Page 1

··.......... ••••••• ІІ

РІк виданн. 27-А

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

·і.

N! 46 (2430) СУБОТА КВІТН,.

1968 р. ЦІ .. а 2 Koa~

у відповідь на рішення

РОOOlиrвати

,•... ,. ... "' ...............".. .-:

ш~фсь.кі

'націлив

заВО~:18 і

IЗВ'Я,3I\И

нас,

фабрик,

І

КП УКРАІНИ/ТА РАИОННОJ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

І)ІИ

рік, багатий на визначні подіЇї. Відбувся ХХІІІ з'їзд Компар­ тії УкраІни. Тільки-но закін­ ~и,в роботу в столиці .нашої БатbКJвщини Москві ХХІІІ з'їзд ,Комуністичної партії Ра_ дянськоro Союзу, а Іна неділю 12 ЧЕРВНЯ ПРИЗНАЧЕНО

ВИItOРИ ДО ВЕРХОВНОІ Р-\ДИ СОЮЗУ РСР СЬОМО­ ГО СКЛИКАННЯ.

І

Вибори до радянського

ламенту -

велична

пар-

,,!одія в

громадському і політичному житті країни. Радянські люди, обираючи кращих СИlні,в і дочок до Верховної Ради, про­ демонструють

свою

непохитну

ві,рність визначеному леlliи­ ською іІІартіЕЮ курсу побудо­ ВІІ комуні.зму В нашій країні.

Як відомо, нові 8ибори мають деякі BiДM~HHocт.i ·ltід попередкіх.

У,казом

Президії

1 ВерховtЮї Ради СРСР внесенІ

( окремі змІни в ЛоложеlfJlЯ п'ро ; В~бори. За побажаннями ви~рщв

та

цій

змінено

громадсЬJ<ИХ

час

оргаНllза­

подачі

голо­

сів. Тепер ro.лосування в день виборів три,ватиме з 6 roдини ранку і до 10 годи",и вечЩ)а. BCTaнOBJleHO та·кож нові нор_ ми

І

представництва

від

них республік до Ради

союз-

Націо­

нальностей. Україна, як і ін·ші союзні республіки, fflICилати,ме СЮДИ не 25 депутатів, 11« ра­

ніше, а муть

Ці зміІНИ сприяти-

32.

не

лише

радянської

УДОСКОRаленню

виборчої

систем,и,

а й дальшій демократизації її.

Виборча

кампанія

повсюдно

lІабираЕ все ширшoroрозМ8ХУ. Президією

Верховної

Ради

кій Раді, і район,и Бровар­ ськиА та Кие.во-святошинський (за винятком селищної і еіль­ ських Рад, включених в Іван­ ківський

виборчий

По вибор'ах до Ради Націо­ нальностей наше місто і район входять дО КИ,ВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ОКРУГУ J'6 34. p,jшенням

ся висунен.ня кандидатів в члени Дільничних вибор,чих

комісій. В колективах вають імена кращих ниць,

ків

іИТeJJ1генції,

невтомною

повагу

і

округи

по

Союзу

,вибо_

і

уря,ду.

тами,

підпорядкованими

....... '.

-

MkbQ

ХХІІІ

Успішно

ники

ком­

організації

зобо­

сО'мольські в'язані у

активніше

виборчу

треба

добре

агітацію,

Всюди

оформити

наочну

пожвавити

но-масову ти

роботу,

зустріч

Раду

виборів

новимн

могами

по

рішень

КПРС

і

ХХІІІ

робіт­

порошкової

металургії, ,нестандартного мунального но

обладнання.

перевиконали

завда·ння

по

ринницької

рад rocn і в

ки

В

квартальне

«Великодимер­ «Руса­

іНJllі.

боротьбі

життя

тва­

робітни­

«Бобрицький,.,

та

ко­

Знач­

вирОбництву

продукції

за

перетворен:ня

величних

накреслень

нової п'ятирічки значн,а 'роль належить Радам. Вони повин­ ні широко викор,истовувати надані Їм повноваження, бра­ ти

аКТИ8НУ

дарському розширен.ня

уч'асть

в

в

з'їзді,в У~раїни.

завдання дні.

. '.' ...

в

під­

-

таке

ці

пе­

rocпо­

ЖИТl'і, дбати про торгівлі, про роз­

культурно-поБУТОItОro

з'ЇIЗДУ ІКПРС. У неї ~КJП()Чeu!О

ТАШКЕНТ. У'збerкиета<НУ

Реоолюцію з'їїзду

011WВ

аві1'Н:)'

почесним

Не

населення,

бу-

Наj}ОД,НИ,Й ПОe'l' Га:фур ГУЛJlIМ

Широким

фронтом

lЕ,еСН:ЯН1 Іроботи ,Hi'Bcыоїї

'ведуться

на полЯ'Х БОІІ1да­

птахо,фаUрики.

,.• Н.!! [JРЩЮЮТЬ

Тут

33 трактори,

"ить не зм(}в.ка·є ГI)МnН

що­

ні 'на

Їх ,мото­

,!}т.

Меха'н:і'заторивже

велИlКУ :роб<оту. На рах 'за,I\РИТО ВОЛОГУ,

гектаріlВ

'Грунту,

викон.али

1750 Ігекта­ зорано 460 посіяно 240

г~кта.ріlЗ ЩJих зернових.

ва;в

:00

чимало

УlЮра.їні, при,с:вятив їй LЗВО,рryшливИіХ

.рядш;iJв.

3 КОJDГООПУ , де ОСО&ТИ'ВО люб­

Тара.са

шгть ЙОГО 'поезію, ііому ІН а'пи­

Шевченка, ,розrгашован()ї ІНД Дoorоба,сі н,~~алеко в'їд Артемів­

сали, що в'важають ЙОГО зем­ ЛЯ'КОІМ: укj}аї'нсыюгоo КОІб.заря і прwсвоїли йому звання ло'чес­

КПРС. .&рощуру видаіНі() ма,совим

СЬІка.

тиражем. с

A:кa.д~\I'i.к Узб~цької Ака.д!\мії (ТАРС). нау'к ГАфур Гулям Інера:з бу- _ ________________________________________

наго

СЬКОГО р·аЙону на Харківщи·ні. вулиці Сверд",о.ва. ФОТО !А. Та'та:ренка.

На

КатеРИIJ:в.ка ЛОЗ:В­

фото: будин'ки колгоспникі.в 'на (Фоrох,ро.н'іl\і

РЛ ТЛУ) .

члена

своєї

CЇtл.ьгос:п­

а'Р1'ілі. У лИ'сri-,ві~пов·іді узбецький поет

з КОЖИ.ИМ 'JЮКО~ з~інюеться обличчя сел,а

зaJlе'{)ШWВ

ВИ1дачу

,1FOВOfO

металу,

:почаl1КУ

'І1ри­

'в IfПЛ а'вл еон

РИ:НІ>У.

,нае"о

'h(},1ектив

домен.нorо

00'0

Ір ОКУ.

,П'Я'І'ИіРі,ч,не з~даlННЯ

Це, іоl\.aiЗaJВ старший 1['0'1)НО­

вий третliОЇ !Домни 'Г. С"ешк<о, інаша іробі~!JИIЧа вjДil'ЮI\1~ДЬ IН.а ·РЇIІІН!lНIfЯ ХХІІІ з'ї'зд'У па'j}тії, ,ШШ

mек,с,ель

'на

те,

що

своє

~ІИ ІВИІ\Q­

ДОСl'j}(}КОВО.

(РАТАУ).

цеч

гомін моторів

тив.

Цієї ІКУЛЬТУРИ б}'де "юСІЇIЯlIfО ,",оК>зОІООв'язалЕСЯ до nеj}ШO'l'{)а,вне,восо С.ВlЯ'ГА повністю '3а1!ерошwrи r~KTaJpiIB. Меха.нїІ30в:а,ні ланки Б. ІЛ. Н()­ С а ,1{UIІІНIЯ ~a ртопл і, 'н а IПмщі 2:5 О

71 О

Бохацького та І. п. ЦьоМJКИ' Дl)б­ .ге,кта'рі'в. 1I той ,{)озгіtН, НіКИ,Й іВ()НИ ре IВlіДР~Мо()НlГУівали і в:іIlJРео:у лю­ Вl3:ЯЛИ 'На :п(}ча.'fIку, свіlд'ЧИТЬ, що вали 'картоплесa.,vк.aJl'КИ. По;за,вчо­ СЛОlва б}'де дотримаlfО. Ф. ПРОКОПЕНКО, ра ІВКЛЮЧИВСЯ Ів роООту (},щн аг­

ретат7 а IJIчора hОЛ~КТWВИ

С

і ДР}ТИЙ.

м,еханізOtваниlХ

головний

ла-

ГОВQРИТЬ

про

'Clв'ою

Н'ОВИХ 3~МЛJlК~В.

(ТАРС).

птахо­

u

шого lВІїддіi1liка.. AВCbOOlO за ~Ba дні Ікарто.плю п()саджено Іна 28 reoКra.pax.

В l1РООВlЩl!Jllil!iі ,веСЮШfllХ ІІОЛЬО­ ВИХ ,{)06іт [{~ршість утримує

IBtA-

.ділOlК М 11, 'де керуючим ГРИlГО­ німтOIj}И l3аilеprnили Т3JКОЖ СІОВбу ptЇrЙ 'ОМeJIЯІ/liО!ВИ'Ч Ба1ра:нїJн. Тут уже РМIІНlіх зеРНIОВИіХна 230 :ГЄlЮГ<l­ 1)ОІ3ГОр.нули ІЙ nOCJLїI'KY каl!1}"lС'ТИ. 'рах

і

ра:ННFховочевиlХ

КУЛIІГУ,р

,H<J. 22 IГ~KTapax.

3arал,0ІМ оо ра')tГ()(Шу її посцже­

.но 6 lГeKтa.pilВ, а по ЦьОМ'У 'в.;I,'І"" 4 ІГl!Jкта.j}И. ІІЬВИ.'1:ше !ви­ Тооер -всі ової зу·силJJЯ :ми Аіл~у кoнyюrься й іlншір(}боти. апрямовуюю ,на са'д!НlIІ'Я Iка'Р'і'О'П­ На.'l1Xшmі voішеннями ХХІІІ з'ЇI3"'" лі. :Перші два дні у полі IIl1pщю­ ·вал,о три .wр!\гати, а ВЧ()lра ІЗ :обі­ ду ІІШРС, ТРУДЇrВ!1fИ1\И села ,впев­ ду до НіИ'х IlJрие,щIJa)ВСЯ ще 0ДJII1f. неН'1) lВиру;шили у похід заВИІСО­ ВИ!сакwм ви.рООЇ'Ilкам ХОРО(}ШQЮ кий y:j}OIЖaЙ. М. ДИЛЬОВ, якkтю 'Робіт тут ві,ІРначається директор радгоспу. 'l'ршкторmCtr Михайл,о Цибаз :nе·р-

19 КВІТНЯ - XVIII РАЙОННА

ЩИІРУ

любов і повагу до веЛИ1КОГО уюр.аїIИСЬ~ОГО народу, до ви­ датного поета України Т. Г. Шевч ЄІ!llКа , ім'я Яlкоr·о Н'осИ'Гь к 0<.'1'Г мп. Він під;кресЛИIВ, ЩG 06раНlН'Я lПочеснЮІ ЧЛ!ІН()М Уіl\­ раї,!!ськаї CJіЛЬГlJlспа.рті'лі - ,ве­ личезна честь .j 'Be.1MKa 1J10.,'li~Я в його ЖИ'f'Гі. Незабаром Га­ фур Тулям буде ГOCTe.~1 с,воїХ

агроном

фабрики.

адимо картоплю и капусту

ЛОС. Свої змінні ІНОІНІИ вон.и ви- ІІіЮщі 'посіву, R~py;re IILiсля /)JiОЩЇJВ '~(!нують Іна 120-130 Пj}оцен.- 3aJЮрИ'rо 'В()ЛОІГу н.а ·ріллі. М·еха­

оіл.ьсоопарт.ілї

чаС'tков.і ,3\tЬНИ ІВ Статуті

заводу

на діюЧRX а'грега,тах 'за чотири місяці ІЮ­ боти. Тепер запорі'3ЬКИіЙ ча­ ~Y,H Iнайлerше:вши'Й Іна УК­ раїні, а Їloгo Івисока якіl'ТЬ шИІJ.ОКО Івідома 'Іа с:віт()вому

БоiJ.ко і М. Ф. СіРИ1К першИlМИ ІП(}- лі. 3а,кі'н.чено пїv\,жиме,НіН'Я ооими­ чали оіяти люш!.н на ,зерно і си- ',ни ібагаторічіН1IJX rrpaB 'на IJIICЇrЙ

ту }\!ПРС і ,постанову про

тут було RИJДа.'но

І\;іль'К.а ~HiB тому тра,кторист П(}льові І{)обorrи в р.ад1'ОСІІІі Т. ГаlврилеНlКО та сї<вачі п. Г. «&обрицькmй» у 'П(}ВНОМУР0'3па­

кол~ооmнwк()м

i'lleHi

В. СВЕРДЛИК, майстер арматурного цеху.

