Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА1Н. ЄДНАF1ТЕСЯІ

РІк ви.цавв. ХІХ

НЕДIJlЯ

а ПІДМОСRОВ'Я!

15

в раЙОIi прибула делегація трудіВliиків села Дмитрівського раЙОliУ, Московської області

КВІТНЯ

1956

Орган Броварського районного комітету КомуністичноІ партіІ Украіни та районноі Радн депутатів трудящих

ЦІна

КИівсько' об.llасті

**==========~

ПА.JIRиіі ПРИВІТ гостям

(І339)

46

СТЯХЯНОВЕUЬ

.~=========*.

Наприкінці березня в столиці нашої Батьківщини­ Москві і в столиці Радянської України-Києві відбулися

р.

обласні наради передовиків сільського господарства. На них

ноп.

15

обговорені були підсумки роботи за

1955 рік і 1956 - пrрший

ціалістичні зобов'язання на

Центрального

Ко­

мітету Комуністичної партії Ра­

дянського Союзу і Ради Мініст­ рів СРСР дО всіх пра-цівників сільського

господарства

!J.ycTpiHYTe

всіма

палко

трудівниками

району. В рідьничих і трактор­ них бригадах, клубах проводять бесіди, цього

агітатори

ГО.'Іосні читки

наііважливішого

підпокрівний

посів багаторічних

трав. ПЮІьне спостереження 3:1 грунтом повинно бути встанов­ лено у ці дні по всіх колгоспах,

З0крема в сс. Богданівка, Кула­ женці, Пухівка, Княжичі, Мок­ рець, Літки, щоб не прогаяти ні однієї години з закриттям во-

читаються

і

ту, який має величезне значен-

тити ні однієї сприятливої годи­

першої в світі Радянської соціа-

ни для розгортання

Більш як двадцять тисяч агі­ таторів і пропагандистів Львів­

з'їадом КПРС ;jавдань

по збіль-

всього ко\[-

Шlексу польових робіт,-у ць;)­

шенню вироБНИЦТВ:І зерна, кар-

му

топлі, овочів та інших культур,

завдання. Слід пам'ятати, що ус-

а

пішне проведення весняної сівби

також

ПР(lд~'ктів

тваринни-

цтва.

зара;!

--це

найважливіше

основа

основ

для

наше

виконан­

Різко збільшимо виробництво ня всіх взятих нами зобов'язань.

сільськогосподарських продуктів, відповідають колгоспники

Маємо, ПР/)'l'е, багато

і ме­

фактів,

.:Jістичної держави.

ської області дящим про

рідної партії і уряду.

Вони зо­

щоб добитися перевиконання взя­

тих зобов'язань на всіх показниках.

рік !ІО

1956

Дарма, що весна затяжна,

_

ка та інших не вистачає

конди-

ньоісторичні

перемоги

Разом

з

госпниками требухівської i~[.

Хрущова,

де

працює

ко 1арті,Іі наша

бригада, ми ааявляємо, що взя ге

зобов'я:шння-виростити по 20 центнерів аернових,

рів картоплі і по

200 центне­ 300 центнері"

раДІОI­

ського народу, здобуті під керів­ ШІЦТВОМ: Комуністичної партії.

На заводах Львова

члени Това­

:1

лекціями

принцип мирного

поліТИ\І-

двох

вих культур. Незадовільно прохо-

нізм-рушіИн.'l СИ.'Іа

дить сівба

овочів

у закритому

се. колгоспах Богданівка і деяких

за

мину.1У

Д!'І,аду

го .'Іише по

по

систем»,

«Ленінськиіі

снівіснування

ціИного насіння кукурудзи, овочс-

фермах

непохитна.

силу

ленінського вчення, про всесвіг­

госпах ес. B.-ДИlllерка, Богданів- ЮТЬ

несенні продуктивності худоби іІа

моги

лос», с. Внуково), голова колгоспу «Победа», с. НастаСИН0, т. Мочалов М. О. і редактор газети «Сталинский ПРИ3ЬІВ»­ орган Дмитровського міськкому КПРС і раЙРаДИ депутатів трудящих-т. Журенко в О. І. Вчора і позавчора .ll;елегація Дмптровського району по­ бувала в КОJIгоспах імені Хрущова, с. Требухів, «Червона Україна», с. foroJIiB, імені Сталіна, с. Русанів, де вони, як рідні брати і сестри були радісно зустрінуті всіма трудівни­ ками ciJI. 3 ВИКЛЮЧНИМ інтересом гості знайомились з гро­ мадським ГОСПО,ll;арством КОJIгоспів, в xo,g;ї якого зроблено по­ чаток широкого обміну .ll;освідом боротьби за успішне здій­ снення завдань партії і уряду про різке збільшення вироб­ ництва сільськогосподарських продуктів.

1

них і наукових знань виступа­

грунті. Не видно зрушень у під-

М. СОМ,-але ВО.ІЯ наша до пер')-

ці. т. Гудкова А. М. (колгосп «Борец», с. Батюшково), одна з кращих доярок району т. Ципльонкова Н. Г. (колгосп «Ко­

розповідають тру­

всеперемагаючу

ханізатори району на Звернення які викликають тривогу. По кол- риства Д,lЯ поширення бов'язуються докласти всіх сил,

14 березня трудівники району палко вітали прибулу в Бровари делегацію Дмитровського району, Московської об­ ласті, на чолі з секретарем Дмитровського міськкому КПРС по зоні 1-0Ї Дмитровськ()ї МТС т. Недосекіною Т. В. В скшці делегації знатна ланкова-овочевод, Герой Соціалістичної Пра­

творц;[

Бути напоготові, щоб не втра-

радянсько-

~' ці дні збільшилась кіль­ кість відвідувачів Київського фі­ .1іа.1У Центрального музею В. І. Леніна. З хвилюванням знайом-

інших, де

надоєно

всьо­

МО.10ка на корову.

Настав

виріша.1ЬНИЙ

момент

для виконання рішень ХХ з'їзду

КПРС.

Виконуючи рішенlIJI'

вого

ї

КПРС,

січневого

вересне­

Пленумів

трудівники

ЦК

сільського

1955

році

Президія

BepXOBH~Ї

Ради Української РСР нагороди­ ла Почесними грамотами і Гра­

цукрових бурю,ів, льону, овочів та іншої сільськогосподаРСЬКrJЇ

мотами Президії Верховної Ради у країнської РСР 2767 переДОВІІ­ ків сільського господарства рес­ публіки-колгоспників, праців~ ників радгоспів, машинно-трак­

продукції,

торних с'ганцііі,

господарства 1 r країни в 1955 р:>­ ці добилися значних успіхів у збільшенні

виробництва

а також

у

зерна,

розвитку

тваринництва і піднесенні його продуктивності. 3а кращі зрааки роботи і досягнуті успіхи в соціаJlістично­ му сільському господарстві в

кілограмів

40-60

у Президіі Верховноі Ради УРСР

«Марксизм-лені­

го суспі.lьства» і на інші TCM!f.

Київщини.

не змагання з одним з районів Московської області.

засновника

партії

і

Трудівники району з величезним піднесенням зустріли цю звістку і висловили па;rке бажання вступити у соціалістич­

В містах і

докумен­

ня в боротьбі за успішне пере·· творення R життя висунутих ХХ

землеробства і тваринництва сі:І Підмосков'я

лекції

великого

Комуністичної

в життя

рад уклали договір на соціалістичне змагання працівників

і ДОПI)­ віді про життя і революційну ді­ яльність

логи.

