Page 1

СЕРЕДА

8 червня

р.

2005

N!!45 (9654)

Виходить

з

17 квітня 1937 року

+

У

І РУХАХ

nAP'II8:X

ОСНОВНЕ НАД&АННІ - JІІОДИНА Виповнилося сто днів після обрання Президентом України Віктора Ющенка. За цей час сформовано Уряд, затвер­

джено програму його діяльності, здій­ снено

основні

кадрові

призначення.

з іншими партіями та бло­ ками.

держава,

політики,

вою держави.

перші

здобутки,

у

ім народом".

Лідер

+

АКТУАІІЬИО!

НА КОНТРОІІІ Згідно з рішенням міськвиконко­

му N2128 від 12 ~s:вітня ц.р. створено оперативний штаб з питань підго­

.вки міського господарства до ро­

~оти в опалювальний період 20052006

років

на

чолі

міського

голови

До

складу

його

директор

КП

котлів

теплових

Проведено профілактичну промив­

мереж з метою виявлення витоків,

ку 800 поганних метрів водопровід­ них мереж та 650 поганних метрів каналізаційних мереж, відремонто­

ревізія насосного запірної арматури, дігрівачів,

обладнання та ремонт водопі­

газового обладнання та

газопроводів.

Ці та інші ремонтно­

згідно з графіком. Всього ж на сьо­

дуться підготовчі роботи для здачі

годні їх вже виконано на суму понад

будівель і споруд по формі Т-8.

О.

В.

Коршак,

житлово­

господарства

но- каналізаційного

господарства

профілактичні

тис.

689,5

роботи

грн.

при

плані

0,7

км теплових мереж у 2-трубно­

му виконанні з ізоляцією.

більної роботи в осінньо-зимовий період запланував і колектив кому­ нального

тва.

комунального

С. О. Орлов

та

інші

зацікавлені фахівці.

засіданні

штабу

Так,

коштів

з

та

метою

червня), доповіла О. В. Кор­

Це,

насамперед,

гідравлічні

ного сезону. Але хочеться наголо­ сити, що це справа не лише ЖЕКів, КП «Служба замовника» та вищез­

мешканця. Адже без вчасної та у

роз­

повному

обсязі

послуги

всі

оплати

за

організації,

відуальне

житлових будинків, а також закла­

газове

опалення

них

метрів

ключення

50 для

споруд,

тонн

де

власними

175

газопроводу

міні-котельні. сірчанакислого

знезараження

водо­

поган­

для

під­

Закуплено

дів

медицини,

спорту

тощо,

освіти, не

-

культури,

зможуть

вчасно

підготуватися до роботи у складних зимових умовах.

алюмінію

питної

води.

якісний прорив й побудувати державу для Людини, з потужною економікою, зорієнтованою на задоволення її інте­ ресів, запитів та потреб, з морально­

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

червня, у День журналіста, голова РДА М. Ф. Діденко

привітав з професійним святом творчих працівників міськ­

області

активно

співпрацювати з тими полі­ тичними силами, які актив­

но працюють над розбудо­ вою України: «Зараз як ніколи багато важать мир,

яла б духовному та інтелектуальному

злагода

піднесенню нації.

суспільстві,

Важливістю

цього

етапу,

і

порозуміння а

в

відповідно

неприпустимими є будь-які

усвідом­

ленням відповідальності за долю запо­

спроби

чаткованих перетворень продиктована

провокувати нестабільність

політична

і

та

громадянська

позиція

їх

порушувати,

напруженість.

Усі

ми

на

членів партії "Єдина Україна". і) сут­

борту одного корабля, ім'я

ність і спрямування випливають з ос­

якому-

новної тези Президента

зом треба подолати всі ри­ фи та мілини, труднощі та

на

Україну».

«працювати

-

Ми готові консолідувати

цій

непростій

і

вання". Разом з тим не за­ бувати в разі необхідності вказувати

справі.

ренція заціі

ім.

конфе­

Київської обласної органі­

nартіІ

якій серед тично

театру

«Єдина

243

всіх

Україна»,

на

делегатів від прак­

партійних

організацій

вла­

лише той, хто нічого не робить.

відбулася

помилки

відомо, що не помиляється

Богдан ГУБСЬКИЙ.

міщенні драматичного

на

ди, хоча з історичних часів

Лідер партії «Єдина Україна"

Саксаганського

керів­

них високі суспільні споді­

нелегкій

Нещодавно в Білій Церкві у при­

сприяти

правдовувати покладені на

твом і державою європейських стан­

дартів демократії та добробуту, підста­ вити своє плече Президентові і у

Тож ра­

ництву держави, владі, ви­

внесок у досягнення нашим суспільс­

Урядові

Україна.

негаразди,

зусилля на цьому шляху, зробити свій

Під

час

зустрічі

з

журналістами лідери партії відпо­ віли

на

одне

їх

з

програма різняється

жень

численні

яких

«Єдиної від

інших

запитання,

чим

ідеологія,

України"

nрограмних

партій.

За

від­

nоло­

словами

Б. В. Губського, суть ідеології ко­

районів і міст нашої області були

ротко і змістовно передана у сво­

присутні

єрідному девізі: «Людина. на. Єдина Україна».

і

делегати

організаціі

Україна".

6

заціям

психологічною атмосферою, яка спри­

міської

ПРИВІІАJІИ ЖУРНАJІІСІІВ

України"

рекоменду­

вав усім партійним органі­

здійснити

надані

відпові­

дальні за життєдіяльність міста

силами вже прокладено

21

контроль за хо­

-

дом підготовки житлових будинків

роблено проект переходу на інди­ очисних

по

засідань штабу

наступних

господарс­

заощадження

про завдання, які стоять перед ко­

1

денному

гаданих підприємств, а й кожного

енергозбереження

лективом КП «Броваритеплоенер­ гомережа" ( і не тільки під час ре­ монтного періоду, який триватиме з шак.

порядку

водопро­

підприємства

ничого

На

та відомчого житла до опалюваль­

Великий обсяг робіт заради ста­

відно-каналізаційного

уnравління

611,7

тис. грн., в т. ч. капітальний ремонт

М. Ю. Чипаченко, начальник вироб­

черговому

водопровідних

14

зокрема

увійшли

.В. І. Масленко, начальник кому­ нального підприємства водопровід­

На

каналізаційний колодязь та

21

прочищено

«Броваритепло­

В. О. Морозова, генеральний ди­ ректор КП «Служба замовника»

господарства

вано

(з ревізією запірної арматури). Ве­

управління

комунального

випробовування

ведуться

О. С. Дьяченком.

енергомережа»

начальник

з заступником

- ПІДfОТОВКА ДО 3ИМИ

нам

«Єдиної

Б. В. Губський

поступу і розвитку

вдасться

громадяни

підконтрольною перед сво­

Сьогодні вирішується ключове, виз­

чи

їі

повинна бути підзвітною та

процесі

Президента.

