Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Гиета ВИХ-ОДИТЬ •

І

МІСЬКОГО

р А Я О Н Н О ІР А Д

КОМІТЕТ)'

НАРОДНИХ

17 квіТИJl .1937 . року • . ~ 45 (6501)

22

• Вівторок,

ЗА високий УРОЖАй

-

ІларІонівна ДЕЮХ

Мичак.

МlеЯЦів

] 27

н<> на

тут

План

викона­

процентів . При­

перенрив

такий важливий показник, я·н

випуск

-

480

ти­

наслll\УЮТЬ бригади шліфувальників цеху норпусних меБЛіВ ЄвгеНії Іва­ ИіВFlИ · Боримсьної та КОМ­ С::ОМОЛЬСI>КО-МО л О Д І ж ний ~ОJlектив набору шпону

інженер з органІзації соціалістнчного змаган· ня об·єднання.

КЛ~Д

передового

колєнти-

Т.

ЗИМИНА,

· ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПУХIВЦlВ - - - - - - -

· Jавдання,-ДОСТРОКОВО 3 Ж>жннм днем ~jбільmyється занупівля в населення лишків сіЛьгосп· проду.ктів, одержани.х в

кий. РожніRсьн "і1, РУД' нянськнй, СRітн.пьніБСЬ­ К1ІЙ, Трrбух івсь )шіі і Лі' т очк івський сільвнкон-

осо~истих п!дсобних гос· цодарствах громадян . ПраГНУ.ЧI{ . ~роби:ги ваго-

!\О\IИ. а також ВННО­ НЗВЧИЙ комітет КаЛIІТЯН' сь"ої rс.1ИЩIІОЇ Рци . З<І

мнil:ваесок у розв'я с:а ння

цей

JioІ!lНJI радгоспу ~ЛlтIdвсьКИЙ.. ця сироива ТРУА1.

час

на

заТО ТіRсльні

.!!JCI,АФВО1.І~чоІ програми, п ун !Пи сіл району надііі'і1>УJlіВНlrки Броварщн.ни· Ш.'10 4. 792 цснтнери ж>-

IPЩJJ бере також.' ак!ИІІRy уча,СТЬ.У .~JdI . ро­

OO:t'l. Бо!!а ,:- деПУТIlТ P02КlliвeькoI с1.JПoCЬJЮІ Рар _ ахти:вио ВІРЮЧИЛНСЯ . В лока при ква ртн JII,J!O:V1 у иаро~ депутатів. ocь.,_~кa ,ецвё. RI~~ .. J)f!aJ!lз'tщію ' Д;ержаВl ~~НШ- завданні 5. 525 Цl'fIТІІС­ РИД. од!щсе.1Jь~аннвИe.!!OilhМlffil' - : ІЙ евоа. ДО8lр ' •• , Ків .. 1dО!lож(;-'~'lІса, яєць . ріА. · . Станом на 16 березня Успішно проходить Обираю'Ш І!редстав!'.!!Ком c1nЬCЬKOM opra&y Pa,цd' · цього року :10 виконкомів ~ а!-іУП:ВЛЯ в на селе ння еької в.лаД!!.

Рад

Над!я RОСТJUlтшnвиа

а

.

ЧёCТlO

ввпрuдовув

це .

·

високе довіР'JI, невтОМНО ввкoиyJOЧИ навазв виборlliв.

Фото М.

Ce!llRllOra.

г ОТУIОТЬСtI Гаряче підтримали чле· ии колективу іНіЦіативу працівників передових

рlЧRJИ молоді тваринники ордена Жовтневої Рево-

підприємств Москви провести 16 кв-ітня КОМУ'

JIЮЦ'lї

ні>Стичний

ський».

Так,

со..мольсько

.

члени

ком-

113-ій

прис­

річниці

з

молодіЖ1іОГО дня На·родження В , І. Ле­

коле'ктиву майстрів ма· шинного доїння (керІвник А. !. Маmoга, групком· сорг О. Федоренко) з по · ч.а.тку року надоїли по 841 кілограму молока на кожну корову, а валовий його надій довели до

5.298

вячений

суботник ,

центнерів.

нІ.на. Цей день молоді плосК11!<ці ви;ріШИЛИ оголосити днем найвищої продуктивності праці. · Цього ДНЯ вони план.ують надоїти по 15 кілограмів молока на корову, або всього 10 тонн .

В. ШЕВЧУК.

ПОJlЯ'рн1й тунд.рі настає бездоріжжя , збудувати ще двадцять к1лометрі;

ГРОМАДСЬКІ НА НОВІЙ ТРАСІ НаДИМ

(Тюменська об­

nас::ть),Перші кілометри тру6 з'єднано в нитку на rоловНіЙ ділянщі нового газопроводу Уренгой -

Центр. досвід тажу,

Використовуючи швидкісного мон­ нагромаджений на

будівництві

інших

магіс'

тралей, зварювальні бри· гади ведуть роботи з . ви­ передженням графіка. Си' біряки зобов'язв.ли!сь до сец>е.l!ННИ КВіТНЯ, коли в

Одеса.

РАДи. В ДН

Найнижчого

у

галузі показника пли:н:нос·

ті

:vIія Рад татів.

кадрів

досягнуто. на

Пухівсь-

комбінату

лектив

дуже

однак

справився

ко­

з

ним

на 112 процентів, а по прибутках на 117, Населенню було надано рі3номаНіТНИХ ПОС J1У Г на 186,5 тисячі карбован­ Ців. У нинішньому році' ми теж все робимо , щоб

у' місті

був

зразковий

благоустріЙ. З настанням весни особливо ПОЛіпшено ро· боту в цеху санітарної очистки. Тут створено три бригади, які працю­ ють за мето.:!ом ної органІзації І

ву

співбесіду,

до

нього

бригад­ ОП.lати

після

якої

прикріплюється

наставник.

Відділи

причини

ня ' moдей з Допомагають

вив­

, звільнен'_

лідприємрва, улагоджува­

ти вироБНИЧі конфлікти. Багато в чому зусилля­ ми

з,ктивістів

на

заВОД і

знижено плинність кадрі в ЛО ' семи процентів на рік .

ства прогр3!ми , НАrціЛеноУ 1'а.лЛiJI. Балтійсьне мо· на створення стабільного ре пїдне.сло сюрприз ри­

великих

пар·

соціалі с тич-

балнам: тепер, під час ро. ку мас.ового .лову салаки,

ба.ли. Та.кого не пам'ята' ють НАвіть стар,ожили. З!ичайно КАмбала жи ·

сlйяо-технічиого учиJ!!И'Ща Бе ' яа [\ИаttНих ГЛІА.6инах ~ИТЬ ,,-1 ()6Q!'м1ta- .і .JЮ8Иrw:a В aJI&'IИО lit,eRa

3'.ІІаганні

!-і.1адають

щоб

наше

сяяло

усіх

місто

задає

старань,

завжди

чистотою.

У. ЗАХОЖАЯ, секретар парторг анІ за­ цП комбінату. шій кількості. А тепер її КОСЯ!-іИ з ' явилися В без· посередній близькості від берега. Зростання Ч!ІсельносТі камбали в 'Балтійському морі підтверджують і іхті' ологи-підводники . У мІс­ цях її постійного прожи' вання вони виявили стіль­ !-іИ риби, що, за їх слова· ми, часом являє собою СУЦЦlьне «лігвище» риб , 3а останні кілька ро- ' ків це Bif(e друга неСПОДі­ ванка з боку Балтики.

Першою було. різке збіль­

. чисельності тріс· яка зникла з прибе·

шення

усіх с!ті приносять багато кам­ ки,

цеХах утворено відll%іли.ка~ls. КОЖНИ,Й новачок з npoфe'

rpoMa,zrcbKi

у

ному

був

підприєм,

з

Тон

бригада. якою керує П. І. Кот. Сумлінно стявляться до ви"онання своїх зав­ дань ДВір·ники і приби­ ральннці вулиць. На ц і й нелегкій роБОТі' кращими зар екоменд у вали себе "Л. І. Семеняка, В. П. Романенко , А. І . Гарка­ ва, В. В . Левченко та багато і·нших . Вони ДО'·

року

приЙнят.ОЇ . парТіЙ' . ' . ЗАГАДКА. КАМБАЛИ

ТіЙНОГО комітету

ДОСВІТНІИ.

минулого

нання

колективу. За рекомендацією

депу­

на.'lЬНИХ підприємств план

«Будгїдравліка~ , є підсумок вико­

комітетом

народних

В.

кому·' праці.

заводі Тa.J(ИМ ним

квярталу виконко -

За бригадним методом

чають

траси .

За два з ПО .10RИНОЮ

І-го кварталу. Це Зазим 'янсr,кий , Літк і всьни.Й,

нanруженим,

Уда,рним ТРУд11М 03наJМfiНОВУЮТЬ кожен день третього рону ХІ-ї п'яти-

яєць .

Мі с яці заВ,.1ання юrконали вісім

Для

комсомоnьцl

«Плосжв,

депутатів

району рaч:rортуilали про завершеннязавдання

Погребівський,

ПОЗИВНІ СУБОТНИКА ...- - - - - - - -

радгоспу

· на~ро.дних

2 коп.

198З·га РОКУ'-

Труд і вники полі,в ор· ;:Ієна Жовтневої Ре волю-

грають

кий» С.lавляться в нашо~IY раЙОНі та й. далеко за його Лl еНі а~ш ВИСОКИ:vIи

Яі<е значення має вибір попере .'І!н иків. Ними мо­ і,[,уть бути ярІ й озимІ

врожаюlИ

зернові

ЦП

режних вод ЕСТОНії в ОС' танн! роки. І ось тепер~

камбали.

(I.uae-PATAY).

важливу po1lЬ !І одержа,нні високого аРОо­

радгоспі ~Плоск:~сь, ·жаю.

всіх

с ільсько·

ГОСПО;:lil'РСЬ!-іIlХ культур. Особ .l1!ВОЇ уваги заслуГОАУЄ досв:д П.10скІвських КОР\10добувників, які вже

багато

одер жую ть

. КВ АРТ А Л. Ь Н Е

; НцlJl RОСТЯ!lтииівнаПуmавко. пу ' _баШе . . знімку. не ті.1JЬКИ · передовий М&йС'rер Mamвввoro

Ціна

нормативно-чи­

('тої продукції

С'яч карбованців при лаа­ ні 445, більше . ніж пл а­ нувя.'Тося, ряніше реалі­ зовано і меблів.

8f

НІ

Б У р ЯК .0 В ОДИ переймають досвід п JI о · с к І в Ц і в

Галин'И ВолодимиріВНИ Куншиної. У цілому нолектив об ' єд­ значно

березняl98З року.

КРАЩИХ нання .

УКР А

11

ОБЛАСТІ

КИlвськоr

AOCSlrHEHHSI Значно випереджує час брига.д~ занрійників цеху JI('ЯКИ'Х меблів виробничо­ го деревообробного об'єд' нання, яну ОЧО.'lЮЄ Надія

ПАР Т

КОМ)'НІстичноr ДЕПУТАТІВ

pQl\is ще:;,\рі

НаПРИ>К.'1ад,

нея6и­

культури,

куку.

