Page 1

.-----........,---..;..-.....__ _ _ _ __nРОЛЕТАР(:'ВСІХ ·

КІ').lН; ЄДНАЯТЕСЯ!

• ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить а

квітня

17

РАд .

КОМІТЕТУ

46 (5392)

ництва

UK

Л. І. \Брежнєв.

тюш,

присвяч~них врученню Узбеuькі~і

Ра..ttянсьі.:ій nyбJІiui

Соuіа.'Іістичній

сер.1ечною

трудові

десятки r<~ ·

с і мнадцятСJІ· о На розгляд винесені тані

Леоніда lд иl іча. (ТАРС).

Е'ІіКr'> НІІННЮ

.1истопадовоrо

Раііше Тру дівники

Я Г И

~&Иflti~ "1fЖ~ trОй!Д~МJІЯЛОСR, ЩО

го

КО!'ІеКТИБУ

.фа6рики верхнього дитячото трикотаж

У. ми!!улому роцІ ~iflfll!o!! nере:~южuем:

, coula ni·

6-ичного амаГання серед спорідне них підпри­

o6:1acrl, nрапор . О,бК?М У ємсн;

frрофрадИ

вручен о

nерехідний

JІартіЇ ,

Ч ер воний

ОО .1В ИКОНКО :\ІУ ,

обл :

Обкому КОМ'С О:ІІОЛу . На цій фоn­

!

графіr ви б_аqите, як го.1о в а обно:~rу п рофспі .:r ­ ки праціаниn і в .1егкої . промис .'!овr1ст \ м. Є. Білевич вр учає нагороду директ ору фабрина В. Ф. Хамеиушку,

3

щє1 нагоди

мину.1uї

святкує

разом

вся

наша

~убот и у районно:~-Іу Б у­ .цию;у к ультури відб у вся

трудова с і ~·І'я , сказа .Із бригадир К()~ІС О :\І О.1ЬСЬКО· вліт · ударник і в ном у нІ­ :-.rо.1одіжної бр и га.'Іи О . І. Хочеться п оба ­ ~тичноУ працІ . його ві1· _Серд юн. на­ !фи.1а го,1ова фабр(rчноГ•" n-;ати, щоб ц е свято

J.:ом!тету

Р. Ф .

прсфсп!л;ш

Чещv .1ьно.

Теп.1е

слово про тих. котрі

JІИ найбільший

вн,;>:­

внлад

v

здобуття трудовоУ пе ре:~~с:­ rи,

сказав

.'Іире ктор

n: ;~­

nриємства в . Ф. ха~ІЕ'· RУШК''1. А nотім вистуnали робітники.

- При ємно і радісн о C'!iaJIO sід того, що ми ;;\ бра ті · с~ на свято доБо! слав и.

в е.1икої тру­ заз начи .1а передова швач к а Т. К Миронець. У кожного з

-

иас nІднесений

настрій

і

ue

завжди

ПРИ ЖИЛОСЯ

пр ив іта.1а .Усіх з

с вят о~!

НЯЛИ

зве рн ення

кол е к тиву

що

всьо г о

60-Річчл у творен ня СРСР ознамену вати

вим

д ос трокu ­

заверше нням

річно,

J

п .1ан у .

На

зак І нчення

в .1 ашту в.али

rарно,

до

фаб ри ки

ня до праu! в ім'я да л ь­ шого розRв!ту нашої ВІт­ Як

nере -

'Іоги дру гий с енретар ~r іськка~ІУ н о "с о:.юлу В. А . Чирок . J'Ча СНИІ\ И з.lЬО Ту ПРІ!t1 -

учясниии

\

·

дож н ьої церт.

:; .1ьот у

фаб ри чноІ

ху­

са:~~ оді я ль ності в елиний

здачі

к :Jrі·

_готу ют ься

І(орівни"а

у

до

, paд-

90

З'r ідно · з nланом

введення

його nередбач~н(J у тр е­ т ьомv. кварталІ ННН і ШНЬІ') ·

rp рону. На об 'єктІ, ·який

веду ть нача .тьнин д ! льн н· Ці Г . . П. Пугач та вю<он роб · Ю. й . Антоненко. па · ·у д<~ п. н ому · працює бригада А. Ю . Поживіла.

:; rнн лм,

}{р\м . ЦЬОГО. будіВеJІЬ · управління азодять ф ерм~' у радгосп! «Літків·

др уГом у ю; а1)-

се.1а

Ж ердми ініц іативу

· трудівникі в абіаьшення

Русанова про заготіве .1ь та

сюра

зазначив,

заготіве.1ьні

п у н к ти

народних

rпс­ С.1о ·

дотрн м у ють .

до.

25

за ц ей

час

тор!н .

Най-

в~с~­

Ра ~и по

виборч о ~І У

вибор н І n.1· nроголосува ~ и

н оетай но за

к ан д идата

в

районнnї

Ради

деn ут атІв

тов .

народнr' "

J-"сn ішним nлану

викон анням

другого

р о ку

оди .­

60-_рі~І~ :'iJ$P-

Союзу РСР

ц івннки

фєр:~~

~ Русані всьний•.

ІЮРНІИКО ,

иачальяпк

планового

вІдділу.

.\fуюч н даного

П}J1·

l\І ико .11а

дан -

Ді-

кі.lограмів,

n и тан R я ,

ув: .1ьни .1а

С.

1;

.

ка яід об о в'язн і в НИНа

ra.1 0 RИ

рай о нн n ї

сєсі ~

Товстев·

застуn·

BИHO HnOMJ'

f'a:rи

на родних

.:~еп ут ат ів у зв ' язку з s~· ход о :11 йаrо на пе нс Ію.

еесіУ

Вас илівна

·

що

тварнн нин и

Іti-Q~t!.t

од~ржуют ь в: ;х КО*JІ~їн ор ови на 2.2 r,; \,.,or~•./oJ• ~~о.1ока б і льш е , и !ж t-~J/ \1!.

3

па ча п; у

року

ІІА · К()~

nn

І(V Його над о єно 6,5~ к_Ілоrра:~оr і в. Рад ує р6б~.а ~rайстра машинного n6'іі­ В.

І.

Шев ч ею;о.

Д.~­

: Доrри · г,іядаюч и групу rti'\'JBlcтoК, сл о ва ,

в она одеріка .'.І а

мо­

в і л · коЖ­

з рів нятися :J прав 6фла я· г овою с оu іа .тістичІі о r () змаган н я Н. П. Божк rJ . Вона на св і й рахунок !

дання:~~ першп го кварталv.

бі.1 ьше ,

н і ж т о р ік.

продукці я здана се>рто'! ,

В с .1

перши :;~

охоло дженою .

rіочану

РІЧ·

року

п()

1380

На

в :.д К ОРС!В ІІ .

re,

с nрил ,1о

А.

заnи са.ла

к !.:юrра м ів ·ммо·

ГАВРИЛЕНКО.

КВІТНЯ 1982 РОКУ ЛЕНІНСЬКИИ КОМУНІСТИЧНИП СУБОТНИК .

Буде день ударної праці На завод!

порошкової

У цеху за.тізних nомт-

метааург ії з ножни:.~ дне ."'І l1ів з найвищою в ід ,1 ачє1~ н аб ирає все бі л ьшого Pu<i- трудиться r,;о лент и в n еч:.­ мах у с оціа.тlстичне зма- вих з:~~іни •А ~. я ко ю к~ га нн я за гідну зуст ~ , ч ру є · І . М. За ~1бе рr, а в іІ!­ 11 2 -ї річн иц і а . дн я 'н<t- ху сn ечених виробів - роджен ня В . І . Лен і на і д і .1ьнин я сп і налЬник j в 60 -рі чн оr о юв і.'Іею утво- J\-1) 5, яну очq .1ює А . · І,

l\Іихай.1о l\·fнинтович Бо· ре ння СРСР. · На з<'~ готів ел ьнІ

пнта ню1 порядну денн~:-о СЕ'СіЯ ОДНОГ О.l(') С НО nрЯЙ· ня.1а sі :шов і дне · p[uiefiHJ'f.

рані ше внзнач.еноІ'о ноУ r,;оро ви по '1620 : к1.11 О. · crpor;y справилися з :з а r.- гра:.~Ів мо.1о ка . ПрЗ:N{е ни

17

р еаіІ! зуsалн

Андр і йович

120

По обrоворен.'ню д·р уrо!'о

ня

радгосп у

щ~ базис но! ж и рності .

б і льше його

.. _

деnутата .

Звіт п ро р•)бо ту б v.:~е над руко вано .

Бере :з о~­

ського Андрія _Володюrч-

·

·

Н.

5ХЗИІJ!! обJ?ан6~

Rиканк nиу рай о нн о У РаJи на родннх деn у тат і в . А, В . Березовського.

деn~та1и

тисяч\ · нарбо&анціf! , llio Держа ві ;цаtіо 1180 тонн .станr>вить ·101 процент зо '-'Юлона, або на 42 то нн.r п .таН}'.

ровича . Сес ія павн ова женю'!,

Сес і я пдна год осн о ~~­ ra.la ~<І СТУПН І{КО~І ГО ЛО В!r

on.pyry N2 72

штуна -

У ц\ ,'Jому за з!'Іа м і сяці

.

П І дСУ:І!КИ трудового. с упериицтва за ~1ютий. пон <!-

·

Познухов,

И.

та

брига~а

й. Рачи нсьnоr о . ·· О.1нпчіІс но · nрац!вник.-

Г зують , що нанцраших ус- під.приЄмства Ra.no,1eГ.'ІH B'J

"''нкти і піхі в добилися ко,lСКТ И сіИ

готу ються

до

проведе~ня

наді йш.11о танпж 69 'цен т- І цех ів залі зних nорошnів' ! .1енінсьногп к омун~ти:r· не рів м ' я са та :3500 ш'rук j с п е q ени х в ир обів , які С'< · ного суботника:

З початну року держа­ яє ць .

ві продано на центне­ рів молона більш е , ніж

на

:~еnутат і в

Р уднлнсь кочv

~·правліиня В:инон<!ло rю генn!дріцу робіт на 445,1

кілогрюІ l в мо .1О !{ а ровик І О.1ьга в ід кожної корови , 11"0 є в Андрущенко.

а соби с тих під с обни х пода рствах с ельчан .

щп

надцятої n'ятирічни л ·) ви робництву і прода Ж \' державі · тваринницьк,;'і ~ri ra:Jr:,нoбy.дl - -продунц!ї ~нли ознас

туре!fНя п рим і щення .

no 500

ва

2 · кQn.

Відрадні результати.

