Page 1

Добрий початок 'історичноrо семиріччя

єднайтеся!

П,о.итарl ге/х "ра'/(,

стаХППОВЕОЬ Н! 46 (1801)

11

17

квітня

1959

року.

Ціна

11

ыи.l'овогоo

11

ПЕРШОТР АВНЕВІ ЗАКЛИКИ села

КOJIIГ()Спног.о

нання

розповідає: - З виключною

одн,остайна

15 роб. оту

народу! ».

славнm.lИ ділаВідповісl'И ра'ДЯНСЬКИХ людей caMooi~дaHO трудовими подвиновими ми, зміці ння збереже за я боротис .тIeHiHrbKOf() нення 'МИР'У в, усьому світі, за гами на заКШІК

; .~

у КОМУ­ успішне перетворенНJI ·в життя Центрального Кl)мітет кого Радяне.ь партії ОЇ ніe'l'ИЧН ї,сl"Оричних рішень ХХІ s'їзду пат­ І чеСТl справа СоЮ'зу Радянсь К()муністичн' ої П'артії кожно'го' ріотичнийобов'яз(ж І\ОГО Союзу. інте­ пника, КО.'1гос а, робітнwк тигазет, тисяч 20 Понад

!

єдність

шима

в

Українськ(}ї

(ТАРС).

процентів, по .~ico- .1О1В()Сті).

Приймається

.почала

Києві

снія

Води Сир-Дар'ї йдуть в пустиню

п()ря~ок

та КИ,Й

Широким фронтом Р,ОЗГОРI:lРОKOMiriї ся спорудження сто,кі,l()Метрово'го Він Чиїлі-Те.'lіКУЙСhКОГО KaHa.1JY.

Верховної денний сесії: 1. Вибори РСР п'ятО'м

сільсь-

поряду

питань

кого г(}аподарства, діячі науки і

дасть зм()гу обводнити біаьше ста пасовищ,

багаl'О-

ВИllа.саl'ИМУТЬСЯ

яких

на

лішіх

гектарів

тисяч

каРі!іку.1ЬСЬКИХ

отари

тисячні

овець колгоспі.в і раДГОlопіlВ Чиї­ Сир-Дар'їнськото та щиськО'Г<t

районів

РСР.

Казахської

(ТАРС).

Верхов-

тисяч

30

механізованих лаНОI\

денного.

Обираються 1\1андатна

кваДР·ltтно-гнізД(

тільки

її

ють

ко"ісія, вим шо~(tбо!оl.

За прикладо:м Q. Гіта.l0ва 11 і радянські постійні комісії УРСР -- закоах і радгоспах респубдіки К().1!Гоап а, бюджетн пода,вчих передбачень,

культури, партійні працівники.

про- C'fIВOpeHO 30 'Тисяч комплексних Десята го'дина ранку. В уря- в закордонних справах, по механізованих лан{)к. Гm'уючись сідьПП рту, тран~по і ~ті ДОВИХ ложах заимаю 'ГЬ місця ке .. мисло'во

освіті ~o битви за ви'со,кий ур()жай, по­ ~ рівни:ки Комуністичної партії іСЬКОМУ господарсl'ВУ, nIJ над 100 тисяч механіза'торів на ~ У{}ЯДу Української РСР товариші і культурі, по ox<tpoHi 3Jор<tв'я по опеціаЛhНИХ курсах і семінарах ~ А. І. Гайовий, М. С. Гречуха, і с()ціальн(}му за,бєзпеченI'Ю, досвід виро-

за.вер· Зооов'язуються до 25 і картопл шити п(}Садку ськоги м заЗИ' Ш\И ТРУ;ЙВН сили квітня запо- колгоспу «Ш.'JЯХ Ілдіча». Став

Комуністичрадянського

перша

нованри промисл(}вості і

вирnбничии

квітне'вий

квітня

металургії

га.1УЗЯХ промис-

Н, ~rтворрння ~'РЯДУ пер --' Українськсї РСР заrr(}внили деУ південних об,lастях Україопранці українського Гади Міністрів ~'PCГ. путати Срсія пеРРХОДИТh ДО РОЗГ.1ЯДУ ни поча.1И сіffl'И кукуруд<зу. Сі­ нар.оду, а так<tж чиеленні гості )­

не,ві Заклики партії робітничі

«Хай живе і міцніє неру- конати

25

5. Обрання Президії Сесійний зал Верховної Ра.~и ної Ради ПСР.

будівельного компроведені перші БЄ!сіди. Як і КО.'1еКТИВIІ мкомбінату 30раііпро бінату, Батьв{'юди ІЮ. мі:стах і селах ДОСТРQКОВО виються бов'яау Заклик: .;{,унає , ківЩltни

кварт'аль- .ріалів-на

У ·Byгi.lbНlH

дня

чорній

інших

мате- і деяких

народном ЩIОМИС.10IВOсті' будівеДЬНIІХ

рад

мирічку.

кожного сячі радіОТОЧ1}К принесли Пер- літенra і.в КО'МУ­ шотравнвві Заклики партії у веЩ!І\ОЇ армії б}'дівник мав знаком цим Під нізму. В, колеRТИ, трудовии к()жен а.гітато­ бесіда кожна. проWrи Сех. КОЖНУ POДlfHY трудящи промислових рів, вся підготовка д· о :ІІіжна­ ред Рtxбі'тнltків , трудів- Р()ДILОГО свята ТРУДJlЩИХ. Бrюварів мств підприє У відповідь на ПеРШО' травників сільськ()го r()Cfl ода рства ,

які працюють зараз на ланах,

Про-

л.ро' мислл-

в

праці

робоч(}го

про- .тості

гумовій

хі, мічнійі

4. Затвердження Указів І1редіозна програ'lіІ РОЗТІІРНУТОГО К11~'PCP. иуністичнnго ііудівництва на СР- зидії Верховної Ради

бійця

по

Мандатної УРСР. Ради )Ї , відкрилась в ВСРХОВНІ екликання. Сесі,я комісій их пості(m Обрання 2, знаменні дні великого патріотич­ Ради ПСР. ното піднесення, ВИ1\ликаного се­ Верховної ня зв' язку шко. зміцнен Про 3. всьоі як ред трудящих України, дальший РО3про і життям З ли історичнар()ду, го радянського IІН()(J;lНОЇ освіТІ! системи виток з'їзду ХХІ ми рішення ними КПРС, в яких накре' слена гран- в ~'PCP. Ради

до­

бробуту і культурного ріВня

ПJ}О- конано

Сесія Верховноі Ради Українськоі РСР

пішне виконання семирічки і - запорука дальшого піА- !

всіх

·:воля

се­

підприєм­

матеріального

9

р,оку вn­

1959

проценти .

103

мисл(}вості-на llпроцент'ів, по І промисловості,

викона.lа

господ·арсТ'Ва

перевиконання

на

-'-

на

центів, по паЛИlВні:й і енергети,ч- дуктивність

найважли- тів,

більшості

по

Промисл(}вість

кожним

вищення

і

віших видів ПРОДУlщії.

кожним ством і будовою, колгоспом і радгоспом! Ус­

увагою

С.1ухала !наша сім'я по радіо Першотравневі За:кликирід­ партії. В }!ОЇ Комуністичної них відбиті наші думи і праг­ нення,

і

мирічки

Руеанова

ль{), ровій ме-талургії

на

проценті'в.

лому

ПАРТІІ-В МАСИ!

Ан.дріМ Іваоович Солове! з

роху 3:бі.1ЬШИ.1ась: по чорній і ко- першому ква рта.lі

про-

зріс

вироБНИЦТ'ВЗ

в проыс,10восl'іi ііі

кваР1'ао10)! 1958 ності праці

пеРШИ~L

3

на 8 О'ро- в()сті ЗРОlсла п(}рі:вIІ'ЯНО 3 першим ооюЗ'Них ні,и Щ){)' М И'СЛ оо ()Сті усіх ПІюмисловіС'Ть нню і кварталом минумго року на 7 будува машино республік виконала кваjYГальний центів, по на 13 процсн- п,роцентів (при скороченні трива­ ШІан по валовій ПРОДУlщії в ці- металообробці -

коп.

15

а І но

105 процентів. Пtlрівняно ItВ8j)fалом 1958 'р(жу <JБСffГ

ЩИХ па,тії України та раItОИНt;LЇ Ради ,l,епутаті8 ТJlУ.l.Я області кої Київсь П'итници,

9 процен­ промис.l0в()сті 0вості -Пjюмис.1 легкій по т·ів, на 7 процентів, по харчовій пр\)ні} 13 nроценті. в. мис.lО'lІості ПР{}ДУКТИІІП,1ан підвище!fНЯ на

-

при продукції на 105 щюцентів. При управ.lіння статистичного ЦЬ~MY тІан І кварталу 'виконали ься, говорит Раді Міністрів СРСР пере'викона.'lИ ,веі раДНIlРl'ОСПИ. ПРОДу,ква,lОВОЇ ВИ1ІУСI\У що П.1ан ПО окремих галузях пр{)/,(исл0І в СРСР лромисловіеть ції ція пuрівняк~ар,талі 1959 року викона.'\а на вості валова продук,

ї Орган 6pQlilapC.. Koro районного комітету КомуніСтично

деревообробній

і

паперовіі1

!Валової вій,

план п() випуску

Центрального І ний

у повіДОQ'iленні

план.

