Page 1

РІК ВИДАННЯ 31-РІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ .КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

.МІ

46 (3044)

СУБОТА

18 КВІТНЯ р.

1970 ЦLна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПА'РТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

UK

ЗАКЛИКИ День міжнародної І. Хай живе І Травня сОJJідарності трудящих у боротьбі проти імперіа­ лізму, за мир, демократію і соціа.nізм!

І

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

2. 3.

Хай

марксиз.м-леніні:»t

живе

-

імперімізму,

живе

за. перемогу

соціалізму і комунізму!

4. Хай живе у вtках ім'я і справа Володимира геніального проІІ.овжувача рево­ Ілліча Леніна люційного вчення Маркса і

Енгельса, засновника

свІТІ в Комуністичної партії, керівника першої переможної пролетарської революції, творця со­ ціалістичної держави, вождя міжнародного робіт­ ничого класу!

5. Слава великому радянському народові доблесному будівникові комунізму, мужньому борза

марксизму-ленінізму,

цю за торжество ідей мир 1в усьому світі!

6. Хай живе героїчний робітничнІ клас Країни Рад - провідна творча сила у боротьбі за побу­ дову комунізму в СРСР!

7. Хзй живе героїчне колгоспне . активний бу дівник комунізму!

селянство

8. Хай живе радя.нська народна інтелігенція активний будівник .комуністичного суспільства!

-

"f" 9. Хай міцніє і процвітає союз робітничого кла· су і колгоспного

і

(3акінченнІІ на

.соціально-політична

селянства,

непорушна осно­

братерська процвітає вели.ке завоювання ле­ дружба народів СРСР нінської національної політики КПРС! 11. Хай живе ,. Комуністична лартія Радян_ського Союзу, яка впевнено веде радянський народ по ленінському шляху до nеремоги комунізму! 12. Трудящі Радянського Союзу! .Боріться за перетворення в жиnя безсмертних заповітів Лені­ на! Тісніше згуртовуйтесь під ленінським прапо­ ром Комуністичної партії! Хай живе велике неру­ шиме єднання партії і ·Народу! 13. Хай живуть Ради депутатів гrрудящих­ справді народні органи влади! Хай розвивається і міцніє радянська соціаліс­ тична демократія, зростає активність трудящих в управлінні справами сусnільства І держави! 14. Громадяни Радянського .Союзу! Беріть ак­ виборчій ;кампанії! Оберемо до тивну участь у Верховної Ради СРСР кращих rпредставників ро­ і.нтелігенції! колгоспників, радянсЬІкої бітників, комуністів і без­ блок Хай живе нерушимий партійних! 15. ХаІі живуть радянські .профспілки - шкОJJа управління і господарювання, школа комунізму! 16. Хай живе Ленінський комсомол - вірниіІ помічник і резерв Комуністичної партіі, передо­ вий загін молодих будівників ,комунізму!

10. Хай вічно живе

інтернаціональне вчення, прапор боротьби трудя­ щих усіх країн .проти

-

ЛеНІ:•и,а. На ба:-гЬІК·і·вщині ,IJ>er.1И'Ke У.1ЬЯНQІВІСЬКУ -

ва Радянської соціалістичної держави!

І

вічно

Рщд;ян,оЬІК'Ому ·на;р.QДові бе.змежно дОіроаге все,. що з·в'яза,не з ,і-м'ям

року

та ідейна єдність су>спІльс'І\ва

\2

І(QІП,

ЛЕНІНСЬКИЙ МЕМОРІАЛ ВІДКРИТО

КПРС

1 Травня 1970

ДО

2

ПершнІЙ секретар Ульяновсьwоrо обю01~у КПРС А. А. Ско"іл.ов у

Ілл-іча 11 СВЯrІ'О -

w:тор.).

КОМПЛеІКІС.у

ПО

·Із:и<в·ченню .і цр·DІп,а,ганді безсмертно­ го ЛеН•'ІН'С.ЬІКОГО ,вЧеННЯ, ВИХОВЗ'ННЮ життя і приклаод•і 11РУLд'я.щих .на д;іяльжУсті В. І. Ле;н:іна .

Ульяrно•В>Іtі

партійн.их,

величез­

з .почуття'м

ної раtІІ;•ОС'ГЇ JІ;ОJlІ()ВІіІДЗ'ІОТЬ ЦеНТ:ІJЗЛ.Ь· wому Ком::.rет,ов'і КПРС .і Радян­ Лен.інськ:и'й уряІдКJІВІі, що сІоІКому i'lte~юp:a.l споруджено .в 1ре.корд~ю за три роки і ко·рDІТКіи•й <:т:р!СJІК ~ержа.tшою rюМІі•о:-ею n,р•иой.ня1шй з була Це оцін·к·ою · ~в,:щмі:JнІНО». шrрЗJІІІДі з.а.rаJІІЬІНон,а;І;ю;tна будова.

доблесну цр.а;цю» . Ба.г.ато хто у,до­

стое.ний сИІмrв•ол.у тру,до~ої сла·ви­

Ра·оом з ульяновцЯ>м·и ·в w:.й брали

·м,е;далі «-Буд:•в.ни·к Ле~н•ін.ооК.()<І\() ме­ ·мо,рr~алу».

з

участь бу:а;іІвельнИІК'І! МІ'>ст ·нашої КJраіІНи.

~ри,валими олле,сками

ПалКІИІми,

Цей іІЮМПЛеКС МОЖЛИ'ВОСТІі

;р·ОЗШИрЮ€

ЗН•ЗІltн'О

Ювілей,ну медал,ь «За

-

БеЛИІКа і .р.аді-сна ПО·

-

дJіІЯ Н ЖИТї•і :міста.

,РЗд!ЯНІСЬІКИІХ, ПрОфСІП:J!ІКІО'ВИ•Х, ,КОМСО· М.ОЛЬСЬКИ•Х ОрГаНІjз,ацій, ГрО.М,З•ДСЬ· і· .обдасrі. Баг.ато з ко:Т'і яіС'та них у ці д.ні Q.J.е.ржал,и почесн•у

И·ЗІІ'1ОР'ОІду

В1'д·

ЩО

кр·и·щя Ле,нІі·нс,ького ме.моріаль'Ного

На урочис'Гі• з-бО!ри, присвячені Ц>:'Й ПОJІ;Ї'Ї,' ,в ЮЛ'О'ВНОМІУ з,ал·j J{'{}М·П· ле;к>су зібр.али.сь 16 кв:тнІЯ .пере,до­ тру~і'ВНИІКІИ вики · ,ВирООНИІІJТВЗ, СЇJ,'J1!>С!;К'О!Г.О ГООПІОДЗ 1 рСТ'ВЗ., ветерЗІН/І п,редста·в.нюш

ЗЗЯ'ВІИВ,

ВІИСТУІП·Ї

QВ>О.Е1Му

вІ:І!І;крит-тя ,мемо,р·іальнDІг.о комплек­ ві:дзна'Ку .н.а спqруд<жен·ого су, нарщ~ження дн·я з !ОО-річчя В. І. Ле:ні.на.

nщр•ТІії,

ЦК:

По:n:тбюро

складІ

у дію КПРС.

багатьох

наІдаЕІТЬІСЯ ГенеральнОІМу

Словю

зІу,стр,ічають црисутні поя·ву у nре­ з;и,щ:ї Генерального сеюр,етаря ЦК

•с,екрет,аре,ві ЦІ( КПРС товарИшеві

КПРС т·оварИ'ша Л . . І. Брежнєва. }•\іосця у презм:·ї займають .керіов­

СТJоячи

СlJКИJХ

iroro бурхтmи.ми,

в:'І'ають

оп-леск а• ми.

трrи·в.а л ІІІМ и

·н'Иrки об.1•ЗСНоИХ rnарТІійни.х і радян-

Уча,с.н·и.ки зборів

І. Бреrжпеву.

Л.

Поїі•:м висту;ПІІІІJІ'И шліфуІВальн'ИІк орГЗНІl:'lЗ·ЦіЙ, . Цре,дСТЗ,ВНІИо!Ш МЗШИН'Обу\Ц~ВІНОСО УЛЬЯ!ЮВСЬІJЮІІ'О

r;p,OrM a·;IJC ЬІК О•С 11і.

за'Воду імея•і Володар~ьк•оr.о, Ге­ ,р·ой Соці 1 м:·стичної Пра.u;і А. Н.

Jl•час.н.ики .з6о·рів з ве.1иким під­ ноое•ння•м аqрали почесну пре;зи-

Сf.:маНОШИЙ, ГОJЮВЗ КОЛіГОСПу і·менj Жд.а·нова, де,ПІут.ат Ве;рхов.ної Ра­

_ _ _ _ _ _ _rа:.".лчд.и РРФСР М. П . Алек~єеВ>а, пр~ста,!J.ІІИ1( московсьr~и·х біу~іаельників

бjр ига д иrр ІЮМ!СОМ'ОІЛ ьс І:!Ко-:~о.rющ:,ж­ .:юї бриnа,д:н Мооо,по·ря,д:·бу,ду Є. К.

вчите.1ька заслужена .Но'За"ІуІК', ШKC>.llt РРФСР Є. І. Ні·юіr:іна і член КПРС з 1913 ро.ку Г. А. Фо­ q.;єев.

Одно:-тайно,

з

v-ча~-нwкн

сеНІнЯІм

п·ідне­

ве.ти·~и.м збор:'В

!!ір:ийня.trи

ві:rа.тьн~.й ,лип Центральному Ко­

мr.:::ет•ов' КПРС, ПреЗ>ид'ії Верхо'В­ ИОІ Радн СРСР, РадІЇ Мін:стр'ів СРСР .

ЛЕНІНСЬКІ ПРЕМІІ

'

"За зміцнення миру між народамW' 14-16 кв:тня ц. р. nі:д rоло: ву­

15 КВПНЯ ·m'дбутюя урочисті

ЗАПОВІТАМ ЛЕНІНА ВІРНІ

збори, .11'рnавячеwі !ОО-річчю з дня нІЗ,родження В. І. ЛеІІііна.. ОвІІ11ко­ раЙОННОІГО ЗЗЛ во .nр.ИІОрЗііllе'Н•ІіЙ бу!Ди•ИІК'У .к:ульту!JІИ заповwили пре.д-

с;rа•вники

партійних,

радянських,

1

вор·fІ'Ть т. ЦімошинсІ:fl{ИЙ, ми роз­ RЯ ВИГQ'ГО'ВЛС>ИО ПРОСІ.У"П!ЇЇ на суму молсщі

іКОІіІЮОМОІJІЬІСьких, цр.офсп>':лкових та

rrов;і:дал.и

оргаН'і.заU!ій, Іі.нших rроМ•а.д'С.ЬІКИХ .ветера:ни fііартії, Ге-рої РадЯІНсько-

111pocro-ro,

СQІЦ:-ал.:сти~~tної

па'!lув.а~оти

(.()юзу

го

і

Герої

-про

,великого

і

муtдр.оrо і скромного Во.1О.'J;И•МНІра І.1л·іча, uшроко про­ йооо

невмируще

В"!ен•ня.

