Page 1

~!!!!!!!--------·---~-.---~!81181В!І!І!!ііі!!!ІІ .......~!І!!!!!І!!!...В-- )IJFO'JIПAfl ВСІХ І(РАТН, !](HARТ!CJi:81!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ . ·_;;..

....

.~

".

\

.

.

.

І

О .• ГАІ 1,()-~І.А:РС-•ІОГО МІСЬІОГ.О ІОМІТІ!ТJ ІОМ)'ІІJ'СТНІІНОІ ІАРТН' )'І(РАІНИ, · М_ІСЬІС:~;І-~1:~~~~-·~ОННОІ PA.JJ ІІАРОД.НИХ JІ,!ПVТАТ.ІІ$. ІСИІІСЬКОІ OB.JIACTI

r..,..

впо~ • ·.t7;:~<t~·po11J •

Н 48 (8919) -

ВІвторок, . 19- б~ резня~ 1985 . ·року ,,

:f.

.....-.....-. - - - - · · -Jt!ШEBBII XXVI -8'13ДУ ··~ _8ИТТJІ! _ _....._ _ __

,__НАЗУСТРІЧ­ СУ&ОТНИКУ

_;.

Дбат.М \;,rJpo · · •кІсне

f"

nеретворення

J~-~·р·О:·д··-у К Т И В Н И Х Ц'!й в~вl,ttaJ!Ьxd :а~.~-~- ~Jоtатизаціt перІод, коли иаб.лИЖа· ІІИРебіfИ1rИ:І·-J!РОЦ~1в з-б<r.

єтьси: фініш о,аиІщrця~оt. ку·,· ~Ій. . партUtних .-п'ятирічки. коли пь~сюди OJ)ГAJU~~iй :~'1 бюр~ проВ краУні розгортаs_ ТЬСЯ <ід· МИС.ІІ.~J!!%_ .·· •.-.· Підttр.ИЄМСТВ. rотовка

А. ФРОЛОВ,

НПРС,

тивньrо

ІМОJ>Вста:и·

цтвом nідприємств иєбб~ ня •д<ісяr~ иanut. • ·; 18· _.nои,д 1000 робітни· хідно більш принципово тересах . вІ!робиацтD·· _...-, rшs._~ • Івженерно-техніч·

'У-краЇНИ

до XXVII ·з~У3,цу· т~; -PJ~· ме:і,анізо,ваноr

ро·бочих :~Ісцях

SABE~JJRReфe•

ді. RомісіІ перед керЩни-

перш в секретар міськкому Компартіі

-На ·СВОіХ

сиn

а шиноремонтному Заво·

А

•ЦІиа 8 коп.

ставити. питання. дро nід· одне із стрижИевП ПИ~- Щ.·прац!Вии!dв і с.nvж-

вищення. якості продукц11

трудящі

партійного

району. np~\ ·пОрJ:ав:яно '3 позами· та атестацію УІ на дер;докладають усіх 3усиJ!Ь, ну JiJn4 : pORO~ торік 3plc ментального торговеJІЬно- жавний Знак якості. щоб а че.стю виконати на 1 .s"JІРОцеНта:. впрова.Ц· ro машинобудувания !ме· В 66 пла!'и та соціал!О'!'ІАН!· ао- Жено.,·t~ автоматизованих ні XXVI з'Із,цу RПРС.~ епи:ку ро ту минуло-

кер~а

економікою. Ви~дJІИм··-тrr леІfінське

8

noJIOЖe_nя

6QвЦ1В

радгоспу

імені

·во-р·tЧчя · СРСР

....,_

vvасть у

про те. що ссщ!аJJlМІ.., -~~ ·- " • неможлИВИЙ сбез~;,) \тt1t~~ -~о~

візь·

комуні-

суботни:ку,

бовязання року і п,ІІТИ· та':Ш.:~._·иігОіаИи:х:·_!JІінl_й.за шиноремонтному. нестан· го року вИконано по на· ніни. побудов~о~.·.--~:;оt>;·- ,t'ФИСВІІЧеному 115-й річки в цілому · ...,~ · дартного комунального об- рощуванню 1 більш пов- таниім_. слово.!\! .. ~-. . ріт:tннці з дня. народ· . . :р~к;~'!оrо ' . nвlльнено ладн~ня., комбінормо:ао· ному використанню про Т . . Ц6 . В І Л ін Н

На озброенни береТЬСJІ 135 qoJ!O:aiif. від ·ручноУ . , мислового потенціалу. ви: 11се новеп1. передове._,якф ві·. црЦ! J :14.- від в~коУ мурl·ч·....~а одинне адцз·аяптула.нупв~~и· двнщення е ек """'""' і "" ·""" робництво зрос· д омо • . ·. • 1>.r~"'4 :РР~ ,.:що вище, впровадити навіть жодно! 9 3 продукціІ · і с ла тивноеті виробницти •р•..-..... .<~~:.. ло на · · процента к • . • ., " . -и.,- ..~чалое~~ ПJІа· автоматизовано! чи меха- по більше 300 мільйонів· станн11 .про.цуктивиості ном.· · · . ·. _ ·.. . у

працt перебувають У пря·

нізовано

._ . . , , . ' . , . ·

ліні!.

карбованцІв.

При

81t...

науки•. aJІ.JI8 .· .-.~.· ,,31_\ении . . . ен а. а міють, де ·м!щJі · .Сідаиа.і, nарткому, де н.ауки з вироб~иц_цои:~ lllf- .. аа. тверджене склад шта· тання

тьси•

цьому

.

·

~•··-

·.У. Си.uипО

· Найбільш

·

..~........... · ..,_".k'uu_.rcv;; І&у · · · ·.· -.· ::·та ~;~

. ·ефеит11Инt

Мій змежностl від вико- -. ~. r.mиYJti чотири роки осоБЛИВЕ місце • забевпечується виконання. розробКИ 'впро!іад)Вево- Ііа . ристамни науково-технtч· п ~1'1Ч~ . ·.на. ~~-мислороботі ради та ноМ!· контрольних цифр п'Яти- заводах порошко~І. 111етаНІІх досягнень. . . п.х. ~~~)Jствах,_ впро· сій займало питання по- річного плану. лургlІ імені tЮ-ріЧЧJІ ·Ра·

ДирекцІІ

первин_ ні

пtдrіри~. ~?..'-~: ~тома:rизова: лlпшення

па_Р_ то_ рг.а_нІ_ ~а.Ціt: ~t :'J'!t·.~.f:· . ~3?~-~Н'Их 0

Jrt._

якості про.цук·

Зараз

цій

комісіІ -

дянськоУ .УкраУ:Rи. tJІIQЮ·

науково-технічнОrо =:·~ · · ·J) · ..:...-

З.

··

наведені

проп1:е~іськкомі К$).ЩІ:Іq):- _:цкФ~. ~ 01~~L~ІJтро.пь·

тtr УкраУJ:rи., ,діє

.. · . . _ . ·

·

ди-

.ре~р~м господарства І. 1.: . ~кою, було визначено 1 фронт робІт.

