Page 1

лРОАгтарі всіх ItfJalH. юнаmСRl

5

рання

р.

Ціна

1.0

врожаю зернових

коп.

ПО НАШІЙ

За широку гласність По ІtОЛГОСШLХ і МТС раПону культур, у чому, перш за все, почалаrн в~аGиоперевіРRа пико- ІШІші керіВНІІІ\І1 ~ITC.

DаІІІШ соціалістичних заuь по

впрощеншо

зобав'яВПСОІ\ОГО

табірuого

lІІість РОІ\ЇП тому,

1946

УТРИ­

ІІіДСУjl!Ш

сапів,Гоголів, 3а:НВI'П, Требухів, падоїли :UO.lOKa за п'ять .міся­ ців поточного року H(L КОЖНУ 'l'урйіЮlУ ]{орову иенше, піil~ ИШlУ лого року :311 таЮI11 же час.

взаGмоперевіРІШ

ВПlIуваТl~ів

ЦПХ

недоліків

ПОТ!JіБIlО оБГОВОРИТІІ на БРIlгад- ~ треба ВlIIt}JИТИ па зборах кол­

ІІПХ зборах, серед мехаНізато-1 ГОСІIllDl\ів. Слід заБС:ШСЧИТІІ, рів, працівників тварпНlШЦЬКИХ ферм, на :\агаЛЬІІI!Х ~борах КО.1ГОСUШІків з участю предстаВІІI1ків ТОГО колгоспу, з ЯКЮІ артіЛІ) :Jмагається. Імена ІtР,LЩІІХ

щоб всс, Щ? заВilжас псенарод­ ніП боротьбІ, за Вllрощенн~ вп­ СОКОГО вр?ж~ю, за всеМІРUИЙ РОЗВПТОК 1 ПlднесеНІІЯ продук­ ТІІВності громадського тварин­ ВПСОКОПРОllУКТИВНО шщтва, було негайпо усунено.

людей,' що пр~щюють, уміло застосовують Велику роль у взаємоперевір­ на практиці агротехнічні і зоо- ці ВПКОШLННП соціалісТИ1ІНИХ

технічні

Збори по брпгаДI1Х і колгоспах ПОВПJші НРОfiтп пі;{ знаком

гострої

Насосна станція Каменської зро­ шувальної систс~и, будІвництво якої закінчено в кіllці квітня цьо­ го року, подає воду з Білозерсь­

міро.ПРИGмства," слід зобов'я:~ань ПОК.:JJIкані відігра­

заПССТІІ 11<1 БРІІгадні, КО.1lгосщfi і раftониу ДОШКИ пошани. Іх доевід роботи повпнеll стати надбаННЮI усіх колгоспників, механізаторів.

І\}ШТИІШ

пеДО.,'ІЇltів

ТІІ, під керіВНІІЦТВОМ партifiної оргапі:Jаl(ії, агіТl\олективи, що­ денні стінні газети по кодгос­ пах і }ІТС. КОЖСН агітатор, сілыlорp повинен стаТll актив-

імені Леніна, імені Дзержин­ ського, радгоспу "Каменка-, досліДtЮ - меліоративної стан­ ції. Каменсько-ДнІпровського ра­

ПШІ

~lОгою Каменської зрошувальної системи буде зрошен') 31UO гекта­

пр?паГ~ПДІІСТОИ

кого лиману

на

поля

келс 'оспlв

йону, Запорізької 06.1астl.З допо­

псре~о·

вого ДOC.ВlДy I\pal~~ll: КОЛГОСП~В,

у брпгад,. фер~{, ЯКІ uудуть

сільськогоспо­

рів землІ.

ВІД­

На знімку: на одному з

роботі, ВIIСОі\ОЇ ВІІМОГ ЛІІвості до З~lачеш па. ~борах КО.llГОСПНИ­ ТИХ, ЩО ПРНIIУСТИЛIl і прппус- юв, занесеl!l ІІа ).(О~lIШ пошаНІІ,

участ­

ків магістрального кана.1У.

ItalOTb I~i недоліки. Аджс факт, пагороджеш перехІД~Ш~1И Чер-

червнп пану на розгрои

3

РОІ\У, Юlер впдаТlІпtl діпч ІІІПСТСЬІШХ

біЛЬШОПlЩЬКОЇ партії і Ра;ЩIIСЬкої держави, піРНJIП сораТІІІШ JIеніпа і СТіІдіна - ~ІlІхаПло Іванович Іtаліllін. Всі свої спли і :шаНШІ, все сво!; UО.1Ум'яне fl":lIТТЯ и. І. Калінін ві;цав народові, веЛIІІ\іі1 справі боротьбп ТРУДЯЩllХ ~за перемогу комуніЗjlУ. «Всп історія мого aLИТТН, а ІЮ суті і вся jсторія робітНІІ'ЮГО І\ла· су,-говорив МихаПло Іванович І\алініН,--полягає в тому, що

врожаю всіх сільськогосподар- маIllШ громадської худоби. Ряд СЬКІІХ Іtультур і розвитку гро- колгоспів, в TO~IY ЧИС.lі сс. Ру­

мадського тваРШIІІIlцтва. Це одна з паПІ\ращих фОІНI ЩJOlIагаІІДIl до{"віду пrредовш\іu, боРОПJБJl за рішуче усунепня наЯВНIІХ ще недоліків у pouori.

та інших

держави

Багато ще у нас недоліІ\ів і в організації

4

Великий революціонер і будівник соціалістичної

БАТЬКІВЩИНІ

соціалістичного змагання

від

дарських культур у 1952 році" і "Про заготівлі хліба та інших сільськогосподарських продуктів у 1952 році".

