Page 1

всІх

ВІВТОРОК,

17

3

___

краін, сднаітес.І

20 БЕРЕЗНЯ 1990 РОКУ.

ЦІва З КО8.

Орган liроварського МІСЬНКОМУ НомпаРТI[ Унраїни, МІСЬНОЇ І районкої Рад народних депутаТІВ НИІВСЬКО' uбпасТІ

ОЖИЛИ

Наповнилися гомоном,

людським

гулом

ці знімки

радгоспу «Нраси­ лІвський,>. ПеРIJIИМИ ви­ вели свої агрегати меха­ нізатори М. Д. Треба та П. О. Ващук. Працюючи на

зроблеиі у радroспі

сЗаворНЦЬКНЙ •.

На полях іде підготовка грунту до сівби. критті

вологи

працьовитістю

На

відзиачається

за·

мехаиі-

затор Євгеи Петрович БІЛОШИЦЬRИИ.

Фото М. СЕМИНОГА.

потужних

тракторах

Т-150 Н, вони :у перші дні проводили дискуван­ ня. Тепер кудьтивують площі для сівби ранніх ярих колоскових. Щодня робітники підготовляють 25-26 гектарІв ріллІ, А тракторист М. М. Литвин готує грунт для сІвби гороху. У пухку рІллю впали першІ зерна

у

добре вологий

той під час

доРідний

та овес впору, хи

протрях

жнив

урожай.

зериа

Так

з

а

по­

бідних

землях

більш як по рів

коли тро­

грунт,

тім на своіх

гумус

30

иа

зібрали центие­

гектара.

механізатори роб­

лять і тепер. Не чекаючи

новинки

головний технолог за­ воду будівельних кон­

впровадження

лектнв

стінові

па­

струкцій.

1.020-1/83,

ба­

Всесоюзним

науково-дослідннм

інстн­

воду будівельннх конст­ рукцій иа виготовлеиня

Цій меті підпорядковане і технічне переозброєния

продукЦії

переорієи­

не

лише для

ництво заводу рибовод­ ноі техніки в ОБУХQві, інші новобудови області. Б. ПОЛІГУШКО,

за­

тутом будівельиих конст­ рукцій Держбуду СРСР.

з

Броварського

спря­

водчани. В результаті ко­

за­

зв'язку

Пошук науковців,

соцкультпОбуту, перед спеціалістами підприємства поставлено нові від­ повідальиі завдаиня. Це

розроблених

заводу.

на

шеиня

трудозатрат

монтажі,

при

продовжили

освоїв

нелі серії

rатопустотні

та

навісиі

панелі, ребристі ПJIити, нові внди колон, рirелів, східцевих маршів.

Продукція вже надходить

броварчан на будів-

перших

десяти

гек­

тарах.

ЗаздалегІдь

пІдготував­

ши

«подушки.,

цІ

висадили

місце

розсаду

помідорів.

теплични­

на постІйне огІрків

Розсада

на

грядках

за­

тонн зеленої цибулі.

Це

значно більше, ніж торік До столу трудящих пі­ шов і соковитий шпинат. у магазини відправлена перша

партія

свіжих

огірків.

та

Г.

зна-

РАННІ

АНДРІЄНКО.

КОЛОСОВІ

повного дозріваиня грун­ ту, вивели на лани сі­ JlJlЬHi

агрегати

тракторис­

ся сівачі І. Д. Мельник. 1 Г. Д. Мельниченко. Во­

культу!. ран­

коналнся і механізатори радгоспу імені ,Щорса. Торік вони сіяли ячмінь

иовинок,

пу

насіння цих

збирає

Впроваджуємо

поклав у грунт насіиня редиски, петрушки іКР0-

а потім овес на зерно. Добре з ними потрудили­

В цьому иа власному до­ свіді иеодноразово пере­

мований на заощаджен­ ня сталі, бетону, змен­

Овочівиики збирають перший урожай зелених

Повним ходом ведуть роботи і овочівники гос­ подарства. Тракторист А. П. Шкурко на полі

стосується

всього

грунт,

будівницт­

хорошому

критого грунту. Бригади, якими керують В. М. Міхно ta М. М. Онашко, здали вже 22 тонни за­ пашної петрушки і 26

сівби ячменю та вівса. І це дійсно так. Хто кладе ньою весною підготовлений

а й об'єктів житла і

в

вітамінів

ти А. П. Знаємський та М. В. Мазій. Землероби дружно посіяли ячмінь,

ше

ва,

ходиться

стані.

ченка.

nО.ЄIЯЛИ Здавна у сільських трудівників побутує муд­ ре народне DpИCJIів'я: .Посієш в грязь бу­ деш князь.. Воно біль­

промислового

ПОЛЯ

у

однорічних трав. Іх на гектарах висІяли агре­ гати механІзаторів В. П. ГордІєнка та П. І. Мар­

50

тракторів

поля

тацією

РААГОСПНІ

Акціонери­ бу дівельники На

заводі

алюмінієвих

ни

пильио

стежили

за

якістю сівби. Успіхові сприяла бездогаииа. робо­ та і водія М. М. Бур­ дейиоro, який своєчасно доставляв насіиия у поле і

швидко

заправляв

ним

сівалки.

Вивів свого потужного трактора К-700 на лани і механізатор В. О. Пан­ ченко. Він вноснть рідкі добрива на ПJIощах, де

зерно. Включилнся в ро­ боту тракторнсти В. Г. Яремч:rк та В. Г. Залоз­ ний, JlКi готують ріллю для ОlPlорічних трав на зелеиlф корм. Це дасть можливІсть уже в травні, що

дуже

важ.ц.иво,

ввести

у раціои для 'Іварии МО­ локогіlplу пожнвну масу одиорlotщtx трав.

IЩоб озимі

д~e

зародили

кульури,

тракто­

рист А. П. ~OBeHKO під­ живлює їх ам~чною се­ літроlO. На кожеи гектар вносиn. по 35 кlJIoграмів діючої М'\овиии. Мехаиі­ затори

roctlOAapcTBa

на

польових PQбoтах ціну­ ють кожиу PQбочу roди­ иу. Для них на лаиах ор­ гаиізоваио громадське

сіятиметься кукурудза на силос, зелений корм для громадської худоби і на

харчувания.

будівельних

денди ПО шість про­ цеитів річних, а з ураху-

торік

було

ціонерие

конструкцій

. створено

ак­

товарнство.

Зроблеио це з метою ви­ користання шей

вільних

працюючих

гро·

иа

роз­

А. ЛІТКІВСЬКИИ.

ваииям

фактичиоro

вико­

иання ПJIану цей процент зросте до 10.

З

лютого

поточного

внтон і розширення під­

року

приємства.

акціонеринй

баик.

займається

реалізацією

Сьогодиі

продано акцій на

сяч

уже

146

карбованців.

ти­

Причо­

му Іх власники, згідио умовами,

одержать

з

на

заводі

працює

та обліком акцій.

диви-

С.

КОСМАЧ.

-

HaM~

~ПИШУТЬ

Всім Ради про

рішення СРСР

зниження

енергія

пОвинна

І<атися

на

побутові ленню,

Іrиорув

1

З

на

І-го

року елеl<ТРО­

1990

Відпус­

комунально­

потреби

яке

сільській

тарифу

елеl<троенергію..

січня

Рішення

відоме Міністрів

насе­

проживає

місцевості,

"опійці

за

в

по

кіловат-го­

дину.

Наше

село

знаходиться

БогданіВl.а

недалеко

від

Ниєва, тим більше від БроварІв, але рішення

Ради Міністрів СРСР до нашої l<аСИРI<И Олени Яківни Берест ще, ма­ буть, не дійшло. 3 грома· дян, які приносять гроші за електроенергію, вона вираховує

рифом за

за

--

старим

п.9_

4

Спочатку говорила, лютого,

входить але

нарахувала

і

теж

що

в дію з

в

лютому

4

по

КО­

шого

доводжу

відома.

до

щоз

вона

нарахувала і за сі­

пійки

за

Не

в

4

1<0-

ніловат-годину. копlйl{ах

діло.

Але якщо й надалі по­ дібні l{аСИРI{И будуть тан ігнорувати дально

шень

і

і

постанов

ми

до

перемоги

с.

безвідпові­

ставитись

то

ва­

мене

N2 49,102)

чень, і за лютий по

пійки. Щоб ие бути голо­ елівним.

І<нига

останній раху нон М

та-

І<опійки

кіловат-годину.

рішення

(абонентна

не

сноро

до

рі­

уряду. дійдемо

перебудови,

І. РОМАНЕНКО, IНlmЛід праці.

Богданівна,

He.JК~ не можн. пр....Уllати бl....w· проrреси.ну теХJllку? АА'

~e

Ц8

..ас

.аТРJlМУ"

Ма.!!.

а.

Петренка.

і

Він

(.отохровlка· РАТАУ).


2 стор. • 20 березня 1990 р.