· За Іюлереднlми

п1д·

~~~иВп~~~ла:а_в=~~-:О_Р: &'!Олює n п. в. Гонтарєв нlєвнх будll~ель!ПіХ нов- рахунками, nередбаче­

нагромадили ~малИй .. до~·-~ ' ;;:;.,·" · · о.·. • ~ 11' ви лен о товарів -~Їцоr кате- - необхідно більше ува· струнцій, свіТJІt1тепа~свlд рМоти по_ . прискоре~-·-· .•~.-~-_·_,._. ._· .__ ,·.·~.tчнд ... 0\~;~ горІІ якостІ на 11 мільйо- rw приДІлити nита-нням .му, • досЛUІиомУ · и~aJJOню

по· ·· п·ровед. енню свя.·

праці на чолl з

б

· освоєння_ введених поТуж- конструкцій. О,ІІеJ)аІаИ~ понадплановий ефекt ·від _однак У 1983 та 19fН !{остей фабрини верхньо- впровадження. захоДів ·~·

нів. кар ованців.

ао. що переважна. біJ!Ь·

пdm· ЧJІеиів холекти· ву, понад

850

1

чолов к,

трудитиметься на cвotJ

ра4а: ІJIJ._=~~- рока~ споетерlr~~ зЩІ· ~:К~~жяч~~а:Сик~:~6r; Рт~:=в~~=-~!'J" :r~~я.хВо~g:

сприяння иауково~іч· ному_ прогресу, йR_ а сво10.

L.- . . ,. . . . "•-· .

.,,,..,~

.~l!~~мor . •rl.f,. ~q-- lr!}UIP.иs~~eт$~~. ·де .тор~к. завод! ·е·=~-=-_ - . ,..е-.....;•"!"'-·'· •··; J~~· •ерно•і,· вн·

_· . · .,· .. : . . .· . : . ~--· .· 1І з ~ерзttа:в_ ~им Зи~ · 1 б · ""'""'!'"'• ..~ с1п ......"... ., ., .~, • • ..,." _ і знижен о сяrи·· nромисло- r·o. _·торr-е'А·н_оr__"................ ·. . ......._.""_.. . . .... _ .....:.р-а,· ро6ory бу.цує_зrі~о·~_-_-.,.__;. _ .,_ .. ·.... _,_· . ·_.· . . -_-·~_"""· ~·Ч"_ ~:.к_о· м_ тсост_ . _ у.З!'lr.альному вого вИробництва. а саме: б "".ru> ~ ~ , ........,.,.. . . . .., .• м """v .... твердженим мавом. Pta·;n ·•-· r • .. . ~ о~ обсяві :sиро!)ннцтва. Вин• заводц нест~ндартноrо удуванu . 1меіd · · ·· · · -~•t*rию-ть овочі у засіданнях pery.J!Jф!IO ~ ~'~. ~,~ ·. ~ ..-.ні в цьому колективи аа· ко~альиоrо обладнання, а'Ізду .НПРС..

· . :· t~n.tnioмy rосподар­ . . ;;;, ... ~)!1~~/·f:· водів ремЬнтно-м~хані'Іно- дослІдному_ металокоf1:А ось Ііа: JПWRCpe~ етіі, буДу_ть зайняті на конання комп_лекси_п·цt· .,ц! ..· ·.. __ ;.. _ Р'_ ,......~._~-.Jd.:Не.ць_ ._1 8__ 4. го ... шиноре_монтно_го. 1110·. струкцtй, дослtдно·енспе- . навотмуо-"!ти~~о0иу _ · ~-;~~ ~~ молока 1 .іІьових програм, Щri'tp*. 'Odвt.. _ ~-:"~·ч!~!)!!,ан'О_ ·до·· слідного металоконструк· риментальному будівель-..- ""'.....,. 1 <;ач.,.... . м'Яса. nідвищення .еф~о- ~"'- ;.С.~\89t.t!)_.!ІРР-Цента, . цій. фабр-ик ЛітківсьноІ них нонетрукцій тресту. управлtиия те:ПІ0.11оr1'Ііmм · еті виробництва, .. зас.і.tу· І-~ 1·;~.:5 ~цен-· :художніх вщ>обtв та верх· сБроварисільбуд•. процесом віддачі не отри· Црац1вІЩни господархавуються звІти ~р!мt.Кlв .та. -':· ,,, .:. . , . : . . вьоrо ~~rчoro 'l'РИкота:мали. xofia третя часtииJ em, md не 3В' язані з комісій по товарах :наро.а;- · · на~!!-.. •. '*efUanя . fln,f. ВеJІИКИЙ резерв ІІWІ• процесtв уже m.цкточена хатеріМЬІППІІ 8иробнн· кого споживанни, uТ<-ма-. .10пуqкjоі;. !QOJUI. izQPOШ· Минупеrо роиу 8 • • · ІQеЩІя. ефективності ви· до ЕОМ 1 пр&Ц!Q8 у авто- цтвом, трудитимуться тизаціt :виробничих '""D- - t · u-.. 'ln71'\ru•·t--"" .,,. . ... робництва більш пов· мат_ нчн_ nvv режи..... иа вп.0-Р·.яд·"',.,.анні цен·.... · ·ц·есtв Щоnартаиv _..~ ·r.--~ ~~-,:: ~ ·"--у·.... ::; нми по виро..ництву про- ІN завантаження. об)ІаД· u_ :о•а-t~...·"ріала• ,..п 1арт·•."--_ . . .."_ ·• ••;] _.....: ЧЧJІ .• то-х_о •. Іф&_..,... Jnntn!J вищоr катеrоріt І J· .... "' А 'll'li'UIX pa.Ce.Jta t територій ГОС· танни виконання о,. ·е · : ---) ІfМИЯ, але цього не всю~енумlв. •"зиачеи!)_ .. ."". о _ .. і і і •·r~ -І • ,nроц,...._.. • JUCOCrt ... спр811ИJІИСЯ 8&• ' оа ПОJ1!рСЬ:КНХ П дроЗД Л В мих роздІлів кqмплексних: IIOW!IRO~uиl ( - .4 вод;к свtтлотеmчний. 1ІКИЙ • жотримуютьси. На за· н бхlдиlсть JПdени:Х аміи · радгосnу, прийдуть на nрограм розrл".ааюТЬСJІ , · · !ІОАі пластмас цей коефt- . у нашій го....,.-_..........""_· 'на зас••а я·........... . -~ а.),_ ммц_-~~ · еКJJадае о .15 4 • порош- боті mирок~. ...........z.cЬJaL. _ ....."""'~r~ . .. wоп_о........,_ са"іввнкам. щ .... .......... " ' " -сі"'.. 111 .."..... ..-r.,......... 3 27 н,аймену:вань виnу· ·$т _.... " ,. Робота, яку. провсдm ·ІСО~ ·~акия сuв JІИШе 15 виробів, до· JIOВOt мета1!урrіІ - 0,58, на сказати. yc.Jlii.ЦOMo!ПJRif.t . -~о~•~.-_. 2 ..!са~І л':.наир~ рада сприяння. та xoмic,tt. (-'12.8·. ~ата)_ · с:лlдний :металоноиструн- атомlнієвих будівельних Тепер треба :pfiпrle -3ДійС• ·' .. -ц"' ...... ~ "' ДОзволила ,!!ОСЯГТИ певюа ...,. · 1'111~ ·~· Іt1й - 8 трьох - J!ИПJІ ІЮиtтрунцій - 0,66. ·Зро· нювати ц!. а.М1Ю! g д~ \_бо~lв. требухі:вцl· rоворюЮ'І'ься.·пtlісуюqі D-

.•

..

f84 . . , ._,

==

результатів. Аната пока: ;;_<-;:p~~k ,~~:гма~.~::: зу:мІ..Іrо, що аа рахунок Тим більmе~.ІQQ ~~-· ::'j•фg:~"д~~J~: sye. що колектип . ~ .ora_ 'r.-'._, ( 10 про- будівельми ~ій. nідвищении иоеф!Цієнта верЦJальний ·. рЬс Jr:J:ІТRrit,-;· Ііриємс~ краЩе ·м. · · . заван_ таженни можн_а одер· ки. · І щоб rtдио ВНКОИІ'І'R · r. КЛЕПRО, ............ вати ...... А_ пластмас. .с.,;... . , _. •~!'.... ~ ••..,..,........_ ......... жати додатново продукціІ УІ завдання •. D01'P1v11..· :&е-. ....... _. . . .

троль 88 викоJWІИJІК

кресмних SUO~

Do_

__

_...

·А

.

.

а· !ЇІ8ІІ • m.a~

ПраІm!'ПІО

м амеНШ'1-

1111" ~:_.r-,·~ .ucmeP*• :m'ЬСЯ ВИТРІТJІ -

/JpaКf

ІІЗ десятки мІльйоніВ кар•

бованців.

.

__.J.

CoperltP парторгаві·

лИка, наполеrЛИза. 1!ЩdІ~

. 'l'ИB!fa праця.

.

...

радrоспу

ІІІІевІ

80.-р1па СРСР.

/.'.:а..· t_Си:ІіїаІе··

,.~ржавноrо

lllllrOII8JDUI

'Р81І)' . ,1Ц84 ровт тру.цtввн!dв тресту · с~у~ JІІІ'Ороджево перехіД·

'!ti8DDІІ·· api.JI)pqм

-

ЦR RПРС, 1 ЦR

Рар. МІІdеtрІв СРСР, ВЦРПС

·

ВJІКсм; Вов8 .досЩи

високих ре·

IJDU$··.·_ у В_. СЄС:ОJОІЇІ(У_ соціа.ІІ!СТ.11'1-.. . . , ІІЩІІІІd. ,. ~· Висо'. ·uro_JІро.11:1 ВРУ"fІІВ секретар ЦR ~ - робІТJППСів автомо­

n

~іавоІ'О. 'fРІІІСворту

рІr А. о Ва

. IIJ* '

•.

8'ldiiJc8.: ·111,.

8ра а . ..,_..,.

mосейвв:х: до­

•ае •PY'Je&JUІ пра.

aui

тресту.

Фото М. СеМЩІоrа.

ПІД ЯРІ' КУЛЬТУРИ nонад·

28

тне" тоь м1еuеап Ісб--

рив вивезли на nоля

з по~аТКу року

·.

загін родючості. В йоrо .tюзпорядJІtеи~ н1 бульдозер, тракторна І

-

nonan

шість транспортних одиниць. Ме:х:аиі·

• се­ 400 тоян орrанІЧJІоІ.,q~­ буде :вие<:еко піД q1 хупь~·· . . . • . ·, .

затори щодня вив(\ЗJІТЬ на n~J1~

редньому по

ІJ<иви. 1Ut

ІІ

Роботою загону керує бригадир по

І