~

М. М. Гурєєв, Н. Т. Кальченко. ТІ)ргівш І грnмаДСЬКО)IУ

харчу- вИ!вчають передо,вий

щування кукурудзи. (РАТАУ). д. С. Коротченко, Л. І. Найден, І ИЕНЮ. д{} ає приступ Рада а Верховн І. С. Сенін, ' ПіАГОРНИЙ, ~ М. В. соціалістичного ладу, д. Бубнов- OOrоворення третього пункту по­ М. кий, Щербиць В. В. ! А вmо.магісmраль у бу- на трудову вахту робітничий ! рука нових успіхів про зміцнення С. В. Чер- ря~ку денного о, Іващенк І. О. ський, ! ·рад:гос_ навколо Москви к<tлектив , княжищького Аівництві комуніЗму! ». ;:в'язку ШКО.1И а житт'ям ~ про ЧуЙков. І. В. , воненко ~ успішне за я тра;дицій- пу, який боретьс. Перше ТраВНЯ Почалось укладання бетону на lIаВід і'мені Ради СтаРійшин де- дальший розвиток системи ! увано~ солідар~ проведення комплексу весня' і

партії

ної

Hap!lAY

Ажерело

-

!

східн:ому 'півкільці апорудж щ'тат П. Ю. Шелест В.НОСІІТЬ про' родної nсвіти в ~' PCP. П" ЦL<JМУ навкодо М<tCJ(ВИ автомобіЛЬНО1 го : ,10ІІовіді три позицію дор,учити відкри'f'l'Я пер- пита.нню заС,lухані шляху. 110-кі.тометрова авто­ го сеї загаm,но ВІ' шої се,сії Верх(}вної Ради Украін- «Про переБУДО на

не СВЯТО міжнародн<>ї і переви­ ності трудящиХ, ,день бр&reJ)- 'них польових робіт цтва виробни графіка к.онання y~ix ів ського єднання робітник ицтва'. тваринн ·в п,РОllукті б.. ,()со ю ливішо країн. Наиваж

у який прохо-

дивістю часу,

до ПеРШОNl диrь підr0'Ю8ка Травня нинішнього року, ВlІк.1ЮЧНО висока політична і найширтру,дова акти,внїсть виклИRa шю( народних мас, на ХХІ

здіііснеНІІЯ

3аК.1ИКIl Понесе' мо в маси ЦК КПJJС ди 1 Травня 1959 'в цехах, Розгорнемо Р()КУ. бриrадах, ,танках, КО.lективах

НОМУ зстарійших

с()ціаб<Jиове 1'ВаРИННlІків рішеннями лЇ'С'Тичне змагання за перевизобов'язань, почаТКі)М к<tнання взятих

історичними

з'їзду

ської РСР п'ят"ог() скликання ()До редньої MiHVcTP іR- аре­

агітатори!

Товариші

партії,

грандіозних

ТРУДJlЩИЙ

нак- за 'Те, щоб кожен

подарунок Р<,С.1ень лар-тії на семирічку. приніс свій гідний ітчизні матері-В :,юбимій палко ~' CBOЄ~Y звернрнні ,10 народу ІІа

п~ ртіІІ заклшсаі:

«Трудящі Союзу!

! ; ,І.',.,

РаДЯНСIoКОrl

Боріться

за

1.11.11.11.11 •. 1•• ,.,I. ! I., ' . , I."еl l .I ' . "

чрrть

pa.~ieHнro

-

І. К.

Першотравня

ICриваточи

се~ію,

проголошує

ко­

трудящих

Црнтра.'lЬН[)ГО радянських .1юдеЙ на травневі Заклики ги При­ металур ї Са>МОВідда.ну 60Р()Тьбу за Д(}Сl'ро­ Комітету па Р'Гі щ­ труд()ву Видатну я. КООІе впк(}нання завдань семирі:ч­ дніпJ)O'В' ­ авильни сталепл зд(}були рем()гу плану.

HIJГO

Першоrра;внеВlfХ Закли­ ках Цеli1lPаJJЬНОГ() Комітету КПРС, - r.(JoООРИТЬ брпга\l1ИР скла.дальни!кїв !іИЇ'ВСЬКОf() заводу «ЧервониА ек>окаватор» тоо. Лук'яненУ

-

К{),

-

накреслено [lj}OO'·р,аму

60-

І'мовою ВеРХОВНі)Ї Ра;щ УКРАЇНськоі РСР депутата

ОПОРНИЙ ПУННТ ІНСТИТУТУ

навко.l0

ст,одиці

кі.'lомеТРИRід

16-22

центра міста. Шлях дасть 3МОГ}' рО'звантажити місто від транзит­ ІЮГ0

. Maricrpa.li

транспорту

На крутовій жодного

свіТ,10фора.

НІ. шосе

на

(РАТАУ).

ЗОВИКІІ

ріRНЯХ.

тут

зможуп,

швидкістю за

. РIЗIlИХ

над

24

мільйони

пудів

І 'ру-

рухаТltся

3

(ТА.РС).

годину.

ХМ~ЛЬ- ре'lООнструкції о~ремих На цукр()вих заводах ви- Кам'янець-П()ді.1ЬСЬК<ОМУ СJI закіНЧИВ НРЩЬКОЇ ооласті Вироблено

не-

l()о,-120 кі.l0метріа

Завершено сезон цукроваріння

рООничиИсезон.

НІ' буде

Шлях

- - ресіче за.1ізничні KO,liї і радіадь-

Сесія ПРОДОВІІ;УЄ ('RОЮ ро.бо'l'Y.

О. Є. Кор-

цехів. У будуєть-

по- ся один а наибільших в

о,бласті

цукру- цукровий аавод. ЩОДО'Ои він змо-

РIJ.ЗГUРНУ,lИСЯ роботи 11(1 <:>

же переробляти рів сировини.

25

тисяч центне(РАТА.У).

0------

інститу

фікації

з

сільськО'г()

функціями

господарства

машино-випробу­

вальної e'l'анції.

Gаводу Досвідченим механізаторам до­ Дніпр(}штровrького і давати iM~Hi Пе-тровського. 13 квіШff з ручено випрО'бовувати ОГОСПО­ сі.1ЬСЬК кожного КlВадратного мртра поду висновки про нову сної комплек ДJfЯ тон_ техніку дарську мартені .в nдержано по 10,23 зби­ і ання вирощув ації тонни м,('ханіз Н,64 ни мета,lУ, замі·сть

ки

за

н'ор,м<tю.

Це

ре.кардниЙ

зй(}м

рання

кукурудзи,

цукрових

бу­

на тонну пrре- ря.ків. Тут же для механізаторів рО'Гьби за КОlМунізм, сві'Г.'1е ,маи- сталі. Більш як використання Кіровоградської обдасті організо­ ник з пока' 6утоо всього ЛЮДСІ'Ва. Ми не пош- вищени , запланова­ вано постіЙ.н.о діючиИ C~MiHap по мартенів сті потужно завКО'ДУЄМО сил і енергії, щоб вивченню нової техніки . се'мирічки. д<Шня, постаВ.1ені партією, УСіпіш- ний на кінець

НО Пl"ретворити в життя.

І1РIІIIІI'I'ііїПIІ

«Пw ВШЦУ І,"вітр (.10поніДіІ'I

виріши.1И в Ек,скаваторники Тра'вня. В БРИГ АДІ ГІТАЛОВА Наближається Перше піоку. BO до Д()дarкO wrи ВИГОТОІв Тр,у~щі нашої Батьківщини го- квіші Тепер В тра;КТ<Jрній бригаді О, Гіта­ иЙних :ІІашин. 'l'уються гідн.о зустріти це всена­ плану п'ять зем.lер пункт • ОПОРНИЙ С11Ворено лова С()тн'ями тонн надпланової прородне свято. Першотравн('ві Зак­ науково- дослідного у країнського на ПершовіДjповідають дуюції партії тичної КомуВіс лики рідної ту механізації і е.1е,ктри­ запалюють

ІІРІІ

.к м,"'І" "с.т·ра ВІ{ЩО-І ОСВ" ""ступни РО1ку промову. OJa тов. Г. Г. ttiMeHHO). УРСР ТlI Потім сесія одноголосно обирав

1.11 . ' 1.".1, .1 1. 11 . 1І. І'.'

На .честь міжнародного свята

~'PCP

освіти

Білодід).

ити ме

т<раса

,1~пута т відстані в

зиrденту Академії наук УРСР, Ге­ 'І('віту» (ДIlI1t1ві;Іа ч ,технічну рою Соціалістичної Праді, aKa~e­ ~'l\раї!lеы\Jгоo ре~пубик начальн ~liKY О; В. Палладіну. .1iKaHcb~or(j упраR.1іння трудових Депутат О. В. Палладін, ві,д- резервів тов. д. Т. Іщенно),

за'сту:пника.ми Нійчуна тl ЙОГО ,оку першого Зіньківську, Т. Є. депутатів М. К. Лазуренна, М. С. Слободя­ .• ),.".' ,.' 1.1 1.1'.11.1 .1'.11.', нюка та К. Ф. Стародубова.

вмко-семирічки.

. " .',.".". ,I . ' I. ;

свята

lещтат

(ДОПОВ;;1ilЧ--

освіти»

(РАТАУ).

~PiТ!Y).

Москва весняна. кіІ"І

набережній.

Вид на !Іові ЖИТJlові оудинки ФОТО

Н.

на Фрунзе!іСЬ'

Грановського •

.


2.

