Page 1

Пролетарl всіх країн, єднайтеся! НЕДШЯ

Старанно і вчасно обробити посіви, заготовити

10

для худоби більше кормів, добре підготуватися і вчас­ но, без втрат зібрати багатий урожай - з честю

ЧЕРВНЯ р.

1951 М

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА. РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46 (741)

Ціна.

15

виконати соціалістичні зобов'язання,

БУДОВИ КОМУНІЗМУ -ВСЕНАРОДНА СПРАВА

НІ ГОДИНИ НЕ ВТРАЧАТИ ПІД ЧАС ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ, ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ, ЗАВЕРШЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

Ра;щ, МіпістрівУ l;раїlIСЬКОЇ РСР і ІЩ КЩ б) У [; раїни у пос­

танові «ІІро заходи ІІО підго­ товиі і проведенню сінозБJIрап­ пя і tJ[лосуваНШІ кормів в І;олгоеllах і радгоспах УРСР»,

Хлібопоставки-за

5

ВРОЖАЙ ПІД

днів

ЗАГРОЗОЮ

ПО.lПХ нашого колгоспу ІІ1У запові ;1,I, - віоопоставки за впсокпfi урожаlt. С клаJИ 5 Іщів. На хліБОБlшо:щі нра­

Hu

Все росте немов :1 JЮДИ, a. l e піДJ(Я:JII ГОЛОПУ і бур'л­ цюватиме бс ;шереРИВIІО '1 кол­ госпні автомашшш. Jlршначено !ІІІ, З ЛІ\!ІМJI неорганізовапо 1'і1.К, в рільничій транепорТІІ! БРНГ<l;1.У ~ КрilЩIІХ боротьбу . бригаді М. Дмнтрепка з БU гек­ КОЛГОСПIІІІКів.

сніс ві;I,ЗШ\Ч [J.1И, щО «успіНlІІС щюве­ роі)очип ІОан проведеннл іlШНn, ][ення сінозбпранпя і силосу­ оБГОВОРИЛIІ. В йому lІаl\реС.1ені вання кормів (і ОДІІЮІ З ваil(­ :Jаходи, СПРЯМОВilні I!il те, щоб ЛИВІІХ заВjJ,aНЬ в СІІ раві забез­ в стислі СТРОКIl і бе: \ втрат зі· печення громад('ЬКОГО ТlJаРИ!l­ тарів JШРН 1 П.1fі прополеНf) лише братu Х.lіб . Hit Bcitl IІлощі ози­ ГОТУЮЧИСL до Жilill!, НС НОС­ JIIщтва І\ОЛГОСllів і радгоспів мину збереllО за 6 роБО'\IlХ :щів, лаб.іІІОI : МО ; (ОГЛЩУ :1,1 поеїВі1ЩІ. 8, етілыии ПроПо.1еНО і вівса . І;ОР~ІЮ!ІІ і безумовного вико­ В бр lІГііД і А . ТаШРIІ тіЛЬКІІ ярі зернові-за 3 робочі дні. IIропололи картоплю. І10ВТОрІfO наннл пшшу 3.'1.<1 чі сіна держа­ одна ВОСІ,МI1 П.lOщі каРТОП.1і ІІа ЖНlІвах пранюваТIJМУТЬ IJИІ;­ прополююlO l(апусту ранню , ві ») . о'шщеН(1 під бур'янів. 8 гек­ JЮЧJ[О веі КОJГОСПlІ!!IШ, :ЮЩ)е}lа СТО;10ВІІіі GурЯl' та інші ово'ІЇ· тарів CTOJOBOfo бурнка і 3 гек­ Зараз паtiкращпіі ІІеріод еі­ косарів 60, жашмуть жито і ОдночаСllО зuпраємо урожай ран­ та.ри ~IOPI~RII стікають в бп' я­ НОКОСОВІщі, сплосування. Пар­ пшеницю ~UO ltOЛГОСШIJЩЬ. ніх овочів-огірків та іНШІІХ. На нах ІІа плантаціях ГОРОДІО,ОЇ тійні організагції, ПР~LвліІШЛ пе­ Молотьбу організуємо у дві перевалку відпраІш.1fП 60 ІІ,СНТ­ брига:щ А. Га110ВОГI). реДОВІІХ І\О:1Гоепів раЙI)НУ до­ ТаІ;е ста 1!0ВJIще еТRОРП.10еь І;ла ;щють всіх зуtll.lL, щuб до Юlіни. Визна'Іено, хто BXOДllTЬ нерів ріщої ГОРUДИIl1l. Тl)му, що Тl)удова цнсципліна ПОЧCLп;у JhllIlB повніСТІІІ заІ,ін­ В склад МОЛОТИ.ТІьних брпгц. М. Сахно, спеll,іально агроном колгоспу тут lJпзы(l-- роботу починають ЧИТИ ЦЮ нідlІовіда. Іыly роботу. Тут іІ\е па току у

бобРИI\ЬКОМУ

Сталіна

па

І;олгоспі

.1уках

ім.

ПраЦЮЮТЬ

етворрна

.DIлыloвик·..

данка очищатиме зер­

НО. і5апланували виконати пер- С. РОЖІІІ! .

