Page 1

! ~ ··

ОРГАН

БРОВАРС~kОГО

МІСЬКОІ Газе~а внхоАи~~

І

МІС-ЬКОГО

РАЯОННОІ

*

s 17 квітн• 1937 року

'

РАД

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

КОМІТЕТУ

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

*

.Ni 4.5 (7538)

·вівторок,

І(ИІ8СЬКОІ

березня ·

22

ОБЛАСТІ

*

1988 рок.У

Ціна 3 коn.

Деремошці · Веееоюзпоrо • •

змаrанпя

СОЦІSЛІСТИЧПОГО Центральний

Номtтет

nІдприємств. органІзацІй,

КПРС,

Рада Мівістрів СРСР. Всесоюзkа Ценrрапьна · Рада Професійиh

Спіл"Qк

Центральний

1

ВЛНСМ

Всесщозиаrо

. гання·

підсумки

соціалістичного

зма-

за успішне виконання

дер.

1 со­ .· ціапьного розвитку СРСР на 1987 рІк.

господарським

органам,

краІв

ку ль турного

XXVII

ня

ластей,

що

них

з'Ізду

Пленумів

1

nартіІ

ЦН

та

автономнkх ·рес­

до­

НПРС. доби­

змагання,

звання

змаганні

за

переможця

1987

прапорамн ЦН иlстрlв СРСР.

НПРС. Ради Мl­ ВЦРПС І ЦН мІст,

МІських

та

І внеповили що трудящІ краіии зроблять новий крок по шляху соціально - економІчного проrресу, докладуть своІх сип І

у тому числі 715 Із занесенням на Всесоюзну Дошку пошани на ВДНГ СРСР.

ЦН

НПРС.

СРСР, ВЦРПС

об'єднань,

·Рада

1

знань

Нагороджено перехІдвим ЧераоВІПІ ирапо~м ЦК НПРС, Радв МІвІстріа СРСР, ВЦРПС І . ЦК ВЛНСМ Із завесеІІІІSМ на BceCOJ0311f Дошку воша­ ви ва ВДНГ СРСР BOJIЄIC'I'D

МіністрІа ВЛКСМ

rрупн

nромисло·

нобудування. яку очолює С. Нарпенко. На рахунку ІІ багато хороших.

прааорамв

ЦК КПРС, Ради М1в1етр1а СРСР. ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ колектвав: . ТРЕСТУ АВТОШЛЯХОВОГО БУДІВНИЦТВА

.конкретних

сКИІВШЛЯХБУД•, м. БРОВАРИ.

підприємств кращою виз· нано первинну органІза·

РАДГОСПУ КОГО.

сГОГОЛІВСЬКИR•

Серед

БРОВАРСЬ­

БРОВАРСЬКОГО ДОСЛІДНОГО ЗАВОДУ

ОБ­

ЛАДНАННЯ сФАКЕЛ•.

уповноважених

никtв господарств 1 орга· нtзацІА, які вхоцять до складу районного агро­

З доповіддю по першо­ му nитанню виступив

Промислового об' єднання. відбулася минулоУ субо­ ти.

На

· ній

розглЯНІfТО

·

nитання: сПро завдання колектИВів господарств об'єдианІІя по забезпе­

ченню виконання щеннп

корнстакия

ного

вІІ·

внробинчоrо

потенціалу•, а також

твемжеко

склад

за·

район·

агропромислового

об'єднання, тнмчасове по­ ложення про районне

агропромислове

Об'єднан­

ня.

~атів

.

структуру

витрати

на

І

утримакия

апарату упра в л І н н я РАПО. Відбулнея вибори

членів ради PAnO, ГОЛО·

ви ради райОІІІЮrо аrр&­ nромисловоrо об'є,ІЩ&вва,

ревtзійноt

JiOMkit

тар парторганізаЦіІ рад­ госпу сРусанівськиА•.

nідви·

ефективностІ

раАои-

пова ради РАПО А. В. Бере~овськиА. В обrово­ реннt виступили А. Т. Носенко директор радгоспу с Гоголівський•, С. Г. Малюга . - секре­

Продв­

вольчоІ · програмИ,

го-.

.

О. Г. ний

Соколов

-

економіст

сНраснпівськиА•. Лисенко

-

голов· радгоспу

В.

Ю.

головний

аг·

роном радгоспу ім. 60.річ­

чя СРСР, А. Г. Гончар­

головний Інженер · рад­ госпу сВеликоднмерс:ь­

роботІ

конференцІt

взяв участь І внетупив nерший секретар міськко­

му партtl І. С. Ру.цаа.

Звіт а JЮвфереІІЦlі бу­

де опубіJ1коваІ'D.

"'

. кі організаціІ НиІвськоІ птахофабрики (секретар Н. Нпнмеино), піДроздІлу міпіціІ (секретар Ю. Па­ щенко), учитепьс ь ко І комсомольсько! ціІ міськоІ

Погребнян). Ім присуджеиt хідні вимпе.'Іи влнсм.

єдиного підrотовцt

доnовІдачам комітетів і

партбюро необхідно вико­ ристати

основні

положен-

ня промови М. С. Горба· чова с Революційній пере-

будові ""'""" ідеологію онов· лення•. Планом підrотов·

ки до внетупу перед ~­ хачами

можуть

'і>

то

опиратися

ка

та

настро­ Ьrrepecllt

трудящиХ;

-

утверд·

.пеи•мєькоrо

воrо ~JUUO

ІІІаІ;

перші

д1ло-

po&ml. 0110118

Ін·

ших пІдnриємств І ор­ rанІзацій с:Іужби сервісу. Велику груnу передо­ виків виробництва було нагороджено

грамотами. рунками

почесни~и

цІнними та

nода­

ГJЮшовими

премІями.

На закІнчення вечора відбувся концерт худож­ ньоt самодІяльностІ.

Н.

досвід

звітів,

керівників орга.цtзацій, бриrа.Цирів;

виборtа

підприємств. маІстрІв,

міння суті дови,

cattoi

1

ГОМЕНЮК.

.

nеребу­

-~ · д~ •в6d-.

винен

·

nолІтдень

сприяти

розмови на ПленумІ, в яких ідеться про розви· , ток ініцtативи. самостіА·

осмисленню

ності. творчості людей. Адже . це найважливІше завдання перебудови. А у вирІшення Aoro, безумов­

зусилля

ціапlзм . це суспtльст· во ініціативних людей. На прикладах дtялЬностt трудових колективІв. Іх

кер1вництва, профспілкових

ту

вів них

мольських

орrаиtзацій.

Необхідно тако• з'ясува­

..

про за·

охочення ІНїцtатнви І но­ ваторства,

таланти,

~рн~атн

терпнмо

твеа .ао ~.

стави­

__... .

сутІ й зміс-

НПРС. на

Пленуму

спрямувати

членів

результатІв

реаль· праці,

ро,11

со­

ціалістичного змагання. Важливо також у ході підготовки до ХІХ Всесо­ юзноУ nартІАноУ нонфе-

рёнціІ не тільки

·

у

самоврядуван·

ня,, пІдвищеннІ

.

колекти-

досягнення

резвитку

по­

глибокому

матеріапів

ЦК

партійних. І комсо­

ти вимогу nартІ.І

реакцІІ : на nроцеси,

Єдиний

на

висновках

но. впирається все, cSO со­

·

результати дІ­ трудоаих

зуnинитися

nоложеннях

КОНКJ?ЄТ·

прнкл~н ~ізного розу.

повсякденне

иrевня

детально

мнну.лі звІти партиомів 1. партбюро по керівниЦт-

мьиостl рад колективів;

nотреб

ролі ви.. посилен-

ні приклади з життя тру­ дових колективів:

постІйне nраrнеВВJІ бу· тн в центрІ мас, у rущІ

акуІіуnJOВaJIJIJI

ICOII-

При розкритті теми вар.

ву перебудовою;

Ів.

комбінату та багатьох

.'lt4ФРР.И.ІІЩЯ rnpji;ІІЩq~

сміливий розвиток кри­ тики . І самокритики;

проблем;

господар­

ства І uобутового обслу­ говування населення був присвяченнА урочистий вечір, який вІдбувся у

ного комунального обпад~ нання. комбІнату ко· мунальних nІдприємств.

ня боАоантості первинних партійних організаЦІй.

розкриті зміст І ропь де­ мократизаціІ : як вирі·

JКИТТєвих

во-комунапьноrо

міжрайонного виробничо. ro об'єднання газового господарства. райпобут-

~~- 6~ревн'я-е~ин~Іі • \~14•· р,о.4lІfЧРІнDго

підsнщення борних · органів,

·

nере­

Професійному святу ДНю працtвинкіа житло­

урочисто

"УЧИТИСЯ ДЕМОКРА ТИЗМ У"'.

спужити

шального фактора будов«. Це · -

opra·

8la.ao11f

ВідзначиЛи

про трудовІ успІхи иолек­ тивів заводУ нестандарт­

ІІІМtаом

ICOIIICOIICI.1DtQICID[

.

кінотеатрі сПрометеА•. . З ДОПОВІді ГОЛОВИ міськвиконкому В. М. Звопя присутні дlзнапІіСЯ

пере· ЦН

8. ХіІтРИR.

аuІдуІо'ІІІІ

вІзацІІ

до якого партійних

організа­ середиьоІ

· школи ~ 9 (секретар С.

COIIOJif.