На т ерина Терентіївна rrродажу д е ржаві .11ишк і в lІJва гій, 110. О.1ьга с і ,1 ь с ького с под а р с ь к о ї Ннн и фо р І вн а Ф !лі пчич проду кції. Зваживши с вої І 05 та J·,,яна Гнатівна 100 кі.'Іаrрі!можл и во с ті. вони в нр!ши · ІІ е р е рва . .'Ін в дру гом у році оди· ~tif!. М<~йже стільки ж м о.1она надцятої п ' ятирічІ<н зда · ПJ.:юда .1и державі ти на

~І а Н.1ЗТН<JЇ

б орах.до районн о!

р.)

ЛИШКИ ПРОДУКЦІІ- ДЕРЖ.4ВІ. пJзтримали

з n o R i'.:\Ш1 ·

член

J· сп \ х о ві

Ж ит ел!

Ціна·

н.ійне

ко'ІІ!с і У .деіту тат М. Г . .::':І­

Бі3.РІ$Шівс r.Тут sже

пристуn а сlИ

ни ки

ський~ . У

НИ,

Af

Рnзr.1ядаючн · орrан!з~t·

ui з .'!Анни Р. С. Пе-трен- рення

.

Rиродн~х

М. О. CeprlєH·

ве.тьні робо ти 1 труд\вн+ :\rену іІат в

но

ВИІ< ОНІ<ОМ '{

В иступаючи

місць у радгос-

пі 1'Укра їна• кого району .

І.

Орган із аційне пита н н;:f.

та .1t .3дадуть дИтячий садок на

Л.

Ради

депу тат ів

nіШеІ"Ь

( 1981

юnр·J­

ко.).

строку

«Жер ,\ЇRСЬ!{ИЙ ·• . .завершено

гor:rti

ИЗ·

щшс~· тн!х

тр vдової

)'е,,ина раді сrь . А :t·>· · lfaЄ ще бі.1ьшого н атхнеІt ·

'Іизнн.

у

ШО'f У К О.lеН-Т ИВ! . Від і'!ені ~t\СьІ\ко:ч:; J-;о:нпартіІ J' країни щиро

Дарниць ко·

ремонтно-будівельного

у nравління

районноУ

Звіт про р nб оту внко· н аR чого к о~rітет у раЙ"'!· ної Гади на rюд нІ~ х деп\'­ тя т!в ;3а 1981 р і к І зав­ дгння ~Іісltе ви х Рад райо­

віта·, , ,!

товариша

ПО!! і дач ГОс1ОВа·

ра).

ну ПО

· З · В_ ·И .Т

~ю ві

!

викmJ. дених· в

Брежни•а на Пл~.ну :.~l (Дrі­

.

ПоЕ!Ідо~І :Ієння :>Іа\~дат· ної ко~Іісїі пр о проведен­ ня виборія до районн.)ї Ради нар одних депутатІв по Руднянс ько:~~у виб ;)р· ЧОЩ' округу .'\"~ 72 (,1ОП ·>­ В іда ч ч.1rн ~~~ нда тнnї к ·1 · .чісії дr-h у тат М. Г. Міс'<~­

в у.1ИU ЯS.,

гост ин ністю

СВЯТО ТРУДОВОТ

року

П .1енум у ЦН НПРС

. сrа.но в,

nит<~ннл:

сяч житєпів Ташкента радісно, з

її

ycnixf", · ..ttосяrнуті трудящИми ресnуб.1ік11 нагороджено за

вироб­

транспара •і ­

,1ОЗ)' НГаМИ

п.1ошах і преспектах

Pe::-

ордена Леніна,· яким

ПаННО,

У КР

ОБЛА.СТІ

СесІя районної Ради

депутатів склнкання . сесії б у,,н

сі.lьськогосподар­

На прикра ~е н их

візьме участь в торжествах,

Пд РТІІ

J

С Ь КО І

8

24 . березня 1982

У nояедt.mк , 22 березні!, s1~булася десята сес;я районної Ради народнцх

ських куЛьтур.

КПРС, Голо·ва Президії Верхов­

ноі Ради СРСР

інших

-КИ І

8

народ~ их · депутатів

у розвитку бавовництва і

березня в Ташкент прибув

секретар

Середа,

----~-----------,

І .. &реJИНЕВа в Ташкент

Генеральний

К О М У ·н І С Т И Ч Н О

НАРОд. НИХ д . Е ПУТ АТ І

Прибуття товариwа

n. Вім

року

t 937

----:--------·-----

22

М І С Ь І< О Г О

РА А ОН НО І

с т е мат и чн о

п ере вик ону-

1. ШВАЧКО, І ють денадні завдання: J громадський кореспои- . усіх техніко - економ l чнАх

В. АТРОЩЕНКО, Інженер по орrанізап.lt

деит.

соцзмагаипя.

поназнин l в.

,.


НОВІ!

ЖИТТЯ

НАШ ДЕВ/13: --------------~----------------~------------------Втілюючи в жиnя рІшення

і

XXVI

з'їзду НПРВ

XXVI

з'їзду ~pмn!tPTiT )'ttpa'iJ'IІt, труоо•І но,.ек­

Тісна співпраци В'JeJIIIS науково-досJІІдинх 1всrи· тут1в з інжеиерно·технІ•· нвмн працtвнн((амв заво­ ду увІнчується вІдрадив­ ин усujхами у внрІmеввІ важJІИвих проблем порош­ кової металургіІ. На цьо­ му фото ви бачите, 1111 члени бюро иауково•тех· нічиої ради иауково-вн­ робн-- чого комплексу иа СВОЄІІ1у ' заСіДанНі Під ГOJJQo

тиви мІста І району бqr~то Y"Іrtt nриділили зміц~ ненню зв'язкІв nромислових nІдnриємств . з на­ УКС!ІО·4ОСЛідними

інститутами

і

ПРОІКТНО·НОН·

струнтQJJсьними закладами. Сnільними зус*ЛЛІІ· мм вони 11обиваються усnІшного ЗАІііснення nла­ нів

nідвищення

яності роботи вих

виробництва І

Рt,аяізаціі комnnексних цІnье­

ta

по варовадІІІІННІQ

nporp_itM

наунових

ефентмІностІ

відкриттів,

торсьних nропозиЦІм .

у ІМРіІбнмцтво

винаходів

і

C~oor!IAHI

досвІІІОМ свесі

вуваиням · аJ(адем1ка В.

раціонаnіза-

ребОти діrfЯТЬСЯ nеёІЦЇІНІfКН . заводу

Трефілова

1

обrоаорюm

спІ:п.Rl таорчі плани.

ПОРІШКОВОі

металургії ir.teнi 60-рІччя РСІАЯНС!>!іDі Украіни.

1 ВІА3НАКА

ВИСОКА

у СІМА

Нещодавно ко.тІеюив броварtьких мета.;хург!в ·відзначив ве.'Іюtу Т!'>УдОВ:f nеремогу у Всесоюзному соціалІсrичному змаганнІ у nер111ому році О;:{И ·

надщпої п'яrнрічни: нам уроЧ!КЮ вручено переХі4ННЙ Ч ервоний праn ор

ЦК КПР.с;..

Р8:1!'

ВЦРПС І ЦК

·Виборо:rи

;\lіні стрів

СРСР .

те~ку високу наrоро:Іу бу·

ло · не.че п:о

А:рrін і страцїі

пі:tпп!;~:~·-t -

"~тва . :-ra'1 T 'ilнo:- r·~, номіте то~, :. спіЛі'оРій та І\О~Ісамо,1ЬСЬКІЙ .. · . .· 3аціfіМ

l,9ВеЛО\Я

XXVI

проф· органі - - -

ДОІ\.'1аСТІ!

О;;tГаТО

JШОП!

раніше

BJЯTl! \

аань. Цен рух стгв

· ·

-ча в~·н доб рrшп у с:п · :; -Імн . по

завод у

зав давнn

npo'JY!ПHRНOCTi

ПJB Ui

\·ві н

ttі .нщу

з р оста нн ю

ПE'P •'R JII\()Щ !Jr:

стараНЬ і В:\ІЇІіНЯ. щоб СТВQрИТ!І аТ · "•о. c.ch6 1·1·..• .Е>ис.окої TPJ'.·.:~.ов. о·І.· а..ктИJ!Ності .,.,

На 1..5 11J10l\ЄHB і ;;а р~ \\ї1•JІ\ U!Л)Г'J oJ~p=·"" · с. ЛН<nО 65 • 6 npOc! ~ JI7 <' ::fJ!!i' " '' ~\' В І :

Н:ЛРС . і\Іі стятьrя ,, :з в1тніrr -:lcmor:ї.т

:за:rі :~юrС> rюрошr-; ! в . ;:te ст.~ рrн ют пс ч о·

r.

Б НМ

~ мобі .1І зуr:,шr вес ь КQJТЄJПИ13 на· ус-·-·· робницпа . піщне uіщощнші шх ~Jав :Іа<rь . . якІ вfr3начен! " ріщrнна::; . X:}CVi з :i:J:ty . Ha iiiiJPUiиx ~' сr:і х І в

енераJІЬ!'ІОГО

' сt:!і р<: таря

ц:r-: НПР С

·

І . Бре·,!:'ІЄ: ІJ4 .

Го.'ІG БН:ій yпd fJ

бу;rо ::;робл.еио

H':l

У СПіШНІ? ВІ!КОНU.ННЯ !іОІ\tШІЄКСНОГО п;Іа · ну

n ' Л.в ·; ще'f '-іЯ

БІ!РЄ> б ·

єфектнвносrі

Иицтва І яності роботи. зонрема усіх весь~ш цільових прог р ам. Чнма- .

.10 зро6.1ено в справі роЗширення внРо9ff!ЧПЕа і ПQ:JіnШЕ;ЮlН яності залІз · щrх nDрошків .

ос вrn:; ння ря .1у прогре-

снаних те хнологій. :tал ьшої механі за·

цІУ і .авто:чатнЗації вн р.ебничих npo-

це сів,

по; rіпщенпя

яності

Тр\·;щТЬ С Я

НЬО ГО

О ;:jІНІ

ШН J)Ї<JТ ! І'ІНОГО

.1 ега т \:Х\' 1 J .Ї:З 1'' Rr •,1:: nв. ної

Ра.щ ·

із

[ • ii i~i<І T OjJ i B

1\ПРС.

.1 \ '1~-т~ ··

У tіІІаїн •· L ~:•>t.

В .. В . n )'3 іі('І~ОБ . п рн н.1а;:t. :чі! Истрн

•lt'

, .,c~r·

'"

-

Н ас· .·т і .lУЮЧ!! riUІ·r, воr:-Іянuі п р<'ф!··с;ї

-

Здійс нення організац ійно·техфчних заходів да с ть м6ж,1ивІсть усnішно

ПІВ з<:~ всд у річн~- пrюrраг.І у :r ураху ванню: зустр і ч н а І ·о плану .:Je~ н r pшrrв

вцnсщаrи те завданн~. яке nостаІІлене

успішно з yclx

qеред

nорошковою

металургією

«Qr HOBjiИ~ Ha FIPI'!Ma:> ЄКЄІ!'ОМЇЧНОГСJ

соціального розвитку 1981 ,.:.:: і 985 роНІ І т а'

1990 року >.> .

