Page 1

.----------------

ПРОЛ!!ТАРІ

ВСІХ КРАТН, tЩНААТЕСЯ!

'

ОРГдІІ

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІС.ТИЧНОJ ПАРТІJ УкР А РАйОННОJ РАД НдРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

МІСЬКОІ

Гавета виходить з 17 кві'тня 1937 рш:у •

лексу

.

країни.

3 ордена Жовтневої Революції радгоспу «Плос­ Rівський>> надійш.'Іо повідомлення про початок сів­ би. Хлібороби ущільнюють вівсом зріджені посів;І багаторічних трав. До сівби овочів пристуnили ~· радгоспі «Жердівський>>. У добре nі~готор,денн'і .

rрунт ллгає насіння моркви. Одночасно механізато. ри підеівають баІ"аторічні трави. Гаряча пора сів­

би ярих прийшла до землеробів радгоспу <<Пухів­ ський». Вони зобов'язалися в стислі строки закри­ ти вологу, за чотири робочі дні провести сівбу ран­ ніх ярих культур. Вивели сівальні агрегати в no,le трудівники радгоспів <<АвангарД>>, «3аворицький>•,

в

Починаючи треба скрізь

усіх

Москва. (ТАРС).

комплекс весняних

подьових

робіт,

підвищепил

родю­

чості І'рунтів, дальше зростання виробництва дукції та

сировини

на

основі

засrос;ування

і!ону

повинні

дослпн

валового

Т!КІ'ІЧІ тонн, карtоплІ

-

виробництва

.57 ,9,

-евочів

І

на

.,ист опадовому

р.)

( 1981

зєрна

' - 6:! 2

технічні можли­ підкреслюва.'ІОС!l

fl,;eнy~ti

. uн:

КПРС,

роботу в сільськОІну rосnодарстві до при~ІХ nогоди, забЕ:зпечити сталі врожаї в!:іх ку льт~·р при иarpn.

маджениі будь-якої кі.1ькості во.:юrи в rрунті. Особ­ ливо про це треба пам'ятати в дні ·весняної сівби. Керівники господарств, агрономи та інженер•! повнині мати чіткі Плани проведення весняних по-

•'!ьових

робіт, здійснювати на пра1пиці найбіJІЬШ раn.tональну структур~· nосівів з тнn1, щоб забезпе­ чити безумовне використання державних шrанів. вИ· робництва та заготів·.'Іі всіх видів продукції, ств•J­ рения в кожному господарстві міцно! кор~ювої б:І­ зи, добитися проведепил сівби в Ііращі агротехніч­ ні строки і з В\дмінною якістю. Саме так поступи­

ли в радгоспах <<Требухівсьrшй», <<Пухівськніі>>, <<Авангард>>. Тут своєчасно полагоджено техніку,

заготовлено вдоста.-Іь добрив, підr;отовдено першо­ ІtJІасне насіння, сформовано ланки, наntітили про­

вести сівбу ранніх культур за три-чотири дні. Вз­

.лику ~·вагу звернуто на укоnш.лектування механі· заторськими кадрами д.ля двозмінної роботи, впро. вадження в практику передових техно.1огій, шнрОК<!

ро;з.гортання

змагання

продуктивності

за

досягнення

иайв_ищої

праці.

Невідкладним

завданням хліборобів

у

8 підвищення родючості грунтів. Маршрут

цей

час

<<ферма

-поле» повинен безперебійно ділти в кожно~Іу гос­ подарстві. Ресурси мінера.1ЬНИХ добрив дають МОЖ­ JІНВість більше внести їх під зернові, вносити туюt разом Із насінням у рядки. Настав час догляду за посівами озимих. По1ш що цю роботу виконано ли· ше на половинІ площ. У радгоспі і~Ієні Мічуріна не підживлено жодноrо гектара багаторічних трав.

Велику увагу слід nриділити вирішенню корінних проблем кормової ба;зи. Треба виконати плани сів­ би

ячменю,

кукурудзи,

люцерни,

конюшини,

раІІ­

су, коренеn.'Іодів, підвищити врожайність цих куль­ тур.

Кожен радгосп повинен

зробити

д.'ІЯ повного забезпечення своїх

все nІОж.-шве

потреб

кормами

:в.1асного виробництва. Час не жде. Кожен кожну

годину

-

врожаю

другого

року

день:

одииадЦJ•·

тої п'ятирічки. Поле кличе хлібороба. фесійних спі.1ок СРСР у І\Іоскві виступив Гене· рапьний се-кретар ЦІ{ 1-\ПРС, Го.юва Прсзн;ІІї

ВИДАНО

ПОЛІТВИДАБОМ УКРАІНИ Видавництво no.'li тичної літератури · ~·храїни ви· nустило українсьхою "о·

БОЮ

qхре:ІІОЮ

брршур'ІЮ

nро~ову <<ІІіІ{.1ування про люДей праці, турботу II)")l) виробницпю в центр уваги прnфспілnк". з

якою 16 березня року на XVII з'Ї3д1

1982

npo-

Верховної

[>ади

товариш

І.

Л.

Брошура,

СРСР

Брежнєв.

надрукована

на :Київській КНІІ:с~шок;й фабриці рєспублік<JНСЬІ\0го виробНИ'JОГО об'єднаJ;І­ ня '' J1().11ГрііфnІІНГі\ ». ,1ер;.!о-:о~твІІJ3ЕРі УРСР. видана масови:ч

фrсіі1ню:: Спі:нж за

роботу

І

звітний

Від(tувся n:тенР'І Всною:;нr.і Пе!!­ тра.1І,ної Га.ш ПрофеrШних Cni:ro:o.,

nepin;t,

:J<HHf'!l.1ІHJ rrзо.1юцію на звітну доп.о­

ві,tІ,

ІЩІ'ІІС.

Затвер,ннно

оііrаноі на .Х\11 з 'їіді

таІіож

рrконаиво

продrчонструнав

Нентра.1ьної реві~ііІноі ко\Іісії. '!Jy.1o прніівято постанову П[НІ ча­

ХП!

··л;оr.і J.ІІЇІШ в

і а'ї:ц П[Іофrпі.1ок СРСР, який протп­

сгсr. З'ї:J,1

rоч п'яти днів _працював у сто.шці.

20

11!

fіrрезня, в закдючни~ :~rнь ро-

кrрівпі

Го:~овою

профспі.lОК органи

ра-

лрuфспі-

о~рав

І. І. Г.1адкий, ol. А. ЗеІ!.'ІянниFова, С. R. Ііозлов, І\. 10. 'fаuкявічус, В. П. Пrовоторов, О. М. С}·бботін, А. П. ~·ruаков.

тпові І;очуністпчноі nартії Ра,\ЯН­ ського Союзу, Генера.'ІЬНЮІУ сеІ;рета­ реві Цlі КПРС товаришеві Л. І.

З'і.ц одноrтайно rхв:1:1пв . роn()ту Веесою:шої Ценrра.%ної Ради Про-

п.lЄНУ.\!

Се!іретаря\ІИ RПРІІС і <щначи Пр~Jи,1іі оііrані О. П. Бірюкова, В. Ф. БпгатиІіов, О. В. Вікторов,

пі;(НІ'!'І'ННЮІ ПРИЇІННЛИ ,,r.'ТРГЗ'ГП віта:щІІ!Й :~ист Цснтрально\!у Кочі­

.101\,

ВЦРПС

С. О. Шалаєва, ~аст)<ІНиІіnч гмови f ч.1сно~1 прези;~ії В. І. Прохорова.

3

j ня звітних допn1'1Ї,ІеИ ВНРПС і Нrнт­ rа.1ьної ревізійної nо~Іісії

оі"ірав

Статуті

npoфcni:ro!i.

СГСР.

,\ЯНСІ>ІіИХ 11\)ОфСІІі.lОК.

боти з'їзду, завершидосІ> ot1rпRoprн­

коn.

профспілов

І є р;цянські профееійні епі.1J;И. Пr пr· . Jвіт

Брежнєву.

17 КВІТНЯ \9R2 РОКУ ,Т1ЕНtНСЬКИА

КОМУНІСТИЧНИй СУБОТНИК

По-ударному

про­

тиспчІ тонн, значно :~бl.льшити виробництво кopntin. ІЦоб досягти такої ntети, необхщно Е:,фекrнвно вн­ і;орнстовувати всІ матеріаJІЬНО · вості, вмі.lо пристосову вати, нк

засо­

2

Ціна

зона.ІІЬ·

вих науково обгрунтованих систем зеnщеробства. Уже в нииішньоnІу році х.lібороби господ«рств ра­

52,7

Иоптні.\1

бо~І розвитку де~ІоІ\ратії, за:~учrння трудящих до будівництва комуні:зчу

господарствах.

забезпечити значне

23 березня 1982 року •

завврпzив

•Гоголівський», «Русанівський» та інші. Мине ·не­ багато часу, і гігантська боротьба за новий уражай розгорнеться

Вівторок,

45 (5391) . •

З'їад

Поле кличе хлібороба На~ полями повіяли Ten.'Ii березневі вітри. х.'Іібо­ роби поча,lИ працювати за весняним калеf!дарем. Вони спрямовують свої зусн.'Іля н·а завершення nil· rотовки до сівби, зразкове її проведення, створен­ ня надійного фундаменту врожаю другого por'y n'лтнріЧки, вирішення. завдань продоводьчого ·комн-

r ни,

тираж'""'-

(РАТАЛ.

Так вирІши.1и nоnрацю­ в~ти nід ч~.с <<Червоної сУботи"'. , · .прис.вяченої

й2-ій річниці з дня

на­

r.

ро;І:-t;єння В. ЛЕ'НіЛа, ТРУJіБЧИІ<И О)J;ІЄЮІ іt\()ВТНЄ'БОЇ Рево.7ІЮІІії радгосnу «Л:lЬСІ\іВСЬЮІЙJ>.

17 х~!тня механ!:затори СЇЯТЮ!'."ТЬ раю<\ Ярі ЗЄD· HO<'J. ВОН!! ПОІ\Л8J~"ТЬ У Jnбpe пі:о·отовлений І щещю запрнв.'Іеннй ;tоб­ рнв~ми грунт Ні\сіння вів:

ra

н~ тющі 40 гсюі\рІв . НіІ пій роботі буд~·ть зай­ няті l\·Іино.1а !RановІІЧ,

Іщенко.

вич

Петро

КузІ,МІJ·!

Красихов.

~ю.'Іоді

тр;ч;тористн Володимир Луr<'янснно Ro.1o."(H· ~нrр Паннк. Змагяючисh за внсоюrй виробіток. ці нєхг ні:1атори та їх това­

T<J

Бригада швейникІв Із Броварськоrо побуткомбІнаrу, яку очмює

На зні~Ік:у: закрійник Р. М. Баrрамян і •шени бригади М. І. Бада, Г. П. л~·к'яненко; В. Г. ГО.10Вченко, о. г. Здоровець, в. о. Святна, в. п. Парменова обrсворюють нову

та

інших

nо.1ьЬ­

вих рОбОТ::\Х В!ІКОНRТИ нормн на 110-115 про­ центів.