руд за , буряки, але, безу. ~ювно. всі площілотріб­ но. старанно обробляти 11: у;:{обрювати., На буряко-

підряд

ві

врожаї

п овний

п.1антаlIії

ВНОС !!1JЬСЯ

набір

ка.lіЙних,

КО'j1:loIОFlИХ культур, ство· рюючи мі ,Ц НУ базу для

фосфо,рннх і аЗОТНI1Х добо рнв у відпов ід ності з ана·

досягнення

.1jзами

ВІІСОНОЇ

про-

;!уктивності худоби про· тяго:vI усього року. Зо· крема. ІЮНИ вЩаначають' ся РС)ЮРДНИ~IИ врожаями

-

КОР:vIОRИХ'

ється

буряк ів;

що

псрс:вершують

1000-1300

гє,ктара

за

щороку центнсрів з БУ,lЬ-ЯКИХ по·

ГО;(flНХ Y:>i1OR. Повчитися у досвlдчеНИХ БУРЯ"ОВО':\'ВЦI!:vIИ

ДlliІ 11 11

П))llїхало

нрєдстаВНI!К'Я НОДЩ>СТВ. У

н; ;\uуr;ся

з

багато

уСіх госП.l0СКО.му

раііОПНIІЙ

семІ-

н ар -нарада по вивченню доСВіду Місцево,го рад. госп у У вирощуваШlі liОР·.

:vrОВИХ вании ня'.ІІ

бурmі;.в,

оргаНізо-

раЙо.IJНИ'>! управліл·

с ільськ ого

господар·

ства. На ce:vriHap прибу· .1И ГО.l0ннІ агрономи гос· пода'РСТВ,

за,СТУПIІНК!lДИ.

рект о, р:в

по

}'ОРМОВllроб·

грунту,

частково

оргаНіЧНі. Насіння пе. ред ви-сі ,ваНН.Я\1 обов'я'з­ !-іОВ0 ка.lібрується. Вели~.а У'вага придlm:r. ДОТРIl:vIанню

ськогосподарських

Перед

наук

участь у проведеННі ce~IЇ· нару ,

СХБ.а.1ЬНО

відгукнув·

ся про ДОСАІд внрощуван. нн І,ОРМОВИХ буряків У радгоспі

І

«Плоск:вськнй»

закликав перей"ати

почап;о\\

семІ-

за,н ять

гості

ловні

агроно,:vIИ

радгосп і !!

польово:vIУ

i:vICHi

Щорса та

« РусаНів·

на

стані транторної бригади, .:\е їм господаРі показали

наб : р

texhi!-іИ,

П.lектова,ної !по

ся

вже

в

l\ЮВИХ буряків.

ц:к.авою

ський » М. І. Стригун С. Ф. Марчснко.

уком.

агрегати,

ВН.1юристову 'ватиметьна р-ирощуванні кор-

Дуже

liо. гос­

На семінарІ об:vIіляли. ся досвідом роботи по ви·· рощуванню буряків го·

нарських

П06):вали

•.

Б . О. Панасюк, який брав

ництву, начнльники цех:в го буряновода:У1 всіх !-іормовиробнm(тва, ланко· ' подарств району .

ві і :vIеханізатори, які ви· рощуваТI1МУТl, буря,к и .

ОП ти

'Іальної густоти РОС.1ИН, яка на П.10скіВСЬЮJХ зем· лях становить 80 ти с яч коренів . на гектарі . Ус· п'ху в ,:\осягнен'ні мети СПРИЯЄ У значній ~1 : pl договірна оргаНі:JаllіЯ праНі на вирощуванні бу. РНК:!! . Сп ' щюбіТНН'!\ Українсь­ кої с і.1 ьсь",о-господарськоІ ана.дем і ї кандидат с і ль·

Підсумни ча.1ЬНИК ,1:ННЯ

що

на·

районного управ, СlЛЬСЬ!-іОГО

дарства

сь~;иЙ.

була

підвів

І

А.

В.

В:н

госпоБерсзов.

вІд знач ив,

господарі

старанно

розпов і дь ГО.l{)ВНО·ГО агроHO:lla радгоспу «Плос!<ів .

П'ід-готувалися до прове­ .lення Ce:vIiHapy, завдяки

Відач загострив . на багатьох факторах, що віді ..

головиийагроиом рай· сільгоспуправління .

ський '> Анатолія ТИ:vIофі- ЧО:vIУ він пройшов на ви· йовича Та·расенка про COKO:vIY ріВНі і учасник!! Аосвід роботи радгоспних збагатилися нови:vIИ знан. 6УРЯl!-іОВОД : В . НЯl:VIИ. Особливу увагу допоГ. ГОЛЕUЬ.

ОЗИМИНА ДІСТАЄ · поживу Організовано

прово·

ницІ

рільничої

бригади.

диться піджив.lен-ня посі' вів озимих. нультурна зе-

Особливою сумЛінністю вІдзначаються Катерина

лений корм і багаторіч' них трав на , Троєщинському віддіЛКу радгоспу

Ничипорівна Ярмоленко, Наталія Дмитр і вна .дробо-_ ТУН,

Наталія Тимофіївна

імені Юрова. Роботою ке' Дроботун. Агафія Михай. рує агроном Станіслава лівна Найда , Галина Ти.

ДМИ'l'рівна неральні внесено

ПіхотНик. Мі- МОфіївна Найда, Єфроси.

добрива на

площу

вже

нія

понад ' Віра

Федорівна '

Коващ.,

ДенисІвна

Кучер,

11 О

гектарів озимих, з Тетяна КирилІвна П'я1" розрахунку 150 кі.'Іогра- ковська, які денні норми

мів селітри на гектар ози:vIИНИ зернової групи І

330 кілограмів -

лений також

на зе· продуктивно та' до6роя' корм, Шдживлено Кісно працює та. кож меха. 48 гектарів багато- нізатор Володимир Воло.

річних трав.

На

виробіТКу виконують на 130 процентів. Високо-

димирович

п!.дготовці . д06рив який

для підживлеюrя посівІв tЛ'ScPaЦO робі'1'-

rpypfJ:!CJI

Сидореико.

Dозкидає . до6ривз.

В, МИКОЛАЄНКО!


*

стор.

J

22 б'РNНJI 1988 року

нОВІ

Із

ІУ -ї сесії міської

Як уже повідомлялося, 17 бе­ резня Ц. р. відбулася IV сесія мі­

удоснонален.о

ської

нюється

Радн

народних

депутатів,

роботу виконавчого комітету місь­ кої Ради народних депу:rатів за 1982 рік та завдання міської Ради нароДНнх депутат\в у ёвІтл\

рішень JIНстопадового (1982 р.) Плеиуму ЦК КПРС •. З доповіддю на

сесії

виступнв

голова

виконко­

му .міськ·ої Ради народннх ~еПУ'1'а­ тів Л. Х. ЧЕРНЕНКО.

Доповідач

зазначив,

ЩО

рІк

1982

період, за який звітує мl<;:ьквиIНОН"

ком, був для всіх нових

для трудящих міста. як і радянських людей, роком

трудових

:викоиання з'їзду

дового НПf>(;.

шляху

рІшень

р.)

І

XXVI

лисroпа­

Пленуміl5

керІвництвом

організаЦії

організацІях

по

травневого

(1982

Шд ної

досягнень

Історичних

:КПРС,

на

міської

Ц!{

па;ртій­

пІдприємствах,

Броварів

успішного

чимало

в

8роб­

лено

для

нІв

і соціалістичних зоБОВ;Rзань року і в цілому двох рокІв :(І'я­

1982

виконання

пла­

роботу

транспорту,

цП, дорожні знаки

порошко­

вої металургІї Імені, ва-річчя

ської

України

нагороджений

Рkдян­

пере-

по вулиці Ма­

-

шинобудівнІй та ін. Було висловлено критичнІ заува­ ження на адресу директорів заводів пл аст'М ас та ремотно-механічного; які затягують виконання наказі,в ви­

борців

про

будівництво

спортивних

майданчиків в районі міської школи ЛІ!! 8 та заводського гуртожитку. 3а звітний період було проведено

комплексне

вивчення досвіду

роботи

на заводобудівному комбінаті і заво­ ді торговельного машинобудування. Це допомогло вивчити всі сторони діяльності пІдцриємств, роботи гро­ ма,дських органІзацій, за'пити трудяЩИХ. ' Постійна увага звертається на роботу промислових підприємств, персональну вІдповідальність керів­

НИіків за

виконання планових

промисловість міста

заводу

повіт­

ряного басейну у районІ заводу тор-' rовеЛqНОГО машинобудування, удоско­ налено телефони"автомати в районі райсільгосптехніки, заЛізнично! стаІ:І­

За піДсумками соцІалІстичного змагання на честь 60-ріЧЧЯ утворен­ колектив

здійс­

контроль. за ЧИСТОТОIQ

ників.

СРСР

Ради

пасажирського

санепіДстанцією

тирічки.

ня

3~

показ­

1982

підсумками

року

вІдомств,

комі­

де,~утатів,керІВНИRів колективІв, спе­ ціалІстІв народното госrrода:рства,

усіх

ТРУДівникІв

~iICTa.

ПридІляючи основну ува.гу rrpaHтичному здійсненню організаційно­ господарських захоДів м!ської Ради по винонанню рішень XXVI з'їзду ИПРС, ХХVІ з'ї;щу Иомпаnтії Ук­ раїни, рІшень послІдуючих Пленумів ЦИ ИПРС, постанови XXVIII місь"

но! партійної конференції, мІськви" "OHKQM прові!! певну роботу по удо­ сконаленню стилю роботи. ЗJ.ffцненню усІх лано.к ТРУДОВОЇ, виробнИіЧОЇ дис­ циплІни,

вимогливості

доручену

За ної

до

кад'рІв

за

справу:

рік проведено 5 сееій М!СЬ" Ради. на Я'КИХ розглянуто 22

1982

питаннл. Понад 540 питань розгля" НУТО за цей час вИКОНКОМОМ Ради. Тов.

конком ний

Черненко

зазначив,

рОЗГЛЯНУВ

1 схвалив за звіт"

перІод

досвід

депутатських група

будування

діяльностІ

груп.

заводу

що

Так.

ряду

депутатська·

торговельного

іменІ

ви­

машино"

з'їзду ИПРС

XXVI

підтримала почин трудящих Москви. Ииєва по перетворенню своїх міст У м:ета високопродуктивної працІ, ви­ ('оної

культури

і

зразкового

пС)ряд­

ну, І. готуючись до 60-рІччя утворен" НЯ СРСР, виявила інІціати.ву ~ила­ ми заводу благоустроїти прилеглу до підприємства

теnиторІю

І

в·есь

жит"

ловий масив.

Цей почин підтриманий

за рахунок чого було ДОСЯГНУ.ТО

70,6

процента

про­

від

всього

процента. Темпи росту

відповідають річку.

