Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlH, Є/1НАНТЕСК'

СКПИКАИИЯ ВЕрховноІ РАДИ срср

~ -

ом

43 (4770)

ПрезидІя ВерховноІ Ради СРСР на пІдставі стат­ ті 124 Конституції СРСР постановила скликати перо !ЦУ сесію ВерховноІ Ради Союзу Радянських Соціа· л1сткчних РеопуБЛіК десятorо скликання 18 RвітНЯ 1979 року в місті Москві. (ТАРС).

ВІВТОРОК

20 БЕРЕЗНЯ 1979 р.

ЦІП

2

Ао 50-річчя першої п'ятирічки

КOJL

НаприкІнці квlrnя року· минає дня СХ5З.леНRЛ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 317КВІТНЯ

ференЦіЄЮ травнІ' -

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД .НАРОДНИ!, ДЕПУТАТІВ киIвСЬ-,ОІ ОБЛАСТІ

HanOAHoro

плану розвитну господарства СРСР.

Р j в

ударно'l ТУКИ.СГЕР~j1ТИМ у.t; ь

ДАН КОРМУ

ЦJВидкому

ХУДОБІ

ВlДростанню

зе-

озимих,

ЯКі

леliоІ маси

розпочнуть в господарствІ

panrocny .зелениЙ .конвеЙєр. годІвлІ худоби. ' .

СРусаН1ВСЬКИЙ. розпочаJ11I. ~()ITopHe пtдживлення ~()Cl!1iB озимо! пшеницІ, ~KY ' планується . вихорир.тк на ~елений корм ху-

для

,На розсІВаннІ ~nобрив заЙН.JI!ТО 2 агрегати типу .РУМ •. Щодня Tpa.KTOpItсти пtджимюють по 50

. по. 1,,5-2 '

С. МАРЧЕНКО.

~е1lтнери а~ощих добрив.

Щ~ЛfJJКУУ

комктиг

ПРЗіВИJIИ

жу

30.6

ляща

в

TO~ГOBY

завданнІ

мере­

центнера

при

щуки.

квартальному

18.9

ЦНТ.

ква"rального

дання і

зав­

К~.1екти:Ви інших

бnигад і

лаяок

рибкол­

госпу.

квартальним заиданКJIIМ'ПО

В. САВЧЕНКО, стаpJIIJIЙ бyxrалтер кол­

змову

госпу.

оправИЛИся

риби.

з

ПримІром,

мшигf>l.ОZО

ц~xy . ri!"брики .. гєрхньоzо дитячо~й rр'Ч1&О"~*У г..tигається дуже багатй ~Aq,;i.; . яка заКЇНЧUАа сцєдню .ш~n­

AtJ;:' Т",їк : сюди

г'4fЧ: l/I~paHY nрйфєсію, яка припала

СРСР».

завоювань

СТОР1ЧЧЯ прак,ТИКИ

і

революційної перетворення

Суспшьного ЖИТ'ТЯ, НаШі ~плани, вказується дал! з

ФОТО А.. Зарl'D10ГО. ф

втілення в життя еноно­ мічної . політики Комун!.

проведенню

ВСЕСОЮЗНИИ ЛЕнmськия: спотник

ле­

HtHCbKoro . комуніСТИЧНОГО суботника на честь ~ 09-1 рt.чи.иU1з Д!iJI i:lаро,аження В. І. Леніна. До складу

ШТабу, увійшли вІдпові­ дальні праЦіВНИКИ міськ­

ному ЛКСМУ. секретарі первинних к~сомольсь­ ~x . оргаНізаціЙ, МОЛОДі nередов.н~и вир06ництва. Ножного ~ ДКJII .до штабу надходять інформації · з

Мonод! трудів1ШКИ пlJ1- кутоиИх .панелей, приємств, установ 1 закла- іиі.поІ продукціІ,

!про те, скілЬКИ ?t4OJloJli вИ­ Йде на ленІнськнй субот­ иик і ~ який обсяг роБІт б'f~

B.~ І. КУJIИIlИ'Ч, безпартій­

ні

-

екскаваторник А.Ф.