наЙа.I\'ТWв.ІЬiJшу

«3а.поріжCtrалї»

Метащ,'рги

змовкає

,щпOtв'ідь ц~нтралыf()гоo Ko.~'Te­

rз'їщу

птаХі)фа,брики.

ШИРИТЬСЯ ФРОНТ ПОЛЬОВИХ РОБІТ

УЗdецькии поет-земляк Тараса Шевченка

БРОШ}1І~У ІЗ матеj}іала'ми ХХІИ

Слід

ТООЩЇ liЩlU)і'в. Та.к, IН<lIІІIРИК.'І1Ц, Г'рИlГO'j}ї!й ГаRРИЛЮК тижде.нь 'НМ!lча'в Iзварювалы(}їооравии ,рабіrrRИlШl. Се""IЮЛК'ЇlВСЬ'КОЇ

ЗапорізЬkий мілЬйон

. ,,' ......... .

0'-----------------------------------------

СВЛ

Юl'j}'ка.са

"~l'ptB.

допома-

3

організаційно-технічну Їх

пта:Х{)r"

завоДУ

гають СІВ ої:" Ш~фа,м і в ni~Q­

ііон тонн чаВ}lНУ. П'ЯТЬ jюкі'в тому та:ку Ікількість металу

К()мпартії

редвиборнІ

O~HOГO

що

р'о5і1іНИ"И

по,мjдори,

Верховну

готовку до ДНЯ внборів основне

'f'Р}1д,їIВНИ-

зеленіють

н.а.1'ЦЯ'І'О Ї ТlJJCJlчі то Шf lН<а.)І)пла -

Необхідно забезпечити старан­ ну

rOCJIOoIIapcTBi. Тепер у mже

:вИ'дали З почаllКУ січня міль­

перетворекню

життя

ПЛl)ща

:юва'дра11НИХ

відмітиш,

3'd:OIH-

за

трудовими ,пере­

випуску

торroвельного

машинобудуаання,

у

ДЛЯ

,каркаси дЛЯ Те\І1-

62

агітацій­

змагання

,ПОо'd:У

КОIІІС,Т·Р}lК­

Єгорооича К,айда-

Се.МllІполкlв'СІ>К(}Ї

17

організува­

соціалістичне

завдання по

ВК"1ючатися

кампанію.

залі:Зl)бе­

промислових

вигorговила

лиць.

профспілкові,

іР<Ї­

Оогірки, IреДИС\І\а.

фабрики

ІНИ д'Їли в

і .ВІОНИ

КПРС,

продукції

заводtв

обслуroвуваиня

Ви~аВIН~ЦТ80 ШJ.ЛіТИЧ;НI(}l лі­

'НА

з'їзду

кварталу

промислової

ХХІІІ З'JЗДУ НПРС 'ВИПУІстилов

Партійні,

ііого

арматурни,кі<В :за'Воду

1\ ів

Капда:н,

ц~xy

ЛНОІХ тооа.ришів,

них

на

упорядку-

НачаЛИflШ\

Д.

Т}'1наJIИ ці каркаси іна теПЛИIЧ­

Iв~rКОНУЄ~IО

цій ДМИl1ра

вання міст і сіл.

о

виконали

першого

виток

БРОШУРА З МАТЕРІАЛАМИ

тераrгури'

авторитет.

шляхів,

вони докладають всіх зуснль, щоб перетворити їх в життя.

в

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИИ ВИБОРЧИй ОКРУГ ПО ВИ­ БОРАХ ДО РАДИ СОЮЗУ .Nir 486, до якого ВХОдять Mkто Ірпінь з населеними ПУНІК­

заслужили

Одностайно схвалюючи

рішеННІІ

Ради

Національностей:

працею

Трудящі району йдуть на­ зустріч виборам тісно згурто­ ваними навколо рідної Кому­ ністичної партії і Радянського

нівський,.

Ради

нази­ робіт_ представни­ які свo€ю

службовців,

рені

виборчі

Ірайон­

Ради депутатів трудящих від 9 квітня 1966 року утво­ рені виборчі дільниці, спільн,і по виборах до Ради Союзу і Ради Національностей Верхов­ ної Ради СРСР по Бровар­ ському району. Зараз почало­

ський,.',

до

виконкому

ної

СРСР ще в березнІ були утво­ рах

округ).

дівництво

}" Їх IВИ'ГОТОlвлеін.Н'і ора­

ли І. Ващенко, г. Га.врилю·к.

ш!\н:ня. У цьомур(Щ'і бригаjа ТО'ННИХ

Вибори до радянського парламенту

уча.сть

ро~ітників

ХХИІ з'ї~д

рідно'ї па'j}Тії.

річ'КИ ввійде в lісторlю як

.~

Місто-селу БРАТЕРСЬКА ДОПОМОГА

це

ПЕРШИЙ РІК нової п'яти-

~

з'їзду КПРС ~

MkTa і сеЛІІ, 'ДОПЮlагати Т'РУ­ Д.ЇIЮlІІ!ка,,, IПО.'1ів j феІНI !На

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ

..

....................................................................

ХХІІІ ·~·.*........................ 11...

16

".ІІІІ

КОНФЕРЕНЦІЯ РОБСІЛЬКОРІВ кві'fНЯ ц. р. об II_й годині ранку в примlщеи,ні залу засідань БроварсЬJ<ОГО райкому КП України відбудеться XVIII районна кон­ ференція робсількорів.

19

ПОРЯДОК ДЕННИй КОНФЕРЕНЦIJ: Завдання районної газети, низової преси і ро&ілЬJ<Орі,в У світлі рішень ХХІІІ з'їзду КПРС. На конференцію запрошуються сеК'ретарі первинних па.рторгані­ заці й, голови груп нароД'НОГО контролю,редактори і члени ,редколе­ гій багатотиражних j стінних газет,. активісти преси, відповідальнІ за внпуск "Комсомольського прожекгора».

РЕДАКЦІЯ

ГАЗЕТИ

«НОВЕ

ЖИТТЯ»,


12 червня-вибори до Верховно;' Ради срср

СемІнар парт активістів На.6лижзється зна\lен.нз, па­ дія '8 житті н,аШі)Ї .КР,ЗЇНІ! -

I\l1бори

да

Ве;навної

Рзди

Саюзу PlСР. 12 '1ервня труд"В­ НИКИ м'ст і сі.1 прл'йдуть ІНЗ виборчі дільниuі, щабв:д:rати свої га.10СИ ,за кр'ащих синів і

дочок

Ha~QДY,

наЙВliЩога

І\ИСУНУТИХ

органу

да

,Радянської

держави.

з,а'раз в ,районі розгорнуто широку підгото,вчу роботу, Працюють а!1іТПУJfКТИ, скла-

даються спи'СКИ' виборц~в. Агі­ та'Тари ,проовrot.1,ЯТЬ бесіди. Вони разповідають трудіВН'ИіК!а',м Щ)'О радянську виборчу систему, ШIfPОКО

:J!Ооу.1ЯРИЗУЮТ·Ь

-мате­

ріали ХХІІІ з'їзду ·кПрс. ЦИ\ІІІ ДНЯМИ в ра,йк()мі КП У'країни в:,дбувся чер'го.виlЙ семіна.р сек'ретЗ1j)1'В пер'в'1І'ННИ'Х партіЙ:Н1ІІХ C1j}Г,З'Нf3а'11ійрадгас­ пів, птахофабрик, ПРО\1111С.10ВИХ підприємств, будав, установ «З авда.нн я З партійних орrаніза.ці,Й по піlД­ гатовці до виборі!! у Верхов­ I/J'У Раду СРСР та ,вивченню

і ,пропа,ганді ,\1атеРlалів ХХ І 11 з'їзду кпрс" виступили та­ .10.вз ВИКОНКОМУ р.а,Йради депу­

татів ТРУД'ЯЩИХ т. Бі'.10кінь П. П. і секрета'р' Р3'йко'му КП Укр.а1ни т. Лetмли.цькиіі В. Г. ли

УчаС'Никlt сешьнару зас.1ух,а­ ,доповідь' завідуючого. орг­

відділам раiNюму НИ т. Магильнога

КП Украї­ І, С. «Пра

деякі ппта.ННЯ ,внутріlпа'рті,й­ ної та с,:;огаlн,і:заl!ilїНОЇ роба'тН! первн'нН'их па,рторга.н:заціЙ».

Галана

р,аііка\IУ

првщ'вників

прафс.пі.1КII

сіЛЬСЬКО:'а

госпа­

дарства і за.готі!Jе.1Ь т. Цу!! І. П. в І!СТУПи'в З ДОlповіддю «Пі1а па'ртій,не керів'ництво профспілка:ВЮ111 орга'нізац:яч!! Р~1ГС()П,:В

і

птахафа,брик».

Н пер':о:х .niJXOTOB!X!! да Вll­ бор:в да ВеРІХа,вної Ради СРСР, у праl:lз.гr:,нді і ВI!,вчен­ ні матеріа·.1:В ХХІІІ з'їзд)' КПРС зн,аЧI:lа ГЮ.1Ь на_1еЖI1ТЬ НIІ'30:вій п,ресі. PEI.'laKTOp ра­ ЇЮННОЇ 'газет!!, «Наве життя» т Федяй Є. Н. свій ви,ступ

присвятив

ПИТaFfН.ЯМ роба'ти : б2'га,тоти­

редкалегій стіннпх ра!жних

На

газет.

ce~I:Ha.pi

«Пра

в

да'па'могу

га ніза.ц:.Й

КО:VН:О·МО.1I,СЬКЮI

ган;'заці,Я~1 лен'их

даповіддю O;J-

парт,:нних

у

перед

ВIПР:I11ЮН: :Н.IІ\1

ор­

постав~

З2'вдань»

за'В!lа'ннях

пеРВЕШIИХ

'fl,а'ртій­

них ар'га'Ніза/ц~й .під час п"д,га­ таНlКИ да в!!,бор:п да Вер,хав­ НО'Ї Ради СРСР, ЗУПИНИВСЯ на поліпшеНі:,і орга,lІ:за'та'РСblкаї і паліПlасаlВОЇ ,робаТІ! Іюмуніс­ тів 'в пері.од beC'lhha-.1ітні'Х рабіт. успіШНОI\1\' проведенні

весня'ної

с'в6и,

\10білk~аоц,ії

трудівникі'В на виконання державних IП.1ам і'В першо'~о ро­ К\' навої п'ятиріЧКI!.

В.

-

Наша пропаганДистка

ви­

СТ}lПИ'В секре1'а'р рай,ка~IУ ЛКСМУ т. Крук М. М. ПершиІЇ сеКі)етар ,р,аЙКО\l\' КП У,країни т. КrИВОШЛИК В. О. під,ві·в пі:rСУ).1КIlРOrбати семінару. В 'сваОI\, виступі в:н наго..10СИІВ на нев,іДК.1аД'Н'IІХ

РОМАНЮК.

ЖИТТЕВ!!Й ка'\lv,нkтки

і

трvдовий

ХаЙТОВI!Ч

Ш.1ЯХ ,не

б\'в

ва'на mШСВЯ'ТИ.1а пачесній СПlрав,і

заКlінчеНіlЯ

нога і,нституТ\' се.lа Х ,рідної

пеід,а,гагіч­

ма,l,ка.

вч!!те.lюва.1а в ЧЕ'І~:н"Г;іВЩИ\llИ.

Важ.кі та були часи. Не бра шкі.1Ь1НIІХ ПРЮlіщень, пі,дручни­

к:в. Курку.1ьські вовчі .1ах,

згра,ї,

racl'Hara

впади

Г ЕРМАН

ЛОПАПН. Хто він? Це - ЛЩИlнао незВИЧ1Зiїtнаї далі і '8If!1Я11КОВОЇ сміЛИ'ВОС11і IВilн ЖИ'В у тай чаlС, КОЛИ невелика гру,па російСI>КИХ революціонерів вела за'OJек.1У і жо,рстоку борать­ бу .3 цаРИЗ~О).1.Ві'н був одни:м З

ЦИХ

ревалкщіQнер~в.

Не

'раз

'ки'­

дал!! .Йогов тюрми, 8леніща не могло йога З.1,ЗІМаrrи, і щараlзувів T:rкaє. ІКИ'НУТWЙ в l'рку1'СЬІКІИЙ ОСl'рот [lісля ТОГО, ЯІІ( Дlfше 8И­ г.ащковісТh (3i:pBa~a ЙОГО см,і.1ИВУ спробу ,ВИ'З'ВOJ1I1ТИ Чернишевсько­ го., ЛOtПЗJті./f 1'(}И'чі тікав. ОДIlIН рв;) у човні ІПРООПЛИВ в~ю АНІгару до

Єні,сея

(а тоді

безлюдншї

.1аду.

Іце

lюраЙ).

вида 'J1HIIIM И

із ба­

ЛЮДЬ).1И

тієї

епохи" і '!1акі ДІОди, яlк Ка,рл Мар,кс,

Тургенєв, за,хоп.1юваЛIІСЯ його

«Герман окремі,

Г.

І.

Ф.

ОМОЛЬНИrКова

ЛопатіНJ.