Тов. зе;рви,

ще

За останній чає пІдвищився вень підготовки сесій, більш!єть путатів

регулярно

рІ" де­

зустрічається

8

внборцЯlМИ, місьюшконком, Ао,ге відділи І управлllfНЯ зр. звітний пе­ ріод ЗВіТУІІали перед населениJW і в трудових колективах про свою діяль­ вість.

ПіДВИЩИЩf a.Rтив-нLсть постійНі ко­

Місії міської Ради.' Вони стали гл.кб"

ше

займатися аналl1'И~Н(}Ю

ПОСИЛИЛИ

контроль

за

роботою,

В'ИRОНвННяМ

виробниче

виконали

часу на

наТі,. завоДІ

наказів

депутатами

одержано

26

виборців.

Народними

ниНіШНього

скликання

наказів,

10

з них вже

втілено в життя. Так. на ряді вулиць було проведено ремонт т:ретуаріВ,

-.

"

поставках

дІлені кошти не вдалося. Нещодавно ЦИ ИПРС прийняв по­ станову, спрямовану на полІпшення

ни,

шовкОВі

ткани"

взуття.

Як позитивне в роботі торгівлі во­ на відзначила шир~ке b-п.рова,цжешіЯ новогО технологічного облзднЗЩІЯ, значне розширення мережі магази­ нів, широкезастосува,ння ПРО'І'ресив­ ної технології обслуговування покуп­

ців. Зараз ставить~я завдання забез­ печити

31росtання 'товароооороту

діючих

підприємствах

на

при "rій же

кільк<х;тl працюючих. ! О<:таннім . часом зросла кілЬКість у кожному мікрорайоні чергових иа~ газИН1'В, яКІ.! працюЮll'Ь до 21"І годи... НИ.' Депутат

порушила

будівництва в к.раїні житла, Oq'eKTIB

надання шефської

соцкультпООуту. В зв'язку з цим віД­ ПОВіДальНіСТЬ будівельних органlза­ ц!й, вІдповідних віддІліІіІ міськвикон" кому зростає. Отже, треба і далі на­ стійно працювати над поліпшенням роботи будівельних організацІй, a~" безпечити зразкову енсплуатацію житло ЮГ0 фонJt-У. ' За звІтний період міськвиконком

колективів вій базі.

~заводобудівно~!у

комбі-

Ще більше продукції буд~ недо" одержа,но через ПЩfнність кадрів. На

сесії

проаналізовано

цтво товарів підприємствах

виробни­

народного вжитку на міста. Багато з них

слабо займаються цим питанням. Це стосується заводобудівного комбіна­ ту,

дослІдно-експериментального

воду тресту нання.

комунlaльного

шиноремонтного,

механічного

обсяг

за-

заЛізобетонних конструкцій «БроварИСільбуд», заводів

нестандартного та

випуску

нижче

інших.

цих

рІчного

облад­

ремонтно"

Треба,

товарів

фонду

щоб

був

не

зар061ТН(:)ї

плати.

Велика увага в доповіді була прн­ ділена роботі транспорту і зв'язну. Хоча в роботі ського ми

ЗМіН,

залишаються

тання

автомашин,

комбінату та

вантажного і пасажир­

автопідприємств хороших

іншим

сталося

все

ще

показни.ки

що

чи"

низьки­ ви.корис­

виділяються

у

торгових

організацій,

громадського

харчування

замовникам.

Пасажирський .автопарк тмер П<lВ" ністю YlКCJiМплектований водіями, '10го довго не вдавалося досягти, піД­ приємство одержало 10 нових авто­ бусів типу «Ікарус». порівняно 11 1981 роком пасажирів перевезено на 9,5 процента більше. Але і тут є ще свої проблеми: треба підвищува" ти культуру обслуговування, все ще велwкиrм

залишається

про

шується конкому

в

наJ>.антаження

години

виділення

«пію>, в

немало

такі

ПИТ3Jн" перІоди

різних' підприємств

.вирі­

слабо, а рішення міськви" щодо цього більшістю ке·

рівників поки що ігнорується ..

ува'ГJl

придіЛяв полІпшенню

ЖИТЛ(ЦIО-К'Gмунал.ного,

гов~ання

Мf>ДИЧ"

населення.

Однак

в

цілому

план

по

ТОllаро­

обор6l'У торговими ()рганізаціями то­ р!и не виконаний. Не спра}JИЛИСЯ :І планом і комбінат громадського хар­

чування,

уні,вєрма.г

раЙСПОЖИВСПіЛНИ.

Міськвиконком дa~ пркнципову оцінку фактам порушень правИЛ ра" ДЯНСЬКОї торгівлі, наднормативним

прас?ОЯМ

маf'8IЗИН!В,

вІдсутності

у

продажу товарів повсякn:енного вжит" КУ.

Все ще низьким залиша~ться пl)­

иаанян C~

ло

в

нцанню' пооутов~

роз))ахункv

на

одного

по­

жителя

Юста за opllК 15 KJ)6'. 04 коп., що зкачно !mжче заГ8JIЬRооб.'1аСНQГО ио­ К83Н'Ика.

Тов. Ч!',plreНК<І }'Ю3!ІОlф" ЩО кон­ KpeTH~ БУ-1l0 зpQ(Sле!fО , MI~Ti по бла"

гоустрою, озеленeнkw, Raзsав вироб" НИЧі

втрати че,рез мар­ часу, прогули, не"

мас.

міста,

нанню

по

дос.'Ті,]'НО"ЄНlспериментальному, будконструкцій, заводі пласт­

розвитку

ВИl\О­

об'єд~

ванців. Особливо значнІ втра-ти робо­

чо·го

ж

придіЛЯЩіСЯ

діяльності,

вихо,ди на роботу з дозволу адміні­ страції. Через це було недодано про-' дукції на суму 435 мільііОН,ів карбо­

автоБУСіВ

увага

їх

IJJPO-

виробів.

Все ще великі нування р'обочого

ня

Постійна

ви;робництва

деревообробне

видІв

еконоМічного

бюджету.

ре­

підпри€мствах

зобов'язань

окремих

у плаJIі

проекті

п'ЯТИ­

нання за невиконаНJIЯ планІв ви;роб" ництва продукції. на ряді заводІв не

автобуси

у

на

Иритикувалися заводобу.діВНИЙ ко.м:бl­ нат,

на

СQЦіально,гр

на

поліпшення

рішень Ради. РозроблеНі ниии реко­ мендації і пропозиції були враховаНі і

вирООни.цтва

цроаналlзував є

збільшення

розпорядження

ЗJrа'!:вий

обсягів

Чернен.ко я.кl

дукЦії,

приросту

установле.ним

обсят робіТ.

виконаний

Ра30М :І тим повНістю освоlти ви­

рибнІ консерви, рИС,

питання

ЦРО

допомоги 8 бону

niдпри'Ємств

плодоо.воче-

.

Депутат Н. М. Бубон, швея рай­

побутtюмбінату, РОЗIІювlла rnpo те, 1ІИ колектив комбінату удосконалює свою ро.боту, виправляє недолікн. Так, потребує даJIЬШОТО po-зшире1ЩJI ме,режа комплексно"цри.ймаль,них: пунктів

на

підприємствах,

З0крем/!.

інших.

мало

янlІ'ми уже

'водУ та ряду інших об'єктів.

доповіді. Так, не повністю освоєн1 фонди на кисломолочну ЩРОДyRЩіЮ,

вого,

нолективами деревообробного комб і" НilТУ і заводу порошкової металуl'­

гіІ.

Місьщшно}J'Ко,м розв'язував чима" ло питань, що стосуються роооти будівельних органІзащй по зміц­ ненню матерІально"технічної бази, за-бе·ЗіІТєченню Ух кадрами, В резуль" татІ торік було введено основних фQНДlВ на 19,5 млн. карбованців, з.цано 43,2 тис. квадраТ\lИХ метрІв житла, зав~шено будівництво бу­ ДШfку ПООУJУ; Деснянського водоrrро­

ліин, про якІ агадуве.ЛОj:Я 1 в ЗВlтаіЙ

кого та соu:Алыf"к'ультурно'гоo 06слу­

щодо

Це результат ПОВ'СfPКдеlfНоt, IІ!щРУ­ женоІ роботи міської Ради w.aРОДНИХ

ІУ кмртвлах. Од­

1

діяльносТі закладІв торгівлі, побуто­

24.2

.'!Омами міністерств, тетів профспілок.

ІІІ

показнИКіВ.

технік.о-економічних

профради

обкому комсомолу.

з.и.a.rаавя в

'нам серйозного полLmпення вимагає доставка кореспонденцІї 1 робота те­ лефонно! мережі.

Понад план реалізовано ПРOrдуlЩЇЇ на 3,2 млн. КарбоваНЦіВ, ПРОДУК'ТИI1ність праЦі зросла на 4,7 процента,

усіх

план з

дукЦії. Обсяг продукціІ ВИЩОї кате" горії ЯКОСТ! зріс на 5,8 процента, а в цілому питома ва,та ЦРОдy'lЩіУ з державним 3нак()М ююс:rl' склала

Ряд підприємств, організацІЙ, уе­ тано!!, цеХ:IВ, діль'ниць, бригад від­ значені перехідними Червон,ими пра­ порами, Почесними грамотами ! ДИ'П­

народних депут.атів

на завод! алюмінієвих будконструк­ цій, деревообробному номбінаТl та

виконала

хіднИlМ Червоним прапором ЦИ НПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦИ ВЛИСМ, а мІсто Бро­ вари нагороджене перехідним Че,рВО­ ННіМ прапором обкому парті!, облас­ НОУ Ради народних депутатів, обл­ і

>КНТТІ

SАВ ДАН Н Я, SРОС л І ВИ мог И

яка розглянула ·питана• • Звіт про

-

ВОВІ

колективи,

ВКДМ

CllIраву на1!обl,nьщиЙ.

яких

у

цю

.

До'ПоеlДач проаналІзував РОЗВ!іТОК художньо! са,модlЯJ!ьносТI у колекти­

ва,х M~CTa, matep!a,m,RO-ТЕ!~Н!ЧНt')У бази заrк.nадlв відомив,

культури. Зокрема, він по" щt'l :-JаТllюектовано буд!вни­

цтм MkblКOЇ бібЛІотеки, :-J8кінчується проектування

міського

парку

куль"

ТУ\'lи та !!1!lI'ЮЧИНКУ. Чимало ро(!іиться в мІстІ по rтоліп"

щенню

медичного

зм!uнюється вальних

~лугоВування:.

матерІальна

ус таН()1'!

,

база

лІку­

:о!З'П)'}QВllпжено

ВО110-

!

ГРЯ::Jелікуващrл. розширюється ме" режа аптЕ'К. 3нижЕ'НО заХВОРЮJ1а­ нІсть роБІТНИКіВ ПРО:l!ИСЛОВТfХ пІд' приємств. :о,бl.IТЬШИЛё'СЯ забе;mече" нІ'СТЬ лlкаr,,!ми. ОXlнак кlлт:,кlст~ скарг J'I'!!. rюl'lnту мепикІв '!ее ще значна. ос06.'1иво стоматоцог!чного 1!!дцlлення.