України:

а

ституцією України. Влада ж

практичної роботи гуртується команда

начальне питання

під­

свободи, гарантовані Кон­

проголошеної Гла­

На цьому шляху вже Є

реальні

всі

повинні мати рівні права та

Нова українська влада розпочала реа­

лізацію

Практично

тримали тезу: «Україна єдина, соборна й унітарна

В

Броварської

партїі

роботі

"Єдина

заходу

взяли участь керівники

також

централь­

головним

ного апарату партїt, представники

винна

держави

інформацїt,

чис­

ленні запрошені та гості.

кож­

стати людина. Бо успіх - це успіх кожно·t сім'·t,

громадянина.

Після виступів лідера партіі Б. В.

для

ного органу державної влади по­

засобів

масово·,

пріоритетом

Роди­ Адже

шому,

Успіх у найпрості­

найжиттєвішому розумінні

районної газети «Нове життя" та міськрайонного радіомов­

Губського та голови Київської об­

цього слова

лення. Микола Федорович побажав журналістам високої

ласної організаціі В.

І.

вувати

професійної майстерності, вагомих творчих здобутків, принципово і чесно служити справі духовного розквіту, розбудови району і держави. Кращим журналістам було

учасники

обговорили

вручено подяки та преміі.

ти роботу партійних осередків. І не

боту достойну платню, мати дос­

Того ж дня з працівниками міськрайонної газети «Нове життя», радіомовлення, телеканалу «Екта» зустрілися сек­

лише тому, що наближаються ви­

тупну

бори до Верховної Ради, а й через

дичну допомогу

ретар міськради Л. В. Горбатюк і керуючий справами міськвиконкому В. П. Дворський. Від імені міського голови В. О. Антоненка та себе особисто вони подякували журна­

зібрання

програмні положення

Коваленка

партії,

вка­

завши на необхідність активізува­

-

дітей,

можливість вихо­

гідно

старість,

забезпечити реалізувати себе в

улюбленій

справі,

працювати за

фахом і отримувати за свою ро­ освіту,

кваліфіковану

і

головне,

ме­

бути

потребу суспільства в ефективних

впевненим у своєму майбутньому

стратегічних програмах.

та майбутньому своїх нащадків.

Виступаючі висловлювали свої на подальшу діяльність

Аркадій КОНДРАТЕНКО,

іхніх осередків та думки щодо по­

голова Броварської міської

тенційної можливості об'єднання

організації партїі «Єдина Україна».

лістам за їхню добросовісну працю, побажали творчого неспокою, нових цікавих тем, неординарних героїв, вручи­

погляди

ли грамоти, квіти, подарунки.


8.06 +

У КОРИдОРАХ ВІІАдМ

\.JОБГОВО­

ПО «Чайній ЛО)ІSЦі»

УР Е Н Н І

роздавати містам і селам.

Усе ніби-то агітує за створення

Цими днями в &рова­

Якщо коротко, то у кожному місті

ти на випередження. Єдине, чого

рах відбувся «круrлий стіл» на тему: Столич­ ний реrіон: реаль­ ність, проблеми та

області налагоджені певні стосун­

нам би не хотілося,

ки·зі столицею. Але є речі, що ви­

мось

ходять

або

перспективи», який

зібрав відомих вче­ них, rолів міських і селищних рад, керів­

ників області. Диску­ сія виявилася rострою і показала, що при­ хильники ідеї і її про­ тивники займають не­ поступливі позиції.

Шлях до узrоджених

дій обіцяе бути дов­ rим і тернистим.

З АСІДАННЯ «круглого

за

межі

цих

стосунків

і

там

51-м

місцем

ЖЕКом

для

тупив

рівноправних умовах

б

Броварської

громадяни навколишніх міст і сіл.

райдержадмі­

увійшли

і

голова

Місто одержало б простір для бу­

ністрації

дівництва житла, можливість об­

Діденко.

лаштування нових зон відпочин­

звернувся

ку. Є плани спорудження метро

історії розвитку

до Вишгорода і тролейбусної лінії

Києва, як у 80-х

до Броварів.

Н створення ший

-

М. Ф. Він до

роках прекрасні будинки на Виног­

АМІТИЛИСЯ кілька варіантів

столиці

розташування

вис­

Столичного регіону, до якого на

бути яки­

-

проблеми

репану:

пер­

радарі залишили люди, бо там мав вирости новий

багатоповерховий

за рахунок ліквідації об­

масив столиці. Саме тоді й поча­

потребують глибокого теоретич­

екологічно брудного виробництва

ласті і передачі в сусідні області

лися для цих людей проблеми. Че­

ного

комплексного

чи об'єктів техногенної небезпе­

районів з радіусом

рез

програмного підходу, законодав­

ки. Нас влаштовують цивілізовані

рів, другий

чого унормування.

партнерські

засновані

торії Києва за

рахунок

сусідніх

громад

міст-супутників,

третій

осмислення,

Цьому й

по­

стосунки,

кіломет­

100

розширення тери­

-

20

років ситуація повторилася

на Троєщині. І все це

-

негатив­

ний досвід.

варіант,

Я паїздив по світу і мав нагоду

територіальна реформа, яка має

мають далеку корисну для обох

менш радикальний, -за рахунок

спостерігати, як розвиваються ве­

відбутися виключно з урахуван­

сторін перспективу. Щодо Брова­

детального

плану

ликі міста в Німеччині, Голландії,

ням інтересів тих територіальних

рів, то ми вже зробили перший

розвитку столиці і сусідніх міст та

Польщі, Литві. І що цікаво. Жодне з

громад,

крок до співробітництва.

раЙОНІВ.

винна

сприяти

що

адміністративно­

увійдуть

до

складу

Столичного регіону. Особливої уваги

на

спільних

Нами

інтересах

підготовлена

угода

і

узгодження

великих міст там немає претензіІ.

КерІвництво області

про

після

за­

до сусідніх міст і містечок. У нас же

заслуговує й

співробітництво між Броварською

кінчення скандалів у Кончі-Зщ:пі,

в основі останніх територіальних

проблема створення ефективної

і Київською міськими радами. УІ·

в яких замішане керівництво Ки­

пропозицій лежать земельні інте-

моделі

текст опубліковано в газеті «Бро­

ївської міської ради, досить обе­

варська

режно

ном.

управління

таким

Цілком зрозуміло,

регіо­

що мер

панорама••.

Сподіває­

Києва не буде мером Броварів,

мось на адекватний крок з боку

цій.

ставиться до таких

Воно

схильне

нова­

розвивати

реси. На прикладі рекреаційної з, •. . ни Придесення ми тепер бачим

як

знищуються

зони

відпочин

• · ;.

Борисполя чи Василькова. Всі во­

Києва щодо підписання угоди. І

всілякі форми співробітництва з

Київські чиновники тут набрали по

ни повинні співпрацювати задля

на підготовку та реалізацію спіль­

Києвом, але без ущемлення сво­

2

взаємовигідного

соціально-еко­

них проектів та цільових програм.

