Page 1

РІк виданнв

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН; вДНАйТЕСЯl

ХіІІІ

При розробці планів та їх здійсненні

46 (1184)

СТЯХЯ Н О ВЕиь

МТС

НЕДІЛЯ

17

Орган Броварського районного комітету КомуніСТИЧНОі партіі Украіни та районноі Ради депутатів трудящих КиіВСЬКОі області

Ціна

15

продуктів

р.

весняних розвитку

польових

робіт і стан

громадського

тваринни­

цтва по колгоспах Васильківсько1'0 раИону. Бюро обкому визнало,

що в раионі незадовільно розгор­ тається боротьба за безумовне одержання високих урожаїв зер­

нових, технічних і кормових куль­ тур, за прискорений розвиток усіх

В ряді колгоспів

а

в

пустили також ряд грубих поми­

ня кукурудзи, не розпочато. Така

лок в плануванні сільськf)го гос­

бездіяльність може завдати знач­

подарства.

ної

боротьби

145

ня в передових колгоспах, про те,

як вони використовують внутрішні

літрів, ім. Леніна-на

127

літрів більше, а колгосп ім. Ди­ митрова, який вже ряд рохів очо­ лює т. Мельник М.,-на 62 літ­ ри молова менше. Дя артіль на останньому місці в районі і по відгодівлі свиней. Причиною та­ ког() ганебного відставання е те, що тут не дбали про створення

міцної кормової бази, а заготовле­ ні на зиму корми не підготовля­ lИся до згодовування. Ще і за­ раз тут не взялися за будівни­ цтво силос них траншей. Ганебні показники по удоях МОJlока і в · колгослі ім. Андреєва, с. Богданівка-всього лише по 7,4 центнера на 100 гектарів зе­ мельних угідь. Знизились, порів­ нюючи 3 минулим роком, удої мо­

лока по гоголівських колгоспах ім. Молотова та {( Червона У кра­ їна», ім. Ворошилова, с. Троєщи­

на. Не підкріпили ділом взяті зо­ бов'язанюr і керівники колгоспу

з них агронома т. Ваніна Д. була надрукована в газеті «Стахано­

вець» від

8

квітня).

Не дивлячись на це, ряд кол­ госпів склали явно занижені пла­ ни. ТаІС, наприклад, літківсьJtий колгосп ім. Калініна, який вже торік виростив по 9,3 центнера зернових з гектара, в тому числі

по 30,2 центнера кукурудзи, на­ доїв по 1733 літри молока на корову, запланував на 1955 рік всього 'І'ільки по 8,9 центнера зернових, 18 цеН'І'нерів кукуруд­

зи і по

1650

літрів молщtа від

корови.

Хибність і шкідливість такого планування оrmвидна. Занижені в · окреМИХ колгоспах плани CJliд виправити. При розробці планів з участю всієї маси колгоспників МТС і колгоспи повинні прагнути до виробництва якнайбільшої кількості продуктів на 1оо гекта­ рів сільськогосподарських угідь і скорочення затрат праці та кош­ тів на одиницю ПРОДУІЩії.

партійно-політичної

розгорнути

роботи. Слід

боЙове

зма­

за півроку тут відгодовано всього лише по 2,4 центнера свинини на кожні 1оо l'а ріллі у 8 раз

рішень-партії про круте піднесен­ ня всіх галузей сільського госпо-

менше, ніж у Рожнах.

дарства.

гання за здійснення

історичних

.......- - - -

О

"" I:IIZ

року (в процентах до плану) ,

:J' Q lIOt

0:0

>'~18

Назва сіл і колгоспів

35 34 31 26 26

49 52 35 43 34

Плоске, ім. Леніна Русанів. ім. Сталіна

24 22 22 21 20 20 18 18

39 30 20 30 35 31 29 21

Погреби, ім. Кірова Бобрик, ім. Сталіна Рожни, «Більшовик» Требухів, ім. Хрущова Пухіl'ка, ім. Ватутіна Світильне, ім. Маленкова Княжичі, ім. Щорса Красилівка, ім. Жданова Літки, ім. Калініна Кулаженці, «30РЯ:' 3азим'Я, «Шлях Ілліча:. В.-Димерка, ім. Шевченка

B.-ДИfdерка, імені Димитрова

17

32

Назва сіл і колгоспів

В.~Димерка, ім. Леніна Жердова, ім. Леніна Семиполки, ім. Леніна Богданівка, ім. Андреєва Калита, ім. Сталіна Гоголів, «Червона Україна:.

Заворичі, ім. Кірова Мокрець, ім. Будьонного Рудня, ім. Кагановича В.-Димерка, ім. Кірова

Гоголів, ім. Молотова

~ 5 ~~~ ~~ ;~~

По ленінських

місцях

Підмосков'я

в будинку, де жив В. І. Ленін Багатолюдно в 'ці дні у Будин­ ку-музеї В. І. Леніна в Подоль­

Троєщина, імені Ворошилова

По Бобрицькlй МТС

По

6posapcltldi

великий дерев'яний

Вперше на великих масивах сівба цукрових буряків у Черні­ вецькій області проводиться квад­ ратно-гніздовими

сівапами.

Ба­

гато механізаторів значно випе­ реджають графік сівби. Тракторні бригади Веренчансь&ої МТС при нормі 250 reKTapiB засівають в обслужуваних колгоспах по 300 reKTapiB за день.

У передтравневому соціалістич­ ному змаганні механізаторів Жи­ томирської області найкращих УСПІХlВ добились трактористи бригади Василя Семашка з Чуд­

нівської МТС. Вони за два дні за­ крили вологу, а за чотири дні по­ сія,rи ранні ярі. Працюючи за го­ динни;м графіком, водії трактора

«ДТ-54»

Володимир

Вікарчук

і

Посип Дармограй засівали за день по 40 гектарів замість 34,5 за нормою. Змінний виробіток на траю'ор у бригаді становив гектара проти запланованих

5,8 3,9.

(РАТАУ)

Радгоспи Укратни завершиnи Сівбу соняшника

будинок- на

великий вождь пролетаріату

МТС

17 17 16 16 16 16 15 13 13 13 11 11

31 21 42 30 24 21 24 22 17 13 20 8

9

17

22 18

30 30

НОВИЙ ЗЕРНОВИЙ КОМБАЙН

Володимир Ілліч

На Дніпровський механічний І Гармашем. Машина забезпечує ЛЕНІН» завод у Запоріжжі доставлено більш повне відокремлення зерна експериментальний зразок нового від соломи і полови, чим зводить З хвилюванням переступають причіпного зернового комбайна, до мінімуму втрати зерна. Пов а поріг цього іс'rоричного будиночка CTBopeHoro старшим викла~ачем машина на 25 процентів легша трудящі. Сюди більш як півсто­ Запорізького інституту сільсько- від комбайна «С-6» і більш на­ ліття тому приїхав Володимир ГОСПОД<JРСЬ&ОГО машинобудування, дійна в експлуатації. Ілліч після повернення із заслан­ кандидатом технічних наук М. Т. (РАТАУ) ня. В Подольську В той час від­ бував заслання його молодший Малолітражний автомобіль Москвич" брат Дмитро Ілліч Ульянов. Тут У Криму закінчишся державні рухатись з максимальною швид­ жили також мати В. І. Леніна Марія Олексан~рівна і сестри Ган­ випробування зразків нового ма­ кістю до 105 кілометрів на годи­ лолі'І'ражного автомобіля «Моск­ ну. Машина обладнана опален­ на Іллінічна і Марія Іллінічна.

"

По дерев'яних сходах Будинку­ музею екскурсанти

піднімаються

в мезонін, де у невеликій кімнаті у липні 1900 року жив Володимир Ілліч. Перед нами скромна обста­ новка, що збереглася з того ча­ су, і

речі,

якими

користувався

Ілліч. Біля стіни просте залізне ліжко, крісло-качалка. Певеликий столик, на ньому два томи творів

Пуш&іна, Герцена, Добролюбова та інших письменників. У цій кімнаті Ленін зустрічався з то­ варишами, які приїжджали до нього з приводу організації газе­ ти «Іскра».

про хід сівби ярих по колгоспах району за станом

= t":о!

Московська область. Будинок­ музей В, І. Леніна в Горках.

Бєлінського. На етажерці-твори

ЗВЕДЕННЯ

1955

цукрових буряків.