ВеЛИlКа УВ!lга у зв!тнlй ДОООВlдl була звернута на оБСЛУГО1!!Ування та пnaпеВ.1Іlштувqння rтенсjnнРnlз. IHB~­ лі~15, с.рган!з;!ц'ю НаДОМЦОУ црацl, 'ІЮбочнх

мl<:ць

З

ЩЩЩ!МИМ

робочим

днем.

ДОПОl!іllач JЮ:щов!в про роБОТУ, яка BfJleT~~JII 11 };роварах по змlцнен­ ию С6uіалІстичиої 38конностІ, охоро" нІ громадського порядку. В резуль­ татІ кількість особли'во небезпечних злочин!в зменшилася, однак бороть­

ба

з

хулІганетвом,

кра)!іжками

дер­

жавного та особистого майна. угоном аВТОТJ)8НСЛОРТУ поt'ребує активІзацІї.

3авдаиням пеjJшечерговоJ ваги зали' шаєтьеR 6оротьба з mrJЩТВОМ

!

алко"

голІ31IfОИ.

ВаЖJfива дІлянка рОО~ти виконко­ му у)!ос!{оналеинSl іЮботи з лис­ тами ! скаf)Рами трудящих. За мину­ лий JliX иа заєl.ПЗННJiIX виконкому бу" ЛО JЮ5'ГJIJI&уro !§ питань. зв'язаних з роботою в цьому напрямку на "ядl тт1.ЦПflПQfЄТВ ",.та організацій міста, Тут є ще чимадо цедолікll'І. У допоvlд! ВJjКОНе.инJ'l

плану

БИI\ОРlfстаlЩЯ

Учасники участь

в

БУJIоцроаНqлIЗ0ваJ!(') .ltерщ~вних

міського

сес!!

оБГЩlOренні

доходІв,

бюджету.

взяли

аКТИ1!НУ

ДОПОJjідl.

Питанням пliдвищення еФєктиваDe­ виробництва, зміцнення ТРУ.!!DІ!DІ

ті

Дllсципліни присвятив свій виступ депутат С. І. Рубанов, печовий за­ воду порош.кової металургі! iMetll 60-ріЧЧя Радянської УкраїНИ. На за­ в·оді

останнім

відсутність сировини

тор карного розшуку міського вІддІ­ лу внутрішніх справ, І. В. ПасІчна­ роБІ тниця комбіна ту громаДСЬКОГІ)

харчування, І. П. СОКУР лікар

головний

-

райлікарні.

.

На сесії виступив депутат обла~. ної Ради народних депутатів, заві­ дуючий обласним фІнансовим відді­ лом П. Г. ЛІсовськнЙ. Він, зокрема, зазначив. у с!зоєму виступІ, що не на

всіх Підприємствах міста висунутий партІєю лозунг «Економіка повинна бути економною,. став життєвою не· обхідністю. Все ще допускаються ве­ ЛИlкІ

перевитрати

СИРОВИННИХ,

мате·

рlальіш~, паливно"енеDгетичних і фі­ нансових ресурсів. Тан, з 38 пl,д­ приємсТ1З. перевіРених торік, на' 21 утримувалося 77 понапштатних по­ сад.

перевитрачені

кошти

на

утри·

мання

управлінського

апарату.

гальна

сума

ВИ'трат

.1а

незаконних

тис. карбованцІв. управлінні торгівлІ

За·

сКЛа­

239 В

до'rryщен~

3.f1

пе,ревитратн оборотних засоБІв на тисячі карбованцІв, і план по приеут­ ках не був виконаний. Торкаючись будівництва ЖffТЛI!. , місТІ, тов. ЛіСОВ'СЬКИЙ вказав на те,

що твии кошти,

що

житлового

незадовільно

випіляються

фонду,

освоюють

на

хоча

вІн

ремон'!'

цього

внрай потребує. Тут є значна кедо­ робка відповідних постійних ком!сій мІської Ради. . СесІя схвалила роботу ВИ;КОНКОМУ за звіТний перІод. ПотІм уча,сники сес1У з-аслуха.лн повідомлення про робоТУ у виборчих округах депутатів Н. Г. ЛеВ'Іеико' та

О. Ф. Журакlвськоro. Іх пов!домлеи,; НЯ були ПРИЙНЯТі до відома. Було розглянуто організаційне пи­

Т/lJННЯ. Сесія звІльнила О. І. Панчен. ка від обов'яаН'lв ГОЛОВИ комісії по СОЦІаЛісТИЧНіЙ заКОlfНості і охоронІ громадського порядку, обравши П

головою депутата В. Д. ГамалІв. СесІя звtльнила депутата Ф. І. ЦJпига від обов'язків голови постІй­ ноу Н'Омісії У СПравах молоді. Ії m; ЛОJЩЮ

обрано

депутата

В.

В.

пощ·

щук",.

Було внесено змІни до складу членів комІсії у справах неповноліт­

ріК виходИВ

р*Іl w,pавщщщ є ще ~SіЧJЦ ~eдo'

РОбот~.

06щсноrо

матеріал!в.

- заВідуючиIt вІдділом комунально· го госпо!дарства. В. Р. Роднlн го­ ловний ..інженеn nemohtho-механіЧ'Но­ го ЗЗВО'ДУ,- А. Ш. Шамlлов Інспех.

ніх.

переможце./4

і

t!я з роботи, та у вихіднІ дні. У обговореННі доповіді взяли та­ ~ОЖ участь депутати Л. О. Фесенко

давець міського управління торгІВЛі, зазначила у своєму lшступl, що У

Q. М. J\овбасииська, про'

зменшилася

Тов. Рубанов порушив питання про ПОЛLпшення роботи автобусів у піз­ ній час, коли роБІтники повертають­

Иолентив рай вузла зв' язку ве,де цілеспрямовану роботу по поліпшен­ ню обслуто-в.ування жител!.в міста, то"

Де,путат

часом

кількість к<>роткочасних відпусток 8 дозволу адмінІстрації, сказав ВіН, однак не лік!!ідовано простої через

. На

цьorмy

сесія завеРШliiла

C1jOIO


НОВИ

...

ЖИТТЯ

IIППІВНШRlПlНIlUИllпиmнmllUlmШПl8IIIНn_IIЬІІШ'ППIПIПШnIIНI _ _ НlllюпmIOIПIIІІUlllпmmnmmпmmпшпmllD8lllllUID

-

у

РОЗВИВАН),Ч:И

ТІСНОМУ

38'13К'

АКТИВНІСТЬ

І .етор.

_НТТІМ

3

с.лУХАЧІВ Сьогодні відбувається методична конФеренція пропагандистів міста І р.~иу по темі: «Розвиток 'пfзнавальної аhТивиості слухачІв» 1ІІІII11InmпmппшUIUIIllllllllUIIlGUlШШШШUПШIIIІ'IIIIIJIUUIIUlUIПlIWШПlIJiIIlRПIВІІІUIUШIIІІІIНІІНIИtlIIIlUIВІІІШIIИlJiIlll_ __ _ _ _ _11І ЕКОНОМІЧНА освіта відіграє важ" ливу

роль

у

економічному

вихован,

ні мас. При належній постановці справи вона набуває величезної си· ли

впливу

на

результати

суспільно·

го виробництва, стан державної і трудової дисципліни,.. рівень госпо­ дарювання. ие досягається завдяки озброєнню працівника виробництва необхідними' економічними знаннями вихованням

у

нього почуття господа·

ря, який глибоко розбирається в економічній політиці партії і шля­ хах її здійснення. Про ц<е наголо­

ШУЄТЬСЯ і в постанові ик КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВUРПС і цК ВЛКСМ

«Про

дальше

поліпшення

нату . «Калипінський:, імені 50-річ.чя СРСР, радгоспу імені Щорса, КН­ ївської птахофабрики. Ось ПРНК,lа­ ди ефективної роботи пропаган­ дистських кадрів. На заводі порошкової мета.1УРГії i\leHi ба-річчя Радянської ~ікраїни функціонує 32 ШКО.1И комуністичної праuі. де навчаються 705 робітників, а 133 інженерно,технічні працівни­

ки

підвищують

рівень

у

свій

школах

еко~омічний

конкреТНОІ

еконо­

міки.

Ефе"т від занять досить поміт­ ний. Порошківці перш!!ми в районі підтримали почин москвичів. «Честь і шана по праці!». Серед сл у-

ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ економічної освіти і внховання тру-

хаЧІ'в ШКI'л

ДЯЩИХ». У цьому докумеНТІ поста!!-

ністичної

ня економічної

праці

.

31 '"А удаРНИКІ·В. комупраці, 85 наставників, 3б . _

'0

ЛеКО нові завданця щодо поліпшен-

раціоналізаторів. Завдяки

мас.

номічної освіти підприємство за під-

освіти

і

Передбачається

виховання

побудувати

слухачів

СУМЛ1ннlИ

шкілснстеми

еко-

сумками роБОТ'1 в 1981-1982 роках І. ре-, " . нагороджене. перехідним Червоннм зультаТJlJВність економіЧНОI 'ОСВІТ!! ЦК КПРС Р М" допомагалн перевестн нашу еконопрапором , ади ІНІвсю

роботу

що б

так,

міку на справжні виховати

у

якість

рейкн

кожного

економії,

громадянина

стрів СРСР, ВЦРПС і ЦК влк.СМ.

У

цій

високій

нагороді

.

є

певна

А

А

.можна КО.1И

навести

економічної

й

11

навчання·

інші

ПРИК.1зди,

ШКО.lах

освіти'

системи

дає

вес1ичезиу

користь.

На заняттях шкІл комуністнчної праці на заводі «Торгмаш», прнмі­ PO~I, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ така форма роботи, як захист С:lухачами соці­ а.1істичних зобов'язань. резу.1Ь­ таті торік бmlЗЬКО 300 слухачів шкі:т ко~!Праці викона.1И свої соц­ зобов'язання, а 150 слухачів заверши.1!! річні П.1ан!! достроково.

':f

Широкий рух за підвищення тру­ дової ДИСЦИП.1іни І якості вироблю­ ваної· продукції, розгорну,ий серед с.lухачів пропагандисtами світлотех­ нічного заводу, ДОЗВО.1ИВ досягти ТОГО, що 98 процентів членів шкіл к?муністичної праці, здають продук­ ЦІю з перошого пред ЯВ.1еНI!Я, а процента продукції в І році

982

пуска.lОСЯ якості.

державним

3

84.6 ви­

Знаком

На одному Із занять у школІ ком­ праці с на Київській птахофабриці с.lухачl запропо.иува.1!! переіІти на підвищену зону Обс.1угоsування

птицІ. ЯКШО зараз ця норма становить

25

-

тисяч

в бригадІ М 6

Бевза)

y~e

' .

