Page 1

О р Г А .Н 6 Р О В А Р С Ь К О ГО М І С Ь КО ГО І( О М І Т ЕТ V МІС.ЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОД .ННХ

* N! 45 (7126) *

Газета виходить з 17 квітня 1931 року

К О М V Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т І І V К РА І Н ·И, ДЕПVТАТІВ І(ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

* Ціва З коn.

Середа, 19 березня 19'86 року

У тепличних господарствах району

КУРСОМ ПРИСКОРЕННІ з'Ізд

XXVII

КПРС вІдповів ва кор1ВВ1 питаввя,

поставлевl життям перед

партією. Затверджено П

стратеrt'ІІІІІЙ курс прнскореввя соціально-еконо­ мІчвого розвитку краІви .

...-Як зазначалося у ПопітВЧВій доповІдІ ЦК КПРС,

прнскоревия

бпжЧRХ

кmоч до всІх ваших проблем: вай­

-

перспектввввх, ековомtчввх

1

1

соціальввх,

попітвчввх і І,цеолоrtчввх, ввутрІmвІх І зов.Ш.mв:Іх.

А воно, прнскореввя, можJІВВЄ сьогодВі тІльки за рахунок ІвтенснфІкацlІ ва осиові вауково-техвtчио­ го проrресу, структурноУ перебудови економіки, вв-

корнставвя ефективних форм управлtввя, оргавІза­ ції І етаму то вання праці.

Будь-яку сьогодвt,

справу

вирішують mодв. Саме тому

як нІкоJІН, партІя надає веJІНКого звачев-

~-· ня актнвІзацІІ mодського фактора, заRJІНКав кожвого працінивка трудитися ва кожвому робочому мІс­

ці 1вtцІатнвво, творчо, з поввою вІддачею, сповна використовувати всІ резерви. А Іх у кожвому ви­ робничому колективІ чимало. Ось

вови:

поспідовве

посвлевия

режиму

еконо­

мІї одвоrо з вайважJІВВІШВХ факторів Івтевсв­ фlкацlІ виробництва, попіпшеввя викорвставвя ввробни'ІВХ основних фовдІв, повне зававтажеввя по­ тужностей І устаткуваввя. Партія заRJІНКає забез­ печувати всемірне првскореввя вауково-техвtчиого . прогресу, повсюдно застосовувати йоrо результати. ПІдвятв

якість

всієІ

роботи

має

широке

розпо­

всюджеввя передового досвІду, а також соцІапіс­ твчве змагаввя, яке в веJІНКвм джерелом творчості

·t

Чоловіча ланка тепJmчввкtв, оргавІзована у миву­ лому роЦІ в радгоспі-комбІватІ сТепJІR'ІІІІІЙ•, довела, що має право ва ісвуваввя. Робітвики П вВЙІWІR в число переможців змагаввя. У внвІmвьому сезоні вони теж ударно трудяться ва вврощуванВі orlpкlв. Пepml

Зобов' изання

перевиконаємо

ТеnличницІ н а ш о І бригади з кінця лютого здап державІ 9 .5 тонни

роботою справилися ро­ бІтницІ Н. М. Лучко. Н. П. Нишенко. О. В . Єр­

nетрушки

висаджуємо на nостійне місце розсаду огІркІв ви· соноврожайних с о р т І в

моленко.

Врожай

огірків

п'vчнемо збирати

16~ 17

квітня.

Вирощуємо у теnлицях

•Естафета•. сМарафон•. сЛегенда• та Інших . Од­

також

помідори

ними з найnерших із цією

«Білий

налив• та «Іскра •.

З часом їх розсадУ буде

.

На звІмку: ланковий М. П. БаrJІВК (в цевrрі) Із чле­

нами свого колективу.

Фото М. Семввога. висаджено

у

відкритий

це дІйсво

так.

НапрВКJІад,

у соцІапістВ'ІВому

· Під силу

і;роварщввв. Вови пІ,цтрвмВJІВ tвІціатнву робІтвикtв заводу пластмас, радгоспу сПлоскІвського• та мос­ тозаrову .Ni 112 виконати плавв двох місяців поточиого року до дня вІдкриття форуму комувІс­

тІв у МосквІ 1 дотрвмап свого слова. Доброю тра­ дицІєю ст8JІИ урочистІ поздоровлеввя перемо)Jtців трудового супериицтва

ва

заводах:

пороПІКовоІ ме-

талургії ІменІ 60-рlччя Радявсько1 УкраІви, атомІ­ вІєвих будІвельних ковстр)1Сцій, пластмас, фабрицІ верхнього

дитячого

трикотажу.

Суворо дотримуються режиму економі! в цеху товарІв вародиого спожіІваввя заводу пороПІКовоІ

металурrІІ lмевІ 60-рlччя РадявськоІ УкраІвв. З початку року тут заощаджено свровввв, матеріапів та еверrоресурсІв ва 4 тисячІ 400 карбовавцІв. Хороша виробнича, техволоrtчиа та трудова днс­ циппіва сприяли значиому підввщеввю продуктвв­ вості праЦІ 1 зниженню собівартості продукціІ.

ІстВВВRми господарями в І робітвики формуваль­ ного цеху .N9 1 заоодобудІвного комбІнату. Вови працюютІ6 із звачвнм внпереджеввям графіка: про внковаввя двомісячвоІ ввробввчоІ програми фор­ мувальвикв рапортували ще 15 лютого. На Ь: ра­ хунку понад ПJІВИ 2000 кубі'ІВИХ метріа абірвого залВобетову.

З великою зацlкавлевtстю вввчають мa'leptamr з'Ізду КПРС у внробІІІІ'ІВХ колективах мІста та району. Вови вВКJІНКають нове ТРУ,дове пІдвесев­

XXVII

Чимало

сБроваригаз•.

яка

розта­

шовувалася у двох

кімна·

тах. виросла у велиний ко­ лектив, що нараховує 312 чоловІк: Значно збільши­ лися за цей час І обсяги реалізації газу. Так , на кінець п'ятирічки було реалізовано 4060 тонн зрідженого І 450 мільйо­

нів

кубічних

родного

експериментальвого

маmввобуду-

. вания

ІменІ XXVI з'ізду КПРС, ЛlткtвськоІ фабрв­ кв художвtх виробів . Три підприємства ве викова­ JІВ завдання із реапізацІі з урахувІіВJІЯ~ поставок. З усього видно, тут повільно перебудовують свою роботу.

Виступаючи ва XXVII з'Ізді КПРС Із закmо'ІВВМ словом, М. С. Горбачов зазва'ІВВ, що вайваЖJІВВl­

-

перетворити еверrІю

задумІв у евер­

rІю конкретних дій. Від спів перейти до діла. Перебудовувати всю роботу. І яквайmввдЦІе. Від цього залежить успіх. Ось відповІ,цальвt завдавня для кожвого ввробВВ'Іого колективу, кожвого кому­ Юста.

nри­

газу.

nостІйно

ведеться робота по nідви­ щенню ефективностІ ви­

робництва І його

Бригада

зобов'язалася

зібрати з кожного квад­ ратного метра 12 кІлогра­ мІв огІркІв ,· 11 кІлограмІв помідорів. Колектив nраг­ не свої соцІалІстичнІ зобо­ в'язання значно перевнко­ нати

сортів

.

брвrадир

К. ЖИЦЬКА, ТЄПJІН'ІВОГО

господарства

радrоспу

сВЄJІВКодимерськвЬ.

під плівкою 'Учора личного

трудlвющl

теn­

господарства

рад­

госпу ІменІ Щорса nоча­ ли збирати перший уро­ жай сапату. Цю вітамінну культуру

вирощено

помідорами . вдається

технІч·

20

плани

казників.

За цей період у нас сформувався хороший nра­ цьовитий колектив , ко­ жен член якого вболІває за кінцевий результат ро­

боти.