кий• та Інші. У

сек­

кращими

етапи такомс комсомольсь-

при

в а ш о І

Ризиаво

ретарем І. Матвійчук . Переможцями · огляду

поп1тдня,

ного агропромИслового об'єднання.

представ·

транспортних

Такою є тема

Перша и·онференція

.,.

справ.

ц!Ю АТП-13209, де

PAROHY.

змІцнення

(ТАРС).

вих nідприємств перше місце присуджене комсо­ мольській організаціІ за­ воДу торговельного маши­

БРОВАРСЬКОГО ОРДЕНА ДРУЖБИ НАРО· ДІВ. ЗАВОДУ ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГІІ ІМЕ­ НІ 60.РІЧЧЯ РАДЯНСЬКО~ УКРАІНИ.

дальшого

НПРС.

Серед

для

економtчноІ могутності Батькtвщинн.

:Підбито пІдсумки ог ля­ ду роботи первинних ком­ сомольських . організацій у 1987 роцІ. по виконан­ ню рішень XXVII з'Хзду

По Броварському району

НаrороАжевt ~ерехJдинмв Червовими

ЦК

цtею

тичного змагання упевненість у тому,

дослідних, nроектних та інших організацій 1 установ, міжrапузе­ вих науково-технічних комплексІв,

альні доходи.

Разом з тим багато

ряд

з

метою рух за rІдну зустрІч ХІХ ВсесоюзноУ nартІАноУ конферен­ ціІ, що. розгорнувся а краІн!. Центральний Номtтет JIOPC, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦН ВЛНСМ гаряче поздоровнпи переможців Всесоюзного соцІалІс­

сІЛьських районІв, 1575 колекти-' вІв об' єднань. підприємств, кол­ госпів 1 радгоспів, будов. науково­

розвнтку еко­

рік, перевищев-.

1988

широко використовувати

річним планом. Вnерше за багато років ; весь приріст виробництва nродукціІ забезnечено без збіль­ шення кількості працівників. зай­

номіки. Помітно зросли масштаби . ЖИтлового будівництва, збільшив­ ся обсяг послуг. які надаються населенню, підвнщились його ре­

соціального

кн на дванадцяту n'ятирІчку, ста­ бlльноІ 1 ритмічно! робоrи об'єд­ нань та пІдприємств. НеобхІдно

у

Визнані переможцями І наrо­ роджен1 перехІДними Червоними

нятих ' у галузях матеріальноУ сфери. Цілеспрямовано nроводи­ лась пtнія на посилення соціаль­

державиого

1

ня в нинІшньому роЦІ середньо­ річних теМlІіВ зростання економІ­

рік Ім не при­

мисповість нраІни вийшла на тем­ nи зростання, nередбаченІ п'яти­

ВЛНСМ

виконання

економічного

розвитку на

суджується.

нальва ' економічна реформа. Про­

спрямоваНостІ

плану

никІв Всесоюзного соЦlалlстичного

лись · дальшого підвищення ефек­ тивності суспІльного виробництва , Послідовно здійснювалась ради­

ноІ

nішноГо

що автономнІ рес­

nублІки. краІ та обпастІ ІІе за­ безпечили виконання всІх показ­

наступ­

І

керуІО­

чись рішеннями XXVII з'Ізду пар­ тіІ. червневого (1987 р.) 1 лютне­ вого ( 1988 р. ) ПленумІв ЦН 1\ПРС. зосередити зусилля учас­ ІІиків Всесоюзного соціаntстично­ го змагання ка забезпечеииJ ус~

1987

призначення.

Враховуючи.

трудЯщІ Jtparни, ~икокуюЧн рішен­

радянським.

комсомольським

пустили вІдставання у виробницт­ вІ промнсловоІ та сlльськогоспо­ дарськоУ прод.vкцlУ. введекпІ в експлуатацію об'єктів соЦІально­

...,жавнрго плану економІчного

У постанові відзначається,

доручили mrі>тІАннм, профспілковим,

публік не виконали планІв року і двох рокІв n'ятирlчнн.

Комітет

розглянули

колгос­

пІв і радгоспів, районів, мІст. об­

проана­

лізувати досягнення. але А визначити реальнІ ру­

бежІ, яких

може

досягти

той чи інший колектив. nрограму його дІй по роз· витку

демократизацtІ.

аІОАспепвю радикальної економічноt реформи.


сНОВЕ

2. сторінка. ЧОJІИ · Б хтось заnитав. мєне nриваблює в ро­ бе·, і профгрулорга, я б

.,-

~!дповіла: те, що · завжди доводиться перебувати в

самому вирі життя, разу

що­

вирішувати

nрсблеми. Інтереси члена

І

nрава

можного

трудового

ву,

разом

невдачі

нові

вtдстщовати

і

нолекти­

переживати

радіти

перемо­

гам. Профгрулоргом на молочнотоварній ферм!

зичноІ nрацІ. В кожному nриміщеннІ обладнано за­ тишнІ побутовІ кІмнати. Здається, дрІбницІ. Та як багать це значить для на­ ших жІнок. Адже тепер вони

можуть

·одягнутися,

зети. чаєм.

тут

nере­

nочитати

га­

зігрітися запашним Всі щ змlн·и пове­

ли за собою раніше

не

ІншІ: якщо

1

вистачало

ро­

надаємо

ЖИТТЯ»

широноУ

ностІ: диром

також

вирlшуВа-·

ли громадою. Посаду ке­ рівника одностайно довІ­ рили ОлександрІ Олек­ сіІвні Таран. Наш колектив не лише працьовитий, а й друж­ ний. Ми змістовно прово­ димо

дозвілля,

rO.J]Qi{nkJff11/l;~tь;[

глас­

Кому бути -брига­ на фермі це

питання

22

часто

·

За

своУми силами

червоному

3добутки

ми

куточку

організували

«вогник•,

ний

Міжнародному

чому

дню

фер­

жіно­

ОКрИ.JІЮЮТЬ М

радгоспу

2

сьЮІй»

Звичайно,

nриєм­

но лише орІєнтуватися на

є nевний

від · роботи. но,

дос­

то зараз такоУ проблеми не Існує . Виходить. все можна вирішити, nотріб­

«Гоголів­

nрацюю три роки. МенІ

ЩО ЛЮДИ,

звернутися

перш

НІЖ

до адмін1стра­

ц1У чи в профком радгос­ пу.

nриходять

радятрся.

зиції.

до.

мене,

вносять

пропо­

Ми разом

обмірко­

людей,

на

Іх

запити,

сценарій'

і

мені

допомогла доярка Т. П. Царик. У неї вдома хоро­ ша бібліотена. «Артиста­ ми• на <<вогнику• були нашІ діти-шнолярІ, 1. ма­ буть, тому свято було особливо зворушливим. Від затиШку, теплоти 1 щирості, якІ панували

по­

того вечора,

дбати npo умови Іх nрацІ 1 відпочинку. І резуль­ тат.и не забарилися. Ад­

слів,

від

сказаних

дорогих

мам

трудІвнИць.

же все це сприяло підви. ЩеННЮ ПрОдуКТИВНОС\1

добрих

на· адресу

і

нев!fомних

у

багатьох

JІовне · те

по надоях молока . Особ­ ливо відзначилися в ро­ ботІ Олена Григорівна Силко, Ольга • Іванівна

що вонИ обо­

-

в язково Саме від

вирішуються. цього залежить

Yt ІІішн!сть

профспілкаво У роботя . Був час, коли на нашій фермі нагромади­ лося багато проблем. Про них грворили .t~к про такі,

які

неможливо

виріши­

ти. · Т11 з nриходом на по­ саду директора: А. Т. Ко­ сенка відбулися великі :Jм!ни в госnодарстві. До думок

доярок

почали

приспу ха т и ся . Та к. перейшли на дворазове доїння. У трудівниць з'я­ вилося більше вільного часу. Розда чу май)t(е · ·11сІх видів кормів · проврДиМо механІзовано. На фермІ

стало менше

важкої фі-

захворіє,

помагає транспорт доnомогу

'

стягнення.

Результатам

змагання

ніколи

свердлильних

верстатів

ІменІ В. І . Леніна. Ці та деякі. моделі алмазно-роз­ точувальних верстатів за точністю 1 продуктивЩс­ тю,

ступенем

не

автома~и­

зацІї . відповідають кра­ щим світовим зразкам. Висока Ht< i-: -;, •JдРсJ,;;их

КОГО

з~юrу

в;, ;·

заНуfіОК

rа ­

устаткування

за

кордоном.

Тепер завод , Історія якого налІчує бІльш як

для

здобут­

За

нових

дарювання

на

умов

госпо­

велика

підприємствІ

ється

дальшому

ренню

увага

nриділя­ приско­

науково-технічного

прогресу. ІнтенсифІкацІї виробництва. Вnерше в країні на заводі освоєно виnуск

нової

моделі

rнучкоrо виробничого мо­ дуля для обробки корnусних

деталей ,.

значається нем

який

від­

високИм

рІв­

автоматизації,

ус­

пішно освоюється

тут ви­

устат-

1

nроек­

На знІмках : Інженер­ програміст ВІкторІя Кра­ вець' працює на автоматизованій креслярській· системі;

слюсар

дальник О. Колектив. в

слова.

Н. ПОПЛАВСЬКА, -.рофrрупорr молочио­

тоаарво1 фермИ .М.

пото­

автоматизованого

хворого.

даного

партІями

ково-конвейєрним методом.