У тісній спшnрац!

н~

;;

ковС>-іІос,rІ!щшх зю<.~ад1в

СРСР

періол

11

і

н~·

до

Ученшrи на:: -

ніфно-технічн( праrіівНіІки

наші

інтє-

з~ійснили

'1ІІМалий обсяг роботи . с nрямованої на ' ёк9роч ення ручної nраці та п!:І

вище~ня ї'і nродуктивності .

·

!)і.а разу nіс .>~я вихо.з.у· nocrij.HQiiH ЦК НП РС . Р4ди . Міні стрів СРСР. вцрпс 1 цк вл нсм <!'Про ВсесоЮзне ·соЦіаЛіСтичне

не виконання і

змагання

за усл!ш·

перевинонання

зав-

·дань одинадцятої п 'ятирічки >> ми осо · бливу

увагу

приділили

дальшему

:>ага.1ьrіі трудев і

:toc яr.н l' rm;;

з:-.ЩІЦ . ~\l;ЧijJІji І 6fІИГа,!(И .

-4

·

1

КІВ

J

1J8R1:щt~х ~f/f>Ш·

с"е!і{tІ~Ц4 JttT~JІeif, JІИЦІ'4И J(lf)y·

ютq ~~iє'ffi Л . М. f'y~~~є~кldt, та М. '· П~рфир'еа. вийшли ие,єиож­ цЯ!ІfJІ !S~есnюзноrо сеціалістичноrп змаrанJJJІ

серед

чор"Q~ uera.чypriї.

цехІв

PJJI{бO!(Q УСІІ~),10МИІ ШИ'

даЩІl_ІІЕ>FО

ЄНО!fО~\ЧНОFО

• по рошну ·

с н рцю в цех у ~~

111!1 П<' Bfll CTIO .1! 1\В Jдува Т J І ручн .І· працю на цІіt о-л е -

!larт?i'.

зн п :штп

пn.lіlІШ!ІТІІ я н іс ть

.1 п ше

на

наш nму

FІІ,І{приємстІ!

· ЩО

ує.пt~

3p~TaJnJ!J

140

за во :~і .

1 до зво - · а й на п і .l ПР !І С.іІН'Т В<.ІХ , яиІ

втра ш і вироб

Oj1 C JJНiY IOT Ь ц ію

. .

Х о'ч v

наш у

т:1

дета Jj еіі

ших

а втомпбіп і в .

Jo

а таІ;q;!і тов<Jрі n1

зазн ачrrrи . що в

цю вю.r;:шву ді .1ян ку робо -

-;---·

Ек.ономічний ефект Виготов .1еннл

тнеячу

то го ,

мста п у

;ря

одні є ї

ск:тад .з є

Тани .Іf

Б !І ГОТОВ ЛСНr: q

тон нн

пронату . дуже

RH\' T·

Як

д era .11! 't

бачюю .

.ве.1 н ка

цінн ого

:vie т a:r y

рю ється

у

ще

ні л ЬІ;іс ть п е ретВt'·

cтpy n.;J; y.

С.1 і д зазначи ти, -що де-­ та.1і, ЯК і БН ГОТО В .1е Ні· І.а зал і зного. п о рошк у, н аба­ гато довго в ічніш і, н іж ті , що зроблені з п рок а ту .

ен туз іазмnм

< Про

1:\pi.'l.f

фа:пич но nо т р і бно за т р;;.­ ти т и б .1И ЗЬКО Д ВОХ ТОІіІі

нr І пл;tчен()

ЦІ{ J1 П РС

за­

1750

в иві л ьнити

nроц ент ів.

Ч ИНО ~І ,

n 'яrирічни . Одно<:таіінп ІJ·і.lГ~· кн у в шн сь на nостанов у

ща

Відомо , що у ма ши<ю· будуванн і на ~tехан іч н: ft обробц і к оефіц і єнт ви ко­ ристан нІ!

змогу · Н<~nrавнтп :зн а чно б і .'Іьше

. З високим трудовн~t

до:.J вол яє

40 - 50

Ті!

ноштів на мат с рі а.:rьн е п rІ~~~· л юв іJНШІ . з~І аган ню

осн о ві

100 робі тин ків і 80 ~І с· та"1ообробн и х верстатів .

беретшrвост і .lн ш е J.il naxyHQH :т н Фе ння с nбів а р тос т і ІІ JЮ::І У ІЩії Зі!о щаджено 62В ТІ ! СЯ Ч 1' '1 1JOOBaH Цi f; ll r.

рІ:Jавод сьІю:ІІу

де т а лей , на

л l за. він ск.1 а:.~ає тисяч нарбо в а.Іщів.

.

Та н , аиш є на п рот іюr, сrн шl rm

тонн

вн готов.1ені

0cfJ6c1ІIБn бяr<~то уБапІ ay.1n прщ 1

.1ano

дeтaJJelf

~І етодом n орОШІ\Оl! ОЇ М2т алу рrв, кр і~І ено но~Ііt мета лу, да є великий еко­ но~тіч н и й е ф ек т . Та н , на

м;нпr rн.

~ r :оНО~ІіЇ

від·

ділу.

рі :з номан і тних

-1 !НО ПОСІ!.'ІЄНН111 І)ЄГІШ МУ

проектно­

конструкторського

"У-lh т ур н о п оt>у т п я n

го . nрнз наченнп

на рбова н цІв.

на-.альиик

зернnвнх r-; rmбa iirriR та і н

rі .'Тьсьfіогос п•І.1а Ікr.нrrх

тисяч

Ю . КОЛЕСНИЧЕJ{КО,

nр одун­

У . :\ІИНУЛ ОМУ році МИ ОСВОЇЛИ 14· Н ОВ И Х ВИ р о­ бів ДЛ Я ііотреб С і.1 ЬСЬІ\О•

qO-v

річницю уrsор ен н :т СРС Р » . праці вю~ -

3~ ІJ!дсумнам.и чет,ерtоРо ИІІ~Р ·

та .'ІJ ~&~~f'ТН!Ц цех в

<ю с з во.1НСННіІ

на· не

ІН Н' О ·

я илюч 11вся наш r;о л єюІ І в у со uі а лі r rичне З:Іfаrанн я за дос тртю в є риr; о· на ння' завд а нь ;rру г ог о por;y : 1 ов .л

рlІJні nлани виf\оналн уе! ЦІ!ХИ,

'

во.111,10 ~т.єх<~н і зуват н ван таа;у ва .1ьн і робоТІ!

товлення фрикuі і і н их ,\!Іё К і н до тrан­

м~істичне ..ставлення де црац1. nідтри~·Щ патрІотичного почиJіУ рестоІ3 · чан ..".- працювати без в!ц.стаючнJJ:.

=

:ІОв і !\ і оде ртати р ічниІt ен оно ~·І і чний ефект в cy~tl

т е хно.1о гі ч_: а і н: і

r: pcc•;r

техrr іко · с ~>mнщ і чннх

·13. 2 тисячі карбованц і в .

ЮЩt~І р·езу.льтати одеР.жали sі.І,Іра д -

На F Іil:or; n~т y н ~~ І У Р І н ш

·

бова f!Ці в . Це J ё\.1° ~І ожтІ віпь rrаб<І га ТG,Рів

В И Р,обнич-

вню:ща rп 8 новнх Заход ів по .механ і зації І ав та~rати­ зації виробничих npoЦe­

поназнrrків . до:І<:ІТКQВО JO Іt.1а ІІ ." рса · .rу j зсів<НІ О про:t~· :;ніі Ні! 38:) ТІ ' ё Я'І І1<ІJ1· то n е рен;Іконя тн :J ам ов.пе н ня н а

д ес ят и

.ч~' ВІ\Н т r у ютьєя в :Jа с ІШ 1\1Н . ротн о ї смета л е вої тари <'І І .1~ .'ІН за кр ес л е нням в ко нтєіінєрноr о т т ш у у цєІ ІІJ ~lе_r;тн rн ;онструк торrьr; Q- хах заводу n р нн сс.'ю біль -

}\(').1е>Н·

ВДОС!(ОН~J1е~ню орган1зац1У трудавgrо суnерництва 1 nоширення руху за. ко-

нІ

році намічено

біль ш е

Висоr-; <~ щюJУ !і Т І Ів ні сть 'цеху <J<J n l з ·

ннх по п о шків І: п :ш ті rв н о вштІtН\•:rа н;~

віfробншпва.

Лк nraв Іicl O. ~-сІ ро ботІІ та;t; но . р оз вантан;у r.а .1ьнr1 х ників . по ~І ЄХ<1Н і за ц і ї в основно - робіт. Зас тQ сува н н n ~боУ 1982

ван-

nід.впщн.1 п rтроJ •.' r; т;нmі ст~о п ра ні 11 ,1 '1..5 прощ·нrСІ прот 1 r в:штт·u :юGов · Я :1 ання ..

ВИf!f!бІв .

умов nрсНІі . r-;у,')ЬТУР!І

вняі.'ІЬЮІТИ

~Ісха_нізац Lї

З<іВО,1У- Тан : ше ЗО тнrяч нарбrіванці в · сів. Передбачено внвіль­ н апр нr-;"1~;( . . rозроб.1е шт н ек оІто,ті ї . ДQ р ечі . це до .з- ннти ще не менше 20 чо­

І.!f'':

ГЮЧі!І Е• ІІ< І :l .

Б агат о yвarr r прнді.1ен n дозво:r нлн

таfіо ;т ; і

m вцдr :І у

·

JобІІ~с;J

ро-

r;арбо-ва н ц ів .

:J'1i'!OI3 ' 11 ·

В

труд о.ч іс тких

i ОlСРtІ\а ТІІ t'І\ОНnМіЧНІІіі ВНВ1.1ЬНІІТ І! ,:J {JOOITHIIНI R 1 П ОЗІ!ЦіЙ . даЛИ 25 ТИСіJ'І rф є nт в обоІ зі l:ЗО ТІ!\ЯЧ ря .І т ран с ІІ ортннх за соб!R . карбован ців економії 1

Пі] БІІ -

тюл<! r с і .

Ц Іо

СІ(О!ІО~tічш r іі ІJ ЯД" механ І· зацt"t' виро·бн'"""і1:!() • ..· J бі .1ьш с :20 тисяч ч нх процесів. В нровадтевнвільнвш :2О робІтниn і в fіа]J_nо ванн і в _ ~~зво.1_И.1Q ні за 1981 р і к 14 paцnpQ­

~ац)і

щнтн проду:иивні сть пр аu і на І ПІИ

ІІСНТ

R пр овад ;r;снн я у ць ому. nерви нної організацtt н; цеху ~І еха ні з о ваної л і- ВТВР 1 адмін і страцІЯ заб нії nepe ;:t a чi пор ошку- си р- воду n1д или ~lдсумюІ QF-

іfіІ_птя с і м ваїJ~зсrходtв 110 мехаш· в

бlт. яr-;і Ja.lн ~tоїJ;лнвіLть ефеnт

Ііомnартіїї 'Укр аїнrr вl .1 nартіііІІої ор ·

....