перевиконують змінні норми.

Радгоспи Міністерства paдroc- БaJIками «СКГ-6» вперше застосо­ проспекті імені Кагановича (ко­ пів У країни завершили сівбу со- вувались звичайні зернові сівал­ лишній Московській вулиці) при­ няшника. Скрізь сівбу проведено ки, обладнані спеціальними при­ вертає увагу робітників і кол­ добірним насінням найкращих строями для квадратно-гніздової госпників, студентів і школярів­ районованих сортів і виклю'ІНО сівби. В багатьох радгоспах широ­ людей різних прОфесій і віку: Па квадратно-гніздовим способом. У ко практикувалася сівба спарени­ Ворошиловград- ми агрегатами. Де підвищило про­ фасаді будинку-мармурова мемо. . господарствах ського, Кіровоградського, Старо- дуктивність машин і вдвоє при­ ріальна дошка. більського та інших зернотрестів скорило темпи робіт. Па ній написано: на сівбі соняшника поряд з сі(РАТАУ) «Тут у 1900 році жив

організації т. Опанасенко А.)­ ширше

квітня

Борщанська МТС закінчили сівбу

Змагаючись на честь Першого Травня, механізатори МТС Черка­ ської обл~ті протягом півтора­ двох днів закінчили закриття во­ логи, провівши на парах і зябу дворазове боронування. Всі меха­ нізатори другої Тальнівської ИТС

ську (Московська область). Не­

т. Чудновський Г., с.екретар парт­

15

сільсько­

резерви для швидкого піднесення

ім. Маленкова (голова правління

на

гектарів

громадсьgого господарства. (Одна

Щоб швидко усунути наявні не­ доліки в роботі колrоспів, нам потрібно вище піднести рівень

----

на сівба колосових, соняшника, коріандру і культур першої чер­ ги зеленого конвеЙєра. Jlсинів­ ська, Любашівська, Нестоїтська і

за

Рішення бюро обкому КП Укра­ збільшення виробництва зерна і їни про Васильківський район,­ продуктів тваринництва. зазначив у своєму виступі на pa~ ЦК КПРС і Рада Міністрів йонній нараді голів колгоспів, СРСР скасували старий ПОРЯД05 ce-КР6Тарів парторганізацій і спе­ планування сільськогосподарсько­ ціалістів сільського господарства го виробництва, як неправильний секретар райкому партії т. Ратуш­ і такий, що не відповідає інтере­ ний М.,--е разом з тии суворим сам колгоспів і держави. В пресі попередженням і для нашого ра­ було після того опубліковано !}яд йону. Подібні серйозні недоліки і повчальних статтей про плануван­

В одному і тому ж селі В.-Ди­ мерці колгосп ім. ШевчеНltа на­ доїв за шість місяців на 160 літ­ рів молока па ROPOBY більше в порівнянні з таким же періодом минулого року, ім. Кірова-на

і би. В Одеській області заверше­

ки точаться розмови про облицьо­

вочні матеріали, а будівництво траНlllеи, зокрема для силосуван­

окремих колгоспах.

З кожним днем шириться соціа­ ліС'l'Ичне змагання хліборобів Ук­ раїни на честь 1 Травня. Самовіддано працюють у дні передсвяткової трудової вахти сільські механізатори. Вони ус­ І пішно борються за швидке і якісне завершення весняної сів­

красилівському

справі

100

механізаторів

Reза}{овільно

видів тваринництва та підвищен­ ня ного продуктивності. Тут до­

помилки мають місце і у нас в

на

Передтравневе змагання

колгоспі ім. Жданова і зараз ще невистачає навіть насіння куку­ рудзи, В требухівській артілі ім. Хрущова та ряду іНlllИХ тіль­

шкоди

прагнути

праці і коштів на одиницю продукції.

коп.

РОЗfортається весняна сівба. Тіль­ ки окремі колгоспи приступили до посадки каР'ГОl1лі, капусти. Пе всюди досить внесено добрив під кукурудзу,

повинні

господарських угідь і скорочення затрат

СУВОРЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ J{ими ДНЯМИ бюро Киівського обкому КП України розглянуло хід

колгоспи

до виробництва якнайбільшої кількості

КВІТНЯ

1955

і

За післявоєнні роки музей значно розширився. В сусідньо­ му будинку в трьох великих кім­ натах

розгорнута

експозиція,

яка відображає ,!І;итячі і юнацькі роки Н. І. Леніна, початок ЙОГ\J революційної діяльності. Музей відвідують

тільки нашої країни,

трудящі не

але й ба­

l'атьох зарубіжних держав. Всьо-

го за час його існуван~я 3 1937 року тут побувало понад 300 тисяч чоловік.

(ТАРС).

вич». Вони показали велику пе­ ревагу нової машини. Двигун по­ тужністю 35 кінських сил АОЗВО­ ляє майже зразу набирати швид­ кість, що особливо вигі~но в гір­ ських умовах. Автомобіль може

ням,

електричними

показчиками

повороту, кузов обтічної форми. Спинки передніх крісел відкидні, що

дозволяє

туристам

мати

на

riривалі зручне ліжко.

(РАТАУ)

Нагородження письменника Івана Ле орденом Трудового Червоного Прапора Президія :Верховної Ради СРСР чям з дня народження нагороди­ Указом від 14 квітня 1955 року ла письменника Ле (Мойся) Івана за заслуги в галузі розвитку ук- Лоонтійовича орденом Трудового раїнської радянської ху~о.жньої ЧеР/JОНОГО Прапора. Jlітератури, у зв'язку з 60-річ(РАТАУ),

Бюджет столицІ УкраУнм Відбулася сесія Київської місь­ господарство, в тому числі на бла­ кої Ради депутатів трудящих. Об­ гоустрій. Крім того, близько 105 говорено бюджет міста Києва на мільйонів карбованців на ці цілі 1955 рік і звіт про виконання витратять підприємства і органі­ бюджету за 19М рік. заціі міста. Бюджетом передбачається даль­ Значні асигнування виділяють~ ший розвиток всіх галузей госпо­ ся па розвиток міського електро~ дарства столиці України. Порів­ транспорту, будівництво шляхо­ няно з 1954 роком видатки на проводів, газифікацію квартир соціально-культурні заходи збіль­ трудящих. шуються на 18 мільйонів карбо­ Сесія міської Ради затвердила ванців і станови'гимуть майже бюджет міста Києва на 1955 рі& 370 мільйонів карбованців. Біль­ по доходах в сумі 570 мільйонів ше 170 мільйонів карбованців з 888 тисяч карбованців і по ви­ коштів бюджету намічавться вит­ датках в сумі 567 мільйонів 573

ратити на ЖИТlове і ком:униьне тис.!lЧi каllбованців.

(РАТАУ).


СТАХАНОВr.ць

2

7АРТlЙНЕІ

Ряд РQків У нас було так: пере.-

сприялО' даЛЬШQМУ збільшенню ви-

ти КQмуністів, які самостійнО' вив-

lажна бі.'lьшість КQмуністів, сер ед яких люди з ріЗНQЮ Qсвітою і

РQбництва зерна і продуктів тваринництва .

чають теорію.

lItиттєвиу ДOCBiДQ~[, зараХQвували­ ~Я елухачами гуртків. Приводило ~e дО ТОГО', ЩО' не всі QднаКQВQ за­

заціі русанівського КОДГQСПУ імені

теQРетичний матеріал,

lктивніС1' Ь на заняттях була ни­

lbita. Керуючись рішенням Централь­ КQмітету КПРС, який засу­

flQfl)

~ив негідну практику ПQрушення

ІІРИНЦИПУ ДQБРQвільності у виБQ­ рі фQРМИ навчання, наша раЙQН­ fla партійна Qрганізація ПРQвела

шачну РQБQТУ МЯ ТQГQ, ЩQб ви­ правити ці сеРЙQзні неДQліки в IІQстановці партійНQЇ ПРQпаганди. Кількість гуртків партійної осві­ rи і ПQлітшкіJІ змеНШИJІQСЬ. 330 КQмуністів, переважна більшість

RКИХ

були

раніше

гуртків, виявили

слухачами

бажання саМQ­

~тіЙНQ працювати над підвищен­ ням СВQГQ ідеЙНQ-теоретичного рівня. Виправляючи неДQЛіки в ПQста­

НQвці партіЙНQЇ ПРQпаганди, ряд (;І3ШИХ первинних партійних ор­ ганізацій ДQбилися певногО' поліп­ шення партіЙНQЇ освіти. Заняття в бі.'lЬШQсті гуртків, лекції в цик­ ЛQВQМУ леКТQРії, семінари в БРQварській і БQбрицькій МТС на до­ ПОМQГУ саМQстійНQ вивчаючим ГВQРИ класиків марксизму-ленініз­ му ПРQХQДЯТЬ~ як правИJІО, на ви­

З ініціативи партіЙНQЇ органі­ Стадіна

тут QрганіЗQвано

СЬКQГI)СПQдарський декції

ПО

сіль­

деКТQрій,

матеріадах

де

січневого

Пденуму ЦК КПРС насичені фак­ тами з вироБНИЧQГQ життя арті­ лі. Ддя бувших слухачів гуртків партійНQЇ Qсвіти вЛітках Qргані­ ЗQвано леКТQрій з питань істо­ рії партії.

