Page 1

РІК ВидАННЯ з!-й

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАPlТЕСSlI

JIt 46 (3198) ВІВТОРОК

20 KBIТfIJI р.

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЦІва

t

2

коп.

~..,;""oC'C'oC'oC'C'oC'C'_

ЗАХJIИХИ ЦХ ХПРС ДО

ТРАВНВ

1

1. Хай живе 1 Травня - день міжиародно'і солі­ дариості трудящих у боротьбі проти імперіаJJiзму, за мир, демократію і соцІалІзм! 2. Пролетарі всіх країн, вднайтеся!

Хай живе марксизм-ленінізм вічно жнве інтернаціональне вчення, прапор боротьби трудящих

3.

усіх країн протн імперіалізму, за перемогу соціаліз­ му і комунізму! 4. Хай жнве у віках ім'я і справа Володимира Ілліча Леніна!

5. Комуністи! Будьте в аванга.рді всенаРОАІІОї боротьби за втілення в життя рішень ХХІV з'їзду КПРС, виступайте активними оргаиізаторами і ви­ хователямн мас! Показуйте приклад у праці і гро­ мадському житті!

6.

Трудящі Радянського Союзу! Всі сили на здій­

~lІеиня історнчних рішень ХХІV з'їзду КПРС, на успlшпе внконання завдань дев'ятого п'ятирічного плану!

Вперед, до новнх успіхів У комуністичному будів­ ництві!

7. Слав.а великому paд~HCЬKOMY народовІ, будів­

ннкові комунізму!

8.

Хaji живе героїчний робіТНИЧНй клас

про­

-

відна снла в будівництві комунізму в СРСР! 9. Хай жнве героїчне колгоспне селянство тнвннй будівник КОМУНізму!

-

Хай жнве радянська народна інтелІгенція актнвций будівннк комуністичного суспільства!

10.

ак­

-

11. Хай живе союз робітничого класу і колгосп­ ного селянства! Хай міцнів непорушна ідейно-пол1'lична~дність радянського суcn1льства!

12.

Хай вічно жнве і процвітав братерська друж­

ба народів СРСР велике завоювання ленінсько'і нац.іOlli:альної полі'rИКН КПРС! Хай живе Комуністична партія

13.

Союзу

-

трудящих,

Радянського

бойовий авангард робітничого класу, всіх ПОJ/ітичний

вождь

і

організатор

радян­

ського народу в боротьбі за комунізм! 14. Хай живе велика непорушна вдність партlі і народу! . 15'. Хай живуть Ради депутатів трудящих­ справді народнІ ор,ганн владн! Хай розвивається і міцнів соціалістична демократія, зростає актив­ нІсть' трудящих в управлінні державою!

16. ТРУДИЩі Радянського Союзу! Беріть ахтивну участь у виборчій кампaиlІ! Проведемо вибори до Верховних Рад союзних, автономних lреспублік і міс­ цевих Рад депутатів трудящих під знаком мобілі­ зації усіх сил на виконання рішень ХХІV з'їзду ІШРС! Хай живе і міЦНів випробуваний життям блок комунісТів і безпартіЙИИх! 17. Хай жнвуть радянські профспілки - школа управління і госП(щарювання, школа комунізму!

18.

Хай живе Ленінський комсомол

вірний по­

-

мічник і резерв Комуністичної партії, передовий за­ гін молодих будівникІв комунізму!

Комсомольці, юнаки і дівчата! Наполегливо

19.

оволодівайте марксистсько-ленінською теорівю, ви­ сотами науки, технікн і культури! Будьте в перших

рядах борців за успішне виконання рішень ХХІV з'їзду КПРС!

20.

Хай живуть радянські жінки

-

актИВні будів­

ники комуністичного суспільства!

Радянські воїниl Добивайтесь новнх успіхів у бойовій і політичній підготовці, будьте пильнІ

21.

і З.J,Вждн готові відбити будь-яку агресІю!

28. Працівники промисловості і сільського госпо­

світу на основі маркснзму-ленінізму і проле­ тарського інтериаціонaлJ.ЗМУ! 44. Братерський привіт народам соц1алістиtmих країн! Хай розвивається і міцнІє світова сощ.аліс­ тична система історичне завоювання мІжнарод­ ного робіТничого класу, вирішальна сила в aaтнlM­ періaJJiстичній боротьбі, оплот миру і соціального

кації і комплексної механізаці'і землеробства і тва­ рниництва, хімізації і меліорації земель!

зміцнення: дружби і вдності, за дальший розвиток братерських взаємовіднОСИН! Будьте пильнимн до підступів ворогів соціaJJiзму!

треби .народного господарства в перевозках. Напо­ легливо поліпшуйте обслуговування населеИIIJI! 27. Трудівники села! Наполегливо боріться за

успішне виконання рішень ХХІV з'їзду КПРС по дальшому розвитку всіх галузей сільського госпо­ дарства.

дарства! Зміцнюйте матеріально-технічну базу кол­ госпів і радгоспів! Актнвніше втілюйте в життя проrраму Іитенсиф1каціІ виробництва електрИфі­

29.

30.

Труд1виики

сільського

rocподарстваІ Раціо_­

нально використовуйте кожеи гектар сільськогоспо­ дарських угідь, пlдвищуйте ПРОДУКТИ'виість техніки,

добивайтесь високої якості веСИЯЯQ-,польовнх робіТ!

31.

Працівники торгівлі, ГPOMaдCькorO харчуван­

32.

Трудящі Радянського Союзу! Боріться за ко­

ня І комуналыюпобутовогоo господарства! ШДВИІЦУЙ­ те культуру обслуговувания РадJDICЬКИХ людей, пов­ ніше і краще задовольняйте їх зашпи! муністичне ставлеиия до праці! Вclлsко змJ.цвюйте дисципліну і організованість! Свято береЖіть і при­ МНОжуйте суспільну власність!

33. ТрУДЯЩі Радянського Союзу! Неухильио під­

вищуйте продуктивністьпрацl! Здійснюйте комп­ лексну механізацію і автоматизацію 'виробництва!

Оволодівайте

економічними

і

иауково-технічними

знаннями!

34. Працівники наРОДНОГОГОСПОдapє'lва! БоріТЬСJl за виконання державиихпланів з наймеишими тру_. ДОВНМИ і ма'l'еріалЬRИмизатратами, иеухильно до­

деРжуйте режиму економіУ, повиlше внкораетовуйте внутрігосподарські резервн!

35:, ПрацІвники народного гocpoдa~a! Вдоско­ налюите планування і управлlииs евовом1кою! Під­

вищуйте культуру ,внроБIDЩ'l'Ва, ПIRpUlе ttiqювaджуй­ те наукову ор,ган1зацію праці, передовий ~iд, про­

ДYlmtBHO виКористовуйте

кожну

часу!

XВВтDlY Робо'lfOГО

36. Радянські вчені, KOHCТPYК'l'Ogl, llDКeнepн.·, "ех­

нікн і раціоналізатори! Активно Вn.1lJOЙ'1'e в жи'fТЯ

поставлені ХХІV з'Уздом КПРС ~B по Вриско­ реНlИЮ haYRobo-технічного проrpeefl'Вclляко ;Jміц­ нюйте _зв'язок иауки з вироБНllЦТВtllllI. Швидше ..,пр~­ ваджуиже в народне господарство Н8Йиовіцd досяг-

.

неШІЯ інауки і техніки!

.

37. Слава радJlНСЬКИМ ученим, конструкторам, ін­ женерам, технікаМ і tJобіТВИК8М, які. відкривають нові горизонтн в освоени1 КОСМlчн.огопPQC'fopу!

Слава доблеснвм радЯнськнмкосмоиавтам! ДіяЧі літературн і мветецтва, nPаЦ1вииии культури! ВНСОКО неelть Dpaпор партійності і народ·

38.

ності радянського мистецтва, віддавайте всі сили і

здібнОСті внхованию БУAfВИИJdв кoмyиtзму! 39. Працівники освітн! Вдосконалюйте народну освіту і комунtСТИчне внховання підростаючого по­ коління!

40. Працівники охорони здоров'я і фізичноJ куль­

тури! ·ПолlпшуЙТе меднчне обслуговування населен­ ня! Активно впроваджуйте фІзичну культуру в по­ всякденне життя радянських людей!

41. П1оиерн і школврі! Палко любіть Радянську Батьківщину, добре вчіться, оволодівайте трудовими

навичками! Готуйтеся стати активними борцями за

Трудящі Радянського Союзу! Успіх виконаи­

42. Братерський ПРlUUт комуністичним і робітни­ чим партіям бойовому маРКСИСТСЬКОо-ленtвському

22.

ня головного завдання п'ятирічки

вищення добробуту

народу

на

-

значного під­

основі

могутнього

пІднесення соціалістичиої економіки в нашій самовідданій праці! Шнрше розгортайте соціаліс­ тичне змагання за здійСнення нового п'ятирічноrо плану!

Слава .иередовикам і новаторам виробництва!

23.

ПрацівЮПm промисловостil

Боріться за вті­

лення в життя рішеиь ХХІV з'їзду КПРС по даль­ Шj)МУ

розвитку

і

зміцненню

інду~тріальної

могут­

справу Леніна, за комунізм!

авангардові

24.

ПраU,tвники npoмисловості! Збільшуйте випуск

ПОВНіше враховуйте запити радянських людей! 25. Працівннкибудївництва! Боріться за уoпlшие здійсиения поставлених ХХІV з'їздом КПРС завдань у rалузl кцniтальиоrо будівництва! Підвищуйте якість і знижуйте вартість будівельних робіт, при­ скор~йте введення в дію нових вироБНИЧИХ потуж­ НОС'1'ей, житлових буди.нкlв та об'вктів культурио­ робутового призначення!

26.

Працівники транспорту і зв'язху! Вдоскона­

ЛЮйте і оснащуйте транспорт і зв'язок сучасн.вми

техвlЧВвмilі засобами!

пoВнtiпе

задOВOJlЬНJlЙТe-ВО--

робtmичого

класу

і

всіх

трудящих,

стійким борцям проти імперіалізму, за мнр, демо­

кратію, національну незалежність і соціалізм!