това рюла Л .

.lІШІ!Х

на Звернення :Іе.·Ієгатів · з'їзJу НПРС і X X\Tf зТду

---

nлечі М і Я В ід :Зд іііснення ЦЬОГО і на ш l раці оналізатори та заходу п ерев шцує 60 ти- винахідники. Так, у січні ро- С П'І Еарбованці в . нинішнього року pan:i

ку Н О ВQЇ п ' яТІІріч ин бу.ч о r.тілсfо

працю • пnеч1 машин

важн <і .1юваної пр одуІщїі : Еконо· ти вsося;ь вагомий а~

п рацІ на

: машин. Впродовж першого

но~tуністи. комсомол,ьці. у да рнн rш ком,Уністично'і пр аці ІJєршІІмн Rі:tгун-

ганізацІї столичної об .1а с ті

BJiliCM.

_nерєn.rадан н ю

!)f)ІІМО з а:rежить в ід такого ват.:rив ого фактора , як проду 0 тивн і ст ь nрац і. ну.'!пся

на

В!Іробннчнх процс \ іВ. с ко· rоченню ручної np<Jui і

·, JlУЧІІОЇ

-

Ручну

І}анню ці.1ьоіюї проrра~ш по дальшій меха нізації

АОААЄ НАТХНЕННЯ

.

заводськюrи

с .1ужба :-ш прнді.11!ється багато ув агв вин')·

ки n ідп риєжrва r:ирІш ІІmі . І~стр іл~ с .. вnє ·І· в,· тчи ;.·, н н .· tn c тrormвют

.rосnодар сь.кого ~Іашиноб:І·

ювІЛе.1t

ПОПОВ,

ду вання . Д.1 я в иr ото влек­ ня та н ої к ! :r ьк ості ви ::ю· бі.в т радиційним сnЄ>со­

с:..,_тар парткощу заводу nopemt~eJoi металургії Імені 60РІ'Іц РІtдинсько'і УкраїІQІ, лву­ Шт щsемІї Р~tдц МіністрІІІ

т ратиш 1 м лн . 600 тислч ка рбов-анц і в. !\-Ін н; затра­ т или ЛИШе 560 Т І! СЯЧ .

ІІИКОНанн,ям рі'Н!()Го п:r <J H \ . Б.

СРСР. лауре~т ДерJf{авиої

..tt

УРСР .

·

пpe-

бом

Добре дбають ва заJЮді і про забезnечення рп. біТНИ((ів ~росторити і світпнми ~вартираІ\Пf. Ось - і

: .

зараз на · розі вулиць 5О ро.-Ів ВЛКСМ І Королен : і ­ ка споруджуєтьс.Іі дсв'лтІПJоверховий будинок , у • якому 11 недапек()м у, майбутньому спра в.ІІЯТІJМУІ & І іW80ШЛІІ броваtські метапурги,

н еобхідн о бу"1 0 б · за·

Н8ЧаJІЬНИJС

lіі,цілу.

В . Л:QРJГ, технІчвоrо


24 ~ре.зни 1982 року + g стор. -------- - - - - - · --·---

ЖИТТЯ

ffOBE

ЕФЕКТИВНОІ~СОRОЯКІСНО Г ОЛОВНОЮ метою економ!чиоt стратегії Номуністичнр~ п~рт!ї •

І

І І І

І

НJрсом інтенсифікації

періsд fJОзвинутого соціалізму в иlJ.­ вищення ефективнесті cycD:lJJI?~EJro виробНИЦТВа Ш:ІЯ~ОМ ПОСЛ!ДQВ!JОЇ ІИ· тенсифікації і ян!!айловніше задово· .тсння духовних і мат{!ріа,1JІ?НИJ "(}треб радянських людей.

на

·

Вuступаючи із Звітною. дЩІО!Іі;цю з'ї~щі партії,

XXVI

Генеральний

се.!іретар ЦН НПРС товариш Sрежнєв

піднреслював,

Ірінація С!\ОНО:\'Ііки, СсрСНТІІВНОСТі, ЯКЩО форму.1у

на

мову

Л.

1'.

праНТІі'~них

ЦЮ

тивності

справ,

ІОН!!!

чаючи зо виробництва порівняно ме;і ·

бу ао

аВТОНО~ІННШJ

.1ЬОfІЮІИ

. ше, ні;н ·затрати на нього. щоб. за;1У· ше ресурсів, ~юа;на'

вирuбrшuтіjа

програ~Іа:.Іи,

\Іатизації ження

пі.JХОдІ!Т!> до вирІшеuня пиrаІ)ня даль·

внробннчнх

~Іатеріа:ю·

виробництва

шого пІдвищення ефентивн~ті вцро6· щщтsа і поліnшення ЯRОСТІ роботи .

живання та

lіолеитивп чіста під

:1 аних

з

вирішення

БУТИ

ряд

женщо

;:;аходіа;

по

зни·

енерrо~Іісткесті

.

n 13 одунЦії шляхом ;-jмен· шєння вптрат патrва на

обігрівання об'єктІв 3 аво;J.у · :Ja pa·x.YJiOI\ наладю1 теrцомерrжі ," шайбvван· НJ:Щ ВВОДіВ. iJ ТЮ\011\ ЗП!{· н;ення температури у Зіі· ройнич:іх. с.1 ужбовнх та

nооvтовнх

примjщенн.ях

у неробочий час . Для виконання

та

і

ванню зовнішньої :Іtерен,;. а також і

систем

Остаточно

не

ющтво

1\01'0

прнємства східний

<t:П!вденно-.

На СЬОГОДНіШНіR дещ, ІіЖЄ

Tlll:li~'

При

ПЬО\ІУ

nнтощ1

від

ГОВОР\1

на

ІЗВКОІ!аННЛ

ПСБНС1ГО

обСЯГ?

робіт.

До найефективніших робіт, здійсне· нах у мнну.1Ін1у poui цівниюпш Інституту

сnі,1ЬН0 з Пf'і-1 · rІРоб.1~м :~-татє­

ріа.1ознавства Акаде~Іії наун ·!У-РСР і

:І !ІН ІІ

;JіJ:І іі СТЬ

Цснrра.1ЬНОГО

НВУRОВО·ДОСЛіДНОГО

j;,~ ,

сппуrу чорної металургії імені І. 'П .

Бардіна , слІд віднести створений І ІJ!дпрацьов,анш1 технологічний пpJ-

тсп .1а

газів.

що

· Творчо працює колектив бюро по консrруюваиню пічного об,ІJаднання, ВКІІІІ керус .1ауреат премії Ради Міністрів СРСР, лауреат ДержаЕної премії Yнpa'iJL ської РСР. кандндат технічнttх наук Олександр Миколаіfович Кривенко. Окрt'!-

У:І·!ОВ!іЩ'О

~ri зра3ки печей розроблені ІJВ рівні вниаходів.

На фото: О. М. Кривенко (другий лІворуч) разом з своїми співробі:щиками Ніною Петрівною Сак;шовою, СеменоіІІ Ілдічем Фейдісом, Тамарою МихайлІвною

па :шва.

В. ДИНИГf,

У

Степаненко та Іриною ВасилІвною ;ехнічних розробок.

ГО.10ВНОГ0

застуПJ!НІ'

Jjec

виробництва

.1:етодом

.Іtеталу

зааізнr.;rо

ро3ЦИJІЄІJНЯ

стиснутим

пороШІоІІ'

повітрям.

до~1

розпилення

кого

т.исну.

металу

аодою

гі рничоrо

. експ:rуатацію

}!С.1ЮВіШНЯ

вис ·1·

інститру

д.1я

фсрО}Іатеріа.lіВ.

r!'l про ·

Я!1<~ ·

працІ

І

по :тІпшення

продукції.

працювати

на_д

ТеХ.НО.10Гії

J

нrсо;

ВІ!ГОТОВ сlЄНН'J

уковців Інстнтуту rазу Академії наун

сврійно:'.!у їх вирорнищві така техно

УРСР по вnроваюкеВІ~ю 'печей нosr;f

:юrія nринесе за:~ювннка:~~ річної

кQнструіщії конв~Uієрного Т!іПУ у це­ ху за-лізних лорошків І. СRІІ.ЧІі!ННІ аи·

Нр!м

Це дозволяє стабілізуаати тt.J.· процес

в!дпалення nорош ..

ьу-снрuю І спіна;щл ВІН!Рбів. зtііщ.щІJ­ ти стійкість пічних агрегатів, з.меv.­ шати енергозатра.ти. Очінувана рІчи.а

ня . . Цопередн'ьо підраховано, що при ei\·J·

но.:~rії близько 600 пrсяч r~арбованці в ~~е~анічну ·.1нна

скоротяться

,ооробну ,

затрати

АіІ

вивІсlьниться

ІІільк!сть штаrноrо

R<'·

обладнання .

К КОЛОС, старший ІЯІІІtеиєр по иовій теmtці. _ ,_ .,_,._.~

І

,

..

.

,)

...

:ra й рt:І;онt:трукuія в це· прсщюва .lа незадовІпьно ху .\Q 1 уt:тановки відео·. навіть при ефентиВНІЙ

ц : :о ;.: C I IП L'\lj 1/:І.'ІОПРІІб+

с~·

Jl i<!IІІ : r

У

В і ЗХіДНИХ

;:'.ц'.ll'ШІі

ІІР > і·

с_,·ши.l

су :Іtішсіі

щ: ху

l(ІIJ-;lOHiB

БНJЮ . 1;ою.

ІtІІІ!Іах ' .)у .1і вс.1ьних кон· t:труІЩ І Н;; ЩJІІ'. Ііщ ~ ІІІІЯ н .t·

і їJJО\tа.Jп;увзвся

І

р о бот і

.ІІісuе

пи .1. ІІри

uб . tаднннІІЯ

в і ГJрація

.Іtас

будіRе:tІ-

із

Га:JіВ

ВіД

застосуваннюІ

і

r: ач

в

ПИ .1Оу.1ОБ .1ЮЮЧИХ

:ІІоІпа;J; JPY· .; водяною 11 .1ІВ· гоrо' ступеня а не;о В ~истс:ішх відс'осу служить осадна тру6<J -

вида.1єння віДхідних. га1ів і nн .1оnовітряного по,

то1;у

pnбori

через

пилоуловлю·

апІосферу.

установоr;.