тування. Це в п ' ят'ь разів nрискорило створення ро­ бочих J<реслень.

конати до дня відкриття ХІХ Всесоюзної партій­ ноУ конференції 1 роблять все необхідне, щоб дотримати

виготовляються

Стала до ладу система

ки додали впевненості в своІх силах. А це окри­ лює. Тваринники нашоУ ферми зобов'язалися nлан шести мІсяцІв· ви­

.

- свердлильнt

радіально

агрегати

луск верстатів кування з ЧПУ.

органіЗувати матеріаЛЬ8У

і

.Перwі труд<>вІ

nідсумк!f виконання пла­ нів 1 соцІалІстичних. зо­

нанпадаємо

ми

щр хтось

Одесь­

радіально­

Тут нам tде назустріч го­ лова nрофкому радгосnу Т. В. Решетняк. яка до­

пlдбиваємо

бов'язань, виявляємо не­ гативні фактори. якІ за­ важають нам в роботІ. Якщо колектив вважає за nотрібне·, на винних

продукція

заводу

залишаємо людину в біді.

Корнійчук, які відповід­ но довели надій . до 3506 1 3240 кілограмів на кожну фуражну корову. Вагомих трудових здо­ бутків добилися НІна Я:о­ сиnівна Кривенок, ФаУна Трохимівна Голованюк.

Щомісяця

великими

кого 1

Від

трапиться.

іОО років, є флагманрм галузі. Тут вперше у сві­

ляється

МОВИ1ИСЯ

якщо

країн

60

ті

сльози .

лав

рубіж

Як у

да.1а

·Кожен член ко.цективу у нас оточений увагою . І

тритисячний

Більш

світу. на багато машино­ будівних nідnриємств Ра­ дянського Союзу nостав­

верета r:в

працІ. У 1987 роЦІ колек­ тив ферми успішно подо­

на

власників підп\ль­

карбованцІв . На 200 кар­ бованцІв оштрафовано .

жІнок на .оЧІ наверталися

вуємо доцІльність · Ух і вже rоді nорушуємо пи~ тання у лрофкомl . Та го­

-

скла-·

зокрема.

соціаліс­

т ичне

в

змагання

цеху

плящку

тел~;~ок Світильного 1 Бе­ линої Димерки Т. В . Мо-' гильну та Н . Д. Драну , ІГ

сселях яких виявлено · відловідно 1.5 літра са­ могону та 40 літрів за­ кваски.

ня

На примусове лікуван­ від алкоголізму на­

nравлені

nою

сЦІП])усовий•

мені

ВА П~В!І П~ИВИА

залиШила. бро.варчанка Л. Я:. Тимченко. ІІ непо­ ноїло о;~.не : звІ;дни на стІн­ нах плЯJШКи з'.я;вилися .. .

засохлі черв'яки? Щоб

ГаТО

. З'ЯСУJВ8ТИ

часу

довелося. ше

це,

витрачати

Варто було

завІтати

у

ба­ не

ли­

ситроцех

міського управлІння тор­ гі!вл1. Звичайно. що цех

дуже гучна назва для примІщелнія , де встанов'

··

лено

лІнію

лярних,

розливу

особливо

<< Апельси.на•.

на • . са•

«Лимона•.

...

Отже,

поnу­

влітку,

«Мандари­

. «Дюше­

передусІм.

пасу­

дрмийна маши на . Процес миття . ТУ3' розрахований на 14 хвилин . В першій вЗJннІ

ся

у

ТhЛ~Ки

замочують-

содовому

розчин).

rеМІПера'Тура

.градІ.Ус1в. трохи під

·я·кого

Потім чистою~ гарячЬШою водою

тиском

вони

остаточ­

раніше ,

коли по­

но пром.иваmься : зазначу:

40

Одразу

суд ми.ли у машині Із за­ стосуванням

так

«йорши:ків•, він

званих

бУІВ

багато чистішим .

на­

Ця ж

машина . . хоч. 1 проду.кrrив­ нtша, на жаль, повністю гара.нтувати не

якість

миття

може.

Щоб нартипа була пое­ нішою, J:.РРОслІдКуємо пе­ дальІІІИЙ !!WІ.ЯХ вимитоІ

ПЛЯШКИ. СтрІЧК'ОВИ:М ROH• вейfіюм вона подається на дозатор сиро~. Рані­ ше ЙОГО J>ОО.І!НІВ8JІИ вруЧ·

цІя. зітхає начаJІ.Ьник цеху Пе.тро Павлови-ч Спи­ ця. Посудомийму ма­ шину вдалося придбати з числа нел~квlді·В харчо­ nрому. На жаJІ.Ь, пtдцри ­ ємства

ЛО

ВИГОТОВІЛеННЮ

-

Оце І вей механtза-

тут 1 не· · затримуються :

ламученій

ням

цехам

прому.

. систем

агро­

ха.рчопрому

та

сложивчоІ кооперацІІ . ж вІдносимося лІ.

до

Ми

торгів­

Звідки ж вони беруть­ ся? Не секрет. що пл·яш­

КУГЬС·f! щодня · мІнятися

все

оцно

на

легко .

дуКУГЬ,

в

колективі

хто

ж саме

розли­

вав . в той день наnІй сЦитрусовий• . nродовжую бесіду із начальни­

ком цех-У .в його скабіне­ тt•.

!{е

єДІtне

примІщен­

nопоїсти

s обідню

Тут же ро6л.ять

:nосидіти.

перерву.

лабора­

ботях пораються біля ящихІв з плsrшt<ами. В

лотність та насиченість газом. Ці обов'язки теж

КОЖ1Іу ВЖе НаЛИТО СИрОП . 1епер

останні

розлив води

рпераціІ ­

та насичення

ІУ газом, одночасно пляш­

ка 'занорковуєтьса метале­ вРІО пробк<ію.

Залишаєть­

ся (ЗІНову-'l'аки вручну) наІКЛеІти етикетку. Ваи­ fІ'ажник несе ящик з го­ товою nрод'УR'Цією в су­ сЩню нlмиату, та ,.. · зва­ ний сwщд.

Настав час n<Жазати. 'RОЛЄІ('І'.нву еречовнА до­ каз•. ВсІ присутнІ по

рІдинІ

зга ­

намага­

ТО!рні аналІзи на наяв­ ність сухих речовин. кис­

гумових

газом

·не­

І

чо-

фарrуха'Х та

НаJІИТїЯ

що побачиш? Це вже. ко ­

Хоч

ня. де можна

Ядемо далі. Пlід ·ногами ХJІ.юпоче вода. Дві жіяни у дозгих клейончатих

ПіСJІJІ

ли пляшка nосто'fть, tодІ І буде видно. чи є та." стороннІ домішки. чи ні.

Поки

призначен­

і

Насправді ж у ска ­

бота переважно ручна, од­

навсього ласюти. Все обладнання розподІляєть­ цІльовИІМ

ро­

води.

·иоманітна .

б€ЗаJІІКОГОЛЬНИХ .наrю'Ів, nодІбнІ нашому, всього­

пок·ладеио

цеху

на

начальника

(лаборантка.

працювала

на

яка

пlвставки,

зв.ІЛЬНИІІІаСЬ). Гартаю санІтарни1{ щу;рнал. Пісм ~!дуван- . ня працІвника·ми санепІд­ стІіащ!І ІВ ньому не раз наголошувалося

дов.ільнмt

на

ЯJКостІ

неза­

митrя

nосуду.

·Що ж змінилося? А ні­ чого. ми

Нова

машина,

вже

знаємо,

як миє

ПОСУІ!І;У.

далеко

рильнІ .

І

не

сте ­

все ж дбайлива

господин.я

ополІс·кує

по­

С'JІд, особливо після напо­ \'в сПеосі-<кола•. nива. Ті ж пляшки, що Іх збира­ КУГЬ

у

лісі,

ричках

тощо .

випад/Ку

Лу

nарку, у

елеІМ'­

кращому

цротертІ

від

пи~

Всередині Ж ...

з<JІВІНі.

.Ви•никає запитання:

закономірне а

чи

повинен

приймальник посуду звер­ тати

YJВary

на

те,

яку

са­

ме rмЯJШку йому здаmь? ПЩКоряємося ж ми ви­ могам з:давати баюш тіль­ ки чистІ. без етикето:к. З П.11JШІНаМИ, більшІсть яких

виготовл~но

Із

тем­

ного скла, СЮІаднІше . За- . сохне на дні пИ1Во - зуба­ ми не вІдг,ризеш . Звідси пті,м той злощасний оса­ ДОІК,

що

~цІв

ляJ<ає де.я:ких по­

лимонаду .

nляшки ще гірше.

ся

колективі І · контроль за ЦИМ 3Дl,йк:КК8аТИ' В8.ЖІ(О.

У СІЧНі КОЛе!М'ИВ цеху перейшов на бригадний пІідряд І госпрозрахунок.

Л РН~ f!~B~~~ бути

Робітникам стало вигідно

на

етИJ<етну

В

з

датою

бриrадl

Pfi>OfO троє. 'хоч 1 JІОJПП~

дmmo,

що

·

у

Не

ки, якІ ми приносимо на црwй.мал&ний пуннт скло­

черзІ розrJІЯДають пляш­ ку сна ов1тло•, ди.влять­

виі'от08Лення .

ну.

СИроnу

оnераціях.