43. Хай міцнів єдність і згуртованість комуністів

прогресу!

45. Трудящі

Вище прапор

соціал1стичиих

краін! Боріться за

пролетарського

1нТериаціонaлJ.зму!

'46. Трудящі. всІх краіи! Al\тИВніше боріться про­ ти агресивиоі політики імnерJaлlзму, за мир, демо­

кратію, національну незалежність і соціалізм! 47. БратерсьRИЙ прнвіТ робі'ПІИЧОМУ класові капі­ тaJJiстнчннх краІн, ЯRIIЙ самовіддано бореться проти

монополістичного капіталу, за політичні і соціально­ економічні права ТРУДЯЩИХ, за торжество соціаліс­ ТИЧІІІИХ ідеалів! 48. Палкий привіт народам, Я!Id скниули кайдани колов1ального гніту, борються npoIfИ lм.періаJJiЗМУ та неоколoвlaJJiзму, за зміцнення незалежності, за вроrpесивиий шлях соціального розвитку! 49. Палкий привіт иародам колoиlальних і залеж­ них JCP8Jи, ак1 борються проти імперіалізму

му, за свободу і иаціональну незалежність!

50.

J

расиз­

хай мl.цв1є і йде від перемоги до перемоги

могутній еоюз революційних сил ..:.... свlТОВОі систе­ мн соціалlзму, міжнародного робlтничоrо руху, бор­

ців за шщlовальне і coцiaJlыlle визволення народів!

51.

Бpa'fерський привіт знемагаючим

у

тюрмах

і фашистських кат1вИJIх мужнім борцям проти капі­

талl,стиЧИО1'О і колоніального рабства, народів, за ~алізм!

за свободу

Свободу в'JIЗИJIМ капіталу! Б~ полум'яний приаіт героІЧНQМУ B'eтHaMCЬ1tOIiIy'нapoдoвt 1 його бойовому aвaиrардо­ ві - ПВVr1t,труДJIЩИХ В 'втиаму , муЖнім патр.fотам Лаосу і ка.бі)jf.Жl, безстрашним: борцям проти агре­

52.'

Clі aмepllКltlJcькoгo імперіалІзму, за свободу і иеза­ лежи1сть своlх;краІн! 53. НаРОР світу! Рішуче вимагайте від Сполуче­ них Ш'l'атta Амери,ки припинення варварськоl війни вlндоквтаl, -вОвиого і беззастережного виведения

зП"д~В'єтиаму, Лаосу 11IЙськСЩЛ· та Іхніх сателітів!

і

КамбодЖі

всіх

.

РУКа гen._ Індокитаюl

54.

H~ tвiTY! Зміцнюйте coJJiAapHiCТb з спра­

ведливою БОротьБою арабських народів! Вимаrайте арВпиНeRIIЙI;афЄclі lз.раІлю на Близькому Сході, ви­ веденняізраІnьських військ з окупованих арабських територій!

55.

'

.

Нароі\И арабських краін! Зміцнюйте єдність

і згуртOВ8iнlсть

у

боротьбі проти імпеplалістнчної

arpecii!

Хай живе і міциів непорушна радянсько-арабська дружба! . 56. Народи ввропейC1>КllХ кра'ін! Активніше висту­ пайте за перетворення Європи в континент мІцного миру і мирного сnIвробіТИlЩтва держав! Будьте ПНЛМlими до підступів сил ре_ціУ і реваншизму ворогів розрядки міжнародноУ напруженості! 57. Народн світу! ВИJИагаАте заборони усіх внДів

ядерноІ, хІмічноІ і бахтеріwЮгtЧІНоІ зброn Борітьси за загальне і повне роззброввия, за зміцневия між­ народноІ безпеки!

58. Хай живе ленінсыкa зовнішия політика Радяи­ ського Союзу ПОJJiтика миру 1 дружби народІв, згуртування вelх сил, які борютьси проти імперіа­ ліз.му, реакціl і вІйни! 59. Хай жнве і міцніє Союз Радив.ськц CoцiaJJic­ тнчних Ресвубmк оплот миру і дружбн народів! 60. Шд врапором марксизму-ленінізму, під керів­ ництвом КомуністичноІ паpttl вперед по леиІн­ сьвому шлиху .до пере"оги комунізму!

..................•••......•...........••.....•...•...•.••••• .......... ЦЕНТРАЛЬНИЙ НОМ/ТЕТ номун/с'тичної ПАРТІЇ РАДЯНСЬНОГО союзу ~

СВИТ0 комуністичної праці

ності _країни! Наполегливо ПіАВищуйте технічний рівень і ефективНіСТь суспільного виробництва! і оновлюйте асортимеит товарів !Народного спожи­ вання, поліпшуйте якість і знижуйте їх собівартість!

.. ycboro

Колгоспники, 'робіТНИКи радгooпtв, спеціаліс­

ти сільського господарства! Збільшуйте виробни­ цтво зерна, м'яса, молока, бавовни, цукрових буря­ ків, картоплі та інших сільськогосподарських про­ ДУктів, поJJiпшуйте їх якість, знижуйте собівартість!

Хай живуть героїчні Збройні Сили РадЯІНСЬКОГО

Союзу!

РОВУ

19'11

Натхненним ної праці

1971

року

святом

став

-

день

День

колектив­

17

квітня

Всесоюзного

комуністичного суботника. З усіх кінців краУни надійшли доБРі вісті

про «Червону суботу».

Особливе

8

мільйонів карбованців, машино­ будівники Хабаровська виготовили в це.Й день кілька потужних ДБИ­ rYHiB для морських теплоходів. Поруч з молодими робітниками на Алтайському тракторному заводі

піднесення панувало в цехах мос­

Іпра,цювали

ковського заводу іменІ Ленінсько­

н:сти.

го комсомолу

!Дення

-

сylбoтника

ветерани,

Колектив

КОМУ­

іпіціатора прове­

пустив

цього

сільськоrоrосподарства.,

року.

над чотириста «l\fосквичів»

-

По­

та­

кий додатковий вклад автозавод­ ців у фонд п'ятирічки. ТРУДЯЩі '. КifЄва'1шдали продукціі майже на

45

машин

старі

'п.ідпривмства ви­

для трудівників

,

заводу «Червоний екскаватор». П'ять машин виготовлено із зеко­ номлених матеріалї1В. Достроно­ вим спуском на воду рибальсько­ го тралера

ознаменував

комуні­

стичний суботник колектmв заводу «Ленінська кузня». Близько 200 мотоциклів випустив У цей. день мотоциклетний завод. СОТНі мет­ рів тканин понад план дали ткалі Даринц.,кого шовкового комбінату. o-у,царQQМу npoйшло свято пра­

виблискуючих свіжою ~ фар­ бою e~CKaBa;TopilВ зiiЙШJJи з конвей­

ців tншИіС~ і селах 'У'країНН.

єра

внесщ['

15

складального

цеху

одного

з

найlбілЬІШИХ fQиfй~сЬRНОС піїіАПРИЄМСТВ

МіЛЬЙQНИ

радянських

17 'квітни

8клад

дев'ят<іі П''''тИІР1'tНИ.

людей у

фонд

{РАТАУ).


Або такі

ArimnYHkm...,

ЦЕНТР

АГІТАЦІИНО-

МАСОВ'ОЇ РОБОТИ Коли

вечірні

сутінки

каються над 3ази,м'ям, з різ­ них його куточків поспішаЮТI> у центр села виборці. До агіт­ пункту. Останнім часом тут особливо людно. документи з'їздів паРТІІ, підготовка до виборів викликали у трудівни­ ків сеіІа великий інтерес. Ви­ борців цікавлять величні на­ креслення рідної партії, остан­

ні новини в нашій кра:Їні

f

13

за

вій

п'ятирічці.

відділка

Уважно

в но­

Чимало

слуха­

там,

гостинно

відвідувачів,

відповіда­

ють

питання,

виникають

що

понад

років

50

перекон­

творчу

і

матеріали

роботу

сільська

піСJJЯ

бесід

XXIV З'ЇіЗД НоМ!ун:,стичної партії РаIДіЯНСЬКО,ГО Союзу, IЯНИЙ за'нІнчив'ся в МОСНВі, став найяскравішою дємо.нстрафєю інтерна:ц:о'налыlїї солі,дарності РЕОвслюціонерів у'сього світу. Уже сам факт ПРИСУТіностl на ньому 102 зарубlЖНИХ делегз..фЙ з 91 нра'fНИ юворить про зростання всесвітнього визвольного руху. НіНОЛИ ще на з'ї,з-

в ці дні розгорну­

агітаторів

висту­

пають самодіяльні артисти, котрі відзначені нещодавно на

районному

огляді

художньої

ди

самодіял ьнос ті.

Передви,борна

кампанія

3

кожним днем набирає все шир­

чекіс­

шого

тому

розмаху.

Д.

загинули .від рук куркулів.

КАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський

кореспондент.

у них, дають консультації. Ци­ ми днями сюди завітали моло­

ді виборці, які в цьому році голосуватимуть вперше. Відбу­ лась

не.вимушена

розмова

Евдокія

про

цює

право обирати і бути обраним, порядок

в'язок

голосування,

кожного

громадянина

радянського на

її в колективі як сумлін­

рі­

ну

шення з'їздів, відзначити вибо­ ри новими успіхами у навчан­ ні

доходити

до

Евдокії Василівні і обра­ ли

місl~Ю

прожирання

депутатом

. Ради. Це

кож­

ного виборця, охопити політич­ ним ВПЛИРОМ всіх без винятку трудівників відділка. Домови­ JJИ,СЬ про посилення роботи І! бригадах, серед тваринникір,

по

активну

громадського

життя підприємства. На минулих виборах до міс­ цевих Рад ви60РI~і ви­ явили високе довір'я

і праці.

я.к

трудівницю,

учасницю

Та робота з риборцями не ви'!ерпується в стінах агіт­ пункту. На черговому семінарі агітаторів присутні обмінялись думками,

на

заводі торговельного ма­ шинобудування. Знають

про обо­

відповісти

Гриценко пра­

нормувальницею

виправдує

районної

довір'я з

вона

честю.

На фото: депутат ра-. йонної Ради Е. В. ГРИ­ ЦЕНКО.