хліборОби радгосnу сРу'са~КJІІ•. На цІй робОті за1ЬІяти~ crreц!anajd\ ·

ПОТРУДИЛИСИ СУМЛІННО

добривах Володимир Іванович Зозуля.. Нині хлібороби транспортують добри·. ва на ПJІощі, де вирощуватимуть :ку·

"УРУдзу та кормові буряки. На кожен

rектар ріллі nід ці .культури будз внесено в середньому по 100 тонн ор· rанічноУ поживи.

І •

П. RPYR, arpoxllliк.

Boдtr автобази М з. еумлlнRо ио· .труднвшись

у Сі'!Нl-лютому

на

до­

ставці вантажів до будівельних об'єн·

ТіВ Та ПіАПРИЄМСТВ, повністю справи:· mrcя

3

доведеними Ум завданнями.

·Зараз у колективі ведеться підго­ товка до

комуністичного

суботника,

прJrоВJlЧеного 115·й' річниці

, на.рР.щtсе!рія.

в1.а ,!(RІІ

В. І! Ленlла, Ць~rо

A!UI

]

працlвНИкк муть

автобази

матеріалами

сБроварисільбуд•,

вабезпе~

будови

тресту

JІагодитнмуть теХ.

нtку в ремонтних майстернях, тру~ тимуться. иа

автобази

та

блаrоустроr

територtt

прилеrлих до неt ву•

лиць.

. М. ВАБИ".і.! ee8J!etap иаl!ІЬо'! орrанlзацtІ

~~--~ --


:.

w'Jf()B!

.8

ПОВІДОМЛЯЄ Р~йДОВА

Посnуrи· з ЯнІ tІльни

нововведення не

«ТурбуІоrься»

цlв у

про свої'{

продоволь.чому

}.;9 1 селн Треб~ хов.~

.

,;у~~:·

' CJ!J-T -

н

-,::.ють

Тут насе-

ноrі

rroc:rJ,и...

покуп-

магазині

єи;хи

з

по-

обрахун-

. .

'ЖRTTn.

У nродавців говельІJому зап! валежJІИЙ UOPJ.I• -~~ рейдова бригада

знайшnа у док. оформити 'вІтрини. аlдре· nІдсобному nриміщеннІ вісІм рядок у nідсобному примlщеннl. гулювати у фасувальній ваги. кілотрамів мармеладу. На при· Воно було в антисанітарному Тут навІть немає· книги СЦРf -~~ його- ж не було . станІ. і nроrtозицІй. · -Ян бачимо,- уміють обслугову· ком. Як це робитіоt~? Читач, _ Наслідують «nередовий• до­ Ноли майже через тиждеn tатн nрацІвники торгівлі. Ось 1 требухівських колег сюди знову завІтаЛа мабуть. здогадався: вам зЕ'а­ свід своїх рейАОІ,, Ті.JJ~ИИ біда, що страждаємо від не nt>б8Ч1!.11. -'J&ROГ6 обслуговуванНЯ МИ . жать ті чи Інші nродукти, а rро­ І працівники nродовольчого ма­ ТО на прилавках ;N'g ·18 Налитянеького чаю Індійського, дрІжджів, а ~: ІЮкУПЦІ. щей за них вІЗьмуть більше. газину ПІд час пер­ кож 500 нілограмів качатии~J, . ніж треба. Саме так зробІМ9 радгоспробкоопу. ре,.до­ Які були у nlдсобц!. , Рейдова бригада: продавець гастрономії згаданог" шої перевІрІш у членів Люблять Приховувати тоЩІ.ри С .. ЧУПРИНА, В. СОПРО­ ~rагазину. обрахувавши рейдову воr бригади за контрольну за­ НЮК, О. ДОЦЕНКО "Ле­ бригаду «Номсомольського про­ купку у кондитерському вІддІлІ підвищеного nоnиту І в магазині ]'{q lG JІІІ!сьrюrо сnоживчого то-. ini · мІськрайоінноrо штабу жектора• на 20 копІйок. Пра- взя.щ на 5 копійок більше. І в іrьо~ту мага~ИНJ пр::>тr}RНИ варнс t'Ва. М:абу1ь. його nrопав«Комсомольськоrо прожекто­ [ІjРJЧ1'-н пpи."~Frra грІ''":·;:~_,н ра•. на 25 .карбованців товарів 1.1_д- кам ніколи бу ло навести у ~ор- цям дуже nодобаються ласощі,

.. ,

ЩОf:" дJtнуються у торгівлі для . ~· ·. , щоб зро(Jнrи цю сферу об\І!уrов;;вання ще Зрj"шІшою і l.1EtlJ nроrрrrнвною. · Але, ян · troкa:1:1 ють псревІркп. наfібіль'Іш

вищеного nопиту.

~-

не

обрахунком

вистачило

часу

навести

no·


* роботу lфlnde д~рІ ре­ зупьтатtt. · Toptx у дJpctJІi о,аерисали МІ кОЖ­

ВІД ОСНОВНИХ /ФОНДІВ~ ПОВНУ ВІДДАЧУ

rocno-

коХ ~OPOBR ·Пб 3178 К~ rрамlв ммоwі, що ка 212 н1лоrраиів бl.лwife nроти 1983 JIOJIY. B.\,!t peaft1.зatrtt тварі!.ниюuиrоr ~.ttyкnlt раДN:Іеп .o.QJ'P)JIB з~ ТJі. сяч карбованцІв ~~

Як уже повІдомлялося: в' РудвJіВському ня трудових ресурсІв. (без llOTaцti). будинку купьтури відбулися збори партійно· НинІ І! господарстві пр~ . -у своєму ІRС'J'ТІУ1

господарського активу району. Иого учасІІВЮІ цює

І

fJ.

робітники та

624

обговорили питання використанни виробивчо· женерно·техн1чн1

економічного потенціалу ·в радгоспах і поrахо-

фабриках.

З доповіддю «Про ви- тенц!ал молочного

1R·

t:O·

ловний агроном &е.І!ИКоди­

праціВ· мeJ'CЬROro

ники. А десять рон!в то- М.

Б.

му Ух було 1346 чоловік. про

JІуааІІІ

те,

як

стада. Як видно. трудо1!1 ресур· госпо.ца:ретв

об'єднаюtJІ Pl'3ti<\ІJ~

OJOtriВJmiOI.

Qб'«днания

робничо-економІчний по- Тому собівартІсть тварин· си· різко зменшуються. вже нині nрацюють над тенц!ал сільського госпо- ницькоУ проду!jцІї зал~- Вих1д із цього становища викоиаmі'JІм В3JІ1'Ц соцtа­ дарства району 1 завдан· шаєтЬся досить високою . і ми вбачаємо У з~стосу- ЛіСТІАКИХ S,ОбОІ$'ЩнЬ ПО

ня по його використан· ця rалузь залишається ню• виступив перший за- збитковою. стулник голови райвинонУ структур! нормових кому, голова ради агрJ-· угідь радгоспів «Нраси-

nромис.1ового

оG'єднання лівський•.

«Завориць·

ванн! нових прогресивних технологій У виробництв! всіх видів сідьсьноrосподарської продукції.

добру

труд!вник!в

роботу

ні

60-рІччя

сільського шість

rосподарства

району

СР~Р

минулому році по реал!· заЦії завдань Продоволь· чоІ програми нашої краJни. За підсумками Все· союзного соціалістичного змагання район нагороджений перехІдним Черво-

біль- риченко розповІв

Виді- ваджується

лені фонди мінеральних добрив спеціалістами радгоспів' •Заl3орицький•. «Пух!всьний•, •Русанів· ський•, Імені Щорса ви· нористовуються нерац!о· нально. Недостатньо при-

Як зазначив доnовідач ,

В

окремих

ства

районного

npo

3.& оrехиоло-

те. астра~иtькою

мислового об'єднання по· м!тно поділшили виробничу діяльність. Намітилася тенденція підвищен-

нічний nрогрес. Так. наприк.'!ад. торік ~·сі nровіД· ні овочеві культури вирощуrали за новою астра· хансьною технологією. Це далq мож,лив!сть достроново виконати nлан про-

машинно- ню .стада. НинІ

ня продуктивностІ худоби ~великодимер.срний•. ~го· і птиці. зростання вро· гол!всьний•. · імені Мічу· жайностl картоплІ. овочів р1на. •Бобрицьний•. і нормових ~;ультур. ТО· Деякі . первиннІ nартІй·

рік більшість господарств значно с~:uроти .1и допущену в перші два роки п'ятирічки заборгованість державі по продажу мо· дока. овочів 1 картоп.л!. Однак поряд · з цим про-· дуктивн!сть праці відстає від темпів фондоозброєно·

Велине1

вино- приділяється

тракторний парк. Останнім часом помітно знизився виробіток. на еталонний трактор у радгоспах

чtвиики дoбlfJJНtJІ ~~а­ н,их ~3УJІJЬТе:т18; Лtщzе па доглядІ. за рОс.пниамн зум!ЛR зекономити · ма~ 35 тисяч: нарб0ваиц1в. · Дире!!'!'ор &Cna.tнoro об'єдJr&RКJ! ІtJІОДоа.оче:аих