багато Рудь та машиніст авто­ б.riаrо- tcpQH4 О. С. Рябченко.

ді!! Б.роваРЩИНИ зобов" В- устрOltть і озеленять тери21 квітня зробити ~ торІю . комБІнату. Комсо-

зуються

На

заrа.льних

зборах

колективу колони, присвя­

днем найвищоІ продуктив- мольцl IIl1д;приє].fства 3Be~ чених Всесоюзному КОМУ-

і Т ак, б pкraдa і ност прац. дlвельники виріШИJIR озмеханІзаторІв по обслуго- ~e~HH~ и:иr2~а~И~оце~: наменувати 21 квІтня вивуванню молочно-товар-... них ферм радгоспу еТре- ~пВ.

В

бухііВСЬКИЙ.

ЧИ

ОК

,

вирішила '. . аав1 дyJOЧ& вІдділом КОМдень .червоноІ суботи. СОIІОm.cьквх оргавtзац . Ій виконати денн1 завдання Idc:ьnolly ЛК~МУ. не меишяк на 120 про-це.н.т!в. УСІ К О еДати продукцlІб1nЬ, ..' . ' А Н

ше, вищоІ якОСТі

JlH

JI

1 ' ~MeB-

шими затратами. . - , підУcm.шио таКим демзам працювати- 3а8даИІіЯМ

леВ.1Нськоrо поточноr6

crокопродуктн,вною

пра-

"43 ~ чоловІки вийдуть У день счервоноІ СУ(50ТИ. на різні ділянки

цею.

роботи. Вони' працювати-

муть н.1 будІвництві Кали-

HiВCbKoro тепличноrо ком-

бінату,

компленсу

Гаврилівсьноrо у

Вишгород-

спрвВИВСJl!~ і·а . ському районі, житловorо двох Міt:JЩІв 324-нВЗJpТИРНОГО БУдинну,

року колектив дитячого садка, на озеле­

суботника юнз,ни і дlвча- СПМН-509. Плав будl- неннІ міста, Всьо,го перед­ та деревообробнorо _ КQмбl- вепьн.о ~-. МОНІажних Р«ії.Т. бачено винонати робіТ на нату.

Столяр

.

цеху холо-

вмсними

силами · викона-

суму чотири

тис~І

кар­

дильникtв В. Висоцький, ний .. на .159,1 процента. 6оваиц,lв. У фонд суботни­ цьото . ж . Зразки . ВИСОКОПРОJ1УК- ' ка буде перераховано 800 бе­ штампувальнИJ(.

де · виконано . в день свята

працІ. резИJ'l

Станом

на

1нІЦlативу

чів пlдrримали ,.и-сячі

юкакІв

серед яких IКOMOOMo~ьцiB.

17

москви­

понад і

1,5

2

дівчат,

цеху. М. ЖУРИБІда, статв:иці меблевого

вер- тивно1 працІ показують ~ нарбованцlв. цеху кO'1ttуніС'ТИ-МlШІинlсти ав-

Н. Соловей і О. Павлюк, токрана

тисячі атакож понад

Л. С. ~ Гаврили-Г. MI~EHKO,

300 Іхн1х шин І баштового крана тОваришІв ВИПУСТЯТh 100 Л. М. Тиха, бульдозернст

.Свято працівниКів служби сервісу ' ЖЕК М І, служби ' водопровід­ но-каналізаційиого господарства. РБУ N9 4 та райпобуткомбінату .. Від Імені. міськкому НомпартіІ

'у районному Будннкукультури

~іJl:булися урочисті збори, присвя­ ченІ

Дню· працІвНИКіВ

житлово­

комунального господарства і побу­

У~раїни щиро поздоровив

товото обслуговування. З допов1д­

ROHKOMY

міської

Ради народних

шень завІдуючийпромисл:)во­ транспортним віДділом А. П. Гла­ дишевськиЙ. ~аступник начальника . 06ласно­

депутатів Л. Х. Черненко. ВІн, зо­ крема, вlд.значив, що знайкращи­

ми досягненнями пІдійшли до сво­ ІГО ; :традиціЙНОГО

:міжрайонного $НЯ

. свята

І<олективи

го ' управліННJI!