ПомІтно зміцнилася

виробнича і трудова дис­ ципліна. Це сприяло тому, що робітники управління газового

рік ли

господарства то·

неодноразово переможцями

ви­

робництво чотири види нового оСіладнання. Це да­ по змогу

достроково,

ще

виходи­ у

соціа­

лістичному змаганнІ серед комунальних служб міста, а

також

серед

виробничого с Київоблгаз• .

Зараз

ми

визначено

у

та

n'ятирічки з основних nо­

грами , реалІзація яких до­ впровадити

року

колективів

об'єднання

уважно ви­

матеріали

XXVII

з'Ізду КПРС. 'У них чітно завдання

людського фактора.

краще

як

Приємно вІдзначити. що всІ робітники управлІння працюють . добросовІсно, сумлінно. Особливо хо· четься сказати про май­ стрІв своєї справи слюса­ ря аварійно-диспетчерсь­

кої служби Б. Я. ВІрозу· ба. слюсарів внутрІшньо­ бу ди нкового газового об­ ладнання Л . А. Марченка.

С. О. Іваненка, водія М. Д. Какуна та Інших . Саме з такими робІтника­

мн нам лІд силу будь-як! складнІ завдання.

В. ГОРОХІВСЬКИR,

дванадцяту п'ятирІчну. На

допоможе

активІзацІя

голова

тарній nлощІ

норисну

на

тригек­

квіт­

15-20

ня.

ставитиметься

до своїх обов'язків. Твор­ чо . з бажанням викону­ ватиме їх. чи за nринциnом «аби як•. ·

на

з'ІздІ Сіуло зазначено: ус­ пішно виконати намічене

залежить від того ,

людина

викорис­

І

теплиць.

розпочнеться

ДІйсно. успіх будь-якоІ

справи

між

Таннм чином

Помідори сорту «'Укра­ Унець• нині цвітуть І за­ в'язуються. Збір nлодІв

завда нп я

жовтня минулого року,

виконати

вчаємо

зволила

площу

СК.113ДПІ

ного рівня. 3 цією метою розроблено конкретнІ nро­

Огірки з площі тара

з

8-1 О

збирати

квітня. Вони по­

чинають

нвІтнутн.

для їх

гек­

3,2

планується

тому

залилення в теп­

лицІ нещодавцо доставле­ но бджІл. МІж огІрками теж

росте салат,

а

ще

цибуля.

-

Г. Т. Глинсьна. К. М. Петренко. М. Ф. Борисен­ ко, Г. Д. Максименко І багато Інших трудівниць

1

дружного

працьоонтого

колективу

прагнуть

році

тепличниць

1

в

стартовому

новоІ п'ятирічки

радувати мІсто плановим

1 село

по­ над­

урожаєм.

П. МАЛЯРЕНКО,

комітету проф­

спІJІкв мІжрайовиоrо ви­

вачальввк тea.1111'1Roro rоспод_!Рства радrосау

газового

ІІІеві Щорса.

робничого

управJІІВВЯ

rосподарства.

У НІШІІІ АРУЗІВ НО 3/ІІІІННЮ-ВІОІІDВІІІІ

nромвелових ПІд·

торговельного

метрів

нолективІ

Але не всіх ще торквувся цей час аеJІИКВХ пере­

привмста за два місяцІ поточиоrо року, з . планом з основвих техвtко-ековомІчввх пока3ВВКІв не спра­ внпся колективи деревообробиого комбlвату, заво­

змін

тоІ n'ятирічки у мІжра­ йонному виробничому уn­ равлінні газового госnо­ дарства. · колишня контора

творень.

Як свІдчать підсумки роботи

добрих

сталося за роки одинадця­

вя, змушують мисJІНти, жити, працювати по-новому.

тепер

Жнива

грунт.

товувати тепло

змагавнt за rtдну зустріч XXVII з'Ізду КПРС взЯJІН участь сотвt трудових колективів, цехів 1 брвrад

ше

тонну сапату.

.

живачам.

активностІ мас.

І

ду

1

Зараз. згІдно Із графіком,

десятки тови овочево1 продукціі вже вІдправлевІ спо-

Відзнака

Твердий

аа працю

характер

'Указом ховної

Президії

Ради

досягнуті

Вер­

РРФСР за

трудові успіхи

трактористу

·радгоспу

·

машинlс т у

сФряновський•

Щолковського

району

Дмитру Івановвчу ТЮРІ·

НУ присвоєно звання .заслужеJDІЙ

механІзатор

сільського

РРФСР• •

r6сподарства

.

Токар

-

професІя

А ось

на

Можливо ,

вІд

цього

ля токарних верстатІв лю­

на тІльки сильним І впер­ тим . Особливо на верста­ тах ДИЛ-300, на яких і nрацює Васн:1ь · Куnрієн­

ко. Де'!'З.і'll ТуТ ВИТОчуЮТЬ такі, що під пІднlм.атн.

силу

двом

вже

на

шість

років. Це ж nрекрасно

-

вІдчувати свою владУ над непокірним

металом.

Поважають

довго не затримуються бl·

ди, що робота ця пІдвлад­

Олек­

трудиться

цІй дІльниці

насосному заводІ дефіцит­

на.

Василь

сандрович

твердим

ришІ по прийняли

·цеху. його

з

това­

Недавно в

ряди

КПРС, а незабаром nІсля цього

ком

обрали

секретаря

nарторганlзацtr.

-

не nІдведе.

ВІдмІнних

застуnни-

nеховоІ Знають

ІtИробННЧНХ

nоказників

добиваються

nряднльницІ

Моиінського

камвольного номбінату.

ці днІ

хлопця

характером

Квартал - позаду

90

В

чоловік успішно

закінчили завдання Пер­ шого кварталу новоУ n'я­ тирІчки.

Серед . тих, . хто ознаме­ нував з'ї:щ тру-довими да­ рунками, nрядильниці Т. М. КоняІUКІна, А. С;

Моліна,

r.

І. ЖиГ.'ІОВа.

(З мІськоІ газети •За комму8113м•. м. , Щолково Московсько! областt),


*

z стор.

сНО8Е

19 березня 1986 року

ПУСКОВІ ЗДАВАТИ В СТРОК

Донецька область. Прискорити прокладання пlв·

вt'ІІІІІХ нафтогазових трас допомагають будівельни­

ЧАС ВЕ ЖJ(В Цими днями

державна

комісія прийматиме в екс­

плуатацію нове приміщен­ ня

міського відділу внут­

рішніх справ, що по вули­ ці Кірова.. Ця триповер­ хова новобудова споруд­

жувалася

колективом бу­

дівельно:Монтажного

равління

М

уп­

тресту

35

сБроварипромжитлобуд•·

Пройшло вже достатньо часу з того дня, коли в 1984 році було розпочато закладання фундамента.

Але об'єкт в заплановані строки не зданий. Незва· жаючи на зусилля, які принладала комплексна госпрозрахункова комсо­

мольсько-молодіжна брига­

д~ м.

М.

Роговця,. план

.будівельно-монтажних

оо-

• біт виконано не було. Це 1 не дивно - на кінець четвертого кварталу ми­ ну л ого року у колективу

БМУ-34 було

пускових

11

об'єктів. Доводилося зні~ мати людей на інші, біЛЬш важливі

будови.

Справа

ускладнювалася

тим, що

1

сходові марші, деякі буд­ матеріали надходили сюди Із запізненням .

Підводили і суміжники . Субпідрядники з Київсь­ кого

будівельного

Ng 521

ління

покрівельників

управ­

затягли про­

адресу Ямбурзькоrо родовища відnравлево мІль­ Аонау тонну труб, захищених антикорозІйвим по­ криттям.

УспІхові харцизьких

п'ять

БаГато

ліціІ

збільшують виробнвцтво продукціі. Колектив заво· ду вирІmвв до відкриття

бити ще

.