увага ділити раннім О:ВО1І•м, JІRl

в!дтворен· забезnечуюn у

госпо- ність

рентабеЛь­

ГІJІУ:S1.

дарстві утримується 1700 ремонтних телиць. Пра· ц!вники .Ферм зобов'язалися довести річний надій

Уже·

нИні·

ничо-економІчноrо

ні організаЦіІ недостатньь nриділяють увагу удоснона.ІJенню стилю -1 методів господарсьної діяльності; •не завжди ви· моr.'ІИВl до нерівників 1 . анаИз використання .ви, спец1аліс'і1в'за- суворе- до- ро!іничо-енономічноrо- · потри!V!ання д~ржавної дис- те!,![!іалу _в господарствах цищ1іни. чітке в~конання об єднань. · Зонрема вони

потен· новну високоУ вlдnовідаль- НJ.І<ІLJ:і-ІЙ

В

ствах

окремих

нщт!;

господарність

у

без· до

виро/51ток

траишеt. накрн'l't nоліети­ левовою· пJ!fщcoro. ви­

·ttpo

сону ефеІrrивиісn · 'l'&JCOI яроайзац!І ~~ д~вІ.Ц

на

1400

госnодарствах.

На

орган!Зована<:ті . .еталонний трактор у вt.ц·

го_сподар- лепримиримого

допуснається

недоліків.

ставленнЯ стаючих

Не

винори- на належному рlвн!

станн! землі. Постійно ~бі· н!зовано

·

TOJПf ~.nь(S.

зборах

скрізь ПраЦівникИ об'єднань роб- господарськоГQ

opra-

лять усе .для тоrо. щоб району

активу

таком

виступили

соц!алtстичне підвищити родючість rрун· rоловrиА агf'()НОІІ . Р!дrос­

Jіьшуються затрати на ме- змагання трудівників сіль· тів. більШе застосовувати ІІУ іменІ l4i"'YP111J, В. І. ліоративні ро5оти, внесен- ськоrо госnодарства-. індустріальну технологІю Ряб'ІеІІКО та rono$iiИI .ІR~ ня органічних І мінераль·

них добрив. закупну

сіння Інтенсивних підвищується броєність. Але

на- і

У виступах кер!внйк!а на вирощуванні зернових женер радr;о~ «.А.В&!t­ головних · спецІа.r,Істів кvльтур. Уже в нииішньо- гард• А. В. Ry:.tWa.

сортів. ~сnодарств

тр~ториоі бригади

А: І.

Стук І· М. І; За.ІІееьквІ Ііереаіриют. акість регулю;;. ва:нва uоеtаввх arperи18. · Фото Ю. Олійника.

(Фотохрон!на РАт А У). : ·~

·е ·ВЄСНІ -

&ОИОВУ 3~~ТРІЧ

.

I·A,PJOR nІР І

_rо·тують·с·І· ·в

nУть ~

треба sробнrн вее .-JJя то­ ro. щоб на ПО'і&Т!Су трав• БагатО чипншdв визна· наsмти . Стеnана Тuхоно. ня зібрати врожай · реДJr­ су. щоб J)asцrt О!І()Ч1 ~~н _ чають долю урожаю. І вича Романенка. ВІн зав;: один s найваж:rиnlших .- жщ. єrпяне списану машн, молока від . кожної ~оро- сnравді ра:ннJми. JIWOТOBHa техніки до ро· ну . госnодарським І оком. ви до 4000 ІІілограмtв. тов. Щербеи!«' 0. в. . ГенерадІ;>Н1іЙ директор eкt3aJj, що , уже nрц ~е­ боти. У мИну .по му роцІ. всі принпне, як nростіше · ! сtr.ьrоспмашини вчасно І над.ійніше відремонтува"Fк Плосків.ського . .виробни· обхІдно у стиспt строки чого об єднання .П. Ф. Во- заJtЛасти иа яроензацtю _якісно бу пи nlдrотовлені ту .. що вийшла з ладу; доха та . rоловний еноно· иас1ниев1 бу.'ІJ>бн pamrlz до nольових робіт. .Жо· Він у ·нас - ветеран .ви­ ден КОМбайн ІСарТОПJІІ'І· рQ(:іщщтва, сnочатку . nра­ міст Броварського внроб- ~ортІв картоnm, дт1 qьо­ І!ИЙ. силЬсний. зерновий цював у нолгоспі, а .rJi.c:ничсrо об'єднання М. А. ro МQЖПа ~статИ -нe повернувся 3 aarUrкw л11 того. 11к було opJ~~ Ca'leJmo дали глибокий щойно звіпьнеиt · снлоспt

с'!'і. що свідчить про не· планових завдань 1. прий- звернули увагу на !Інсоку роботи. кapтonmrpfв Во­ достатньо ефективне винс.- нятих .Рl.шеІ.JЬ, Ще !fe со~ІРартість внробnиu'!ва риспільськоrо району. ристання наяввого вироб- сіїрізь створено обста· окремих видів продуицlJ. котрі вже аан;~ац понад

ціалу.

Caпo~~e•iadf, брвrЦ8р

90()' tе~тар!і За;-

науково-тех· стосовуютш П. торік ово-_

господар- <<седенс'>.

агропро- ристовується

~обраа. На лІиІІ•І rо'І'О8востl ІUІШИкувuась и r.ia~ ва 1 rрунтооброфrа !ЦІdка: · На · aJdllкy (aJdaa НІІРІІМ).: •.ехаиtзаторн М. · Ф:

ТOirJ ЧUCJI!

ним прапором ЦН НПРС. діляється увага також дажу держав! _ городинц. господарtms О. В. ЩерРади Міністрів СРСР. природним кормовим yrtд· у тваринцицтві запро- бевnо сnаав про Те. що ВЦРПС 1 ЦН ВЛНСМ. дям. ваджено нову систему осІ')(1.'1иву ув3rу. t~ nрП~ еа останнІ роки господар- ствах неефективно

•о-ІК»JІІІОВІІХ J)OбJt у· кonro'C:IO Іиевt Фрунзе '!ернt~ rhlcЬкoro · pdOВJ. На. · поЦ вввОзвтьсв оргапі'JИІ

Директор радгоспу еРу- овочІ иа площі 128~ rеп­

займають низько- ян у господарстві впро- rif;Ю -

в урожайнІ кудьтури.

.. ' . ' ЧЕ . Р . ІІІПВСЬКА ОВ.ІІАС,.Т.Ь ... ,. Готуюn.е.JІ ~о весна'

IИpo&rиqr.y . та продажу держаЩ різп'ОІ I'()pOitИ!m. Всього 11. ИИJіtJ.tіньому })()" цІ вони ВІф<>~атимуть

А. В. Березовський. Він кий•. імені' МІчуріна. !ме- сан!вський• В. М. Дмиr- тарів,. У

відзначив

З стор.,

район v . ;у році

енергооз- йшлося про шляхи n!дне· над урожай· сення економtии. lнтенси- вих

заnланоsано по-

У роботі

аборJ•

:ВЩ

nроцентів нормо- У"І~ТІ> 1 ІНСтушПt. nеР­ культур вирощувати ший се~ар м1~му

90

в

майС"rерню

через

ее~ нізевано

йо:mу несправнtст• чи .недоробку. Вс:1 неС1СЛЦН1 поломкн. Di траптіпмса nlд чае. роботи. ~JІИСJІ

вІдраеу

на

радгосц.

таноJК

трудиться у рідному. се,;і, в сВоєму госnодаР<:тв1.' "'айс:rром золотІ рук~:~ н~.; зиваrрrь ветерана 6ез пе:

·r

rion1. · Вна~~

реб).Ашевня.

Нр!м

слщ·

дои ебираннJІ иартоппl на сариоt справи. яною воло 7

ппощt 400 rеК'!11~ІІ ·~mepще ttpOвeJUІ sa 28 роОо'lfJQ: диw . 1 ~ааtть доіІо• могли в абІfраниІ уроаЩо сус1,18м рцrосцу нJ МІ1fУР1RІ. При Qlo!OJIY •тра~ кapтO]JJd СІСОІЮТВ·

J..-

жtе доснонаJІо, він добре ~PJJ J чудово виконує нО.. вальську роботу. . Всю rруМообробну і rrociiщy те~ працівники rocna• дарства nостави.~н на лі~ вІйку rотовност! 'до . ново'~

.ІІІІёа . і!) ldRtмyмr. VIIi)- r~ .року Т9КОЖ за J!.КТИ' 21Сdи!СТЬ а 67 -.еR'І'ЯІрІ8 &010 Jt'tJCТIO С. Т. Ромаі­

у lg83 pom,· ·~ .ІСО иеmса. Ра.-rоспиІ ремонт;. 130 · цеитиерtв. 3аВІЮfІJ III4JQJ подбали· про пlдгоВ~ ·

бриr~ ~. ~ртувапьного пуНК·

.· ro ПІдрЯдSr · 8НІІ:Sи:ІJа~. ·со-: 'l't .~~JіЧо • ос~нt бу ли п~ DPO.QICЦit І ~падванt трансnортери ність зернових І нормо- ф!кац!ю виробництва. по- за колекти!!ним nідрядом. парт!І А. Д. Ф~. :Qni · бІ.:варт1с:n. затрати· иа !! . ~ :;JSід.щІ потужност{. вих культур майже не ліпшення утримання тва· В об'єднаннях розроблені пt.цбнв nЩсуМХJІ роботи пІдвищується. Так,

недо- рин.

статня забезпеченість кор-

У

своєму

широ:кt програми

виступі

сен- дення

сlльсьногосnодар· е~~коrо