944 ТИ•СЯІЧ!і КЗ'Р'бQІВ.ЗНЩ:·в . РюrбЛни•чий клас Броварщини і н·а,далі буде бор·ОТИІСЯ за .нев-пинне п:.д:в.ищення прмукти.вяості праці,

. Ста· р: .комун'с ти допо~огли с'!'во­ п-рацюваrrиме та'К, я.к запо·ві,дав Цр.а•uі, кавалери ордеНІЗ Лені~Іа, перед.о.в~н mршІtНІС.1о:вості і сі.ль· рити 12 . КІ:М•нат-rмузеї• в В . І. Лен-і-: .велwкий Лен:: н. ЗоюІІу гримить муз111ка. До сцеськ<ЖО rОІ::і/Іодарства БрОіВарщІfНи~ на, 18 куточк·і·в оой.=·ї і трудової

:Віuі · і•ме1!·і учаооик:,в збqр:,в деле~ сла;ви. Лише на вLйсЬІКо.во-патрі·о­

на•правляється для nDІКлага.цtя дення .кві11:'в до ІІі'дwіжж·я nаrм'ят-

тwчну rему леКІ~ій.

цр•очитано ,по;над

800

Пu звуки маршу в зал захо­ ни;ка В. І. Ле:вDну. Од,ностаіІно обираєтЬІDЯ почесн•а ,презид:я збо- диТІь ГРJ'ІПЗ передоВИ'1\І~В п·ромІІІСло-·

р)в

ІВ

КПРС.

складі

Поліrгбюро

З допо~іщдю «ЛеІІІ~н·і!ЗІм -

пор

."

6 оротІ>UН

за

Цl< ООС11'- ПраІ!Ю)J несе ,праців:нИІК за-

пра-

раЙКО,МІУ КrП Украі'Ни В. О. Кри­ вошлик. ВІін докладно ~~пин.ІІJвся зна'че.н.:ні

о

с

д

в

ДОВ'ИJХ П'р.Ю!JЇВІІИК::ІВ п-одар,ства .

-

Вагомий

ГОС·

с:дЬС!>КОГО

в·к:лад у чашу

,немер.кну•ЧО!'О

вчеН'!ІІІ

'11ВОрця Комун'істІАної :rенrщ:::зму, па:рtrії ,j Ра.Lдянсьооі держ.з·ви В. І.

Лен·і•на, про трудові здобу,уки ~о­ ·ва.рчан, одержаНІі на чость в!Ково­

РІОІдиого доС"І'а:тюу вносять трудmГоворить в н·ІІІки да,ні-в і ферм, -

rо ~~ ВОЖ!дІІ.

ГЄІрюrй СDІціаліс'Ги'чІіоі Праці К. Т. перед~юв:лейному В

рапортує ПеЧQІВИЙ за­ р'ОІЦ~ тВЗІріtнники .виробили ло 504 це.нт.нери м,олсжа .на 100 гектарів воL!!.у л~рошкової мет.алу:рІ'Іі, удар- у:г,''дь і надоі'vtи іюrо по 2513 кі.цик КОtМУ·Н1ісrИІчноі пр~ В. М. JroГp&MJв . . 1Від . .иожноі фураж11оі оон>да·ренко, - 'у·апішно вИJКо.налн ксфо·в и. Радюопи і птащфабриІКи СІВОЇ зообов'яІЗання. На честь сл•а,в- ·в·~:mюн·али п'ят,ир)чний план по

носо юв:.nею вождя .введе·но в дію пр·ода.жу моло'Ка ·і хлі;ба д~:ржа·ві

ПО'І':·м на трибj'І!fу пі!днімається 75 'ІШІСЯЧ юва.п.раmrих метрів жwтчлен КПРС з 1927 року І. К.' Ці­ .11-ової плоЩі». Wшинсщий. В·і'ІІ доооВ:і·дає ,райо.н· Са·мов:~д:дано .поnраІДЮвали ·ВИ· Іюм,у :ком:іrrету ПЗJртИ про .про.веде-

ну СТЗрНМ·И КОМІJ'ІІ'ЇСТ•аіМИ poбorry В пер :од J11ЇдІ!'О'Говки до І QО ..J}іччя з дня на,родженн•я В. І. Лені.на.

В сІЮїх леюці•ях і до.пов.іщях, го-

робнИ>Чі

ІЮлеtктиви за,В>QLдьв, фа б-

рик, будJов, транспо·))'11У в першому

т,рудов-ими

з.вер­

·

n

11 7

Лемінськwх м,іжна;родІНих Т'У по 'црі!ім(;я,х «За зм~ц'НеннЯ МІИру 'між ІН З родоЗІМІІ·» .

.ком·і·rет

шеяня;м•и люби:vг{ Вітчи3ну. 1В,':д і.ме,иі багатот.wсяч.ного за,rо­ ну ,;,нтел)rеІщії ~tjaтa і .Району ра­

щ?

nорт СКЛЗ•1З 3,аслужена ВІЧИ'ТеЛЬКЗ з .Броварської се·редн·ьоі УРСР

'!!У

шкю ,lи

Ng 2

Н.

Г . Люби·мова .

У здабутка.х ви.робюrчи.х ко:1еІКтНІв'rв є частин.а пр~'ці _інженера

-

І ВЧfі'Те,lЯ, З.ГрО•НО~І·З І П!КЗрЯ, Радянська ~нте­ ловорить вона. -

по комун:rстичоому вихованню піщ­ ростаючого П()І)()алінон,я, дсщома:гає

•раІПОф'11і лаrщюва ·радtrоопу «Зоря» 'па:ртії .РОСТИ'l'JІ гіа,ну з,м.~fІіУ-

nрИЄL'ІІ'С1'В, _

иові вироібни.чі потуж11ості, збwховано 1 .ІJРібУІдовано 6 шюіл, здаіІ!О

новими

Скобе,тnмщJН•а

а;каtдемtl:ка

д. В. в:Щ6улося зас.іtдапня К:о:м~rrе­

1роЗІГл;я.иув

на~іііІшли, про

М:l.'КНЗІР'ощни.х

пропози,ції

п-рИІеу джен•н;

пре'мій

Ленінськ111х

за 1968-69 рр. і ,прий•няв nостано­ В

ЦЬОМу ПоИ'і'ЗН'Н·і.

З н-а•ГОідіИ зшамен,ної дати 100-рСчЧJЯ з дня н.зр~ення В. І. ЛенІна члени КІомітету пе,ре.д.аvrи СВЮЇ

сер~ІJН•і

дЯ•НС.ЬКОІМу

lJCUДQJIOВJiei!HЯ ра­ К:оміrrет

на·ромаі'.

ви­

rрІ'л:rщ:в за В'ИІ.!І!амі заооуги в бо­ на-- :JІ'тенція пр. овод~ить . велику роботу р>()ТЬJбі за збе.реження і зміцне.І;І1!Я

ОрООЙОВJ Дяче•н,w. . . ОЮЗу ·СЬКОЮ під-' rrроми.:лових перемогу кому- «Т1 ру~ів·ники

н•jзМІУ» ВИСТУІПІDВ Іrе:рШИ'Й СЄ·Кретар на

ВОІд1У хо:юд.ильюtк~ів Герой Радя•н-

ни з пра,nо·р01м Rрокуе. 11РУ'ПЗ пере-

· радув·ати

ваrннwм

Про з.вmгяжн'і д.іла комсомо.'!Іії Б:роварщини ра;по,ртуваrв райкому

·мкру

црнсуі!ІІИ'ГИ

На. зак~н-~;_т~_рІІСу:rн:х у sащ

rnри·вла.'tи ІGНІЕ іі;овірІІ

1

Ж•Q.вrе-

· Н!'Dта. ПіJСд.я v·рочистоrо засіtдаН;ня відтисяч

Ле­

юж JІарода.ми»:

ЛюдJВІЖу Св-обод1і -

державко­

му і по:лJгичному дJія•чеВІі (Чехо­ словацьо"а Соці.ал6стична Респуб­

~П У;кр.а1ни лерши·й еекре>Мр~-рай­ ;кому ЛКGМУ В. Г. Бур,така. ліка); Учас.ни.ки збор~в ві~ а'мені т.РУ•дЯ­ Лайнусу щІІDt .ра'Й01Іу на~ листи ЦК

КПРС і . ЦК Компартії . України:

М('ЖНародні

к~і і!р>е?оtії «За ЗОМйU'ИеІ!ІН'Я миру

В!ЮНGМ'У,

ЛоЛІ:.Нгу -

Г,JЮМа·дJСЬІоому

дія·чев·і

Штаrи А:мери,ки);

(Сп·од.учені

. іп~ ~х·мед е.ль-І.І.Wйху

мад'сЬОJООму

іді'rяче.ві

-

(Судан);

~ро­

Яросла~у І,вашке:ВІtчу~посьме.н­ ..д'іІІЧеІВі , І'рОІМ.адСJ>К'ОІМ'У 'никові, бувся ~о-~церт. . . • • Розrорнуtзши ювtле·І!Не соц:·а.ТLІС· (По,л.ьська . НаІРІQДна РеопубJІІік.а); тІІ'Чне зма.га.нНІя, rrраІ.ІІівники сільАю:рі .І•в.аі - Г!JО!ІІІід.ськОму дtія­ СЬК10'ГО rоаподІа,рс'Гва району Y,f· ст·~~ 1 . ~"·то: У'Р·ОЧИ>С"І'і збо.ри тру­ 'Іе'ВІЇ (ЯІооІf!:я); Ьр•u,ь.~""іІ(·ни, прІЮвячені журнап:шно справн:лИІСя з за·вдаf/ІН'І'DМИ І д!ящих .Бер11ілю Ов.анщwем,у .. нинішнього IOO~HQ'MY кfв'і.,~·• В. І. Лен~на, л6стоІJ,і, кварталу ~іяtrеві хrе,ршого rромадJСЬІКОМіу mJ!ІЩ)И.В.аЄ '· ,ІtІеРШИЙ ~тар . РК (ШвеJЮя); . ·року. Х.т:оороби будуть nрацювати ще І Kil У· краіни В. О. Кривошлик~ Ха•1СідУ .\\QІХ;і ІЩ-Ді.ну --,- ГРО:\tЗД·

план

сО~а·д

пу..ZІ.:>В зерна.