книга

-

наЙ.яскра!віші

,Р<ЖИ

[ІРО

життя

Лопа1'ї!на. «Не багатьох людей

я та,к люблю і поваж'аю, я.к ,йа'го», :сказав [lIРО

-

нього.

який ;дружив 'З НИ').1

К.

Ма,ІЖС,

ІЗ років.

і блИІЗЬКОГО Чимало цїIКaBoro серцю знаlїUе чита'ч 'В TBO~~X од­ HQrO .з !lJа:ikl1а.ріIШИХ '!ЮОШСhКИХ письмеlllН!lІІків РзлЯ'Нської КИ'J>;'111'­ зії В. І. Паlршкова,. «Отчая·н.Нblе го­ ЛОВЬР кнкга, в якій Ha~yu<oBa­ ні :невеликі IlЮвісті і ооаві,д,анн.я. Вotни ,ПОЗНЗJчені IЮВИЗНrOЮ і ,св:!ж:с­

тю Івідображення п'рироди Кир­ гизії і Росії. Незабутнє 'вражеи'ня заЛИdUають

війни.

епї'зоди

І

ГРО\1адя.н~ькаї

І

Ра).1ан азербаїfДЖ~,НСhкаIГО лись­ меННИlКа А. Alбульгасан'а «Мир ру­ WИТСIІ:tвисвітлЮ€ історич,ні дні,

коли з1зеpr6айд'жансыJйй народ, за ВИ'CJ(QВОМ В. МаЯlкаJ}С~ОТО, «Пер­ Bы~ С IВостока H~ ОК ТЯl6р ьской ба рр и,ка\де встал». Письменник перший розпові,дає про встанав­ J.е-ин.я Р'Зlдянськоі IвладИ' в одному. з .робітничи,х селищ Азербай,джа­ ну.

Едуа.р!д IПrра і м,ніек в 1919 році проощається з свO€ю батькі.вщинаю - Ла-тsі€ю і їде в Росію Почи>­

нається н-e.nerrкe житт.я, БОротьБа.

Один з організа,торів комсомолу Ів Латві,ї, 1К00~kalp 7 П{)J1КУ латись­ ких червониrx ,ст,рілыів,' учасник багатьох IвирішалЬ'ни,х боїв ІНа

2

НОВЕ 16 квітня

«Пblлающий факел» присвячений цьому 'В1І:датнаму ді,ячеві 'нашої партії. У Гри,гарія Ха.Ю:lава, я(к ппсь­ меННИlка, є свої теми, яюrм Ів:н зали,ша,ється вірний праТЯГО\1 ,дов­

гого. ча.су. Особли'ве ~;ioцe в т,во.рчості Холопова з,аймає обра.з Сер-

Ух

Фраги».

всі:х

«Бальшая

Зараз впч

зе\j,1oЯ».

КУ.

аб'єДlНУЮТЬ спільні ,риси:

-

басмача,\1!'. «Ис.кушен·ие Фра,ги» повість пра вели,ко·га ТУ'plКмен­ ського naeTa Махтум-Крі, а «БОJJьшая зє<~ля» повість Іп,ра легко

«Повести чеРНblХ песков» Семашка· ваД1ні в Ал,ма-Аті ,в '19б5

раці. В ІК:НИЖКУ ввійшли три вісті:

[10.-1

ні тавари,ші біб . 1іате-ці.

«В чеРНblХ ,пес.ка:х», «Иску-

читачі,

в

читаю­

СИI:Те'\1:

да

сек,ретаря

с.1у,хача

знання та.нні.

вати

в

та').1У

чи

над

сваї

і'НIIIО\lу

пи­

Небагато часу З2.1ИШИ.1'аС'5І до за,к',нчення яа'вча,lЬ!'іога ро­ ку. 2\1.а'рія Льві,в,;lа зосереджує

\

ува,гу

с.1ухачів

пі,~гатс'вці

до

на

активн:jj

підсумкових

за­

ра­

ХХІ" з'їзд,)" КПРС ВС,}Іа пра­ водить

освіти

паРТКО\I)'

шкали

рете.1Ь1на

:рабіТ:І.ИКU\111

і

С.1свам

а,гітата'Р'а ,К.111-

че їх до ПОВУ.ІХ Tpy:ro.BII'X ЗВРIJшень,

М.

АНДРІйЧУК.

На фото: пропщаН:!lIlСТ М. Л. Хайтович (в центр,:) перед

ас­

ка.нтра.1ьна_!підсум!:шви\1

З3lнят­

Т,Я!\І

дає

слуха­

чам

ШХQЛИ

,кан::-у.1ьтаuію

сснаВ\IЗРКС!l3JМ\,­

.1еН:lніЗJ\IУ У. Стасюк, К. Дех­ тяров!ій, С. Миwкоріз і О. Ку­

гату­

черу,ку.

ВИIКСI;J1~ставу_

спеці.а.1IiНУ

з

ПО.1У\I',ЯШI1\1

п-ра:nа,га'Н,Дllста

18 слухач:в. Це­

занять,

бе.с'1.И

рaLl1rocnу'

радгас­

щу асВІ:ТУ. ТО\I'У Й дс'во\диться

бібліотеки.

в,.1а\lа

пот либ.1ЮrВаТIі

по­

м,а,рIКСИЗ'Му-лен·:'н.:'з,му'

да

л,р·ацюваТIІ

собаю,

перед

во,на

нав

ватися

се­

навчаю.нага

,па,ртійнаї

прапа1га,ндисту

JlIРОВОДЯТhСЯ

~1:'HapII. Це забав'язує кажнага

спе1!іа.1іпи р,здгоопу, кері'вни;ки се.lа. Більш:'Сть з них. .\Іає вн­

,райаН'ній

.1Н­

нять, м'іцнаму засває,нні на 3ч,альнаїпрограIЮI. З Вl1хада\1 у СВ:Т істариЧ'них матер'ал:в

пропагаНДlІста,м

шко'лі

ообмеж\'ЄТЬСЯ

СlІсте\lаТИЧ1Jа

від,почИlН­

цює

В

С. ЛЮБЧЕНКО,

методист

К"

не

ше читаННЯ'\1 ле.кuіА. В шка.1і

пу «Гога.,івськиЙ» т. Ба:рано:в­ ського В. Ю. Праха'н'ня камунісТКIІ за,да­ ва.1ЬНИЛИ. З гюго часу Й .пра­

сп,равж.нє ЖІІТТЯ людини. Всі вани

і

,IЮію~а

з?своєнню

те\l.

Пра,па.ган:дист т. ХаіітаВI!Ч на

Ч.lе-н КПРС т. Хайта­

3'Вet,JНу.1ася

чат,кам

ДQДaT­

а:ктивнс.му

за'н,яттях

Хачу ВИКОlнувати я'ку.сь Iра6а-ту.

гли,бокий психологіз\!. В «ЧеРНblХ песках» йдеться пра баротьбу частин особл!!вага призначення з

цікава

їМ Ш.1'ЯL'(

заслуженаму

С.1у,хз,ча,\1И

\'нз.lJчнення

сприяє

Не чо.жу СИ1діти без діла.

--

захо.плюючиЙ сюжет. динам:чн,:сть,

наШfса'ні ТblСЯ.

н'а

тісна

літераТ)lР:У,

Фата П. CaIBe.1etH',Ka.

СИ.1аю

иатури.

Повї"Сть

Раман М. Зорі.на та І. Шулькі'наї

шение

З\lіСТОВl!а.

.1ітератуои,

лр'с·гр,аМН'IІХ

Р3_1я'нськога вчите.1Я. За бага­ таl)'Ч'НУ педагагічнv працю від­ значена ~1е;J.а.1.1Ю «За ТРУ'ДО'ВУ ] о.б.1 ест ь».

гія МIllРОНОВl!оча Кірова. Це роМи назвали .1Ише дея.кі з I<I1П­ ~ани «ОГНИ В бухте:t, «гроз'ный жок .про грізні роки революції. І Всі 'JЮНИ дО ваших по.(:.lj1Г. шанавбув дикий, ГОД», «Г,рен.ада:t, «ДОlкер».

Герман Лопатін дружив гатьма

фронтах трама,дянськоі В1ИНИ 11 Латвії, Росіі, на У'кр,аїні, Е. к:. Прамн,іекбув людиною на,дзви­ чайної реВ'lJлюційно'ї біографії.

користаНІНЯ

каваї

р;я Льві'вна рюб.lен,іЙ работі. І де б не n:раЦЮВ,].lа: 'вчите.1Ь­ кою іСТЩJії на А.паї, ДIІ:ректа­ ра\1 IJIКО.111 в Сиб:ру за,вж­ ди була віJ)lІаю паК.1н·ка.Jl'НЮ

камса~lQ..lьиі'в. зачин а те:І:В ка.1-

і

ма:Те;):а,l

пав'я.зуєтьс.я з сучасністю. ВІІ­

К.lасах.

Тридц'Ять років ~'дц'a,la Ма­

Ka:M~Hic'J1:B,

ціка'во

Теа'ретачнюl1

каМоса­

нетаплени,х

чаЙб\'l'НЄ. від,К'Рl1ва.1а \' світ пре,краС'нога.

банд!!: \lQ.в

ниш.ПJР'ІІ.1И ІПО се­

підстеріга.lІІ

В

папоз

при ТЬ\1ЯНС;\(У свіТ.1і ка.га.н,ця, в('.на розпав'і.JД1а се.1ЯНСЬКИМ діТЯ~1 ПІРо. недалеке щаС.1J1'ве

5уре)\\ні роkи

РЗДЯНСЬК.оТ

З цим Марі,я ЛЬВ:':І'На успіlll­

проходять Не З.1яка.1ася

пе;Ш/о,.'І.іКере-

на спраВ.1ЯfТЬСЯ. Заняття у неї

ZlітеЙ.

Піс.1Я

над

лам·и.

ФРОНТУ

б.1а,гарод,ніЙ і вихаванню

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 111• • • • 11І . . . . . . . . . . 11І., • • • • • • • 11 • • •

До 50-річчя

праuювати

БІЙЦІ ІДЕОЛОГІЧНОГО

прЯМI!~1 і .1СГКЮI. Оває життя

ЖИТТЯ 1905 року.

не ,ставлять автагра­ В РНI1 фів .н,а плода.А: своєї твор­ чост,і, 'Як

ие

роfiляrь

письмен­

ники.

худаЖНIІІК!!,Rом:nози'та'­

ри.

їхній .1а'боратар:ї

У

не.м&є

гу.

Те ж саме

lНиж,ньаю

робилось

,ка,нуо.наю

і

з

в,же пра склада.lьни'ків! Ім да­

QаЖНИоКів чи артис:в, ма,р:).1У'РУ. Маши;ни для лиття ІКаІПРОНУ, rarкapHi і слюсаР"lі верст,а'Ги, невеликий CТ~KiT у с,кла,да.1ЬНИХ

вадилась ви.конувати н,а'й'різна­ ман,іт.ніші алера,цїі. ,к:.рі'м цьа­ га, ча.ста трз:п.1'Я лись перебаї ,в робаті. Тока,рних і тока,рно­ peb-о.1ьвеР'НIІХ верстатів на за­

бюсті,в

цехах якій

улюб.1еЮfХ

це та, 'обстанавrка, ,в

вони

працюють

на

5-ра­

за'ваді елеКl'ротех­ ніЧНI1\Х вирабів. В калективі їх

e,apCblKO'MY

шанvють за той несла,кій, я'кий

вонй .несуть 'в душі. Ім з,най-о­

мі

муки

шу,кань.

у ж[

за ві'кнам розхлюпав СиН'яву вечір, н<е-бо :пачала в6ираrrись у зоряну сукню,м'с­ та р<нвіша.1а пер.11і ,вогнів у Br~Ha'x робіТНllІк,ів, а нача.1ЬНИ,К ~t'ха.нічна:го цеху МИlхайла Да.­ ви.дович К'раїНСblКИЙ і с.1юсар­ на.1адчик Се\1ен Абра:\10ВИ'Ч Тешіктор СХИЛИ.1ИСЬ наДruреслен­ )І5r\1И. В.ти 'З,абу.1И Іпро :ДО).1ів­ ,ку

••ве-черю,

т,х

'все

непокаїть

,нав,каЛИIШНЄ.

одне:

я'к

0Ое-

''''''ГTI~ діе.1еХТ'Т\ИlЧl1і ,властивості ,,~. .,.. І' вї'бр,аrrара 12-кана.1ЬНОЇ те.1еві-

зійПЮЇ ЗJнтеtrи і разом з ТЮ1 за,мінити 'металеву Іканусну пробку

П.1,а.стм.асаваю.

за,думі.

Перед

Це най'галавніlШе Ів їхньа:м)' раціона.1nЗата-

ра~и по де'J1а.1ЯХ розкладена каНСТР·УіКція. Пе.ребра.ні piJHi ваlр,',а'нти, Ір і'З'н і при.йоми. Ра-

теплом

Але скілtЖИ на це ча'су і IЮ1і'Н­ ня за'трачали та,ка,рі, слюса.рі. ш.1іфува.1ЬНI!Юl, не ,га'ваРЯЧIІ

ху­

піан:,но,

воді

не

ви'ста'чає.