мами. низька Іх янІсть не ретар парткому радгоспу сьного дають мож:швостІ в рад- <<Зоря• М. М. Топlха ш.ІJяхи rоспах

<< Гого.~інсью1й1>.

звернув

увагу

nрисутніх

переве- зборіа

виробництва 1н7енсиф1кац1У.

партtйио-rс:ІСіl'О.ІІР" активу,

· })03it081a

иа про 8!іВдАJІИJІ. IOd потрtб~ но ВІ!рlПJуВ&ТR ~-

Головний ~оnте-mін рац- нам

сільського

rоспожар-

80.

ЖаІО

..бнрuвt

f,JpR

se· <фаПf!лоц

11-. .

.)'РО- Теп.ер JіартоПJІЯ ПрИ СОР,­

~ - -.~ ·

менше

пошкод·

rd. ПО . PYDI . • .•. t'PfД0801 V.,ТИJМТJ>Ся, . спожввач ,ІІИсФQІJІІЦ ~8ииме більш ~rкіс· .· · 1 Циіrіnіr.ому .pOQt ,J*" 11)' . рро,цукцію. Актцвну

•оюІ;ЩХН. . ме~tоJІІІ 1'ftcn у nереобладнаннІ настрое!d, 'f&ІЩ8 .·~ 40Pirfnщ.нoro пункт~. НО 1 тdСНЬ ·DO.IIU'OD\tt Іdдrотовці . иартоцлер!зОR са. імені Доr{учаєва та ін· тійна організаціЯ госпо- дlстю -повіДомив nрисутЗ обrомренкх URTIJПo 1ших ПО_!'ІІістю викор~стати дарства. Одна з них - мІм npo те, що перех!ц на збора% буnо . -ПJЩЬ~ · ~~ею · et~recao~ ~ М. І. Бобко. п. М. наявнии генетичнии по· це ефективне винористан- тваринників на двозмінну вlдповt.Фrу реЗ()ІІІО~. · ку ~1Jcy. • ~ . ~ ВОбісО · 'l'a О. А,. Ц~омка, ки 1 на аєоІІQМJ ~ ~ ~1 •Ідремон• тeпl'QIOІІJ · ·j)lвld ·~.* .·.", · товавІ ·. обіtд•і нартопле· «3оря>>,

<<ЗавпрІщький•.

«Заплавний>>.

іменІ

Щор-

на ті nроб.'!еми. над вирі· госnу шенням яких працює

nap-

Резерви

Партійна організація рад­ госnу •Зоря~ сn,.,.мовус свою роботу на nідвищення рівня господарювання іН· тенснфінацїі · внробннц rва rtриснореннJІ

ного

науново.технІч.

nporpєc:~ .

економію сурсів.

б"Jроrьби

матеріаnьннх внеону

з~ рв.

nродучтив

ність праці на можному ро· бе~чому місці, на ефентивне використання

трудових

нолектиn

господарства

вашого

нара·ховує

роnітвини та Інже· неr; •о технічнІ працlвсtи· ки. Ще десять років тому їх бу лu \346 чолові/\. Як видно. трудовІ ресур­

624

си

Тому

різкп

д.~я

змевщуються.

заnРзщ:чеІІНЯ

чітної роботи вrlx галу­ зей вироnющ1 ва ми взя· ли курс на iiuгu інтенси· фіІ>НЦіЮ. Танож 1:нr:ели norяmж З O:'J.l;!;< ,",] po()j~ /ІІ!;Ї!!. · !Х

загіріпили

постійно за

ви··

М. Ф. Батщьквй

в межу

Іtимн

робІтнипами.

"!асно

розробили

ра· році.

адме!ІНJО

...,...

~

!& · роаефаfоІ роботв JІІа ~~~мах. З~у­ мtnо. qe JІ~ребу• · IIIДJi'o­ вuuюt

нашому

радrосп1 нlчkot

овоч!. Для Іх вирощу- зараз

ми

~~

тexнo.nortt

ДІЮ

д1.льницею. тура чітку

з

між постійними та сезон-. вання

матер~ааао-тех­

бааа.

Тому

иpaцf8RIIJCif

залучаємо чи· m.но! CJ!YSбl! райсІ~

Одно· мало спривозноІ• р6бочоr техн1КІІ · IIOJI't'yJOD

систему

сили.

Це.

ае

сuеЩ.

звичайно.

копо­

зав- копром~ и• фepJd, Прв

роботи з кадрами. Так . дає велиних збиткІв. Ось. п~ревЦе:ннt худоби Ra щопонедІлка нерівники наприклад. у 1983 році n!ТИЬ'О-табІрне · Y'fPIIJI8Jr" виробничих

,.,. дають

сурсів. Однією з гоnоеннх пробnем. яку тут nотр:бно розв'язати. є пробnема тру· дових ресурсів.

НинІ

рсt':тшчою гстановиля.

сБобр и ц ь ни й• ства району в ВВИіІ1JВЬО.Іq.

підрозділів лише трансnортні

витра-

інформацію в дис· ти в радгоспі становиn петчерсьну про кількість 83 тисячі карбованців.

нроrулів. Наступного дня ми аналІзуємо Іх. реда _ надровий

Тоді 'Проводиться

ТодІ

МИ

А ее· астраханську день. вирощування

запровадвІт технопоrію овочів.

робота ЯкІснІше. обробл~rли

з усІма ро6ітниками І спец!ал!стами з nитань· виробництва 1 трудовоІ дисциплІни., Про вжитІ

щІ

rербщидами

На

nло- госnодарстrом.

це

да.ІІО

зби- можливість с~

111·

раннІ вр,пжаю огtрнtв І т.кість адІФіІстраmвtЮ­ nомідорів застосували спе- уnравJІ!иськоrо персовапу, ц!альні площадии. Тах. Отже.· реаервя с. ЗеІ· торік ми зібрали на 2000 даинJІ ІJОЛІП'І8 в тому,

значно скоротили затрати відним внеском у спраsу працІ і коштів. по ефе~~ви9му внкори· ЧималІ резерви нрию- с;таНІfЮ вир6биичо-еко!fо­ ться І в галузІ твариими- мічного nотенцІалу в иа·

r·tюІІf'ІІТИ менше. І т~з ропІ.

цтва.. ПартІйней иомітет на своєму засіданнІ зат-

.Найтрудомісткіша куль~ вердив

заходи

по

впро-

~ ~

JІ•

,_.

картопnезби•

n

..:.~.•;; ~.· JСО. аtбайни. рещта ~~q· ·~..ZІotJІ 7 спецмай•

Оссбтrву

JМГУ· npцt~ · ~~~ ~ сезоНу. І

ТJQiynCJI · щдрqІ.

.

~ц.

JІИnи картоп.аntІ те:хвtцt. ~мІЧQ служба. Прq..

Ще, ~о 110101'0 року- nопа·

roдtuul ве1 ле~а.

. .· ІИМИ· вівся a·m .артоп· ''"'ftJIМIImиA догляд

иай.ре· sa :на:·

.,_,.tOclnd clRRJDІ бульб. воІfо зберl·

ум1JІЬЦ1 ОбJІа.ЦИаJJІ! Іх СПО"

В

l'UQCII.

аадовільному

r.uo- ., ·

«3м!цнюй дисципліну праці•. Як результат. то· рік у госnодарста! було допушено .прпгулІв на 44 у

·PQCfcf111.

· цІапьамв арвстро.&ІJІ P;1r etUt. Д:ИJІ прогрівання iJPOt'PYI08UIIU . ll&p'IIIIUI wac1Jnnr вже пtдгото~пенІ юr на трьох феркаz 1'0<:• . . ~. Ваrато lklapa· а,оІQІUтори, nереоблад• nодарств• буае 3ІІJР0вадЦJО...... RQ: ЦRІІ c:mQcapt В.~ DрИМІЩtИНJІ СТ8~ГО жепо JІІО&мtику. Стеиаt ТQововn Р.ома~ d'flliDRiCJІ&. 8 якому JS!дPa· nартійний I(()Jd'f~ ··- ненко 1'8 МиuІт ~ватнметьсJІ 700 креспив мхоюr по а1111В1 вич Бобко. Бупа 7 -~ ~вв бу.ІІЬб. . . . струr.ури . Y!JPUnlнRJІ .ІUПJПdв серІбра ~ Мь;аорІЧИИй . ytntx ок·

заходи ми висвІтлюємо тонн овочів більше. ніж у щоб яннайкраще 1% IJSIXOO на сnеціальному стендІ 1983 році. НрІм того. ристатн. Це буде 81дпо­

ніж

JIOдiii)Ji.

I'OCIDtJ . .атурн

шому радгосnІ. \ М. ТОПІХА,

секретар иа~ОJІ1.

111. а Becтntlt) ··· · · ~ . . PlfJ!Q . . картоnлярІв. У ни· п'ІА '{І.С ~IIQJJТJ · ~- ~111 .році вomr sобо• вів. .А.ІІе .оа 81 ct$J111 lr'JІSІDCJІ одними а пер• чекати. поКІІ 8811'18СІІІRІ ~ У райоиІ провести RaдtJJ4y!r. 8 ~. . . . . . ІСІJ)ТОІІJd, виро·

техаJ.ку. ад88 ·~ .... -

етап

дoperoцlDRt -~ Cmoca• 0... • рі

нЬ~~~~

ІІrомd ypoжal:t qe еnрямоваRt

.,.~. ~- !XR1 ауснлп11.

r.

ціЄJО старих. С.мt Jllmt'Oo. випJJ ДІрІЩІ. 8UReaJ a&l'f-·

......_,

н!а. І .'ty'l анt)ву ~

ДОК)"Іаsва.

ки

дц

.

JtаР'МП.ІІ8JЮІ68·

р і .. ІН • J

·

8ІІа.

І.

ВОБКО, н еІnьrосПІІІа­

. P8JU'OCDJ ІиевІ

• .Е І "

А.


.

. 1t · 19 ·~ 1983

І е'МJ'.

.,

і

року

СЕРЕДА, І

сП О В!

20

&ЕРЕЗНJІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

.. .

Москви ... 21.00 Час. 21.35 Чемnіонат CPtP :s хо­

кею.

