Page 1

ПРОЛЕТАРІ , ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

6РО8АРСЬКОГО

МІС Ь КО, Газета ВИХОДИТЬ 3

І

.Р А

квітня

17

МІСЬКОГО

Я ОН Н О І

1937

РАД

*

року

~OMITETV

КОМ

НАР ОД Н ИХ

*

.N! 46 (7747)

V НІС ТИЧ

Д'ЕП)'ТАТІВ

Вівторок,

НО, ПАР Т Н

V КРА'

КИ,ВСЬКО,

Н И,

ОБЛАСТІ

*

21 березня 1989 року

Ціна

3 КОП.

• БЕРЕЗНЯ

26

РОКУ

1989

--

ВИБОРИ

П8реА зміною­

НАРОДНИХ

на лекцію

ДЕПУТАТІВ

Перший

ганди. Другого у День лектора.

СОЮЗУ

заводськими

ства

До внборlв У Верховну Раду СРСР заЛНШИ.1ИСЯ лічені диі . На виборчій діль' ницl Nt 18/520, що розташована у прнміщенні тресту «БровариСільбуд., зараз гаряча пора. Членн виборчоі комісН. яку очолює Галина Петрівна Лущик (на

весна

п1дпорsдкувuа все

На час проведення вес­ няних польовнх робіт

і

своєму

створена

довкма.

ChкИЛВ, ваповииписа ryPKOТOII моторів рад­ rocпв1 ПO.JUl. Зараз ДЛЯ працlВИИКів clJIьCbKOro rocподарства

група.

ного

строкв

на

ЧИIIRY, В8JJе3Сие побу· тове та культурне 06· CJlyroвуваиив.

питання зазда­

легіДь були розглянуті на

спІльному засіданні проф­ кому го

та

ради

трудаво­

колективу.

розроблені

а

та

них польових роБІт.

Вони

булн доведенІ до всІх ме­ ханІзаторІв та Інших пра­ ЦІІвникІв. які братимуть

ЖІНОЧИХ на вироби ЛІткlвського

цеху. який є фlЛlaJJОМ Ии1вськоl

Ніх

фабрики

внробlв

худож­

ІмеНІ Т. Г.

участь у посІвнІй. з

умовами

Згідно

колдоговору,

пІдсумки змагання пlдби­ ватимуться щодекади І висвlтлюватимуться

в

СТІннівках.

.блискавках.,

календарях

трудовоХ

сла­

ви.

Ще

перед виходом у мехаНІзатори про­

пonе

ваМивl .

А

та

ін­ при­

вишитl

вони

заполочЧю рІзних кольо­ рів вручну хрестиком, гладдю

.j грають фарбами веселки.

вс!ма

СкІльки витривалостІ, терпіння. наполеглнвостl треба докласти до того, щоб. перебираючи ниточку за

ниточкою,

музу.

ЦІ

якостІ,

вишити

У

пер-

товарІв

першої необхІдностІ. пІд­ вищеного попит)' . мийних засоБІв. ПОбувають у пра­

у

рад­

-

насІння кар­ буде посадже­

но 900 гектарІв. НасІння збереглося непогано. ПІд­ готовлено до еадlння 900 тонн, а всього необхідно

5

тисяч тонн матеріалу.

садивного

роботи

багато.

допомогу подає

госпо­

населення

протезування,

деться

оранка

чергу,

має

майстриня

Михайлівна Музи­ Вона вІддала улю­

бленІй чверть

справі майже вІку. Ветеран ви-

робництва стецтву

навчила

ми-

вишивання

не

грунту.

вивозять

зу.'ІьтатІ

чого

переВИНОIlУ'

За рем

трудовим календа­ тринадцятої п'я­

тирlЧни

працюють

швач­

ленко.

рахунок

вже

працює

в

року.

1991

Не можна нарІкати иа якість виробіВ, зроблених молодими робіТНИЦЯМИ ма­ шинно! вишивки Т. БІ­ ленко, Л. Макаренко, старшою вІком Г. С. Чу­ провою . Вона також од­ нІєю

з

п'ять

рІчних

перших

виконала

норм.

чки

трудяться

нах

-

на

Шва­ маши­

напівавтоматах

хословацьного

че­

виробницт-

паганди

дохІдливо.

помогою

цІкавих

розкрили

свої

гією .

за

новою

Для

-

нар­ техноло­

обробІтку

рядь

підготовлені

альні

культиватори .

мІж­ спецІ­

Т.

до­

JIЮТОГО

17

на

за

А. Бі­

у склад ,1lтківського цеху фабри ни художніх вироБІІІ входять також дільниці, як! знаходяться у Гоголеві , Семиполках. НалитІ, Нрехаєв!. ВоропаЄВI

лених них

но ЦТІЮ

та

Інших

В

трудяться

переваж·

надомницІ.

Суперни­

за

ВИПУСІ\

янісних lIиробіВ рі

насе-

пунктах облаtті.

плоди

-

високо­

дає

понад

доб­ план

вироблено ПРОДУIЩIї ЗО rисяч карбоВанців .

на

А. ГАВРИЛЕНКО.

ференцlі внступив ГОлова ради Д. Ф. Чорноморець. Із Інформацією про робо­ ту

ревізійноі

ступив

П

комісіХ

голова

вн·

В.

І.

Глушак.

Учасники конференціl активно обговорили звіт·

пІдпри­

управлІння

положеннн

про

зових

даних

завдань

норматив­

і

помІжнІ

бити

резерви.

госпрозрахунку.

До

з

кварталу

четвертого

колектив

має

її

мо­

створекомІсІя.

очолює директор Ющук. В її складі

вже

ви­

Для поліпшення роботи З першого березня вне­ сено зміни у садовІй кннзі

штатно-по­ підприєм­

ства. Наказом директора об'єднано відділи голов­ ного

конструктора'

ловного

технолога

і

г()­

в . один

відділ.

Ного

призначено

колишнього головного тех­

нолога М .

В.

Нисl.'ІЯ.

--

ступником

за­

колишньо­

посада

ГО,10ВНОГО

тІІ І .. С. Рудак. Він рекомендував шнр­ Ше використовуватн бага­ тий досвід ветеранів вій­ ни І праці в розв'язаннІ завдань, ЗВ'JlЗаних з пе­ ребудовою иашоro жнття, виховаввЯIІ МОдодІ на бо­ йових і трудових традн­ ціп, по.niпшенвям лекцій­ ноі пропаганди. Раді вете­ ранів необх!ДНО трнматн більш тісний зв'язок з ра­ дами иа місцях, надава­ ти Ім конкретнішу допо-·

в питан­

дЛя цього потрІбно всІм брати участь у розвнтку орендн на се.'!l. коопера-

продуктами харчування. А

заІнже­

нера заводу . Ії зайняв колишній ГО.10ВНИЙ кон­ структор М. Л. НукушкіН.

Посаду

Інженера

і раціоналІзації. пІдпорядковану

НОП

ранІше ГО.1()ВНО-

технологовІ.

передано

І

заробіт­

Добірку ІнформаціЙ пlдroтував громадсь· кнй

кореспондент

Є. МИГУ ЛЬКО .

інженер

пнв З промовою перший секретар міськкому пар­

Скажімо,

речі,

пробувати.

му

могу .

по­

ложення про другу модель

у вІддІл праці ної плати.

головний

розро­

внутрlзаводсыеe

(друга

спеціальна

планових

другої моделі. виявити до­

доходІв

цього

і

ypaxYBaHHRM

з

ня

Для

І

права

обов' язки підроздІЛів, зробити перерахунок ба­

розподІлен­

нях кращого забезпечеиня

виес.ли

органlзацlflну

структуру

методом

ряд

доповідь,

уточнити

Створена

пропозицій щодо поліп­ шеиня роботн ради вете· ранlв війии 1 праці. На конференцlі внсту -

ну

вІДДІлу

ним

дель).

планово­

О. С. Савчук. ГОЛОВНИЙ бухгалтер О. М . Неза­ май та інші. Створена комІсія має

ступнина

ємствІ пІдписано наказ про пІдготовку заводУ до переходу на повний госп­ розрахунок

заступ­ І. Бон­

го керІвника групн зварю­ вання А. І. Нрихтенка,

lодель

також

в суботу, 19 березня ц. р., у будинку культу­ ри заводу сТоргмаш. від­ булась звlТtlо-внборна конференція ветеранів вІйни І праці, на якій із звІтом про роботу радн ветеранів вІйни І працІ та завдаННJI по Іх уДскона­ лению в світлІ BBMor ХІХ Всесоюзно! партlйноl ков­

начальник

технІчний

теми.

-на другу·

яну ' А. С.

профкому.

з

фактІв

Госпрозрахунок

на

РЕШЕТНЯК.

голова

дар.

начальником

сортів.

га­

ють норми.

старшІй

яка

Заводчанам сподобало­ ся, що майстри УСН9Ї про­

ва , бережуть кожну хви­ лину робочого часу, в ~­

ки - моторнстки Л. Гавриленко та Л. '1'.

поступа­

раннІх

А в бригаДі Миколи Анд­ рійовича Думенка буде

робота.

одну молоду роБІТНИцю . Мало в чому СВОХЙ подрузі

ве­

садІння

СрСР., ....;

системи

приступлять

топ.'Ія

прнсту­

рячі обіди. Інша важлива

Надія чеНIiО.

вони

вирощуватиметься

трав,

заводоуправлІння

рефОРМУ" . ПОЛlтичної

роботи.

однорІчних

потрІбне

санаторно-ку­

Скоро

та вІД ·

про

ва готуються до великої І

відповідальноІ

Рисов

наук , пласт­

кам

господарст­

проведено експеримент

ханІзаторам

лікування.

КартоплярІ

канди­

--

ПОВlдальний секретар міськрайонного вІддІлен­ ня товариства «Знання. В. А . ОсницькиЙ. Б. М. Рисов прочитав рОБІтнинам цеху ремонту машин лекцІю • РелІгія І сучасна ідеологічна бо­ РОТЬба., а В . А. Осниць­ кий розповів спІвроБІтни­

седа.

НинІ щодня у полІ пра­ цює понад 20 агрегатів. Уже посІяно 178 гектарів

взято на облІк' тих, кому рортне

установи

до

лення

на

та

цівникІв ланІв члеНІ! агІт­ бригади та дектори.

