Page 1

Роботи на станцn

nPO//EТA.PIIJCIXKP"A..1H, ЄI1HA.1fТEcН, ом

48 (4771)

"Салют-6"

СЕРЕДА

21

Завеpпm:вси третій тиж­ день po6o'rи

БЕРЕЗНЯ 1979 р. Ціва

-

2

Екіпаж

РІВНЯТИСЯ НА КОМУНІСТІВ двох

місяцІв

року десятої п'Jlтнрlч­ кн передові колектнви промисло­ вр пІдприємств, будІвельних ор­ rанlзацlй, служби побуту заверши­ JlИ з вІдрадними виробии'lИМИ до­ СJll1fеннями з усіх техиlко-еконо­

мічних показникІв.

Дуже ВЄJ1ихий внесок ~ у загаJJЬ­ ііі здобуткн своїх пІдприємств зl'О­

ініціатори

ЗlІ$агання

за

соціалІстичного

дострокове

виконании

ПJ18иlв .десятої п'ятирІчки. Взявши на .своє озброєння девіз ростов­ .чан працювати без вІдстаючих, - БІЛЬШІ!" ДВОХ тнсяч робітиикlв­ кава торІв, у' пеРl'важиtйбіЛЬШОС­ ті комуністів І комсомМьцlв, тру­ дяться

3

великим

випередженням

.

часу.

Працюючи

по-удариому,

членн

партії вlдlfрають провІдну роль у розгортаннІ соцІалістичного зма­ · гаиияза успІшне втlления 8 Життя

рJшень. лвстопадового . (1978 · р.) Пленуму ЦК КПРС і грудиевого (1878 р.) Пленуму ЦК КомпартП України. «Комуністи, підкреСJllО­

,вав у промові иа Плеиумі ЦК пар­

.уЦ

ГеJiе,альиий

секретар. ЦК

КПРС, Гоп08а ПрезидІї Верховно! Ради СРСР товариЦІ Л. І. 'Бреж" иєв, виявляють внсоку активність, кроввузаlнтересованlсть у тому,

щоб якнайкраще втілити .в життя рlшеиня XXV з'їзду, З88дання де-

.

сятої п'ятирічки..

Справою

своєї

честі

вважає

кожlІИЙ члеи КПРС показувати запаJl10ЮЧИЙ прихnад діловитостІ в

боротьбі за впроваджеиия у вироб­ ництво · иових

прогреснвиих

мето­

дів роботи, успІшне викоиання особнстих' планів, соцlалlстнчвих зобов'язань, ставлення . до вирІ­ шення rосподарських проБJIем. Та­ кий пІдхід ДО' справи проявляють не J1ИШе окремІ передовикн, а Й цІлІ колективи бригад, цехів, буді­ вельних .дIJJЬНИЦЬ.

Прикладом

доброго

господари

сп0ва може послужити бригада ' монтажникІв, яку О'JОJIЮє передо­ вий будівельних району, І 'ерой СоціалІстичної Праці, комуи1ст

М. В. ПаВJIеико. За кого ініцІати­ вою очолювана ним бригада пер­ шою в ПДБП-2 почала працювати за

прогресивиим

методом

знатного

иоватора будівельної справи' з Підмосков'я М. А. Злобіна. Зго­ дом встанОВИJIа свій перший ре­

корд.

Тепер

-

140-150

процентІв

це звичайна иорма вироБІтку аа зм1ву. Досягнувши такоі високої продуктивності, бригада взяла п'я­ тирічний рубіж за три роки, а за два oCTaНEU зобов'язалася внкоиати три річних планн. ТорІк вона ста­ ла

ВОJIодаркою

зораного

вимпела

ім. Ю. О. rarapiвa. ВєJlИКУ роль відіграJlИ у бороть­ БІ за дострокове здійснения дер­ жавних завдань колеRТИВИ бригад стоцрlв,

яItв:ми

керують

комуніс­

ти В. д. Оиуфрlєв та М. І. Вась­ ко з деревообробного комБІнату.

Воии зробили освоєння

вагомий

випуску

внесок в

холодильних

ка­

мер з державним Знаком якості і ПРиСRорення виробиичих темпІв.

за їх ініцІативою ХОJIодильиикlв

.колектив цеху

перщим

на

Київ­

щинІ вІДГj"КИУВСЯ на патріотичний почии трудящих Москви зобо­ 'в'язався виконатн п'ятирІчний

план до 1l0-ї річииці з дня на­ родження В. І. Леніна. Своє праг­ нения робітннки підкрlПJl10ЮТЬ доб­ рими трудовимидlлаl\IН. Зараз во­ ии

ВИПУСRають ПРОДУlЩію в' раху-

вок червня.

ми, контролюють біоло­ гічні експерименти, якl проводяться на борту ор­

гресс-5.. У станцІю пере­ несено І встановлено на штатні мІсця з

.

Цей патріотичний п,очии Пli;V'РИ-

мали

AHTJI1IOro

иього

рік

фабрщ<и верх­

трикотажу,

яку

у

якою

ОЧО;'ІЮЄ

там,

ємств,

де

керівники

паРт1йJJІ,

комсомодьськІ

JlИJlИ

підпри­

профспілкові органІзації

пІДТРИllЩl

та

приді­

добрих поЧJQiIВЬ

належ"у увагу, де ПQтурбуваnнся про ПOJIіпшеНИIІ .органІзації соцlа­ лісти.чного змагання, постійно до­ бивають<!я відрадних результатів у ВИКОВiUЦllвиробиичих завдань, зустрlЧR1lХ

них

.

планІв

та

зобов'язань.

соціал1стич­

Це

експеРl:Імеитальиого

Rолективн

заводу

,

І

Бро­

варськоїфабрихН верхнього дитя­

чого

tрихотажу,

мостопоїзда-814.

ПДБП:2, Дариицькоrо РБУ тресту

.Укррадгоспрембу~.,ДМJt-8 . та ів­

Використовуючи кращІ

иа

жаJJЬ,

в

ще

посівів

заверши­

озимих

роботи

лись в основному

ли

грунт

стані.

ранкові

перебував

Тимчасове

у

години,

похолодС!ння

ко­

сприя­

також посІви багаторІчних трав, рад­ госпні пасовища. Кожен з механіза- ' торів пере виконував змuннІ завдання

12 ..... 15

процентів, що І дозволило важливиЙ

еrиеJI.1 строки,

організовано.

агрозахід у

П. КРИВЕЦЬ, двспетчер.~оспу «Авангард •• t,ит. Калита.

чимаJ10

З

тивних.

првчин

вІдставання,

а

дJlИ

ввправд8ВВЯ

деякІ

иавІтьнама­

ню

камв.

ОсоБJlНВО зараз, КОJ1И весь . ра­ двиськийиарод з одиостайним схваленням. вlдryкнувся на поста­ нову ЦК КПРС сПр050-у рlчнн­ цю Першого п'ятирічиого плану розвитку

СРСР.

иародного

і rOТYSTbCJl

господарства

гідно

вlдзиа­

чити цю знаменну дату, необхlд­ иозосередити зусилля усіх трудо­ вих · колективів на пlдвищения ефеRтнвноСТі виробиицтва і якостІ роБО1И, викоиаиия і 'перевикован­ ня планових завдань 1979 року і п'ятирічки в цілому.

~------------~...,..~~-.,-

--~....,.,..,-

84 50 88 57, 42 35 76 53

40 37

37

29 58

О

50

ванців.

ХМЕЛЯР

комсомольська

npoeKT~иx nотужнос-

теЙ.

перевіряють

якість продукції.

.

першому кварта-

J1

САД ПРОБУ ДЖУ6ТЬСЯ •••

Фото В. Песляка. (Фотохроніка РАТАУ) '.

п'ятирІчки пра~lвннки са­ дової

бригади

одержали

Щороку в!д реалlзацl1 ; гато уваги придІляють понад 5 тисяч тонн яблук Я'БЛук радгос.п «КраСИЛів-· удобренню с.аду. Ножен і успішно справилися з сьний.

одержує

чималі гектар одержує

по

50- завданнями

прибутки. Торік рента- 60 тонн органІчних доббельнІсть саду досягла 67 рив, туки. процентів, а з кожного У ці днІ садове,ди ра.д-. гектара нашІ с.аДОВОДи госпу завершують форму-І

зІбрали по 112 центнерів вати крони дерев,

яблук.

І штамби, вивозять,

по виробни­

цтву: І реалlзаці.ї фруктів. НИНІшньої oceНl pa.дrocII р~алlзує СО!Ні ТОН.Н яблук ЦІННИХ пlзНlХ COPT1B - pe~

білять І ~eT

Симиренка,

Джо~а~

де не- І ан, ренет курський та ІН.

Щоб добре родили І обхІдно, мІсцевІ ДО5 р ива_1 ші. О. ПОДВЕЗА, фрукти, у господарстві ба-І За . 3 РО!$И нинішньої економІст радгоспу.

СЕМІНАР

заниженвя.

державний . ПJIав вихонати за всІ­ ма texhlko-екоиомlЧНИми показнв­

100 100

сnіль~их зусиль

l

Tiй~a

гаються скоректувати пnави в бік З такою праКтикою Д8J1імври­ тися. неможJlИВО~ Лде третя дека­ да березня вирішується ДОJ1Я першогокваРТ8J1У ' .нииtшнього ро­ ку. Треба будь-що иадоnyжнти прогавие, внправитн становнще і

58 14 97,

лі підприємство виnусти­ М/ понад план продук­ ціі на 380 тисяч карбо.

організаціі проводять ВС­ лику роботу по освоєн­

ряду 1 ВJlасиими снлами коле nи­ виПМК-15, БМУ-35, СПМК-580,

виутрtшвіх

О

44

Новинкою г і те, що та екс­ поряд з традиційним П роект­ асортиментом м' ясаком­ на потужність ~oвoгo бінат почав випускати підприємства 50 TOH~ напівфабрикати_ м'яса і 5 то~нковбас­ На фото: старший них виробів за зміну. маЙстер, .комуніСТ Т. О. Тепер адмі~істрація, пар­ ТОКАР і майстер М. Л.