моде.1ь верхнього чоловічого одягу.

·

риші no роботІ ДrІJІИ сл о­ вп на сівбі раннІх ярих к~·<1ьтур

Г. П. Лук'!!•

неюю, по праву вважається однією з кращих. Майстри по пошнтт·ю верхньоrо '\О.тrовічого одягу завоювали хороший авторитет у численних за!І'ЮІІНИІ{ІВ.

'-

ФorG М. Семиноrа,

ШІ\ОдА П,~РТІЙ(ІО-І'ОСІІО1АРСЬКОІ'О Дня чи у райпннСJчv Бу.тинку ку.1ьтури відбу.ис'! чергове заняття ранонн:ї шr,n.lи нартійно-r'оспо.1арського актину. якР. вi.JJ\fJИg .'Ір)тий секре-тар 'Іісhкко\Іv Кочnартії ~:країни І. С. Ру· дак.

~·доскона.1ення системи vn· рав.1іння народним гocn•J· .:tарспіоч, з якичи вистуn.І· .ш вчені респуб.rіканського інституту управ.Ііння Н<Іроднн\1 госпо.Jарство'-' Е. ,~. .J,орошєнко та Б. В. Гат)·· зо.

.tKTitBY

. др,тий

секрєт~р міськкому партії І. С. Рудак зверну! увагу секретарів партійн~х

заняп,Іх

орггні:;аuій на поси.теннjj партійного вп.1ИВ\' не всі порони дія.тьності трудо· внх коаекrивів. Перед директорами рад1осnів висппи.1и rо.1сва

nеред присутні;нr канд11д1т організаuііі виступи.ти ее.<· фі.1ософських наук. .10UPH,. rетар міськкочу Комnартrї

єнко, заввідді.том сі,тьtького госnодарства міськкому

Трохимович БілоловсьІ\НЙ, пlніруватимуть роз-

Кнївськоrо по.1інхнічнnго інституту К. Е. Жо;1сон-

саду

ський.

інп•)1есо~І ке·

України А. Г. Мути.1о та :;аБідуючий організаuіrІним ві.lді.то\ІІІісьІ\1\f)Чу партії М. І. Корнійко. Обго-

nартії М. М. Ляпун. Бу,1о обговорено nитання про <::>· товність госпо:tарств 1!0' оj)'Г~!!ізованоrо nочатку веСН>1·

рівники господарств та оТІ· . гані>аuіі:І, ссІ\ретарі ~артор1 ганІ>аІLІИ, rо.1ови щruеВ'ІХ комітетів, секретарі комса-

ворювалося питання nro підвишення бойов~тоr::_ї нервинних нарторган1зашн \' викон~нні рішень ХХ\11

них nо"1ьових року.

О.:1ночасно механізаrоріі І во.:1ії транспортувашмутh .:10брнва на поля. Зохре­ Мі\,

заплановано

ферм

600

тонн

вивезти

з

органіхи.

Оrючев! бригади, ЯJ{ТІМИ не r<ерують Міщенко

Григор!/:\ !.~.піч і О:ІЄІ\С<1НІІР

помІдорІв,

а

ГJуді-

ве.1ьна бригада Володими-

ра Яновича ПнхотІя вкриє поліетиленовою ШІівхою 500 квадратних метрів теплиць для ви-

Із .Іекuією про чі,-кнаро;!-

становише

З

вє:ІІІКІОІ

рощування в них горо.щ- мо:1ьспких організаuій

нrr. Садоводи білитимуть стовбури фруктових дерев, формуватю1уть кро-

ни.

с.1уха.111

бою

завдання виробитн

продати ~ержаві

ше

18

чому все

не

тонн молоні\, внсохої

пеrшоrо

при-

жнрностІ, сорту,

охо­

лоджене:

r.

І

мен­

АНДРІЄНКО.

секретарями

про- З'їчу КПРС.

ПІrтанп

Підсумовуючи

райсільгоспуправлІннн про иадоі ntолока у rосподарствах· району на 22 березни ц. р. (Перша графа - надоєно мо.1она

вирішили nотрудитись під час ленінського суботниха працівнихи тваринництва.

Вони поставили перед со­

з

секuіііних

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

повною вІддачею сил

3

.1скціі

На

внст\·пнч перед

на

корову

у

хі.1огра~1ах,

друrа

порівнянні

з

вlдповіднюІ

похазниІ<о\t

:\Іинулого року). «П.rюсківсьний:> <<Требухівський:> і,ч .. І\ірова <· Пухівський;> і~!. Щорса «Р;у·санівський•

14,2 13.8

~

у

+ 1.1

l0.8

+3.1 +0.1

10.4 9,8 9,4

+2,6

+З.J

+2,1

narт- райвиконкому

робот;"

завідуючнд

Л\~ О. Сєрrі-

робіт

1982

В. ХРИПУН, кабінетом по-

.1ітосвіти місьJ<кому Комnартії )''країни.

«Авангард• П.1е:~штахозавод <~:РудНЯ>>

<~:Штхівсьний•

« КрасиJІівсьхийJ> «ffіердіВСЬІ\ИЙ1>

« Бобрипький• «Зоря• <<3аворнцьхий'> « Гого:rівсьний• сВепикодимерсьхий• і~І. Мічуріна сЗап.1авнийь Ім. Докучаєва

По райоку

8,7

-2,6

7,9 7,3 7,2 7,0 6,8 6.6

6,1 5.9 5.0 4,2 3,7

-0.4 +1.1 +2.2 +4.1 +1.1 +1.1 +1.3 +0.6 +2.2 +1.0 +0,2 +0.3

7,3

+1.4

6.4


*

2 стор.

2З березня 1982 DOXJ

НОВЕ

ЖИТТSІ

------------------------------~----------------------~----------------------~--~-

"Сим

.Іемrаомw

Д() 80.РtЧЧJІ З ДНЯ ВИХОДУ В СВ{Т ПРАЦІ В. І . .ЛЕНІНА

с:ЩО РОБИТИ?»

'У береані

Щв .j3

тоrо

році

1002

минає

часу,

в

80

оо­

ро.~ЯН.'іУ

мли в

ту приїхав

Штутгарті

На­

белілі питання наш{)rо РУ· ху:~>. ·В дій праці вnерше в марксиамl

вик,1аден!

RО!!Я '!!Чення

про

о::­

1po.1J€·

тзреь-иу Jtартію. новоrо ти· обгрунтованІ noлo­ Жemt.R н!укової ідеолоr;ї. соціаЛістичної св!до:Іfос ri і ревО.'!ЮЦІЙНОГО руху роб:т­

та

що

«є

Іскр!вськоІ

нєдозво.1ену

Мозговенка,

nнсаа.

нічни.х

НОЇ СХОДКИ» .

- вигу-кнув Ленін, падію­ чи появі в РосІї ро6lтнн­ к1в, ЯІКІ СВЇДО1'tt0 ЙШЛИ на nолltичну боротьбу з ца·

кед~ с..1ухают:ь <<кра-мо.1ЬН«Х'> агітаторів 1 чинять on(p nоліцейським

3

Ннєва

до

газети.

затримати

і

щоб хо·

невідомоrJ.

зажадав

видатІІ

агітатора

або назвати іtого nрізвч· ще, хто він і звідки?

t:І!~овів агітатор: «То­

вариші. Я nрибув сюди. щоб розказати в!ш пра!!· ду.

а

урядник

не

дозвr>­

.1/ІЄ. ВИведіТЬ ЙОГО, щоб пе за'І!ажав на~!'>. І nри­ ерні ВИГН8 .1JІ! урЯДНИl<Іl І всіх, ХТО ЙОГО СУП'РОВ01· жуваf!.

.

Пр6 все це

київсью1й

nо~ітовий сnра~нии доnо­ вів пpot<ypqpy · НиїВського окружного суду. тott генерал-губернатору, а

ве:ІИКУ

роботу ІскрівцІв у 1:\!{Єfrt та на Rпївщнні. Так. в .одному з них го­ воЬнться, що 27 груnАІІ НЮ5 ооку в :ttістечко Б ,)·

останній

на-иазав нerattнo

розшу·каrn агітатора, і розtючатп- с.11дстJJо про rи

житеJІів

Боро:tя~tпи,

які

Бо·

сс.1а

ПОда.1И

ніхто

ви·

му свій

руки І союз~ .

агітатора

(його

i"':=t

робота

.

пропаганді

праці

мородок

l.

ЛенІна «Що робити?~> сере.1 робітників заводу Брандта в Фастові, робіт­ нн.n!в заводів і \Ialicre· рень в Бі.1ій UерквІ, Пєреяс:rаві, Броварах і особ.1иво серед робітннюв багатьох заводів та cry· дентської молоді у Києаі.

З .1снінської

зайщr.тось ня.

його

Леніна живуть тичюrх справах

lWys:scць:s:sc:lt

І

Ідzї

І

у пра'ісвітового

комуністичного

руху.

твір В. І. Леніна робити?• і зараз трюrати

революційної

оnові .1ЮІНІІ '«У гроба .Пе­ кіна~. Гаврнло Матвійо-

осяяні

наші діла І думки .

високо

n'єсу «Револю!Іfя на не­ бі•. У букварі було Аого

:Жовт-

ёвіт.тол1

.

ШКО.7ІА

ПОВЗ цю фотогра­ фію на одно~у із стен­ дів нашого історико­

npaпojJ

теорії,

~іР·

ності іделм nроа~тарсьно· го інтернаціо-на.1ізму .

кrає .1наІІчого музею ніх­ не nроходить байду·

А. ЯКОВЕНКО, член СпlmаІ журналістІв СРСР.

,. о

И!3УС ТРІЧ

ЗДІЙСН·ІОЄТЬСSІ

на­ кова о'І)rаніЗЗЦія

редиьої rохоля М 1 на­ стунност! у на~чакпі і

.внх:ь-ваm!і yч'l!J;s.

OcoбJm·

В1 увагу Ц'ИМ ПрОбЛЄМНИМ ЩПаНІJ.RМ nри;tіЛНЮТЬ вчителІ мо11одших класtв.

У нn«>лі ди

по

чину

розробл€нl захо­

вnровадженню

ланцІ -

киян

по·

«nоча'і'коВ'ій

високий

'На.БЧ~.JWЯ і

И<Л~уністиЧ'Ио-

дннках ках

П'j:jaцl

в

У школі 'аИроблЄНа си­ стема no залученню мо·

лодших ·школярів

до

тrrвного

життя:

шкільного

nроводяться

ак·

регулярно

політінформації. лІнlйки, трудові

робочі десанти,

ctJ~'fa

календа­

червоного

rема'fИЧНі

вихованцями піnготовчо'і

ранки .