Hg 46 (845) Орган Броварського райкому КП (б) У та райради депутатІв трудящих, Киівської областІ

газетах

червня надруковані постанови Пленуму ЦК КП(бj України "Про підсумки весняної сівби і заходи па догляду за посівами, підготовці і проведен ню зби­

ЧЕРВНЯ

1952

республіканських і обласній

8

ЧЕТВЕР

Москва будується

ІІіИСI(I)І{Q~фа-

затарБШШіВ. рОl'О

невтомна оргаlllзltТОРСИtа ДІЯ.1Ь­ ність, ПОJУМ'яні патріОТIІ ;ні виступи і промовп, па.1К<t .1ЮtIQВ

до свосї соціалістично! }"LТIJKiBщшш, віра в Jlогутні <.:или нщю­ ду, в гепіtl ве:ШI\ОI'О СТiLJіШL ВДОХIIОП.1ЯЛИ наШІІХ воїнів, ВССІ) раДЛПСЬІшft народ ІІа .ll?ві tl нові ПОД!ШГИ ШL фронТІ І В ТІІЛУ, КЛИІ\али до боротьб~ за ЧСПI>, своБО;ІУ і неза.1Сіl\ШСТЬ нашої ВС.1ПІ\01 СОІ(іаліСТlIЧІІОї l;aTLI;iuщшш.

МII іІ\ІІ"lИ Й БОРОЛІІСЯ під керівМ. І. Ііалінін був МУДРJlМ проництвом Леніна, Сталіна». віДТШ]\Оll лсніНСI)ко-ста.1іШ'I)І\ОЇ Ще на світанку виншшення національної ІІоліТІІКП, другои більшовизму М. І. Калінін pa~OM усіх СОllіа.1іСТIIЧНИХ Hal~iji, дру­

з В. І. ЛеніНПJl брав. a~TIIBHY гом украІпського 1I1IЮJУ. М. І. участь

у

перШllХ

марксистських

пlдшлыхx гуртках,

у

«Союзі боротьбп за ВИЗВО.'ІСНІІП робіТНІІЧОГО класу». Разо)! 3 Jlепіним і Ста.lіНШI він бу;rувап і Юlіцшовав партію біль-

mовиків, створював більшовпцьку пресу, буп наl1БЛllЖЧШI, вір!шм поміЧВІШО~1 В. І. дсніНа і . Н. В. СТ(Lдіпа в піДГОТОВI(і і проведенні ВеЛІIRоїіRовтневоі соціалістичної революції.

Калінін не раз бував ні. Він дбіLВ

про

BiL

У!\раї­

зміllІІеПШІ і

про Ц В і т а п II Я нашої IJecпуб.1ікп, дапа~fltГjlil УI\раїІІСІ,І\О­ му наРOJові в установленні і ~;ljЩІСІші Рl1ДШІСhІ{ОЇ влади, у

ВШ{ОІІапні стадіНСf)IШХ lI'ПТII­ ріЧОІ\, в ЙОГО гсроїчнif1 [)ороть­ бі IІрОТИ німсцько-фаШIlСТ('I,IШХ ОІtУП(Lптів. М. І. Ita.'IiIIiH пос­ ТШНО вказував, що РО:IІ\віт Ра­ ;І:ЯПСЬКОї У кра.їни, її ІІГОШ1(:-

у 1919 pOI~i, на пропо;шцію В. І. ЛепіШL, М. І. Іtалінін був КОЛГОСП(LХ (·с. СеМНПО.1КИ, Ка- СЛІД ПІД час б~СІД, I1~ СТ~РШК(LХ З КОЖНИМ роком набирає все обранufi Головою ВсеросШського " с ІТJlОВПХ бі.1 ьшого розмаху реконструкція дита, B.-ДіІмсрка та дешшх i~- P(L tl ОllIІ~l, СТІШІІІХ" В. J 'СТОЛllці нашої БатькIВЩИНI!- Центрального ВИКОІІ(LВЧОГО Ііо-

ловості, сі.1ЬСЬКОl'О ГОtIIОДі~Рства, I\yJbTyplf, IlйУІ\ІІ ЗйJСіJ':JПЬ від Mil~HOЇ і І1СПОРУШНОЇ JlРУЖ­ би YKpaїH~I)KOГO народу з СВОї'l ших З-Зі.L неорганізоваНОСТІ, газет. ПlддаТIІ CY~OPltl І\РИТІІ~(І МОСКВИ, здійснnвана за сталіllСЬ­ мітету.В 1~22 роні М. І. Калінін с!аРlllИМ upaTOM-.ВСJlІІІ\I!" ро­ низької трудово] ]щеlщuліШІ лсдарш, БР~I{ороБl~, IІОР~' IШШІ~І~ ким планом. У центрі І на ОКОЛІІ­ - ГО.10ва ЦВК Союзу РСР, а СІПСЬІ{ШІ народом І з Y(,I~la на­ ПРИIl\ГU1еllі бу 111 Рїсї весни 110- CT(LTYTY СІЛЬСЬКОІ осІІодарсы\Іl Ц~IX міста зараз споруджуєть~я з січня 1~3~ РОІ{У до самої рода~ш Ра;ЩIІСЬІ\ОГО СОІШУ. J , ., \ бl.1ЬШС тисячІ житлових БУJІ.ІІНК1IJ