вельно-монтажних робіт по' генпід­

вншухування

20

79 71 71 67 66 65 64 64 54 53 48 46

будівель~иків nAyaTaцiЙ~иKiB.

ПJlаиів з

резервІв . для вихоиання' пnаиів, заЙМaJOТЬСJl ВНШ~'кувавиям «об'єк­

40

100

88 82

імені МІчурІна Всього по району

зультат

реаJI1заціІ ПРОДУІЩП. Серед бу. дівеJJЬНИХ орг8Edзацlй зірваJlИ ви· конавия двомісячиих плаиів буді­

ТИВИ на

105

«Рудня.

210строкове введе~~я в дію ~айбільшого ~a Воли~і Ковельського м' ясоком6і~ату ре­

шиноре­

заводобудlВИОГО ' комбlиату, тресту «БровариСіJJЬбуд., СПМК-503 та управЛіння мехав1заціУ будівинцт­ ва. Усі разом иедоввковаJlИ буді­ beJJbbo-монтажИJq робіт по генПід­ ряду иа 586 ТИСJl1l карбованців. KepillВНКВ згадавих пІдприємств та будlвеJlЬНИХ оргаиlзацlЙ замість того. щоб мобlJJізувати своl колек­

в

Uсв6юються потужності

справИJJвся У

вихоиаВНJIМ

ОЗИШІХ

добривами

.ЛіткІвськиЙ. сЗаплавниЙ •. .АвангаРДI> .Тре6ухівськиЙ. .ЖердIВСЬJ\ИЙ. «Гоголівський. Імені Юрова ІменІ Щорса сРусанІвськиЙ. сВеЛRКодимерськИЙ. «НрасилІвськиЙ. «Зоря. ,

пlдживили

провести цей

азотними

Племзавод

-

на

завдання;

посівів

по розкиданню туків без застосу­ вання сільськогосподарської авІації.

трактористи

квартального

підживлено

зерно

березня ц.р.

вивезено орга­ поля радгоспів в

.ЗавориЦl,КИЙ. с Бобрицький І> .ПухІвськиЙ. Плоснfвський І> імен! Докучаєва

ло ширшому застосуванню механїзМів

Пїзн1Ше

до

-

-

процентах до плану).

мерзло·талому

І вдоскоиалеИН1О форм соцІалІстич­ ного змагавия ие 'придіJIJUОТЬ ва­ JI'!ЖНОЇ увarи, не !ІРОВОДЯТЬ еково­ мічного . аналізу 'r~хвіко-екоиоміч­ иих ПОК8зиикІв, не накреслюють необхідниХ . захо~lп щодо виправ­ Jlеннядопущеиих ПОМВJ10К і подоЛ8ННJ1 ВІдста8аиия. . Так, ваприхлад, експериментальний завод будковструкціЙ, за­

'Jl1OTOMY '

на

використовува­

коианц, вJфoБИВ"ПІХ планІв пусти­ ііа саМ911JlИВ,підтримці поЧии18

не

процентах

друга

нудь­

mr

металоковстру.lЩіЙ,

(Перша графа нічних добрив на

строки, ме­

радгоспу

19

на полях райоиу на

чів розкидали на полях аміачну селіт­

ру. ДШІ цієї

промис.ц.О)lНХ фдприєиств та будl­

монтний З880Д

праці ДАН І

.епьиd'~заціЙ, де , справу ви­

вод

(ТАРС).

раЙсі.аьгоспуправлlння про роботu

тур азотними добривами. Механ'ізато­ ри В. Нудін, М. Мазурик, П. Куделя, І . Нотютенко за допомогою розкида­

з пmoС08ИМИ показиикаМJ[.

Але, '

нашого

ли підживлення

оіl, JIIIІ ,заверmиnи двомlСJl1ШI пла­ ии

дооре.

си­

ударнот

СТИСЛІ

~аli;затори

торго­

ВЄJIЬиого машннобудуваиня і ре­ mohtho-Мех8Edчного.ГогnJIiвсьКОі

стрlЧКОТ!qiцькоІ фабрихи

Са­

космонавтів

жипєзабезпечення,

СТРОКИ

члеи

КПРС В.· Д. Ткаченко, та багато інших брнrад і окремих виробнич­ иихів. І

регенератори

мопочуття

----------~-------------------------

керує комуніства В. М. Єрмолає­ ва, КOJIектив дІльниці .м 2 Дар­ ницького' ремонтно-будівельного ~-правJI1иИJI,

БІтального комплексу.

харчування,

Чвmвврmuіі рік n'нmuрі'lНU-

KOMCo!ltOJIbCbKO-МОJ10д1ж1lа

змlва в'изаJJЬНИць

водою,

стеми

'

кО'Нтейнери

продуктами

про­

Володимир Ляков ! Ва­ лерій РЮМіН займаються також ф!зичними вправа­

роз­

вантаження корабля сПро­

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

биJIИ

завершує

космонавти

ВUДЯТЬ необхідні ремонт­ ho-віДНОВН! роботи.

орбітального

комплексу

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ

ВиробиичІ ПJlави

Паралелцно з P03BaHTa~ женням

на борту орбіталрної стан­ цІІ сСалют-6 •.

_ов.

t

обладнання

апаратуру.

Лихова І Валерія Рюміна

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ

'1eTBepToro

додаткове

Володимира

У ПУХІВЦІ

вому внр06НIЩТВУ молсжа І овочІв.

пристосування для звол~ жування насіння буряків

вислухали ,

прискоp€ння

. Спеціалісти

господарств перед висіванням

поради

голов-

для

-

розвиткУі

них спецІалІстІв об'єднан- рослин та ІншІ механізу радrоспі сПухlвсь­ ня по застосуванню і ми. кий. відбувся семінар го- впровадженню у практику Було обговорено РЯД Jt()вних агрономів,

Інжене­

рів, мехаНіІ<ів; завІдуючих

майстернями

$tI<I

радгоспІв,

входять до НиУвсьного

об'єднання

по

промисло-

під час наступної посІвної

'гатування

ГРУНТООбробно!' господарств

господарські

У' мІсь.кlЙ середнІй шко- секретар

знаряддя,

ком-! найомила присутніх Із за-

На

ньому.

посІвним

Ma~

доб~

М. ДЗЮБА.

ла тема виступу комсорга по груп; шк і,l ~1iCTa ра-

1

Номсомольськl ват~жки

також оглянули

леНlН~Ь­

Комсо-' ходами на веСНЯ"і каніку- IiИЙ зал, побували на ЗВ1Т­

мольських органІзацій за-І ли. гальноосвітніХ варщини.

по­

місь к ком У . йону К Смуглlєнко_

лі М 1 вІдбувся сеМінар! ЛНСМУ Н. Рубан, яка оз- ' сомолу І класних

питань,

І посІвної техні·КИ, огляну- І теріалом, технікою, ли удосконаленІ С!ЛЬСЬКО-j ривами І Інше.

Радяться комсомольськ; ватажки

сеІ<ретарlВКОмlтетІв

господарських

передових прийомів агре-! в'язаних Із забезпечення;м

шкіл Бро-

но-виборних зборах членів

«Звітно-виборнІ ком со"" ВЛ~СМ 8-А класу середмольські збори-головнІ НЬОl школи .N9 1.

вистynи.ла І збори POHY~

-

такою бу-І

К. ШЕВЧЕНКО~


W

2 стор.

21 береЗНfI '1979 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

з РОНУ в рік зростае маШJlИkтI:J! екструдерів, КОЛeRТИ'В бореТіоСя за при­ ПОПИТ на ПРОДУIЩІte в,р. друнаріВ, IIlресувальникІв. своєння цеху звання «цех :варського заводу пластич­ лиВарникtв та робітників ВИСОНОІПРОДУК'fШ!ноУ працІ них мас. Вова nИОpJЦ:'Ю­ іН!ШІХ " cmщ1аnьиocтe1t 30- і високої культури •• вується в багатьох.га.rry;­ t'ia&' язалися виконати план Приклад в роботі подає зях наро,цного ГОСІЮДар­ ЧОТКРЬОJE років п' ятир і чки Іншим ветеран піДnРIІЄК­ ства краХни, піА1ІРНЄМСТВО до друто'( р!чинці .новоl ства ливарниця Ганва Іва­ вІдправляє УІ в Y~i союза1 RoнституЦ4[ Союзу РСР. нівна Мамаєва. Вона ви­ республtки біJIfr~ ; ЯК Серед них машинІсти конує норми на 115-120 1200 3a..'W()BНJrК3M. Полі­ еltструдерlв ВІктор Іваво- процентІв, працює за ка­

етиленові труби і прозар-а плівка, якІй li'pисуджено державний Знак якост!, деталі з nJ18.С'тwmих мас

до телевізорІв, рад!мрий­ мачів, елеКТРOnl'RлцІв по­ бутового призначення

Ідуть в Москву, Ле-яtн­ гра,д, Єреван, Орєхово­ Зуєво, Уфу, Волгоград, на БАМ, в Алтайський к р ай та інші куточки Rраїни. Висо.Кі

рубежІ

f!:aМITK­

вич

Пищик,

ливарющі

Олександра

ЦЮЮТЬ

Півріччя 1979 року. Взявши ' добрий розгІн У

вир ішили

виконати

ман

до 29 грудня і додатково реалі.зувати продукції на

в

крлектив

двох вид:в виробів з дер­ жавним Знаком якос:rі, а 'fєпер бореться, щоб по­ чесний

плану

тисяч карбованців. То­

Р:К

завод

ocвo'tв

п ' ятикутник

поисвоєно

да:\{

випуск

ше

було

трьом

ви-

.

продукціІ.

Ще вищі рубежІ намІти­ ли

передові

бригад,

якІ

ростовчан

колентиви

за. ПРR'Кладом розгорнули

со­

ц1аЛістичне змагання пІд дев!зом працювати без в~дстаючих . Так, наприк­

лад,

85

виробничників

-

цюють

відправлено

78

Наполегливо роБІТники цеху B~OKHM

чаЛЬНИКО:ll

тор

екстру­

Григорович

Кублій,

Вол~днмнр Павлович Ла­ гус, АндрІй Федорови'.