СТАХАНІВЕЦЬ

~~~~ ~

~

~,.~~~,~~

В ГОСТЯХ У ПИСЬМЕННИКІВ

Комсомольці і комсомолки, радянська

молодь!

В чіт ь с Я

по-комуністичному!

ж ити і працювати Виробляйте в соБІ

Максим РИЛЬСЬКИЙ і Пав.'ІО Ти_ «Жовтень» т. Кnвбасинськ()го І .

1959

~~,g~~~~

року).

ЗнаЧIffЬ, скінчилась ГУJlЬНЯ. ХлопцІ. веселІ А нахмуренІ ... я: пром них Сомеия.

чина, Олександр Корнійчук і по- провеЛИЧЄlЗні :тіни, які сталися

!

і невтомними будівниками комунізму! (Іа ЗакликІв ЦК КПРС ДО І Травня

n'IITHMЦR, 17 квітня 1959 РОКУ.

кШнIlЙ Остап Вишня, МихаЙJIО в сеJIі за час після історичних Най,кращоі думки за.1ИШИ.1I1'СЯ Стельмах і Степан ОлШ,1lИК, рішень партії про круте підн.еМИ BCj про ВИСТУПИ 'п(}етів П. Во­ Юрій Збанацький і Платон Во- сення всіх гаl1рей ri:JbCbKOTO

р()нько та багато інших видатних цредстаВЮlJків украінськ()і радян'ськоі JIітераТУРIІ широко віД(імі на БР(іва.рщині не тіJIЬКИ взялася по Їх творах. Тисячі трудящих

~~#4~

Комсомольська група-ножак молоді

господа~ma; першої дояркип'ятитисячниці наШ(іГО району МарИ ПИJIЬТЯЙЗ русанівеькО'Го колгоспу tM. Сталіна, яка бореться у першому році семирічки за

ронька, М . Нагнибіди, А. Косма­ тенка,

Яl\і

великим

читали

свої

інтересом

вірШі,

3

вислухали

В. Кучера, що розпо.вів про ро­ боту н1l'Д новим твором, У якому

Від ліс()Цеху }t,з начній мірі заК(імсомольська група пока'зує двох дівчат з Б,Рf)варі~ лежить випуск .всієізав'Одської за 'ОjJIГанізацію соціа.'Іісl'ИЧНОГО району слухали іх виступи на мі- 6· тисяч кілограмів молока від Ціка.,вими д};мками про нові спо- ' ПРОДУlщіі. Тут виг,отовляють чор- змагання сеJ}ед молодих р()бітни- тин' гах і зборах, зус'Щ)ічалися з к{)жноі корови і блиск} че -В1IJКО­ нові заГОТОIВКИ

для холодильни- ків.

СТВ(іРИЛИ

комсом{)льськ()- нИ!ми на

сільських

і

J}аіі(іННИХ нув

ків, інкубаторів, меблів та інших молодіжну бригаду, яка бореться КОНфереІЩіях читачіВ,роосіJIЬКО- СОІМа

взяте · зоб, Qв'язання;

одного

-

Миколи

з на.Йстаріших

виробі·в. за право називати('я ко,муністич- рівських HapalДax, в стінах шкіл механізаторів БJ}игадира 11taK- КомсО'Мольці допоможуть ус- ною. Вона вик()нує змінні за,в- і кл,убів та під ча·с і>Оботи на 00- т(фної ·б.рШ'ади колгоспу «Жовпішно виконати поста.ВJIене перед дання на

цех,ом завдання, -заявив на збор·ах наш активkт Геннадій ' Лисенко. Необхідно тільки посиJIИТИ керівництво ними. Пр. опоную створити КОМСОМО.1ЬСЬКУ гру-

пр, оцентів і ціаJIістичних ланах.

130-140

виготовляє заготовки тіJIЬКИ відмінної я'кості. Нещодавно Олеitсандра Москальдя, якийочолюваlfl бригаду, призначено старшим lIIай(;тром

тень», тРУдівники ЯК1)ТО

МИНУJIоі суботи ч3')~лыfa TJ)Yпа пеJ}ед'Овиків сільського ІClСП'Одарства ' рай,олу .приїхала в гості до своіх друзів. Зал l\иївського будинку літерато.рів поруч З

пу. Ко.мітет піДтримав Через декілька днів

ц,еху. його 'замінила lpина Си- письменниками заловнили ма:йстініціативу . ліна. На комс.ОМОJIьціврівпяєть- ри ,виеоких вр(}жаів і передові ,відбулися ся весь КО:Іектив .цеху, який .60- тваринники, учасники кодективів

збори

цеху,

КОМСОМ' Оіlьців

28

на реться за те, ЩО{) до

квітня ху,щожньої саМ(ідіяльності.

яких одностайно обра:ІИ гр,упкам- jшк(}нати ч'отиримісячний вироб-

сорто'м кращу ВЩ)Qlбничницю Ма- НИЧии план.

рію БОJ>Oдавко, затвеРДИJIИ

план

М. Сульженко,

роботи, да.'lИ кожному ко'мс(}моolЬЦЮ доручення.

робітник. холодильників .

Завод

Вечір

і

неспіл­ двом теж lВJ}учені пер ех і дifii ман­

зустріч

40-річчя ЛКСМ~'.

Я похвалюся людьми. Славою вшир підперезаиі,

,оекретар

зустрічі

УЧііСНИКИ

ВИСJIухалирозповіді

се­

17

дати J)ай,к()му ЛКОМУ.

'Виве'ми

в

K0J1'I10'Ci!IЇB поле

талі

159760

РИ1В.

За

у

і

раwoепі,в

лерш(}му

квар­

т()нн місцевих доб­

рожн'Ї'всью}г(}

«Більшо-вик».

ко,мс()мольсько-мо'лодіжних

J(ОJleК1'иві:в

-

хе·д

Вони

си

з

рішенням бюро раЙКО'МУ

КОЖНQГО

колгоспу

б()рються за

40 центнерів зерна 400- 450 центнеJ}ів

кукурудзи і

зеJIеної ма-

ге,ктара .

СОМ(}ЛЬСЬКО-М'олодіжн, ому

ціям ко;и"ошівсс. Г(іГО.'ІіIВ і Тре­

!ву

які по'сіш{ пеJ)ше

санї:вськorо колгосlПУ ім . Сталіна,

місця;,

вручені перехідні мандати

переМ!ожця

с!ЩіалістичнОО'озМ!а­

гання.

Серед

де

молочно-то.ва'рноі

наДQЄНО

ферми

КОЖIflО-Ї

87,5

тонни на і

кожен гектар, ланки Ма. ріі Суш­

847 Ki.1J{)'fJ}a IMiB

молока від ко­

рови.

Н. ХОМИЧ,

ко і Ніни Хан з цього ж КОJI,I\О'с,пу ШJ

-

56

і

інструктор

тонн. Пе, ршим

60

райкому

ЛКСМУ.

Вінницька

область.

Агітколек,

вік. Тепер всю агітаційно,масову роботу перенесено безпосередньо польові

табори ,

де

арriлі

трудяться

«Більшовик».

На фото: агітатори -вчитель_ ки місцевої ш~ми А. І. Бодяи (зліва) і М. Г. Титаренко випус,

П()здор' ов.1ЯЄМО, бажаємо УС-І І все ж, відверто rKaij;Y, Ji соп.іхі,в, ЦИМИ .с.l0вами ЗУСТ- І бою не задово~.е.ниЙ. НІ) ('Г1В я

кають оперативний листок в ріль,

ІНЛ\{·

----..... ....-...--......-а Моє flaJ}Ti~H~ доручення . пров()дити б:r.IДИ на десят~аЩI. Пр,?Води_в я ІХ ~_гулярно шд ~ac ВИООРЧОl кампани до Рад. Дооре

коли

повер- , ще

нувся з бюро .раЙкому КП ~'Kpaї-

активним

ошцем

за

ВНl\о,!ан­

ня партійних рішень.

ни, яке затвердило рішення парСкажу ІІ.ро участь в щр.тіЙних тійних зборів цро прийняття ме- зборах. Часто в роз'їздах, і тому не у ЧJIе:ш КПРС.

не

Вітали чл'ени партійного

бюро,

завжди

іІ:ї.1Ь,

на

наше

них

а також тт. Кисі:JЬ М. та СТУ- ЩJаКТИКУ6 бесід пак М., щ() реко мендува.1И у пар- що були відсутні тію .

Р(і:mовїдає

... Виїжджаючи

пам'маю

про

в рейс,

ЇМ

На

UYDal('.

партійt!('

БJJРО

не

з КО:llуніста. ми, ю. зuорах, не

про

прийняті

рі-

яка ПОКJIадена на мене за зб.ереження машини і ()воєчаUIУ доста.вку вантажів. І коли завдання правління артіді ПИКJнане в строк (а так завжди), ,вважаю, що на ділі ВИКОНУЮ один з обо' в'я.з.ків комуніста. даю, слід обов'язково.

прикладом Недостатня; aKTHBHicrb на пардоломага.ТИ,тіііних ",борах, на. мій ПОГЛIFД, ще

КтіУ це потр~бно,

poOOri.

ст,рівся,

скажемо,

3

3У· й тому, що на

трудnоЩа'Ми зауважень

ряд

бригаді

N2

концерт.

Брова'J}чаНJК8

гумореску Степана Одійника « По­ р()ся»

і уривок

з «БJIа-ГО'СJщвіть

також

A.,~BCbKi

арти'СТИ

... Міцні рукопотисканн<Я. Палкі, найщиріші побажаННJI. - До lПооачелня, дорогі друзі письменники! Бажаємо найкращих успіхів у вашій творч~й пра­ ці на благо на,р;оду!

-

До побачення, дорогі друзі ланів!

ТР}'дівники с(щіаліlСТИЧНИХ

Хwй з кожни,м днем всебіJIьше і більше зр~стають лави передови­ ків семирічки!