ся

:J.tіІйrнім: ще дп розливу

но працювати ІІа зміні п'ІіІ'Ь чоловLк Але люди. особливо молодь. дов·rо

неповному

по-

ПЛЯ'lІ.ЮК) рІзномані11Іtих безатюгол1:1них наnоїв. безумовно. вони в силах. по· суті, rоня'Гь «BaJI~ і зац1ка11лен1 в ньому . А· те .

що

не

муються с тоти .

завжди

них

це

до адміністративної 'від­ повідальності за хуJІ!rаtі­ ство. Зокрема. жител.ю ВелиноУ Димерки А . М. Жукову визначено пока­ рання у вигляді 7 діб адмtнарешту. Жител 1 Богданівки В. І. . Рома­

не.нко та

комусь

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

"Служба

чальни•к

коресп·онденціях

них у М вого

25

І М

життя» ,

nриклади

« Но­

33

наводилися

nорушення

тиалкогольноrо

давства заводу

nід

вміще­

ан ­

законо­

nрацівник а м и nорошкової

мета­

лургії ІмеНІ 60-річчя

Ра­

дянської України.

Ян

повідомив

редакції

не

має

0,25

-

без­

r.

на­

управ­

ліІння торгlВUІІ А Горо­ ХОВСЬf(И'Й, Крім ТОГО, у цеху ні<ЯКих ПеJХпектив. Можливо, Із введенням в дію лінІІ мінеральних та солодких вод у Требухо­ ві (ІНа базі :КОЛИШНЬОГО за- . воду

заголовком.

воду Г. І. Єршов, пове­ дінну робітниці пІдnри­ ємства Н . Д . Ігнатенко, яка займалася виготов­ леІ:ням самогону. обгово­ рено на зборах трудово­ го колективу . За само­

заявляє

місЬ<Кого

,,02"

інформує"

чи­

КТУ на

а:І1еляц!JЙІно

кар­

50

-

nроцента за неstкісне ви­ готов.лення проДукції. І то при J'1МОві скарги . - У торгінспекції до нашої продущіІ не-має жодних претензій,

В. А. Фl~e!f!fO

оштраQ>ованІ на бованців кожен.

засту nник

значення . Хіба що знижу -

. ють

жителів

дотри­

головного

д·ля

шість

району О. В. Мозго­ вий та В. Ф . Куринсь­ кий з Нняжич. П . Ф . Су­ ли•ма з Пухівки та інші. 14 · мешканцІв населе­ них пунктів ·притягмутІ

.

Іlірацю.вати меншою кіль­ кістю. МІсяЧІНий nлан вНІГотОІВити 3 тисячі · дека­ літрів (тобто 60 тисяч

у

рат. На 100 карбованців кожну оштрафовано жи­

У

з-nід щойно виnитого 'на­

ма­

радгосnу

якої виявлено \35 літрів браги та самогонний аnа­

Фото І. Павленка, В . Самохоцькоrо. (ФотохронІка РАТАУ) .

2.

доїння

.<<ЗорЯ>> Н. А. К,нсляк.

В . БІрулlн . якому він

працЮє , очолює

оператора

шинноІ'о

таким

ПОРОЖНЮ

1О лІт­

НііХ гуралень.-дві тисячі

~резня.

Скласти його програму

написати

них

присвяче­

8

,

рів закваски І 5 самогон­ них апаратів. Заrальна сума штрафів. накладе­

в

святко­

вий

15

гонників видучено літрів самогону , 550

кому.

ще

по

1

лено 14 осередків само­ гоноварІння. У .· Світиль­ ному 4. Вели.кій Ди­ мерцІ. Нняжичах ло 3, Б9брику 2, ПухІвцІ й Гоголеві - по 1. У само­

від­

Переяславl-Хмельниць­ А

період Із

бере3НЯ ц. р . у населе­ них nунктах району вияв­

вали колективно 1 в істо­ ри.ко-архІтектурному музеї

в

року

1988

Служба ,,0.2•• інформує

НА ПЕРЕДОВИХ ПОЗИЦІЯХ

відуємо кlноте!lтри, сто­ личні театри, музеІ. кон­ д.ертиl зали, цирк. Побу­

бочих рук, доводилося працювати без вихІдних,

березня

nлодаво-ягідних

В.ИН) МЯ ЙОГО І ЗОВСІМ за­ !q)НЄМО . А не вистачатИме напоїв закупимо в раШпощивсnІлцІ чи в Ки­ єві . •

Отаа< просто . І я б ска­

директора

за­

гоновар~ня Н. Д . Ігна­ тенко оштрафована адf1.!.­ нІстративними · органаІ\W на 300 карбованців . Ок­ рім тоr.о. наказом ло за­ воду її позбавлено премІї за лютий· і 13-ї заробіт­

ноІ

nлати за

а чергову nеренесено

1988-й рік.

nрофвІдnустку на ·зимовий

час.

. Працівники цеху М 5, де працює М . І. Скриn­ ник, котрий відвІдав мед­ витверезник . на своіх зборах kу

засудили

nорушника

гольного

поведlи­ антиалко­

законодавства

висловили йому

1

громад­

зала, на ди,во .спо~ійно, розмірковує сьогодні ке­

ський осуд.

Критичну за­

рІ.вник. І нехай у дзВQни б'ють покуnці. Він І паль­ цем не пав<>рухне. щОб ЗМІНИТИ ЩОСЬ на. Краще

мітку

антигромадсь­

кі дії виnивохи вміщено у виnуску <<Номсомольсь­

там. де

сnраву

С8ІМОПЛИВ.

пущено

д.m<же

·-

на

зау­

ВаЖень · торгІнспекції не­ має . І доси11ь про це. .. .Відтепер. купуючи ді­ тям

.rmмон'ад.

розrля;~.а ю

я

уважно

етикетку .

Н. ·ЧЕМЕРИЧЕНRО.

про

кого ·nрожектора» й nере­ дано

по

заводському

ра­

діомовленню.·· Нак~зом по пІдприємст в у М . І. Скрипник позбавлений премії за лютий 1 13-ї

заробітної . пЛати за

1988

pl~ . Чергову профвід­ nустку йому також пере­ несено на зимовий час .


22

1988

березня

сНОВЕ

року

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ, при­ скорення, перебудова... НинІ ці поняття ввійШли в

нашІ!

життя,

ШЛЯХОМ · ОНОВЛЕННЯ

надавши

йому нового змісту і рит­ му. На сучасному етапІ в умовах науково-технічно­ го

прогресу '

немислимо

товленні

йти вперед, шляхом онов­

Всі

без творчої ініціативи й пошуку, без натхненної працІ.

глибоко

впроваджу-

ють технічнІ новинки. І в цьому набули неабиякого досвіду. Саме про нього і

розповідає

нова

зиція в павільйоиі. сМета­ лургія• ВДНГ УРСР. струють яку

свою

по·чали

про,:tукцію,

випускати

f.;r.анн!м часо:\1 , на

широко

ється

в

експонується

говорить

використову­

різних

галузях

на!Роіно~о· -~-госпо;tарства. Нruпри'К·ла;t, ті ж спечені нонс-тру•н:фйні

вироби

стос~вуються

при

за­

виго-

на

·

в два­

І

тут

тертя

стрічка ,

новий

також

джена заводі

•новинка,

.

ефект.

електредамн) .

У лені

ми

nер­

ексnозиції nредстав­ та'КОЖ ·вироби з ту­ матеріалів,

та складною

зиція не

вnрова­

на

ВДНГ

зупинІЯІ<УГься

на

·

nошук

більш

УРСР, . досяг­

у .виготовленні nрогресивноr nро­

д.V!Кції.

В.

Застосування

конфігу­

нутому . Вони nостійно на­ полегливо ведУТь творчий

на броварському порошкової мета­

доЗІВоля є

10-16

рацією постійно зроста­ ють. Тому сnеціалісти І робітни~и заводу nорош­ <Кової металу1ргії, як ·n,po це свідчить і їхня ексnо-

лургії

магнітно-

в

Потреби nромисло·востl в д·еталях з nідвище­ ними технічними вимога­

механіз-

1

сnективний матеріал, nри­ значений для ·на:Несення на поверхню . деталей ан­ тикорозІйного . або ~ІОсо­ сті.йІtого шару металу . Це

вітринах

чималий

машин

кальна. Це спечена елект­ рQДна

би. Ви.гсrrовляю:rь їх із сnе<fених матеріалів на основі чистого заліза · та залізо - фосфору. Вони необхі;tні в приладобуду­ ванІіі як магнітопроводи. Впровадження

застосо-

ву;3лах

мів. . А ось, на nерший nогоод, звичаЙІНІсіньна · стріЧІка. Проте вона у.ні­

новQї е>ксnозиції, -сn€че­ ні ма.nн!.тно - м·:я~і виро­

ос-

старший і•нженер павіль­ йо.ну Т. А. Гурова. -Во-

різних

Інший ВИ!;t продукції брО.ВЗjр'СЬІКОГО заводу, ЯКИ.Й

демон­

успішно

дротя.нимu

1

фрИІкційні вироби з .на­ .кла.ц,ками із спечених ма­ теріалИ! на осно.вІ олов'я­ нистих бронз.

залізог!J>афіту . у

nо­

механізованим

гоn.ла.вких

лего:ва.ного міддю заліза та міді, сульфІ.дованого

Іх

ра'ЗІВ

3-5 з

знач­

nрод-уктив­

,р.аз!ІВ, НіЖ 1І.рИ РУЧНОМУ наплавленні штучними

ют,ься з різних матеріа­ лів: зал13<1, залізографіту.