СаАІовіддано потрудився у JlютоAtу колектив цех у кухонних AtЄБJlів де рево­ обрo(Jного комбінату виробничого об'єд­ нання .-ВровариAtєБJlі». Місячний план по випуску товарної продукції він ви­ конав на 100,7 процента. У загальному обсязі відnравлеНСJЇ в торговельну ме­

Бодюл, Микола Михайло­ вич Особа. Вони по пра­ ву вмжаються майстрами своєї

справи,

пускають

щодня

надпланову

ви~ про­

ДУRцію. Систематично перевико­ нуючи виробннчі норми, передовики виробництва

на­

Анд­

KO:llYH:CT

из

плІвок з держаВНИ:ll Зна­ ком якості показують Вік­

ти­

де

праці

дерах оо мmyCKY полІети­ ленових труб І прозорих

трудяться лиття під

тиском,

робітmщi

Зразки високоl продук­ ТИВtИостt

замов­

никам вироб!в на сяч карбоваНЦіВ.

молодt

Галина Олександріви Гаврилюк, НаталІя IBaRtв­ на Сушка.

заво;rу

ttaJЮЩуе виро6ничі темпи. Пла,н двох мІсяЦів по вн­ пуску товарної П1юдукцlї викона но на 1О 1.8, а по рее.л!зації на 101,5 процента. Додатково до

75

підвищеною віддачею пра­

рахунок' другого

змаганнІ,

ви­

Романівна Ткачеико. Ма­ рія IBaHLвHa Щербина. З

Форостенко, Лід!я Петрl.в­ на Ільєнко. Вони вже пра­

ли пластмасІвцІ на чеrnер­

листопада

ПОПЕРЕДУ-ЦЕХ КУХОННИХ МЕБЛІВ

н·ішнь·ого року. Таких тем­ п!в у праці набрали П по­ друти ливарницІ Марія

ТОІ за.uють правофJt8"ГОВі

'fий рік

п'ятирічки . Вони

лендарем

Тимофtївна

розгорнули

змагання

раuiональне

винористання

режу

який працює з особистим клеймом. То. рік його визнано кращою' , бригадою

склада­

року.

державний Знак якості. За підсумками роботи у мuнулому місяці цей коле/(.­ тив

.

завоював перше А/ісце

серед

На фом: М. К. ,СУПРУН за ClC.Aaдal(~ ня,!! кухонного набору К-19.

ОСНО8-

Фото А. Козака.

мовою

r АВРИЛЕНКО.

А.

Дмитрович Покидько. Цей

процента

ють кухонні набори К-19, атестовані на

за

сировини та економІю енергетичних ресурсів .

рій Павлович Степанець, а секретарем цехової пар­ тійної організацІІ Микола

продукції 41,2

них цехів деревообробного КОАtб!н.ату. Взявши на озброєння девіз ростовча,. працювати без відстаючих, серед бригад найкращих вuробничих досяг. нень добився колектив комуністuчмИ праці А'1иколи Костянтиновича Супруна,

цифр

ПОКАЗНИКИ НАШІ

викоиання вирnБВИ1JИХ П.'lав·я про?"r~Л()ВИI\ІИ пІдприємствами району аа два місяцІ 1979 року (в ПР(Jц~нтах ДО плану)

ІНТЕРВ'Ю

ЩОБ ДЯКУВАЛИ люди

На.зи

Красиве, СУ1Jасие примlщеНВJl Бу- особпнво припав до душІ мешканцям диику lІобуту, яке РОЗТaDlоване на мІста І району. такий вид ПОСJlyr, вк

житловоllfY MaCJDt,

прввабmoв бро-

виготовлеlПfJl

І молодим, І лlтиlм вельми до JlНЦЯ

здаваЛОСJl б, зовсІм аіПсOJl8RИЙ rодии-

різиоманlТнІ

костюм,

ник, з.робити JlP8CJD11

по.аarодити,

MOДнl зараз

джемпери.

Наш кореспондент Н . Сандрович попросlt.13 БИХОНУЮЧУ обов'язки начальника цеху ВаленІИНУ ФедорІвну Ошкал(). розпn-

ласка , на червоний,

виБІр: чорний, кольору «ІндіГО», зелений. Ви зробили замовлення, уточнили, коли воно буд~ виконане.

в ' сти про роботу колективу трикотажникІв.

_

В'язальниці трикотажні

на

виконують

спецІальних машинах. По- виконують.

ції по

-

тІм

виконують усі опера- ють

виготовленню ви-

робів. Приймальющею працює Л. І. Боброва. Здавалося б. JreXHTpa справа: заповнити квятанцlю, вка-

. зати дату

до

роботи

приступа-

закрійники,

згодом

""разки ,

порад"ти

пахазв,и

. . ..

що най-

б:льше до лиця. Наприклад.

за~10ВИТИ роботи ,

хочете

ви

ми

виконуємо

цію.

продук­

Нашl вироби подоба-

ються населенню, Іх 3 заІ доволенням беруть труд В-

но. а хто у вас "де попе- НИRИ села. Та і нам приреду

в

СОЦlа. лістичному

змаганні? Моя

спІв розмовниця на

пля в!дnочинку потІм ~овила:

"мно,

коли

людина

одяг-

нена красиво, .коли Ій до

замислилась, лиця

виготовлеRИЙ на~ти

костюм чи

,

будконструкцШ Хлібозаво;!

Побуткомбінат

ЗаЕОД нестандартного комунального обладнання Завод торгового машинобудуваНIiЯ Молокозаво;r Райоб'єднання «Сlльгосптехн!ка~ ГоголІвська стрічкоткацька фаБРИl\а ЛlткlВСhка фабрика художнІх виро~!в І'мен! Т. Г. Шевченка lїаЩIТЯhСЬКИЙ комБІкормовий завод Jавод метаЛОКОНСТРУКЦій ПrомкоМбlнат РСС Разом по мІсту І райоиу

светр. а над

сч ет!) типу «ГОЛьф. . Яко- Ви знаєте . важко ко- усе - І\.ОЧ}l'ти У вІдповІдь ro !:З:.t КОдьору? Бу дь- го-не6удь виділити. Серед щире <спасибі •.

19(9

Рі~ьБО8ИЙ

Колись при будІвництвІ житло­ вих будинків. а також будинкІв ПР:J:ІІИСЛОВОГО 1а ку льтурно-побу­ т о вого призначення остаточнІ опе­ рації оцобления плІнтусІв вважа­

у

му

«Ниівзалізобетон­

будкомплектацlя~ розроблено рІзь­ бовий електротримач. ВІн ПРilзна­ чений

для

ручного

.го зварювання. На в!дмlну вІд ви· 'лочного електротримача, що за·

рацlонал!заторами

стосовувався ранІше, му електротримачевІ

Бl\П'-15

КО:llбl·

зу двІ ОІТерацІТ: ВИПЗJТЮР.аНнА плін­ т у сів та

фар5уеанн;з

їх

маl.:.JJЯНИМ

ланом.

Впровадження нововеедення У виробництв~ ДО.1IЮJИIЛО позбутися неПРОДУIПИilRО.Ї щ:.н.оманlтної руч· ноУ працІ. ТеlIер. машина IJПКОН:': Є цІ операцl1 у 6-1 О разІ в шви;!· ше. Нрlм того. значно полlпши' лась якlсть ~iaTa'lНOГO оздоблен,

!і.ll П.'lінтусlв.

.

ЕКОНІ)М!ЧННЙ ефект БІ;! впровад­ ження

рацІоналІзаторської

зиції склав

5,5

ІКС.

крб .

пропо­

на ріК .

електроди

у p-ІзьБОВП' звзрювальнl

крІпляться

гою ГdЙКИ. зд!й~пuється їх надійне.

ЗамІна ШВИДКО,

за

допомп,

15

j

елекtродlв крІплення

тонн

зварювальних

e.11eKTpOttllr,

полегшилася праця еле~:трозварнина, підвищилаСh

культура виробющтва.

45.0 101.8 110,1

35,S 101.8 112,4

100.0 100,0 110,1

88 .9 101 .1 108,7,

100.0 102,1 100,0 100.0 102.7

100.8 101.7 100,0 102.2

100,0 104,5 100.0 113.5 102,2

1052 103,2 100,2 106.6 101,8

110.3 100.0 44,7 100,0 100,4

101.5 101.0 76,0 105.4 98,7

103,8 98.4 106,2 97,2 100.3

102.2 97.6 103.1 98;5 98.$

l С О,2

Бl\ІД

Б3БК ПМН - 5 ШБУ-50 с.ПМН-580 Бl\IУ-35

Разом по м!єту Тгест ~ БР::JВ'J ~ИСJЛLбу~ ~ В Т. ч. ПМН-7 Пl\1Н·8 ПМК9

КрІм цьо·

го, новІ емнrротримач1 менше нагрlваються П1д час роботи, н1ж

видочні.

УкрНДІНТІ.

J

СПJ\.ІН-508 СЩ\Ш·509 СШІН5()3 РБУ тресгу «УирраДГ()~ПР ? ~1'і у д~ УправЛІннІ'! механІзації бу.:\IDtlНllIва СПl\Ш-! тресту «ТеП . l~Щfiтех~rnнт~:. СПl\IК2 тресту «Теll.1]ицяте.\~.]онтаа;,. РайшляхбудупраRлlННR РБУ оБЛМlсцевпрому

Спец. РБУ тресту «Радгоспрем6уд» Разом по селу

РаЗ0М по М1ст;у І району

."

0:' " Q..=>.

tJ>i

"'Cl'"'" ~

.,;~~:::s:: l::

'"

ПJ\Ш,24

Впровадження нововве;!еннн у вирабництво ДОЗВОЛИЛО Зf!кономlt·

ти на рІк

102,6

999 100:5 101.1 101,8 73,0 100,0 100,9 104.1 101.5 102.0 82.9 96,9

~ '" о " с"'''' х:>.