До нових, радісних з},стрічей!

В. Нозловська,

-

член КПРс.

сі.'ІЬ­

т. Шевченко,

p.o:moBiB

про

на.приклц,

блarоустрій

сеJI&,

ренм в життя рішень ХХІ з'їз­ ри, Я;К-ТО пр.оведениЙ був у Боо­

Присутні обмінялися досвіДОІІІ рОООТИ. fолова Рудня;нськоі сіJIЬ-

-:-1

відбувалися

Г. П'ТРОВ, депутат

Ради.

і. ·аН:u~:л~z~й~і~~Мu І І ЯК ВИНИКЛА "ПАСХА" І--

І

І В ЧОМУ П ШКІДЛИВІСТЬ? РеЛіГі_ЙНі люди гадаЮ'l'b,-Ї в І но:

ЦЬОІІ(у ІХ На:ІІІ(}леГJIИ'ВО neJ}eKOну ють церковні проповілники,ніби святкуваIfНЯ «пасхи» ветаНОВJIене хри'стиянами в пам'ять

у

вигадана,

3араз.

сільської

с. Жердова.

попавши

МlфІчна

J

oc<t

б

а,

.

ВІН

.

НІ-

11\

землю,

воно

наче вмирає, а проростаючи -. «воокресає» і дає люд<JtМ ХJIіб. Поді-бно Щ{) цих сил приJЮди, D гадали в давнину, вмирали й 60-

чи поган(} прох(}ди~и вони пр~ страждання, мученицьку ги, щоб потім сказати не. можу. НІХТО З члеНІВ смерть і В(іСltресенпя Ісуса Хрис- для людей. бюр{), ДОСВІдчених aTiTal'O'J}iB на та. НаСПJ\авДl' ж. Іс"'с ХРИC'roCних не був.

щомісяця.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• а •• '.

І.

т. п

як вчаться

діти і об·ожували

..? і>.

«воскреснути;)

Ще за тисячу двіеті ]ЮRШ дО

_

.. -

виступаючих

не

реа­

нання попереднього рішення.

сили природи,

П. КОРНУС, член КПРС. Колгосп ім. І·го Травня, с. Мокрець.

від оога ПРИJ}{)ДИ Aтт~ca, якого ніби-

ЯКИХ залежав урожай, і насампе- то 1'аІКож народила неН()Р(ічна · ді-

Так, на м.ою думку , H~ повинно ре'Д ' С'Dнцета рослини.

КРИПІЧНИХ бути.

Шофер Леонід ОТІЮХ пора- гують, Роідко к{}лина чеРГDВИХ див, показав, як і що с.'Іід Щ)()- ,зб()рах допо.відають про 1IIfKQ-

бити.

ничій

'!'еібе вдО'Ма,

Прагну ОС' (ібистим впливати на інших,

в

керує

Немир(}вич,

фактично ~РИПИНИВ ро- коли не iCHV'Ba'B. появи ХРИСТИЯНСЬКОl реШГl1 в • . стародwвнwму с,віті був поширеТРі;п.'ІЯЄТhСЯ й Tal>": !l[IО збори боту на деся·тихаТЦІ. Про.те пар«Пасха», як і інші свята ний культ фіні'КLli:ськ'о'го бога ді3НdЩСЬ в день ї :\ проведення. тійне бюро і не питає про викопаРТІІІНОГО доручення. ХРИlстиянської релігії, в Dерероб-~д{)нkа. Цей бот ні6ит() народив­ Не було такого, щоб ;)апро('или lІання виступити в дООатах. П,равда, Ніхто, .в Т{)МУ числі і ~KOMeH- кою весняних свят і обря;дів на- ся віlД неПОJ}{)ЧНОЇ дІви Міl)РИ не спитають: «Н.к ти родів стародавньorо Сходу, особ- (Марії); затинув він ві'д рани, робити це я пО'винеч і без нага­ дуючі, працюєш, підвищуеш JIИВО ва.вілонян, єгиптян, іудеїв. заподіяної кабаном, а поті,1ІІ ВОСдува.дь . Але пог(}ОО·рит'{ ііа таКі' живеш, тему з молодим KO~Y!IЇeTO'М, Гіі- свій теоретичний рівень, що в 3аЙlмаючись зе'млеробство'м, вони крес. У Малій Азіі іенував кулЬ1'

3авжди шення.

ві;щІовіда.lьпість,

якою

Іван

Рая НКИJ~юва M~iiCTepHO ,виконала

тив села Клем6івка Ямпільського ду ЮПРС, ВИК~НанНЯ наказу ви­ рику, району налічує близько 80 чоло­ боРЦів.

в

т АК НЕ ПОВИННО БУТИ това,РИШI,

іючався

поет

т. Цуп І. lюзп{)Вів про права і пу. о{)ов'я;зки депутатів, іх завдання Присутні виеловили пооажан­ у ооротьбі за успішне пеРетво­ ня, ЩОО такогО' хара,ктерусеміна·

КМГОСПНИКІІ

мене

МОЛ(іДИЙ

ських Рад: Жердова, 3wворичі, рreгортання сп,ортивно-ї рОО~ти. Боорmt, Рудня Мокре.ць. 3а- перші х.роки діЯJIьнО'СТі сільради стуnник голови райвlПtоmroму у 'ЗВ'Я;ЗКУ з орган131Щією pa.дroc­

ім. к,трова, ланк'а КОМУНЇСТИ'fноі праці Оль­ гаєнК(} .з юолгоооу ги Тищенко (колгосп« Червона с. Погреби, які наДОЇJIИ по 1003

по

районн' ої ка-

кий та М. Богуцький.

Правлять умІло машинами, Друзі хороші мої. ВиАдуть до кузиі і молотом В.ltарять розбудять село. І(ажуть: «Не хлопці, а золото­ Раиіше таких не було •. Тільки ж деиьками хорошими ХлопцІ ідуть в моряки. Буде гоАдатися кльошами Вулиця десь на святки. Стопчуть траву за березами ... Ох, і гуляють У иас! Тільки за дальиlми плесами

кущовий семінар депутатів

маНlДати ДOUlРКИ-1ком'сомоmш: Ва­ вИJСО'КИЙ ВJ}ожай КУ'К'УРУДЗИ, най­ силина Кваша з КОJIГОСПУ імен.і більше доб'рив вивезла на ПJIОЩУ Сталіна , с. РусаИtв, Галина Бу­

-

Виступом наш()ї пеJIИ ООнду.ристів,

РаЙви. конк(}м нещодавн~ провів ради

Jl(}діжних лан(}к, що борються :за

У,краіна»)

поетів-са­

Семінар депутатів сільрад

корови

кіл~гра. мІОв. Одержали

675

КОJIГОСПНОЇ

П. &олесник, О. Пархоменко, В . .дукле,р" О. Сова, Л. 'fтyбельсь­

Рlвиа дорога обшииеиа В поле біжить крізь гаї.

ру­

по 709 кілоіГРа.м.ів 1tюлока, літ­ осі, вськorо ім. Калініна, що одер­ жав по

14

від

життя

творчість

колекти­

бухів,

і ~pyгe

про

тириків подіJIИВСЯ С. ОJIійник .

пили

Тут проживаюгь СОІІІИ.

Лине розкотистиА бас. Вуса підкрутять прокурені

ПерехіІдні мандати І&ручені КОМ-

ЛКСМУ к()мсо,мольським організа­

~;;~ Вд:б~~:~1 Н:елТ1ЛИТЬСА, СтlАте ж, гаї ви (іерезЯиі!

парторганізаціі

моло.ді,

баібі Парасці скоропостижно вмер_ земляку знатного механі!3ат{)ра ти» Нечуя-Ле.вицького. ПоказаJIИ мол()дому поету. Він читає свій своі досягнення учні Требухів­ вірш: ськоі М:УЗИ'іНОЇ школи Ніна і &Н·'itЧUА. Сомова ВУЛИUА, .1 ~;:;.r: .,r"'{h'!tи. В кон'церті ви.сту­ Та, що коліном лягла.

J}a-

Вfдзна,че­ кретаря J}аЙ'кому партії т. Остап­ ся со.ціалістичне змагання за ~o­ ні успіхи ланок Ольги ' Ka.~H і цЯ М. про перооективи розвитк}' з кн:яжицькW', о I}aИОНУ У 1959-1965 . рр . ; го­ строкове аді, Й 1 снення завдань пе' р­ Галини lвашк, о требухівськ'(}го КО.1ГОООУ шото J}()KY семир· ічки, достойну J}адгоспу ім. Щор,са, Євдокіі Ме- лови комім'омді району розгортаєть­

в рік збирають висо.кі в,рожаі 3ернових, ,овочів, ка,р-т()плі. Після довготривалих оплесків слово на'да€ТЬСЯ знов Сомові, знов Миколі, але на цей раз

йонузаступни,к ГОJIОВИ праВJIіння Спілки письменників У KJ}ai -

Юрій Збанацький. З ' вели· кою увагою

Перші перехідні мандати кО'м~омольці, в

письменник

тав їх ос.06і всіх ТРУЛЯЩІІХ

ни,

Серед

віЩtрив

Іван ЦЮІІа. Гаряче вітав гостей

з року

стереження з

Стар{)/давні

JIЮДИ

думали,

ва. Він теж умер, а поті,м чудом що воскрес.

коли с>онце перестає гріти, воно У старDда'вньООо!У ЄгИ'Пті бу.в вмирає, а разом з ним вмирає і поши,репий культ бота Озіріса, вся рослиннkть. Напровесні сон- Навеісні, перед польовими ~oце «ВОСКР.Є'сає». Так само і оор- тами, ста.родавні єгиптяни влаш-


П'ятниця,

квітня

17

1959

~~DIКA ПО~;.,

! ,

3а поданням парriйних оprанізщій і правліННЯ колгоспу,

дИ]ІЄЩії та профспіJllltоltої організації радг(}спу

заносятьсЯ