:шачно підвищив Т!ІВНіСІЬ УСТаНОВКИ :зІІВ забруднення cq~J1H. . !-<ілька с.1ів про

ефек­ І ЗН;!• aпt:.J·

n.1a ни. п'ят!1Р:і·

У наступні

роr;и

І\И

реnонструйона·

н1

будуть

витяжні

вентиляційІІі

Одна;; , враховуючи cne- системи від пресів 3 v.ста·

ЩО ПРИ ·. зподнть до sтоrmнІнн· о за'

: (ІjфіЧН і Процеси СУШіННЯ . за:rізного порашму і ви·

!ЮВІ\ОЮ ЦИ!\ЛОНіВ у UE'XY ~~е~алоцерамічних внр ·.1·

ІІН.тсння.

І;ористання

бів,

ПрнбІІрання

п<і ·

.1у проводІІ.1QСЬ ВРУЧ!ІУ, продуІ;тІrвність праці :з оt·

сили

пилопо-

а

танож

виrяа;на

вітряного .nотоку і тиску · венrиJІІ'!Ційна система Б:ц вітру, бу.1о вnроваджено е.'!ектродугової сІааеп :; .".

:ІІІШСІ .їася НІІЗЬІ;ою, та ;J < Іриродну вlнтнляціІо. Це віtльної пе!Jі в uex1• <1 J.:: ' з-

вирі,

шенням нових проб.1елr. Одн.ією

дета .1ей УІетодо~І rарлчоrо шта~шувап·

нолоrічнрй

І : прова;і , вентн , ,,.

ГJ і н. ~ р l:. ~у : Іьтаті вн:І: · ио і в в!д сушн :І буJІІІ l СІ Іь щr~ :;\.llfi31ГX РСЧUБІ! : І ,, Бt:Т2НОі!.1ЄНі ІІП.10Ві ВСНТНт;і Нl' с :; пн.lюютьсн си - .1нторн, ю;і забеJпечува стс.ІІ <J ю ас:ніраuії. на ,Із ' .111 необхідне розрідження

lНСТІІТУТУ

Тривають слІцьнІ розроtіІіИ інженер· но-технічних nрацівняніВ заводу 1, І;І;;t·

робів.

jJ<JЦi .

Hli X liOI!CTpyhUiii,

. разоМ З ВЧЄН!!:І>!И

того,

однією з чергових: Фото М. Семниога.

np·o

:12· :~на•ІНа '!a t:· Н І ІІ;ОїІіlНіl 9

.'•І Р :<І .:'І S СіJ а \ r ' чш:х

проб.1е~т ~татеріа.1срнавства АН УРСР

розробка

1!:1 ':

г rн~· ва : r• ::1

Тепер наші іні!;снерщугсхнічні ЩJ іі'

продовіІ;ують

І

:'.!ГІНІ' :І l І.ІІУ

р І !~;,

Це

дукпІвност!

f;

. над

дБА€МО ЧИСТОТУ · ПОВІТРЯ

п ' :П!ItJ l 'lili н м .:11очаf:

r, ' ять ІІ .\'І ІІ;т і t : . Tlflld

вве ден 11 і\

s і бро:ІІ.lИН

: <:ІІ'.ПJ\'

прогр:t­

ІІОВіТГJЛНО;'О

~!асіІ І і !r~ рсд. ;1 : rно в ІІтна:нУ

;зИТІІВНО ВПЛИНу.lО на ПІДВ!ІЩЄННЯ

ЦіВННКИ

Вводить~я в e!icnлyqTSUiІP !\о~ш.1еr;с nб.1аднання ддя виробництва за.1і3НО­ ,·о порошку по новій -технології мет•)·

п ·1

За участю наукосu:в .J:ніnроnетр•І і·,·

розлла!!леног ; >

Пядіною 'працюють

елергешщt.

I'HOHQ)IiR в і з 3Зr.>щаJа .: енв;т ІІриnоJІ • ~ го ! 1\онsrрторного газІ' СІ\.1ада плrf' бі:ІЬЩ ЛН 25Q TИCFJ'I Іарб •JВС\ІЩіВ.

сті

тех­

наl"І'\їІНЕХ

З· УЧЕНИМИ

в

організації праці, кан~идат нічних наук.

з

СТf!С ·

~-

ТОНЧ!І

рє гу

сьІіоrо

М. КОРОГОДСЬІЩFІ, лабораторії науковоУ

RІІ · по ·

СПІВПРАUІОЄМО

;Jації вщюб1щчих nроцесів ~ участю багатьох науново-дослідних Іщтитутї;~ та організацій . з яюши ук:rадено де·

~ачальІЩХ

rшро-

1:0 (1Х0роні nat:ciiiiy в '\І

І автоаІаТrt·

Усе це переконливо свідчИ1Ь, що но.1ектив заводу взяв прави.'Іьний куrс у боротьбІ за дальше п!двищен , РЯ ефентивностІ· виробництва ! по.1іn , ш~:ння яності усІєї роботи.

п с рєдбачЕ' · і

І10.\ІІ1 ..·шІ;снл

виробів, механізаuії

УП·

тнсяч

'rа

внді . в

виробів

СІ!СТе\Ш

повітря.

У наступному році зап ·

У 1981 році на заводі прозовіііу І!ІВ.1НСЯ !'JOOOTH по ОСВОЄННЮ :lJJOГ[if'· снвної техно.1оr!ї вирабннина новчх

вага

НОМП.~СІ\СНОЇ

рав.1іння якІстю прпдуІіІІії Зй 1981 рік скпав 122 тисячі карбовачців за :ІІі~ть очікуваних 110 тисяч.

яіп;онав ІТ .1ан по вип~·ску, і 'рсалІзап!ї пр :J ,l\їіІІ' ї . ll р<J.ІіТІІчнп вся продука і :r, lf!(J :~ і.l:ІяІ · ;; ,,: ;нr с ;·ації, атсстованз.

:IJ();J;,lHBiCTb ;зСКОН ·1· 1985 році :и І

.lаСТЬ

r:ІІІJ<J.>і

•lЯТорн ПРР~УКТІІБНоr.:ті

Ціанування

1Ііості І ІJЮ.:.ІУІ\Uії і праці в nсновнснrу ;; m;nн;ІІІ!ІІі. 1\О .lС!іТІІВ завод\' vспіш>:ІJ

!:\!!ЗІЛЯЮТЬ(Я :J ПЄЧСіі t'fli· r-;ання внробів. ,1ЛЯ гаІJя· • юго r.о.Іопост~чання. ІІ(~

37:30

:tанев!ІНО встановити

япrова;l·

прнродоохорон·

сІ;ономі:і

т ~·хно.'югїі :Іа:ті:шмn

!ІіД·

снергочор~1ет».

нас

ефективності виробництва і діюча з 1978 року комплексна систеча уп · рав,1іння якІстю продуІ;ції. Та1; , Н3 нри.клад, еконо~1ічннй· ефект ві.'І функ·

вн

>IeTrJ;l0\1 р0.1ПИ .1СІІ· BO.lOIO ГJІ!СГJ

панню

уііладено договір з н~ла· це дорівfJЮЄ . 16,8 тнrя Іі дачною орr<>нізацісJQ ви· К<?-рбованців. ]}ООНИЧО·Тt'ХНіЧНОГО

:ио

Нпр'о:;оtіп;

гіr;щ;~лорЩ тел.1ової енср· 'грошовом,·

ві:І

:говнх

сноєча~, ·

nізвищеная

ІННІ іВ H<!:VIi'IC'I!t. І 3Jiii.CIIJiT!l IJЯ.l :JaXO,l[R ІГО B!!liOПif ·

цінцевому ІІідсумІіУ робіт за 1981 рін по заводу 1~ У

нrі''.Іаrає дію

сприя.1и

. план

jJОЗП."І<ІВУ

!!\'Того

1220 riгaJijl.10pi!i теюа .

гії.

~Існше

JJOUJJ;y

У

всіх захоJів буда

н

розроблений

е .1сироєнєргії.

одєр;t;ат:J

НЯ

~1енше

по впрова;1женню у вироб- КОНО}Шено · бІльше

кі ; юват·

тнсячі

224

ваджсння робющтва

тєп.1о мjt:це·

чствсрто.\Іу KBapTa:Ji 1982 роІ\у. Це· дасть ~rоЖ.lИВість uіор!ч, но ЄІН1r!О~Ш1'И

ко;кного

року

r:Іl'Юроснерrії

б~' дуrь

v

доан о.•І :п;,

І Іс

об!гріr.ання.

роботи

Jавсрш2ні

a:~riu

згоша;щ;ува rн

нп

но

НО'\шресорн~й

кі.:10ват-го.дщ1

регулю·

взосно·

! нтен с нфін<Juія

ре~;онструкuії

пррошк!в.

~r uих сн.1адних виробничнх y .\I •J '33X

У nrршочу роцІ нової n'ятир!ч~;и •; r"Іп:rr.ІІсннН П.lRІІ підвищення ефек­ ;іІІшості нІІр : >бІшuтва , по:Ііпшення

пов'.f!

що

rознн

рє!Ю.\ІСН.1а·

ціj !!Q нала;щі

внх

зн••

зальшого

пості<іноі

проведенні

за.1ізних

.1ослгненню успіхІв

:Ji1C()<'i i l3. l'ІІр7!:ІІ 0 Б і!НИХ на НСДОП\'· І!lССІ ! ІЛ : J ; Іі'і р І .lІІСЕНЯ· ПОВітря. !Ш:ІОН · \JІІЩ ШJ;i;[ .'J!fBШI!f ВЩ!ОtlНІ!'ІИ .\111 РідХ ·)· :!:J \1 11. Jtr. R Ш< аг;н: ПСВІІНХ ро;;робО!\ і. .І є .· Jу:ІН J ІШО , значних каnіта.lою;п~ден.,.

но~шлеr;снюJІІ

станції.

внь:еиано nерщий етап H<J .lа.'\QЧИЩ> ро!'/іт , розробlє­ но захедн

вн:нагає

цеху

H!fX

ar-;rr.

питань,

завоз<:ьr;ій

О ША _ДJІ и~в ИМ И диш

" 'І •'іІІ І І І ІТR<~

народного сп 1 ·

переаіченнмн

і

чергу

CJ>OJo

·<~ ;с н н ;І

ва;,; ­

проuссіє;

часно\tу

строs>!

,.

показниt-;ів

рtщі було забезnечено при одно

1981

І;О~!Л .1ЄКС!НОГ,J

скоrпчуватв

ntlТІ'<І·:нпс.:тсй

~-

нення зв'язнів виробІшдтЕа 3 наук J· во·дос.1іднимrr , ·vчбовюІН Jа!і.1ада,,.І та nроекпІЮІИ і нстнтутСІчн. Цє до · _ -3ВО.1ИТЬ в n;rІІнаднятііі п'ятнрічн: ~ бl.1ЬШОКІ віддачею забезnечувати

пізприрІства.