сН О В Е

..N2 45

Ж И Т Т Я:t

сованої вІдного

БАГАТО добрих справ робиться на и"Івсьюй птахофабриці. Є в цьому за­ сл)'га і комуністів-керівників І. М. Иап­ штика та М. М. Розгонюка, які відпові­ дально

ставляться

до

реалізаціІ

поста­

нов партІйних, державних органів щодо поліпшення соцІально-побутових умов трудящих. Вони зуміли забезпечити І\омплексний пІдхІд до вирішення еко­ номlчних та соцІальних завдань трудо­ колективу.

BOrO За

їхньою

ініціативою

ньою

участю

в

ним

безпосеред­

колективі

шляхом

«Людина..

і

демократич­

затверджена

Розвиток

програма

виробннцтва

на

підприємстві успІшно поєдиується з

бу­

дірннцтвом об'єктів соціальноІ сфери. Створено необхІдні соціально-побутові умовн для праці, пОбуту та відпочинку

.

11 юдей.

Иерівництво

птахофабрики,

парторганізаціІ

проводять

бюро

цілеспрямО­

вану роботу по забезпеченню робітників 4лагоустроєним житлом. Це дозволило

забезпечити

практичио

чих квартирами,

всіх

потребую­

ліквідувати чергу.

Нрім того, вирішується питання спо-

.

рудження житлового будинку у Брова­ рах. Всі діти робітників фабрики влаш­ товані

у

дитячі

садки і

ясла.

ПРЕЗИДІЯ

контрольно-реВізІйноІ

ганізації,

керуючись

На

підприємстві

Переважна

більшІсть

вібрацlY та

порушення

і

партlI

чоловІк, серед

84

зловживання

r

обладнаио

і

нове гом

фУНКЦі­

бактерlально!

забруд­

птахофабрики

продуктамн

харчування

макснмального

резервів,

надана

nрнділяється

увага

людей

також

вІдпочинку

спорту,

трудівннків.

Дл" цього органІзовано хор, вокально­ інструментальний ансамбль, одинадцять спортивних секцій. Щоб максимально задовольннти жит­ тєво важливі запити людей, налагодже­ но виробництво цегли, будується тепли­ ця. Із фонду матер~ального заохочення, у

відповідності

роБІтникам

з

трудовим

виплачується

вкладом,

матеріальна

винагорода, проявляється піклування про пенсіонерІв підприємства.

Об'єктивна оцінка ролі людського фактора, увага до умов життя і побу­ ту людей, до їхніх повсякденних по­ треб та запитІв дозволили сформувати стаБІльний трудовий колектив і успішно виконувати виробничу програму по всІх основних технІко-економІчних показни­ ках:

ПрезидІя

контрольно-ревізійної

комі­

сІї, вІдзначаючи позитивну роботу ко­ мунlстів-керlвників І. М. Иапштика і

М.

М.

Розгонюка, разом з тим вважає

за необхІдне звернути увагу секретаря парторганlзацlї РОЗГОНІОка М. М. на не­ ДО,lіки у керІвництвІ парткомом, дІяль­ ністю первинною І цеховими партійними органІзаціями.

Несвоєчасно проводяться збори кО­ мунІстІв, вІдсутнІй дІйовий контроль за реалІзацІєю прийнятих рішень, критич­ них зауважень і пропозицій, висловле­ них

на

них.

На жаль, не використана сповна гро­

мадсько-політична атестація членІв пар­ тії для активізацlI організаторсько! та

ідеЙНО-ПОЛітичноУ

роботи

в

трудовому

колективі.

На засіданні президіУ контрольно-ре­ віЗійноІ комісlІ міської парторгаНІза­ ції в цілому схвалено роботу комуніс­ тів-керівників ИиІвської птахофабрики у виконанні постанов партійних і держав­

Них органів по покращенню прбутових умов колективу.

,

Президія

соціально­

ир}{ l,Iзяла до вІдома

зая­

положення рону

ВІдмІчено.

55

року

що

квитки

і

причиН'

цього

за

як того вимагає ИПРС,

протя­

КОМУНІстів,

здали

виЙШли з

якІ

БИСТнJf питань

минулого свої

парт­

рядів партІІ.

Серед

явища

невирішения

колишніми

тепер

осо­

члена­

ми КПРС на підприємствах, дехто па­ сує {іеред труднощами, проявляє роз­

гублеНіСТь перед загостренням полІтич­ ної ~итуацlї, рОстом злочинностІ. Є і такі. хто просто не бажає пІдтримувати партІю матеріально. Серед цієї катего­ plї цисокооплачуваНI працівники, деякі пенсіонери.

ПартійнІ

мають

посилити

виховну роль у своіх рядах, уважнІше ставитися до потреб І запитів кожного

свого

трудівника,

кожного

глибоко

вникати

вчинку,

вдумливо

в

причини

такого

аналізувати

стан

Статуту КПРС.

ПрезидІя

секретарів

дане партій.

контрольно-ревізІйної

затвердила

постанови

парторганізацій нів ИПРС:

про

комІ­

первинних

виключення

з

чле­

Бондаря П. О. столяра ремонт­ но-будівельної дільниЦІ, Беліса О. Г. -

-

пенсіонера, Г..рліка П. ча ливарного цеху ~

ИащеЄвоІ (парторганІзація

П.

-

обрубува­

4;

Н. О. заводу

-

-

пенсіонерки торгового ма­

шинобудування);

штампувальника Дуди А. тажника Зверєва А. О.; інженера технологІчного

-

Лученка М. ничого

-

в

І.

Г.,

ван­

дІючих

яви­

кооперати­ в

резуль­

Хто

ж

зумІв

подолати

труднощІ становлення І, так би мовити, витрима­

ти конкуренцІю? Це коо­ ператив «Новинка. (го­ лова О. І. Гераймович) при

Броварському

торго­

вельно-трикотажному єднаннІ.

В'язані

об'­

вироби

для дІтей, причому з ходів виробництва, ристуються

питом

у

від­ ко­

широким

по­

населення.

минулий рІк 'іх було реа­ лізовано на 90 тисяч карбованців. До речІ, працюють

чином

тут

головним

пенсІонери.

Враховуючи порівняно невелику середньомІсяч­ ну зароБІтну плату120 карбованців - мІськ­ виконком

1989

надав

коопера­

у другому пІврІччІ року, пільгу при

оподаткуваннІ

на

50

про­

центів.

На

заводІ

пластмас

створено

кооператив

«Символ.

(голова

О. Д.

Метьолкlн), який виго­ товляє рукави напірнІ пластмасові та ІншІ това­ для

народу

вторин­

но! сировини і вІдходІв виробництва. ТорІк но­ лектив реалІзував їх на 112,7 тисячі ::арбованців.

Середньомісячна на

плата

тиву

-

членІв

зарОБІТ­ коопера­

карбоваНЦіВ.

450

Будівельно

монтажний

-

кооператив .Новосел. (голова В. О. Мацкевич). крім будІвництва нових об'єктів, виконує ремон­ ти

в

садках. обсяг

школах,

днтячих

За минулий рік роБІт становив

283,7 тисячІ нарбованцl в

і

(парторганізація

вироб­

старшого

Чередниченко Л.

майстра

при

середній

зарплаті

карбованцІ.

422

Авторитетом чан

у

бровар­

користується

також

виключення

з

НПРС вчителя середньо!

НКУ

вимагають

КОНКОМУ

голові

цього

.lIенні

СЛОВЛЮjOть побажання змІНИТIі розклад роботи

ку три

кооперативу

жали середньомісячний зароБІТок 70 карБОванців,

І

подовжити

його до 19 години. Серед­ ня заробітна плата членів кооперативу 200 кар­ бованців.

національною

українською

вишивкою-

скатерки.

серветки-

виготовляє

кооператив

«Едельвейс., на

садах

зауважено. вих

М.

що

Дятлу

при

повторних

порушень

вияв­

фІнансо­

щ>оператив

бу де лІквідований. СумнІви ВИК,1Jикає діяльнІсть

й

торговельно-

закупівельиого

КQоперати­

« Ивlтка»

чисельнІстю чоловІки, яJd одер­

реалІзувавши на 3.8 ~исячі

продукцІї: карбован­

ців.

Вироби з

якого

С.

ко

Овцинов) по ремонту електропобутових прила' дів, в'язальних машин. швейного обладнання, в тому числі в школах.. ЖителІ мІста навІть ви­

головою

громадських

Л.

О.

за­

Самардан.

Він створений у СШ N9 7.

В місті зареєстрованІ кооперативи. янІ торгу­ ють

ми

переважно

за

Броварів,

ваш»,

межа­

Так,

наприклад,

«Ла­

посила­

ється на те, що у Брова­ рах немає постійного по­

І\ласннки, які не тІльки одержують гроші. а й

питу на його продукцІю. Торговельно - закупівель­ ний кооператив «Либідь» у зв'язку з відсутністю

самоутверджуються

приміщень

для

ня

реалІзував

Там

працюють

старшо­

в

ро­

ботІ. У минулому

році юні кооператори реалІзували своїх самобутніх товарів

на ців.