Безпосередньо в поле ме­

пля,

дуже

асортимент

пили до сІвби гороху,

з

l4аркизету

но

йшли медогляд. Хто по­ требує. одержали направ­

виготовnяють

шовку,

пІдготовка топлІ, якоХ

приємства

ються бригадир Н. І. За­ харченко та Н. В. Коно­

тканин,

ленторами

~Знання»

мас Б. М.

села. Учора на перебиран­ нІ БУJ!ьБ працювало біль­ ше 90 чоловік. Участь у цій роботІ візьмуть пІд­

МИЛУЄШСЯ. які вони

ших

контролю.

зараз

«Гого.'ІlвськиЙ.,

Отже .

Шевченка, І ЖіноЧІ музи,

репсу.

народ­

ведеться

Вагому

шу

Мистецтво •

ДИвишся майстринь

постн

яка

госпі

дарству

також

прийняті

умови соціалістичного змагання на перІод весня­

рук

діють

парт­

високо­

ІІУ arротехв1чному рів­ ні. З повною вlдAачeJO трудятьса в ЦІ веснянІ АВІ прaцlвввкв ланів. Тому Ім особливо не­ обхlдвl вормальнl умо­ ви ДJIJI роботи І вlдПо­

Всі цІ

тнм часова

Складено план органІ­ зації внїзду закладІв тор­ гівлІ. в якому передбаче-

веllає

'rfDбoтв важливlшоІ, .... провести веснянІ пмьовl роботи в кра­ ЩІ

березня. поряд із

дат фІлософських працІвник заводу

фОТО ліворуч), ведуть осrаині прнготування до ЗУС1' річl виборціВ . ФОТО А. Козака.

рипу

кожно­

перед рОБІтниками висту­ пали лектори міськра­ йонної оргаНlзіЩIІ товари­

П. М. Сидоренко, ник директора М . економічного

го місяця на ремонтно­ механІчному заводІ день лекцІйної пропа­

РАДЯНСЬКОГО

Прийuшa

четвер

• •

ці'і,

руху

сти

шефство

мн,

«ПодвІр'я.,

ве­

над школа­

розвивати

наставнн­

цтво..

В

роботі

також

ВЗЯJJи

f:онференціl участь

голо·

ва викоикому міськоl Ра­ ди

наРОдних

депутатів

О. М. Іщенко та roлова райвиконкому Є. Ф. То­ мін.

ДeJJегати конфереНц!1 внзналн роботу радн вете­ ранів вІйни та праці в звІтному періоді задовlль, ною, затверднлн звіт ре­

візійно! комісіі. До нового складу ради ветеранів війни та працІ

обрано 26 чоловік. Голо­ вою радн знову обрано Д. Ф. Чорноморця, дирек­ тора бюро по туризму І екскурсІях, roловою реві­ зІйної комlclУ _. В. І. Глу шака.


M~'''' ме ... ~ ......... "'ОМ ............ М ......... ...м ............ 00'00 ~o ... o ........................... 1.'0000000 ..................... оо ... оо .......................................... М ... 01.'0 00000 ... м ......... м.м ......... м ..................... O~ ... "

-+~

2 сторінка. ...... ~ ........................ ...м ...... ,O~ ~ ......... ,О оо оо ............ ,О ..................... оо 0'00 М ... t

нове 0000 ......... O~ ... "

життя ... оо ...... м.оо о ооо ... о, ... ot,~ 0000 оо ...... о ...... Оо'

... О, ...... О"

...... о t

«Поглиблювати взаємодію сім'І, школи, тру­ колективу, підвищувати відповідальиість оатьків З8 виховаиия дітей.. Ця иастанова XXVII З'Узду КПРС дала новий потужиий ім­ пульс спільиlй діяльності педаroгічннх КОлекти­ BlB дитсадків і батьків у справі виховаиия пІд.

вага в тому, що з його допомогою вихователі одержують дані відразу від великої кількості

педагогІчних

батьків. На семінарі-практику­

стенди,

ростаючоro

мІ ознайомили виховате­ лів з правилами скла­

гляди дІяльності вихова­ теля в групі, святковІ

AOBoro

Першим

покоління.

важливим

діяльності

на­

дитини

до

педа­

чи

підготовкою

наступної

форми

дання

ро.

ли

питань

анкети,

практично

ширми,

ранки.

виставки

особливості дітей . Практика показує,

єдності

дають

спів­

саме при аналізІ, узагаль­

клад. «Ми стараємось»

на

бесід

ході

ненні даних та розроблен­ ні висновкІв вихователі

дІтей

про сімейне поглиблення

знань

n'::IУ

з

впливу

боку

з

батьками.

довому

бать­ ди­

дошкільного

вихованню

з

даємо

яких

ХОРО­

результати

яких

анкет

батьками.

в

пропонували

за пи-

тем,

враховані

в

вІкові

дів що

ня

боті

тання.

визначили

Це

ознайомлення

життя

її

педагогічної куль­ батьків , з'ясування

труднощів.

з

зіткнулися.

Серед

і

якими

вивчення

досвіду вання з

ВОНИ

-

них

снові

на

батьків

даних

про

кожну

для які

з

питань

матеріал

на

денні

спо­

читають.

для

та

пов'язані

з

розвитку

і

садком

проведена

по

особливостя­

сить

і

вуємо

виховання

У са.

наші

широко

по­

типовим

недолі­

ком

у

трудовому

вихонан­

приклади.

використовують

с амого

із

Для

прийомам

формування спрямованих

мотивів праці. ли

на

зборів. ність після

щами

світом

на тему «Праця та й мами».

і

Глибоке

ве·

дає

і

ме­

гам

до·

лежно вести ще одну скла­

нашого

дову

Пере-

закладу

частину

роботи

батьками

в

колекти­

хвилин і першим рей­

20

~:

• . . ..

сом

виїжджали

ки.

Іноді

нюються

На

запіз­ заїжд­

са­ тільки

«Порошинку», повз хлІбоза­ на Рожни .

наступні

не можна.

віть

-

не

-

дія

рейси

~ic­

бо вони 'Щі­

зупиняються

Броварах.

як до них дістатися? То­ рік в Рожни. де знахо­

ділян­

тоді, не

І

жаючи на прямують вод прямо ти

на

автобуси

ТОДі

одна

їхати

в

на­

попутним не

транспортом, а це й зручно, й не дешево.

ство виділило автобус для

труд

людинtf .

-

перевезення

ділянках. Хотілося б, Щоб

і

сину

валося

ти

яка

разом

вимог,

його

ре­ дит­

дітей

тільки

таку

на

Минулого

вихователька .

весняні

доали

Та до­

дякувати,

і

В~ДПОвідні

дякува­

ласку.

не

Зда­

А для багато

транспорт­

ми

людей

{lP~

до

пе­

них.

цього потрібно не організувати до­

2-3

Броварів

у

ж

на

нормальне

датковІ

нам

рейси

Рожни.

бути

на

;3 Доки

npaBkf

падчерок у мачухи?

С. ПЕЧЕРСЬКА, Н. МИРОНЕНКО, Н. КРИКУНОВА, Н. ВАСЯНОВИЧ,

АТП·13209.

літа

-

турботи

керівники

про

ревезення

а

вихо­

дили на зупинку «ПОРО­ шинка» о 5 годині 30 хвилин або о 6 годині

Н. ПІКУЛИК, старша

людей.

Броварське

і батьків.

з

Настала весна. а з нею

А справа в тім . що спробуйте сісти на той автобус . адже уже з Ни­ єва він іде переповнений. Обслуговує ж • цей рейс

Зміст її залежить складу

б,

нашого

автопідприєм­

ників.

установ­

умов

ділянки

скаржитись

багатогран' може бути

конкретних

за

водиться

з

готЬвих

ці

колективу,

про

вихованню,

назавжди

садка.

пропаганду

що

вІ птахофабрики Ана­ толій Ус надзвича­ йна, особлива люднна, якийсь виняток. НІ, тут багато роБІтникІв, по­ дІбних йому.

своєму

від

на­

дума тн,

кого

цептів .

сім'ї

же.

Але буде помилково

дяться

раз

педаго­

стараниий на в спорті та­

І

магнітофонного запису листа В . О. Сухомлинсь,

на складна і на. Тут не

та­

.•..:

Хороша справа дові ділянки . Та

батьками, дала позитивні результати . Звичайно, BQ-

яви­

вивчення

актив· батьки

прослух у в анн Я

лених

можливість

тему

кілька

проводиться

життя

моїх

літерату­

Особливу проявили

кий

ІІА ІІІ) АНІ\Х ПАдtШРок

Система роботи по тру­

занят­

суспільного

опра· список

цю

гійний, роботІ.

з

найкваліфl­

. •:'

'':::{:-:::::'.::'.:'~'.: ~'-::

трудового

На

одним

··.rfj1tJ/R~~tl~~~Vti

тощо .

проведено

довому

тя по ознайомленню з на­

вколишнім

дітей .

бу ло

Батьки бу·

запрошені

складено

питань

гарту

і

соціально

з

І

показа·

самостійного

є

кованішнх спеціаліс­ тів не тільки в колек­ тиві, а й на сільсько­ господарському під­ прнємстві. Експернменталь· ний цех, в якому тру­ днться АнатолІй l1ав-

і при­ трудо­

страв

рекомендованої ри

Він

кращих

пе·

трудового

вихователі

цювання

увагу

значенню

них

експернменталь­

цеху Ки!всько! птахофабрикн А. П.

вих навичок у дітей роз­ kриваються.батькам у дні відкритих дверей. В один

вихо­

особливу

приділяли

використо­

анкетування.

що

вателі

підготовки,

мистецтвом

ли,

саря

виховател\

виховання. методи йоми формування

заві­

анкети.

стовуючи

ор·

педагогічної

дення бесіди. У своїй практиці з тою вивчення сім'ї

кон·

обучі

Зміст

· .тому на групових бать· ківських зборах, викори­

спеці·

консультаЦія

володіння

завдання.

Horo

вміло

ні Д'Їтей групи є недооцін­ ка.в сім"і формування 1Уютивів праці, поваги до праЦі батьків. дорослих.

орга­

Завідуючою дит­

психологічної

визначає

а

також виставка «Праця В малюнках дітей». У батьківському все­

дагогічну спадщину А. С. Макаренка.

Проаналізувавши відпо· віді батьків, констатува­

організації

спеціально

ступеня

При кожному відвіду' ванні сім'ї вихователь за· мету

трудового

ганізації індивідуальних бесід. Увагу було зверну­ то на те. що ефектив­ ність бесіди залежить від

сіди.

