Page 1

ЛЮДСТВО АПЛОДУЄ РАДЯНСЬКОМУ ГЕНІЮ До Комуністичної партії і народів Радянського СОЮ;іУ! ДО народів і урядів усіх країн! До всього прогресивного .Іюдства!

ЗВЕРНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР І УРЯДУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Стадась ве.1Jика подія. Вперше в історії людина здійснила по:riт

ПРОАemарt

всіх

KpalH,

-

країна перемirшого со­

ціалізму. В МинУJЮму відстала царська Росія не могла і мріяти про зДlИ­ СН6ННЯ таких подвигів у lЮротьбі за прогрес, про змагз..н:ня з більш P-ООВИІНУТКМИ в техніко-економічному відношенні країнами. Волею РGбітничого класу, водею нар,оду, заll!а.1Юваних па.priєю КО му:Ю стів на ЧО,lі з Леніним, наша кра:Їна переТВОРЦ.1ась у мо­ гутнюс.оціалUcтичну державу, ДОСЯГ.lа небачених висОт у розвит­ ку науки і тerхнік;и.

Коли робітничий клас у ЖО В'ТН і

1917

року взяв вла\ду в своЇ

руки, багато хто, навіть чесні люди, сумнівалися в тому, чи 3!IWже він управляти країною, зберегти хоча б Д(}СЯГJlУТИ.и рівень розвит­ ку економіки, науки і те'хніки.

І ось тепер

nepfiI

усім світом робітничий клас, раДЯJl~ьке к,ол­

госпне ееля:нство, ·радянська інте.'Ііге.НІЦія, вееь радянський народ демон,струють небувалу перемоту наук:и і техніки. Наша кр.аїна. ви­

передила всі інші .держа.ви світу і першою проклала шлях у космос. Радянський Сою'з першим запустив міжконтине~rальну балі­ стичну ра,кету, першим послав штучнИ'Й супутник Землі, першим направив космічний кор'абель на Місяць, с'l'OOрив перший штучний супу'l1НИК Сонця, здійснив політ космічного корабля в напрямі до

пла'!feТИ Венера. Один за одним радянські ко,ра6лі-супутники з жи­ вими істотами на борту р,обили польоти в космос і повертались на Землю. Вінцем нЗШІИХ nfpNl0r в ОСВООlші космосу є тріуМфальний поліТ радянської ЛЮ,Jl;ИНИ на космічному кораблі навк{)ло Землі. ЧfСТЬ і слава роil)ітничому кла,сові, радянсь~ому селянству, раДЯіНській ін'l'елігенщіі, Bcыууy раДЯ:НСЬКIJМУ народові!

Честь і слава радянським УЧfНИМ, інженерам і технікам

-

ТВ()ІЩЯ,1І космічного корабля!

Честь і сла'оо першому IЮСМООlав1'Ові

,-

товаришеві

fa.rapi1lY

I'МУПП~I1ІV

Орган

оволодін'ня силами природи і використання їх на благо люд,и'ни,

Броварського районного

м

*

46 (2107)

Субота,

ту, місяць 'J'()ИУ минуло Він 'на,родився року

СРСР

Радянського Союзу MO~Ba, Кремль.

12

квітня

1961

27 ]}О-І

9

,бе/резня

19341

В

році

1941

nїmOB УЧИТИСЯ

до середнь:оі школи, але навала гітлерівців перервала його нав­ чання.

Після закінчення дl}yгoo сві­ т(}в()ї війни сім'я Гагаріна пе­ реїхала в місто Гжатськ. Там Юрій 'П,родовжував учитися в се­ реДіНій школі. В 1951 р{)ці він закінчив 3 від:шакою ремісниче училище в м.ilCТi Люберці п()бшmу

Москви за

спеціальністю

фор~

вальника-ливарJDl1tа і одночасно школу j}O'бітнич~І молоді.

П&l'ім Юрій ГМ'арИr навчався в іНду'стріальн,ому теоснікухі в місті

Саратові на Волзі. В 1955 році він з!'кінчив тех:нікум 3 від:ша­ кою.

Свої пе.рші кроки в авіаці'ї 'Га­ гарін почав, будучи студентом технікуму. Він навчався в Сара­ товському аерокл}iJі. Після за­ кінче'нRЯ курсу аероклубу в 1955 році вчився в а.віаціЙн{)му учили­ щі в місті ОреН1бурзі. 3 1957 ро­

ку, коли Гагарі'н училище

по

закінчив це

першому

розряду,

він служить льотчик,ом радянсь­ кої авіації. у минулому році Юрій Гагарін вступив до рядів К{)мунїстичноі паjYГії РадЯ1lСЬКОГО Союзу.

Він одруж~ниЙ. Його дружина &ле.НТИRa Гагаріна, 26 років, за-

НАКАЗ Міністра Оборони СРСР квітня

12

1961

року

ом

Пошани ДЯ МОСКВА,

12

BJlRCM

квітня. (ТАРС). За безприкладний в історіі люд­

ства подвиг, якнй навіки

прославляє

радянський

народ, радянську

науку І техніку і який є чудовим зразком беззавІтного CJIужlння іитересам БатькІвщини, ЦК ВЛ КСМ заніс у Книгу Пошани ЦК ВЛКСМ внхованця ленінського комсомолу товариша ГагарІна ЮрІя Олексійовича, першого в світі льотчика-космонавта, який прок.пав людям Землі шлях у космос.

78

.м. Москва

На ознаменуВ3lННЯ ,величе:шої перемоги радянськог{) народу, ви­ датного подвигу вчених, ін'женері1!, техніків і робітників, я,кі за­

безпечили

квіrnя

12

1961

року

успішне

ЗДlиеНfННЯ ПfРШОГО в

кінчила в Ор,енбурзі меди'чне учи­

лище. Іх дочці Одені два роки. Другій дочці Гаді - один місяць. 59-річний батько Гагаріна працює стол.яРОМ. Мати його, Ган­ на, 1903 року народженняд()могоеПОДdрка.

народу СТАЛІ НО, 13 ,квіТIjЯ. (РАТАУ). день нараджеlfНЯ нової ери 12 квітня по-свO€му ві~мітили ОБ кожному

На

!;Іа

видали го

квітня ц. р. салютувати 20-ма аJ)тилерvйськими за.1J1Iами

-

Москві, столицях союзних ресCтaдiHгp~дi,

СеваСТСШО.1і

Міністр Оборони СРСР

Маршал РаАЯНСЬКОГО Союзу Р. МАЛИНОВСЬНИЙ.

- 14

для

науки ТОНН

сонце,

радість

випу'С'тили

навколо

На

всІ

віки

В ім'я

Віtчизиа

комуністичного

буття.

І сьогодні моделЬНИк Олек. сан'др дячеНіКО та керівник брига· ДИ

кс,мусністиюю:ї

космічному

просторі­

Народу мужнього

великиА снн. А ну, будь Jlаска,

що

виросла

З

раДЯRСЬХИМ

поступіться, зорі.

жа,1И

незвичайне

завдання:

ВУНУ,

виплан:reF!ОГО

менному

цеху.

дошку

написом:

з

серцем

й ленінським чуттям, Яка горить і думами

наш

'Вчора

в,іДЛИТІІ

1961

одер· з ча· в

до·

паlМ'ятнry

року.

космос.

Ю. О. Гагаріну». Так КО.lекти>в

заводу

видатну

ПОLдію

ВИlрішНІВ в

житті

Не перше це почесне заМОВJIен· ня ,в Олександра ІваНОІвнч,а дя­ 'ІеІilка. 16 рОКі,в тому він відлНІВ дошку на Пil!М'ЯТЬ про перемогу над ,фашистською Німечч.иною, яка зберігається в завQДСЬКОІМУ музеї.

н. трасі миру

між нами,

форму­

малаlбolв

ЛЮідств,а.

мужнім,

Людиною,

праді

вальник дмитро

увічнити

Героєм-сином, дорогим.

ме­

'аlВтомобі·

лів.

в

Гагарі,н мчить в

прославлена

нем,ало

Честь і CJlaBa комуністові

й ділами

неупинна.

пла.вок,

Перший в світі політ Jlюдини

НА тр АСІ миру і

пере·

техніки

над:плЗіНОВО·

виробншцтва

«12 квітня

Весна

і

швидкіснll'Х

деся'Гки

чз,вуН1У.

талу

на

металургійному

честь ,величезної

радянської

зва,рили

цеху,

та бу\П.ові Донбасу.

Сталінському

з а IlЮД і

лі-супутнику «Восток» у ко'смічннй простір

14

заlВОДСЬКОМУ

кожній шахті

мо>Ги

нан а з у ю:

(ТАРС).

В пам'ять про подвиг

світі польоту радянської ЛЮДИ1fJИ м-ай'ора Гагаріна Ю. О. на кораб­

урочистий гіми;

Юрій Гагарін ванесекий у Книгу

rагарів

Юрій

леІfсыwї області (РQсійська Феде­ рація) :в сім'ї колгOlCШlJfКa.

Гримить

Р<Жу.

1961

в Гжатському рalЙ~m. Омо­

Славна перемота нашої БатькіВІІ.ЦИНИ 'запалює всіх радянських людей на :н,ові подвиги В будіВНИ'Ц'І'ві комунізму! Вперед, дО ,ll.о,ВІІХ переМQ-Г в ім'я миру, прогресу і щастя людства!

Верховно' Ради

1

.......................................................--....................................

ків.

ОДfсі.

Комуністично' варті'

* Ціна 2 ноп.

Маііорові Юрію ГalГapj:нy, IПf Р-!

публік і містах-,героях: Ле.нінграді,

Рада Міністрів Союзу Радянських СоціаліСТИЧНIХ Республік

І

f до(Із Закликів ЦК КПРС 1 і Травня року). І

шомув історії піЛO'l'ОВІЇ-Itос,м.()Jlав­

ву

~резидія

nО1іО~ рumеЛЯJJt 1(;ОС- І

, JJtOCY!