'Фата ,В. ЛО~loQТ'IІЯlка.

грома­

дян.

Вже не раз побурали двадцятих ат ках агітатори О. ВершаНСl>ка, О. Риженко, П. Супрунюк, Н. 3елінська та інші. Вони прорели змістовні бесіди про завдання, що іх по­ ста.рив ХХІУ з'їзд КПРС перед сільським господарстром, зокре­ ма по підрищенню врожайності рсіх культур, зміцненню кормо­ вої бази тваринництва і підви­ щенню його продуктивності. Почалося глибоке рирчення Ди­ ректир з'їзду по норому п'яти­ річному плану. 3 мехарізатора­ ми цю роботу реде член КПРС В. Приходько, з траринника­ ми депутат районної Ради депутатір трудящих П. Біло­ криницька, р рільничих брига­ дах М. Барбон та І. Бар­ бон. Відділкова партійна органіна

ПРО ПОТЯГ

М'олощь IПіДПРИl0lWСТВ 1ІІІР00МIВУі3ла

ча'ніН'ЯJМ, юнаІНИ та діІВч:ата ~ДOlбувають сер~ню освіту. Принлащом у наНЧCllfllні є БараннИІН ОлеlЮaJFЩР, .}{ОНОІТОВСІ>НИЙ Франц, .лун'ЯJНенно ~BCIIH, СаlКла.RОВ Він­ тор (робіТНИНИ ізаводо!БУ'дівно.го Іюмбіна­ try),ІльєНllЮ МИllюла, УШaJJЮВ Олег, Бів'о­ ;варчи.н ,олег, Щетинін ВОЛQДИМИIР (Іре­ 'монтно-механічний завм), Шушневич

,михайло,

ек~замени

Іна

а'теата'ти

Іза

нашої партії

не

приііздило

ла їм м.о.гутніЙ .заря.д енергії, ще б:лыllle зміцнила їх упевненість у БОРОТJ>Бі за світле майбутнє своїх нарОДl'В. Цю впевненість вони черпають і будуть черпати в схвалених з'їздом пропозиц:ях і ВИlсновках, що їх містять ,Звітна допов~д;ь Центрального IНО,Мітету НЛІ~С, з .я.кою висту­ пив Л. І. Брежнев, Директиви 110 деВ'іЯТОМУ п'IЯТИР:,чному пла­ ну, рез,олюфя

і

[Jрийняті

дону-

ст:льни делегаЦій. ,ВНlСТУ'ПИ гостей з три.буни з'їзду пона,з,али В'СЬОІМУ світові м,:,ЦНlЮ~У згуртоваН:IСТЬ НОМУністі.в, усіх революціонерів. Діячі братніх партій ділилися ;іосв:дом своєї роботи, а:налІзували назрілі проблеми рабітничого руху. Іх промови бу.ли

менти. Перший сенретар ЦН СЄПН, голова Державної ради НДР Вальтер Уль6ріхт, ВИС'F"­ Іпаючи 9 квітНіЯ В :Кремлі н'ёr IПРИійомі на честь 'делегацій братніх парт:й, охарантеризу­ вав XX.IV з'їзд НП:~С ян най­ білыlllIй з'ї,з,д науково,го СОЦ1а­ л і:3ІМУ , що будь-коли віlДбувався

пройняті

в ,світі.

духОІМ

СОЛІДарності

і

р;рутби з O~OP, ~ПРС. У виступах зарУ'бінших делеIгаті!3 О)1;'ностайно п:днреслюва-

підне тілыш дав Hepi'BНl вназівки для

лась історична мі,сія нашої кра-

д:'Я>льно,СТі

їни. Ві'.lрна,чадось, що Ра~янСІ,КИ.!Й Союз основа мо.гУТJlОСТі, СШВідруж'ності 'соціалістичних нраїн, ЙОГО піДТРИ:l1ка нареців, що борються проти ім-

партії РадяН'сьного Союзу, але й Д:JЯ нраїн соціалізму, для но­ муніlСТИIЧНИХ, РOlбітни'Чих, націо­ нально-:демократНІЧНИХ і лівих ссщіалlстичних паРТ:IЙ. Він до­

пер:а.:СJ\lУ,М3.Є

поможе

народне

величезне

значсння.

між-

з'ї,зд НПРС, В. У'ЛЬібрlХТ,

«XX,IV

КРС'СЛИВ

слав'НОЇ

:далыlllмуy

-

-

,політичної

розвиткові

уеПіХ'1

ініщіативи в краї,нах СOlці а,л і:;з.м у ,

напіта-

дасть нові стимули для ви.зволь­

ЛJСТИ,ЧНИХ кра:їп в .їх битві проти пануванн.я монОіПОЛій. Ці ус;"І:хи Є вирішальним, фантором

ної БОРОТЬіБи. В:н матиме вели­ чєзний .вплив на весь світ, На все .прогреси'вне людство».

допомагають

:зміни

РІ-о,го

трудя.щим

сп і вв;,Д,ношеtlня

свіТОвому

м,а,сштабі

сил

па

у

СердеіЧНО,

по-братерському

н:ористь

вітали за.рубіжних го,стей у дні

ссщ:а"1і'З!:І1У. В могутності і зростанн: O~CP запорун:а збере-

з'uзду ТРУІЩЯщі нашої нраїни. Ві~булисlЯ численні з~устрічі ді­

ження миру

яч;,в

назе:\1лі.

XXIV з'ї,зд НІПРС став істо-

св:тового

революційного

руху 3 робітнин,ами й : нолгосп·

рични.м ФОРУІМОМ СВlТОВИХ реВО.'1юфЙних, визвольних, прогр("сивних СИ"1. Він вніс свій

нина:ми, вченими і воїнами. У тепл: ЦИХЗYlС11рі:чей, в дружніх почуттях раlД;ЯНСЬКИХ людей -

ВI{лад ІУ ,зм,іцненнlЯ є.дно·сті антиі'МlперіаЛі,СТИ:ЧНО!ГО руху. У'часть посланців революц:йних партій у работі ,З'ЇЗДУ да-

бу;діВНИІ(ів КClМУНї:З>мУ наш; за­ рj'1б:жні .дру"і теж чері!1атиМlУТЬ впевненість у майбутньому. (ТАРС).

ЧУІН ГеОРI1Ї1Й, QУ:ЛЬіДі,на Зоя, БЄ/рло Во.ло­

ви­

Нещодавно лентор рай,ному паРТЇIЇ Ф. Т. ,ШЙ'Пиленно прOlЧИ­ тав тут леlщію ,«;Міжнар(щне

становище С~ОР.Зовнішньопо­ ліТИічна ід:,яльність НомуНі.СТИЧ­ ної партії 'Радянського СОЮ3У1>. О. ВОЛКОВ, голова первинної організації заводу товариства «Знання:>.

,~имир, Бойко Пе'l1РО, 'Ма!рчеИ1КО Ва.ленrrи­ на 'та і'И1ші . .но,ва Iп'я'ти:рLч::юа в о-алузі ос­ Ів;ти висуває :ЗСІІІЩСІІННЯ: 'за'ВершИ1ТИ пере­ хtд IдlO заmлЬіНОЇ ,се;ре.щньої ді.

Р,Я,ди РадЯіНСЬНОЇ Армії.

Олег Кондратьєв, учень 11 класу, ро­ бітник КиІвської автобази .N2 3. - Перед IПРИlЗ'ОВ{)М Ів РЯlДИ Ра\ДЯНIСЬКОЇ Ар;мП я на:вчаВlСЯВ .11 ІклаІсі ІНашої шко­ ли. Дл,я 'т,а;них, !ян Я, був :ДОI3В;;Л з,дaJТИ .деlр;жавші е~aJмени ,дОС1;РОIНОВО. ОсобиС'то

я ЗlнеХ:'ГУ'ВaJВ ці,єю

мотлИіВ~С:ТЮ,

'Бlна:жа-

НЕ вчитися-

ли, 'та ЦЬОГО я ,не IзрОбив. IЗате на сдуж­ бі3lРOlзу;мів, що Іне ,Вісі'м ІМО'ЇМ Заідума:м судилося ~діЙаНИlТИIСЬ. ~pOl3Y1М!ЇlB, що

.

,сучасна армія ,не тiJльаш сrюрт і фі­ зичне ,загартування, сміливість,героїз'м, а й Івійськава маіЙіс:терн~сть, 3іНСІІННЯ, вміння, нанични Ц!ЛОїсисте.ми знань.

І ась я знану прИlЙlШQВ у ШНОVlу. ПЄjре­ іЮН:ЛИlве бажання: заlНі:нчити 11 нла,с і

!В'СТУ'пити ~o 'iJНIС·ТИІ~У;'ІІУ. На це має право 'в ,наlШій ,:юра,ї'ні кожна Л'щдИlНlа. Не гайте ча,су, ДРУ'зі, і ви, ПOlооішайте вчитися! Юрій Пан:аф1д1н, учень 9 класу. - .моя слу,яQба ПРОOOOjДила у Іра,нет­ (них .віЙlСЬінах. Во:1ни цих IвіЙ1СЬ;К,' перш

~------------_._---------------------

НЕ МОЖНА!

ніж ,стати за ПУЛЬіТ .уІ!ІІРalВЛ~ННЯ

оові'ти

Мl()иlO­

.В зв'J'IIЗ]{'У 3 IЦИlМ ПЄlДlЮлен'ГИlВ ШК·ОЛJi 'впевнений, що. ні.ль.ніС'ТЬМОЛОіД:і, .яна ВИlЯівить бажа,ния ВЧIrТИlС,Я ІВ наступно.му навчалыoQIмуy році, значно збі.льшиться.· Ми 3С11ПРOlШУ,EJМО .бажаючих -підвищити свій і3(Jlгальноо.авt'l1ній IР;lвеньвступати до нашої ІоНОЛИ. Тут IДOlСИlТЬ хороші у,мо­

ви, щоб ОТРИlМ8іТИ 'м1цні Ізна,ння, дання 'Ведеться У,:ЮР8і1НЮЬНQЮ та

'ВИlНіла­ ро.сій-

м·овами. _ - Cbo.rOi,!JJHi Іне можш,а не ВЧИ,ТИJСЯ rfaJKa ОДНОСТa!ЙJна ду;м:юа всіх вечірНИ]{'і:В. ською

Почитайте, що ,ВОНИl'ОІВОIРIЯТЬ:

НОВЕ

ючи, що ,для alРМЇіЇ I~ОіСИТЬ БУ1де і т·ієї ос­

мої

,не

IПщ~вердились.