РИЧ .

електро;!угово-

ЛИСh труд()мIСТ~QЮ справою. Ста­ НОВІ;ЩС з:\{IНИо10СЯ після розробки

нату «Ниївпромбуд,. установии, яка дозволила механІзувати зра­

" 99,4 100,0 '100,8 104,7 89,1 100,0 101.6 106.8 102,4 110,4 90.7

РСІку (В JJіtщ~нтах)

аргаиf .,.ц!іІ

П1\Ш-15 J\Тосrопuїзд - 8 j 4 ПД13П-2 Госпрозрахункова

вир06ничо-комплектува.ЛЬ!іО-

об ' єднаннІ

СО

" ...

"'''' 101,4 100.3 101 ,5 98.6 71,7 101,4 100,3 101,8 101 .2 100.0 83,4 101,5

c:"<j .t:

СJе;{тротримач

g~

.

100,9 100,6 102,2 109,5 106,1 100,0 122,4 103,0 101 ,8 100.0 76.1 100,3

, ,

Назви

випуell

...~

~

t:

ПОКДЗНИКИ

ТВОР'{А WMКA - _Н!,- СЛУЖБІ_ ВИРОБНИЦТВА

а м і на ручної IІраиі

....'"

Ва.10зиА

в!{копаиНJI внрсбнич:их планls б:·J(r-.'lЬН"Г,Ш ()р,~нlзацlяМИ райоиу

за сlчень- JlЮlиА

;1

О'" =",

ДОС.jlідно-експеРИl\lентальниЙ зав~..1

А

зальні бригади 1 одна замовлення 22 комплекс­ швейна . Колектив дуже -но-приі:\мальних пунктІв у дружний. План лютого вн- селах району, . через якІ конали на 103 проценти.

зручний І для ЯКУСЬ мить

І

вони

НрІм індивІдуальних за­

виконання за- Швеї працюють за бригад- реалізуємо свою

вмІє

За. водоуправлlння бу дматерlал!в Шино.ремонтниЙ заво:! Виробниче деревообрсбне об'є:!н?ння

пере-

високІ.

швачки. У нас двІ в'я- мовлень,

мовлення. Але ЛІдІя Іва- ним методом. ні вна якось особливо це - Валентино ..ФедорІВробить.

хоч

і

" .'.....

..'"

.

Друкарня

Валюк . ВсІ працlllницl

норми

- Наш цех невеликий. Bcboro 40 працівникІв, які

ПУJIOвєрн.

в'язаЛf>НПnЬ найкращІ Л. Швайка. Г. Пінчук. С . Бобко, В. Онищу'к, У швейному К. Прнмак, Н. Оснач, Г. Юрченко,

в'яжуть Т. полотна

......

~

Заво;r порошксвоХ мета.'1ургіІ СвітлотехнІчний завод Завод пласт~ra'с ДеревообрОбНИЙ комбінат Завод залІзобетонних І\онструкцlй ДослІдно-експериментальний завод PeMOH!HO-l\!еханlчний завод Фабрика веРJШЬОГО дитячого трю;отажу

светри типу ' «rольФ,..

З~СК1. Але І жилети, блузони, костюми.

П!АІТРИЕМСТ8

продукції

t:

трикотажних вироБІв.

варчаи. Адже тут МОЖУТЬ вам ПОНІи-

ти елеrапинй

..."

Реа .1ізація

6.'5.0 112.3 100.6 128.1 100.0 86 .9 114.9 104.5 98.9 64.6 87,2 90.4 81 .0 1О 1.4 69,6 І аЗ,2

S~~ rf'..J~

o

.a:Jx,...~

50.9 1'12,5 102.5 130.4 100,0 86.9 1149 1ОО, ') 98.9 41'.2 87,1 90 .8 95 .9 100.0 42.8 100.0 101,4 159.1

552

52 .9

102.9

1()3 .7

8~A

144,7 120,0 150,2 126.9 115,0 J04.5 Q~.6

PR <1

13(0 121.1 102.0 1) 1,4 115,4 104.9 94.4


НОВІ! ЗВІТНО-ВИБОРНА нам­

соиольцl не тІльки добре

nанlя займаЄ особли,ве мІс­ це в життІ шкІльних ком­

сомольських Згідно

навчаються, антивиу

органІзацІй.

комсомольських

м!ста

по

15

І

nРОХО;lЯТЬ

У

по

tpynax, - у

винних

принципова

у

Ух

з

днІ СвяП,уваННR вО-рІЧ­ ного ювІлею ЛенІнського НОJ\lСОМОЛУ У"раїни, -до

rpOil'Ia;l-

лlТичного. трудового І мо­ рального

183

-

,ВИХОВнОЇ,

лярІв,

на

Як

цього

комсомолу Значна

кращу

навчально-

СПОРТНlшо-масо­

змаганиl'

мІж

оБJ.'OВОРИТИ

пи­

мольського

тання

полІтнавчання,

Ідейного загартування уч­

нІвської

молодІ.

ка

шко­

вимага­

України. увага надава-

навчально-вихоВного

визначенню шляхів лІквІдації виявлених не­ долl"lв, полІпшенню 'грома;!сько-полlтичної ак­ тивностІ кожного члена

Ц ' IТ1ЛIНИ.

Із значними успіхами у цьому оглядІ ПРИЙЩJIИ до головних зборІв por;y нnмсомольсь,,!органlзацlї 10-А класу (комсорг

ВЛКСМ. ШС1!Я завершення цих зборІв комІтетам комсо­ молу необхІдно розгорну­

Н. Савченко) І 9 класу ("омсорг О. Л~ТОВ(І) М'Сп­ ної школи NQ 3. 9-Б (номсорг Т. То"аренко) І В-А (ксмсорг Л. Сорn­ на) мІської СШ N2 І. 10-В . (комсорг Н. аксю­

ти

аК1ИВНУ

пl;jГОТОВКУ

загаЛhНОШК!ЛЬНИХ

І

вибор:в.

пІшного

та) Требухl вспної. 1О-А (комсорг Н. Пере­ мет) Завс>рицької се­ реднІх шнlл. По-дІловому, поинципово пройшла гро­

з

умов

най­

їх

прове;lення

нів

ДОВОІУ

слави

~

на

зборах

п'ятої

обго­

в

працю

ус-

корисне ного

заняття для кож:

ян

I!ОН'и по·

ня

старшо"лаСНIlі{а.

комсомольську

комсо-

зразковою

СІЛЬСЬКОМУ

-

Нlщтво.м академіка М. М. Емануеля разом з учеl/l~ми

них

дарства АНністерства, сіль­ ського господарства РРФСР

шляхів

ди. ній

зниження

Науково-дослідного туту

шко­

що заllдається цій цін­ сільськогОСnО,дарській

інсти-

картопляного

госпо-

вивчають механізм розвит­ ку захворюванIt у картоплі

ку 1ьтурі. Вчені сектора кінетики хі.w"чних і біологічних про­

.можливості

цесів Інституту хімічної фі­ зики АН СРСР n:д керів-

їм

різни.ми

лука.l/и

і,

заnобігqння

хіміЧНU/I/И

сnо­

насамперед,

інгі-

н Е3АБАРОМ весна понличе трудІвників села в поле. Про'водячи ~CTaHHi приготування до ЦЬОГО, . вони згадують, як працювали в минулІ рони, аналізують здобутки І прорахунни, щоб

біторам.и

по­

1ІІ0ЛО;!И~1

згадати І членам

нашого

ли

посіви,

весну,

лІто.

довго

В

холод­

не давало схо­ й ЛИПНі залива­

QepBHI

ускладнювали

догляд.

НІ, не так просто дався він, цей ре­ :нор;tниЙ урожаЮ Ось я І хот!в би подl­ лити'СЯ

з колегами

деянимн

думнами

ІІІРО те, як Ішли до нього, як пере борю­ іВали труднощі, як наміQаємо вибороти ру б ежі

нинішнього року.

Пі;!нреслю: можна

успіх

нашо!

розглядати окремо

ра.'!госпних ще

справ.

практика

Знаю:

ланки

не

від загальних

не

створювати

перевелася передовикам

якісь виняткові умови. Подекуди їм у першу чергу пере;(ають нову технІку, добрива і герБІциди. На мою думну, не·

багато вартий успіх, спосІб.

Наші

здобутий У такий

досягнення

одержано.в

су·

перництвl з Іншими нолентивами за рів· них умов. Це підтверджують Іпоказни· ни решти ланок. Ланка мого постійного

партнера по змаганню В. РJстила по ному

262

Г,ектарі;

У

нашому

давносталз

Г. Носова ви­

центнери бульб на кож­

загалом

зібрали їх на площІ центнерів.

259

комІрник

же

450

господарств!

нультурою

по

радгоспу

гектарІв

по

нрохм.а.листа

радгоспу

часом

УнраУни.

жартують:

посаду займає: неваж­

у вІдповІдь М. Ю. Ком­

К. СМУГЛІЄНКО, комсорг по групі . шкіл міста і району.

панець

-

хитро

декілька

примІщень

для

1'0

корму.

і комбі~

машин для очи.

сортування,

сушу/вання зерна

про..

ззм;ню~

в мене в коморІ

лежить?

-

І сам же вІДПОВідає: Майбутнє багатство радгослу. І хлопцІ подум­ згоджуються

З

ним,

адже добре розумІють, що вІll того, якоІ якостІ ляже зерно у землю навеснІ, залежить ви.нонанн.я всІх

про-

треба

БЕЗОПЛАТНИМ РЕйа

МОВИЧ уже

ТАРС­ РАТАУ).