ШJlот-космовавт

народним 'контролем! Це БУДf вирjшальн'ий вклад у с.вящe'ItНу спра­

центральний Комітет

! uuuaJJt -

Комуністичної

Перший

в столиці нашої БатьJciвщИІНИ

миру.

комітету

15 квітня 1961 рену.

віРОСІП@ідання і соціальної приналежності, докла"уть усіоссил, щоб ~беSilIечити міцний мир в усьому світі. Покладемо край ГO'lщі о:Юр.оєнь! ЗдіИснимо загальне і повне РО'33.броєltня під СУВОJ)ИМ між­ зшисту

Слава радя1-t- І

!

Киівськоі області

вва'жаGМО не тільки досягненням наш,ого :народу, але й усьОго ЛІО\Ц­

для цього н~саШІfред тре.ба забезпечити мир. В цей урочистий День ми 3ІЮву звертаємось до народів урядів усіх країll ззaJtЛИЧ'Ним словом про мир. Хай усі ЛЮ~И, Нfзалежно від рас і націй, кольору шкіри, від

~

; paJJt, тех 1-t і-І· uaJJt і робіm-

партії України та районної Ради депутатів трудящих

першими проникнути в космос. Перемоги в освоєнні космосу ми

пеці народів. РОзвиток :науки і техніки відкриває безмежні можливості для

. . . ......-.. . .··· ......

1іоuсmруumо­

Юрієві Олексїйавичу піоне1Jові освоЄJlJlя космосу! Нам, радянським людям, які будУЮТЬ комушізм, припала честь

ства. Ми з радістю ставим{) іх на 'службу всім народам, в ім'я про­ гресу, ща'стя і блага всіх людей на землі. Наші до'сягнен:ня і від­ КРитrя ми ставимо не на службу війні, а на 'службу мирові та беlЗ­

г

ВVДІВНИК ·І С'Ь1іиж у'ЧеuuJn, j раж, і1-tжеuе- ~

12

витку люд:ства відкриданаша країна

Рік видання ХХІУ

у К(}СМОС.

,квітня 1961 ІЮКУ о 9 Г():lI:ині 7 ХВИ.1JИН 'за московським часом космічний кора'бель-супутник «Восl'ОК» з .1Jюдиною 'на борту Шдняв­ ся В косм(}с і, зробивши політ навколо земної куді, ,благопол}"'lНО пове/р;ІІУВСЯ на священну землю нашої Батьківщини - кра,їни Рад. ПеріШа людина, яка проникла в roOCMoc, радя,нська людина, гр{)мадянин Союзу РадЯJIСЬКИК Соціалістичних Республік. Це - 'бе'3прикладна перемога людИ:ІІИ над силами природи, ве­ личerзне завоювання науки і техніки, торжество людського розуму. Покладе1!О почат{Ж польотам людини в roосмічниИ простір. В цьому подвиту, який увійде у віки, в'ті.lені геній РЗідя'нсь­ кого нараду, могутня сила соціалізму. З почуттям великої радості і законної гордості Цен'l'ральний Комітет Комуністичної партії, Прези;~jя Верховної Ради СЮР і Ра­ дянський уряд відзначають, що цю нову еру в прогресивному роз­

єднайтеся!

громадянин!

М. ТИЩЕНКО, сnужбовець.

Мине дошка

дeHЬ·дJВa. про

паlм'я;'ГНа

перший ПОJlїт ЛЮдИни

до зірок з'я'внтьая біля варіт піДПРИЄМСl'ва.

головн:их


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Субота,

квітнн

15

року.

1961

ЧЕСТЬ І СnАВА ПЕРШОМУ КОСМОНАВТОВІ-ЮРІЮ ГАГАРІНУ! РАДЯНСЬКІ ЛЮДИ ЗАХОПЛЕНІ

КОЛГОСПНЕ СПАСИБІ

ВЕЛИКИМ ПОДВИГОМ

І були: на Фермі чи в майстерні, І рідна БатькіВіЩина першою в сві­

« Людина В ·КОСМlQсі!

Куди Іб ви не пішли, де б не : кола lва:нович ПотапеНКQ,- наша

cepe~ мех~нізаторів, . овО'Ч~водів І ті 'заПУ'СТила в КОСМ?С корабель з

Радянсь- . жите.lі П.lанеги переживають по-

кий МіЖ'пла. нетнии к.орабель «Во-І чуття 'н~увалої радості, гордості,

чи ршьниКlВ, всюди ТІльки І роз- і лю'диною

ЙОР(і)[ Юрієм Гагаріним І на борту роuить політ У Всесвіті!» ця ПРИГОЛОМШЛИ'ва 'н 'овина 3 блискавичною ШВИДІ{істю р, (і3неслась по країні. Почуття раД(іСті, г()рдості і щастя переживають усі

людини в космічний простір. і К(і.'ІГОСПН'IrЙ К()БаЛЬ Ми.хаЙ.10 - Оце подія,- 3 захопленням І Парамон'О'Вич Сивко - небагатокажуть і МО;lоді, і старі. - Чуд'О- сліВ1lИЙ. Але скільки гордості за

сток» з громадянином СРСР ма- піднесення.

радянські ЛЮДИ.

-

Важк.о

передати

'нашої

РаІДЯНСЬк.ої

лю-

ДИНИ, ііа явив контр-шдмірал .:\вічі Герой РIІ.'1lЯЩЬКОГО Союзу І. д. Пшанін. lНЖе<Нери, В'Іені, теХІ нікн, ,робіт-ниItи зрооили но.вИЙ величез-

ний крок. Іх запалили наша рідна lWмуністична партія, Радянський }"ря,ц. Л в дУмці обаімаю

пілота-кос,монавта Юрія

повича Га,гаріна.

схиляв

-

спра,І!ЖfIlМ

героєм

мови про перший у світі пол1т і ЮріЄм Олексійовичем ГагаpiJJим.

ГО­

, .10ВИ перед n0,'\ ви[о.!!!, який зро­ бив радянський народ. Б.lискавкою пронеСо1ася хви­ лююча звістка по містах і селах України . На заводах, в шахта.х і БУД(івах, в КО;lгоспах і рад-

І во, чу'дово!..

.'ІюБИ'Му ВітчИ13НУ вкладено в його

Перед обідом

бі.ilЯ

р.еп р.о.ду кТО-

слова:

ра ЗУПИНИо1ась група КО.'Ігоспни- Так і повинно ·було бути. ків. Москва тра' Н'С.1юва.1а останні Тільки Радя,нсь' КИЙ Союз, керова­

госпах, установах, на площах люС.l0вами ди,затамувавши ШJДИХ, слухали

мою радість і гордість за HaJIlY палко любиму соціаJIіr;l'И'ЧНУ Батьківщиrну, коли я почув повідомлення ТАРС про перший у світі політ ЛЮД1lни в космічний простір,

ЛЮ:,J;ство

вісті. І як не послухати ще раз нии ,рідною Ко,мунkТИЧJlОЮ паРТі­ передачу, присвячену видатній єю, зміг відкрити л ІО;\ин і дорогу

по радіо п<Увідомлення ТАРС. Ударник к()(Муністичної праці ки'Ївськогєу завЄУду « Ле-нінська кузня» Леонід Петрович Торба заявив: - Наша мог}"ГН'я Ра~ЯlIська БаТІ>ківщина першою в світі за­ пустила космі,чні К(іраблі до зі­ рок, першою в світі послала У розві~ку космічнИіХ ПРОС1'Орів сво­ го повпреда майора ЮJ)'iя Гага.рі­ на. Та інакше і бути не иorло. Тільки народ, який пізнаврадість вільної л,раці, зда'l'НИЙ на такі

перемозі радянської науки і тех- в КО'СМОС.

ніки. А тесляр Михайло Іванович Т}'т ми зустріли редаКТQра довгопол додає: стін.Н'Ої газети «Ленінський шлях» - І 'виховати таких богатирів, Івана Гавриловича Галася. Черг0.- як Гагарін ...

ва стіннівка відкриється матеріа-

- Да'те і мені сказати,- пе­

лом про першого в світі КОСМО- ре6иває ,сусіда бригадир будівель­ навта Юрія О.lекеіЙовИ'ча Гагарі- ної бригади Максим Захарович

І на, і редактор вирі.ш.ив занотува- КудіJl'. І' и дУМКИ колгоспниКІВ.

що:

А сказати я хочу Ось

історичний пuліт, який від-

Передача закї.нчи.'Іась. Лише бу'вся 12 квітня, радує кожного декілька хвилин всі мовчали. 130- з нас. Раду,є і 'багато до чого зо­

ни були, під враженням ті.'ІЬКИ-'НО бов'язу€. п.рацювати

нам треба

П(і"!yтQГО. А rroтiM ... Потім почали краще, Щ(ібвід інших не відета­

Олексі- ве.1икі перемоги світового значен-

говорити всі разом, перебиваючи вати і ХХIІз'і'зд інашої партії хо-

І ня. Со1ава нашим ра.:\ЯН'СЬКИ'М уче-

Ге-неральнИ'Й конструктор [(С' ним Со1ава нашим ро'бітника'М, авіаційнш 1'Єх,ніці лауреат ЛеlIін-: які СТВОРИ.1И найкращі в світі

Чудово, спавно, гранді03НО!- один OдlНoгo. Кожен ВИС.lОБ.lював , рошими .:tілами зустріти.

у світі космонавтом. Смілива !!!р'Їя дують

Це фантастично, геніаnьно!-

-

те, що було на душі. Тут не бу,то І Вір,но, вірно,- піДТРИМУЮТh обра'зних c.liB, великих промов ., пр'И'сутні Макс:И'!!!а 3ахаР()Вlf.ча. Вони просять через раЙ1}ННУ і - Громадянин СРСР - льОТСвоє захоплеНlIЯ великим по~- Наш посnанець піАНЯВСЯ в космос Пр()сто, по-народному говорили присутні ПjYО ту радість, без!!!ежне стінну газети га,ря,че ПЄУздоровwrи чик майор Гагарін став першИІМ виго!!! радя.нських .'ІюдеИ, які бу- І проnетів 8 сусідстві зір.