По~перше, на :слуmбі в 8іРМlIl ПО моїй вій,сыовlіlй опеЦіальності lяв~дЧ'у;ваIВ по­ требу 'більших знань. !По-друге, ноли трапилась

на·года

ЛЬО'Тіне УЧИlЛИlще

.поступ ити

у

за

вище

з'а IреномещдаlЦією ''/{о­

апаратурою,

а :через те, що

знань не ви­

Іста'чал·о, то ,весь вільнИІЙ час я щросид­ жував за IНоЮl,)ЮКами, щоб на «Івщм'іНlНО» знати овій баЙов.ИЙ ПОС'Г. Тоді я зро,з'у­

н;,ни Т8іНОІЖ ,вима.гає 'віlД Інас, Імо.лоді, не тілнки ,в ap:l1iї, а. ІЙ ВМИJpніlЙ ПlраЦI вели­ ІНИХ ,3НСІІН:Ь. 'Тому 'не ,вчитися не мож­

м:,в, що ПО'l1ріlбно П~IІЩу;вarrи рівень, а зробити шкілЬіНОЮ Пlа.ртою.

ІНа! .В 1970 році 'я Iдемоlбі,лі(3lУlна:ВіСЯ із РЯlді,в р,адяIнісыоїї А!рмії і ось знову ПРИЙІшов до iP~ДHOЇ школи. Володимир Щ.етнн1и, учень 11 класу, робітник ремонтно-механічного заводу. У нашій ІОнолі 'РОІбі!'l1НИЧОЇ ,мо.лоді я нав,чаюсь :З 1'966 рону. У 1968 році закінчив 1 О нласLв і був IПOl~ЛНlнаний в

Вівторок,

школу.

водилось ча,сто ма~и ,спра,ву tlз складною

зати, що ШВИlд'ний :РОІЗВИТОН 'нау:ки і тех­

о

сереlДНЮ

.вже рін, ян я демобіЛізувався з ар­ 'мії. Працюю шофером і ,BТfj'1Cb у шнолі ро'бішничої МОЛОіді. Михайло Пуркулов, учень 9 класу. Цід ч.ас служби іна флorrі мені до­

маIНl.:1JY'ва:ння час'тини, в ,мене Ібраlк'у;в.ало атестата іза середню о.світу. Тож )Мрі.я стати .Б'іIЙСЬіК.QIВИМ Лl:ЮТЧWКОIМnCЖИ"ЩО не ~ДЇіЙСНИJлаIСЬ. РазОІМ ,з тим Іпови.нен !Сна­

ЖИТТЯ

тех ніlЮІ..

ПlрОХOl;!!Я1ТЬ ТРИіВалий ,КlYlрс IНlав:чанНіЯ. Дов­ го мені ДОВОIДИЛо.сь ,неоти службу, як гово.рять, Іна IвіМCllлі. ,нєлеnНИIМ бу.'10 на'В'чання. Причина BЇlдCymfi'CTb знань

'віти та ЗНСІІнь, !Яін,і мав.

Та прогнози

Ра.й1вJIЙСЬі{,кома,т

Н<Щ8іВaJВ ІВ;ІДСТРОЧНУ iдjЛ,Я за.нLН'ченНіЯ шно­

сереtЦню

шно:rу. ВСЬОіI'O в школі Iробі"НИЧОї моло­ ;Ці Nя 3 здобули середню осв.і'ту 516 чо­ ловіl}\. ,Ба["СІІТО з них Івже ~аН:Ш<JИ"1И або Інавчаються ІВ 'столичних Івузах. Це тані товариші, я}н ДоЛін Вііталій, ПономаlР­

тори.

О

Вовчук Оленсандр(завод по·

рошнової металу,ргilї). У ЦЬОіМУ :навчалЬіНОМУ ,році 130 моло­ дих робіТНИlН'іВ і .робіl'НИlЦЬ Ібу;дутгь с;нла­

РOlбі,в. ІЗ РОіз',ясненням матер:а­ лів з"їЗду перед робітнина,ми, інженерно-технічними працівни­ ками та Іслу.жбовцямивиступа­ ють аігітатори і mолітінформа­

стор.

нашото

мі'ста. У,спішно IПOfЩнуІОЧИ праіЦlO з HalВ­

На'полегливо вивчають ршпен­ ия X,XIV ,З'ЇЗІДУ ІИL~С праlЦі,вни­

2

на­

СЬOlГОДН; Ів Iні,Й. наlвч.ає''l'l>СІЯ 480 Q\1:0ЛOlдИХ РОIGі'!lНИlк1в і ,робimН!щь. Це ІВ основному

схвалюємо

о

юнанІв і дівчат до

В<Jання 'ВИДНО на ,принладі нашої школи.

Політику партії

елентротеХНі,ЧНИХ

Ради

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

іЦа:ти

"изаводу

рай-онно:ї

••

лись весняні роботи, на фермах

благо­

виконном

IнтеРНU,ЦІОНR.JI1аИf

агіткульт­

бригада. В полі, де широким фронтом

Івановича

Під ПРВІІОРОМ ПРО8l1JетаРСI.ltОго

Нову змістовну програму під­ готувала

Федора

---------------------_.------------~

депутатів

зустрі­

чають на

що

99

_

ній

,по виборах до районної Ради депутатів трудящих

NQ 5

Беженцева

де'путат:в ТрУ'дящих вирішив: Затвердити голо.во.ю Броварської окружної виборчої КОМ:.­ сії Броварсьного виборчого онру,Гу NQS '"о виіборах до районної РаlДИ Ідепутатівт.рудящих тов. Кармелюка Арсентія Гнатовича-­ ві,Д РOlб;тнин;в, інженерно-технічних працівнин:в та службо'вц' н заводобудівного IЮМlбінату. Голова виконкому районної Ради депутатів трудящих П. БІЛОКІНЬ. Секретар виконкому районної Ради депутатів трудящих К. РІЗАНЕНКО.

чимало зробили по виконанню наказів своїх виборців.

цем відпочинку зазимчан. Впо­ пам'ятник

тов.

місцевих Рад, які нещодавно звітуваJJИ про свою діяльність. Член КПРС свинарка О. Тур­ ло, робітниця В. Мельник, вет­ фельдшер М. Калита та інші

Шев'ченка став улюбленим міс­ рядковано

В

Е у агітаторів

5 тисяч дерев. Парк імені Т. Г.

сільському агітколективі активістів. Шд час чергу­

ваннявони

по

працю:>.

про

Рад

зроблено

В зв'яаку зі ·смертю голови Броварсько.ї онружно'ї виборчої І\О:І1:сії

п'ятирічці, про тих, хто взяв хороший старт у цій п'яти­ річці.

устрою села. Посаджено понад

чої системн, знайомляться з матеріалами виставок «Вивчай матеріали з'їздів партії:>, «Го­ туйся до виборі.в», свіжими га­ зетами і журнаJJа·ми.

35

зміни.

Село прикрасили нові примі­ щення' відділення зв'язку, ап­ теки, близько сорока будинків робітників. З районного центру проляг іІа асфальтована дорога. У новій п'ятирічці буде споруд­ жено клуб на 250 місць, кроле­ ферма на 1200 кролематок.

ли виборці бесіду про демокра­ тичний характер нашої вибор­

В

ну

виборів

ДО

в'язаний з життям і завдання­ радгоспу та

великі

РІШЕННЯ.N2 154 винонкому БроварськоІ райради депутатів ТРУДЯЩИХ від 12 квітня 1971 року

ливі цифри і факти про успіхи радгоспу і відділка в минулій

'че р вnя­

леuь

її межами. На всі питання во­ ни одержують вичерпні відпо­ віді. Агітпункт став справжнім центром агітцційно-масової ро­ боти. Сподобалась його відвідува­ 'Гам бесіда завідуючої агіт.­ ПУН,КТОМ члена КПРС О. Га­ лнцької про історичні рішення ХХІУ з'їзду КПРС. Виступ пропагандиста був тісно по­ ми

відБУJJИСЯ

Про часткову зміну рішення .N2 146 райвиконкому від 7 квітня 1971 року

вій школі одержало понад 600 юнаків і дівчат. Хорошою підмогою для агі­ таторів є радгоспна багатоти­ ражна газета «3а соціалісТИ'I­

забезпечення агітаторів не тіль­ ки необхідною літературою, а і1 матеріалами з місцевого життя. В Зазим'ї за останні

роки

Із 3азим'я

Армії. Середню осріту в місце.­

,ація, виконком сільської Ради, агітпункт потурбувались про

опус­

цифри.

ВИЙШJJО 5 партійних і радян­ ських працівників, 6 науковців, 38 вчителів (з них 9 зара,з пра­ цюють в рідній школі), 41 ме­ дик, 92 інженери І техніки, 26 спецІалістів сільського гос­ подарства, 21 фінансовий пра­ цівник, 60 офіцерів Радянської

наlМ,

РaJдЖУ

оооішній

це можна тільни за Вам, м,а.йБY'J,)ні,м вої­

IнаполеглИіВ'О

ОВОJЮДі:вати

шкільними IДНlOЦИTh1ILнЗlМИ, шнільна про­ г,ра:'vIа ,даПОі~юже 'стати гідlЮЮ зміІНОЮ баlТЬінів.

л. С"УХАРЄВА, заcrуJПDf.К-директора школи роБІтни­ чої молоді .N2 3.