ГО.1IВ

куреи,

(бригадир

переЙш.1И на

вування 50 тисяч голів В

то

Б. М.

обс.lУГО­

курей.

.

раховуючи . ваЖ.1ИВІПЬ . _ ВИКОРИ. пання резеРВІВ еКОНОМіЧН01 ОСВ1ТИ,

бюро міськкому партії на одному з

своїх засідань у МИНУЛОМУ році роз-' П б

«

глянуло питання

кому

тресту

ро

ро оту

парт-

«БроваР!lсільбуд»

по

ВажЛlfВИlМ

аасобом результатИlВ-

. Щдl3<ищеНIRЯ ностІ

ма.рксисТ'Сьно-ле!]Ін- ПРОДУК1'ив'ностl

СblЮЇ

осв,іти,

Ідей~их

НІЯ

КООО-'fехнlчного П,РОl1ресу запорука пlдвище1JНЯ

б:Й1Ц,'Ї!В,

Іхіньої

виховання

зростан-

пізнавгльної

праці~·.

с.тюсар... інclгрумента.1ыJ!Iк

І.

Г. ЯрошеВсСЬJШЙ з'ясу..

I3<&В,

щО

робиться

в

цьо.

Зll<ТИіБностl є суспlльно- :-'ІУ план! н його ~~xy. оолlти<mа ПіраКТИlКа. Ос- Інженер ІнформацlИНО. НЮRна M€Ta УІ ПОГ.1н6- 06ЧИсСJl\ювального цеНIТРУ А.

Г.

Бєліе

при

вж:віТ.

л-еН!tя Зlнань слухачів у ЛЕ!!НІНІ питаН*lЯ говорив галузі ре,волюц:'Йної тео- про яедо.тr'іКИ, яКі трап­

рП,

В<ир06лення

навинІв· .'ІI1ЮТЬСЯ

на

піДlПtpИ€МIСТ­

веденн.я агlтаційно-про- зі в справі боротьби 3 Країни Рад ВИСQlКу економічну ча~тка праЦІ І пропагандистів ' . ' Вl!корис:танню економічноі освіти в с !!І<J,lгандисreької рООоти. 6езго-оподарністю І маркультуру стаВ."ения·· ·Заиця, Т. д. Ли!ІІКО, П.' А. ПаЛІЯ.J б б КОМУНІ'стичне Зl\!.іння І10в'язу с ва.ти зНаН- HOTpaТCTВO~!, а . майстер ' . _, . '~_ .,:. ,А, І. Кравченка. . 'М'обілізаціl ТРУДЯll!НХ на орать у до праці. 311 вйконання планів і соціа.тістич- . ня z ж !lt'j"ТЯМ , ви.кону-вати l3<і 1 д'Д'!ЛУ техніЧtИОГО нон-

т'акі ж відповідальні завдання по-

с;тавлені

і перед

діючою

системою

економічної освіти. В 1982.-1983 навчальному році в нашому районі'

в б49 школах комуністичної праці і

коикретної економіки за типовими програмами навчається понад 16 тисяч чоловік. В тому числі понад 9 тисяч вивчає курс «Продовольча

програма

СІ,:'СР:.,

комуніСТИЧНОI

ють

курсом

а.

слухачі

праЦІ

-

~кіл

ОВОЛОДl!!а-

«ОщаДJ~ивіСТЬ

-. рис~

комуиістична». ПраЦІвникам ~lCTa І села

збагачуватися

зианнями допомагають

еКОНОМІЧНИМ!!

649 пропа-

гандистів. 2БО з них КПРС, 458 мають вищу'

ч.л~ни ОС.ВІТУ.

3а характером ви~об.~И~ОI ДІЯЛЬності більшість ПОЛlТБШЦІВ керівники, спеціалісти каро.дНОГО гос-

подарства, еКОНОМІСТИ, ІНженернотехнічні працівники. Пропагандистські кадри проводять велику роботу, щоб з честю виправдати високе довір'я і успіш-

но справитися з партійними І гроМІІДСЬКИМИ дорученнями. Про це

. Пом!тний ефект дає навчання п~а-

ЦІ~.НИКlВ. у школах с~стеми eKoHoМl,'!-

ня. ТОРІК праЦІВНИКИ

висловили ряд рекоменда.~ш щодо посилення режиму еКОНОМ!1 спровинн і матеріалів. Приміром, у цеху пресових виробів трудівники запро-

понували замінити

таблеток.

ЯЩИКИ,

Нині

а

не

тару для прес-

ЕОНИ

пакуються

мішки,

як

було

спрямовано

і

дохідлив,о. пояснює

крива.є основи

і переваги .соц~Л1:

слухачам

принципи

стичної

дисципліни,

СОЦ1зтзму, 'pO~оргаНlзаЦIl

1

оплати праці і тим с~мим вплива~ иа формуван~я КОМУНlст.ичного СВІтогляду

члеИIВ

колеКТИВІВ.

бюро

ваджен.ня .416

.Р: впро-

парткомом

рацпропозицш

еКОНО.МІЧНИИ ефе.кт на ТИСЯЧІ карбованЦІВ.

суму

дало

407,9

Важливо' і те, що в практику проведення занять входи,ть спі.1ЬНl.1l1 П9шук пропагандиста І слухаЧІВ рс-

зервів виробництва, підвищення його ефективності. В рсзу.1ьтаті цього в слухачів зростає пізнавальна ак-

тивність, і ВОНИ творчо підходять до розв'язання існуючих проблем,

вносять конкретні пропозиції по науковій організації праці. Саме так

пагандист··· експериментальної школи підвищення політичної, економічної підготовки ності

і

професійної

тваринників

С. Я.

майстер-

Перехрест.

Наведу такий приклад. На OДHi~

3

ферм

траплялися

випадки

здаЧІ

молока пониженої якості. При обговоренні цього факту слухач Г. І. Петренко

запропонувала

плану

·них робіт.

н!ше. Це дозволило зм~ншити кі.%КІСТЬ бракова~их вироБІВ.

кварталу в квартал не 11._

ра-

мовує здібності своїх слухачів про·

дений міським комітетом партії. Більшість політбійців працює ціле-

розг.,ЯД

номічної освіти для посилення її ВПЛИВУ на економічнІ показники Заняття В окремнх школах прохо: дили не цікаво. І як результат _

трест 3 В.'; конував

у радгоспі імені Щорса уміло спря-

прове-

При підготовці

на

ПlДП?!IЄМСТва. резерви навчання слухачів шкіл еко­

стеми

освіти,

питання

НОІ ОС.ВІТИ на З~ВОДl п,~астмас; 3QO ~{tJ!CbKKOMY з'ясувалося, що партком С,lухаЧIВ. взяли ~ІДвищеНl .зобов язаи-.-· тресту недостатньо використовував

свідчить аналіз sанять у школах си-

еКОRомічної

І:\ИХ зобов'язань».

цього

проводити

будісвельно-монт?ж.

стали широко вивчатися підряд, передові методи

бригадний праці, до

керівництва школами були залучені компетентнІ пропагандисти, такІ, як А. А. Савчук, В. В. Лось, В. Ф. Рог та інші. Послідовно иа заняттях стали обговорюватися назрі.1і проблеми, вивчатися шляхи виправ-

лен~я Існуючих недол!ків. Більшу активність сталн проявляти і сл у­ хачі. Так, А. В. Тищенко внІс про­ позицію, яка дозволила підвищити продуктивність

праці в 1,4 раза. Відвідувания занять у школах си-

стеми економічної освіт!! в ни нішИЬОМУ навчальному році засвідчило

що

більшість

ПО.1ітбіЙців

постійно

проявляє турботу про форму~ання в

с.1ухачів

світогс1ЯДУ,

марксистсько-ленІНСЬКОГО розви1'ОК

пізнавальної

активностІ, колективі

підтримання в кожному свідомої соціалістичиої

дисципліни.

'Така

постановка

п.ит~н-

повне дослідження молока по групах корів на щільність, жнриість,

НІ! ДОЗВОЛІІЄ КОЖНОМУ СЛУХ!lЧЄI!I "!Т,(О визиачити своє місце в розв'я­

ТІІЧНОЇ

ність.

rКОlЮмічиоі

ТРУДОВОІ

І

активності

громадсько-пот-

домагаються

про-

меХ\lніЧ1lУ

і

бактеріальну

Введення

такої

забрудне-

форми органі·

п,гандисти заводів ПОРОШКОІюї ме: талургії імені 60-річчя Р\lДЯНСЬКОI

зації праці значно підвищило технологічиу дисциплІну серед операто-,

вания, світлотехнічного, деревообробного комбінату, радгоспу-комбі-

госп щодня виробляє близько тонн виоокоякісНОЇ продукціі.

України, торговеЛЬJlОГО машинобуду-

Цифри

І

рів машинного доїння. Зараз

рад·

15

суСПільно,nо-

Л!ТИі'.!<Ного характеру,

Ю.

П.

Рябов

'з а !fJ!"М'Я

~НI'Lй 'працюю

полЬпшення ЯК0есті тосва· Р:ІВ широкого вжитку.

rnpОlПаг,ан-

всІдвІдують

20

Звичайно,

така

питання

HORKa

Щоправда,

пар-

С!!РПЯ,Іа

посста.

дала

6а­

П1двищенню

п!з­

слухаЧіІВ. Всі вони члени_ жаний ефект. партії, маЮ1'Ь середню' ЩО pe;.l",?";'; oclВI'тy_

по­

вllІ МО,ВIj' rnpo шлнхи пІдш.ноли марн- вищення ефЄlКIТИВНОСТі 1

C!il3MY-JIен1Н:Ш\llсУ по курсу «історІя КПРС», в

ДlilCТОМ,

ТРО.'1Ю

КріМ того, Н., ).;НЯ~Тl

тj·йни\Й СТЮ)': у Ш!Х р:зний haB?-льної активності ел:у. . BI~ ~1,льнох ДО 20-. хаЧІВ, вона n!)";PC1.":llJla ви·

Р'озмова на Зllсіданні бюро, вжитf. :ю poOIfIIi~. 3 ничаЙll{О, цей явити шляхи Би.пр~влен. після неі заходи, ДIІЛи. аСіПентменІ доводиться ня Оl\.р~м-их недол.Н,.В. ~a користь. На заняттях шкіл компрапі врахоВlY'SЗТИ в СБ'QЇЙ ро- Й Tp~ДOBa І громадська

Помітного зростання' свІдомості CJlyхачів шкіЛ,_ ~рга.ИіЗоваНОСТі, B~оокої

доручеftц·я

'lаннl

иакреслень

партії

ПОJllтики

і,

у

r!lJly~i

З0креМ!І,

\)1.

шень ХХУІ з'їзду КПРС. . І. РУДАК,

другий секретар міс.ккому 'ПIi\РтlТ, ГОЛ08а районноТ економІчнІй ОС8Iтl.