поспішає

до

номори. Треба видати ДО1 Яlжам 4,5 тонн HOHЦKO~ мів, перевірити стан вівса

1

ячменю,

зерно до

підготувати

наступного

помо­

ЛУ. Отак У турботах І день минає. Не встигнеш за ро­ а вже

вечІр. Стомлений, але за· дов.олениЙ повертається: Марко Юхимович Компа· нець

ДОДОМУ,

зі

СПОКОЄМ

на серцІ вІдчуває,

що

~

бить справу, потРіБНУ .'1101 ДЯМ.

rромадський

П. КУДІН, кореспои­

дент.

с. Шевче.нково. воза І. Ас.пяДОВ. ВІн пр~ вів свІй поІзд на зеноно~ ленlй енергіІ. СлІдом за ним зробили вклад У.

МАШИНІСТА ка

ножНИі\

... Село ще тІльки nPО1 нидається, а Марко Юхи.о

народнorоспод ар с ь ких

картоплю.

берегти

сорт.

ботою оглянутися,

запитує:

А знаєте хлопЦІ, що

Рейс у рахунок суБМ'ни­ фонд CM"fa працІ ще ві.. перщим в Курському сІм ЛОКОМОТИВНИХ бригад.і

ЛОКОМОТИI!НОМУ

конав

депо

машинІст

ви­

(ТАРС-,РАТАУ).

електро-

Таним чином, наш метод

орган!зац!!

по-іпаТОВСЬRИ

'нів ланок за закріплену площу, заЦінав~ леностІ в нlнце,вихре;зультатах роботи,

назвати загоново-ланновим. ключає

ланни,

Рі.н

снлад

ЯКИХ

залишається

варто

доводити,

в

створили основному

постійним. Яliе

чотири рlн

Гадаю,

значення

це

У

не

має.

А от Іншу думку, мабуть, треба доклад­ но обгрунтувати. Маю на увазІ посту­ пове злиття ланок у номплексний загін. Дехто вважає: це нрок назад, повер­ нення до знеосібки картопляних

цій. Деякою мі»ою

-

планта­

у нас механІзовано, площІ

нІ.

на

фактори

І

ку мені,

вносимо

з осе­

Дозволили

підвищити темпи садіння, дІйну основу врожаю.

ріЗко

закладати на­

-55

-

60-65

щувмо сортІв

а Носова

ки нlлькаразовому ретельному борону­ ванню розпушуванню, ста-раннlй пІдго­ товці грунту практично відмовилися від гербіцидів, хІмІчнІ' препараtи застосо­

тут

ють

окремо.

Отже,

на

садІннІ

практично

:Іва комплексних загони.

На

дІють

кожному

заощаджуємо як мінІмум. одну автома­ шину для підвезення туків (у рядки

обов'язково вносимо суперфосфат). ' Мен­ ше потрібно й людей, які обслуговують агрегати. І с.права йде краще. При заго­ новій системі є можливість добре органі­ Jувати контроль за роботами, налагоди­ ти технічне здІйснювати.

обслуговування нультурно-масов!

машин. заходи,

громадське харчування тощо. Висока ж якість гарантується досвідом сівачів і можливістю ефективного контролю. До­

і шкіДНИКіВ.

занадто щедрому

на

воло·

гу році провели п'ять обробітків проти фітофтори І три проти колорадського жука. ПлощІ, де садили спареним агре· raTOIII, В1дповідно І доглядали широкоза·

гектарі,

«темп.

одноrо сорту.

альний загін агрохlмlчно! служби. Завдя­

вуємо лише проти хвороб

на

нашоD

- -50.

насіння,

тисяч. Картоплю IJИРО<! І

Так,

ну моя JJaliКa вирощувала

НайБІльш напружена пора у картопля­ ра-садlнн,я. В цей час зБІгається чимало робіТ. На обліку, як кажуть, кожен аг­ регат, ножна людина. Ось тут І стає в пригодІ груповий метод. Середній розмІр наших полів, у тому числІ й картопля­ них, сто гектарів. Засаджуємо їх спІльно. Тільки спарені саджалки працю­

У минулому,

рО<!

«гатчинсы'1>,'

ПРКЧОМУ, ланна має справу лише -j на..

так би мовити, на вищому рІвнІ.

t

визначають .додаТ1\О­

иa.nринлз,Д, нарахували додатнО<!

тисяч рослин

сіl'!НЯМ

Підкреслю:

чле1

За підсумками минулого

Зупинюся на деяних деталях роботи. Густота товарних посівів

нального

площ.

не ВИ1

наТУРOllIлати.

цьких

закріпленн-я

Він

ланкового,

вО 2309 нарбоваНЦіВ. Крім того, ланка одержала п'ятдесят тонн бульб у вигляд.L

Починається догляд, 1 загони розпаДа­ ються на ланки. На механізованому об­ робlТJ{У додержуємося принципу персо­

повернення, але: механІзованому, бо хІмІчний веде спецІ­

НОТРИХ

3

ву оплату.

БІльшІй частииl

органічну поживу

,ці

вІдповІдальностІ

виходячи

з ДОСВІДУ НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ-< ТРУДІВНИКІВ БАРИШІВСЬКОГО РА80НУ.

Згадаймо

не

На ртоплярі працюють

Зовсім мало не вистачило нашІй .лан­ цІ, щоб перейти торік за врожайністю нарrоплl 300-центнерний рубіж. Та не Для УІ вирощування

ЛЯНИ,М.

..

поля

РобіТ на картопляних пдантаціях можна

1{Q.1ентйву.

н:й землі насіння дів. Част! дощІ у

І

Компа­

на.

методів вивчення нуклеїно­ вих кислот, доктор хіміч­ них наук К. є. Круглякова проводить досліджеННJt по вuвченню дії інгібіторів на

невелиного

журимося. 295 центнерІв з гектара­ 'Теж ужинок ваговитиЙ. НІ в 10сподар­ ствl, нІ в районІ за останнІ роки стІльки не одержували. Тим часом рІК, якщо можна так вИСЛОВИТИСЯ, не був нартоп­

теплу пори

-:- Бач, яку МаРІ}О Юхимович спокійну, робота

фізико-хімічних

(Фотохроніка

на

цієІ

Юхимович

затори

На знімку: заєrідуюча ла­

вражену

ча­

~БобрицькиЙ.. У його обов' язки входить небага­ то: прийняти l!осени зер­ но, зберігати його протя­ гом зими, видати навеснІ для посІву. ХлопЦІ-механІ­

.

бораторією

нраще повести роботи в нинішньому. Є що

радикальних

цесів.

складовою

успІху.

живе

нець,

доручень.

картоплі

Мо с ква. Пошук ефек­ тивних хімічних засобів 'бо­ ротьби з xBopof!aMu кар­ топлі є одним з раціональ­

посеред

говорить Марко Юхимо.. вич. От з на·сінням ово.. ч;в ще більше клопотів. 110ГО в мене до 20 сорті'в. Завезли з ріЗних куточків Радянського Союзу, отож

ста,не

Марко

ГОСПОДАРСТВУ

лікування

дово­

ран:ше

величка комора, ' І то­ ЧОН БІля неї був за(lС­ фальтованиЙ. Тепер Tyr

яких

ни

Для

питань

СПОД:l!анням

.------------------------------------- ---------------------------НАУКА

озимини,

щення,

гpO~la;!­

номсомолу

площах

Ном!рникам вІН TP~ диться чверть віку. Стояла

адже в цІ веснянІ дні за­ кладається основа під

виконанні

перед

зупиня­

зберігання зерна

пове­

завдань,

раз

диться вирішувати 1 спе­ Ціалістам господар ств,

весну

величних

чя

на

по

тІльки-но ' звільнилися

приrtла­

по гІднІй зустрІчІ вО-рІЧ'

них заВ;lань для членІв виробничих бригад залежатиме обсяг виконаних

раз

стиною

пс>колlнням КраїНи Рад ХХV з'їздом НПРС І XVIII З'ЇЗ;:jОМ ВЛКСМ,

ВІд правильностІ визначе-

ся.

служить

ставлених

турботу •.

ця

По­

робіТ~ майбутній урожай четвер­ IОть ручну працю того року п'ятиріЧКи. А Ників. д.1Я того, щоб був цей Зараз у засІках . з~~рr4 Н>(j,і\ай багатим, треба 1 гається 55 тонн вівса ~ до-бри.ва вивезти, І якість 85 тонн ячменю найвищих ремонту теХf!іни ще . раз кондиц:й під урожай чет. п·ятирічки .. переВіРИТИ, І подбати про вертого року навчання механ:заторсь­ Як зіниuю ока береже йо~ комірник, давиться, них кадрів. Саме так, у го комплексі, у стислі строни щоб не потрапила в зерно неоБХі;(НО виріШИти дуже волога. багато питань, кожне з - Та це ще не бlда.­

НинІшнІ звІтно-виборнІ КО:lІсомольськl збори по­ "липанІ стати своєрІдним оглядом готовностІ юна­ ків І дІвчат до здійснен­

моєї

бу;!уть

у

сы\хx

знайти

Справа чест! комІтетІв комсомолу ШІіlл про­ довжити патрІотичний почин .Тваринництву

порушенІ

дом

проведення

Бать"IВЩИНИ1>,

лозунгами.

no-справЖНЬО:lIУ

дІнкою,

чвертІ ~Моя праuя

вливається

де проходять принрашаються

чається

тру­

але

Чк.'1ало

При-

вести за собою юнь, хто добре навчається, вІдзна­

ТО:\ІУ

потрІбно

ПJlан

виробництва.

турботи,

найважливіша.

з-п:д талого сн:гу. Не вда­ рили б іще морози.

ВІтчизняної

винІв

З5И'ЧН!

думна

якІ

ветера­

номсомолу, передо­

З:\іоже

готу­

належить

вихованню.

ворити

Великої

планІв І соціалістичн~ з000в ' язань. У словах Марка Юхимовича відчу­ вається гор;(іСТЬ ЛЮДИНІ! за справу, якою займаєть.

ється

за­

віЙНИ,

Яка то буде вес.на цьо­ го року? ОдВіЧна тривога хвилює хЛІбороба в пору пробудження природи. Щодня його чекають

гля;!