рази .

наплавленням

не

Стійкіеть їх вища

ність

рівняно

електродами

новій експозиції nа­ вІльйону ІІ:РедставленІ та­ кож спеченІ• антифри:кцLй­ нІ вироби, ЯІКі виготовля­

nеред

n4;\·вищити

татнуванця.

вуЮть

три

nроцес наnлавлення,

но

ненню металоріжучого ус­

За своїми якостями . спе­ чені ·констру•кційнІ вироби поступаються

виробІ.в

... У

ВИрОбами , В!іГОТОВЛЄtНИМИ традиційними методами.

експо­

Броварчани

ви­

нює МіЙ СПіВірОЗМОІВЮ!,­

нарощу-

виробництва,

наполегливо

показує

економічно

сnечених

сnрияє економії електро­ технічної сталі, зменшен­ ню трудовитрат і вивІль­

ніж при виготовленні ll!JJiяxo.м відливання, штампування або механіч­ но! обробки з прокату . Вт.рати металу при цьо­ му знижуються з 60 до 5 процентів. - Крім того, - пояс­

ного підприємства. Вони з року в "" ·рік успішно справляються з виробни­ програмою,

.як

тощо.

гідні. Затрати на Іх ви­ робництво · знаЧJНо менші,

усвlдом-

порошкової металургії імені 60-річчя Ра;и.янської України найбільшого вітчизняного спеціалІзова­

ють темпи

вони ,

м',Ю<их

машин,

приладів

црСІІИ'Іика,

tлюють працівники заводу

чою

різних

верстатів,

лення зі старим багажем,

І це

:ЖИТТЯ»

стрічки

член Спілки тів СРСР .

автома тизува.ти

На

зніМj\у:

спозиції,

БАБИЧ,

журналіс­

ся

куточок ек­

де демонструют­

унікальні

.деталІ,

ви­

ної

прогресивної

гlї на заводі металургії. Фо то

готовленІ . Іна осиовІ сучас-

те х н оJЮ·

порошкової

Я.

· Цепен д11 .

Виконком районної Ради народ­

Майстри своєї справи

них депутатів про схвапення

'

прийняв рішення ініціативи жителів Требухов• по збільшенню вродажу держ•ві лишків сІльськогоспо­ дарської продукції, одержаної в особистю(' підсобних господарст~

ІНІЦІАТИВУ; СХВАЛЕНО було закуплено 13162 тонни мо-, лака. 1968 тонн м'яса, 2286 тонн

вах.

'

Проаналізувавши боти

Рад народних

nідсум~и

·

картоnлі,

ро-

одержаних

дуктів рослиниицтва

районІ.

Пого

продукція

-

основна яйця

пле­

мІниої птиці. Ці знім ­ ки зроблені на складі .1'ІІі! 1, де група )Кіпок відбирає продукЦію за певними

ознакамн

їі

якостІ (фото -вгорі). На знімку справа робітниця яйцескладу

ЛЮдмила

Анатоліївна

Пономаренко. то

внизу

-

На ось

фо­ так,

через просвіч;ування на спеціальному nі)и ­ ладІ, проходить пере­ вІрка кожного яйця . що вІдправляється споживачевІ.

Фото М. Семинога.

них

необхІдн і с т ь

створення в країнІ достатку в продуктах харчування, жителі се­ ла Тj:>ебухова вистуnили нещодав-

про­

но з цІнним nочином. Вони зобо­ в'язалися в третьому році ХІІ

і . тваринницт­

ва , райвиконком відзначив , що найкращих резул ьтатів у заготі­ вельній кампанії досягли Гогол ів-

п 'ятирічки реал ізувати від кожної Іюрови . що є в їхній власності , no

ський, Жердівський , Літківський , Русанівсnкий, Требухівський сіль­

дарського двору nродати

2100

участі

по

викснкоі\1ів. депутатів , громадсь­ ких організацій у населення торік

та

виконком-и.

Держплемптахозавод «Рудня• господар ­ ство відоме у нашому

у

тисячІ штук яєць.

УсвІдомлюючи

депутатІв ра-

_ йону по · розширенню підсобних госnодарств громадян, збільшенню закупівлі

502

При· активній

Райвиконком, районне висловлюють щиру

кілограмів

агропромислове

виконаввt Продовольчої програми в

об'єднання

1987

участь

у

роцІ, збіль­

шення продажу тваринницької продукціі, одержаної в особистих пІдсобних господарствах, таким громадя нам:

«ЖЕРДІВСЬК~П»

Осьмак Ользі КостянтинІвнІ, молока 15.430 кілограмів .

яка nродала державі

Земляку Івану .Калістратовичу Хомичу Стеnану Михайлович у

-

9.800. 8 .600.

-

РАДГОСП •РУСАНІВСЬКИП»

Шпаку Петру ОлексіЙовичу -

·11.000. - 6.000. 5 .600.

Рябому. Петру Мусійовичу ТоnІсі ГаннІ КирилівнІ -

РАДГОСП «ЛІТКІВСЬКИП» Кириченку МиколІ Петровичу Довгодьку Миколі Павловичу Марченко ТетянІ МихайлівнІ

- 8.964. - 5 .958. - - 5. 703.

РАДГОСП •БОБРИЦЬКИП»

Сопсву ВІктору Васильовичу Комланцю Петру Аврамовичу Білогуб ЄвдокІї Марківні

8 .950. ,5.584. 5.505.

-

РАдгосп .гогошвськип. Леню ~етру Яковичу,- 8.524. Колеснику Олександру Яковичу 7 .890. Сапітону Костянтину Панасовячу 7.495.

ПЛЕМЗАВОД

«ПЛОСКІВСЬІ\ИП•

Лесику Тихону КЛимовичу -

7 .442.

Свойкіну Михайлу ФедоровИчу ~ 7 .420. МІщенку Івану Стеnановичу 5.236. РАДГОСП •ПУХІВСЬКИП• Пнндюрі Дмитру Юрійовичу 7.080 . . Михайленку Олексію Івановичу __: 6.260. Ячнику

Володимиру Семеновичу

ПЛЕМПТАХОЗАВОД

-

5.680.

«РУДНЯ•

Скоро GІn'атьку Івану Євстратовичу Бандику Олексію ЛеонІдовичу Клименку

Івану

Артемовичу

-

з

гос по·

держаtН

100 кілограмів м'яса, 10 яєЦь 3 к і лограми картоплі - з кожно­ го 0 .01 га nрисадибної · ділянки :

вдячність за активну

РАДГОСП

молока.

- 7.080. 0.424. 5.'700.

РАДГОСП ІМЕНІ КІРОUА Селюк Марії ДенисІвні 6 .260. Строю Якову Денисовичу 6.007.

Окрім

того . в систе му то рг івлі

Н<J­

дІйде 20 тонн о вочів та 10 т о нн ягід . Зі свого боку радгосп і мені 60-річчя СРСР надасть власн и­ кам nІдсобних господарств доп о­ моrу в nридбан ні _ молодняк а х у­

доби. поросят , птиці , забезпечеІ:ІНі їх

кормам и . Схваливш и

і н іціативу

ців , райвико нком

ник ів

требу хів­

зобов'язав

сіл ьського сподарсь.ки х

ке рів­

під·

приємств, гол ів викон ко мів Рад до 1 квітня ц . р. обго ворити звернення жителі в Требухова на

загальних зборах . сходах і вж ити заходів для збільшення віддач І особистих nІДсобних госп одарств .

Селику Стеnану Григоровичу

-

5.379~

РАДГОСП ІМЕНІ во:РІЧЧЯ СРСР Мельниченку Григорію Євдокимовя чу 6.570. · Мельниченку Володимиру Пантелі йовичу 4 .776 Ковбасинському Федору Михайлович у 4 .290.

РАДГОСП •ЗОРЯ• • Гл ухатюк БасилинІ Дмитр і внІ 5.912. Проценку Андрію Григоровичу · - 5.354. .КозюбІ Петру Стеnановичу 5.209. РАДГОСП «КРАСИЛІВСЬКИП» Ладану Микол і Кириловичу 5 .793. Міщенко Христині · ВласІвнІ 4 .900. Лизогубу Філону Миновичу 4.550.

РАДГОСП «АВАНГАРД• Вороній Віірварі СеменІвнІ 5.496. Розсосі Івану Олександровичу 5 .416. ШульзІ Миколі Гордійовичу 5.379.

РАДГОСП ІМЕНІ ЩОРСА Мазію Миколі Володимирович у ~. 5 .000. ПасІчкику Михайлу Іванович у 4 .837. Пеtрику Миколі Петровичу 4.577.

РАДГОСП •ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИП• Ясенку Василю Дмитровичу 5 .050. РубанцІ Григорію Федосійовичу 4 .700. Губській Галині АндрПвнl --'-: 4. 130.

РАДГОСП •ЗАПЛАВНИП• Лейку Миколі Петровичу 4. 193. Білоус Надії ВасилівнІ . - 4.031. Стурчак Євдокі У Яківні 4 .О 17. ПТАХОРАДГОСП •БОГДАНІВСЬКИП• Бобну Федоту Савовичу 3.775. Дяч енку ОлексІЮ Прохоровяч у 3 .6 50. Бобка Софії Дем'яні!JНІ 3.468.