К'ВЗІJ>ТЗJ)і ювілейного року. ВИ'робНИІЧИ·Й план ,вІІІкоwано дострDІКово н.а І 03,5 процента. Пон.ад за.вдЗІН~ >Краще

і

nр•QДаню

проду~КТ!f!t.Н.:.Ще,

щоб по-

Фоrо А. КоЗЗІКа.

~~~~~~~~~~~'-'-~~~~~

•СЬКоОО!у ~ааі ,{06'єдк!wа ська. Peci1:y6JJ;:tкra).

Араб­


ЗАКЛИКИ

1

ДО

Траввв

(Закінчення. Початок на І стор.).

17. Хай живуть радянські жінки - активні будівники комуністичного суспільства! 18. Радянські воінм! Добивайтеся нових успіхів у бойовій і політичній підготовці, будьте пильнн-

ми і завжди готовими відбити будь-яку· агресію!

Хай живуть героїчні Збройні Сили РаАянського

Союзу!

Хай вічно живе в пам'яті народів безпрнкладний подвиг радянських воїнів, партизанів, ро-

' 19.

бітників, колгоспників, J.нfелігенцІї, які здобули у Великій Вітчизняній війні всесвітньо~історичну перемогу над німецьким фашизмом!

f!K

КПРС

1970

року

В ЛЕНІНСЬКУ КНИГУ

ТРУДОВОЇ СЛJ\ВИ

37. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте марксистсько-ленінською теорією, . висотамн науки

і техніки! Будьте вірІ:ІJІМН ленінським заповітам, Батьківщину, добре

Готуйтеся

стати

вчіться, поважайте

активними борцями за спра~у

Леніна, за комунізм! . 39. Братерський привіт комуністичним і робіт-

ннчим партіям, - бой~вому марксие-тс~tко-венінському авангардові робітничого класу і всіх трудящих, стійким борцям проти імперіалізму, за

тів усього світу на основі марксизму-ленінізму і пролетарського ін·rернаціоналізму!

річкн!

завершення п'яти-

21. Слава ударникам і колективам комуністич-

ної праці! Слава передови-кам і новаторам виробннцтва!

22. Робітники і робітниці, інженери і техніки!

Всіляко підвищуйте ефекти-вність виробництва! Боріться за найповніше використання резервів, економне витрачання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів! 23. Трудящі Радянського

Союзу!

Неухильно

підвищуйте продуктивність праці, боріться за як-

найшвидше впровадження у виробництво досягнень науки і техніки! Оволодівайте сучасними

науково-технічними та економічними знаннями!

24. Працівники народного господарства! Підви-

щуііте технічний рівень виробництва!

Здійснюйте

комплексну механізацію і автоматизацію! Всілико полІпшуйте якість продукції, знижуйте її собівартість!

25. Робітники і робітниці, інженери і техніки!

Вище темпи і якість капітального будівництва! Боріться за здешевлення будівництва і прискорення введення в дію нових виробничих потуж-

ностеіі, житлових будинків і об'єктів культурно-

побутового призначення!

26. Трудящі

Радянського Союзу! Боріться за комуністичне ставлення до праці! Рішуче зміцнюй-

41. ·Братерський привіт народам соціалістиЧних

країн! Хай розвивається і міцніє світова соціаліс-

тична система

-

історичне завоювання міжнарод-

ного робітничого класу; вирішальна сила в ан-

тиімперіалістнчиій боротьбі!

42.

·

Трудящі соціалістичних країн! .Боріться за

зміцнення друЖби і єдності;' за дальший розвиток братерських взаємовідносин! Будьте пил~tними до підступів ворогів соціалізму!

Вище прапор пролетарського і-нтернаціоналізму!

43. Трудящі всіх країнІ Активніше вступайте у велику і благородну боротьбу за мир, демоkратію, національну незалежність і соціалізм!

· 44. Братерський при.віт робітничому класові ка-

піталіетичних країн, який

проти і

монополістичного

соціально-економічні

самовіддано бореться

капіталу, за

політичні

права трудящих,

за тор-

жество соціалістичних ідеалів!

45. Палкий привіт народам, які скинули ·кайдани колоніального гніту, борються проти імперіалізму

і

неоколоніалізму,

ності, за

витку!

прогресивний

за

зміцнен1,1я

шлях

неза.uеж-

соціального роз-

46. Палкий привіт народам колоніальних і залежних країн, які борються проти Імперіалізму й расизму, за свободу і національну незалеж-

ність! 47. Народи соціалістичних країн, пролетарі і всі демократичні сили в країнах капіталу, народи, які

визволились, і nригноблені народи, об'єднуйтесь

те дисципліну й організованість, свято бережіть

у спільній боротьбі проти імперіалізму, за мир,

27. Колгосnники, працівники радrоспів, сnеціа-

48. Братерський привіт мужнім борцям проти

і примножуйте суспільну власність!

національну незалежність, демократію і соціалізм!

лІсти сільського господарства! Всі.пяко підвищуйте культуру землеробства і твари'hництва! Збі.пьшуйте виробництво зерна, м'яса, МОІІока. бавовни,

капіталістич~го і. кuоніа.tІЬНоrо ,абст-аа, за свободу народі•., за с4Щfutзм, які знемагаютt. в тюр~ мах і фашистських катівнях! Свободу в'JІЗttн

продукті-в! 28. Трудівники сі.пьського господарст-ва! Доби-·

49. БратерськиА привіт мужньому в'єtнамса.ко-_.; му народоІ$і, JІІК1Іі веде rероічиу боротьбу npoтlt

но використовуйте кожен гектар сі.пьськегеспрдар-

50. н~и світу! РіІІІуче ~аіте аід Сполучених. Штатів ~ .. IIPIIIII!fllleJIU -~иввu

картоплі, овочів та інших сі.пьськогосподарсt.ких

ваіітесь високої якості весняно~по.nt.Овах робіт! Всіляко підвищуйте врожайність полів, раціоиаль-

ських угідь! 29. Працівники

сільського, лісового господарства! Активніше перстворюйте

і в

ведиого ЖІІТТtІ

nрограму меліорації земель, хімізації і комІJ.ІІІ9(сної механізації сільського господарстаа{.,

ЗО. Працівники народоного господарстаа!· ~· щуАте ку.пьтуру виробництва, ширше апрова.РjАте наукову організацію праці і пе\)6Аовий досвід! Боріться за повне використання кщкної робочоі

хвилини!

31. Радянські вчені, конструктори, інженери і

техніки! Активно боріться за всіляке прискорення

літератури

і

мистецтва, nрацівники

·се~рета 1 р

кий,

па,ртор•rані,за.ц.ії

В. Н. Роr.ач). Відді.nка .Nit 2 радгоспу сРуса­ нівсt>кий» (ІК~руючий П. П. Ту.пий, •сек:рет-ар паJРІторган:і.за.ції І. І. До­ це·н~о).

Бригади штампуваJІьників меха­

воду пластмас (м.ай.стер 1(. А. Ві-

те:р). • Овочевої бригади відділка .М 2 радгоспу «БобрицькиА» (бригади'р Т. П. Ка.1юк). Птахівничої бригади .М 1 Бог­ данінської nтахофабрики (брИІrа­ дир О. П. Ка·рнаух). Бригади молодняка відді.пка М 1 радгосnу «Гоголівський» (брИІrа.дир Д. М. Шенель). Птахоферми .Ni! І Руднянеького племnтахозаводу (бр

3 3-ІІ'еІСе.Н О

створюють загрозу безпеці народіа Євроnи, загро-

нІІцтва і взаєморозуміння між народами!

54.

56. ХаА живе ·Союз Радянських Соціа.пістичннх Республік твердиня дружби і щастя народів

нашої

країни, надійниА оплот миру і прогресу! 57. Під пра-пором марксизму-Ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії вперед по .пенінському шляху до комунізму!

Центральний Ко.мlтет Ко.муністичноі партії

ВІЧНО ЖИВІ

Цей куточои, що обла-д•наний мріяла стати агрономом. Та вій­ у ПлосківсьиИt сі-льській бібл·іо­ на примусила в1дмовитись вl'д

Вона •стаоо nартизан­ тецІ, nрисвячений односельча­ цоого. нам героям минулої війни. Іюю. ПіІСля навчання Мотрона Осо~ливою nоnулярнІстю ко­ Антонівна була закинута в тил ри.ст,ується стенд •Вічно жиsі•. ворога і та·м загину ла. Мало хто в нашоМ!У р31Йоні не Мотро.на Антонівна Тооіха бУJЛ-3 а•ИТНІВНОЮ КОМСОМОЛКОЮ, знає 111ро подвиг Івана Давидо-

2

стор.

О

Оснача

Пи-л.иІповича