На звtмку: дlльввця обробки труб трубоелектро­ зварювального цеху; контролери ВТК Т. О. Ткачен­

працівників мі­

зразки

ко І М. М. Червобай перевІрJПОть якість труб з ан­ тикорозійним покриттям.

трудилися

Фото І. Бруя.

внсокопродун­

(Фотохроніка РАТАУ).

тивної праці. Допомагали .вони і в оформленні на· бінетів та норидорів, чер· воного

кутна.

Зараз всі кабінети уком­

плектовані

меблями, сві­

тильникамн. то лаком.

Паркет вкри· Нормально

фуниціонує

опалення, во­

допостачання, телефоні­ зація. Змонтовано 1 під· ключєно два пу ль ти управ­

ління зв'язну.

Здавалося б, можна бу·

ло і

переходити в

приміщення.

нове

Але й досі

не введено в дію транс· форматорну підстанціЮ і не відрегульовано внут­ рішнє та зовнішнє освіт­ лення . Хочеться нагадати працівникам Ки'івського БУ-528. що час не жде ..

ним

·

сБроваримеблі•

Ре.цакцІА

одержаn'!

nмст

війни О. о.

Кпе­

.нв.аnJда

чизниної

· аеnикоr

ВІт­

щ-ка. те, що nочни/4

Він скаржитІоСІІ на давно шукас поси­ ящик, в жодно­

має,

а

в

же

рідко

му

ane

вІдАіnенні зв'язку іх

не­

бувают ..

АУ:

веnьнкк•

магазині

вони І

В

НВДОСТ~ТНІИ

кіпькост:І.

Як

повідомив

ник

«&УАІ·

страхової

Броварського

началь·

дільниці

районного

вузла зв' язку В. С. Луць­ ко,

посилочні

ходять

ящики

сюди

над·

нерегулярно

з Броварського деревооб­ робного комбінату. Троє· щинського лозодеревкомбі·

нату та Семиполківського лісгосnу.

Так, в 1985 році з Бро­ варського райвузла зв'яз· ку відправлено 62982 по·

А.

С.

В ній. зонрема, гово· риться, що планом вироб­ ництва по Броварському ДОКу nередбачено виготов· пяти щороку 11 тисяч штук посилочних

· ящиків.

вихо·

дячи з балансу ділових відходів фанери та ДВП. За два місяці цього ро­ ку 'іх виготовлено 2 тися­

чі nри nлані

тисячі.

1,82

Але обласна контора «Укрторrбудматер і а л и•. якій колектив nовинен по· ставпяти весь річний ви­ nуск nосилочних ящиків, nовністю не вибирає nро­ дукцію. В зв'язку з цим

на складі є

ще

580

не­

реалізованих ящиків. Збільшити випуск nо­ снлочннх ящиків у зв' яз­ ку з відсутністю відходів фанери 1 ДВП та з ура­

по­

хуванням складностей, що

11157.

В січні цього року їх про­

nов'язані з 'іх реалізацією. Броварський ДОК не мо­

дано

же.

силки.

а

си.1очних

реалізовано

ящиків

820.

. АКСИМОВІ м

не спа· лось. Сам собі не ві­

рив. що він разом а Яо·

може.

жуть.

мене

Малий, дорога

3

НавІщо мати

не

ска· далека.

моро~•.

І дитяча душа JІася журою.

оrорта·

сЯ так давно мріяв nобувати на Черне'lій

ro-

pilt-.

nеред МІ1нС1ІМОВІІМ1t очима nостав брат Іван. що сlІдів біля гр:;би і чи·

тав «Иобзе.ря•. tуrотн'Гь ьогонь, 1 вtдсвІ'l' nаДає на ttoгo е>блlІчч.Іt, lla він на, обмережані дивовижнhмИ sаморсьІ<Имн

квітами.

що

І)оGмалював мороа. А Dtн,

Максим, горнучись до братt~., яk .до батька, вслухавсь у йОгО некваrі• JІИве 'ІИтаfіНЯ, у hо~'Я" ю еJІова Tt\t;>llca.

«lie

РІосиn

може

ДМеРЖАв

lieдttpмa

бутu, щоб

ВячеслйвОвнч сDОГО

. він

нІ!

слОвА.

приятелю·

в~в 13 таткомІ Тат~tо лю-

·СПОРУдЖВННІО КОМПЛВКсу?" ПІд таким 3агоnовком 31 r>РУднR 1985 року у •Новому житті• надруковано матерІ­ аn про незадовІnьне будrв­ ництво трестом с&роварм­ сіnьбуд- комппемсу по від­ го,qівпі веnикої рогатоі ху­

доои

в

радгоспі

імені

КірОо'

ва.

Крім

згаданого

тресту,

відnовідального за затягу­ вання робіт, до цього при­

четнІ nочасти субпідряд­ ники . Із сnеціалізованої nересувної -механізованої

колони м 523 1 спмктресту •КиївсІльспец­

503

буд• цій.

та

Інших

Начальник

організа­

сnеціалізо-

ваної механізованої коло­ ни М 503 В. Д. Кравчук відnовІв редакції: «Згідно з договором, укладеним Із генпlдряд·

такі: відсутність будівель­ ної готовності, яку забезпечити ПМК-9

мала трес­ «Броварисlльбуд•; не­

ту

допоставка

ком

генпідрядни­

залізобетонних

кі­

.чець 1 труб;

зосереджен­

ня основних

матеріальних

Новобудови здоров'я Шаартуз (}{урган-Тюбннська область). Багатоуро­ фlльна nоліклініка відкрилася в цьому цілинному се­ лищі.

на

При своєчасній nідго­ товці гзнnідрядником фронту робіт, вирІшенні замовником (радгосnом імені Кірова) усіх nостав­ лених

нами

СПМК-503

питань

забезпечить

цього року виконання сан­

технічних робіт 1 введен­ ня в експлуатацію об' єкта в установленІ строки.

чотириповерховому

корnусі,

розрахованому

відвідувань за день, розмістилися

сnецІал!зо·

вані набlнети, дитяча консультація, віддlленшІ швид­ кої допомоги. Це nерша новобудова медичвоl'О комп­ лексу на тернторії ·Веиrкентської допини.

Дім-дошкільнятам ЧорткІв Терноnільсько:( області.

«Золотий І<лючик•

-

так назвали но.вий д.итячнй комбінат, спорудже· ний на кошти від комунІстичних суботників у Чорт­

кові на ТерноnільщинІ. У д'Воповерховому будинку обладнано · зручні спалІ..ні, спортивний 1 музичнИй зали, кІмнати для ігор і навчальних занять. Цього року такі дошкІльні заклади вІдІ<РИються .в Крем1НJІ.1, П1Діво.1очиську, Гусятині, а також в обласному цен'r~ рі .

Для меморіалу Перемоги

і людських ресурсів управ­ ління на nускових будовах

(даний об'єкт намічалося здати у 1986 роцІ).

В

600

Житомир. РіІдкісної краси полІські декоративнІ rю~ роди буде використан~ nрн сnорудженнІ меморіалу Перемога на Поклонній горі в Москві. 3 нар'єрів ви­ робничого об'єднання «Житомирнерудпром~ НА адресу важливої будови вІДправлено nерші вагони nлит а червоного 1 сірого граніту. За крес.1еннями москов­ ськ:tх

зодчих

тут

цього

року

вигото.влять

десяrь

ти­

сяч квадра'l·них метрів різних виробів і б.'Інзько двох ти­ сяч кубометрів гранітних блокІІВ. використано

для

постамент1·в

Ці

nJ.д

матерtаJJи буде

скульптури,

оnо­

рядження залІв, благоустрою території меморІалу. (ТАРС-РАТАУ) .