Прагнучи якнайшвидше і краще перетворити

Разом з усім радянським на­ родом трудящі України готують­ ся широко відзначити 86 рок\)­ вини з дня народження Володи­ селах

шост~JЇ

історичні рішення ХХ з'їзду КПРС, учасники обласних на­

В. І. Леніна

мира І.1Ліча Леніна.

рік

п'ятирічки.

До 86 роковин Різко збільшити виробництво сільськогосподарських продуктів з дня народження Звернення

прийняті со­

партійних,

ра­

дянських і сільськогосподарських

органів, спеціалістів господарства, ;з НИХ: грамотами-860

сільського ПочеСНЮIІІ

чоловік,

граМI)­

тами-1907 чоловік.

Помножимо свої зусил.'ІЯ

у Раді Міністрів УРСР

шлося, механізатори 'Броварської і

Бобрицької

МТС

переглянули

ку з значним зfiільшснням обся­ гу робіт

виріши.1И

запровади'Ги

Ще раа про сів&у овочів упаринках Сівба овочів у

Збори агІтаторІв І пропагапдистІв МОСКВИ квітня

13

в

Московському

ження В. І. Леніна виступив за­

міському комітеті RПРС відбу­ аиt:я збори агітаторів і проП:L­

віду ючиіі

гандистів Москви. про 86 роковини

Константінов.

З доповіддю з дня Hapok

Biддi~IOM пропаганди і агітації ЦК КПРС професор Ф. В.

(ТАРС).

ВІДВІДАННЯ КЕРІВНИКАМИ ПАРТІЇ І УРЯДУ

ВИСТАВКИ АНГЛІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА квітня М. О. Булганін, О. І. Кириченко, Г. М. Ма.lенков, А. І. Мікоян, ~I. А. Суслов, М. С.

13

Хрущов

відвідали

виставку ан­

глійського образотворчого мисте­

цтва в Державному

музеї

імені

музею А., І. Замошкін,

0знаИшш.'lИСЬ з творами англійського

мистецтва:

живописом,

ною

сунками і

В}fробами із срі6ла.

уряду,

яких

зустрів

,ll;ирект')р

сатирич­

мініатюрою,

ністичної

Радянського

портретним:

гравюрою,

графікою,

О. С. Пушкіна. Rерівники Кому­

партії і

док.щ'(но

ри­

аквареллю, фарфором,

(ТАРС).

закритому

грунті

відповіднu

установлених строків повинна закінчуватись. Вже треба було завершити сівбу в парниках перцю, баклажанів, огірків на розсаду для вирощення в другому рамообороті, помідорів. А що ж ви­ ходить? 8 колгоспах зони Броварської МТС до,-і посіяні помідори лише в 2360 парникових рамах при плані 6404. Так само і з пікіровкою їх роз­ сади в торфо-перегніАні горшечки. У деяких бригадирів городніх бригад склалася неправильна

думка,

мовляв,

весна

затягнулася,

то можна відтягнути і сівбу помідорів. Це приз­ вело .до того, що в колгоспах ім. Димитрова, с. 8.-Димерка, з потрібних 150 рам посіяні помі­ дори в 60, в сусідньому ім. Кірова і того меншt' -з 344 в 72 рамах. Жодної парникової рами не запікіровано горшечковою розсадою цієї куль­ тури в артілі ім. Леніна, цього ж села, де овоче­ водами П. Кузьмик і П. Лебединець. Дивно те, що такої шкідливої думки дотримуються і ке­ рівники цих артілеА, не вживають заходів, щоб виправити

становище.

Розсада помідорів повинна мати 50-55-дeH~ ниА вік. Отже, як весна б не запізнювалась, а Їх треба буде садити у відкритий грунт в KiHlti травня і закінчити не пізніше 1-5 червн•• Тому слід негайно, за день-два завершити сівбу по­ мідорів У парниках.

Минулого

року

парниководи

колгоспів

Щорса, с. Княжичі, О. Гончаренко,

ім.

імені

{(ір"ва,

с. Погреби, С. Бондаренко, ім. Молотова, с. Го­ голів, М. Крикун виростили У парникових рамах після розсади по 2-3 тонни ранніх огірків. 3 Me~ тою популяризації їх досвіду було скликано се­ мінар овочеводів, на якому розповіли про свою роботу тт. Гончаренко, Бондаренко і Крикуи.

Щоб одержати

ранні

огірки

в першіА

декаді

червня, тобто тоді, коли їх ще нема у відкри­ тому грунті, ці парниководи сіють огірки на роз­ саду в торфо-перегніilних горшечках у парниках, як правило, в першій декаді квітня.

ЯК же з сівбою огірків тепер? Крім аРllлеіі ім. Щорса, ім. Молотова, ім. Кірова, с. В.-Димер­ ка, та ім. Ватутіна, с. Пухівка, жодниА колгосп їх досі ще не посіяв. У першу чергу це сто­ сується артілеА ім. Жданова, с. Красилівка,

сшлях Ілліча», с. Зазим'я, сЧервона Україна», с. Гоголів. У парниках і відкритому грунті I\fИ повинні ви­ ростити 39 тонн ранніх овочів і рОJсаду на всю площу. Треба посилити роботу на парниках, не гаючи часу, закінчити сівбу городини і пікіру­ вання в них розсади помідорів, капусти та іншої городини. о. СТЕБАКОВА, заступник головного агронома Броварської

МТС по овочах.


СТАХАНО8ЕЦЬ

2

Наш каllеНАар

художньо оздоблених плакатів

130

Ернст ТЄеІІь.ав

СУ ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕР­ НЕННЯ ЦК КПРС І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР дО всіх

Минає

Все своє життя

в'язується виростити цього року по 150 центнерІв картоп­

Наслі-

дуііте приклад т. Швачко!,..

успішно

Миколаївна

виконує

в'язання-за дарського

року

цтві надоїла закріплених по

в

'І,І

тваринни­

І

кілограмів молока".

990

кати.

час

Всього

після

виготовлено

ХХ

з'їзду

ти

за

Виготовляє

дорученням

нізації

j

плака­

колгоспу

ЗСівідуючиіі сільською бібліо­ текою комуністт. Кожанов О. Н а нов

фот о:

О. Н. Кожа­

поповнює

новими

мате­

ріадами стенд, присвячеиий ХХ з'їзду КПРС. В. МАЛІН, колгоспу ім. Леиіна.

*==================11

Давно вже не було так ЛЮДR~ в сільсЬКОМУ клубі, як. СЬОГО}l.Иl

третьому-по

вечором. Моло}IjЬ і літНі к.олгосп­

три ІЮки.

три

роки,

У

ники заповнили всі місця. А ще Кудря. Тоді ти помиляєшся. Hd ідуть і йдуrь. Неділя, виФ;иий дванадцять рок.ів, а тринадцять. день, та й надворі після зимових холодів і хуртовин диХ>нуло вес­

ною. Молодо і дзвінко .'Іл ється пісня. То дівчата йдуть, а вони

такі співучі, як CO.1l0B'Ї навесні.

На вітрині ОІ'О.'lошень написа­

«Сьогодні в сільському ItJIубі

Барабаш. А хіба я сказав, що

12? Кудря. Ну, га.ра·ЗД-ОГОJlошуіі. В цей час в залі клубу появляється сільськиіі лист(}ноша Станісла.в.