Потрібна допомога мтс

шевко, KO~[Y НЇСТ П. БОГll<tНО­ і сuдосуваl:lПЯ кормів. Ніі ЦИХ лось тіль!\П те, що IІОВПlша МТС ІІе ВUрuБП.1а в колоспі . TitKe ж вич та pllД іНШIlХ. Неі вонп ви­ P060T<tX працюють переважнu ВIlконати, але досі до ШLС піх- ~Ю',І\на СJ\азатн за д. Посвящепкошують по и,65 гектара і то з ~IeXaHiKiB не прпїхав. ного, Г: Mct.TBieHKa і М. Хрисвсі колгоспники. Вже скосили більше, значно перевиконуючи .... , за перші дні ПОНCLД 60 гn:та­ Не обіtlТlIСЯ нам. без ;:uпомо- ТШІчеlll.о. норми. Приttлад їх насліду­ ГІІ МТС і в ре,lОнті 1 жаТОІ\. Вес. це в . значНІЙ ,МІРІ ВІДОИ­ рів TpCLB і заl\лаЛІІ 500 тонн ють всі hOt:;tpi. TCLItOiI\ иотрН)но б було, щоб l·l?СЬ. 1 на ІІІШИХ p()OOTa~. Су­ силосу. СИЛОСУВi:tТИ будемо Ще Дбаючи про міцну Kop~roBY ПРИС.1али Hi:1~I тракторні сіНОІtO- CIДНl KOJГOCIIll. вже за, КlIІЧПЛIl стільки ж кормів. Ремонтуємо базу ДЛЯ гpo~!aДCЬKOГO ТВiLрин­ еаРКlI, заІtдаДlіУ Рі1!ІНЬОГО СПЛОСУ, а в збиральні машинп. ПОСТdВІІ.lII

своїм

зав­

Але Ha~1 без ДОИИІОГІІ Боб­ кінчпти сіllоІ\ОСОВИЦЮ та сило­ РИЦЬКIJЇ МТС не обійтись. До сування і КОJГОСІІНИlШ русанів­ нас ПРИСJа.іІП молотарку, яка с . Мокрець. С'ького КО.1Госпу i~!. Сталіна. 3наючи .ціну сuКОJШТl]Х KUPMiB Досягнення кращих D піднесенні ПРО.1УІпивності даННJlМ ДО зБІІранн!! хліба

за­

жавою по еіlll)[Іll('таАках.

Повинні ПО'lати вже :IGир:tти (·іно . і СJ[лссуваНIІЯ всі

пп

1)<1t10HY.

J\ОЛГОС­

ПРИ НОlші 0,50 гектара вони ВI.ІКОIllУЮТL по 0,90 геиара lіО­

Д. ПОЛИВ'яний,

ГО,10ва колгоспу

Ім. Будьонного.

скошено

жодного

гектара

при­

РОД!ііх трав на сіно.

"осарів

С.Іі.1 також відзначити, що 3 3-х сінокосарок одна ще не го­ ТОПі1 ,11))

робuти,

Ю) Сllравні

3

Колгосп ім. Хрущова.

заЗПМСL-

П

lіомуколгоспі «Шлях (Л.lіЧ<l » про

не поча:ш говоритп ЩС з ПОЧі1ТКУ чеРВНЯ,а il.осі . ні чого 11 . НС зроблено.

Р

О

О

ПО('Тl- СЛ бурячк.п, рання капуста,IЩ- ків, а продано їх на

сторону

що

и І' В'І'е '" ,по " 100 КI· ЛОГР,~·Мl· " В. 1 Та _

ЗЛОЧIIН перед КОЛГОСПНИI(аIlН, огірків, редиски, СУПІЩі та ін- і не :\осіяли. І все не з шши

Затягують здачу ранніх ово­

на, бо це Ііегатпвпо ', ., вплине на чалп ранні овочі. то це б б уля. ~ б ирання ХЛluа, ХЛIOОПОСПШJШ. ВіІ\е завершували виконан-

А огірки Kpi~! того,

, йвідси надійшло не прополені , ще 4 гектари їх з Цlluулею.

го- госп ім. Сталіна.

спло- встаllОВИЛI1 ретельний

дог ляд, людей, щоб своєчасно

МІЖРЯДДЯХ не

ВИЦІО, закладку раннього сило- утворювалась І,орка. І це зав·

такі

ледарі , як

Головня

є

К,

(:У і ТІІІІ СТВОРИТИ міЩlУ кор- ДЯl\!І, У першу чергу, агроно- Сулима О., ВИСОЦЬІШ Ф . 1'(1, мову базу для худобп, розра- ІІа колгоспу О. ХОЛО,І, брига;щ- інші, які ні разу не булп на гохуватпсп з державою по ЗДilчі ра городньої бригади В.

сіна-повинен і зобов'язаний жи, кращих ланкових, КОЖНИп колгосп нашого району. як

О

.

І!

.

пуць та ІНШИХ.

при

про по- тільки ~O кілограl4ів.

\ своєчасно в~по.'lІОю.ть бур'ЯНІІ, ЛІовати всю ГОРОДІІIlУ. A.le

ЗакlНЧИТІІ до жнив CIНOI{OCO- дбають, щоо в

"

.