3

старшої та

груn

nрово-

дхтьtя екскурсіХ до

Ле-

ДОсв\Д"n!Ніі 1reдarorи. нінськоУ кlмн:ати, навІІІ. Jli .. Романова, Н. М. чальних кабінетів. вони Фе:Іор_е!НН,о, В. М. Д!Юро- відвідують траднційні ва, :Jl. В . П~яомареико . й здН!:снюють

.нafjЧ~!fi

.1

кастутнсть у

·.

стіфtпю;tи

т/h'Ьм

П.ntдио

свята

першого.

остан:

внховаа-нj між нього_ дзвоників, школярІ

n~Чаmовями.

сі:>nедніми

1 оргаюзовують д.1я малят . . дитячі ранки. про. .

-.....

класами

багатьох

працюють

в

років. цьо-

Май1f{е

класів

вс1

В. І. Жун, ко.

О. Н. Хомен·

Н~уmЦ:сть

тут

nрог-

ляда~ІІ у зв'лзи.ах вчите.:Uв М{).!Фдших класів і вихователів

уч.и1 1-3

охоnлею

му капрЯМку молоді вчnте" вою роботою. лі О. В. Свиридова, н. Я . Що'rник, М. І. Пшеаnчна,

ryprкo·

Для

них.

працюють 16 rурп<ів різ.­ них наnрямів. СиJІа:ІІИ

дитячих

робіт,

Другий рік ний нолектив

дитячих сад- тивно

nравадять

від:крит1

і

плідно

ДІfІШі

об'єднань.

мето-

лення

навчально·виховно­

педаrог!чноІ

КОІlСУдьтації.

ради.

У результаті

t!~ЬШІІ на озброєння дot'81).t 1J)1І!нської середRЬЬУ mколя, вчител) мол~х класів наnолеrJiltBb Іl'J)аЦІОЮТЬ над VДО·

ТЄ,

скt>ffіІленн·ям

класів

технlкн

чи-

таl!WІ учІ-rtв. АДже В. О.

Су-хtJ.:мтнсь·кий наго.1ошував, ЩО <r(5ез ШВНДКОГІ') ч:и'rа.Щrя ~?.tислима і нау ·

тури

нікавнть,

.1юдина

і

яка

КПРС

і

проведе-

Ради

СРСР

про

здобуті

учні · ~0<10ДШИХ

підтверджують

знаннJІІ

в иаступ­

!trІX 'Класах .

В. МИКО.ЛА6НRО.

бітки,

них

·

б•J.

стеми.

ку.тьту.

р11 с. Княжнч проsедено показову чит аuьку конФ'-'· ренцію «дружба народі> си.ту

дає:о .

О.

'завідуюча

дУХОТА,.

методичним

~і~~~~~~ центральної біб·

навчився

сто­

не

лишався

Ділився з

свое:ю

нн­

~Іужицькою

листів paltвyзJta

3

одержано

зв'язку

вІдповІдь

на

скаргу мешкаицJІ с. Кула­ жинців Ю. Cтpиrytta. BtJi писав

нім цію

вро

те,

що

остан·

часом кореспонден­ їм достав.пяють не­

.ІІ;ілення зв'язку Е. Д. Остапчук вказан{) на СJІабкнй контроль за пра­ цею листоноші», .nові­ домив редакції В. П. :Колісниченко.

ком

переконуєтьсR

правоті

У ди

ленінських

у

ідеіі.

1919 році

встуnає в ря­ Ко~Іуністичної пзртії і ці.1ком вілдаЕться бо­ ротьбі. Через трн роки

стає

першим

комунаром.

Працює в nовітово~ІУ ко~Іітеті. Поті~! обира­ ють до Презн.1ії Цент­ ра.lьногп Кочітсту неза­ ~южнпх се.тян :\'країни, де ·був одІІІІЧ ~ і\ ого ке­ рівників н .а nrот.язі ба­ гатьох років.

На

\ ' 11

раїнн

ВіН

з'їзді

Рад ~ · к­

ВІІСТУШІВ

об'€днання братніх nуб.1ік

в

€дину

за Р<'С·

держа­

.\1. В. Фрунзе. добре знав Гаврила війовича,

!!ки!\ ,\\ат­

говорив

про

·- Приклад

ОдинuІІ

дуже цікаве свідчення : українське се.1о. трудо· Ішй се .'Іянин піш.'Ін !lt бі ,lЬШОRІ!К~~И.

А

Г. І.

так

Петровський

СІ\аз<~в :

Гаврилu

ВІІЧ

З

ТИХ

:\\атвійо· МVЖІШЬКИ\

nраадошукачів ·і

.бунта·

рів, котрі давно і боліс-

І

но нащупува~111 дорогу . Лсрсвар'пвшнсь ·у могут-

І

ньому

кот.1і

він придбав

революцій·

ну свідомість, світлу ін· тrрваціона.тьну свідо· мість. НеІаЛІІіі і тяжкий жнттєвпі'І ,1освід nрпвів його до nерсконаності:

сІ,ка

їюго мужицька пеtJ­ знадобидась

осві

rrеню1 .1оброліям. Але нього мста б~1а ~сна

. у

З€':Ч.1Я.

І ось йо~:о

1

noc.1 а,1и

Петроград з

в

дедеrІшією

аВТОНОМіЇ

Д .1R

1>'країнн.· Зрозуміло. нія­

сказав:

Радянська Україна

-

Ми

т;.,ьки

·ХО·

Че~Іn бачнти її в єдино, му

робітничо-селянсько­

~ІУ

союзі

рівноправних

радянськнх .\\_и

респуб.1ік,

створшtо

жаву , союз,

таку

де

дер­

знайдуть

ЯІ\Ніі

МІ!

СТВОр!ООІО .

І. звертаючнсь до мо­ .тn.:юго ноко.тіння. зак· .тикав: ,\\іцно трюІай­ те

в

руках

наш

чеrво­

ше зеч.1і,

ІЗ грудня 1922 рnку яі,1 і~сні \ІІJ.го Всеук­ р~ ЇІ•ського з ' їзду Рад в .Чоскву на і~t'я В. · І. :Jсніна на.rійш.т<І те.1е­

су

вонн не .п,обн­

марно

О.шнець не

.знайомився

LtіІінюІ

втрачав

з

ча­

-

рево .lю­

ЖІ!ТТЯ~І

Стr>.1И·

ui. У цей час тут про:хо­ .1ив

Се.lRНСЬКИЙ

В.:ха~ося

З'їзд.

nотрапити.

Вперше нобачнв і почув В.

І.

•1еніна. Той 11краз говорнв npo пращо і на­ родну в.1а.1у.

І

зрозу~Іів

украЇНСЬКіІіі СС.'ІЯ ННІІ, ті.lІ-оІШ

нар0 .111а

ЩО

!' .1а.'ІіІ

прапор.

гра~Іа:

-

обве}tеного ОдНу

;;н «Інтернаціона.тр> \'ЇІ Всеу!<раїнський з'їзд Рад одноголосно прийняв по доnовіді уряду резu­ .тюuію про негайне ут­ ІЮІюго

СВОЮ

npocтorm

межею. ct

ВО ,10СТЬ.

coui а.ті .

всі~ ї

СТІJІІНОЇ респуб.тікн, сни~!

лііі ·

господарем

з

ннку

якої

ро('іітника~ІИ

цібоrюбу

І')у.

трудів·

-

зе~1 .1і.

Загинув Гаврн.то .'V\ат­ ІІійович у рок·и Ве.тикої Вітчизняної війни і nо­ хованнй

у

Биковні.

Уfого 1наm1 і ПОВаЖа· •1И

за

відданість справі,

Ми горді тим, що він наш

земляк.

про

нього.

хто

держав­

ного об'єднання під наз­ вою Союзу Ра.1янськнх (nttі<~ . тісТІNІІІt\ Prcnyri· .ІіІ\.

Па).І'яп.

npo

як

встановдював

дянську

Тільки що під звv·

ворення

Ленін

ідеї, за яку боровся .

нні1

Зате

Не

тн

кої автоно~Іії, тим бі .1Ь· .щсь.

.1я,

ра :ю~t

і сучасна Україна. Ві­ таю ?rатерськніі союз,

в союзі робіт·

реяолrоція,

своє місце і сучасна Ро­ частин,

,. ,

відкрнтr ІЇО~ІУ очі на світ, навчи.111 бачпти нє ті.тью1 село та кусоІ< nо-

сія,

як одна з її

-

nравда

·

революцїі,

шається.

Зокре~tа

'

нього:

ників і селян. Про.1rтар­

сона

t

німець­

як держа ва бу.та і за .ш­

ВЮІОГОЮ

ненадру_кованих

проти

:штя, втечі. У ! 915 ро­ ні бу.ю дев'ят~ заслан­ І!!! . Повернувся тільки

ло Тимчасового урІІ!Іу з

Слідами

протестує

М1Ї окупації . Поrо ареш­ товують. Тепер він ціл­

вИч стояв '! nочеси()му карау.~і бі .'ІІІ труни В. І. Леніна.

ву.

вішо

, 1

може лати зем.1ю. Ло­ вернувшись з Петрогра­ да, Гаврнло :\\атвійовнч

правдою. За що і nотра­ нив до тюрмп. Втік. По­ ті~І знову тюрма. Jас­

весною сімнадцятого . Приїхав до Києва. Про нього багато ГОJ!Ор!І.1И, ;Іве.1ичунатІ. Навіть зап­ роси.1ІІ до Центральної ради. lfc зрозумів тоді Гаври .1о ,'1<\атвіІювнч, на­

І\ОНСу.1ЬТаUЇЯМІІ ВИСТ)'· спеЦіалісти центра­ лізованої бібліотечної си­

на\І

ходити

справі.

знання,

ЮІ

3

зак.1адів

де

R боргу.

пили

базі

нав!і:ь

Подружився fз сту­ .1ента~1н. Черпаючи у

річчя утворення СРСР.

На

бідняцької

пошастидо

,,ярній

Міністріs

ноУ рОботи а 3:31 учня реrулирно. 1--3 класів 39 навча­ «Сталося це через ХІІО­ ютьс~ на •5~> , 153.- на робу листоноші Н. К. По­ «4~> 1 «5». Цінним тут є луцької. Начальнику від­ ЩО

яким

се~Іін.~р

святкування

З

Отримати

до шкотІ. Коли підріс, пішов до Києва на заро­

чнма.и

nроведено

Матвійович

nочаткову освіту не бу· :m змоги. Гра~ютн нав­ чався від товарншів,

біб.lіотс-.