-

Дозвольте,-звертається до

бу)(є прочитана л$ція «3а 11 другого конФеранс'є Бара.баш, IПльярдїв пудів зерна». ПісJl.Я

він хоче до початку вашого КОН­

лекції-концерт» . 3вичайно,

церту

огол<УІПення

прочи­

тало більшість ІР.олгоспників, і}о

вечора про це знало все село~ В

клуб зібралося

більше

200

кол­

госпників . Вечір почався.

великою ува­

3

гою слухали присутні лекцію «3а

11

мільярдів ПУJl:ів

зерна», яку

прочитала агроном колгоспу імені Леніна Марія ~laKapiBHa Самой­ ленко, та бібліографічниіі огляд літератури про передовий ДОСВЦ в сільському господарстві, зробле·­

вручити

пош'гу

декому

3

присутніх.

-

Будь

ласка"

-

відповід'~Є

тон.

Листоноша дістає 3 сумки па­

- Пташниця нашого колгос­ пу Світлана. POГOB~ЦЬ тут? -

'Гут,-озивається вана,.

Вам те.'1егра.ма від пташни-

ці Х()рошун

3 бобриць&Ого

код­

госпу iM~Hi Сталіна. В телеграмі

ний бібліотекарем сijп.ьської біб­ ліотеки Костянтином Корнійови­

написано: «Н змагаюсь з тобою,

чем Кудрею.

курку-несучку одержала по

Ось з'являються ,на сцену, маі· же одночасово, щоб оголосити програму художніх' виступів,

'Іт. Барабаш і Кудря. Почалас'ь иіж тІМИ «суперечка». У залі сміх. Барабаш. шую

Пр(}граму

оголо-

я.

Кудря. А чому не я? Я старі­

3а п'ять місяців

на

38.7

В залі сміх. Чути г-o.тrоси: «Світлана Роговець одержала на к.урку-несучку по 2,7 яйця». ЛИСТОНQша продовжує, зал слу · хає.

-

Лист без адреси:

Хоч

ви й старший

роками, але я більше вчився.

Кудря. Я вчився

10

рокі9.

Барабаш. А я-12 років. Кудря. Неправда! Ба.раба.ш. Я ,l;о&3&у. У першо­ )11 lt.'lici-2 роки, у ,l;РУГOllУ і

зупиняться

.1Я'l'Ь. 3нову в залі називають

Маруся» .

у залі регіт, ВИгУки: «Яка Ма­ руся? Ад:же в ·1ffiC багато таких Марусь!» Хтось перелічує: «Ма­ руся Тол(}чко, Маруся Герасимен­

Маруся Коваль, Маруся Пар­ хомевко». ці Марусі не виробпи ЖО,J;ИОГО ТРУА()АЮІ в &о.Ігоспі.

і

стоятr"

сміх,

прі3Dище

Ведучиіі ОНI,1f)Ш~'6,

11<16

майстер

щО

висту,

художнього

С.1(}ва

.Снігир

читає «Порося» і «Ку­

ЇЇ змінюють практи­

канти веттехнік),ма ВалентЮІ Степа.нчук та Микола Опанасен­ ко. Вони декламують «За зiro не ручаемся» і «Песенку О мужьях». вечір

постанов­

кою одноактної п'єси «3а Сибіром сонце сходить». В П'6сі показано боротьбу покріпаченого народу щmи панів-гнобитедів.

Одну

з

ГО.10ВНИХ ролей грає літній К0\.1-

госпни& Григорій Пазарович Ко­

Ba.JLb.

Він виготовив сам парик, щоб точно передати ВИГ.'lяд пана­ ,l(яха . Великою повагою він ко­ ристується у глядачів. 3ал то зав­ то

голосно

регоче.

Прекрасно ВИКОЮlJIИ свої рОлі артистки-комсомолки

свинарка

Ніна Березинець і доярка Галина Кудря. Ак'rивну участь у масових сценках приймала Mo.тroдь .

Дуже

задоволені

ІЮзійшди,~я

колгоспники )(Одому . Такі вечора ,корисні .

А скільки розмов було на ро­ боті другого дня про Марусь, про

Т('дь­

рався

період

світо-

IЇnro кандида-

Нlм:O-

туру на презп-

вчнтель.

с. жер.... а.

дентсь&их виборах в Німеччині. Однією з пертих акцііі ф:l­ шизму, що прийшов до в.1ади, був

В 1920 році Ернст Тсдьман вступив у Комуністичну партію Німеччини, в 1921 році був обраний Ч:JСНОМ ЦК і в 1925 ро-

березня 1933 року він був кинутий в берлінську тюрму Моабіт. Коди поразка фашист­ ської Німеччини в другій сві­

ці-голс>вою

товій війні стала

Центра.ІЬНОГО прова"ив

&'.1-

непринасту-

пу фашизму і піАГОТОВКИ нім:ецьким мілітаризмом: нової

арешт

Ернста

ман

Аобивався

бойової

Тельмана:

3

лише питан­

ням: часу, ФаШИС'гські кати позвірячому розправилися з Epflстом

18

Тельманом:

серпня

року він був убитий ItOНЦJIзгері БухенваЛЬА.

1944

ру-

Ім'я Ернста Т6.'Іьмана

сина

Bi~

-

німецького

n

народу,

борця

за

є/і­

спів-

ність робітничого класу, за мир,

дружності комуністів і соціал}l.емократичних робітників у боротьбі з темними силами ні-

З3 соціалізм завжди житиме в пам'яті всього прогресивного ЛЮ,l;ства .

----

..... ----

То "ар-рац іо н ал іза т ор робочого

піАГОТОВИТИ до реставрації СПРJ­

дня в майстерні Бобриць&ої МТС.

Наб.'1ижавСя

цьовані деталі. Віднині трактор­

По об.1ИЧЧЯХ

кінець

ВИАНО,

ні колеса не будуть вже возити

ДОАОМУ.

для реставрації до шефів МТС­

Їх погляди часто звернуті в бі!>

на Дарницький вагоноремонтн.иЙ

токарного верстата, за яким пра-

завод.

цює

часу і коштів.

що вони не

АНJl:Рій

робітників 1.ваПJlЯТЬСЯ

Сергійович

XO}l.a~.

Нс

витрачатимуть на ЦР.

Він реГу.'1ював невеличкий при- ' 3 ініціативи т. Ходаса зміцне­ стрій Д.'1Я верстату, який вже но кріплення мотора та інших кілька

хвилин

не

працював.

важливих

вузлів

трактора

Андрій Сергійович по натурі не «КДП-35», щО набагато продов­ балакучий, але робітники були жує його строк роботи; виготов­ певні, що це, видно, черговий лено спеціальну шайбу з крон­ технічний винахід. штейном для кріплення поворотСкоро піс.'lЯ цього робітники ного механізму на тракт(}рі 3 інтересом ДИВИJJИСЯ, як швид1\0 набира.1\а обертів закріплена

на верстаті фреза. Вона вріза.1ась в масивне ті.l0 стальної осі.

Одна хвилина-і шпоночна

і ряд

ПРИКРО, ще досі не підрахова-

заторських пропозицій Це

т . ХОДJ-

са. Але безперечно одне: заВДіІ­

швидше і чистіше,

ніж старим способом-за допомогою CBepAJI:l і зубила, говорить інженер Юхим Іса&ович Кушнір.

ки його творчій думці досягну­ та значна економія робочого ча­ су, зростає кудьтура роботи л майстернях МТС. За це трудовий

Потім Андрій Сергійович переносить новий пристрій до фре-

колектив механізаторів високо шанує Андрія Сергійовича Хода­

зерного

са-офіцера

верстата

в

інших

разів

-

Чудово.