шани будівництва.

------------~

ДРУГИЙ ЦИМЛЯНСЬКИЙ ГІДРОГЕНЕРАТОР

гортаєтьс!! ВllроБНІЩТВО го гідрогенератора.

друго­

МАШИНИ ДЛЯ НОВОБУДОВ

Пllше в СВI)Їі1 зап ві );ОМСО)ІО­ .леЦІ, Іван ОетаПСIlЬ. -я ХОЧУ браТIІ бе:\посередпю участь у спорудже~lIlі І\ієї вслшої бу до­ ВИ I\ОМУ/ШМУ.

Прохання патріота ;Н1ДОIlO.1е-

ЖердіВСЬЮIl:l Дпшлюк. На,дifiшли заяви

колгоспів ім. Лені па с. Жердо- плану. У спішно іде зда ча го- РО'НЬОї u'ригади ВІІСОЦЬ"ОГО ~ . " .. .~r. кодгосп .ІМ. ,'lеНlНа ви, ім. І~агаIlОВl1ча с. Рудні. РОДІІНІІ тому, що тут за нею В городній бриг.аді є вдосталь 85 нентнерів досі

.

звання

110. Виїхала пранюватп в Ка­ ХРl1стипа центне- заступника ГОДОЮ! колгоспу т. чів і сушщі ІШЛИТЯНСЬКІІЙ кол- ховку комсомолка

перед державою. ших ранніх (lвочів 225 Не ВИДНО косарів і на луках l)ів, що складає 100 процентів Впсоцького Л. , бригадпра

суван~л.

ПРИСВОЄНО

ранньої городини "иянам

Такого допустити ніяк не мож- хіВСhКИЙ ім. Хрущова. ,

Тут також не почаЛІІ і

колаїв. Йому

кращого роБІТНІІка з занссеlfШІ\І до Дошки ПОШaflll і в КНI1I'I(10-

Від молщі району надходять :Іаяви про бажання їхаТІІ на веЛlІкі бу;:юви комунізму. -- П ро­ А ПО"ИВl'т/)ся 11:[ ДI',lЯНКІІ ово- r," "', IllрОВ<1, план зда ЧІ• не ВИJ\ОПУЄшу послаТIІ иеuе в І\<1,ХОВIІ:У,­

пне СХИЛИВ кеРIВНIІКИ колгос- IНІВJIО забезпечувати т])у :щщих чіп у J(Олгоспі ім. Вар' тіна, с. на перевалку не пу ""О того " J(JO'11 .І В 1\ ьо'l'[У роЦІ. !tИGва вдосталь овочами . .коли ЇІ ПухіВlіа. Тут Itpll ВС JГЛЯJlЬ- ться. І]10Сі ., косовнцю втягнути В жнива? так всі колгоспи, як требу- ВСЮДИ бур'яни. tJ1сдве тягнуть- здано жодного Rілогр~ма огір-

ІШШУ.

"Быlтрьlй"" з річкової ФЛОТfI .:1ії будІвництва КОМСОМО,lець М. Ми­

МОЛОДЬ РАЙОНУ ЇДЕ НА БУДОВИ

д гляд овочевих культур та постачання

lf:іш район повинен безпере-

3робити це-значить зробити ня

лодих учасників будови. На знІмку: машиніст теП.10ХО_1.У

ного :іа.lіза, .

(олгосп ім. Сталіна, с. Ка.1l1та.

А між ТІІІІ да.1еко

ІН) таІ\. НаПРИJi.1<1.І, у

соціалістичному

ХАРКІВ. (РАТАУ) . КО.1екТІІВ кінних грабr..1[). Дві молотарки ~aBOДY будівних машин наді­ треба теil, РСМОІІТуваТIІ. слав будіВНІІкаll Донського суд­ rсіідова БРllгада: НОПJавпого канаду і «Rуl1бп­ ці ЗЬuuв'Н3УЮТf;СЛ під Ч1tс зuи­ шевгідробудр) велику партію І. Носок. рitПНЯ зернових викошувати ще потужних преС-НОЖІІUЬ д.1Я рі­ l'іі .1hше. Г. Шевченко. зання аР)lатурного і профіль­ М. Ковбасинськи~. І. Дмитренко.

с. Требухів.

ПЮШПlІIІ.

у

ЛЕНІНГРАД . (РАТАУ) . Па аа­ воді «Електроспла» імені С. ~I. Юрова поча.JОСЬ відвантаження вузлів ІІСрШОГО гідрогенератора паШО!І)' з заlJлановаНIlХ lUOO TOI1H (; тіль!\П 400. JiUl:lЮШИНУ Д.1я ЦПМJlЯНСЬКОЇ ri:J.poe лектро­ CTaHlJ.iI. Відвантаження буде за­ ІІотрі6ІІО оу ЛО скосити ВіІ,е даввершене до 1О червня. НО, аАе цf,ОГО не зрuО.1ено. Не На заводі « Е.1епроспла» po:~­