Ва-сиJІя

-

N2 2;

Семено~тча­

брИІГа:дИІРа бу,щкОІмб:,нату

.N"2 2;

Ко.помійця І(а<еяна ПетрО'ВІІ!'Ча

JІjJІМаІТур·кика

N2 814;

МОС"fОПОЇІЗІда

Заїку Петра Хомича- слюсаря·

~ле;кт·рика ~об:,в;

за;аоду

Євенка

Івана

оtmалюв.а•ча І'е.ШН'О<ГО

буДІ:велnних

ви·

Фе,доров.и•ча-

це~ли Зал:сько.rо це·

ЗЗtВОду;

Дегтяр Н:.ну П~Р:·вну~ве:рстат· НІfЦіЮ

За•воду

ХОtЛОІДНЛІЬН-и.Ків;

Гончаренка

ча

-

Оле~са.~~~дра Я:кDІви­

па•рнwко,восrа ,рад['ОСЛу ,j,мен:

Щорса;

р a~IJIOOy- ПЛС!МІІІ'Тахорепродуктqра;

Шепітько

Одексія

тракто.рИІста НІІІЇІ»;

Бабича

Якоkи·ча

радJГQІСJІу

1\\ип,'О.lу

:r_р·а·кториtста

-

--~а·плав-

Па·в.1овича

-

п.1е•м•птахоза.во1ду

«Ру,;:щя»;

Цьомку Соф:ю f.ван,1вну- до-яр­ к1у Бопдані,ВІСьокої ,птахофа•бри~и; . Логвиненко Ган!fУ ПавлФВІНу­ ДОЯІрКу ра,дюс.~у «fОІІ'ОJІ~ВСЬКИ'Й»; Моска.пенко

Г.алину

рооб:т,ни,цю

за,оод.у

.них вироб::в; Безуг.пого

елеюротех1ИЧ·

· Гриrорt:я

ча тоюuря ме:rа,l!урлії;

заводу

Феtдоро.ви­ nорошкооої

Федосенка ВоЛІQдИІМИ!ра Ілліча­ токаря буд'КQМб:,нату.

Кайдана

ГІРИГО!Р':-я

Романовича

--слюсаря контори «Брова·рша.з»; Суржко Вя•чеол·ава Ва·сил.ьови· ча

-

tюro

шо·рохув.альН"ика

шинаремо!І'f·

за•воду;

Руденко

Катерину

Петрі-вну

-

виши.вал;ьниш:ю Ліmкt:.в.сЬКQЇ фабри· к:и художНІ:х .виробів rм. т. г. Шеtвче~нка;

брИJГа,дИJРа

Ма1рію

Івані,вну -

БіР!?'Ва·рської

фабрmш

Ве<рХІН'ЬОГО ДИТЯЧОГО Тр.ІІ!КОТажу;

ІІІПИUDІШUНІІВІШІUІUІІUUШІІІІІШІІШІІІUІUІUІІ'І·•••вtММІІUІІ~ІНDІUІUUUUІІUІІІІІІШІІІІІПUІ

О

Смова Оле«:с:.я шофе•ра а•ВІтобази

• • •

ТЗІКІ! Х ТІ()ІВ а·р ИШі•В:

Косяка Бо.рИІса Фе~орови•ч·а ч.1ена КПРС з 19і8 року; . Чумака Деми,да ТиІМофLйови-~а­ чле·на КПРС з 1920 ,року; Бурлаку Федота Пан:кра·тови-ча - ·ч.1·е·нІЗ КПРС з 1926 ро.к.у; Бердиєву О.1еюсан~ру І.ва.нmну~

Рубахіну

р д с 0І03У• а ЯНСЬКОгО

Пврвмоrм

Пав.пенка .Мmха.йла Воло,диІМНJро­ ви'Ча бриІJ"Іа,дира nо.с'!'::Й!Н"ОдІ;ЮІІЮ· І'О бу;JJ:·вельно-rо поїзда .N"2 2;

.· · ·

Ксtмпанець).

Хай міцніє і розвивається солідарністt. радян-

55. Хай живе ленінська зовнішня по.пітика Радинеького Союзу nолітика миру і дружби народів, згуртування всіх антиімnеріалістичних миролюбних сил у боротьбі проти· реакції і війни!

Ао 25-рІччя

маши·

Дяченко І(атери.ну Терен1'іЇ.ВІН) нічного цеху заводу елехtротехви­ Соц:.а.т:Іс:rичної Пр.аці робів (бриІГа,ди.р З. М. Че-реnо·ва). - Ге·роя Зміни цеху залізних nорошків -1'a1!Jroвy овочевої ла.!fК'Н раJ!д'О'СП} «Зор-я»; заводу nорошковоі мето.пургії ПuьтяА Мар:ію Захщр1:вну(наоча•льник М. І. Д()Іма·ра.цІJкий, профг-рушорг В. М. Бондаре.нко). Ге.ро•я Соц~а.л,:•стІІІчної ПІРа:ц!, дояр· Бригади ремонтників ск.пада.пь­ '"У радІГооапу «РусаlІІ~ООю:ІІІй»; Кuініченхо Щру Федоро!в·ну­ ного цеху ремонтно-механічного заводу (бр111гадир М. М. Плеш­ .:r.оя.рку радJГОС,П,у «За•в-ор-ицьки•й» .кун). Шеверун ГаtИну Лазарі•ВІНУЛиварного цеху під тиском .за­ брИІГади·ра. .rrт·аштщь Пухі-вськ01rс

ського народу з народами арабських країн!

осаіту І комуністичне виховання підростаючого покоління! 35. Працівники охорони здоров'я і фізичної культури! ПолІпшуАте медичне обсдуговування

ма,цському житті! Будьте активними організаторами і вихователями мас у боротьбі за внеоку ефективність виробництва, nовніше ви.користання

Відділка .Nit 1 радгоспу сТребу­ хівський» (,керуючий М. І. Пруд­

ських територій!

Народи світу! Вимагайте заборони усіх видів ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї! Боріться за загальне і nовне роззброєння, за зміцнення міжнародної безпеки!

туру в nовсякденне життя радянських людей! 36. Комуністи! Показуйте приклад у праці і гро-

·

с~и,й).

'І'ОJ])ГОівельноrо

Н•О бу Д]'ІБ-а:НІН'Я;

51. на,._ свfтуt''.Ц~я пркпІІМtння агресії lзраіа ·ва Бл'ІІЗьІUІМу Сході,· негайного ви-, ведення ізраіJІкьких віАськ з окуnованих араб-

культури! Високо несіть прапор партійності радяисІ>Кого мистецтва, . віддавайте всі сили і здібностІ вихованню будівни·ків комунізму! 34. Працівники освіти! Удосконалюйте народну

населення! Активно вороваджуйте фізичну куль-

об­

Горщів­

заводу

Ониснмови·

ексrrерИJМеН"та.~ь­

noaиoro· І. 4еззас~"ІіІt:е •••..,...... J Південного в~nиаму усіх ~ tiJ~ 1:11 h сате.аfтІв!

3 У мирові 8 усьому світі! 53. Народи європейських країн! Посилюйте боротьбу за створення ефективної системи ко.пективної безпеки у Європі, за розвиток сnівробіт-

Діячі

комунаJІьноrо

(майстер В. І.

но,rо

Ми:ко.J1У

бpwraJJ;иp.a

nідс'tупів у Пів~ ~ і варварсмоі вій111t протtt воле.а~:rt·:-...є~оrо наро,в.у.

32. Працівники торгівлі і комунально-побутово-

33.

нестандартного

-

-

заво:добу·

агресіі американськоrо імперіuізму, за свобо.-.у і неза.tеJКніІ;ть своєї батІоКіtuциив! '

52. Народи країн Європи! Народи світу! Боріться nроти реваншизму і неофаІІІИзму У ФРН, які

го господарства! Підвищуйте ку.пьтуру обслуговування радянських людеіі, nовніше і краще задовольияйте їхні заnити!

n.

Морозова ча

Ащ~tрf.Jй~ича

капітаJІу!

науково-технічного прогресу, швидше вnроваджуйте у !ІИробництво найновіші досягнення науки

і техніки!

Вантажної . ко.пони автопідприємства 09034 (·началь.н·ик М. І. Надженюо, · секретар партгруши І. В. Яреме.НКQ, профгрупорг І. П. 1\DІ:'vІІПа·нщь). Формувао~~ьного цеху .Nit 2 заво­ добудіоного комбівату (началt>Н.ІІК А. М. ВЩяєв, голова цеХІІІОму М. Н. Бобко, секретар па•ртrрj'ІПИ В. зав:яІка). СкладаJІьної дільІІІІЦІ sаво,Іtу ладнання

Іва.на

,.,......

ти ви:

працю!

20. Трудящі Радянського Союзу! Вище прапор дострокове

~щйонну книпу Лен.:.нської трудо­ вої с.1ави заносятІJся та•к•і коле•к-

38. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську

ціалізм! 40. Хай міцніє едttість і згуртованість комуніс-

В. 1. Леніна, за

е-.лІ!'і'І'рООU:рювальника ;І;іtвноrо комбtнату;

активними будівникамн комунізму!

мир, демократію, національну неЗалежність і со-

змагання за ви•конання зобов"я-

ніDІІІІУ 3:11а.rаНІНЇ на Ч&:ГЬ -fOO-piJ.IrU з дмя ·народJжения В. 1. ·л~н~па а

за~,!80ся•rнуті усп-іхи в І;GЦі,алІ}єт...-

Вічна слава героям, які полягли в боротьбі за

зань, взятих на честь 100-рІччя з дня народження

ІВевІІеRКа І·в.аНа МJІкІІЮВИЦЗ cJJIOC:aJ)IJI ~~t~ебльовоі: фабрІІІ\'ІІ;

ощадлиаість у народному

резервів, економію господарстві!

честь, свободу і незалежність нашої соціалістичної Батьківщини!

соціалістичного

ІЮОМУ К!П У1к:раїн-и і ра~онх~

Оп~Іпьною noo'l'aR'(ЩOiG &рро ра.А­

вича

Дяченка.

Вригадир

буді­ більшDІВика.

вельної брига~ди, він не раз відзн,ачався

за

ЩдзначиІ!'Ся

с,умлі-н·ну

він

і

nрацю.

nри форсу­

ванні Дн!іпра в пам'ят.ні дні осе­ н.і 1943 року. Тут він віддав своє жит'l'я 3а .наше світле май­

бУ'т•нє. Па•м'.ятають

Саиовича

о

в

селі

Давиденка,

і

Якова

староr.о

НОВЕ ЖИ'ІТJІ

Він

очолював кол­

госп, иолrооп·ну партНіну орга­ нізащtю, а ІІі•сля закінчення nар­

тійної

школи

з

1936

по

1941

рони І<ер;у~в•ав місцевою шкоJЮю.

Г1ри:г-о:рівнІу

-

доярку ра,ДІгоапу «Л:іrrк•)воеІший»;

Строкач ,:tG!Ярку

Гал~у

р~~:шу

'JІатев~а:

ча- ГQJIOBY