овочів

Ииєвl

на

зберіган­ у

тисячі

203,5

карбованців цитрусових. Поряд з кооперативним

тисячі карбовЦН­ Разом з тим вони вІдчувають труднощі з придбанням тканин, ни­

рухом

тон.

ІН!

Характерними недоліками в роботі деяких кооперативІв є порушен­ ня приснладаннІ декла­ рацій. Наприклад, непра­

ленню і виготовили різ­ номанітних товарів на 328,8 тисячі карбованців. Це, зокрема, З4 в'язаль­ ниці, ЗО швачок, 11 му­ зикантів, 12, фотографІв, 17 таксистІв. Є також дікарі-стоматологи, зуБНі

1,7

вильне

тратну

ції а

включення

частину

сировини, також

у

ви­

деклара­

матеріалів,

заниження,

ховування

при­

одержаних

прибуткІв.

Так, версал.

нооператив й

декларацію

досі

за

не

«УнІ­ подав

1989

рін.

в

місті

продовжу­

ється розвиватися Інди­ відуальна трудова діяль­

ність.

Торік

надали

222

чолові­

послуг

насе­

техніки, хореографи. нансовий

відділ

всім,

за

що

несвоєчасне

вування

рити

розміру статтею

документи

тивів

коопера­

«РемонтнИІ<»

«Наталка.,

які

та

припини­

ли

свою діяльність. вівся Незадовільно облІк в бухгалтерський «Вітраж». кооперативІ Тут

через

визначення

неправильне

розміру фlн-

Фі­

нагадує

подання декларацій про прибутки (до 15 числа кожного МіСЯЦЯ) і прихо­

Немає ~ожливостl перевІ­

їх

справжнього

164 Ио­

дексу про адміністратив­ ну відповідальнІсть пе­

редбачено до

1 ОО

штраф

від

50

карбованців.

П.

СОБЧУК,

завІдуючий фІнвіддІлом.

мІським

ЛИ високу oцl.нxy, міжві­ ДОмчоІ приймально! комІ· сlУ і МінІстерства загаль­ ного СРСР.

у

члени

школи-Інтер­ Зазнм'­

мвшниобудуваииа За робочий цИКЛ

M~

виготовnяєтьсЯ

основні деталі шприца. Змінні модифlкацlІ пресформ, акнмн компnек­

32

виробничого

нату Руденка М. Г. t вчнтеJrя ЯНСЬf<оf СШ Киища С. С.

ІІРUЇЗД.

таксисти з « Вітражу» Тому рішенням мlськви опера тиву

«Жердів­

кандидатІв

за

дІяльність кооперативу «Чайка» (голова В. В.

М.

навчання районних курсів ЦиВільноІ· оборони Єсакова Г, В. (парторганізація мІськвиконкому); директора ПіДЛіТКОВО­ го клубу при профкомІ радгосny-комбі­ нату «Тепличний. Пономаря В. В.; - паркетника ПМН-5 Сергlйчука В. І.; тесляра радгоспу «Великодимер­ ський. Старика Г. І.; пенсіонерів Пуш­ няка А. І. і Філlчнlна І. М.; а також про

•••••• , •••, ......nl.

!l11I111Н.1.llltll .......IIIII ............. I ....n

ський.);

-

плату

1І081lНIl .fItlдuu,uнu

заводу порошково!

радгоспу

високу

С_ра,. кооnераnlU8.і

металургії Тищенка Г. І.; - голів кооперативІв Гордєєва П, М. І Подоляника П. А.; - майстрІв машинного доІння корІв

}{осяк Го. П.

про

...............IІII....." ............О.I'tШ......ull.II........

стану

«Броваримеблі);

шихтувальника

кова заробітна плата в ї() карбованців. Однак у Фінвідділ міськвиконкому надходять скарги від гро­

відділу

(парторганізація

об'єднання

негативні

розрахун­

ПЕРЕМІНИВМ УСПІХОМ

послу­

Чому?

ня високих цін, а також через труднощі з при­ дбанням сировини І мате­ ріалів, вІдсутнІсть ви­ робничих площ та Інших примІщень.

ри

Вирlшеио детально обговорити питання на семінарі них організацій.

також

населен­

ня. встановлена

3

спо­

бухгалтерського обліКу (або навіть взагалІ його відсутності). встановлен­

паРтІйця,

справ в організації, вживати конкретні заходи по зміцненню партІйної дисцип­ лІни, неухильиому дотриманню вимог

сІї

ОкремІ

торам

організації

а

не сталося.

незадовІльного

протягом

комунІстІв

живаиня,

гах

продо­

народного

татІ

7 -

судом

персональних

Статуту

товарах

І

сталися

напоями,

заслуховувати

в

вольчих

вах

за

9 -

мають партстягнення. В результатІ деи­ кІ з них мають стягнеНIJЯ протягом двох І БІльше рокІв.

можлнвість

торговельного обслуговування ТОUliрами першої необхіДності. культурному

за

використання

правилом,

лення

ща

народним

розг лянутнх

Не стало

ВЖЙfaЮТЬ результатнвні заходн щодо з~бі!зпечення робітникІв харчуванням на

мІсцевих

спиртними

засуджені

Слід вІдзначити, що кооперативний рух у Бро­ варах поки що не набув належної спрямованостІ І розвитку, як це передба­ чалося прийнятим Зако­ ном. Тобто задоволення зростаючих потреб народ­ ного господарСтва і насе­

виключено з

організацій, а за повідомленнями адмІ­ нІстративних І нонтрольних оргаНІв.

}Wмуністи-керlвники

виробництвІ,

що

по~'tво­

ще42,8 'fIIс..,l

'...;; .

слуговуванням

мадян

них

спраll заСВіДЧИВ І те, що вони виника­ ють в основному не з ІНіцІативи парт­

неЦрстl.

Pit"YHOK

року за рІзного роду

1989

ловік.

Проводиться паспортиза'Jя робочих з метою зменшення загазованості.

шу.,у,

парторганІзацІй

суворо і принципово оцінює тих, хто своєю поведінкою ганьбить високе зван­ ня IЮмунІста, хто допускає вчинки, не суміснІ з членством в ИПРС.

Протягом

. ~ .• .,aцiUВками

~trudJutIЛy,

XXVII

вчинені злочини. СуворІ партІйнІ стяг­ нення оголошенІ 30 комунІстам. Най­ БІльше число серед притягнутих до пар­ тІйноІ відповІдальностІ становлять тІ, хто в станІ алкогольного сп'яніння сІ­ дає за кермо автомоБІля. Таких 17 чо­

Оtlує стоматологічний кабінет, налагод­ жено медичне обслуговування працівнн­ к\в. ВироБИИЧО-ПОБУТОВі умови трудя­ щнt знаходяться в хсрошому cTaHL

MI.tW>

вимогами

мання ними партійної і державноІ дис­ ципліни, боротьбІ за чистоту партійних рядів, утвердженню' в парторганізаціях ленінських принципів демократ1І і вза­ ємно! вимогливостІ.

АlJаліз

:;t\L~

а,В T'1J..ДOAa~вo •. пl<ma

лінарної праКТИКJi в міськІй парторгані­ зацІї за 1989 рік.. Зазначено, що первинні партійні ор­

тих,

'IfOMlcil

888• . "кli~ROBOrl) п~яа'fау

місії розглянула також питання дисцип­

зловживання

у ':KOHTpOJlbHO-· ~ВіЗIЙНіЙ c~

.' ці аlllсцевнйбюJ()iC~ТJI~д1""ло

ко-

З'Узду ИПРС, резолюціями ХІХ Всесо­ юзноІ партконференцП, значну увагу у своїй роботі приділяють підвищенню відповідальностІ комуністів за дотри­

виручки відпо­ включення при­

буткІв у декдарацію був занижений оподаткований прибуток в сумІ 1 О ти­ сяч карбованців, котрі стягнено в бюджет. Для водіїв, якІ займа­ ються транспортним об­

ву дирентора птахофабрики "ИиУвська. І. М. Напштика, що вІн, як кандидат у члени Броварського мІськкому Иомпар­ тlї України, проявить ініцІативу у зБІльшеннІ обсягів реалізаціУ продукцІІ підприємства для жителІв МІста Брова­ рІв.

(7954)

туються

термопnаСТaJlТО­

матн, передбачають вироб­ ництво різlПlX обсяrів шпрИЦів на 1,2 літрів ІН'єкцій.