ку.1ьтосвітніх· працівників району. Інструктор ~Ііськкому нартії П . Р. Гура, яю.іі ВJЯВ У'ІаСТЬ у роботі КОН· ференції, наго:юсив на зав­ даннІІХ культосвітніх зак.1адів у світ,,і постанови ЦК

працює

:у;роки і заняття в групах, го ЩJоцєсу~>. Цій темt бy ­ ciU.tьfrt Засідання мета- ло rrри~вяч~не засідання дІtчя.нж

шr

ClM 1.

різних заходів. З метою піднесення ро­ боти в цьому напря~Іі у районно).! у Бу линку ку.,".

конкурси.

nедагогіч· школи ак·

культури,

проводпться

гуртківців орган1зовую­ тьсп ви~тавки саморобних

к!8 «Зірочка» та «Вес· . над проблемою «Урок н.ІШКа~. Вони система· осковна форма удоскона­ ТИ'UІіО

хто

Одинець.

Назустріч бО-річчю утв.-J­ рення СРСР в кдубах, бу·

U!КOJil».

рІвень рЯ,

ro вш.~ашuт».

Кожного

... Гаврн.1о

КР !)НИ

IOBIJIEIO

НАСТУПНІСТЬ У ВИХОВАННІ дают-ь )Ічателl іІrtськоУ t~­

же-.

до.1я її крнється за цим знімком.

СЬОГОДНІ

Ве.тnй:.оr<> значєtrWІ

zrpaвдoпry:sa"f:

-\

(<Що вчить

~--

природжений

про чудака Якова, що дурив, та не всякого~.

«Искрьr»

полу~t' я

і

мом Сnілки ПИСЬМЕ'НRІІ· ків «Плужан«и». Ним наnисано збірку «Казка

no

В.

ОдНО·

!ІакріпиJПІ

оратор. Став навіть ЧJІе­

бу .~а

існрівцями

~.!!ИН

розсудливою. Не маючи ніякої освіти, він був са­

закінчити с.:т!д<:тво, звіль · нити з в'я,зннці заарешто·

Велвна

тов.

Гаврнло .~атвіІ\ович був тодиною розумною,

про що він говорив. По­ .ї:цеііські J\tушені бул·н

нроведена

номерів

і

іtште.1ів не

обраний

Одннкя ві,1 се.1ян. Б іх особі трудівники міста і

тан і залиши.1ось невІдо­ :-.шм ), ніхто не виказав,

кіJІька

Але люди не рОзходи.1ись. Тоді предстаПІІК влади

hНЇВСЬКИХ державних архІвіІІ зберіга­ ються ДОну:vІЕ!НТН, Я'<і

.:rав

а:1е

утворення

пролетаріату

бі.1ьщ

:чіс:щів, в ок­ суді допитали

120

родянюІ,

ва них.

тів

Аrентамн л~нінської «ИоІ<і}Ьr» на Уrіраїні, !І тому чщ.:,J! на Київщині, були Р. С. Землячна, П. _Красн,к-ов, Ф. В. Ле&J,'· н!н, Г. І. Петровський, І. І. ,:РадЧєt~ко. Д. І. Улья­ ж>в (молодший брат В. І. Леніна), О. Д. Цюрупа ra б:!ltaro інших, Ю<і чимало зробили для тоrо. щ.Jб донести ленінсьні іn.еї Д')

шість rуашолІу

~

Серед багатьох висту· паючих на з'ї.зді -Сергій Миронович Кіров і наш земляк. З нього приво­ ду· газета «ИзвестиІІ~ пнсала: «Гдибоко симво­ лічними були виступи тов. Кірова ві.и. імені

Бородянки

С.1ідство ве.1Jось m;

про

СРСР, був Г. М. Одинехь.

ваастлм.

На столІ nеред аrітатС>­ ро~t вони побачили де­ -:r·рядник наказав. схС>д;!ііі розійшлась

рИІЗмом за встановлення сtщіалlстичного ладу.

ПРО

двох стра:І{·

обхі;:щинів, урядник ЛР ' І· був ;{О :'dіСЦЯ «Кра~ІО.1Ь­

nобе:tиши!»

РС>З>!Ті>SЩЗЮТЬ

Ііирн.1енстаросту

нrші.в та декількох

аведеннл

ШИРОКИХ мас. У фондах

собою во.1ос·

ного старшину и.а, сіJtьськоrо

1902

та н тик І{,

«Сим

Догов1р

орtанlзовують лені с..ходки,

б:шзько

Взявши з

!скрtJІІСЬ.кої організаційчnї рОботи 1901-1902 ро­

нlв:\).

про

I:Lpa~1a·

схо.дку .

Сам Ленін вона

::ний

хтось .:rоніс

.\'РЯднику

р::>Н!\У

класу.

опублікована·в

році.

інше . Але

кінноиу

В «Искре» праця В. І. Леніна «Що робпти?» б,v·

па

агітатор,

рС>ЗІІовідав npo ЛенІна 1 nрибули десятків два по­ йоrо nрацю «Що роби- .1!цейських, які заарешту· тн?>>, про рево.1юUійнн11. ва .1и багатьох бо-родянців рух в Одес!. розстрі.1 цар­ і СУПРОВОДІІЛІІ . ЇХ у НИЇВ· сь-тши військами се .1ян ську в'язницю.

ny,

НИЧОГО

.

nові·

зібрав у домі місцевого жителя Семена Нечипо­ ренка більш яn 100 qj. J'Іов1к і читав їм. <rИскру»,

вfІйmла в світ nраця В.. І.

J1ен!на «Що роби1и?

Київського

.а І

союsний a"tl.n Рад, Jmiй ЗО rpy.!i611 1922 року щ>ийн~в Дек.~араuію і

ля

владу,

кодиски

Союзу

н~вічно па:.~'яті

Ра­

стояв

бі·

утворення

Радянських

uіалістичних

тих.

Со­

РесnубліІ\,

за.1ишитьс11

нас-rупних

.тінь.

.

А. Пщребовський,

директор

в

поко·

історико-

J

краєзиавчого._:узею~ -


М ~ерезня

ЖИТТЯ

ff(')BE

*

1982 рок,;

~ стор.'

ЧИТАЧ-fА3ЕТА-ЧИТАЧ 1------------- ПРО ЛЮДЕR ХОР()ШИХ Наша Надн Піс.'!Я за-кінчення

Житомиреько!'t')

ав,-оде­

у

ришія по зу. Чим'! завзятою гатодітній

колентив,

завоювати

шану

саужсному жує

І

не

аалишиласJ'І

юзного

з'їзду і

про~пілки шосейних

поділилася

ними

~

рідним

авто­ nобу­

колекти­

профспілки. Отже. номсодо громадсьК·ОЇ роботи у

Петрівну

за

Гончар

самовідданість

,\Обру .'ІЮДСЬRУ Вдачу. Ганна Петрівна працює: бі.1ьше ЗО років, з них 20

у

Майстер,

пюднна

так говорить народне прис.1ів'я. У

переконуєшся.

ІШЮІ, нобуває,ш

у

.'!юбпв.

сі~І'ї,

'

цеху

мідннк Анато.1іІ:і

зіпсованют

Тож

помагати

п<>­

у

гатьох

Ці,

трудівюшів

пpoimc:юrmx

В.д

го.1убі

ro

пзсрщІ

стривожено

ІШ

;:ІИВІІЛИС'Ь

жорстокості.

.'ІJієrьсн

·

так,

л:к

що.

пророс­

рІї Рояенської ської об.1астеr'і.

у вицвіле небо. то бо,lNІ

таючн. ·вони

часто приво­

нвчного

споаоханпх

."\ЯТЬ .1ю:шну

до

.10

с.1ьозинок

скочува:rис:ь н;v втоптаний rнir.

дє.

JіРЗП.1ИНИ ~ачаяся . :тєжа.1И

прпйшов

КРОВі. бСЗСИ.'!Q чорний кр~­ а

дві

.. _

і1ого

.1aпmr

посіяних

с.1!д

ж

піс.1я

!:а Місьхого ві;ці:rv }!!ліції

nер­

зсрнин

зраз:v

с.акінчення війни. l\1. Н. .]авренчук пройшов ш.1ях від ааступнш.;а на"Іа.1ь!-!н­

непо;І<Jл!к

СІіРП)ЗС\ВЛЄНі

ших

під­

судних. За· роки робо тн в органах мі.'Ііції, :куди

за.1пшюочrr

сень -<fО.1уб.

.1авн

міста

ди­

Нш:ва

внховніІt

тячої жорстокості.

по

по.lітн:ко­

роботі

.до

на-

І Во.1ннВі;:І ді.1ь-

уповноваа;еного

нача.1ьюrка

відJілу

~'прав.'І1Jщя внутрішніх СПрав об."ІВП:КОНКОМУ таюrй ш.1ях ЩJоtішов Стс­ пан :\Іо;:{€стовач. За ~·часть у боях 3 ні~rець­ r,:о-фашнстсьюшн запJ.ро­ никамц і RИRОНВННЯ РЯJУ :захо;:r.tв !!о боротьбі :Ji

l!a

3.10ЧНННЇСТЮ

ТЕ'[ШТОрії

УРОКІ ІІЮІІНОСТІ Знову ~заітав- птах

ча:rьника

yro-

ЗRГІІбr,lь.

ся

Щ1Іїfr

серця

що

шо не

ма.1юна

бо.1ючоrо

такою

PO!(JB

за

:юкору,

жорстокою

три

роботи

в

дей

і

йш.1а

боротьба

той йісті з підліітю,

виявилась відповідь на до=:іру ма.1енької пташки. Згадала цей випад О!(, с.1ухаючи розnовідь .чюдп· ин . .яка

управління

ні, в яких проходили neреп. ним .:\ОЛі сотень !ІЮ­

торкнув-

ті

зі

злом.

со­

чеснос-

боротьба

за

десятки

кодимерської

орг-анах

шко.'Іи,

·

середньої

продовжив

nід­

ПРОПОЗИnп

Завозичмо досві~ r сім

сЖі)кі•, tких очікувайи.

\Іічний

Нещ~Аавно в о,в:иіі а ц~нтральнйх

гаает

npo-

рух

автобусів.

чwraв tті!.Т'ГЮ про те, іfк

Неодноразово

змінюв&.'ІИ

в Оренбпзі вирішили аналогічну щюб.1Jе~у. Та~ виконко~ :.tіеькrадм

бусів, t'!ОГ:'!ЯД,

номrри

аде Ні>, fle

;!a.'ll'!

айто­

на ~ій ТІ!Х

багатьох

ко:тшніх

НЄТНІІКіВ

ра~;теро:ч.·

3

беш-

<'ва;;;юОІ>>

зі

Ха-

сфор,юв<J-

ннмн рнса~нr НС;:ІОВір'я варосли справжні лю;щ,

Ri!.•.