кретну

вдос­

нізовані . альна

стереження за діТЬМI;І в умовах сім'ї і дитсаДі{а . анкетування і типові бе­

здалегідь

Ії

Не менш ефективно при вивченні сім ' ї використо­ вуємо індивідуальні бесі­ ди з батьками повсяк­

більш традиЦійні від· відування дітей вдома, ін­ дивідуальні бесіди з бать­

ми

пропонувати коналення,

диференційованого підхо­ ду до роботи з ними.

сім ' ю.

цілеспрямовані

виховання

задоволені цією що можуть за­

Відповідаючи. батьки глибше замислюються над проблемою. а вихова­ телі дістають необхідний

Методи вивчення сім'ї, які використовуються в нашому дошкільному закладі. різноманітні:

нами,

трудове

виховання

отриманих

квіт\в,

дитсадку ,

лриготування

диференЦійо­

аналізу

із

в

торroвельну

ДО сказаного варто додати, що АнатолІй неабиякнй спортсмен. Грає він у футбол, волейбол, змагається в ЛИЖНІІХ гоиках. Енер­

На знімку нашоro позаштатного фотоко­ респондента А. Гара­ жеика вн бачнте СЛ~­

Ціка­

питання

Індивідуального

lедвпливу

разом

виставка

вирощених

трудно­

допомагаємо

дітям».

туру

сімейного вихо­ метою його 110-

та

вою була

«Ра­

татом»,

ка старшої групи Г. О. Налайда запропонувала батькам відповісти на за­

позитивного

лективного,

тож

дуючuю

-

І

обов'язки має дитина вдо­ ма . що знає про їх, бать­ ків. роботу. яку літера­

ширення . і здійснення ко­ ваного

щі,

певні

мамою

ли відвідувачам способи організації спільної праці дітей і дорослих: виготов, лення сувеніРних виробів .

особ­

ли ' 1ОСТЯМИ поведінки ди­ тини в сім'ї, визначення рівня тури

зустрічають

виховання

трудові

снює

дітей, чи роботою,

психоло·

кліматом,

від­

з

стен­

дитсадку),

пташиного

в

мережу. КрІм тoro, ви­ ГОТОВJIИють механізми для перевезення цієІ продукціі. Безпереч­ но, немалнА вклад у справу робить І слю­ сар А. П. УС.

Напри­

долати їх . Перед загальними збо­ рами на тему «Вихован­ ня працелюбності у ди­ ТИНК в сім'ї» вихователь­

ма­

умовами

сім·ї.

гічним

з

мали

повісти. чи знають вони, як дитячий садон здій­

кілька

завдань.

теріальними

Ба,ьки

в

яєць,

м'яса,

трудимось, (відображен­

трудового

«Батьки

ВИХОВУЄМО Р А30М 3 БАТЬКАМИ У ЦіЙ ро­

виставок.

ня

за­

тематичних

і

зом

закладу і сім·ї.

оформленню

гальних

тейнери для перевезеи­

навчаль­

педагогіч·

ної літератури та ІншІ. Великого значення на­

різних

ляють обладнання пта­ хофабрикам всієІ рес­ публІки. Зокрема, кон­

пере­

їх . В методичному каБІ­ неті зберІгаються зразки з

roBOPHТb парткому пта­

хофабрики М. М. Роз­

папки-пе­

колективні

ший матеріал для вдоско­ налення виховної роботи

боти

ловнч,

пригрупові

них посібників,

складати

ЗдІй­

гонюк, це своєрід­ ний завод. Тут виroтов­

наочностІ:

ресувки,

вчи­

знань.

дів

своїх ЗН<у!Ь виховання. педагогічних вихсвного

21 БЕРЕЗНЯ 1989 РОКУ ...... о о ............... ,О ............... 0"0 ......... , ......... 0.0' ............... М'-.

секретар

Наприклад. при підго­ товці конференції по тру­

досягнення

... О О О О о

снюючи її, використовує­ мо поєднання різних ви­

гогі чний колектив нашого ясел-садка N9 14 «Сонеч­ ко» вважає збагачення

ків.

О

Працею сдавна людина

С і.н· я і школа

прямком

,О ...... t ...... оо оо 0000010 ... ООО OO~., , ', ~

працівники міської дру­ карні. іМІ·И

з ВІСТНА, немов на крилах.

леті'

ла селом . Обростаючи деталями подробицями, вона нагадувала сні·

й

ри. ДНіВ зо два ТараСівка розтривожений ВУЛИК.

далі так жити не можна. Треба було щось робнти. Та тільки що? Те, що

більше,

Чули, кумо, новину?! Степан Хомич уже третю корову купив. тй.

лІквідовувалось розчерком чийоroсь пера, не могло не накласти відбиток

на

тою...

дещо

як

богу

_ правда! Оце ГРОШі тепер гребтиме! ЛопаУ' нього й так тих гро-о'о.шеЙ.. .

_

LЦе на два віки вистачить.. .

Це ніяк не могли заспокоїтися за.

здрісники. котрі й ночами не сплять, рахуючи чужі гроші. Зовсім інакше зреагували на цю новину тІ сельчани. х о

т

З

..

'

нає ЦІНУ нелегко!

б

праці по іля

на

споживача

П.

психологію людей.

кн в

Ясно

Тому-то

останнІ 3-5 років і

стало:

Наступного року новий здобуток _·-з сільського подвір'я С. М. Хомича держава одержала його більше 10 тонн. Він міг би реалізувати його й

валося

гула.

на

виробника перетворю-

гову кулю, ЩО стрімко котиться з го-

-

тіль·

Було це наПРИКінцІ 1987'ГО.

завдяки

Вона завжди

була

годувальницею,

ветерана

сільськогоспо­

лят. Та й сім'ї самого господаря, йо­ го дітей також н(' сидять без моло'

дарського виробництва (а до на 3<1служений l;і .1ПОЧИНОК

на. IНilI\Ш~ }\\ для ЧОГО ТРИМilТИ ко-

Михаі і ,jIIJRИЧ шоферував

виходу Степан

рову, хіба тільки для продажу? Із

здається утримувати три корови дРібниця. Це далеко не так. Інакше чому В селах району перелічити таких невтомних трударів можна на пальцях? Тривог для справжнього господаря вистачає. Лише заготівля КОРМів чого варта? А догляд за ху' довою? А перІод розтелІв? Як удаєть-

залишилася на подвір'ї.

тя?

Земляком вони Тарасівки

Не

досягли

висоти

позбув-

нечуваної продали

плоду одне

минулорічного при-

у радгоспІ

«жер. (l l< l·ы\й>>),' мимоволі позаздрив

дав У радгосп «Авангард» на Biдro' дівлю, а решту троє роздІлив між синами і дочкою . Нехай і вони тримають, вчаться господарюватИ. Винагороду за нелегку, ой і нелегку повсякденну працю одержав доситьтани пристойну: сімейний бюджет ПОПОЕНИВСЯ БІльш як трьома з поло-

й

для

поступове,

зміг.

Слухаючи

сам, коли став хазяйнувати самостій· но, теж не міг залишити родину без. корови . А як же Інакше? Молоко, сир, сметана завжди свої, некуповаНі. та й копійчина якась у сімейному бюджеТі ніколи не зайва. Ось так І жив. Шдростали, створювали свої сім'ї Діти, покидаючи

Та

тів

і

дні

доміно. Зви­ але я б так

спокою. То тІльки на перший погляд

його.

Більш'е того у 1986 році придбав другу КОРОВУ, а в 1987 третю. Тоді ж, у 1987 році, разом із І. К

хай

не

проводить

про-

батько

рlкн ;І кнсельинми берегами зроби. ло свою справу. Хіба не свідчеиня юму довгі чергн в сlльськнх магази-

неухильне,

те­

в не·

чотирьох телят

й

ся її Степан Михайлович і тоді, кО' ли пішов на заслужений вІДПОЧИНОК.

та

Еипоювання

хто

чи з вудочкою. чи за чайно, то їхня справа,

І

знаю

жити. Норlв тримали й дід Степана

сте підсобне господарство. Захоплення нерЕ'а:Іыlмии мрІями про молочнІ

нах у день завезення молокопродук-

на

ровесників ,

селах

програму.

батькІвське гніздо, а корова, як І де' сять-двадцять-тридцять років тому.

особи-

корів

Части­

господаРСТЕа.

суСідніх

иевтомностl й

лися. ГрІзними вказівками й СОJlОДКНмн обіцянками в людини вІдбивалося

бажання матн споконвІчне -

пІшла

від

в

вич Хомич. Без гучних слІв, але невlдвороти<\ з дня І. на день робить йоro сІм'я свІй 1Інесок у Продовольчу

Михайловича,

МОНОЛОГ АВТОРА. Вчинками людей рухають інтереси. Великі і малІ, реальНІ й недосяжнІ, вонн настІльки тІсно перепл1таються, що стають не тільки основою життя кожного з нас, але й основою поступу суспІльства. Був час, коли велінням зверху иаШI інтересн обмежува-

молока

трьох

кілограмів .

\

прикладу таких, як Степан МихайлО-:

без якої просто неможливо було про-

видніше .

надій ·

тисячі

мало

підсобного

сlльсьJQКX дворах. І як на мене, то

насамперед

чину, значить, таку потребу має. Ло· хазяїнові,

бо

13 ,5

без

своєму,

вдалося

... Норову їхня сІм'я тримає давно, ВІдколи себе С. М . Хомич пам'ятає.

МУ,

склав

ти

зБІльшити поголів'я худоби в

земЛі й коло худоби. Що ж, придбав

Степан Михайлович ще одну корів-

J

худобн в обійстях сельчан? Ось так, на наших очах село із тварннницька! продукціІ

Степан

Михайлович

виною тисячами карбованцІв . Немала сума, nI хіба тІльки в грошах щас-

З ДРУЖИНОЮ МарІєю ІванІвною ми разом одержуємо понад 150 кар-

-

цій людині, ЯКа і в свої 71 не знає

ся С. М. труднощІ?