новлЮються стенди, якІ розповІдають про життя І ТРУ;!Оl!і здобутки 1ІІолодl. Увагу органlзатор!в по­ . закласної роботи, комсо­ мольських ватажків хо­ четься звернути на доБІр І обговорення "анди;!атур HOBOrO сrtладу КО:\llтету комсомолу. Т!льки той

-

роль

них

плакатами,

вати освІчену, І;!ейно-за­ гартовану З:\llну важ­ ЛІ-\ва

на

збори,

голо!!ного

школи

тра;lицlєю

міщення,

народу.

виконаннІ

по-

TI~I втІлюватимуться в життя. СлІд всебічно, глибоко

цІя в 10- В класІ Требу­ хівської школи. Тут КО:\І-

У

.

Тут органІзовуються ви­ ставки літератури. ' вста­

трудової

завдання

стало

прошувати

винна бути висока активніеть юнакІв І дІвчат. ВІд цього залежатиме те. наскІльки важливІ питання l\IОЛЬЦЯМИ І

атеста­

звІтІв

О;щlєю

важливІших

до

І

про-

День проведення звІт­ но-виборних зборів па­ м' ятна подія в життІ ор­ ганІ.::ацН, ножного КОМСО­ мольця. У багатьох шко­

вихованн);,

радянського

Н:ОМІРНИН:

.Комсо­

прожентора,.,

цесу.

фОРУ~іlв

участь у Ленlнсьг;ому за­ лІку «РІшення X.XV з'їз· ду НПРС в життя~, Всесоюзному пnхо:rl по м:сцях революціЙНої, бойової

_

заходи підви­ щення його впливу на хІд

країни І республІки буде пі;lвищення рl!!ня комунІстичного

дІяльностІ

. намічено'

ВIДnO­

СФІОЛЬСЬ'КИХ

нІкул.

вlддю кожного юнана чи дІвчини на рІшення КОМ­

лась

ЕОЇ роботи, трудової дис­

м~дrько-полlтична

виховання

ють рішення XVIII з'їзду ВЛКСМ І ХХІІІ з'їз;!у

Бро­

anТlIBHI учас-

псстановку

вались У

класами,

року,.

1919

ЛЮДИ СКРОМНИХ ПРОФЕСIl1

лІтнІх М­

Важливо, щоб у звІтнІй доповІдІ була дана оцін­

КАМПАНІЯ

яного юнаки І дJвчата пl;1ХОДЯТЬ з успІхами у працІ, навчаннІ, сь;;ому життІ. УсІ класнІ комсо­

огляду

про

роБІт У перІод

* * НДЙВА>І{ЛИВІША

ро­

Hanepe;lO-

ники

розмоВi!l

І

ЗВІТИ І ВИБОРИ У ШКІЛЬНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГ АНІ3АЦІЯХ

ц! полягає в тому, що во­ нн ~Ідбудуться

варшини

ішла

форми

1I,етоди боротьби за висо­ нІ знання та зрззнову по­ ведlнну, янІ ВИНОРИСТОВУ­

лах

прове­

органІзації

метало­

проаналІзувати

пер­

нинІшньому

МD!!ьськІ

зма­

дІяльнІсть бюuо по ПI;JEИ­ щенню успІшностІ І зміц­ ненню дисциплІни учнІв, удосноналенню Ідейно-по-

номсомольських

Особ:ІИвlсть

спортивних

органІзацІях

органІзацІях. дення

загаль­

На зборах у цих клас­

ор­

а

"вітня

26

у

тощо.

НИХ

З

класних

ганlзацlяхl

5

району.

беруть

ганнях, збираннІ лому

березня вони

25

участь

лят,но.,

органІв бюро мlсьюіОМУ лксму ПРИЙНflЛО поста-­ лову про проведенНJ'І звІ­ тів І виборІв У КОМС01МОЛЬСЬКИХ органІзацІях

шнlл

й

ношнlльних заходах: вlй­ CbKOBO-СПОРТИl!нlй грІ .Ор-

з рІшенням вище­

стоячих

а

береЗНlІ

11

житт"

у

нас

-

CTeMn:l>. зроблено

минулого

РО<!

«гаТ'ЧИНСЬКУ1>і

Інши'ми словами,

своєрідну

спеціалі~

зацію.

Прагнемо забезпечити високу вІддачу, ниви 1 в четаертому роцІ п'ятирічки. Для: цього вже чимало зробили. На двох тре.. тинах площІ з осені вН"если по 50 тонн: органічних добрив. Тепер радгоспний загін РОДЮЧОСТі !tИJЮЗИТЬ ПОЖ/і,ВУ на реш­

ry

плантацій. На зимовий період за тра­

зви·

.,:щ:єю, що склалася 8 господарстві, всЮ 1CJ.НКИ ·передавали йому по одній машині.

чайнІ гусеницІ тракторll'l Т-54 на вузьк!.

1'ехнІна до роботи rOTOBa. Насіння заси­

Всього здійснили три МіЖрядних 6б­ робіТКИ з підживленням комбінованими ~Обрива,ми, два ДОСХОДОВНХ боронування профІльними І сітч:астими боронами. На час збирання врожаю ланки ЗНОВ\' об'єднуємо в загін. Роботу проводимо

пали Із з~пас()М. ЗбеРігається воно не,

хватними знаряддями,

з

використанн.ям

хліборобів. зачищаємо,

Площі

замінивши

ме1;О;!У

іпатовськю

швидно

звільняємо.

готуємо

до

наступного

вро­

жаю. ПІдраховано: завдяки rpyr.OBOMY методу час збирання в радгоспі CI\OPO-

механІзаторІв. Ilalll: усі TPYДOlМЇCTкi І1роцеси на садінні тався а півтора раза,

.

погано. УСІВС!If<1 земл" не ВІДЗначає т ь с Jt ~коюсь осо6лизою родючjстю. Врож~йну С ЮІУ ЇУ спорюють своєю творчою пра­ 'ею нащі славні робітники В. Г. Но­

) в, В.

Н. БjЛОКРИНИЦЬКИЙ, П. П.

Про~

jeHKO та багато Інших.

В. БОНДАР, ланковий ~1е:, ..нізованої JlЗНJ\И по Bito рощуванию

.У сiJсьКВЙ~.

картоплі

радгоспу,


стор.

...

березнSI

21

1979

року

ж· иття

HQBE

,*ПОРТ

ГОЛУБИН

8СТАННI СТАРТИ рою традиц і єю стало про­ впершу

неділю

чoro ~

дня

лижних

еВЯ'l'а-змагання гонок

на

Лижня Броварського лісу

покликала

на

старт

6arатьох лижників нашого

!

14<\J11 Н_ИИ .

;~~Ta~K~~cTe~ngp~~~BHa~ ce~ ~

14М По Сибіру І Диекому СХОIlУ. Докумеатиьнl фl .. ьми. И.~ РосіЙСЬkа мо.а. 11І.10 Че.. піонат СРСР а б"аетбалу: .Спартак- ()\ОСIІ08· с:ьаа 06","т.) - .Динамо» (MackBa). ЖIНk. .

дст. сДинамо., сН:олос,., І

сАвангард •. Наполегливою і вапру­ женою була боротьбасе­ ред чоловІкІ в

на

дистан­

18.40 Прем'єра AOKyмeHTaJJbBOrO

ЦіІ 15 кілометр І в . Спочат­ ~y стартував член зБІрно! дст «Динамо" УРСР Ю. Орле,нко, за ним чем­ тон внутрішніх вій-ськ PaДlrНCbKOЇ Арміl серед fOHioPiB О. Терещеико , а чере'з

-

хвилину

тuефlл"му

ОJlІМПІНСЬКИR кур'єр

ГІМНАСТИЧНІ НАДІl

жець обласної ради проф­

1

кова і Наталія Юрченко вважаються на_шuм.u ~O.A.iMniЙ. ськими надіями>.

Любителям гімн.итики добре відоме ім'я Шаnошнuд 'д . ково!, вихованки о ного з nрОВI них тренеРІв KPIIL!HU

8.11адИС.А.ава Растороцького, вчителя Людмили Турище-

вої. Маленька, худен ька НаТаАка має, можна смі.А.иво . сказати, уніка.А.ЬНУ програму. Так, її комбінац!юна брусах - ве.llикий оберт у стійку, великий оберт, псду зіскок . _ . фра . .нцуз&ка газета в ійие са.llЬТО назад

fiе дозволив се-бе оБІгна­

ти . Друге і третє місця з

різницею в 1 ceKYHnY 'BlJtповідио зайняли Ю . Ор­

npoгpa.~y

КО.А.одl.

Растароцького.

еаводу порошково! мета­ .луprіІ Л . Юрченко. Після закінчення ЗМQ­ гань п~еможцям було 1!ручено призи і грамоти.

вчення

була

майстер ВТК

В. ишnндат в

ЗОТОВ, майстри

t

на

Юрч.е.н.ко також

ЛЕНКО і · · О, Терещенко. СереД · ЖіНОК на дист&н­ 'ЦіІ · 3 кілометри найкра­

щою

показує шаnОШНf.lк.ова

3 недавнього часу тренується у Сnеціа.llісти вважають, що Ната.ll/Сй -

· й справжні й та.llант. 3 а (; д ин р!к вона про шлашлях, на який інші гімнастки витрачають · кілька років. Дівчина

надзвичайно гнучка і має чудову координацію. Наеий д ' б· д

у ь,якого, на СК.ІІа н!шого · елемента, вона ви-

трачає .ІІише має

гучних

2-3

тренуган.ня. Поки що . Юрченко ~

тиТУ.А.іг,

та

вел иких змаганнях.

й

еистуnала

IJOl-tа

ще

мало

у

Головна подія, до я·кої готуються

обидві cnOprCmel-tКU,

безперечно,

Олімпіада в Москві.

змаrанн.

ва сучасному етапі. Веселі ноткн.

18..10 18.45 'Сьогоднl У c~iTI». 19.03 ТеJJенарис 'Вlрність ..І».