~ької

Антс,н:вну

Г'Риюр:·я Па.влови·

ВІнкон·кОJ:'vІу

с:ІJІьсt.tІЮЇ:

т.р Yi!.t!W.UiX;

Ради

Рожн 1Ів­

де:пу•та11ів

'

М.,хотка Гритор:я -~а<рета•р·я

-

«ПлОІс.кі:осЬІки-й»;

Яковича

па•рто~р,rаН"і:за.ції

-

заводу

.пласт.мас;

Прокопемка Ми-хайл.а Михай<~~о­ ·аича

-

сек·ретаря

.па:рто·рrа.н.із·ації

і}ЗдіЮСіІІУ «ЛІ:'ТоІ<!.ЇВСЮ:ИІА»; Венu,ховськ«о В о лодНІМ ІІ'р а

ОлеКІСан~д:роШ!'Ча

- дире.ктоvа Літ­

•ruі•вської се•/)еІДІНWЇ ШJК10.ли;

Крук Над~:ю Пан·тал:іої.в-ну- •В"ІИ·rе.льку РУІСЗІН:jвсьІюї середньої щколи;

.

Топіху_,Мwк01пу МикОJJаіювича­

се"осреrгаря -ІООміоомчмьсю:ої ОІрrані­ зщії paдroarry «Іf1.тюокі~ВІСЬКИЙ»;

Сверд.пову Аліну ЯІКІL11ону

-

лі-

юа·ря р a.йJJil<a рні;

Гяушкq &сиwшну Степані•в.ну­ за•ІІІМаІГа ·(с. ,РудНІЯl; РеА Га лину Петр fВtli'Y - пропа­ га·ІІ'дист.а

заоводу

пластмас;

JІисеІІІІ:а ДмИТра Миха.йл'О'Вича­ леmЩ)а pa.riOllliюi о-рrа.н.:За.ці:ї това­ РІІ!С.ТіИІ «Знаюtи»;

-Jlюбов

ну- з&ВІ:дуючу л:~;

.

Оле.ксанд·р:,в­

Бо6р111u,ькою

біб­

Ннів Санович, ЯІИ і належить · · МViJJrDPiзa 'Юр·ія ІQріАови•ч•а -комуністу, Qу-в у перших рядах х~н.ього кері'ВІ/ПtКа Гого.JРі•всько­ ата.~уючих і в одній з запенлих rо сіл&е.ІМЖО буд~ин•ку •КУЛЬІТУ'J}И; с,утичои

з

ворогом героїчно за­

гину.в.

К. ДАВИДОВ.

СуfІота,

18

Цуркан

ОJіеКІСа•ндру Гер·а·СИІМ!,в­

ку -завідуючу ГОІІ'оЛJіІВ'Сю:·ою оіль­ СІОООЮ б:блі~Ю.

Di'fiЬI

1870

року.

О

--=---


НАШІ

Сівба ярих почалася

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ

Один з найдосвідченіших ме- 1 Тут на розкиданнІ гною працю­ Оленсацдр трактористи ханізаторІв Богданівсьноі птахо- 1 ють

Степацович Семенович Плохий, Іван Пав­ фабрики Михайло Бельнов першим в~йшов у по- лович Цьомна, ГригорІй Федо­

ПОВАГА

Здоровець.

ле з сівалковим агрегатом. До-

рович

агрегат Володина ниву свій мир Денисович Удовенко.

Теплюна на Павла Павловича готується посадновий матеріал.

нагатах час на В цей же лягли в люпину бІрНІ зерна спушену земЛю. За ним вив~в під керівництвом нагатувальни­

ЗА ЩИРІСТЬ І ДОБРОТУ

Sесняна сівба почалась. По- При плані 600 тонн робітниці сіяно лише 70 гектарів люпину . вже перебрали 400 тонн насін­

та вівса. Але механізатори уже І них бульб.

роботи на­ Весняні польові у тому, впевненІсть відчули що раннІ зерновІ на площІ 560 І бирають все ширшого розмаху. Я.

гектарів будуть посіяні вчасно.

редактор

В іншому полі йде підготов-

rазети

ка грунту до садіння картоплі.

ну1л Хасанов. Рано взнав ціну

баrатотиражвоІ

трудовій ко­ шматкові хліба, великій у Народився пійці. де всі ша­ башкирській сім'ї,

<<Зори».

Йде весна над пивамп

нували і не цурались працІ,

харчі. взуття, на одяг, всІх хлопчику Тринадцятирічному

полями радгоспу «ЗаворицькиИ» М. О. Кондратенко у своєму виспеціадісти встановили пильний ступі зосередив увагу на макси­ техніки, нагляд. Часто можна було бачи­ мальному використанні Іван збереженні її, дотриманні >Ірави.тІ агроном ти, як :головний верхи техніки безпеки. Бригадир трак­ Накалюжний Іванович

бити підсів, а які

якість

обробітку

вручили агро-

Старанна підготовка дала мож-

нараду-семі-

Тоді ж провели

роботи.

подьові

У 1~гoorn ,імені Щорса все ПІИJ)ше J)О3ГОР'N16'l'Ь>ся ФІЮнт п-олм­

прийти на найтяжчу хвилину •ВИІХ iiiOбrr. Ище сівба ;р.а:вНЇ·Х .ІІРИХ, .ПЇ;,ЩJІ()'J'О!ВЛЯ.еІ'ЬСЯ fІР)"НТ !ПіД ОВОЧі допомогу товаришу.

'і .к-&І)'І'ООМЮ. На фото (вІ'орі) '11J)актористи І. Максимець, М. Вnасенко він при­ роки тому А три та Г. Оnексенко, а ІВНJІІ:Jу іх міреmти ,внооять мі:не,рашжі добрива. їхав у Бровари, прийшов пра­ Фото А. КозаІКа.

Шириться

Дружний

агроном діИове соціалістичне змаганзя за міркуваннями вирощування високого врожаю.

механізатори. Головний

поділивеа своїми

в. дЖЕЖЕЛІИ, член парткому.

ознайомив озимини, про стан присутніх з планом nольових ро-

Підготовляsмо

грунт

Без добрив не садити, не сія- добрива і на картопляні ти жодного 1\удьтур

-

·гектара

просапних

таке завдання поста-

Кожного ранку

ту тракто.рист Ігор

з воріт

колектив

порошкової

завод

на

цювати

1,

металургії у цех

,N'g

тажувачем шихти.

Тут

заван­ тру­

же

дружина Марія

і його

диться

Нозлова. Вона оволоділа спецІ­ печової.

альністю

ран- ликодимерський», наприклад, ра­

ли

об' єднання «СілІ>госп:rехніка» ви- ні ше строку було :закінчено .мон­ 1

-

РанІше піддони

завантажува­

ми

вручну.

шихтою

була кормо­ низькою. За зміну бІльше З-4

з бригадою таж ел.ектроустаткування іжджав автомашина І. Чуняк, цех.у. Робітники елекТриків.

праці

Продуктивність

не завантажиш.

тонн

І то

зда­

розповідає багато, Немалий вклад бригади елек­ валось І. Стрюк разом з бригадиром Іго- А за~ площі. рем Степановичем Єгоровим по- триків і в тому, що радгоспи МануУл Гаруфович. раз навантажуємо но 20 тонн

На цін роботі :зайнятий навантажувач, якиИ в порядку шефської

елішають У радгосп чи птахофаб- взимку вирощують ранні овочі. де

рику,

ни~

на

вив перед собою колектив Семи- доп.омоги ·виділила нам Київська робота. подківської птахофабрики. Це птахофабрика. Розвозять гніИ 5 ·Немало зусиль

буде одним .із важливих факторів, що :забе;течить високий врожан. Зараз вносимо добрива на площі під моркву. Працює 5 rноєрозкидачів і два навантажувачі. Особливо успішно виконує робо-

ко­

підряд НІ років ДаЛекого саnки

і

Сходу. Потрапив у хороший ко­

нар, де були присутні спеціаліс- ливїсть з перших днів розгорну­

ти радгоспу, ланкові, бригадири, ти

за

розвІдку

в

лектив, пізнав радість відкрит­ тя, силу дружби. И:ого полюби­ за чесність, в експедицІї ли В ГОТОВНІСТЬ трудОЛЮбИВіСТЬ,

ділянки слід сівби, плановик ознайомив з нор­

цілі озера, що :залили посіви жи- зованим ланкам паспорти. та й пшениці.

пІшов

Мануїл

році

1948

геологами

палинами штурмував

грунту і

даються мами виробітку, Особливо оплатою праці, пересіяти. «блюдця» взнаки так звані як потрібно вести облік. Механі-

роботах.

У з

рІз­

на

працювати

доводилось

них

на коні об'їжджає посіви озими­ торної бригади Г. Вірозуб розповів ни, обмірковує, де потрібно зро­ про

для

зарооляти

одному

важко

де

батькові

а

мати,

стара

була

радгоспу

Головний інженер

сніг, :за біт.

Лк тільки розтанув

Ма­

прожив

життя

Нелегке

ВОРОНЕНКО,

-7 автомашин. Хоч грунт ще не зовсім протрях, aile щодня угною­ ємо 13-15 гектарів. На автома­

дружинИ

чекав

вкладає

невеJІtІчкиИ

за зміну, легше, бо

любима

стало і працювати процеси механізова­

За досягнення високих показ- ні. Нрім основноУ роботи, т. Хацен ників у праці бригадира-шофера

колектив,

щоб максимально електрифікува­ на селі, роботи ти 'І'рудомісткі шинах добре працюють шофери полегшити працю людей. Май­ Михайдо Сидоренко, Микола Ки­ стерність, акуратність, зібраність, сі.1ь та інші. розподіляти правильно вміння проводимо оранку з робочин час - ось й-ото харакС.1 ідом Пономарен-

ко. При плані 50 тонн він розки- одночаснИм внесенням аміачноі 1 терні риси. Все це И забезпечує дав щодня 70-80 тонн добрив., води. успіх у роботі, щоденне переви­ В. КОВАЛЕНКО. органічні Поча.1и розвозити конання зав~ань. У радгоспі «Бе-