«ХТЗ». ЗАійснено

його цінних пропозицій .

К3- но економічнии ефект раціопалі-

нав ка готова.

і

30

закріплює

запасу,

кавалер~

його . Поворотом ручки легко під-

трьох бойових орденів. Він ВНО­

водиться до інструмента пере ..нє ",олесо трактора «СХТЗ». В ньому спрацьовані буртикисту-

сить свій гіднии вклад у всена­ РО}l.ну боротьбу за дострокове виконання шостого п'ятирічного IL1Iаиу. В. НаАточіЙ.

пиці і гнізда підшипників.

20

15-

хвилин потрібно всього, щоб На Броварському

* * *!

деревооброб­

шли до клубу .

І. Швачко,

паР'І'ія

В1fстаВЛЯJIа

пристрій для розвантаження ко­

&0,

деПУт:t-

двічі

І як жалкували ті, що не прий­

хто краще грав з артис'l'i.в.

РІ"

оби ..

том Німець!; :'­ го Рейхстагу;

ному комбінаті ві,l;булося засіАан­ ня бюро раціоналізації і вина­ хідництва. Обговорено новий

те,

193:~

підтримували війну .

знову

КУРУД33».

мирає,

в

першnї

фуражира

Раїса Снігир. 3а.1 затихає. Люб­ .'ІЯ11Ь 'l\.одгосшшки її чита,ння, бо вана дійено чита6 майстерно.

«ШyQl.a.Ю

легку роботу, щоб літом сонце не пеItJIо, а зим()ю не мело, і ба­

У

Євмена Онан ка.

ЯЙЦЯ. А ти?».

жаю одержати багато тpyA()AmB.

ший же.

Барабаш.

Світлано.

ман

поки буде BiJl:HeceHO В'я:JII.У сіна у двір. І самі без їздового це р(}б­

3акіНЧ),Є1'ЬСЯ

пірець і запитує:

новини.

ли стали, що обов'язково самі бідвору

таРИ :IМУ,

1\0MiTeTV. 1924

Те.'Іьман

хом за перетворення Кому ніс- ного тичної партії Німеччини в ма-

окремих їздових такі розумні во­

•'1я

по

ні-

мець&ого мі.Іі­

сову партію нового типу, Тель- непримиренного

Ще оголошуються

чеr­

вертому-два роки і в п'ятому­

про-

агресивної війни. Керуючи

ВЕЧОРІВ­

ЗМІСТОВНИХ

ВЕСЕЛИХ

чого З

БУДУЧ~І

миренну 60р(}тьбу проти

с. 'Семиполки.

ПОБІЛЬШЕ ТАКИХ

його Виконав­

чини.

~liTeTY КПП. Е. Тедьман

секретар парторганізацП

11==================*

лу був Ч.1еном

партію Німеч­

цької армії, викриваючи націuна,l(істичну політику правих соціа.1-демократичних лідерів, ЯЕі

парторга­

правління

соціа;l­

СОЛАаТ1В

130 п.lllкатів, більшість яких написана оліііними фарбами на фанері.

)'

К(\­

демократичну

І роБОТУ. cc~cд

'Іа

дею,

МУllістичного Інтсрн:щіона­

революцlИНУ

КПРС

192,Q

з по

бургу, він всту­

і вої Dійн.~ вів

Про це розпоаідають виві­ шені днями у людних місцях села художньо оздоблені пла­

і

року

ро­

ліквідації

тивником

від кожної з 10 за нею корів

в

ком в м . Га .. -

зобо­ госпо­

ну

порто­

робітни­

запеклим

взяте

боротr,­

Ернст Тедьман-великий діяч міжнародного робітничого руху. З 1924 року він браD активну участь

Коваль

місяців

6

Тельман

боті Комінтер­

пив

лі з гектара.

сГанна

Е.

м:ецької реакції і фашизму, за­ К.'Іикав німецьким народ Щ дружби з радянським нар(}дом.

ти років, пра­ вим

РІЛЬНИ­

ланкові!

ні­

присвят!1В революційній

ЧОІ БРИГАДИ КИЛИНА ІВАНІВНА ШВАЧКО зобо­

Товарнші

на­

діяча

бі . Вісімнадця­ цюючи

З-ої

з }l.ня

видатного

мецького і міжнародного робі'1'­ ничого р)'ху Ернста Тельмана.

дарства:

ЛАНКОВА

років

70

родження

колгоспників і колгоспниць, ро­ бітників І роБІтниць радгоспів, працівників МТС, науково-до­ слідних інститутів, дослідних станцій, до агрономів і зоотех­ ніків, до всіх працівників і спеціалістів сільського госпо­

"():

Н'Аіnя, 15 квітня 1956 рОку

лод, запропонований працівник:!­ ми ДОК.'у тт. Верхов ським О.,

KaJlIIТ016 П., ПОСУІОВИК М.

Новий пристрій набагато по­

легшує працю і за попередніми підрахунками економії

,1;0 20

Аа сть

щорічно!

тисяч карбован~

ців.

І. Шуа""l.


НеАіnll,

нвіТНIІ

15

року

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

Успішно

проведемо

*

Щоб добре уродив сад і ниніш­

краса нашого життя. До цього слід додати ще і таке: сади-ба­ гатство колгоспу. Торік наші

ти ще з минулої осені. Провели ремонт саду, під кожне дерево

садоводи

внесли по

ньому

по

v;eHTHepa '1'ів

З

31,:3

тонни торфу. Тепер

По ко,госоах ЗОНИ БоБРИЦЬКОі МТС

фрук-

кожного

ге&тара. Від садівництва і лгідарті.lЬ ництва

лан&и,

я&има

керують

І.

ко

та І . Литов­

ченко, збирають на деревах ГHi~­

~Ia.lIa пона,/( міль­

да гусені,

йон

зують сухі

харБОВаЕІ­

ців,

що

ки.

стано­

вить майже п'я­ ту

частину

госпного

~

(площа саду І ягlд-

~

ннкlв

дoxoд~'.

Кожен

65

га)

гектар

саду

IN

новий сад гектарах.

Ф

жанці

С'І:І

ями

~

ванців.

Тільки

С'І:І

t-

~

Вирішили

з

сум,

них

16.4:05

одерж:\­

від

ництва

садів­

і

ягіk

І

більш як по одно­

виноградник

4

5.895

***

тисяч карбованців

,;охо,ll;У

25

гектарів пло­ одержала артіль

бригада

міжрайонного

***

Запровадивши високу агротех­

ніку в саду, колгосп ім. ЖД:L­ нова, с. Красилівка, зібрав т()­ рік по 44,4 центнера фруктів з гектара. Від садівництва в ар­ тільну касу надійшло 406,7 ти­ сячі карб()ванців.

ті і населенню

буде

відпущено

понаД 40 'rисяч дворічних яблунь і груш високоврожаиних сортів,

них культур. Для колгоспів нашого та інших районів обла::-

20 1О

тисяч саджанців винограду і тисяч саджанців смородини.

~_._~-n~-------.·---·

3а рясний урожай фруктів ТИСЯЧІ І

1356

з

розширенням

ПЛО}l;ОВИХ

насад-

У колгоспі ім. Ватутіна, с. ПУхівка, такі ж умови і можливое-

жень значно підвищити культ}'­ ру садівництва.