їх

номічного розвитку своїх міст. А

При такому підході реформа ляже

гарячої теми

повноважень.

га землі і обнесли тинами.

В

обговоренні

Можна, звичайно, багато гово­

були

різні думки.

рити про проблеми регіону, агло­

мерації (об'єднання різних міст і

столу" вів місь­

щоб збалансувати інтереси, над

вже на підготовЛене підІрунтя і

Учасники «круглого столу" диву­

кий

ними доцільно створити відповід­

буде здійснюватися більш дина­

валися, до речі, чому центральні

містечок), але все це не на часі. Я

Броварів Віктор

ну

мічно.

засоби

думаю,

Антоненко.

або яку вони створять самі. Спо­

голова

зокрема, зав,

Він, ска­

що

діваюся,

тема

ми

обговорення така:

структуру-

або

державну,

що в перебігу дискусії

почуємо чимало

висловлених

думок щодо моделі управління.

«Столич­

'

НАРЕШТІ,

І «круглого

ний регіон: ре­

третя

складова

-

перспек­

столу»

альність, проблеми та перспекти­

тиви. Головна мета реформи

-

ОЛИШНІЙ заступник місько­

К го

масової

інформаціІ

так

що

нам

разом

з

містом

мало інформують населення про

треба добудувати

наболілі

адміністратив­

що потрібно людям. Десять років

який тепер представляє Інститут

но-територіальної реформи. Ад­

стояла ця будова нікому непотріб­

сталого розвитку України,

же в інших регіонах всі ці пробле­

ною. І люди їздили з лікарні до по­

ми набули ще більшої гостроти.

ліклініки з одного кінця міста в ін­

голови Києва Іван Салій,

конаний,

що столиця

і

пере­

прилеглі

території будь-що мають узгод­

питання

Міський голова Ірпеня Володи­

жувати свої плани розвитку. Саме

мир Скаржинський

розповів,

життя,

вирішили

ший.

Або

чому

поліклініку,

б

не

те,

зробити

як

єдиний орган субвенцій по місту і

ви». Коментуючи суть даної теми

розподілити

такі

подібні

проблеми

в

району? І таких проблем, які дій­

та ·Ії нагальності, Віктор Антонен­

центром і регіонами таким чином,

кроки. Уявіть, Київ потребує по­

Швеції,

чий досвід

кілька років

сно болять людям, у нас справді

ко зазначив:

щоб досягти розвиненого самов­

тужної окружної дороги, говорить

вивчає міськрада цього міста. Го­

багато. Я -обома руками за гене­

реальність. Я га­

рядування. Ідея успішної рефор­

він, а передмістя хаотично забу­

ловна суть шведської моделі, що

ральний план сумісних дій Києва і

даю, що Столичний регіон прак­

ми полягає в тому, щоб зробити

довується котеджними масивами.

там всі податки йдуть туди,

тично вже давно існує і живе сво­

таку

їм

яка буде:

Перше

-

-

законодавчо

життям. Майже

неоформленим тисяч жителів

200

Київщини щоденно виїжджають у столицю

на

роботу.

систему

-

відповідальною

Ще більше

-

би або у власні будинки, що орга­

-

навколишню

природу. Броварчани

ток. Майже

20

не виня­

-

тисяч наших жите­

лів працюють у Києві, отримують там привабливу для них зарплату

перед

гро­

гарантом

достатніх,

Інший приклад, який навів зас­

утворення

економічно

Києві низький

-

влади

на сьо­

вільних

У кругЛОГО

столу вирішили

ва і завдяки цьому пункту в вели­

створити робо­

кій

чу

їв їдуть з

почуваються незатишно. Наприк­

узгодження

лад, у Вишгороді з усіх доходів

спільних дій між

населених

150-200

пунктів

на

кілометрів.

відсотків жителів Вишгоро­

70 да,

1300-1500

наприклад,

працює

в

Києві.

мірі

міста

були

на

його

залишали

Тому

них інтересів столиці втягуються

рендум,

рах житло, звертаються до місце­

визначено для цього законом. А

вих

громадянин

що

\.JЧАСНИКИ

колись за приєд­

Таким чином, в роботу економіч­

усе,

по суті балачки пР'f'

нання пристоличних міст до Киє­

(чиновника) і громадянина, щоб

-

землю.

* * *

С виступили

чиновник міг робити лише те, що

щодо

питання

ЬОГОДНІ міські голови, які

і там же сплачують податки. А ки­

влади

це

ному регіоні.

яни активно скуповують у Брова­

органів

зати, це -

гривень. Сьогодні на роботу в Ки­

ближчий час досягне

відстані представника

Володи­

зарплата в най­

Потрібно закласти основи такої взаємодії

Київради

рівень безробіття в

робочих місць,

них громад.

якихось

могло б вирішуватися і в Столич­

секретар

началах

області. А все інше, мушу вам с~

На

ви,

послуг

спромож­

проживає.

паритетних

годні в столиці

само-

людина

де

тупник КиІ·вського міського голо­

до

близькою

управлінських

диктують

0,4 %, 65 тисяч

пересічного громадянина;

-

економіка

мир Яловий

максимально

споживача

у

влади,

прозорою у своїй діяльності;

ща, міста, на дачні ділянки, сади­

вписалися

державної

між

мадянами;

киян '(дуть у прилеглі села, сели­

нічно

повноваження

вони

розвиток

лише

городяни але

все нові і нові тисячі людей. Тут

приєднання

законом

вони залишають податки із зар­

майже

обран.і,

їх до

чотири

вісім

раніше

міськрадою Ки­

відсотків.

єва і обласною

провели

рефе­

звернення

про

Києва

уже

роки

комісію. для

ось

лежить

у

радою,

між

Київською місь­ кдержадміністрацією та ки·І·вською

облдержадміністрацією.

придбання

землі

під

забудову,

не заборонено. Це, так би мови­

плати, платять внески в Пенсій­

Верховній

І тепер міський

П_ідсумовуючи роботу «круглого

приміщень

під офіси,

територій

ти, загальні рамкові умови успіш­

голова Вишгорода Кімлач в очах

столу», голова облдержадміністра­

для виробництва продукції. У сто­

ний та інші фонди, а, образно ка­

ності

жучи,

лиці стає тісно. Під такі зустрічні

альної реформи в Україні.

міграцї,. підлаштувався приватний перевізник,

активізувався

буді­

вельник, відкриваються філії бан­

Адміністративно-територі­ КІ ПЕРСПЕКТИВИ створення

Я Столичного

регіону?

Об'єктивно

Києві

в

протягом

кількох років, зважаючи на нинІш­

попит

-

є й пропозиції. Спрацьо­

бідну,

багатьох виборців винен нібито в

ціІ. Євген Жовтяк сказав, що інте­

обшарпану провінцію. Бо бюджет

тому, що місто так і не приєдна­

реси Києва область завжди буде

України

ли до столиці. Подібна ситуація і

враховувати. Але ж при цьому бу­

в Броварах.