Cblroї IІІремії А. М. Туполєв c-каJЗaВ: космічні кора~лі.

перетворилася в дійсність.

комунізм

Про це говорить увесь світ.

пі'Д

керівНlЩТ-

-

ХВИ.1Юван.ня, яке ОХ(іПило в ці дні Юрія

Ця вом .1енінськоі партії, висловив Твердять на різних язиках.

за

~Bicткa гордістю наповнює серце бригадир очисного вибою МакИв.-

кожної раДJilIСЬКОЇ ЛЮДИ'НИ. Честь ської

і С.'1ава р&1ЯНСЬКИ'М ученим, КООІ- ту

Ш3й(ти М 8-8-'біс трес- Гагарін Юрій, його подвиг

структо.рам, робітникам, які СТВО- Гер()й СоціалістичН'Ої Праці Єр­

КО·РДОНОМ.

І му

«Краеногва.рдііськвугілля» Безсмертно житимуть в віках.

ж'Итті, -

лами 'Прир'о~и,

партії, під керівництвом якої історію . Л і мої товариші п() наша ВіТЧIІ :m.: завойовує все НО- бригаJj, всі робітники Ш.lе!!!о сві:й ві переМI)ГИ на фрєунтах науКИ і шахтарськии привіт піоне,рові

праці!

ста .·lа

монавт,

цей

Юрій

щастя,

яке

переживають

нині всі .1ЮДИ, що стали свідками

прокдав

Гагаріну,

першу

діЙСНlістю.

Гагарін

.

no,li'f.

геРОЇЧf!Н ;Й

трасу

В

який

зоряну

з н.аЙкращих комплектуваЛЬrfИЦЬ Жанни ,Мехед:

.-

Ме.ні·

:В<І 'ЖКО

хвнлюв,ан:ня.

,говорити

Але це

просто

від

Колгосп

І

ТРУДОВИЙ І С,ІЮІ

почуття,

Радість 12

'

1961 .

КВІТНЯ,.

,року

наповнює зади-

Д

серце

'"

Люди

боту,

ся

.

на'в·іть

кожному

з

припинили

хотілося ПОділитИ-

ки, мось с' воїми

оро,: Toвap~IB~em, шжене- і роз.rювіJlа

терами в ІСТ(JpIЮ як день першо- І пишаємося го .польоту людини в коеиос.

ва'ми,

Ми : жооа_

вИ'хованд.ями І

дум: ками,-

НЗ'14 бригадир

шиться в пам ЯТІ людства на все І ри, роБIТ'НИКИ І герои радянсько- КО1мунkтичної праці

:киття, бу~е 'за~исано ЗО.1Отими лі-І го народу товариш Гагарін!

ро·

бригади

По,піНIа Ри-

не,

А вже через декілька

Х'вилин

І pi~HOЇ Комуністично,ї па. ртії, і ба- ' дівчата знову СХИJlИЛИСЯ над про­

-

кити СергіЙОВИ1"Іа Хрущова, я від радості, щастя і захоплення ві.1ЬНО ПlpО' СЛЬQзилася.

ківщини.

Пишаємося 3

Є. Рабич,

не-

пе.нсіонер;ка.

CJlaBHO.

С:Іуж,60вці

в

звістку

Не словами звонкими, а на трудном деле Путь открыл в космОс ТЬІ В солнечном апреJlе. Об зтом дне мечтали МЬІ годамн, Войдет он в историю зoJlотыии словами.

космос кора,б.'1Я-СУПУТН:И­

Неви!!!овна радість ла­ нувао1а в нашій шкоді,

-

И народ тебя не забудет вовек Простой и бесстрашный Советской странЬІ человек. Кто еще в мире имеет такие достиже.ния?

Только МЬІ, потому. что живем по заветам Ленина . Партии родной честь, хвала и слава!

П. КОНАХ,

р06іrrНIИI<.

про

Гагаріна, який зробив першу космічну подорож навколо Землі. - Назову сина Юріем,- за­ явила Домна Носипівна,- хаі

сказа­

росте

народу,

і

О. Тростянецький,

таким

же богатирем, як

Юрій ОлексіАович В.

Гагарін.

МУДРИЦЬКИН, лікар .

студент.

11

І I ~~=====d!

величним

досягненням

люють свою дУ'МК. У Р06іТНИК.И,-, космосу і wбов'язуєтьс.я Ще кра­

'~o перша людина в КОСМ:О'СІ 060- щепрацювати-- зустріти день в ЯЗІЮВО

буде наша,

Так воно і сталося ства здійснилася.

радянська.

" .

ХХІІ

КПРС

,-

мрія люд- ІИДКРИТТЯ з ІЗДУ достРОКО'ВН'М вик'он'ан.ням з.ООов'Я3ань

Колектив paдr{)Cl(y, як і весь третього року семирічltИ. хо~ився радЯ'нський пі.l0Г Юрій Олексійович Гагарін. радянський народ, пишається веі . 3абопотний, ви-слов~ личним досягненН'ям в пЩк.оренні І секретар парторганізarції. -Ми бу.1И певні,

Юрий Алексеевич-советский человек, Родину любимую прославил ТЬІ навек. МОСКВЬІ позыиьlеe лншь слыньІ в зфире, Тебе, нашей Родине рукоплещут в мире .

С востока взлетел ТЬІ, и корабль ткой «Восток», И путь Был нелегким, и очень далек: Ведь над тобой пронеСJlась Вселенная, Ну, что поставишь с зтим в сравнение? Славен богатыь,' ПОJlОН знергии и СИJl, Знаю, подвиг 'во имя РОДИНЬІ ТЬІ совершил,

раДГОСIIlУ

ка (: Восток», на борту якого зна­

OoгaTblpe IОрие Гагарине

Ведь такого орла она воспитала.

і

«ВеЛИ'КОд}f~ерський» політ

Оказание о

величе-зною радіrтю зустріли

porбітники

А вже увечері мати з захоп­ Jlенням слухала повідомлення про безприкладниА подвиг ра­ дянського чудо-богатиря Юрія

-

радяиського

космічниА велнкого

на.

Нові успіхи у праці ось наша відповідь на це веЛИ"lне і\О ­ ся.гнення

иад земною

на, с. Пухівка, Домиа НоеН­ півна ПокltДЬКО народила си­

додала:

все це відбулося в нашій країні! жаємо дальшої творчої ,праці . на ~ во.:tами. І радісний вК'Гляд ",·')ж. . . . В І НОІ 'з них на, че промовля.в: .. Ще С .'І}"Хаючи П'овщ~млення про 110- pa~ICTЬ ВІТЧИЗНІ. аш прима' Д за- І краще будемо працювати». літ і приземл~ння елавног,о кос- па.1ЮЮЧИИ і д,'ІЯ Інас, людей по-------монавта Юрія Гагаріна, тепле хилого віку. Хочеться ще більше батьківське привітання йому Ми- зробити на благо .1ю.ои!!!ої Бать­

піДСУIМОВУIOЧИ

годину, коли

-

громадя,нина,- ГОВОjJИТЬ

l1а'!ебто

Т,равня,

роздався перший крик нового громадянина краіии Рад колгоспниця артілІ ім. ВатутІ­

про Не8!"МОВНУ [(ІР­

KOMCOMO.it~a Катерина Попович . А Парасковія Юрії,вна Кilшла­ та іЯ,

К. ДаІ..,.".

ЛенІна, в родильному будинку

країни і від усю душі xoqy поздоровити ма'йора Юрія Олексіі!n­ вича Гагаріна ·- СПр.а.вжнього ра·

дянського

І-,го

здо­

ОnЕКСIИОВИЧА г АГ АРІИА В

день. Робітн,иці вже на.віть не ДІСТЬ за свою БзТblЮ'ВЩИНУ. яка такої надзвичайної події, як поНа честь цієї ви~аТIIОЇ події пам'ятають, хто перши'й ПРИlнk цю о,х оплює КОЖIJУ раДЯIJСЬКу .1Ю­ .'Ііт людини за межі 3емді, - і КОо1ектив шахти ('тав на трудову ра,1ЇС.!lУ ~Bicl'~Y, а.1е ВОllа з блис. дину. кавнчною IІI'ВlІд:кістю облетіла весь - Я з.ахоплена успіхом нашої каже академік Волгін. Усі вахту. (PATA~! ).

-

ім .

даброго

кулею гордо нісся корабель краіни

кн, у цеху автатра,кторних про'во- ко.;ом. КожНІН .з цих Р03ВlДНИl\Ь

цех,

йому

ЩЕ одии ТЕЗКА ЮРІЯ

ГРl'н-

науки і техні. тему ровrМОВИ~. оточИли нас !ісаим

новий

3

с. Мокрець.

дів з.аводу е.lеКі1ротехн.іч: них виро- ма~бугньо,го ХОТІЛОСЯ с;кавати про бі,в РОЗПО~ИНlаrвся

височінь .

здіЙСНИIВ

і

ров'я.

Коли радіо передало повідом' діОЗНО! .1ен,Н'я про нов,е І'рандіозне досяг. Члени 6ри'Га,ди, яка почуo'lИ про

кос!!!ічних !JIO,lbOтiB пі.lОТУ ЮрієВіЇ нення радянської

ДУЖ'е важко виразити сло- Олексійовичу

вами

, мрія

ввійде в Радянський льотчик. :nерши:й 'КОС-

висловити

ка,же ко.1ГОСПНИК Ми- побажати щастя

. ...