ті для розвитку садівництва, як

ЯН НРАЩЕ САДИТИ

жали по

20,2

тисячі карбованців

доходу від кожного гектара саду,

то великодимерчани 11,5 центнера і по

ванців.

тільк.и по карбо-

1356

'

Але треба сказати,

щО

КОД­

ГОСП ім. Шевченка, на жаJlЬ, не виняток. В значній кількості артілей са,llИ ще запущені_ Отже, ставиться зав~ання, щоб порНА

підготовили ще з осе­

но весною розрівняли гребні

рід­

лі і заборонували . Потім наміти­ ли місця для копання ямок на віддалі 2,5 метра ряд від ряду

і з

1,5-2

метри

півночі

на

[J

ряду. Робили ЇХ

південь.

Саджанці заздалегідь посорту­ вали, підрізали їх на 2-4 здоро­ вих вічка. Одночасно обрізали зайве коріння, за!lИШИВШИ тіль­ ки п'яточне, на якому поновили порізи, і поставили саджанці на 2-З дні у воду під накриттям. Ямки копали по перевалу гли­ биною 60 і шириною 40 санти­ метрів. На дно їх підсипаЛlі шар грунту. В суміші з землею внес­ ли по 8-10 кіЛОI'рамів перегною, ЗО грамів амоніlйної селітри. 50 грамів суперфосфату і ЗО грамів калійної солі в кожну ямку. Про­ ти личинок травневого

30-40

дусту

хруща

да­

грамів 12-процент­

гексахлорану.

п'яточна ко­

ренева система саджанця була на глнбині 50 сантиметрів, а го­ ловна-на 5 сантиметрів нижче поверхні грунту. При цьому спо­ чатку

навколо

кожного

саджан­

ця засипали грунт без гексахло­ рану, а далі, до стінок,-з ним. Утоптавши землю, в кожну лун­ ку влили по відру води, а колн вона увібралася. знову прнтру­ снли

111

садовод.

.

*-------

центнеРІВ

Не було

ще

колгоспу «Шлях Ілліча». Фото М. СТроя.

зазимського

------* жодного

суниці з гектара

року,

ку залишаємо на наступниfi рік

щоб у нашому l>олгоспі не вроди-

і

да суниця. її збираємо по 4050 центнерів, а бригада, якою керую,-П() 50-65 центнерів 3

або ж восени. Ддя весняної п,)садки са,~жанці пікіруємо н гряд­ ки ще 3 літа. На аllМ)' їх )'ТРУ­

гектара.

тут

шуємо псрегноєм. Досі вирощу-

ків тепер са}l;ИМО суницю на тих

весною

«вікторія»,

площах, де вирощуєко &Оноплю. Як. переконалися на власному АОсві,;і, це найкращий Пl)передник, бо на таких ділянках

кий урожай. На окремій ділянці посадили сорт «Иосип Магокет» , і він виявився найурожайнішим -зібрали по 111 центнерів з

ніколи нема личинок травневого

кожного гектара.

хруща, щкоди

які

. суниц1.

Робимо це так. даємо по

-

завдають

45-50

зна'ПІОl

Шд

КОНОШlі

тонн

гною на

Ланки борються за те, щоб цього року зібрати ще вищий урожай суниці.

О. Мельниченно,

Колгосп ім. Хрущова,

гектар. Зібравши урожай, ділян-

ПосаДИIО Хороше ранку

4000

пройтися

вулицями

ФРУКТОВИІ І декораТИВНИI дерев

травневого госпників, шкільному подвір'ї Т3

нашого

сеЛ:L,

коли цвітуть сади. А ще краще

буває,

с. Требухів.

------

як дозрів.ають

яблука і

в колгоспному саду нині ПJ­ садимо понад 4000 молодих пло­ дових і декоративних дерев.

П. Жигало, агроном колгоспу ім . Кірова.

....

Вздовж доріг, на са,;ибах кол-

с. Заворичі.

~"'~

грамів суперфосфату і 60 грамів Х.'Іори~того ка.'lію на яму. Добри­ ва перемішують з грунтом, який вноситься на дно. Якщо площа заражена личинками хрущів, то під час загортання грунту слід

суницю

яка дає у наших умовах висо­

груші, вишні та сдиви.

Колгосп «Більшовик:., с. Рожни.

садимо

На Bi,~MiHY від попередніх р')- вали суницю сорту

грунтом.

Нинішньої весни закладемо новий виноградник на 6 гектарах. На кожен гектар внесли по 100 тонн місцевих добрив. Заготува­ ли також саджанці. І, ТОJlОЧКО,

...

Позавчора в саду

~---.----

БОРОТЬБА

Кірова, с. В.-Димерка, з великим

донос них садах, в міжряддях сі­ ють зернові

або садять картоп­

..

НРОНИ

запізненням орють грунт в пло­

лю, овочі. Це негативно впливав на врожай. Оранку слід прово­

3 ЗАГYUЦEННЯМ

Полягає ця робота в тому, що вирізують на кідьце, а частину

вкорочують, гідки,

які ростуть

всередину і загущують

її,

riJ-

кінчують }І,О поча'ТКУ

сокоруху.

У корочення крон

Пр.овадиться

доброю кореневою ('.истемою дво­

полити водою, до 3-4 відер на кожне. Шсдя того ямки слід за .. горнути ПУХКОIO землею, щоб зменшити випаровування. Ще

річні з

с:н:жанці.

примерз.l0.0

Мододі деревця

кореневою

сист!;­

значної

частини

коре­

нів. Треба створити

завдала са,цу ху­

Площу

ні, Вllоравши плантажним плугом на глибину 70 сантиметрів, а p.l-

ба заборонувати у два сдіди, пус­ тивши борони впоперек гонів.

щоб вони якнайшвидше віднови­ лись. Добитися цього можна шля­ хом окультурення грунту. Діа· метр садильннх ям повинен бу­ ти 120, а глибина 55-60 сан-

доба.

ванні його набули певного досві­ ду, і хочу розповістн, як це 'ро­ бимо.

ТОВ,lений зяб, то його зараз ТР')­

зів обприскали і обпилили іх отрутохімікатами проти шкі,;ни­ ків та хвороб, зібрали урожай

Чимало шкоди

гектари. То­

рік зібрали перш;,й урожай ви­ нограду-2,5 центнера, у вирощу­

без добрив.

вах, протягом літа декілька ра­

ченка всього цього не роБИJIИ, Сад ніхто не охороняв, хоч були виділені вартові, сюди заходили всі, кому тільки не лінь було.

4

зай­

винограду.

родючий, взятий з міжрядь, аде

ляються

без втрат. А в колгоспі ім. Шев­

Під /lИМ зайнято

артіль

доброякісний садивний матеріа,т. Для садіння придатні тільки здо­ рові, правидьно Сформовані, з

про

зібрали гнізда

дере­

розведенням

грунт

ПЛОДОВІ ДЕРЕВА Насамперед слід подбати

Сад у колгоспі ім. Ватутіна добре доглядають. Тут своєчасно на

мається

внести по 50-60 грамів дусту гексаХ_l0рану на кожну яму. Д\)

мою для цього непридатні. Шд час викопування саджан­ ців у РО:Jсаднику вони позбав­

гусені

садівництвом

наша

дити якнайраніше і нічого не са­ дити в міжряддях. Якщо в саду ще з осені підгu­

і в артілі ім. Шевченка, с. В.-Димерка. Але врожайність різна. Якщо пухівчани зібрали торік по 46 центнерів фруктів і одер­

з

роки

Садили так, щоб

імені Димитрова, с. В.-Димеркз.