20

квітня

1971

року


Виходьте ва зМаrа . . . . за :в.оо• • • :аровса. ваРТОПJZ:l 1050 ,ге,ютарів -

Досвід передОВИКіВ­

ЩОРОКУ

бильського району лістичної

Праці

Герой

ланковий

колгос­

пу «Дружба» Михайло Антонови'. Романченко і ланковий радгоспу Комсомолець Полісся» Олексій Гнатович Черня,к. Перший з них

торік

виростив

',~HTHepiB

на кру.г

картоплі,

'по

200

-

по

другий

fi5. -

пізнення з посадкою

ХХІV з'їзд КПРС, гово­ рить Михайло Антонович, по­ ставив перед працівниками села відповідальні

завдання

по

проти

врожай на

шому піднесенню сільськогоспо­ дарського виробництва. Успішне виконання Їх багато в чому зале­ жить від нас, механізаторів. Про­ те далеко не всі працюють на повну потужність,використовують наявні резерви і тому недобира­ ють чимало продукції. Хоч би взя­ ти наш район, який торік вийшов на перше міс.це в області,......., зі­ брав у середньому 'по 113 цент­

нерів з гектара. А скільки додат­ кової продукції можна було б "'Н'ржати, коли б всі механізато­

"",' працювали на рівні передови­ ків?

В чому ж справа? Де причини недобору картоплі?

А в тому, Романченко, -

-

-

10-15

процентів. Моя

наприклад,

укладається

в

строки, бо використовує садиль­ ний агрегат у дві зміни. Добрива ми

вносимо

восени.

Садимо каРТОЩІЮ, як правило, вагою 60-80 грамів. При цій умо­ ві саджалка може забезпе.чити 55 -60 тисяч кущів на гектарі. У своєму виступі ланковий Т01l. Черняк поділився досвідом шеф­ ської допомоги.

Наша ланка,

-

розповів він,

-

вже взяла шефство над другим відділком радгос,пу і практично допомагає своїм товаришам у

-

підготовці і заправці грунту, а далі будемо стежити і допомага­ ти, щоб сусіди на обробітку вмі­ ло

підкреслює тов. що чимало меха-

диів

10

нормальних строків знижує

ланка,

даль­

на

запроваджували

весь

комплекс

агрозаходів.

Добре було б, коли б кожен з

нізованих JJанокпрацюють нижче своїх можливостей, як слід не

передовиків допоміг відстаючим ланкам з тим, щоб У 'першому

впроваджують

році

всього

комплексу

агрозаходів. Нерідко це пояснюють несприятливими грунтовими і клі­ матичними умовами. Звичайно, на збіднених грунтах важче працюва-

ти, та коли їх старанно

вчасно

заправити

обробити, добривами,

то й на них можна вирощувати внсокі врожаї картоплі.

у відповідь на рішення ХХІ V з'їзду КПРС, в яких виявлене батьківське піклування про благо

нар'оду, наша ланка зобов'язалась і

в

цьому

році

одержати

На

TadipHe

До

15 травн'Я

х\,:юбу ,на T~Ke

не,ре,вести

нсю

«Ве,лико­

ІНа

'Ю:РОВСЬКО,МУ

QДНИМ

з

інтенсивного

цтва ,Є худоби.

тваринни-

. На

150

гектарах

r;y.l!>TypHe

пасовище,

!І1рова,1жено

3

mehhh-я,

Інесвоєч.а,сна

Ід:,агности­

родовому періо.ді).

тю ще не Іпокінчено. Причин баз

'НИХ

Дані науки і ДосвіlДУ пере~()­

тані:

винlв тваринництва 'с.в~чать, що

lІедостатн:й нонт,роль за віДТНО-

є. реальН'і можливості 'за раху­

ренням стада, незадовільне ви- ,нон І\ористання

"іального цівників

л:ст:в_

морального

і

мате­

,стимулювання тваринництва,

Нері,дкІО

штучне

[lра­

спеціа­

ос:ме-

ніння корів і телиць ПРОВОдіИТЬ­ ся

з

порушеніНЯl'vl

інстру!щії.

Так, у РЗІДгоопах «3аплав,ний», «Жердівський» , «Гогол:,вський» та ін'Ших інема'є або мало ТИlпо­ вих пу.нктів,

і штучне осімен:н­ ня проно.цит,ыс<я .в ,стіЙлах.

Причиною ,і 1'елиlЦЬ а!<тивних пер:од,

неплідності

кор:в

є також відсуТНі'СТЬ ІмоЦіанів усті,йловий

поганий

м:кроклім,ат

у

корівниках, 'H€ Ізбалансована го­ ";ВЛІЯ :маточного Іпоголів'я, недо­ ~ ~н,іlЙ ilЮНТРОЛЬ за юідтотов-

о

няє

Ми.шкоріз

цей

агрегат

виритул до

лід;га­

картоплеса,,е:­

то,пл,я, що Н'МIІХOlДИТЬ .З-Іпід КОМбаIЙ,Н.;'В, в;д(;ортову:Є'Ться ,на фракцї<ї і .заванcrажу€тьс>я в автома-

<шини. 3 Вll>р'овад!жеННIЯIМ ланковоїси-

жалки і за ЧО'J1I1'РИ-lп',ЯIТЬ хвилин 'заIПiOlВНЮ€ їїБУ,ll>Бами. Qд,ноча,сно :ро,б:тники Микола Свиридович МИ'Р'СЬКИЙ, Іван Петрович Сушко та Іван Акінді,йович Мележик за­

сте~ми на вирощу,ванні картоплі на

вантажують

II>0Л,ЯіХ іЗ'явилоCrЯ Іба'гато 'меха,ніз,MjB .і ,маІШИН на ,садінні, догляді

Заlправка зроблена. Тракто:рип Петро Андрійович Проску,рка веде

rбулЕЮ,

,збир.ан,ні

врожаю.

Усе

цеаГРСІГат

ви'в:.1ЬНИЛО сотні .~'lОідеЙ для інших

ро'б:т. ·з,меншенн.я .затрат СП·РИ,Я.~О ,зниженню <со6:,варто'С1_ картоплі. Однак l3а,lИ'ШИ.10СЯ

не:розв':я,заним

,мінеральн,і

р.\в.но,

>добрива.

,не,м'Ов .аЮ

шнурку.

Машиніст Віктор ДМIf1'РО.ВИЧ Ше­

вель стежить l3а які(;тю садіння нан:в.требене'вwм опоса60М. Перевір­

ка

пока'за.~.а,

що

бlкіС'\1Ь

хороша,

шrтаННIЯ rПеребираН,НIЯ насФнної карТОrПлі, 'зава,нтаженн,я її у картоп-

.густота наса,дженнlЯ 56-58 тисяч кущів на 'Г€ютарі. Праада, у перші

.1єса.діжа.1КИ.

'Ані

Ра,щroспні У1м.іл-ьці., 'за прик'ладом тре,БYlхівськи,х МЄlXзніlзатор,ів, в ос-

ізеМЛ1Ю ,патраlпл'яла ,неякЬсна кар­ топ'ля" але !Цей НЄідолік В!!>J]равле­

В IЗИI'\ЮВИЙ іПе,ріод СВО'ї,ми ·силами у влааних ,ма.їюге,рнЯJХ 'витатови.~И 'Сllшщіальні ,меха,ні,ЗlМИ, l!1ристосу,вади В'УІЗЛИ ·із ·описани:х 'ма:шин. Ство,рив'ся СВOlЄР:ЩНИЙ !Пот:к Bi~ .м~c-

Дмитрович Г,рязев ро.Зlпові'дає: - У ,цьо.му році ,ми ·одержала ТрИ нові картоплесаджалки «К,GМ,6».,Вони ВИ,СОІЮПРО>ДУК­ тивні. При JII0брій ор,ганізації .пра­

·lIJЯ

!ці

НО.8НОМУ виріlШилиі ЦЮ Іпроблему.

13Іб€р,іlГання

ка.РТОІПлі

дО

1І10Л,Я.

роботи 'було

Н'О. Директор

кож,ною

вия,влЄlНО, що

радІГОСПУ

ІЗ

,них

у

Анатолій

,можна

садити

саджено4()() ІГектарів. ЯКЩО са­ ДИТИ в день 65 гектарів (а така МОЖJl.ивїС'J1Ь €, бо lІІ·рацює 12-13 са,Джало,к), то ВIQНИ у,апішно вкла­

д,У'ТI>СЯ в ,строки.

Роз['ортанню ді­

іЙОВОГ·О соціалkти"lН·ОІГ.О зма,ган,ня ОIllРИЯ€ .моральне ,Ї' ,мате,ріа.льне за­

Дава'Йте II>РOlC'l'>eIЖИlМО .за ,ним. У 'просторому :rrРИlміще,нні-с:хо-

в ..r::eHb 10-1:2 гекта,рї'в ка р'ТО'П'"і. ДоояrаЄ11l>СЯ .це не Т>іJН;КИ ,за :ра­

вищі

спеціальних

D(YHOK того, що .вона шестиря.дна,

охоченНlЯ, ор,ганізація

конrrейне-рів, :заПlQвненшх на>Сінною каРТОI!1.Пе.ю. IВод;і1Й автока,ра РОlман ,МИНОВИЧ Тал.а.ш lПі,двозить конте'Й-

а і емкіст'ь бу,нкерів, особливо ІЮЛИ наростили Ї'Х, значно збіль­ шилась: 2,5 ТОН,НИ картоплі вмі­

го

,Нre,p

'стоять

'с о Тіні

до б'ylнкера і ,ВИСlІ'Па€ в

Hwro

Щ}'1є:ться в НИіХ, ЩО, rпrрактично ·ви­

Особливо

натх,ненно

IlрацЮВf!ЛИ

f'огол:·вчани в .день В'сеСОЮЗНОГQ 'ІЮМУН:;СТНlЧНОГО 'суботника. Вони оосади.~И картоплю на 66 ['екта­

rcTa"lae

'чут,и коман:д:у: '«СТОП!». То ВОД:ІЙ ВОЛОДИ:.lи,рІвановwч іВа'га с.nюв!ща,є, що аВТОlмашина :завантажена,

ванн,я IMe.X!IJН'i:3M.~B, зрос.JШ те'м,пи роботи, IПОЛ:іІІшилася ,я.кість, що Є завдатком ,на виСО'ки'Й .врожаЙ,

нізоваиої ланки П. А. ПРОС­ КУРКА, внизу зліва шофер В. І, ВАГА виси,пає картопдю у

і веде ЇЇ на ІП'ОВНЇ'Й швидкості до ка РТoQIПЛIЯ ної іП.l0'щі, ,де уста новлена Іпересувна естакада. 3'ЇЖ,д:жає на неї ,іза ІЯ"У'СЬ ,х,вил!!>ну заван-

знижения соб:ва,ртоегі ІІІ:РОДУЮЦН. Гогол,ів'чани, ЗО!бов'6ІІза",иоя до 2б ю~ітн'Я 'lrпораТJllQЯ 3 картоплею. За паном на 16 квіт,ня було по-

завантажувальну

,москида. Минає 8--10 хвилин,

і

на Q,~,7,() гектара. У ,п"ягть ,разів tJlмеНlШил.ася кіль­ Kk~b людеіЙ на ообслу['овуванні

г.ро'мадсько­

харчуванн,я.