І. Єгорова

і рихтовку nроводить цінним санов nіддонів. Ще й іншим допома-

нагороджено

rає, наприклад, Віктору Слабо-

подарунком.

бригади електриків дянюку. Не раз за зміну захо­

Колектив

узяв на себе нові підвищені зо- дить він У порошІюве вlдділен­

прагнучи

бов ' язання,

ударною ня,

ня і

де відбувається

працею зустріти ленінський юві- казує

розфасовка

новачку

тюку той

ден. шофер

Віктору

чи Інший

·

по­

Сиро-

виробни­

стежить,

чий процес,

Г. ВЕГЕРА,

розмелеп­

порошку.

щоб~не

залишився порошок по лабірин­ тах розмелювального відділец­

райоб'є,цвавви

«Сlтоrосвте:хиіка•.

ня.

що змі­

Незважаючи на те,

вІн не піде на уже закінчена, додому, поки не взнає кІнцево­ го результату випуску порош­

Гудуть у полі трактори

ку. Якщо ж по поважній при­ На полях радгоспу ~Велико· 1 вація ріллі під посів люпину та чині колектив не виконає пла­ тишу

димерський~

трактори.

На всіх

розбудили вино-вівсяної

відділках 1 ний норм

суміші

і зерно.

на зеле­ нУ.

повним ходом розгорнулися вес-І днів, дони СП}Jияла погода, підготовлено до ЗОО гентарів груп-

няні роботи.

нерідко подає

дІлову

За кілька пропозицІЮ, спрямовану на ви­ правлення

станови­

скрутного

ща,

відділку ту, третину цієї площі вже й Ленінському На Ну, а коли змІна при зав­ органіч- засіяно. по заготівлі бригада за день данні 10 тонн дасть О~очеві бригади Ленінського 12,5 тонни, розвозить гній по них добрив то спос,терігаєш,

майбутній картопляній. планта- й Н1ровського віддІлкІв, якими що М. Г.

ції. За перші три дні вона роз- нерують Іван Селюн

Хасанов задоволе­ та Мино­ ний . І самому стає свІтлІше на

везла його на площі 60 гента· ла Онашн~. приступили до сів­ рів з розрахунку ЗО тон на би ранньо1 городини - реднетощо. По1 ки, кропу, моркви н гектар. Тут високопродуктив- 1 сіяно її ЗО гентарів та посадв!дзначається жено 2 гектари ранньоІ капус­ ною робото~о

бульдозерист Юріи Єрмаков. 1 ти. На цій роботі зайняті понад Водії автосамоскилІв розвозять 1 60 чоловік. О. КУЗЬМЕНКО, rоловввй аrровом.

щодня по 40-50 тонн кожен., провадиться культиСкрізь

тажують мі·нера.и~~~tі добрива. У ці дні прово.димо пІ.цжиВJІеиня куль­

u

КРИЛІ\ТИИ ПОМІЧНИК

турних

BHOC PI.LY O

пасовищ.

2 центиери аміачної сеJІітрк І

по одиому·два

центнери калІіноі

солі. Обслуговує літак бригада по виробництву добрив, яку очолює

агроном Віталііі Аробаджі. Меха­

лицях..

роботу ви~нує брига­

Аа Дмитр.а Хижняка.

І. МІЩЕНКО.

о

Субота,

Гектарів

багаторічних

трав.

В

ку.1ьтур. рааьні і органічні

криваємо

водогу

добрива. За­ ·аа

На фото: nі.ІІ.живлен.ня озимини цін роботі взяли участь усі ме­ зябу. На культивації

мінералWІими добривами за допо-

нізатори Гаврнло ХИжняк, Василь могою літака.

Покорияк та інші швидко заван-

ли 600 гектарів озимини та 50

Фото А. Коза:ка.

18 DІІІІІІ 1870 року.

і ханізатори управлінський

о

озимині

і

.сумдінно

адмін- працюють механізатори Михайло рільники, апарат. На кож- ГузіИ та Іван Майстренко. Вно-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

бою пр~щюють тані . люди. Для

виробн~·Цтва ви­ них інтереси на них можна ще особистих, повністю по.кластися. А це най­ головнІше.

М. ІЩЕНКО, громадський кореспондент.

ГЕРБІЦИДИ

Посіяно 12 гектарів редиски, як Колектив Руднянеького плем- ний гектар внесено по 3 центне­ Велику допомогу в підживленні і передбачено планом, а також ювілейниИ ри мінеральних добрив. посівів подає нам щороку сіль­ шість гектарів петрушки, кропу, птахозаноду 'взяв Ііа ськогосподарська авіація. От і ни­ шпінату. Продовжуємо сіяти.,. бу­ рік підвищені зобов'язання по Зараз на повний :хід розгор­ нішньОї весни над полями радгос­ рJІки і моркву на прори1,1ання. По­ подьові роботи: йде під­ ну.ТJися продух­ виробництва збільшенню літак. круж..tяе гектари раІІиьої пу •БобрицьКІІй:. саджено чотири ярих під сівбу Щоб одержі­ готовка грунту Уже підживлено озимину на 828 ка.пуста....J!риступили до саді·ння тів рослинництва. гектарах. На кожинА з них внесе­ розсамс 1 АорІв у сонячних теп­ ти високий·. вроЖай, мй підживи­ Вносимо під них міне­ но

душІ вІд того, що ·nC?t>.vч з то­

сить гербіциди під моркву і лю­

пин Михай.'Іо · Артюх, j)озсівають Василь Леоненко та міндобрива Вододимир Ситюк.

На польових

роботах

раціо­

нально використовуємо кожну го­

в стислі

дину. Ко.ТІектив пратне

виконати строки і високоякісно nерший період полмвнх .. J}Обіт.z М. БІЛЕЦЬКИИ, ГОЯО8ниА агроном.

о

3 стор.

о


ПІД ЧАС березневих канікул 5О учн:і·в ПJіоскЇ'ВСЬl<!ОЇ школи щюве­ Неві. Міста, де

на

зн'яGа·нІЇ з

місць

237

ІіііІІ

: . •·

!І·

ІІ':ІІІ

' І

• • у МІСТІ

.1и ек,акурс.ію до леrен.дарн'ОГО моЇс­

та

І

І

\ ІІ І :

,'

'

•'

'

І ІІ 1 1І

, , 11 1

ІІІ І' .І І'

,,,,

І

І.І

І

На вулицях Суеца

Леніна

великого

Іл.тіІЧа.

1ме1-1ем

,,

ІІ

· ,,

. ~о стsор~ння Ер_м.іта-, носов, в якому у 1891 році скла­ В.:•'І'Чизни ге·рої~чиі ,пQД•Іиwи захос­ курс?во~а п Ж1У ·І ЗВ ЯІЗа.ІtІ З НИМ ICIOplfl1tН\ ПО· дІаІВ еІЮСТерНОМ еJ<ІЗа•МеІНК За ІОрИ· н·ИІК.ів м·:<ета на Неві. '' Му.зіей і>аторії, •рмітіі і атеїзму. дії. Переходя"І.и і•з залу .в зa.rr; $на- дични.й фа!Юульrет В. І. J1ен ін. пам'яWІик ПетропаІвдовська фqртеця . Л ітній площа, СенатсІіКа ку л. На~~~ було вwд.іле.но два · а1вто- ію~шмось ів rrрекра•сними зр~кабуси. Шля,х пр·МЯ'і'ЗJВ по терІІІГОІрИ ми жи·воrщсу. Скільки тут . ек<'*ІО· ПетР'У І . Тут 14 q>удНІЯ 1825 р. сад ... Як багато вражень, як бага­ зЗІпЗІм'.ят•аютl..:. цар-с!іКИЙ УІРЯд жорстоко розn•ра­ то можна ·роз-пов:К:т·и rrpo кожне з На,довго Правду иат:і·в! р-еапу.б.1.lіК·ІСе·<"Тер. трьох

подарунок радгосЕксК'урсі.я СТ<ІjраІІІНУ пу «Плоак;:ІВСЬКИЙ» ІЗа роб<Угу учнів п~д ча.с л.ітніх •ка:н•і-

де-кабрІІІСТа•МИ. ДІВОрцСІВа­ цих ви•значни.х мі.оць! .. А сучасний 9 січН'Я 1905 ро•ку Лен::н1град! Ми захоплювал.ось ОІЮГmІдаемQ за наказом ц8ІJ)я· буJJЗ pO'ЗCТpliJuul.a ІцІІІм вели.ки.м uндус-г)}іальнІfм міс­ собору, РУJСЬ'КО~ІУ се.1•і. Знайомимось з м.k- ю::ІІ'СЬІК'ОГО mнqра,му Ле.и'інгр~. мирна дежшстрJЩЇІЯ - · ро:ютрtля­ т.о.м м:>стам молодості і слави . і в за· nре!К'ра<ену це:в.и~ш .1юдь~1и. Ми.ть архі'rеІктурної простор у, 'УЧеющі-у-к·р·аї1нки Перед· нами •ВИІК'ОнавчаА К'ОМіІJ'ет на .ві-ра в цари; . Бііли · ФіІfі.алу М•іС1'ом книзі писюи з'я·в.1ЯЄТЬІСя адре·са .ро·ве<ениц.і -з Бі· Ле•н>:>н.І'ра,дJСь:коі м-іської Ради депу- Цеt!трЗJІЬІЮГО муt3Іе80 В. І. ,ІJеніна дов~ршеност.і. sк.oro_ ВІІСТ)ІJІа,в тат.)в труд~ящих. Гор,до майормь - 6,pgJJЬD'ItИК, з За ч,у:дову оодорож ·внсловлює­ лору-с.ії. Ось і 6ажаии.й 'Лені.н·град. Спо- н•а,д ·бу(:tИІНІКQМ черІВОИ.ІІJЇІ .прапор, а Ілліч З квітня 1917 року .._ Фін· мо подяку та·щж вод~і-я.м Бровар­ п·р·ов~;tали легендарну на фаоаr~і - .макети чотирьох ор- .1•ЯН'д<:ькому ваюзалі. Ш11аб ооц1а­ с ькоrо автопзtІJ~У ЮрчеНІКу Вікто­ ми ч~ТіКУ ОмольніІ'Й, ру, МарчеІfК')' Валерію, ТІf'ГЧЄ,нку де.н,:в .і Золотої ЗЦрки, яюtм·и наГ·О· л•:.сти·ч.ної революції « А~врору » . Ді :ша.шсь, що у 1941ІПа•м'.ятнн.к В . І. Лен•і.ну ... Ковалю Се-р-гію за їх та Пет.р:у 1944 роках кре.йсе-р бра1в уча,сть род•жено м·:>сю. , Проопеtкт Не.окоре-них. Ува.жно, недоспанtі ночі , д10рожн:і тру:~~~нQІЩі . Т}jрої.ЖJд,ж·а€мо мІІІмо Ад:мі·р.ат-ей_в оборові Лені•нРра·да і був поо:ст:ворюва•в.ся рос І иськии щоб не пропустити жод~ноrо ело- БеІЗ ОТОІЯ:НQК, без ві.д:ПОЧИН!Ку ВО'НИ ств.а, де че.нИJЇІ оско.1•ками, як ре-шето. Нева, - ~р1іл.ка Ва- .ва, с.1ухаЕш•о розпов.:д.ь про тяжкі II!DifДKO ДОСТа!ВИJІ•И JJaC В JІєиіи~ яке це ф .юr. Далі Державний Ермітаж ка·жуть, що друж-ба 1не знає кор-