дуть враховуватися і також інтере­

«СПаТИ»

ЇДУТЬ

будується

за

у

старими

принципами: всі кошти збирати в

ків, прокладаються комунікації. Є

Раді.

си громад міст і сіл області. жаль,

На

впродовж осfаннього деся­

ні тенденції розвитку, стане тісно.

тирІччя нікого з керівництва облас­

вують ринкові механізми. Гадаю,

Щоб

ті не хвилював розвиток території

що подібна картина характерна

ської столиці зі своїми історични­

Київщини. Землі безсистемно роз­

для багатьох наближених до Киє­

ми забудовами і зеленою зоною,

давалися в оренду, не враховуючи

ва населених пунктів. Отже, Сто­

він все одно вийде за межі існую­

потреби будівнИцтва окремих до­

личний регіон живе своїм життям.

чого

Ідуть зустрічні потоки людей, ка­

досвід

піталів, послуг, інформації. Відбу­

столиць. Тобто так чи інакше, ра­

розвивалися міста області

вається

но чи пізно ми все одно маємо

Бровари, Ірпінь, Бориспіль, Вишго­

гнучка

і

дещо

стихійна

адаптація до умов, що склалися.

Такі на сьогодні реалії. РУГА Д лого

складова теми «Круг­ столу"

-

проблеми.

зберегти

кордону.

статус

Про

багатьох

це

європей­

свідчить

європейських

об'єднуватися. У який спосіб

-

це проблема і предмет обгово­ рення

сьогоднішнього

столу"

Тому краще співпрацюва-

ріг, розширення аеродромів. Об­ ласна

адміністрація

за

те,

-

щоб

ті ж

род. Щоб люди там, на місці, мог­ ли знайти собі роботу.

«круглого

Галина ПОЛЯКОВА.


il!·····нe4s

. (sss4J '/(· · · · · ·

·····················

·

;'il.!J7J~?)7J!iїfl}]}

· .·. . ;. .·.,

·..·.·

...·.

~;.:.·

8.06

МІСЬКА fЕРАnЬДИКА: RKOIO ЇЙ &УТИ? 1 О червня о 15.00 у МКЦ с<Прометей» 6уде nроведено rромадські сnухання «Про rep6 та npanop міста». У наwій rазеті (N!! 43 від 1 червня 2005 року, «Нове жиnя» rераnьдики»} 6yno nовідомnено npo nроведення у &роварах конкурсу на кращий nроект rep6a та npanopa міста, nодано їх оnис та названо імена учасників. Проnонуємо ваwій увазі rрафічне зо6раження rераnьдичних симвоnів rep6a. :~ВТОР ПЕРШО'( ІДЕЇ ПРОЕКТУ - відо­

громади nов'язана із гербом, тобто має ко· льори та окремі елементи герба (nостать Зо­

мий бров_?рський краєзнавець Володи­ мир ГУЗІИ, автор книги «Золота очере­ тина».

Графічне

втілення

здійснив

лотого вершника на зеленому тлі).

РУГИЙ ПРОЕКТ nредставлено студен­

художник

Іван Біліченко. Герб nодано у щиті з закругле­

том

ною нижньою частиною.

лінгвістики і nрава, броварчанином Єв-

4

курсу Міжнародного Університету

геном ЧЕРНЯКОМ. його герб -

Для забезnечення nовноцінності герба ви­

ісnанський

ілюструватиме його розташування. Перехре­

Зелений колір символізує надію, радість і

козацьке

тушем і увінчаний срібною міською мурова­

символів герба чітко відображає nеріод за­

минуле

Броварів

nостать вершника із сnисом у руці, nов'яза­

ною короною з трьома зубцями. У зеленому

родження славної історіі як самого міста, так і

Хрест

символ давніх зв'язків міста з Києво­

ний як із давньою легендою про засновника міста - чернігівського Солов'я, так і з леген­

nолі

його назви.

Печерською Лаврою. Шишечка хмелю з лис­

куnолом.

дою про Золотого вершника.

листки хмелю.

Під нею три срібних шишки і два

Згідно з nравилами геральдичної колорис­

На думку автора, церковна сnоруда nока­

тики застосовано ділення nоля на синьо-зе­

зує колИшню nриналежність Броварських зе­

лені кольори, які символізують небо, Десну та

мель

ліс. Щит вnисаний у декоративний картуш та

Шишки

увінчаний срібною міською мурованою коро­ ною з трьома зубцями символом міської

міста.

знаходилися

громади.

монахи.

+

Символіка праnора територіальної

&RОВАРСЬКА

до

Больнично- Троїцького

і листки

хмелю

За легендою,

..аІWЖавна "Пекція

року

задо­

воленню їх законних nрав

з~ернень

та інтересів і забезnечен­

50%.

ню реалізаціі громадянами nрава

на

nроблемні

зменшилася

рушених у зверненнях

Основними своєчасне

2004

nисьмових на

Переважна кількість nо­

на

є

nеріодом

кількість

тань

стосується

нення

норм

nодаткового

nи­

роз'яс­

чинного

законодавс­

nитання, заявлені у звер­

тва

неннях

фізичних осіб, фінансово-­

ження,

громадян,

nричин

вияв­

щодо

оnодаткування

їх

надход­

госnодарської

усунення

наявних

суб'єктів

діяльності

nідnриємницької

nорушень та nрийняття за­

діяльності, контрольно-nе­

ходів щодо nоnередження

ревірочної

скарг на діяльність nодат­

щеної

кових органів.

вання.

Судячи аналізу за

з

nроведеного

5

місяців nоточ­

У

сnро­

оnодатку­

та

інсnекції

обладнана

кімната для nрийому гро-

Настуnного року сnеціалізована школа nоглибленим

му

nеріоді

ОДПІ ми,

1

начальником

здійснено

4

nрийо­

застуnниками

nрийом. Системний

узагальнення

аналіз даних

та

усіх

nо­

рівнів,

численними

легкоатлетичного кросу Олена Вороненко також є

талантами.

та

директора

nлавання, срібного nризера чемnіонату СРСР, та інших.

школи

Старшим

відкрито два стенди

nлідно nрацює Дмитро Ларін.

«Кращі сnортсмени міста"

-

Усім

nрисутнім

найгостріші

сус­

nільно значущі nроблеми, nоnереджувати

свою

легендою>> або дізнатися про нинішні усnіхи «ЗірОК>>, котрі розпочали свій шлях у великий

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ня сусnільних конфліктів.

1

Разом з тим, nунктом

6

змін до

розділу

17 ЗаN2 2505 «Про

чи немайнових nрав регламентується ст.