худобп, тут аі1, іпіцііїТ!/вою пар­ Ще IiIJЩИХ ПОJ,азників добп­ 3 пеІJШИХ днів І\осовиuі 11іж тНІНОї і КОМСОМОЛЬСЬJ\ОЇ органі­ косарями І,ОЛГОСПУ розгорну ло­ :шея в ост,шні дні І,осарі Іван :шціtl закіН'JlIЛИ заl\Ладку ран­ сп соціа.Jістпqнс SЧll,гання за :Нн 'Іеш;о і Трохим Безлюда. нього силосу в Ki.lbKOCTi 11 ОП впеОlіИЙ Вllробіток, за ДОСТРО­ Вони ВИКОШУЮТЬ по 1 гектарутонн. В I;О.1госпі н(І, повни!і копе проведення :\бпраншт сі- 200 процентів норми. Стаханоп­ хі ;, розгортається с. іНіJКОСОВИЦЯ на. Добрих успіхів добlIЛИСЯ :1 ТИІІ, щоб ДО 1 .шппя завrр­ Ііосарі Н lIКИфОР Мельниченко, Бабич. шити ЇЇ , РI)зраХУRатися з ,(('р­ фl'Іір Хартник, Тпміш

КуllбнwеВСЬК8 область. 3а ВІІСО­ кі показники

піЗIlО, ПРJ.цююп, СІ,ОПОМ. ОІ;ремі змаганні в ({нигу пошани ~Куйбll­ I\О.1ГОСIlIllщі зовсі)! не виходять шевгlдробудуn занесені п'ять мо­

l4ашпни, понад 100 I\I)Со. рів . HJ, рuботу. На, ПРИК.1ад, М. Га­ 3мi:tг<tJ!ня косарів за ВПСОКJIti гіова, маЮЧIІ 0,60 гекта.ра савир'}біток, за успішне провс­ :J.Иби, корову і інше, пеНІ . у день деНШІ всіх робіт І1(1. сіllОіЮtТЯХ ДОК.JallаюlО всіх зусиль, вимагає каllітального ремон- кuJирёilєты:я в СБО/'МУ госпо­ ОЧОЛШIll KUMY ІІіt:Пl - Cel\peTo.p щоб CBOCQdCHO пі;r:готуватися до ту. Що від пас :іilле;f\ало-:!ро- дарстві і ще аіОДНОГО ТР'.'дОдIlЯ партіІ1пuї органіЗіЩії П. дука­ жнив, Завершити сінокосовиlJ.Ю били своtии еИJами. залиши­

ництва"

хліборо­

бами України в листі до товариша Сталіна.

коп.

~_ЧЕСТІО ВИКОНАЄМО 30БОВ'ЯЗ·~~Л~~~~ _В~!I_ШОИУ __ ~T~\_~!!!~_

ДО ЖНИВ ЗАКІНЧИТИ СІНОКОСОВИЦЮ

взяті

Ган- родніх плантаuіях. таки!, В занедбаному стані городпна в погребському колгоспі ім.

відправив ку, Сталінградську, гідроелектростапції

Рейдова БРllгада : В

. П авловськиіі, М. Євтушенко, А. Кравченко,

В • І ванов,

М Б •

.

плаНІ

ОЧКО.

пр!)

бажання їхаТ/І на Itуttбишсп('Ь-

KaxoBChKY від

Марії

КолеСНІІКОВОЇ (с. Княжичі), Ва­ силя Приходша (с. B..-ДИ~lер­ І\а), Иарії Шеверун (с. Рожів­ ка) і ряду інших юнаків та дівчат. І. ЛИП'явка, уповноважеllИЙ по оргнабору робочої сили мІНістерства трудових резервів.


СТА

2

... ШИРОКО

Х

R

!

О

В

Е

Ц

Ь

10

червня

1951

року.

ВПРОВАДИТИ МЕХАНІЗАЦІЮ ПОДАЧІ ВОДИ НА ФЕРМАХ, ГОТУВАННЯ КОРМІВ, РОБІТ ПО ДОГЛЯДУ

ЗА ХУДОБОЮ І ТРАНСПОРТУ НА ФЕРМАХ, А ТАКОЖ ВПРОВАДИТИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ДОЇННЯ І ЕЛЕКТРОСТРИЖКУ ОВЕЦЬ (з ПО('Т~ІЮВІ! РаДІ! Міllістрів СРСР і UI< ВКП (б) про ТРllрі'l­ IlIJіі ШЗІІ рО ЗВ IІ!К)'

Пр() ,1УКТlIВIfОГО

rPO\lJ,'tChKOrO

ТВ il РIІНlІlІцтва).

Механізація трудомістких процесів на тваринницьких фермах Мt'Хilні ; \аllіл

всіх

ТРУlIО)ІіСі- jJіІ!оїдыхx апарати, що праЦJО- заві І'llренеП . 11. 1ДП зііЩJ<llilТI,СН в 10Тl, IІрИ ДОПОИО;lі електромото· п.еиепТIl~ JlМУ, змішуютьгп З фермах П(lсідаl: зпачнс мі('не в рів потужніСТlIІ 2,5 l;i.'lOHaTa. іншимп І,орчами і Bll ВО:! ПТl>KlJX IІрощ'сів на тваринниць"их

КI)ЛI'оспі: аВТНllаIlУВаIlНЯ, Mt'xa-

:\апроваджеIlIШ

eJI'. KTpOlIOЇII- ея па ферму,

j ні'llll' Д(оїI!ІІН корІв, переРОll/іlt ня да.10 Д(lllрі наслідки. Так, 1i0Р)lів, внутріIІlерм('ыilі11 тран- наПРIІК.lIад.