і

5

мілі­

• Зразки перших шпри­ ців одноразового користу­ Першу дослідну партію TepMOIIJI8e1'UТOllaTiв для aнroтoвлеuя IDIIpвцlа од· вopa3OlSorD

корветуаанва

JН)3рОбкле

і

8apo8Ц11J10

одеське

виробниче

об'єд­

нання .Пресмаш$. Машн­ ни, lUd не мають аналогlв у кр.lнl, ІІРОЙШJПI ВИllро­ буванн.. успІшно f дlcта-

вання, вих

виготовлені

на

но­

те,моплвстuтоматах

одеського

об'ЄДН8ИIfIl

виробничого

«Пресмаш$.

(ФотохронІка РАТАУ),


СН О В Е

ж и ТТ Я:t

8 .Nt 45 (7954)

3

стор.

березня

820

1990

р.

~////////////////////////////////////////.///////////.///////////////////////////////////./////////////////////////././////./////.////.//.//.//./././/.//.//////////./////.

~

~ ~."' 20 БЕРЕЗНЯ ~

~ ,",

І ПРОГРАМА ЦТ

~

~ 6.30 120 хвилин. ~ 88.'4355 ММ У. ЛрЬоТщфиIЛнЬ.М:ПIСЛЯ дуе~

,"

~

22

21 БЕРЕЗНЯ

. . І ПРОГРАМІ" ЦТ

~

лІ.. Телефlльм,вистава.

~ В.05 Це було ... було...

~ 11.25 Дитяча година. З уро·

S ком французької мови. ~ 12.25 Колаж. ,~ 12.:Ю Час. ТелевІзійна сл уж-

6.30 120 хвилин. 8.35 МультФІльм. 8.45 .Гуделка •. Док. ФІльм. 9.10 П. ЧаЙковськнЙ. Ди-

вертисмент з балету .Лус-

кунчик.. 9.40 ТелефІльм .У бору брусниця •. 1 серІя. 10.55 УІІІ МІжнародний Фестиваль телепрограм на·

'!'і ба н()вин. :" 16.30 .норильський фенородної творчостІ «Весел"t,J, мен •. Док. ФІльм. ~Земля ка.. ·~>.55 Фотоконкурс ~ 11.30 Навколо свІту. Альма· ~, . - наш спІльний дl_м.. нах. ~ 17.00 П. ЧаЙковськин. Ди· 12.30 Час. ТелевІзІйна служ-

~

вертисмент з балету .Лус·

~

кунчик..

~

ба новин.

16.30 Дитяча година. З уро-

17.30 Програма телебачення ~ ФІнляндії. ~ 18.00 Прикмети Фестивалю. ~ 18.30 Час. ТелевізІйна служ~ ба новин. ~ 19.00 Це ви можете. ~ 19.45 Резонанс. Куди Іде ~ СхІдна Європа? ~ 21.00 Час. ТелевІзійна "луж-

19.00 Футбол. Кубок пейських чемпІонІв. налу .• ДНlпро. фlка. (португалІя). 21.00 Час. Телевlзlйца

~

21.30

~

ба новин.

21.30

Актуальне Інтерв'ю.

~ 21.40 ТелефІльм .У ~ брусниця •. ~ серІя

~ 23.00 Культура ~ ~

ком англійської мови.

17.30 Повернення у ВИНДХУК. 18.30' Час. ТелевІзійна служ-

ба новин.

ба новин.

євро'/. фl-

.Бен·

служ-

Актуальне Інтерв'ю.

бору "1.40 ТелеФІльм .У брусниця •. 2 серІя.

бору

російського 23.05 ПолІтичні дІалоги. Що

заруБIЖЖЯ.'У княгинІ ЗІ· наїди Олексіївни Шахов·

вІдбувається в Естонії. 0.05 ТСН. ТелевІзІйна служ·

~ 23.50 ТСН. ТелевІзІйна служ~ ба новин. 1 се. ~ 0.15 ФІльм .Гамлет..

0.30 ФІльм .Гамлет.. 2 серlя. 1.42 Аншлаг, аншлаг... 3.07 У танцювальних рит· мвх. Естрадна передача.

~

ськоі в ПарижІ..

~

рlя.

S

1.28 Спортивна програма. 1.38 ЗустрІч з Ввхтангом

~

~

ба НОВНН.

КІкаБІдзе.

~

~

«Кап·

риччlо.. іО.35 Шкільний "кран. 7 к'l.

..."' на спІвачка". ." ~16.00 Новини. ' . ~ 16.~0 Сім НОТ. Части ІІа І. ~ 16.40 Господарем ІІа "СМ,11.

16.00 Новини. 16.10 СІм НОТ. Частина 2. . 16.40 ДОІ!. телефІльм «Неха!! б'ють мене - сильнlШИIІ

~

17.20 .Що таке Фlлlкl

S

Експеримент

І

мен·т.

~ 17.10 Наукове S І ні Т r

"l'Щ'ТFI·

TOBaPH~TBO

Шевченка у

лмьевовl.· . . 17.50 Фlльм·концерт ,Дума.. 11\.30 Актуальна камеря. 19.00 КУбок СРСР з футбо· лу. 1/. фІналу . • Металіст, - .Динамо. (Київ). У пе· рервl - Реклама. 20.45 На добранl'l, дІти' 21.00 Муз. фlЛl.м .Час У зву· ках..

~ 21.30 Все про кІно.

~~

11

~

~

журнал.

~ ~ ~

програма.

Су.

навчання.

~

~

13.25

Док.

мій.,

с;тlни..

~

~

~

~ ~~ ~

~ ~ ~

S

~ ~ ~

11\.00

.Львlвське ретро •. Ест·

радннй концерт.

11\.30 На

київськІй

11.15 Грає

(баян).

миром.

11.25 Днтяча годнна. 12.25 Колаж. 12.30 Час ТелевІзІЙна служ-

ба н()вин.

16.~ди ДОфI 45.РIЧЧI я перемолгюи. ОК. льми З циклу«, ди - легенди •.• Віра ао' ружа., • ПрапороносцІ

ремоги..

,Донахью ІдІтн..

18.30 Час~ ТелевІзійна служба новин. 19.00 Прогрес. ІнформацІя.

Реклама.

19.30 Полlтнчнl дІалоги.

ВідповІдІ

запитання

на

трнбуна.

20.СО Аитуальна И8ме р а(

І

М.

ГІмнастика.

8.1~ Навчальна

.ПеЙзаж на фонІ

го оркестРУ

Московської

ФІлармонії. 17.00 .6ез дy~,IB •. Док. те· лефlльм. 17.30 РитмІчна гlмн""тнка. 18.00 МультФІльм. 18.30 Час. ТелевізІйна служ· ба новин (з сурдоперекладом). 19.00 НІ! сесії Верховної Ра· 'ди СРСР. У перервІ 20.00 ВечІрня ка"к".

Рильсь·

до

ХХУІІІ

з'ізду

пІсню. Авторський вечІр поета Л. Дербеньова. ,

22.45 Актуальне Інтера Ю. 22.55 Продовження автоРського вечора Л. Дербе-

ньова.

І Ій

0.10 ТСН. Телев з ба ИОВИН. О 35 ФІльм .6ез

на служ-

"ина

М.

Тадеуш..

11.35 Володимир Познер преДСТавляє програму .До-

нах~ю І діти..

12.30 Час. ТелевІзійна служба НОВНН. 16.30 Фlльм-иоицерт .Там, за лісом _ яр.. 17.10 ВеселІ старти. "17.55 Док. телеФІльм .В зо-

нІ суворого режиму..

18.25 Колаж. 18.30 Час. ТелевlЗlйиа служба нqвин. . 19.00 Грає лауреат ВсеросІй. ського конкурсу А. Бардl-

на (семиструнна гІтара).

не

мелодії

рослих.

Телевистава «Троє

на

червоно!>!у килимІ •. Автор І->. Солнцев.

21.00 Час. ТелевІзІйна служ-

ба новин. 21.30 ПерехІд на лІтній час.

21.40 22.00 23.45 0.10

це було ... було...

Погляд. ВІдлуння дня.

Фільм .Вам І не снило.

ся.....

J .37 На концертІ Алли Боя.

нової.

Передача З

Дер.

жавног() К()нцерТНОІ'О за·

~.oo lІовн"и.

~~.21) М""стрн гу!>!ору. ТВІ)Р· 'ІІСТЬ Н<'Іродних 'Ірти, riu УРС!'

Ю.

Тимошенна

та

Ю. Бере'1іна.

10.:15 Шкl-11,ниіj екран. І: "л. ФІзика.

11.05 «Говорнм()

украінсь,

1(010'.

11.25 Інструментальна

му·

знка.

11.40 ШкіJlhНИЙ екран. 6 кл. Музина. 12.10 ФіЛhМ ,Золоте теля.. серІя.

16.00 НОВННИ. 10.10 Для дітей.' Веселка. 16.40 Республіканська ФІ_

зико.математична школа. Фlзнчна телеолІмпІада.

",'рвн місцевої сировини.

БОI'ових.

18.40

Д(Ні. те.lефlльм

19.00 ВІдеомлин.

.Хlмlя Музичн"

розважальна програми

20.00 Актуальна камера. 20.30 На добраніч. діти! 20.45 Рек"ама. церт.