За Qстанніх два місяці слухачі гуртків партіЙНQЇ Qсвіти і АВQХ ПQлітшкіл вивчають рішення січ­

завданнями, які стоять перед кол­ госпом, де працюють слухачі

Кас'ян СТОЯТЬ осторонь виробни­ чого ЖИ'l"I'я колгоспів, і це знач­ но

знижує

виховну

роль

занять,

неВQГQ Пленуму ЦК КПРС, яке є

які вони проводять.

дальшим творчим РQЗВИТКQМ марк­

Першого червня завершується навчальний рік в системі партій­

сизму-ленінізму.

Ряд

пе9ВИННИХ

Qрганізацій,

ЗQкрема

КQЛГQСПУ ім. МалеНКQва, ·с. Сві­ тильне, ім. Леніна, с. Плоске, сте­ жать за тим, ЩQб вивчення ЦЬQГО іСТQРИЧНQГQ

рішення

булО'

ПQв'язано з практичним

тісно

життям,

марксистськО'

нвітня

рону

1955

- ленінську

в травні передбачено провести в гуртках і ПО~1ітшколах 1-2 підсумкові бесіди . Мета цих РQЗ­ бесіД-ДQПОМОГТИ кож­ ному СJlухачу глибоко засвоїти найбільш складні питання ПО' тих темах, які ВІІВ чали протягом нав­ ГQРНУТИХ

чального РQКУ. Проведені будуть теоретичні співбесіди по темах, які найбільш цікавлять комуніс­ тів, а таК6Ж індивіцальні бесіди з товаришами, я&і самостійно пра­ цюють над піднесенням свого ідеЙН6-те6ретичного рівня.

Все це факти, які ПQказують, ЩО' ПQЧУТТЯ віДПQвідальності за навчання КQмуністів в ряді парт­ організацій ЗРQСЛQ. Але ще і досі Після Т6ГО, як проведені бу,;уть у нас не ПQкінчеНQ з шкідливим підСУМ&6ві заllЯТТЯ в гуртках і саМQПЛИВQМ .у цій справі. І уяви, ПQлітшколах, краще ВСЬОГО' провес­ ти збори слухачів. Слі,; на цих наПРИ&JIад, не має секретар парт­ Qрганізації ГQголіВСЬКQГО КQЛГОСПУ зборах обговорити ті недоліки, які ім. МОЛОТQва т. ЖQвтуха ПРО' те, мали місце в організаціі занять і узагальнити пропозиції комуністів як ПРQХQДИТЬ навчання в гуртку щодо П6&ращення роботи шкіл і партійної освіти, яким керує КQ­ гуртків в наСТУПНQМУ навчально­ муніст т. Кас'ян: А між тим за­ му Р6ці. Партійні організації ма­ няття тут частО' зриваються з ви­ ють також виявити побажання ни окрепх слухачів, які безві,ІЩО­ комуністів ЩQДQ ПQкращення ';0відально · став.lЯТЬСЯ ';0 навчання. помоги самостійно вивчаючим тео­ Таке ж становище і у веJIИКОДИ­ рію марксизму-ленінізму. мерському гуртку партійної осві­ Завершення навчального року ти, яким керує т. Шкарбутво. в системі партіЙНQЇ освіти ні в Дуже важливо, щоб пропаган­ якій мірі не значить, що на літ­ ItИсти були добре обізнані з тими

гуртка. Але ті ж тт. Шкарбутко,

СQКQМУ ідеЙНQМУ рівні.

партійних

17

Посилити увагу навчанню комуністів

життя

~ВQювали

Не.іля,

ної освіти .. Час, який залишився, слід використати,;ля того, щоб

П6кращити відвідування і 'піднес-

факультету

механізації

Лекцію про

Укра­

сільськогос,

подарські машини читає ч.1еи,кореспондент Академії наУI{

УРСР,

доктор технічиих наук, професор П. М . ВаСИJ1~НКО. Фото С. Михай"ової (Прескліше РАТА;У·).

в строк виконат и

план будівництва ЗРQстає ДQбробут

народу і ра­

зQм з тим неухильнО' збільшуєть" ся пQпит на ПР6мислові і продо­

ВQльчі товари. Щоб задовольнити запити

трудящих,

держава

не­

впинно розширює ТQРГ6Вельну сіт­ ку. Тільки за останній час спо­ живчою кооперацією раЙ6НУ збу­ ДQвано в Броварах ДВОП6верхо­ вий кам'яний БУДИНQК ресторану, приміщення сільмагу, рзймагу,

не приділяє уваги завозу вельних ма'геріалів.

буді­

Не краще і з спорудженням но­ ВОГО' магазину в Троєщині. ГОЛQва правління ССТ т.ЧернявськиЙ не­ &днораЗОВ6 Qбіцяв пайовикам ак­ тивніше взятися за заГ6тівлю бу­ дівельних матеріалів, але це були тільки слова. Викликає тривогу і те, що на будівельних майданчиках, які

ній період слід припинити ПР6па­

СП6руджено ряд нових магазинів

гандистську робрту. Партійна ор­

ПО' селах. Темпи будівництва при­ СКQРЮЮТЬСЯ. ,якщо торік мали

безпосередньо піДПQрядковані рай­ СПQживспііЩі, справи йдуть ПQга­ но. Гірше того--в райцентрі ще і

СП6РУДИТИ три сільмаги, то в ЦЬ6-

досі не відведено навіть ділянки

ганізація повинна і у літнійпе­ ріод піклуватися про те, щоб всі комуністи активнО' відвідували

му році

буде

універсаlЬНИХ

побудованО' шість пі,; магазин ГОСПQдарських това­

магазиїlів,

дві рів.

лекції з питань мар&сизму-лені­ нізму, доповіді і бесіди з питань міжнародної і внутрішньої полі­

чайні, великий магазин господар­ ських ТQварів, яйцесклад, гасо­

тики наШQЇ партії.

лавка .

Ідейне

виховання

KOMYНlCTlB

повинно весь час бути в центрі уваги партоорганізацїї.

В. ПИНАюра,

ТІІ якість навчання в КОЖНQМУ гуртку і політшколі, щоб найкра­ ще заД6ВОЛЬНИТИ вимоги і запи-

завідуючий відділом пропа­ гаиди і агітації райкому КП Українн.

НАРАДА СІЛЬКОРІВСЬКОГО АКТИВУ Тривалий час у троєщанському Н6Ю, яка ніякої ролі в житті К6Л­ КQлгоспі ім. Ворошилова з вини Г6СПУ не відігравала. Днями з ініціативи новообра­ колиіІІНЬQГО секретаря парторгані­ зації т. Мигашка і КОЛИШНЬ6ГО ногосекретаря парторганізації голови К6ЛГОСПУ т. Єреденка ред­ т. Романчен&а ві,;буласSl нарада колегія стіННQЇ газети ПРИПИПИJIа сількорівського активу, в роботі свою роб6ТУ. З щоденної стінна Я&6Ї взяли участь ГОЛ6ва кQл­ газета стала фактичнО' щомісяч- госпу т. К6вбасинський, завідуюu иь

Київ. На 3с1няттях 2-го курсу

їнської сільськогосподарської академії.

ЧИЙ відАілом пропагаНJ{И і агітації рай&омуlШ 'країни т. ПиндЮра.

Поновлено СRJIа~ редколегії, УТВ6рені

трійки.