п.10дорозсадника виростила велику кількість саджанців плодоягі)\-

20,2

Одноразово останні

ного

у міжрайонному плодорозсаднику Садова

винограду

вали по

ф акт и

колгосп

«Червона Україна», с. Гоголів. Кожен гектар дав ,;оходу 17 ти­ сяч карбованців.

колгоспу.

Колгосп імені Сталіна, с. Русанів.

-------

одержав торік від саду

13

голови

ЗагаJlЬВІ оума _охо.-у вl.І сulввицтва І агl.lllицтва

тисяч карбованців ';OXO~Y

від кожного з доносного саду

А. Ностюк,

Дохо.l вl.І гектара СІ_У І агl_ннкlв

І

Ц и Ф р и 510

на

гектарах.

заступник

I=t

ку карбованцю.

закласти

с>

~

никам видано на

тр.­

~

---

кожен трудодень

покопали.

кож

ф

ництlrn, колгосп­

на 8 Сад­

завезли,

~

нас

і

закдадемо

карбо-

у

гі.Т­

ШД час де­

16,405

,;ав

обрі­

кадника лісу

По KO.lrocoy ім. Ста,іиа

заКО.l-

га.1ІЬНОГО

Со­

ловей, І. Юрчен­

(ПJlоща садІв І ягlJl­ ннків 366 га)

П'ЯТОЮ

*===============

*

Перший урожай

нього року, про це почали дб::l­

0,5

1,5-% РА3И поршнано З

*

У народі говорять: сади-при­

серед­

саду

t

П'ЯТИРІЧНОЮ .... ВСЕМІРНО РО3ВИВАТИ КОЛЕІ'ТИВНЕ САДІВНИЦТВО РОБІТНИКІВ ТА СЛУ.ВОВЦІВ І САДІВНИЦТВО КОЛГОСПНИКІВ НА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНКАХ.

доходу

в

.

Л,І, су

П' ЯТИРІЧЦІ НЕ МЕНШ ЯК У

MI.JILii:OH кар&ованцlв

одержали

.

декадник

ЗБІЛЬШИТИ ЗБІР ПЛОДШ, яrIД І В"ОrPЛДУ В ШОСТІЙ

ПАРТІЯ І УРЯД ПОСТАВИЛИ ЗАВДАННЯ:

11===============*

3

такі умови,

тиметрів. При садінні дерев найкраще яму заповнювати верхнім шаром грунту, а з нижньої частини

ями ного розкидати по міжряд­ дях. Ще краще, коли разом з заправленням ям верхнім шаРО!l грунту вносити добрива: 8-1 О кілограків перегною, до 100 гра­

мів амонійної· селітри,

350-400

коріння

краще

Шсдя

краще

насипати

садіння

дерева

пристовбурнии

мульчувати

Tpef)a

круг

пере гноєм,

за­

торфом,

соломою, збої нами. Така запраR­ ка сприяє том}"

що дерево швид­

ко приживлюється і добре рост\).

ОБРОБІТОН ГРУНТУ І ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ В окремих колгоспах, як імені Молотова та «Червона Україна», с. Гоголів, ім. Шевченка та імені Відповідно перспективних ПАа­ нів розвитку громадського

господарства колгоспи району мають посадити нинішиього року 96 гектарів саАів, 82 гек­ тари Rгідииків, 8 гектарів ви­ нограду

і

43

гектари

ХИСНІІХ ,1ІісОСllУГ.

ПОJlеза-

Якщо нема зябу,

слід

виораТlІ

зараз-у міжрядАЯХ на

18

сантиметрів,

а

глибину

на

пристов­

бурних кругах па 10-12 сан­ тиметрів. Перед цим внести по

1'ОНН гною, амонійної седітри, суперфосфату і по

10-12

1,7 3 1

центнера центнери центнеру

хлористого калію на гектар. Шс­ .1.11 . оранки площу заборонуваТlІ.

Коди такої

кількості

добрив

немає, то слід внести нарівні з

. кроною дерева під кожне 3040 кілограмів гною, 2 кілограМlІ азотових, 2,5 кілограма супер­ фОСфату, 1 кілограм калійних мінерадьних добрив. Все це доб­

ре переRопати 3 грунтом. Протя­ гом літа грунт у садах

вати c>raRЇ.

у

чистому

УТРИКУ­

вц бур'янів

ки,

що

переплелися

і труться

між собою, сухі, хворі іподамані, а також вовчки. Цю роботу за­

в тих випаДRaХ, коли одноріч­ нии приріст гілок ябдунь і ГРУ ill станоВИТЬ більше 45-50 сан­ тиметрів.

Легке

омо:rодженнJТ

роблять на деревах, що не да.l!I

або дуже слабо дади приріст од­

норічних пагонів. плодоносять,

У дерев,

які

вкорочують

гілки

на 3-5-річну древесину,

залtf­

шаючи шипики

а

в

0,5

сантиметра,

неплодоносних-на

2-3-

річну древесину. Порізи обов'яз­ ково

зачищають

гострим

ножся

і замазують суриком або фарбою, виготовденою на одії. Застарілу і відмерзлу кору на

штамбах дерев і основних гілках ошкрібають, пісдя чого білять

вапном.

Виконання

всіх

цих

агроправил забезпечить високий урожай фруктів.

Н. TB8PIIOM811, агроном-садозод

ської МТС.

Бровар­


Не.іnя,

СТАХАНО8ЕЦЬ

4

ваших

3 ICToplT оо Народна В

Республіка

Родопському

диться

басейні

ництво _

прова­

первенець

реказів про походження назви нашого села. В одній, наприклад, розповідається, що воно виник.~О ще за часів Київської Русі. Дав­ ньоруській державі доволилося багато дбати про захист «слав­ ного града Киева»-матері міст

року

болгар-

-

металургії

кольорової

<:ької

1955

Наприкінці

руських,

свинцево-цинковий завод. Він оснащений нами.

Фото В . Димчева.

(Болгарська фотографія).

ВИМАГАЮТЬ РОЗЗБРОЄННЯ Н<1дзвичайна

сесія

Всесвіт-

*====================~

літопи­

чення. Вони цікавилися також мисливською дичиною. На лісо­ вих болотах, де згодом виникло наше

і

Важливе значення мають Т(1кож і інші документи, прийняті сесією, аокрема Декларація в

В реЗУjJьтаті переговорів у Вірмі буда опублікована спіJlЬН:\ заява А. І. МіКОЯН:1 і Вірмансько-

економічних, соціальних і кудь-

го прем'єр-міністра У Ну. В ніЛ

ньої Ради Миру, щu відбулась у турних питаннях і Декларація в говориться, що Радянський уряд Стокго.1ьмі (столиця Швеції), обговорювала одне питання про СІ.орочення озброєнь і забо-

один

тодішніми знав· цями військової справи і держав­ ними діячами з князівського ото­

МІЖНАРОДНИЙ ОГ ЛЯД НАРОДИ

каже

часу оглядалися

оо ~===================*

як

сець . Оборонне значення маЛІ( природні перепони-ліси, річки, болота, серед них-долина Тру­ біжа (Трубайла) і простір, що до неї прилягав. Ці місця час від

маши-

радянським!!

о

г

є багато легенд і народних пе­

велике промислове бу дів­

став до ладу

о

г

Болгарія.