повно.lІТНІ,

його ТІ

:mfioв'wt~aв !~і орr!иіза-

вщчува.'!ася

словах_

:rпвога

~зчсрсrвІлt

ТЯЧІ яких

юд

з.lа

ІJ

за

... дн-

серЦЯ. за СіМ І. В обставини жит-;я

батьків

ка.1Ічать

:штячі

душі.

Дитячі JУШі ... Іх oco\1ранить байдуа;ість,

JIIIBO

рокі в

дивдяться

на

світ

не::J,овіраи­

нюш

ОЧІ!~ІіІ,

3ВІІ!(а­

І0ТЬ jo, IriJJIOCTi. ЯІtЩО вчасно Ht' зуппняє їх чи­ ло, Н2,1ЇііН<І. рую.>. :ШШІКR­ СТМ'Я '.\C!.lC!Ibl\il ."ІІО;ЩІJа J собі. іі;.Іс .з чсрствнм сер­ І\С~І у світ, з.1ом відпові­ ;rаючІr на :.~оброrу. Саме про цr на зустрі '!і з! шко:ІЯра.\ІИ ВеликодимерсьІ;ої середньої школи ГOБOnliR '11аЙОр МіЛІЦіЇ ,lі.1ЬПJІЧІ-ІJІЙ інспrктор сс­

Rс.1нної Димер1ш :ч Шкуренно. За :-·часть у зустрічі ~

шІш:Іярюш гостюr щп•ю. JЮІЯІ\\'В<Jв ;mprr<rop шко- · .1rr :\J. :\І. І{с::rснно. ТаІ<і ~·роюr :но::rююсті. о;азав r1ін. на;нтго :1а.•шшаться в па~І'яті ;:~,ітсіі. вони до­ по.\rагаюп, япхованню в )1ІІС'

1ІОІЮс'!іння

СПраRіЕНЬОЇ

З

r·ор:1:пю і

.'JЮJИНИ.

З<Іхопасн­

НЯ~! :ІіВ'!~ТІ>а і Х.10ПЧІПШ ~tOclO;liШІX ІСІасів --. ч:Іе­

ш1.

С.1ова

.lrп;:-·

nо:~яюІ

працю

:звуча.1н

у

за

С.

'

БЕЗСМЕРТНА,

старша

nІонерІІожаrа

Ве,1икодимерської редньої

се­

школи.

зити попутніх

зицію схва.1ьно вi;rrYRY-

rx

водії забезпе'І!:у­

. ва.тшrь

І->ерівню;и

nро­

ютьея квиша:іІи або абn­ не~енrа>~и. Па автоf.іу-

ві;~них ЩJO,rifr.1oвйx під­ приоІств. Не зrо_зпФІо

сах

.1ишс,

>~ожна

таб.lичІш

встановити

з

вІ\азанюr

чому

ІrроеунулаrІ,

,сuрава ;щ.1і

не

рnз­

чав?

'-tapmpyтюr.

О. ЛИХИЦЬRНИ,

А чпму б НР ~робити так у БрІ)в.ар~х? ц~ пй­

старmнtі

танни ~же

СПІЩБІ\1У-6.

nі;rні'-Іа.1ось

~.мномlс'r

пра­ роз­

заnитання: чому ж ц:Іі МОДЄ.1ЬЄР

навчить І

ОДИН

ще

одне•

Очевидно, 'Цільно

в

нісити ЩО

питання.

було. б

.::~о­

перукарні ви­

зразю1

ТУТ

Таюпt

не

1

інших?

~ачісок,

ВИКОНУЮТЬСЯ.

чино'J·

відв!дv­

яачки в якіІїсь ~ripi ~юг.1и б вабрати за'ІіС­ ну до ош<у. Адже; сі­ даючи

в нрІс.10, Hf знаєш, з якою зачі­ с~;ою вий:~еш з перу­ Еарні. А, ~юж:шво, треба було б і пофан­ тазуватн,

І

створнrи

f)нтн

:іЗВІІ!JКа,

~юдну

.зачіскv.

наші

маf\стр~і?

:-rсні

<<~ЮДі>> ТОВУЄ

.1!11'-ІС ЩО

нас,

Хі:ІІіЧНа

не

В.1аШ­

;кінон

.

nоради1п

О. ЗЕМЛЯНИЦЬКА.

НІ/

Д.1я обс:rуговуваннасе.lЄН.НЯ ПухіВЮІ

юїтку СПЄ!іа.

нестерпна

фуик.ціонують шіс rь Вже давно нaJpJ::a ТОРГОЗ~ЛЬНІІХ ТОЧС_!~::...J._ пр_~б,lе~Іа ПОбудуваТИ у них три продуктов!, 11ух!ВцГ в центрі се"1а

решта - . про~поваr:-' ний, х.1ібний і господарчий. ~1аrазини. Є л~-

кафе або їдальню. А.1е ні :\f\ськс споживче т'ОварrІство, ні райсnо-

·рьок

живсnілка не

по

прийманнІО

скаотари, ваJтку прnцює овочевий ларьок, З

названих

Є~!СТВ

підп.ри­

ТО))ГіВ.1і

,1И!Ш~

проявлІ'!·

ють. У цій справі !ніціативи. Так, ще у

1980 році nообіця.ш збудувати в центрі Н·'J­ вий П!ХJДУКТОВІіЙ Мага­

ОДИН п·рацює

ПроДОВО.lЬЧПЙ у задовільних

ЗИН, а у 1981 віть торговий

умоєах.

Поруч

А.1е

госпиаг, елементи

юш

якого

3

тов:тен,і

Взн·:\~ку

з

основні виго­

на­ uентр.

обіuянон

·

пр 0 суну-

не

•1ась.

П. ДЕНИСЕНКО. с. Пухівка.

меrал.r.

тут

да.1і

справа

-

холодно,

------------------------~-~----------

Разом з читачами Ще в

:\fi:IHY•10MY po-

Катерина Іваніtнrа Хар-ченко з біб.:~іотена­ ре" І-Іата:Іією :Чпкосн ївною Бахуринською. 3 . ;J,UПОВіДЮІИ-рефер<-'­

в фі.1~а.1і біб:Ііоте­ ки се.1а Ве.1икої ДюІср­

Ui

ЮІ ка

поча.1ася n!дгото"!до святкування

1500-річчя обладнали «}{И€ВV -

«:\'Іісто-герой

на Дніп­

рі»,

ві :І

я1-;а

·

НиЕ:ва. Тут виставку 1500» ГіJ.

час

ПОПОВНЮЄТЬСЯ

ТЗЛИ

читачі дратенко,

НОБЮІІ!

:ті

в

та.1іЯ

фі:rіа­

біб.lіОТеКИ

проведено

чір <<Байд.ужість НаШ •ВОрОГ>>, ЯКИЙ ГОТуВа...1И

на

бу:!І')

цікавий

ah'IiiB-

Тетяна !{он­ Анато,lШ

Настнч. Віра Нишен­ ко. Петро ЄвтvшенкJ, vlюбов і:{VЗЬ\-ІИК. На­

ча'3у

матеріа.'Іа:vш ..

Нещодавно

ВИСТУПИ.11!

Hi

ТкаЧенко, ТетІ!­

Краяєць

і·

Нншсю;о.

Re·

М.

ПОЛОВRО.

rро~rадськнй

Пі;І;­

завідуюча

ЛюблJ

корес­

пондент.

стар­

ШОК.'Іас~ІІJ\ЇВ.

на стurінках «Нового жюrя». На цю пропп­

паеажч­

Н"­

м!.lіціонеrів

внетунах

ЯКИЙ

пср)'І;арні.

Потребують розширення

вошІ

нідростаю'юго

у

ташованій в центрі МІ ста. A:Je знову постає

звернутися: до 'ІІайстра-

;щтячнх

ціі, які мають чи арен­ ;п·ють автобуси, перево­

рів.

на~ ізі~ омі тран­ сnортні nроблеми міста. Ul', насамnере;w:, нерит­

~щJшрути,

нагородн;енпіі

ЦЮЄ

свою, броварську зачіску. ПоІіІІ що ж в перуІ;арнях '!іста в

ПpaRJa.

лю;щну.

?ІІ!.lіції стала свідком р!з- по.'rковннк· міліпїі у від­ них правопорушень. вві- ставці Степан :\1о;:(есть­ йш,1а в життя .''!Юдей, які вич Стеnаненко. З захоп­ rта.1п на Ш.'!Я:Х ЗЛОЧИНУ, ЛЄНЮ!М . CJJYXRЛИ ШНQ.'ІЯ:рі nробувала зрозуміти, розповідь ветерана про 3Ві.:ЩИ В ~Іа.'JЄНЬЮІХ CeJ')- уЧаСТЬ у ро~ГрОМІ бан;де­ llЯХ з· яв.1яються nарост- рівських банд на терито-

8

об.ттас;ті !!ІЇН

МОДЄ.1ЬЕ:ра,

а :1.1я n.1ану. Чо'ІІУ ми, п;ішш. :зайняті на ВіІ­ робництві, повпнні їха­ ти до Києва, щоб зР'J­

Де ж

є r"юго нс~1ала зас,1~та. -ШІ гуртrvз вrrра:Jного чи­ РозМ:о-ву про зав;ханн.я І все ;к. ко.1п розпові:Jав тання --- пі.1 r;ерівющт­ · орга.ніи мі.ntцїї; рqзпоча- Стспан :\1одестович П1Jо во'\І К :\І. :r сбf' ;:~,пнець перед :зарозrюві,1а.1н про ра,1 янту М. Л. Лавр~н_чуком. на випад;н. ко.1и не- сьн~- чіс'ІіІ!ію. чнта.111 вір­ зустрічі з учня~ш Вели­ !{ОНО?ІІ . відпо_відають справжню

зoкprc­

nepy!\aJJ-

:v1айст;щ прапюють не J.lя душі,

бунтують. бачачк :J.-Io, ~ш~то нtrx нє прохо­ _(ять наіі:>Іенші нrгативнІ RЧННТ\11 JO}JOC.lllX. ЯІ>ЩО з

.13

внутрішніх справ Ниївсь- ордсном Червоної Зірюr !\ОГО обдвrшонкому. і 1З меда.1ямп Ра:.~янсьЗгадував гснера.1-майор кого Союзу. Не о;:~,н!й :Іюміліції у відставці Лав' :1ині ;jОПо~ліг він обрати ренчук І найбіJJЬШ па­ nравшІьRвіі жвттсвий ~(ятні nодії, просто буд­ шлях. 1 в то~Іу, шо з

що цє дитячі руни приpeкclll живу грудочку на

!.юді.

д.орога

в названій нi'? Чо:,Іу тут

вонн

R. ру і знову, торкаючнсь Зе:-.І.lі. падав з боІ<У Ні! б·к. з неразказаним бо.1ем дня,!ячись смородин· Еамн очей на перехопшх. Ваіfшо 6у.1о повірити,

Та

пі;mрпємств.