що в рнді брига;х, особ.пшо по во~ш~~· прапора.ми. І азом ~ ти~~

J

,

РУШСННЯ еТРОJ\lВ сшбп, поеаДIШ арТІЛІ. . і громадських будівель _ шкіл, смсрті - Голова П рсзидіі Вер-життя і діЯ.'IJJнісТІ> .\І llxaf1.1lL каРТОП.lі, овочів~ ліСОС~I)Т. В Всп ПО~IТIІЧ:ІО-М(Lео.ва, І\УЛЬ- іllСПlтутів, TeXII~KYMiB, кінотеатрів, ХОШІОї РаДIl СРСР. Іваповпча І\алініІІ;L- 11 ІШІСJйД ряді бригад, КОJгоспів району TYPHO-ОСВlТІІЯ І оргаIllЗ(LТОРСЬІШ ЮПЯ'IИХ заклаДl~.u . Працюючп більше чверті c~o- ~езза~jтнОГ~ СЛУіІ;іlIІІ~l. ,~ШРО:(ОП!:.

Ш\Рі1П lН~задовіЛЬІІО ОРГaJ~іЗОВ(L- роБОТ(L Ilа~тіtiІ.lИХ, !\O~ICO~O~Ь;Ь- \ І1И~:I{~М~~~:~~~:::lilЛ~~~~ ~o;~~:~ но :l3.раз догляд

зіттн

H(L

ВIІСОКОМУ посту КСРІВ- !)аТ~ЮВЩIIJll,.

ВС.11І1\lП,

llаР!1L

за ІІО~I~ами: ІШХ оргашзащlt, СІ.1ЬСЬІ\ПХ І ад воріт і на Ленінських горах за­ НІша верховного органу РаДНІI- .ІСПlllа-Стаl1.uа, ClI})J,I3I будш­

В рудшшеы\~Iуy ]\О..1ГОСПl І~IСПl ПОВИШШ бути

КаГiLповича ГОрОДИl1iL під загрозою бо її пе прОІІОЛIOЮТЬ

спрямована

па І вершується будіВНИцтво

пеРУl~Х ської держаrш, JlихаЙ.'ІО Івано- lШltIпа КО~ІУШ;\~ІУ.

біЛLшовпньке виховашш тру- висотних будинкі~. На ПОВШІН ХіД ВПЧ покаJ~В себе мудрии і ВИ!].іВІІикіп сільського гос.подарст- іде СПОРУДЖt'IІI1.Я 1 інших Ч,отирьох

ДСРіІ\аВIlШI діячем , • J. •• • •• _ бу дицків-гігаНТ18. На маГІстралях пробупаВШI Нс краща СПрйВ<L 1 в зазимсь- ва в д~ Сі ІІеух~льного виконан і набережних Москва _ ріки заКJІа- нового, лснjнсько-сталіНСLlіОГО І\ОМУ }(О.1госпі «ІIlлях Іллі ча). пя взятпх 30UOB' я:\а~~І). Ilере~ даються фундамент.и нових архі­ тппу, ІІСПОХИТНІІМ йорцсм за НеЗ..1дові.lЬІІО організовано ие- ВСЛИКИМ ВОіІ\ДСИ. нартн 1 IIapoд~ тектурних ансамО.lIВ. зміцнення ра;щпського деРіlіавхані чниtl обробіток просаШІІІХ товарпшсм СталІНИМ. ного і суспільного ладу, за

книги ДЛЯ ДІТЕЙ

Світла па~l' ЯТЬ про по.lУ~['Я­ ного ~aTpioTJ, нашої ра:щllсыоїї БаТЬЮВЩПІІІ1, ІІСПОХІІТІІОГО бор­ ІЩ за комrніЗИ,. мудрого }Н'рс жаВllОГО 1 ПОJlТПЧlIОГ? ~I~a

-Мпхайла ІваПОВll ча І\а:.~IНШ~

З~lіцнення НСПОРУIIlноі ленінсь- -вдохновлн~ пароди наШОll~раl­ За даними КНИЖКОВОЇ Палати ko-ста.lіПСI>КОЇ ДРУЖUІІ народів ШІ на саяошддапу пра цю n 1~1( н УРСР, В респуG.lіцl ті.'lЬJШ за СРСР. да.lыlIгоo процвітаНIІН СОІОЗУ Ра-

Останні вісті 3 колгоспних ланів

пІслявоєнні роки Вllдано понад Тракторні uрпга;щ М. Сома І • ~ • Під час ВС:ШКОї Вїтчнзняноі ДЯНСЬКІІХ Соціалістичних Рес­ та Ф. ЛУК'ЯНСlша закіПЧПJІІ в 5Ік тількп ~ОЧ(LЛП зС~,~.лЯТІІСЯ 800 Ha~B книг для дітей. Ззгаль­ ний тираж видань перевищує 22 війни Михаі:і.по ІваНОВJlЧ J\алінін пуб:Іік, в ім' я llСрСМОГU КОМУ­ ІЩJlгоспі і~rспі Хрущова, с:l'ре- сходи каРТОПЛІ, зразу ІІ sабо­ мільйони примІрників.

бу хів, иііІ\РЯ.'І.нпtt обробіток по-

Be;J;e ве:шчеЗІІУ роботу, спрямо-

ронува.лп, а . тепер ІІРОПО.лює~lО.

ЛСЗtLХll(їШХ лісосмуг. Механі:ш- ItUЛГОСПІI!Щl Н. Васюк, М: До­ ТОрН ПРПСТУШТJП до прополк.п :~op! с ХПЛЬІ\О, 1\1. С~РГНШКО овочів та обробітку каРТОПЛІ. та ШШl ~шищують бур пни на В. Грінченко. 6-7 сотих reKTap(L кожна.