Хомичу

переборювати

МОНОЛОГ С. М. ХОМИЧА~ -

ці

Із

кормами в нашім селі не так уже й просто. КомБІкормом держава роз-

бованців пенсій на місяць. Не так уже й мало, якщо врахувати, що маємо свій город, а, значить, і продуктІв

раховується з молокоздавачамн своєчасно, а от із сІном чимало труднощlв. У договорі, який ми укладаємо

бу ж тримаємо не тому, В'ірніше не

кІлограмів

харчування майже не купуємо. Худо-

з радгоспом, запнсано: за кожиі 100 молока,

реалlзованоro

___.'J.м.е.н.ш.е.Н.Н.Я• •П.О.Г.ОЛ.ІВ.'.я.в.е.JIИ.К.О.У.Р.О.г.а.Т.О.ї.'• •д.е.р.ж.а.В.і.м.а.й.ж.е• •П.О• • 9.т.о н.н• •м.0.л.0.к.а•._ • •т•.\.л.ь.к.и. .т.о.м.у.,.щ.о.н.е.м.о.гЛ.И• •б.П.Р.О.Ж.И.-• • •д.е.р.ж•.а.В.і.,.г.ос.п.о.д.а.Р.С.Т.В.О• •В.И.Д.I.JI.я.є.в.л.а.с-


ооо •• еооМооо'оо."оооо""оо ..... оо,о, •• "оо.оо".ооо •• ооoo~ .... ooooo ••• oooo.o.ooooooo,oooo.o;o •• o••• oo.o ... oooo.ooooooooo •• ooo •• e •• o.oooe'O'O"'O"O"OOO"OOO"OO'Oit~oooo,м.м.

..

БЕРЕЗНЯ

21

:.м., О, м.,'.,"'"".,.'"

РОКУ

1989

о, о О, о., О".,., О

НО В е

ж и тт Я

3 сторінка .....

• ., О,.,.,.,., О,., о о о 0' 0 о о о о,.,., о., о • ., •• о о о • ., о. о. о.,., О., МІО., о.,.,. о о о о • ., о., е ее е е о., о м О О'"

о о о о о о.,.,. е о СІ"

проводиться

ходів

для

виховних

молоді ,

члени добровільної народ­ ної дружини.

за­

створе­

За

ні Й відповідні умови є оудинки культури, клуби, бібліотеки, спор­ тивні

часом

добре

зарекомендували дискотеки , .в яких

себе беруть

участь

спІльно

міські

І

І це добре, коли вони ра­ спІлкуються,

відпочивають.

Та

разом

Ось

би

стрічаємось

з

Не

та"

давно (в лютому ц. р.) в с. Требухів на дискотеку н ()\':tI,"пt; " y.ll, T~'I)1! rlr" ·

припинилися.

Мешканець

Требухова

літкІв

Жеребець

з

ких

юнаків, по

І, І исІІ.11 ІН;"

IJOfOPC:IUU ,

ІНі І

родження,

в

спині

На'

pUny якого

на

під курткою в спе -

ціальній кишені було пристріЙ для виявлено бійки (дві палии , з ' єдна­

ні металевим ланцюгом) . HeBiДO~O, я~шй намір мав

цей

юнак ,

але

факт

групами

сказати, що ситуації Між

молоді

торіальному при

по

шими.

І

що

частІ­

навІть

не

можуть

ТребуХів Мета

на

була

вати»

піддавався ному

Не

в в

дискотеку.

така:

«з ' ясу-

стосунии

з

чим

це

все

яко­

адміністратив­

покаранню .

можуть

та

й

стояти

не

мають

права

ронь батьки

виховної роботи згаданих підлітків.

осто­

Невже вони такі байдуЖі до своїх дітей? О. ДУДКО,

мо-

лоддю Нрасилівки , яиа тут перебувала в кількос­ ті до зо чоловік. Неважко уявити,

А. ,

був затриманий . До речі, в 1988 році він тричі

поділити між собою під­ літки. Наприилад, 10 лютого ц. р. із Броварів о 20 го­ дині приїхала група кільиості 50 чоловік

В.

го заарештовано на 10 діб, а також мешканець с. Красилівки Ладан С. М . , ЯКИЙ перебував у п'яному вигляді і теж

вечорів

стали

важко

зрозуміти ,

Слюсаренко

тери­

принципу

проведенні

відпочинку

чению

дільничний

інспектор

,10 б закінчитися. коли б не працівники міліЦії та

та

охорОНі

знімку:

Т.

член

-

А.

0,02

період, коли торік продав уже майже

Ск1льНІИ

га

сіИОКОСУ. На

діJlИЛИ 8 то.нн

б мав о.держати

йо.го, я молока.

сіно.ко.су?

Отож-то. А дали мені спо.чатку лише 0,15 га. ТІльки після розмов на під­ внщених тонах зро.БНJlИ незначну надбавку. Я згоден навіть на таке: хай

би

дІлили

сlно.кlс

У

На своїх рах

та

чергових збо­

ветерани

району

ред

партії

розрахунку

обговорили

інших

питань і

ект програми Народного руху України за перебу­ дову. Скажу відверто , ви­ кликала зуміння

ця Ідея непоро­ у людей , котрі

винесли

на

великі

випробув~ння

роки

своїх

-

становлення

тяжких

умовах ,

але

зав­

перемогу.

- Ми не можемо пого­ дитися з тим, - ' сказав на

зборах член КПРС з 1927 року І. К. Цимо­ шинський,-ЩО Народний рух у своєму проекті про­

грами

прагне

взяти

під

І взагалІ,

із сіноко.самн й випаса­

ми, я гадаю, слІд давно вже ро.зlбра­ тися. Ті випаси, що зараз мають

хоче

радго.сп

мати

БІльше

пу В. П. Мельиик зовсІм 'стоіть осто­ ро.нь нашнх турбот. ВІн І ко.ицкор­ мІв, і буряків, і сило.су завждн вн­ пише, І теля, нетеля при бажани і мо­ жеш прндбатн. Це добре, але із ви­ пасом та сlно.ко.самн теж треба ро.­

'зІбратися.

Бо. турбота про

розвнток

всІй

рес­

декрет «О чество­ 60-летней гоДовщи,

смерти

украинского

За цим декретом даТа березня 1921 року ВВа­ жається днем пам'яті « великого

украинского

певца пролетарской воли и народной доли ... ,>,

Н.

ГРИГОРЕНКО.

проекту лише

що

Народного

руху пе­

на

молоко­

карбоваНЦіВ,

зате

користь

від

покупки немала. І доглядає, і управ­ ляє ним Степан Михайлович сам знадоБИвся досвід водія. Є в нього електрична

корморізка,

приготування

що

теж

кормів.

Знає С. М , Хомич і те , як с класти

здобути

елементарНі

господарювання

основи змусило

саме життя . Підрахував ВіН, примі­ ром, що соБІвартість центнера моло­

ка складає в його господарСТВІ

lЗ,6

карбованця. У радгоспі ж цей по ­ казник удвічі(l) вищий. Тобто у кожнІй справі , якою б не займався, гору беруть господарська кмітли-

адресу

Тому обхідно

тивні

нашого

Для

суспіль­

цього

у

нас

кого,

є

старих

Комуністична партія, Ра­ дянська влада. Тому вва­ жаємо ,

що

такнх

ми

не

є

В

, спілок,

ни

представника­

проекті

захисту

ми

не

що

україн­

,телігенції

ципам

пряме

письменниць­

організації

висувають

розрахунок.

продуманІсть,

еко­

номічна обгрунтованість. А це якраз і є ті фактори , що дозволяють Сте· панові Михайловичу реально зважу­ можливості

на

нинІшній

рік

Збираються вони з МарІєю Іванівною продати

ка .

дє:ржаВі

lЗ -

15

тонн

моло­

Перший крок до цього вже ,зроб­ за

ДВа

міСЯЦі

з

інших про-

нею,

початку

року

Хомича вже продала державі тонни молока жирністю 4 про' центи . Зараз щодня Степ а н Михай­ лович доставляє його на молокопункт по 50 кілограмІв. Та це ще ж тільки корови розтелилися.. . торік бували дні, що продавав він по 60 і більше

1,5

к іл ограмів.

права

яку

повинна для

нікому

ветеран

з

мовою .

пе­ ук­

Від

Це

протиріччя

ж

прин ­ дво­

передбаченого

редакціІ:

редакція

хто надішле нам свої дум­ ки ,

враження ,

щодо

пропозиції

проекту

Народного

програми

руху

України .

косн по. узбіччях дорІг, по неугіддях, що. зарослн колючками й чагариика­

мн, без сіиа не залншишся . Та кормовій проблемі є вихід. Чому

в б

раДгоспОвІ не зробитн постійннм вн­ ~ілення з ранньо.ї весни засіяних ко­ июшиною, люцерною дlляиок здава­

чам лишків сільгосппродуктів? Така ініціатива з боку радгоспу в 1987 році о.бернулася збільшенням вироб­ ннцтва молока та м'яса. цей по.чни забу;вся,

На

жаль ,

Є в мене претеизії й до нашого РАПО . Не доводилося чути, щоб во.но хоч раз провело райо.нну нара­ здавачів

лишкІв

сільгосппродуК'­

демо.нструвало..

му, скажіть, так мало трнмають худо.бу?

сімей

Чо­

зараз

Причому я бачу тільки одну відсутнІсть справжньоУ організатор­ ської Й роз'яснювальноі робо.тн з бо.­ ку спецІалістів радгоспу й внконко­ му сільради, депутатів. Є і в Тарасів­ ці сім'ї, які після розмови з инми

зміннли б своє ставлення до. пlдсоб­ ннх господарств. На перших порах ;1l'\, звичайно. .зиздоБИJJaСЯ lб допо­ мо.га з боку радгоспу. Та го.ловне-за­ інтересувати людей, переlWиатн у вщftДНОСТі цієї справн.

Ще одна перешкода із прндбанням кормів. нам

-

пенсіонерам

часу

їх

проблеми Звичайно, не

бракує:

До речі, про ставлення з боку ви­ щестоячих органів до розвитку особи­ стих підсобних господарств . Нолись від чиновника , якому власний спокій і ласий шматок дорожчі за людські інтереси,

ву

не

була б щиро вдячР.а усІм .

Продовольчу програму .

-

ан­

партlі .

не раз і не два ловив себе на дум­ ці: С . М . Хомич не просто сам госпо­ дарює вміло й ефективно, але й хо­ че, щоб зростав внесок тарасівціВ у

МОНОЛОГ С. М. ХОМИЧА.

ми ви­

спекулювати

цП, на якІй бн і кращих Із нас вша­ нувало, і з досвІдом таких, як В . В. Со.пов З Шевченково.го , про якого «Но.ве життю> писало, озиайо.мило, і зразки нового обладнання й технІки для домашиіх городів і ферм про­

ПІд час зустрічей І розмов із ним

на­

поряд­

Ю. ЛИПКАНЬ.

Не

навчальних

ду

ке­

середніх

національного

мовлення.