12-13-14

квітня

вийшли перші номери Щ6деНН6Ї

Працівники торговельного відділу райспоживспілки, ЩО' його ОЧQЛЮЄ т . Апанасюк, малО' прояв-

ляють ініціативи, щоб заготува­ Незабаром стає ';0 ладу новий ти і завезти ДЛЯ будівництва ма­ великий магазин в Гоголеві. Вже теріали. ПаЙ6ВИКИ справе)(JIИВО вказу­ устатковано торговельне 6блад­

нання. Пlвидкісне СП6РУ';ження вали неQдноразово на зборах, що магазину-це насліД6К вмілогО' ке­ правління райспоживспілки і ке­ ріВНИЦТIla цією спраВ6Ю з боку рівники сільських спQживчих то­ вариств повинні більше П6-діл6ВО­ правління сільського СПQЖИВЧОГО му, конкретно і цілеспрямовано товариства (ГОЛ6ва т. К6нах). керувати будівництвом. Про це Правлінням ССТ ряду сіл району особ.llИВО доречно нагадати зараз. варто багато чому повчитися в го­ А,;же ві,; того, яlС сьогодні, весною, ГQлівців. бу,;уть 6рганізовані роб6ТИ, у ве­ В КаJIИті ще в червні минуло­ ликій мірі залежить ви&Онання го року П6Чалося спорудження ма­ річного плану буАЇВництва примі­ газину-буJIИ виведені стіни. Та щень ДЛЯ торгівлі.

Р6бота на ЦЬ6МУ і зупинилася. Го­

стіНН6Ї газети «Ворошидовець»,

І. РУllосеnьсьний,

лова

К6жен з яких в ,;вох е&3еМШІярах.

живчого товариства т. Степанов

головний інжеиер облспоживспілки.

правління

сільсь&Ого спо­

8."

По ленінських місцях Ленінграда :їх ~~~~ г~л~:~:~~Т:ВОQ;:;;= 3а столом, застеленим важкою бурзький університет, був ста р -, дичної комісії при Санкт-Петер­ зеленою скатертю, розмістилися ший брат ВОЛО,щмира Іиіча- ~YP3ЬKOMY університеті, ПРО' дозвіл вкриті сивиною вчені. Перед ними

Олександр.

3 1883

ПО'

1887

рік

иому скла,;ати екзамени екстер­

КОВQЇ спадщини. На його кафедрах

ВОЛОДИМИР6М Іллічем новий тип

МQлоді вчені захищають дисерта­ ції, присвячені ПР6блемам марк­

робіТНИЧ6Ї

преси

-

полум'яні

листівки. Написані Леніним та йо­ СИСТ.СЬК6-ленінської теорії; науко­ го УЧНDИ і звернуті ';6 семяпні­ ві доповіді студентів та їх дип­ ковців, ткачів Т6РНТОНСЬКОЇ ману­

з аркушем в руках невисокий ху- він був студеНТ6М ПРИРQДНИЧОГО НQМ. На Q){НQМУ із стендів--фото­ ДQр.1JЯВИЙ юнак. ИОГ6 ПР6менистий факультету. Д6кументи, які збе- копія ';ИПЛQма першоогО' ступеня

ломні РQботи присвячуються кла­

фактури

сичним працям великого К6рифея

застави,

відь ЙQГО захопила всіх присут- З6QЛ6Гії, УД6СТ6ЄНУ університет- 26 січня 1892 року.

кощ)ю діяльністю В. І. Леніна.

та

інших

робітників

вони запалювали

проле­

ПQГЛЯД сповнений нат~нення. 3 реглися, свідчать ПРО' те, що на ПРО' закінчення юридичного фа­ науки. Багато дисертантів зв'я­ тарські серця незгасним реВ6УСЬQГQ почувається, ЩО' говорить третьоому курсі Олександр У лья- культету ПетерБУРЗЬКQГО універ­ зали розроблювані ними питання люційним П6ЛУМ'ЯМ. 3 Петербур­ він яскравО', переКQнано і ві,Щ6- нов написав БJIИСКУЧУ Р6боту з ситету, виданого В. І. УЛЬЯНQВУ з реВQлюційною, держаВНQЮ і нау­ гQм зв'язана діяльність В. І.

ніх: і маститих учених, яких не- сь&ої ЗQЛОТОЇ медалі. Вручаючи

З представлеНQЇ тут же довідки

легкО' здивувати, і студентів, я&і йому цю нагороду, ре&тор назвав, ВИДНО', що весною і восени

зібрались на екзамен. Олександра fЛЬЯН6ва гордістю Таким постає молодий В. І. ПетерБУРЗЬКQГ6 університету. Ленін у картині художника ОрєшМин"уло кіЛЬ&а років з ТQГО чаніКQва, встаНQвленій у головному су, .11& 6бірвалось. на царській ши-

1891

Р6КУ В. І. Ленін склав 13 усних сить сцітле ім'я вождя. В робіт­ і один ПИСЬМ6ВИЙ екзамен, і по ничих квартирах НеВСЬКQїзастави КQЖНQМУ з них він, Є,l;иний з 33 звучало в марксистсь&их гуртках студентів, які е&3аменувалися, його ПQлум'яне слово, що закли­

корпусі . Ленінградського держав- бениці яскраве життя Олександра, дістав найвищий бал.

ного університету. Біля цієї картини, яка віДТВQРЮЄ яскравий епіЗQД юності веЛИК6ГО вождя, подовгу простоює КQЖНИЙ, хто впер-

Багате пам'ятними ленінсыt-­ ми місцями велике місто, яке но­

і в Петербург у вересні 1890 Р6Не впізнати тепер КQЛИШНЬQГО ку вперше приїхав Володимир Петербурзького, нині Ленінград­ Ілліч. Ця П6їздка була присвячена СЬКQГО, університету. Понад 10 попереднім переГQВQрам з юридич- тисяч студентів п'ятдесяти з лиш­

кало до боротьби з самодержав­ ством. Тут раЗQМ із своїми одно­ думцями Володимир Ілліч створив

знаменитий петербурзький «Союз БОР6тьБи за визволення робітни­

ше ПQтрапляє в стаР6ВИННИЙ уні- ною іспитовою &Омісівю при' Пе- К6М національностей навчаються чого класу» , якм вперше почав

верситетський будинок на Неві, терБУРЗЬК6МУ університеті, якою в якому 64 роки тому е&стерном МОЛОД6МУ реВ6люці6нерові, виuюскладав екзамени ПО' юридич'нQМУ ченому з Казанського увіверситефакультету В. Ульянов" ту, булО' дозволено е&стерном Сторінки ісТ6Рії Ленінградсько- складати екзамени. го університету, зв'язані з цією СКРQМНИЙ університетський муподією, становлять предмет особ- зей дбайливо зберігає спеціальну

на 12 ЙОГО' факультетах. Щороку в усі кутки країни Р6з'їжджаю­ ться ЙОГО' ВИХ6ванці, МОЛ6ді люди

З'Єj{нання робітничого руху із соціалізмом. Заснований Леніним:

Леніна в РQсії в роки пеРШQЇ РQ­ сіЙСЬК6Ї реВQЛЮЦії. Пам'ять про великого реВQЛЮ­ ціQнера зберігають старовинні сті­ ни ко.ииШНЬQГО палацу Кшесін­ СЬК6Ї, Таврійського палацу, пло­ ща перед Фінляндським ВОR3аЛQМ.

Назавжди зв'язане ім'я Леніна із СМQльним-штабом ПРQлетарської

революції.3відси В. І. Ленін ке­ рував жовтневим зБРQЙНИМ пов­ станням. У Смольному відбувся історичний другий Всеросій­ ський з'їзд Рад, який ПРОГОЛQ­ сив перемогу Ж6ВТНЯ. З три­

першим

буни ЦЬ6Г6 з'їзду вперше прозву­

з ,;ипломами в pyкax~ У далекій серйозним зачатком маРКСИСТСЬКQЇ сибірській тайзі, на цілинних зем- партії. На реВОJIюційний досвід

іпрО' землю. Назавжди збережене

«Союз

БQРQтьБи»

був

петерБУРЗЬКQГО «СQЮЗУ БQР6тьБи» спирався Ленів у своїй ,;альшій ливої гордості всього його ЧИС.ІІен- експозицію: «Дитинство; юнацькі голоси, які несуть людям знання. роботі по створенню марксистсь&Ої ного колективу. . J Р6КИ і почато& революцїйвої ,;іЛенінгра,;ський університет соціал - lеМ6краТИЧИ6і партії в лях Казахстану, в ЗаПQЛЯР'Ї і в Середній Азії звучать їх МОЛ6ді

ПерШИJI з f.llЬJПlОВП, ЩО при- пьностї В. І. .lеніиа». тут ПРЄА- став ОAJDOl3 ве.пких центрів вив­ був із Спбірсь" в Пetep- mut.IЄИЇ tм'OEOпіі JIlЮDВЬ, по. чевиа 6an'fl)DlOї еиіиспоі оу-

Росії.