3авершусмо lІіілаДJlаНIІП .1Р}'-

щоб впдоїТИ PYI\i1- ГОГІІ від ;{ілу Кnр~/lЩСХУ для пе­

снорт. ВllТрати Ііа )Іеханіза- ми l~ корів доярка Вlпрачала реробltll конпеllтроваНIІХ Ііормів . ціlО, як ПОlіазав ,10сві}(, 3,L О:ЩН- 2-2,5 ГОДІ/НП, а теш'р ПРОВО- T~' T Тd.І\ОЖ через ЗішаІПiJ.ЖУ­ два POI\II (lюачуютьгя повністю, і КОЗІОСН мас llі113В1l'шtlно ве.1ПlіУ еК\lПО~lію Тру .ходнів, иідIШIJ(УЄТl>('Я IІродуктпвність тва-

.1ЛТЬ 1(111 робот}' вдві'lі швпдше і "а рукп :Іегше. Дої.lьпі машини забе:ше'НШІ ішсоку продуктивність прщі доярок,

ва.1ыtl .11111\ ;,ерно :І <lвтомаШII­ НИ иоп\,пас Е ;!і1 сіІ\, звідки са­ ~!ОП.llIр.О~1 tlде у lі!ВШ МОЛОТl\О­ 1:0'1 :ІРОI)аРКIІ .lШІ-03. Перероб­

РННІІlllпnа , ;шаЧIlО !lОJН'ГШУЄТЬ- СПРИЯЛИ кращому роздоюванню .1('не ЗI'РIII) на чку ЧИ І,РУНУ

ся

нраця

КОЛГОСПlшків,

праЦlІlІОТЬ 1Іі1 фериах,

11\0 І\()рів і збі.ll.шеШIIIІ удоїв ~IO- пі .l ТnСКЩI повітря ві;( ВСIlТПЛЯ­

.1I)\іа, 'IUСТОТУ ЇіI)ГО : ЗШІI\,Ш за- тора ПОIliJ.,ЩI . трубою в l(амеру,

МехаНізація водопостачан- хворюванпн корів. зв'ЯЗiluі ня "ри веJИІ,іti кіл,кості худо- lJУЧНЮI Д(lїШIЯИ.

Сталінrрадська область •. В зер ­ норад.ГОСIІ і "А.ЧО" ВlІваєтьсн

ІІовііі

пере;1НЬО~fУ

І. С.

короваРНі.

._.

п,~ані

КаСИМОВСЬКllіі

леllНЯМ

РОЗ­

тваРИННlЩТВ'J.

На знімку: У На

УСllіШIІО

за

слюсар

УГотаІІОВ­

аВТОllапува.l0К.

ЕЛЕКТРОДОїННR СПРИRЄ

ПlДВИЩЕННЮ ПРОДУКТИВ­ НОСТІ КОРІВ Партіl1uа ОIН'аніЗ<lція і, прав­ ліННІ! нашого

КО.1П1СПУ визна­

ііп у нас ~!a(: Ш'\НI\ОЧ<'РГllве зна-

з осім!; там і ПII[аr.ть(·н в пр"liомниn ііункер дЛЯ ІІІУ jlажа, зві;(СІІ

Кормопереробці кормів В ІІа-ДО :іміШУ ва 'І ів KOP~I і В- грубlIХ.

ЧСНіIН . ),.lЯ наПУllашш тпаР"1І і шочу І\олгоспі приділсно осо\!- ('1)lіОВІІТIIХ ІІа Н(lШIIХ ферчах потрібна ве- lІа бршада збудувала

просто- неПШIІІ відпраRлпвться д:ш го-

перекона.lIlUI,

В КО.1ГОСl1і "Іскра" ЛУзЬt;ОI'О району Ленінградської області за­ кінчена повністю механІзація ІІа фермах .

На знІм~у: КОЛГОСПlНIJ( С. І, ;~.1Я здрі(іllеllllll на M~ї{Y сіна Никонов пр'ОВОДИТЬ пощ·" зе[J"а буд<' вИ!,орпстаllО унівrРС<L.'Іьниft .3.ЛЯ годівл і ху .3.0611. ИЛИІ! ~Cl~·-4. МОЛОТІіі)ва дро· баРJ\а і універсазыlll МЛІІН ЗВЕДЕННЯ ПРПВО:ЩТlшуться л рух од­ раАвіААілу сільського rocnoAapcTНОРУ РОКУ НІ' НlIжче П.ІІЮС 8 і вс ,~іл: установлено пароутворюва- ПШІ e.leKTpOMOTOPOM потужністю ва про УАІА молока на 1 фуражну ВJlще 15 градусів . Ці ВИМОГІІ 'Іі 31(·0,5 і ;Ш-02, а TaKOil~ ре-І в 10 кіловат .