ТОМі'

СИ'ро-

Мо.lаде.ць,

-

про6каю.

ачі

засвітились

-

батька

УОlіхну.1ИСЬ з \юршки , яrкі то

ПОlКрили

дРУЖИIН'а

гус­

перше

,прачитала

в

чолов:ка задумл!!в:сть \lіла, ща д)'І\1'К1' йога

очах

зразу­ в цех\'.

'РОЗУ\1іПI

на,стрі·Й,

IВо:,Н

Та:"

такі

l1і1

аЧll­

ГеШі'КТGР ПОК.1~В на сті.1 че;J­ Heтrкy.

над

ЗаmJши'лась

-

була

тоді. 'коли раз-роб.1ЯВ метОІД з,а-

Круги

-

була

нача,lьника

~Ia.

йо,га

працЮ€

новими Iпр,об.1еМЗМIІ.

11[0, неСIІ,ан? -

заmlтання

цеху.

і

ВоназвИ'КJ13 ,коли

Ти

-

'10.10..

-

пити,

-===============================Ш[l~Ш(j)Іtшт - JШDДillШ

т'аlК,

-

a~e

цес.кр,і­

про\ювив.

це

ж

,наЙП'Р':lстtше,

Метада\1 прива'IJ.КИ, паД у 1маНllUl1, С'каза"

-

трахи

,'\\11,хаЙ.1а

ДаВИідавич. Це

-

вже

бадьарив

З!I.lХЇдК,а,І

Се\lен

-

,n::r-

Абраl\lаВIІЧ

CBo~a КО.1егу па раu:-о,на.1.:,зації.

вину .привазили з інших під-

міни гу~IОВИ.Х манжетів вулич-

Михайла Давидович та

Се\lен

.1I1СЬ на санці і дощі, ,ПО.1іети-

На,вий метод nривар.ки оШВ1IД-

АбрамаВl1Ч 'ви,Р:'ШIJЛИ «пала\lати» ,встанавлений шта\I,П. 3'міІІИТИ проuес ВИПУСКУ те.1еантен.

.1е.нови'ми, а та,кIJЖ, :кали за,мінював ра-зсіюва·'1 св:т.1а, який СК.1,адався із кі.1еиь дорогацінного. пол'стира.1У. теж :н,а

ко знаЙІШОв ви!зна'ння. Вн,а·с.1і.=ЮК цьо'га у шkть 'ра'з піДВ11ЩИ.1а,сь прадукти,аність праuі В цe~y, ріЗJка зріс Вl:IПУСК n;JJ-

_ Хаді,ма В:'JiilачиваТІІ, підвів 'ВТО\I.1ені ачі Миха,Й.1а Д аВИДОВIІЧ. Щ е завтра бу -

паліети.lеНОІві дешевші і зручн'оші. Це .1ише паОJ.инокі

дукції, ЗНИЗlюа·сь телеантен.

приєм,ств.

дема

Бува.ли !ЗаТРЮI,КИ.

Д)'~lати.

2\1.аВЧIКИ аДЯГ.1I1СЬ, .ШСЬ. -

папроща-

Да,вго, данго .. , -

жарта\lа пра\1аВllла

І

напів'-

дружина

нага

СВlТи.1ьника,

Яlкі

псува-

Зlllпадки, я,к: приЙш.111 118 Д_\'~I,,\_'

ДР\_'ЖlІІні.

ГYrКHy.1a вече?,ЯТIІ, не йшов. ОбхCl[ШВ га.10ВУ ру,ка~и і ду-

А я .сиді'в над tЦИ'\1 'Майже

ва.1ИСЬ

ІІ<ОНСТ-

тепер

Р:ЗН:

в.аlріа,нти

муватись... конусну п:робку З металу. ПаСи,ді.111 над проектом, тім збоку IПрасвеРД.1юва,в~я отозва'вс.я і знову .nарl1НУВ у вір у ідва мілі\1етри і ТУДИ дум:ки. вставлявся ТОР'ець, ІПО яка\1У - Пап,ка, а я ,п'яті:р,ку а,дерйшО'Вструм ідО гнучкого. шланжав, повис ІІа шию СНІІ.~ r#"~'~~~#_.,_~~~_~~

Їх з акобою і штире).1_ ПОТ:I\1

са6'варт:сть

На'решті ПОЯВИ.1ИСЬ даВГОЖД8ні В:lдра:rні пі,драХУНоКІJ, Ра,ніше

за'Вад на

з води Івипливали. вима.1ЬОВУ-

відпаІ;ів тай.

Зак:н ен' . . , .І Ч Н,Я МІСЯЦЯ раЩОlіа. л:зато,ри чека,lИ з hete-рпmНЯ\1.

,немав

рукції. П!lдхапизся, :діста'в ,кла,пти;к паперу, мі'Вець. H3JК-

аста'нні':\І часа'М ти став затри-

-

в{'ю ні!'!, -

\1а,з. Перед його ачи.).1а

да Семена, Абрамавича, ,кали ,він переступив lюріг. - Щось

ніше дві антени встав.1ЯЛIІСЬ 'В

чі, !\і,н Л:I:rхаIПИ1ВСП. На заво:! ПРИЇХ2'В ЧІІ не Haii,p~HiHle.

здається,

1,

Тllся,чіl

місяць випуокз'в 3,5

Тf.1евізійни.х

~

;!

! ~ ~

J

а,нтен. а

близько семи. З пачат-

реС.1ИВ два, вібра'то.ри, З'ЄДН'ІІІВ

ІКУ !ЮКУ .вже rзеj(Qна:М.1ена 15 тисяч rка-рбованu:в і 5 то:ш металу.

\

«п.риеднав"

країни прадаються телеантеНl1.

_.~

Ш.1З:НГ.

З,алиши-

,ClfHi'M

,перевес.l0М

.1ОСЬ окр'.пити все це. Але ,яlк? Си,дів до пі.внач,і. А тіл!>ки-на

ранок почав

___ , ___ __ ________________ перев'я,зувати

~

ЧОрtlий

СНLП

на-

У всі.х ,куЛЬНlз'га'Х М~CT і сіл

з'єднаlні П.1аСТ\1а~ОВЮIИ .кан\'сНИ'\1И ,прабками пі,дколір M3';J-

"уру.

.~

___

Н.

ДОРОШ.

\

~

~

~ '

~~ _~~_~~~\


ту,р, ЗliИlЖЄ '.',НІ собіва,ртості ПjЮд)lКції, створення міц-, \ІІ!, посі'Я'НIІМИ HOЇKOP\1{~BOЇ бази ,Д,lЯ тв'аРИIlництва, безперебійну 'po~ ба \111.

ВнлючаЙТ8СЬ в змагання,

бету зе-;JІ:ЮО'ЧИСНІІХ \lаШf:<Н, вчаснv П:,.J;готовоку на~іння І Е,:іх

Ky.lbr\·;J, меХ2,,,ізуват!! ви,везе-ння ганіЧh'I~'Х і \1:'Hep'2.1bIllIX ДСlбрИ'в. т,РЗ.:ПОРНСТЗ\I-\Іашин.іста\!, які ,в

товаРИІНі lе18ні38ТОРИ!

З·\lатаl:ні

б,l1га}и

:.10СНГ.,lИ

ВИ'СОКИІХ

та

внесення

ква,др,атно-г,н'іЗДОВІІ'М

'РЯДІ(ОВЮ!

спасо-

Д.1Я завою:,::ння ЗВalН'Н'Я «Майстер-механ,ізатор зби­

ор- ,рання

врожаю» неабхі'дlНО беіз ,БУДЬ-ЯIIШХ

ВТРlат З:lброа-т!!

І ра 11":1: звр,нов'і не більш Я'К за 15,Д!Н:'З і С.l"ДС'\І за ЮJ\І-

соціа.l',СТИ'Ч'НО\ІУ І баjіна\IИ заОКИIРТУВЗТІІ СОЛО\!)' та. з,а'браТіl

Я,К'СНИХ

пока,ЗНИ'кі'В

по.1Я по-

.J

лову.

ВI;'рішальна ро.1Ь у здііісненні заХQ1:''3 ло .п:Д:ВIІ- Н.З ВІв,<она:':+, СCfювн!!х сі,lьсько~осподарс~Кf'Х робіт ,і Почесні зваf;'НЯ ПР'и::;воюються. в к:нці період)' сі.1Ьщенню ,культур,н зем.1еробсТ'В8 належнть сіЛЬСЬіКИ\І І ТР.І:~lаЮТh \lа,IIIН':И в ХО'РОШО\ІУ теХН:'lfЮ\Іу ста:іі пр!!-: ськогссподарсl.КИХ РО'ОIТ. .me-хаlЮзаТОР~'\І, Я'КИ'М при­

~:еХЗіі!'ЇІ3а,тор,а'м. В ці післяв'їзд:'всм<і д,ні ВОНІІ розтор- СВ'Оо!СЄ,ТЬСЯ ЗВ3Н,НІН «Майстер-механізатор».

ну.1И весня'НИИ

за' ·вражай.

IIJICTYn

І

Кнівсьюrй обком I(~ У'к,раїни та об,'іВIIJКОНКО~1 за- І

твердкли

Р .'в'

У:~ЮВІІ

со,\іалlСТIfЧJКJoГО

ама'га'иня

за ВИС~К\І кvльг'""'у ЗЄМ.1lеробсТ.ltа ]

]',.

І СВОЄН0 лочесн~ зв,а'ння, вlt.1а.ється. ПOlСВІдчеЕ.,НЯ: дирек-

«Майстер-механізатор оран.ки» ПjЖСВОЮЄТЬСЯ за про- тора.м ,Ра.дгс.оПlВ p-еКО\lеНI.].ов.а'но Ш~ВИlЩувати

меха.tрзато

Е.едення,

. . . . зтротt.'ХНIЧНI СТРОКИ І .н'з

орг,нки в ко.аЩI

, К' \1

Пе,'еможцям : ' ЖJ1!.1е;1У глн6ин," пл}тгми з ,пере..].IП.1УЖНI,,;d\IИ, з ,по.ВНЮI Г'

"

цьому змаТЗ!lШі, будуть ПJ)ИСIЮlOВa1'JllCЬ

І

]

.'.

б

'~,'.I 0\11

.

НИХ

пере-В'JЖСоНоанltЯ плану ВоJЮЖlЗlЙНО<."Ті 'ВС:,Х сі,1ьськаГООIIO-

гре6а.ВІІСОSОЯК:IСН? ПОС,:ІЯТИЯРІ

И

даРСIiКИХ ·КУ.1ЬТУР іП'РОКОВОіОЄТЬСЯ ЗlWlllfНoЯ «Тракторна б,:,игада високої культУ1'И землеробстаu. ця бригада

кр.аН\І аср'не-Х,ЮЧНІ <троки. • У'.юзою Co.].e-j)~2ШI'Я з в.ан'Н Я

«Майстер-механізатар' не

п, "Л:J-кан,з

забезпечи'ти

К(І\IП.~ексно'Ї

МЗlксима.lьне

\Іеха,дз&ціі

ЕНЕРГІЄЮ RеЛИIКОЮ

VBa'~OI()

роб:ТIІИКИ IСТОРI)'''lі

'В'llі8!чають

наlШОГО

з(ж реМ а

Д"'реКТИIВИ по п'яти'річному П.1а'ну, тру .1'ВНИ'КИ СПРlfЙ\Іають ЯІК бойову ПрО:-рЗIМУ ді'й. ,в ці дні 'колектив паРНlIIКО'В'J­

теЛЛІІIЧlНОГО ІІ"ІІСН<ОГО

'госпо.].арства візді:Іка

Jle-

~lраіЦЮЄ

3 ПО.l'ВСНIQIЮ енвр,:·ією. Бригади,р Гa,~.I\н.a І EI3IIfi,B'Ha Борос)'-к ,роз­ п с:в'і,.l а,є:

За сстанні роки наше го('по.].а'рстоо ро·!рсс.10СЯ. Мао<'­ \10 65(;0 ,па:р.нИ'Кових роа'М, у

-

Я,КИХ

ВИj1':.щуемо

розса'.].у

ов-о­

чевих \кул,тур. Ра'IІНЮ ,К&:ІУСТУ Еlже ПlJ:"ДЖУЄМО у а:ДКРИТlІ'іі ГР)lЛ. Пі ц час на'СТ)'ПНИIХ p~.­ \Ісоборо.т)в е'lflх>щуваТ,И\leJ\1О у З?'I1\rнIТО'МУ грунті ,ран,ні овочі.

Огляда,єм{) te-плИіЦЮ. ІНа ч'JII>Н'QМу ),!'>{)ці читаємо н.гюис: «ДО'ГЛlя,дач т е:п лиці ,Віра Мщю­

нів,на, ЄРМ':;оlен':'О бареться за зваlНIІ'Я у д·аРНИКd К()lМУН:СТИЧ­ ІЮЇ П'Р<:lці». Тут же і її зоба­ в'язз,:!'НЯ, де що

!Юна

ВlК.зза'!ю,

~ала

О СІНЬ Іна

радгоспу.