Мрія

нарешті

Га,га.ріпа

-Це ве.'шчезна подія в нашо- за це щире кОлгоспне спаеи6і і

рили могутню ракету, за допо- MOДМf Іванович Ковальов. стз.13 ДІИСНІСТЮ м, огою якої виведено на орбіту - Лк і чекали, - 'заявив він, На .протязі б~гатьох сторіч 'lЮ'-1 Разом з бригадиром Полі ною першИ'Й у ('віті кора6ель-суп}"І'НИК першою в KOt>MtJC полетіла ра­ дИ МРІЯЛИ ЛOJre'ГIТИ 8 КОС;МОС, І ОСЬ Рнжовою МИ підходимо до однієї «Восток» З ;IЮДИ1l0Ю на борту! дянська .1юдина! Цей подвиг на­

Честь і слава великій ленїнеькій ш{)ї науки і техніки

Оле-ксіЙОВИ"іа

всіх радянських .1Ю ;ЩИ і Їх ДіРузїв безприкладною перемогою на'д си­

ltо.'ІИ

радіо

ПО від{)мило

Піоuерсьnuu привіт Ba:Jt, ІОрію ОJtеnсіuовuчу /

п,ро першwй у світі по­

так,

як

вчився

геproй І віДlділен:ня зв'язку виру-

лінійку вишикувались всі піонери. Директор

демо загартовуватис.я, ре,цаltцію газети « ІПИО­ щоб бути готовими до нерская правда», полеті­

Юрі'й шила делегація. А чере'з _ .'1їт :ІЮД:ИНИ У космї<qний космосу майор Олексійович Гага.рін. Бу- деякий час у М(іСкву, ! ~ І простір. Між змінами на і ~

~ школи Л. Тарахан з ~ хви.qюванн'ям ро.3ПоВЇв ! ! про цю ви' значну подію. ! Потім слово взяли піо­

нових звершень в ім'я ла термінова телеграма нашої любимої Вітчизни. з ,поодор()влен'ням Юрію

Поступає

пропози:ція Олексійовичу .від lIlіоне-

надіслати

привіт

та

важ'Н'оиу

,космонавтові.

-- , Б}',1е~о ж вчитися

гмосно.

! ! нери

О. Рі'3аненко

Неза6аром

віТЧИ'3Няноі

Довго

ще

точилася

~o

ва

йшла про ~ОСЯ1fне;н-

науки,

велич радянського паро-

І ду,

керованого

Комуністичною про ооов'язок

рі)Щою

партією, КОІЖНого

вчитися ще краще, твор­ чо

працювати

ГОС'llНИХ

на

ланах,

раД­

наполег­

ливо ВИКОlIУвати піонер­ ськ. у дворічку.

, від- рів іНаШQЇ школи.

Ї М. Бурда, які 3аяви,тIИ: Вона прwймаєтьCJI ()~O-I розм.()вз серед учнів. Мо­

:"11.".1'.".1 1 . " .1 1 . " .". 1, ."." ., .,. " .". 11 .11.1'." .". ' І. " ." . " . "." ."."." ." . ,'.".".' І .,' . " ., ' . " .".1 '. ' ""'.'.!

ня

С. Гузім, ста'рша

піонервожата .

Восьмирічна с.

Рудня.

школа,


Субота,

15

квітни

-._._._._._.

!

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

року.

1961

a ••

а

...ЗнаЙдуться

50 ЦЕН ТНЕ Р І В -

-.-.-~·--,

тисячі добровольців, і

боротися за 50-60 і більше j t центнерів зерна кукурудзи з гектара. І

t готових

! ! !t

! І !•

П'ятдесят центнерів кукурудзи з гектара - це не фантазія, а реальність!