вирооничогоупр~в-

газового

rосподарстц,

присут­

ніх зІ святом І побажав їм доби­ ватися нових ВИРОБНИ'lИХ ' звер­

ДЮ. виступив заступник ГОЛОВИ ви­

.

комунального тос­

IЩllарства . ~ А. А. CoJJOMКC ВРУ'іИВ

секретар партІЙRоі орrаиlзацlї СПМК-509.

колекткву управлІння водопровlд­ но-каналізацІйного rосподарства Грамоту про присудження йому за підсумками роботи у четвертому кварталІ 1978 року першого мІс­ ЦЯ.

Голова винонкому місько! Ради

народних депутатІв М.

К.

Фесик

вручив

великій

групі

служби

сервІсу

Грамоти та цІннІ

праців нині в

подарунки.

ПІсля дитячої

урочисто! частини учнІ . та вечІрньої МУЗИЧНИХ

шкіл виступили з велиним концер­ ТОМ.

1:

НПРС,

могутнього

на­ обо­ ронного потенці?лу нашо} Батьнівщини, КУЛЬТУРИ і добробуту радянських лю­

дей. Центральний КПРС висловив

Номі'!:ет тверду

впевнеНість у тому, що працівниКи П.'lанових і гос­ подарських

змщнення

раючись

і розвитку со­

зро­

стання енономічного, уково,технічного та

органів,

на

спи­

нагромадже­

ЦlаЛіСТ'ИЧНОГО ладу , по­ ний досвід і враховуючи слlдовного нарощування сучаснІ вимоги відповідно прод~кгивнях сил, вдоско­ налення суспільних відно­ син, систематично.го пІд­ вищення матеріального і культурного ДОбj:.абуту на­

до рішень ХХV з'ї з ду пар­

ПК ІШРС, ДО::;.1ЦУТЬ усіх своїх сил 1 знань. щоб внести гідний вклад у

роду.

да.льше

тії

І

наступних

П ,lенуміs

вдосконалення

п'ятирІчні практики nлану:вання,

соцlа.лістичного

сус­

виробництва­

діХ механіЗ­

господарського му.

Немає риться

сумніву,

тово­

напринінці

дону­

мента, що трудящі Радян­ ського Союзу ознамену­ ють 50-рІччя прийняття першого п'ятирічного пла­ ну

н(}вими

трудовими

ус,

.

піхами.

комітету

ра­

З доповІддю з цьorо пи'

йонно! Ради народних де­ тання виступив голова ви­ путатів за 1978 р. і зав­ конкому районної Ради дання місцевих Рал HapO]J;- народних депутатів М. О. . них депутатів району в Сергієнко. світлІ рішень листопадово­ го (1978 р.) Пленуму ЦК

КПРС, ВИСНОВl\іs

1

наста-

Докладний звіт про ро­ боту сесії буде опублікО'! вано.

нулиCJI із ЗaJ{ЛИКОМ: змІннІ ністичному суботнику, бу-

органІзацій муть удень.