Сади і баштани в

.

••

ВїдGУЛJ-СЯ взасиопсревіРІ\а до­ ГОВОРУ на соціа.1їстичне З~lагаlI­ НЯ за ПСРllшtl період польових робіт між ріЛЬНИЧПIlІІ брпгада­

ми Н!! 2 (бригаДІІР А.ІЦсрЙак) і N!? 3 (uрпгадпр І. Фа.1сl1ко).

ніЗ~lУ.

ГОТУЄМОСЬ ДО ЖНИВ І СІНОКОСОВИЦІ

пустині Кизил-Куми

Добрі озшlї Х.1іба па наших CROPO коситпиеяо. 1GO ~eKTa­ ТАМДИ-БУ ЛАК (Бухарська об­ полях, та fi ярина КР(Lща, uїж рів ІtOШОIlIШШ збеРС~IО СIlIОIЮ­ Н.а Добре доглядають картоплю ласть). (ТАРС). Тваринники кол­ торік. Готусмося до ІІ\НПВ. Слю­ capKaMll Бо6РИЦІJКОї M:rC. госпів імені Молотова і "Жов­ КОЛГОСПlшні і лаШ\ІІ У. Пршш, тень", ТаМДIІНСЬКОГО patiCHY, які сарі і ковалі відреионтува.'ІИ луках пращоваТИИУТL 1 !\ОГ!Ч Jl , яка nОРСТЬСЯ за 350 центнерів випасають овець на Кул-Кудуць­ вже жатку-лобогріііку, закін­ Яltі забсзпетrені І\осаШІ. Сшо· з reKTap(L на діЛRпці 9 гекта- ких відгішІИХ пасовищах в пусти­ ЧУЮТЬ ремонт трьох саIlОСКИ­ збпрання IIJalIYGMO з(шіuчпти ні Кизил-Куми, пристугшли до ДОІ\. Готові також дві молотар­ до ночатку ашпв. рів. Г. Гришко, збирання урюку. Три роки тому лаНl\ова колгоспу п. Рябов, ІШ Mi-l1 оо. Хліб збllратпм 3 і тут поб~изу колодязя булозакла­ імені Шевченка. заСТУПНIІК ГО:1О811 дено перший у пустині Кизил­ І\ОмUаJ1п.

.• ..

с. В.-Димсрка.

.

Крш

.

ФРУКТОDlIі1

сад.

ЗаВДЯКIІ

ПосіЯllО в

дбай,1НВОМУ доглядові дерева доб­

ІШС

понад

200

КО.1ГОСIlУ.

Колгосп імені Леніна,

t:. П,10Сl{С. ПеРШІСТЬ У сощаЛlСТПЧНОМУ ре ПРШКИЛИСЯ, даШІ смачнІ, соко- геl\таріn багатолітніх трав, які K~ 3-111ВlЦШС ЗаІ\іНЧІІла сівбу ЗJlаганпі на прополці трима\; виті пло;щ. Поряд з садом появиЗАТЯГУЮТЬ ОБРОБІТОК КАРТОПЛІ ярих, посадку наРТОllлі і ін­ коисомольсько-иолодііІша ланка лнся город і баштан. Зараз тут Гр\'бо ПОР V Ш\Т6 Броварська ших культур, тепер прОВОДІІТЬ Г. Гулої. ВОІШ закіНЧІІла про­ Достигаю.ть цибуля, морква, кавуПроте БОРОІІуеаНІІЛ досі

Переможцеч

ВИ3Ш1Н(L

бригада

боронувапuя і ІІІЮПОJКУ

l\ар- полку Jtартоплі.

топлі.

Взаєиоперевірка

відl>У.ІІася і

між іІІШИИИ бригадаМlI l\ОЛГОС· пу.

А. Опанасенко. КО;ІГОСП імені Мадснкова,

С. Світильне.

-------

не J • J J l[ Сади і баштани створюють на МТС ДОГОВІр З Іtолгоспои «1 лях провс;.(ено. 3аиїl'ТЬ того, щоб віДД.а,lених пасовпщах у КИЗИ.'l-1 Ілліча», с. 3азим'я. Тракторна в міжря.'l.ДЯХ вести ЩЮПО.lІОІШНКумах багато ~олгоспlв. На П.'lО: брпгада І. ЛУК'яненка В полі НЛ ПРОПОJЬПllкамп, мі~ряддя

\ІН і ДИН1.

К. Топіха.

Колгосп імені Сталіна, с. РусаніВ.

•••

ТРУ;ЩЩШІ ~IIGB(L ~ідправле~ll

щі в 20 Г~KTap1В заклали навесНІ I.N?

фруктовии сад і баштан

ники Сільгоспартl,1і

тварин-

OJ

-

1 посадила саджаш\ОІО 50 •

_

(

"Комунізм", гектаРІВ, каРТОПЛІ.

.

Мехаюзато­

переорюють, бо й до цього ,а·

перші 1ОО І\1.10граюв раНlIlХ су в БРІ1гаду не достаВlI.11І Тамдинського раїюну. Готують зе- рll зобов'я~апі бу ли, ЯІ~ тіЛЬІШ свіжих огірків. мельні м:tСИВИ ДЛЯ посіву ОВQче- з'являться еходп, заборонувати траl\ТОРlIОІ'О ПРОIlольппка. А. Оксютенко. во-?аштанних культур біля коло- П10ЩУ а потім ПРИСТ}'пити дО о. СтебаКОВ8, Колгосп імені Кірова, с. Погреби.