питаннях aTO.\lHOЇ енергії. У пер- запропонував у вигдяді дару на­ шій говориться про ті вигоди, родові Вірми збудувати госпі­ які ,ll;істадо 6 .1ЮДСТВО від при- тадь, театр і культурно-спор­

село,

серед

водилися

них,

різні

певно.

птахи

гоголі.

Від

урочи­

Те, що саме звідси пішла наз­ ва

села,-здогад

пізнішого

па­

ходження. Про це свідчить той факт, що в недалекому МИНУЛJ' му село називалось Оглав-Оі'­ лев. Певну вірогідність має вер­ сія, що Оглев (назва села) і Го·

вдячністю

бірман­

серед міжнародних питань. В,;і народи KPOBH(J :іаінтересовані в

С,lужбу мирним цілям.

відповідь подарував Радянському Союзові відповідну кідькість

розшукати, відносяться до се­ редини 17 століття . Вони стосу· ЮТЬСЯ років національно-визволь­ ної боротьби українського наро­

Вірмою було підписано додат КО-

ду-1648-1654 років. Як відомо, основу військ Богдана Хмель·

роззброєнні,

бu

гонка

ВІЗИТ ДРУЖБИ

uзброєнь

силює небезпеку війни. Народи

вимагають

роззброєн,

ня. І цю вимогу :1 ведикою си­

рису. Між Радянським (;оюзом і

І СПІВРОБІТНИЦТВА

несе ТРУдЯЩИМ лише лихо і по-

Недавно

ГОдОВИ

Перший

Ради

приинятии

3

3аступниlt

Міністрів

roproBeJIbHY угоду і довго­ СРСР строковий протокод про взаємні

А. І. Мікоян побував у ряді кр:\-

ву

поставки товарів.

Вічними і нерушимими є друж-

лою висдовида СТОІ\Гольмська CI~- їН Азії. Він відвідав Афганістан, ба і союз народів СРСР і Китаю. сіяВсесвітньої Ради Миру. Ва- Пакистан, Індію, Вірму, Демо· Це з новою силою було підтверд­ гато промовців, на

сесії,

Я "!' .. вис.тупали кратичну

підкрес.1ювали,

ЩО

у

відносинах між державами но}-

Респубдіку

KJlTaiiCЬK~'

Народну

В'єтнам, Респубдіку

і Монго.1ЬСЬКУ Народну Респу\і-

стало ОС.1абдення напруженості діку. і що тепер є всі мождивості до­ сягти

угоди

про

роззброєння.

Треба дише, щоб усі великі дер­ жави, від яких у першу чергу за­ де жить

така

угода,

докдадади

щирих зусидь у цьому напрямі. Сесія прииняда ряд важливих документів,

в яких визначаєть­

ся програма боротьби за роззбро­ єння. У «3акдику до світов')Ї громадської думки» сесія під­ креслює, ЩО народи підвищува­ тимуть свою ПR.lІьність і посидю­ ватимуть свою боротьбу доти,

у Пакистані А. І. Мікоян був

присутнім

на хоржествах :1 на­

годи ПРОГО,ІОшення цієї держави респубдікою. Товариш МїКОЯіf розмовдяв З державними діячами

Пакистану, і І\і зустрічі, безпсречно,

сприятимуть

встаНОВдеп­

ню міцніших зв'язків між Паки­ станом і СРСР.

жено в ході переговорів, які ПРiJ­ вадив А. І . Мікоян з китайськи­

~ІИ державними діячами. В ре­ ;\рьтаті переговорів буда підпи­

С<lна угода про ПОJJ;ання Радян­ ським Сою:юм Китаю допомuги в будівництві 55 нових промисло­ вих

підприємств,

156

об'єктів,

додатково

уже

до

споруджува­

них з допомогІНО СРСР. Була та­ кож досягнута угода про співро­ бітництво Китаю і СРСР дівництві

задізниці,

яка

в бу­ зв'яже

Ланьчжоу (на північному заході Китаю) :\ нашим Турксибом. Ре­

Ведике значення для дальшого гулярнии рух на цій залізниці

зміцнення

радянсько-індшськ.)ї

дружби мало відвідання А. І. Мі- намічено відкрити в 1960 році. кояном Індії. Торкаючись перего-

ко в грунті залишки зброї і амуніції.

цікавився

була

сотником,

роззброєння і повної заборони атомної і водневої зброї. Для до­ сягнення ЦІЄІ мети необхідне зміцнення співробітництва при­ хильників миру з усіма іншими

стандард» дянських

ність про зміцнення економічних

громадськими організаціями, які виступають за роззброєння. Ни­ нішнє ослаблення напруженості

казує

у відносинах між державами створює хороші мождивостід.1Я

писада: «В відносинах

індо-ра­ зроблено

новий крок вперед. Економічне співробітництво вигідне обом країнам. Ві.'1ьше того, воно по­ зразок

того,

як

розвинуга

в промисдовому відношенні кра­

їна, не нав'язуючи ніяких YMOR, сприяє і ндустріа:йзації мен:п розвинутої країни.

Індія

палко

-------. *

азіатських

громадськіст!>

країн

розглядає

минулого

року

наш КО.1Jгосп ім. Леніна вирішив продати у Гомелі на базарі 2685 кілограмів борошна. Дор,!­ чили цю справу С. Лебединцю.

вклад у справу

розширення

На автомашині (ШОфер О. Корні· єнко) їздив і я. Разом 3 Лебедин­ цем реалізував це борошно, і знаю, почім продавади кожний пуд.

Коли ж ми повернулися у кол­

госп, то Лебединець недодав .~o каси 242 карбованці. Виконуючи свої обов'язки, як

член ревізійної комісії, я допо­ кодгоспу

(голова т. 3арицькии І.). Допо-

Їх

дідових зв'язків, співробітництв:~

і дружби ~\ Радянським Союзом. В. Харьков.

борошна,

було

ще

п'ять мішків борошна, яке наде­

Але не знаю, чому правдіння

кон­

церти. На другий день ці огодо­

пuвірити

Лебе~инцю,

рішуче припиняти будь-які спро­

би

прив.1аСНlОвати

КОJlГоспні

кошти.

М. KOHApaTetIHO. с . В.-Димерка.

ни, певно, звикли

бачити

сюжетною

були

круглий

працю

В 1886 році в дився черговий

цим

Гоголеві прово­ після реформи 1861 року переРОЗПОlІ.іл землі . Це був засіб ще більше обібрати сеЛЯН. Тому біднота відмовилась від поділу. Гоголів тоді входив

..

---'

СлІдами

Кня­

жичі лист, в якому група кол­ госпників вказувала, що дово­ диться по декілька разів ходити

до

- бібліотеки,

щоб

в

поміщиків

Чернігівський

губернатор Анастас'єв надіслав до Гоголева жандармів. При до­ помозі нагайок вони стали прово­ дити перемірювання землі. Але біднота продовжувала виступати проти

царсько-поміщицького

обміняти

книжку.

єтки.

Перемога радянської влади в Гоголеві не дісталася легко. Як­ що майже відразу після Жовтне­ вої революції в селі був CTBOp.~ Ний ревком, то незабаром експлу­ випустили

свої

живе в м. Києві по вул. Тата!>ській, .N'g 35/37, кв. 22, порушує справу про розлучення~з дружи·

пазурі.