днянародження

ПЕРША ПОЇЗДКА МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

ці вирушить у Канів ва могилу Шевченка. сА,

..що перешкоджає

ДЛЯ РАДЯНСЬКОІ ЛЮДИНИ

~~~~~~~~~===~~=====до

сипом Вячеславовпчем І його друзями завтра вран·

візьмуть.

тисячі карбованцІВ. Освоїли ж лише 20 про­ центів цієї суми 13 ти­ сяч карбованців. Причини

виробничого об'єднання

ДЖумв.

організа­

67,9

директора Бро­

варського меблевого

«Бровари­

наша

ція мала торік викон~тн на об'єкті обсяг будівель· но-монтажних робіт на

Редакція одержала та­ кож відповідь від гене­

рального

трестом

сільбуд•.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ведення каналізаційної та

від

з'ізду КПРС ввро­

XXVII

тисяч тони труб з антикорозІйвим по-

200

криттям.

спецмашин.

на суботниках і показува­ ли

великою мірою

ми Інституту електрозварювания Імевt Є. О. Пато­ ва АН УРСР. Завд.ІІІСи цьому у виробнвцтво впро­ ваджено багато прогресвввих технологій, .ІІІСі значно

І. Д. Жу­

ударно

металургІв

сприяв союз з ваукою І, насамперед, з спецІаліста·

равльова із СБМУ -6 трес­ ту. Вони не дуже якісно зробили покрівлю гаража

народногосподар­

ські

кам трудіввИКи Харцизького трубвого заводу. Вови достро.ково вІдвантажили споживачам додатково до плаву 32 тисячІ тони труб великого дІаметра; ва

опалювальноі мережі, до останнього дня зволікали укомплектацію сантехніч­ ними приладами, а робіт· ники БУ-58 не закінчили будівництво під'їзних шляхів . Майже останньою пішла з об'єкта бригада

на

ЖИТТЯ:.

бив

гарних,

оправедл.ивих

людей•. за

стіною

сам

злякав­

Серце

«Мабуть,

nочали

зби­

ратися•.

У вtкllo заглядали cтpookl зорі, ~t.sepllt статі дерев неначе

rono•.

r~зу­

вапн ~а ю.оrо: «А -rебе не

візьмуть! А тебе не в1зь·

муть!•.

no

ШИбkах:

тьох-тьохІ С~рцю ще жа· nібнlше tтІіло. У Mat<cit· з'явилися

JІІОДИ.

-

Хай

TUxiwel

ХЛОП·

'іНна ще nоспнть. Упако­ вуйте валізи. Напійте ко­ llей. До СХОДу СОНЦЯ МИ повинні бути у селі Пo­ чyfutax.

Максим

nІДнявся

nотихесеllьку

1

rостро nрислу·

хався· у застінну розмову.

І );>АП'r()М !.А сАДу СОЛО· ударив

ти

сЛьози

на

очах.

-Ні І рцuуче tназіів сам собі. ~ Я:осиn Вяче• сл3вовнч lle таkІІЙ. Вш візьме менQ в собою! lЗіGьмеІ•. НезчуВСЯ, 1Ht khмовив Ці слова голосно na всю

Здогаnався,

рив

с-ам

Щ()

то

FІосип

гово­

Вячесла­

іЮВkЧ. Хоtілося нрикhу'ГИ

«УраІ•. Не збагнув, коли буди• нок

заметуШився.

молодь.

що

Вся

гостюв~.ла

Юрkевkчtв, булй

в

нА ію­

гах. лашту·вали вози, нла· ли вІ!.лl~и. кі!Мнки, відра 'Г~ барнла з водою.

Ну. Mlikclfмe Заліз·

-

няче, збирайся до снідан­ ну

і

нивши

дверІ.

в дорогу.

-

прочи·

Flocиn

Вя­

ласкаво

по­

на з П пропознцtєю.

-

батьківськи nромовив до хлоnця. Там у перед­ поної д.1я тебе стоять но­

Залl::шяк не nови­ ьен залишати своІх nо­ братимІв, тим паче. в та­ !\Ий рішучий час ~находи­

ві

тись

чеслаьович

За стіною nочали ходи­

no'lyлнcst

кроЮІ.

тьохнуло у МаІ<СИМІl.

ма

Аж

ся Іх.

nрнтишен1

вейkО

кімнату.

черевІШи.

Не

забудь

взути

Максим, як

не ле­

1

в .жіночому товари­ .:твІ, і nо-змовницьки нtдморгну.в до noдpyr

жав.

старший

Бігцем одяг сорочечку І<оротеньн1 u:танці до м­

Богдан, що разом з усіма

лlн 1 :tіджачІ<а, взув нові черевьки І, вхоnивши

бр<тика, р'я.

вибІг

на

Ось і ватаг

-

nод::1-

-

Ман­

сим ЗалІзнянІ Пор~ й ви­ рушати,

-

хтось

із

ту nодорожан кинув,

дів!!lи

-

весе.10го Ватаг

нашому

JІfіrя

.no

Невича

лась

стояла

гур. угле·

хJІЬпчину.

їхатиме

візку.

-

на

зверну­

мол_о)tі дочІ<а Юр.

-- НінІl 1 nодвви · на

подругу,

nоруч,

-

що

Віру

Шпилевич, чи згодна

во-

Мансимів

лаштувався

у

брат

nс•дорож.

Від }Jli<И }{plfB'!iiOШ з:шахло вільгІстю. В гу­ щині

саду

не

вгавав

со­

,,овей. На душі у Макси­ ма nісля смер-rі батька вперше було так гарно 1 І>адlсно. Во:?и рушили з подвІ­ Р я. Вранlшня зоря яск· раво сяяла на небозводі. вслухалася у срібні nере­ ляви жайв::>ронковнх дзві­ ночі\ів над nолями. Ro1i1

не уповільнюві'\ли біг. йосип ВячеславО!!.ИЧ дає хnопцевІ віжки. "Максим

аж проя<:нів на обЛИ'ІЧІ. Він ватаг. Він -"'Мак· сим За.ІІlзняІ<! ВІдважний лицар!

фантазує

-

хло·

nець.

На сходt рожевІ хмар· ки сnовістили, що ось-ось вигляне сонце. Дорога в'юннлась у до!ІННу по·

nід гайком. Долиною сну­ мвсь напівщ:озорий СИ· ній

туJ,tанець,

невеличке

онутуючн

озерце

і

роз·

ложисrі в•~рбн .

Богдан завів nісню «Та туман яром-.... ПИ.'ІН

Dpaz

лась.

її.

і

ВсІ ntдхо­

раннова

ожила.

Назус·rріч

йшло рожев.~ обіЦяло бути

тиша

заворуши­

п1сн1 ви· сонце, Щ<.' жарному

дню.

Макси.м JtyЯ(e нош• співІ!.в ~'і рат.

любив. ~огдаи

но ха вся_ у nіснях. Сщвав гарно. Максни стиха ПО· Ч8В J собі ntд(:пІвувати.


«НОВЕ

резервом збільшення виробни­ цтва овочів і nокращення

ГРЕЧКА НА ПІДРЯДІ У народі кажуть: «Гре­ ша

-

каша

... •.

Справді,

гречка.

мати

всім

Та

примхлива: поля,

вийшла

дуже

вже

попередника,

до

Особливу

стро­

Через те такі високІ у нас вимоги до якості праці землеробів, го­ ворить головний агроном колгоспу імені Свердлова І. Ф. Артюхов. Ця ви­

-

крити

сокі врожаї. Минулого року, наприклад, ми зі­ брали по 26 центнерів з

гектара,

одер­

жавши з кожноrо майже по 1200 карбованців чис­ того прибутку. Звичайно, в

цьому

чимала

у

«уникають:.>

заслуга

кінцевих ре-

стимулює

пошук

шля­

У колгоспі круп'яними займається ланка Івана Михайловича Осики. Од­ ночасно цей колектив ви­ рощує і цукрові буряки. Це не випадково. Адже за

цими

культура­

ми проводиться в рІзні аг­ ротехнічні строки, що дає змогу ефективніше вико­

Важливо ми

що.

при

ЗгІдно

чергування

цьому зІ

коло

гречаного

клину,

безпечуючи рослин. Отак, вуючи

є

Кращі

використання

за­

заnилення використо­

nередову

рокий набір дозволяє ви­ брати серед овочевих культур найпридатнішl з них для бажаного строку вирощування.