ради

по

.-----------------

' КТИ 080JlOАI8аюТlo.. aвlUIIUIМВ fI.ВХ І KOMeOMOJJЬ~ВRX ор- ного 8IC'fиву. фа 5.045 комуЩстlв. Щ. ганізацІй, заступникІв . " 28 ШкОJJах еисте-

.. . 700 '1леQ1в КПРС засво-. секретарІв парторганlза- ми еІІОном1'1110! ос,lти • У 1982-1983 вав- mЮ'fі> 04:Вор Ma.p~~cт- цій з IАеОЛОГl'lНp DН- лнmе ва ааво)!;1 плаетмас '1aJlЬHoмy роцІ в еиете~ CbKO-.ІІєв1вськоІ теоріі тань, ГOJIIв комітетів нав'lавтьCJI 463 cJJYXa1fi. марксистсько - леніИСЬКОl C8~OCTIbo, за особисти- профCJIіJIКJf, полlтbrфор.. Серед JЦiX - 200 УДІІРосвІти міста 1 РаЙОВУ ми DВавами. М8т.орів, arlTaToplJI, лек- H!lRiB комуиlстичної пра иавчається понад 23 'тися• 09Б KepiBВRKiB пІд- торІв наВ'І8ЮТЬСJl в район- ці, 28 рацlоналlзаторltJ ЧІ ~a.цB. Лише в 2Н привмс"", уставов, секре- НИХ школах паРТlйНо-гос- 1 аииах1JUПQrtJl, ШlШJJах партlііво! освіти тарів церцврих uaрт1й-. ПОАарсцого та IдеOJIогl1J- стаnики молоді,

23

на-

БО'1'I.

у

вси вrч·е нні

теми

а~тИІВ'ЮСТЬ

людей

при

курсу всі слухачі Пlрс,ясв- цьому ЗI}Qстала. На прак-

лmoть нак

ВСіни

.

активнІсть,

засвоюють

оо-рlзно.му.

ремИіМИ

З

працювати

до-

lНДИ-

Вlдуаль!'lО.

в.!дчуватися

' . • ВИ[J.адков.о . ж БІЛЬ.

шdс:ть

с.rnyхаЧІВ

ються

В

ЩЮ' праснт-нчнl завщlННЯ.

зав,щяlКИ

"о.~исту-

товаРИШІВ

за-

. аВСТОР!1тетом

служеН\!ІМ

Це ж Сад\ІІе можна сказати

1

став

0·1\- Не

}{!омуН!істами

,вод~ться

тиці

од- зв'Я!зок тео.р1ї з життя:vr

MaT~p·ia7j

СУМЛl'нност! в роз­

в'язанні виробничих,. соПі. альних

і

ГРО~lадсьних

пи­

парторганізацій

iH-,

Бjл,ьшvст'Ь слухачів сам! тань. п,рют:,РО}I, слухачі вибирають їх Ісз запропо­ школи основ маРКСИЮ1У­ нованої теми. З тими ж, л€нlн:.зму Л. д. l{озлова та ХТО тільки приступив до І. І. Ратушний ceJ(pe. заС'l30€'НNЯ

марксистсько.­

леніНсЬІНОЇ

бесІди

теорії,

сам,

я

ве:!у

ре.комендую,

Яlке заRданнlЯ обрати. ПРОТЯІгОМ на ВlЧальн ОіГО POНIY практично хачі одержують ~YY-ДBa

таЮ!іХ

ВІСі слу­ по ОДіНо­ завдання.

Тат ік заВ~ання даються і пфи ВИJвченні історії [{ПРС. Слухач! готують­ ся до виступу з рефера­ тами

чи

тоорах

RОІіспентами

В.

пеJfНИХ

І.

по

Ленl,на

ЦИ'тання!Х

і

програ-

ми f!авчаJШ·". А. ПРИ ВИв­ че;нн!

мат·еріаmв

листо­

падо'Вого (1982 р.) нуму ЦК ИПРС, одержують яких

за~дан'НЯ,

ставилася

пctlil'~МТИ 1fате<рі~л:з ЯЛЬНО'СТі

окреf:\!ИХ

Пле· вО!НИ в

БИJМога

теоретичний фактами ді-

тарі

-

фор.маЦіЙНО вально·го

М J, член НеМ

:-.m

обч и с л 10

центру

В.

цеху

Пінчук KO.MirreTY профспі.1пІдприємст,ва, і 3 ЦИ, обов'Я\Зоо:vш вони

справляються

Ось

чому

можемо

но, КУ'рс з

і

М.

У'спішно.

ми

СЬОГО;JИI

сказати

впевне­

що ООlран'ий На:\IИ на зміцнення тєор:І

практиною,

під;вищеш­

ня пЬзнавальної. активнос-' ті • слухачів, правильсниЙ.

Однак

це лише

крІЖ на шляху В[JровадЖleННЯ

перший

глибокого СУсСпі,лJ:.НО­

полі"ИltJної практики В на.нчаш>НиЙ процес сиєте­ \!И

маРIКСИСТсСЬКQ-ленінсь.

ної

освіти.

наленням

Над

цієї

удоско­

СП'рави

IІрацюватW'.'!е~IО

і

ми

надалІ,

п!дприєм,ства.

його

rnlдрозді-

П. ДЮІЮВ,·

1:8. Так. розкрисваючи пи·

пропагандист

тання

«Торгмащ~.•

«I1Dискоvення

нау·

завоЦУ


0.8 Е

ЖИТТЯ ---------------------------~-----

Дружба І ·спlвробlтии· ЦТВО мІж Народною Рес· публІкою Болгарlєю І Р.а· дянським с.:>юзом прояв· '.'Іяються

ЩОДНЯ

В

На

сем,

ТІсними окремі

госпи

І

НОМія

узами міста і

яне

КА МЕДИЧНІ ·ТЕМИ----------

Захворювання

серцево-

су;щнної систе:">!и в наш час однією НОВіНих нОСТі

1

ПРІfЧИR с)!ертl

зрілому мі'сце

цих

роба:">!.

Вони

в приміщеннях 20 С , спа.1ЬНЯХ -

- 17180, ваН­ - . не ниж·

душових В спортивному

Відчутне

залі

градусі,в.

захворю-

зв'язані

псрушення}!

1Ю1'tI'!!}Ж

нах, че

вань на.1еп;ить гіпертонІчнІй І гіПОТОНічНіЙ хвоз

реГУ.1ЯТОР-

роздягал,ках

при

спорт­

залі 19-23 С тепла. Гранично допу-сrимий рl­ вень

шуму

в

ПРИl:">!lщеннях

рушень тиску :\{ає

ня

будований TpНlBa.l:CTЬ

Г:ПОJина}~:я, захворюван'ня,

хое:v!Оційні напруження :на фоні бактер і альної сенсиб і лізації орган;аму або алергія іНШого ПО"ОД-

РеГУ.1я:р-не прозедення ак'ТИВНСГО' В!ДІІОЧИННУ учнів на JYі;ІКj)И'1'ОМУ повіт­ рІ п:,д'!ас перерв У ШJ<0-

обуз~овлена

кро'в!

Bar:'fHocTi

;ЩЯ,

гIПОНС:Я,

паТО.10гією

І родів, дезахворювання:">!и

Я!ш:vrи ОІІайбутньої

матері

І

НО-

збї.1ЬШУЄ

.11

в

ЖитeJII

ВУJIИцl

киснем,

наСИ'1ення знижує

вто:vr.1юван:сть, підвишує З3ХІ{lснІ власrm;сстl орга:

нїаму . Час активного від­

Л:lШlя в.сцоrr.РО,Відно-нана­ ,1·1заuі1!нсго господарства

сьних

що . лабораторії упр.ав'. lін­ ня · і заJ'ЮДУ порошкової

Mera.1J·pr:Ї дуть

пост'ійно

НОFГТроль

за

ве­

ру

у

воді

в

окремІ

еКОНОМії

с.пати

1-1,5 години. Ді­

ти з· порушеннЯ'ми арте­ р:ального ТИlсну можуть

.,ож різні негатР.вні " вплиЕ'{' (трав.:\IИ. Інфекuії, інТ()-j;синації) в HiHиeBO;\~y lJєзу .1!ьтаТі ВИК.lинають

брати участр тІльки в O,J;HOМY гуртку чи. мати одне ,::{срученн.я: в нласі. Ві,J;почивати І лікуватись

. \

веге1"

а

тзн'і

діТИ

повин:Н1

порушення.

TiDC KY.

До з,:vrі ни його МО. ВіД:ПОЧИНОН

ючи рівень

лише

К.1іматиrчн!й зонІ

І]'і1lвні

змІню-

а.ртеріального

ного

мі,сця

8

постій.

ПРОЖіИвання.

їх В Нриму:

ЖVТЬ також ПРl!звести на НаЕназі посилює по­ стрес о Вlі ситуації, неспри- р:\о-шення артеріаль.но1"О

Я1.1!1ві }m;;VHiTY

пара~lетри шкільнИх

щень (висока

ка

1є:vшература,

'f~ляц.ія

і

прю~іщень). ;вен.ь

погана

чи

вен-

провітрювання

шуму

висо,ний рі-

на

в:;щочинок

тей

таних дІ_

проводити

на

нашої "раїни ноло

Батьни

перервах,' рити

повинні

хороший

пІвднІ

моря.

ство­

мікр6.клl­

а ,танож кисневий год од. м,ат в Сім'ї, не перевтом­ Як при гіпертонії, та,н і лювати д:ітей додаткови, при

гіпотонії' діТИ

с.нар-

ми

заняттями

за

(музика,

У них знижується праце- тичне навантаження '!~_

здатність, З'ЯВЛЯЮТЬСЯ то дають підвищеН1НЯ 'ІН в'яліСть, біль В областІ зниження 'тискуу дітей

1 підЛі1'ків. І. тlm.ки заходів, яt<і. с.пільні· ЗУСИЛЛЯ 1 yв.ara

артеріальноrо ' TНJCKY у ,щі_

рення оmимальних rLrie. тей ' принесуть бажа.нШt ніqних умов вдома і в результат у проф1Jrак'l'И­ школі. РекоМендуІО1'ЬСЯ такІ параметри l\iїKpO.

н;ті, :">!ату в ШJ<олах І

ВДО-

цlгілертонічхоІ НіЧНОї хвороб.

ма; відносна вологіСть по· ві'l'pЯ 40-60 процен·

сНОВАЯ ЖИЗНЬ:> -

комитета

СКОТО "'ой

Дни

н

Г. МОКІЄНКО,

Jdkap-ревмаТОJlOl'дв'І'а:­ чо! щарв1.

партии

районного Советов наРОДНЬІХ

области.

У'краии\ol.

вториик.

среда.

.IІИТИlща.

~

. .До

ви-

реЙдо·ва · перев:р­ елЄ'Ктро­

Полередня не

тедефl.1ЬМИ

зем.1Is.

Лір~чний

Чого

І

ак

ВИЯВИ"1а

'

ц1' І змІстовного

ну.

Одна!R

ще

громадя'ни,

га.ються

не

ЗЛОВЖИ­

го

ЧИ

І

янІ

нама­

"Чому

в.1аштуватисоб!