РАДГОСП •ЗАВОРИЦЬКИП• Шаповалу КостяJІтину Івановичу 2.629. Бобошко ХристинІ Павлівні 2.384. Нлиму Миколі Іллічу 2.172. ПТАХОРАДГОСП

•СЕМИПОЛ КІВСЬКИП »

Бабко Мар!І Микитівні Гузій НІнІ Гнатівні -

- 6 .61 6. 5.9 79. Дворц~кr Петру Горді~овичу - 4 .484 .


~"1

4

----------------------------------------------------------------~~ с'Н О В Е ЖИТТЯ» 22 березня 1988 року

ст.ррІнка. С€РЕДА.

23 8І!РІЕ3НJІ

лІ.я). 4 сесІ.я. сНезпІчен­ ні полчнща•. Міжнародна панора-

ЗАГ АІІЬНОСОІО3НА ПРОГРАМА ЦУ С.ЗО

с120 х~. сСІ>nьське господарсоrво•. КівожурнІШ. r.55 сУ свІтІ тварин•. :с . ..;.5 Концерт:

1с;.:.о

за участю А. Солов'янен­

Грає В. Берзон (фортепІано). 16.10 сКаюиули, ка.нікулиІ•. 17.10 Новини. . · 17.Іо Преfі'єра док. фільму

еЛюдина 1 закон.•. СьогоАНІ у світ!. Фігурне ката.нн.я. Чем­ пІонат сві'І'у. Парне ка­ танКІІ. Довільна програ­

СьогодНІі у свІ'І'І. Концероr АЛИ дenera, тІв І гостей lV Всесоюз­

режисером

ип.

сь-

ВоДНІІІА трен­

СрібИJІІІ

~чок.

Іtрем'ера

док.

теJІ!І!-

ФіJіЬМ·КОИЦеР'І'

сМеJІО·

друвІв•. Ак'І'уапьиа Jr&ІІ&Ра, еЛІКарІ І анахарІ•. З циипу сСІІ'І")'ацІя•. Пере1(а'Іа· З. 20.00 До ·хІх Всесоюзиоr паJ)ТІйноІ коиференцІr. сЗІtІрНІІІо час•. У парт­ орга.нІsац!JІх СуМІСькоУ об­ ласоrІ. 20.45 На добранІч, 1(ІтнІ

НІІІІЧ8ИИІІ.

сЧас•.

ВечІрнІй

ЛРОГРАМА

Нав<Іапьна програма. Науково-пап. фІm.ми з цнклу сГеометріи д.пи ма­

люків•. 8.З5, 9,35 Муаика. '1. Страв!исьний. рушка•.

НІМецька

ремова та Новиии.

JJ8.00 18.15

ип. сПеоr­

мова.

10.05 'Vчним СПТУ. ЕТІНС~. 1 ЖИТТ3. Любов І .АРУжба. И.З5 kторІя. 9 м.

10.36,

JlенІнськНА план НІмецьіса

ГОЕJІРО.

мова.

рІк

2

сМісоrа І роJаІ•. Док. телефільм& сКрасиоирсьх•, сЛипец..к•.

12.05

Нов••· с Цей

ви.

21.50

св:т.. за ВредберІ та

творами Р. К. Вуnичо­

І

18.СО Новини. 18.15 Прем'єра аок. фільму еПопе ратноУ СJіави•. 18.ЗО ФУ"І'бст. Товарись­ ауС'fІрі-1. ЗбІрНJІ ГрецІt . збІрна СРСР. V перерві -19.115 ВечІрНJІ казка. 20.16 Футбол. товарнсЬка зус'rрІч ОnІмпІйськіІх вбірних команд СРСР t НДР. 2 тайм.

В

s..п.~. перераі -

ЧЕ1'8ЕР,

23

·

е.зо а. 315

В.

а

ДІІІІ

тан·ІtJІ.

ма..

21.00 21.40

ка­

;

.

:.1

16.20

кпасНИЦІІ~.

го

сно'аая жизнь• комИ'І'ета

городекого

татов

·

Дни

и

10.40

Концерт

майС'І'рів

орган &рова.рскоrо городеко­

районного

обпасти.

Советов

(На

партии

Украииьr,

нарсщиьrх

украинском

депу­

яаьuсе).

Редактор А. ВОJІОШИНІ!ІНКО. ' Газета вьrхо~т с 17 аnрели 1937 года. вьrхода: воrориик, среда. пятница, суббооrа.

.

Вроварєька

дРукарпя

сЕстафета•.

турню

-

про­

20.00 Вечірня казка :>0 .J.S Pe.к.mw а. · 20.20 Екран документально. го ФІльму.

сТравневий

ранок•. · 21.00 сЧас•. 21.40 Прожектор · перебудо­

художнього

ПР<>

сВІрmи

у

піонат Європи.

те­

зна­

nітнt,й

НЕДІЛЯ, 27 6ЕРЕ3fІЯ

1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА hРОГРАМА, ЦТ

на

студії Останкіно з дирек­ тором Інституту економІ­

проrрама

за

8.00 Новини , 8.15 РитмІчна гімнастика· 9.00 сПо Радянському Союзу•.

участ~

динок

д.п.я

21.40

перебудо-

21.50 23.20

но~

КІнопанорама. сДо і mсл.я опівночі•.

ПРОГРАМА

Народні

Новини. РИТМІчна

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Телефони:

255020,

.

Бангла­

Хвилини поезіі. На прохання гляда­ чІв. Телевізійний науко­ по-популярний . фІльм сЖиття на ЗемлІ•. (Анг-

<1-04-81; коресnондента

І

І

5-21-21.

Колектив Бров. арськоі ПМК У. коопспІлкн висловлює т. Батурову М. С. ·з приводу смероrІ

щире співчуття його матерІ

Кмівr.ька область, м. Бровари, вул.

!Київського АдРеса

обласиого

дРукарІІІ:

мІсцевого

управлІння

Київська

у

радІомовлення- 5-13-91,

справах видавництв,

область.

м.

Бровари,

вул.

КІІівt'ька,

Рози

154.

·

поліграфІУ І Київська,

Броварський районний вузол зв'язку.

.- 4-03-76; заступника редактора, вІддІлу партІйноtо ЖНТТJІ, вІдnовІдального секретаря <1-04-61; вІддІлу сІльського госnодарства 4-23-26: ВІАдІлу nромисловостІ І соціальних nитань - <1-02-92; віддІлу листів І w.r,совоІ робаrи -

редактора

мелодії

17 .ОО 17 .ОО

гtмиастика.

телефоJt

сВеселка•.

деш.

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

9.00 9.15

творчостІ

·

Пошкодження підземних кабельних ліній карається закономІ ·За дозволом на. розкопки звертайтесь в ра­ йонний вузол зв'язку по вул. Гагаріна, 20,

пІонат свІту. Жінки. Довільна програма. 15.50 сЄралаш•. 16.00 сЦе вн можете•. 16.45 МІжнародний фестив~Ь' телепрограм нароД­

ви.

перебувають

будівельних організацій, житло­

ку і радіофікації.

Союзу!•

11.00 сРанкова пошта• 11.30 Клуб мандрІвникІв 12.30 Музичний кІоск · 13.00 Сільська година. 14.00 сЗдоров'я•. 14.45 ФІгурне катання. Чем-

леопарда•,

Прожектор

Кіножурнал.

9.15. Тираж сСпортлото• · · 9.30 сБупильннк•. Радянському 10.00 сСлужу

.Слон І Пєночка•. сРаз ковбой, два ковбой•. :Ю.ОО Фігурне ката·н.н.я. Чем· пІонат свІту. ЧоловІки. ДовІльна програма. 21.00 сЧас•.

зв'язку

руд

Пере­

концертнІй

перехІд

ЗусоrрІч

І

корпус.

'\

При наявності підземних кабельних спо­ слід погодити роботи з підприємствами, що ~ксплуатують і~. за три дні до початку робіт викликати працівників кабельнЬї служ­ би і виконувати їх тільки в· його Присутнос­ ті. Пам'ятайте, що в зонах охорони кабельних ліній зв'язку забороняється проводити земля-, ні роботи механізованим способом, бо це" може призвести до пошкодження кабелю. . Дотримуйтеся вимог правил охорони ліній зв'язку та умов проведення робіт у межах охоронних зон і просік на трасах ліній зв'яз-

ви.

женерний

ліній

во-експлуатаційних контор! Пам'ятайте, що всі земляні роботи можна проводити тільки з дозволу міського (районно­ го), сільського виконкому. Перш ніж розпо­ чати їх, потрібно у виконкомах Рад народ­ них депутатів. з'ясувати, чи не проходять у місцях майбутніх робіт кабелі зв'язку і кому вони належать. ·

Фізісуль­

спороrивна

кабельних

тривалого припинення те.ц.е•

і телебачення. Крім того, це небезпечно··

КерівнИки

Образцо-

грама.

Державного духового ор­ кестру РРФСР. 18.30 РедаJІЩ!.я мІжнародного життя представ,n.яє: сО-а студІя•. 19.30 мwm.тф.Ільми творчого об'єднанн.я сЕкран•. сБу­

мІJ-

О.

«Раба коханн.я:о. Худ. фІльм Із субтитрами

кн ·АН CFICP академІком Л. АбалкІним. 17.55 сОпогад•. ~зична

Новини. В дні шкіпьннх ка­ Иікуn. Худ. телефільм еД' Артаньян 1 три муш­ нетерk•. 1 серІЯ. ·

Коммунистической

Киевской

.

