Page 1

8~tA8· l' ·f)1I': At''~lt, IOO _ГO МІtЬКО·Ге KO~J·TITY КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ у , КРАІНИ, :м·І ~ С .ЬJ(!О·І :\ І: : РА ·FІОНИОІ РАД НАРОДНИХ .І!П ·УТАТІ · В КИІВСЬКОІ OBJJACTI

березня

16

року

1985

І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ - НАСЕЛЕННЯ

Квартальний nлан­

Ханой. БІльur ян ЗО ти· СІН донгіВ у фонд ХІІ фестивалю

достроково сприйЦJШВ- звістку

про

Броварщmm йону в минулому

врІісуджевв.а

нашому

району перехіJІИ~rо · ,Чep.oJioro прапора ЦК КПРС. Рад.и . МіJііС'І'рІв: CPCf:; ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ за . до~тt .: BJROKi резуЛЬтати у Всесоюзному · соцІалlсТІf1JІІоJІу 3ІІІJГавві та успіІПRе вккоиаВВJІ · _- маиів , ехокомічного і соцtальвоrо розвитку . райоНу в 1884 роцІ. Нещодавно. · в· сецщІ · Калита ~tІ.дбуJІИс.и урочисті збори ТруДІІщіtt :. району, вручеВВJО високо І.. ~~орода.·

. ·.

запевнив. що ця наJ:>рода

буде добрим стимулом v роботі над винонанням на· пружених планів завер­ шального року і п'ятиріч­ ки · в ці л ому. Ця ж Дj' l\II<a була про · в!дною. і у вист:{пах Ге·

присВJІчені роя Соцtа.'Іlстичної ПрацІ, бригадира мо.ТJочнотоварної ферми радгосnу • Ру·

У будинку культури зlб· ·селах району здано в екс- санівський•

рались представники тру~ ;~аrих колективів всіх го-с· r:~арств, партійні, радJІІІН· ські, н6мсомольські пра-

·плуатаціЮ nонад 50 тисяч . н~адратних · метрі~ житла,

році і

збудовано

.М. З. Пиль·

тяй, лауреата премії УРСР,

Державної оператора

чотири радгоспу-номбінату ~нали­

школи, •, шість дитячИх до- тянський• il\1. · 50-річчя сіль~ uжільних. закладІв. два СРСР А. Д. Верпеки, цн·

nівники, передовики

.сьногосnодарськоrо вироб- будинкИ.- нуль тури. Введ·е- ректора ордена ЖовтневоУ

Ударною

відкрив перший •

v

·

лохи, оператора машинн0· го доїння корів радгос!ІУ

· ·

сеj<ретар -· . ло~о. иада~ть~ першо- !М. 60-річчя СРСР Г. М_ . І

'" .

му заат-}!ріІtку голови _ви- Р

міськкому nомnарті . .тJ€·. ,RОИ.ио~ , 'К~сько~ обл~сраУни А • .Д. Фролов. · . . ноІ РадИ народнИх депута-

-

-

хає

*.

ora,, представника nід· приємств-шефlв начальни-

ЦJІ висока f{агор~..ца: tllJ-_ С; ·стеЩІв'енку. на r.юстозаrону N2 112 сказав він, JЩ.tnl е&іЙ~s.у.-вши , здо· В. І. Ващевиа. Від _ ЩtroQY трудІвникІв

району буткк ~Их Області у д~шl дянували ІЮНИ Ному·

ха досяrнення ще нращих викон_аціН. · .- рt,шень ~зульт~тів

Х.ХVІ __юс_т_ ичн!й_ партlІ і .Ра ян­

. високу~ досягнуто наfоl'Ьду 1 запевняли, що · державі сільськогосnоДар- поЗитИВних' зрушень в , · сіх тру дов! колективи внесуть ськоІ продунціІ, noлin· .··· . · · · · · · вагому частf!у nраці у шенні п :якості. ~зоб~в·я- rrr~я.x . ІJрОМИСЛОВОГО 1 розв'язання Продово.льчої

вИробництва

вує

у збільшенні з'У~ду . ~l'!IJI)~Jitt..,U~ ~~W.Y уряду за

і

продажу лив, ._,,ща ;:•торtК

комуністів. усіх ТРУ\ с :'і~С:ЬІW:t;(Ісnод!рськоr9 .ви- nрограми країни.

дящих праЦювата · ще· з Ро~іиаицр!а. 'У · здійснЄf!Ні Учаснини ''Рочистих .. і · б с ц льно • єнонемічних J .., льшим натхненн!Ім. що зав аНь' иииіmньоУ 'ят . зборІв з великим nідне!ІИправдати довlр .111 партіХ рtч:И п и сенням прийняли вітальі уряду. . . . ного листа на адр~су цн . Одержуючи nрапор, ми ВАгомий вклад У цих НІ1РС Ради Мілістрів

зу· комунальників бриrаnа

дентіВ у

no

мольці,

стрічЗІ!: св61!: nрофесійне виготовленню nересувних свято колектив заводу не· котелень .та нот лоагрега­

стандартного комунально· тів, яку очолює

го обладнання. За пtдсумками роботи за два мину· .'ІИХ . місяпі працівянки · nідприємства nонад п."!ан

ревиконали sавданн"! по П реалізац!У.

підвищенню

продуктивності nраці.

nерерахували Всесвітнього молоді і сту·

Москві які

номсо·

працюють

на

одній з найбільших бу дов радЯJ'ІСЬко • в'єтнамської

комуніст

мосту ~тханг· Юрій 1\•Іиколайович Б:r,еv­ дружби сенко. Цей передовий ко­ лонг• через ріку -Черво· леюив уже завершив (Вій ну. Ці ношти вони зеко­ номи.тш за рахунок впронвартальний план.

випустили · продукціУ на Зараз . кому нальнини го 4 тИсячі нарбованців . ne· туються до Ленінського ·. комуністичного суботника . Г. ЗИМАНОВА,

старший екевоиіст.

(МатеріаJІИ,

присвJІЧеІІі

Заслуженим авто рите· цьому святу, том корис,тується серед 2-й сторінці).

читайте ва

-ІІІІі8-• НАЗУСТРІЧ СУБОТНИКУ

ництва, чия nраця увJнча- но . в д~ю . потужнИй рад- Реводюції радгосп у лася вагомими трудовими госl'!·комбінат сТеплич· •Плоснівсьннй• П. Ф. Воздобутками. · . ний•' ·В. с .. __:Каликівці . Вступним словом зборі! с

працею

Ціва 3 коп.

До фестивалю молоді

17 ІіЕРЕЗНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-НОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

З ВеJІВК~JD paxttcm -• ~

/

_ _ _.....

Хельсівиl. На ХІІ Все· світньому фестивалі моло~ ді і студентів у Москві знову з усією nереконли-

вістю буде підкрес.ТІею важливість принципу мир· ного сnівіснування дер­ жав з різним сусnільнйм

ТОТУЮТЬСЯ ЗАВОДЧАПИ

КаІІектмв аааадУ аІІюмІнІс- ки у день

вадження раціоналізатор ­ ських проnозиЦій, ощад­ ливого ставлення до бу· дівельних матеріалів .

счервоноІ су- ладо·м. говорит'ься в заяві

вих 6удІвеІІьнмх канструк- бети• працюватимvть _ на фінського національного ці;':t rаряче пІдтримав ІнІцІатм,у масквмчІв про пра- заощадженій сировині і Підготовчого комітету моведеннІІ 20 квІтНJІ ц. р. ма-

мунІстмчноrо

субс.тнима,

.

електроене'ргі!.

с:ковс _ ького фестшзалю.

прмсвJІченоrа HS-11 . рІчницІ Решта 900 завод· .Надзвичайно важливим :,нда~"· мародженнJІ в. І. Ле- чан буду~ зайняті на спо- ~авданням мо.'юді світу . є

У}Ке

зараз

рудженні

штаб

піонерського відвернення ядерної ката-

no табору, житла, добудові стро~и. , тому мі:<:народ­ nрове~mоо свята праці. блоку цехів, _блаr:оустро'1 ннІf ~ Фестивальний фронт робіт для до n~if}'lн&ttcтвa . 1 прилеrлоІ 'Jяriutr:.є з а · ;шшщацuо . . р~х .визначає ·· нього тер .. торіv За ~ учаснинtв

суботнина. Пе·

візьмуть

у~асть

#І:х · видів зб ої ма~овог

редбач3ється що в ньому nланована, зокрема, виса- зйиЩення

1800

робітнинів .

n

·

·

ар

о

напад днти сотні дерев; нущів. вання ядср~их ~~~~~~~~інже·

Частину

зароблени< ·

нерно"технічних nРацівни- ~опtТіВ -.:.: бпвзьно

чми ·

·

·

1'

·

,Ад~в. Питаютм nідго­

нів і , службовціВ. 900 рьох · тисяч карбрванціs rо:вки до ХІІ Нсє св ітньо­ членів нолентнву труциТн" колектив наймолодшого ro . фс~тивалю молс>ді 1

муться на своІх

робочих промисловоrо

підrфиЄмст- студенп~ була nрисвячена

добре розуміємо, яна ве· ~~~і'аТ:С~хког; ра~~~~~~~ ~~А~~ ВЦРПС та ЦН

Випустять npo- ва міста зобов'язався пе- іІІ~рнацюнаJІьна зустріч дукціІ ва 65 тисЯ"t J:ap- рерахувати у фонд п'яти- молодІ, яна відбулася в

нладається на трудові но· лому році план четверт~-. РАНПаО зборахВrолоБва ради

підроздіmІ .-.. бриrадн .це·

~на

відповідальніtть

по· усnішно виконали в мин

.