)ІІ)І·.Ш :r<lB<lТ1I швіть кі.1Ька ЗIJII'lal1HD\ l\I).lО.1ЯJів. Іірі" ТО[' .І lІеоііхіщо. IІ\I)б вода ііула ;юб· РОНJіісною, бе;! іншпх сторонніх Домішок , З температурою в УСЯК}'

тваРПННИНЬІШМІІ прпміщеНІІШШ ВУЗЬІ\ОI;о.1ifiною реПКОВО\l1 .1(1рогою. В щвіtt П().10впні цеху вжс обладнано паровокотельниfi від-

міг :lа.:[I)ВО:ШШТП ЛИШІ' Г..1ибо- ЗСРВ~(IР J\I).(О~lіскістю ІІа 200 Для здрібнеІП!ІІ маКУХІІ РН­ liOJlOlIllllt1 ііуговиtt 1i0ЛОДЯЗЬ, :Іітрів ~ ;ВlittОВИІіа.ии :1ЛЯ lІідо- 10М з МОЛОТlіОВОЮ дробаркою,

феРМІІ,

в

:~агальllофrрмсы\nn

It'

нпn ВІ;( цеху

киРМОI{СХ. ВОДОРОЗПО;{ільн;] сіт- робкп кормів.

що ПОРНД :1 НВl'денним двозмін­ ка в l\оріВППlіУ змонтована ~ ної робоТІ!. зелt'НОГО копвеіit:ра Сlі.1ПНПХ труб, які маюТІ, РЯД

значно СllрИЯr. пі;J.Вllщенп!О \\ро­

llРlщес

корову по колrоспах раАону

станом на

І)статочної пr,рс-

переРI)iJкп

лено макуходробарку дIІі-0,5 . П. IПТКI1 м~шухи, проtlШОВIIlИ че­ рсз маlіухолро6арку, <,а~IОПЛПвоя Jlопалаюп. в М(ІЛUТІ\ОВУ дро-

барку і :\ неІ ". приП"а.ІІьнпtl б}'IIІ\l'Р . T<lKe

ВИJіОРПСТ,ШПЯ

мів маtlже

кореllе- фі:1ПЧIІ}'

повністю

працю,

механі:,-

заміняє

змеІШlУЮЧИ

1

червня

1951

року

(о літрах)

та ВОАорозподі.1Ьна на ні1Вищеному місці, вставов­

ність I1IJГО - 2500 ,.ітрів на го- JіОЛОIlка. Обладнано також ~ex мп тваРIJIШlІнтва :lалишаl:ТI.сн ДПНУ. ВО.1<1 3 l\ОЛuДя:lЯ lІоСТУ- Д.Н1 переробкп lіорснебудьооза 113.IІИ, ДоглядаЮ'1ІІ 1i0-ЗШI\llО пас в баlі місткістю 20 кубі '1- н:тодів, заRершу(')/О устаткував:щItріплеllllХ ; Іа Н<І~Ш 18 Itорін , 1111\ четрів, ЯlіlIіі вст,шовлениtl . . б ня мехаНШilВ Д.1Я пеJ>АрО кп за 5 минул"х мі(' Яllів 11:(еРiliа­ 0 Цех ли на l\QJКJlY 3 ПП" 110 1650 па ВIІ.1 1la1lіРllііі башті, а звід- КIIІ!Щ'IІТІ)(Jлаll~Х кормів. ТІ! 110 ТРУІІ([Х H;t тваРИІШIIЦI,і\і пеРВIІН!lОЇ (Jбро{'кп lIідокре}l.ilе.1ітрів )10.11)1\;]. праИIIltі

коннсптрованпх,

ЛІIJ\,l "і.Iыісп,. води, яку нс риП КОРИОI{ех , ;\В'язаНIlIі з усіма дівді хy;tоОи.

Лll. що першість у ('оціаді<:тпчшшtl 1411 і поііудуваЛll. ПОТУ;І\- гріву поди 1І0 .\1У З~ІагаНII і мііl\ пра ІІі ІІПlІка­

На

і

ПРИІотуваНIIJIЦП них !,І)р'иів .1ИВУ увагу. f)У;l,івельно-ионтаіJ\- ПРІІI" I)ТОIJ..1I'lшtl І;ОР" теж наго­

Ha.10€AO на 1

Назва се.1а , КО.1Го,пу

коров\'

І.

PycalllB,

ім , СтаЛіна 740 2. Гоголіе . ім. МО.1Отсва 610 3. ТребухІв ім . Хрущова Іі95 4. Бобрик. ім. Стал Іна 517 о ПогреБІ!. ім . Кірова 509 б, Кулаженцl .• Зоря" 429 7. БогдавІвка, ім. Аюрс€ва 409 8. В.-Димерка. ім. ЛенІна 385 9. 3аЗЮI'Я, .Шлях Іціча" 374 10. П.lОске, i~l . Леніна 372