Серед сортів

ранньостиглих

капусти

основним

є Димерська-7. Він висо­ коврожайний, не дуже в~­ багливий до вологи. з доб­ рими

ми.

смаковими

Але

якостя­

nеріод

достиган­

ня і надходження nродук­

ції розтягнутий. За nер­ ші два збори сорт віддає 10-25 процентів загаль­ ного

врожаю.

Сорт Червнева достигає на 5-7 днів раніше 1

дружніше Димерської-7, але постуnається врожай­ ністю. Продукцію ранніх сортів збирають у червні -лиnні. При наявності насіння можна висівати і сорт· Дитмаршер Фрюер, який відзначається друж­ ною віддачею раннього врожаю.

Із середньостиглих сор­ тів заслуговує на увагу Слава-1305, який дає про­ дукцію доброї якості в

кінці лиnня та у серnні. У груnі середньоnізніх сортів слід відзначити сорт Столична селекції нашої станції. Він уро­ жайний, один із кращих для квашення і викори­ стання у свіжому вигляді восени та в nершій nоло­ вині зими, з підвищеною стійкістю до судинного• бакrеріозу. Серед пізньостиглих сортів основним є Харків­ ська зимова. Достигає він на 8-15 днів nізніше, ніж

«Амагер-611•. перевищує його за врожайністю на 10-16 процентів, стійкі­ ший до судинного бакте­ рІозу. Відзначається висо­ кою щільністю, транспор­ табельністю і · лежкістю головок.

Сорт Амагер-611 ду­ же вимогливий до родючос­ ті і вологості грунту, зни­ жує вихід товарних го­ ловок у посушливі роки. Уражується судинним бактеріозом. Тому не слід

цей

сорт

щоб

висівати

період

рано,

достигання

приnадав на вересень. Го­ ловки щільні, але з гір­ ким

присмаком,

ятливих

у

умовах

несnри­

тріска­

ються.

Для виготовлення смач­ них вітамінних салатів во­ сени 1 взимку використо­ вують

сорти

вої каnусти

червоноголо­

Гако і Міх­

невська. Як 1 пlзньостиг­ лу білоголову каnусту їх

внеівають наnрикінці квіт­ ня.

Одну з найцінніших діє­ тичних ку ль тур цвітну каnусту

-

можна одержу­

вати з весни до nізньої осені, висіваючи її періо­ дично

з

квітня

І{ращими

капусти

до

лиnня.

сортами цвітної

є

Мовlр-74

Гарантія.

та

Заслуговують

на увагу такі види, як кольрабі, броколі (різно­ вид цвітної каnусти), са­

войська.

брюссельська.

Перша на сороковий­ л' ятдесятий день після са-

Харківська

сівозміні найкращий nопе-

механізованого придатні серед·

ни,

ньостиглі

сорти

що

допомагають

орга­

нізму людини проонстояти хворобі віку атероскле­ розу;

третя

-

nридатна

для виготовлення

смачних

супів, салатів та голубців; четверта має дрібні голов­ ки,

які

для

використовують

пригоtування

бага­

тьох дієтичних страв.

Для одержання ранньої nродукції помІдорів кра­ ще

використовувати

сорти

Світанок, БіЛий наливРанок, Іскринка. Ранньостиглий сорт Сві-

241,

танок

характеризується

високим

урожаєм,

його

дружною

віддачею на по­

чатку плодоношення. якість

плодів

Але

посередня.

Ранок, Білий налив-241високопродуктивні ранньо-

стиглі

сорти з

смаковими

добрими

якостями

пло­

дів. Ранньостиглий сорт Іскринка має еливовидні крупні плоди добрих сма­ кових якостей. Із середньоранніх сор­ тів Заказний-280 має ели­ вовидні плоди із серед­ ньою масою nонад 50 гра­ мів, внеоних смаконих та технологічних якостей. Ви· користовується

сервованому вигляді.

у

та

закон­

свіжому

черrа

ти шматок індички, ЯRа стала самволом блаrопо.пуччя

лишаються

20

-

тями.

ряд

на

ТАРС-РАТАУ).

з обіДу палити,

молодим

на

були

придо­

зу!Пинити­

ся у затІнках дерев, біля стеnових нрнничон. Від· nочиваючи, t:ІдобlДували, пили

степсву

а

лунах

коней. ли

у

студеницю,

nіДnасували

ПІД вечір

вируша­

Сид!.в Максим nоруч з

нt

Вя'іеславови­

розг.'Іядав

краєвиди,

наьнолиш­

вслухався

в

пташині сnіви-nересвнсти. А nилюка котиласр за возами довгими сірнми

хмарами. не

А

зринала

nодорожамам

про Івана Франка, з яким був особисто знайо.мий, npo nеребування у його госnодІ в селі Нривому, Лесі Унраїнии. Максим слухав жаДібно. Кожне слово ховав у глибину душі.

nуть.

йосипом чем.

Франка,

1

змушені

на

Шев'Іенка,

нестерпно

і

хлібах,

стало

ва

Лесі Унраїнни. Юркевич розказував

травах

рожяіх

в

червоному

ку­

учасники

готуючи

реnер­

народною

над

усІм

кимсь

як

заведе­

на nісня, то хтось розnо­ 'Іинав декламувати вІрші.

Декламував не раз

1

Юр­

Малому Максимові хо­ тілося ще більше дізна­ тись

про

мужню

цю

і

>юетесу,

та

Ijt:'

-

Думаю,

зустріч

Із

нею

тиші

роїлася думна:

ело-

смів

1

що

наша

не

остан­

У

Максимовій

головІ ­

отоді він

ран­

порівняно круnні плоди, дУЖе високу врожайність. Вимогливий до удобрення і зрошення, середньоран­ ній.

Иращими

сортами сто­

лових коренеплодів є морква Вітамінна-6, Шан­ тене сквирська, Шантене-

2461, Артек, буряки Бор~ до-237, Носівська плеска­ та (а для ранніх посівів - Раннє диво). старший науковий спів~

За думами-мріями, за nіснями , nерепочинками­ нічліжнами незчулися, як

nробl!'ла дорогі\. Раnтом у надвечірньо­

Му сонцІ пока:~ався сивий Дніпро, що ген nокривав­ ся імлою у зеленій доли­ ні, снільюІ сЯгали очі.

Всі

завмерли.

дан

nеред

лястим nром

тут

Бог­

відкритим

І

хви­

небокраєм

1

Дні­

засnlва·в:

Реве та сто1·не ДRІар ШІ!рокий ... Нон!,

наче

зупинилися:

ми,

ЧИ ЇМ,

змовилися,

чи

ЯН

від

1

уто­

ЛЮДЯМ,

хотілося nодивитися на цю величну картину, чи від того, · що Богдан завів nІсню... Стояли .kOHi, а мандрівники. nісню,

nідхоnивши

переІJJІітали

П

з

рожевим

nромінням

сон­

У містечко в'їхали,

но­

ли сині сутінки спускали­ ся із пагорбlв у долину , а рожевий вІдсвіт ще .'Іе­ жав на будиночках, са­

дах. Синьо виблискував Дніпро. А коли nіД'їхали ближче, то nобачили в червоному

віДсвітІ

Кобзаревого

та дерева. що оточували його.

вели­

хреста

вlHOЧJSOM

Зуrтнилися · біля гус­ того саду з яблунь, груш, вишень,

з

якого

вигляда­

ла довга, чисто побілена хата із дахом, nокритим цавнім темносірим очере­ том. Поодалlк від куща налини

та

мальв

стояла