ДЯЗ1В тваринники колгоспі ~ Пеш-"

KYHCbKoro району.

,. знищення бур 8111В.

агроном,


СТА

2

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ щоденною

Два сі.lькоріВСЬІШХ регі;щ, нкі

бу.llI проведсні у

поле,

перс;.

ДОПО~lОГJlI

BllX.O;LOM своєчаСlI.О

О

в

Е

Ц

в гострІА боротьбі проАшли зма-

На

16

хвилинІ гри

чан, але остаННІ

перед

..

колгоспоя,

цс-заuезпеЧІІТП ;\раЗІ\ОВП

tl

змагаиь-3!)

білоцерківцІ

ХВt;лмн-заКlнчилася

Перемогу

друга-

здобула команда

БlлоУ Церкви 8 рахунком

м.

11 :8.

Перемога Миколи Миненка 1

червня в

КиєвІ вІдбулися ве­

В них

по

запрошенню

брав

8

червня-районна

спартакіада

У школах раАону Аде пІдготовка

до раАонноТ спартакlади шкlльноТ

дог- молодІ, яка вІдбудеться

8 червня.

М. яхна, в. КАЛЮК.

6Рllга:щх. 1I0;t,lIIЇ

~У.Ш.l

па

• :

.Хулігана-до права~-під таким

ря~ Te~lY ПО.СІЛ~._ЩО;І.Нll.ГОЛОВIl~ МІС-І заго.~овко~ в газсТІ "СтаХ,.,аIlО.: ВПРІшено всць вІд 25 травня БУВоУМlщ,-Шв!И

І\lШТПЧІШХ ~Іllтсріа.:Іш.В~IIIІ(еlшtt це в СТІІІШІІ газеТІ.

.

лист колгоспника

т.

снача

.

В стіllгазсТl ЛІСТ пр? ПП, що TaI\O~-I ~iI\e ПО.~Ill.1П нроваДІІ- Керуюqий заготконторою "Раіімо3(1ваіІ~аютr) меХlLвіЗllЦlї Ilоса;Н\ІІ ТІІ сl,;1ьк\)рlвсыlппп рсіІд пере- лако" сповістив редакцію, що JtЩJтоплі, розгляну ДІІ на ~~аеі;щн- віРЮІ доглнду за ІІосіmlМИ і факти.. пі:пвердИ.'шсь. М. u Скок ні правління

і того іІ\ дня бу-

. '.". . ~Ш BiI{llТl І10ТРІUШ захо,Щ. ІІlljJТїПнї зБОРІ! впзна:ш,

Р е;Щ.1іТОІJ

час

;tO

збпраЛЬІІОЇ.

К. Кудря, ЩО

Т.НЧІIIII{ Н. llослаuпв

З~L Оl'ташІііі

підотовкп

керіВНІІЦТВО

секретар !lJРТОРГJllізації.

КО.1ГОСП i~leHi Леніна,

.

. ..

.

а qllТtШlIЯ}1 УРПВІ{ІВ з ТПОрІВ

варІВ, де оу J~ ПРII('~'ТlIIХ по- РllJЯІІСЬІШХ ПІІСІ>jl('ШlIшів -лаунад 200 IОIl;t1\Ш T~l дшчат-пе- реатів СТllзіНСI>І\ОЇ ПРС~lії ВI!С­ реmtilшо І\ОJIСО'Ю.lIJltів.

па ТС'ІУ:

«Jlоральпс

Леlщію ТУПНВ иаftстер ХУДОіІіНЬОГО СдО-

оБЛIlЧЧН ва т. І\ш,:сльов П.

~IOJO;LOї lJllдшІсыIоїї .1ЮДШШі\ проТоріl\ наш І\О.1ГОСП ДОСТРОІ\о­ во

ШIlіопав

ІІ.1ап

РО;НШТ!\У

мадrl>КОГО ТВЩIІІШlIЩТВLl,

гро­

в тому

.

.

~. БІЛОКІНЬ,

,

РС,'1.аниЙ слlДЧЮf :і.органам.

* .* поводження

з молоко-

здаВЦЯМIІ (дивись газету .Стаха-

ВЕЧІР МОЛОДІ у раііОIllЮМУ GУ:{ІІІШУ !{YJ[>-! ч~т~в .ЛСІ\ТРР I~I.I!BCЬ~OГO обl\О'{урп nїJ.U\·BCJI вечір '!Іцо;tі }>ро- JIJ tIKCM~ т. ДI,tеIl~О В. .

сскретар paHKO~IY ЛКСМУ.

lІовець" Bi;t 18 травня) знята з посади мu.l0коприі!маЛI)IІJ1ка у с. СвіТІІ.lI>IІС Е. Левчснко.

ГеД<JКІ{lя газет" "СТ<lхаIlОВ('I(Ь" ОДСРЖJ.lа .'ІІІСТ

про

Нl'Jадові.1ЬНУ

pOGOTY

медпункту в с. [)огданівка. Раіlвідділ ОХОРОНИ здоров'я повl­

:юмляє. що НЮl ВіКитl заходи Д.1Л

ПО.lіПШС!lНЯ вання

ме.'1.ИЧIIOГО

обс.,ужу­

насс.lення.

