зараз стали зліши­ ми. з'явилося більше хам­ ства. Подивіться. Я3' про­ ходить посадка-уtiаш ав­

проси­

кілометри три додому.

Всю

стоювати у

ми,

всього

зупинив­

Семиполок. Можете собі уявити. скіЛЬКИ мені. 56рІчній жінці. довелося ЙТИ

нашого

автобуси

Багато

ще написати.

По­

це

плакала

автопарк.

є

ла. а завіз у самий кінець

ли

села

не

про

Чесно кажучи. скільки їжджу автобусами. ще нІ разу не бачила. щоб центр нали.

чи

вихід.

навіть

коли

Нікого

ше.

на

я

По-пер­

запитав.

віДі­

ни. Та й. мабуть. вибрати для цієї «акції» білЬш вдалий час.

Довідки можна одержати по телефоиу 4-02-92. сНова.. жизнь' орган Броварекого гЬродского комитета Коммунистнческой партии УкраинЬІ. город­ ского и Р~Йt'ИНОГО Советов народнЬІХ депутатов Киев­ ской области. (На украннском язь,ке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВblХОДИТ с 17 апреля 1937 года. Днн выода:: ВТОРНИК. среда. пятница. суббота.

Хочу

як я їхала додому

користуються

брали його у Лідії Михай­ лІвНи. Не заперечую. Хо­ ча можна було б зробити

«Моск­

ДОРОГА .РЕДАКЦlЯ!

брезня. бо

виграшІв.

путівКи по СРСР. ЗІбраНі кошти підуть у між­

Б.І)оварська

ту.

Кричу

викликати.

(обидва У

.N9 1)

сеансІ одночасної грн 3 воронезьким майстром спор­

ся!».

допомогу»

лінІєю.

.Жигулі», кордон,

стів Сашка Колесова, Олексія Сапі тонова з СШ М З) 1 Сергlя Шишковського (СШ

ку

мільйонІв

lІародннй фОНД солІдарності ЖУРJlалістів.

>

вертикалі.

таких чорні після

до

деталь

кінь

завжди

помагав телефон: і «швид­

додзвонитися.

оу редакції газети «Нове ЖИття в МіжнародНі ло­

розігрується

не

також

процентів

90

ЖурналіСТСЬI:а лотерея

квитків

опинилися

________________

к

грошо­

вої додаткової оплати і премій для трактористів­ машиністів. зайнятих на

фонду

сотдаРІlостl

чорних

ній

стратегі ї

втрат._

5. . .. Кд4!

На фото: І. Ф. Тищеико консультує юицх шахі­

................................ 'І'ереї

__ О

гайних

де

на­

прантику

частини

TpaK~

рахунок

тактична

білі

порушення

лендарних днів сівби озимих. і до 5 кілогра­ мів ·в наступний період оранки і сівби при умові високої якості ро­ біт.

ють. хлопці-монтери біля її дверей. готують старІй

гусеничиих

грала

і

К:е5

6.

Стратегічна

...

роль

позиції

Фх5,

це

чорних

порушили

мат).

мають щоб не

куль­

10

Преміювати тракторис­ -' машинІстів. які ВИ­ конують роботи на важ· і

не

ВирІшальну

чорні фігуру.

пішака.

ніяких пра­ стратегії во­

шахової

пішака.

нану протягом 30 ДНf8від по':!атку масового 'Міи­

і з друзями.

ких

ни

Адже

милка. причому не тіль­ ки стратегічна (білі нех­ тують розвитком своїх фігур. роблячи третій хід ферзем). а й тактич­ на. яка ПРИЗВОДИТh до не­

втрача-

,ИІЮ­

становить 1 крб. 25 коп.; ального стимулювання при виконанні 250- трактористів - машинІстів. 300 нормозмін - 1 крб. що працюють на важких 50 коп.; і гусеничних тракторах. понад 300 2 крб. тІв

За що їх пока­

вил

задачі-двоходівки:

за

Продавати також зерно трактористам машиніс­

трактористам-маши­

тракторах.

збиран,

біт.

ністам здійснювати за нормами і розцінками. що прийняті в господар­ ств!. Про умови вико­ наВJlЛ змінної норми ви­

теріального

днів віД

5

мендУЄ:

праці

30

масового

На

неминучі. рано?

ЧЕТВЕРТИП ТУР

закупівель­

умові

Tpat<TopiB.

оплату

по

7.

ФЕ!2!, і ма­

4.

втрати

і

.N2 46 (7955)

вий напад -- це вже п~­

Кф6?

'!ОрНі

мінімум

;(істати

прик­

теріальні

нк

(і. Фд,'5. віддати

хо­

е4 е52. кфз Кф6 З.

К:е5 К:е4?

Кс3

Ж И тт Я»

1. е4 е5 2. кфз д6 З. д4 Кд7 ..4. Сс4 Се7? 5. де К:е5 (ще гірше 5. . .. де?

суперника.

характерний

1.

І. Ф. Тищенка

кІлограмів

пра­

використання та

-

ОСЬ

конкурс

раннього

7

мен­

метою більш продук-

важких

оранці

до

зерна

ЦЩЄ на колісних тракто­ ра1(. . зернових комбайнах і jiвтомобілях. тивного

на

ня попередньої культури. і до кілограмів в наступний період при

важких

тракторах

тих.

цінами в вироБІтку 1.5 тонни.

Продавати трактористам-машиністам. зайня­

зябу.

комбінацією

ЮвІлейний

державними

закупівельними залежності від на трактор до

це

4.

Кс6

10ТЬ

лад:

їм в рахунок належної заробітної плати за вста­ новленими

помилки-,

8 Е

Кж5!. і

5.

Типові

;(11. які СПРОСТОВУЮТl.oся тактичним ударом або

Наш шаховий клуб

І ГУСЕНИЧНИХ ТРАКТОРАХ Аналіз

Сс4

YC!lixyl

помилки в дебюті. Помилки в дебюті мож­ на класифікувати на так­ тичні і стратегічні. Так­

МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ

POt<iB

ЗІІЧИІІЮ другий.

«Н О

КІ",ж,,,,rюї 15~.

ІО!" ів,',і.

Індекс Друк

~OBaHI,ii

61285.

офсеТНІІІ1.

арку",.

Обсяг

І дру,

Тнраж

15.780

IІримірників.

Замовлення

N.

IЗоб

#46 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you