нриниця із зеленими цям­ ринами. nорослими мохом.

По

стежин1

nриїжджим nростертими

Не хотілося

ми

т~орчими

хів

у

праці.

парторганізації

радгосп

імені ~Докучаєва

частіше.

~

Г.

директор

назустріч

елішив з

роз­

руками

гос-

хати

Іван

Ядлов­

до

господи.

У

хаті

Максим

не

міг

СУБАЧ,

школи,

турн УРСР.

які

ський, доглядач могили Тараса 1 гарний nриятель Юрневи'Іа, усіх запросив

Секретар госnодар­

імені присутніх сердечно подякувала за концерт 1 заnросила приїздити в

слухачі

nодар

з

ства Л. М . Чернишова від

жевий

творами,

nланами

тваринниками, побажали їм щастя, здоров'я, усnі­

З насолодою знайомилися з

закінчувати

концерт. 1 почали сnівати всі разом слухачі 1 артисти. Поділилися свої­

заслу­

працівник куль­

яку багато чувано ним. Вранlшньою свіжістю віяло від Дніпра. Пахло

м'ятою.

ця.

ного

виконувалнея на скриnці, гітарі, баяні, акордеоні .

класичні твори.

ШЕВЧЕНКА

неодмінно зустрінеться з нею. .s:За цей час я напи­ шу віршів і nонажу їй:.-.

роз­

ня. Говорила, ще завітає при нагоді до нас, у Ири­ ве. закінчував з на­ дІєю своЮ розповідь Юр­ кевич .

жагучІ

але

жlнку­

r.

питувати .

кевич. Тоді nритрямува­ ли коней, і по степовій лунали

хвору,

сніливу

для

ніх строків сівби. Має не­ погані засолювальні якос­ ті. Гібрид Ювілей-1 має

музикою

т. р u ль с ького======================

А яk сонце випило ро­ си

з

звучали

НА МОГИЛУ Т.

рекомендувати

трансnортабельний,

концерту,

На знімку: черrа за добродійним. обІдом.

м.

лістю, високою врожайніс­ тю. Характерна особли­ вість сорту холодостій­ кість, тому його можна

якос­

туар для такої щироІ пуб­ ліки. Так, в програмі по­

теле­

компанія Ев-Бі-Сі.

(Фотохронlна

типу Харківський, який відзначається скоростиг­

робітник КнївськоІ ово­

Хвилюються

мільйонів аме­

констатує

даношення розтягнутий. У останні роки використову­ ється сорт Інтенсивного·

чево-картопляноІ досл.tд­ ноІ станцІІ.

засолювальними

толюдно

один одиому щас­

rолодІІJDtв•,

Ніжинсь­ його пло­

ми

точку тваринників, коли приїжджають з концертом nедагоги нашої школи.

ливоrо Дня подющ не слід забувати, що в сьоrодвіш­ риканців

лювання та нонсервацН, є

середньопізнW кий-12. Період

у тваринників

і надій. Однак далеко не у кожноrо в можливість від­

ній Америці з усіма П багатствамн

Основним сортом оrір­ ків, придатним для засо­

гостях

одержати порцію доб­

•Бажаючи

технологічних

якостей.

О. ЖУК,

Завжди радісно і бага­

дати даиниу траднціІ.

високих

середньовро­

ва таріJЩі кожноrо американця в цей дРнь має лежа­

щоб

обіду . .Зrідно з

Новинка,

жайний сорт 'із відмінни­

область.

збирається

1

Придністров ' я та Салют. Плоди у них сливовидні,

Донецький-3/2-1 штамбовий

баrатовіковою традицією.

безробітних і бездомних, родІйвоrо

Дому,

цуt<ру

Для збирання

техноло­

ВАШlНІ"rОН. Щороку в День DОДЯRИ в Лафайєт­ що навроти БiJioro

баrатС>

еС• більше, нІж у лимо· ні; друга містить речови­

Уже nротягом декlль­ нох років єДІJає міцна дружба педагогічний ко­ лектИв Броварськоr му­ зичної шноли .N2 3 1 тва­ ринників радrоспу імені Докучаєва.

парку,

містить кислот.

Л. ЗАМЯТІН, кор. РАТАУ.

у

ОВОЧІВ

діння розсади дає продук­ цію, яка мІстить вітаміну

гречки чималі прибутки.

1

З стор.

сорти

гію і прийоми праці, одер­ жують у колгоспі від

схема­

культур

тем­

йони-причеnи весь сезон цвіrіння «курсували• нав­

ристовувати людей і тех­ ніку. Гречку сіють в гос­ nодарствІ широкорядним способом, щоб проводити розпушування міжрядь тими ж . агрегатами. які застосовуються · на буря­ ковому полі. ось

високих

суховіїв nід час та зерноутворен­

1

Але якими б умілими, працьавитими не були лю­ ди ланки, без бджіл їм на гречаному полі не обі­ йтись. У Шевченківсько­ му районі діє ,nерше в Харківській області між­ госnодарське бджільниць­ ке об'єднання. На дого­ вірних засадах воно виді­ ляє колгоспам бджолосі­ м'ї. Цим 1 скористува­ лась ланка І. М. Осики, орендувавши у об'єднання двісті вуликів. Нриті nе­ ресувні бджолині павіль­

хів зниження собівартостІ продукції, підвищення якості роботи ...

догляд

очистити

ня.

зультатах, як відомо, доб­ ре

вологу,

nератур цвітіння

спеціалізованої госпрозра­ хункової ланки. Заінтере­ сованість

меха­

nоля від бур'янів і ство­ рити nухкий, вирівняний грунт. Землероби на практиці переконалися, що найбільш ефективним є якомога ранній посів круn'яних. У даному разі значно краще зберігають­ сл весняні запаси вологи в грунті, рослини гречки

могливість і допомагає стабіЛЬІю вирощувати ви­

гречки

увагу

нізатори придІляють вес­ няному 1 передnосівному обробітку грунту. Намага­ ються в кращі строки за­

ків посіву.

якості

*

року

1986

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

для сівби районованих сортів та гібридів. Іх ши­

редник круп' лних цук­ рові буряки. Урожайність гречки після них у 2-3 рази вища, ніж, скажІмо; nісля пшениці 'чи ячменю.

на­

вимоглива

їх

березня

19

В АЖЛИВИМ

ЯКІСТЬ ТВОЄJ ПРАЦІ

чана

ЖИТТЯ»

зелом.

Перші

промінцt видзвонювали дзвінко росами. В гущі ярів витьохкували соло­ в'І. Подорожани разом з Ядловським Ішли вулич· нами містечка до Кобза­ ревої

могили.

Хоч був ранній ранок, а там

вже

юрмилися

люди .

ма ставала барвистою, як

Максим з хвилюван­ ням пІдійшов до могили і схилив шанобливо голо­ ву. Стояли у мовчанні. Ножен Думав про вели· кого сина УнраІни ... «Дарма, що завтра за­ пишимо Канів 1 виїдемо на Золотоношу. Я до те­ бе, Великий Кобзарю, клявся своїм серцем Максим перед могилою,

веселка,

-

надивитися

во-чарівне

на

те

гаптування, що

звисало 13 стін, на столі, лавах,

Рушники,

-

одне

ніше.

казко­

килими, одного

лежало ліжку.

рядна

дивовиж­

І як;то можна таку

казку створити! Все так тривожило Максимову душу. що са­

nтахом

легкокрилим

·

летіла у

ще не

бачений дивосвіт.

Вранці nриготував