· tUO ко.· . 10.45 Грас 10. С:М~о8 'се.- '17.1·0 Разам - д~на сІм'я. ~ · • ·.р;ао «...До шІстнадцяти І 11 н). 11.05 Новини. ' . h'/IPШf•. 14.30 Новини. ··tt.15 Haw ca,q. 14.50 «СільськІ rормsонтм.. 18А5 СьогоднІ у свІтІ. , Док. фільми. · · ·11.00 Футбол. Кубок евро15.25 К~нцерт мржавкоТ хо- · пейських чемnіонів. 1/4 рово1 каnеІІИ Кuахс~окоІ фінаnу. •Дніnро• - .. &ор. РСР. -1 до• (Франція). 1•.10 Новини, . 10.45 Якщо хочеш бути ·3до18.15 Твоя .пеиІнсwса 8181\Іо. ровнм. тека. в. І. л·еиІн. •rоІІовме 21.00 Час. завдання наwих АИ.Ів•. 21.35 Футбол. Кубок вСJ··о16.50 Зустріч WКОІІІІРІВ 1 r.. · дарів кубків. 1/4 фІн<,.оу. РаДІІнс"коrо СОІОІу

«Аинамо•

«&арсеnона•

2 тайм.

(ІсnанІІІ).

.

ПРОГРАМА VICPATHCb..,.. ТЕЛЕ&АЧІННJІ

10.00 Новини. . 10.20 Фіпьм •Іtами ·..". собою•.. ·' . · · . 11.35 ТелвсЬІІІ ..м · .аа автолюdитвп"•·

І

. ...,....

WкІn .. ниА енjtаи. 7 ІUІ, Російська nІтерату~ ' . 12.10 «НезабутнІ•. М. РИІІ• ський. 13.40 Новини. 16.00 Новини ..

11.40

fS.tO Срібний ...., ......... 11.30 КомунІсти 80~Х. · 17.00 РеспубnінансІоІС4 .ФІаико-математмчма

п.зо До 50-річч" ського руху.

WІСОІІа.

стаханов­

•lax-ra•,

_

Фільми студft сVкрмІ. нохроніка•. ., 18.ЗО сПрисмнІ :анаfІомс'І'88•, Філ ьм.-КОНЦВ1І'fа. 19.00 Актуаnьна •мера,

18.00

«Слово-пІсн••· М. !DИІІ ... ський І· иародІfа n.ІснІІ. Частина·1. -. · ·· 10.40 На доОраиІч, АІТІІІ .

19.30

21.00 21.35

Час.

«Слово~nІс:нІІ•. · м; Риnьськнй І ІІараАМа ntc. ня. частина 2.

22.;35

·

Новини.

1З.25

· -·

ва.

·

nІІІІІІ'ІИМА

маршрут.. Науноао-nа!'І)'~ лярний фІп"м.· . · Учням пп; ~тетмчне

11>,05

13HXOBaHttЯ.

1fi .. JS, 11 .•40 геоr)НtфІІІ. • ИІІ. 1 ."'і Шахова ши011а, 1 •. > ІсторІя. 5 КІІ •. ПОМ'І'ІІМ•· .я Сnартака. · : J «Л 10дина

в

Іtоtтоцf

ІН·

)ормації>О; НаунооїО.:nоnу~ ;ярннй фільм; ·

J Сторінки Іс:тор\Т. •Ми •рийняли бій•. Про с)'С. 'Іільно-nоnітичні паrІt•ди J. Герцена І про створен· .1я НИМ журнаJ!У «ПОІІRJ)­ оая звезда• І rаити «Koloкon•.

23.. 1О

с;ьогоднІ у світІ.

nеріоД).

Ноqини.

Срібний дЗвІНоЧок. Ресnубліканська фІ:sи-

но-математична

школа.

Підсумки м·атематичної олімnіади. 17 .ОО «У майстернІ художни­ ка», Графіка С. Дубцової.

11.30 18.00

Звучить орган.

19.00 19.30

Актуальна

«Птахи в блакитнІй вишині•. ТелефІльм. 18.30 Фільм-концерт «Мину. г.их днів зачарування•.

(М<?снва)

камера.

«Автограф•.

І.

биць. «Ставиться

20.30

Кара­

питання•.

Передача 11. На добранІч, дІтмІ Час.

20.45 21.00 21.35

ТелефІльм

2 серія. Новини. Тележуркал

«20-е

груд­

ня».

22.45 22.55 11

«Старт•.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ

НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00 8.15

Гі.мнастнна.

«Гамлет із Камо•. Док.

телефільм.

8,35, 9.35 Загальна 8\ологІя. 10 кл. 9.05, 13.00 Ісnанська мова. 10.05 У'Іням ПТУ. Лірика

Новини. Новини.

с. Єсеніна.

16.00 1 0.35, 11.40 Зоологія. 7 нn. 1 8.10 Срібний дзвіночок. 11.00 «Колесо І грунт•. На­ 16.30 Неспокійні серця. . уково-популярний фільм, 17.10 Фіпьм-концер.т «Сьо- 11.1 О Сім'я і ·школа. 12.10 с. Маршак •. СторІнки rодкІ у nрограмі•. життя і творчостІ. '\ 17.30 Продовольча nрограма 1З.ЗО «Переможець», Худож­ - справа кожного. ній фjльм із субтитрами. 18.00 Камерні твори В. М. 15.05 Новини. · ЛRтошинського. 16.05 «ігротена•. Діпова ,... 18.30 Концерт дnя дІтей. 1В.ОО ·Антуаnьна

19.30. 20.15'

Нові

книги.

легра

камера.

16.50

Скарби му~еїв ~кpaT­ tiJ'I, к. Білокур.) «Квоти в

_тумані•.

ІІ.ЗО

Ставиться

Листи

·

21.35

17.35> 18.00 18.20 1!1.1:;

':"итання.

телегJІядачІв

ІІІеіtтус професор В. &нttенка. Передача 1. 20.А5 На добраніч, діти\ 21.00 Час.

но­

19.45 20.00

Історія.

лишиnось•.

9

22.40

І ЗАГАЛоНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8 .00 Час. 8.35 «Яка вона Іванівна?•.

фільм.

Ганна

Док.

телв-

9.0:> «двІ

пари І саміт· ність•. Телефільм за новеламн О'Генрі.

10.15 Веселі старти. 11.00 Новини. 14.ЗО Новини.

14.45

«Моя

.

карія», Док. телефільм. Концерт Державного

ансамблю танІ:'ю динка,.,

«П, МаА.

«КjіІбар-

Кабарднко

карсько7 АРСР.

16.00 Новини. 16.05 в гостях

у

&ал-

-

казни.

«Принцеса на горошині•. 18.00 Сучасний світ І роб!Т· ничнй рух.

18.30 Веселі нотки. 18.45 Сьогодні у свІтІ. 19.00 Наука і життя. 19.35 в.-А. Моцарт. Три ааnь, си. 19.45 до 40-рІччя ВеликоТ Перемоги, Док. телефільм «Стратегія Перемоги•. Фільм 2. «Грt:sне літо•. 21.0~ Час.

·· 21.35

НародниА арткет СРСР

Л, Утьрсов. До 90-річЧR а дня

народження.

2З.ОО Сьогодні у світІ.

&ЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА

І, ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

17.ЗО

10.00 10.20

,,театр Володимира

М4111·

.новля жизнь .. ,;_ор\-,.И Вровареного rородсно-

r<, >(О митета 1\оммуМ·Иt:тttчес:кой парТии УкраинЬІ, ..-. r·•>дсного и райаниого Советов народнЬІх nenyт:~-··Jв

Киевеной

области

(На

Редактор S:

украинском

азь)не).

ФЕD.ЯА

Газ·ета ВЬІХОДИ9 С 17 ·апрепа. 1937 года

Дни вЬІХода: вrориик, среда, пятннца, суббоТа.

І

АДРЕСА РЕД}КЦІТ:

я

б

кщо хочеш

ровим.

утн з,со-

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ КИІВ ТА' ОБЛА<:ТЬ 8.00 Гімнастика. 8.15 «Стартують усі•. Док. телефільм.

11

НА

ший». док. телефІльм.

255020,

л

Б

Скакуна.

вею. Фінал. «Лисаковськ•. Док. лефільм. 21.00 Час.

20.45

намо» пасть)

те­

21.31и~~~о~~:. ж;ет;:фі::'ьом.за4

НЕДІЛЯ

Новини.

8.00 Час.

8.З5 ВсесоІD:sниА огляд модіяльно7

СУБОТА, 23 БЕРЕЗНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00

'

об-

Фонічного оркестру ЦТ І ВР. «Транспор?. Рк~и маІtбутньаrо•.

•. 24 6EPE3HJI

10.50

11.00 В rocTRX У на:sни. «Принцеса на rорошинІ•, 12.55 До 40-річчR ВеnикоТ

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

серія.

22.40

(Московська ЦСКА.

-

Перемоrи. «Велика

са-

Фільм 11. -

художньоТ

вітрі•.

то».

Час.

КІноеnопеR Вітчизняна•.

«Війна у по-

творчості. 13.45 «Леrенда пра стариА 8.55 Док. фільм «Сt1бір•,маяк•. МультфІnьм. 9,20 12-й тираж «Сnортло- 14.05 Грас нонцертно-естраАний

оркестр

МІнського