колонаду

Під•няв-шись .на

з

з.и:вся

ч'удов.і 11в~ріІНня ,митІц:,в.

дон•:Ів . Неве.1ич:ка зу.ш11н.ка в біло-

ka·a-

nлоща. А тут

б~r :m:~ rвo, яка краса! Зата•МуІвзв-1 си,l::•!JІсько:rо острова, у.н і•вер ситет, ;щі Ле·н:і н•rр адської б.1о_ка,ди : Зол:о­ шн І Ю_\ ИХ, У>ВЗ ЖІЮ слуха-ою екс· в ЯІК·ОІ\ІУ 24 роки пра.цюfІІав Ломо- ти•~ІІІ mгerpaL'I!И вписа:НІ в J-<:rop·ІIO

dІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІаІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Чому

старших живота болів У дітей будь-,якого в і ну, нз­ ми вlть .немовлят, часто болить жи­ ід'і,тей теж є переї:да'ННЯ , трива­ ков­ або ле голод:у<Ва:НІня. поспішне віт. Та бать11ш ІН С :аа,вж,ди, ж ЛІізно зверт аються до лінзря. тання. ЖИІрна або nруба Ужа. Одн !єю з причин болі1в у жи­

Це то­

воті є перегодовува-ння.

що ,молода мати слухає пов·

му,

чанвя бабу•сь і забуває про по­ кон­ з дитячої ради фах!Івцїв С<ультацн. А бува·є і на,влаки никаооть

болі ви­

-

голодувз•Н·

БІнзслJДок

ня . Це. то,дl, коли в матері мало

туJ'і,

І\ЮЛQІ:nа збо I'IPY,;.(Hl за-.:1·оз н

1

ди·ги,на

не

. .може

нассатися.

бути

мощуть

При.чиною болів

віку 6і•ЛЬ У Ді·ТСЙ ШКіЛЬІНІОrо може болі) у жи·во11і (•голодні нмоста1\Нього в::д виноонутн ~умовлені Вони харчування.

да:н ків у школу . Дуже · взжлИІве ЗНа ЧеННЯ МЗ!Є ЗЗ!безпеч еННЯ Д! · тей

ГЗІ})ЛЧИІМИ )"СЬОГО

ТІІігом

про-

анLданка.ми

~о-

навчального

ку.

такоЖ · з 3Іlюри вl~д нес·тачJ :моло­ ка ,в ГруІДях матері.

бу­ нерідко Болі .в живо111 вають nри запорах. Причина -

що Дмкі матері вважають, є лри'Ііи-ною болів у немовлят

nopyшemtя

вИІП'ячеішй пулок. Та це не та к .

lм треба пам 'ятати, що у днти ­ розвиваєт ь­

нормально

я-ка

ни,

ся, лу:rжове кі:Льце до двох м.lся­

ц;в закривається. отже болю в

ТЗКОМУ В.~Ц( •Не МОЖ е QY'TII .. lVIO~ матері

:юді

поя-с·нюють

інс,дl

пл ач і ноопок ій дити·ни прорізу­ ВЗJНІНЯМ з_у:б.~В. У ТаКИХ ВИ~ГJЗДШІХ

дитини.

не-опокою

причwну

жню

сnрав~

вия•вити

допоможе

яшtй

лі•нщря,

до

звернутися

треба

Порушення режиму харчув ан­

у ді­ ня і .зумовлені цим болі опостер.іга­ тей старшого віху ються

Рlдше,

Ііі·Ж

немовл~т.

у

Це nоясиіоєтьо.я більшою фізіо­ оргwні.зму стLйк і•с-r ю логічною ДО ).llKiJДЛИBfiX ВПЛІШі·В. 11рНЧИН3·

режИІму

ха.рчу'Вання.

s!'таІМJ!Інlв,

не,доста·тнє вжнва.ння мінеральної

вания д1єт·ою .

ненористу­

води,

що

засобjв ,

До

в.Іднося·ть­

змl•ЦJнюють оргзнl;:зм,

м з·

вnрави,

ся також фІ:шчн і

саж живота, на що .матері мало n ~сля 3верта.ють у1ва;ги. наві-ть останніх лікарем. призначення

Щоб запобігти болі, звертайте­ сл~д ся до JJжз·ря. При цьому .па.м',яmти : к.лізми доцу.Іскаються як тим-ч а-совий заХІ::Д і л ИІШе у

з.дЗІВлює живіт і утруднює

від

вининають

бoJLi

Часrо

трЗІвлен­

за-хворювания органів

ня . До та.них бол ів .належить го­ стри·й ЗІпенідиІцит. FІого діти пе­

реносять важче, ніж дорослі. Він

з дJ'ІЖе збудливою н ер­

Діти

·вов.ою сис:темою ЧЗ:сто сна:ржзть­

с.я на болі в животі, спричинені і опазма.ми в ділянці · тон.ких

тоас1Щ киоюк. Шо.:$ ці бо·лі бу·

в

гру.nа учнів.

nродовжує

;В угор.с~>кому м:сті Дебрецен,і є

звІrча,Ї!·ною се:рв:>ровкою . .Б і.тя кож­

Перша

КВІТНЯ

19

Телефестиваль ра,І.ІІНс ..ких pecny6JII& •день РРФСР•~ с<.:оюз иеруwимиіІ•. 9.03 - Гімнастика для дітей . (М). 9.1 5 - с Буд\!ЛЬНИК» . (М). 9.40 - сНО· Новини . . (М). вини дня• . (М) . 10.00 -

10.05 -

Лі тературно- музична

комnозн·

ці я сСлово про Росі ю». (М). 10.30 -:«РосІя сьогодні» . «Р а дянська ' Рос і я індустріальна• , (М) . 11 .00 - . сМузич­

КВІТНЯ

rtий · кіоск» . (М). ки •. Іlеиортаж з

сМ І СТО нау· Новосибірського ВІд­

11.30 -

СРСР . наук діл ення Академії сЩЗСЛИВе ДІІТННСТВО» · 12.00 Рос ія

сьогодн і ».

сСіл ь.,ька

Новин и .

(М) . · 14.00 -

на» .

(М).

сРад.ян·

13.00 '- Нови н и . (М) . 13,\0 сьі<а

(MJ •.

нови·.

(М) . \4.10

. Телефільм сПоїзд у ревоЛЮЦІЮ~ • сМосква мо я» ... (М). ! ~-30 (J\\). 15.00 - Для воїнів Радянсько• ЛрмІІ І Новини. (М). (М). \6.00 Флоту. КоЛьорове телебачення , «Ка­ Н:і . І5 Кольор~ве теле­ русель» . (М). 17.00 КіНОМаНДРІ.ВНИКІВ» • «КЛуб бач.енн11. (М) : !8.00 - Новини . (М). 18.0;> - Ху· дожній фільм . (М), 19.40 -:- Конце!'т сТи Рос ія МОЯ» . (М) . 20.25 - сС.ІМ Кольорове теле· дні в• . (М) . 21.10 -

-

сТи

Концерт

Оа ченн-я ,

Рос Ія

м оя• .

22.20 - Спорти вн і фільми , (М) . І 2J.OO - Новини. (М). (М) .

Друга

11.00 17.55 -

-

програма

студента - заочника .

Екран

Теле­ Наша а фіш а . 18.00 19.00 - Концерт. для дітей. фі.1ьм 20.30 - сН а добраніч , ді т и! •. 20.501художній фільм «Здрасту й, Москва. • · . . . . . . . .-

............_ ...........................................-

НАША АдРF.СА: м. БРОВАРИ, вуп. Київська, 154.

..................._

18.00 - Тележурнал Т ел~в і з ійні nісті . Яко­ « Григорій 18.30 •Піоиерія• . ф ільму ізійного телев єра ' м е Пр вич» . 19.00 - Про ­ «Укртелефільм• . студії грама «Час». (М) . \9.30 С РС Р з хокея : «Сnартак» (Москва) . 22.00 «Дннамо» •Молодість» . (М). 22.45 -

Є ремєє в,

11 .00 -

ltii1811JIJ81t

1

ІІІІІІ

Чемпіонат (Москва) ­ В ефірі Спів ає В .

Друга nрограма вісті. ТелевізіАні

вісті.

ВІаТОРОК,

21

оф;,ц:аІнту, що як тіл ьки· в-і.н •васи­ а дес ять хви.1ин ІП;р олі­ ІііІтЬІся тають у в ::чно.му ІПОоn:;ху неІПо міт ·

но!

Перша І JІ.руга програми Програ м а п е редач. (М).

-

Володимира

-

І лл іч а

Л ен і

морського

причали

n•р аво

.на

нього Суеца.

О11.нак,

на

незважаючи

вкрай

важкі умоеu, місто живе і труди­ тьси. Працює кілька- завоців, ряд обслуговуван­ підприємств сфери ня, адмінkтративні устфІови.

На фDto: ' nродаж газет на одній

на::­

л1~к:ш, до яких. зокрема, жать іі бол і в жив о 'І1і.

нал е­

М. РУДЕНКО.

передового

виробин•юго

досвіду

до

виробів,

інструкції

товаро-супровідна документація -

nроспектн і бук.11ети для місцевих виставок; рекламні матеріали - плакати, листівки, оголошення, афіші;

або

н епри€мних

А МО 8 Л Е Н Н Я

паспорти, каталоги;

найтяжчі довести до м~Нl·МІУ'МУ ЧИІНОМ, ДИ'Т.Ячd ХІВОіроби ,j, ТЗ.ІШ•М

їх

3

і куJІьtурноrо будівництва;

неннЯІми сучаюної м~ди.цини, ми

л!НІвідУJвати

з

лнстівки

і

nлакати ДОСЯГ·

маємо ІІ-южли·в'ість у близькому

позбутИІСя

П Р И R МА €

fl~lf

шит­

НорИІСТуЮЧИJС!. НОВІИ•М И

Редактор Є. ФЕДЯИ.

всім ·К ,1ієнта м .