м. С. Хрущов.

~~~

a ..

_ _ ~I:I

~~-·_·.-

.......

3

в ланках передових КУКУРУДЗОВОДІВ Копгосп

«Біnьшовик», _ с.

Рожни.

Ланкова

туючи гідну

слово одержати по 80 центнерів 'зерна кукуруд­ зи .на к()Ж'ному з 15 гектарів_ Ді.том підкріплю­ ють колг-оспниці взяте зобов' я: зання _ Вони дбають про у, добрення площі, яка буде , зайнята

ВИ полів»_

під кукурудзою.

КОЖНО"'Уз 1О гектарів по 60 центнерів зерна кукурудзи, а на 20 гектаРaJХ-ПО 500 цент­ нерів зе.1еної маси з качанами мм(}чно-В()с.ковоі

I\О_lГ(}СПНИЦЮI

є

чи",

Від імені своїх под, руr

гною. Крім ТОГО,заrОТОВ:Jено по шиного послід.

На цих

--В ць(}му

Радгосп

Zll

почин зн,з ,х?дитьв,се ш~рu!ии ВlДгу,к серед КУ,КУ;)УД­

зоводі,в облясті. В 3аС"J1аIВНШСЬКОМУ 'раИО\j~ вже створено 110 Ів"рощува,н;ню вУ.соки' х ,врожаі:а кукурудз~

на

лаlЮrк

25

велик~х площах.

центнери пта­

роб. отах

віДtЗначаються

а----------

БІЛЬШЕ ДОБРИВ ПІД КАЧАНИСТУ Готую'Чи гідну

раДГОС-1 .10брив трива!>_

пу ім. Кірова наrюлегливо борюВ "ан'ку, якою _ке-ру!> Г. Лизун, 1ьея за одеРЖ8ilШ.я виео'ких вро- на кожен з закрlПлених 30 гек­ жаів кукурУ'Дзи. 3аразв бригадах 1арів д()ставлено ло 45 тОнн ,'10'6гаряча пора, :на поля .вирушили рив. Такі ж результати і в ком­ тракторні вологу,

arpeгати,

JiКI

закрили

культивують ПЛОЩУ,

вно­

гектарів, ..з НИХ на зерно

-

ТОН,Н

затОТОВo'lеного

г,ною_

М. Щигоnь,

50. гектар по

30

І. Степаненко,

50

центнерів СУХО'І'О зерна кукуруд­

кожното {'ектара_

Качанисту сіятимуть по картопдищу, під яке

підго­

кожному з

з

внесені органічні доБРИ13а. Ланки вирішили дати .lода~ково по 20 ТОіНН добрив 'на It()же,н гектар.

І зараз ста, ранно готують площу - вивO'3JlТЬ г,ні'Й, пташиний послід. Працюють opraHiooвaao, дружно.

Цими днями з ланковими :було проведено се­ мінар по вивченню агротехніки високих ВjЮжа.їв

50

І:УКУРУ'ДЗИ _

о. Ностенко, БРItJГ3!д1l1Р ·

***с.

Копгосп «Жовтень»,

ТребухІв.

На.тхнені

р"ї,шеннями січневlfiX Пленумів дК КИРС та цк ІШ Украі,ни, члени ланки Софії Прудко-ї 3000-

в'лзалисьви,ростити по 80 центнерів зерна ку­

бригадир тра,кторної бригаLдИ ,

КУРУ;J;ЗИ ,на гектарі _

***

ЩОб додержати даного слова, колгоcmпщi від­

Копгосп «Червона Україна», с. Гогоnів. В ці дні в комсомольсько-модОДЇж.них ланках Ма­

відували агрокурси, вивчали досвід вирощування високих урожаї'В кукурущзи, заготовляли місцеві

рії Сушко, яка носить зваНI111 колективу кому­

доорива. Пі:д культивацію !Юни внесли IІІОтрЮR.y кі"ькість органіllfНИХ і мінераль.них дOlБРИВ. Jl8ІВ..

ністичної праці, та Ольги Дейнеки, що виборює це почесне звання, ВИрУ'є тр}"дове життя_ У від­

ка зaJбe':ше,чена достатньою кількістю о.ргано-мі­

повідь на Першотравневі 3аК;lИКИ ЦК КПРС , го". 11 . '1 . " . ".1 1. " . 1,.1,.11. 11.11.11 D

неральних гранул для О,J;ночасного

висів}' з на­

сінням_ Лід час .міжря;tного 06І РО,б.tтку посівів кукурудзу лід! пеЧIІІМО висіван,ня ,насіЮI:Я з випе- ни без ЗМІНИ передаЧІ дО ВIL- ЖИВЛ . ! редженням від вуз.nів мірного' с,івних апаратів з шестерня!ми 271 юватимУ'1'Ь а..~flачною водою_ 11 .

11.

агроноч. ~ дроту на'

і 6ільше тОНн гною

іК<l:НI1Я по зи

гектарів зібрати по 40 центнерів в ' зерні та на кожному з 65 гектарів - ПО 400 центнерів сте-бел з качанами МО.lочно-вос' кової ститлості_ Ланку знову ОЧО;lИТЬ Марко Базир. Механізатори вивозять на поля місцеві ДО'брива, зроби.1И пробний виїзд у поле. П. Біnозеров,

, . , • • 11" ', .

бригадир,

Незважаючи на те, що Мі\йже всі ланки вже вивезли на кожен

Омельчук. ВОНИ ~магаються між собою за одер­

,щзволИJIО ~бробити КУКУРУДЗУ' виключно меха­ нізмами. Тепер знову ТОТУ6МОСЬ ДО вирощува.ння чу­

сомольсько-мол(}діжній данці, (іЧО­

леній Т_ Газюкі,ною_ сячи д<lбрива під качаlПliCТY. Проте не всюди гарщ::(. На На броварсыw"уy ві;tЦілку ство­ рено 5 ланок, які в нинішньому тр.овщинсьІООМУ ві,IJ;ДЇЛКу з-за від­ році вирощуватимуть «хородеву сутності транCtПорту ніяк не мо­ полів» _ Всього нею буде зайнято жуть вивезти під ку. курудзу 350

112

нуму ЦК КПРС, 3 подвоєною ене,ргівю працюють КОJiN)спниці ланок Наталії Ільченко та Марії

тарів_- Перед ВИХОДО':.І в ПОіlе керіroшк ме'ханізо­ дolбре

аргаlllїзarцiі_

конкретними 'ділами на рішення січневого Пле­

культуру­

Базир

Ржаttiвськмй,

комсомольської

***

не вперше ВИРffщувати вам. В "ину.l0МУ Р'(іці !іакіnовському ві;J;:~ілку під 'Нею .було 165 гек­ ваної ланки тракторист М.

готують насіння.

Копгосп ім. Капініна, с. Літки. Відповідаючи

КУКУРУ:1'ЗУ-

ПРОДОВО;1Ьчу

;1,есни'Ці, якої зобов'яза"ись на

зустріч ХХІІ!та пташиног·о пос"ід, вивезе'ння

з'ЇIЗДУ КПРС, ТРУ':\ївники

к,ОРМОВУ та

ПО.1Я,

Ю. секретар

праН .1іН!jЯ к олгосп у.

«8еnинодимерсьниЙ».

чудов)"

на

Вик:орисl'ОВУЮЧИ погожі ,'Іні, ланки завершують вивЄ'зення 'добрив на

тував атре·гат, квадрати вийшли на слаьу. Це

На фото: ,1ан;кові Зоя ПопаДЮКl'а МаР'IЯ Микитеи (спр,ава). (Фотохроні'ка РАТАУ). Фото В. Карлова.

------------0

цЮ

обов'язковоодеРЖИМQ

тонн

40

2

***

році

c-гиr.10Сl'і.

Со, фія Батюк, Надія Ворови' к, Параско' вія Толочко , ЄВ;LOкія Онопрієнко_ С. Онопрієнко, Ч .1ен

O,lЬiгa Дейнека :tая-

ви:ха:

похвалитись :

вони вже вивеЗ.1И на коже,н гектар по

Uей чудовий

з'іЗJliУ партії, вони врожаїв «короде-

дали слово добитися ВЯlс~ких

CbOrO,lHi

(,Зоря. КОМ'Уlіізму» того Ж РЗ1ЙОНУ, зобов язалисявироститцв ЦbO~y році ПО 100 центнерів зерна кукурудзи НЗ к,?ж.ному 3 І оо Ге'КТЩНI!.

зустріч ХХІІ

Н_ ОНОlщ)ієнкоразом з СВОЇМИ лодругами дала

- Мизна!>мо, -- говорить Надія Васи.lівна,-­ що, к(іли як с.lі' Д не удобрlfМО ділянки, Вjюжаю качанистОЇ не одеРЖЮIО _ Тому ПОСИіlено заrо­ ТОВ.1Я!>МО органічні добрива.

Чернівецька область~ Готуючи гіДI!У ЗУСТ[1іч ХХ І І з 'ї:IДУ П;Іртії, .1а :1ка K~ куру дзоводів Героя Соціа.1іСТИЧIІОЇ [Ірані IС)\1 іСТК 1I .\\а­ рії Микитей з колгоспу і' мен,і Кірова ЗаСТ3'ВIІІВСЬКОГО РЗНОIlУ, а ло­ lім і лаи",а, ОЧOJJювана комсOtМОЛlкаю З?єю Попадюк :І ,КО.lгос.IІУ

І НЕ МЕНШЕ!

.

11':"'12

са~ти'Метрі,В. ·

і

16

.

зубів, то c.~iд ' взяти диак з І Ланка має д(}б.ре пі,vОТОВo'lене ви-

D ".".".". ". ". ". ".".". ". ". ".".". ". ". ' . ". "•.- Регулювання тяг ВИJlОК ВУЗJlО- 8 отвораlМИ . сокоя,кісне на,сіння . .================; вловлювача_ До' вжина КО ж'нО'Ї тяПри пі, дбирзнНі дио~і~ нообхідМ. Грінченно, eMIHap аО.llrоеиних RyaYPY)J.ao.o~j·l! а т о ч н ги ПОВИЮI, а бути такою, щоб ,при но з~ернути увагу на те, чи не а,г,ронIOtМ.

Ir

11 артілІ "ЖОJlтень·

3

;,

18

Бід.водівилки назад до упору важіль !Ква.дратного вала перебу-

заклинює зерно даної фракції, бо по довжині 'воно пе ка,лібрується .

кіщ.J,ЯХ фігурних тяг, що з'ЄДНУЮТЬ ква,драТІІИЙ вал з клапанним ме-

Відпускні КОJlИ_ Вони закріп­ люЮ1'Ь мірний дріт на ,кінцях по-

квадра ти на кукурудзяних ПОNИХ ії:l1і: т;:~:И:~;~~~JтиП~~;н.:~ ~~сБО~fд '~~~i;H~~peBf~:i::TiB слід В ра,Аонном\' дослідно-показово­

му

господарстві

,колгоспі

-

«ЖОВtтень» ,віід,6ув.ся семін,зр ГOt./lів колгоспі'в, мехаиізаторів, ла'нкових ТЗ спеціалісті,в сільсь­ кого

гoonодаРСl1ва

по

пр,актично­

му вивчен.IfЮ К8іадратно-гнїздов.ого способу сівби кукурудзи. Про завдаl!liНЯ, ЯЮ поста,вИJJИ перед "І'РУ дїtв.нИtКа,м'и сільського

гооподз,рства січневі Пленуми ЦК КПРС та ЦК КП Ук,раіни по ви­ роще"нювисаких в,рожаїв цієі на'Аважливішої .культури, розпOtВЇ,в ПРИlCутнім перший ceкpe'l',ap ра'й­ кому n.apTiї т . Ратушний М. В ииніШilЬОМУ році під KyrкyРV1д:30Ю в р,зйоні буде заlЙ!НЯТО 5700 ,геКТЗtpів, зних на .зерно вщ>Ощуватимемо 1340. Вімовідаючи

нз

партії,

труді'ВIflfКИ

радтoonїов

на

закли:к

дали

Комуністич,ноі