",",

в Пeoreрбураі, mюРJ)ВUU

чали ленінські декрети

про мир

для поколінь у ВИГJ[я,;і невеликоого музею СКР6мне приміщення в Смольному, в якому жив і працю­ вав геній пролетаРСЬК6Ї рево-

І .lIюції.

м. Левівград,.

А. Ввеlt8НськиЙ.


НеАіnll,

17

нві'!'НIІ

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

з

ЗА ВИСОКІ ТЕМПИ І ВІДМІННУ ЯКІСТЬ ПОЛЬОВИХ РОБІТ

*

~k

Злагодженість в роботі­ запорука успіху Колгоспника Кузьмика Трохи~ ма праВJIіння артілі визначило доставляти посівний матеріал у поле. Він це сприйняв як. відпоlIідальне доручення. - Від моєї роботи буде залежати успіх на сівбі, заявив він.-Докладу всіх зусиль, щоб це виконати якнайкраще. Ще механізатори не закінчили готувати грунт, а Кузьмик Тр()хим вже був біля машин з підводою, lJавантаженою зерном.

В

Механізатори готують колгоспниці рільничих

бригад Катерина Сидоренко, Марія

агрегаті

крїм

Онашко, Софія Кушка, Ганна Тка-

трактора ченItо та інші заІ.інчили перебира-

«ДТ-54»-луЩильник, який од- ти посадковий матеріал на площу

ночасно з дискуванням вносить в

в

грунт міиеральні добрива, сівал- співдружності з тракторн()ю КИ дЛЯ вузьк.орядного посіву. У БРШ'адою М 11, якою керує

сівалку засипаJlИ HaciНВJI, в лу- П. Білозеров, зобов'язалися посі­ щильник-мінеральні добрива, і яти :sукурудзу. пізні зерно-бобові

п()сівІіий агрегат рушив. А тим ~ультури і посадити карт()плю ч~сом їздовий вже доставив чеРГ0- також в стислі строки, за всіма ву партію

зерна

у

.

поле .

Завдяки злаг() ...... еній роботі ме- агротехНІЧНИМИ вимогами.

В. 3абережний,

""""

ханізаторів і тих, що доставляють

агітатор.

зерно, пальне та воду )1;0 машини,

Колгосп ім. Кірова,

сівба ранніх

с. В.-Димерка.

ярих

проведена

У колгоспних садоводів гаряча цевих і мінеральних добрив дава­ Рільничі бригади у співдруж­ пора-іде масова посаДRа фрук- ти в ями вдвічі більше, ніж під ності з тракторною бригад()ю за­ тових дерев. В тр()єщанеьк()му нову посадку. Rінчили сівбу ранніх ярих і го­ колгоспі їм. Ворошилова та гоСадити дерева за допомогою тують грунт для сівби RYRYPYA- голівському «Червона Ухраіна» садильної дошки з кілками. Корін­ зи, посадки картоплі, овочів та закладено нові сади по 5 гехтарів ня саджанців обов'язково розправ­ пізніх зерно-бобових. Особливу в кожному, у веЛИRодимерській ляти і присипати родючим грун­ увагу приділяємо КУRурудзі, НІі. артілі ім. Кірова яблуні і груші, том, не змішаним з добривами. основній зерновій і фуражній переважно високоврожайних мічу- Після цього слід засипати яму до

в

Збільшуємо, правда. небагато, під картоплю'-матимемо

площу

130

гектарів проти

126,

як було

торік.. Бригади змагаються за те,

щоб на кожному гек.тарі зібрати 180 центнерів. Розміщуємо по зябу. Щоб вже на початку липня

гектарів. К()лгоспники у по

170

рінських сортів, посадили на

верху гр)'нтом, змішаним з орга­ нічними та мінеральними добривами. Навколо кожного дерева роолять лунку; В яку зразу ви-

неправильно

пепен шафранний,

засипають

грунтом

коріння саджанців. Це може спричинити до захворювання дерев, а

ливають 2-3 відра води. По­ тім її загортають грунтом і вже роблять обрізку крони дерев. Для ремонту беруть сад­ жанці таких сортів, що рано вступають в пору плодоношення: пепен литов­

ський, білий налив та інші. Але посадити дерева

-

це тіль­

ки початок справи. Треба іх як слід доглянути . Щоб кожного ро­ ку добре родили плодоносні сади, міжряддя повинні бути р()зпуше­

мерка, та інших артілях. Щоб забезпечити в маlбутньому ВИСОRИЙ урожай фруктів, слі,ll; запровадити ВИС()RУ агротехиіRУ. Ями для ремонту саду необхідно копати ширин()ю 2 мМ'ри і гли-

ні, чисті від бур'янів, грунт тримати під ЧОРНИ!І паром, а в дру­ гій половині літа посіяти люпин на зелене добриво. . К. Твердомед,

квадратно - гніздовим способом вручну перші 2 гектари. В кожну лунку вносимо по 500 грамів пе­ ре гною і мінеральних добрив.

ємо по одному центнеру з розра­ ху пу на кожен гектар. Сорт кар­

Самовіддано працюють

2

гектарах. Колгоспи району мають посадити 60 гектарів н()вих садів і на 1ОО гектарах провести ремонт існуючих садів.Проте перевіркою виявлено, що в ряді ар'ГЇлей ГРУбо порушують агротехніху посадки плодових дереВ-Rопають :менші по розміру, ніж потрібно, ями,

в іншому випаДRУ і до загибелі. її постачати киянам, вже почали Подібні порушення агротехніRИ садити ранню картоплю. Бригада, допущені в колгоспі ЇМ. Молотова, якою керує Ф. Кот, посадила с. Гоголів, ім. Леніна, с: В.-Ди-

Гранульованого суперфОСфату да­

-----

**

Не порушувати агротехніку

ГОТОВІ дО СІвби кукурудзи

стислі строки і на вис()к.ому агро­ технічному рівні. ОдН()часно 3 на­ сінням в рядк.и внесено грану ль 0ваний суперфосфат з розрахунку по 1,5 центнера на к.ожен гектар. Трак.тористи Григ()рій Ткаченко і Марко Базир посіяли 7 гек­ тарів столової моркви і 4 гектари культурі. ЖЇ сіятимемо на 30 гек­ цибулі. В рядки так.ож внесено тарів більше ПР()ТИ торішнього. по одному центнеру гранульовано­ Розміщаємо по кращих поперед­ го суперфОСфату і хлористог() ка­ НИRах. Крім місцевих на Rожен лію на кожен гектар. гектар даватимемо по 1,5 цeHTHe~ Іде підготовка до садіння карра мінеральних добрив.

- Одержуііте,-звернувся він топлі. до тракториста Трохима Миро- грунт, ненка.

*

ОаДИ!'10 ра~ню картоплю,

топлі

«Мажестик»

биною

60-70

агроном ·садовод

Броварської МТС.

сантиметрів. Міс-

-------

яровизува-

Дружна доnо.мога

Погода часто міняється, і не І бригад. Вони розвооять і розкида­ ли, на кожен гек.тар висадили по В нашому лісництві є сад. Тут рідко сухий вітер дме, ранками ють рівномірно місцеві добр~ва. 25 центнерів доброякісних клуб­ на деревах в минул()му році поморозець пробllрає. Бачачи це, Взимку вивезено було в ~ол~ бшь­ нів. Садитимемо ще 2 гектари явилися відкладеНВJI золот()гузItи.

лися учні 10 класу «В»: Григ()~ій МаляреНRО, Іван Гузен~о,. HlН~

трактористи працюють з подвоє-

ше як

ною енергією. Адже коли не лише заборонувати грунт, а й глибше

тисячі тонн перегною. Тепер тр:­ На решту площі п()Садковий за допомогою до учнів Броварсыtoї ба подбати, щоб ВОНИ б~ли наи­ матеріал прогріватимемо та про­ середньої школи. Ті згодилися. ефективніше використаю. в'ЯJlюватимем(). Посадимо тоді, ко­ За п'ять .днів на 5 гектарах саду На парниках почалася пікіров- ли д()бре прогріється грунт. шкідники були повністю знищені.