(jУЛI,uоплодів такпtl . 3 аВТО}lашн- liількїсТl, оБСJJ. ГОВ~'f{)ЧОГО пер­ ДУI\ТИВllості liорів (,:IeKTpO,~OЇII­ переваг пад меТil.lеВИМIІ. В стш.1і д:ш "ОilіНОЇ корови над ІСОр- пи вивантажують картоп.ІІlO чо СОIli1Ч у 8 разів, у 5 ІІазів 11 . СеМllпо.1КИ. Ім. Леніна 12. ПухJВКіІ, i~I . ІЗатутІна !ІН. В\\ роваДЖl'lІlІН \lLОГО заХIІ­ буряк через .1ЮК заДI1ЬОІ r.тінки менше ВlІтрачаЄТLСЯ па.шва. По­ 13. Жердова. Ім, Леніна ду щло пам иож.Шllість в пер­ "УШКОЮ встаllОRлеuо автоuапуВі/.ЖУ П.'\-2 (парні) . І{('ХУ в llYHnep , зві ,~ки тр:шспор- ліПШlJлиrь cahitaPllo-гігіЄПИЧllі 14. Со:ти.1ЬВ~. ім . МаДСНl\ова шу чсргу псреііти на 4-разове 15. Рожни .• БI .1ЬШОВIІК" }І КЩі.І раніше два еКlІтарі llез- тером по;t3.€ться в барабан 1(0- у \ІОRП. доІІ!ІІП їх, ТВLtI)ИІІIІ

себе ~IIa'II!O кра 11(1'.

почуваІОТI.

1.

rO.lOBIII', ЩО коров" віД;taють все \/О.'ІОК(). Прн запровадженні меха.llі­ ааl{ії на феР)I(І,\, lIранівники тваРШШІJЦтва борються за ТІ', що1і

мбптися ще

.1.},Jtтивності

від

вищої про­

худоби .

30К­

ПІ'реРИIJIІО :!аl'ОТОВ.1J1ЛІI воду дя РСllебу.;н,бО~JіПки

напування

МП-2,5,

ПРОТЮ'ОМ періоду, що М.lІІ­ 17.

худоби і два водо- "РIІRnДИТЬСЯ в рух ОдНО'Iil.СIlО З IllllВСJI Jt.lH пі ;(Г(JТ(JВКП IІримі­ траПСПОРТСРО~1 електромотором в щеllЬ .(0 ЗlJмівлі, будr. 1І0вністю вози 1I0CTa'lilJII її для ItОРМО. 3 кіловата. Вода дЯН МІІТТЯ 110- завсршепа мrхаві :\аIIЇЯ в УСІХ І\ухні, О;(('\І;І>УІО'ІІІ за це щоро-

І\У

2130

чапи ну

ТРУ:lОдпів,

(' вого

ВІІтрачали

часу

на

цю Ж

даf:ТІ.ся

ЛіТКIІ. ім, Ка.lініна 3aBopll'li. ім. КІрова 18. Мокрець. ім. Будьонного 19. Рудня. ім. КагаНОВИЧil 20. Троєщина. іМ,ВОРОШИЛОВіІ 21. КняжичІ. Ім. Щорса 22. Красилівка. i~I. Жданова 23. Калита. ім. Сталіна

16.

що

~ крана, 'jисті корін- тва\ШIІНIIIlЬКІІХ

ІІI J11иі щевнях .

!ІЯКІ! 'ІІІ кз,РТ<ЧIJЯ са~II)П.1ИВОИ }{КЩО механізии, що Bil\e пра­ 11(! JI'peB' ЯНІІХ .11.ІТках зсувають- і(IOJОТЬ. ;1 1I0'laTKY року :щ-

367 365 362 351 :\51

ан :ЗЗ3

.1.10 326 311 294 28fJ

'267

СП[)<lВУ і інші працівнпки феl'И, . . СЯ В заШlрlll чапи, в ЯКІ ТРУ- .1\1 Д.1Л колгоспу el\OIlo~ii 8 ти­ СЛІДАМИ НАШИХ то зараз бе;1 затраТІІ фі:1И'lIlОЇ одержати від кожної ІІ'У раЖllОЇ UОПРОВОДII\і з паРIЖОТl'ЛЬНОГО ('Я'І ТРРЩllін, :\вачно сприЯЛIІ ВИСТУПlВ КОРОВ1\ ПО 3500 .Іітрів МIІ:юка. праl!і, ТРУl.од"ів ВlІстача!> ВОДIl BinlIi.lY ПII(;Т}'НilG нар під тис­ підr.ищеНIІЮ прО;tyКТlІвності твапа KOjlMOJtYXHi . l\орови П:JOТЬ у газеті .Стахановещ,· від 3 ЦІ,ОГО оuов'я:!ково :(ІІІІ'І;МОСЯ. ком 0,2 аТМilсфери. 'kpe:1 25- IНI\lНlЩТRа, ТО прп завершепні червня БУ.10 вміщеио І(ОРССПОІІ­ B().LY ;1 антопапува.lОК IИ.пп В. Солодка, 30 хви.пнп зварена ПРО,1укція вnвої мехапі::Jаl{ії по всіх фер- деllцію під заГО.10ВКОМ .Нема босхочуть. BlIOCT<l.lb і це ріЗJ\О М. Бут-Гуслайм, ВНRaнтажується в картоплем'н.l­ "ах (1\ ,1<' ;1<LощаДЖI'ПО не иенш<' ротьби аа високу продуктивність рема ми з;tагаl.:IІОI·Я за те, Щііб

,10ЯРКН КО.1ГОСПУ

Ім. Хрущова.