цервнннИх

радянських

ції завдань десятої п'яти­ річни, рішень ХХV з'їзду;

стичної партії, Іх здійс­ не~ня ведеться в ім' я

виконавчого

штаб по

організацій,

господарських органів на дальшу активізацію твор­

16 березня цьorо року нов, викладених у ви·ступ! секретаря В залі засідань райвикон­ Генерального кому вІдбулася одинадця­ ЦК НПРС, Голови Прези­ та сесія районноІ Ради на­ діІ Верховної Ради СРСр, роднихдепутатІ,в шістнад­ товариша Л. І. Брежнєва, цятого скликання. а також рішень груднево­ На сесії розглянуто пи­ го (1978 р.) Пленуму ЦД тання .Звlт про роботу Компартії УкраІни •.

.

затверджено

дату, спрямував,

оргаНJзаЦіЙНО-ПОЛіТИЧ­

СЕСІЯ РАЙОННО' РАДИ

_на '110

HrJ фtJrо:м. КУРПАС·п,р06Ьт()ю,

:комсомолу

ста.

ли ' головним інструментом

ховних потреб. людей.

nрйцгнтtj. tl . дО8ір~ють !dіt1(:н.югМЧ н~аСlY!адніші . мера:Ціі мгш6тогцн­ НЮ . дU,!jчйгIJJодяzу а ·· деjіЖЙ(JК(J.At:

На черrовоМ'у засlдан.иl бюро міськото . комІтету

ХХ

якнайповнІшому ~ · задово­ ,ленню ~ м.а теріальних і ду.

ClUl1i~f')i. о.є~Jtо'чН()t AtаШШlIt:""аа,m~ Марія .,... OaHrJ3 н.аt1kt;ащи:tробіt~

пс-у ДАРНОМУ

доку­

Цia.'1~ННX

ПJЛьного

~"J"rU"і,црОбнцчоі . .AtаЙстернОсr.і. д~"(!IНa4.0 ,'untJ..1'lJ. ,n,рuJ.щиnи ~ocиi'"

~1 КЗІТНJI

в

меНТі, одне з найваж­ ливіших наукових і со­

T~

ї4 , ~" · ~уші. Вєлuка на:noлєглuвість д./l".мйlАаїt1 Ш8uдкй $баzнутl,І . усі.

3накй.At. якйсті.

дарства

плани це не тільки плаяи . господарського . бу­ Д1вництва, а й соціально­ го прогресу. Вони служать досягненню найвищої ме­

nрUt1Ш.tа кй.AtСОAtОАкй

r

плану

розвитку народното гОС1ІО­

Радя1'lСЬк!

M4pi~ 1(IІрtt~с.'Д(mur.лща дігчuн.а- з 1f4Aи/(~~ жадобою . мчала оnанову­

1ШЦff.3.Atїнні норюJ. гщщ!уt

ши

постанов! ЦН НПРС,

~ Наближаються до завер­ шення

шого П'ЯТИРічного

шдкреслюється

рибаJИКИ З ланки · Пама Івановича . Білowвеця вlд­

ЩодRlt вирушають Jj:a ПРомисел рибаЛRИ ЛІткІв· ськото рИбколгоcny Ім , 40річчя Жовтня. Вони пра­ цюють на Київському і КанівСькому водоймищах. . Лакки Леоніда Павло­ вича . Булаха і Павла Іва­ новича. БІлошвet1Я до­

знаменну

енергії трудящих 3 Планування Р06ВИТКУ чої реаліза­ H~POДHOГO господарства, метою успішної

пра ці

І· ЩУКИ, І ЛЯЩІ

CTP01iOJ!O

гектар посl- ~ гектарІв озимщо КЩlну,

,~ , Oд.eP~y,

господарства

Центра,льний Номlтет НУ: та ідейно-виховну pQ.o КПРС прийняв п-:;станову боту партійних, профспіл­ .Про 50-у річницю пер­ нових І комсомольських

Чвтввртиit рів п'.тиріу.и­

Кожен

народного

Всесоюзним з'Уздом СРСР, ЦК КПРС постано­ Рад першо,го П'ятирічного вив широно відзначити ЦIQ

1937 РОКУ

.мбі.