обрізанню сухих гшок в саду 1 за­

розпушити його і посіяти тут зер-

нові, то в ньому більше вологи залишиться.

ка

5000

розсади.

тонн гною 1 ПІВТОРИ

Поля

під

Рева, Рая Петренко. В ЦІ ДЮ учю Щоб її знищити, ми звернулися проходять підгото~ку дО РОБОТ~ по

ранньоі картоплі.

горохину

-"- Зараз, як. ншоли, справед- удобрені наславу. Парник.оводи . JIИВ() звучить прислів'я: весняний прагнуть, щоб посадочний мате­ Аень рік Г()ДYЄ~-Haгaдyє ~рига- ріал був як можна кращий.

АВр тракт~ристlВ Кушк.о ЯКІВ. Дружні колгоспниці і на переПот~жИl .трактори ~рацюють биранні картоплі. ЖЇ садитиметь­ вдень 1 ВНОЧІ. ОТ кращии TP~XTO- ся в цьому році 165 гектарів і на

Особливою старанністю відзначи-

П. Циба, агроном

.

***

М. Носач,

лісничий. Броварн.

БІльше раннІх овочІв киянам

Колгосп «30РЯ», с. Кулаженці.

кінчують збір яЙqеItлаj(ОК.

В парниках колгоспу ім. Кага­

до вирощення овочів. У паРНИRах

новича, с. Рудня, дозріла реДИСRа.

розпіRірована і добре росте роз­

ки. Днями буде здан() ще

ного гектара.

Копгосп Ім. Стаnlна. Перевико- Городня бригада зібрала перший сада ранньої капусти, помідорів нано план сівби вівса. Посіяно урожай. В магазин М 948 міськ­ та інших культур. Овочеводи бо­ рист Михайло Сидоренко заКІНЧИВ. . сіяти овес і переїжджає швидко ВСІХ площах ТІЛЬRИ хвадратно­ 152 гектари ВИRИ і люпину. Трак­ плодоов()чторгу Києва відправле­ рються за те, щоб зібрати по 150 торна бригада П. Христинчеmta но 350 кілограмів МОЛО)l;оі редис­ -180 центнерів городини з к()ж­ на· інше поле. Неподалш готує гнізд()вим спосООом. груит під посів ·І{Р()Ї m'пениці йог()

І. Швачко,

син Кость.

агітатор.

Тут же поруч старанно працю-

ють

колгоспники

рільничих

с. Калнта.

с. Жердова.

Багато роблять для т()го, щоб ВИRонати своє зобов'язання, пта-

лися одержати на RОЖНУ RYPRY- т. Хазан не любить дбати про птиЗ нашого району кандидатами несучку по 110 яєць. Показни- цю, не займається нею, а зо()тех- на Всесоюзну сіЛЬСЬRогосподар­

ки 6 місяців сві.в;чать, щ() вони ніх МТС т. Хмарська його піАТРИ- ську виставку представлені дві

свого доб'ються. Птах арки Кате- мує. Тут птиця віддана на вiдRуп ферми і рина Бобошко, Уляна Тесля і в цьому році представлені кандида-

18

передових пташниць,

Отже, запроваджуючи досвід пе­ реДОВИRів, ми маєм() всі можливос­

нас в цілому по району вища.Про- яйця. Поголів'я УRомплектовано цього треба поліпшити догляд і

що поряд з ЦИМ в ряді колгоспів несучість птиці значно знизилась.

вирощувався в хатах RОЛГОСПНИ-

Це-в артілі ім. Андреєва, с. Бог- ків в неза.в;овільних умовах. ЛИ-, данівка, «Зоря», с. Кулаженці, ше в останній час т)'т призначе-

Підведені підсумки роботи к()л­ госпних птахівників за перше пів­

ім. Сталіна, с. Калита. Тут дійс-

річчя господаРСЬ&ОГО · Р()RУ в тва­ ринництві. Із зведення видно, хто по-справжньому б()реться за ВИRО­

но завідуючого фермою.

3

.

но, як говорять, стало яєчко «зо-

за її несучістю.

В. Якнюнас, старший зоотехиі!< Бров~'р' ськоі інкубаТОРНОl стаНЦll.

В ЕДЕ Н Н Я

лотим».

Чому тах? Догляд за птицею тут поганий. Керівники артілі їм. Сталіна, щоб не мати мороки, кілька вибракуваних коней, що

вання взятого зобов'язання. Попе­ ре.в;у птахівники колгоспу «Біль­ ШОВИR», С. Рожни. Змагаючись з працівниками птаХОферми Iі.Олгос­

можна було ВИRористати для го­

пу ім. Калініна, с. Літки, рожнів­ ці дали слово одержати від Iі.Ож­ ної Rурки-несуЧli.И по 110 яєць.

дівлі птиці, ЯR це роблять в інших колгоспах, продали за безціНОR якимсь стороннім особам.

аб() по 3852 на Rожні 100 гекта­ рів зернових посівів. ЛіТRівчани

птахівникам, зимувала в х()лодному приміщенні, ЖИJIа впрого-

ти торішнього. Але прикро те, тут за рахунок молодняка, який годівлю, органі:Jувати контроль

г()Спі стала висок()товарною.

яйця більше, ніж за

перевалкою.

1 жовтня ті і повинні ВИRонати взяте зо­ 1954 року до 1 лютого 1955 ро- б()в'язання по забезпеченню висоЗараз продуктивність птиці у ку не одержано від неі жодного коі продуктивності птиці. Для

щоб птаХОферма в RОЖНОМУ к()л­

24

О. Кисипенно, завідуючий бобрицькою овоче­

тами на Всесоюзну СіЛЬСЬКОГОСПО-, лодь, вuаслідок ч()г() з

ше як по 80 яєць на хурху-не­ сучку, зберегти і виростити весь молодняк птиці, доби'l'llСЯ того,

Вже є на

Rіл()грамів. У цьому році

дарську вистаВRУ.

нішньому році одержати не мен­

відповідний період минулого роху,

350-

400

значно Rраще, ніж торік. брига.в;а піЮ'отувахась

В. Матвієнно.

Колгосп ім. Леніна,

За зразкову високотоварну птахоферм у в кожному колгоспі У соціалістичному зооов'язан­ ні району визначені ПОRаЗНИRИ по підвищенню . ПРОДУRтивності птахівництва. Ми повинні в ни­

г()тує грунт АЛЯ сівби пізніх куль­

тур, RyItурудзи, посaдRИ Rартоплі.

Н а фот о: кращий птахар району завідуючий птахофер­ мою колгоспу «Більшовнк» тов.

-

Карпенко Ілля Грнгорович.

---

хівники

заворицького

RОЛГОСПУ

ім. Кірова. За високі ПОRаЗНИRИ трохи відстають від своїх сусі­ по продуктивності птиці торік іх дів, хоч у них та&і ж можливості, птаХОферма була учасником Все­ як в птахівників артілі «Біль­ с()юзної сільськогосподарської ви­ шовиlt»--одержаm на 100 reRTa.- ставки. ЗаворичаИи, вступаючи в рів зерн()вих посівів по 2720 соціaJIістичне змагання з л:іТRів­ СЬUJOI птахіввпап, 30б0в'оа.Ієць.

Дуже

низька

птиці і в таких

ПРОДУRтивність R()лгоспах,

ЯR

ім. Маленкова, с. СвіТИJIьне, імені Кагановича, с. Рудня, ім. Леніна, с. Жердова. Ніяк не личить від­ ставати русанівській артілі імені Сталіна, де ПРОАУКТИВність худоби пішла вгору, а несучість птиці зa.пиmаеться майже на Т3Х()!іУ ж рівві, 8& і торі&. fo.loвa &ОПоспу

про несучість птиці за перші 6 місяців господарського року в тваринництві по колrоспах району ОАержано

ОАержано

Назва сіл і КОЛГОСПlв

116ЦЬ

на .урку-

.