с. Трсбу:-:ів.

ПО

---

llі ,~ВIIЩИ.1() Ї\ ИРОДУКТIІВllість­ ку , ;J.омішувться іншиП фураж ІІа 10-15 ЩЮЦСН'l'ів зiJі.1ЬІІШВ­ і ПО;J.аєтьея ваГОllеткаllИ. .якщо СЯ YJtiti молока. коренепдоди ЧИ картоп.п1O по­ Механічне доТння корів. У трібно

ДІЛОВИХ ПОРОСНТ

11,6

використати в

4

КІЛОГРАМИ ВОВНИ ЗА ПЕРШУ СТРИЖКУ

да

розпочала

* '*

монтаж

!' лектро­

ме\анічного ДОїJЬНОГО апарату.

Колгосп

.. f'ілыu8ик· ••

Колгосп ім. Ватутіна. с. Пухlвка.

Н. Данченко. llІікенер колгоспу.

Колгосп ім. Молотова.

\.

ГоголІв.

ної

**

~lаШИНlr,

01107

.

ПравліllНЯ колгоспу .ЗОРЯ", с. Кулаженці, повідомило редакцію. що З3ЗJJа'Іеllі фаКТJJ

в кореспон­

денції мали місце в колгоспі. Во­ ва обговорена на поширеllОМУ активі колгоспу разом з праців­ никами ферм. В;J.;ИТО заходІв що­ до ПО.lіпшеllНЯ догляду за сромад­ піднесення

його продуктивності.

автовапую.ІІОК,

артезіанського КО.1()ДЯЗЛ та в()­

донапірної башти. І. Бігун. С. СеМНПО.1IШ.

в ЦЬОМУ році ВlЩ)шс в кол­

госпі і:'l. Щорса;, с .

.Вправи РУАенка" під таким за­ :-оловком у газеті

RІ!яжичі,

бу.1а :13.проваджева електро­ стрижка овець, Від ко,кної вів­ ні одержано ВОВНJI наО,5 кіло­ і інші меХd.пі:JМ 11. 8,lІіінч\'ється ім. Леніна. Незабаром буде за­ грама біЛЬШІ' , нііі, при ручній будівнИІ(ТВО ВO"lilJJапірної' баш- вершено уонтаж е.ІІектродої"ь- стрижці. л. СЕМЕНОВ.

1

17

• Стахаllовець"

травня був вміщений лист про

те. що заготувач .Птахопрому" по с. В . -Димерці Руде нок М. вдава~ся до обману КО,1Госпникlв Під час прийняття яйця.

Факти Підтвердились. Руденок знятий з роботн. справу передано в

прокуратуру.

Т.В.О. редактора

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

--------------------------------------------------------------------

Адрес редaJЩії: М. Бровари. Київської області. вул. Кірова

аи

тваринництва"

ським тваринництвом ,

С. РОЖНІІ.

:~аl,іll'lrно першу rтрижк~ автонапува.1111;. В кормокухні овець, 3 більш ос ті їх настри­ устатковуються пові кориопе­ ПРОВIІ.1ИТЬСЯ механізація тру­ жеНО!lil КОЖНУ ПІІ 4 J\i.1oна тва­ грами· вовни. Колосп виконан pep()oНl М<LШИUИ: J;орнерізки, домісткпх процееів каРТОIlлеиiltки, к()риозапарнИІШ ринвинькпх фермах колосп)' П .lан ВОВІІопоrТіІ ВОІ, . М. Марченко.

А. Мельннченко, зав.тваринннцтвом.

сирrlМУ

:{ВОХ нов()зБУДI)ваних коропар- виді, тоді ВОНИ після ПРО)ІИ­ ВИКОНУЮЧИ взяті :lОбов'язаR­ "Н, СВИШІ рка І\ОЛГОСПУ імені ІІЯХ, ,(е розміщаєТl,СЯ 200 корів , вапня самоп.ІІИВnИ попадають в Сталіна У ilпта I\О("1'IIІК OJ.t'ржа­ устаНОВ.lIено 2 тритаliТНПХ e.IIeKT- ди<,кову коренеріЗl\У PiP - 2. Ріла за першиtl опорос ві;"{ 1i0Ж­ ної 11 1(І СВНllоиаток но 11 , (j ЗавеРIllУЮЧIІ рсмонт tпо- ти, ніДГОТОВ.lеНі для УК.lIадання дідових ПОрllСЯТ , П. Топіха. ру.~жеJl"Я НОВИХ тваРІІННИЦЬКИХ трубll, ПО якпх В(lда йтиме на ферми і КОРМОКУХНЮ. с. Русанів. ПlJИ~lіщеIlЬ;1 негли Н.1асногn Г. Пищаіі. впробництва . Ilудівелыla брига­

* '*

45 ТПСН'І трудоднів па ріl,.

Броварська районна друкарня КиJ,ського обласвого уора.лlння

8 справа! ПОJlJграфіі та видавництва

46 номер 1951 рік  

46 номер 1951 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you