не

тирадянщини, дано

усіх

метою

Гласність ,

Комуні­

і

з

належного

користовуватись

нас

закладах УРСР слід рейти на викладання раїнською

кої

в

заходи

одержаЛІІ,

про­

погодитись

ської мови і перебудови окремІ діячі з числа ін­ і

«у

-

викриками

шанованих

вважаємо. що не· вживати всі фор-

ведення

ку. во­

визнаємо .

спеціальних

грами Народного руху України підмітив, що пІд

що

програма

ЛенІнської

тим ,

нас .

рішенні

записали, одна

можемо

про­

та­

супро­ рІзними

виховної , роз'ясню­ вальної роботи , а коли не­ обхідно. то і адмінІстра­

комуністів».

своєму

грам

ра­

чимало

насторожує

стичної партії,

народу».

А член КПРС з 19ЗІ року І . І . Дибкін В опуб­

виглядом

руху

що

ВОНИ

рівників,

родного

ства.

с ім ' я

молока

на

структур

голова

елементарних

образливими

не

виступаю-

підтримав

за­

партії,

поведінки.

воджуються

,,' .'

Попередніх чих

доставки

норм

неформальної

організації.

бути

того ,

ветерани

тримується

Ко­

а

до

відкрита антирадянська пропаганда , нІхто не до­

наро­

партії ,

права

й

що на різних зборищах неформалів йде майже

Ні­

заперечува­

ми

ського

а

муністичної

СРСР

маємо

явили

ди ветеранів партії В . І . Луцак . Він сказав, щО «В проекті програми На­

творці

прикриваються

Не

байдужими

ніЯк

керівництвом

будь-якої

лІкованому

видно,

аж

радянського

під

усього

су­

Нонституц.іями УРСР».

рення Народного руху Ук­ раїни за перебудову, Яliі хочуть поставити себе над ' партією, бути контроле­ рами всіх без винятку

лено:

Ну ,

ду'

грама

економіки

таюз:

про ~

11

Тара-

погодитись .

стане

всього

вони

дарств, нехай більше й до.помагає нам. Не скажу, що. днректор paдroc.

ка

по

яке

державно·

ко».

ти того , що наші здобут­ ки в перебудові можливі тільки в спільній праці

спільного життя, тобто на­ магається поставити себе вище Комуністичної пар ­ тії, уряду респуБЛіки. З

сторони

молока з осо.бистих підсобних госпо:.

ЮТЬ під дачі. Не зиаю, але моя дум­

не

є

всі

з якими

можна

хто

таких рухів нам не треба,

контроль

для худоби збалансований раціон у ріЗний періОД року. І тут допомогли життєвий дОСВіД та консультацlУ спе­ ЦіалІСТіВ радгоспу. ОкрІм фІа , сило­ су , дає худобі мо.ркву, буряки та кар­ топлю, вирощеНі на городі. Від морк­ ви, каже, худоба добре молоко при­ бавляє,

Вільие АТарасівка, аже ніяк ие ца­ звеш до.брими. А тут ще чутка про­ йшла, що випас у Вільному забира­

не

імені

виступа­

мих київських письмен­ ників ініціаторів ство-

вати

й

нІби

Такої ж думки дотри­ мується І член КПРС з 1926 року Ф . Є. Лугов­ ський . «Ветерани партії обурені виступами окре­

в

жди були чесними, відда­ ними справІ , вІРили у

від

народу,

вони

погляди ,

ють .

радян­

ської влади, в період Віт­ чизняної війни, в час від­ будови народного госпо­ дарства. Працюцали в

ленням

СІЛьрадн торік підмога немала. Те, що С. М. ХомиЧ вільно оперує цифрами і фактами , ні для кого з та­ расlвців не новина. Як на мене, він уособлює собою тип сучасного сІль­

полегшує

менше.

му масштабі публіці,

НЬІ

пам ' ятник

в

пролетарского позта Тара. са Григорьевича Шевчен­

nOrOAIYEMOCI волевияв­

вість ,

1.800

ровн

Тарана .

прикриваючись

якого

плечак

пункт придбав дбайливий господар тракторець. · Коштує він чимало -

що власник двох ко.рів має га сіно.косу, а в мене иа трн ко­

се­ про­

Пlдсобннх госпо.дарств штука вн­ гІдна І потрібна для радго.спу. 91 О тонн мо.ло.ка та 89 тонн м'яса, що. продаJlИ жителі сіл Жердlвсько.і

мІв,

на ко.ро.ву. То. й тоді б не могло бу­

відкрито

свята ,

водитиметься

льний вании

пам'ятник

су Григоровичу (скульп­ тор Я. Тільберг). На по­ стаменті було викарбувано : «Великому украинско-

забезпе­

Л,

НЕ

міста

номіці. Та й питання механізації в під­ собному господарствІ для нього не секрет. Приклади? Іх можна наводи­ ти вдосталь ... Для п!двезення кор·

та,

соцІальному

Фото

труДівника : має пеВНі знан­ ня і в зоотехнії, І в агрономії, і в еко­

0,20

по

ДАНИЛЮК .

а

никові худо.би

комісіі

здоров'я.

ребудовою . а самі хочуть нашкодити їй. радянсько­ му ладові, висуваючи на перший план далеко не інтернаціональні погляди ,

інспеКЦll в СПJ~а!3ііХ не ­ повнолітніх , старший лейтенант мІліції.

мог­

На

Андрliвна

1919 наці ·

активність

Прииро, що в цій не­ пригляднlй справі брали участь І дорослі. Серед них мешканець м. Києва

лишаєть'ся фактом . А треба конфЛіктні

Тетяна

березня

1921 рік. Рада Народних Номіса­ рів РРФСР видає спеціа­

1918 рік, 26 JDlсто.пада. У ПетрограДІ на вулиці Нрасних Зорь було теж

л ік а р * ( rOMaTn..1nr' I(НЯЖИІ{J.кnї МС Д (І мnулатnрії Т, Л, Дани­ лЮк не тІльки хороший спецІалІст: вже вдруге сельчаии обра­ ли " депутатом сlльсько'j Ради.

днем

онального

урочистій обста­

відкрито

ВОЛЬНУХіН) .

переслідуючи

конкомІ .

за­

листо.-

поету - борцю, наlllОМУ Нобзарю ( с кульптор С,

викрика­

в цІй погоні виявили бро­ нарчани АндріЙ Вірозуб, Нолодимир Новиков, Вя­ 'Іеслав Галицький уч­ ні СПТУ-4; Володимир Нозін учень 7 класу міської СШ N2 7, Вале­ рій Накалюжний - учень 7 класу мІської СШ N2 2. Матеріали про їх ху­ ліганськІ ДІЇ переданІ на розгляд комісії в справах неповнолітніх при райви­

()_It:'r

і в

новці

селу.

«Особливу»

,',

жено

к'рестьянин у

великого

одинадцяте року

3-6

,

Центральний НОМітет КП(б)У і уряд Радянсь­ кої України оголосили

перейменована на площу Шевченка) було споруд·

раптово

дикими

рік,

позту

Тарасу Григорьевичу Шев­ ченко (1814 - 1861) -- ВЕ:'­ ликий русский народ ». 1919 рік.

У Москві на ТрубніЙ площі (1921 року бу ла

ми кинувся на красилівсь­

їх

, .... :,

1~18 пада.

підбіг до !Онака з Краси­ лівки Ігорн Москаленка і вдарив його. Після цього натовп брuварських під­

протилеж­

явищами.

не

Олег

ви­

затрима­

на цьому непорозу­

мІння

тільки наміри у всіх бу­ ли доброзичливі , щирі , товариські . На жаль, нерідио зу ­

ними

був

а таиож Володимир Ур­ бансьиий , мешканець Бро­ варів, учень Київського механіко - металургійного технікуму, який намагав­ ся звІльнити Кириченка.

сільсьиі юнаии та дівчата. зом

тут

ний броварчанин Андрій Кириченко, учень СПТУ-4.

споруди .

Останнім

підбурювальні

ирики

му

СЛОВО ПРО КОБЗАРЯ

Що не ПОАі.пв.пи? В місті і районі немало

••••••• о •••• о о о о о о. о • .,.,. о о. о о о.,., о., о о.,.,., О •• .,,, 'о 0''&

о

довелося

фразу :

новоявлені

«Як

почути

вони

КУРКУЛі

зневажли·

набридли,

оці

місцевого значен­

ня. Все щось просять» , Сам час нестримний, перебудовний -відкинув таку злочинну байдуЖіСТЬ до турБОт сІльських ентузіастів , Вони , такі як С. М. Хомич , на зло заздрісникам дійсно роблять неоціненної важливо· сті справу. І тому не перебіЛЬШУЮ ні

на йоту,

називаючи

державного

їх працелюбамн

мас'штабу,

Володимир

НЕБРАТ.


•• о"'0'."" • 6ЕРЕ3НЯ 1989 РОК)' .+

••• eeeooo,.oo~oooeoe •• oooe.eo.oo •• eo.to.tt.o •••••••••••••••• 0000 •••••••••••••• 0 •• 0 •••• 0 •••••• 000 •••••••••• ОО., ••••••••••••••••••••••••••• О •••••• ,.о ••••••• ,оо

..... 4 сторІнка. НО В е ж и тт Я 21 .O"'~O".""" о ее 010' .·.~•• o•• О е е о о ем,о", •• 0 •• 0 •••••• о •••• ~ о .00 •••• 0. О •.••• о ...............·' ............ 0 •••• О. ' ••••••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••••••••• о •••• оо •• о. о о. оо •••• о О,." і9.00 Фіollософські тура

і

бесідн.

Куль­

цивілізаціll.

Х811JП1ВИ поезіr. Прем'е:ра фільму-концерту «Грают.. аоnННКIІ». 20.10 Актуа.llЬНИЙ об·єктнв. Пре­ м'ера док. телефіЛьму .По­

19.45 19.50

вернення

у

",СТННЬ».

2і.0О Час. 21.40 Назустріч

ВI8ТОРОК. І

і і.35 Новннн. 11.45 Н8.КОоІІО С8іту. ЛJlьманах. 12.45)' колі друзі•. 16.ЗО Новнн.в. 15.40 Музнчн. скарбннця. Тво­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

ЦТ

рн С. Барбера. О. БоРОАін ••

6.ЗО

120 ХВН.ІІни. Муnьтфі.llЬМН .Солодке джере.llО.. «Вовqище ,- сі· рий хвостнще.. .Про діда. баб)' і Курочку Рябу~. 9.05 Фігурне катанив. Чемпіо· иат світу. Показові внступн. 11.05 Новнин. 11.16 Це бу.llО... бу.llО ... ІІ.ЗО Дитяча roднна. 12.ЗО Як ІОН відпочнваємо. 16.ЗО Новннн. 8.35

Майстер

15.45

Рнштана

3.