9.00 0.15

Новини. Док .. фІnьм. с ... До шІстиадцити t сТаІ'_ШІ•. 18.36 Прем'єра фІnьму-кои­ церту еВеснина елегія•

17.25 1'7.30 17.50

Співає

дача 1. ::>:\.21() Новини 23.30 НастtльНий. теніс. Чем­

Чоа{;.

,перебу~о-

спі!'ІаЮ•

13.30 сУ світі тварин•. 14.30 НОВІІІНН. 14.40 НазустрІч ХІХ Всесо­ . юз!ІІй пароrконференції.

16.10

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТUЕ&АЧЕННЯ

Фільм-дІтим. сПершо-

дп.я

щоденними nовІдомленн~tми дикторІв телебаченн" І радіо•.

для життя, бо кабелі Під ВИСОКОЮ НаПJ?УГОЮ.

17 .СО

свІт і робІт­

1

ня

(НігерІя).

І6.30 \VІультфІльмн.

Пре­

ТЕЛЕГЛЯдАЧІВ У nрограмах телебаченн" можлИJІІ зміни. Стежте :аа

фонного і телеграфного зв'язку, радіомовле.и~ 1

народ­

21.50 Програма сДумка•. Ін­

тн•.

прогр&Ма.

... •.

ч~~~·

сРам!ІІЯна•.

теніс.

ДО УВАГИ

Пошкодження підземних

призводить до

16.00 НезабутнІ музичні ве­

мо­

'

Чемпіонат Єврапи. 23.30 Новини.

украІнська

УВАГ АІ КА Б ЕЛ Ь 3 В'Я 3 К УІ

сВеселка•.

кож-

16.00

Театр одиого актора. Л. ФІлатов. Сатирична казка. сПро Федота стрільци, вдатиого мо­ лодци•. читає автор. 22.45 еІнтерсиrнал•. 23.15 сПогnяд•. Ве'ІІреи Інформаційно музична

-

Суча.сний

лефІльму

21.50

ТОВІІРВСЬК&

гусеня•.

Прем'єра

ВІС.

збірна СРСР. 2 тайм. 1'1:15 Новини .• 1S:4б сПортри сучасиниа•. Прем'єра .цок. тепефІль­ мІв еГолава Євген Бу­ тенко•. сПрагноз погоди ЗaD'fP&

сЧас•. Прожектор

епосу

за

телепрограм

Т!JОРЧОСТІ

електричне

ного•.

люди­

фестн­

18.30

.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

сЦей фантастичний св\.т•. З.а оповідаІrНям Р. ВредберІ с.Про тіло

першими•

драма

ничий рух. 12.45 сдп.я всІх

Фігурне катання. Чем­ пІонат світу. ДовІльний

Чем­

&устріч. ЗбІрна І'рецІУ

на

1•2.15

Н~~:.".

ДовІ.пьна програ-

10.1$ ftoBB.JІB. 1•0.25 Фуrеол. ·

ле

неймо-

сКваг-ХІр•

м'єра мультфІльмІв сСо­ лодка планета•. сБезкрн­

танець.

Парве

,

В перервІ -: 11.00

W.415

НЮ-

КІ.иrІсеппа.

тивами

сОчевидне

Міжнародний

15.05

ОрджонікІлзе.

цювальна

пригоди

ВИ!ВЧенНJІ

С.

13.35

ва!.Іь

ІО.Сб Фестиваль Індії в СРСР. сРампІла:>. Тан­

.

nеКІСІКого

иародженн•

9ЛО ФІгурне КатанНJІ. пІоиа:r свІоrу.

про

сЛюднна•. За матерІала· ми Всесоюзноr конфе­ ренції сПроблеми комп­

сl:Ю . . . . . . . сТОВІІрJІШ В1JСУор...

рІччя

ЦТ

були

сЧас.. , Екран друзІв. сЯкщо ми знайдемо оrтне одного•. Художній фІ.пьм ЩИР). . '

2З.ОО НастІльІІнй

сСпартак•.

-

.

н.я•.

21.00 21.40

Актуальна камера. Б. Тищенко. сДвана­ дц.ять•. Прем'єра теле­ балету за однойменною поемою О. Блока. · 20.20 Вперше на екранІ УТ

СофІїв:

14.35

ЦТ

люди•.

19.00 19.30

Коломнн•

з

вірне•.

с120 хвилин•. Стаіро.внннІ романси.

сВонн

до

сПобачення

Рух без небезпеки. с/l'ОВаірНШ Серго•. Док. телефІльм Із циклу

Карнка І Вал!•. 1 І 2 се­ рії. в перервІ 16.45 Новини. · 17.55 сСалонІки - пІвнічна соrолици ГрецІt.. юнона·

ЦТ

Док. тевефШьм. До

.

6.30 8.::!15 9.00 9.30

їв)

~

АІТН · Документальні телефІп • мн сЯк слово наше від· Гукнетьси•, сЦе мои пІс·

замов­

.

кою•.

НО!

ПРОГРАМА

18.215 Грав Ю; Корчннсь. . кий (скрипка). 18.40 СьогоднІ у світІ. 10.00 ФІпософськІ бесіди.

3ArAJIWiqc:o10311A

Перебудова і право.

абонемент.

сПnдорож

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

романс•.

Чемпіонат СРСР з футболу. еДинам о• ·(Ки­

.Славне місто Новгород•.

І

тенІс.

20.00 Вечірня казка. 20.15 еДорослІ І

17.00

11.30 сЖнви, Земле!•. · 12.30 Науково-пап. фільми

Новини.

стІльний

еВи нам писали ... • Музична передача За ли­ стами телеглядачІв. 16.00 сСлава солдатська•.

ІО.Ю с3доров'я•. Ю.55 Релігія І полІтика

t:Y&OTA, 26 &ЕРЕЗНЯ

·

рис.

8D8E3Нtl

ПРОГРАМА

23.10

Ю.20 Прем'єра док. фІльму сФермерм. Ю.ЗО Новини.· 1'5.30 НОВИНІ!. 15.40 Прем'єра художнього теЛефІльму АЛИ дітей

Ho8101ir..

0.55

ний

Екран АРУЗів. сЛюд.н· на І П Ім' .я•. Художн;Ій фільм (НДР).

&ЕРЕЗНЯ

сНезвнчайнІ

Телевізійний театраль-

ви.

сСело

сМосков-

19.00 Телевізійний музичний · абонемент. еРосІйський

лення.

15.00 15.30

змаганни

новости•:

телебачення

ЧССР.

0.05

перебудо·

на

гімнасти­

газети

Футбол;· ЧемпІонат СРСР.' <динамо• (КиІв) сСпартак•. В перервІ На­ та по закінченнІ -

наукової конференції з ІсторичноГо краєзнав­ ства.

МультфІльм

приз

16.55

12.50 Новини. 13.00 сСпадщнна•. Роздуми . учасників І ВсесоюзноУ 14.00

Спортивна МІжнароднІ

ские

сХудожн.я панорама•. Скульптор М. Степанов. Музичний фІпьм. С. Я. Лемешев.

Звучить пісня.

ЦТ

на

Науково-nІзнавальнІ

програми

21.-50

cl~ ,хвкnн·н... 9.05 · ФІ4"урне катання. Чем­ пІоиа'І' свІту. ДовІпьний

21. 5О сМузвка - Д)'ІІІа '1'11011, Pocte•. 3ailmJOчdA мом­

ва•.

Грає В. Ками­

Прожектор

21.40

. ЗАГАЛІtНОСОЮЗНА

танець.

перехІд на лІтнІй

Праги.

:16.20

ка.

11.00

18.45

8.00 г,Імн.астІШа. 8.15-13.35 Програма сДум­ ка.•. 8.15 Телеогляд сПерспекти­

шов (фортепіаНІD). 21.00 сЧас•. ...

перебудо­

ПРОГРА~А

ПРОГРАМА

·

11.40

·

театру.

Міжнародний день театру. Опера В. Смета­ ни •Таємниця•. Вистава Національного театру

Кіноекран ДАІ. Пого­ да {експрес-Інформація).

сТІнІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

фа•нт.астичннй твора.ми А. та О. Лук'я­

иовського.

Джоунса.

6.ЗО

:)1.СО сЧас•.

liY

2s

небо•.

сУ світ.! тварин•. РІ'КЛm&а, І9.30 сЗустріч на афгансь­ кій землі•. Репортаж. 20.00 ВечІрн.я К813на. • 20.20 Лауреати Міжнародно­ го конкурсу Ім. П. Чай­

АРУЗІв. сПІд ХудожнІй

n•ятнмцн,

ва.

цероr ВсеросІйсь~У :ІtеКа­ .цм иароАJІОі му__.. Пе­ редача в КUецоРtІ!&&&--

Екран

ХудожнІй фІльм забутиос предн.Ів•. 23.35 Вечірній вІсник

21.50

чаос.

НОГІІІМ'Н н.ебо•. фІльм. (ЧССР). 23.05 НовиНІf.

фаІІ'І'&С'І'ІІ'ІНИЙ

Про

дІтнІ

перебудо­

ви.

рІк

2

18.25 19.25

Радивському

21.00 c'fac•. 21.40 Прожектор

Н88ЧSіН'НІІ.

лн·глІйська мова.