,.11.1'.'1•••• ,'.11.:.• ,••• 1.'1.' 1. ". '1 .,1. 1,.11.1,.

Працlвнl{КИ

!

на. Д(}шку пошани: Комуніст, тракт(}рист Григорій Павлович Кушка і маши­

12

весняну сlвбу

нормі

гектар сіють за зміну по

31

35-40

гектарів ;l ЮПИНУ.

12

гектарів ЩОДНЯ на саджалку

Сіючи овочеві КУJІЬТУРИ, город- Базир 'га інші, що бі.1Я саджалня БРИігада.

т,ре'l'ЬОГО

ВІДДІЛРННЯ КИ, працювали позмінно,

швидко

року,

радгоспу

садку,

-

вирішили

вів сщцильний

і

машиніст

liушка ви- Микола Крук. Механізатори зма­ Біля сад- гаються за. те, щобзarкінчити цю

жалки ста.в машиніст Ященко.

«ДТ -54»,

тр,акторі

arperaT.

Бе~ ~aCTOCYBaHHH

A.~

дwрива

З

робочий

розрах)

У

' нку З

к.ачанами

Галина

П. ОпОЙКа,

економіст·плановик радгоспу.

90

гектара.х.

:

І

бов'язалися

одержати

центнері'в зе.рн& ва.

по

120

Г.Р'Унт,

качанами

40

неру

культиватори

солі,

пустили

у двасдіди.

150

Так

гектарів грунту.

рацію протягом одного- д.вох днів.

СМОЛ.()-

• • • • • • • • ііі ~ • • • • • • • • • • • • • • • • ІІІ ••••••••••• 1

тову·вали

с'вято

с.

СемипOJJ1<И.

коди

бі.1Jьше прorрієть.ся

грунт.

••••••••••••••••••••• ' •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.1 . . . . . . . . . 'І . . . . . . . . . . . . . " ••••••••••

«,воскрееен.ня» новлені такі обряди, як (}свячен- пів і нам звелі·в»,

ЗоБOlВ'яза.ВШИСЬ зіб,рати п.Q

DоJdриостї.

Зара.з на парника.хцент,рального ВІДДІлення радгоепу ви­

с. В"Днмеpt<з. Н а

з нім к у:

лаНl<а

Г.

пзрниках.

рейська «пасха» (<<пейсах»): ад- ХРИСТа вона не зв·язана.

же перші общини християн з'я-

Al(Tb

ва.с,

ПРОСТИМО»,

В ЧОМУ Ж полягає шкідливість з амвонів усіх церков

лунає

під час

ВИДИСЯ середевреів, і тому вони цього релітійног(} свята? с,вятку.вання «пасхи». оправляли головним чином євПід ча.с «пасхи» церк()вні проШкідливість цих пponОВlдеи реliеькіc.Jжта, в Т(}му числі Й п(}відники .розповідають віруючим ()Чооидна. Вани вщвертають nю«пасху». фантастичну легенду про муче- дей праці від боротьби за краХРlІІстиянська

«пасха»

виник- НИЦЬ'КУ

смерть

Особливу

увагу

за.

ро­

звернемо

на

те, щоб вийшли 'правильні квад­

Сп.равді, віруючим к3ж'УТЬ, І веДЛИВ1}сті.

.

і

і

РАДГОСПІВ

На. урочищі «Комунівська» за­ кінчено сівбу кормового люпину.

рати. Адже від ць(}го залежати­ Змагаючись міжсооою, тракто­ успіх в .ООробітку OOC1ВlВ. ри~и І. П",рхомєнхо та І. Скуль­

'ме

Не C~Hiвa.6MOCЬ

-

квадрати бу­ біда щодня сіяли

с. РусаНів .

"11'11" ••1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

по

35-40

31.

гектарів при lЮ,рмі

На «ЛіснЇrЙ» та. «Козиний ріг» 38,вершено пі""отовку грунту під

буряки та карroплю. Ланки Т. Кравчj'К і Т. Обеpreменко пер­ шимипосадИJІИ

бульбами

яровизованими

гектари.

3

в змаганні

бригада

Папе ред у М

1, яку ОЧOilЮ6 О. Костенко. Вона поса.ди­ .'Іа картопдю на 15г· екта.рах.

К. 6/nIНKO,

аа

колгоспник

в заrроб­

артілі

ім.

І<алініна.

с. Літкк. ІІІ

ІІІ

ІІІ

В. Судима М. fцрепко, що працюють на на землі, він будує комунізм, на тра, К l'орах «ДТ-54», посіяли на ·nра.порі якого написано: «ві .. кожоого - за здіб.носl'ЯМИ, кож­ зе.рно 11 О і на СИЛОС та зедений Horмy по по-гре6ах». Релігійні корм 108 Г~KTa.piB кормового лю­ свята, і З0крема «па.сха», Bi;t- пину. Сіооа щюдовжувться. А. Конottчук, ривають вірую'lИХ ЛЮАей наШitї бригадир трактор,ної кра.їни від їх вирООничих ещ>aJI. бригадн. ТривалиЯ піст пере.ц «па.схою» I<O.rJrocn ім. Ватутіна, і надмірне вживання їжі та

івО<Щресення ще жи.ття, обіцяючи їм «рай» у спи.РТJfИХ напоїв

Py~i святку,вати «пасху» почади що са'м б(}f н~бит() зазнав ~ш-

і

ОСТАННІ ВІСТІ

3 КОЛГОСПІВ І

під час свята

ла в резудьтаті злиття cтapoGB- Христа.. Ця леге. нда надзвичайно загром(}му світі, гасять їх ПlIіО- Hepiд'lt() пр-изводять до захв(}рюренськоі «пасхи» З «пасхМlИ» вигідна експлуата.торським кла- тест проти соціальної неспра- вань, нещасних випадкі, в і а.ва-

язичеських релігій. У Київеькіli сам.

розсаду в

. . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . .

всещю- го CBi'l'Y насправді не існує. Ра­

-

6орсук перевіряє

Фото і тексг І. Лебедииця.

мер.l0ГО бога. Потім жерці оголо- обряди уві'Йшли 'в святку,вання щення, ві~моои відбцротьби, го- .ЦЯнськиЙ .народ зайнятиli ство­ шували, що Озіріс «воскрес», і ХРИСТИ:RНСЬКОЇ «пасхи» і збе;рег- ворять про необхідність кла'СQlВО- ренням С'пра,вді щаСШRl0J10 життя

починалася ЗМ'альна ,ра1ді,сть. дися до наш()го часу. Така дійс- ro миру між ек.сплуата'f\Ораки Великий вплив на виникнення на суть цьог() свята. Як ба.чим() , і експлуато·ваними. «Обіймемо хриетиянсько'Ї «пасхи» м·ала єв- ні з яким «воскресеннJПI» Ісуса один ОДН'О1'О і ТИХ, хто ненави-

центнерів овочів з ге,к­

рощувтьСІІІ розса.да середиы)ї ка.пусти і ПОllі'Дl>рів. Через де· кілька. днів іх П~ЧIfYТЬ виса.щжувати у ,відкритий грунт.

Озіріса, Пе.ред ЦІПІ ВОНа ПOC'1'И1Пl. ня пасок з тіста або ,сиру, фарбу- релігія віруючик. По-пи вчать Іх ному світі. Але ЦЬО1'О вШ'адано­

молились. ОПJl&1Wвали свого по- ваННЯ яєць, водосвяття '00ЩО. ці СМIфeJПII.

160

ри.

г(}ворить !4СПравжньоro жи'I'l'я)

-

і

та.ра, ropo}.\Wl бриra.да., яку оч()лює Г. fарбуза., першою 3 5 бригад раЮ'ОСпу посцила ,ранню капусту, яка прижилася і росте, своєча.сно посіJlла моркву, цибулю та інші КУЛЬТУ­

ДУТЬ, адже ми црооодили заНЯТ­ Х:ОРМОО}' базу, вик. Тут відвели Д.1Я цьоrо зяб, До сівбику<Куру~и готові. тя по цій справі. JlORЛадемо для ~неели по 15-18 тонн міще.вих Прwчіпне знаря]tдя і машини, 38,всіх сил, щоб вр.оДИла куку,рудзз грома'дськ(}ї худоби, , вперше цьо­ ~обрив і приорали. Потім ЗJ)O' били кріплені за нами, ,високо.яЮен() стеіблиста і качаниста. го року виріШИШI посіяти 20 nередп(}сівну КУ:Іьтивацію У два BiApeMOHroBaHi і відрегуль()вані. Ю. СОnOl8А, слІди. гектарів 'цукрових буряків. Кон­ 3імн,ою працюватиме машиністом ланковий по комплексній Так сіють цукрові БУРЯКIJ і в диційне насін' ня придбали на Петро ЮРченко, а з Іваном Мар­ меха·нізацjї- внрощеиня ку· інших брШ'а~ах. всю площу. куцею Гриr&рій Костюк. Сів­ курудзн. В. Якнюнас, Першою fЮ добре підго'ООвле­ директор радгоспу. бу почнем(} через декілька днів, І<олгосп ім. Сталіна, номугрунту посілла 5 гектарів

е.

і

вже вксаАЖУвала. розсаду на (}ВО1fевих шrанта.ці:ях.

зміцнити

оч(}лm

і і

Ja

шкО'дити жодн~ї рослини. Через півгодини l'оро:дня брШ'ада

МОЛОЧRО-ВООКОВО'Ї

калійн-ої

і

'пере~іі~:; з~:~: ~:ре~::~о~{l:Т:::~и ТИМ, щоб не по- І

f

гекта.рах