;lO'ч·,ме.JТИ,

ЗQlкрема,

слс,во

ВИIРОСТIІ­

ТІІ іЗ ТОН'НИ огі,рків. Іх вже зда­ но ВМ3'~аl3и.н 11 КИ'Ева м,З'йже 200 кілогра\lів, а зе.lеноі ЦII~ брі 16 центнер,ів. За.цв:.1И І10міl.1 0 РИ.

\1:нералЬіННХ

МІЖРЯДНОГ;>

ОбробІТКУ"

вчасне

f

.].е'н-ня в'сіх робіт по ДО'Г.1ЯДУ за

PaoДaH.c~Ka .в:іц

Армі,я

фашиrТ'СІ,ІШХ

ClК}lп:а'Нll'DВ БРClваIРЩИ;Н!}', в 'ГН­ )fy ЧИ'Мt і наш f.aro.:rjB. Ha~ ВIіІI>}1ГИ :JГ<lрища,

){оБJ1'fl.В.

Т

"

руіши. 'Ilр~оба

було ШВИДП\'О ві:ЩОВЛЮlвати зру'ЙноваlНе за,IШЯГИlМ 'ВС'РСІГIQ"

в

і

Вlllсс.кояк',Сllе :nрове-

ВU;J:lЮВЛЮГ::lТИ

тва·ри.Нlни'цтва.

ЛОСЯ

перernажно

про.ценТJВ

б'

.

palКТOpНl

•.

pHI~aДII

.1еГ,lИВО БОРІТЬСЯ

за

П(ІГО­

Це

р(!uи-

і

.1іівна.

До

-

неіІfJ.Лll;(ОІ\

нера

Пlра.ців,ники

ферм 'рад­

R:I~H,a КОІ~У'Нlіос'Ти'nна па lРl'і'я і Ра;J,ЯIНСь."иїt )'рJЦ висо,ка оці­ ШIЛlI uа'1\1(IЧJlj)ічну Clу'\шіШІІ},

'НlИЙ

.ві;uїл

еіЛЬСІ."{IГО

Р.:І(Щ,І­

Д'аФМlва 3' Jlви.Л<l·СЬ з(ютеXlН'~~­ сме.юціОоН~Р Одьга ВаIСИЛ~В'на

Дар()ш,

зwропо'ну,вавши

.с'В'ОЇ

іОСUIУГИ.

-

А опра:ВlfIтесь?

та~и

цю

з&вжДи

Ж:.mtку.

311JПИ-

-

е.неll)ГIЇЙЩ

.~~же

по,чина:ти

треба .всеClП'оча'1l"}".

ВіNlові;r!дю

на

го

'dOl'l пеРШЮI

ві:,lНС'ВЛРН'НЯ

,IiОЛ:ГС('1П))),

ріо;(JI!О­

rІіззала

-

'ІЮ­

заШf-

ціа:rіС'Га. О.lIJга Ва~ил:і'В'llІа ба­ гаторОоUИТЬ ;(ЛЯ 'І'І}ГО, Щ()lО Р;l,ТJ'оспне llваРИIl1НИlЦ'І'І~n було

працю т. Дорс.ш

Б3ІГат<о РIЖlіlВ \lИI:ІУ.'10 3 Т·О­ го ча,с'у. Працювалд ОЛЬІГа Ва.­

жено

с илів:на зооrех.ніl" (І){ «Ч!WЕ'она У'l\lраіна»

IЮJIiГО'С:ПУ пере­

;ЮВСіго

раfюН1У

Щ.J;пош:і''l,аючи 'на щи'рі ,"'о' 3."Оr,}с·в,леr.,!fЯ (),]IІ1(}сельчан, 'Ол­ ['а Васил,івна заявила., ЩО і

'ня

на,lалі

дість. 3а

ГОIDПGo,~а]J<СТ'Jа

а. за,раз

і

3fютех,н'і­

-

"'О'd"с~леfiцj.fYнеl)()О~1 наш()го }}ад­

та'"е

І.а, іВИlr(Ж(lюваліф~"оваIНIСІI'О с,пе­

ІІа ,тоді.

аблаcrРі,

Г(:і('ШУ. Вже tlt>'dолща, а ро­ бить ІВ'она ,все з .b-fJ.ГНИ"О'd і до

,-

'dfC'далшо

її Iн.агоргrД­

«3а

ТРУд'О'ВУ Свинарці

дr,,5леCJТЬ».

в іl'd',я даЛЬШСIГОо Р(}ЗВIІ1''''У рі'!,­ J1С1ГОJ1а'~lJ'оrпу, на б.тrа'I'О ЛЮ~tИ-

"оТ Вітч.И(JН И .

Пlнщра,вжнь(шу

СІВ'ОІО ПР(}фес;ію.

тотиражної

~y,

І

Кула'жннцях.

- ТаІ:а 'ІОЯ IВl~a ча, •lЮUИТЬ ГОoВl.lРИТИ o.lыгa Васи-

Вітчизну».

к(}ю

Р;цгасп «ГО,ГО"lівськиіі» .

І

за.rа.1IiН<JЮ

П.l0щею 'в

ге-ктар

трудяться

Gі'ГНlщі

Галина

Л\"Ч'КО

ВОНІ!

з

ста,рші

ХИ1'ра

СВОЇМІІ

ро­

і

Чимало

здано

інші

на

Пр,и зав·данні І М',l'ЬЙОН RОflИ вже IШГОТОВИ.1И ТІІ-СЯЧ

сумніву

nра,ці,вники

в

1.220

ТС'МУ,

що

пзрнItКС>ІЮ-ТМЛИIЧ-

господарства

ЗАВОЮВАЛИ ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ

раl.].гоопу

Тва,Р'IІ'НІІИКИ

ра ..J,ГОСП)'

«Ру-

\Ю.10ка

стаНCl3.1ЯТЬ ПОlнад

Н.а

КОРОВУ,

о.].ер.жують

а

9

ба.гаl0

щодня

ів,же

,K:,10~P2,\liB

J'~ЯРС', по

12-14

За

,результата'МИ

РОб.ОТИ

пеPUIО'dУ к;ва,рта,lі. ,1анЦІ ро,к з :вmдіJЮ<а N~ І, яку

КИ.

ЛЮЄ

АНТО!іііна

неда'ВНО

агітатор.

ном

Андрі;Ї'В'на

.на·городжена

Трудового

в

доя­ очо­

Ряба, Оlрде­

Червоного

МЕДВЕДЕНКО,

редактор

радгоспної бага­

• • • • • " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIt

ПРИІ.:В<J€І!О

;КО,1("1\ТIІ13\,

Д\ІИТРУ

,почесне

комvн:стич­

ної праці. Зз, третю

етичної праці

ка

.].ояро)(

:Іа

з,а

ЛаНl{ова та.к(}ж одержа­ Т;Jетю

,]ерех'.].ниЙ

ЗСі(а.].у

ВIІ\I,пе,l

і

березн,я

премію,

а

Пантел'йо'вичу

КРАЩИХ

МІІ.ЕУ.юго тиж'jя

пі.J.

дуючого

і

скотарю

НЬОГО

ціВНИЮI

заIВ:-

Гр'v.I~ОIР.ія

Чернюка

добре

п:,д.готув,а.1І1IСЯ.

Пра­

а.втоінопекції

n,nрrJТь'бизз

Фот;) А. Коза'ка. К ••••••••• ;

••• 5 ••••••

іІ . . . . . . ооІ.а.

доаолені 'ст,аном а ВТ,смобі.l 'в, Н'е ВН'ЯВИ.1Il під Ч2С ОГ.1Я.].), !не­ д.оробок .

П:с.1Я

0·Г.1ЯДУ

піДСУ')'!ЮІ.

JВТО\lОб'лістів

гос,пуі

підве.1ІІ

Всьому

хорошу

диреl\;Ція

роботу

ОГОlлас,И.1И

БаIГа.тьо,х

:РОlбіТ'lІиків

Так.

цюфер'Н.

і O,leKKOCTIIP:J,

Пс'рфИ;ЮВІІЧ

е.lектр(}газозвар1НИКИ

РО\І;:IНОВИіЧ

,пре\I'ї

Григорій

АндріЯ!lОВИЧ Соловей

Семе-нови'ч

рад­

lП,рофспі.1ЮI

преміЙовано.

са':цдр

ІЇ ого

КО.1ектИіВУ

робітко'М

с,держа,lИ

Руса нові

га,р·ажем

АНJ'ріЙ'овича

прr\lію

В

ФР~'Е'Гі

На фО'то: Є, А. Петренно.

було

керіВНИЦТВОI\!

,ДО

Видано

ВОДІТВ

ПРОіведено тех'нічний огляд ан­ тотранспс;н)'. В,'н лок,а'зав, що

lю.].ії

'на

подяху.

ПРЕМІЙОВАНО

,ра'

l'на'ГОРО-ДЮІа її Up;Ie.IJ(J''.I «3ла" ПО' І ша,ни».

за

на ,Костю"

премію.

Со­

lІин,іш'

ве.1И'j'У

с,ам()віддащ і ,~()5лесн)

. . . . tt . . . . . . . . . . , • • • • • • • • tII . . . . . . . . . . . . . . . . " • • • •

дояр)(а з ЇЇ nа,н'ки Га'Н'на Я,к:в­

-

«За

М. \\ІЩЕНКО, голова робіткому профспілки.

.13!1-

Арте\lівни

газети

.'uв'ю. ." 1'ГОРОДЖ~НО'МУ Ml'lla.l.1Ю «3а трудову ВІдзнаку». ВСЬОГО одвржа.1И премії 13 ТRЗj1ННННlків ра:ДТJСПУ.

. де)(а,зу

У.10СТОЇ.lа,сь

Лі.].'ї

'

Г.

uереня ·пс,реХ:Д'lIJiІЇ чеР'ВОНIІІ"1 в І І'МПЕ'.1 і лре\!ію одержала .1а,,:')(О'Rа, а доярці Ганні Іва­ нівні Топ'сі вручено пре.мію. ,в друго),!)' ,віддіJIКУ поч~но­ го 'зван'ня ,колеКТIІВУКО\lуні­

Дзу,с.

кілограм:в.

«Ве.1I1 I КОJ.1f11\Іерсь.ки'Й» успішно ВI~кона'ють зобов'язанН'я, в.зяті на перший 'рік нової I!l'ЯТИ'Р:Ч­

В. ЗАБЕРЕЖНИИ,

іВ

Пралора. звання

саJН;ВСЬКИ'Й» Іпідвеm: пі.].СУМЮI своеї роботи за :мин.у.1,і Трll м:сяці. ВО.ІО!І відра,дні. Пі,дІВИ-

штук

штук.

Не\lа ного

M~

rоршечки.

це-й

311\ ох а,на

з

'В одному господарстві

,ран.ньоїгоро­

п.ресУЮТЬ

'весь

;.1 • • • • "' .. " . . . . . . . . . ' . . " • • • • • • • • • • • • • • • -

в ,\lага'зИ'ни.

СУ'\I'ш,

шинах

Овітшіьн:о'd}, І на D

H~H'a

Сум.lі,н~ною пращею віJЗНЗ­ чається на ВІІготов.1еН.lІ'ітор­ ФО-lперегніЙНIІХ IгоршечкіВI лаl!­ :;а Пар,аСІковії 'Ко,рнієн;ко. Спо­ Г)ІІТ[,СЯ робота,. Одні підготс,в.1ЯЮТЬ

РУ'С1IJIИJlві,

Іколекти,ващи.

ви.рощують Цlвбулю,

Диаку. :ІИНИ

о.днн

60

Іприн,есла

пвс'реНIRJI "О"IУllі'СТИЧНОГО дас· та1"КУ ПРОДУ:nТ)В 'f'ва.РИIІНИЦТ'В< f Прt>Зlf.lія Bt>PXOBiHoi РаДIl СРСР

а й в СI}"С1іщн:і'х селах ПЛОСІК'(}­

заlВJЩИ ,В·,l·УIМЛltво,

B~c,н.a

працю

А ась ІПОРЯ.]. в соняч.Н·ИХ теп­ .1IЩЯХ ,п'д ,пu.lіеТИ.1еновою п.lів­

Ж

Ів:j,лі.'!·

Кірова є.В'фро·

ClfН:IЇ Андрї'Ї<В.н.ї Пе'Т~f'НI"О

праЦЮlВ':НИlме

IHeBTO'dHO

Броварсь"о,го

"а ,раД1ГООПУ iМ~H:i

таlJ1lІ~Я була :кан"ре-гна Іробота. Пра.цюв'а.1.а Ольга ВЖИПJВlНа не лише В ріДНЮI'У ГОl'ол~ві,

т(}го

H2,KpeL.lelib

НІШУ ~Іають ;ю1)рого ПІ(}ра·,'.{ни­

ВИ':СI1\І(іПРО~}~roти.вIНИМ.

ііу,де у

ЖИТТЯ

В oca~i З00тех,lIlїка-lселе!ЩЇ'О­

ЦРИlh\1а';Ю'd ,в ЦЬЮf'У, Гlри,Га;.'\'УЄ т. Д(}РОШ, БУ,lИ

ЕI".таl;!(;і\1

в

на.