J.8.I5

рІк

Вечірки казка. 20.~5 сдіпя всІх І д.пи кож­ ного•. Кооперативи: .як роавиваtrиси · даnІ? 20.45 сОзеро Сарез•. Док. телефільм.

сімейного

1-1.40

добранІч.

Прожектор

дянського

14.00

. 10.55

Сатиричний об'єктИв. Актуальна камера. Телетурнір .СонячнІ кларнети•. СамодІильні художнІ\ колективи До­ нецької областІ.

На

УКРАІНСЬКОГО

кул. ХудожнІй тел·ефільм еД' Артаньян І три мушкете ри•. 3 серІя.

сце-

ЦТ

атру. Прем'єра науково­ популярного фІпьму еСтарІ майстри•. Про Іс­ торію становлення ра­

огляд.

Новини. РитмІчна гімнастика. В ДНІ ШКіпЬ'НИХ кані·

9.00 9.1.5 9.45

1•8.35 19.00 19.36

сЧас•.

ПРОГРАМА

8,~0 ііа зарядку ставай! 8.15. сМамина школа•. · 8.50 сЕруднт•. Науково-по;

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

сВесІІЯна крига нена­ дійна•. Погода (ексщ:!ес·

20.45 21.00 21.40

сТеатраль-

жизнь•.

ПРОГРАМА

інформація).

рік

1

.

журналу

ная

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

10,55 Російська ·мова. 11 .Зо Клуб мандрІвникІв. .,.. 12,30 Наука: теорія, експе• · рнмент, практика. · • 13.00 МІжнародний день те-

сЧас•.

гією

.

вісник.

пул.ярнІ фІльми. сПортрети•. сПострІп на ~орній річцІ•. Остан­ нІ днІ О. Пушкіна.

МІжнародний день те­ атру. Зустріч з редколе­

2З.15 Новини. 23.30 Футбольний

Ве'ІірнІй

9.50

виступи.

21.00 21.40

Укра­

на

с.Клим

Фігурне катання. ЧемnІонат світу. Показові

. 18.30

нової. ш.оо новини.

Союзу!•. сВаш вихІд. ароrистеІ•. РІІІrмІчна гімнастика.

ИМІЧа<НІІІІ.

пснхоnогІи

сСлужу

ЗакруткІн•.

сЦей світ•. За Порджес.а

музеїв

шлях

ну.

тезrефІльм.

13.30

19.15 10.30 2<J:OO

рік

1

Р.

сВІталій

сЛІд ногам-. ХудожнІй фІльм. 1З.215 Новини.

ІЗ.ОО с:Цей фантасоrичний свІт•. За твор!ІІМИ І. Єф­

4

И.ІО

12.10·

Прем'єра док. фільму сЕстафеоrа поколІнь•. 12.30 Грає КВІН'І'ет духових 1НІС'11}>ументІв .Серенада•. 13.00 Нов~и.

Цt

торський

дітЯМ. сЯК­ ЛопотухІну•.

навчанн.я.

сСкарби

телефільму

19:15

'їнн•. М. ФІголь. сЗустрІч у ГаличІ•. 17.00 сСуботні зустрІчі:>. Ак­

мова.

Док.

12.1Q

Г.іІІН8С'І'ВІС8.

12.415 12 .:іО

2

І6.45

0.35 АІнглійська _навчаи.н.я. І0.05 Фіn.ьм що вірити 2 серІя.

навчаиия.

11 ЗАГАJІІtНОСОІОЗНА

11.05

фІпьм.

сту1(ІІІ·

мова.

11.40

хлібо·

(СК!рИІІКа). . • сЛ\{;ова снмфош.я•. Науково - популярний

діт.ям. сяк­ ЛопотухІну•.

жИттЯ•. Іспанська

аtс-

Завтра МІжнарод­ ний день театру. М. Го­ сРевізор•. Вистава Жmомирськог.о музично­ дРам.атнчн.ого театру. В перервІ 14.45 Новини. 16.05 сГрані пІзнання•. Софія Київська. .

,

Самгін•.

гnль.

8.36

серія. Прем'єра док. теле· фІ.пьму сП1сКІІ на все

ник.

0.05

Фільм вІрити

вечІРІ

нього

13.40

8.00 Гімнастика. 8.15 Грає М. БеtверхнІй

1 ll.IO

Вистава. У пе­

2З.О5

з дн.я Горько-

го. Про прем'єру чотир­ ·надцятисерійного худож­

центри.

23.00 ЛІ'JРнчнІ мелоДІї. 11 зАгАnьносоІ4знА ПРОГРАМА Ц'r ·

Тара·

Н81УJ(ово-поп. фІ.пьм. 9.35 Іспанська мова. 1 рІк що

тепера.дІопе-

робеІ• 22.50 Новини.

3Аr.АІІІtИОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ

10.05

еДабрий

21.50

в

8.00 ·ГJмнвстнка. 8.20 Hapo,q&l мепо1(Іt. 8.36 еЛісова бувальщина•.

до .120-рІ'АА: а ·дни народжевна М: Горького.

8. 00 ts.N)

ви.

с.Гарт•. новини.

дІІ

-

МолодІжна

21.50 23.20 11

19.00 19.35

сНа АнІ•.

.

ви.

театр.

ререІ

учиів­

камера.

О.

камера.

сТемп•.

· 20.45 На добраніч, ~ІтиІ 211.00 сЧас•. 21.40 Прожектор nеребудо­

w.щt!OtdДI на запитакня гпидачів .СуботнІх · зустрІчей•. 20.45 На дОбранІч, діти! 21.00 сЧас•. 21.40 Прожектор nеребудо-

фІm.му сПрар-•. СтtдІи сУкртмефіІrьм•. 17.25 О. Левада. сДорс»киі монологи.. ЛІтер8ІJ'УРИНЙ

:IJl.OO 21.50

сАІІтограф•.

Актуальна

сНо­

20.30 Реклама.

насnІви.

.АктуQльиа

На шляхах республІ­ ки. Погода на вихідні (ексnрес - ІнформацІя}. 12.45 сД'Оброг.о вам здоро. в'я•. ПрофІпактика за­ хворювань зубІв у дІ­ тей. 13.10 сАтеїстнчнІ дІало.ги•. ЮОО-літт.я введення хри­ сти.яІJСтва на РусІ І за­ рубіжні клерика.JіьнІ

рек.лик з проблем науко­ во-технічного щ'огресу.

20.315

1ti.30 HOBifiiH.

18.30

1-9.00 19.35

неqа...

спороr.

17.()0

Про

12.40

СІмфероrtольське

~АІВТомеридіаm-. Музичний фІлЬм вІ зустрічі•.

школа.

саіІоврІІ,ЦуВання:

шкопі. 18.30 НароднІ

ІІ.Сб НОІІИНИ. І6.40

математична

17.35 cBapia&r'•. 19.00 10.30

Культу­

1\'.ятирІч-

18.00 18.30

Що таке ДИференцІальні рІВRЯНИИ .. Переде.ча 1.

; . ( ...;..:

6

-

ко

І

сІ!:кого.

Колосо­

Ю.40 , Сріб&ий яавнrочок. 17 .ОО Республіканська фізи­

сСело І люди.. Ю.Іб Док. фільм сСорок перша нормальна•. · 10~ ШнІпьивй екран. ФІ­ зика.

С.

СьоГоДКІ у світІ. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&А'ІЕННtІ 16.30 Новини.

НовІІВІІ. 9.Ю О. СкрибІи. Коицероr д.пи фороrеmано з оркест­

слово•.

щкфІІИо - взутт·є•е об'єд­ нання Ім. Ф. Дзержнн­

23.30

9.00

9.40

ка•.

ВRМ.

ПРОТРАМА YKPAlНCWCOI'O TEIIUAЧDIHII

ром.

Перебудо­

Зус>tрІч у концертнІй студіr Останкіно З кіно­

св-ІтІ.

студІІІ

еКолектив

дРУжби •.

Новосибірський камерний хор. 11.05 В дні шкІльних кані­ кул. Художній телефільм еД' АІртаньлн І три муш­ кетери•. 2 серія.

ра української мови.

21.50

зачекаємо•. ~

сЖнве

.JO

17.30

ви.

ТранспицІЯ з КремлІвсь­ КОІ'О Палацу з·rздІв. 21.00 сЧас•. 21.50 Вперше на ехраиІ ЦТ. Худ. фІ.пьм сЗ ювілеєм

9.45 сНа хвилі

12.40 !іовинн. 16.30 НОВН'НИ. 40 СрІбНJИІЙ дзвІночок.

ма.

21.00 сЧас•. 21.40 Прожектор

ного з'ІздУ колгосnникІв.

у

ІІ.ІО МолодІжна сГарт•.

ка.

с!іаказ•.

СьогодцІ

стецтв.

18.-55 19.25 19.45

18.10 18.30

23.20

До 120-рІччя наролженн.я М.

Музична

програма.

22.50 11

том•.

19.05

.

новини.

сЧае•. • 21.4р сВІдеомлнн•.

ма.

18.4~ Прем'єра мультфІльму сЯкби .я був моУм та­

t .Зб

1:...45

Уелефі.nьм сАртисr•, На АобранІч, лІти!

20.45 21.00

18.00

книж••овоJ тopriВJJI."

·154.

·

&орис:Івни.

Друк

Індекс 612S5. офсетний.

друкований

15.660

аркуш.

Обсяr

примІрникІв.

Замовлення

1

Тираж

NO 1600.

#45 1988