'колгocnіlВ

слово

КGЖНОМУ гектарі

і

,виростити

по

40 ueHrr-

нері,в сухого зерна і по зеленої маси з lКача,н,ЗJМИ НО-ІЮСКОВОЇ стиг лості _

ЗОО молО'!­

Торік в a:pri.'1i «Жовтень» н,з кожному З 340 гектарів було адер­ ЖЗ<llО по 30 центнерів зерна 'ку­ ку:ру,дзи. Голова колгocnу т. КОВ­ басииськиА І. ШЩ1JТИJВСя, досвідом, як СЗJме цього добилися, а таlКОЖ

розповів

про

підготовчу роботу,

ПрО\lмену IіІltн,і ,в ках

з

як по ра_

метою

брига,да,х

одержати

не

і лан­ меНІШ

буде також

внесено

по 20 тонн компостів.

-

Крі'М

-

цього,

заявив

тов.

попермнкком

є

удобрене

ханіз~юм сошників. ВажіJ1Ь ква,д- ля, утримують його з потрі6нИ1М

раТІНОГО вала при заrкрити,х кл,апа-

зусиллям

тину якої внесемо , під передпосіlВ-

регулюв,ати

вач сівалки і натягуєтьоя ВlіJfЛУСК-

час між'рядного обробітку рослин.

го

КовбаСИНСЬКIІІЙ. з.а, везли бли'зьКО 200 тоЧtн аміачної води, час-

ну культивацію, а .решту ДOC'BiIДOM

КУРУ,ДЗИ

по

В

ЛИЛИ'СЯ

вирощува;НіНЮ

минулому

також

році

ку­

по:Щ­

,відповідно

70

гектарі по на

на

60

і

кожному

центнерів

зер­

ка,чанистої _

Щоб

-

,к!ва.LLраrrи,

одержати

-

гot./lовн'ИЙ

інжеиер

кін

перш

Ло,

добре

-

праВИЛЬНlі

говорить

ПрИІСУ'ГНlМ

РТС

за

т.

,все

відрегулювати

Сан­

треба

,агрегаrrи.

Перед цим слід пе.ревіритивсі ВУЗЛИ і деталі, ЇХ комплектність.

Наша сі,валки в пристрої

НеОбхід:но

дЛЯ

більшості мають

внесення

доБИТИIСЯ

гра,нул;

пр,а!ВИЛЬНОI

взаємодії апа,ратів Д .1Я висіву доб­ РИІВ і ,насіння.

Для

регулюваиня

клапанів

,на

повинна бути 2-2,5 сантиметра, СОШНИ1КИ треба опустити ,ІІ'а землю

і вета,нов",ти лівий та праіВИЙ ВУЗЛОВЛОВJlювачі В таких місцях на ра,мці, щоб відда.1Ь ,від заДНlіх

8'ертикаJlЬНОЮ

ТЯ'ГОЮ,

вилку

правого

ВУ3ЛОВЛОIВЛЮ-

,гоней.

3 веЛИ'ЧЄl3ноюрадістю ДQВЇдали~~. 3 СЯ рwl'l1НИКИ радго,спу « оря» ПJЮ

:від'кинутою

зусиллям

НИХ

і

ш}Двиг

вити

на

pilВHi

Обрізу СОШНИіКа і

саба'!іКО-Ю

і

мірного дроту СИіНа

Ю

рія

О

30 саНТИМе'І'рів. Цим забез-

не віДРИJваючи

славного

JIексійови,ча Гатаріна,

його

від

Новими

подвигами

в

_

праЦІ

но,і тяги . Після цього можttавіlД- землі. ЯІКЩО обара,бз,н трохи по' відповідають трудівники села на

ПУСТ1І'ТИ

ВН'ЛКУВУЗЛОВЛОіВлювзча.

верн.еться,

Так само, не Бі;дпуока-ючи в.ИЛКУ,

то

вильний, він

натяг

дроту

пра-

рівний силі f'ЗЛI>МО-

цю paд.i~HY звістку.

У ClПішно завеРШЮІИ

наші

ме­

регулюють К.11шани всіх сошlfИ- вої пружи.н," відпус:кносо кола. ха.н.і3аТОf)И сївбу ранніх яри:х, ВЖе . Собачку ВІДкидаємо на хра.юВte . КІВ.

ДJlЯ

і 'колесо бараб3'~а,

і

регулювання клапанів на І ЛIOЄМО В .зеМЛІ.

одночасне висівання . в СОШН'И,КИ 'По

кол заlкріл- за,юнчили ПОСа:ДКу PМl'Ньoї кар-

Після того , як 'інженер Т. Са:н-

топлі на площі

7,5

гектара_ Ро-

бо'ту проводили ВРУЧ, НУ 3 підеип­

ч~.рзі опускає~о "!е:а '1еві~У.1DКИ І кін докладно роз~овів про регу- КОЮ доорив у гніl3да_ д!IЗlМетром 6-1 МI.ll, меТРI,В І пос- люваНlНЯ мех'ан]3;мі,в сівалки

На кожен

тупово від'водимо назад вилку практично демонструючи \Ісі ці ге'ктар внесли п.о 35 тонн компосВУЗЛОВ.'Іовлювача. ПоложеНlIІЯ вил- проце<: и, посівний агр'ег.ат 'вступи:! тів та по 5 цeHl'НepiB МLнераль­ кн Гlри ви.п а,д,зи ні кульок з кож-

У дію.

_"lехан:ізаIТОРИ КО"1ГОСПУ

-

ного сош_нИ'ка відмічаємо О!лі'Вц~м трз,кторип Ф. Дідусь та машин'Їст на

рамщgyзлов.повлювача.

ницявід.міток

першог,о

РlоЗ-

і ОСТаI Н-

П.

Пиииця

тут

же

'на

ділян,ці І

них до.брив.

Розпоча.'1ася

одержали точні і праВИJlьні квад-І ранньостиглих

нього еошників !ІІе І'!О~ИНН~ пере- рати 1!ід час сівби КУКУРУДЗИ.

вищувати 15--20 ММІметРІВ.

масова сортів

посадка картоплі_

3 12 агрегатів у перший день наба-І ВК.1Ю'ЧИЛи В роботу 4, які поса-

СеМІнар. у с. Требухів

~ідбір дис~ів для, висівання гато. ДОПОМІ'Г юукурудзоводзм кол- ди.'lИ 20 гектарів. П~садкуна наСІННЯ. ПРИЧI1!на тоівалка М31 Є 21 І ~~С~I~і:н~fа.~';рИ:;~т1~ застосуваН- 1 пл~і 850 гектарів заК'lН'ЧИМО до KOМГl.1eKT дисКІВ. ОВЩИ;на ІХ . 20 ' . -

5, 6 і

7 міліМе'l1рів З 8 або 12 , ячейкаlМИ, діаметр ?-гвopi~ ІІІИХ:- і

r

Все

біЛl>ше

** * і

_КВl'l1НЯ, КРІМ ~ИХ, щО рооташо-

більше

напра,в- ваю.

ла 'заП.'lаВІ _оТрубєж,а, які

10, 11, 12, 1.3, 14 І 16 MI~IMeTpJoВ . .1ЯЄ наша держаІва ,нз,йновішої ОСВ'ОlМО приперШl'И же можли­ В. кожне ГIll~ДO попадають зерна техні,ки в колroСIІИ та ра;'l:ГОСПИ . вості. ВІД Д 'ІЗОХ ячеиок диска з 8 ячей- В бапатьох господа.рсТіВз,х уже є В б . ка~ ми а'бо 3 ячеІЇОІК 1!:иска з 12. HrasiClfi сівалки, ЯКlі l'ЗКОЖ ШИРOtКо .ригаД.ах, mиrках І серед ЯК на

IlраIВИЛО,

вкла.д~тись

в ячеwку ловинодна

.зернина.

Якщо у ГНІЗДО треба ВИСІв,ати по п? О-'1I1IИ .наCJІI НИЩ . Коли ж необXIДHO ВИСІЯТИ ПО 2 або 4 зерни-

площині

Го.рдиться наш

по- який став леріШИМ космОнавтом у

ємо КОЛ до .верти.кального положен'ня,

радянських вче­

РО'бітників_

не ба,ра,банОІМ. народ і раді!> 'за свого

став.лять похилов бік руху

нагвинтити гайку на кінець фігур-

три зернини, то 6еруть диск з

землі

з

деЯ,КИIМ

при.в'язати її в цьому положен'ні.

вловлюва,ч,і,в

по

довжи.ні

ІКОЛОМ, але

КОЛ

вачавідвести до упору назад і

06різі,в сOtшників до центра осей вали.ків ,к,ріплення вилок вузлобула

всій

KOJlfOClllY К.lа.пан пра,в,ого сошника 'встаIНО- сівнOtГО а'грегату. Потім 'вирі,вню- світі.

аlГРОНОМ

ім. Калініна т. Пашківська А. 11а секретар партор.гавізauії колгоспу «Більшовик» т . Лисенко М. Про підготовчу роботу, проведен'У в лаіНlка ,х, розповіли ла 'нкові-куку­ рудзоводи О. Ковбаса з колгоспу «Жавт,ень» та 0_ Дейиека з кол­ госпу «Червона У'країна». Ці 'ко­ Ле'КТИВИ борються за те, щоб ви­ ростити

на

про Баты(вщuн.gg

н.а, х ПОВИНіен м,ати нахил нз,зад ;на Ко.щ УСl'а;новлюють так: мірни,й 15-20 ГРЗідусів. Кут lІа,хи.,у СЛlід др'іт вкладапьсц у В'УЗЛОВЛОВJ1Ю- чудовий

під з'єднаною з кла.паном. Після цьо- 1!ИlМ

40 цеfVl'нері'в зе.РИЗ з 'геК1'а­ веЛИЧИНУ Їх В<і'ill<Р\liва1f'НЯ, а вона

Всі площі під ку:курудзу вже в иора'н і або заКУЛЬТИlВовані,за­ коткова,ні з послідуючи,м боро­ нува,нням_ За'раз з літакі,вна ко­ жен гектар розсівають по 6-7 центнерів фосфорних та кзлійних добри'в _ На діля.IІКИ, де майже всюди

картоплище,

з думою

ОТВОРЗ1:1~I,

в. які. б

1.2

вміЩУ'валося

ВИ1користовувапщуться

сів-

мехаtНlзаТОРIВ йде напружена ро_

. Пора,д:~ про регулюв.аіl/.Н~ на-

ку.руJ.t3и. Ще раз перевіj)-Я'6МО ме-

бі

кукурудзи.

В1СІЮl

СІвалки

при

«C~ГH-6»,

яка

бота по підготовці до посіву ку-

.

має дещо скла:д,lllішу будову, по- хаюзми,

дамо ' в ти .

наступному номері

газе-

ва_

зерно,

'В1fВ&3Ю10 доори-

І. Тначенко, го.'10вюrЙ ,згроном_


4

====

БЕ3ПРИRЛАДНЕ досяrНЕННЯ

\

РАДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ

\

Радянська людина в ця

-

радісна

KOC'v!OCi!

звістка вмить об-

леті_1а весь світ. Скрізь ЛЮДИ вис-

.~ОВ.1ЮЮТЬ

захоплення

Субота,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

(Д о 75-річля з дня народж еuня Ернста Тельмана)

ВАНТАЖАМ­ ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ

сацію в Сполучених Штатах. Ос­ випуски

ньюйоркських гаlет

У І944 році, перебува-ючи у І фашистській каті'.вні, Ернст І Те.1ьман писав своєму то.ва.ри- і шу по тюремному ув'язненню:, «В усьому моєму житті і ді-:

гран,діоз-

_виЙш.1И під величезними зага:lс)'3На адресу раi\fОСПУ ім. Кіро­ ною пере~огою радянського на-[ ками через всю ..першу СТО- ва приБУ;1И вагони з вантаж·ами. роду. рінку: «Сталось .. РО~ІЯНИН у кос- Про це за;lізнична станція негайНа адресу радянського ПОСО.1Ь- ~ічно~у ПРОСТОРІ, ВІН огинає o~'. _, ства в Румунії ~адходять числен- біту Зем.1і за.89 ХВИ.1ИН», - ПОВІ- но ПОВl,J,О~И.1а адресату. Незаоа­