« арт..

.

прог~~~:

перерв

н~rv,РИОГРАМА ЦТ

~.?~ ~імнаСТИlfка.

10.05 НІмецька мова.

2 рІк

навчання.

lІавчання.

І СТ2У2Дзl~ -.'

рогра

КІМН()":

9В·0355· 19.35 610логlя. 111КЛ,. . епанська мова. PIH

навчання. 10.05 leпанська мова.

2 рІк

10.35, 11.35 ФІзика. 7 кл.. наачання. 1:.05 Науково . популярнІ 10.35.11.35 Література. 10 кл. ФIЛhМИ 11.05 НаVIЮВ() популярнІ 12.0'" В(,ле·""О~. ЧемпІонат фlльмн. v "V " Д СРСР.' ЧоловІки ... инамо' I2.0.~ Концерт народного аН'· (МоскоВ<,ька область) t'амблю танцю .ТРУСКАа. • АвтомоБІліст. (ЛенІн·, чанка.. ., ~Сигма. (НовосиБІрськ). 13.05 Співає Ц. ТакІшвІлІ. 13.:30 Футбол. Кубок С(МРІСР' "') 13..10 Ритмічна гlмнастнка. фІналу .• Динамо. нськ 11.1() 6. Чlчібабlн. .НІколи - _Динамо. (Москва). не вІдчував себе п()етом_ 15.10 Теле ф21ЛЬМ І_серце 60· 1;).15 Науково - RОп~·.'1ярниіі нlвура.. сер я. фІльм .Трактор Т·30А.. 16.15 Кольори стародавньог() 15.20 Тел"Фlльм -СеРlіЄ' 60' Пскова. Hla~'pa •. 3 ('ерІя. 17.00 Грає лауреат Веер()16 ._' "5 ~'" ., м ; ІЯ псков С. ька С Л сІйського конкурсу . \' 17.00 Науково . П()П\·.1ЯРНИll кІн (домра). ФіЛІ,М 'ХОМО дупл .. "с. 17.15 ДержтелерадІо Гру· 17.20 \{ОНlJ('РТ Hap()nHor() ар·

Пvблlци", .Вертн,

18.15 Мультфільм. 18.30 'Іас. ТелевІзійна ";ІУ'" ба новин (Із сурдопер"" ладом). 19.00 На eeclї Верховної р". ди СРСР. У перервІ

2().ОО в,",lрня ка;ша

.Єгипет-

І 0.00 ТелефІльм .Золоте те· ля •. 2 серІя. 11.35 Для дІтей. Канал .Д'. Ні.оо Новини.

іН І() Ді" . І'

д іІ.

С

ля Д теи.

16.40 Виступає заслужений

УкраїНський

та

рт

и на·

Державний

академІчний

наЩ)дннй

хор іменІ Г. Верьовки.

17.30

Док. фІльми

.У вlль,

ному ПОЛhотl., .Міс з Ма.

рlуПоля.. 18.00 Муз. ФІльм .ГОЛОС..

(І("ЩН!(,Т)

ІН()О' Ритмl·іна гІмнастики

111;10 Ча(·. Те.1t'аізlІ,н" ,..1УЖ 6а ноаИI!

(:!

С\·Р.lОПt'рt'Н:tа.

;іОМ). ІН ПО На ('('сlї Р"РХOlІн", Ра ;\1' ('І'СІ'. У П"Р"І'"І - ::!() пп 11''',11'11'' "~:""iI

~

І ПРОГРАМА ЦТ

~ ..."

8.00 Спорт ДЛЯ р. сlх. 8.15 РитмІчна гІмнастика. 8.45 Тираж .Спортлото.. 9.00.З

ранку

раненько..

Передача дЛЯ дІтей.

зики. Програма .А •·

0.40 ТелефІльм • л етюча миша •. 1 І 2 серІї. 1,53 УлюбленІ пk,,1

ДОВУ.

ПРОГРАМА УТ

,однІ? Інтерв'ю.

:.!IО5 Естрадний концерт.

21.:15 ФІльм ,Старомодна ко· ) І "!,Д ІЯ " І" І ,_ ... I'.~ в еч 1 рн " В СНИК. 11 ПРОГРАМА ЦТ

Н.ОО ГІмнастика. 11.15 Навчальиа .Хочу все

жvрнал.

програма.

знати..

Кlно-

Н.35, 9.35 Муз"ика. 3 кл. 9.05 Англійська мова. 1 рІк навчання.

IG.05 Англійська мова. 2 рІк навчання.

10.35, 11.35 ГеографІя. 6 кл. 1 ',.05 Мама. тато І я. 12.05 ФІльм дІтям. _Пе·

цlйноr педагогІки.

14.25 ТРН зvстрlчl на ВДНГ. 15.05 ТелефІльм .Серце Бо· нlвура •. 4 сеРІя. 16.00 ТелестудП мІст РР<Ж?СР

(ТЮМ"НЬ).

16,:15 МульТФІльм. 11 ержтелерад І о ".. " оо .. ,зvець коУ РСР.

Програма

бецького телебачення.

17.40 Концерт

ансамблю

Уз·

Державного

пІснІ І

ДагестанськоУ АРСР

18.20.Винаходити

танцю

на'

ра·

дlсть людям.. 18.30 Час. ТелевІзІйна служ· ба новии (з сурдоперек· ладом). 19.РО На сесії Верховної Ра· дИ СРСР. у перервІ . 20.00 ВечІрня казка.

~

." ~

S

~

~

S

10.50 ДО 120'Р~IЧЯ І з "};'Я Іна. родження . . ен на.

~

~

ПРОГРАМА УТ 0.00 НОВИНИ. fl.20 Ритмічнь Іім"а( ти"'~

І. Шведов, .Ленlнlана ХХ !І 50 .у недІлю "ранці •. Ін С}ОЛІттяй' Моновиетааа формацIЙно.музи',"а про. • арячи серпень.. '-рама. 12.05 До 45-рlччя Великоі 10.50 До 45-Рlччя Велино( Перемоги. ФІльм .Алегро Перемогн. Док. фІльм .Та,

з вогнем..

S S S S S ~ S S ~ S S S S

П. Чайковський .• Спля. .що летить У грозу.. ча красуня •. Вистава Днl- 11.10 В. Мережко М . • КРНК.. ...~" пропетровського державВи"тава OCKOBCbKOr0:S ного театру опери та бадраматнчного театру Ім, ..." лету. У перервІ 14.35 О. ПушкІна. ~ Новини. 1:1.00 Новини. ~ 15.50 Доброго вам здоров'я. 13.15 Для дlтеіІ. Канал сД>.. ~

13.30

Як загартовувати дІтей.

16.20

Автограф. І. Козловсь-

кий.·

17.001' СУБОТ.!;!1 фЗУс:!:рIЧI.

ра НСЬКИи

14.45

Село І .'1ЮДИ. Школа

дійснІсть

Ук· 15.15 Ви нам писали. Музич-

УТVОЛ:

пер-

художн їк~лективи

~().:IO На добранІч, дІти! :.>0 ,t5 Шо вас хвилює СьО.

"'..

~

стрічl змlннти не МОЖН">. ~

( е"рlн. 1.35 ~I->a"KOBa пошті.І. в l'щ'тнх у .СхіЛЦіа Як()6" •.

ІІа передача

за

листами

спективи розвитку. глядачІв. 18.30 СкаРби ~узеїв Украї- 16.00 Слава солдатська. ' формаційний випуск. H~. М. І Антокольський. 17.00 У країнІ МультляндlУ. НІ.ОО Час рІшень - час дІй. • естор,л тописець.. 18.00 Живе слово. Вивчаємо ('пlлка трудящих Украіни 18.45 ТелетурнІр .Сонячнl рІдну мову. за l'оціалlстичну перебу. ~). кn~рнеlИ.' Самод~льн[ 18-45 Звучить класична му-

2С.ОО Актуальна камера.

§ §~

S

J 8.30 На київській хвилІ. Ін·

~~,д~~ія.ФіЛЬМ .Дивне по· 14.gNKil~~. з т:::ф~~;~КО~ДIДУ, рlвКа •. Сторінки провlн-

ТИСТІІ І->І'ФСР В. СОН().100,.

~ ~о"'

БЕРЕЗНЯ

&

жІнкою..

Новини.

9.20 ФІльм· балет ськl ночІ..