ЯКЩО

запи­ нашюІу

занртr­

А. 1\'ІИХАИЛОВСЬКИИ.

траn­

в

:vra

--------д

чо~rу

~.JіС'ТЇ

роботі.

:rікарем на сє:rі - у с. Троєщ.•-

настроє:~І.

:V!ОсlОДО'ІІУ

Став.1ення Анато:Іія Пяв:юянча д<> свого rюбочого }tісця -- хорошні\ npш\.l<lJ д.'Ія ба­

пра,

якr>ї

прохан­

:тогічно

тати:

В;]ома вонн прин}jашаюп, життя тут, на робочому ltlicцi, повнннt до­

а

до з

пл:vr зробити таку 31ч!ску, ВЇДМОВИсlа. В:;:r~ІОВ!!.1И, врешті-решт, й інші. Поверну.1ася .дод.о:\ІУ без зачіски і з

почав з ремонту. Ян тіс1ЬЮІ трап.1я:rась ві.1Ь­ на хвшшнка. щп-небудь rюбпв ;{.lЯ наведення nоря;~ку. А поті~І почав nриносІПІІ нвітп. яні

Шанована аа пра••ю Ганну

а

ЖИТЛОВООІV

;,верну.1ася

На автобазі ,\нато.lііІ Пав:rовІІЧ nрацює давно. Нолп Прийшов до цієї кі:ннатп. вона ~Ia:Ja неnриваб.1ивий впг:тд. І він ро:1-

Л. ЛІ!ЮНІДОВ.

троєщинці

-

,1юднну,

на

В\ІЇЩЄНО фОТОЗНі:>ІО<( нової зачіски рону.

ПЕРЛОВСЬКИй.

nринрашає

ЩО

то~ІУ

перунап­

~Іаснві про:v1вузла. Із собою взяла виріз-ку з «РабОТ!ІІІЦЬІ», де бу:ю

rpюtoтa,Jir.

місце

днів

відвіда.lа

ню.

ти і прІмади на своїх 'rісцях. :3атншок t:тво­ рюють квітп. Багато нвіті.п. 11і6н це· Ш' робо­ ча, а житлова Кімната. Тому ця апюсфера і сприяє доброму настрою, підвшдr'ній продуктивності праці. ·

самовІдданою nрацею.

Стоматодога

л

тов а риства

«Не

:МОДО:ЕО

Де:к!.1ь:ка

:ІІкар

У невеличкій кі~шаті чнсто. Усі інструмен­

І НадІл сприймає це як аванс, за люІІ!: вlд­

важають

організацію

автобази Хо1 2. :~є працює Павдович Лнходс;Рьський.

А на з'їз-ді її обра.1н. до Центра.1Ьного Н•)·

днчить

первинну

років

Його цьому

во:~т.

~т!тету галузевої ~fолt<а залучена :'ІІасІJлабі країни!

В

продов­

• Jtofioчe ІІІ(!Це

місце»,

вала ~' Москві, відвідала столичні підприєм­ ства. Приїхала у Бровари, сповнена вражень, І одразу

багатьох

В.

непо­

працівників

Протяго~r

нагороджена

хазяйкою

доріг.· Вперше

вона

Червоного Хреста. нІrні -- :~спутат сі.1ьсьт<ої Ра.::~и народних депутатів. За сум.1інну. працЮ

міченою у колективі. За працьовнтість това­ риші по роботі обрали її делегатом Всесо­ транспорту

життя.

очоаюва:Іа

това­

дІвчина

н;

У селі її знають і як акшвістну гр'омадсь­

Трудuвнй стаж 1-І~дії 0,1ішкєвич невели­ кий: трохи біJ'Іьше року. Але вже зараз вид­ :1абораторії.

.нее

ррацювати.

кого

праці. А вона завоювала. І відра­ По-перше, скромністю. По-друге, працьовитістю, адже виросаа у ба­ с!JІ\'ї, й до труднощів. їй не звика­

що' вона буде, а власне вже є,

відпочІГН!{~',

ОБС.1ІУГОВУЮТЬ

Не в ногу

попередити їх захворюванш:t. І хоч вже кіль­ ка років Г. П. ГoiJ<Ja р персfі?нає на 31-

ти.

но,

RK ВАС

Петрівна завпци пора;щть. як зберегш зуби,

рожнього технікуму 'ії наnравили у районне шляхове ремонтно-будівельне управління. За­ nропонували місце лаборантки, і вона одразу nогодилась. Не дуже просто зробити так, щоб у дабораторії все сяяло, своєчасно відбирати nроби асфальту чи в'яжучих матеріалів, що використовуються nри поверхневій обробці дороги. І взагалІ. не просто nісля навчання влитися

8

Ні. Ножея, кому доводи.1ось. nобувати на nри­ йомі в стоматолога, знає, що вона не тіль­ кн подасть кваJJіфіковюІV допомогу. Ганна

.

РОСТЕМО ПАТРІОТАМИ болільники, І учаснвкя. Пере:>.Іожце~t т:vт стіів 10-В нлае, на друге }Jіс­ це вийшов 10-Б, на тре­ 10-А юас. А в Н· Т€ -

ЦіІ;авою і насиченою бу .1а nporpiOia :VІіСЯЧНИ!\З ОООроННО - :\ІаСОВОЇ lJОбО­ ТН,. що проходив у ~Ііській середній шк-олі J\g 7. Про­ тлrом місJІІця nочесними

1

ГОСТЯМИ ШКОЛИ були БеТt!· рани війни м. Т. По.rі­

пере~rопщями

;J,Ивідуа.1ьному

В.

ОвдіЕ:нко,

за.1шу

І.

визна

!Ji

О:rьшач­

щук, О. І. Негода, П. l\I. Фер!єрі. Вони розnові.пв

ськнй, С. Дрозд. С. Шусть. Ї~І врученІ nоче >

чюtа,;о цікавоrо про ·істо­ рію утворення Радянської

Цікаво проходив і кон­

Армії,

про

дороги,

суворl

свої дні

бойові вій.ю·І.

А потім проходив кон­ курс старшон.1асник1в «Ну­ І-Іо, Хс"ІОПІlі~». Поча:rнс;І 3~НІПJНН.1!

1-\ОН~'.\'РС:О'1

ПіС:"Іі

і t't~. Х~и.ііЮвалин t~c::

ні

грамоти.

нурс ПО.lіПІЧНОЇ ПіСНі і п.1а~;ату. Т:vт перше \Ііс­

це зайняв 8-В к.1ас. Тре­ ба відзначити та~·1m; й. 1\О­ .їепиви 1 0-Л і 9-Б к:r'!.сів.

І,

У~

ЯКОВЕНКО,

10-В

KJ'lacj·.


:.J стор.

бере~н~

;t 23

рокv

l9"S2

новЕ

життя·

Сонце української музвкв

---===------

с======-===дО 140-рІ'АJІ ВІД ДН~ НАРОДЖЕННЯ М. В. ЛИСЕНКА •Якщо Чаймавсьного ми назива­ вернення !! І\иІв композитор !!С.!! Брьба•. · ;тІбретто

є:чо чарівниnо'V! російської музик .•:, то Лисенка. uього ч~·дового І за­ хоплюючого нрасою своєї музини 1\О~шозитnра, ~Ін ОfІлнво можемо назвати сонuе~І унраїнської му· ЗИНИ », Та":у ВИСОКУ ОЦіНКУ НО,!­ ЛОЗИТОр СJ Ві :\1. В . Лисен к у дав не­

забуп:Ш.

С. Станіс.1авський.

f\ .

1\Іузична

спцщина

М.

Лисен­

Rа нарахов ує вЕ'.1ІІКУ ні.1ькість чv­ дових опер ( <~Нат а.жа · По.'Ітавка~ .

~РІЗДВЯНа рас

Ні'І » ,

Бу.1ьба•>,

опер

<< f\оза·дере.>а».

JШЙ» ).

НИJІ<

«УТоП.1ЄНа»,

«Енеї.:~а» ,

багато

творів

і

f\оць-

інструмента:~ьних

хорів.

Терниспот бїв

в

«Пан

музrІчно-дралtати'f-

та

но:-шо ;шuій

«Та­

дитяча-:

~Іайбутнього

ш.1 ях до

музи r :н

к о .\rпозитора .

Uf.e

G дит инств а він ~Іі г го;щна:-.ш. с.lу­ хати . як .ча ти · грає на фортепlан •), а поті~І вюtагав, щоб І його B'fH· •1а. Не за.1ншав l\Іико.1а занять з музю;и l в пансіоні, а зrоДО)f і в

ХарківсьІ :ій ве.1ю: і

гі~тназІї.

успіхrІ.

денrсь кн х

де

робав на CTf·

виступаючи

концертах.

Нав'!аючись у ХаркІвському. а !!ІОТі:Іt у f\иїБс ьющу університ~­

б ! .1ьше переконувався. що нонсер~ ватар і я в .'lє:йпцігу да ,1а йо:-.rу ма­ .10 г.1 и боких знань з коипозицП ~ оркестрування. І незабаром "I!JiH їде .10 Петербурга, де жив і пра­ цював тод! спаветний російський ~rузнкант і ~tайстер оркеструва~І­

ня l\І нк о.1а Андрійович

1\орса.и о в. Важно переоцJнити . пл одотвор­ ні сть вп.1нву театра.1ьного І му­

~m чн ого

Петербу рга,

а

наст у пного,

ступі н ь

кандидата

наун ,

!"де

пр ;щю в ат и

се ре.д нш.; юr у

:11.

щ ~ ні . А.1е ііого ДО с еб е :ІІУЗИКа.

й

захи­

здобувши

пр r1родничих

:І-Іировюt

Тар ащу

на

в.1адно

rr'J-

f\иї н­

н.1нкала

У 1867 році д.1я- поповнення м.І"­ зичних знань І\Інко .1а вирушає зз ;кордон , ;lO .'1ейпuіга. і вступає .[; :"І :ко нсер в ат ~>рії. У Лейпц:гу вІн !3:-І­

да є пі.1rотоr..1ену ще в f\иєв! збір­ ду

українських

п і сень .

П ісл я

п·)-

рево.1ІО­

ц і ї , опера •Тарас Бу.1ь6а• ста .1а ок ра сою оперного репертуару :5'1гать ох радянськи х

театрів.

Значення творч ос ті CE'HKa д.1 я радян ської

В.

:.\1.

."'I•r-

музІІЧН'JЇ Рз­

твvрч іст ь ~lrrceнкa . ~·певненvй у св оїх си.1ах. зігрітий в и знаинюt

.'Іисе нк а за Jx яскрав~· народність І самобутність, за г.1иб оку Ідей­

і

нІсть .

:vr.