·

·.

лективи .

Торік · ми . здій· . . .. · · , А. . ерезов­ сннли ряд великих за:хо· ro P0 RY. одииадцятоІ n Я· ський оголоrив nідсумки дів, спрямазаних ·на більш . тирtчки . no продажу сіль- індивідуального соцtалt­ .повне · використання · про- ськоrосподарськоІ продук- етичного змагання сі.ТJЬ · іУЮивних сил сільське·: ціr. :М. с._. Степаненко сер- ськи_х трудівників. floro ~сеnодарського

виробJІИ' деч.но nоздоровив

uтва. І це дало своl позитивяі наслідки. В мину. лому роцІ ми досягли найбільш високих темnів

у зростанні

роками n'ят~- він

оплесни

вручив

рриаутні_х

- на 12.8. яєць - на СРСР, ВЦРПС · та 10.8 nроцента. ВІдрадно. ВЛКСМ.

що значно зросзtи виробництво

о~о11чів та картоплі. омітно

ес-rупнв

перший

tек__ ре:тар м1сuкому партії

nоліnшились і А. д

умови . праці :а

ЦН

з tJІовом-вtдповtддю на

і nродаж держuі 3борах

.. Фролов.

Він щиро

побуту, nодя~аіІ партІІ і уряду

сільсь~-:их тру д~вникіВ. ·За за аисону . оц1нкv минулі роки п ятиріч!Qf в

НапрмІнці

праЦІ

сільських трудІвникіВ

ра·

вІдбувся

.

бованЦІВ. Причому онремі річки)

ry

rапьвавозахис:ннх

по·

крить. діпьииця переnлав-

стотщі

Демонратичного

Г. ЯРМОЛА, · Иємену.

В

участь

nр<::дставники

ЦІІ.

світньоІ

.

родного

ПочаJІи .аровиааці10

. li&CIRBS

ра для чл~чtв ,

no-

рільничоІ

.

ПІДрядний

картоплярів,

'

Все-

М'Jлоді,

союзу

МІжна­

студентів,

спілни арабсьноІ м,олоді, нац'она:Jь них комітетів арассьних краІн по п1дго·

'

'fOBЦl

ДО

К{!лентив Ф~::стиеалю,

яю:й

взяли

федерац1У деrrо-

кратичноІ

Н11ста.ца напружена

ній

секретар . парrорrавіза-·

виро­

МОСКОВСЬКОГО

йєменсьноУ

соціалістичноІ спілни мо­ J!Оді, а також делегація

бриrади. яку очолює Ва· щує цю культуру на 100 · силь Степанович Тав.nуй~ .sлнсм .. очолюе СтанІ : '": участь провіднІ артисти · НеобЮдно в стиrлl · стро- rентарах, ки 1 ретельно перебрати слав Федорович Аб<~;~УМ· Учаснинн зустрічі за­ державного ордена Леніна насіння картоnлІ, щоб · за- ка. ТорІк ~а ножному _гек­ ЯРИJJИ про важливість та ордена ТруДоного Чер­ воного nрапорз Анадем1ч· нлас'І'Н йоrо ва .яровиза· тарі трудівмини зібраJіи моеновеького молодіжноц1ю. з цією метою у гос-' по 201 центнеру картоnлі го форуму для зміцнення . но~о· "'fеатру · оп~ри 1 бале· ~~н'%а.РСР ім. Т . .r. Шев- nодарствl буr.-з:. спорудже- В нинішньому роЦі хлібо­ ~нтиімперlалістичної сол1ні cneцlanьнJ легкІ прим!· роби докладуть зусиль·, дарност1 .молоді планети · Є , .ФЕДЯИ. · щ~ІЩЯ, в . Яні вже закла· щоб. не втt~атити .завойо­ для бориьGи 3.1 ~бережен~ ваних позицій,· виростити ня миру і вvяту вання н ві · · деио 80 тонн бущ,б. НасJ.иням . картоплі рад· ще вагомІший урожай а з ІІКВХ: пІд CJac людr;за в!д зо.грози ядер· 11 rосп забезпечений пов· · ·. · ручеJПІJІ ваrородв. ноr кат~строфи. -

nредставни- нонцерт,

річки . Молока, наnриклад, нам рай~ну перехІдний буJІо вироблено на 15,6 Черl!оний пріА1ор ЦН процента більше, · м'яса Ю1РС, Ра.ІХИ Мlністр!.е

наrор<Щженt

пачесними rра:\І:отами і цінними подаруn:ками, ЯJ<і вручив nерший. сенретар місьнному парт!І А. Д.

вИробництва му буд!вництв1. Під б,.урх- Фролов.

nродукціІ nорівняно з по- ливі

передніми

у-часни· пере_можці

-кі,в зборіВ, всіх трудящих районУ з високою нагородою і Побажав нових звершень а номуністично·

місцях і

в якому

взяли

Фото М. Семвиоrа.

ніІ..'ТЮ. його TOS!UIO 420

бvло закага·

ТОНН.

В.

СУРЖАВСЬКА, диспетчер.


ЖИТТІ'~

ПРОФЕСПtНО _ t () Д Qсвята колектив~. б!Qt)O

Завтр~~А~~ь nре;tцівнмкІі,

сдуговуІ~ння

ro .cnc;>дapct_в~ . І ~обутовоrо

обслуговування населенн~

сяttІв ннніntнмго роКу · -

нІщає наmе мІсто, упоряднованими І зе .1еними стають вулині та снвери. Принрашають

його й багатоповерховІ бу­ динки. БрогарІІ мor.GII по~юлодітr. А донладають д.1 я цього багато. зусиль 1 праціввини

мlсьни х

нальних служб. мину.1ого рону на ;устрій

міста

кому­

ТільюІ благо­

naнr:

в оно

завданн;{м

114.3

Іfв.ша

імені

LUевченка, побудованІ но­

мана, БудьоніJОГ(J, B~p>iJ!O•

·

ва .

Час не стоїть на '~~!tці. він

ставить

нізаЦії

та

сти му люраюІя

праці , . якою сьогодНі охоп ­

перед

нами

одноразово можцем у му

виходив пеР~ соціал!сти но­

..

зм а ганні

ємсtв

серед

своєІ

підпnи­

nідгрупи

на­

НАШЕ

во~ІУ ~!3Г<13ИІІі <1НВіТІІ•, що відкрито по вушпlі Гагаріна. Вирощені вони

будівництв:->

черги у

ш.1яхопроводу через заліз-

тування

цьому

процекта ;

праЦІвники-двірник

під бінату

комунальних

ком­

п!д­

карбо- ри і ·відпочинку,

І.

Матросова.

леного

Дими:rроnа .

Че р ня-

ВЛНСМ. Во зз ' єднання . · Закінчено проситування забудови першої черги вулиці Київської на дільниці від вулиці Матро-

слуг надає

населенню

:коJІеюив

Нещодавно у Броварах відбувся

"._.

ди~о~.!йний обласний нонкурс радlомеханt·

нІв на звання с Кращий за nрофесією•. У ньому взяли участь 1 міські майстрtІ служби рад!осервІсу.

виступив

Ткаченко.

його на знімку nраворуч.

мІж

ftомбінату

киць Ніку lйfиltнy По ро~.·

двічі

майстернЯМ<!

1

один

раз

колентиву

!фо

nо­

ліпшення органІзацІІ праці, :~міцнення трудовоt

дисципліни.

чук f~ ()Л.t!СсS.ндру ~и~•й• .1'!ІБFіУ Яхnо . Це су мліІtнt ,

Еюро Добрих noc.rtyг на· ввіч.'1ив!

трудівниці.

ta 1)0·

мІ- бІтницю шляхово! ремонт ·

Ви

1

rоловниft Ділу

дільниці.

інженер. вІk·

комуиат.иоrо

roe-

noдapcraa мtсьаиком~

Му.

'

На

було нарt­

nьслуtи . Це нань . НомуЮст . Поровчун.

иарни:Ш!,

натиран-

р·

1\t!с&-

· ·

ади lі<Ф6АИИх ДёfІ'·tа-

.

rи, а tat<oж та .шиттЯ, ручноrо l ма· .re тільки з:tббуtКИ ~tcif. a.ti'e jt nроблеми, .fНt! не· шинного в'ІtзанаІІ, вишц- обхідно ви"lШиtи наn· ни гладдю . При кешом'V б " бюро ДІЮть 1 tтуні<t npo- лижчим Часо~ . ЗО!!рема.

fl<tтy

та

святнові

Щоліта

ми

И8Ш

бачите

Молодий ра­

Діотехнік хоч і не зайняв призового міс·

ця, але йоrо робота була добре оцінена

· ширює Ось і

~""

s

нові

види

noc .ТI:- t.