І. Стравінського. П. Ч.Йков­ СЬКОГО. д. Шостаковнqа ви­

KOH)'€ ім.

16.35

Новини.

музнко!

Вnада

міст. 18.45 Сьоroдиі

Радам.

у

Ш.

Сьогодні у саіті. В.ІІаАа Радам. 19.ЗО ЗаспіваАмо. друзі! 2і.0О Час. 2і.40 Н.зустріч внборам. 21.50 Зустріч з KiHope.Hce~M О. Гермавом у КонцеРТНІЙ студіТ Останкіно. 23.20 Сьогодні у світі.

23.35

урочистого

9.00 HOBHJH.. 9.20 Художиій ки-

«З.­

18.ЗО Внступ

.иття •.

іО

О.

Село

Муз.

18.00

Тuефl.llЬМ

.ІІ0в

20.45 21.00 21.40 21.50 23.05

На добраніq. діти!' Ч8С. Назустріч. 8иборам. МОЛОАіжна студія «Гарт•.

Вечірній

вчання.

іО.05 УЧНІІМ хологlя

ПТУ.

Етнка

сімейного

БЕРЕЗИ,.

ПРОГРАМА

ЦТ

6.30 120 Х8ИЛИІІ. 8.35 ЗАрастуЙ. музнко! 9.25 А. Косенков. «НІч дум. . ТеоІІевнстава.

на роз­

raae'l'a

8Ь1ХОJlИ'l' с

8Ь1XQ1111:

МOPIНIК.

псн­

2

Енер.

рІк

вчання.

«ТР.НЗИТ.. ХудожнllІ оІІефіл"м. 2 серія. іЗ.05 Новии..

13.10

Пісня

н/І'­

те-

Прокошнноі.

іЗ.40 Програма док. фlJrьмів. .Н чувства Аобр.. е..... «Ден·

драplЙ у степу". і7.00 .СхіАннЙ Снбір..

Юно.

• уриаoll. 17.10 З наших

фоидів. Коицерт Державного снмфоНіЧНОГО оркестру ~ Мlи;с::терстаа

ку.llЬ­

турн СРСР. Новннн. і8.10 Му"ьтфільми. 18.45 Образ. Літературн.

18.00

д.llЯ

гра

старшоклаСННКіВ.

20.00 В,qірня 20.15 Ремама . 20.20.1 арфн

казка.

звук. що за всіх ні.нішнЙ.. Фільм·концерт. 21.00 Час. 2і.40 Назустріч 8Нборам. 21.60 Фlльмн студій СОlOзннх респуб.llік. Прем'єра худож­ нього телефі.llЬМУ .. Крнк':. 23.05 Новннн.

ЧЕТВЕР. І

23

&ЕРЕЗН,.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ЦТ

6.ЗО

120 ХlИЛНН. МультфілЬМИ .Сестрнчка О.ІІевка і братнк 18анко•• «Обережно. щука9.05 «Трясовниа" • Художній фі.llЬМ. І і 2 серії. 11.10 Н08анн. 11.20 Дитяча ГОАНН8. 12.20 Концерт ансамблlO «Зебо •. 8.35

17 8ПретіІ 1&37 с.реда,

кА.

12.05

cH088JI Ж_НЬ. - орга:\ ВРомIlCIODГО ropoасио­ го иом_а КОММуИИC'l'ВЧwlс:хо8 о&РТнв УКР8КИЬІ, I'ОРОДСIODI'О и J)tiЙOННOго COiJe'rOВ нароАиыx Аеоу­ 'l'М'О8 КJleвсиоА oбnacrи. (На украИНСИОIІ Jl3Ь1Кe) Peдax'l'Op А. вonошинвнко. Авн

і

жнття_

Фізнка. 6 гія і робота. І і.05 HiMeцьu мова.

10.35. 11.35

ПРОГРАМА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ЦТ

Гімнастнка. .Х.Й не снвіlOТЬ КОНІОІІІННН.. tfауково,попуollЯРННЙ фільм. 8.35. 9.35 Фlзнка. 8 к.ІІ. КО.ІІн­ ваННА. Х8ИJlі, звук, 9_05 Німецька мова. І рік на­

.

За

п'є-

світі.

запрошує.

Му­

музикантн.

'O.~ Ше:.г::~й екран.

КЛ. Ук­

8

раїнс"ка

літературв.

Шевченко

-

т.

Г.

ХУДО.НИК.

В. Арро. сСнне небо. а 8 НЬОIlУ хмари,.. Внстава. В перерві Новинн.

і6.ЗО Н08ИВВ.

Господарем

16.45

Промвслове

ва

зеМ.ІІі.

птаХіВННцтво

0>11'ІІІІ116.

1'0". суббота.

І\

ЛЯ.llькова

ЦНК

У Азерка.llЬИОМУ Л"вівс"коro оперного. Художній телефільм

и.

Н.

добрані'!.

Ч.с_ Про.ектор

В8на·

дітн!

перебудовн.

Вперше-ва екрані УТ. ХуАожніЙ телефіЛ"м ·.3ем.ІІя-

кн •• 2 сер іІІ. 23.00 ВечірнІй вlснв.

МОоІІодіжна студія .Гарт•. IЗ.55 Новннн. 16.30 Новнни. \6.40 Звуqит.. романс. \7.10 На допомогу ШКО.ІІі. М.

12.40

• МусоргськнА 17.40 Віночок

ПРОГРАМА

Наука

К08а

ннх

Подорож

4

Іл"меис"квм

заповідннком.

Іспанська

9.05

мова.

І

рІк

на·

вчання.

еДерзаЙте. вн та.llано8НТі.. Науково-популярннй філ .. l!.. 10.55. 11.45 ПрнроДознавство. 2 кл. Здрастуй. весно! ! 1.15 Іспанська мова. 2 рік н.­ вqания.

«Крнк". Художній телефільм. IЗ.20 Новннн. 13.25 Пісні . ПіАмосков'я_ IЗ.55 Світ твоіх захоплень. Про· грама док. Фільмів_ «Ми не дивакн. • .li:ибір на екрані•. 17.05 Екранізація творів А. Че· Х08а. сСмішні ЛlOдн". Худо.· ній фільм. 18.35 Новннн. 18.45 сРозповіАl cтaporo моряК8.. МуЛ"ТфIЛЬМ. 19.05 Т~евізійннй бенефІс. 20.00 Вечірня казка. 20.15 .ЯК ТЦІ. в Арсеньеві?

12.05

Док.

телефільм.

2О.45·Виступає н.родннЙ ан· самБА" таицlO еС8ітаиок. М. Кремеичука. 21.00 Час . 2і.40 Прожектор перебудови. 2і.50 Екранізація творів А. Чехова. сСмішні ЛЮДН". Ху· до.ніЙ філ"м. 23.20 Новнни. 23.ЗО НОВ!lНН. популярної музн, ки. Всесаітній конкурс відео­ uіпів. ВНПУСК. 7.

П·ЯТНИЦJI. І

24

SЕРЕЗН,.

ЦТ

6.ЗО

120 хвилин. Мультфільми «Пісенька радості.. .Веснява казка •• 9.15 «Фізнкн.. Худо.нill телефільм. 10.55 Весе.llі стартн. 11.40 Н08ННИ. 11.50 Пори року. Березен". 12.50 Кояцерт радянськоТ пісні. 14.45 Новнни. 15.00 Репорта. про 8іАкритт. 8.35

1

Міжн.родноro фестиаа.. 1О АНТЯЧНХ і IОнац..кнх фlл"мі. кіио і телебачения.

16_20

Прем'єра

МУ.ІІ"Тфіл"МУ

«Острів скарбів.. І і 2 се­ ріі. у перерві Нов.нн. І нтерснгиа... Сьогодні у сВіті.

18.16 18.45

АДРЕСА РЕДАКЦП:

Україна.

украТнськнх час.

Вчені

пі-

- вирішенню проблем.

ка

Хар­

екологіч­

«Ба.llтіЙсь­

ПРОФілактнка СНІДу.

•••

Фрески. Музнчнl КВЄВО-МОГИ.ІІянськоr міТ. 2О.ЗО Рекл.ма.

19.50

сторіихн акад.-

20.46 Н, добранІ... дітиl 21_00 Час. 21.40 Назустрl'l виборам. 21.50 Вперше на екрані УТ. ху· ДОЖНій телефі.ll"М сЗем...• ки•. З серіІІ.

2З.0О Новини. 2З.2О ЛlОбитuям

А.азу.

ЦТ

8.00 Гімнастика. 8. і5' Прем'єра haYKOBO-ПОПУ.llIlР· ного фlл"му «Діло-табак•. 8.35. 9.35 Музика. 2 кл. «Пер. Гюнт•. 9.05 Англійська мова. І рік навчавня.

Учням ПТУ. ФіЗнк.. Ро­ бітннчі професlі плазмн. 10.Зі. 11.35 Географія. 5 кл. Погода. 11.05 Англійська мова. 2 рІк

10.05

сСмішні nIOдИ".

Художві'й

ЖН8е С.ІІово. Ку.....тур. украінськоl М08Н. 14.00 Д.ІІ. АітеЙ. Кан.... «Д •. 14.25 ХУАо.ніЙ тuефі",ьм «Без сlм·і.. І І 2 ceplT. 11.00 Суботні зустрllll. ЗааТР8Деи.. виборІв иаРОДИ1І1І Ае.

13.20

путаті8

С.тнрнчвнЙ об·птн•. АктуаЛІоНа камера. Оператнвний пост АК. 19.40 Ф. lскавдер.· сСвн),ро із Чегема. . Вистава МОс:IІО8CI>КOГO театру «Ерміт•••·_ 20.35 РеКА. ІОннА фlnьм «СІОР' прнз лотереr ДТСААФ •• 20.45 На добраИіq. дlти\ 21.00 Час. 21"0 ПРОД08жеНИR анстави еС.иДРО 1з Чегема •. 22.З5 Веqірвlй 8lсник. 2З.05 Світ поезіі. Т. Шевченко.

18.30 19.00 19.ЗО

«Со8.".

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

гімвастика.

но

nама.