«Хаіі

3 перших у ра ион­

ПрІІ-

робо гі,

'не'

ФelІНIУ (1В'ОЮ Є;(If.i!'У (·F.І:ПСі'.lДТ'КУ.

Одн:іею

.

ПlС.1Я

ПРЮIИ'ренна" а за пі!дl'Р'Иl~юу 'j1ваРИ:lrнИI~іввіJ Jуші ім ІВДЯ'Ч­

1'(,'Н'Тlраіhітаціі.

це

.

ЯІК:

професію

сія'ти

Ж

.

меха,НІз.аТОI)И,

переТВОjJеаllЯ

н:і,поС';ІВ­

А

.

ВІІконання

ХХ'ІІІ з'їзду КПРС!

НОІго ~lа1'еріал},. 1 1 ;>е6а! ..

І;(\ЖІЮ\І~У

ви'сокояк:сне

Това.ршuі меХЗJн:,затори! Вк.lюча,Йтесь в соці~.l:СТИЧЗ\lагз.:шя. ]3 ВИ'СОКУКу.1ЬТУ.ру зе\l.lер,о,бства, 1:'З.fIО­

Н1і машин, IНіі тягла,

Tpy;tH nщіна КiP().~i не було

І

за

ПОЧЄCfЮГО зва.нН'я допустять брак У

T'Illi Ж:':,lnИ. Не М'UЖУ за,бу'ГИ, Я". ,пере,~,rша у пере';~В'ОЄ!JIн:і Р:ЖІІ с:зина'р"а Па,ра'СI"-СlВlія ПРСоrll;,у'р·~а UfC'ЗПЛНlIIІ З'да"та Іна

гасп())щ}ство.

.

ВАТЬВІВЩИИА

J;ІУЩ 1i;J:Ha! ПliтрНінn "улn, на­ Л':13' я

ПClМІЧНИ-

'

ОЗИ\ІІ "УЛЬТУ,рИ В І ПClзба-вляться цього' зв,а'ння.

свою

СjШП~Рf:\l,

."

,.IНСІРоIВ, ЯКІ {юст,:нно Іпрацюють ,нз [1~peгaТl .

іоЗ

С·ВОЄ"ШЯ

пр,осапнюlН .культура-

ВІДЗИА-.zИЛА

1!М3 ·РІ}КТ. ГetIЮЇЧ-

зв,іДblЮIІ.1а

І

.

Закохана

Рішення ХХІІІ з'ї,зду ~ПРС J

ВllроваджеНIІЯ

їх

срrаНIЧIlИХ

Щоб 3.1(0)'ТИ зваШіЯ «Маисте~-мехаНl~атор СІвби»,

вирощуваlНН'Я ПРОС21ПНИХ Ki·~b-

подво€ною

3

тз

.

('('НОВНИХ р.сбіт

. '. . . Bии~ З а доброяюсне В .краЩІ aJ'роreХilflЧН1 СТ1JЮ.КИ ~Uнанн'Я ТрЗlкторннх робіт, одержа.~я ,ВИСОI(ОІГО ]І1j>ОІЖ.аЮ,

~

ба , " '

І Р~·:;Шfi:hи.

/Ю4еа"і ЗІван, НЯ. І' с ОРОТ,О'\І Іі.lЗ ' ста І, в, и~оrкОЯК.ІСIШМ загортаННЯ\1 ПОЖIIИВре.шт~с(

К

а. Ta~

1\1,

кож ВЩПОВ'І.1НО с:ваЛЬНИlка,м, ПРИЧnП.lюва.ча,\1

р-ста·-

Петро

Середа

та

Іван

O,lI'KCiEH'"O. А. ГНАТИШИН,

гол()вний

бу.1И за-

радгоспу

інженер

• • H . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " , •••••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .НН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~"'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,

С ЕМИПОЛЮВСЬКИУІ і'(Х.JI·ро6КО:JIII

СК.1а,диа

-

рад­

1~e..1Н1Кa

торговелЬіН.а

ор_

га'нізаіЦія. Вон'з· -обслуговує роб;тни.кі'в КаJlИIТЯ~Ьікоі t ее­ МIIJПОJ\кіВСI>КОЇ ПТ3'хофабрИlК. За аcrаНIf!'Й ча.с тут збудов:а~ НО багато нlOВИХ ма'гав'И'IIЇ'В і .1а.рків, в ЯоКИХ є ШИlрак!lЙ асортимент довольчИ'х,

інши'Х

П'РО~lИс.lО,вих,

това:рів,

громаДСЬіке

Хороши.й ПО,1,ківсМ<і

ІПРО­

господа1р<:I>КИlХ

т'а

полі'ПШи.лось

хаРЧУl8аl Iffi!Я.

рroгж взяли Сl'ми­ кооператор,"

в

пер­

ІІЮ\ІУ ква,рталі нової 'п'ятир:ч­ ки. ГОТУЮЧИ гідни:й ,подарунок ХХІІІ (І'їздові КПРС, вони ВИСТУЛIІ.llf ініці'аТО)JIЗIМIІ:. з.м,а,­ гання коаперз:тор~в Ірайону за дсст,РСlкоае

ВИКОIНа.ин'я

квар­

та.1ЬНИ'Х плаlнів з.аКУ'піВJIі [,,,0дукт,:в Т8ІЗ'РИіН'н:ицтва у насе­ лення і ТОіза.рообо'РОТУ. Сво;-о С.10ваВ<J,НИ з 'Честю ДОТРlІма.."И. До 10 берез'НIЯ іза­ куплено 60 ТИlCЯЧ '.1IТу.к ЯЄЦЬ !ІРІ! п.1ані 28,4 ТІfсячі штук,

БУДНІ СІЛЬСЬКИХ КООПЕРАТОРІВ а6о в.и,кона.НОІ 62 праце.нти Р::Ч:Н{)'ГО :ПЛЗ<НУ. ,м'яса з -плану 222 .центнери з.а,куплено 395 центнерів. ДОСТJЮково за вер­ шено

,п;rа:н

товарообороту .

Досягнуті уопіхlt не при· Йш.1И C[~i. За цифРaJМИ. j процентаlМИ СТОЯТЬ "lЮДИ, їх сумлінна іпраця, чуй:не і .д.бі1'Й­ ,1 и,ве ст,а'!J..1ення до за.nIпів споживач:в. В ·ксmекти.ві :nра.ців.нИ!<і~ 'ПРИJJав'ка

в И,РОСЛ ІІ'

сп,раіВОЖН1

м,айстри Сlвоєі апр,а,ви. Словами теП,,10і ПОДЯlі(И згВ!!l.УЮТЬ .сПОЖИВaJці Ма,рію /-ваН'і:вну

Пі'wчу.к, !Наcrію Адгшіl!IНІу Ле­ чуру, Євдок:ю Федорівну Б06КС, Галину Ка.лен.иа<ів.ну Фе­ щеНlКО та іwшll'Х. Культурне, в.вїItIoIlи,ве в і.'lув.ачі'в коном

Q.бс:лутовувlЗ,IIJНЯ 'від­ стало Д,l,Я НИІХ за­

життя.

ВеЛfIIКИI\f СТІІ\ІУЛО,),! пр,ацівників торгівлі

у роботі радіГОСП-

ро6коопу

Є .СOlціа.l,'стиЧ'не зма­ га,НIНЯ. 16 ЧИ'С.lа КО'ЖІНОГО мі­ СЯЦЯ тут п:,дводяться п:дсу~­ 'ки ро·боти. Ko.1eKTlliba'm-пере­ ~юж,ЦЯ.\f, які посіли Іперше місце, вруч,ається .перехідниЙ Черв'о·ниЙ ПjJ'аIПОр і 'Грошова

.пРЄlміIЯ в СУ\lі' 10 ка'рбов'а,нців. ЗНIВlЧНУ увагу ПРИJіляє

ведуть Uор.отьбу за еКО'НО~lію ент,р·а т тов'а'рооБОРОТУ, береж­ ливе ста'В'.lеноН'Я до ціlнностей і об.13.Jн.аЖ1Я, ба!Гатор:чне ,ви­ ко;:>и,ста,НlіНI таірИ тощо. 3а р.а­ хуно,к ЦИХ Із.а'ходів Пj}OТЯ'ГОІ~1 РОКУ пр,аціВIНИ';(П вирішили зе­ ,ШII'О'\>ІИТИ 12 ТІІСЯЧ ,ка!р,бован­ ців.

пра,ал :,н'ня р адгоспро!бкоо,п у рухоз} З8 к(}мунj~ТИIЧНУ Іпрацю. Почесн'е ЗВ'<:Л:І.О·Я розв;дни",,'в mai-'ІlбутньCJ'ГО присво€но ,колеі:<­ тиву .про.].маrу, Я,КИЙ о,чолює

Зви,чайно, Іне можна обми­ нути недолі:кі'в і \не.].оробле­ ностей. А вони' є. Мають М;С­ це виладки, КОЮІ CIKP~Mi пра­

член КПРС Олс·к,са.ндр,а Пет­ рівна Ш'в,ач:ко, БРlllгаді IПро­ давц',в гаспмагу і лаlРЮ N~ 2.

N\'II':TapHoгo стану.

Борються

З3

звання

ко),!у·и',:-

N~ НИЙ

5.

,не

м:щень

Bi:J.ГyK сере.]. ,пра­

ц:вни,кі'В р,а,дгоопробкоопу зна­ йш{),з па~ріотItЧ'Н'ИЙ лочин ,мо­ скglІЧІВ І лсніНГ;Jа;щів. BvHII

,праівила,

Це,

на,сам­

,ма'газина

Недостат,н'hO ор,г.аIН'Їlзо'ва­ ,к,і.1ьцевИ'Й згlS)] тов.Вlрів,

се,lа'х інші

ш'ИРОIШЙ

порушують

пере.].,crосy€ться

1 ИЧIfИХ Iко..1ВКТИ'ВИ ~i"l>\IaгiB Ка.1иті

в і СеМIIJПОJJ'ках та

ці'В'НИIКИ

вистаlчаЕ

ск.lадсыи'хx

обхідно

СІІ.1а,\1ІІ

ВСЬОГО буде зБУJО:Ва.н'о \Ііщень. у

всеозброєнні

весну

пе-РIlIJОГО

році,п·раlвління на'\1 не­

збудув'ати В,lаС1fИI\ІИ ПРОДQlво.1ЬЧИЇ! магазин,

ба.з\'.

ІО ПРИ­

зустрічають

року 'НСІВОЇ л'я­

ти;рііЧlКІl КООlПl'ратори Семиmо.п­ ківського рацгоспр·о5коопу.

для

к'р,ащого

обслугов-ування

р·обіТНИіків в ;J 0.1 і ви.ділl'НО транспорт, lП'cr,'6р,а,но асортимент това'рів, п,ри:значено 'к,ва­

л:ф:'ков,а'НИIХ

Колекти:в тримає

IПРОi!l.а'вців.

другий

'рі.к

перехідни,й

'міцно

Чер,вон,ий

прапор 'раіі>с,по.живспіJIКИ і раіЙ_ кому Іпрофопілки. В:н ,докла­ дає Івсі·х ЗУСИ.1Ь для ,Кlращого ООСлуго.вуванн'Я насе.1еНIН!Я, 'в'и­ кона!н'ня

з,ав.].аIНЬ,

ПОСТЗJВ.lенИіХ

хх.I!І з'їздом КПРС :Ір,шцівни'каіМИ то-р·гівлі.

ПJ:!И­

roщо.

- В нинішньо\!у РОl3.повід:ає голова Г. К. ІКОН0вал, -

ТОjJ'го-ве.lьно-за Г(ніве.lIШ,"

В.

с.

перед

ПОЛОТНЯI(.

СемипOVlКИ.

НОВЕ Іб

'квітня

життя І9бб

року.

3


НАРОДНОГО ДОБРА

НА ВАРТІ

25 чеРВііЯ

ИМ1

року

під

час

~,~~~~~~ув:;~:шн:~~~ер~:~~~~~_ ry

IБроварах.

11 квітня 1966 ,року ,:ІІИН3Є І !8 рОКіВ_ З дня організації

пожежники ~пи ,lыІo стоять ~a ва'рті B'CI'HapOlLHorO майна .

<рnїні' . .вон,а IнаРOlДИ.lась в ,буре\!.ні .дні ВеЛIІ'КОЇ Жовтневої ~о'ЦЇаJ1істичної реRо.lюцїі . Дек~eT «Про с;р~а.Iі"ЗJцію .:tержа'в-

пожеж. с,а'\юві'..'Dдано труди.lИ,СЯ пожежншш в роки Ве,lИi;(~Ї Вітчазняної В:Й:Ш. Вдеllі> і

депо. :Ви'ріс і проофесіо'нально з·~!іцнів колектив. ПожеЖНИ. КIІ тт. Го..1еlOlЮ П . В ., К.1И\\ОВ І. 'К .. ПОIlО\lоарен:ко А. с., Ли-

нео\\»

ротьб\'ЗЗЗlпа~lЬ;IИ\Ш

м:,н'нн:ка,\\и

10жеЖНОl

ни'х

охорони

заходів

в

нашіlЙ

,БС;J'отьБи

з

Р:,зко

во'г-

скоротилися

вночі

17 ,кв:тн'я 1918 року п"д-

пнса,в ГО.l0ва Ради НаРОДНIІХ

ВОНІІ

ви:па.JКИ

,ве.lI1НflщіВIlУ

бо-

бо\!ба-

\11І. гз'сили ЖIІТ.1О3: бу :Щ;!1КIІ і

За останній Ч2С

~I'CbKa по-

жежиа части'на одержа.lа хорошу

сюк

техні:ку,

В.