п!дт рюrкою

Ри:-.rськоrо -Норса~:n­

ва і Б о родіна. окрилений успіхом п~·б.1 іЧІШХ к онце ртІв І теrі .'Jнм при­ ЙJ:Ію~t. що йолtу, мо.1одо·.1у компо­ зиторо в : 1 ;щригент овl . · зробив д ~­ моt;ратичний Петерб ург , .ТТисенf!о

rпrргійно береться

за

3дійсиенРЯ

н о в н х творчих задумІ в . Вє ,1нки й вплrr.в на

творчість

1-:о~то:щтора мав генІальний ло~т­

рє в о:Jю!lіонє р Т. Шеnче нко . Roro по.1у~t'яні вірші пl,1назалн М . ~1·~­ сеннv

-

rаІ-іи й

в исново к :

мисrеuт'"~'J

нац!она.1ь не

в изво.1Є!-ІН:f

1іе тrж· збрnя в боротьбі за с )й

дисертацію

П о став.:тена

народ

народу.

стивши

вт1.1ення .

п!сля Жовтнево ї

дя нс ьtшй

р!дноrо

}'1нверснтеr,

ті.1ьки

важко

п і альне

ст уде нтськи'V!

сцен ічне

культури

x·•-

диригував

po'V!,

«МогучоІ

( зак і нчив .1ише в 18!=10 р . )· Ав'і:"Іров і не пбщасти.1о по15ачити 11

нучни :.>, норrrфеїв росІйсь кої 'VІузv.­ ки на rtkeннy і о~об.'Іиво опернv

збнрав І оброб.'!Яй ве.rтину :кі.1ькість народних пісень. ~- 1864 році .'lпсенко занІнчи~

·т ах.

Ри:-.Іський-

д.1я яно-ї NR!· написати М. Стариuький. На;:~ своїм «Тарасо:-.1: Б~·.1ьбою" КО\tп.оз итор. працював 10 рон ! в ся

Про тяго:І~

комn:>­

по .1юбн в

твоrт

ГО.'І О<: І!Є.'ІИНОГО NОМПОЗИТОра . музина про.:tовжують зв)rчати д.1111 тих , хто будує св ! т.'Jе :о.таМ :;: ­ нє комунІзч, й ого твор и з:-.tщ~ нюють патріотИчний .;tyx. нашого І!О."'~'-1Юбноrо народ у . Га-зе та ~Пра.в.да • в статтІ 22 б~­ рР ~ня 1937 рок у п н са .'J а : ~лисен­ ко пішов ІІJ,1яха~Іи. що зв' язуRали І!оїо з трудовим наоо лом. І я цьо~ му й о го істори'Іне значення . За ц~ шан~· є його· в і .'Іьнвй нарол Радяч­ ської Унра'іни, :~а це шануютh йо­

Aoro

го

всІ

народи

на

р!-знчх

:.tу.

ці.'Jого · жн ття

nереоu !н ити.

гату

Радянського

~юва:v;

ун раїнсьну

охоп.1ює б .1н :J ьFю 1 ОО номnозиuі!'І:. Ч~·довІ зра зки рі зних фо р м І жа н­

nо-внотою

Г іВ

в nк ал.-ної

«І-\об;~аря-.

:-.1узини

~.1И.1ИС11 з

nоеч! я-~Іи ве .1иного Кобзаря. . Подорож но~т оз ито р а 1873 Р'І­ к~· до ЗапорііКЖЯ сприя .1а ви~р!­ наиню

:1ад~·:~ту про створе ння

гер"r

їч!юї опt>ри з істор ії рl;щого ЮІ­ Р'~дУ . І · п ісля 'ІОВrих шукаі-Іь М ..1исенно внбиrає д.1я сюжету опери повІсть М . Гоготт «Тарзс

ко~тпо:зитоr­

пІс няр · Платои Майборода : «Вr:ІИне наз;:tвж ди за.пшається ~ народом! Rіч июІ б у;tє Л()ЧУТ ~ ;r Е~1'ІЧНОСТІ HRPO.lY СВ()f:~ІУ СПіВ-ІІІ'!!!!. Ра;.tом !~ нами ~o;po;;\'f. Rj H я ,,а'і ·

бутнє . напr

Мнно.'Jа Вїта"1ійови•r.

Завж:п; о6лнч'fлм народу ~•.

.J.() со нu я,

дО'

Уnерше

лурr• nлавuІ юrься

3уетрІІІ! 8

в трьох л.1ава ,'Jьних

З'1аrання лро­ серед

мо.lо.:Іших

вінових гр уп. при є мно відзначити. що

nepe:\tQry

д ! вчртон

6роварс ьноrо

:1\су .

ВІн

уже прок инув ся від зимо­ вого сну . Дзвlннішими стали г о.1о си пт ахі в . нра ­ щн.м н а с трІй і в господа­ рі в .1 іс у

А

що

-

300- 40() -

С ТОЯ.1И

бІ.1Я

М е трІв за .1orl . В nни ГОдіВНИЦЬ І

М . Ф. Но-

В(}МУ Роз і

!х виготов.и лn УЧ ·

ліонат

б.'Jи з ько

50

ШТІакІвниць І

А в с ь о го таких бу;щ­

-

ночків р озвІша н о в ,11 с1 б.'Jизьно 400 , розпо ві-

1UOДR

доnом:ага.ІІИ

За це ліс

по.:~ару є Ум

Реаактор Є. ФЕДАА.

ну. Ти х, хто проживає на жит.1ових масивах Броварів, а також з навко.1ишніх сі.1, достав ­ ляють на роботу і додому автотрансnор том n і дnриємст ва, оди-накам надається гуртожИ­

АДРЕСА

' ТЕЛЕФОНИ:

eyn,

КиТвсьна, •

154.

16.15 Дn :!О ·річчя д ип.юмати•Іних СРСР фі ,, ьм

І

м tн тарії

16.00

м а к<>аськиА . с Про час

19.()0

Економіка ~иnнnмною.

Фільм

б

п<>вннна

сМr.1 од І У

бІдоТ

П"рn

112.1еТ.

t:T Vд<' HT<t

курс:

ви щ а

.'!аочИИ•

...

матема•

rтrorpa ~ a .

18.3n Фі ;<ьм-к оНІ~е рт

сУ

весНR•

n ар ку».

Hn!'t y

;>

!~ .. Пrн:нЬесІя nродавець. Пr. P.f ~,·<Pla 2. 19 : зн RеосІір н я К f!зка.. МУ~ІІьТ• фІ.1ЬМ еМи з Джеком».

Xopenrpamlя

засв~·

JQ.4.; МІжнаrnдна п ан'Ірам&. :!l1 . З(l Cnnpт за ти ж ден ь.

ПРт~.ГР ЛМ А УКРАЇНСЬКОГО

с'Іае> .

Zl.rt!l

ТЕЛЕБ,\Ч F. НІіЯ

ІР. ІІ/1 дк па.• ьма к•мrра . 10.3-' Те.1офІ.1ьм •Ве-1 ика

ЕІ'tЧІН

(7.~-~ Іt нrкпва утн

110-

К . Гo.1rii1oerькnro . Ло кінчt~нні Cьoroli.HI У

.

1 7.3~ K•>H I!tPT "'P"~R 9T арти• сткн УРСР Л . О с та пенко.

-ti». 21 .00 «Час».

21.3.;

ЗЛГА.1 ЬВОСОІОЗНд

1 10,, тика .

краю .

..

учнт е.1ь•. Новини.

npnrrЛ ~\ A llT І ПF.РЕдАЧІ ІІА КИ І В І Л ОБ.гІ дСТЬ

nap.1 a-

[ npo себе• . 18. І.> ...Тlюди на І закnи. IR.4; Сього nні у снІті.

19.2-'

І!

Док.

І(расноярськоrо

18.~0 В .

-,

в.І дносмн між

• СР С Р• . Х у11.ожніх коJІ tкти·

18.З 1і Висту п нІн

Іtстанnв~lС НН.SІ

дм,.ірnм. •д.,жіJ>Сhкі

кІ по!а.,,

Ф і.1 ь ~'>1 ..: Пеf1 111 ИА По за к інченні -

2 (.1.'\ Тг.н ф І ..ьм « Л юд ин~ 8 пр'І., і л н~" У дво р і• . cepiR.

воJІа •.

2

22А<> Дові д кова

с.1 у жба.

Броварському

комбінату

громадського

харчування

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: майстер б уд ів ельн ої гр уn и, ад:чіністратор '! ресторан «Про.'1ісок» , оф іuіа нтн, кухон н і ро­ бітники, вант ажн и ки , ку хар і 4 і 3 роз ря.д.ів,

шве йца р у р е с торан . << П ро.1 іс ок » . За ,:rовідк ачи

.звертаmся У

·

від::rі .1

1\а!lрів

ко:чfіінату за адресою : ~~. Б ровар и, ву.1. ~(иї в­ ська , 148. Дирекція.

праnев.ІJаm:rуваІUІю

громадян,

які

насе.-zення

тнмчасово .не

1

д ово)U!Т!>

до

прзпюють ,

що

будови

району

пот­

ст·жбовці

}'

промнс.товостt:

Інженери і т Р х ні ки - rео.:~езист н , Е ·'J ії, е.1 ек т рющ, ма й с-тр и ло е.1є ктрооб,1адн а Н1іЮ, д ис петч ер . т ехнік П '' OO.li Ky п а .1 НВН О · Щ1 СТІ!.1 ЬН И Х ~Іат ер ! а .1 і В . )10Т0р!-і­

СТИ.

rа з о е .1ек т ро :; в ар нr1 ки .

а вто с .1 юса рі .

-на ча .lf'ни­

ни відді.1 і в т е хніч но го ко нт ~оJr ю . к о н с т рую ор . с т ар­ ш и й ін :Іі~ r: е р · п• х но :rог , ни к о н р <Н) . [)Ср стат н І ~ ЮІ , м ~­

.1я р -ш тук<1 тур , .:~ н ст

го.1 о в н піі

в н rюІінІІчої

б ухг а .l Т<' Р.

~ і м н а с т н кн,

к онн л ь ,

с:н! к rn оАюнте р

м е то­

no

екс.

п.1 уатації ЛЕП . каб сл ьн н к · сшt.іі щ r rк. с:r еrп р о монте­ р и зв· я ~~к у , ек с І;а в а т о р н н к , п р ссув а ,1ьн ш; в , .1Н в а ;,~ники, дроби .1 ьюши, на .тr андровщ нІш , фр е з ер ув а.lь н ::­ к и. ~та Іkтр в п о рt! :'іІО ІІ Т у о бла днашm, ток а рі . ~t а ш rі нІ. с.ти :ІІО{;То в их кран і в . х:ю раторни юІ. та І :t> .1 3 іі\НН К И , 1 інже нє р по тrхнаr.1Н ;1у , ~т а й стср с:rюса р нО · \І Е'х а н і ч­ н о го ц е х у, р об і тн и ки в хл ібобу.1очн нй це х . во;з! ї на а R т о т яr а'! і. сан т схн іt: и .