третьому

н'":>і'ТІ-І ·

сить цікаві Курси мо.т:одоl

·

процент ів

ЛЮТОГО

з·astpa, . В чу.Цt>!у беt]М• fіJ}ИСВ.ІІченому

невУ, · нед1Jцо,

зна~атиме

. !tptntl(

apoфetlкtHO

8ід· мУ св11ту. домоr ли~я .Двір~

.приЗВАні

КоіІектив жит n о' 8 о- ко. дм цих ~РУ д!~~ик!З екtnлуатацІАноІ нонтори. xapal!t~pнi І!исоRи_й nр_офе· нІсnо . 3 виnередЖЄНttІ!м kВІІртальн()rо 388дюц1 я майже на мlс;щі; &е.цеn.· tи, Зокрема, збір хар ~оІІиk продуктіfІ. . Цl;tlily

епри.ІІли

Є в роботІ к~ле~тиву 1 tфоблеми. Так, ИІдос_tатнь 1 иесвоtчасне ~идlJІення

.

облрембуд'tресtом _·. • будl­ вельних

М:h'epia~ll!

длі'І

роа'.ІІсаі()йtльм РБ'У-4, l!tte с rtашим nІд· ро!Юта. cnopyдz~RИt cld't· fІІідииком, сnричинило тє8біриика • pdoиl бyJUtн· 3н..ачие .· . недомsкоиання ку_

N.! 302-а по aymщl КІ!· nлаку

І кanlt&J'IЬJЮrO ре­

Івськlй та заходи ІІИі Да.tІн мо нту· З метою J!Jtи&й ." 1'" , ' ........._ Ш!ІИДШОГО ІІJІПР!ІSІТЄННЯ змогу мехь .. ~ 1 8 111 ··r- ц:ьоrо ст3!!Свища мм рем· цес :sutнт~y:wsиa вІJ.І:хо· · робІUП{ додаtJ<Ов1 коннреrдіtІ, . ~коротити ~ctol и1 заходи

. сnецавтомобіn1J.

·

Справилис.ІІ ми 1 а nла• ком noto.utoro p&MbHty.

·

О. t.iТV1ЦtllkO, П'l&iD.ВJi)t iU'f.lt Ь , І (І-

Хороших ~ льтаtІа у coцianittJI"'Нoмy Іli&raul,

ехе~ііtацUЬІб• рв НІ 1,

tano-

ДapyiJme

П'я:rирічку-

на

відділка

радгоспу

вершили

ХІ - у

виробництву

п'Я7ИрІчну

Не зм є нщ у ються

і

зараз.

Ч л ени

одержують

1,5 на

у

-

у

г.~ зння

висоFшх

Мму

буr, а також

конала

бригада .

вся

М.

ГОРЮ~ ВИП,

се:кретар

и о м

ласного виробничого об'є :.­ •Побутрад!отехні ·

[ Р . 1Одимир ІвановІ: · !2 НІЮ (на фото). Фото М. Семинога.

,

е т у

ЛRСМУ радгоспу.

з

обкому

ЛКСМУ

президІями

Серед

обко­

&роварщнни.

1\МК,

·

~оренко), бриг?дИ М

шахафабрики

а

чив 'головний · Інженер об·

І' . І . Е:,-:> ь·

з а йняти• ~~ '·'юдим машинно!'!)

8 Blallte 800

.щt•

міста

ra

реапІ3ЦІІ

tвариннин!в, вують

8 Bpoмpeuta . . . . .,

.,_111· .. .. _::т ••_е_таа pdnotтncolllfi=

послуr вадас

Ntlf'tiiO· NloiiY fitщк•MIQ,ctllt.tci.. !)б. . ...., .." ........

-~ JltiOб~ptiUIOtO

JtatiC'I'D '!Uи1'11ЇОІ'О

. d

O . t

80·

. ..

1

слуr Іа JtRII)' ·. P.it емаі Ц)'І'О'ІуС '1 И .......-• о ~woou 2 мlm.Aon 3'f6 !'ІrеJІч 351 CІitnCІfOtJtJ, 15& а карбоаавцІа, нІсть ПD!щІ

Іф«)дукtn- пх перое.цtвь .' іІа . бtт.ш поj:ІІІ'ІМJЬІІJ з економlчве осаtt.ІІІ!ІUІJІ.

позамІ(вуJІИМ вищилась аа

3,3

та.

роком 1!111 процен·

Сьогодні мережі зовиІш­ ньоrо освітлення складають

131

6

пташннцяІf Київ с ька! (керівник

Ю. . Бокал, групкомсор~ О. Біленко) . Третє місце у змаганні

Цмфрм І факти

кілометр.

·

мюt, Н. В . Селюк , В . - С. Євтуш~нко. . Члени КМК зобов'Язалися доюІ а сти всіх зусиль, щоб до від- · · !\РИТТЯ ХІІ-о Всесвітнього фестивалю мо.rіоді І сту­ центів п'ятнрічний пл а" 110. виробництву молока ви·

люга, гр у пкомсорг О. Фе­

відве­

' вру­

з а­

доІпня радгоспу ~п : юск!В• (керІвник А. Ма·

дений час зробити ремонт кольорового · телевізора.

грамоту

на до в

безn е чую1ь оп := ратоги ~~а­ шинного ДОЇННЯ .;1 . П. Корбут. Ії доньг:а О . r-;- р­

. .:ький•

на

Перше мІсце вибор:ов Ва­ лерій Володимирович Пи· липко Із МиронІвки. По-

сер є-;; ннщу

кі::огрю1а, щ о нз кІлогра м а бі .1ь u ..:. н і ж цю дату торік. С : !:')J·

жено вlдrіовідно

Андр!УвнІі ви бачите

запитання,

надо!

но .оеr;т иву

9,5

по

о:;ераторам

І між радіомеханІками, яким потрібно було чітк:>

.

по

молока.

виробництві ~юлока, ::єць. перші місця прис' ' д·

· Гострою бу ла боротьба

найrо.1овніше

' ' єні­

досtроково за­

При n' я JИРІ ч ;нmу з ~в­ данні 715 ТОНН ТЕ З r Іі і :НИ-

:ta

знІмку.

теоретичні

імені

«І!ели к од~1мер­

сьf.!Мй•. Вони

НМК Київщини. Серед пра. вофлангових змагання с L

продемонстру в а л,а

відnов!стй

переr.1огу

трудового суперництва .с~ред

nриймальниця Броварсько­ го радІотелевІзій н о r о

ка >) 1\ о .

трудову

чІІени номсо;л ·~ л 2· с.:.ко • ІіоІі>лодіжно;-о ко.r\е !< ТИ· ву операторів машинного

предсtавники

грамотно

достроково! Нову здо5уnи

_Іюро

ня в обслуговуванні клієн­

нанн 1

міськкому

мів rалу~евих просЬспілок та керІвництвом обласних .>Іародногоспо,ІІарсьних оога- ' . нізацІй · пІАбМІІИ пі~ ~ умки

..

чеснv

r~РШСВА,

._!".;,_.lt{;i.

Високе професІйне вм1fІ·

·

Г. Інструктор

СП _JІІаНо

щого приймальника замов·

1

З

<< Р:;с а аівсь ний:jо ,

Серед переможців

також суперництво на кра­

на

план

Сєменюк

ttpM· ни~и М. о. Іванова. В. С. 1\И . Ю\1К (!іерівни'н 1 ие· }{осек:ко. 't. Ф. Андрєе;ва .. Н. В . Ситюк. групно:.: с nрr Н .. Гарбу за) стано м нз · ' JIIO- В. t. ".Sуймистер, слюсарі.· 1 березня ц . р . од е р~ш.,и sМе:Jttечити · tJi• санtЕ!хнІІfи В . М. Наум ~ н775 тонн мо :юка. JІ!ОдtІМ t<Омф(;рt ко, в . в . Яценко, емк­ . смt<>

дянським nрожива~tня. вчaCJtt 1 81Д• трик л. о . nетрен~/6. ~at1. Мінне мслуtЬ!у&а!!ИJІ. стер . дільниЦІ А. М. 156б·

Вперше в цьому році вирішено бу ло провестн

ательє Лариса Тишневич. яку

Ро­ вІ;:t Кі­

ставникІв ва.жл~uх . _обхlДkИх rіfЮф~1й;

авторитетним жюрі. Вячеславу дострокu-

тів

виконала

Л.

радгоспу

доїння

ПР!ЦІІ, ВЕОВІІДВА. ВСІІ

УРСР Натеринз.