сЛlОдииа. .ка закр...а місто._ ХУДО.ІІІЙ фlл"М з субтитрами. 12.05 «Поr.llЦ" . Доаумеитu., ннй теnефiJI"М. 12.40 ДержтелеР.Аlо Дагестав­ ськоТ АРСР. Літературннй

10.65

IЗ.35 Тuеаlslйинй муsичний абонемент. К.ІІ.С прОфесор. Янке..еаича. 14.45 МУ.llЬТфіл"МН «BecLuIl со­ йок,.

кирського

М.

шлях

М.

Вечірня

21.00 21.40 21.50

Час.

Горькоro.

творчий

казка.

Перехід

РеКАама.

на

2О.ЗО Ритмічна

літній

час.

І

25

те­

&ЕРI!3Н.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

ЦТ

міфl8 СтаРОА.виьоі ГрецlТ. «Аргонавти.. «Лабіринт•• .ПерсеЙ,. • «Прометей •.

У краінах соцlаJlізму. Фотоконкурс .я 0II1Ocs..,1O

тебе.

ЖНТТ••.

і2,ЗО Пісні иа

вірші А. СоФро·

·нова.

13.іО Х.

Перехід на пІтній час. Фільмн кінорежисера Нарлієва. .у .. іЙ сказатн

сиН».

Новнни. Матерннське серце. Про зліт солдатських матері8 у Колонному за.lll Будинку спІ­

14.30 14.40

лок.

16.іО У

свІтІ тварнн.

17.10 15 хвнлнн з житт. жІнки. 17.25 Міжнародна програма. 18.25 Прем'єра художиього те«Крнмlна.ll"КНЙ

та­

лант»: І і 2 серії. Час. Супутннк телеГ.IUIА ... а. «Бурда» пропонує... Театралlз.о8ана 8нстава Н08НХ мо­ делей одягу. 23.20 .До І піСЛIІ опівночІ».

21.00 21.40 22.00

ПРОГРАМА

редактора

9.00 Н08ИIІИ. 9.20 Рнтмlчва rIMH.C:ТUa. 9.50 )' иеді.lllO .раицl. Інф. маційно - музнчн. npOl'p.Ma, 10.50 Сьогодні - Ден .. 8Нборl•• Репортаж.

Вперше на екраиі УГ, ХУДО.НіЙ телефlnьм ..... дІ­ тей «Свlчка .СКРlаа. моа

11.05

сонце».

Музичннй те..ефl.ll"М «ЦвI1'

12.16

папороті,..

IЗ.05

Н08НН •.

IЗ.15

рів.

13.ЗО

СьогоднІ

-

Л.лькова

внстава

День

РепорТаж.

спів.є

внбо. .Кому

весцка •.

Перлини душІ и.родноl. ФОЛІ>КЛОР ПOollта8ЩИНН. 15.00 Село І .111Оди. РоЗАумн після Плеиуму ЦІ( КПРС • 15.45 сьогодні День 88бо­

14.10

рІв.

Репортаж.

і6.00 Сл.ва СОЛАатськ•. Чемпlоиат СРСР 3 фут_ бо.ІІ1. «МеталІст,. «Ара-

17.00

рат•. 2 тайм. Братерство.

Украіиа

17.45

Бlnорусlll. 18.35 .УкраТн• •

ООН».

_

Теле­

иарнс.

19.00

Акту."ьи.

к.мер•.

11I.3S ВіАеоМJlИИ. Музн.на РО'важаЛlollа

програма.

20.46 На доCSраНIЧ. Аіти\ 21.00 Ч.с. 21.40 I3перше н. ехрНI". ХУдо•• іЙ телефl.... м «На. прикінці ЗИМН •. 22.55 ВечірнІй вlсннк. ЗАГА.lJЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

ЦТ

11 ОС 8.20

На заРIlAКУ. СТ.8аЙI Програма документа.llЬННIІ телефільмів .У краrиу ву.ll­ канІв

за

зеленнм

голу­

бом., «Долнна Н8fзаНlв,.. Пісні 'і т.нц народІв СРСР. 9 зо Музей на Деnегатс,"кіЙ. 10.10 Фільм - діТIІМ. еВоро­

9.00

.

тар..

«Як слово наше вШtЮtнеться..... ДOKYMeHT• .iiЬiїl,ll

ПРОГРАМА

ЦТ

перед.-

Радянському

телефільм. ІІ.ЗО К.ІІуб м.ндрівннків . і2.ЗО Концерт ПОПУ.llяриоі музн­ ки.

12.55

Спорт і особистість.

тренер.

Тценарнс.

.

«Мій

«Тоnпедо. ,·Спартак •. · . Фільмн студій СОlOЗliих республік. «Ду.е нуди. Історі.. • «Доброго раику •. .17.25 Танці. ТІнцl. таицl. МІж­ народннА конкурс професіО­ В.Л"ННХ анкона8цlв балl>ИНХ танцІв.

Спортнвна М'жнародні призн

зуl

Раикова пошта. Клуб мандрlвиикlа. 12.ЗО Дитяча lиформацlllнопублlцнстнчна програма. 14.00 Музичиий кІоск. I4.ЗО Здоров·я. 15.15 Сьогодні - Деиь 8Нбо­ ріа. 15.25 ПоrЛ8Д. Неді....виll 'ан-

20.00 20.\"

змагання

•.

Вечірня

lазка.

Спортнвна М!жнароднl призн

га~и

НОВОСТИ

иа

.MOCKOIICКHe

газетн

Н()fV)CТИ

11.00 11.30

riMHaCТIIX8.

19.15

СоlO-

r!мнастика. змагання н. «~08ские

•.

Час. Здрастуйте. лікаРlO1 «Інтервенціll.. ХУДО.НIЙ фільм. . 2З.40 Новнн'ІІ.

21.00 2140 21.51>

На зааОАі будівельних виробів З 14.03.89 по 28_03.89 року ПРОВОДИТЬСЯ конкурс на заміщення посади директора. Бажаючим запропонувати свої кандидату­ ри звертатися в конкурсну комісію на адресу:

м. Бров~ри, вул. Кнївська, 221, планово-вироб­ ничий віддід, Кучеренко Марія Петрівна. Тел,: 5-42-83 З 8.30 до 17.30. АдМіНістраЦіll.

партійна,

профспі.llкова

колеКТИ8 Кнівс"кого облплемоб'еАнання

і

передчасноr

смертІ

МОЗГОВОГО

вислоВ.ll101ОТЬ

глибоке

органі3.аціТ

і

весь

глибоко CYMYIOТЬ 3

працівника

ODкcaH.apa

співчуття

ГрНГОР08Ича

сім'Т

і

блнз"кнм

покІй­

него.

АдміністраціА. партійний та профСПіЛКОВИй комітетн радгоспу імені БО-рlчч. СРСР ВИС.ІІ08.ll1OIОТ" щнре спlВЧУТТIІ jюCSітникам радrocпу МОЗГОВОМ)' ГрнгоріlO ОМeJlЯИОВИЧУ та МОЗГОВІFI Катерині Степ.нlвні з прнводу тя.коТ втрати трагіЧНОі смерті Іх снна

O.auC8JlAPa.

Редактор А.. ВОJlОШИНЕНКО.

Н08ННН.

аастуnника

)'KPAIHC~KOГO

ТЕЛЕ&АЧЕНН,.

15.45

8.00 Новннн. 8.15 Рнтмlчна гімнастнк•. 8.45 Тнраж «Спортлото •. 9.00 З ранку ранен"ко. РОЗ8а-

255020, Київська Област.., м. 6роварн, ВУ". Кaiвa.u., 1&4. - 4-03-71;

ПРОГРАМА

IЗ.25 «ПовернеННIІ «Весни.. До. кумент.л"ниЙ фіЛ"М. Футбол_ ЧеМПіон.т СРСР.

ВЕР2ЗН,.

napTIAHoro ЖІІТТІІ - 4-04-11; BIAnOBlдuIoНOГO секрета"., 'вlдAllІ)' clllЬCwcoro I'OCn~apcтu - "'23-21; ВІМІІІ)' nРО .. ИСІІовос:тl J СОЦI",~них nитан~ 4-02-82; ВIМІа)' lІистlв І ..асово' роаоти 4-0+81; вІмІІІ)' радlоlнфор ..ацll - 5-13-11. ТеllефОНИ:

Новн.н.

0.00

13.55

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Служу

Здрастуйте .... IПРIOI Квиток у першнй РНА, ЛIАерн Р.Анис"коr естрадн. 23.30 ФутБО.ІІьинЙ or....A.

)'І(РАІНСЬІ(ОГО

ТЕЛЕБАЧЕНН.

9.00

Фlл"м-ба-

Н08ННН. Чемпlоиат США з баскетболу серед профеСіоиалl!! НБА.

прнводу

лефІльму

стар·

пуск.

6.30 120 Х8ИЛНН. 8.35 Наш сад. 9.05 ТворчІсть иароді8 свІту. 11.35 ЛlОдииа. 3eM.IUI. ВсесвІт. 10.30 МУ.llьтфlльми за мотивами

11.55 12.25

ім.

22.45 22.55

10.00

2і.0О Ч.с.

21.40 21.55

11.00

жальио-пізнавальва ча для дітей.

гімнастиха.

НазустрІч внборам. Прем'ера художнього оІІефіЛЬМУ «МаНАела,. • 0.15 Новннн.

С)'&.ОТА,

драмн

.ІІет.

Прем'єра док. телефl.ll"МУ «Н.ове СТО.llіТТн Я зустрів•.

20.00 20.15 20.25

те.тру

21.00 ч.с. 21.40 «ЧаПJlініана.,

І

8BCl!tpla, 17_00 Сі..ьс..ка roАина. \8.00 Міжнародн. п.норама. 18.40 Прем'єра ХУАОЖНЬОІ'О те.ІІефі.... му «Внб.ч и • .,. св. Ае.. І і 2 серіі.

11

ГафУРI.

НЕДІЛ,.. Н

«ПOollIllll8."Я» . ФОТОКОІІКУРС тебе. .ІІТТІІ •. 16.50 Сьогодні - Ден ..

ескадрил..я,. ,

20.00 Вечірия казка. 20.16 ... До Шістнадцяти

Прем'єра

16.25

16.45

Цруцуиа •.

і1.35 Пока3.уlOТЬ театрн краТни. Н. Асанбао. «Червоннй па­ ша.. ФlоІІьм-.истава Баш­

19.05

і

І

Художній фільм_ 16.40 «ВннахіАництво І еколо­ гіll.. Докумеитаnьний фільм.

8еа.Телен.­

.нттєвнЙ

«Цуна

Ремамв. «Степова

15.25 15.30

рнс.