ВКП(б) і в затвердження

Беручи до у:ваги видат­ не значення 50-ї річниц1 прийняття першого п'яти­ річного плану РОGВИТКУі

V

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКР ADlИ

. МехаНізатори

1979 50 РОНів З XVI кон­

ПРО ШДСУМКИ ВИБОРІВ ДО БРОВАРСЬНor МIСЬНor РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПО БРОВАРСЬКИХ ВИБОРЧИХ ОНРУГАХ .Nir.Nir 21, 96 ЗАМІСТЬ ВИБУЛИХ ДЕПУТАТІВ Виконном місько! Ради народних депутатів повІ. домляє, що 18 березня 1979 року у виборах до Броварської міської Ради народних депутатів по Броварському виборчому округу .Nir 21 взяло участь 100 процентів виборців. За нандидата в депутати подано 100 процентів голосlв, проти немає. По Броварському виборчому окруту .Nir участь у виборах 100 процентів виБОРЦіВ. дидата в депутати подало проти

100

процентів

взяло За кан­

96

голосів,

немає.

Дe~YTaTOM Броварської мlсько! Ради народних де­ путаТ1В по Броварському виборчому округуМ 21 оорана ЛЮБКО Тетяна Іванівна. Депутатом Броварської ~ місько! Ради народних депутаТі,в llO Броварському виборчому округу .N2 96 ооранкй ГАВРИЛЕННО Володимир Тихонович. МІськвиконком •

ПОВІДОМЛЕННЯ Виконком міСЬко! Ради пародних депутат!в повІ· домляє, що ХІ сесія MICbl\OY Ради шlст;;адцятого склинання Відбудеться 21 березня 1979 року о 15-й годинІ в примІщенні мІськвиконкому (вул

Гагаріна, 15),

.

На розгляд сесіУ виконавчий комітет вносить таке питання: ~Звіт про роботу виконавчого комітету

мІсы\її Ра;;tи н~родних

депутатІв за

1978

рік та

завдання МІсьноІ Ради народних депутат~ по іИJ(О­

нанню рІшень ХХУ з'їзду КПРС, листопадового р.) Пленуму ЦИ КПРС та грудневого (1978 р,) Пленуму ЦН Иомпартlї У::раїНИ1>.

(1978

Виконавчий номітет БроваРСЬRОї місь­ кої ~al!ll ааРОJ!Щ деUу'ІаІ1в •.


"*

2 стор.

20 б'ерезltя1979 рок)'

НОВЕ

ЖИТfЯ ро

60-рlflflЮ

хр:и:.лАТА

:ЕОНЬ

ЛенІнс "кого КО.AtСО.AtОЛу України nриС8ячується

«ЛАВИ ІДУТЬ НАЕСЕМОВІ ... » ЦІ слова

lI1 ~ eTa

п

видатноrо номсомольського

..~ceHHa,

РаДЯНСЬНОl

актуально,

написанІ

влади,

ноли

на свlтан,ну

І сьогодні

триває

робоТІ комсомольсько-молодІжних колек­

огляд

сил

Ле­

нlнськогокомсомолу УкраІни. Лави q;\-

переддень

ВО-лІття

ЛНСМ~·,

яке символІзує пору П зрІлостІ, над­ ходять усе новІ повІдомлення П'ро ви­ 'значнІ досягнення молодІ республІни.

Це яскраве свІдчення того, іМОЛОДИХ

ленІнцІв,

ян

в

червня

винонати

заступити

вахту

чотирирІчнІ

І

на

26

до

за'вдаиия,

ших провІдних майстрІв,

моральнІ І

фаховІ

датн,

знань

серед

спалахнуть

молодІ,

Словом,

молодІ

будІвники

зуст.рlнуть свято значними кавими

була на пІдприємство за номсомольсь­ БОЮ путІвкою 1977 рону. Продемонстру­ вавши високІ

ювlлейноІ

місячник

профорІєнтації.