9.30 Будильник, державного цирку, Радянському 14.З5 Розповідають нашІ к• Док. телефільм. Фільм 2. 10.00 Служу Союзу.· ресnонденти. «Грізне літо*• «ЗдороВ'R•. 9.50 Більше хороших това­ 11.00 11.45 Ранкова nошта. 15.О:ї VI МІжнарадннtІ •ести. рів. 12.15 ЗустрічІ на радянськІА валь телеnрограм пра 10.~11 Концерт камерного хо­ землі. ' народну творчість «Ве. ,ру «Віват» Московського 12.30 Сіn'ьська година. селка•. «Іскри воrнища• обласного хорового това­ 13.30 Музичний кіоск. (НР&). риства. 14.00 до 40-річчя ВеnмкоТ 15.З5 ЗнаменнІ вЬси Перемо. 10.40 До 40-рІччя ВелиноJ Перемоги, Фільм-вистава ги. · · Перемоги. Клуб фронто­ Омського державного 16.35 МІжнароднІ амаrаННJІ вих друзів «Переможці•. театру «Навала•, П'єса :S фехтуваннR. t2.10 Док. телефільм «Дояр Леоніда Леонова. 17.00 Солдати пpaвonoJ)RAICY• і доярка>>, Концерт. 17.45 ВидатнІ раДRнськІ ном· 12.40 «Дай твою руку». Кок· 15.45 16.45 Телефільм для дІтеА позиторн лауреати Лвцерт nолітично·, nісні. 8.З5

«СтратегІя

13.ЗО Сім'я

І

Перемоги•.

школа.

«Р~дий,

;sакоха-

нінськоТ премії. д. Шоста,

71\.ІЧІ KJtyб мандрівникІв. 21.00 Час. 21.35 «И: то же в вас очаро· ваньЕ!...... Фільм-концерт про творчІсть народного артиста СРСР І. Ко~ ,ов-

ВечІрня на:sка. Чемпіонат СРС" а n. пейбоnу. Чоnовінк. «А8о томобілісТ>О - «ДинамО* ' (Московська обпасть), 20.45 НароднІ мелодІТ.

Теле-

чесний,

нии». 1 серія. кович. ОдинадцRТа сим. 18.00 Міжнародна nанорама. фонІ,., 1 «1905 рІк•. 14.0~У~r%'іжнародкий фести. 18.45 2 серія телефоnьму 18.40 СвІт І моnодь. валь телеnро,грам про на­ «Рr.дий, чесний, закоха- 19.15 !Wбок СРСР а хоке.. f родну творчІсть «Весел­ ка». (НРБ).

«Іскри

вогнища»

14.ЗО Новини. І. Ленін. СторІнни життя». Телефільм «СИм· бірська трилогія. 18701887 рр.». Фільм 3. «Важ­

14.45 .. в. ні

часи».

15.45

«Сnівдружність•.

16J~У~~~~танкаоr.

. фільм. 111.45 Очевидне

Теnе-

Мульт­ неймовІр.

нии>>.

Новини. «У світі

уса

111.25

...

FІогана

ег­

лядача Г. Пряхіка. 18.55 Концерт Державного козачого

19.fоУ·телефІnьм ний

злодій•.

хо 7

«·Полуден(Сnрава

N• 18) із циклу •Слідство

ведуть ЗНАТОКИ•. Частн­ на 1. 21.00 Час, 21.35 2 частина художнього телефільму «Полуденний злодій•.

22.50

23.ЗО

ФvтбольниА оглRд.

Час,

КороткометражнІ

дожні телефільми,

Знайомі мелодІТ,

Броварський райпобуткомбінат приАмае •а-

мовлення від населеtіня

.

НА КОМПЛЕКСИНА РЕМОНТ КВАРТИрt 11кий передбачаt з11стосуванни гіпсових JІIJ(e них арх\тектурно-декоративних виробі•, ОІІ•

лейку обdями, оббивку дверей і оформленнІ інтер'єра з художнім оздобленням аа аамоа. лениями населення.

Замовлення можна оформити в будинку no. буту «Ювілейний:. .(вул, Гагаріна, 261 у бюр_а

М.

АирекцІ•.,

Сливоць.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ

ким.

11.05

Телефільм

«Червоне

диво-гранат».

11.20

В. Соколов. «Обираю мужність•. Літературний

театр.'

12.00

ПризначастьсR Естрадна

чення.

жальна

12.30 1З.ОО

13.10

поба!>:>зва­

nередача.

Доброго вам здоре в'R. Новини. НесnокійнІ серця. «Наука і час•. ЗдІАс­

1З.55 ~ється

255020, Киівська область, м. Бровари,

КUІвс_ька область, м.

Sровари,

.

добрих послуг.

Новини.

Нови-. Зустріч :в

JIYoo!

РЕМОНТУЄМО КВАРТИРИ

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 10.20

·

1·-------------..,..

Штра­

Концерт. Бесіда nолітичного

21.00 21.35

ського.

?~ 1'11

не.

17.45 17.50

М'ІІчем. Ф1наn.

20.00 20.15

2З.30 Новини.

На БроварськІй торгбазІ облконтори сУкр. торгбудматеріали» в 1 достатнІй кІлькостІ 1 pls~ ні будівельні матеріали, опалювальні систем•,

У наших магазинах· ви зможете придба·тu пиломатеріали з хвойних і листяних П()ІІ рід, деревиостружкові та волокнисті· плити, бу.t

. різні

д~нки щито_ві і каркасні, блоки віконні і двер,~ НІ, верандш перепльоти, цемент, системи опа

вуд,

..

лювальні на рідкому та твердому. паливІ, опа• лювальні котли, широкий асортимент лакоr фарбних товарів, руберойд,.·.· садово-rородиfіf інвентар., мінеральні АОбрива,

· Дирекцfи,

АдмІнІстрацІ" центраІІьнот раАонноТ. пІкарнІ ІІМІо

повлюс глибоне спІвчутт,. головному nІкарІО Вро. варського род~~_:єднання Надії КарпІвнІ Доnот а nриводу смертІ 11 батька.

8yn. КиТвса.ка, 154.

Jроварська JU)укарня КиУвсьного обласного ·~;;;--;,~;-видавництв, поліграфії 1t."4.ннищ.кj>воІ торr!J.!;д;' друкарні:

с

10.40 Програма Українського 15.00 Чемnіонат СРСР :в футтелебачення. · боnу. «МеталІст• «Тор• · 1 1 педо• (М .), · 11 2 5 ч • спідвею. емПІонат с:в ту 8 17.45 П~ем'сри :tІльмІв. •-8.35, 9,35 Історія. 4 нл. ЮнІ ·Фінал. ',. г"рої х ~еликіі' Вітчизня-­ 12.1 О «Надія Чеnра га •· діі • кртелеф nьм•. нІи ВJИНІ. Фільм-концерт. . 18.ЗО У світІ балету. 9.05, 12,40 Англійська мо- f2.40 До Всесвітнього Дня 19.00 Актуальна камера. метеорології. Док. те!Іе- 19.30 Телефіnьм «Украдем, 10.085а.Учням ПТУ, Загал~на . фільми. «Романтики Іtо. щастя• •. Встуnне слово біологія. годи», «Ай-Петрі. Погода А. Павnична. 10.35, 11.40 Географія. 5 кл. на завтра•. 20.45 На добраніч, ІІІТИІ 11-05 Поезія М. Каріма. «Віраж», Молодіжна- 21.• 00 Час. 12.1 О Історія. б кл. Томас 13.15 сnортивна nередача. 21.35 Продовження тепефІп"" Мюнцер. 14.45 Москва. Великий :ваn му •Украдене щастя•. 13.10 о. Толстой. «Росій· консерваторії. Концерт 22.40 Новини. ський характер•. 6 кл. народної артистки СРСР 22.50 rандбоn. КУбок ІГФJ 1З.40 ,с. Прокоф'єв. о. Образцової. Півфінаn. ЗІІ (ЗanaPIJIOIUI 14.25 Ж. Верн. Сторінки 11;,40 Міжнародний огпяд. «Текніс:а• (Алі_канте. життя І творчостІ. 1:' .ОО Штрихи до nортрета ІспаніJІІ), . 15.1 О Новини. nисьменника Чабуа Амі17.30 «Київ: роки І nюди•. . реджібі. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 18.00 «На землі київській», 18.00 Камера дивиться у свІт. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ Інформаційний виnуск. 19.00 Клуб мандрівників. НА КИТІ tA 06ЛАС'tіо 18.30 ЮТ-85. 20.00 Вечірня казка, 8.00 На аарядну ставай! 19.00 Довідкова служба. 20.15 «Здоров'я•. 8.15 В кожному маnюнку~ 19.10 Ритмічна гімнастика. 21.00 Час. сонце. 19.40 «Кидок на Північ». 21.35 Музика наших сучас8.30 РитмІчна rІмнастнна. До:.t. телефільм. нкиів. 9.00 «В театрі - прем'сра•, 20.00 Вечірня казка. 22.30 ЧемnІонат СРСР :s во- 9.ЗО Російська мова, 20.20 Чемnіонат світу зі сnід· лейболу. Чоловіки. «Att· 10.00 Концерт Великого сим.

телефо .. и: редактора - 19-З-82; застуnника Редактора, відділу партійного житТJІ - 19-4-47; вІдnовідальнога секретаря, відділу сільського госnодарства - 19 -3-18; ttоресnондента місцевого радІомовлення .... 19-3,05; відділів промисловостІ, nистІ• 1 масовоі робоТИ 19-4·67,

AI;J.peca

ХудожнІй телефІnьІІ!І «ТИхі трієчники•. 1 І 2 серії. 13.00 Новини. 1З.10 «Грані пі:sнання•.

11.45