ла по

700

літрів молока ІІа фу- спиномаТІШ по

9,3

ділових по-

]\(LI)aIIiB~ Зріс і llllСТРНГ пошш, ~lісяців І(ЬОГО РОІ\У вопа одержа- Mexe,l; і U. дпсенко ДОМОГЛJlСН

:Іітрів

~IO.10Ka Нll МО.l0,Щ

доярка

О. КРІІваль, в

фураіІШУ ІіОРОВУ, а паДОЇJП топ час як колшшш доярка тіЛlJltII по 1200. ППЗЬЮІП був :\1. Довгодько за };есь мипу.шtl і ВІІхід діЛОВllХ пороснт-по 12 рік від цісї гру пп корів падої.1а тіЛЬІШ 84аа літрів. Напкрапа rlШНО~ІаТІ\У. ІЦоб ВІІпраВПТІІ Ili НСДО.1іIШ, ща наШll доярка Г. Ха,вро нами торіЕ В.:Іітку УI\ОШІ.1tІ\ТУІШ­ доІ.lа ВіІ\С ІІО 1050 літрів молоЛІІ сталу КОРJІщобувну брпгаду ]{і1 ІІа І\ОіІШУ фураіІ\ВУ корову. з 40 lіО.1госпників. БРIIГ1ДЩЮ~l 3а :) міснців ПО 656 :Іітрів иопризнаЧИ.1ІІ доспі:tченого кол­ .10Іса 11:1 І\оЖІІУ фураіБПУ корогоеППІІЮL С. довгодыlа •. Pd~O~ з ву, або II~t 351 літр більше, рі.1ЬІІІІЧП~И БРІІг(ца~ш кориодо- ніж торіl\ на цеп же час-такі 6УШІа uрпгада заготовпла вдос­ паСJідш пtршого періоду соціатаlIЬ грубих і СОl\ОВІІТИХ lіормів. ліеТІІЧlІОГО зиагашш. СТВОРПЛИ і запас КОІщсптратів. ІіО.1еІіПШ працівникіп свипо-

ФУlJаіІ\lIРО~1 п lJIlЗIllllШЛІІ коиу­ піста Ф. Мпчаlіll, mшf1 нс дає порушити р:щіОІШ Д.1Я худобп. На, ві;J,попідаЛЬІІИХ ді.1шшах роБОТІІ по феРJlах ППСУНУ.1ІІ 5 комуністів і liOjICOllOJbILiB, ряд іНШІІХ І\раЩІП ІіО.1ГОСПІІІІI\ів. ІІе;ЩСЦІІпліновапа і\О.1ГОСШШ­ ця Н. ІіреJІець за 1951 рік ПllДОЇ-

=

ІІ і І

! І , ~

~

~:

€.

і ~ I~I~I'

t -;- ~ ,

~; і\ t

~ :і\

[ Іі!

.!

".

:-'--lJit

І

' J'

J

.

.

,

01479

I~ :

__

На картинці пишна тітка, Хто не Г.lннс-скаже: квітка! А у квітки перед оком Ходить дядько скоком-боком. Дядько віНЛQМ махає,

Тітку чаєм напуває І ні взимку, ані влітку Не пускає дn;tЬКО тІтку На роботу до артілі, llJ,об нс била ніЖКIІ бі:li. Так у дядька мирно-тихо Тітка-квітка пожива, Бо ...

ДРУЖUIlОЮ

честь

заСТУППИІ{а

ки почувають сеое за широкою сшпroю Івана Лукича і всі ін­ ші близькі й далекі його родичі­ ледарі- брат Сак tl1укич 3 свосю тіткою-квіткою, РОДИЧІШ іІого родичів-Прісьна та Мотря Ле­ бединець. І ноги всіх не видно там, де боротьба йде за вро­ жай, за високу продуктивність громадського тваринництва.

бути голови

колгоспу імені Шрова, с. ~.-Ди­ исрка, Івана Дукп,а Jlебедипця. 3 початку року tiT{a-квітка жодного ТРУДОДНЯ не виробила, а тільки те й роБІІТЬ, ЩО З базару-та па базар.

Стежечкою Івана ЛУІ{ича: пішл, і рахівник колгоспу Си­ Аоренко, парниковод Товстепко, агент по всяких базарних спра­

вах (є ще, на жаль, у

нас

і

така посада) ВакулеІІКО, шофr,р

TobcteHKO,-СТ\1ЛИ і іх дружи­ ни що не

G справжпіми

тітка­

ться по ЦIIХ базарах. Що- клич}ться. сереДІІ та....в llr;~ілю Іван Лукич І так з легкої

ОДВОЗИТЬ

11 3

руки ІЩlНа дому па б~зар ~a І Лукича- не одна вжс квітка, а

3 базару'-ДОДОМУ ІІа ДОUРОТШП букет цілий. А

тим

часом

у

І{ОJГОСІШЇЙ паРОltіllНЇfi брuчці. бригаді NQ 1, де цеП букет f tl І Л розрісея, цілий місяць садили Ka~BTII,- ван

6"

УІШЧ

не тіЛЬІШ ЧО.10вік .1агідuпfl,а.пе картоплю, ще 3 ІЛьшим заПl~і свекор пспогаппft. Тількп-но нен ням - ГОРОДИНУ, а за про­

стала Параскtl Гарбуза іІого не- полку суниці і досі не взялися. ністкою, ш\ і стежечку до тісї

Не взялися, бо не взялося за

ЛdШО!, Ш\ОЮ керувала, забула. цеп букет правління колгоепу.

Як у затишку під час спе-

У. Званий.