землю в

Виш­

невських, Красовських і їх при­ служників, а це викликало в них звірячу лють. Особливо жорсто­ кою була їхня помста, коли вес­ ною 1919 року в село прибули німецькі поневолювачі. Боротьба продовжувалася

до

1920

кінця

року. Тоді біднота організувала­ ся в Комітет незаможних селян.

В

році утворена була пер­

1922

ша організація комуністів в скл'l­ ді 5 членів. Радянська влада міцніла. Ось короткий перелік подій і дат по­ ступу

В

радвлади

в

Гоголеві .

році організовано пер­ шу Сільськогосподарську apTiJlb «Трудове братство».

1923

В 1924 році утворено Бровар­ ський раАон, в склад якого ввій­ шов Гоголів .

На кінець ська

1925

року

парторганіззція

Гоголів­

стає

най­

більшою серед сільських кому­ ністичних організацій району. Во­ на складалася з 20 членів. Очо­ ЛЮllав її молодий робітник Ле· хов.

В

1927 році в Гоголеві почала­ колективізація. В 1930 році 5 колгоспів об'єднали 60 процен­ тів селянських дворів Гоголева. Згодом село стало відомим дале­ ся

ко за межами району. Ще перед

Великою Вітчизняною війною на­ ших кращих людей знали в Мос· кві, де гоголівці були учасни­

камн

Всесоюзної

дарської

сільськогоспо­

виставки.

Невимовно великих збитків за­ подіяли селу фашистські загарб­ ники. Було знищено 49 будівель, 1696 голів худоби, весь сільсько­ господарський інвентар і маши­ ни. Втрати становили 25 мільйо­ нів карбованців. В кінці 1947 року в основному було відбудовано господарство колгоспів. Відтоді розпочався но­ виА етап зростання. Ось деякі цифри. За післявоєнні роки кол­ госп «Червона Україна» вклав у капітальне будівництво 20 міль­ йонів карбованців . Тут вперше на Україні почали будуваТІ! збірні залізобетонні тваринницькі приміщення. Прибутки артілі в

1955

році

3100

становили

тисяч

карбованців. Набагато міцнішим, порівнюючи з довоєнними рока­ ми, став і другий колгосп іме­ ні Молотова.

Великі досягнення є і на інших ділянках будівництва иового життя. Зростає добробут і куль­ тура трудівників старовинного села Гоголів, але про це можна

написати ний твір.

набагато

більш

знач­

Г. Медведенко, учитеЛh Гоголівської середньої школи.

~,--повіДОМf18

раАвідділ культури, підтвердився.

На завідуючу бібліотекою С . Хо­ менко накладено стягнення. BCTJновлено ліотекн.

Редапор Савченко Петро Степанович, що

СВЗ­

вілля. Двох організаторів висту­ пів бідноти жандарм!! запротори­ ли в Сибір. В дні революції 1905-1907 ро­ ків боротьба спалахнула з новою силою. В селі з'явилися київські робітники і шахтарі з Донбасу. Біднота палила поміщицькі ма­

наших виступІв від 18 ВказаниА факт, як

У газеті «Стахановець» березня був уміщений з с.

----------------------------------------------Адреса редаJЩiJ: С. Бровари, КиJвськоJ області, вул. Киівська, НlIЗ8. Броварська раlовва друкарв. КиJвськоro обласиоro

гоголівським

свою

лише

сухиfi лісоматеріал і- не поміч,ють, як нівечаться на очах хо-

роші, красиві дерева. О. Карандюн, П. Лаценно, ст. Бровари. І. Оnименко.

з

ста"а

змушені

віддавати

ликими цвяхами прибивають но­

ві. Кора дерев від такого клІО· вання обсипа.lася. В стовбурах мотивуючи тим, ЩО це не веJИ­ набито сотні гвіздків, гвинтиків ка сума грошей. і просто металевих відрізків. Кожного дня мимо цих дерев про­ Вважаю, ЩО правління кодгос-. ходять керівники заводу . Але во­ пу l1еправи.1ЬНО зробидо. Треба

виріши.10

що

очевидно,

«У Оглаві ... Чи по знаку Кому цей Оглав білохатий?» Життя МІ:ІСИ гоголівсl,КИХ се­ лян було тяжким . Найкращі зем, лі загарбали поміщики Вишнев­ ські і Красовські. Ім належало 3000 десятин ріллі. Менший по~ міщик Осьмак мав 500 гектарів землі . По 50-80 гектарів мали куркулі Рудешко, Таран, Деркач.

шення Jривають і на їх місце ве­

жало Лебединцю.

історі,l

повір'ями,

них,

основою написаної в засланні Шевченкової поеми «Сотник». Заспів поеми загальновідомий.

рік

кіно й

життям, серед

кровопивцям.

Віля ПО,ll;вір'я ДОК'у щовечора можна бачити на стовбурах дерев ведикі об'явн про

й

Наймити

Об'яви на деревах

вів також, ЩО на машині, крі'll КОдГоспного

по­

їздку А. І. Мікояна як важливии

~,-------

Привласнення колгоспних коштів

вів про це правлінню

Демократична

вітає ці дії Радянського Союзу».

таких спі.1JЬНИХ JJ;ЇЙ.

Наприкінці

відносин СРСР і МИР .

їх

переказами,

кояна була досягнута договоре­

загального

козацької

В Г&голеві не раз був Тарас Григорович Шевченко. Навчаю· чись в Академії художеств в Петербурзі, великий Кобзар по­ знайомився з Платоном Тимофі­ :йовичем Бориспольцем, уроджен­ цем Гоголева. Земляки з Украї­ ни незабаром потоваришували. Закінчивши Академію, Т. Шев­ ченко весною 1845 року приїхав до Києва, а в кінці червня го­ стював у свого друга в Гоголеві. Тут він зустрічався з селянами,

пуб;rіці під час візиту А. І. Мі­

доб'ються

провадив

ки. Найбоєздатнішим з них бу!! Переяславський, що складався, ймовірно, з сотень: Яготинської, Боришпільської, Баришівської, Березанської. Входила сюди та· кож і Гоголівська сотня. Згаду­ ється про це в багатьох історич­ них матеріалах, зокрема в «Актах Южной і Западно'й России». В ті часи центром села був тепе· ріШliій куток села «Замок». Саме тут, біля подвір'я середньої шко­ ли, найчастіше знаходять глибо­

товариш

не

які

ницького становили козацькі пол­

Мікоян в Індії, газета «Хіндустан

поки

ворів,

~T Монгодьській Народній Ре.;­

виклик

ататори

назвою

гііі-висдОВЛЮЄ"ЬСЯ ВИМUГ<1 На()І)-

дар

І

Ревком відібрав

під

дів І!(JетаВИТIf <1ТОМНУ ('нергію на ським народом і урядом, якии У

Цей

.1

до Остерського повіту. Звідси на

нину відомий ща Гоголів.

найбіJlЬШ животрепетне питання

комбінат.

сІл

цього весь цей простір ще в дав­

голів (назва великого урочища) Довгdй час. існували поруч. Достовірні відомості про дав­ ній Гоголів, що їх мені вдалося

рону aTO~IНOЇ зброї. Т('пер-цс пинення гонки (Jзброєнь. У ДP~'- тивнии

15 квітня 1956 року

розпорядок

роботи

біб·

С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

ною Савченко Марією Никифо· рівною, яка живе в с. Літках. Справа слухатиметься в народ· ному суді 1-ї дільниці Бровар­ ського району.

~------------------------------------------управліи8.11 куm.турв.

За...

1624-2600

46 номер 1956 рік  

46 номер 1956 рік

Advertisement