«тепле

гні,з,дечно~

хунок

Інших

за

ра­

нення

пожежІ.

Тф-

гром,а,ая,ни­

nов!.:rо:">!ити с"ужби

працl'В­

про

винИК·

ООіЛЬСТJYа. Тах! людцІ ьда­

А ' Я'Н бути T!L'\i, У ноГО Н8.'\іає те.'1ефона? ие .запи­ тання п,рацівнина:">! віДДІ­

ються

лення

до

майна

труДІвIНИН'Ю3 га.раЖі'В.

з

меТQЮ

чесних

при' орга-

допомо,гою

них · засобів. вже

ІСНУЄ

На

три

в

де

техніч­

ція

з

цих

телефон, сигнал!~ана,

є

надійним

OXDpOHa гаражів

aJfI>Н{)IO

творчІсть.

Мо.10ді

21.35 22.20 22.35

об'єднанна

юнопрограма

Такий

'мреса

нають

ЮТ -83.

Передача

ТЄJlефони: редактора кореспондента місцевото

19.4·4і; j )1&"0801

_

мlсь~ий

відділи охорони

1

8.55

.Часs.

секретара,

13.40

}9.4.!t1..

ПОПУЛЯI>НИЙ

Е.

ХемІнгуей.

Панорама

Кориtні

15.00 18.30

ЧемпІонат СРСР ! rаи.ll.­ бе.,у. Жінки. ~CnapTг.I:> (К!1ЇВ) .Сlльгосптехніка»

(Краснодар ). 20.30 Док. те.lефі.1ЬМ . 20.50 На добраніч, дІти! 21.00 .Час •. 21.35 Худ. ф!льм «Впізнай

~

He~.

НОВИНИ.

22.50

23.05 В.

То~ьба.

«сюrта·фанта­ С.

Гуаа­ «Запоро­

Дунаєм ••

за

.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА

8.00 8.15

КИІВ · ТА

ОБЛАСТЬ

Гімнастика. Док. те.lефlльм

· «Куточок

Росії ••

Природознавство. Подорож по 1.1ьменському аапо· вlднику • 9./0. 13.25 Німецька мо.а. 9.40 Перечитуючи К. Паусуо..

8.-«1

ськог.о.

10.З5, 11.40 ІсторІя. 9 ltJl. Леві& , СЬКlIЙ плаи ГОЕЛРО. . 11.05 Д.1Я вас. батьки. 12.10 В. Катаєв. .Син ПО"КУ.,:

4 кл. 12.40 Чи знаєш ти закон? 13.55 Haykobo-попу.,ярниЙ фІльм сНародні

ум!льц!s.

Дайте менІ Передача 2.

14.15

точку

опори.

М. Твен. СторІнки житт. І творчості. 15.ЗО Новини. 15.35 Екран студеита-заОЧИИ'І4.

14.45

Вища

математика.

І

курс.

Хімія .

І курс. . .Дорога до сонца:>.

става

-

а­

камера.

19.30

для

наша ДРЕС.

ЧемпІонат

СРСР

19.15

Haro

Ви­

дІтей.

.ТрудоВа Трипl.lьська спорту.

50

сім'к:>.

s

КМ.

.ІІна­ ЧОJlо.

в!ки.

Беч!рня казка. МУnЬТфі.1ЬМ е Про маленькоrо са.­

20.00

жотруса>.

20.15 Рух 20.45 ' Г. Юл!я. .

без небеsпеки. БерлІоз. «Ромео Фі.1ьм-концерт

участю

народних

.Час •• ФI.1ЬМ

«Меnья:

боротьби s . ДовІдкова

22.55

смерті

П

S

арт ису! в

СРСР К.· Макси.мової' В. Васизь"ва.

21.00 21.35

Працlвникк апарату місЬККОМУ' па.ртії щире спІвчутта бібліотекарю ФурСОВій О. втрати

«Ко.1И

піс:ня~.

19.0і! Акту альна

Стал1нградськоІ

ТІІжко1

..

поради.

фі.1Ьм,концерт

не

фестиваль те.lепрограм про народну творчість. ,Свято

ду

.ІІ1во

програма

кожного.

18.30

JlЮ'

серІІ).

родини».

ПРОДОВП.,ьча

17.35

ЇlacTyxlBS (Бомаріа). 2І.0О «Час •. 21.35 ФI_,ьм «А якщо це бов?s.

самий

2

дзвІночок. Кінопрограма «ЧУТТІІ

ної

справа

СторіНКИ

битви • . 19.00 Чемпіонат СРСР з лиж· Horo спорту. 20 КМ. ЖІнки. 19.30 Людина І закон. 20.00 Вечірн. казка. 20.15 Док. те.1еФI.1ЬМ. 20.35 еВеселка.. МіжиаlЮДНИЙ

квал1-

_.'-

2

18.:ІО Науково-популярний фІльм «3 гдибии океану>. ІВ.:Ю.В пам'ятl народиlЙs.

чи

і

. хро_іка

с .. ужба.

висnоВJIЮJOТЬ п. з приво­

ма.теРI.

Педагогlчни/! . КО.1ектив Пухівськоl середиьоУ школи висловлює гnибоке співчуття вчителям школи ' ПриВ. В. І Присяжнюк С. т. з приводу тижкоf втрати смертІ Ух батька . ГОНЧАРУКА Василя Григоровича.

сАЖНЮК

Колектив. Броварської' стаицlї по боротьбі з хво­ робами тварии висловлює співчуття завІдуючому Бро­ варської' ветаmеки Л. Д. Гранову s приводу тажкоr втрати смерті його матерІ ГРАНОВОІ Раїси МаркІвин.

ОБЛАСТІ.

Чnj)4а~t..

мова.

житта і творчості. 15.25 Новини. 18.00 Новини.

lидекс 61964. друк високий. Обсяr ] друко. ваний аJZКУШ. Тираж 13.060 примірННКіЯ. Зам. 1127. Броварська друкарня Київського обласного управління у справах видаВRИЦТВ. поліграфП

1'54.

~іІІ>Qo.ЩIіІ

фільм

ФI,lhМ. 13.&0 HaYKOBO-ПОПУЛJlрниll жур· на ..1 «Знании СИ.'lа».

14.35

.ТоЙ І

Новини. Срібllиil

17.25

.

Америки',

Науково

Те.,.фі.,ьМ

жець

парадокс>.

I(lвО<

KO-'OS. талантиs.

8а теми опери ка·Артемовськото

навчання.

криття

поза-

БРОВАРИКИІВСЬКОІ

8~

.

ОБЛАСТЬ

Французька

.Народнl

14.25 16.00 16.10 16.30

самий

HaYKOBQ-ПОПУЛ.РНИЙ

рІк

справ.

КИІВСЬКА.'

«Той

ТА

камера.

ОГ.'ІЯД .

дІти!

Гімнастика. Док. телефlnьм.

9.15, 12.40

Редактор Є. ФЕДRII. к.

КИІВ

УКРАТНСЬКОГО

зія

10.05 Генетична ІнженерІ •. 10.35, 11.40 Основи Радяисько'! держави і права. 8 K.:l. 11.05 Ulахова школа. 12.10 Історі.. 7 кл. 13.1{) В. Маяковський. «Моє вІд·

ваше' замомен.ня.

рlшнtx

V,.

стУДі.

добраНіЧ;

«Великий

19·3-82; заступиика реJl8ктора. вІддІлу партійного радіомомення '- 19·3-05; 8їддfлі8 ItРОМНСЛОВОСТі.

відповідального

p<I6~T~

до­

8.00 8.!.5

В. МЕльник, інспектор від­ діJlУ позавlдомчоІ охо­ ров.в райвідділу. BJI)"1'·

по-

255020,

грома·

потрібно

в

іл

..,

Сьогодні.,

23,15

HJ.CO AKT·ra.'bHa fO.35 .СіМеЙне

Д.1Я

Фі.,ьм-Концерт «Через рокІв>. 19.00 Актуальиа "aM~a.

ім. В. Д")І­

ТЕо1!ЕБАЧЕННЯ

вашо.

шко.lярів.

19.30 МlжнаРОДН<і 20.05 Концерт.

-

ПРОГРАМА

го братерства •• 1і.4О Н~;JOдниli депутат.

.старший

сШ'на·

редакції;

заявкою

ВіД0МЧОЇ

засо·

. вид

1

rараЖlв

нладати значнюс зусиль. Варто J,нше звер.нутися із

рерв! світ!.

«Павло­

.Хліб

свІту.

РЕєва ЛенІнграllСЬКОГО тєоо .1ебаче1!RЯ І радіо. 2І.!.зо Спортивна передача. В пе-

rpaAByri.1JlIl S • 11.30 Ма.1енькиli концерт. 11.40 Шкі.lьниll екран. 6 KJI. РосІйська .1iTepaTypa. 12.1{) Te.,eqH.lhM <Не вІддавай КОРО'''ВУ'. І І 2 серії. 16.00 Новини. 16.10 Ср!БНИЙ дзвІночок.

. 16.ЗО

народІв

Мюнхгаузен.. .Ор!sн1ИРS.

HJ.OO Актуа,lьна камера. 10.3; НовІ книги. 1I.0'S • У нас в КО.:lективl». ВИ· робниче

життя. ВІдрк1&оо Антарктиду.

РО!!1!ОГ0 ,ор>.еетру

11.50 12.10

ПРОГРАМА • ),KPAIHCbK~T~ , ТЕЛЕБАЧЕННя.

І

АНГО.lа.

«Карл Маркс. рокиs. І . серів.

ОбnИЧЧIІ друзІв. с.ьогоднl у світІ. Спорт' за тиждень.

ЦТ

І

в

Творчість

Теле­

21.00\.Часs.

оркестру

19.:;0 Т • .1еті .1ЬМ «Кар.. Маркс, MO.1CJli рокиs. 2 серІя. 21.00 .Часs. 21.3; Кондерт роеilІсь"ого ва­

ОГ.1ЯД.

фінованl сшщіалісти вШ<0·

квартир, індивlду-

зВУК'ОВОЮ

mацlЄю.

не

рзйоН'Ний

По-дрУге, праслужби мають

Третім

дач,

охорону

IJIриміщеннях,

дяна;l.f

квартир при допомOG1 зву­ кооо! ситналlзацlІ.

бо..VI дач,

лунає

майна, . що знаходиться В

ценТ'ра.'1ізованого

на.гляду. цlвнИ'Ки

сиrнал

на;!:йну

к~артир,

охо­

Піднлюченн!tМ

пульт

нвартирl,

оселях.

чити

сьогоднІ

є

У

Д:І·Я тО1"О, щоб ' забезпе­

рони кв'артир, дач І га­ раЖіІВ. По-перше, в rrpимі-

встаноВJllIOЄТЬСЯ

доводиться

злодіїв

їх

май­

ви.!!!

охо­

рана ~вартири ЗДІЙСНю­ ється силами сусІдів. При тривожний

якої

охорону

танож

ПОЯВ!