праці . Попередник - ка})11ОПЛИще, де було 'Внесено по 30-35 т(}нн ТОрфО-ГН()ЙОВmc компО'стів на гекта.р. Всю площу в.осени глиооко виор-али на зJll6, а. ниніm­ НЬОЇ весни упе,рші дні ви~оду в

СЬQЩЦlІj будемо висадж)"В;і ти Itanycтy у відкритий сказада вона робіl'НIЩЯМ Надії Лебединець і Ана-

-

і стасіі ГрИlКУН. - Треба ,вибрати з рам розсаду ранньої і

гектарів цівї культури. Зо­

250

Лa.щt(}ва Гадина Борсук ПРИЙШ.1а QДНОЮ з перших на

парнИRИ.

уріз.номанітиlГИ радіон

яку

11

бірнібульби загорнені у пухкий грунт на

На решті площі зwбимо культи­

Сіємо цукрові буряки

бригада,

• .;.

плооці і під тракторні плyrи. До­

підготовили

Щоб

" : ~ " .I

садіння кар-топлі. Ca~o

МОЛОЧНО ·воскової догляді за аею уникнути ручної

ЛООj'К та Іван· Безсмертний, ро- ко, якісно.

більш

•• ·,. ,

вр-учну лопатами по ,маркіJ}Qваній

лі'й Сидоренко і їзд~ві Тих(}н П1)- залися провести цю робоl'У IUВИД- ри суперфОсфа.ту та по 1 цент­ 1\

I.!

КОЛГОСlI наш переключИІВ веі си­

'І'ОШІЯ ,добірна, 11 бе'зпере:бійно Марко Бази)}, машиніСТn'l буде поле закрили вологу. Поті,!о( внес­ Цю роботу п,роведемо доставляли у поле шофер Панте- його син Микола. ВОНІ! ЗО(IОВ'я- ли на. lК(}ж,ен гекта.р по 2 центне­ бочих днів. "'узьмик,

1 Т{і.а'НI 1959 року).

3а.вершивши сі.ООу ранніх ярих

ГОР(JIдній бригаді 3авершена з

по 1 центнеру на гектар. 3а світ- СТИГ.'IОСl'і. ГРУНТ закуш..тивова.но. :ІОВИЙ день саДИШI бідьше 121 Тут на к(}жен гею'ар ВІ/С'ерно по гектарів. 4 центнери калійних !,Jін:)ральВисока проду.ктивність агрега- них добрив. Буде також проведеТУ запорука правильної ор- на передпосівна кудьтивація. ганізації, розстановки сид. КарСіятиме кукуруд'зу траl\'ГОРИСТ

МаРІ'я бl'тнU1J'\' ......

....

зернових і 3е'l}НоБОQ(}ВИХ культур,

пальним і водою, механізатори ТО<МУ .:ислі 25 .гeKT'api~ на зrрно І Взявшись вир(}щувати КУКУ-І 38, 4 робочі дні посадили картоп- ПОВНОІ СТИГЛОСТІ. 30бов язаШIЯ - py~y своїми силами, механізато­ лю на ділянці в 50 гектарів: ра- ~держати по 40 ~еilтР.ерш .. зерна ри все роблять для того, щоб 30М З бульба.~1И в гнізда.внесено 1 по 300 цeHTHeprв зелеНОl маси заОО,зпечити високии УJЮжа"й, В •

КfIltС

ручної праu;і

час, до мінімуму Зlвівши простої :rакож Іпідго-товка до сівби куку- стиглості з тектар-а на. останній трактора «ДТ-54» на заправку рудзи, якої буде 60 гeKT~piB, у площі.

ишеральНl

UK

Напуота прижилася і росте

Михайло рооооту за 10-12 робочих .!lнів. і п,о 350 центне,рів зеленої маси

Ущільнивши

високого врожаю всіх

••"tr'<WI"'".I~I""'."""I

успіх Трarвня,

брю адир Олєшко, який працює на іншому

і агр(}ном.

,КомунїС'г Гриrо.Рій

проведемо

0.'1- засилали бу.lьбив машину.

н(}часно f(}TYBaJa грунт для са- Свій діння карт;оплі. 3а два -гри дні Першому

овочеводів

' є ііі О С JI

Успішно

!.,.. 1'.'1.11.1 ;.1 '.".І'.ІІ 1.lr.11. I I.H.1",,"~I"II.1

Попереду ще більш важлива. сівба кукурудзи. За ПРИСВЯЧУЄМО роб()та -- говорить при.кладом тра..кторної бршади двічі Героя С(Щіалістичн()ї Праці РОООl'а була закінчена, і механі- 'l'р-аморист Гр,иг(}рій Кушка. затори перейшли працювати на 3араз агрегат на полях трак- Олександра Гіталова у Вао СТВо­ по К()МШІedtсній інше поле. торн(}-рільничої ' бригаДИ. Тут та- ·рено дві ланки - 3автра зранку ll(}чнемо по- кож садять каРТОШІЮ Олександр меха'НFзації, за якими за.кріплено великодиме.рського

доб

(Іе a,,!:(JtJtkij

ю! на

По

1959

господарства!

сіnьськоrосподарських культур!

!'ек 'гарів ка.ртоплі, набага.то перевИ'конуючи норму.

Трактористи Іван МИКОJlаііович Пархоменко та Іван Васи­ Jlьович СКУJII.іАа з ,К'олгоспу ім. Ка.лініна, с. Лі'l1КИ, які ЛІт

сільського

!

ніст Михайло Михайлович ЯЩ"НКО, які на третьому відді.1Jенні вели.кодимерського радгоспу 38, С'вітло.виЙ день садять п()

!

с ТАХАНUє.ць

року.

Трактористи

с.

Пухівка.

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Дооре ,працюють на підr~1'ОВці

рій на· виробництві, ДО I1J)OI'YJliв.\ грунту під кС!.Рronлю

В нашій країні немає екCIlЛУ- Все

це

за.ВД&G

велИilt1}Ї

шкоди БРИГ&Jді 'ГР'актористи

в

третій

В.

к"mкун

в Х столітті. 3 поя,вою XP-НІСтиян- них мук, СТРaJЮДaJI і бувр03ll'я- aTaTop-ЇrB і е&<mлуатова1JИX, пред- народному гооподарству. та О. Іваницькю'і. Вони щозміни ства на Русі «пасха» злилася з тий на хресті. Проте, витерпів- ставники цер.~ви займаmь л(}3Т радянеЬ1ШХ люд~й е сооі виорюють 1Іа 2,5-3 гектари мkце1lИМИ СЛ1).в'янськими святами. ши все, він переміг і ,обіцяв yci~, ЯJIЬНУ позицію У відношенні до світлі т.руд{)ві с.вята, які вони більше норми. Ланки К. Куліш,

Сл(}в'яни в той період поклоня- хто піде ,1ЖЯ

духа'м,

приносячи їм

ПfМ самим

шляхом, деlJlЖавног(} ладу.: Але, звича.ЙІЮ, І від,значаюrь

широко й радісно. Г, СуШltо, М. Осьмак са'дять тут

У « царство небесне». Отже, і ТРУ- С)'ть р· Рдігії від цього не змінює- Релігійні Сjвята, що яв.1ЯЮТЬ со- картOlJIЛЮ,

жертву продукти свого господар- дящі люди, яким так тяжк(} жи- ТЬСЯ, а шкідливість релігійних І бою за.лишки стаР(}давніхзабобоcwa: х.'1їб, масл(}, сир і яйця, веться В ек'оплуататорськ(}!оІУ сві- святне 3!dеншувться. ІНіВ, Їм це П<Yl'рібні. пофа.рбо.ва.ні ItWв'ю. На честь ті,ПО'ВИІШі 'в усьоху На(Шд')'ІВаРелігія розглядає зеuе ісаувесняних свя'І' у них були &ста- ти Ісуса Христа. «Христос тер_ вання :rюдини Я'к підто'l'ОВКУ ДО

Л. ДрУЯН08, кандидат фіЛОСОфС.і>I\ИХ наук.

О. Строкач, колгоспннк

«Червона

с.

Гоголів.

а,ртілі

Україна»,


4

СТАХАНОВЕЦЬ

П'ятниця,

слово ПРО синичку що

Дійовий засіб боротьби 8 шкідниками в оаду

великого

Та,

ляє

на

ЖІШІПЬСІІ.

жаль.

мало

належний

пташки,

звати

яку

хто

інтерес

по

прояв·

По

ціеї

моЖна

на­

трудівницею,

са­

IІроШУ

садовою

згадати

вІд природи,

слова

Івана

Володи.

ВІн

говорив:

Мічуріна.

«Ми не можемо 'І екати

Любить сtlннчка жити в садах. ие , ,lI.apMi. Сади її принаджу· ють різноманітними шкідниками, вона

буде

dченого

мировича

'сі

яки~'и

до речі

у

IItИ;~ОСfей

В111ТИ їХ У неТ...:.

І

збереженню її під час лютих мо-

! ти.сь

розів. Їх треба на зиму забирати до хати, устаткувати для них до

речі,

та~иА

факт.

іІІтнlІІ

пожирає

взимку у хаті, а навесиі випустив ,І ШИ:lОея де'!ІІОНС ГРУВClНН.я їх на ВОЛIO. На кожнfА з них зро- ! і ф~.lьмів.

них

-

шкідників

рогів

РЯСНОІ'О

Увесь

час

різ­

заклятих

IІl)Ожаю

вона

во­

ca;J,a".

в

знаходиться

иа

деревах, на зеМJIЮ майже не сідає. Важко навіть підра'ува1 и, скільки разів на деilЬ вона ста­ ранно

перевіряє

дерево,

кожну

кожне

гілочку, де