Державний бюджет України на

1З Закону, яка набрала чинності з 1 січня року. Статтею 1З Закону встановлено кілька ставок для оnодаткування доходів, отри-

та деяких інших законодавчих актів України" (далі Закон N22505) до статті 1З Закону України «Про nодаток з доходів фізичних осіб>> внесено зміни, згідно з

Закону України

«Про

2005

рік»

ІІІКАР 3АСТІРІrАЕ із.. нас задумується, К ОЖЕН КУДИ ПОІХаТИ ВІДПОЧИВаТИ

на nеріод відnустки, де оздоро­

вити

дітей.

Останнім

часом

ЩЕ

PAJ

потраnляють

ПРО МАІІІРІІО

найпростіші

кого є така можливість).

тут

ються.

чи

хвороби

ще й якІ У нас є виnадки захво­

них захворювань? Чи не захво­

- лихоманка. Але nри смертельно-небезnечній троnіч­ ній малярії вираженої лихоман­

ріємо

ки немає. Головні симптоми

рювання малярією в Києво-Свя­ то'шинському, Білоцерківському районах, в інших областях Укра­

І

відразу виникає заnитання:

можна

уберегтися

від

троnіч­

на малярію, інші захво­ рювання на відnочинку у себе

nлазмодії і

там

Головний

-

маля­

Чи можна захворіти малярією

си.мnтом

на Батьківщині? Так, можна, та

-

nідвищена темnература, суг­ лобні і м'язові болі, розлади

їни.

ньо вжито всіх необхідних зас­

шлунку. Далі настає nрихований nеріод хвороби, який триває від

роби може бути nеренесений у будь-який nеріод літа від хворої

тережних заходів.

5

на Батьківщині? Звичайно, мо­ жемо, якщо не буде поnеред­

Малярія зустрічається майже у всіх теплих країнах. У турист­

ських регіонах з малярією ак­

тивно

ведеться

У Єгиnті,

боротьба.

наnриклад,

туристи

днів. Тому nісля повер·

людини до здорової. У зв'язку із

тим, що все більше людей від­

до

40

звернутись

за

доnомогою,

то

якими,

2005

року, не nідлягають оподаткуванню

ду, у В'єтнамі, Амазоніі небез­

немайнових nрав (0%, 5%, 1З% та 26%). Зокрема, за ставкою 5 відсотків onoдатковується вартість об'єктів нерухомого

(включенню до річної nодаткової деклараціі за 2005 рік) доходи, одержані у вигляді вартості нерухомих та рухомих

nроти

маляріі немає, але для nрофі­ лактики можна вживати ліки.

сnати під накриттям, але поnе­

майна і рухомого майна, що усnадковується (одержується у nодарунок) членом сім"і сnадкодавця (дарувателя) nершого

об'єктів сnадщини (nодарунків) сnадко­ ємцями (обдарованими), які відносяться до членів сім"і nершого та другого стуnе-

стуnеня сnорtднення.

ня сnоріднення з сnадкодавцем.

другого

кварталу

хворіють рідко. Проте в КеніІ, Танзаніі, Індіі, на nівночі Таїлан­ пека

реальна.

Щеnлень

При укусі комара в кров людини

Малярійних комарів у нас

дуже багато, тому збудник хво­

нення із nоїздок nри nідвищенні темnератури необхідно nові· домпяти лікарю про ваш відnо· чинок у троnіках. Якщо вчасно

няття у сnадок (nодарунок) коштів, майна,

з

ристуватись репелентами.

розвива­

маних nлатником nодатку внаслідок nрий-

nочинаючи

комарів під сіткою. Постійно ко·

ноклітинні рійні

організми

од­

nрийнято виїЖджати на відnо­ чинок у троnіки (звичайно, в

малярію можна вилікувати за З дні. Але, зрозуміло, що надій­ ний засіб не захворіти малярі· єю це не дати комару себе

укусити.

У троnіках найкраще

редньо переконатись, чи немає

почиває у троnіках, не виключе­

но, що серед них можуть бути хворі на малярію. Але якщо ви­

конувати

елементарні

nравила

безnеки, ніяких неnриємностей

Людмила ВЛАСЮК, ентомолог СЕС.

не буде.

Будьте

здорові.

Бережіть

себе!

Крім того, Прикінцевими nоложеннями

ст.1) членами сім! фізичної особи nершо-

Закону

го

(

батьки та батьки їі чо!tовіка або дружини, ІЇ чоловік або дружина, діти як такої фі· зично·І особи, так і їі чоловіка або дружи-

згадати

юність. Вони дякували за nам'ять про сnортивні

виникнен­

внесення

їі

nриємно

квіти.

своєчасно

ним у сnадщину коштів, майна, майнових

вважаються

було

усnіхи, а на згадку про зустріч гостям подарували

кону України від 25.0З.05р.

(nn.1.20.4 n.1.20

в

N22505

новій

у

родичі. Учні мали змогу посnілкуватися з «живою

змогу

го nроживання nлатника nодатку).

сnоріднення

nлавання

жавної nодаткової служби

для оnодаткування сnадщини.

стуnеня

з

Броварському вищому училищі фізкультури нині

дають

адреси (місце nостійного або nереважно-

Законом

тренером

Олександра Віталійовича Мажуги нещодавно тут

чиї фотографіі відтепер nрикрашають вестибюль школи, nрийшли вони самі чи їхнІ батьки, інші

nравилами, встановленими цим Законом

із

Хорлікова,

громадян до органів дер­

вого органу за місцем своєї nодаткової

Згідно

Олексія

регбі, Оксану Білошицьку, майстра сnорту з nідводного орієнтування та швидкісного

З ініціативи сnравжнього ентузіаста своєї сnрави, учителя фізкультури Володимира Худіяша

шанує

майстра сnорту, члена збірної команди СРСР з

та «Сnортивна слава школи>>. Пошанувати героїв,

розгляду

за

2005

його статус

звернень

рядку

про майновий стан і доходи до nодатко-

nрийняття

МАНів

Григоровича

оnодатковуваного доходу та nодати до

отриманого

nризер грає за

видатних сnортсменів, котрі високо несуть звання чемпіонів та призерів з багатьох видів сnорту.

сnадщину (nодарунок), річну декларацію

внаслідок

бронзовий Борисенко

йомів громадян. У звітно­

кошти, майно, майнові чи немайнові пра-

доходу,

Наталія

тренером в Ісnаніі .. Школа nам'ятає і

ва,

nодатку

гандболістка,

Афінах

Виявляється, зі стін Альма-матер вийшло чимало

було одержано Свідоцтво про nраво на

Оnодаткування

в

команду «Кометал" (Македонія) і є фіналісткою чемnіонату Євроnи. Олена Фощевська, чемnіонка

навчального

-

видатна

nри­

5

цієї статті Закону

nлатником

цього

олімnіади

інсnекціі здійснено

квітня року, настуnного за тим, в якому

оnодатковуються

учнів

закладу в місті знають не з чуток

Так.