се·

9.00 Н()ВИНИ. 9.20 РитмІчна гімнастика. .0.50 На хвилІ дружби. "'0 Док. фlЛhМ ,Статн

ПРОГРАМА УТ lJ.OO

В

25

11.20 Фотокоикурс .ЗемЛя 10.00 На служБІ Вlтчизиl. ~ наш спІльний дім.. 11.00 Ранкова р()зважальна 11.35 У свІтІ тварин. програма. ~ 12.25 ФІльм - дІтям, «КІт· 11.30 Клуб мандрІвникІв. ~ Іде по слІду.. 13.00 Музичннй кl()ск. ~ 13.40 Спектр. 13.30 На землІ Еллади. Д() ~ 14.50 До 45-рlччя ПереМQГИ. нацІонального свята Гре. ~ телеФI\ЛЬМ еЩе до вІйни.. цlї - Дня незалежностІ. ~ 1 сер я. 14.20 До 45.рlччя Перемоги. ~ 15.15 Наша спадщииа. Т. КосеЩе до вІйни •. ТелефІльм. ~ такІ. 2 серІя. . ~ 15.55 .Лицар музики - Ге- 15.25 Час збирвти каменІ. ~ орг Отс •. ФІльм-концерт. Конгрес МІжнародної ор- ~ 16.55 ПолІтичнІ дІалоги. ОбганlзацП .Лlкарl свІту за ~ говорюємо Платформу вІдвернення ядерної вІй. ~ ЦК КПРС дО XXVlII з'ізду ни. у ХІросІмі. S 17.2П5аРvТIІIІ··( МІжнародни" фес. 16.15 СІльська година. Пино- ~ "рама. .~ тиваль телепрограм на- 17.30 Дитяча інформаційно. ~ pOftHOr творчостІ .Весел· пУблІцистична програма ~ ка. (ФРН). .Марафон.15..~" 18.00 МІжнародна панора· 19.00 МУJ1ьтфlльм. ~ ма. 19.25 ФІльм -Єдина дорога.. ~ 18.45 МультФІльм. 21.00 7 днІв. ~ 19.20 Коли. спІвають солда· 22.00 Думкн про вІчне. Не- ~ ти. дlльн.. моральна пропо. ~ 21.00 Час. ТелевІзІйна служ· вlдь. ба новин. 22.15 .и то же IJ В"С О'lаро- S 21.30 Телескоп. аІінье'. Муз. телеФільм за ~ 21.50 .ЩасливиЙ випадок.. участю І. С. КОЗЛОВСЬК()ГО. ~ 22.55 ВІдлуння дня. 23,40 Футбольний огляд. ~ 23.10 Новини популярноі му· 0.20 ТелефІльм .Мlсце зу- ~

ну.

Магомаєв.

21.зог МОЛОДуlжна

"Ік

каль..

І

Док. телеФільм.

19.50

КПРС

:н.оо Чотири віолончелІ. Кон.

9.05 НІмецька мова.

тична ПР()\'рnма

аисамблю тан-

партП.

21.00 Час. ТелевІзІйна служ· ба новин. 21.30 Людина придумала

« очу все знати.. . 'х авчаль зана п журнал... ОЧv все ТИ'. 8.35. 9.35 ФІзика. 9 кл. журнал.

зинської РСР.

МультФІльм. ти. Пори року. Берез~иь. 09'2500 лМУЛЬТФI.'1ЬзМИ. .Минуле ще попере- 1 '. юдина. емля. ду •. Док. телеФІльм. свІт.

19.10 Рух без небезпеки. .19.40 МультФІльм дЛЯ до-

або жиТТН....

11 ПРОГРАМА ЦТ 8.0Cl

120 хвилии.

6.30 8.35 9.05 10.05

Об· говорюємо ПлатФорму ЦК

: .. J) Естрадні м!\Лодlї. 17 50 ,10 45·річчя Велико; Il('р"моги. ПозивнІ серрець

прuграма.

телеглядачів.

е·

16.50 Якщо вам після... 17.35 Володимир ПОЗllер представляє програму

8.30 Грає народний артист ВІрменської РСР С. Кара· петян (дУдук). 8.50 Наш сад. 9.20 Ми любимо танцюва-

І ПРОГРАМА ЦТ

10.35 Концерт Бондаренко цю РосІі. І 11.15 .Марlам

Г~ЮМЬ;і

п,.",·політнчня

НІ:Ю ПолІтична

серІя.

17.10 Шляхом оновлення. Ре-

Інформацlйниіl випуск.

19.00 Усім

2 Л.

бору

хвилІ.

фІльми .Хрест 12.~gа~~ле('ТУДlі міст РРФСР.

~~ 14.10 РитмІчна гІмнастика. ~ 14.55 .Там. де тече Самар· \.'І ~ га •. Док. телефІльм. "" 15.20 ТелефІльм .Серце Бо· ...~" нlвура •. 1 сер І я. ~ 16.20 Концерт симфонlчно·

~

Одещини.

кий.

'-10.35, 11.35 ГеографІя. 7 кл. "', '" 11,05 Домашня академІя. ~ ~ 12.05 ФІльми студій союз~ них республІк . • Три днІ ~ свята..

~

ET~-

рія?. Товариство греКІВ

22.40 Не'llрнlй в СИИК.

1\.35.9.35 ФІзика. 11 кл. часнl засоби зв'язку. ~ 9.05 Французька мова. '" рІк навчання. ~ S 10.05 ФранцvзьJ,t~ мова. 2 рІк

~~

буду'.

21.10 НезабутнІ.

сХочу все знати.. Кlно-

~

люди. ~ .Я б У

Фермери пІшов ... ~

римо українською..

ПРОГРАМА ЦТ

8.00 ГІмнастика. 8.15 Навчальна

.

Музика.

12.~0 Село І

20.50 Прем'єра циклу .Гово·

S ~

Фізика.

~0.30 На добраніч, дІти

~ 22.35 ВечІрнІй вІсник.

~

брусниця •.

«У

БЕРЕЗНЯ І ПРОГРАМА ЦТ 6.30 120 хвилин.

. ПРОГРАМА УТ

9.20 Все про кlно. 10.25 Фlш,м·концерт

~11.20 ФІльм .З ким одруже·

~

ТелефІльм

2.32 НезабутнІ

11.05 Танцює народна артистна СРСР Г. Комлєва. 11.40 ШкІльний екран. fI кл.

S ~ ~

9.50

геЛЬСІ.ке •. док фІльм.

" , 9.00 Новини. ~ 9.20 .Кукушечна. У КиєвІ. ~ 10.10 ТТоброго аам ЗДОРОВ·Я. ~ ДІагностика І лІкування '" за методом Сарчука. ~ 10.55 Урок без дзвоника. ~ Черкаський лІней.

~

та"м.

9Л() Новини.

ПРОГРАМА УТ

~

~

І ПРОГРАМА ЦТ

~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~

24

БЕРЕЗНЯ

23

6.30 ~20 хвилнн. 8.35 .Дв()є сердець.. 9:00 Футбол. Кубок європейськюС чемqlонlв. 'І. ФІналу .• ДНlпро. - «Беи· фl~а. (ПортугалІя). 2

Спlаає

S ~

~

БЕРЕЗНЯ

1·~.fИ.Х~~~~.Й.саДИба Архан,

ПРОГРАМА УТ

S -"

:s~ \.'І

~

.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

лаївсько оvластl.

ико-

20.00 Актуальна камера. 20.30 На добранІч. дlтиl

зика.

19 ОО С

С

·слав~=дщина.

льоза

~ S

~

~

S

§.." N ~

I~

1\1>"" 0- ~

20.00 Актуал~на камера.

-N:

~~:gg ~~~п~~~~:ё~~':> з фут- 20.~0 На добранІч.. дlтиl ~ болу . • Шахтар. _ .Ара- 20.;,5 СпІває д. Хворостовсь-

рат •. 2 тайм. 21.45 ФІльм _Загадка мана •. 1 серІя.

кий.

Каль- 2:.55 ФІльм .Загадка мана •.

22.4~IВrf~:rr~1~~нцtt.

. 8.00 ГІмнастика. 8.15 Грає К. Сакlєв (баян). 8.30 ФІльм .Тиха Ф застава.. І (O·~~K~~~~ec. Ін ормац я. 10.30 Історичний фІльм. О Н й

12.25Л1і~с~~gп\Ц:~~~~. ·Док. телефІльм .Стlна..

13.30 1430 . ка 17.00 17.05 1745

Педаroгlка для всІх.

2

серІя.

Каль·

23.00 ВечІрнІ" вІсник. 11 ПРОГРАМА ЦТ 8.00 На зарядку, ставайl

Н.15 ВисТуП ансамблю скри-

палlв дитячоі

ФІлармонії

М. Ашхабада. " В.50 Док. фІльм .• Оплески».

9.10 ФІльм .Чужl Ігри..

ВІ деоканал. Р адянсь- 10.30 Земля тривоги І нашої. РосІя.. «І залишиться Д м наш Колаж. порожнІй..... Док. фІльм

.Вlват. РосІєІ.. .Через обставини

що

про проблеми екології Полlc('Я.