Назва сіл і колrосПlВ

Рожни, «Більшовик» 3аворичі, ім. Кіроаа Літки, ім. Калініна Гоголів, ім. Молотова

52 49

43,5

30

Троєщина, ім. Ворошнлова зо Княжичі, ім . Щорса 29

Плоске, ім. Леніна 3азим'Я, «Шлях Ілліча» Бобрик, ім. Сталіна Пухівка, ім. Ватутіна Пor"ребн, ім . Кірова -В.-Днмерка, ім. Шевченка Красилівка, ім. Жданова Требухів, ім. Хрущова

В.-Днмерка. ім. Леніна В.-Димерк8, ім.l{iрова

27

26 21

20 20 20

17 17 15

14

яець

на куркунесучку

несучку

Мокрець, ім. Будьониого Семиполки, ім. Леніна Гоголів, «Червона Україна» Русанів, ім. Сталіна В.-Димерка, імені Димитрова

Рудня, ім. Кагановича Світильне, ім. Маленкова Жердова, ім. Леніна Богданівка, ім. Андреєва

Калита, ім. Сталіна Кулаженці, «30РЯ» По Броварській МТС

По Бобрицькій МТС

ПО РАКОВУ

14 14

12 11,6

10 8,4

8 8 7 4,6 2,5 19 16,3

17.0


4

СТАХАНОВЕЦЬ

ПРОТИ

ПІДГОТОВКИ

Н'Аlnн,

Атомноl ВІЙНИ Гуртки ідеиних,

художньої потребу

змістовних

само,а;іяль- із шкідливим пережитком у висо&о-

кампан~я ~o збиранню підписів під Звернення~ Бюро Всесвітньої атомно! В1ини. На знімках' зліва-збирання піДПИСІВ у l(ореиськlИ Народно· ДемократичНlИ ~еСl]уБЛlЦl. Чле~и

"

"

_.

сільськогосподарського виробничого кооперати~у пр?вінції Південни~. Пхенья~. Пlдписук:>т~ся пІД

.•

_

Віденським Зверненням. Праворуч-збирання ПlД~ИСlВ у Мо~гольсьКlИ НароднlИ РеспуБЛЩI. дат економічних наук Нацогдорж ставить СВІИ Пlдпис ПІД ВІденським Зверненням.

МІЖНАРОДНИЙ ЦІЛКОМ ВИПРАВДАНИЙ КРОК Світова демократична громад­ ськість одностайно схвалює Ьне­ сені Радою Міністрів СРСР на розгляд Президії Верховної Ради

пропозиції про анулювання (ого­ лошення недійсними) англо-ра­ дянського ,ll;оговорів.

і франко-радянського «Це рішення Радян­

ського УРЯДу,-справедливо від-­ значає китайська газета «Гуан­ иінжібаО»,-впкликане тим, що Англія і Франція грубо порушили

свої договірні зобов'язання щодо Радянського Союзу. Підписавши і ратифікувавши

паризькі

угоди,

вони з союзників СРСР перетвори­ лися в союзників німецького мі.1!і­ таризму.

Англо-радянський договір

1942

року і франко-радянський договір

1944 року були УЮlадені в період спільної боротьби народів- проти гітлеризму і ставили собі мету не допустити нової агресії з бо&у ні­ мецького мілітаризму. В договорах

підкреслювалося, що ні одна з сто­ рін не укладатиме будь-яких союзів, спрямованих проти другої сторони. Проте цим зобов'язанням різ&о суперечать дії правлячих кіл Англіі і Франції, я&і стали на шлях відродження агресивного німецького мілітаризму і в&лючення переозброєної 3ахідної Німеччини в антирадянські воєнні блоки, як це Ішредбачено паризькими угодами. «Добившись ратифікації паризьItих УГОД,-відмічає болгарська газета «Работническо дело», уряди Англії і Франції по суті

ОГЛНД

кий уряди, що ратифікація па­ ризьких угод позбавляє англо-ра­ дянський і франко-t!адянський до­ говори ЇХ основного змісту. Проте правлячі кола цих країн хотіли б, за висловом французької

І(анди­

газети

їнах. Учасники

КОНференції за­

таврували агресивні дії США та їх партнерів в Азії. Вони гостро осудили створений амеРИJtаНСЬRОЮ дипломатією воєнний блок ,ця Південно-Східної Азії-'Гак зва­ ний СЕАТО. КОНференція показала, що азі­ атські народи одностайно підтри-

О,l;ноактиих

Вміщена в журналі «Советская Украина», М 2 одноактна п'єса Л. Синельнікова «Море Цимлян-

Ознайомимось коротко з деяки-

СЬАе» має своєю метою показати

ми п'єсами, опублікованими в ни-

благородні моральні якості радян­

нішньому році в журналах «Вітчизна» і «Советская УRраина».

СЬКQЇ молоді. Позитивні персона­ жі п'єси Ганна, Ніна, Валерій­

Ось, наприклад, одноактна коме-

сміливі радянські патріоти, ДШІ

дія М. Зарудного «Номенклатур-

яких почуття

1). в'язку

Та чути: за морем сичать палії­ Поневолити хочуть наш край, Спопелити поля ці, квітучі мої, Дорідний пшениці врожай. Даремно гадають закляті паии­ Ніколи Їм плани свої не здійснити. Мільйоии трудящих не хочуть віііни Піднялися, щоб мир захистити.

-

І повсюди з грудей трударів Пристрасні заклики линуТь: Приборкаємо клятих панів, Війни па.Аії нехай гинуть!

П. КУЗЬМЕНКО. с. Вигурівщина.

01498

громадського обо­

товаришування

усе.

Їм

ви­

протиставле­

нии самозакоханий молодий чо­ ловік Слава. Це тип егоїста, боягуза, пошляка, за пишними фразами якого прихована підлень­ ка ,ll;уша. Скрутне становище, в

в базіканні живу справу. у другому номері журналу «Вітчизна» опубліковано дві оДноактні п'єси-«Ганнуся» і «Помилка». П'єса В. Суходольського «Ганнуся» переносить читача в

яке попали юнаки і дівчата, що перебувають на невеликому ос­ тровку в Цимлянському морі, створює хороші сценічні можли­ Boc'ri для розкриття високих мо­ ральних якос'гей радянської мо­

героїчне минуле, коли єдинокровні

Jlоді, для ви&риття людей з дріб­

билися проти іноземних загарбників. Події відбуваються навесні

раллю. ці п'єси, зручні для постановки

брати-росіяни і українці разом нобуржуазною психологією і мо­

1709 року-напередо,а;ні полтав-, на КЛУбн.ій сцені, ДОПОМ?ЖУТЬ

ської битви. Комедія П. Панча розширити репертуар гурткш ху­ «Помилка» присвячена боротьбі ,а;ожньої саМО,ll;іЯlьності.

«Ліберасіон», «відроджувати з аг­ ресивними цілями німецький мілі­ таризм і одночасно зберегти союз­ ОГЛЯД художньої САМОДІЯЛЬНОСТІ ницькі договори з СРСР». Інакше мують п'ять принципів мирного 10 квітня розпочався раіон- артілей «Червона Зірка» та імені кажучи, ці кола хотіли б вико­ співіснування держав. ці прин- ний огляд художньої само,;ія.пь- 8 березня. Вони добре виконали ристати договори з СРСР як шир­ ципи-взаємне поважання тери- ності клубних гурт&ів промисло- пісню Тулікова «Ми за мир», ук­ му, що прикриває їх політику і торіальної цілісності і суверені- вих артілей. Першим вис-rупив раїнсь&і наро,а;ні пісні «Дощик», приховує від громадськості її тету, ненапад, невтручання у хор гоголівської артілі ім. Сталін- «Іхав КОззк за Дунай». Присутні справжні цілі. Радянський Союз ВНУ1'рішні справи один одного, ської Конституції, в складі JlRОГО 3 увагою прослухали дует Кова­ викрив ці махінації. рівність і взаємна вигода, мирне пона,; сімдесят молодих працівни- левської і Савченко «Рос на опуш­ Ратифікація паризьких угод співіснування-вже знайшли за- ків. Вони виконали YKpaїHcь~i та &е рощи клен», «Повій, вітре, на внесла істотні зміни в міжнарод­ стосування у відносинах між Ки- російські пісні: «Реве та стогне Вкраїну». ну обстановку. Радянський Союз таєм, Індією і Бірмою. Іх підтри- Дніпр широкий», «Ой, видно сеТанцювальні групи артілей та інші миролюбні країни не мо­ мують Індонезія та інші &раїни. ЛО», «Пісню братів» li.омпозитора «Червона Зірка» та ім. 8 березня жуть не зробити з цього для себе Делегати конференції звернулися Новікова, жартівливу пісню «10- виконали росіАський народний відповідних висновків. «Пропози­ до всіх народів із закликом зроби- дять двоє», а та&ож дотепні час- танець-хорово,ll; «Улитушка», мол­ ція Радянського уряду про ану­ ти ці принципи основою міжна- тушки. Танцювальна групз май- ,;авськиЙ-«Молдаванеску». лювання Аоговорів з Англією і родних відносин. стерно викон·ала «ГопаR» та «КаВ цей день по майстерності виФр,шцією,-пише румунська га­ у приіінятих КОНференцією ре- - лину». конання посіли першість гуртки зета .«СкпнтеИя»,-є необхідним і золюціях представники народів Піснею 3. Мура,а;мі «Партія- ХУАОЖНЬОЇ самодіяльності літків­ цілком обгрунтованим &роком». Азії вимагають виводу американ- наш рульовий» розпочали свій ських артілей. Огляд продов-

ських зброііних сил З району Тай- виступ літківчаНИ-ЗВ6,а;єний хор жується.