БУЛІl>Би. Тут вони обробляються С:ПІщіальнИlМ :розчином і т,ран()порте.рОМ ЮЩ'І,ают,ЬіСЯ в ку'(юв а Brroca-

НnОВIСТtO КОРІВ

логічного ,стану тварин (в охоті, ОС'Їіменених, т:,льних, неплідних і тих, що перебувають в пі,сля-

основні

кар-

.каРТOlплосаджалкИ

IІ1kля Ізастосу­

рах.

М. ІВАНИЦЬКИй. На фото:

ва

......,

вгорі

лан,ковий меха­

машииу,

заваитаження

спра­

картоплі

в

картоплесаджалку.

Фото А. Козака.

П. КУЗЬМИК,

Ві, що минулого року пор:'вняноз 1:009- ,вИХіД телят з,більшивQ.i 'становив 9-0 Іпроцентів.

але

~·KO'ГO

головний економіст.

гінекологічних 'захворювань, не­ задовільний догляд за тільними й отелени:vш корова-ми. В окре­ мих господарствах ще незадо­ вільно органіlзовано облік фіі3іо­

гато,

:1ЬОВИЧ

,навантажувальний

,ДОП,ОМОГОЮ

буде l3а­ М;'сцеве зроше.ння.

рік IЗaJ'Щ8JЄ ,господарству збитків на 250-,300 карбованців. Тіль!ш по нашому ра:йону ця сума становила торік майте 300 тисяч нар6.0ванців. І ще при умо-

яловіс-

()орту,ваЛЬНИIЙ за

на

'СТВОРЮЄТЬСЯ

катї<льності і 'за'стосу,вання 'ма­ лоефективних іза·со6ів лі:кування

як Ібачимо, '3

тракторн:,й тя,зі. ВолOtдИ1МИР Ва,си­

де

Лі'lfвіIДа.фЯ неПЛІдності Ножна ялова корова за

.однак,

Н:'ЗМИ. ,БУ1В ,ОПОРУ,,lJJжений каРТОlплеПI'у1НКТ,

транопор'те,ром

('.~КТРО,ДОЇ.1ЬНИМИ

ОСНО'ВНИХ шляхів І КОЮ 'маточного поголів'я до осі­ ве,1ення

с.п~ціаль­

ного rП.ричепуз

ре.МОНТ загорож. На ,Ле.ні,нсько.му B".1,_~'_lK'Y буде с.ПОР)lджено .1;ТIІ·і.Й та,б;р .з В,;lщпов:,ЛI.ИМИ загонами,

БОРОТЬБА

ВЧЕНИХ

Сподіваємось,

в ,бункер

.J<О,ПrOlМОIГУ ІПРИ'ИШЛИ Іма.шини, ,меха-

лярами нашого району. Запрошу­ ємо вас, друзі, розповісти, як ви допомагати,мете своїм сусідам, 3 тим, щоб ваше господарство і район в цілому по вирощуванн,ю картоплі вийшов на рівень пере­ довиків.

B:'ДД:.lКY, ,.1е ,зосс:ре;:(жені кор'ови ч()рн()·р'ябо·ї поро,ди, ПРОВОДИ'ТЬС,Я

ПОРАДИ

ПЛЕЧІ МАШИН

Чорнобильщини буде одностайно підхоплений Передовими картоп­

у:тановк3І:.ІИ.

радгоспу

п;·д'готов)(а.

РЕДАКЦIJ:

год"ВНИ'U:ЯМIІ,

ЙИ:.lеРСЬКИ'ЇI». До цього' йде ді,яль­ на

ВІД

що за,клик передових механі,заторів

.•

,пере

добитись високих

врожаїв і забезпечити одержання на Київщині не менше як по 120 -130 центнерів картоплі на круг.

УТРИ:.ІаНIІЯ­

,поставлено

тваринника:.lИ'

200

утримання

та,б:рне

l3а~даНIІЯ

по

п'ятирічки

НА

в

д;о речі', в lюonО\Царстві обмаль. На І таЖ'у1єБУЛI>Б.и

центнерів картопщ, одночасно подати шефську допомогу механі­ заторам Іванківського району. До речі, я уже там був і ділився до­ свідом, зобов'я:ззвся словом і ді­ лом допомогти відстаючим ланкам вийти на рівень передовиків. Практика показує, що строки садіння мають велике значеиия для врожайності картоплі. Якщо садіння триває 10-12 днів, то й врожай, звичайно, вищий. А за­

Соціа­

картопля

раідігоonі «ГоголіооькwЙ». Як ,відомо, КУЛ'lігура ІЦЯ ТРУ,Д;ОІМїстка і пот,рооує tба'гато 'робочи,х .РУ·К, яких,

УСІМ МЕХАНІЗОВАНИМ ЛАНКАМ з таким закликом по обласно­ му радіо звернулись майстри ви­ соких врожаїв картоплі Чорно­

,на такій [ІiJющі

,8И,РОЩУЄТ,ЬІ(>Я

орган::за;ції осіменінн-я .ко­

рів у юершИіЙ міс.яць П:ІСЛЯ оте­ лення

сто

одержува:ти

телят.

на

сто

ма:ток

Уся ,с:права в l3а,сто­

м.у

можна

від

,які

тих

телИlЦЬ,

вильно

.вирощені,

осіменені

і

добре

чекати

були

[lра­

,своєчасно

rП1іlдготовлеНі

Доотелv-

Hayko,bo-вироБНИЧі

спостере­

ження ['юкаІЗали, що у 80 про­ цент:в нетелів, -які .в ,стійловий періо.д

не

корИСТу.вались

анти в­

і

ветер.инарно-орга'НlзаЦіЙНОГО

комплексу

в

~ожному

господар­

~TBi.

Треба звернути увагу на від­ бір і вирощування телиць для ремонту. Залишати таких, що походятьв:,д

ВІвторок,

20

квітня

,ма'терів,

1971

які

року

про-

Іпо

окремому

манню 'сухостійних .к.орів

утри­

'!

[Іід­

;готовкою ЇХ до отелу. Не мож­ на дсшу'скати одноманітної го­ ДіВЛі, перегодовування норів концеН11рата'Ми, !бардою .при ие о достатку дооро,го сіна і сокови­

тих кормів. Це :призводить ДО гл ибоКОІГО [lорушения оБМіНУ речови:н, затри:м.ки послід'У, хво­

роб у 'Пі'СЛЯРОДОВИЙ періQД,

не­

IПЛ1дності і ЇНlШе.

Нау.ІЮв O-.вироБНWЧі

спостере­

всього ·стіЙлового [lеріоду коро­

:,ним

ви

родам,

ленню

охоти

,своечЗJСНО'МУ

1

висоної

з'яв­ заплід­

неності ІПРИ Іпершому осім·енінні_

б:гутільності.

і форм неплідності, .втілення наЙlбільш ефективних засобів

J'оопО\даРС11В

моціон нетелЇ'в сприяє .нормаль-

праЦіі

неплідності 'тварин можлива тільки юри умові обл:ку ,причин

Слі<)!. втілювати в практикv тваРИННИlцтва ,досвід передових

ження

ріоді Ізапліднюються ·сво€часно Тільки .п!сл-я нормального lПере­

Лікві\да:ція

KOмmeH­

ним моЦіОНОМ, БУIJШ тяжкі РОДИ. ,Повноцінна Ігоді,вляt активний

суванні чіт.к,ої 'системи 'ІЙДТВО­ рення худоби, основаної на фі­ Зіолотії її оргаН:IЗМУ, на вино­ ристанн: наУ1\ОВої організації

тваринниКів.

неможливо

місяць :піел,я отелу.

ТЯlГОl'vl ряду рОКіВ У післяродо­ вому юеріо,цісвоєчасно прихо­ ,ДЯТЬ в охоту .і ,ЗalПлі,днюються. Нормальний Іперебі,г родів, ,піс­ JlJЯРOlДОВОГО ,пер:-оду і IДостатню продуктивн:еть

Іпер;оді

сувати під 'Час лаКТаІЦії і доби­ тися 'заплщненості їх в перший

.корови

в

<ІІісляроДОВОМУ

Правильна

пе­

фактором них

у

IІ1РофілаКТИЦі

у,с.клщцнень

<ІІі)!.

чае

різ­

РОІДЇВ,

<Г:неКОЛOlГічних захворюваннях і ПіСЛ!Яродовому періоді, в одер­ жанні ЖИТ11EJздатио;го IПРИlПЛОДУ і IпродуктивноСТі 'тварин. .спе­ ціальні ДОіСЛі'дження і досвід свідчать, .що порушення годівлі і утри'Мання норів у сухостійно-

о

НОВЕ

ЖИТl'Я

'що,денно

люютьсяна

що

протЯІГОМ

активно

відстаиі

[lРОГУ­

не

менше

B~ ,першого осімен:ння - насту­ пає від застосування цьо,го· спо­ собу.

В .кОЖНQ,му госпо,дарстві не­ оБХіlДНО регулярно Іперевіряти корів 'і телИ!ць на т:льн:сть не пі,зніше нк через після останнього

Прнцьому

два місяці ос:меніння.

ставиться

діагноз

не 'тільки на тільність, але й .на неплідність. Рання діагнос­ тика неплі.ц;ності тварин дає можливість своеча,сно застосо­ вувати ефективНі заходи.