КОЖНОЇ nОр О БИ ПО 317 лограмів молока. На 138

aut~ч& «110ро добрих itOCJJyt pЩ~Oitlфrtl КСМ·

OIJ·

nлановима

СРСР комсомолка Г. гач добилась надоїв

f.'';:!

dіиа~ fi(l~)·toaoro ёnytoiYJЗIЬUI.

з

з рг дrоспу і ~Іені' 60-річчя

Н. ГИРИЧ,

до­

ра-

Норотенко . Вона одержа­ ла по 481 к1.'1оrраму · мо· .тюна від кожної корови nри зобов'язанні 350. На не1 рівняються усі тЕа­ риннюш район у. Так . опе­ ратор машинного доїння

мли .. Щ'сrtмб поJтіі1tииті! 'Р@І<ліІ.·

.1 і 1985-го 8ід:криємо

во присвоєно 4-ий розряд радtомехаиіка.

лень

ної Ради

іІtднрnаєм>J М\'Бання роботи номnл.єкс·

-Ножноrо . року' бюро М'З·

доїння

завданнями. Найкращих результатів добилась у лютому &.Іайстер ІІ\%,.ашинно­ го доїJtні! радгосnу <1 Плос­ к!всьиий• депутат Верхов­

. Ji них nриймальних пункт!А б і азу 11 Апочикау 8 · lr· у ~елах !'аІtону, А<'Моrти­ Rах. Я'ка теж· · корксtуЄ'І'Б• с.ІІ еи.nІлекнlІ . дпя нашої ся великим nопиtом у аа· ор·гаИІзац·11 тt\.іІиеМ"'+<•_ . селецня.

машинного

15ільшість комсом о ль!.~ів-тваринників успішно справилИсь

БЮРО ДОБРИХ П~СЛУГ

nо­

В основі цих усnіхІв постійна турбота прецtв­ никІв

то~Ів ~ону.

,

ЗАПРОШУЄ

ама­

депутата

Напружене трудове супер.. нмцтво naмyllaJ\o мннулого м ' сJщя серёА МоІІоДих опера­

. каu&ти. np!fй~tAJJь

. ..........,...,.,·_ _ _ _...___

~ІарtАЛьМЬ­

сіла друге мltце:

на

Cept>,J

м 1 зробив немам. щоб сіоналізм, . !/рлент)Івізм. Зустріти цей день 8 tіЛ· інlціа'І'ийнісtь.

О 6 Л І С іІ · І І

Вячеслав

-

комунальних підприємс;тs. Саме завдяки уДарній np:i· План по прибутках за Мй· ці цих та інших товари· нулий рік виконано на шів став можливим успіх. 114,3 процента, . наtеіІен­ Н . .СЕРДЮ~, ня одержало nocлyr на

ТРІДІІUІІНІІ

Усnішно на ~ьому

господарства

комбінату но-буДівельної

сова до Пушкінської , де. 202.6 тисячі - карбованців, будуть зливовий стік та у радгоспи району від· оч!ФИ! споруди. Правлено 508 тонн харчоЧямало зроблено Б мі· вих відходів.

земляк

nоліруБаль· :

Багато комунальних по- · А. А. Стрельченко

років ста·

50

РомаІtенко.

Г.

монтовано троту ари по в у -

по

максимум

;

ник В. Ф. Сундук, які теж трудяться у цьому :колек­ тиві. Багато добрйх слtв Мt;ж­ на сказати 1 про М . · П. Ус - робітницю дільющі зе·

частков'J

докласти

nотрібно дій Цеху саночистни

зусиль, щоб до;;троково здати в ексnлуатацію шляхоnровід. Планується закінчити будівництво ву· лиць ГераJв СталІнграда . Гастелло, тротуарів по

JOBC ь к о г о,

ганнІ

Рі-ВНІІІІНЯ:

. н-

ІТОСJІУ· tiil. мати трьох Jrtтeft. курси крою Cьoro:.tilH згадуємо · ми

Ве л ику роботу проведе:но по впорядкуванню доріг . Так, на будівництві вулиці Героїв Сн.г,інграда освоєно 35 тисяч карбовацців . Капітально відре-

-

виробництва.

обрядовl весІльні

буде

Короленка,

ків·

ня пlдJrot тощо. є в нас 1 кої

ванців .

лиці

у

соцІалІстичному

вання

ничну колію, ту т вже ос- центральний nарк культу - nриєі~ств С. С. Яхно, ' Ію· тисячу

Торік

органІзаЦІя

rосnодарtькІ

МІС1,.0

році влаш-

території

І ТІtЛЕ'Х'АйlІ

· ·, ·,.' _ Нем3лtІ у . ~ttt tt.e!'Jt!ltatlt·

оббиt~ання дверей, J{аІ31щу· до того ж. дettytat

нов!, більш снладн! ~м- ста та району. у теплиці. яна теж торік данн·я. і їх треба з честю Добросовісно ставляться здана в еІ,сплуатацію. вихонувати. Чекає своєї до своїх -обов ' я:зків кращі

341

му

мі-

мо· лодІ·є

ші мешканц і ма.1и змогу · придбати хризантеми у но­

Ро з поча:rо

зІн

Q 3qi

!tйapfilplt

дає насе л енню переважн'J них ніколи .не

:карбованців. евят

сквері

ві мережі зовнішнього ос­ лено 35 nроцентІв npailю вітл ення по вvлицях Т . ІЬ· ЮЧИХ . Цей КОЛеІПИВ НС·

203 тисяЧі

До .жовтневих

у

ROMr"OMO.riьtЬRИй

&11tald'Qhl -..ех-

сnравивеА на 1ое ,3 tiPP' цю~ хочет•сjr цента, із планом дІ!ох мі- перш . за ·в~~.

сті і для поліпшення його Досягти успІху допомог­ освіtJІ сння. Реконструіtо• .,а брщ-;щна форма. орга­

вптричено

один мільНон

воєно

t'\ ,...

nонмнІtками. М11.

t~ доведеким йому мІtку-

rtеремогла

3

nрийшов

Аl,tфа.!t»йМИ

лорічним

бі.1ьщ

ІW!·мь · ІihftM

Асіб~_ и.х~. послуг ра· Mмfforь Іrtц_l ~~~.tt.~мі.. ._л :'.: :~ •· ;__ця иомбlна)'у nобутового ~ рІЖу ІІУ~а~мо, реО . ва-

житnС>во-комунаnьноrо

РОКУ в р~н все :rар­

to6МAtpщr,' • •. ;ан~ )ІМ·

велику

якl

в!дгодо·

рогату

ХУ•

добу, вибороли · ч л ени мо· ло діжного , тру до в о г о об'єднання рздгоспv іменІ 60-річчя СРСР (керІвник А. Новбасинська. гр ,· r ::<> :.І·

сорг В. мІсце

Кравець) . ·Третє

завоювали

т е: f;n к 'q ун!вермаrу райсnоживt' І: . 1 · ки (керівник В . · Гера (' И· продавцІ

менко,

Н.

з

·

відділу

в :1,

групком со р і1

Бунча).

Г. ІВАНЕНRО.


___________________.._________________......___________________ -НАРDЩУВАJИ ВИРОБНИЦТВО ТВАРИННИЦЬ КОІ .ПРОДУКЦІІ! · 16 березня 1985 року

cff О 18 Ж И ТТ"'

':~і

З стор•

============Підсумки роtSоти nрацІеникІІі ферм за сІчень-лютий ц. Р·========

.

.

Як попрацювали у лютому Останній

місяць· зими

.

був

Завдання

складний дл.Іt

· :8и~~:ои}'10чм

твари'Нників району: Далися взнаки yпyllt~HH.Іt

ре'rtорюючн

в годівлі худоби, незадовільна підготовка кор­

молока

країни, праnі&инки тІіІаринмиnтза

\

XXVI

sa

ведуть на­

нарснn.уІіІання: !иробни-

, Пр!авище,

У бере3ні rосподарства району повинні .triзyt!&'tи .n~p)kAAi: МОЛОКА ....., 6600 ТОНІ!,

-

РІШЕННЯ

КОРІВ

IJ/1"8& rtpoдyKtill Т!Аf'ЮіНИЦТ8й.

5307' тонн при заsдацні 5600 тонн; м'яса 2185 тонн при меданні ·21М тонн; яєць 22 мільйони 658 тисяч штук пр11 завданні 22 мільйони 950 тисяч штук.

8

ОПЕРАТОРИ МАШИННОГО ДОJННЯ

життJІ Продоао~чу програму

trо-JІ~і"ливу бор&rьбу

мів до згодовування. У минулому. мІСяці пра­ цівники тваринництва продали державі:

рішенюt а

. НА НІІХ РІВНІІТЕСІ-

березень XXVI зїзду КПРС, пе­

на

pea1\обюк Ю. В.

:м'JІІса -.". 2260 тони, · JІЄuь - ~2 мільйони 880 тиеяч штух.

1\'ІlщенRо К

хофабрини.