Про

та

осіб" (далі- Закон).

nодатку,

та

ювІлей

свідчить про те, що в ціло­ му nосадовими особами

тість (суму) до складу загального річного

nлатнику

освітян

40-рІчний

мов

світу з синхронного nлавання, нині живе в Канаді,

14 Закону України від 22.05.0Зр. N2889 «Про nодаток з доходів фізичних

nодаровані

свій

сnорт саме ЗІ шкІльного сnортзалу чи стадіону.

з

N25

іноземних

тренує дітей. Срібний nризер nершості України з

тею

nослуг,

вивченням

1-й клас. Проте пишається школа не лише своїми медалістами, відмінниками, лауреатами олімnіад

рунку), зобов'язаний включити його вар-

робіт,

не суnеречитиме геральдичним nравилам.

дозволяє проводити конкурсний відбір учнів вже у

за

2005

вигляді nодарунків, регламентується стат-

вартість

Кольори герба і праnора nодаються у кіль­ кох варіантах і можуть бути змінені, якщо це

сі­

ОДПІ

ОПОДАТКУВАННІ СПАДЩИНИ (ПОДАРУНКІВ) ІІІrоподаткування доходів, одержаних у ход у вигляді сnадкового майна (nода14.1

бароко із срібною муніциnал-ьною короною,

(козацький)

lt!:iffiШYi.HMEI НИМИ ПИWАЕТЬСІ ШКОЛА

+

Згідно з nунктом

лаnчастий

року

рівництвом

чень-травень

виявити

nодатковій

виділена

ного року, до Броварської

роботи,

системи

сnиси,

міській емблемі радянських часів, і їі збере­ ження на сучасному гербі та праnорі міста

здобутки

логічним

лення

як свідчення міського статусу.

громадян,

ке­

Щодо герба, nроnонується nодати його в

хрест і шишку хмелю. Розвилка фігурувала на

до

nрийомів

символ броварництва (nивоваріння),

-

рехрещені

ві звернення, з них З- ко­

здійснених

Товариства

декоративному картуші у стилі українського

лективні. Порівняно з ана­

особистих

Геральдичного

містечка.

Олександром Лісніченком. · Основним елементом герба і nрапора nро­ nонується зробити зображення роЗвилки, nе­

інс­

громадян,

реагування

який nрямо вказує на назву міста.

особливу

звернень

завданнями

тям

святкуватиме

увагу всебічному розгляду

звернення.

2005 РОКУ

варили

сотенного

РЕТІЙ ПРОЕКТ виконано членом Укра­

мадян. Аналіз роботи що­

nодаткова

конституційного

в яких nиво

-

як

їнського

ОДПІ надійшло 2З nисьмо­

об'єднана

nриділяє

назву

територіІ Броварів

ІНФОРМУЄ

OARI

АНАJІІЗ ЗВЕРНЕНЬ FРОМАДІН ЗА 5МІС. Броварська

на

броварні,

мона<;тиря.

«nояснюють»

nоєднання

символізувати

никненням міста. Це асоціативний символ

срібна церковна сnоруда з золотим

вдале

можуть

достаток.

-

чином,

сnиси

щит, обрамлений декоративним золотим кар­

-

Таким

щені

користано сюжет легенди, nов'язаний із ви­

встановлено, що стаття

редакціі)

набирає

чинності

13 1

ни, у тому числі усиновлені ними діти. Ін-

квітня 2005 року. Таким чином, якщо nодарунок чи Свідоцтво про nраво на сnадщину у вигляді рухомого та нерухомого майна (квартир, кімнат, будинків, дачних

ші члени сім\ фізичної особи вважаються

ділянок, nрисадибних ділянок, земельних

такими, що мають другий ступінь сnорід-

часток (nаїв) тощо) було отримано сnад-

нення.

коємцем 1-го та 2-го стуnеня сnоріднен-

Інші особи, які не відносяться до членів сім"і сnадкодавця 1-го ступеня споріднення, nовинні сплачувати 1З% nодатку. Виходячи із положень Закону фізична особа - nлатник податку, який одержав

ня, починаючи з 1 квітня 2005р., то такий спадкоємець (обдарований) не повинен включати у податкову декларацію за наслідками 2005р. та настуnних років вар­ тість такої спадщини та сnлачувати з неї

nротягом звітного nодаткового року до-

податок з доходів фізичних осіб.

Ві,оділ з обслуговування платників податків Броварської ОДПІ.

Хто з нас не мріє виграти бодай дрібничку у лотерею чи дивно,

що

одержати якийсь nриз? такою

nоnулярністю

Тому не

користуються

вже традиційні розиграші серед nокуnців 1, З та 4 поверхів торговельного центру «Форум>>. Отож 14 травня тут зібралося чимало броварчан, щоб на власні очі переконатися у nравдивості, nро­ зорості та відкритості проведеної акціі, де го­ ловним nризам був автомобіль «Славута>>. Ще 19 щасливчиків виграли фотоаnарати «Кодак''· А ще через тиждень переможці, в тому числі й броварчанин Микола Васильович Боровський, якому nоталанило виграти суnерnриз, отримали

своі nодарунки. Як це зазвичай буває, більшість з них не вірила у свою удачу або не довіряла ор­ ганізаторам. І все ж за чеками, які витягали ма­

ленькі відвідувачі торговельного центру, форту­ на вибрала саме їх. На думку переможця, такі акціі піднімають не лише nрестиж супермаркету «Форум>>, а й дають шанс кожному, хто nрихо­

дить сюди за nокупками, виграти цінну річ. Не кажучи вже про те, що тут можна nридбати де­ шеві, смачні та якісні nродукти і nрекрасні речі для дітей.

Ірина ГУЗОВСЬКА.


8.06 9 червня 2005 року 16.00 буде проводити

Q'ilOCSU'®

лефонний зв'язок з населенням області заступник ГОЛОВИ Київської облдержадміністраціі КОВ· БАСЮК Юрій Васильович за телефонами: 8 (044) 296·84•11 1

ПРОКУРАПРА ІРОВАРІВ ПОРУШИНА КРИМІНАІІЬНУ СПРАВУ ПРОТИ СПІВРОІІТНИІА МВС ЗА РОЗІ1ОВСІОДІІННІ НАРКОТИКІВ

296-10-06.

Міська npoкypa-rypa Броварів по­ рушила кримінальну справу щодо протиправної діяльності одного із співробітників МВС України за ч. 2 ст. 307 (розповсюдження нарко­ тичних речовин). Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ. Як зазначається в повідомленні, правоохоронця, службовим обо­ в'язком якого було розслідування кримінальних справ з незаконного обігу наркотиків, затримали під час продажу особливо небезпечного наркотичного засобу -- ацетильо­ ваного опію -- співробітники ГУ по боротьбі з корупцією та організо­ ваною злочинністю СБУ із залучен­ ням nредставника Департаменту внутрішньої безпеки МВСУ. 25-річ­ ний слідчий зізнався, що викорис­ товував службове становище, збу­ ваючи вилучені у наркозалежних осіб м. Бровари Київської області іншим наркоманам. Зловмисник утримується під

БРОВАРСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ПОВІДОМЛЯЄ: ' ВідповІдно до ст. 11 Закону України «Про політичні партї1 в Україні» зареєс­ тровано

- ЗО травня 2005 р. - Бервицьку первинну партійну організацію Со­ ціалістичної партії України (свідоц­

-- 27;

-- 5;

Вимоги до кандидата: громадя­ України,

повна

вища

освіта

ПЕОМ, стаж роботи за фахом не

ської

менше п'яти років.