Т . Г. І1Іевченна Тетяна БІдна. Вона прн­

НайсильнІше Ухентуз!азм, жадоба енергІйної дІяльностІ РОЗ1tривається в

до

ВОIfИХ

наших вперед;

Ім'я. Знайомтеся: вишивальниця ЛІткlв­ сьної Фабрики художнІх вироБІв ІменІ

риси

девІз

Готуючись до 60-рlччя ЛНСМ Украї-

зорцlв І сьогоднІ хочеться назвати нове

rромадян Союзу РСР.

вахти,

1~И, мІськком комсомолу здІйснює танож значну ІдеологІЧну роботу. Проведено громадсько-полІтичнІ читання «ВО полу­ м'яних рокІв. для ватажнlв органІзацій. ОрганІзовано конкурс на кращу поста­ новку наочної агІтації на честь ювІлею. Розпочався двомІсячник пропаганди пра­

дІвчат трудиться за календарями 1980, а деянІ передовики ' вІДНРИJіи осо­ бистІ рахунни одинадцятої п'ятирІЧни. Ми неодноразово вІдзначали успІхи на­

-зустрІч славнІй датІ. Юнани І дІвчата Броварщини беруть антивну участь у со­ цІалІстичному змаганнІ на честь ювІ­ кращІ

заклинсм:

перед'ювlлейну

І

МІська органІзацІя ЛНСМ .·України, у

працІ

з

y~apHY

ням говоримо про те, що багато юнаБІв

рядах якої нараховується понад 10 ти­ сяч чоловІк, впевненим нроком йде на­

у

по по­ одягу

труда.вої

новІ маяки. І хотl.'10СЯ б, щоб на зльотІ були новІ представники не тільки з пе­ редових первинних органІзацій, а й змlшторгу, автопІдприємства N9 09034, радгоспІв «ЖердІвсьний» , ІменІ МІчурІ­ на, тресту сБро.варисlльбуд».

а до 110-ї рІчницІ вІд дня народження В. І. ЛенІна п' ятирІчнІ програми! Уже зараз ми з глибоким задоволеи­

лює революцІйний порив, романтику, вІчну молодІсть Країни Рад, прагнення юнакІв І дІ.вчат жити, працювати, БОро­ тися ПО-JІенІнськи, по-комунІстичному.

проявляють

тивlв пІдтримали почин бригади шиттю верхнього чоловІчого

шився

п. Поровчуна з раЙП06уткоМбlнату, яка

при.вlтаннІ ЦН КПРС ,радянсьнlй номсо­ IМОЛ1Х з нагоди 60-РIЧчя ВЛНСМ, уособ­

лею,

нолен­

виступила

що спІлка

пІдкреслюється

ВЛНСМ. 20 номсомольсьно-молодlЖних

переможцІв

якоУ .ВlД 60-рlччя ВЛНСМ , дО ВО-річчя ЛНСМ України ударними темпами! •. Гадаємо, що за час, що ли­

люцП радгоспу ~П.'10СК!.ВСЬНИЙ. но­ сять почеснІ зцання ІменІ ВО-рІччя

ХУІІІ З'їЗДУ, ростуть, мІцнІють, мужнІ­ У

У червнІ мІськком комсомолу проведе злІт

комунІзму

успІхами,

цІ­

справами.

В. РОГАЧ, перший секретар міськкому ЛКС!\'І УкраІни.

якостІ,

ВІРИ

ної парти ,

минуло димир

вІдтодІ , вперше

ронlв СТРукцl!

як

Воло­

переступив

для виготовлен­ ня втулок з кольорових І чорних металІв.