тваринників, на яких пjдсумо­ вусмо хід соціалістичного зма­ де 1500. Готоппfl П.1аІІ сіно­ гапня. Агітатори щодня прово­ збпрашш на площі 115() гекта­ дять між ними бесіди та голоспі рів. На сінозбирапнї працюва­ читки газет. В кімнатах підпо­ тииуть, крім косарів, 14 сіпо- чинку для працівників ферм lіосарок. . вивішені ЇХ соціалістичні зобов'я КО.1ГОСП ПРПДІЛЯЄ таКОіБ серПоз­ зання, 6 Дошки пока:шиків, ну увагу поліпшешпо порід- діаграми щодобового удою, ності ТШLриншщтва. Ilоповнює­ плакати, бібліотечн:и, газети. ио ПОГО.1ів' Я велпкої рогатої Великим авторитетом коху:{оби за rаХУПОІ\ молодняка, ристується щоденна колrоспна О,"Lержаного від topiB-СІІмепта­ ст~нгазета. На її сторіпках кра­ .10К. Укомплектовуємо ферму ЩІ доярки, свинар ки діляться тонкорунних овець, ферму досвідои свосї роботи, кри­

феР~JII ОЧОJІОС комуніст д. jleхед. Ва 4 иісяні ІІШШ вjдгодован о і KO:rrOClIOM здано деРіІ;аві в раХУШ)І\ ~1;ЯСОIІОСТlLВОК 42 каСіанп вагою ІіОіЬ:ІІІІП по 120 130 І\і.10ГРlLиів. IЦ~ 1ОО кабанів- ІІа відгодів.'lі. СШШllРКП А. Довгодько і Н. Довгодько одеріБа.':IlI цього року від кожної

щодобового приросту іІ\пвоі ваги JlО:ЮДНШЧ ПО 800-900 граиів Птахар І. Карпенко торік ІІОВністю зберіг погодів' я птиці. одержав від КОіБНОЇ несушкигуски, каЧКІІ, курки, -Нdбагато більше нсць, нііІі було заП.1аllОвано. Успішно ВПКОІІУ(; т. Ііарненко свос з060В' я;~ашш і цього року-вже є на КОіІ\НУ качку і І\УРКУ ПО 45 нень ,на гуску -15. Щоб і надалі ~ростала продуктшшість поголів'я, потрібно якнаііUі.1ьше Зf.>.1еної маси. f: для нього озпме іІ\ИТО, КОІІЮшина, .1Іоцерна та інші багаторічні трави на ПJощі 102 геl\тарів. Посіяли 27 гектарів коренеплодів, будуть і післяжнппні посіВІІ турнепсу, кукурудзи, люцерlІІІ. ПО.1іПШПJП 80 гектарів ПРПРОДНПХ сіНОіБатеп, внісПІІІ па КОіБНПП гектар по 1,5 центпеР,1 мінера.1ЬПИХ доUрuв. I\pi~1 І\Ориодобувної ~p~гaДII, заГОТОВЛЯТlIМУТЬ кор~и І рlлы--

свпней великої бідої породи. Споруджено з ~ег.:ш власного впробнuцтва за тпповии про ек­ TO~I 2 СВІІнарники і відгодівний мапданчпк, корівник, телятник. Незабаром будуть готові ще коріВНІІК і телятник, кормоцех.

тикують недоліки.

. Приступаємо

до взаGиапере­

Вlрки договору ІІа соціалістичне змагання 3 колгоспом імені

ltа.пініна, с. Літки.

Це

дасть

змогу виявити нові,

ще

неви­

користані резерви в боротьбі Прпдбані кор~юпереробні маШІІ­ за дальше піднесення всіх га­ ПП, 200 аПТОІІапувалок. лу~еtt колгоспного виробництва, Партitlна організація спря- в тоиу числі і громадеького тва­ мовує всю ~laсово-політичну ро­ рпнництва. боту на успішне виконання В. Мехед, голова колгоспу, взятого зоБОВ'язання на 1952 В. ПищаR, рік - надоїти по 2500 літрів секретар парторганізації. молока па ФураіБНУ корову, Колгосп "Більшовик", одержатп ві;. КОіБНОЇ свпноматс. Рожни. ІШ по 18 ділових поросят, від­ годуваТІІ ІІО 20 кабанів на КОіБ­ Редактор чі бригади. Торік ма.1П 750 І ІІі 100 гектарів орноІ землі. с. ПОГРЕ,БlнськиА. тонн силосу, в ЦЬО}ІУ РQці бу- Щотиааш відбуваються збори

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Кірова

БИ

.

~~:r::;. 'г. ' ff.\,:I ·!i1',....~,~":',J;~m~, , ;"" ·: ~ ~~~~~::~ ~::==~:~~~ ' ''_~•.;, Тітка квітка

Тваринники в боротьбі за виконання взятого зобов'язання

ВІІхід яг.ць на І\ОіІ\ПУ песушку. .1а від нісї ж ГРУПП корів по Гірше оБСТОНJll СІІрава з ІІ Do- а50 літріп JІОЛОІіа па КОilШУ. ДУКТІІІшіСП(J веЛІІІ\ОЇ рогатої 101 ОО літрів 110:l0I{a від 12 коXYJOUlI. 3а П.1апоя ~Ia,lII НJ,;,ої­ рів ВіБе одержала цього року

llO 1700

~ .

ll"о

Слідами неопублікованих листів

ЧU('.1і і1 ~Іаточ[[ого поголів'я. раіІШУ І\ОРОВУ. Поставили па її росят, які в ДВО~lісячному H(t І\ОіІші і ОО гсктарів ОРНОЇ иіСltе дисципліновану, свідому віці важать по 15 -16 l{ідо. ТеЛJIпшці М. Допгодько, М. :~емлі БV.10 нідгодовано по 18 I\ОЛГОСШШЦЮ М. Хавро, і за 5

ти

t.,

ми-квітками. Жодної з НИХ ні 311ЯТИИ з посади м().101С0пр.иимальАле, по правді кажучи, не ланкові, та павіть брпгадuр т. ІНша по с. Ка.1и.а. МатеРlа.1 про хулігаНСhКIlй. вqшюк М. Скока пе- дуже-то тітка-квітка і Вl'ОМЛІОЄ- Крук нізащо н(і, роботу не до­ За грубе

с. ЖеРДОВJ.