Практика цтва

. ведения тваринни­

'підтверджYlЄ, що

виконан­

НІЯ коМ'плек,су заходів по в:ДТВО­

кілом·етр:в, вихі,д телят· ренню стада в ,звичайних :гос­ завЖІдИ високий. При nасивно­ подарських :у,мовах .дає можли­ ,му моціоні .в ЗЗJгоні, і тільки віеть щорІчно одержувати від 2-3 рази на тиждень, вихід кожних ета корів не менше

,3-,5

телят ізначно меНІШИіЙ.

під­

,готовка корів до отелу(евоєчас-­ ний за:пуск, повноцінна годівля і 'дOlбре утрим,ання)є .важливим

ПОказали,

ти рею:о-щервікальнИіЙ спосіб, ЯНИІЙ rюзитивно ВlПлива.є на за­ пл:,дн,еюtя 1.варин. Найвищий :про.центзапліДIreНRЯ (70 про­ ~e:нT!B 1 ,білмnе) 'коріl;l і телиць

в

В:,дс.утність статевої охоти перший м:с'ящь ,після отелу

вказує

на

.порушенНІЯ

'НОР'маль­

95-100

тел.ят.

.отже, на'полеглива, цілеспря­ мована

боротыбa

ня ху,доби

'ЗВ€iде

за

відітворен­

до мі:Н:муму

ного взаемовідношення органі.з­ муз середовщцем, або захворю­ вання статевих 11а інших орга­

кількість днів неплідності у ко­

нІв. ,з.атрим,ка ІЗ осім·енінНlЯМ (через тридцять .днів ІПЇСЛЯ оте­ лу) одн:.єї корови лише на один

ся виробництво ,молока.

день

призводить

ДО

недоодер­

жання 3-,5 КіЛОl'РЗJмів молока. Для ШТy;чJНОІГо осіlм·ен1ння ко­ рів і телиць нра.ще застосовува-

рів І за,вДrЯКИ ЦЬОМУ збільшить­

В. ДЮДЕНКО, кандидат

ветеРИН~РRИХ

наук,

завідуючий відJI.ілом Цент­ ральної ДОСJlі,l.НОЇ стаИЦIІ штучного осІменіння тварин.

з CI'O]t.

О


Вітаємо нового 'чемпіона На Броварщині багато юнаків і дівчат займаються різними видами спорту. В останній

Це вже успіх. Jl,рузіі болільники поздоровляють сnортсменів, бажають їм успіху IJ зак-

час особливою любов'ю і !юваг оlО користуєть с я важка атл е тика. Иещодавно в районному

лючній вправі nоштов.Щ двома руками. Тепер поєдинок досяг ає куль-

буд инку

мінації.

культури

проходило

Перший

підхід

до

з,и агання на особисту першість району з !{ього виду спорту.

штанги вагою 145 кілограмів невдалий у А . Дуди, а М. Оле-

Його з нетерnіння ,и чекали ша-

фір

нувальники важкої атлетики і самі СnОРТСАІени, тому що біл.,-

Спортсменам для виконання норми майстра спорту СРСР

шість з них сподівалась nобачити Jнародження нових майстрів спорту СРСР. Порадуватись досягнення.!! атлетів приїхали їх друзі й го сті р Києва. Серед них про славлені Ашйстри СІЮРТУ СРСР, судді всрсоюзної категорії О. Конкіп і М. Кемель. Коли . у першій вnраві-жиАlі авОАЮ рукаАШ на штанзі було 115 кілограмів (норма маЙСТРіl спорту СРСР в О Hanifj'epeaHiII вазі), залишилось два учасники боротьби. Це друзі і суперники на помості" учень і тре ·· нер, кандидати в майстри СІ10Рту СРСР Микола Олефір і Анатолій Дуда . Обидва впевн ен о вцкористали перший підхід, а М. Олефір і наступні. Микола вижаа штангу вагою 125 кіло гра;\tів . Це особистий рекорд спорт· сшна. Друга вправа ривок . Спортсшни успішно долаю!'ь 110, а потім завітні 120 КІлограмів.

необхідно лограма.

чітко

виконує

штовхнути

вправ!!.

152,5

кі-

. І ось ця вага на штанзі. Знову невдалий підхід у А. Дуди. Микола Олефір під оплески присутніх долає завітний ру біж, до якого го тувався nОl(дд сі;\і років. Останній підхід у А. Дуди. І знову прикра НІ!вда<ш. Тим часом на штаН1і 157,5 кілограм а -це більше за рекорд області. Микола Олефір впевнено виконує noи.tТOBX і встановлю<: два рекорди Київської області: в поштовху і сумі триборства (402,5 кілограма) . Цей результат є одним з найкращих. на Україні' серед атлетів наnівсередньої ваги. Колектив Броварського заводу холодильників може по nраву гордитися успіхом слюсаря Миколи Олефіра,_ В. КОТЛЯР, голова районного комітету по фізичній культурі і спорту_

.... .................................•.... ~

I·. . . . . . . · · · · . . . . . . . · · · · · · · · . . . . ·I

СЛІДАМИ не надру'Кованих ЛИСТІВ

БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ НА РОБОТУ

ТЕР МІН О В О

Водія попереджено у листl до реданції жите­ "1і с. СВі'тилЬ'ного Шматьно та Іванно оБJCРЮВались пове­ ~:нною шофера автобуса маршруту Киї'в -Світильне: «ОпіrtIIили ми на нічну змі­ ну в ГОГОЛіВСЬНУ JJlнарню. Автобус маршруту Київ Світильне запізнювався на цілу годину_ Ми вир:шили :йти пішии . По дорооі зустрі­ ли автобус. Настрій підняв­ оя:

тепер,

мовляв,

не

запіз­

нимось наРQботу! Але ра­ д і·с ть була Іпередчасна. На наше прохання водій не зу­ пинив

машини!>.

І{оп:ю цього листа ми HdДі'слали диреюrору а'В'топід­

ПРИЄМ1ства

В. П. Про­

09034

хорчуку. Він ПОВіДОМИВ ре­ дакц:ю, що фант, наведений

в листі, підтвердився.

Лист

обговорено на зборах праців­ нині.в пасажирсьної КОЛОНИ.

і Водій ТО'В. Петренко попереджений.

суворо

Перешкоди ліквідовані О.

Житель села Мокрець К ДОВ'І'опо~ В листі до

редаКЦll ку

ска.ржиВ'ся

на

елентронапру,гу

в

низь ­

своєму

будинку. Дирентор району елентри<чних мереж д. А. Сар'~ян з цього приводу по­

робітники по виготовленню безаJll(ОГОJlЬНИХ напоїв,

і

з.веРlта'f.И'СЯ у. ВliД.дJ:.1

: :

г(ни·ни,

.........._

. . :

................_

за

.нореспонденц;.ї

під 'таним заголовном JЮзпо ­ віДалося ІПРО те. ЩО мешнан­

І

поштова

Робітники заводу пластмас добредба~. про красу рір.нorо міСта. Вони упоря:дкували територіюпі1lJllриємства, причепурили автобусні

ЗУПИНКИ,спортивний

майданчИ1(,

розбили

та

скопали

к.аумби під квІти.

На фото: працівники KOHC'ГPYКTopcIrКOГO яlcосмугу біля житлового масиву.

відділу

ВПОРЯДКО1Іують

ф(Yfl() В . іПариН{)ва .

не

потрібні:

'1'

інженер

по

наладці швейних машин,

завідуючий продовольчим складом бази,

f) )

\1

, ~

інженер по техніці безпеки. 3а ~овіДI,амн звертати,оя \" в',;ц'л кадр ів раЙс'поживсп;.l"И БD о'в'а .ри, ·B·y.l. Киї'всь,,'а., 1ф9. .~_~.~.~.~.~.~.~.~.~._.~.~.~.~.~,~._

t

• .н

,~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~'4

~ ~

БРОВАРСЬКОМУ РАйОННОМУ ВІДДІЛУ

j

економіст, бухгалтер,

НАРОДНОІ ОСВІТИ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ТЕРМІНОВО

ПОТРІБНІ:

технік .. БУ<ДівельнИlК.

__ ~:::=:::::-:a~=-.:-_..... ~_ . . _и _______________________________ ~

:

Будівепьній пересувній механізованій копонІ Н! тресту « БроварисіПl.бу д»

5

на постійну роботу

ПОТРІБНІ

МАШИНІСТИ

автокра,нів, еКСКа'ваторі'в, бульдозерів . пересувний

характер

роботи оплачується

30

процентів

Бровари, ВУЛ .. .мсталур,г.ів, 4. Іхати :зупию<.if П}\\<К-3 1'а І м.а.р.шрут у-­

,1110

.

,._-----------"-~----------~------_.

г~~:і;;~~~;~z:::-·,

~

ВІДБУДУТЬСЯ

ВЕСНЯНІ А 25 КВІТНЯ,

доставляла,сь

НОРе<:пондеицl·Я.

БАЗАРИ~ В НЕДІЛЮ,-

нриарllU.

пеРlПотравнеВI

Ян 1ІІ0ЩОМ.ИВ ра,йвузла ЗІВ 'язку

начальник І. Д. Діт­ КОВСЬЮilЙ. наведені у норес­ понденції фанти мали місце. 'Зараз, IПИ1Ше в1н, n1дi6pa.H\)

АДМІНІСТРАЦІЯ РИНКУ ЗАПРОШУЄ РАдГОСПИ, ПТ АХОФАБРИКИ, ТОРГОВЕЛЬНІ ПІДп.РИЄМСТВА, УСІХ ТРУЩВНИКІВ .мІСТА І СІЛ РАйОНУ ВЗЯТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПЕРЕДСВЯТ,ковІй ТОРЛІ:ВЛІ . Широким попитом на ринках користуються:

листонош, і доста.вка пошто­ вої кореспонденЦ!І проводи­ ться

!

інструктор оргвідділу РСС, вантажники для роботи на базі,

цltМ вулиць КИІ.всьноІ і Тре­ БУJL'1всьнО'ї в селі' Гоголів СвQЄчасно

___ '_

РАПСПОЖІІВСПІ JЩІ НА ПОСТійНУ РОБОТУ

A,p~-ca: БП.\о\'К NQ ,), <llflтобу'сО<м 4.1 ма,Р·lщ)уrrу .110 :-І\"'Пlі'НІКИ Р .\0\3.