ва Д~ржаВНО,1 ради РНР Георте говорить ве.1ИflезниЙ заголовок Здійснюючи девіз ко~уністичн(}! ГеОРГІу-Деж поздоровив з. пере- через всю першу сторінку «Нью- праці «Вийшов уперед _ лідтяг-

Я.1ьності я знав і ~наю тільки' O~He: віддшва.ти трудящому ні­ MeЦbKO~IY наРОід.ові мій розум і знання. мій досвід і си.1И, все єство моє в бо,ро,тьбі за краще майбутнє Німеччини, за перемогу визво.1ЬНОЇ СOlЦіа,л'ЇС­ тичної боротьби, за новий роз­ квітн:і-мецької нації". В цих с.l0вах - все ЖИТТЯ Тельмана, вони я'кнайкр-аще

побажав ..

дя

ні

поздоровлення

ві,д

трудящих

ДОм.1ЯЄ читаЧІВ газета «Нью-йорк ром піС.1Я цього ilIоча.10Ся розван-

і кері~НИх діячі:в р~публіки, ко- гера.1ЬД ТРіБЮН»..

,1еКТИВІВ пром.ис.10ВИХ Пlдприємст:~

«Ради

заПУСТИ:1И

.1Ю;ЩНУ

на

1т. аження. Уповноважений PaJДГoc~ пу г.

Га.1IЩЬКИІЙ дяв швиДХО І

Аипло~аТ:~Нр~~ар Пl1кСТ~у_ орбіту. з нею ПІДтримується ра- І конкретно

Г.1ав

ництв.

.. ерш~·

е..

._

МУНСЬКОІ р061:IІИЧОІ паРТl1, ГО.10-

могою

радя.нськ~хконстру,кторlВ,

діозs'язок;

людина в

кос-

_

внаслі:t:оК

_'

чого ро-

'.

масі почуває себе прекрас:но», _ .. ) о(}ти оуди виконаНІ достроково ... йорк

здоров я .Ю. О. . Гага-, .• Н'Улась

ршу І передав СВОІ ,наикраЩІ по-

перша

таймс». з

«Людина

бl'ти

поsідом.1ЯЄ

ПОВер-

на землю»

_

Оір,

ве.1ичезним

шрифтом

'

характершзують

ни товариша», радгосп . надає допомогу своЇми мехаНІЗмами у ви-

поширилася в Будапешті швидко,

як

та,к І

повідомлення

llPO

перший космічНlИЙ політ раДЯ.llIСЬ-

кої людини. Вже через

.,

-

станції

е.кстреному випуску цю поrrрясаю-

чу новину. [ІМ'я радяНrCЬКОГО громадянина Юрія Оле~сійовича

ЛЮДИ.llИ

В

.'o ... M.~C

ЯІ,

на.ибlльше ~ерзання в ІСТЩ)l\ жи-

ми, раідЯlнські ЛЮДИ,-кажуть трудящі у.горської столиці.

Про першого радянського космонаlвта Юрія Олексійовича Гагаріна говорять на промис.аових підприємствах, в установах, на :!ОsоБУДGвах По.1ьщі. Казка ста-

космос

стало

найважливішою

110-

дією дня .в Західній Німеччині. Його негайно передали всі ра:діо-

Західної

Німеччини.

Лгенrrcтво ДПА «блисказк,)ю» по­ віДОМИ.10 про !юву ве.1ичезну пе­ речогур.адянської науки і техні­ ки. Звістка про запуск Радянськи.м

Союзом космічного люди:ною на борту

корабля з СХВИЛЮlВа.1а всю Францію. Ця історична подія відrгіСНИ"lа !!а д,ругий план всі

інші події міжнародного тріполітичного життя

івнут­ кра,їни.

,1а дійсністю! Це зробив pJJ,!iHськи.й .наРОд,країна, ака успішно

AreffTCl1BO Фр.анс Пресс переда.lО

будує комунізм! з захопленням заlЯ'ВЛЯЮТЬ польські трудящі.

ка~юк» сповістиrrи про цю всесвіт­ ньо-ісroри"1НУ подію. З самого

Передайте наші

-

найпалкіші

ра,нку ІВ

Па:риіЗЬКОМУ

ТАРС

дзвінки. Парижани просять пере­ .'12,ТИ раДЯНСЬіІ<ИМ людям tJалкі по­

так

-

про

Ра:Д~IfСЬКИМ

кажуть

усі

успішний

Союзом

Слово

пе-

запуск

людини

в

ного

Т.

сина

Г.

генdаль-

украї,нського

на-роду

українські

присвятили

пись­

немало

по­

еТИЧ'J!ИХ, проза,їчних, драматич­ них та історико-літератур:них 1'110-

рів. До збірника «І мене в сім'ї великій ... », що Держлітви.дав Ук­ раїfJl!ВНПУСТИВ v світ, увійшли п'єси українських радянських дра­ матургів, які розповідають про різні періоди ЖИТТЯ вели.кого КОбза'ря. Та,к, «Тарасова юн,j.сть» В. Суходо.1ЬСЬКОГО ві,дтворює ро­ ки \ю.lОДості поета. «Петербур­ зька осінь» О. l.1ьченка охоплює пеР10Д перебу.вання його в Пе­ тербурзі, «Нескорений» А. МакаРеІіl{а

про

-

роки

заслання,

КобзаlРЯ»

танні

дні

М"

його

а

«Дума

Негоди

ос-

йшло

багато

спроб

i\fОСП

перемогу нової

не можна

бракує справжньої щорсівськ'ої войовничості, малевреності і опе­

ративності:

години. Вухга.1-

тер т. Марченко не завжди своє-І і)фО,рмляє

розрахунки

і

повідо:мlІТИ,

робіrrників.

го народного rrрибуна'" і

3

вождя,

полум'яного агітатора і. борця :Ja соціалізм. Під керівництвом

станцією.

ЦК

Ваятажам --зелену вулицю! В. Матковський,

КПН,

манам,

оrчолюваного

Комуністична

Те.1Ь­

партія

Німеччини перетворилася в ма­

залізничник. ст.

учення Маркса, Енгельса,' Леніна. Він був вірним другом і

У жовт}/і 1925 року Ер'нста Те.1ьмана було обрано ГОсl0ВОЮ ЦК КО~lуністичної партії Ні­ меччини. Німецькі трудящі з,нали Те.1ьмана як справжньо­

лійною сjЛ.1Ю нещодавно 1}o3В<1.iН'ra-1 часно

демократичної партії Німеччи­ ни, бра'В участь у ве.1flІШХ страйках та мітингах, а в

бурзьких

іноді простоюють під вивантажен­ ням понц добу, а 2 вагони з ка­

62

фашИіЗМУ,

жовтні 1923 року ОЧО.1ИВ ге­ роїчне збройне повстання гам­

вагони з вантажами

жували по

Німеччини.

Ернст Тельман був видаrr!ш:м діячем .німецького і міжнарод­ но·го робітничого руху. Ще юнаком він вступив до соціал­

сову реВО,1юційну партію. Тель­

Бровари.

~aH

невтомно

боровся

проти

Нове пожежне депо

о-бклцене всереlині цеглою і за-

виwриттю

буржуазних

мерзенних націоналістів,

СЩ111

дають

неща,д.ну

відсіч

цим

спробам і свята бережуть справж­

ню ідейну суть "]1ВОРЧОСті поета­ реВО,lюціонера. Конкреl1НИМIІ фа,ктамїІ із сучасного КУ.1ьтурно-полїТIІЧНОГО ЖИТТЯ канадських українців про­

і_1юстрована

«Т.

Г.

книга' П.

Шевченко

в Ка.наді». О. Кривов'яз.

............... -..-...............................

11

Кра1!чука

ее

ее

нау "О IJ І mеАІи

Н. Хорошун, робітник. Торфопідприємство

16 КВІТНЯ

СЛІДАМИ

«СКУЧНО

Ce~peTap

У

ВllСТУШВ НАС ... »

Ilа~тійної

жеРДІВ<:ЬКОГ()

оргаll'ізації

ВІДДІлка

«БоБРИЦЬКltй"

т.

радгоспу

Кудря

К. по,ві­

домляє. що цей лист обгоіВОіРЮ­ ва,вся на засідаlНl!lі робіткому.

ФаlКТИ, зазначені в ньому, в:ірні. Телевізор відремонтовано, і він зараз працює. Придбані насті.1ьні ігри та сЇ'гка ДЛЯ волеЙбола. Але, як і ра.ніше, з вини кі,номеханіка фільми демонструються без плану : визначених дні.в.

~

Хімія

у дії.

18.45-рішен.ня

П,lенуму

ЦК

КПРС

Школа передового досвіду

в (.ільському господарстві. «Квад­ рати на бурякові поля»; 19.30

комедії.

17

Понеді.~ок: 11.00 телевізійна x,pOlНiKa «Новини дня,,; 11.10 -

«Юність фільм;

Максима".

18.00 -

Концерт

«Весна

шкільної

Художній са­

модіяльності Жовтневого палацу культури; 18.35 «Новини дня";

"чудеса"

j\JЇHCbKOfO 'H~POДY· Зокрема, філо-

сити йогО'. Чим пояснити таке. на

ники намагаються переконати ві-

сить ОПУСТИТИ хрест в гарячу во­

«Атеїзм Т. Г. Шевченка» п\роана-

полум'яної поета

-

революційної

музи

непримиренне ставлен-

приписують і «иечж:тій СИ"lі», як це описа,в М. В. ГОГОЛЬ

в О'повіданні «Зачароване місце:..

на'" до релігії. Автор ДOКJlaДHO Т им чаСО~I, причина виникненн я виооіТ~lЮЄ спорідненість йото ху- вогників зв'язана з хімічними

дожніх засобів з народною 'І'вар- процесами, що

чістю.

Протягом ба,гатьох років "краJ'

їнські

бурж"азні

націоналісти

Від аються до фа.1ьсифікації літеP a1:~_,pIIOЇ спадщини Т. Г. Шевчен-

ка,

J

включають

поета

у

твори

націоналістичні

великого

вірші,

що

,цину.

Таких «чудес», що їх роб.1ЯТЬ служителі культів з використан­ ням хімії, можна навести безліч.

Всі вони poopaxooa~i на тих, у кого бра,кує елементарних знань

в галузі цієї науки. Бі,льшість же

в обох в"пад,ках гноти свічок .1юдеЙ сприймає їх як ,цосиrrь при'" просочені роочиНlOМ білого фосфо. мітивні фо.куси.

що КО.1И органічні речовини довго

випаровується,

гниють В землі, утворюється спо-

ться .

.1'·ка фосфору і водню. Пробив аюJ чись на поверхню rpYHrry і стикаючись з киснем повітря, вО'на

ти.

спалахує.

члена-кореспондента

ду, як він перетворюється в рі-

При інтен-

Якщо ж говорити про чудеса