і

}

... ЦЯ тітка )Іає

шшів, зведсння І!РО хід ВІШОН<tн- TiГi~i ЗUОРІ! зобов' ~~аЛll редко- СЛІдами наших ВИСТУПІВ матеРІаЛП

~.

і

через 2 хвилини

перемогою гостеА -6:3, зведена на 8нlчию-5:5.

сівUп. Вміщсно бу.10 В газеп ряд ня, зuирашш врожаю ВСІХ Сl.1Ь-

lI~OU

J

,

зрівняли рахунок. Перша ~оловинаl f ~iil ~II

редколегііі.

ІІаПВJ.іБ.1пвіше завдання, яке

зараз СТuїТЬ

.1CГlIO,

року

забили першиА г~л у ворота бровар- : ~I~~ull

та.

зміШІІІХ

--

булися в недІлю у Броварах.

дописувачаМІІ до логонкн на особисту першість міс­

MtlTepia:IiB про І{ращпх колгuсп-І СЬІ{ОГОСIlО;ЩРСЬКНХ ку льтур.ПарOI~peJIIIX

1952

( БроварІв і БlлоТ Ц'ркви, Яl\1 від- ,

ВIIКРИТП і усунути ря;І. педоЛl- ляд за посівами, успішно підгоПереможцІ братимуть участь в l\ів у підотопці до веСJ~ЯПОї тупат~сь і провести СіНО?бп~ан- облаmtlА спартакlадl.

ШІ ПОЛЬОВIlХ POlJlТ но

червня

j

УРСР мІж спортивннми командами

газстп aKTllB КО.лоспу. участь І член спортивного товарис­ Враховуючи, що деякі УЧІІ­ тва .Колгоспник· нашого раАону телі --Ч.1енп РСДКО:lсгіІ1 впїжд­ велосипедист Микола Миненко. Змагання проводилися на дис­ іБають ІІа час літніх канікул танцію в 20 кІлометрів. з села, партіtlна організацін Перемогу здобув Микола Ми­ впріШП.1а зміцнuтп СІ\лад редко­ ненко. .1сгії ГРУПОЮ іНШІІХ активістів

cKJa:ti

5

КОЛЮЧІ РЯДКИ

гання з ручного м'яча на першість

роботою ре;J,колсгії. В травні иа.ЧlI ~licцc перебої у виході стіпгазети. 3асідашш редколе­ гії ві;:l,буваються нерегулярпо. JT тоІі час, ІіО.lИ змінні тріііЮІ, які очолюють каНДІІдат партії т. Хо~шч К., УЧІІтель т. ІlIвач­ ІіО І., рсгу:шрпо ВІІпrСІ\аЮТЬ бойові, змістовні ноиерп щоден­ ної сrінга;н~ти, змінні тріЙЮІ, що ІШ)Ш керують т.т.Бондар 3., ;~іДLlП М., порушують Зl1тверд­ іІ\енпп графік lllШУСКУ газети,

в

Ь

ЗмаГаННЯ 3 ручного м'яча f

в підготовці t1 ІІРОВСДСНШ ПССШІ- ІіО.1ГОСПУ. Проведені також змінп ної сіпСіп в lіолгоспі.

П

у ФІ3І\УДLТ~~РНlIІ\ІВ РАНОНУ

госпі її на сслі ПllІJтitlпа орга- не заЛУЧLLЮТЬ

піЗіщія визначає IIl1 СВОїх. зборах і завдануп стіНГLlзети,.а ІІО закіПЧСШIl - С.1ухаємо звІТ ре:tколегії про ВllI\онапу lltЮ роботу. Цюш ДІІШШ, на~РІШлад, :>аСЛУХ<l.1П на паРТЗUОР1Х звіт про учасТІ> стінної. ГJ.JСТП

А

r· ~~~' ' ; ~'' ,,!~IWЧ-'' ~~~''і~t'' ~::.r... :;;w~,-=-~ї;~=~'{,~!;;~~ftU.iн_-.-:;-~~J.L~''''U ,~Ч;А,~J;';';;' . .. "" ) W~

Партійне керівництво стінгазетою Через дскіЛИ\(L місяців ~Ш відзначаПВІемо в Н,іС У 1\01ГОСпі дворіччя 3 ДНЯ оргапізаIlії ЩО;{СІІІІОЇ етіпга;\СТІІ. ІІартШна організація паГРОМUДІла за неп час пеВІІпfi досвід керівшщтпа роботою РСД1іолегії, залуче~ІІЯ сі.1ЬІ\оРів ;:1,0 aI{TllBIIOЇ учасТі в БОРОТl>uі за ОРГLlпізацitiпо - господаРСЬІ\е зміЩІСНШІ КОЗГОСlIУ. IIi;J, Чl1С підотоВlШ J,O проведешш БУДI>-ЛІіОї ПО.lіТIlIIlIОгоспода РСЬІ\ОЇ ка~lПапії в ко]-

Х

Броварська районна друкариs КиїJського обласного управлшня

8

спраlіХ поліграфії та lидаВНИЦТIІ

Зам.

665-2730

46 номер 1952 рік  

46 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you