.1..' S

§ S

s~

.." ~

S ~

"'" S S

§ ~ "" і.:\

S ~

·склалися.. '~?:~g ~~~т~::н~r.;;IВникlв (з § § Час. ТелевІЗійна служ· ) ~~м~~вии (з сурдоперекла- Iз.g6р~~~=~ек~ад~~я·м. .Ди. S

18:30

19.00 Легка атлетика. МІж. й Майетри ~~~~~~~. матч. 19.45 ВечІРня казка. 20.00 Футбол. ЧемпІонат СРСР Сп ртак Па • а • мІр.. . 20.45 .Там, за пасмом синІх

І

Д

фІ

кий Гаарило..

14.10 Док. телефІльм .МIс ПІдмосков'я.. 14.30 ВІдеоканал .Радянсь,

ка РосІя..

17.00 Планета. програма.

МІжнародна

18.00 «СвІт, в якому ми жи. вемо •. ТlОК. фІльми П. Ко. гана .• Професlя _ опера·

гр.. ОК. теле ЛЬМ' ПІ І 21.00: вам заспІваю. сн ТОР.. 1 ~o ~fPoBa. В 18.30 Кlноеерпантин. Дубль 2 'го д~=~:"~;T:~:o ;:~~ І. Ім. М. Горького .Історlя :':О.СО ВечІрня казка. коня.. :;115 Кіносерпантин. Дубль 2335 Л ка атлетика Ч м .". 2 'ПІОН:: свІту. КРОС.· е - 21.00 7 днІв (з еурдоперек. 005 'Нlчний сеанс Мульт, ладом). ·концерт. . .~ ~'O КlFlосерпвнтин. Дубль

ОА!> ФІЛІ,М .ВикрадениЙ..

"" ~

:s ~

~s"''' s~ ~ ~

~

S ~ ~

~

~

'S 'S ~ :~ .~

~

І :§ ~

~/"z././/././/././"hl///./I./"'///////~/,~/.//'/.////I//////.////./////.///./././././/.////.//./././//././././././././././././././/./ifТ/././/././Ar./J<.///.//./././//"-'JLN'//////~/.///ЛV..//../././//////'~


.. СІОр. • 20 березни .990 р.

СН О В Е

ВДАЛИЙ ПОЧАТОК Змаганнями

з

кульової

Друге І третє місця зайняли команди заводів «Торгмаш. та пластмас. СЛІд сказати про до­

стрільби, що відбулися у тирі об'єднання «Брова­ римеблі., почалася місь­ ка робітнича спартакіа­

ЮНIСТЬ-89

да

року.

1990

За

підсумками

спартакіаді серед клубів

за

проживання

зайняв

року

місцем

перше

місце

дитячо-юнацький

спорт клуб

«Метеор.

дагог-організатор Тичинський,

ЖЕД-2

І.

А.

клуб

Мельиик),

Ігоря Вербицького, Юрія Фесая, Сергія Терещен­ ка, Ларисl1 Голь, Світла­ ни Цифри, Людмили

поча­ бо в участь

колективів

Вергун.

Перше

Як І торік, першість серед. колективів фіз­

команд

культури

«СТРіла»,

першої

няла

групи

вибороли представники об'єднання «БроваримеБЛі.. Це результат по­ стійних тренувальних за­

місце

другої

серед

групи

команда

де

зай­

заводу

в

останній'

час відбулися суттєві зміни У ставленнІ до здо­ ров'я трудящих з боку керівництва. Приємно. що друге

нять.

комуненарго.

С.

брали участі

П.

В.

Г.

стрільба,

чує

ри,

кульова

міні-футбол, шашки,

шахи,

переможцям

вру­

3аактивну

підготовки

С.

"Возний, який працює майстром ЖЕД М 2.

. Учасники вечора взяли уЧасть у вікторині

-

Це'

регбі. Фото

Б.

що

у

оздоровленню

та

членів

Іх

сподіватися,

змаганнях

з

на"

стlльного тенісу, які пройдуть 17 березня з з 10-ї години у залах спорткомплексу «Мета­ лург»(І

ду

група)

«Торгмаш»

візьмуть

БІльше

та

заво­

(11 група),

участь

значно

команд. А. ШИЛІНА,

інструктор

міської

дИ ДФСТ

іграх

школи-інтернату

хто

брали

ла Гонтаренко та капітан команди Тетяна Шевчук

очок із

11

12

уже

чанки

сьогодні

по

два

рази

змага­

-

«Ав-

27:18,33:19;

спортив­

ного профілю Олена Рад­ ченко, Валентина Резні­ ченко (крайні нападаючі), а також лінійна Людми­

Другий тур проходив з по 4 березня в Брова­ рах. У спортивному залі школи-інтернату бровар­

ти.

Горбачевського.

спортивний

завершитися

відеофільму,

вечір

показом

але

його

ЗІрвано.

Пояснили,

телевізор

зламався.

Отже, замовникам бути пильніш'!ми.'

слід

І ще одне зауваження.

у вечірній час у кафе «Ровесник... багато під­

лІткІв в нетверезому ста­ нІ.

СтаР.ТIІ тривають

регли

спорту

16

змагалнся

САКУРОВ,

ЖЕО

«Бровари •.

ТАКОГО ЩЕ НЕ БУ ЛО!

серед

по

команд. переможцям

тенісистів-командІ

господарства

сильну

чемпІонське

іме­ рад­ Але збе" зван­

кон­

куренцію склали колек­ тиви із радгоспу-комбіна-

Серед

шахістів

можцями

своїх

здивувала

ста­

команда

тиви радгоспу річчя госпу

ІменІ

60-

СРСР, птахорад" «Семиполківський.,

племптахорепродук тор а

«Броварський... І в фі­ нальному поєдинку літ­ ківські шахісти здобули перемогу,

другими

калитянцl,

стали

третіми

Корепаиов.

дІвчаток

Яна

У Гні­

дєць з Борисполя була поза конкуренцІєю,' а до­ лю

по 4 березня в Білоцерківському па­

3 1

'лаці піонерів відбулн­ ся змагання з шахів серед школярів на пер­

Кн!всько! обТурнір проходнв

одразу

пах:

по

двох

серед

гру­

юнаків

і

дівчаток. І в обох бо­ ротьба' внявнnася дУ­

другої

путІвки

на

показують

зрілу гру..

ОДНИМ словом, трене­ ру Л~оніду Макаровичу Євтушенку вдалося на створити

ганд­

больну команду, яка в майбутньому... Важко го­ ворити про майбутнє, ко­ ли

не віДОlV1а доля

ди,

що

тільки

коман­

народжу­

ється. Окремі гравці з команди резерву епізо· дично беруть участь в

.Нева" жизнь» орган Броварского ГОРОДСКОГо комитета І(оммунистической партии УкраИИbl, город· и рslll'ИНОГО Советов иаРОДИblХ депутатов Киев­ СКОЙ области. (На украииском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕН/(О, Газета ВblХОДИТ с 17 апреля 1937 года. Дни IІblхода: вториик, среда, пятница, суб60та.

O:jlo.apCbKa

АрукаРИІІ

.•.1 двохсота ракетка? На заводі пластмас за­ кінчується третя особис­ та

першість

заводу

з

на­

землячка.

останній

тур

все І вирішив. На жаль, тільки на закриттІ зма­ гання головний арбітр повідомив нам, що це не просто особиста першість

Київської

областІ

серед

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: ТеJlефони:

редактора

було

заводсько­

так

Добре,

в

масшта­

До речі, наш досвід організації особистих першостей можна б вико­ ристати

при

змагань

ра­

профспілок.

А

основного

далі?

та

складу.

ЗакІнчать

дІвча­

школу-інтернат куди.

Напевне,

тренери

ших

команд

діли

собі

вже

з

Ін­

пригпе­

кращих гандбо­

лісток

із

молодіжної

команди і буд~ть пропо­ нувати їм Micqe в основ­ них складах свОїх команд. В цьому випадку ми, броварці, не тільки втра-' тимо для себе перспен­ тивних спортсменок, а й матимемо

грізних

супер­

ниць.

Варто подумати про те, щоб ця команда зали­ шилася у Броварах.

Г.

БУЛЬВІНСЬRИЯ.

в

проведенні

масштабах

мІ­

спорту.

Закликаю ентузіастІв

ножна

наступ-

дав, що вІд Броварів у ЗБІрну включено IPJ.JHY Швед, Сергія Бондаря і Олега Корепанова. По­ здоровляємо! Такого ще не було І же

Природно, приємно, у

дальних відомо,

таких

що

а

відпові­

змаганнях.

Спартакіада України з резня,

що нам ду­ бо це пер­

от

Вже

проходитиме

22 де

школярів по 31 бе­

....

не

знає

навіть міністерство осві­ ти республіки. Відчуває­ те,

яке

ставлення

до

М

9.

Ось

П

стане

це

вих

спортом,

вого

но­

здоро­

життя.

ма­

міськраду

першості

пропози­

спортзалі

підтримати

введенням

про умови турніру:

пломами облуно. Дипломи одержали і призери. А де ж призи?».