природі, яка нас оточує. Відомо, синному русі повітря сірковуглець хімії (згадаємо тканИ'ни, ВИГОifОВ-

самозаймається. Ось і що вогник 'Го гасне,

книзі

цирку мають oднry і ту ж природу:

відбуваються в ру і сірковуглецю.

не належать його перу, сваrвіlЛЬНО Бтручаються в шевченківські тексВ

одночасно з цим спалахують і'нші свічки. «Чудеса» в храмах і в

«СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

а

запалюючи

фосф о'р .

СВІЧКИ.

• є- " "енl'.з заима

Відомі випадки, коли служителі культу демонстрували З'НИI{нення; металевого х.р«та, опуще-

ВИХОДИТЬ'ІІЮГО В скляну посудину З гарято знову чою ВОДОЮ. Суть такого «чуда» теж дуже проста: хрест виготов-

орган Броварского райкома КП УкраlllНЬІ и

ПО-З.~О"Іи:н­

Живе партія

СОL1iіалістична єдина Німеччини, створена і

і

процвітає перша в істор-іі Ні­ меччи:ни держава робітників і

селян - Німецька Демократич­ на Республіка. ТРУДЯщі ,нової

Німеччини

успішно

споруджу­

ють світлу будівлю сОціалізму.

.

...."." .... ".11.1 .• 11."."." •. '•. '.:.

рішення січневого Пле-

нуму ЦК КПРС у дії. «Як вирос­ тити

високий в,рожай

Бес,іда; 19.00 -

Вllчам». Вистава

rOj}oxy».

«Дорогим МОСК­ Московського

І держа,вного. цирку: 21.30 ри

висунут~

на

здобуття

тво­

Ленін-

18

КВІТНЯ

Вівторок: ІІ.ОО-«Новини дня»; «Повернення Максима». Худо,жній фільм; 18.00 - для ,ва.с, ма.1ята. «Хто мудріший?"; 18.20 - «На теми дня»; 18.30 - зак­

11.10 -

лючний

концерт

хореографічних

з пластмас та ІНШІ вир и ХІМ1Ч_ ') НОІ ПРОМИСЛОВОСТІ , то вони справ' . ДІ викликають захоплення, св ІД-

чать '~y.

артист

СРСР

М.

Ца­

Редактор В, ПИНДЮРА. Санаєв

Олександр

Артемович,

який ЖИіве в с. КНlяжичі, порушує

справу пророзлуч~!~ня з Санає­ вою Любов'ю.lV\икола,Ї'R!ЮЮ, яка живе у м. Поронайську, Сахалін­ ської обл., 'вул. Жовтнева, 8б, кв. І. Спра,ва слухати:меться СУ'ді м. По'рон.аЙська.

у

на,р­

ЗагуБJlену КРУГJlУ печатку Бро­ варського міжколгоспного під­ приємства по виробництву міще­ вих будматеріаJlів вважати за не­ дійсну. Чернишенко Петро ПРОIКОПOlВич, який живе у Дарииці, вул . К. Маркса, І-а, порушує справу про роз.лучення з Перистою Ма­

рією ГРНГQlрівною, Вигурі1!щина.

яка живе ІВ с.

Спра1!а слухатиметься в ді Броварського району.

нарсу­

нафт и \' кам'яного ВУГI'лля • .

о а . н панчохи-з см . л, . дет ЛІобмаши . .-

про

велич

людського

розу­

Лісомагазин райспоживспіJlКИ продає населенню райо­ ну і завозить своїм автотран­ спортом брикет і вугіJlJlЯ. Звертатися на адресу: ст.

Бровари,

Jlісомагазин

РСС.

В. ГаВРИJlОВ.

райоовета депутатов ТРУДЯЩИХСЯ. Гор. Бровары' Киевской области.

Адреса редакції: м. Брава,ри. КИЇRськоїобласті, вул. Київська, --------------------------------~------~--------

Te.lbMaНoa

співає».

художньої

лено з сплаву вісмуту, свинцю, олова і кадмію. Я'кИй плаІВИТЬСЯ при темпера.ТУрІ б5 градусів. До­

.1ізував одну з характерних рис в .1ісі,

Ернста

НИЦЬКО'v!У вби.1И фашисти в КОНlцта.борі БухеНІВа.1ЬД І!д:пе­ редодні краху .гіт.1ерівського режиму. Але сп.ра'ва, за яку він боров.ся, безсмертна.

рьов».

КВІТНЯ

У біб.1ії та інших «святих» КНИгах часто зга,дується і са~овай~а'!fНЯ С13ічок у храмах. Церков-

на'РОДіна творчість». На багатому

СРСР, великим поборником ~кнаЙбі.1ЬШОГО п о ш и р е н :Н я правди про Р а.дянськиЙ Союз.

народний

(Москва).

На поверхні грунту раптом з'явився слабий блакwгний вогник. Ні дощ, ні вітер не можуть пога-

фаlКТИЧІІОМV матеріа,lі дос",ід:ник [, Романчен,ко в своїй роботі

~

(Передача з «Звичайна Jlюдина". Хvдожніl!! УЧИ.1I1Щ РРФСР. театру); 21.30 Фі,1ЬМ; 21.15 «Чудова - пора». Кремлі,вськОІГО Прем'єра телевізійної мv:шч!юї вечір російської поезії. «Виступає

викриває

перший погляд, незрозуміле яви- руючих, що це віг.бувається ніще? У служителів культу зразу бито за веліННЯ~1 всевишнього. ж готоВа відповідь: МОВЛ!іВ, тут Але такі фокуси успішно ПРОіробпоховано святого. Появу блукаю- ляють й артисти цирку. Вони чих вогників, які можна СП(Jсте- стріляють з піСТG.1ета в запалену рігати на к.1адовищах, у БОIllОТ<lХ, свічку, яка в ту ж мить гасне, а

У всій своїй практичній ді­ яльності Те.%ман додержував

-

праць, в ЯЮІХ а.втори прагнуть висвіт.1ИТИ окре.мі сторони ЖИТТЯ й дія.lьності великого сина ук-

:юг Т. Комарець підготував до Д'руку досліджеНJJ'Я «Шев'Юнка і

і

18.45 -

ного спектаклю. (Москва); 17.15 -К,lуб ці'Кlа,ви-х зустрічей. «Ии зна­ йомі?,,; 18.00-передача Д.1Я. воїнів січневого

НАШИХ

єдність

15.05 - ДЛЯ старших ШКОЛЯ1>іIВ і ських .преМІЙ. О. ГОНrчар - «Лю­ юнацтва. Л .•\1алюгін - "Дівчат- дина І зброя".. (Москва); 22.05 ka-ХJlОПЧИКИ». Прем'єра телевізій«Спортивн.ии тиждеиь».

Радянської Армі,ї:

«Ве.1икое».

за

класу.

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДF\ ЧІ

............ -----.......... е • • е • ..-.............................................................................. -.. ..--....................... .......-.................-....--

Бесідu на nРU. РОднuчо-11

літературознавчи'х

цементоване.

робітни-

чого

~".".".".".".".'_".'I.I"II.".II.If.".II.'I.".'''''.II.11.. '....1 •• "•• 1."

На нашому висідку :Юудоване що з цеГ,1И пожежне депо. Ок,реме

які в після.воєнні роки, харчую­ чись в заокеаlНСЬКИХ пі,Дворіrгнях з коштів фОНДУ, приЗ/наченого на підрИl~НУ діяльність проти краін соціалізму, намагаються спотво­ рювати спаДШИ:lУ Шевченка. В книзі ПQiказа·но, як ПРОl'ресивні

життя.

до шевченківського ювілею ви-

на жадь,

ра

ремний режим, ні l(атvваНIНЯ не мог ли зламати його віри в

і

Неділя: 10.00 - урок ра:н~ювої ВОНИ ~ахоплен,і ЇХ видатним по:дприміщення від.ведене для пожеа:- гімнастики; 10.15 урок англійВИfОМ. ного інвентаря, є тут кіШІата ;ря ської мови; 13.00 _ телевізійний (ТАРС). журнал «МаJlЯТКО,,: 13.30 - «Ночергових .пОїI\eЖНИКЇв. Разом 3 вий футБОJlЬНИЙ м'яч» і «Лев та тим спору .1жено водоймище, яке миша". Мультиплікаційні фільми;

приділено

діяльності

Шевченка

меНlНИКИ

здоровлення

телефонні

Академії нау;к УРСР Є. Кирилю­ ка «Фальсифікатори спадщини Т. Г. Шевченка» основ.ну увагу

~'Kllllr. й

стихають

01_0 веdикоrо Ко6аари

~S#o'" Життю

не

ві;Ulїленні

}V\и пишаємось успіха'ми своїх радянських браті·в. НеймоВіРНQ, фанкінці. Звістка

Цього,

свої передачі. щоб серією «блис­

ПОЗДQровленНrЯ ра,дяН'СЬким ЛЮДЯМ.

таСТIІЧНО!

«ВеЛИКО.1имерськиЙ».

вож­

робітничо,о

Понад 11 років мучився Ернст Тельман в одиночному Y-В'ЯЗНе'Нні. Але ні суворий тю­

Повідомлення про перший у сказати про рад.госп ім. Щорса. світі ПО.1іт радянської людини в Його керівшrкам, прямо rкажемо,

Гагаріна на устах у !ВСІХ. Люди станції

ріЗіНОГО ві,ку і різних професій, зна'йомі і 1f~1'найомі ПОЗДОРОІВЛЯють одні одних, переказують почуту новину. Л'\И пишаємось ва-

вивантажує

БІ~ЬШlCТЬ людеи р~зг ляда~ вивазить свої вантажі

по~орож

кілька телв ЗеМЛІ.

ХВИЛИН після повідомлення ТАРС будапештське радіо передало ,в

'своєчасно

С.1авнооГО

німецького

класу.

ба~ання /1\ .. С. ХРjЩОВУ. Г. Ге- «Дейлі ньюс». В ОГJlЯді «Кссмі'l- вантаженні вагонів іншим під­ QРГlу-Деж Пlдкресли'в, що це .- ний ПО.lіт зв'язується З ПрОl'ре- приємствам та організаціям. В~Ю1ка перемога всього ~oЦla- сом людства» :ко.респандент «НьюЛlстичного 'І'абору. .. _ 110РК таймс» пише: 'f співдружності з колек'l'ИВОМ Не було ще таКО'1 новини, яка u

року.

1961

Вірний син німецького народу

космос зробила спра:в~ню ссн- \ танні

квітня

15

N2 [58.

Броварська районна друкарня обласиого управління культури.

-------------------~--~----

Зам.

1761-3300,

46 номер 1961 рік  

46 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you