8.30. Концерт самодіRnьни. х 1З.55 оиатн • етхавеиа · і П винокус Св. РІхтер. ~f:~:;нgсе~\і~ектив 8 ІВ· 14.30 «Ceno І nюди•. Нари• 9,00 Дітям про звірRт. про старшоrо економіст• · к колrосnу Ім. Щорса Чор. 9 зо А · рхотектура алугн. ноба"Івського район~ Чед· 9.50 «Ранкова пошта•. 10.20 «У кого хліб смачнІкаської області • •

. ПРОГР.А;МА ЦТ nрограма «Енер­ 10.00 Новини. .8.00 Час. ·10.20 Виробнича rІмнас:тика. гокомnлекс», 8.35 ·«У свІтІ тtіарин•. 10.З5 Шкільний екран. 9 кл. 14.З5 О. ОстровськиА. «Не ;ІОВСЬКОГО•. 1 · cepiJI, . 9.35 «О,ІІруженttя &аль:sамІ· ФіЗика. 1 було ні шеляга, та враз 1 · 5 . Новини. · і . · ttoвa•. Ху.цожttій dli(IJ>M, 11.05 І нт~рклуб. алтин>>, Вистава. 1 ,_ .. ) Для дітей. .«КоІІtІ . '!'И 11,00 Виступ арт!'Істfв .Цер­ 11.50 «Кам'яне диво ме16.50 Сатиричний об'єктив. "оруч•. Вистава. · . жавного концертного ан­ реживо». Теленарис • 17.20 Фільм із субтитрами 1 :;,1. ~ «Київ•. Інформа"ІйниА самбп.ю «Московський ·12.35 «Взуття· в профіль І «Таємне голосування». .:иnуск. .. · нnасичний балет•. анфас•. З цинnу «дис­ 18.45 «Скарби музеїв Укра1 -; •. () Чемпіонат С:РСР · а· хо­ ципліна поставок: міра їни», Полтавський ки>еею. «Сокіл• ..... ЦQІА. :~. 11.20 Новини. відnовідальності І честь лим. nерервІ ДовІ.qиОаіІ. uуис. 14.30 Новини. 14.5Ь До АО-рІччя ІІвпккоТ 6а, - · · · підnриємства•. 19.00 Актуаnьна камера, П4tІ)Вмоги. Док. фільми 13.25 Новини. 19.40 Вечірній сеанс дону­ 2' ,, о Час. <~&орис Сафонов•, «Про~ 1&.00 Новини. ментального та науково­ 2 . 5 «На в.се ЖІtТТІІ ··11110 :84• 16.10. Срібний дзвіночок. nоnулярного кіно. _довження подвигу•. ~:;:~:.лось•: ..Т~n~ІЛІtм. 1 15.35 ·Російська мова. 1б.ЗО Екран молодих. «Су20.50 На добраніч, діти! часнин»-. 21.00 Час. 16.05 Новини. 2 :, .о Новини. · .. ·.; ДраматурrІR . І те&Т!J;

м. Києва.

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнастика.

8 · 15

Новини.

Концерт АИТЯЧ.а1 По дожньоі с•модіnnьностІ

11 ЗАГАЛІоНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

Кубанського

Кабардино-Вал-

15.15

зору тат•. ··аок. ·теnефільм. 1U5 «Хроніка Святосnаsа

ЧЕТВЕР, 21

Новини.

8

18.00 Новини. 18.20. «З. точки

пян•.

З

Л'ЯТНИЦЯ, 22 БЕРЕЗНЯ

нn,

· Ріх'І'Вра•. Теnефіnьм. 21).00 Вечірня иазка. 2().15 АоІІІднова служаа. :іО.ЗО -вечірній І(онцерт. 20..40 Пошта номен ...атора. 21.00 Час:. 21.35 сНа все ЖИТТR, що ••· · ІІіІшипось•. Художній dІІnьм. 2 cepiR. · 22.4!і Новини. · 22.55 «Злітна смуrа «Зем•

Телеq~Ільм.

серія.

Ленінський nлан ГОЕРЛО.

борода•·

2

нел». тамм. Час. «На все жи~.L що sа­

21.З5

t'O.OS Учн11м ПТУ, Фізика.

Концерт

з оркестром.

Вечірня· казна.

21.00

поnул яр нии

17.~0 ,ФіІІьМ·НариСІ

Родріго.

Чемnіонат СРСР 8 фут. болу. «Сnартак• - «Фа·

ТелефІльм 1 серІя.

8.35, 9.35 Астрономія. 10 нn. 9.05 12.25 Німецька мова.

10.~5, 11.40

х.

Дон. фільм . сFІошкар.. Ола. Червоне місто•.

8.00 Гімнастика. 8.15 «20 мікрон простору•..-

.

Новини.

«БратерсТ1Іо•.

19.:S:;

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА АРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ tA ОБЛАСТЬ ~1.r::~o

п•ятир.чка•. Сонячне коло.

·для· rІтари

І.

Ракурси пригадниц.ьно-

го фільму. •20-е грудня•. ІІА5 Новини,

«Фітотрон»,

«Вnеред, орn~таІ•. Піо-

нерська

Н .О$ Наука і життя.

9,55 сНайбіnьw

(3

«СОКІЛ»,

16.00 16.1 О 16.30

11 ЗАГАЛЬМОСОЇО~N~ 12.10 «Та"М, де нем_а дqрігЙ ПРОГРАМА UT. І nEP. MJ Нау·ново • помулярнк НА КИІВ fA О&ІІАС: ..... 5~іnСІііМп:_~ьна година. 1А J 8.00 Гімнастика. 8.15 «Турбота номер 01111•• 13.55.Драматургія І Т1!атр. •Театр Володими~а МаяДок. телефіnьІІ. . ·. . К()вського». 2 серІя. 8.:j5, 9.З5 ПриродоаиакТNо 15.1 О Новини. 2 кл. 15.А5 ХуДожній . фільм <-4:0 8.51' «Людина наа МвМна користь Тетянки•, ною•. НаумоІSО'nоnуІІRРний фіпь~. .· ··. 9.05, 12.50 Францу:аwса 110о

(Москва)

Народний артист СРСР

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

. •nариса• (Грец:f!}. ча 3 Кн'сва. · 22.20 СьогоднІ у свІтІ. tY.50 Fl. &рамс. Кварт_.. ..,. 22.35 Футбол. Кубок УЕФА. фортеnІано скриnки аІІ"" .· t /4 фіналу. «Динамо» та і віолоиЧеnІ ІІА мажор.' (МІнськ) - •Железнічар• 18.45 Сьогодні у світІ. (ІОrославІя), 19.00 Пошта цих АНІВ, . ПРОГРАМА УКРАІНСЬІ«ІГО 19.40 До 40-річЧJІ ІеJІИиоТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ Перемог!4. Прем•сра баrа· _..... Новини· • тосерійноrо · . ·.-оІС. · ·,..,... 10 vv фільму «СтратеrІІІ Пе.-. 10.20 И.-С. Бах. «Пксака­ моги•. ФІn~ом 1. •Hane,.. . _niR•. доднІ•. f:ct,35 ШкІльний екран. 4 нn, 21.00 Час. .. . Музика. t1.З5 ЧемnІСЩМ' .CftCP"'' ~. 11.115 ЗустрІч а ІОНГою Юркею. «Coмtn•. ,... LL..KA. 1'1..l:J0 'tuн1nьниA екран. 8 нп. tз.О5 Сього,ІІнІ У с8Ітf,· РС!Сійська аІтература. 13.20 Баснетбоп. Куеои вн• 12.1о··-мtмомо:sа1на. дарів нубкІІІі. ЧС)ІІовІкм. Фінаn. •Жalilirlplt• -

«ДИнамо•

22.1 О

г. Отс.

.·.нn. , Ро3nовІмют1о нашІ · R8Спсжмнтк;·

Ф. м. Зінченком. Пе~,ІІІ&·

RРОГРАМА УКРАТИСЬКОГО ТЕЛЕВАЧЕННЯ

Закон І ми. , 18.00 Сторінки ,..орчостІ. ка». В. Лучук. 16.55 Шахова школа. 18.ЗО «Закарnатський хоро17.25 )'мілі руни. вод>>, f!otyз. філь!\'1. 17.55 Ленінський .. унІверси­ 19.00 Актуальна камера. тет мІ·льйонІв. «Духовни!!' 19,ЗО Концерт• світ людини•. 20.30 Ставиться nитання. 18.25 «Помилка дндечиа Ау•. Передача З. Мультфільм. ' 20.40 На добраніч, діти! 18.45 Сьогодні у світІ. · ' 21.00 Час. 19.00 Пі~;ні м. ТаривердІева 21.35 Фільм «20-е грудня•. на вірші М. Свєтлова. З і 4 серії. «У перерві Новини. 19.15 Світ і моrодь. 19.55 Театр І час. «ГостІ 22.45 Новини,

·· ':· · in·· ·

роєм

«РІ.-С • музи­

ФІnьм-нонцерт Бах. Віолончельна

... ·.~Час. '·.'.'. ·. .• · «Стратег І" Перемоги•. ·.; .. атос•рІйниjі док. тeneІл. 1. «Hanepe,:.:li' ' ~ом. ••• Фільм ' . . ТВОР'ІІСТь . юних. . . · сИnуСі МІІНдрівникІв. · . / >. '~· · ·.Новини. ВІВТОРОК, 19 ·~ .. "'';.··~.. ~~.·- ·~. ~·1\~".".р."J;,н. - сnрава І ЗАГАЛЬНО~..... · · ~·>.' ноrо; •до~ телесріл.,. ПРОГРАМА QT : . . 15.35 С1'а,.Іон ДІІІІ всІх. 8,00 Час. · · t6.05. Новини. 8.35 МультфІn~омм. • tt.tCk&AM продовжується. &.оо п. Паsn 0 к~окий. •ІІІ~ ·· t8,JO •nІоиерія•. Кіиожургія•. Фіnьм-висмва Цаиfоо раnьноrо тватру РаА8Імської АрмІТ. .

,і·Н,.'

·•

18.10

Ж И ТТ.~

Кнївсьна,

"'

Інаекс 81283.. > Друк високий. ОбсІІf f друковавиІ аркуш. Тира* ПРНмІ!)НИКІВ. ЗамамениІІІ }>&

13.380 t

1431t

~

46 номер 1985 рік  

46 номер 1985 рік