Соціалістич­

одержавши

на

М

7

toc~31J!xyиxy

курку­

( <<Плосківський:~>) , Rопаннчук Т. М. ( «Плосківський:~>) Строкач Є. С. ( «Плосківсьний:~>) Цюрмаста П. П. ( <<Плосківсьнш1>>) Проnопчук К І. ( << ПлосківсьІшй:~>) Захаревич 1\1. Т. ( « Плосківсьииіі>>)

tРУ.ІtйтьсІ! nлощ.

йнщо . раиtше пташни· нІ зобов'яЗ.ання по ваJі:ово­ несу'):ку no 48.9 яйця nри майж& !!сі sн~б!ійЧі nідtn.!ЖІ'І}'Иtмст:!!а. !!И були з. легних алюмі· му виробництву яєць плані 44. що на З.4 шту· 1)03А1Ли . птахівнини

винонали

для виборів до

Ради

Верховної

Українсьної

місцевих

до

Рад

РСР

І

народних

tеnутатІв. А за ·два мІся­

ці при плані 1 О мІльйо­ нів 850 тисяч штук ви­

.Роблено' тисяч

12

штун

мільйонів

48

яєць.

на

що

ки

більше іІорівн.Іпю з 1984 Роком. На вироб­ ництво оДніЄї ТИсЯЧІ

штук яєць витраче11о

минулого

Протягом

двох

. вст.аномено ТР}!дJІІТЬСJІІ · робі'tнинk

ШИРО!!.О

настроєм

розгорну лося

на

місяців

Іtабаиець Г.

npoдaжy м'яса. яного за· nри nлані l.З. мі.тІьйона наІ:Іня rtташнИна. Якщо мість 54 то~н реалізовано штук яєць одержали раніше і! ньому утрнму-

134 . топни. що

значну

Характерно. 1.6 мільйона штук. . .

частину

про-

Друге

дунцп вІtроблено на зеко~ етичному

номлених кормах. Так. на виробництво однієї тисячt штук яєць замість 1.82 центнера нормових

одиниць фактично

Ьt1tце

в

змаганні

rx

tont&Jtl-

.N2 2.

тr>

1~

теnер

тисf!ч

курей.

кількість

зайнй- Місць зрос.ІІі ка

ла Ніна Федорівна. Д~~tунківсьна 3 слюtарем~оn. е· рр.тором савелtєм Васи· льовичем Мотузкою. ч.ле·

витра- ни бригади

:еі.І!ося

l'ltaxo·

1.2

fи·

торlУ

n-rахівІпШlв

~авершальному

иаttцнtоr ракtериа

~ис(')КОЮ

у

· оди­

роцІ

n'йтир!чни

(ПП З <І: Рудня»)

ха·

ду три. nта.шниии. це зна­

При nла- чнть

-

ти

мtс;щів

винонАти

216 182

182 199

.

181

181

761

186

724 721 703

344

703

169 165 165 312 325

316 169

689 689 658 653

ТЕЛЯТНИЦІ

до

Дня Леремоr~. l'fa місяць мержимо додат­

ра.нlш~ сrрону сnравитйся

чене 1.77 центнера 1юр- ні 45 штук на кожну кур- ково 21 6 1'іttйЧІ. n1&.х(')з ріЧнИм 1І.ТJ!И~М. мових одиниць. ку-несучку вони, qдержа- мІсць. g nlлt>мy. ж 3! ро. У авангарді соцІа.'Іі- ли по 4& яєць. досяг.;и ки n'nиP111Jitk Rількtсть П. КАJІИНИЧЕНRО, етичного змагання іде значнбУ енономіУ кормів. ntaxoмttщ. & 288 rиcn rО.1!08JІИЙ зоо-:ехНlк.

ПрІзвище,

госnодарство

соЛовей г.· :м. («Русанівський•>

Виконання

221 212 173 202 204

787 787 787

настро·

нА дl.ТJа. сіІ:чі штук. У иииішньому єн1сtю людей RмектиІІІ дав слово соцtа­ році ·. ~екьи_ ~т.РУ*іt1113 буде лістичнt зобов'язання n'Я­ завершено. CтAft~ /J/J .f!a-

213 240 222

827 827

Лкове~mо С. А. (імені К1рова) Барбоtt Н. М. (імені Юрова) Щигмь Р. І. (імені Юрова) Барбон Н. Ф. (імені Юрова) ШевченІ'о В. І. ( <<Русанівський•) Рак Г. Г. («Русанівський»)

tt1Дrtриtмствз.

РМ6т&.

Ф.

241

2:зв

961 964 901 898 889 883

( ППЗ «Рудня•) ( « Авангард•)

Божко К. П. («Русанівський») Щиrлова Л. П. ( «Русанівський•)

237 231 213 226

!){)8

Сорока Н. В. (<!Авангард>>) Журибіда С. Ф. (Імен! 60-річчя СРСР) Міщенко О. П. (імені 60-річчя СРСР)

t

212

1011 1004 1002 983 979 978

llpm-taк Т. Т. (<<Авангард»)

господарство реалізувало центuера кормМИх ~f.fНинІшюr n'.Rтиpt'Цf& ,..... 12 мільйонів 12.5 тисяч І:ШЦЬ . . . Пташниці М~р1я· це час те;кнічноtо nе}'Jе03- ка. В цей декь валdвиfі штук яєць при планІ 1О Юріївна 1\Іотvзка. · НінlІ ІW.оєння . tіід_.mиtметва. Збір JІІё:Ць буде Доведено мільйонів 850 тисяч vy " 1'1 ..1:' до н~о тисяч штук. ро- . штук. значно більше. ніж Григоріана . еплюк . '1'8 Адже. 3 1~:~8". р6ну ВЄJ~Єть- бітмими lфацtоватимуть слюсарі-ошфатарн ' MиJto· · 'СJІІ рестt:труИЦіJІІ nтахо· торік. БІльш ян удвічі .rra ПетровиЧ Гр~кун та фабрики. Ось 1 · нещодав- fla nроведенні благоустс nеревиконаний і · пла,н Петро· Іванович Половне но 3акіичн.tm trepeЄJблatt­ рою тА ьзм~ненщ тери­

284

253 231 229

1017

К Г. (<<Плоснівський»} М. ( << Плосківсьюtй») К А. ( «Плосківський») В. А. ( «Плосківський») М. ( «ПлосківсьнИй»)

Павленно О. М. Сергієнко В. А.

252 2,118

1036 1030

r. (

nтахівники, інших служб.

62 HJ7 120 262

1042

Топчаиюк О. М. («Плосківський») Rундицька В. М. ( «Плоск!всьІШЙ») Єркіиа Г. П. («Авангард») RynplннЧj'I( к. (< Плосківський») Намнетюк В. І. (ППЗ «Рудня») Радченr.о Н. Е. ( <<Авангард•) Roч~·teнr.o О. Г. (<<Авангард»-)

~ідnриемстві t~lалlстич­ ие змагання на честь 50рі'І'І.ІІ стахановського ру­ Ху. Діяльно ведеться і nідготовна де Ленінського комуиістичмог6 суботни­

реко~струкції

року.

триярусне

обладнання. 3 хорошим

paxy_HOR

За

Цюрмаста Жереб Г. Коротенко Топчаиюк Бондар Н.

flta.ttвиичi брІftци за нtе:Вюс !!Онс~рукцій, ть текоефіці~нtDМ трудомІ nep мни .. МJСладені цег­ участі nрацюІОТr. ~иее два лою. замІНено- Мкрівлю. ром. замlс+ь . о;:tноярусньго

-----------------------------------------

мІльйон 198 тисяч штук більше плану І на мІль­ йон 68 тисяч . штук nроти

1.43

· '

Дзtоба :К. П.

2ЗU

1571 1551 1485 1450 . 1163 1162 1128 1122 1078 1050

l\1. («Плосківсьний>>)

Строкач Г. А. ( <<Плосківсьний») Скок М. Г. ( <<Плосківський:~>)

Зart6py1!6!t> }'>И~міЧИЬt Зрt)~,. Д6 532 тисяч. . заверша.1ьному роцІ оди­ з бригади .NQ 2. Тут до­ роботи мле~тизу стало Майже їt.Ьоt nотужнітою надцятої п'ятирІчки ко­ билися найвищої nродуІ(­ !rtp68aдltt~Ин.lt . itb~!t'tИ-a- · стан~ .. fітахофабрина без · птахоnого;•rів'я, ~бr6 й~РААУ. за метоА6м розши~ИнА лектив БогданІвської пта­ тивностl :йИробничих nташника

( ~плоскlвсьнні1•)

Педорашко М. І. ( ~плосківсьнш1») Строкач В. М. ( << Плосківськиї~») МаJІЮга М. А. ( <<Плосківський») Tottlxa Л. П. ( «Плосківсьний»)

З'JЗДУ НПРС ·- У ЖИТТЯІ

ЗВИТЯЖНО трудиться у колектив

госnодарство

:Крнве1Шо С. М. (імені 60-річчя СрСР) :Конах И. О. (імені 60-річчя СРСР) Цахло R. П. (імені 60-річчя СРСР) f{узьменко К К. ( « Русанівсьh:ИЙ»)

nnaнy

виробиицтва і продажу державі пpo~yxrta тІар~а r~еиttдаретвамїt раІ&ву за два ~іс:щІ 1985 року (за даними мlс!кого tJtфopM&ЦIЬI)-ofJ'iJit.1t!Oвam.:в~:t()

Нкуша М. Х. (імені НІрова) Щур С. Г. (імені Кірова)

·

Чередниченко Г. Г. (іменl Юром)

центру Держав1!оІ стапеТJПt•).