справ

праuівнюш

здІйснюють

рони

позавІДОМчої

нерідко чути . У ВИІІад':ку відсутності тедефона. охо-

спецlа.1і;JQвану

службу. за

і

запобj'rання

крадіжок

створено

о,со­

кваРТИq:J

внутріШНІХ

на

су-

краді,ЖОН

бистоrо

З

членів

nЕ5,ь

жен~я

19.30

Сьотоднl у свІтІ. НашІ ' дІти. КlнозамаJlЬО.

НА

ю;.арти,рі

НИRlв

на

19.05 Напа

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА nfOrPA.MA ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

незнайомих

!нш~го

І

фонічного

Мюнхга:rзенs. 2 ' серІ •• Новини. 22.55КонцерТ органноТ музики.

поя"у

на

небесах

сурмачl!

J1Ю.,ька~.

ВР. '[В.15 БесІди про а.1коголl!м. 18.45 Сього!!нl у с<вlтl.

22.40

ДОЗJ'Юл яєпопереди-

вІдпочин­

8сесщозного

колекти­

Канцерт заслуженого а1l" тиста РРФСР А. Корсакова (скрипка) І Вмикого СИМ·

19.55 Те.lеФlдьм

18.30

ти

перевелися

нашІ корес·

вІдкриття

Ііародна

Чериеико.

художНіХ

17.30

ка.

Ро­

ООуа"

у

областІ.

18.305 Му.1ьтф!льм

п-ере­

Ba'F.!Ь в J(9ристуваННі е.'1єн'Гроене-ргією.

людей

навчають

меха·

лектив!в.

18.00

НАДІЙНИЙ СТОРОЖ пра-

.

морі.

19.10

М.

вчительку

Магадана.

«Архип

• На

,Звертаю

пІдготовку

18.00 На землІ, •

18.45 19.00

Ю.

Виетуп

ме­

Теленарнс

17.10 НаУКОВП-ПОПУ","РНlIlІ фільм

концерт.

Про

До

21.00

висона.продуктивної

кож­

JJ;НЯ

те •• ефільми •

16.:Ю Вlдгvк"ітьея. ~права

-

Н.35 ТмеФI,1 ЬМ

ВУЛ.

.

n J1€M«Бровар­ збудована

JlЮДИНА І ЗАJtЮН

горo1(.

депутатов Киево

' (На украинском ЯЗЬІке). Редактор Е. ФЕдЯЙ. Газета ВЬІХОДИТ С 17 апреля 1937 roAa.

Bыода::

1~· г1лото-

орган Броварскоro roРО1(ехоro І

Коммунистическоil

ІнвартаЛІ

пl,::{станцІя

І

.с·РСР

15.55

)·BaryS.

вашу

:ІО.5О На

зберlгають здоров'я шко· ЛїнаРl'1!, ' педаr-оrlв ' І бать. можливІсть вести солІ· лярі>в, пІдтримують йото ків" у лl,куваИНl.розлаДdВ дарну (груПову). охорону на висоному рівні, є ст.во-

в

використання

в:рка

електро­

енергії.

жаться на велцку ВТО'М- іноземна MDBa), тому що щеннях, люванlсть, 'головний біль. велике РDЗУМОве І ств­

серця. Одним 1'3

насмення

Є'нергії жите:ІЯМИ ' с.

світла.

НОН ТРОЛЬ

е.1ен­

нонання цІєї роботи бу-' A€ про.веденН:Й m=реро'з­ по;:tіл нав,антаження по

жІнки.

ти,сну, поrlршує стан 2ДО­ МіНРО- РОВ'Я ·1 са;l.fОПОЧУТТЯ. 3а­ .цих ПРЮ1і- бороняється лінування нах

чи НИGЬ1-са

Рож!вни

:не

використання:\{

СПОЖИ'В'ач!в

ПО;Тілш€IННЯ

,::{руга

елентроенергії

Ведеться

трансфорМа-

no-

ма праuює з ве:'!икиМ т; є реваНТ1ження:vr. а та-

R),зні ендокри'НН!

Яl\а ' є

фазах

3-3,5

вдень

Пі;ІстанцН.

птахорцгоспо:">! СЬНИЙ1> буде.

д:яl

години на день. Спати ДіТИ 'ПОВИНtНі'В добре провітреній !ctM' наті. Дітям молодшоrо зі; у нашИ~ ItpaїiНi JШOДЯМ ну по 3-й нлас В1{JІЮЧНО С'І'ВОІРЄнl ВСі у:">!ови для

систе-

~aBaH-

1983 р. СП:<'ІЬНО з

'На почат~;у статево'і 3'рілості, а також і в більш молодшому Віці. У вІ;:mов;дальний для організму ,періО!l росту І

Еейро-ендокринна

ве.1ина

в будин~ N'2 2 ПО ву.1И­ цІ 50 ронlв ВЛНСМ . Вс.1'анов,!'.е.не а.вто~~атиnf­ в!Д!н:тюч~н:;-я

при

виявдена

с.

віТРі, не'залежно від B~К:Y, має становити не менше

рено:">!єндується

Док.

ка.1УЗЬ~lіІ

Док

народну

вів

Новини. П'ятирічка

ного.

Всесвітнього

ПОк.,икання.

ПРО

ховається.?~.

що

тропостачання

нових оо;іОЛРОВідних очис­ сперуд

вечір­

.бу.1а

Для

з теХНО'10гічних .причин при 81ЮД!В еКСПJlуатац:ю них

у

в

се.1а.

спостерlга.1ИСЯ

Концерт.

тижня музики дла дІтей та юнацтва. Концерт )·чнl. муз . . шкІл і художнІх ко·

факту

ЄД!!іНОЮ,:І..:м

Росії.

До

теорологїі.

15.2;;

Новини.

17.10

перебої

віДПОвів,

торн о ї

почv.~'ну

ноли

/l\e.loalї

кои,

Новини. Новини.

. 14.30 14.50

ФI.1ьм-вистава.

понденти.

переВірцІ

тажен!, с.ть

ЯRlстю

ПіДВ!fщення артеріальНОГО тисну часто буває

зрl.10.сті,

СВіЖОМУ

«ТР08 s Простоквашииаs, е КанІкули в Простоквашииl s . 9.20 Я. Купа.1а. .ПаВЛИlІка s •

10.45 11.30 14.30 14.45

ЦТ

Центральному цертному заJlI.

Н.50

8.00 .Чар. 8.45 МУJlьтфl.1ЬМИ

16.40 Р~зповідають

Нача..1!ІЬНоНl'К Б",ова.рського РЕМ В. П. Ни..зСRОВ­

О .. О. НраВЧЄ'НRО вl;rnов~в,

ПРОГРАМА

вому

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА цт

Вlниицько.

РОЖіВRИ

118

Нача.'ІЬНИН Броіарсь- енергопостачаииі ного в'IJ'ООНИЧО-ГО управ­ Ifi roднни.

вснаРClдже'ного.

с:г.тевої

на

с.

скаржиJIИСЯ

січня 1983 РОНУ. Нача;П:tНv,!к ЖЕн·:а режим дня. 3. П. Гайова ІЮ3іДО:">!И.1а на,вчальногО про Вl!1юнанl робоrи по

раЦIс-на.1ь''І{е чергу­ вання праЦі І в:дпочlf.Н:КУ.

хронічна

e.;IeKTp·neHepriї

БЕРЕЗНЯ

22

БЕРЕЗНІ

23

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.00 «Часs. 8.45 у 'свlтl тварин. , 9.45 Те.1еф!.1ЬМ «KapJI Мар0. MOJloal роки s • 1 серІя. 10.50 Концерт музичвих колек­ тмів ! содІстІв У Держав.

нізаторlв широкоГl~ проФІ, лю в ГУ'ЩlIиецькому сl.1Ь· ськотосподарському П Т)'

.ІI1СТII

арт'ерlмьногс пра!!и.1ЬНО. по-

пси-

жеНіНЯ,

хро-

І

15.45 16.10

ІIIАДРУК8В!ВIХ

у

концентрації В!ЛЬНОГО хло­

п;длііК08~:vrу віЦі ве.1ИКУ роль ві;:rіграють порушен-

нічні

воду

40-45

децибелів .. ве.'Іике ~начення .в збережеННі здоров'я уч­ н:,в, ВЕ'СОКСЇ їх працєз,::{ат­ ності І проФI.lакгіщі по­

Y;l.fOB, B.::{O;l.fa,

СIИJживания

шк!,тІМШ:Х

-

(ТАРС).

ВІВТОРОК.

С.ІІДАМІ

скаржи­

ПИ'!'ІЮУ ВОДИ В :o.Iicы\I!~e-­ реж!. ВИlПадки висоної

Ю!Х мехаН:З}lів серцево· судинної системи. У розвитку первинно! артер!адьної г:пеРІОНії І гlпorон!ї в дитячо:">!у і

санітарно-г:гієнічних реЖИС\IУ в школі І

РВ3·7.

БроварІв

Кваmи!на

будинку .N2 2 110 50 років ВЛКСМ.

температура

250, - 15-17

м:

чання

і:нвалідлюдей в

віці.

серед

стали з ос-

тів,

ТАРС­ РАТАУ).

мlCJ>К.IЙ водомереЖl, ' а Т8JlОЖ неекономне витра­

у Д.І Т Е Й

Нрlм елентричон,

піДПРИЄ:l-!СТВО Р,и:nуснає ди­ зе.1Ь-ПОЇЦИ. трамваї. На ~aBoдl піJГотовлено ще одну НОЕИНКУ трам,вай

Херсонськ.:>ю

Жителька

~JlJI

І ГIПОТОНII

устаrнуванНя.

дає змогу при' галь­

поїзда.

Jtaся в своєму JIИсті до ,редакцІї на непридатну

Г І ПЕР Т ОН І І

цих

ПТУ.

О.

ПРОФІЛАКТИКА

ра'

в

:\ІуваннІ, 'повертати струм у мережу. 3араз ідуть 8ипробуванняпе1JШОГО

областю Української РСР. (фМQ-.XlРОНl%а

за

використання

ТїОїздах

кол·

На зиfмку: кІнотеатр ~XepCOH» у ~liCTI Шуме. ні. Шуменський округ з

створено

досягається

хунок

кооперативи.

дружить

заводІ

новий едектропоїзд. екс· П.1уатац!я яного на 20 процентів знин,УЄ витрати електроенергії. Еко­

різню

пІдприємства,

І

Ризькому вагонобу­

.::{Івному

галузях Життя. ВсІ ОКРУ ги НРБ встановили nРУЖ' нІ' зв'язкн з областями СРСР. зв'язанІ

СЕРЕДА,

НОВИЙ електропоїзд

ІІІ!'

життя листів

І

19,З:і'S;

книжкової

торгівлІ.

~. Бровари l(иївськоІ Щ. ІuсфQII 19.,4-37.

А:I.е,:::.!.друкаРНі: lIl'JL

255020,

КJiЇВCbКa.

.

#45 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you