Про

ЦТ

Гімн.стика. Сі.llьська година, Повтор иа ааше прох.и­ ня. Роки. ПОКO.llIaв.. пІснІ. 10.10 Прогрес. Івформацl •• Рек­

8.00 8.20 9.20

студіі телебачення. Н08ННИ.

«Фермер

СРСР.

МУЗНЧІІнй фі.ll"М. Скарби І!узеів )"краrни. О. ОсьмьорКін. «)"краіиа •.

17.46 18.15

шl.

і4.іО ВіАкрнтнй урок. Док. фільм. 17.05 Прем'сра АОК. телефілЬМУ «Очнм. зоолога,. • 11.25 За безпеку руху. 17.ЗО Тцестудіі міст РРФСР. Прогр.ма КР.СНОД.РС"КОі

18.20 18.30

•.

годек.и.

ЗАГА.ІІЬНОСОЮЗНА

навчання.

ЛЯ.lll>Кова 8истааа «Теl'ем­

теремок

веселка».

Актуа.llьна камер•. 19.ЗО Прем'єра науково-попу.. яр­ вого фl.llьму .Акварелl Воло­

Новннн.

12.15 12.25

19.00

13.00

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

і

фіЛЬМ. IЗ.35 Новини. 13.40 Ритмічна

ЦТ

8.00 ГІмнастиха. 8.15 Домашня академіll. 8.45. 9.35 ПрнроДознавстао. кл.

і

18.ЗО Фільм-концерт

12.05

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

за.lll .Зем-

серія.

ПРОГРАМА

18.ЗО Камерний концерт. \9.00 Актуальна камера. 19.ЗО ТuевіЗійні зустрічі з кан­ Андатамн в Н8родні депута· тн СРСР.

20.45 21.00 21.40 21.50

2

ляк!!..

11

про

«Ми-

10.45 11.30

Л"вlвщнні. і{.ІІасичннЙ ~маис. 17.ЗО Д.ІІІІ дітей. Веселка. Закону

МУ3Н­

внстав.

•.

17.15

проекту

К.ІІасн.. ноі

ки.

9.55

шнн

«уст..-Іnімс,,кі ао.релі •• «ПіА Аахом АО-

11.05

Новинн. Концерт

9.00 9.20

сень.

)'I(РАIНСЬКОгО

Новннн. Грають юні ТuефLIIьми

9.00 9.20 9.50

)'І(РАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕНН,.

18.00

програ ІІа.

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

перебудови.

9.55

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

22.55 23.16

І

. вісник.

8.00 8. і5

рія.

знчна

програма.

ПРОГРАМА

і2.05 З фОНДів ЦТ. .Транзит", Художній телефlл"м. І се­

22

КРІІ'

Кубок футбольиого СОI03У. «Чорноморец... «Мета. .ІІіст. . 2 тайм.

навчаННІІ.

Ранкова пошта (повтор). Новннн. 2З.35 Новннн популярної музн­ кн. Всес8ітній конкурс ві· АеоК.llіпів. Випуск 6.

БУ8

20.00

Тележурнал. іО.35. 11.35 Географі.. 6 кл. Півніqинй Льодовитнй океан. І і.05 Француз"ка мова. 2 рік

ріи.

.Т)'Т

...•.

політична

«Аrpo..

Час. Прожектор перебудовн. З фондів ЦТ. .Транзнт». ХУАожиіll телефl.ll"М. 2 ее­

.Думн

\8.ЗО ДоІІя дітей'. Сім. вот. Акту.льна камера. і9.ЗО Усім мнром. Громадсько­

ва8чання.

21.00 21.40 21.50

21.00 Час. 21.40 Прожектор 21.60 12 поверх. 23.35 Сьогодні у 23.50 Тео Адам

19.00

ЦТ

культурн.

те.llефільм

Літературна карта УкраТ­ нн. Тарас Шевченко і Воло­ димнр Д • .ІІЬ.

Гімнас.тнка. «Там. Ае паслнсь мамонТИ.. НаУКОВО·ПОПУ.llRрниА фільм. 8.35. 9.35 Фізнка. іО кл. Су­ часні засобн зв·взку. 9.05 Фраицузька мова. І рік

Новннн. Держтелерадіо Башкнрсь­ коТ АРСР. Програма тue· бачення Башкнрії. 19.ЗО Рнтмічна гімнастнка. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Прем'єра док. фі.llЬМУ • ШукаlO секунданта •. 20.35 Гpa€ оркестр народних інструментів Казанського ін-

лtoАИ.

17.25

11

ріll.

і

.Арсенал •.

8.00 8.16

СЕРЕдА.

КЛ.

1

моТ •.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

.Фізнкн..

те·

хіАН8ЦЬКУ дlll.llьність в СРСР.

кн». І се"і" ВечірніА кісник.

18. іО 18.20

лефіollыІ'

художнього

18.00 Заков І ·ми. Обговоренв!!

22.55

Рнтмічна гімнастнка. іЗ.50 Новннн. IЗ.55 .Акторн РОЛЬ.. Док_ фільм. 17.05 З фонАів ЦТ. .Транзнт•. ХУАО.НіА те.llефіЛЬМ. 2 се­

Прем'єра

Буді8НИЦТВО

17.16

•..

13.20

•..

сою Ф. Дюрренматта.

ЖНТоІІа.

ансамблlO баoll"НО' танцю .Рнтм •. Актуальна камера. 19.ЗО Худо. ня паворама. Скульпторн БіnОСТОЦl>Кі. 20.05 Прем'єра музнчного теле­ фільму .Де Черемоша Х8илі ПЛННУТЬ.. .Укртелефlльм". 20.50 Н8 добраНіч. Аітн! 21.00 Час. 21.40 Прожекто" lІереБУАОВН .. 2і.50 Вверше на екранІ '·УТ. Худо.ніЙ тел ..фільм «Земля­

ституту

еКран.

12.40

го

10.05

НУ

19.20

Новнии. 16.ЗО Новвнн. 16.40 Н. допомогу школі. Музнка. Опера Г. Майбороди

12.10

.Ку6анськнА

ПРОГРАМА

.ВіАлун­

Корс.кова.

КЛ.

19.00

11

фільм

Шкільннй

кл.

6

транспорт

МУ3I1Ка. Украінськl мотн8и творчості М. Рнмського,

таціи· комуніста.-

експернмент

НІІ

11.40

.Візерун-

8

література.

ТелефілЬм

ВОАННЙ

йОГО

.Зем­

екран.

Фізика. СРСР.

і 1.05 Музичний

Гончар. «Прапороносці •. 12.15 Доброго вам ЗДОРО8'Я. Діагностичннй центр мlета Донецька. 12.45 Все про кіно. JЗ.55 Новннн. і6.ЗО Новннн. 16.40 Автомерндіан. 17.10 ДоІІя АітеА. Веселк •. 17.ЗО ШЛЯХОМ OHOВJIeHH.. Репу·

18.00

.

Шкlльннй

10.35

призи.qен­

НЯ.. 4 і 6 серії. 11.40 Шкі.llЬННЙ екран.

Украінс"к.

телефl.llьм

лякв.. І серів. іО.25 Фl.ІІьм-концерт

)'КРАІНСЬКОГО

спеціа.llЬИОГО

)'КРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕНН,.

"ЕЛЕ&АЧЕНН"

гіи

Сьогодні У С8іті. Прем'е:ра док. телефl.llЬму .Архітектура Пакнста·

ТЕЛЕ&АЧЕН НЯ

ПРОГРАМА

вечора з Ве.llИКОГО театру Союзу РСР. 2З.2О Сьогодиі у світі. 23.35 Репортаж з Пnеиуму ЦК ВЛКС.М_

теnефіЛЬм

ІОН.

Прем·єра.

КОму театрі СоlDЗУ РСР. 21.00 Час. 21.40 Про.ектор перебудови.

Новиии. Художиій

ДержтеJlерадіо ТаАЖНЦ"КОї РСР. 15.30 Новини. 15.40 Прем'е:ра фі"ьму-концерту «МЦОАIТ зем.. 1 РіАноІа. 16.05 Показу. noрче gб'е:дван, ня .- «Екран.. Док. фl.llЬмн «МайстернІ Росії'. РіА скла. фарбою и.По(нОI'O..... сЯ ма.lllOlО БоРОВС1ок •. 17.10 Новнин. 17.15 .•.До шістнадцятн і стар· ші. 18.()(j Міжнаціональні вlдвосннн: ісroрнчннlІ досвід і пpoб.llе­

18.45 19.00

«Веч!}! У таверні.. Внстава Державного ансамблю наРОАНОГО Т8НЦЮ СРСР. Ху· до.ніЙ . керівннк Н8РОДННЙ аРТІІСТ СРСР І. МоЙскв.

Те.llе·

років М. Мусоргсько' му. уроqистий вечір У Дер­ авнОму академічиому Ве.llИ­

9.00 9.15

Рек-

18.45 19.00

ПРОГРАМА

Пре­

nама.

світі.

Продов.еиня

БоРОАіна. Портрет сучасннка.

pe.!l0•• Новннн_ Днтя". ГОАнна. і8.00 Прогрес. lиформаціR.

19.00 150

21.50

квартет

16.55 17.00

мент».

Здрастуй.

Державннй

м'єра док. телефільму «Дже·

Юсупов. Про гончара Шар0' футднна Юсупо.а. 16.10 Сіnьські ГОРН3.0НТН. Док. теnефіnЬмн .Братн піА сои· цем.. .КубанськнЙ експери­

17.05 17.10 18.00

виборам. А. ВіваnЬАі. «Порн РОКУ•. Прем'єр. музнчного 1t!.IIeФільму. 22.30 Ue бу.llО... було ... 22.45 ПОГ.llIlA.

21.50

&ЕРЕЗНЯ

I1

Рнтмlчна гімиастИ&•• Художиій тu,.InWl .Зем­ ЛІІКН». З сері •. 10.55 Лlтературиа карта Укра­ інн. «Велнкий Коб.lар ва Запоріж.і,.. 11.40 СеР81с м. автомобі.llll (експрес-lвформацllІ) • здоров' •. 11.45 Доброго 8ам

9.15 9.45

І

peдallТopa.

вlдAllІ)'

І

IИАекс

6128&.

Друк офсетІІнА. ОСІсАГ І АРУ­ кованкй

.ркуш.

Тир..

примірннl.Н.

ЗаМ08.llеНІІІІ

~

1838.

16.183

#46 1989  
#46 1989  
Advertisement