820 812 812 812 790 639 626 614

38.1

38.0

38.0

38.0 37.0

50.3

56.5 19,3.

ПТАШНИЦІ

!fr

Госnодарства

+ІіІ :!і

.:Пух і нський:о ЇМ('Ні 60- річчя

СРСР

і~;ені Кірова ППЗ «Рудня:.

«Руса ні всм.ий» <<Бобрrшс.кийоо

«Жєрдівський» «Красилівський»

сRсликодиuерський» <<]оря»

<<:Тіп.інський» «Гnrо1івськшї» і~rєні і~.1ені

Мічуріна Докучає Аа

<<] J вор 1111 ьк ий» <"'о::r!.13ННІІЙ»

ао

n.паиу

першого MйAJ)taJ:ry

Іе:є-------

&Іі «Плоскі ВСЬКИЙ» «Аванrардоо

Про•аwе а n~ц~ах

928 678 637 589 588 58.& 513 508 441 396 387 369 340 307 305 291 ' 263 230

-13 +69 -40 +5 -64 +95" +41. +83 +57 +8 +27 -15

-24 -43 +1 +60 ~27

-26

15,9 102,8 11,5 89,() 11,0 1,7 10,5 98,3 10,5 66,$ 10,5 102,1 9,1 93,9 8,9. 93.~ 7,5 99,9 6,6 90,5 б,9 83,4 6,4 95,4 94,7. 6,0 5,3 94.8 93,8. 5,4 87,4 5,4 4,6 86.7 4,0 84,7

448

86

З9

-14, +8 +39

43'

56

205 236

+34 +8 +26

194 198 188 159 160 142 110 102 101 110

69

+І І

-3

+7

31 57 22 7 65 37. 13 20 19 12 14

-12

ІЗ

-17

Іб

-22

9 12 19

+~

+33 +10 -2 -39 ~2

-1 +2

.....

$5,7

23

--"

-

-· ·~ .........

--.....

+1

.-

+б.

64,5

Сич Г. І. ( << Ниївська») Мотузка М. 10. ( «Богданівська•) Джушtlвська П. Ф. («Богданівська») Слуценr.о Л. П. ( «Rиrвська:?>) Лук'яненко Р. Т. («Ниївська») Пивдюра Г. М. (ППР «Броварський») ТепJІЮк М. П. ( <<Богданівська>>) Марченко л, Г. (ППР «Броварський•)

73,7'

94,6 79,6 57,4

60,3

...,-

Суменко Г. О. («Ниївська•)

М,7

+2

64.~

бб,1

10,5

Новнцька М. М. (ППР •Броварський•) 53.8 Видай О. Д. (<<Ниївсьна»)

131,2 99.7 69,8 16,2

~5.7

Rомпаиець Н. А. (ППЗ сРудня»)

68,5

Шевчук К В. (ППЗ «Рудня») Маtюшко Н. В. (ППЗ «Рудня»)

М.б

7S,€1 9S,Q 49,9 98,8 95,4 100,8 166,3

~17·

17

+(І

-18

19

+8

37,7

1117 302

-43 +27

45

171

+*б

59

+59

118,3

39

+1

95,5

67,6

39

.+1

69,3

69,5

--Q +12

+НІ

18

'--17

88,4

Брnварський

ППР

Cc~.r ппо.~к і нська ПТZІ \офабр:1(.3

З7

111,6 142,5

-1

+I'J·

!\ІІЇН<.'І·І;а

пт J

'1 J~.t· :1 С~ :н. а

По

ршіоиу

421

+11

7,4

91,6

140

-!

52

+1

64,0

ПрацІвники

554.0

1109.0 6~2.0

160.3 1724.0 1617.0 919,0 1529.0 1675.0 524.0 831.0

324.0

26·1.0

261.2

а

і

·

і

імені Докучаєва СТ ВЦ НОрМ В, ЯКу 0'10- · нарощують темnи · виробни- лює Ф. Г. Боб ко. На під­ ц-таа

74,6 73,1

тваринництва

радгосnу

моnона.

з

nочатку

ро-

везенні

фуражу

постійно

на ножку фур;tжну но· 1 рову • тут одержаnн його no працює .. Ш сть . трантQрІв. 291 мІлограму. що на 60 ні- Особливо старанно тру·

ну

Б,ч·данівсhка

птахпфабрика

49.8 49.7 49.4 48. О 48.0 48.0 47.9 47 9 47.8 44.4 44.1 44.0 42.0

Корми доставлив бригада

61,4 50,4 51,6 54,2 47,1

-

господарство

І

·:.

67,8 109,5 72,1 81,6

м.о

-4

.....

І

П!'Ізвище.

. nограмів більше, нІж торІІС. дяться Г. Г. На nівтора нілограма nopli!l· й •

Mиxafi,leJJKO,.

"

. ·. .

няно з минулор•чним зросhн і середньодобові на.цоі. Усnішній роботі твариюшків сприяє чітко на-

яки заинятии на !ІВР<ІrrтаженнІ кормів. М. ІІ. Бобно. В. М. Бобко- на: пІдвезенні їх у првмі· .

~агоджена

щення.

лі

-система

nоголів'я.

За

..

годів-

фермою

закріnлена бригада по до-

_

А.

ВОйТЕННЦ

гол~ввий

зоотехиlк.


Н:-· син :КраІн\.,.· Р&,ц!

ТЕРИТОРІЯ нашого "айону займає площу nонад сто тисяч rентарlв. Вона вкрита (::Нlгом висотою більше 30 сантиметрів. З коЖнаго · кубічного метра

. ,. .·'·. ~ ·. ~ .... До 90-річчя з дня пароджети-tя ·MancuмrJ· .Рильсьftіаіо; -· -~'. :~ .!('~...

Жахлива

ІІвісt:ка

про

&пагосповеннІ

,

:віроломний наnад гітле­ рівськоr Німеччини приго­ ломшила всіх радянських людей. Відлунням neprrиx бомбардувань ворогом Ниєва прогриміла вона й по вулиці Лен~на, де в будинку Максям сьний, сьний вчений,

ви, брати,

Що в сяйвІ дружби . і сє·~боди Ядете··до· спІльної мети, На яснІ зорі. -й тихІ води, &nагосnовен і сnавен ти, Російсьний • сміnисий наро~е!

раїні

під М 68 жив Тадейович Риль­ видатний унраїн­ радлясьний поет. громадсьний діяч.

вільною

навінк

віків,

коnи

... живе

вона в мІцній веnнмій, вольній, новій.

Сім'ї

і

красу

зралшІків БатьІtІвщини, пое·r пломенtв· спопеляю-

Сnраведлйвий священ­ ний бій з фашистськими

гарячим

сав

патріо­

один

н,.wих

з

най!Індатніwнх

поетів

М.

-

За кров братІв nропиту,

ратурl,

а

М.

отже

і

В

За землю нашу р 1дну І

.