яблука чи rpY1Ui. плодожерку або шкідника. Багато биться, під

у

висять

ВІІІ~УКУЮЧИ там ЯКОГОСЬ іншого

нас

щоб

плодрве

зроБЛ('IЮ

і

збіЛhШИМ!Сh

квітучими

садами

ро­

площа

у

КО.1гос­

пах, радгоспах та на садибах трудящих. Ще бі.~ЬUlе буде зроб­ лено протягом семирj~ки. Слід у зв'язку з цим 110думати і над тим

щоб

повсю;~,ю

У

наших

се­

БІІв помітку фарбою. ці синиці

синичок

.

ста.Ц10Н'арниЙ

BrTaHOB.leH()

Продержав

безJtiч

кілька

І

l іІ

лі,

жили в моєму садку, І

вивели

там

пташенят.

синички.

Повинен,

проте,

сказати,

що

СИНИЧDК у наших місцях мало. Особливо багато їх

власних

факт з І тр, ЩО при.бу.lИ

спостережень.

Коли

навіть

і

іноді

доходять

сів,

багат6

до

синиць

граду­

:35

ц.

р.),

в

якому

вона

писала

про те, шо треба обладнати пош­

там

плодожерку .

ДЛI!

більшої точності скажу: синичка шкіднк~ів,

за . винятком

Зараз весна,синичка шукає захисне місце, де б звити собі гнІздечко. Учням треба допомог­

тов.

Какун К. повідомив, що лист об­ говорено

на з а.с.ідан ні

Директора

зина

виконкому .

господарського

мага­

зобов'язано скласти. договір

з заводом холодильників і пром­ артіллю «Лозодрев» на виготов­

лення

с"риньок,

продажу

для

щоб мати ЇХ у

населення.

ках ящечки за зразком

Чому я раджу розпочати

роботу

деревще:м,

поливаЄ,

ні

дві

зими

були

дуже

'11

теплІ.

Від цього

рнсть.

буде величезна

об:І\ІОПУЄ

І

квітня

ц.

р.

в

листі

Можна

буде

його,

з

П.'lодожеркою

вжиті

заходи

устатковано

по

на

цьому

новому

та­

листу:

місці

по­

жежне депо. СпецаВТО'dашини «АНШ-2» чергують на відділен­ нях радгоспу в ес . Світильне і Плоске. Найближчим часом бу­ "уть

рукави

для

цих

машин.

називався

Богданівка

лист

про

наших

шкіJI!

множення пташки.

корисної Цим

врожаАність

у

клубі.

організації

богданівського

молоді у

парт­

радгос­

пу т. Купиро Н. повідомляє , шо зараз у клубі поліпшилась лек­ ційна пропаганда . Нещодавно тут відбувся концерт студентів Київ­ ського театрального

інституту.

.

ШКІру них

про

олімпіаду

самодіяльності

( « С тахановець»

худож-

шкіл

1

.

ВіД

.

в

хімічними

райо-

.

КВІТНЯ

а

мікробів ' у

проникненні

шкіри .

захворювань,

зустрічаються

сільськогоспода,рських

люди ,

ослаблені

алкоголізмом,

ті,

шо

паховій

ямці,

гідраденіт

може

(<<суче

ви_

н

Масrило ЗМІшане . З пилом, при тривалому перебуванні на шкірі ,

появленню

під

ЯКІ'

робіт,

раз на тиждень,

е:

нізм,

так

званих

а під час п6льо -

перенесли

ти

натільну

і

Забруднена

гнояч-

його

значення

мають:

мікробн

необхідно

зміцнювати

орга -

здатність

боротися із захворюваннями. лике

постільну шкіра

білизну .

Після закінчення роботи треба

вичистити.

Цей

одяг

рекомендується 2-3 рази На місяць прати і обов'язково кип'я ТИТИ.

інструментами.

рання

тися

рук

у

не

тією

шають

ро- ! 1\

Ф. nOBrOAbHO, к олгоспник

І,

і11l

артілі

1I

Рожни.

КВІТНЯ

П'ятниця:

користува -

ганчіркою,

пкою

переда'lа

19.00 -

для дітей . «У дружбі з заводом»;

19.35 - «Семирічку - ДОСТРОК(І­ ВО». Телевізійна кінохроніка «Но­ вини

тижня»;

каря нії:.;

«Харчування при гіперто_ 20.00 - літературно-дра­ композиція

«Дорога

в

художній кіно­ Іван Бровкін»;

«Солдат

22.30 -

бесіда лі­

19.45 -

маленький

концерт.

18 КВІТНЯ Субота: 19.00 (Москва) ; 19.20 типлікаційний да.'lекого

фільм

острова»;

ножурнали;

«Сонет

останні вісті НОJ!иіі муль­

.м.

Петрарки» .

драматичного

«Таемниця -кі­

19.50

20.05 -

обти- Дніпропетровського

Для

можна

Погодін.

Спектакль українського

театру.

очи·

РеАактор С. ПОГРЕБІНСЬКИА.

верстат.

праЦЮЮ4ИХ

p~BaHb.

свербить .

lЦоб

проникають запобігти

в

шкіру.

ІІа збиранні

~ ерегти

бу-

ШЮРУ

ВІД

розвиткові

гно-

.

нашатир,но!о. спирту,

насухо

витерти

Дрібні

слід

ячкових захворювань, слід корот-

лова, 65, кв. 3, п орушує справу про розлучення з ' Бесковою Га ,

линою Василівною, м. Броварн, вул.

ІХ

І

змастити

пошкодження

ЯКО'dога

змдзати

2-процентною настойкою

процентним

ва-

шкіри

швидше

йоду,

спиртовим

щоб

під

Н

руд.

ними б'

ео ХІДНО

спецодягом.

не

скупчувався 'рідиною Новікова. користуватися

б'

ригаДІ,

у

1-

розчином

тваринницьких

фермах

І-ої

слухатиметься

дільниці

в

нар­

Броварського

район у .

Латиннк

Григорій

Опанасович,

який жнве в с. Калита, порушує справу про розлучення з Лати­ ник Мар,іеlO Дмитрівною, яка живе

там

же.

Справа слухатиметься ді 2-0Ї дільниці

в

нарсу­

Броварського p~­

кожній йону.

При

польовому

Справа суді

яка живе у Котовського,

ПІсля

ко стригти нігті і стежити за тим, брильянтової зелені (зеленка) або

Бе- б

праВ'ильні

чину

розчісуванні мо- зеліном.

жуть появитися РО'3чіси, через які

збільшувати

:~ ПОТИ.

переодягтися , а той одяг, в якому

ними

І

ІІ

тесляр{'ькі

В'ИХ робіт щоД:ня приllмати душ ТР" ЩИН , СЛІД ПІСЛЯ роботи руки. 230.

хворобами,

розвитку

,захворювань ,

Розпочаті

фільм

час 6ігги цього , треба не рідше як один дуть до щпоябви БГНОЯЧКОВИХ. захв?-

лодження. запобігти

центів НО·РМИ. I1

матична

посередині. Ці гноячки можуть стае сухою, шорсткою, ІНОДІ порозвинутися В чиряки. Щоб запо, являються болючі тріщини, які ве­

нервові захворювання і різке охо- При сильному Щоб

ють

1

Ф. Карпенко, М. КриваіlЬ та ,І Д. ДOВIГOДЬKO . Іх щоденний по- І ка.зник 120-130 ПJЮ-

17

фол,їкуліти , фурункули, карбунку, або митися в бані чи вдома З оБМИТІ теплою водою з МИЛОМ, ли, гідраденіти. Гноячковими зах- милQМ і "dочалкою . Раз на ТI;1Ж- опустити на S ХВИЛ.ин В теплу ворюваннями найчастіше хворі- день після миття необхідно міня- ванночку 0,2S-процентного розють

І'

'І'

і завжди, добре працюП. Лчник, М . Ка;биш,

Бесков Петро Іванович , що Г'НОЯ4ків» З чорною. ряків і. картоплі, а т. акож у сви виникає І крапкою і волосиком, що стнрчить нарок І доярок ШКІра на .руках жнве у м. Краснодарі, вул. Чка·

речовинами

гноячкови х

.іі І ку Лк .

Дивіться телепередачі

Драний,

гное'Гворних хідно користуватися тільки справ_

б о подразнень «масляних

захворювання

11

/1

При ремонтних роботах необ-

мікробів в потові залози, що роз-

мехаНI' ч- сприяє

""1'

результаТІ

ушкоджень

гноячків,

11'

ВІРЮ св,оєму

Сгіни ПРИМіщ~ння зв~І:; де.сшmу. но на 20 дні,в раюше ('l'po- ./

с.

В.-Днм"рка.

появлен- працював,

а ВCJIід за ними фурункули, кар-

в

ГО:lі,В. худоби.

80

БУДlве .1ЬНИКИ

«Більшовик».

заправників.

бункули і інші. ташовані

!і Міщен~я на