N2 24

Конкурсанти складають письмо­

во іспити. Документи

ВDРОВІТНИХ. Вимоги: громадянин України, освіта вища відповідного профе­ сійного спрямування. Стаж роботи за .фахом у державній службі на

приймаються

упро­

дов)!< ЗО днів з дня опублікування на

за

адре-

проти

колорад­

ських жуків до Броварської ЦРЛ було доставлено громадянина П., жителя Мокреця, який пояснив, що вжив рідину після сварки з дружи­

ву гранату.

24.05.2005 р. Під час несення служби працівниками Броварсько­ го райвідділу міліції в Княжичах бу­ ло зупинено автомобіль «СІТРОЕН» під керуванням непрацюючого жи­ теля села. При огляді автомобіля було виявлено нарізну гвинтівку без будь-яких документів на зброю. 25.05.2005 р. До чергової час­ тини від фельдшера Жердівського ФАП надійшло повідомлення про те, що у селі по вулиці Леніна, у власному будинку від чадного газу помер громадянин Давиденко, 1967 року народження. Тож наго­ лошуємо: будьте обережні! 27.05.2005 р. У Калиті по вули­ ці Гоголя під час nроведення зем­ ляних робіт на городі громадянин О. виявив гранату часів війни. •

Телефоном

райвідділу

чергову

було

Плосківського пункту про те, озері

частину

повідомлено

з

фельдшерського що

втопився

в с.

Плоске

хлопчик.

в

Виїздом

М

родження.

батьків:

Тож

1993

року на­

звертаємось

пильнуйте

своїх

до

дітей,

особливо біля річок та водойм. Ірина ДРЕВИНСЬКА, старший інспектор ГГЗ Броварського РВ.

"

Н О В Е

Ж И Т Т Я

•-

raзema

Броварських мі<:ької ma раііонної ра.&, раііонної Аержавиої uміиісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuїі газеmu, Броварські міська і расюнна

paAu,

раuонна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

2005 р. організацію

партії

-

Броварську Республікан­

України

(свідоцтво

ЛагуновоІ,

18.

кв.

84.

КерівнІ органи. збори. рада

Голова: Приступко Серпй Феодосійо­ вич.

15 червня 2005 року з 15.00 до 16.00 відбудеться прямий теле­ фонний зв'язок з заступником ди­ ректора Броварського базового міськрайцентру зайнятості БО­ БОВСЬКОЮ Іриною Олексан­ дрівною за телефоном: 6-6З-35.

Vnравnінна Пенсійноrо ІІJондv України vІіроварах w®ШODJ~<З про створення в Головному уnрав­ лінні ПФУ у Київській області «Гарячої телефонної лініІ» з роз'яс­ нення питань пенсійного законо­ давства, яка працює щопонеділка з 12 до 16 години за телефоном 425-84-17 Одночасно повідом·

ляємо, що така ж телефонна лін,іІм ~­ працює в управлінні ПФУ у Брова- ' рах за телефоном: 6-50-25 щопо­ неділка з 13.00--14.00.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ

оголошує конкурс з відбору експертів, котрі 6удуть залучені для проведення не3аnежної оціttки р11нкової вор1ості об'єктів комунально'• власності територіаnьної rромадІ-! м. Бровари

ВЛАСНОСТІ ІНФОРМУЄ:

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ: вбудоване нежитлове приміщення 36,5 кв. м, за адре­

-

Філія редакції журналу ссВіс­ ник податкової служби України" у Київській області, спільно з ДПА в Київській області, Броварською

претендента щодо досвіду роботи,

загальною площею

ОДПІ, щотижневиком «ДЕБЕТ-КРЕ­

кваліфікаціі та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у

сою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кирпоноса, 13, за 58176 грн. ОО

ДИТ» проводять

16.06.05 р. о 10.00

в

Броварської

його штатному складі та додатково

коп., в тому числі ПДВ-

ВБУДОВАНЕ НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, що знаходиться по

залучаються

коп.;

вул. Енгельса,

го майна тощо.

знаходиться ності, 2.

по

бульв.

Незалеж­

10.

ним,

з

незалежної

загальною площею

ПІДБАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ, nід (прибудованим до житлового бу­

дента

динку)

конверті і повинна містити проnо­

приміщенням

кафе

«Бро­

варчанка» по вул. Кирпоноса,

5.

Конкурсна

пропозиція

подається

у

претен­

запечатаному

зицію щодо вартості виконання ро­

Претенденти подають конкурсну

біт, калькуляціі витрат, пов'язаних з

документацію у запечатаному кон­

виконанням робіт, а також термін

верті з описом підтверджуючих до­

виконання робіт, якщо він не виз­

кументів, що містяться у конверті.

начений

А саме: заяву на участь у конкурсі

дення конкурсу.

за встановленою формою по кож­

ному об'єкту окремо; новчого

докуме.нта

копію уста­ претендента;

кваліфікаційних документів

оціню­

вачів, котрі nрацюють у штатному

в

інформаціі про

прове­

У разі повторноі участі у конкурсі за умови

документів

яких буде додатково залучено пре­

днів в Управлінні комунальної влас­

тендентом до проведення робіт з

ності

про

майна

оцінку

та

через

14

звіту

за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, після опубліку­

завірені їхніми

вання в газеті «Нове життя» цього

підписання

майна,

відбудеться

особистими підписами, копію сер­ тифіката суб'єкта оціночної діяль­

оголошення.

ності, виданого претенденту Фон­ державного майна України; інформацію про претендента (до­

приймаються за

дом

ведення

4

2, за 264670 80 коп., в тому числі ПДВ - 44111 грн 80 когі . - вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 98,5 кв. м. за адре­ сою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. М. Лагуново1, 4, за 159378 грн. ОО коп., в тому числі ПДВ- 26563 грн. ОО коп.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ:

-

за

ресою: ри,

07400,

кв. м, за ад­

вул. Л. Українки.

2-А,

за

184200 30700

грн. ОО коп., в тому числі ПДВгрн. ОО коп.

18.

22

~вонитІ

_.

ОО, сб-с

чорна болонка, кудлата, кучерява, очей не видно, хвіст nухнастий кі­ лечком.

14.00 до 18.00.

Відгукується

ПРОХАННЯ ВИНАГОРОДУ:

997-75-24.

ВіААілu: сільського госnоАарсmва numaнь,

npuuoм оголошень

4-02-92; nромuсловосmі і 4-04-81; бухгалтерія, 4-23-26; e-mail: newllfe@realtel.net.ua лuсmів

і

на

кличку

Марта і Малишка.