орrавїаавій, уставов і васелевваt Якщо вам потрібно пров~1'И будь-яю зеМЛ1U!і ро­ боти, з'ясуйте у виконкомІ Ради народних nепута­

тів, чи не проходять на місці намічених робіТ піП· еемні кабеЛЬНІ ЛінlУ зв'язку

J

кому вони належать.

На заміських дІлянках траси пlлземи! ЛініУ зв'яз­ позначені

fCY

замі.рНИМИ стОвпчик·ами

знаками .

Відповідно <Правил охорони л1.н1й

1

попереджу-

.

зв'ЯЗRУ", за­

перджених постановою Ради Міністрів срср в1д

липня 1969 р . М 567, на ВИRонан.ня робіТ в охо­ ропній зоні підземних кабельних ліній міжмісько­

22

і'ОЗВ'ЯЗI\У ПОТРібно одержати письмове погодження ва адресами:

м. Rиів-ЗО, БУJlЬвар

аефон

25-90-64.

Без Д03волу внко}Ш(ому 3 в!Дм!ткою в ордері ви­ робничо! nіm.ниці І ВИКЛИRУ представника підприєм­ ства, яке обслуговує кабельну лінію міжм і ського

Єв'ЯЗRУ, виконання робіТ в охоронній зоН:! ка6еЛЬНQ~ n1нП забороняється.

.

ХУАожньоrо

21.00

За ПОШRодження

кабельиих

ліній міжмІського

теле

1969

р. встановлена кримінальна відпо­

Теm11JВИЙ ВУ30.ll союзних маг1стралєй зв' JlЗКУ 1 телебачеИИJl .N!I 4.

(М.).

16.11І Тва. Jlенlвськ& бl6JIlотека. Останні ",исти і статті В. І.

та

25

березня

1979

року

ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ ВИСТАВКА-ПРОДАЖ ВЗУТТЯ аа участю фірми с Взуття» і взуттєвих фабрик м. Києва. Широкий

асортимент взуття дозволить

підібрати покупку до вподоби. J)aCKaBO просимо відвідати виставку-продаж!

СТУАента _ saочнв-

тика. Дифереицlал

НОТО оркестру.

ченні пуск

«

С

иаТ

фуиіщіt.

21 .85 Вперше на екрані

УТ Р.' АожніА тtJJефіЛьм с, ЗНОо ву Аніскін_.

ЬОГОАН

І і у св Т -.

ПРОГРАМА. УТ

13.116 ДJlК MaJJ.T. СРІбний

ИDЧОJ[.

21.40

І

закінченнІ -

ClUla)l.-

c~i •.

по

новини.

пр.оГРАМА НА ОВЛАСТЬ

8.40, 9.50 2 К.І. ПРИРОlІозна •• ство . • Весняні тості». (М.).

ка. Iнтегровавlст" неперер-

ПО"ОJJіння ЛlOдеЙ-. (М.) .

фуи,кцIЙ.

u... -

Балетна музика. (М. ). 9.20, на 11 .10БIОJJОГI'я Учням ПТ)". ЗаrаJJ,," ЕВОJJюцlя бl'~. ~

8.00

ХУАожиНI фі..... «БіJJа да-·

роуа-. (М.).

сФери . (М.).

Азвl- 21.45 Концерт заиуаеваrа артв- 10.10, 17.00

ста )"РСР В. с.чкlв&.

)

АнrJJійськ а

(М.).

МОВ&'

23.30 ДОІl.ltхова CJlу.ба. 10.40, 11 .40 7 1["'. Музика. Сертll п'ятниця, 2з 6ЕРЕЗНЯ Прокоф ·єв. (М. ). ПР· orPAMA ·цт 12.10 СТУАентам заочннкам. Вища математика. І курс. 18.46 Науково _ популltpний аl- 8.00 Праrpама · .Чи»_ ФОРМУJJа Тейлора, 13.25 ножурнал .ГОРИЗОнт_. 8.40 riMHacT\lka. . ОСНОВИ марксистсько _ ле17.20 для школярів. ЗелениА 9.05 )'.1ІJoблені вІршІ. нlнськоТ етикн. морааьи. ВОТННК. 9.85 ХУАО.нIЙ фі",,,м с! табоВl основи ШJJЮбу і сІм 'і. (М.!. 18.00 РеспуБJJlканська фІзикаІ без тебе-. 14.15, 17.30 Д ., я тих. хто ВС:ТУ. математична шкала. Мате_ 10.116 канцерт Пі.нlчваrо росіІ· пав до вузів. Фізика. Елек• Соціа.1ьниl

18.15

партрет

кааеll-

чого об SАианнк fkOn- . Передача 4.

cКlHe-

тиву J)bB!BcbKOra вироб ни-

матика і бlОJlогія. Переда-

18.30

ча

2.

Тмепоет

на удариlй ,БУАОо

8і. БУАівннцтва

молочноrо

комбінату. М. БалтІ ОАеськаї областІ; J). Бетховен. сШамандсь.1

приготували

СЬkоrа · іІаРОАната хору. Па

14.30

заk\нчевиі

- . вовинв.

Новини .

14.50 ДокумеНТUWlиlтеJJефl.1lЬ"

До

18.05 18.35 18.43 19.00 19.05

для

-

Екран

лікарю.

21.00 21.35

Знай

18.00

поnіТИ'lивl оrлк-

-

.а.ач А. Каlерзи.,. ПРе.. 'єра багата~рlйвоrо ХУАОJIIн"ато те .. ефіJJЬМУ «)Кан-КріСТоф» . І серія.

Праграма

.Час».

.З піснею по ЖИТТІО-. Всесоюзинй теJJекоикурс .. о-

Іикаиавців.

20.00 20.15 21.00 21.40

Ін-

-

формацІЙНІ. ІВПУСК сСьа-

то",нl у Сlіті».

.ПРОГРАМА УТ 10.00 · Н08ИВВ. . 10.20 ЕкскурсІ •• а І,ше

(М . ).

ХУJlOжнl1І фільм «Ще про любов-. (М.).

вокаЛЬНО-інстру-

ментального

мулspl,

23.40 ДовіАкова СJJУ.ба. .

PeдaKT~ Є. Н. ФЕДЯН.

2.

тЄCJtЩJI,

'!'ОкарІ, cJtJOcapi-саитехв1хи, rазо­

та 1вформацlї иаселения.

БроварськоМу досJIlдво,експернмеитальному заводу

'ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ: старШИЙінжеиер вІддІлу технічного контролю, стар· ший інжеиер-иормувальник, иачальник постачавнJI, 1вжевер ' по поста'l8ВИЮ, майстер деревообробноrо

ввробввцтва.

Адреса заводу: тел. 19-588.

до до

м.

Бровари,

вул.

Н:утузова,

Господарчий

Броварського

ДирекцlJ1.

з

20

ПО

30

даж

ПJlеМПJ8Хорадгоспу сБроварськИЙ.

ка, завlдytCj'ІИЙ. реммайстернею.

міста Бровари в

село Рожівку: СJlужбовим автобусом. Дирекція yвtBepMai'Y .

виставці

штучних

ДирекцІя.

ПОТРІБНІ: електрини 11 - V розря·

виставку-про­

в

дів,

бyxrалтери,

широко­

му асортимеНТlпредставляються р!дкі та пастоподібні миючІ засоби, пральні порошки для ви­ робів з натуральних та

cehpetap-маlПВИiст­

на постійну роботу '

1979 р.

МИЮЧИХ

тканин.

ДирекціJl .змішторry.

ДИТJlЧоrо

тринотажу

змішторгу

березня

синтетичних

На

верхньоrо

290

засобів.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

з

БроварСЬКій фабриці

магазин

по вул . КиївськІй, М

57.

ДирекцlJl.

ІОПаиовв1 броварча~1

17-00. 14-00.

проводить

Доставляют.ьсяпраціВRИRН

аисамБJJВІ

'ПJJамя-.

25 хоп. за rOJlOBY, 5 коп. за rO.llOBY_

бyxrаJlтер,

pas

електрозварники, моитажники, формувальники, ар· матурники, мотористи бетономішалок, різноробочі. Звертатися В бюро по працевлаштуванню та ін· формацП населення на адресу: вул. Гагаріна, 15. райвиконком, З-й поверх. ' Бюро по працевлаштуваввю

РАНОНУ

19-3-74.

ІОНВ:ІІ

На підпрнємства 1 будови міста Бровари ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ:

прий­

добових· курчат JlЙЦеиасиоІ' породи вартістю:

14-00 12-00

Дп.

Обчислення ПОАВ і йннх Нітеrралlв. Замlиа змlНИ\lХ в ПОll8і йннх інтеrралах . 19.00 1 курс. Вища математика. Вправи иа обчисления под. вІйних інтегралlв . Вправн на замІну змінних . Вечірня казка . (М.). Київ _ мІсто мое . С. Рахманінов. Прмюдlt.

прохав­ мней прв·

КиТвс"кий

умій.

(Єре- 23.10 Концерт

lан). Па закlнчеииl

нк.

І

технікІв. (М.). Екран студента - SaJ)ЧНИК'. 2 курс. Вища математика.

'Сьа.то",ні у світІ». Весвяввl етюд. .ОбllнИ, або сутичка .вв....ринl.» із ЦИlUlу .Спад· koeMui Мао». А.тар і ве-

"ОАИХ

ПлeJIПТпорадгосп еБроварський.

щосуботи з

.Лlкар-

ські алергІчні аrраИУJlОЦИ. Т03И і гемолітичні анеміі. Прафlлактнка алергії вl,ІІ ",іхІІІ». (М . ).

~I.IIKpHTT.

тн.в. IІУ3ВКН АОІІЯ .&lтеА. Москва І МОС&lІlІчl. сХочу 1С8 аиатиl».

дучнl

20.05

1 Kr живоі І!аги вище середньо! відгодованос­ 1 крб . 64 І\ОП . , серед.ньоІ BinronoBaHocTi 1 крб. 37 коп., нижче середньо! вlдгодованостl 1 крб, 02 коп.

Вlдпуекаються КУ1''Іата щооереди 3

Розв ' язанн"

заАач. (М . ) .