сл юс ар і

по

ре :v~ онту

тра !-іт u·

р і в і с і .1ьгосп ма ш и н . брига дrrр т р <І кто р н о ї б ригадІ', р об і т н нкп п о :< О Г.1 Яду за бика~1и, р із н ороб о ч і . У б~·дівельиі організації: e,l e к тprr ки. .чаш rт іс т и б у льдоз е рі в ." екс к а ва т ор!q, зас ту пник го.1 о вн ог-о бухгал те рR . с. екr е т а п ·д рукар­ ка. n р н6н р а .1 ьн н u я к ур ' єр, на ч <~ .rть ник n роектно­ кош тор н е н ої гр~· п и , на ча л ь ник

пла но в ого

в І .:~.:~ І лу ,

C.l iOCapi ·Са Н ТЕ'ХНіК ІІ ,

rто11 Я Р ІІ . OП f'jl ;J TOp И · ;JО3~'Ва.1 ЬНИ­ КИ . ~\.ОТорнс ти . ізо л !nн 'Іл ьниІ>и , похр і не л ь н н кн. ;!О­ рожні ро6Jтн июr . г r еіі.:t е р н с ти. б~ · х rа п т ер . г" :ю е.1 екr­ розва r ннкн. маш и ні с т и ба ш т о БН Х к панtв і авто­ кран і в. трактоrи ст и . ме х ан:к и. м ул яр в . бет о нники , те с .:тя rі. монт,. ж нн кн , ел f' ктр п :-<Rе~р нн ки . :~та ляри,

шт у кату р и. внкон rюб , Ін же н ер по nос т ач ан н ю , с.тію­ с а р - в енти .lято рни к .

Баж а юч і :ч ожуть у1та сти :~о г о вір пп оргна бору ~ т рес том « Об~• х івп ромбуд" , Ржи ше вськи м з а валом «Радіатор " , l\Іінв у глепром о ~І УРСР 1 об'єдн ання:.~ «Арханг е,'Jhсь к .1 1 с пром » .

За :t о пі:tками п по робо ту зr:<е рт ай те с я у вl;x:rtл, яний р<;~зташ о ван пй на р емон т но ·~Іеханіч ном у за во­ д! .

ток.

Управ.1 ін ня має бази відпочинку на Десні, на Чорному морі, є піонер ський таб ір, сана­ торій-Профілакторій, дитячий садок, яс.1а. За дов ідками звертатися на адресу : м. Бровари . ву.'!. Горького, І . Відді.ІJ кадрів уnрам іння .

Ко.•~~ти в К раснл Івс ькоУ серепньоІ шио :1 н висл ов.1ЮЕ r.•ибоке сnівчуття вчи т~шrм школи М. А. Вдовнчен~у І к. Д. Вдов ичен ко 3 DРІІВОJІ.у смерті батька та ма­ терІ.

rx

JteJІ8ІTOII8

ID-4·_47;--

JІарстаа,

104..JІtr" 18~7.

ІІІ&nМІ.ІІ&JІЬІІІІГО

IOIIUDOBJ.tll78

nромнс.•овостІ,

хнстІа

І

JІе&АІТІІІІа.

ееареТ&ІІІ,

lf\clieaoro маrоаоІ

ІІ.U.\.Іу

ІІІІ.!ІІІІО~АtІІІ8

раfІота

18-4-87,

aluJJІy

аартІІІІІІ! ІІ

~І.•ІоtЬІІоrо

І'СМ:ІІ'Jо

Іt-3-18; · aiUJ.tia.

.

ПрамІниJІ раііr. nожиасn!.•кн І мІсцевкnм. nроф(nі ЛІН

бази вис .1оВ.'ІЮІ:О ТЬ r.1 и бо кс співч утт я пр а п і в нІН(ОІ!і{ ба.Jи В. С. ~о_менку 11 ~в' язку ~ с м ертю >iorn батьк а.

~мінtстрац!Jr.

Т!!ЛЕФОНИt

lltHTTI

вихо·

І. МИКОЛАЄНКО.

А. ГАВРИЛЕНКО. І

газое.'!ектро­

м. 6РОВАРИ,

і

'!!!!!!!!І!!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!е

Оплата праці відрядна. Робота в одну змІ-

25S020,

з(')крота .

ванUJ на зв ~ нnrо вищР 153.-

6аг а ТО радІСНИХ ХВИ ЛИ•Н.

зв а рники. то кар і. с.1юсарі по ремонту авто­ тр акторн ої тех н іRн , слюса_рі - с к.lада.'Іьннки.

НАША

оади

мє~нЦя:м · .'!Ісу пере- сейн:v Трина Гасюк. та~~.1жити холодну пору рану. І ра Чер.нес.

Управлінню виробничо-технічного 3абезпе· чення і комплектації Кіровського виробничо­ ге rеолоrі•Іноrо об 'єд нання Нд РОБОТУ ПОТРІБНІ: інж е н е р - ~1 е ха нік по обслу гову ванню ремонту об.1адн а ння по ~Іет а.'!ообробuі, інжен ер­ кснстр у ктор, інжен ер- tехно.1ог, інженер-ел ек­ трон щн к. тес.1ярі, сто.1яри, м уля ри, с.'! юсарі ­

с ант е хнікн. е.1ектро~онтажники,

в а :rи тут,

т

п роходив че'v! ­

центра.1ь ної

ДСТ « ABa ІJra pJ" . Че\1· n іонсьне :'\Ва ння завою-

цтва.

с ин ич никІв.

па рин .

та м ?

них nотур був ала ся.

У ні.1ьRох т.t І сцях ше побачив го;ІІвниці. солон­ ці. На деревах нарахував

з:хобу­

.:ти .1 ариса .1 и т о вчен ко. Ол~.н а То.1nЧкQва , 0.1 Р Н а ПарвИ"На , А у х.1оnчинів .Олег :\Іа:-.ти н . Тг о р Бечи ч, .Цшrтро Ч ерни х. Цими ж д ням и у НРіІ­

ні середньої шно:rи N1 7. хру~1а.1ІИ сіно . Це Jтюдина · ч.1енИ учнІвсьного . лІСНі!про

2І . з;; Фестиоа л ьниі\

те..tесту•'

sa.1

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ:

няття в бас ейні б і.1я ШК •>· .1и .~'1111 8, в sе дено му в д 1:о " мину.1о~у роні_. Серед

пут і вцr~І

Інтерк.1уб .

19.30

20. І іі 1\онІtсрт.

Bcel

3аатпа•.

15.2.::; КонцертинА .1.ії сОрл SІ:. .

ІІ&о

s""l!.!y

КомунІс•_

2n.4n Н а. ·добранІч . · АІти ! ~l.nO « 1J ac :t .

рН!нt такі робітинки

в-r іх в іков.их rpynax nерше ~Іісце зайня .1и п.l<ІІнtІ . я~> і відвідують за ­

І.:~у

В дії.

сні тньnrо JІ.НА Mt'1't!I')J)O~'IO ~" iї с,\іі. Пtтрі~. сПо rо.:~.а ва

на підприємства, органІзації І

J

Ранон.

1\ П РС .ти 80-х•.

XXVI •

1~.10 Фі .l Ь М "к оицерт . , JЯ.ОО Лктуа.'Іьна кам ер а.

Н о вини.

14.30 Н о вини. 14 ..>n Док . те.,·tфі .1ьмм .to

в 'дома

зус1'рі.1 Иt1. юнІ !>~ і ста . що трену­

ходи .1и

Фотмтюд . А. ШEBEJIR.

-

~:~ ~~~,с:т-фі.lЬМИ.

9.10 Те.lефІ.••м •КРа.!Іжка•. t І 2 сrрїі. По закінченнІ -

І, bJ'O!IPSJ( . У

басейнах.

JМ!CROJO.

.ІІЗЄ ~Існич-ий

ІS.о~";;~~;,;ня

І;роаарське вtддt.ІJеІПІ.ІІ RнУвсьного об:тасноrо б~

ІІ:Іавальному б а с е й н 1 СЛОІ'ТНОмn:І енс :v ~мет ::! ­

сач .

ПРОГРАJІ\д ЦТ

ро по

• O.,JRBЦIB

.1і~і

17.0> Гіта ри звук и чарІвнІ. Іі .35 Т с.1 ефід ьм •Висту п у

вчителька.

етарти

r

5ЕРЕЗН!І

J ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ГРИГОРІЩJ\0.

R.

Веенвні

ВідпоЧІІНОК

.: Тnвариш•.

ВІВТОРОК. ~~

М . .'lисt>-нна; Здається, з ·асоблкв:"!"І вис .rю яи в

cllpy. .

12.05 Д.1 11 ш ко.1RрІ в. сЮТ-82• , 16.00 Новиvи . 16.10 Ср і бний дзвіночок. ·16.30 Д.1я старшок .1 аснн кІа.

в

обр обц і !\1. В: Лисенка• . Зага .1 ьн1 П!1чvття ша.нvяа.1hНІІІ<t.в

да

' .....-

\

15~ ­

пІсню

:штnр розвивав ідеї Шевченка в ~1\' ЗИU і . Ве.1!Шнй ннкл тво рів пt1

на зв-ою « :\1 узика

/{fr-1. І~,,, ~.~ІІІ,. ~І

ааJІ

ба•. ЛевІиrра.дська JІ,ержs• на академІчна хорова ка• ne..1a Ім. М. Т.•Інки . 11.30 Точка з ору . Te.1 eor.1RJІ.

Сою­

сn і ваючи

народну

JО.М КовцертниІ

«Н ова•

8t R3Rb»

аарскоrо

раинЬІ

ro DOд t"кo ro

Cet8t!TO:І5 1\и евс.ксі ~

Ot)Г'I R

-

rop oдc E< oro

К.омм у ннстнq!'скоА

Rttf"'C"HI. HhІ І обл асти.

м

6 рС>

комитета

оа рт ИР

І

Vк .

.Га з ета вих оди ть у вІвторо!r, с еред у ,

п-ятн ип ю

та

суботу,

r a A o нRO!'" o

деnута т ов

І нлокс

&1964,

-5рова._р_сь_к_а_ J1_рук_а_р_ВJІ __J(_и_ів_сь_к_о_r_о 2-:б-лп_о_л_іг_р_а-:-ф-вq-ав-у.-к.-.-::Б:-р-о-в-ар_и._а_у_JІ,--::,І<иі ::-::••-с:ь-u -,-lМ --.-Др---УІ'-І-и-со-хи-й,--,Ь~""ш--t:1-~-р'у-ко_в_а_ни_й_а_рку-ш-.-:r -и_р_а_ж_1_1_. 9ОО-,-~ --а1 -.1 2-0S~ 1 .-.-

45 номер 1982 рік  
45 номер 1982 рік  

45 номер 1982 рік

Advertisement