ВАЖЛИВИЙ ВКЛАД

по

азіатсь&их країн

ослабленню

напруженості

в

Обідня перерва.

В. Поnoтнян.

_______

ваню і негайного повернення Ки-

У СПРАВУ МИРУ КОНференція

-0-

таю цього острова та інших розта­

Вlд"рumтя cnQpmU8НOZo сезону шованих поблизу &итайських ост­ ровів. КОНференція ВИСЛОВИJIася с. Ппоске. В день ві,а;КРИТТJI се- ралися сотні юна&ів і ,l;івчат. Тут за якнайшвидше скли&ання між­ зону ві,J;булося змагання спортсме- прохо,J;ИЛИ змагання з лег&ої aT.J(e~ народної конференції для мирно­ пів школи і членів спортивного тик..и, волейболу і' баскетболу. В го врегулювання корейського пи­ товариства «Колгоспник». Сиершу них взяли участь пона,а; сто ЧОJIО­ тання і вимагає неухильного до­ продемонстрували свою кайtтер- _ві&. В бігу на с')'() метрів иай&ра­

В цеху ХОЛО-j ють хижі палії війни. Вони ба­

• • •

щих .,езультатів ,J;ОСЯГ В. Ткачен­

ко. Вого результа~ 12 секущ. В. Базир кетнув гранату на 53 метри 50 сантиметрів. Норки ГПО І-го ступеня ВИ&ОНaJIИ 37

і 2-го ступеНJI

4

спортсмени. І. 3абоnотний,

В. Драний.

••• с. Требухів. Людно БУJlО в день ві,а;КРИТТJI сезону на нашому ста­

діоні. Сю,а;и прийшла не лише КОло.в;ь, а й літні &олгоспники. Крім змагания стрільців і бігунів, відБУJIася зустріч футбольних команд сере,а;ньої школи і спортивного товариства «Колгоспник». Резуль-

дильників зібралися робітни~и чат~ і відчувають с~оюо при ре­ с. В.~ДИll8PКа. На сіхьськиі ста- Ta~1: 1. на мітинг, присвячений збору Пlд- чеНІСТЬ. Та оскажеНlЛИИ ворог J\іои в ,l;ень ВЦRРИТТЯ сезоиу зібМ. КовбасинсьниЙ. писів під Зверненням Всесвітньої робиться в тисячу раз небеJ­ Ради Миру. На трибуні один з печнішим. Тому прихильники ми­ Примхливий продавець кращих робітників цеху. Кожного ру зараз, як ніколи, повинні бу­ місяця він виконує виробничі ти пильними. Н, як і мільйони Часто в сільмазі КОЖна спосте- Н вже СЬОГО,l;ні п'ять раз завдання на 160-170 процентів. радянських людей, сьоrоднї даю рігати такі сценкк: . повторював всім, і чи ти їх бр~ Це-верстатник Василь ,[іщук. слово працювати ще самовіддані- Скільки коштує сіренькиі 'nIкеш. - Миру не ждуть-мир заво- ше, щоб наша Вітчизна стала ще костюмчик,-раз, вдруге і, нарешОбражена людина Й,ll;е з КІГази­ ті втретє запитує літня колгосп- ну. А т. Плані,ll;а продовжує стоя­ йовується в ваЖ&ій боротьбі. Си- могутнішою. О. Чуприков,

-+-

ли табору миру з кожним днем

зростають. Тому то так шаленіНАС

зброєю,

з

намагаючись

СJIабонервних, але марно

атомною

залякати

-

н~ця. А продавець т. Ф. ПJIані,ll;а ти на току Ж місці і ПРО,ll;овжує

парторганізаціі

НЕ ЗАЛЯКАТИ

Заокеанські палії війни вже не перший рік носяться

секретар

деревообробного комбінату_

наш

народ не з таких. У нас є все, щоб надіти на навіжених смиренні сорочки. Ф. Туnупов, бригадир городньої

с. Жердова.

мовчи'l'Ь, наче в рот води набрав. lIi~ходить старенька бабуся, запитує: «А почім валянки оті?». Тут т. ПJIаніда робиться несако­ витий:

Броварська раАониа друкарня Київського обласвого

от так непристойно вести себе з покупцями. А. Печура,

О. Пономаренко. с. Семиполки.

бригади.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Адреса редакціі: с. Бровари, І(иївськоі 06.ласт-і, вул. І(иівська МІ БИ

над

і

лови колгоспу Макара Свічкилюдини, яка випадково попала на 'rакий пост. В цьому образі автор висміює зазнаику і підлабузника, горе-керівника, здатного потопити

міжнародних відносинах, яка про­ ходила з 6 по 10 &вітня В стOJIИ­ ці Індійської Республіки Делі, продемонструвала зрост~ючу солі­ дарність народів Азії у боротьбі за держання женевсь&их угод про ність і силу JIег&оатлети. Перші мир і національну незалежність. Індокитай. місця по стрибках в висоту і ,ll;овПредставники народів Азії, на­ Велике значення має прийнята жииу зайняли учні сьомого класу селення якої становить більше по­ на конференції резолюція про за­ В. Малюга і Л. Фесюк. По ки.цанловини людства, обговоривши на борону зброї масового знищення, ню 500-грамової гранати &ращі КОНференції в Делі ряд політич­ загальне роззброєння і викори­ показники мали учні: В. .lех, них, е&ономічних, &ультурних та стання атомної енергії виключно М. Строкач, М. Топіха, М. Щерінших питань, прийняли по них бина. Вони метнули гранату на в мирних цілях. lІереRреслили свої договори з Ра- важливі рішення. КОНференція проходила в об­ 35 метрів. З команди товариства ~ЯНСЬRИМ Союзом, взявши на себе КОНференція осудила політику становці )!їцніючої єдності наро­ «Колгоспник» на 45 метрів ки~сю відповідальність за наслідки колоніальних держав, перше иіс­ дів Азії і є важливим вкладом у нули гранату вагою 700 грам ~ьoгo кроку». це серед яких займають США і Г. Волоха і Г. Какун. спраВ1' миру і безпеки народів. Радянський уряд не раз попе- Англія, що прагнуть зберегти Колгоспні спортсмени вигрa.m )еджав аНГJlійський і французь- своє панування в азіатських кра­ В. Харьков. J волейбольної команди школи з ---------------4.~~a~------------рахунком 2:0. НЕПОХИТНА ВОЛЯ ДО миру НАШІ ПІДПИСИ М. Чупрннка. Срібиоводі річки, неозорі поля Ісиві, засніжекі гориІ все це безмежна країна моя1ї краєвиди, її це простори.

мину­

лого--пияцтвом.

Н дія відбувається в кабінеті · го- ще

рону

п'єеах. Тому поява їх завжди зустрічається із схваленням.

на одиниця» (<<Вітчизна», М

_

1955

Для драматичних гуртків ності мають

В країнах світу шириться Ради Миру проти підготовки

нвlтнн

17

142.

}праВJlіния КУЛl,тури.

3ам.

1214 2500.

46 номер 1955 рік  

46 номер 1955 рік

46 номер 1955 рік  

46 номер 1955 рік

Advertisement