Ядловсьний гарячий сні­

данок. Пригощав вІд Ду­ ші. А Максимові невтер­ nець. Він снідав nocnl,

хом. Швидше б вируши­ ти до ЧернечоІ гори, про

ще nриїДу не разІ .. >.

У своїм дитячім люванні Максимові лося,

став тим

1

що

перед

хви­ зда­

ним

no·

живий з променис· nоглядом Нобзар

віДчув

на

дотик його ні.

своєму чолі

гарячої

доло ­

АнатолІй ЛУЦЕНКО.


*

стор.

4

·19

березня

року

1986

«НОВЕ

ЖИТТЯ•

=============Шк І ль нЕ

ж и т тЯ==~====~~~===

РОСТЕМО IHTEPHAQIOHAJIICTIMИ Багато років працює в міській середній школі N<:> 1 клуб Інтернаціональ­ ної дружби «Факел ми­ РУ•.

яким

керує

вчитель­

І(а іноземної мови Тетяна Павлівна Ностяна . Робота клубу в цьому році про­ ходить

піД

девІзом:

«Юність землі ше ря;циІ•. УчнІ

міцні­ школи

взяли участь в операЦії <<Номпаньєро•. яку прово­ дила «Пионерская прав­ да•. ПІонери працювали на радгоспному полі в фонд дитячого будинку, який буде побудовано в Манагуа, столиці Нікара­

гуа. На шкІльному ярмар­ ку солідарностІ було ви­ ручено 207 карбованців. Всі гроші перераховані в Радянський фонд миру. Ми також сподіваємось, що

наші підписи

жуть

звільнити

культету Укра'інськоІ сільськогосподарської ака­ демії . Інтербригада була представлена

нікансько'і республіки.

За

українським

до­

ки .

боту клубу став вечір Ін­ тернаціональної дружби. До нас в гості приїхали студенти

ного

nідсумки

дмціі

&атІ>Ківщкна

сМоІІ

з'їзду

n'ІІтого

етаnу

СРСР•,

І

wкоnІІ­

Всесоюзної

nрисвІІч~оі-

енсnе­

XXVII

КПРС.

Актовий зал ИалиН1ВсЬ­ коХ серЕЩньоr шкопн зі­ брав представників кра­ щих експедиційних заго­ нів шкіл Броварщини по напрямах експедицп. Під­ сумки роботи районного штабу експедиції підбила завідуюча райвно Н. А . Ничиnорук. Вона відзна­ чила, що цей етаn зали­ шив особливий слід. 27 загонів червоних слідоnи­ тів провели велику пошу­ кову роботу в експедиції

еЛітопис Великої Вітчиз­ няної війни•. Так, юні туристи Боб­ рицької

середньої

здійснили ти по рейду гону

бу «Пошук•

конференц111· nІонерІе

·

школи

похід в Нарnа­

місцях - героїчного партизанського за­ Ковпака. Туристи

Шевченківської

та

Ння­

жицької подорожували по

фа-

цікавістю вислухали роз­ повідь представника клу­

експедицІі рІв nІдСімпа

ветеринарного

ди ветеранів 2-ї Повітря­ ної армії. З особливою

Підбито підсумки Турмстс~око-крас:sнавча

інтернаЦіональ­

домого

солдата,

поховано­

го в селі.

З новими повідомлен­ нями з Історії с. Рудні

завжди

з тобою" Таку назву мав пІтератур­ но-тематичний

вечір,

nрм­

свІІчений XXVII з'1:аду КІІРЄ, що недавно відбУВСІІ У мk~о­ кому

nрофееІкно-технічному

учмпмщі

заводу

Геннадій Степанович прос­ то 1 ДОХІДЛИВО роЗПОВіВ про роботу з'їзду, саій за­ вод та його продукцію , відПовів на численні зали· тання учніа. ·

to

'І'атев.

н

район.ноrо

та ні­

народним

таниом (Аргентіна та Да­ пило Мартінес) .

нях місцевого радгосnу спорудили на території се­

ла пам'ятник загиблим односельчанам. Однією з них була відома ланкова. стахановна Євдокія Без­ смертна.

Продовжує вести ку

пошукову

вели­

роботу

му­

зей бойової слави Требу­ хівської школи, за що на­ городжений грамотою ра-

к~

Туристи

П. директор рвствчвоі

Шевченків­

БАНБАРЗА, райониоі ту­ ставцІІ ва

rромадськвх

засадах.

стверджуємо у

пра­

Особливо дією

був

продавці

цікавою

ло­

ярмарои. Юні

із

задоволенням

ці, щоб жить Вітчизні і цвісти• nеред nрисутніми

виконували свої обов'язин.

виступили

А покупці з таким же за­

члени

гуртка

•Літератор•.

доволенням

На закінчення вечора завідуюча місьиою бібліо­ текою С. Коростова зро­ била бібліографічний

ні

огляд «Образ комуніста в радянській

літературі•. вчитель.

Відзначилися шестикласники ХВИІІІОІОЧ410

nодісю

ни став

в жwrтІ

І

81ЖІІИВОЮ

наwоі

нраі­

XXVII 3'і:ад Комуні·

стичноJ nартії Рад~~нс~оноrо Сою3у. Цій даті копектив ПоrреСіівсІ>Кої середнІtОі wкопм

nрмсмтив

куnували

сувеніри,

шиванки,

а

серветии , також

Навіть найменші

nерерахував Ців . А року

учні

хували

36

школи

1ОО

. на.родньzх

депу­

:tнн _~ЬІЖJАІ': вторНИІК, ~реда, ПЮ'НІЩа, єуСІбота~

початку nерера­

иарбованців.

А. КАЦАН,

еМи :а.а М"Р•·

Советов

карбован­

всього з

чммапо

~Ві3ОМ

шес­

-

тирічки представили на ньому роботи, виготов­ лені своїми руками. Вони виручили за них 9 кар­ бованців, які nерерахува­ ля у Фонд миру. Найбіль­ ше відзначився піонерсь­ кий загін 6 класу, який

ааціі · школи.

nід

печиво

і пироги . У ярмарку взя­

застуПRВК

ІІРМа'РОК

ви­

ли участь всі учні школи .

цtкавих ааходів: вмстуnи агітбригади, мітмнr, wкln.,._

НИЙ ·

різ­

секретари

комсомопьськоі ·

АДРЕСА РЕДАКЦН:

оргавl­

Фото О. Мироненка.

ту•.

Зі словами

подяки ви­

ступив студент з Афгані­ стану Мухамед Ісмаїл . Він

запропонував і надапроводити подібні зу­ стрічі, що зміцнюють ін­ тернаціональну дружбу. Адже дружба між народа­

. лі

-

запорука

миру

керівник

школи

Р.

тернаціональної дружби «Фанел миру>> Вікторія Тесленко, Ольга Мутило. Анжела Юрченко, Анже­ ла Попович. Ігор Шкуро­ падський , Ірина Горбач та Ірина Монятовська.

Н. ЛИСЕНКО,

..

президент

клубу

lвтер­

ваціонаJІЬRоі дружби •Факел миру•.

ШАНОВНІ КРОЛИКОВОДНІ

У міській восьмирічній школі N<:> 4 ста:ю тради ­ цією кожну знаменну по ·

старого ринну. (вулиця Фрунзе,

дІю

ся виставка-nродаж племінних иролІв для роз­

в

житті

народу ми

радянського

зустрічати

добри­

На го

початку

рону

29-30 березня 1986 року на територlІ 2) nроводІіть­

ведення

їх в ІндивІдуальних піДсобних госпо­

дарствах .

ділами .

навчально·

піонерська

дру­

Тут буде продаватися танож спеціальна лі­ тература

сітки .

по

нролівництву,

металеві

клітин,

номбіновані корми.

Запрошуємо

відвідати цю виставку.

XXVII

Броварському, міському споживчому товариству ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПРОДАВЦІ

тури.