березня

20

_8";"~

надбав,ки до основного заробітку.

САМООБСЛУГОВУВАННЯ.) в

t ........_ _........ t

ДиреКЦІЯ ЗМІШТОРГУ.

........... _._._._ ...... _._._ ...........

нор­

«ВИМУШЕНЕ

рону

і

ЗМІlUl'fQJ)ГУ ЩQ'ден'но з 9 до ! 3 :

'Kat!'p,i'B

крем 'ВlИХ'ЩНИlХ .

r........_

'/~Лifо-~ • •12" . . .

,газеті

шофери на вантажні та легкові · машини.

За

ІВ

!

комірники продовольчих складів, касири-контролери в магазини торгу, вантажники на продовольчу базу і в магазНItJl,

мі_

цwго

і

: : :

продавці по продажу м'яса, квасу і морозива, начальник товарноі групи,

в квартирі при контрольному

В\I~повідає

ПОТ Р І Б Н І:

продавці продовольчих та промислових то&арів,

: : : : : : : :

відомив редакцію, ЩО пере­ ШКОДИ в роботі електролінії, <Я!{а йде до будинну т. Дов­ гопола, лікві,Довані . НаПro'га замірюванні

·~···~

м'ясо, фРУКТИ, овочі, картопля, молочні ПРОДУКТИ, птиця, борошно, крупи та інші сільськогосподарські

своєча:сно.

продукти.

такль. (М . ) . 22.35 ,Договір дружби •. Виступ Генерального консула Поль­ ської Народиої Республіки у Києві Я. Грохульського. 22.45 «3 устріч з піснею». (Львів), 23.35 - Телевізійні

Ласкаво~просимо відвідати базари. Адміністрація.

вісті.

.

Друга

програма

Новини. (М.). 18.05 «На ГОЛОВНИХ напрямках п'ятирічки~. ( 3а · поріжжя). 18.25 Програма передач. 18.30 - .Молоді голоси». (Донецьк) .

18.00 -

ВІ ВТОРаК,

20

КВІТня

.Для блага Наша афіша.

11 ОО

Телеві зійні вісті. ФіЛhМ'КОlщерт .Композитор

11.10

Родіон Щедрін » . 11.35 Шкіл ьн ий екран. Фізика ДЛЯ учнів 10 класу. «~'Сllіх и і

пеl1спективи

ядерно і

енеI1гетики».

12.10

Телефільм ,Сходка у Софіївс. ькому сел.». 12.ЗО Для школя рів. «Грай, трембіта». (Чернівці). 13.00 ІІОВННІІ. (М.). 17.10 ~ Наша афіша. 17.15-

-

С піває

Н.

Гяуров.

(М.).

17.30 -

Ле­

нінський університет мільйонів. «Інтер­ національна полі тика КПРС. . ХХІ\! з'їзд КПРС про єдність національних інтересів робітничого класу на сучас· ному етапі. (М.). 18.00 Мультфільм «УМКа шукає друга», 18.10 Телеві­ зійні вісті. 18.30 Чемпіонат СРСР з фуТбола: ,Динамо» (Мінськ) СКА (Ростов). 20.15 Міжнародна програ ма. (Болгарія). 20.30 Концерт само­ діял ьного ансамблю народного танцю м. Рус е . (Болгарія) . 21.00 Програма «Ч ас». (М.). 21.30 Художній фільм «Перший кур·єр •. (М.). 23.00 ~ Чем­ піонат СРС Р з футбола: «Динамо. (К"їв) . Пахтакор». (2-й тайм). 23.45

-

Телевізійні

вісті.

Друга

10.45 -

дожній

програма

Кольорове тел еб ачення. фільм

«Дубравка •.

н ароду». (М . ). 17.15 17.20 - Для юнацтва. .Ровесник». (Донецьк). 18.00 Нови­ ни. (М.). 18.05 Для дітей. Програма Болгарського тел ебач ення. (М . ). 18.30Мультфільми « Казка про хорошого но­

-

Перша програма

(М.).

Ху­

12.00

і .Метеор на рингр. 19.00 Чемпіонат СРСР з футбола: «Дннамо» (Київ) «Пахтакор» . 20.45 - .На добраніч, діти!». СЕРЕДА, 21 КВІТня Перша програма 11.00 Телевізійні вісті. 11.10 Фі льм_кон церт «М айстри мист е дтв .Туркменії •. 11.30 Шкільний екран. Історія для учнів 9 класу. «Молодий В . І. Ленін у спогадах сучасників». сорога»

12.00 - Міжнародна програма. (М.). 16.05 - Наша афіша, 16.10 - На до· помогу школі. Біологія . • Охорона при­ родн та заходи по відновленню її ба­ гатств». 16.45 .Пісне моя, доле моя»· . -Концерт-нарис. (Ужгород). 17.15 Телевізійні вісті. 17.30 - Ленін­ ський університет мільЙоиів. (М.). 18.00 -Новини. (М.). 18.05 -Кондерт. (М . ) 18 .ЗО П ро грама .Час». (М.). 19.30Чемпіон а т СРСР з футбола: «Динамо» (Москва) .Ша хтар». 21 .15 Кольо­ рове tел еба чення . Чемпіонат СРСР з хокея: ,Динамо, (Москва) -ЦСКА. 21.45 - Кольорове телебачення. К. Сул­ танова -«Ваше , ваШе анданте». Спек-

ч ........~.............. I I •••• ' . , . . . . . . . . . , •••• , . . . "

НАША АДРЕСА: м.

вул.

БРОВАРИ,

Киї В>СЬК а ,

154.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯ, РАДГОСПІВ, БУЛЬДОЗЕРИСТШ ЗЕМЛЕРИRНИХ

19.00 - Болгарський художній фі ль м У відрядженні». 20.30 -«11" добраніЧ, діти!». 20.45 - Українськс кольорове телебачения. Концерт солі· стки КиїВСI,КОГО оперного театру В . Со­

МЕХАНІЗМШ

,Чоловіки

Внаслідок грубого порушеВНJI «Правил ОХОрОJDI JIiній зв'язку~, затверджених Постановою Ради Мів1стрів СРСР

колик.

ЧЕТВЕР, Перша

10.05 рове

Новини .

22

(М . ).

люнках дітей •. (М.). фільм «Начальннк

Телевізійні

міського зв'язку

Кольо, в ма_ 10.45 - Художні" Чукотки». (М.).

10.15 -

телебачения . • Один

12.15 -

від 22 лИПВJI 1969 РОКУ, мають мІсце mшaдки обривів і пошкодженВJI підземних кабeлJoНИХ л1н1й' Mllк­

.N2 567

КВІТня

програма

вісті

16.55 -

II~·

ша афіша. 17.00 Урочист е засідання і концерт, присвячені 101-й річниці з дня иародження В. І. Леніна. (Тран­ сляція з Кремлівського Палацу з'їз­ дів) . 20.30 Програма .Час». (М). 21.OQ ~ М. Погодіи - .Кремлівські куранти». Спектакль МХАТу ім ен і М.

ні

Горького.

(М.).

23.50 _

афІша.

18.00 -

Пере·

дача. присвячена IОI-й річниді з дliя народження В. І. Леиіна. 20.30 «На добраніч , дiTI1.!~. 20.45 ' Краса ЛЮД, ська». (Львів).

Редавтор

"0

Є. ФЕДИН.

ААРееа

"fi ................. , ..............................

-

• НОВАЯ жизнь. оргаи Броварского районного комитета КП УкраинЬІ и райоиного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

різних .зємJlJIИИX робіТ,

Службові особи і rpoмадJlИН, ЩО ПОШКОДИЛИ кабeJIЬИУ л1нію міського ЗВ'1І3КУ, і вкщо це викликало перерву зв'язку, зrідно з Указом Презндtl ВерховноІ Ради УРСР від 15 гpy,цВJI 1969 року караються позбaвJlеlDUlМ волі строком .одиого року, або виправввмн JЮботам:н на та­ КИЙ are строк, або штрафом до 200 карбовaнцhl. Крім того, з ВlШИНх у ПOlllRодженв1 кабеJIJI будуть повв1стю СТяrнeв1 суми за простій зв'язку. І роботи по ліквlдаці1 поmкоджеННJI кабеля.

Друга програма

Наша

виконавві

ства і завдає великоl шкоди ,краІні.

Телевізій­

вісті .

17.55 -

при

при БУДіВНИЦТВі нових та ремонті діЮЧИХ споруд. lЦОб цього не трaпmшось у майбутньому, не роsкопуй­ те самі і не допускайте lиmнх проводнтн РО:J1ЮПКН без попереднього вогоджеННJI цих робіТ з КнІвським мlжмісь­ кви кабеЛЬJDIМ вузлом. Не пошкоджуйте кабеJlltНИх JIiній зв'язкуl Суворо дотримуйтесь вимог «Правил ОXOJЮllll лі­ в1й зв'IІЗКУ., адже пошкоджеИШІ JIiній зв'язку порушує нориаJПoИУ роботу багатьох галузей нарохного господар­

ден ь

КиІв-Зо,

KвJвcЬKOГO

міжмІського

кабeJIЬВНЙ 8УЗОЛ, УКРМ-7, телефон

ІНДЕКС 61964 . Газета виходить у вівторок.

кабельного

буnьВaр Шевченка, 18, RиІвськвй

вузла:

міжміський

25-90-64.

:::~~::~:?:.::::::~.~::.:E:~ . ~. =: .: : ~:~:.~: .~:~:.: ·i.~ ~:.~ ~:~:. I: _.~.~.~.{.~ .;.:.К~.Т:.:.іl~.~.J.~.:Т.;:.Рас.:.=К.~ .г~.д.~.:.:.~.~ .І.ї:.:.~.~.~і.і;,. :.:.:.~л.В~.Н.\.г.л.иМ.б.~.~еВаltл.с.~.і:.:.t.;·~_.j~ •.

Б.роваl!ю~а ДіР I}'ІКа,РI!fiЯ, КИlїl(!lC;blКOl

ООл.аcrr~ вул. ки,ївсыcJ8'

154.

Телефон -

19-4--57.

Зам. 1517-7975.

..

•.

46 номер 1971 рік  

46 номер 1971 рік