16.45 ААреси MOJIO)l.BX.8cecolOSBoro 16.15 15.45 АБВГДеЙка. (М.). 17.15

Оплата за ХУДООУ проводиться по державних за­

ВІДПУСКАЄ НАСЕЛЕННЮ

традииаміка.

14.45

сТоil caМJIi ГОJJ08чеНkО». 15.43 Шаltава ш~аJJа. 16.15· Порт СхІдни..

В пень зnачl худоби, в ПОРJII,!lRУ зустрІчного про­ дажу, . відпус.Rаються КОМбіRОРМИ: . за 1 кг живоІ ваги 0,5 кг ком6інормlв.

старший бухrалтер,

На Аобраиlч. JI.lтиl 21.СО Програма .Час-. (М . ).

20.45

.ННХ функцІй. К",асв інте-

ДО ВІДОМА ГРQМАДЯН РАНОНУ

Дзвонити по телефону:

r.

8.10 Наукова - ПОПУЛЯР\lI філь. ми .Дерева Із •'наком .плюс-, .1 ШВИАше, нІ •

По заКIН· 28.13 КиtIlWВНВ.

і

Радгосп Ім. - Нірова щоденно, крім неділі, має худобу lJi,!! населения.

-

18.80

М.СІ'

Шевченко. сМаl· мичка_. ІОтерц урн и І театр. ДОllументаJlЬІІI фIJJЬ". .ПраIlЮЮ на РозпаАСЬКіil~1 'Xl!.aHiKa коханни .у"'нЦІ МОЛОді жної-.

11.15 L

Диферен-

РОІІИ. Передача

вІдсортоваиІ mвВИICJI -

apoc'l;O-

kосмічного

ШИЙ cekpeTap Кременчуцькога міськкому КомоартіІ )"краlни М. Г. K03eHkO (ПOJlТaJlCька об.1lасть). II.J5 ДЛЯ мал"т. СрібlnlЙ Азвl· ІІО.ОК. 18.18 соціал ыІl портрет KOJJC50 тнву J)bBiscbKoro lІиробиичага об'ЄАнання .Кіи~ СКОП» . ПереАача О.

Інформаційний ви- 21.00:3 НОІІНХ o-зIЙ. М. "у.'..

сУкоопторrpeКJtама~..

иесортоваи1 по статі

lІоєи.і ру.

цlЮllанкк параметрнч· во заАаннх ФУВkцIЙ. 19.00 2 курс. Внща математн-

ДИреКціJl радrоспу ім. Юрова.

24

Рік .еnертиЙ, У)l.арниА. В оереАа.1 бере участь перо

ІІа. І курс. Внща матема·

Грованих

Ласкаво просимо до Броварського коопуні­

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ! У Броварському коопунівермазl

13.20

cyc.. "'ьcnOM....ao Гра. вlОЛОН.eJlіст В. 'Іеро

(М. ).

льму

вермагу.

за тІ -

груnня

",Jc:твчвИJI

Програма сЧас_.

позиuії, скриньки, тарелі, кухлики, куманиі; зі смаком пошиті вишивані вироби та багато інших речей на згадку про ае знаменне свято.

15

дер.а.неІ,

~,y )"РСР І.. т. , Ше... енка 1979 року. 11 .... WкlJJьниl екран 8 м. ФІІика. Усоlхи СРСР в ос-

21.М rOAHHa Велнкоrо снмфон!ч- 20.00 Вечірна каЗІІа. (М.).

коопуНіве.рмагу

купочних цінах:

ща.льність .

вото 111но. (м..). 12." СТУАента.. _.... Вища математи.а.. 2 курс:. ОсНОВІІі поватта теорlУ АвфереицlаJJыІх р і IlНИН,," 13.25 Нау.о•• А КОllуиіsм. НаУllове упраРln. соцlа·

«Жан-Крlстоф_ . 4 серік .

вас, дорогі Арузі, святково прикрашені сюр. призні набори, сувеніри, виготовлені народ-_ ними умільuями: барельєфи, скульптурні ком­

,в'язхуУказом Президlt ВерховноІ Ради урср від

JlaJgeaT.

робlТИН'Іorа к.. аеу, ІС"ОТО раА.НСЬ"ОТО Ha!НI:D.Y. (м..). 1~.10, 17.00 lеп&Нс"аа .. ~.a. (М. ) . 11.40. 11 .50 • к". Батаllік, . ОХОрона рос"'.н ва .ем .. і. (М.). 1'.46 Концерт майстрів 11 .81 Eqt.. наУIІО80 _ ВОПУ.1lIl1lтєнn Бі.,орусіr.

.

м. RозеJlець Чери1rівсьхоІ. оБJlасті, BYJl. НОМСО1І0J)ьська, 10, теJlефон 2-14-73, вироБВJl1lа діJlЬВИЦJl ~9.

Cyc.nl..ЬCT_ _ партІ.

sиаllCТSO. КПРС

19.50 РаАЯНСЬКНЙ Союз очи .. а зару~IJКНИХ гастеЙ. . 2005 фІ . Прем єра баrатосеРlйнага

На честь знаменноідати 325-річчя воз· з'єднання Украіни з Росією прашвники Бро­

Шевчепа, 18 (ТВСМ4), те-

то... рух. (М.).

11.10 )"чв." ПТ)".

ае..• 18.00 Екран

НА ЧЕСТЬ ЗНАМЕННОТ ДАТИ

варського

feu.

J)eHIHa. (М . ).

PATAm 18.46 СРСР. OToxpOНlxa - _ _ _"І' _ _СПОРТУ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.... _ - -----____ _ _ _ _ _пІсні». ________

sальними

ПРОГРАМА НА . О&.nАСТЬ

.... Н&ІІІ и.... (М.). '.40,,'.40 8 L1. ФI,.к&'

18.15 Канцерт K~apTeтy нараАИИХ ІнструмеНТІ. ,Сказанни».

На знімку: на тренуванні Н. Юрченко і Н. Шапсш· н.икова (праворуч). · . ТАРС (Ф

До уваrи керівників піАпрнвисl'В,

:r.Inrl

І ....

.011. кнрі.-. 14.11, 17.30 Д.1І. тп, ХТО вступ.. І" оо І фар а II програ •• 17..10 )"лlOбленl віршІ. АО 8узі8 . Математиа •. Пер_ о. н м Ц на 18.00 J)енlне"kI,!Й уиі.ереt тет BJc:Ba (м.). сАктуа"ьна "амера_. .. іл.Йонів. «Бачити перс-с 14.43 ХУАа!кВіl фl .. WI 1з субти. 11.30 ~~:tМе-еК~~::~Т сМа",давпекТ1І'ІІВ-. Про аеобл.нllоетl трамв сСофі. Грушка». 20.03 Міфн і діliси!ст ••

~

~EKin» назвала ~cвiToвиM рекордом вид'Jвищності». Ду-

жеск.іадну

&(Ібраиl.,

~твстп )"РСР І. &увіноТ. По з..жчен81 - .01lllВIІ.

СКlІlтнн, Баш.

СOllluістнчноrо

Чудових гімнасток дам відома ростовська ШХОМ, кращі nредСтавн.иці якої _ lб-річна Ната.А.ія Шапсшни-

перемо­

спілок, начальник змІни ваводу порошкоspІ мета­ лургП М. Н:олом;ієць. Лі­ дерство спочатку захопив .динамЬвець, високий' темп lПіl{тримав О. Терещенко, 8.'1е на третьому колі броеаl'СЬКИЙ спортсмен впев­ нено обіЙШОВ СУ'Перників

2!1.4і На

'.48

призн

ааводу .

-

:!'І.ОО R9o!1laмa еЧ"». (М.). 21.31 твор ••1 вечір аацуас.оІ

ЧЕТ_ЕР, 22 БЕРЕЗН,. П·РОГРАМА ЦТ а.еа П~rрама сЧк». l'І"васт.ка. 8.оа 8i ... ryuirbc., сурма.,1 8. . ХУАоавlЙ фIJJ"М сЗlраи з.lнюютloC.». ".46 СЗ ",JDбoIl'ю Аа вас маpUI БІ.IDУ". ФIJJЬМ-kОllцерт . .L По зnl Н'Іевні - НОВ.И..

аJ.cля Міжнародного жіно­

~a

сАкт),U"иа а. .ера" •. O~Jll>НO: uaoraal8MI

.... )" cstтt "узвn.

[K~AH

на заводі плаСl'мас nоб­ ~едення

І.... I.~..c....

UI.3!'

прибираЛЬИИЦJl ничих

вироб-

приміщень,

В8Jlтажники.

Звертатися за адресоЮ1

ВУЛ.

Степана

РазІна,

7.

відділ кадрів. . АдміністрацІя.

I~~:;;~~:;~E;;::-:;;H:;~;;:::~;::o'-I~;і~;~:~л:~'l#:IІ;~~~;:;;~;~~I~~~:~.~:~;;~;;~~:.~~~: ''1-' fя~~~~~~-і ------.-4 Совета наро.l1""'Х аеПУТ8'М)8 Ки@вскn1l t>l'\ласт.,

Газет, .",.о.l1и, В8 vкраинском ",,,,ке.

11.

вУlІ.

БРОВАРИ.

КиТае"....

11k.

Анта

..,смоУ

мІсцевого

роботи,

РЗАіомсмення

-

фотокореспаНАевт,

193·18: . BiUi.1il - 19·4 ,(;1,

праllвело.остl,

Обсяг

-q,,~~~~~,~~~-~,,~~~~-~~~,~~~~~##,,~~',~~~~~~"~~'~"'~~',,~rl

~eKC 61964, 5роварськадрукарня Київського 06лупраВJIЇИlill в справах ВlІ.4а~нИJiТВ. поліграфііі кннжкової тор,іljДl, By'J1. Квїщ.ка. ам.

., . ,

0.5 Фо!) .. а";

rазети .ПраВАа>.

Зам. 1576-11.320.

#46 1979  
#46 1979  
Advertisement