У 1931 році на завеІІІ бу.:ю :з(!планеsано вправа-

пlдвн

і єчсрго:~тісп; rJ rті :

товарів

· нрогра~та:ни,

тивності вирuбннurва і Якості рОбо· rи на азинадияту п'ятирічну 3 ураху­ <;аюІя" нонкреrннх умов ребо'Ти nож

ЯКШО

са.\Іс:

RІІХ

не Биробля!':. на почесний 13 вироб і з,

Внконання n.1анових :завдань 3 ~·с:\ техніна-економІчних

: ;<1.11ояаті~ зіі()Чі вн'робtшчі проuеси.

цj

інш!.

'j' сnішне

nромис.'Іових nідnриє~fств керівництвом ~tіськкQ~tу

!{о~шартїі Унраїни торік розробили ~ ~ о:~ш.1енсний план підвищ~ння ефек­

1

а

снороченнл ручної і .lіквізаuії ЕОІ ручної праuі. щ•ханізації і

Неруючись ціє~ внааівкою, rocпQ· Jарські і партійні о.рганJІ ко:-.шлексно

другої r;атегорії завод Лнше за ~ІИнулнй рlк n·ятш;уrник атестовано а 5 переатестовано .

f'ЩIORd.(<f'CiiHЯ н : JБІіХ fliJ :Jpoбoк \' ВП· рnііннцтво. прІІС:t-;орюsатв освоєння нз-

у

І<СJ:І!П .lе!іСІ!ІІЩJ

УСЬОГО

п.1ан~' . гюстіїІнn

щення єфСІП!JВІJОСТі виробництва. п :: .їіпшення якості n рО;"\УІ;ції і прац::

добн~ися

бІЛЬШОГО•>.

:roro

везеться

фуНhїJі ;JJІуВаННП

яось~Ій напря;rках. згідно з розро6 .1 с· ·

поляга~:: наса:.шеред у то~rу. шоб ре- , зультати виробщщтва :зростаmі швид·

дукцїі. що під :rягає атєстаuІї .. а реш · та -- першої І;атегорії. Прод,\кu ' j

виробництва

Так, на заводі порошн~вої мев .1ургії імені 60 річчя Радянсьnої У;; раїнн робота m:> підв1:щснрю єфек·

що «інтенс~.~ 11

nідвищення Ц~реКЛЗСТН

;хери;авним Знаком яностІ ск:таде.є процРнта Бід усього обсягу про·

35 ,8

І :.J Н ИЗІПІІ

ааnІІ.lСНість

;-:е да.їо значний енономІчний

них порошків.

І\р.і:ІІ u~o·

[ 6y:ro :ІІu•;::швос"'і. І тоді Ja : ефект: 2~1еншались вало· ro, ренонсrруюватюІсться t

ІІрОІІОJІЩ!ЄІО проеКТНО·КО+

НІ

НІ!КИДИ

вача ск.1ада:1а

І і ість

ПІ'f.1У Зfj.lj;з_HOГO

СИ~Теі\Іа

rіИ .100ЧИШСІІ' І Я

; структорського відді.ІІУ 5у порошг;у на 80 тонн за ще на одній ді.1ьніщі і :ro CiljJOl'I\TOBaiІO ПНеЮІ З , ріК, С І\ОНО:\Ііі! Е'.1екrрІ)· ві-ІГОТОВЛеННЯ ПОРОШН І З, ! ТІІчн с прибнран.ня ШІ:Іу енерг і ї ск.1а.1а 210-220 устано·влюв а т 11 :11 ет ь с q ! Прrн · ина ефеншвніпь nюr'! .J;арбаванців, 3НИ· ефектнвніша аспіраuійна :l!t'X <l HiЧHUГO lfПЛIJB.lOB."!IO · Ні.lаСЬ Tai\Pil; трудо:ІfіСТ .. CI!CTe~ta З ЦНІ\:ІОНіl~ІИ на ти.

72

процен

Нендовзі було праве·

;1ено рєконструнuію оч:Jс · ного об 1аднання що до:>·

І. t;O.lH:IO ·,3\І СЩШІТ;І . Rf'CHІ

:Іі.1ЬНІЩі шліфування.

юсь би зупинити увагу,-ц,с ре!jонструнц!я аспірз.·

й інші'

Всі

нововведення

зозво.1ять значно звизи­ ти викпди шкід .1ІІВІ!Х ре~

В ! ІІ\Г!Д! І І\itjHI!X СИСТе~1 jtOpOШKOB ·J· 'ІОВІІН В аТ\ІОСферу.

речовин

1 :10·

ефеІ~шнністh

\-<.: Та·

шкц:ІІІннх

рс:.юнтів.

Ще одне, на чому ХО'і' і· цt

го

нн s

r.ідз·і.lення

цеху

. п о)юшt;ія. іСН\'ІО'Іа СІJСН"Ча

і HORIOf ,10 !)J l1J1•1J!l'HTJ. l Sа.Ф ,lИЕУ ра.1р .відіrра· ііСrіірсф,іЦцоrо

:залііІ -

J><JІІіш •~

ОЧ!!СТf{Іj

nвЕЩІ,1

В. СЕРЕДА,

ГО.:ІО!WJІЙ е:ІІсрrеІИН ЗІ•

SQU1

.


житт~

flOB'f:

·тУР·БОТ.А п,ро · ·інвалідів

.ІІИ вІf!ни одержали no· сstдчення на безn-'Іат­ ний та nі:rьговий nро­ їзди. Видано .також бЕзплатно . 6. автомобі· .1ів •:Заnорожець•. 5 МОТО·, 6 ВЄ.'!О· ! кріС·

•.

·У МіСЬR(')Му Відд! '11 соuзабе:з.печеннп пра.· цює

грома.!1сь:ка

пенсіонерів,

Іпвмідів

очо·

категорій

. зусидь

багато

знань

ro,

докладає

щоб·

до

І

т·>·

відвідувачі

відчува.1и nостійну тур· боту npo иих 3 боr<у Ведина

ро<Іота

водиться

у

nро­

~Ііському

соцзабе3nечен­

ня ію nрацев.'Іаш1·уваІі·

яіо і професійн<Н1У нав­ чанню

· них боту,

інвалідів.

136,

в.1аштоsан! на один інsал!д

прам~ний

у

з

Ре)· на·

Кам':1·

неuь- П одlльський иікум-інтернат, .'!овіки курсах

тех·

·

д.ва

чи­

навча.'Іись на БО.:tіння ави·

мобілів

усіх

та

мотоко.'Ія·

ЦJК.

·nенсіонерІв

' 4;3(13

с!rарсн:ті

по

.

зайня·

1521

та

За одинанамн валідами

На пІдnриємствах, " організаціях ·! уст d· новах можна І треба

та

nідnриємств

е.lаштуваннІІ

<~ацій.

nутівни, а у

-

ЇR'SaJТi.:t!B RЮ10РИСТО'!!У· ється згідно ~ ре:ко~еи­ ;Jац!ямн .'t!карсько-тру­ до:еоУ еН>СnертноУ· ном!­

восjv;нбовuІв

у crnpa ~~ спецІа.1ь·

них

трансnt"Jртних

бів. У назано д!.Je'f:!O

pou! ty

1981

.'5 4

засn·

квартир. ІІИ· ТО!'ІНR Л'Зс1И·

І

.

Праuівюіни

НИХ

березня

24 кІв

з

дня

-

200

ро­

народження

О. А. КІпренського (1782 -1836), росНіського жн­ вопнсцR І графіка. (Порт­ р~т з одlвцевоrо малюtІ­ ка)

роЦІ

вІддІлу.

(Фотохрон!на ТАРС­ РАТАУ).

rромадсьнl активІсти й надалі робити~1уть все ;ря ТОГО, ЩІ16 ЛО:ІІП· ШИТИ !\.18 rе-рІа.'ІЬНО·ІИ­ буrовІ умови славних захиснинІв В!тчизюІ та різних :кaтeropJJ~ nенС!онері11.

8

БЕЗRОРИСЛИВИЙ ПІл.

час

обІл.у JІ.ружива .ІІ.оnІ­

кас:

Бачиш. •кнА ти! Собі В3АВ •~лику рибину, а мек\ менту·

-

Т. ПОВАР, Ікспектор по трудо­ вому . 1 побутовому влаштуванню 1 об­

33і1НШНR.

елуrовуваиню tвва­ .nідІІІ та пенсІонерІв.

'ІНШ.

Ч<мn•І•. д

-

у

вІnnn•Іл.-=

ти· як

Я?

би

>rntlилa?

ЗвичаАно~ собі

... Hv,

В3Я.11А

11

м~вшу

-

тn

я' тобі

'І()П")

ж

ти

tерн ..

11 .•ишив меншу .. ,

лолому

кожному

гуртожи­

Управ.1іння має бази відпочинку на Десні, на Чорно~rу морі, Е піонерський табір, сана­ торій-профі.нкторій, дитячий садок, яс.1а. За ловідками звертатися на адресу: м. Бровари. вр. Горького, І. Відді.'І калрів уnрав.'Ііння. АдмівістjІац'!ІІ.

иародженнк

ОРГАНІЗАЦІй, УСТАНОВ

І НАСЕJІЕННЯІ

.Якщо вам потрібно nровести будь-.ІІКІ aeмJtJmt. ро. боти, :!'ясуйте у виконкомІ, мІсnевоУ. РІІ!ІІ иаро.11~n іепутаті.в, 'ІН не ПРІ)ХОJІJІТЬ на мІсцІ намічених Jtoбtт пІ,а:аемві

кабе.JІЬRІ

.nініІ

ав'яаку· І

кому

Бровареь.ке вl.цдtJІeRRJІ КиУвського об.'!асвоrо бю, доводить

до

вІдома · Громадо, икt тимчасово ке nрацюють, що ва пl·дприємства, орrаиtзацІУ І .б~·довн району пот­ рібнІ такІ робітинки І с;ІІужбовцІ

ІЮВІІ иахе­

НА іJОСТІйНУ РОБОТУ:

аtа'І'Ь.

Н! за~!іських дІ.1ЯНЮІХ траси nідземнІ л!н1Т зв'~t:оt· ку

nозначенІ

замірИями ~ТОІі!І'ІЧИНа~rи

аальними знака:\іи. ВІдnовІдно до «Правн.'!

охорони

і

Союsу

nро ГРд"д

л\н\1'1

~в· "ІЗКУ•. ·

881'і!ерджених rrостаяовою Ради l\Іін!стрів СРСР вІ.!! липня 1969 ро11у. N9 567, nри nроведеннІ ~e~!­ Jtя:IO!x робіт в м. Бров;;.рах І в сму.зІ автп:хорог:.~

22

'1\иrв виннІ

М

Бровари· бvти лоrодженІ

-

()ІТЦ-44) за адресою: м. Бровари, ву.1. Свер1'!·

44

.7!О:в.а,

(телефоНИ

7

JІефоя)

30

н:озелеuь лрое:кти робіт Л<')· в лінійно-технічному uexy

no

19-5-78,. 25·] 0-08.