Г.

та

новозбудоваше

інші

ста.lиві\д-

бойової

і

'політич-

ної пі,дготовки. :'\колектИlВ нз

КО\lісгрів МОЛD:.10Ї соц:алістичної держа,ви В . І . Ленін.

ГРО.\lздські приміщенН'я. ·врятува.111 від воrню батато ~laTe-

о'б.lа,сних змаганнях завоював друге \(сце і о,держ,ав пере-

За раки Радянської влади. зав.дяки ІПОСТ:·ЙНО'М," П:'К,lуван-

р, іоалыхx ,цінностей .11О.JеЙ.

.\і.1НИ,Н , червоний ви,\\,пел . Наші' ,пра.ції!он'и!ш, наслідую-

ДЯ'НІСЬКО'ГО у,ряду, пожеж'ні ЧI\JСТННlI .країни осн.аIСТИL1If'СЯ 1Н0-

на,за,Rждизбереж)їь в пам'ят,і своїх ,колег-зе.\\.lя,ків

пе-реТ,ВО[JoII.1И{:Я в \!огутню си'лу

н'ен'ка, я,кі на' бойово\!у ЛОСТУ

ню КО:llунїСпtЧlНUЇ ,партії і Ра-

вітньою, по

сучаІОНОЮ

бо[ютьбі

з

ПОЖеіКНИ:КІ1

тех:н-ікою,

'BO'ГoHe~! .

ЖІІТТЯ .вровзрщини

ТТ. Панте,lеймонова

Наші

загинули

омертю

і

Кор-

чн

кращі

тра.дицїі

раДЯIfoСUі\ИХ

пожежників. ~ на·Аа.1і ПИ.1ЬНО С)ХОfЮ :ЯТЮ!\'ТЬ Н2'РО.1НС добро. . Д. ШУЛЬГА,

інструктор

хоробрих

Броварської

пожежної частини.

!,

(~~#~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~'~

З ра'IІІКУ 'Й .10 вечор;} людно б:\Ля оВ'()ЧевоГопа~і.1ьйсНу в центр; Бр,оварів·. ДОМОГ:JСІІОДЗРСЖ ~IРI{ваб.1ЮЄ СЮ..lIІ IUНРСI(И~ ,"l'бі'J1 ЗС'."е ної ГСРОДИ:-ІИ :цИ'бу.lі' , КРООУ, ща'влю, редиски:, бур.ячк!,в тощо.

Надаємо слово Борису ДЯЧЕНКУ Борис Федорович поезії.

!дllч.ен«о -

не новачо,.к у

Багатенько років ВІН ДРУКУЄТhСЯ

горизонти

його

ШИ'РОкі.

В

\. динки. нього -

лі.рика, гумор і сатира, вірш! для дітей. Для І усмішок-мІніатюр

поет останНІМ

часом

ШЕСТИРЯДКlВКИ - НА ЧИlСЬ ГОЛlВ.КИ

І

«Яrюб.Н -було - хіба б не ,знав?» Нарешті, 'Вї3Я'В та. й ,паJ100УВ: «.А, може, 'л,росто я 1Іе чув? .. »

В-И'ИОІМ

Вlже крикун-тихіш води : .стеЖ'кою ІХОДИ».

прн,РQДу

Ві.1Ь1ГОlШО

То

некв,ЗlПЛИ!Ю кожен сам . ra.'lae вся:к: не бу,в би -г,ріх, Щоб хтось ОДИіН -

Уже Уже

!(.\'\.)

диха'є

ГIУУдI>МИ ...

за, всіх.

Діду, ,з'Ї,ж.:t.жу 'у Чер'нечу.

БАТЬКІВСЬКІ

в

Над пов-новодою 'Рікою

Ш.:t.БУ.1ИСЯ

батьківські

рі'вняно лі,ДВИЩIІ.lась.

Хто не МИ.1У€ТЬСЯВеосною, А сер,це cb-ітИ'Ться 1'BO€,

.про

"сп:шн 'оСТЬ та , ДИlCЦIIП.lінv учнів )' \Іlflнулій чве;JТі. А ,вона поКрі\1

того,

IJIЧlІтелі

,позна-

реВlедеl1НЯ

кожн і й

неповroр,ні,сТl> є.

ні в.

ВЕСНЯ Н Е

УЧl1ів ,до

та

н,а,с тупних

·ВI і1П\1С1<Ни.х

Батыки

О.

екза'ме-

Литовко

і

С. КО~lПа,нець. в свою черту,

Дзюрочать СТРУМІКИ

под:.1иmIСf,

ДОС В і "1O' \1

ко'нтро-

дзв,ін'коголосі, Нен.аlче щаlС'ГЯ . щи:рий c~!ix .

ЛЮВ?\ННЯ за поведїН<J<ОЮ дітейУЧl1ів У IПОЗ3ІШК ',1 ЬНІІ іЇ ча.с.

Купа€

В.10\\а .

пр'о\\еН1

ЗОЛОТОКОС,І

Т

з

е.lьма'на.

дня

наРQДження

М) (. ' .

ХУ:ДОЖНЬQ,Ї с,а~Ю.'І,іЯ,l Ь'С10сті. «ФеосТIІВЗ_1Ь поезії».

НЕДІЛЯ, Перша

U

Черніїв - столиця

розповідав щі1'Я'М про широкий світ, який вид­ но за св·ітню! 'ві:КОНоцем ШК:Мlt ·корот.КОХ ВІМ ЬОВОЇ -ста,н­

ц~ї. BIJI' та,к ~атх!l'eИВО BilД­ кри,вав таЄМ'НИ1J,і радіо, що бук­ валbl.ЧО вс·і бу.1И за'хо-плені те­

:11010. Пот;м свого

,1И»

діти ,побу,в-а.111' у вчителя ,ВідО:ІІа і «вийш­

НОЗ,

ефір .

ЙОГО

З того

радіостЗоНu'ії часу

«боліЛЬНИlКа':ІІИ» справи.

Так

у

вони

цієї

в

стали

ці.кааюї

Че!)НЇ'ЇI9СblКі,й

ШКOVJі 1ІарQ!l,ИВCJЯ радіогур:ток, яким керува,в досвідчений пе­ даroг В. В. Пр исяЖІІІЮК. Не думали тоді, учні, що че­

рез кілыІз рокі8 a~peoca Іхньої сереДіНЬОЇ LUIЮJ1и буще добре в і дома радіолюбитеJJ-Я,М не тіль­

ки РадЯ\llСЬКОro СОюзу, але ·й інших країІН. А почали з мало­ го.

GпочЗ'І'ІКУ

КОН.ІСтруювалИl

наіщростііШі радіOl1.ри.WмаЧі. По­ Til:ll 'над їх селом, що розки­ нулось в моа\~ьовни"юму При­ ка-рлаrrl1і,

піДlН,ЯВСЯ

ліс

антен.

Незабаром в ефір лметіли ПО, 3И:8lні кмек:тИlВНО"Ї станції, ство · реної рyryка,ми гуртківці,в. Кіль­ ка ТИlCЯЧ д,ВОІсторClН1ніх ЗВ'ЯЗlКів вета·новили В{УНИ

діти

за

три

роки.

розмовляли З оператора­

ми Далекого Сходу й КоЗlн.ади, Б<л,1гаlрії і Японії, посилали привіти в усі К}I1«:И нашої пла­ нетн.

Якось у журна,lі В. В. При­ сяжнюк пооаіЧИВ схему 11ІРИЙс\1а­ ча

для

3ІМаоГа.нь «ЛОЛlOlllакн,я

,1ИСИЦЬ». ЦИ~!

ПОЗll·а.Номив

цікаВЮI

ВІІ '(ОМ

дітей

на

ІЗ

радіоспор-

І

ту. GподООЗ\10СЬ. сприймалось я,к

гра..

З',І'іст

її

«ПOVJЮlВа,н,ня» за ,хоплююча

КОРОl1КО

та.киЙ.

Треба запелеlНгувати «rIЮрожо­ го РОЗіві.lJНИlКа». яки,й «T'aIЄM,HO» веде пеореда'чу, а поті'м ЗІнайти його за, ДОПОIМQoГОЮ rnри.й,мача, зробленого Вlлаони\!и рУ'КаIМИ. У школ,і виник ще одИіН гур­ ток

-

«ПОЛfOlВа'll'НЯ на mIСИ:ЦЬ:t .

І.

КОМУНІСТ

зга,дуемо нашого ШQфера Ми­ КО,lУ Сє<\\енови'ча Компа,нця .

Дов.го 'не .lаДИ.l0СЯ в Py.:t.Hi з доста'IJIКОЮ Х.lіоба. Та от па,р­ бюро

рекоме:цув,а.10

,на

поса·ду !Шофер,а ча'гази'н,а' КО" ~!YHiCTa Ми,l\о.lУ Се\lеJювича. І ось уже 4 'ро:<\! при 'бущь­ я'к ій ПОГОАі ВІ:н:!а6еЗlJlечv€

Н2<С

хлі60':ІІ.

ВИlКОНУЄ

Й

інші

.:t.ор)'-чення паЙовик:,в. За це вони вдячні ко\\у,нkту-шо­ феру.

". КУДІН.

Ру.дн'я.

і' ВИlСтавО<ч,них залаl:'(».

порrrа,ж

Кожен .день н,а\! 'ДСIВОДlПЬСЯ ісТ11 Х,1:,б, і ,кожен ден'ь ми

с.

«ЛИСОЛОВІВ» ну діIJlЧИ'НКУ са.:ІІУ в ліс

і

np.fl-

став.И.111 ,.10 ,н·еї досвід;чен.ого спортс\\ена в ро.1і сулровод­ жуючо·го. Дехто ВЗ3IГаJ11 cyt\\l1iвався в успіху, маю<lИ на ува­

зі вік д!ІВІЧIІІН1<И:. A.~e я'к були З'ДИ'ООВ3Іні а'р6ітрlІ', коли А,ня фі'нішува .1а .веРШ~1вав

з

часо\!, ЩО

НОрlм.аrrив

пере-

пе.ршого

розряду!

НаlреШl1і, наста,в Ідень. 'ко.ТIІ но ва'Ч'ки· ВПе'рше ви.йшли на «полю.ваIНlНЯ». Не зразу все зи-

Це бу.l0 два рО'КИ тому. А теп·ер у чер.ніїIВСЬКО:llУ са.мо:ді­

ХО!д.ИЛО гла:дко: lВід.мОВЛ:Я'J1а аlпаратура, пелеНІГ бра;вся в П'РОТИJIеЖ'ни:й в4'І «ли.сиціCl> біі/і.

СПОРТУ, 18 пер шор ОЗjJlЯД,ЮllКі,-в. І не вwпа:ДіКО'ВО кажуть , що

Але з КОЖНіtм Дlнем юні «МИС­ .1ИlВці» більщ впевнено 000010в,а.1И ефі·!) . Заn;l~I'ятаооя такий випадок. Аню Стефині,ну ВIКJIЮЧИЛИ в зб~РIНУ КОМаІНДУ І,ва ho-фраlнк і всыкїї об.lасті для }'ч,аlСті

в

ореапубліlканському

че\!ліOlнаті.

Судд і вська

·колег ї:я

не ,нав,ажувалзсь пустити' 1З-р,іч-

з

ЯЛЬНОІ\\У

радіо,клубі

«л'исолова»

мо:жна

В

~!aWcтpH

4

се.1і

Чер·ніIЇ,Itі

в

БУ:ДЬ-ЯlКій

зустрirrи

хаті. ЩОідО СПОРТИіВНИХ т·ро­ феї'в, то вони можуть з;робити честь БУДЬ-ЯIКОМУ ра.'lіо.клубу .. В l1иніШНЬО:llУ році, третій раз під:рЯід заIВОЮВ<а:ВОШИ перехі,д;ний ку60К ресП)lБJJ liканського ком і ­ тету ДТСААФ, дlти д істали праІВО

залишнти

його

у

вул.

Київська,

158.

н г вічно. А вихованка школи Марія Шемрай стала абсолют­ ' ною че'l:піoOlІ' К-ОЮ респуб,ТіКи 19б5 року. Тех, ні,ка і СПОірТ ... Вони ,рідко «уживаються» разом. Дуже

• вж' е, на перший ПОГ.1ЯД. веЛIl­

к,а ,різниця між ню,и. А в Чер­ н:ї:ві радютеXlніlКа і фїіЗи~на Ку.1ьт}'ра ,навіть не .два рі,д­ них брати, а ОДіне ці.lе. Ось ЧОІМУ з Чер.ні.їIВlCЬКО-Ї школи ви­

ходять у ВЕ'.lИ1ке ЖИТТЯ си.1ьні,

Ре­

проек тів

,па­

м'ятника В. І. Леніну. (,'.1.). 15.30 ~ПіС1НЯ і іп.роаця». Канцер,- ху­ дож,ньої са'модія.1ЬІюсті ДрО<ГО­ БищыогонафтоперероБногоз2,во-­ ду. (Пеоред ача з Львова). 16.10 «Ма.1ЬОВ'НИЧоа Укра,ї,на,,,.