У школі цінаво прохо­ дили полlтінформації, бе-

у магазвив с1.л Пухlвка, ТребуХів,

міста Бровари, а також заготовачі у Зазвм'и та Пухtвку.

сІди . зустрічі з ветерана­ ми війни і праці, присвя· чені

партійному

форуму.

За довіДнами звертатися на адресу: м. Бро­

єари, вул.

Інтересом вивчають школярі передз'їздІвськІ партійнІ документи.

Воровсьиого.

16.

3

До дня відмриття з'їз· зібрано 5220 нілогра­ мів макулатури. Активну участь у зборІ макулату-

·

ду

Броварській райсі.льгосптехніці НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ івжеверв-техвологв ваввю

участь у зборі вторсиро­ вини взяли учні Ілля :Жа-

бlн

·• та

Андрій

БілоиІнь.

Вони заготовили 300 кі · лограмів паперу . Свій внесон у добру справу зробили 1 жовтенята. Ма -

рина

Оснацька

кілограмів,

рук

-

здала

Сашко

90

Пет-

Одержані

за

це

кошти

ховано

400

Своєю цею

карбованців .

посильною

школярі

внести

свій

у

ввроб­

Наша адреса: м. Бровари, вул. Божениа,

молоиозавод .

5,

ДврекцІа.

;ГасфОвомторг Ди1Dровс:ькоrо району и. hВ88а ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ (протвrом року) у шк.олу..магази.н по n:І,ДгоrовЦІ продавців та иасирів - нонтролерlв.

&юлодших

Приймаються особи з середньою освітою. Термін навчання 6 Місяців.

Стилендія

-

магазинах

торгу .

52

крб.

50

кол.

-

63

J<рб.

Після зак~нчення занять надається робота

в

Звертатися на адресу: 252185, НИів-185, проспект Ворошилова. 39, школа·магазин N9 926, телефон : 518-24·10.

Іхати: від станцІІ метро •Піонерсьиа• авто­ бусами J'W.N9 66, 86 до зуmшки •Нафе •Черво. на

рута•.

Дирекція.

прагнуть сnраву

рішень

ло

партії

життя.

Н. ПЧЕЛЬНИКОВА, завуч

робітники

вклад в за­

гальнонародну

втіленню

пра ­

.лаборанти та

вичий цех.

кулатури.

перераховано у Фонд миру. А всього з початну навчального ·року перера­

госпо­

Броварському молочному заводу потрібвl

кілограмів ма·

70

парку

АдмівlстрацІя.

це в змаганні, друге роз­

дІлили учнІ 3 та 6 кла­ сів. а на третьому були п'ятикласники. Активну

по теХВічвому обслуrову­

машввво-тракторного

дарств району.

ри взяли учнІ 4 класу . Вони зайняли перше міс­

ШКО.ІІИ

восьмврlчноі

в

ПравпіннІІ, nрофсnіпкова орrані:ааЦІ,. &ровар­ с~око• райспожкесnІnкм вмсnовпюють гпмСіоКе сnівчуття старwому товаf)о:анав'-'ю бази райсnо­ жмвсnіпнн On..:ai Дмитрівні КОВАЛЬ :а nриводу смертІ

.N9 4.

іі

Сіат~ока

Дми.тра Дмитровича

255020,

редактора

А.

Свирид та члени клубу ін­

Київська область, м. Бровари, вул. Киівtька, 154. 1-03-76; віміпу nартійного життя - 1-V4-61; відnовtдаn~оного секретарІІ, віміпу сіп~ос~окого госnодарства 1-02-92; коресnондента місцевого ра ­ діомовnеннІІ 1-02-711; :аастуnнмка редактора, відАіnів nроммсповості, пмстів і масо­ воJ роботи 1-04-81. ТеІІефОНИ:

на

землі. Активними в підготовці вечора були Д . С. Коган, Т. П. Ностяна вчителі Іноземної мови, художній

ДІЛОМ

рівпика сеиції В. П . Джу­

лая.

Шбом-сІтпо

Ред&RТор Є. ФЕДЯН.

5000

вихованці

На фото:

зустрШН ІІІКОЩі Івозем­ них гостей; спtваrоть вtва­ раІ')'авцІ Д. Мартtвес та А Лопес; у . тавцl Тох· тохбоврвв Баврма.

демократичної молоді сві­

Відnовідь

Було також цікаво ді­ знатися, що роботи юних ху дожників Налити ст у дії «Веселиа•. якою керує А. Ф. Луценко, експону­ ються на республіиансь­ кій виставці, присвяченій XXVII з'їзду КПРС. Переможцями експеди­ ції названі колективи На­ литянської імені В. І . Ле­ ніна , ТарасІвсьиої та Ка­ линівської середніх шкіл.

На конференції відзна­ чено роботу педагогічного та учн1всько1·о колективів Великодимерської серед­ ньої школи, нкі за зароб­ лені влітку кошти на nо­ лях, фермах, в майстер­

КМ~кей обn~тн , (На ~КРІL'И'НСКОМ ІІ8ЬІКІ), .Редаитор Е. ФЕдЯЯ. . вwco.ttwr с 17 апреМ 1937 rодв

rмета

Баярма,

карагуанським

з ' їзду КПРС . з них зібрати кілограмІв макула­

школи.

сНОЙАЛ ЖНЗНЬ•-орrан :Sрова.рскоrо rородСІСО• комитета Коммутни.с:тичеокой пар'І"И'И УкраІІІИЬІ,

городеного

тохбоярин

честь Одне

уч­

ні Налитянеької середньоl

пластмас

тяєв. Ного представила секретар міськкому ком· сомопу Л. В. Сергеєва.

тая­

виконала Тох­

імені ВалІ. Котика зобов'язання на

провели

в. мозrовин,

делегат XXVII з'їзду Ном­ партії України Г. С. Тюф­

монгольським

ном, який

жина взяла

На nочатку вечора n~ ред учнями СПТУ ввсту­ лив почесний гість ди­ ректор

ним

ської середньої школи ло­ ділилися досвідом органі­ зації і проведення багато­ денних походів.

А.

,.

тан·

містах-героях

дення

ми, партіє,

молдавським

ком (Аліса Яхно та :Жан ­ на Белинчук) , національ­

внетулили

З літературно-музичною композицією «Ми сього­

тобою

лець),

Кримських горах, відвіда­ ли місто-герой Севасто­ nоль. Ряд екскурсій по

========НА ЧЕСТЬ З'ІЗДУ========

"3

пере­

навці Рая Адаменко та Оксана Буханько), росій­ ською надриплю (Лариса Турпітко та Сергій Миро­

з ТарасІвсь­

кої шиоли про те, як бу­ ло встановлено Ім'я неві­

свято

творилась ця незабутня зустріч . Звучали пісні різ· них країн світу. Глядачі були захоплені запальним українським танком (вико­

тюрем­

На закічення школярі та гості виконали •Гімн

ми

У велике

ної камерtі Леонарда Пел­ тієра борця за права американських індійцІЕ . Творчим звітом про ро­

звичаєм

рогих гостей зустрі~али дівчата в національних костюмах з хлібом-сіллю . РІого прийняли сту дентин Баярма Тохтохбоярин з Монголії та Аргентіна з Домініканської республі­

допомо­ з

кращими

студентами з Нікарагуа, Коста-Ріки, Афганістану, Танзанії, Монголії, Домі­

Хвилююче звучапи сло­ ва «Геть війну, дітям усього світу мир 1 дружбу!•.

-

КИІІвсІ.kОІ'О oCІJtacнoro уn&>авпІ.Ння у сnра,вах еида.вництв, no.nlrpaфli f книжоовоІ АдРеса друкарнІ: 255020, Кнівська обп~сть, м. Sра-варн, вуп . КиІвсьКа. lli._

1'0PIU/II.

.

ПРОЦАКА.

Індекс

61285.

Друн офсетнИ!Й. Обсяг 1 друкоееинА аркуш. Тираас 13.930 примtриНJd.в • За.мовnеННJІ :М 15е1.

#45 1986