(НИЇВСЬКИЙ

nонеділках, середах, n'ятнІщях 3

·.'[

ХВИЛИН

ДО

10

ГОДИоНИ

8

re·

rодини

paHRy.

При nровЕ'денн! земляних робіт у селах Гого,,евf, ЖердовІ. П.'!осиому, Калиті (ном). Рудні. Опанас:1· в!; ШевчеІffіово~ІУ (станuія Бобрик)· t Се~шло.'!ків­ сьнr..му лІсниuтві nрое:кти робіт. nовиннІ бутн noro,'J· :жещ у .:rІнійнь-технІчному U!!~Y .NP 49 ;,а .а:хресnю: м:~ Rе>зелеnь Чернігівської області, вул. Rомсомо.nь~ьна. М телефон 2-14-73. . · З. вказівІ>ОЮ працівників· ЛТЦ-44 та ЛТU-49

·to.

n~е:кти

. земляних

робіт

можуть

л.оrоджуватнся

Без дозво.пу ВJІR()НИому

2. теJJефон 24-20-36. а відміткою в opnepl

ший

ви­

заборОІUJЄТЬСJІ. За поmкоджеивІі · иабеJІЬІІRХ

1101' JI1RIY

JІІИІІ

мtжмtсьного

м'~rз:ку .У:казом ПрезидН Верховної Рци .. УРСР ~1.!·' 15 групня 1969 року вставовJІеиа. кримtвuьна аturовідальиість.

Технt'ІІІИЙ вуаох ,соJОзІUП мarte!­ pa.neй ав'JІ31СУ І тмебачекня .N9 4.

Кали.тянському експериментальному

.комбікормовому

3авоДу НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

· ~ектромонте):Іи

з різними сірі і вантажники.

,

розря ;хами,

так

Килачов•.

Іб.SІ; Музичний фільм тобі піснІІІ.•·

інженер техно.1ог.

виконроб,

начальнн­

· всрстатннии,

ма·

ннкн, дроби,1ьнини, каландровшини. фрезерува.тrьн::­ нн; маt!:стрн ло ремонту обладнанні!, тrн:арі. машинІ· сти мостових кранів. х.1ораторНІІНИ. таr:елажнини, Ін.женер по ТРхнаrля;:tу, ~НІЙстер с.lюсарно·~tеханіч· ноrо цеху, робітники в хд!бобу.1Рчннй пех. во::tії на автотягачі ..санте>хн!ки. слюсарі по pf'~tnнтy трантР· рів 1 сІльгоспмашин, бригадир траr;торної бригаді', робІтники ло доr.1яду за бина:~-~и, різноробочі.

}"

18.30 Фільм-концерт rькиА

машиністи б~·ль;:tозерlв.

екс11ава тор! 'І,

мступнин го.'Іовноrо бухгалтера:, сенретар-;rрунар­ ка, nрибира.lьниuя·кур'єр, нача.'!Ьнин nроектно­ кошторисної груnи, начальни:к nланового: вlдді.1у, слюсарі-сантехніии, столяри, оператори~дозувадьни· ки, мотористи, !золювальнини. nонр!вельники, по­ рожні ро6!тни:ки. грейдеристи. бухгалтер. газоелект­

розварниюr . .машинІсти кранІв,

трактористи,

баштових

механіни,

кранів

муляри,

1

авто·

бетонни:кп.

теслярі, монтажниюr, елентрозварни:ки. ма.1яри. штунатури, внконроб, інженер по постачанню, С."ІЮ­ сар-вентиляторник.

Бажаючі можуть укласти ::~оговір по оргнабору з трестом сQбухІвпромбуд•. Ржишевським заводом <Радіатор•, Мінвуглепромом ~~рср і об'єднанням сАрханrельськл\ сnром •:

За l!Овідками про роботу зверrайr~я "! !11дд1JІ. Який розrашоJІа.ний на ремонтно-механічному заво· дІ.

І Т:Е.ЛЕФОН И:

·AJ!yxapu . J(иіаськоrо

·

lроЕПОЛЬСЬКИЙ.

cfif .. иl

ВІм Чорне Вухо». ІІ.Зn Концерт хору д~ржкомІ· тетv по теле~ачевию І ра.·

Молл.авс~коf

иІоверu.о

11.00 Короаометражвий хум. . иііі тtлефільм • Пасажир~. 18.00 Новини. 16.10 t;ріоии/і JІ3Вівочок•. 16.40 Фільм-концерт сІ(раю мtІ ясниіІ»,

17.20 Концерт

J[JІасмчноІ

графії.

ХІІРеІІ'!

18.00 РІшенн• XXVI s'I3A)' І( П РС _ 8 JІ,ії. Спору JІЖУ• етьск Харківське метро,18.15 те.1ефідьм сРозnовІл.• про

агати» ..

еЛюдина

в сонвчвому

рументального

14 . 1 ; 3~і:~~~ьк:У 3 ~:::~а.

&О•

• ІІІ~Т·

авсамбJІІО

І.;.І; НовиІfи.

17.30 Екран ст) дента • sа&'ІКІІ• ка. 2 К)'Р<. Фізика. 18.30 Чемпіонат €вропи s r! '"'· мо.,оJІіжних

команJІ.. Збірна СРСР збірна Франції. 2 таіІм. ІР.І5 Вечірня •••••· 19.30 І(убок ЕвропеАсаких ІІе'f· 3

мкх

інструментів

18.55 cДJitepe,1a•.

)'краУd•

Вел.учнй -

акцемік АН :VPCP О. Ааимов. 20.4~ На JІ.nбранІч. JІ.ітиІ 21.00 Пр01рама сЧас>,

М.

,s,..

21.35 ХУ.ІІ.ОЖНіЙ фільм cДIJJo .10 -в

Пенькові•.

23.10 Новини.

2З.2о •tемnіонат

СРСР

1

rаІІJ.•

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ

JІюб .. ю»,

вокалhRо

конуs

сГ&ІІ·

кке

8

18.30 Пісні

фt.ІІЬМJІ

сМІсто.

сЄнІсеІі•

&РузІа•.

Тмефостнвала &ої nісні.

болу. чоловіки. СКА (І(ІІ• Ув) СКА (Мінськ). 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

фі.1ЬИ

IЗ.Іf~o:·vмrнтaJІJ.Rf

серел.

сVкртелео

ськоrо ТtJІебачеинк І раJІ!О.

ПРОІ'РЛМА UT І ПЕРЕДАЧІ НА КИ і В Т д ОБЛАСТЬ 1~.30 д,18 вос, бпьк~. .

бо.lу

стул.Ік

СІJІИІ<А&

n.

ЛІтrрінурна n•Р•JІ.ача.

22.3·5 Темжурна.1 •Ста\)Т», закінченнІ Новини. 11 ЗЛГАЛЬНОСОЮЗНЛ

·

Лока.Jуа фільм•. 12.~ •ІІісня

3 аруженІ•.

20 ..;о На л.обраиіч. л.ІтиІ 21.no Пt>ограма •'Іар.

діомовлеиню РСР. , 12.0.; ХудожнііІ

kамера.

« НастуІ!>І& станція Сибірська•. 10.50 Дла школярів. сСтар-rа надій•. 11.~ •до І nfcл• nрем'ари».

нарол.Ів СРСР А• :tас ..1ужена артис.,. ка :VPCP А; Коробко. 1!.00 дктуа.н.на камера, 19.W Внетуnає оркестр нароJt-

непо~нtтак•.

11.00 г.

ПРОГРАМА VКРАУнськоrе · ТЕЛЕБАЧЕКНJІ

ІО.ОСІ А"ТУІ.JІьна 10.35 Те.•ефіJІьм

сировина?

с3ІІ.І<8Рnат•

ми

· С.Ьоrол.ІІІ

-

м's~~:~м.

(КраtІ\ОІІJ)Сьх)

НА

КИїВ

ТА

ОБЛАСТЬ.

8.00 Програма •Час•. 8.20 Х}л.ожніІІ телефільм

дина в прохідкому

cJJмto

л.ворІ•.

3 • серія. 8.25 Концерт рал.кнснот nІснІ. t ..4(J Науково .. nоnулярні ф!J!tаlt\.H

• Центрнау&•

CT)'.!I.ir

фі.,ьм•.

10.10 Віл.гукнітьсІІ,

сурмо.чІІ

ІО.40 tІаш сад.

11.10 Мудьтфі.1ьми •Ракша•, « Викрадення•. 11:45' Документа.1ьнІ · фІльма « Комnо•итор азуиоа», сВ~сна в КаJІмнкії•. 12.15 ФІльм .!І.ЛJІ дітей сЛовІ~...

r .•

про лісовоІ'О вепетии~.

л.ворІ•.

18.30 ГраЕ Державний камер. нrrA оркестр Вірменtr. 14.0.> Хул.ожній фі.1~м із субти~ " рами •Со.,онии пес•. 18.15 Екран студента-заочRИІ.&,

2. серія. 22.40 Лпвіл.кова сл у ж ба. 22.55 ФІльм.ба.,ет сП\.ІІ.nОР}'ЧВІІ

17.15 КІноnрограма сВІт'ІИSJІ& МОІІ неозора •. М.І5 Салют, пІонерІе! ІІистуІІ

•Ба-1Тик•

(Швец\к).

тайм..

2

21.00 Нроr·рама сЧас•. 21.35 ХУдожній тмефі.1ьм· еЛю· л.ина.

8

nрохіл.иому

1(\же>,

І

курс.

JІ.ИТЯ'ІИХ

тивів

(:) ЧЕТВЕР,

І

25 БЕРЕЗНЯ' ЦТ,

8.00' Програма • Час•. 8.45 М. Ро. в~·""· • Ba.ttoe», 9.00 Діни про звіркт. 9.30 Хул.оА<ніА Фі-tьм «ИеnІ.ІІ.· ДfiT,IJHBЇ"f.

ІО.оn ВцробнІІ•Іо. гімнастика. .'Jакінqr.нні ~ Новини. 14-ЗQ Новини. 14.50 П'ктирічка -сnрава

ХУJІОЖИіХ І КОЛ~Ка

Па.1ацу

nіонерів и. Л~·шанбе • Рал.н і ЖІІТТJІ. 19.ЗО В~чірнк ка3ка. МуJІІо!'< фі.tьм • Про .ІІ.вох ~обак»,' 11.45 Д~кумектальний те.1&фі.•ьм • Но.роJІИИА nоет•. ~0.00 Чемnіонат СРСР 3 футбо­ лу: ЦСКА «КаАрат•. І тайм. 21.00 nrorpaмo. сЧас•. 2І.З5 Хул.ожнІіІ тем.фІ.•ь.м cJY!IDo JI.MRO. 8 npoXili.ROMy Jl80a рі•. 4 серік.