Для

16.30 -

«Бураті~о

.:t.iTeii.

Jlетить на \!ісяць». Лялько'ви'й те­ лев ІЗІ,И нІІ.Й QпеКТЗlк.1Ь І Ї . 25 -

(На 'МУЗИlЧ!lі'Й хви.lі». Сп:'ває АІн.а­

толій Солов'яненкО'. 18.00-«Зна,Й­ \ден.ня 6аrrькі,вщи'Ни~. Уго,рськи!Й телевіі3ійн,и:й 'художній фі"ь~!. (З сері,!!').. (М . ) . 19.00 Міжнарод­ 'Ні зма'Га'иняз 'СПОРТИIJНОЇ .гі\Ш8С­ ТІШ<И. (Передача з Варшави). 20.00 - Телевізій,ні НОВИНИ. (М.).

«Ну.ть (М.) .

концерт.

три».

Художн і й F.страдний

22.00 -

(Ле':Jед,зч.а

Друга

ПРOf"р.ама.

,1енгатар».

(М).

з

-

ії.20

да,66». KOIiKYJ)c П'l('ні.

-

,Те~lевіз.'Йни!Й

«· Молоде

фільм. діти'».

«Руда

«Пе­

«Естрз"

(.\1.). 18.00 19.00 -

Ф'.l!,\! .

зе.1еl1е.» .

-

20.30 20.40 '-

Прз<ги).

16.50 -

Х удож'ніії

-1:На В.

добра'!-І:Ч,

CepГ€€B

-

АJтыз>>.. Телевізі-й,ний спек­

T'aIK.lb.

22.40 -

ЕДИНОІМУ

«Нагхненн.я».

«В

)Фрі».

ви.три;валі. ВlIJна,хіД.1иві юнаки й д~Вlчата, спр.ав.жні ра<Дl0майIСТ­

Редактор

ри.

KOI)!{'ffOЇ веосни з pi!J.HOI'O шкіЛblН<Х'О <I1HiGrZl.a» вил'ітають «пташеНЯ"l'а» ВаСlf.l,Я Ва,сильо­ в ИІЧ а· ПРИIСSfжнюка. 1 де б вони не бутІ у вузі, на виробНИЦ11lі су

або в аірмії

школи

часто

ва

подяки.

її

колеКТИIВ

-

допоміг

за

те,

Ф ЕЛ Я

R

Ji І)ИИКУ P,IfIH:KY В с . Гоголеві

IКО.1ГОСШ!'ОМ

та. Нlа

з

квітня по І травня

17

,від,будуться

що

ВЕСНЯНІ

ВИР.ОСТИТИ

ПЕРЕДСВЯТКОВІ

дочок Вітчиз­

ЯРМАРКИ

ни .

А. ІВАНОВ, кор. РАТАУ.

себе

комитета КП YKpaWHbI ир.аЙонного Совета

На, ярм,а,р,ках ~\!іІШТОРГ

даж T~Ba.pi:B B .шЩJСКО\!У асор- ~ ТlfMeH1'I.

На ярмарки ви'ідуть ТРУДіВ_!

раЙQJfНОГО

ни~и

депутатов

Я ,КІ

,

~)

Зам.

18їб---о505ї .

фрукти,

для

наші

весlfяні

продажу

ЯЙЦІІ,

м'ясо, борошно та Л аска'во .пРОСJ-E\!О

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

4-57.

радгоспів і .птахофабрик,

доставлять

овочі,

.......................................................................... ...................................... ........................ ')

рай-

СПОЖИіВ1·QпіJІ.ка ОР'Гd.нізують про- \

труд,ящихся Киевской области.

f)poHapcDKa друкарня, Київської області, .вул. Київська, 158 ... елефон-

€.

'-~--H::::::;--~\

наДХОJ:ЯТЬ сло­

ПQ.:t.!tки

.хО·РОШIІХ СИlніа і

ноа адре­

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, відділів партійного ЖИТТІІ, масової роботи, сільськогосподарського, промислового та відповlдального секретаРIІ 4-67~

ІНДЕКС 61964.

6ист,авки

2O.4O '~

l. . . . . ~;;:;:---:::::::~~:::-:::::::: м. БРОВАРИ,

10.00 «3,.10-

(М.). 10.10 -

1- 45

~~~ • • • • ~~~~~+ • • ~+.~~~+~~~~~+~+++++++++++++~~+~~ фільм,.

УРОК фізИlКИ.. И ШОВ ,Васи'ль Васильови,ч

КВІТНЯ

17

програма.

«Б~ДИЛl>НИК» .

музеях

КЕРМОМ -

тійне

У

К.lа,сі,в

«ЯІК ,МОЖIf31 жити?! Тіснота!» КВlа.РТИlра - є! Та треба. й тещі. О, де воно - оте «нар.ешті»?!

батыа\\

ііОIМИ.1И батьків 'з умова.\IИ пе-

СПOlЧат.ку -

А поті,м ' - ШУ:ІІ і суєта:

доповів

Бо скілыІ1 веосен не МИlНУЛО б,

Xr() не та:кий із нас?

Як6и хоч ,крихі,тнукімн,аТІКУ!

З'бори

IІІко.1і. дwректо,р ЇЇ М. Г. Ді-.

Не роз~\\іIЄ той краси. Я:ка біда тебе .не гву.,а ·б,

8О-,річчя

ЗА

Ру.днянськ'ЙвосьмирічніЙ

Хай і та'к - Х:lбавтечеш ти? Діду, аНJe'lOlЖ·lа....1Ю.1ЬКlI'? •

Е

~.

ЗБОРИ

дeНtKO

На Iгу.1ЬКІІ?!

До

ської

22.00 -

Те.lеВізіЙН. 'і віст і . 17.10 з па.lаючwми cep\Ii!tMW» .

КОРПУНКТ ПОВІДОМЛЯЄ

Шр!.1ЯТЬ :пробуджен.і Л :СІІ...

Роз.прягаіkь! SLКlIЙ...

~16.50 «Люди

"Зн·акня». н,а\Ж'ОІю-<пізна'вальн:! .nрогра\!а. (,М . ). 17.10 для ді­ тей. «Ма."еIfЬКIИ1 Тиук їде в .~OOKВ-Y». Та.lевізі'Й'IfИЙ спектаlК.1Ь. 18.00 Півф:на.1 Кубка Європи з 160КСУ. 2О.ЗО «На добраніч, діт,и'». 2040 -- За,к.1ЮЧНИЙ кон­

школярі,в. церт 8сеР<>сі'ЙСl>КОГU ОГ.1ЯДу 61Ь­

для

'15.15 -

"ХЛОПЧ21К1f і дівчатк,а». (М . ). 16.15 - МУ,lЬТИlп.1ікзціііюtЙ фіЛЬ:ІІ.

I1p ~ ... leBi,

НУ, й ·В:·ЗЬ\\У , кожух,

·на.решті .

-

«Мо-

11.00 -

зелен-е». Художній філь\!. На,ша афіша. 14.50 -

BOOI!lI1IO>. (Передача з Б,аIКУ). «'С.10ВО» . Л : теі'а'l')'р!ШЙ a\l1b:llalHax Друга ПJЮ"Рама. 16.30-

2З.30

К б 'Р'olВ' я». На,УКОВЮ-[JО;Jуля,рна про­ -« .1У гра':ІІ,а,. (Передача СІ Свердловсь­ ,в ' стрі'\lкі\\ lІіжнозвукі\! ГO~IOHi К:IНО\I, а lН1д'рі'В~'IIJК:В». (,'\1\ .). 18.45 к,а). 10.40 "Правда п'ро, релі­ ВЧУRа,ється ,сеоlЩЮ вона . ~«ЗнаIЙ..1ення ,батькі!)ЩИШI». У,ор- 'l'ію».(М . ) . 11.10 Д.1Я IІIV\000Я­ Не ЗQl ВЮ:,\! іlЩе ,переМОIЖВИЦЯ, \СЬ.КІІЙ те.lеВI.·'Зі'ЙНИЙ. ху до.ж' н і,й рів. «Шлях дО МУЗИІКИ». (Пере. Та Дl'lНЬ )1Же ї'й пі,.1КОРІІВСЬ. \ (2 ) (М) 19 ЗО дача з Лені'Нlгра.д,аj. 1З.1О Д.1Я Нендс.в.зівона. як Х)'іДО*НIЩЯ, \ фIЛЬ\I: .•. серІЯ. ' . ' . -:; ШlКо.'!<я'рі'в. «,Ка'русе.1Ь». (М.). 14.00 І ді.1 ,РОЗ\I,а.1ЮЄ. як '3I1СЬ. \ Те.1еВIЗlИВI новини . (М.). 20.00для ,вої,ні'в РаIД, ЯНСЬ'КОЇ Армії ----------------------------------------ш і Ф.lОТУ. (М.). 14.ЗО :..-- «МРIfЧ­ ННІЙ <кіоск». (М,). 1,5.00 «По

НЕПОВТОРНІСТЬ

хіба' пере-чу?

-

для ДОІШкіЛЬНИIК:'В і МОЛОДШИХ ШКО:JJяр,ів. «По.:r.аруНКIІ друзів».

І COНlцe-c,a'Ma то весна...

ввдуть ,СЮДИ Ш.1ЯХИ, злітаються пта,хи.

• • •

так -

І сонце ся€ на КрИ.1I,

ЖИ'ВІ МОТОРИ тра:ктор':в. Співає жайворон у ~Hci,

То .КОІСиве.Сlf.и-не

ПрorrаЛIІ!НО, привіт 'n'РИЙМIІ'! Ти ' перший кл,а-лorrь території. Щ·о віДВОЙОl3ано в ЗИ\ІИ'

Перша ПРО"Рама.

'.10де ~14.45

--КОСИ ВЕСНИ

пер,етворює ...

СУБОТА, 16 КВІТНЯ

Все 6'.lыll блакиті )гоорі... Заво?-нть мо..10ДЬ ОlаГ:lо.чо.1а

ЛРУЖІІ і ТИ із сонце-м. П'Сllе, І будеш радістю зе\!.lі!

Зе\\.lЯ без мерзлот" .суворої

Беруться 'ДРУЖНО всі !Гурrrом.

~

Все \\e.tfше 'б',шх П.1Я\\ ДO'BKo~a,

нав'\\.а'ння .

ПЕРША . nРОТАЛИНА

А як іІ1ла:тити хаЗЯЯ:ll,

Х:!й , і

СТjша.l0

Весна,

сипнув

Зоря рум'нна в НИІХ .. .

KC'P01lKi дуже ВЗIf\!ку дн і. Хай, зз;ко..хаюсь навеосн і ... Хіба' ди'витись на ді8Ч~Т. Коли у Iпо..1і, aгpe~arг? .. Неха,й уже ЯlК оброблІОСЬ, Тоді і серце\\ я займусь ...

В:,ІІ іІ1ерепитує: «Куди?:.. Уже пішов Іби, ~a йаго Ці~ЗlВИТЬ, 'як 381В1ЖДИ', '«Чого?». 3авдаю"я ІЄ .. Да.вно дали, Т:!' Ч~'ЄТЬСЯ : «Назад .кОЛИ?».

aBT~p.C~Ka

в Калиті: Зараз він готує до друку першу пое-

* * *

('...казали йти, 1'ІЗ, 'ЯlКЗ8!В>ІОДИ,

вираж~на

І тич,ну зБІРКУ.

«Дитятко,

• • •

До -кели,хі,в З ,міЦН,И:ll

нерідко

мораль. Б. Дячettко прожи'ває у нашому раиоНJ-

ГОСПOlд,а'р -виюкочи·в: «СВІІІН'Я'» «ЧІІ' ~iH \ГОРО,]. іпотО'Пче т·ві,Й? Це ж 'головин CIIOlk-АН..:І.рі'Й'»

Та ОСЬ р'оогуБJJено додав:

* •

останній

• • •

Хло;п'я

СкаlЗа.в улеВlнено Павло: «ЦЬOlГO, Я знаю, иебуло!».

виробив

В

а============================== Переда.ча з Моск'ви. 21 . 00-«На

І'ШІWМ

розкриває

ній, обласній та республіканській пресі. Поетичні

шесТИРIІДКОВУ ф?р му,: і через неї досить влучно СВОЄРІДнии задум три думки-схо-

11

в ранон-

Фото В. 1П0лО'тняка,.

ПТИЦЮ,

ІН. в іл:в:Ї:дии

передсв'я'tкові ~

Я'Р~1 а:РЮI! ДИРЕКЦІЯ

РИНКІВ.

11

~~,~,~~~~~~~~~.

46 номер 1966 рік  
46 номер 1966 рік  

46 номер 1966 рік

Advertisement