Третього

липня б

. 1941 1

снnьні

«

С

~~~и ра~~~ц~миагаfь~:ен:~ серії

буnи

її

с:юва

і

зважаючи на недугу, бага- стівнах на пщчасово онуто працює. 3-пlд його пе- пованій території.

ються все нові

Ножен день М. Ги.'Іь· сьноrо був завантап;енпtі

твори. на

тне

катів

свіи

оборонну тематину. до нраю. Він nише багато 26 листопада 1941 ро- віршів, статей (про Пуш- ність Радянсьної України :ну, в один

із наиuтяжчих · . кіна, в СаратовІ і

називатися поемою •Сло- частим .гостем

Й

н,~ро;•ами,

сам

наголо-

велюІ

ного

серце

онупована. ворогом,

макемма

тадеиовичd

тах для

хворих,

ян

Леніна,

68. ,, ,. 'І . "' НОЖJ.ІіІ• с 11\1 гор~. на

не

сповнює гпибокий біnь і_ ве- підводилися з лінша. Р<fзпика

гордість

за'" героІчне мову з. фронтовина:-.ш він всіх

1 його

геро1чке сучасне, яке

тісно переплітаєть!?я· В уяві

ш во

вража rш

''

«Слова про рідну матlр>J-.

поета nостас вся мого РІдна fіого вірші "були u.1 изьн1 й щатика.

земля"

.

..

Та

"')·ШИ

t-,,

серце ні~1!ло вІд того,. що

.

Земля, яку сироnив Тарас

вперше

до

життя

укр~шсьr,е мl.'Іьііони людей, а серед

J

слово.

·них

1

багатьох друзів, які.

Дрібними ~оса~~~зами. у тривожні ваяші роки полягли на полі бою або війни М. Рильсьний став загинули У. фашиС'rсьних У сСповІ• вІдтворем І рево-

люційні праІ'нения

великоrо ЧіІеном

·

· . рш, ЯІ\

і

1

Номуніетичної натівнях.

~:мв.нr;.':.':,ІТ ,:~йнйи'сьогоднІ, Що правди на-шої

нікому не здоnать7

ЗІSагніт~о~:~;/~~~одню, ви, 'ополчаюЧись

·

nоколінням.

поета,

Успавпения "друІИІІи нароодин 13 - nровідних ідейних мотивІв твору. Поет зрадя,нсьнІ rордІстю nрогопоwує, що народи-брати, дІв _

згуртованІ иавкопо н'·;·тично·1· nартІТ, «У ~

ятрило

серце,

:кли-

велина ·любов 1 повага до нало до відплати, надаварадянсьr·шх

воїнів, захоп- ло ще бі.іІЬШе еили

й на-.

лення Іхньою . мужністю 1 снаги працювати в Ім'я' геро·1·"'моl\•, відчувається Перемоги. І він працював, ., , Ко~У,. й lнлування про працював до самозабу.ття, сянвІ

І'·'·'УЖбИ І свободи• Ідуть «ДО

турlІОТа них

1

П

б

.

~· 1 вс·т ги

по- атьn

·' .

і

ви-

не в дчуваючи

.. · 1 й

ВJомн

,.1 :льноі мети•, долаючи моrливе прохання до нlнХо'ч:а фашистсьни зв Р • ,.1:зний натиск темних сип ця винонати ~вій па тріо- ще оснаженlло огризався, • · ''UИЗМУІ . На

Єднне серце в

Що 4:З гецlєм ЛІОДСЬНИМ В одному ЛЬОТі'>,

на

душі

одвічне

Що неnоноіть нас у цьому світ! ..

(«Дві сиnи .. ).

Н. ГРИГОРЕНКО, лектор місьної органі­ зацІї rrовариства •Знан­

доля, жита,

•••

Росте ліщина

ня•>,

вчителька.

Бо відчував

І всі тані, немов із мрій. хатах цвІтуть

сНОВАЯ

ЖИЗНЬ•-орrан

Броварскоrо

ЛАСКАВО ПРОСИМО

-·-

Телефони: редантора

-

19 4·47;

J комісії

"ореспондента мІсцевого радіомовлення І

масовоТ

роботи

·--·---------

Броnарсьна ДP\'I'IH)J[JI !fЧЇRC'hJ<OГO nf5.qвcнnro ..

A.;weca

при

глибоке·

;wукарШ.

-

втрати

МАРН

-

гаnові

смертІ

С.

ПЕТРІВНИ.

nартІ•.ноТ

Сердечному а

його

матерІ

~парат вИконкому місьнот Ради народмих де~ .внсnрвnює

щире

ти

-

смерта

-

аисnовnюють

втрати

-

смерті

Колектив відДіпу,

висловлює

Тетя,ні

втрати

реАантора.

сіnьсьмnrо

вуд,

гпибоке

спІвчуття

бух­

гаnтеІ>.У бази Лідії. І'!Іанівні ЧистякоІJІй а nриводу

щире

:-

смерті

П

матерІ.

номунапьноrо

спІвчуття

6роніславівн1

госnодарства

СТі\рwому·

Інженеру

Юхненко з nриводу тяжноr

матері її

чоловіка.

. З nриводу ~голошень, nитань реклами АЗІО. 19-3-18. ·

НІТЬ у редакщю по телефону

відділу

партійного життR

господарства

-

19 3-05; віддrлів · промас:ловосп,

Бровари,

начапьнику

. Пра':'nІння І nрофсnІлкова органІзацІІі раАсnо­

живсn•nки тяжко•

віддіnу

спІвчуття

мого. матерІ.

19-3 18; 11ис то ..

} n равлІннн у сnравах 81\;t~R'I"'l!TB. nоліїрвФІУ 1 книжково[ topri.Jшl. ' область, 11.

партії А.

міської діnьннцІ зеленого rосподарства СтанІспа­ ву Гавриnов!Ічу Юхненку з приводу тяжкоі втра.

19·4·67.

2~~02iJ, НнїасJ:,І>а

сnІвчуття

,.,іськномі

приводу тяжкої

татІв

заступника

секретаря,

ВІДВІДАТИ ВИ•

І

Коnентив апараіу міс.ькному. КомпартІТ УнраТии

горі,.

.".. 19·3-82;

відповідального

взуттsr,

ДирекцІя унІвермаrу.

АДfЕСА РЕДАКЦН: 255020, Ниїnська Gбласть, м. БроваоІf, вул. Ниівська, 154.

rородско.

..

виставка-продаж

СТАВКУ-ПРОДАЖ!

Анатолій ЛУЦЕНКО.

м комитета Коммvнистнческой парти!f УкраинЬІ. rародскоrо и районноrо Советов наrоtІ!!І>ІХ ІІЕ'Пf­ т;rz·ов Киевской области. (На украи~с~;ом ІІзЬІке). Реnакт.ор Е. ФЕДЯЯ. . Газета ВЬІХОДИТ ,С 17 апреля 1937 ГОІІВ. , Дни вьrхода: вторник, среда, .nqтниuа. с}ІіІІота .

ми.

Широкии асортимент взуття дозволить пІдf~

без нього важно жити.

вони

ви райвиконкому, rолова кокмісІї по боротьбі зі сти:хlйивми паща,.

брати покупки до вподоби.

. тремтячі • ·

пишно nри

...,..

перший заступник rоло·

тя» і. взут;євих фабрик міста Києва.

Ії у трелі соловей онутав ...

Бі.1я тинів і за тинами, І біля хат. і за хатами.

яні

Тут будуть представ,11ені вироби фірми «Взут•

Нолись отут насупроти зорі Стояв поет 1 нlжцо пив отруту. Де б він не був, а мріями летІв У рідний нрай під небосхили житні ..• Дорожчого ж не мав нічого у житті,

О, скільки рути тУт. свІте мій!

по

nідвалів,

17 березня у Броварському кооnунІвермаs!

Немов вtнни, нупальсьнl береги, В яру не став небесне моетро силє, І плине м'ятна "І'иша 1навнруги, І ~утн -- в травах бростяться росили.

І ті романІвськІі ружі. А. МАЛИWІЮ ..

І

і

проводитиметься

ставу

Де земляни землі своєї гідні З nравіну вчилися творить і жити.

спо,

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!

Біля· романівеького

зпорання,

чарування,

Де стебла вгнули колосни дорІднІ Вже .nосивілого, як

l'югребів

висловлює

оёь .при дорозі конюшина в цвіті

nеревірити кріплення

розташовг.нt в· низинах. Бажано прид(;::~ти гумове взуття. зробити нільнаденні .заnаси товарів nepшor

В Манси~ювl зелені весни І на дороги перехресні,- . І в них побачиш ііого 'суть.

І дина груша за селом у полі, І сміх дитячий у яснім роздоллі,

й на ній бджола визумрує

живі,

'

nридорожні

нанаrщ 1 природні заглиб- руд, особливо дерев'яни~ лення для швидного cnyc- Необхідно вlднлючити Jl1. ну та відводу талих вод. нlї елентромереж. Необхідно nеренести запаси продунтів 1 кормів з А. БЕРЕЗОВСЬКИR,

1 ~n~~~п~~о~~'::із-;,.д,.иний, . написане на нІмІ

Надії, щастя. таїни! .. Вони, приглЯньсь, пеjJенесуть

Максимів свІт ... · Ось ластівин на дроті

Та

-

руmнинах

розчищати

нас

У кожній Rвiтul скільни ·вдачі,

СВІТ

беж!, на бічних нан;,tлах · {

Щами рено~1ендує з n~p- треба переправити в б~ ших днів танення снігіІЗ печнt місця весь інвентар,

На вас ударить rрІмІ Ми.- свІту молодіс-ть, ми - правота людини,

І

Максимів

умовного

на трудівницьку рать!

6 jз~~~и~n~:~а змІТнийІ Усе пере'жите, поба~ене t " ви· ~rро'му хочете? тут 1 почуте про жахдив фашистсьноrо гнітило душу

вище

·