~ ВІД ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІй І ~-СТАНОВ НА ВИПУСК ТАКОІ ДРУКОВАНОІ ПРОДУКЦІІ :

тя .

(ТJ')1ІНС.1ЯЦія на . .1ацу з'їздів) .

па .

Кр е М .1 івс ького

з

Перша програма 19.00 -'- «Переможці•. 19.20 Концерт. вісті . 19.30 візНІ н і

r1рограми концертів, заnрошення.

З.вертатися н а ад;ресу : м. Киї·в, Хреща•тик, 10, ,редакц.'йн о­

ВИJ.ав.ннчий в:·дд'л Ки.ї:всько,го обласного управ.~.:·ння по прес :,

.

те.1.

29-75-81.

r

.

1970 рвку

НА РИННУ В МІСТІ БРОВАРАХ

відбуваються

~

Т еле· п ри­

ПЕРЕДСВЯТКОВІ ВЕСНЯНІ ВАЗАРИ.

(Тр анс­ Леніна . Ілліча Володимира ляція з Кремл івського Палацу з'їздів). 22.00 - Кол ьорове телебачення. 23.20Телевізійні вісті. Друга nрограма 19,00 - Наша афіша, 19.05-Д . Кле·

•Комуніст». Сп ектакль оп ер ­

ба нов -

консе рваторії ім . перс­ перерві -

ної стуДії Київської П . Чайковського. В СЕРЕДА,

ne;u.a

ВЕСНЯНІ БАЗАРИ.

КВІТНЯ

22

І ,11.руга програмн

100-річчя

святку-

nрисвячені

Передач і,

9.00 ванню

з

народж енн я

дня

І лліча Ленін а. (М). Перша програма . 19.15 - М. Погодіи - •Кремлі вські куранти» . Сп ектакль Московського Ху·

Володимира

·

Горького. (М) .

М.

телебачення.

2:3.15 --

Кольорове Музично­

«Натхне_ння».

00.15 -

(М) .

композиція ,

nоетична

ім,

театру

академічного

дожнього

вісті . Друга nрограма

ТелевізіАні

19,20 -

Ху­

дожиНІ фільм «Перш а Бастілі я• . - сНа добраніч, діти!~,

20.30

Наша

19.15 -

афіша .

сГо сумом глибоким з голівськиА» сnовіщають про передчасиу см ерть бригадира -овочівника

і

сім'ї

радгоспу

ІВАНИЦЬКОГО МиколаІовмча Миколи

внеловлюють

щире

співч уттІІ

nокІІного.

деnутатов

~

~

.....

.....~........ -·-·-·- . -~~·-~-·-·,_·-·-·-·- ........ ' АдмінІстрацІя ринку.

---------------" ЗАВОДУ --·: {~ БРОВАРСЬКОМУ ШИНОРЕМОНТНОМУ Ї~--------------~/А

; :

: ~01

; 1

І

робІтинки в ІІІІfиоремонтний цех, озе.11енювач.

1

на

Звертатися кадрі в БШРЗ.

м.

Брова.рн.,

nромвузол,

відді.1

НИІВСЬЮй ПТАХОФАБРИЦІ

~

,\ / r')f. .._

~

1\ 1

\ ,;.~ \.

~

1~

І-

на посflйву роботу

ПОТРІВИІ: тоєтоеарt 4 - 5 розрцІв,

еJІек=:;.рІ 4~5 роарJЩtв,

моте

теслирt мулsрі

-ф~Зел1С'І'ІІ 4'-8 розрадlв, 3 - 5 розрJІ,ЦЬ, 3 - 5 розраД)в,

пташвнцІ,

у вівторок, четвер 1· суботу.

рlзноробо'Іі, бухruтер-рєвlзор, бyxramejJВ.

Звертатися у відділ каrдрLв птахофабрики на адресу: м . Нwїв-89, Брова:рське шосе, 16 К·М. Іхати ЗІвтобусами

......

NgNg 1, 3, 41

154. ТuеФон- 19-4-57. Зам. 1644- 7052.

адресу :

z

1

1 :

------------------· ~--------------..

ІНДЕКС 61964. Газета ІІНХОАІІТЬ

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ111

t

Інженери технічного _ постачаииІІ,

старІІІиі ін--.,.--~.~ai,u,J.ty o.taнyuвu і заrотівлІ ремфои~":'

І

& І

і

ПОТРІБ1fІ НА РОБОТУ:

.

·~ fзас·•·упник грловного бухга.ІІтера,

:-

t

проф­

п артіАна та

організа ції

сnілкова

.ВІДВІДУВАТИ

діти!» .

добраніч,

сНа

секботи), фотокоресnон.цента- 19-4-67, вІ,І.оовІдалLІЮrо 19-3-18, відділу dльськ. rосподарстаа-19-4·47. ретаря -

QроаІDСІ>ка JІІРvха.g,вя. Каівськоі облаІС11і. еvл. Кі!<~Іока.

З 15 квІтни .по 9 травм

\\~

свячlний- \ОО- річчю з дня 'народження

орган Броварскоrо районного

Совета районного и УкраинЬІ трудящихся І(иевской области .

\

Пусті

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ПРЕСІ

\'\

ВІІХОВЗН ­

ПраВНЛЬ/Не

Н <JJ~а>М•Пер~д

.НЯ ДИ'ТІІНІІ з перших днів

. ., .......................................................... 11111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . ,

І(П

дин·ків,

.Ба.гато .1юдей ІпjJИ!ХОі.J.ять •в «Зо­

Це

змі-цнен!ія всьог_о орган~·ЗІ:~<~у.

Адміністраці я,

9.55

Урочисте засідання Центрального Ко­ . мітету Комуністичної партії Радяись· Р ади Союзу кого Союзу, Верховної Ресnублік Соціалістичних Радянських і Верховної Ради РосіАської Радянсь­ кої Федеративної Соціалістичної Рес з дня 100- річчю nри свячене n убліки ,

сНОВАЯ ЖИЗНЬ~

м.ає

3а.мо.в.те н.ня,

бе:Ш,1аТ!ІШЙ оо: д.

на

оцря.маванrі

з.а ходи,

грзють

========================= комит~та

І'ість, я.кщо в .Н ЬQГО .дос і ·Не

-

взято

всіх болів живота. крім правиль­ харчування і гі­ ного режиму в!.дl­ ж•иття, у>мсв г!є-нІічних

К8ІУНjІ

9.50 -

народже ння

.нагадує

.пі·с.ку

стр у•мок

нельки•й

,у профілактиці

І'стотку роль

дача

11.15

•Варвара телебачен ня . Кольорове Кирсанова » . Телеспектакль. (М), 12.30 - Новини. (М) . 12.35 - Телефіл ьм Фільм - кон­ 13.25 •Співдружність». На­ їх життя », 17.00 церт •Пі с ні Новини . (М) . 17.15 ша афіша . 17.05 - . «П 'ятирічка, рік завершальний». Тел енарис •Психолог ре· (М) , 17.45 Для ді · ко мендує профес ію•. 18.00 «ПОдОЛЯНЧІІК» . сЗнаАомтес ь: · теА. Сторінки великої (Чернівці) . 18.30 фільм Докум ентальний біографії. Худож­ • Прапор над світом• . 19.10 ні А фІльм «Вірність матері ». 20.35 Літера· «На добра ніч, діти!» 20.50 сВ . І М . Горький турні чи тання. Ленін» . . (П ереJІ,ача п ерша).

- 19·3-82, заст. редактора, ТЕЛЕФОНИ : р~дактора аІцілІа (nартіІІиого житrч, nромисловостІ, масовоІ роІ

-

Телевізійні

23.15 -

м і­

сяч, що проживали тут до віііни. Цілі квартали повністю зруйнова­ них або сильно пошкоджених бу­

. ~~.м•·~·-·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~-~---~-~~~·

Перша nрограма сСив Наша афіша. 17.00 телевізі~ного філЬ-. Прем'єра земл і.». 17.40 «УкртеЛефільм • . 'студu му

програма

ст.о.ті стоїть

на

но•го nри•1 аду

Тепер у Суеці залишилося не більше 10 тисяч жителів з 250, ти-

·н:а.тіорниІЙ >п:саЧ·Іrи.й ·годинник. То­ порту -- таке обличчя сьоrодніш·

вщнтЬІСя .п оки що

ми .

лікар.

16.<>5 -

НЕДІЛЯ.

й ІНе·

а

се.р.ця,

во.1 я·чо.го

з

ша•ми

/

20

_ ля ­ гv

ВІІІТЬІСЯ .не 1'іл-ьки смачними

тяни називають nрифронтовою.

з вуЛиць Суеца. .тми•й бик» у оНаІді•Ї 'СКQ;рИ·С ТЗ:ТІІСЬ (ФоrоJqроНІЬка ТАРС). ЗВОДИТЬСІЇ ДО rюВІі.т ьністю ·в о•бслуговуван.н і оф і ­ іН•Я таких ді·тей ­ до :1д аб за атити л п ІЦроте :ант:в, ц систе­ заслокоюв :шня нерво.вої

3~4-'РіЧІЮГО в.іІНу.

ПОНЕДіЛОК,

напруже­

залишатисJІ

Суецького каналу, яку тепер єгиn­

СЕРВІС ПОНАД УСЕ

вають триІВалИJМи,: 1НQДі раnто­ ІЕШМИ і скороминучими. ЛlІН'J!ВЗІН·

Л і•СЛЯ

Ч ЗС'ІІі'Ше

СІПОСТер\ІІ1ЗЄТЬС'Я

ДІ!ХWННЯ.

МЗІйбу:тньому

ІВИ'НІЯ'І1КОВИХ оВИ>Па!ДК 3Х.

ЗаХОДІВ

(ІКЛІ1!3Ми, nрілщ.J). Щ()б пол егши­ ти бол.l дитини. до приходу лі­ ка•ря, с-ліІд п<mла·ети її в лі·ж.ко ОДЯГу , і ЗВіЛІ:ІНИТ.И Н!д ЗаЙВОГО

ошюмом м.уюкула·ту:ри, шлунка і ЯІ\ИJЙ

1\,ИJlllCЧIHИJKa. Це qува;є В ШКОЛЯ· pl'B, я•кі не беруть з собою сні·

як праши-

ПОМИЛКОВИХ

ДО

Становище на Близькому Сході результаті ізраїльської агресії

С. ШУЛЬГА, €. СОЛОВЕИ, Л. СОЛОВЕИ- вчителі та

ІПОроЖJіИНИ рестора.н ·«Золотий ,бик». В~н сла-

черевної

ба•тьки звертаються, ло,

ду м·'<ета -.героя.

ним. Не nриnиняються бої І в зоні

затюрювЗІннях

При гострих

оргаІІІів

мо·жли­

ство.рившк

в'стІ, бJ..1 ьше ча:су прНІділІJІТи огля­

ТРИБУНА ЛІКАРЯ

дитина

плаче

і - назад,

град

.........

до ~ІUІІfКИ d1tвнн.к• .

46 номер 1970 рік  

46 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you