07400, Кuівська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2 . РеАакmор: 4-03· 76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

соuіальнuх

код 26345104, отримувач -- філія ДП «Редакція журналу .«Вісник по­ даткової служби в Україні» у Київ­ ській області. з поміткою «За ін­ формаційно- консульські послуги». В платіжному дорученні необхідно також вказати номер свідоцтва про реєстрацію ПДВ, індивідуальний податковий номер та юридичну ад­ ресу. Від nлатників податків, які не встигли

участь

провести

в

передплату

семінарі,

кошти

за

будуть

nрийматися готівкою перед почат­

ком семінару. Довідки за телефоном

6-20-00.

Втрачене свідоцтво N2 1338 від року про право власності на ко­ оперативну квартиру N2 61, вул. М. Лагуно­ вої, буд. 7 ·А, видане Броварським БТІ на ім'я СИДОРЕНКА Олександра Миколайови­ ча, вважати недійсним. І

ПРОПАВ ПЕСИК:

до

ОДПІ (м. Бровари, вул. Київська, 286) семінар для платників податків на тему: ссЗміни в податковому за­ конодавстві>~. Вартість участі в семіна 50 грн., в т.ч. ПДВ 8,33 грн. Кошти перераховувати на р/р 2600822011725 в Залізничній філіі ВАТ КБ «Хрещатик» МФО 322595,

йонною вечірньою школою на ім'я СКЛЯР­ ЧУКА Олександра Михайловича, вважати недійсним.

6-60-46.

ВНИМАНИЕ!

19.00

залі

освіту СА N2 115489 та додаток до а тес та­ ту, виданий 13.06.92 року Броварською ра­

ААРЕСА:

196,1

Київська обл., м. Брова­

адресою:

•ІаtІІІіDІ8ІІf;ІJІІІm••МtІІJІІ1ІВ·ВмІtІ·Іс118QrДІ. пн-ср-пт- с

вбудоване нежитлове приміщення

загальною площею

дні до дати про­

конкурсу

Телефон:

криsисная ситуация в JКИ3ии -

5-29-33,

кв. м, за ад­

актовій

І Втрачений атестат про повну середню

м. Бровари, вул. Гагаріна,

Есnи у вас неnонимание в семье,

Тел:

129,6

Київська обл., м. Брова­

Документи на участь у конкурсі

кумент, який містить відомості про

ІіnаrотворитеnьньІй dJOH,I ІІСОКРОВИІІUІИІt8»

07400,

грн.

додається

змін. Конкурс

грн. ОО

ри, бульв. Незалежності,

лист-підтвердження про відсутність

складі; письмові згоди оцінювачів,

оцінки

ресою:

відсутності. змін замість

установчих

9696

вбудоване нежитлове приміщення

-

оцінки майна, у тому числі подібно­

слідчо-оперативної груnи було ви­ явлено тіло дитини

296-10-06.

Олександрівна.

ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНЕ НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, що

жина леза якої 40 см, мисливський ніж з двостороннім лезом та учбо­

травня

від 31.05.2005 р.). Юридична адреса: м. Бровари, вул.

Управління комунально• вnе1сності Броварська·, міtької ради

Київської області та підлягають приватизації шляхом викупу.

ливську рушницю невідомої марки 16 калібру, металеву шаблю, дов­

червня року з до буде проводити nрямий те­ лефонний з~язок з населенням області керівник уnравління місто­ будування та архітектури за теле­ фонами: 8 (044) 296-84-11,

12.00

Юридична адреса: м. Бровари, вул. Грушевського, 15-б, кв. 76. Голова: Мушкудіані Олександра

р. У ході реалізаціі оперативної інформаціі за даними обшуку в домоволодінні громадя­ нина Р. в смт. Велика Димерка бу­ ло виявлено незареєстровану мис­

rr=======""""""i'І· 9 2005 10.00

снює поточне керjвниuтво: правління.

ною.

18.05.2005

Красилівську

-

Відnовідно до ст. 14 Закону Украї­ ни •Про об'єднання громадян• 30.05.2005 р. було зареєстровано громадську організацію «Центр по­ літичних і правових ініціатив (сві­ доцтво N!! З від ЗО травня 2005 р.). Постійно діючий орган, який здій­

порушень:

р. З діагнозом от­

- 31 міську

релік окремих випадків право­

отрутою

ДЬЯЧЕНКО Олександр Семенович за телефоном: 5-34-35.

на.

(економічна), вміння працювати на

смертей з наявними тілес­

17.05.2005

р.

2005

первинну партійну організацію Со­ ціалістичної партії України (свідоц­ тво N2 23 від 30.05.2005 р.). Юридична адреса: с. Красилівка Бро­ варського району Київської обл., пров. Гоголя, 2. Керівні органи: збори. Секретар: Дяченко Галина Дмитрів­

ними ушкодженнями -- 4. Пропонуємо увазі читачів пе­

руєння

ЗО травня

-

ня та вилучення наркотичних засо­

бів

з 14.00 до nрямий телефонний зв'язок з жителями міста заступник міського голови

Секретар: Півень Володимир Григо­ рович.

IEJ ПРИrОД?

скоєно крадіжок

-- 36;

р.).

Бервиця Бро­

9 червня 2005 року 15.00 буде проводити

Керівні органи: збори.

нин

навмисне ушкодження майна -- 9; погроза фізичною розправою -- 7; ДТП з тяжкими наслідками -- 10; грабежі -- 2; самогубство -- 1; спроба самогубства -- 2; виявлен­

30.05.2005

варського району Київської обл., вул. Ступака, 36.

СР&!ІІ®Ш

ків

від

Юридична адреса: с

Київ, З червня. УНІАН.

За період з 15 по 31 травня Бро­ варським райвідділом ГУ МВС Ук­ раїни в ки·івській області було за­ реєстровано такі повідомлення та пригоди: завдано тілесних ушкод­ жень на фунті неприязних стосун­

N2 22

тво

вартою.

НІ ДНІ

з 14.00 до прямий те-

масової poбomu

РедакцІя не завжди nод/ляс nозицію авторів.

За точність викладених фактів відnовідає автор.

• 11истування з читача..чи - на сторінках zазети. • За з..чіст рекла..чи відnовідальнІсть несе рекламодавець.

ПОВЕРНУТИ

ЗА

6-03-26, 8 (067)

05.02.1998

І Втрачене посвідчення Інваліда війни 11 групи, серія Б N2 502324, видане 12 О 1.2000 року Миргородським райвійсь­ ккоматом Полтавсько1 області на ім'я КУ· ХАРЧУКА Михайла Микитовича, вважати НеДІЙСНИМ.

.6.рук oфcemнuu. Обсяг 1 друкованuu аркуш. Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у справах

ma

npecu

інформаuїі Київської

облдержаАМінісmраuії. Зам.

Тираж

1895 1890

прим.

#45 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you