Кобзаря, який своімм «гро- nартіІ, я.на очолила я;ормовозвуними словами• за- ст··О''" . битву з ос.на, жепtкликав трудящих до боро••J

тьби з гнобитепями, n~да- лим фашизмом. У поезіЯ"{ насл1дни ва в гідний примпад ссво•ми ]\'Іаксима Тадейовича цьо· варварства 1\'\УКами-дІnами• настуnним го періоду втілена .йог~

Ун!fсіїнсь- аварійні бригади і забез­

Районна номlсlя по бо- відночинну на річнах Дес:­ ротьбі зі стихійни~:и яви- на, Десенка і Любич"

звертає­

агресо-

обсипати

збитнів народному госпо· а на островах бlJiь'iiit дарству, населенню. Тому тисячІ. потрібно добре готуватиНер!внинам nJдпр• ся до неї. емств, яні мають бази

назав­

жахають ЛЮДС"mО

очінує?Ьо

рів. В 1970 році він стаЗа даними 1970 року· навив 737 сантиметрів. nередбачається затопленВесняна nовінь завдає. ня понад 3 ти~ячl дворів,

сп1· ... "

нrлспльюп;~ новою вШною:

Зем~я; яку сходив Тарас зрозумІЛі Ч~'С:і'ь ти":!, х:о не повернути малими босими ноrами,

•.ре

•.

затоплення,

вень води за десятиліття систем. дорівнював 576 сантимет·

·

Ри.1ьсьrшй

де

rідрометеоцентру nечити Іх необх:дним для

ТІ_шетрш

І сьогодні, ніби живий.

~иш~ьних_" ву :шцлх п'оет

,для худоби

місць,

тих

ршня. СередньоріЧНИЙ Рі- на каналах меліоративних

все жадають обернуть•.

микупе воІ!_епюбного народу зr.вжди починав з читапня ша. хлив1 слщи вн~:.ш. ~~об~ ться до нинішніх

норми

з

досяга~име 600--700 сан- зових сnоруджень на Tpyt

у гоrпіта- СИі\1 Тадсііовнч уже буn на ждй затюшять це всі ті,· і

везти

мансимальний рівень во- роботи Інвентарем та ди в районі Літон слід трансnортом nідвищено! че~ати у період від 25 nрохідностІ. Ще раз слід нютня по 5 · травня. Віп: --перевірити відкриття шлю-.

во про рідну матІр•. , .лях, виступав з д.1 уuно'і .ріДtІОіІІУ порозі у порож- хто «для чорних діл розВІд згадки, що Радямська сцени 1 в онремшс пала- ній н:вартирі по вулицІ щсплюючи ·атом, в руІни

Україна

Уже пнні :необхlдu:о Jnto

rнім прогнозом

друяш~sтІ у ВеликІй Віт-. чизнянш вІйні священні

особлк•

завезти на при· ня передбачаЄться розлив фермсьнl двори доставле· місцевих Б<]доймищ, кри- ні заnаси сіна І соломи, гохід. nідготувати пере~увнl :на• Згідно з довгостроко- сосні станцlУ, створити

завоювань

недоторнанl. · Хай

нещасюа

землею сІнажнІ та ·силос-

~;:юдвиг,

соІ•l·алістич•rо·l· , с

тр~а

похило­

, мlж 28 бере:шя і 10 квіт- ні ями,

·радянсьного народу І Іфа-

,.н •

комі­

=~IJr,tд час криг~ходу 1 ~ося

зустріне с;мертІ':і.

Так,

увагу

людям

виnадків на воді.

ПОВІНЬ

Смерть несучи, воро1'

в єднанні і дружбі з брат-

Шевченна, Лисенна І"і!\

) б ' 111 " ,, та н. • · ере участь У Ш"Є пост, звертаючись ян· відбувся мітинг представ· фап истсьт·о J 1 v другому анти ' • до_ рі ,_,_ю_ї матерІ У вірші нинів унра.нського наро- му мітингу унраїнсьиого " "' дУ. М. Рильсьний висту- народу, виступає на всчо- <<"' ІЧJаІШ». • ~ . nив Із пристрасною про- рі, присвячено~ту Б. БоУ · rримl:ш ще зовсltі. мовою, я. '\ потім• стала Хмельницьно:vrу. Поет був близьію від Ниєва, а Мю:днів війни.

вінопомни

u

винонув.,

го віну, інвалідам 'війни: і працІ, сім'ям s малоліт-о нlми дітьми. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед школярІв. по

. лронладаючи священні моПеребуваючи на вlдстаІН стц дружби . до народІв, від рідщІх міщь. Мансщ.·t яні ніному не зруйнувати: Тадейович вбо.'Іівав за долю Унраїни 1 все ж був Та горе тим, упсшіениіі, що . .ворожа хто зброю потайну Ховаючи, 01 ;уnацlя _ це лихо тим-. · не.,абаром ян зло:тШ, пІд nолою, часове. ·• '" . "вПеuе • " ас є дзв 1· 1 • 1 •• 1 по моrа з я · · ' "' - • Дерзне стуnити гідна•. Сила І неперемож-. на мости священні! ..

. нн:шrечон-лпс·rJвок ми М. Рильсьний виІхач «Фронт 1 ТИЛ'> українсьноІО і російсьнсю моваіз Ниєва до Уфи, де, не- ми, nоширювалоеь в ли-

р а один за одним ··з·явля-

І

з розмаху, до кісток...

· ,

Особливу nриДІлити

В еС Н R На

не вмієм торгуватьІ «Дві СИЛИ'> та багато · lнВід Імені рарnнського на"о-· :шпх). · .. · · · .... · .

Ра:;ить

негайно

завдання членів

недопущенню

дУ Мансим Риnь.~ький вино:

лово• друнувалося в

в'язані

дёнаді 'березня. У ?ерlод

поезlІ

образи. Нам розповідали. що сить жорстснии суJ3орни Воїни-визволителі,· -бо· . н внрон усім матам: перехожІ по вулицnх зуп я - син Кра·онк Рад, ·рючись. проти ступоІ синяnися коnо репродукторів, вражені снnою тнх рядків. . що і мечем, і словом ЛИ'> . фашизму, вершили,

кн

. Щоб жити нам в· споноТ, Щаспиво І nогІдно, За парт1ю - до зброТ,

1

за рахунок роз­ ливу річон Десна, Любиq і Десенна. Інтенсивне розтавання снІгів на території . райо­ нv О'Jі:кується в останній·

Рильсьного («МОСТИ'>, А r:: «За мир'>, ...,~ратерСТБО'>,

інсьному мітингу, люr,н, що слухаnн її, планалІі, н:.tстіл"-

снІгу

, ніше -

став: невдовзі реанціїrнl сили знозу ·почали . nідні­ мати своє змНне жало. І

1 горить на вас печать ·Отчизни іншої нема в нас і не буде, Ми кров'ю матері

Рнnь-

танення

дів у виглядІ дощу, а 'піз- сій.

нає 40 ронlв. Та для за­ споноєння не було під­

син

-

вІд

можливих при цьому опа- ти

:ЗаКlНЧИВСЯ

За ножем nпач дитяти Проклятим вІдплатити, Розбійминів СН<ірати!

ну

НраїнІІ тому тема боротьби за мир 1 дружбу між .нароя - син Краіни Рад. ... дами стала однією з гоВи чуєте, Іуди, · і"' 1 Ви всІ, що Каїна ловних в радянСБН n л те-

ський. Коnи він читав свою поему f.Cnoвo про рідну матір,. У Саратові .на в<:<=умrа·.

тичним З!ІJ(ЛИКОМ:

Передбачає.ться ян міні- СТJіХійними явищ~ми. мум у два тури. Спочат· Власнини човнів зобо­

і~·д, які, рятуЮчи· вла_сну нашою ві:к()по:vrною ПсрР.-­ шнуру, продавали .не тіль-· могою, від дня яної ми­

письменнинlв, яку так любив Максим раїнсмшх Тадейович, nисьменни~ 0. Норнійчуи сказав: звертається до сnіввlтчиз­ - п ремрасн І в І рш І напининlв з

риться не . менше 300 ла- тися до виконкомів сільрів води. сьних Рад нароДНИх депу· ЗатоПлення, особливо татів, nри ІІНИХ СТВОJІ8ВС) для придеснянсьних сіл, номlсlУ по боротьбі 11

пtдли~ ,лігва ·.- Берліна. .

Ч!Ш ГНіВОМ і НеНаВИСТЮ ДО 'загарб!!ИНЮШ

доповіддю про роботу ун- Ші . «Я Рад'>.

природи,

Його nри розтаванні утво- "nомогою потрібно зверта•

ПJ:?.ОТе під грізним натис­ ном РадянсьнИх · ЗбройНях. Сил все днлі віДІючувався до свого мерзенноГо

ни рідних людей, а 1\ Вітчизпу. Ганьба, прщтятВиступаючи на бойовІі1 тл 1 ненависть всенародна нlнчеl\1НИ~1L І ось замість nоезій про нараді писЬ~Іеншшів-воїнів запроданцлм мирну творчу "Працю, про У прифронтовій Моснві з . ·-.проголошує поет У вір:нохання

у_.

'

тичний обов'язок пЩJеД. Батьнівщиною («БійцЯм· Південного фронту» та інші).

засуджуючи

Стже, бутм Радnнсьмін Ум­

~~

кеобхtднос'l'І. Уже еьоrо• ні слід домовнтис11, .цо ного з друзів чи рідна можна буде церевести ху· добу, евакуюватися иа· період затоnлення. За до­

Іtиївська. 1~4.

Індекс

61283.

Друк високий. друкований

ОбсІfІ'

аркуш.

!

Тнрат

13.~РІ1 ""'"''""'"''" Замовленнп J\11 1435.·

45 номер 1985 рік  

45 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you