Але знайшлися добрі люди: дирекція Броварського МТО «Погляд» кожному Фіналістові вру­ чила пам'ятні призи­ сувенірні шахи. Спасибі!

В.

ня о

АРЧАRОВ,

директор благодійного шахового клубу« 14-й чемпіон світу».

1

початок

Відбудеться

N2 7 25

у

берез­

12-й годині.

В.

СОЛІСТИП,

член .0ргкомlтету..

РАRоННИR

«Жит­

ших санітарних умов, їжа, м'яко кажучи, бажає бути кращою. ПереможцІв на­ городжено медалями і ди­

колективів

}Керебкування

рей-

ло учасників не мало майже найелементарні­

БУДИНОК

КУЛЬТУРИ,

МІСЬКРААОННА РАДА ТОВАРИСТВА БОРОТЬБИ ЗА ТВЕРЕЗІСТЬ 24.03.90 р. ЗАПРОШУЮТЬ

ВАС

НА

БЛАГОДІЯНИЯ ВЕЧІР -МИЛОСЕРДЯ» Початок

о

16

В

програмІ:

І.

Виступ

ного

годинІ

хору

оркестру

та

цеРК8Н

симфОНlq­ Є8ангель­

СЬКИХ христикн-баптистI8; 2. Християнська поезІя та 8Н­ ступи проповІдникІв; 3. ВІдповІдІ на запнтаннк; 4. Демонстрацlк художнього

фільму

-lІсус>>.

ЗІбранІ кошти будуть П08ністю передані броварським ді­ тям-сиротам.

Квитки можна придбати 8 раilвиконкомі (каб. ". 127) пІс­ ля 14 годиии. Цlиа К8итка І крб.

F

враження

Заст. редактора В. ТУГЛУК.

255020, Київська областlt, м. Бровари, вул. Київська, 154.

4.03-76; "аступника ре.а.актора, 8і.а.Дlлу партІйного життк - 4-04_61' 81.а.1,10вl.в:аJlЬНОГО секретар., 81MlJlY сl.1"СЬКОГО госпо.а.аРСТ8а - 4-23_26; 81.а.дlлу ПРОМИС.10вості І сОцІальних питаи.. - 4-02-92; .'.а..а.IJlУ листІ. І масо.оі роботи 4-04-81; 81.а.дl .. у Рідlо­ IнформацlТ 5-13-91. -

КННЖКОI!ОЇ

15._

до

занять

ведення

способу

працівни­

на­

I(lIiBe~l(oro обласного упра8JIіин!! у справах вил.аВRIІЦТВ, ПОJlіграфії і A.I~a Арук.рНі: !УІі.е".а o"'aen. м. Бро •• р., BYJI. t<.Ї8C"K8,

стимулом

тренувань,

Фізкультурних

ших дітей. На закритті змагання була присутньою мама Ірини Наталія Олек­ сіївна, вчителька ШКОЛи

приємно було б усвідом­ лювати себе, скажімо, двохсотою ракеткою 80тисячного міста. І чи не

тенісистів,

тенісу. із

І

cx~г

пив цю пропозицію І 06\цяв підтримку. Мабуть,

спорту,

гравцІв,

прове­

Мі!іА­

фізкультури ДСТ проф­ спілок по тел.' 5-01-66.

видІв

цію по організації осо­ бистих щорічних першос­ тей міста з настільного

зростає,

гравців.

спорткомітет

попу лярних

дення в неробочий час. Ведеться класифІкація

що

всіх

кий

Свої пропозиції й уснІ. заявки для участІ в пер­ шості міста подавайте в

ків

рес,

тингу

ста. Такі турнІри виявили б сотнІ бажаючих, адже настільний теніс один із найбільш доступних І

совість,

інте­

в

міста.

сового

гласність,

і

гуртожитку.

стільного тенісу. До її надбань сЛІд віднести ма­

учНів

наша

До речі,

сті в Спартакlадl Украї­ ни з шахІв (по 4 юнаки І 2 дІвчинки). А далІ до-

ского

бах

ла

харан-

Комбінаційний

якби

тету.

ший велииий успіх наших

тер мали зустрічі Бондар-Телепнєв, Зубчівсьний - Анисимов, Ост-

roстрою.

му

райспорткомі-

голова

на першість змінює їх рейтинг. Така робота проходить

Спартакіаду вирІшила особиста партія претен­ денток Гусєва - Швед, в якІй легко гору одержа­

школярІв, а ще й відбір­ ковvй турнір для форму­ вання збірної. команди учнів Київщини для уча­

же

птахо­

І. СУШКО,

рад­

госпу «Літківський., яка випередила сильці колек­

групі

шість

Київської

пере-

груп

ли представники КиІв­ СЬКОї птахофабрики і радгоспу-комбінату «Ка­ литянський.. Приємно

ровський -

. ласті.

команда фабрики.

ня.

Трнвають стартн сlnьських спортсменів за програмою ІІІ ро­ бітничо! спартакіадн профспlnок району. Цьоro разу на старт у спорткомпnексі ДПП3 «Рудня. вн­ йшли любителі шахів і гри в настlnьний те­ ніс. В обох вндах

Торішнім

старшJffl' педагог

ту «КалитянськиЙ., ні 50-річчя СРСР і госпу «Літківський. . ру дняни і на цей рік

знав­

I(l8 футболу.

по

спортивну

нагороджений ке­ секції загально'і

В.

язки

працівників сІмей. Хочеться

томобіліст» «Ростсіль­ маш» 33:20, 35: 18. Вихованки Броварської

всіх чотирьох поєдинках впевнено перемогли наші землячки. Це підтвер­ джують результати: «Ав­ томоБІліст. «Карпа­

призами.

.

му б і ІнШим профспіл­ ковим комітетам хоча б на п'ятдесят процентІв не виконувати покладенІ на них трудящими обов'­

У спішно у цьому сезоні стартував на чемпіонаті СРСР дУб­ люючий склад жіно­ чо! гандбольно! коман­ ди «Автомобіліст». Після першого туру наші гандболісткн на­

лися з командами «Кар­ пати», «Ростсільмаш». У

(<<Мете­

ор. ), В. ШЄRеря ( «Чем­ піон.), В. Рябуха, Є. То­ лочко (<<ОЛіМП.), Ю. Вер­ бицький, О. Дамер (<<Фа­ кел.). Вони відзначені

що

мосто-

1

«ЮністьБовтрук,

Трембанчук

було

.

змагання. Організовував Іх член президії райкому профспІлки, якому дору-

можливих.

спортсмена-

спартакіади визнані А.

Фізичної

,

сво­

чили вести питання оздо: ровлення тру дящих. Чо­

Що в "АвтомобіJlіста" 3 а в тра?

Кон­

нагороди.

Наш

комунального

лицятехмонтаж.

провели

нального підприємства. Але там зуміли організу­ вати людей. А профспіл­ ка держустанов навіть провела свої відбіркові

обладнання, . фабрики «Дружба., тресту «Теп­

«Юність-

Кращими

мав

заводу

не

Іх змагань. До речі, цю роботу ведуть на гро­ мадських засадах у МЖI{, райкомІ профспілки держ­ установ, комбінаті кому­

проІгнорува­

го трикотажного об'єд­ нання, домобудівного комбінату, райкому проф­ спілки медпрацівників, міської профспілки, пра­ цівників освіти, культу­

,

роботу рівник

що

С.

На спортивному вечорі в кафе «Ровесник., ку­ дtr були запрошені юні cRортсмени підліткових

ІВ'

те,

команди,

ли цІ змагання колективи виробничо - торговельно­

настільний' теніс.

89.

міських

Але є не тІльки при­ ємні результати.. Засму­

Кодола).

спорту:

футбол,

ми

в

І тим біль­

ше прицро, що майже в половини цих організацій є Фізкультурні працівни­ ки, які не підготували

не

змаганнях.

проводилася з шести

чені

часу

(педагог­

О..

Спартакіада

кЛубів,

колективів,

цього

начальник діль­

Nq 3-

видів

тих

до

45 (7954)

«ЧемпіОн.

«Факел.

8е.

команди з 20 фізкультури.

результати

установ,

третє-спорт­

організатор ниці

взяли

високІ

загону NQ 112, пошуко­ BO-ЗЙОМQЧНОї експеДИЦll N2 60, ШБУ-50, райпо­ буткомбІнату, Київтепло­

НІ

зайняв під­

ДОКу. (директор

дратенко,

І.

Гришко).

місце

Літковий

(пе­

начальник

Г.

JWyre

lМуб

в

~jЮність-89.

І приєм­

но відзначити, що ток досить вдалий, змаганнях

сить

третє мІсця зайняли команди МЖК «МолодІж­ ний. та райкому проф­ спІлки працівників держ­ які

Ж И тт я.

торгів.,і.

Індекс

61285.

Друк офсетний. Обсяг КОВЗИИl'!

аркуш.

Тираж

І др:

15.780

примірннків.

ЗамовлеНІНЯ

N. 1350

-

#45 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you