1!1.00

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

Хімік.

По І.ОЖ·

~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\W.\\\\\'\'A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'"-\\\'М\"""-\\\\1\,\\\.'I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WI\\\o\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\""''~

1

ЗАПРОШУЄМО НА ЯРМАРОЮ

27

~

березня, в суботу, о 9 годині ранку, в Броварах бі.'1я· стадіону на жит.'1овому

·масиві провrщитиметься ярмарок по про-

1

лажу промис.1ових і продовольчих това­ рів. У ярмарку візьмуть участь підприемства торгівлі та громадськог.о харчуван­

і

тажних виробів, галантереї, взуття, roc-

І

·~ ~

~

ня райспоживспідки. Буде [!редстамено широкий асортимент швейних та трико­

подарчих і продовольчих товарів, ку~11Ї·

~!:-~ нарних, конлитерських виробів і напів-

І

фабрикатів, пролукuіі про~fкомбінату.

J

uexy

ковбасного

Заnрошуємо вілвідати ярмарок..

Правління райспоживсntлки.

.

М\tm\\\\\М.tm\\\\\t\\m\W.\\\'\\\\\\\I,М\\\\\"""\\\\\\\1\\\\WМ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\'\\\n\"\\\\\\\\\\\\\1\\\\\\\\\\\\\\\t\\\\\~\\\\\\\\'&

JІUII'I'8tll

ІІс'f.

11-1-lt;

реJІ.ІІТо!!а.

аІJІJІІJІу

nP'fiiiiiONІ

255020, М. &РОВАРИ, жm• 11-4·47: Ji&Jioalau•вere сесретарІІ, аІл.дt.•v сІ.•ьt~коrо roe"._ ІУJІ. НиТІСІtМІ,- 1!14•. 8- J.аІІСТ•а.. ~~~~~ec~o••ena мІеаеІІ6rо DнІомок.н.:на 19-.]-18: siJLІIJІia

АДРЕСА

c.ll,apyJO

хоронод•.

21.3:ї •дрv:.кбою

•акіиченнІ

У саіті.

18.50 Науково-поnулирка DJI&o гра"а •Імпульс•. МетІАуі)гіАні шлаки - віл.хол.и ••

19.00 Лктуа.•ьна камера, 19.311 •до і після •Рем'ерн», Показуе сту.ІІ.ІЯ с:Vкрте.•~·

І

б~·дІвмьвІ організаціІ:

е.1е:ктрини.

Єn.,..

fi.:!O Міфи І діАсн\стІо, 1.~.00 Корнсні поради.

n.'Іуа таці У ЛЕП. кабельнпк-спайщин. електромонте­ ри зв'язну, екскаваторних, пресува.:rьнини, лива~-

T!JJ!.ORRt

НАША

Бров&р~.ка

t.!fiO· · Дирекпfя.

автос.1юсар!,

сьогол.нІ

_

IR.IO Срібиnіі J138!ИО'ІІІХ. І6.4іІ Телефільм сМалю•

тrр-штунатур, го.1овний бухгалтер, нопа.1ь, мето­ днет виробничої гІмнастики, елентромонтер по енс­

rа­

робиnоJ діJІЬниці І виклику преJІетаввнка ntдпрн4ЦІІС'І'ВВ:,, я:ке обсJІуrовув кабеJІЬиу JІівtю мІжмІськоrо ц'uку. виконання: робіт в охоронвій :JовІ кабе.JІЬ·

газое.1ектрозварники,

м.

"К.Р •rнськоrо • "

"'

е.'!ентрики.

ttи відділів технічного ионтролю. нонструнтор, стар­

хож у 'fіиївсьно:-.іу технІчному вузлІ респубтиан­ еьких магістра"1ьних вУ3дl'в (НТВРМЗ)· за адрРсою:

м. Rиїв, вул: Івана Сі.риа,

во;J!ї.

майстри по е.'ІеRтрообда~нанню, дисnетчер, технін ЛО об.l!Ну ла.1ИВНО-:І-ІаСТИ.1ЬННХ ~;атер'а.1іВ, ~IOTOfJИ· сти,

JІьопиці

nіонів :~ хок~ю

Інже.нери і техніни-геодезисти,

РІ.JІ.RІІ·

TF..rt ЕБА'ІЕННJІ 16.11і! Новини.

}" ll'pOMHC.'IOBOCTl:

лолере;хж~·­

По

Ра.rковоі. 19.40 На tкранf - к\ІІо&оМеJІ.І•. • Непіл.л.атпивІ•. 21.00 Програма •'Іас». 2f.3,; Докvмента,1hннА ек~•·

·•і•.

насе.1ення

ГеJ!nІІ

·

І(онцер,т народиоrt~ · артв• ста СРСР, €. Нестеренка.

ма .. ІDІІІІу

кокнуреу Р. Хунц~рІw. lt.IO ПоJІниг. До ·70-рІч'ІІІ • JІІІІІ r~кorn

сокцем•.

f.. 21.35

го

13.5:; Концерт працевJІаmтуванню

І

20.30 М ••~иrенко. •РаJІуАСІІ, ІІ>І•

ток.

ро по

світу•.

фі:1ьм•.

·

автотранспорто~1

підприємства, одинакам надається

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,

людства.

ИЇСТJ.».

сШинелh бат .. к:а». л.ля дІтеА еЛо ее-

всьому ~

По ,;.кікчеин\ у світ І.

,,яють на роботу і

Оn.1ата праuі відрядна. Робота в o.ztнy змf-

мільйонів. Енергетика: рео сурси sемJІІ 1 nотре6а

Лема..

18.1 ~о~~е;т• кауам. 1~.4,; r.~nгол.иІ у саітІ. 19.00 Гра• .11ауреат мІжиарt!JІАО-

ГУМОР

rо геологічного об' єднання НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: інженер-механік· по обслуговув3,нню . .r>e· м.онту об~нднання по· металообробці, іиженер­ кЬнстр\'пор, інженер-техно.1оr, інженер-е.1ек­

~:варники, токарі, с.'!юсарі по ремонту Авто· !'ракторної техніки. с.1юсарі-склалальники.

фіJІьму еЛисти а фронту•. 18.15 JІеиіиськнй універенти

21.00 Програма сЧас•.

18.00 У

ліку­

ну. Тих; хто проживае на жит.1ових масивах Броварів, а також з навко.ннuніх сі.т, достав­

с.'!юсарі·

2 U.

17.00 Фі.1ьм кое.ту рія.

Управлінню· виробничо-технічного · sабезпе1Jення І комплектації Кіровського виробничо­

газоеJІектро­

світу•.

17.5fi~tpeм'epa J,окумевтаJІЬИоrе

19.25 ВІІерше 11 а екранІ ЦТ ~ дожкІА фіJІЬМ сПнл atJ.

R~

сантехніки, е.1ектромонтажники,

Миколи

.ua

. рету асьому

kOHUІPTM,

фільм

Редактор Є. ФЕДЯй.

троншйк, тес.1ярі, столяри, му.1яри,

стІ. КіІІоnроrрама с . ГреціУ•. . .а.Ітей. сПо е-

IR.IO ВІл.rукніться. cypмaqfJ 16.40 Науково • попу л аР н • І

сана­

1981

149.

турботи

ІІІоІІ&.

ва•, • Голова сІльрал.и•. {8.45 «.,ьо 1 одні у саІтІ. 15.45 А~ ВівальдІ. Два скриn!•· - 19.00 Тележурна.1 сСиfв.ІІ.оУ••

санаторно·Т<УJ)()tJТНі

63

ІНІ дому, не в J'.т,,е-:ктивах труд

сім'ї за rиб.1их вІйсьнІ')­

І

ванню .Інаал!д!я віfінн, працІ, ленсіонерів по старост!. Так, у 1976 РОЦі Ї:>Ч' бу.10 РИ Да ffO

nо-па.>­

.:tonoмory \нва.'1і!!И !

увага

при:~1.1яється

no-дrpжaBHr)­

сії. Чrнниту О:ХЕ'РЖУЮТЬ

орrан!­

торно-курортному

~fy. Адже у ці!% спразІ є ще чима.:rо H!'дt'J:Yi· nl'!!. Скаж!~ІО. ВИНИЮ:І!': noтpf'{)a в орrанlзАц!ї nраці ~·сіх

та

ІІЕРЕЗН•

24

J.окументад~нІ телефІ.1~м• сд!JІа

з

Ве.1нка

.

ПРОГРАМА ЦТ 14.311 Новини. 14,50 Комуністи 110-х.

. 3а­

шефи

.

І ЗАГдЛЬНОСОЮЗИЛ

працІ

престарідими

РосііІсІока

.

J.1.81i. До . JlaЦЇOBa.JIIoJIOI'8 ~ Fpeцlt дк• вesuea

. M.S5 Фі .. hм

tн­

-

війни,

:крі.nлюються

створювати вс! умо!!ІІ дm'І nриймання на ро­ боту nенсіонерів, ста­ витисЯ: до Ух nраuе­

· Щ>идбання

Неоох!пно ·вrд~начч· тя: той фант. що з

rpyn

. JS.!I

:

СЕР ЕДА,

t~Dкв сЗ 'tOD8 8ОР)' аа В.аасова:о, сЗа u - І.і.ао:о.

·.· . .

~/

..о.,..,.....

8N8.

;.(~~-·

,,,,, illf;~ ~,,, ' ....'· \

75

тжолясон, пррдаЕо автомобlдІв.

трудять:я

298 ..

тійно,Іу,

держави.

ві.:tд!лі

cycn1.1WІO :ко рис-_ n'Paueю. а з 449

н.ою

рада

я:ку

"1ює · інвалід Веmш:Jї Вітчизняної війн~ другої груnи Михай.1о Сергійович Галицький. Він

.тий

Наш календар

!&, 45 ТОИ!! ИОj)М!ІІ .D:Jtll худоби. 52 lнва·лІ·

1ІІІІІМRСJІоао~тІ•.

xwc-rla

І

oбJІПO."tirpaф~quy, и. Бровари,

маеовоТ

.JY•'-

!!ОбnУи

Київська,

!Я-

1-"·

«НОВІІ ІарСКОГО

ео:ІtІІіо;О

-

ГОІ)t\ЛСRОГО

ОІ)Г88 8110ltOI<II'I'fT.

КоммунястиqескоА n•РТІt' ІІк­ раняhІ rO!ItlдCR()ГO І !'8At~I!ROrtl Советnв Rа!І".ІL!Імх JІ.еnутат9 КнекскоіІ области.

15·1. Друк високий, OбcJil' 1· Jрукований аркуш.

Тираж

І

Го.sета внхо.ІLЯТЬ

.с@рел.у.

n-ктиипю [иJІеке

r

е!вторск,

ТІ

суб~.

81964.

11.900, · Зам. 1229,

46 номер 1982 рік  

46 номер 1982 рік

Advertisement