питан­

вчитель.

с.

11

дос,від роо(}ти на

В.

і

І'

ТраlБ:НЯ

р. звес'Ти стіни н(}вого ПРИ-І І

11

ма-

тра;кн)рах.

для

При

ДО Перш(}го

обтиранням треба тільки з допомогою бензо, завтра»; 20.40 -

з

ооо ня дрібних поверхових

гноєтворних

систематично

Від peдa1(,l~iї

гімнастика

каються ГНОЄТВОРНИМІІ мікроба- виникнути ми. Вони е в землі, у воді, у по- м'я~). нккненні

ба .1И певний

: сприятливі умови •

\

3 по­

рем(}нту

, і пу -

ня. 3ав~ки цьо'му учні прид-

Утворюються

вітрі і на шкірі людіІНИ . При про-

І

роз'яснюють їм к(}жне

:шкіра запилюються.

Гноячкові заХllОРЮllаНН;J викли-

знаЙ(}М .1fЛТЬСЯ

1I

знають ,І І

з()бов'л, з аннл, яке взя.l!! !j БУДЇ,ве.1ЬНИКИ нашо'го колгос- 11

ють практикантам свій досвід ,

Під час . польовИ':" робіт одяг і

:

Поради лікаря

кових

зві т і

саду,: к?ва

•• u ••••••• " •••••••••••••••••••••••••••• ••• ...•

кодісні

Бригадир тра.кторної брига­ дизун, його за;СТУПRltlк М. Куцен'ко, трактористи Г . Нишенко, В. СКИ' ба, І . Гри­ КУН, І. Скиба охоче переда­

.

кількІсть смачних яблук і груш: ПІСЛЯ неї водою .

Із

Секретар

саду:

на кожному деревІ.

вчаться

тСІ

як УБЕРЕrти СЕБЕ ВІД ГНОЯЧКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

збільшимо:

кожному

1\

.......................................................................................

ДаваАте.:

;IJlЯ

самнм

тра:ктора,

. «С, та.хановця »

ИТа чІ

;1 при 1

! ц.

РОКУ

закріплюють

знаннл,

догллД}'

"

ДИ' К.

поча­

..

вІзьмемося за збереження та роз-:

часriше

непорЯ'дки

сільському

серцевиНІ.

ШКО.1И.

Ч

11

шИ'н.

секретар парriйної організації.

Товариші КОЛГОСПНИКИ,юні на-;

туралісти

гнійне

"Немає порядку в нашому клубі" Так

.:

у

TpaK~

навча.'ІЬНОГО

частину

трактори ,

П. Рябн,

отрутохімікати, ~начно ~меншитн і витрати ТРУДОДНІВ, КОШТІВ на до-І ' гляд за садами_ Крім того, не по- і

середньої

гусеничні

ІтДК{)ІМ

Шляховики

І-аніше СТРОІіУ !і

нашого

механізатором

3

практично

вести

HaJIeBHe. )' вагу на де-

товченком.

поруч

теоретичні

рева, що j}(}3ЦВі'таюгь ів ЗД(І00!.'.

зекономити

м . Бровари.

під

кожно:му

ріа.:шну

оберirає.

ко- І

садовод.

кою назвою райпожінспектор Г. Дужик писав про недоліки в протипожежній справі у радгоспі «Зоря:. . Секретар парторганізації радгоспу т. КОТ П. повідомив про

,1анах

На

зараз

Хороша ініціатива

цю lі шрнув

весни 1959 року? Остан-

3

"Проти безпечності

ну

над

шпаКі- ;і

Л. СЕРДЮК,

і безгосподарності"

ІІа

учні 9 K.laey ,ВИівчал.и MaTe~

ПіД ке'IНВНИЦ11ВОМ вчительки

ти ' їм. Слід розставляти посад·

ша

ІІЬОЇ

І

варчан.

міськради

стерігаТIІ

Пр(}т.яг()м

кліщів і дибу школи і сіль~ької Ра;ди . : Кожен учень в,злв шефс1'ВО •

тові скриньки біля будинків бро­

у

,. І

t;------

радтоооу. вихова'нець

успішно знищуе всі види садових І Ф. СQlловеи учні озеленилиса-

паде споживачеві яблуко чи гру-

Голова

Фото

11'

муючу

ВМС ТУ-

торі

звідти дрібненьких черВ'ячкІв. ! тись І'р~ти на них. Вона уважио ' заглядає у кожну щілину кори і витягує звідти зн- 11' Юні шефи

"Наболіле питання" листоно­

пу.

Цікаву картину можна СПО'

умови для того, щоб у кожному / ли p~MOHT посадок по дорозі садку їх була велика кількість . . на Русанів.

лист

:

черго-

На практиці у полі

НІові iHI~Гpy-

розмножилися. Треба створити їм

називався

Ао

ВОГО

-----'С;

11

ші районного центра Н. Литви­ ненко (<<Стахановець» від 8 квіт­

с.

І

фото:

і! П. Вікторова.

С.'Іідами ваШІІХ виступІв

Так

ня

зи-

СЯ

;І :1

Синички не гинули від морозів І шляху. ЦезаС.1уга Ш.1ЯХОВОl і, як я спостерігаю, вони значно бригади, оч(}лю,ваної М. ди­

гине.

,

ма не люта, синичка роздовбує 11 менти духового ор·ке.СТРУ. Визимові гнізда гусені, забирає І' ! ЛВИ.l0'СЬ ба'гато бажаючих ·вчи_

розставлеНІ

кормушки. Після СИЛЬJ;lИХ морозів, які

к і но­

3 задоволенням зустрі.1И любитеді музики зві'стку про

11

Хочу додати і такий

На

хор готуєть-

ВІДПОЧИНКУ

ків, і врожай на кожному дереВі ;1

01 -

Н Я к.

вень, тільки набагато менші і 3 і і Хто їхав 3 нашого села на знаю, щО H~ маленькою дірочкою. іІІ Жер.дову, Гоготів і Py~aHiB,

взимку . З досвіду

допомагають

дуже гине

Вони

піо­

Н. П о.ч

liі-

Для культурного •

знищилн за літо безліч шкідни- І був дуже РlІсниА.

старша

Г.lяда чі за.дово.lені.

[!

у штучнозроб.яеному мною дуп-

лах' все більше було таких вір­ та ЩИТ'ВОК. них помічників людини у бороть­ бі за високиll ВР(lжай фруктів, як

рсl

JIiTOM

Ке­

х о ром

нерво ж а т а

ноапарат, завдяки ЧО!llУ ПО;Jі'п-

11

учаtТЬ

хорі.

рує

чиеь в любую дверь» . Г.lядаІ чів uриваfi.1ЮЄ те, Щ(/ 'гу т

Кожна

день

я

у

1

клітки і годувати до весни.

бе·

руть

худоокній кінофільм «Огу­

стереженн~.

за

школи

Сі.:JЬСЬRиlli Іі.1Уn НІ' I}Ііг вмі-

нітаркою. ДовгІ ро"и я робив СП8СИНltчка

Калинівської

с. мирічної

cnplH!I н роз. І' цlеї цішюї пташки, l еrИНI&с іх бажаючих !J.O,ДИВИ·

множенню

рОну.

1959

30 учнів 5 - 7 клаs:ів

Тепер глядачі задоволені

І(е наше завдання». Нам треба всІляко

НаведіУ,

Плосному

квітня

р а .й о н y ~,-

о

І У даному разі, мені здаеться,

~

17

та

і

60 рІ., у

на

май-

Онашко

Ганна

Василівна,

яка

ц. р.) JlОМИЛКОВО зазначено, що організація харчування, чергуванДля захисту від мастила, а стернях повинні бути умивальни- живе у с . Б " Димерка, порушує пісні « Садок вишневий· коло ха- ня праці і відпочинку, система- також від гасу й бензину слід ки з водою, милом і рушником, справу про ро,злучення . з Онаш­ ти» та «Расцветай, Сибирь» виодягати фартухи, рукавички , а також аптечки з необхідними ком Петром Пантелійо,вичем, конував

хор

GpoBapcbKoї

серед-

тич не

заняття

фізкультурою

і

взуття.

а

також

комбінезон

із

ньої школи Ng І. В дійсності ці спортом , загартування організму, спеціальної маслотривкої і газо­

пісні

виконував хор

семирічної

школи

Ng

Броварської привчання його до низької тем- тривкої тканини. Заправляти сіль. І.

ператури.

------

Дуже

корисною е .ран-

ськогосподарські машини

медикаментами.

І.

заступник

головного

лікаря

пальним

Вітер, району.

який живе там же.

Справа слухатиметься в нарсуді 2·0Ї дільниці Броварського райо­ ну.

Броварська районна друкарня К:иївського обласного управління культури.

Адреса редакціі:

...

-------------------------------------------1322-4550. N2 138.

Бровари, К:иівської області, вул, К:иівська,

Зам.

46 номер 1959 рік  
46 номер 1959 рік  

46 номер 1959 рік

Advertisement