порІг

прохІдно! заводу. Уваг:{ В. Манзебура Попрацював лише рІк. привернув І процес оброб­ ПоТІм служив У Радян­ ки труБПВХ-100. Спра­ ськІй АрмІї. ЗвІдти повер­ ва в тому, що ІнодІ ТРУ­ нувся до свого колентиву. би одержують Із погано Тепер Володимир Ма!!­ сформованими раструба­ зебур токар четверто­ ми. Називають Іх некон­ го розряду. Працює у ре­ дицIЙНИl\fИ. я,кий вихІд Із монтно·меХіінlчному цеху. TaKoro становища? Пойому доручають най­ складнІшу І найвІдповІ­ РОЗПОВІдЬ ПРО дальнІшу роботу. Зареко­ РАЦІОНАЛіЗАТОРА мендував себе майстром «золотІ руки.. Сам вІн вважає,

для

людини

немаєскл~дних

завдань:

-

що

З

тою

будь-якою

кожний. ПОТРІБНО мати лише наполегливІсть І ба­

жання ДО працІ.

А нanолеr.'1ивостl у ном­ нами ля

виста чає.

може

Годи­

чаклувати

верстата,

шукати,

ч ле" ВЛКСМ

lриЖl CKPUп"и/C

професію, пов' яза"у !

l1рацюючи техніком

обрала

собі

Українському науково­

дослідному інституті штучного

осіменіння і роз­

ведення худоби, вона вносить { свій вклад у ті наукові дослідження, які впроваджує у практику

НИКt:4

к;олєктиIJ.

На фото: 1. скриdник під час досліджень лабораторії.

,

Фото М. Семинога.

Зараз

цеху

на

новатор

працює

над розробкою пристрою для шлІфування нlлець для гІдронасосів . ЯБЩО ранІше на їх виготовлен­ ня

витрачалось

то тепер

пІвзмІни,

лише година-пІв­

тори.

В рацІоналІзаторській роБОТІ В. ' Манзебур завж­ ди

з

знаходить

підтри~!ку

боку керІвництва колективу

цеху,

ремонт­

Н;СТЬ

кий

цех

на

практицІ,

вирІшив

ВОЛО;ЩМIlР

це пІдуть додатковІ за­ трати ноштІв, необхІдне спеЦlа.'1ьне обладнання.

вступити

до

Нп­

зІ

своїм

УВАГА: ТВОРЧИЯ КОНКУРС

~

ПИШЕМО книгу комсомольсьКОІ СЛАВИ БРОВАРЩИНИ з

метою

широноrе

учасТі номсомольц\'В

висвІтлення

та молодІ у

соціалІстичному змаганні

60-річного ни,

ювІлею

на честь

ЛНСМ

УкраІ·

громадсько-полІтичному

цІально-культурному

1

району, с. ягнень

життІ

І

со­

мІста

поназу І пропаганди до­ комсомольсько-молодіж­

цІ!

мІста

виннІ

І

району,

органІзації

1'tюлодь,

пер­

товариства

кни­

голюБІв, ветерани комсомолу, ро­ бітничl, селянсьнl та юнІ корес­ пондеНТlj, члени редколегій стlи­ них газет, працІвники всІх галу­ зей І сфер виробництва.

В}lробничників, вІдтворення ІсторІї м:сьної комсомольськоІ оргаиіза­

ДО НОННУРСУ буде допущено ро­ боти в усіх жанрах нарисІ, за­ рисовцІ, статтІ, 1<ореспоиденцlї, фотопубліцИСТИЦІ, живопису за

цН, увІчнення ПQдвигlв комсомоль­

умови,

ців

ПіДОТОВНУ

них колективІв

і окремих

Броварщини

в

роки

молодих

громадян­

єької І Велиної ВІтчизняноІ воєн,

на всіх етапах комунІстичного бу­ д і вництва

мІський комІтет ЛКСМ УкраІни,

lРайном ,профспІЛки працІвнинІв сІльського господарства спІльно з редакцІєю мІськрайонної газети ' .Нове

життя.

І

товариством

нни­

голюбlв ОГО,1JnШУЕ: ТВОРЧИЯ КОН­ КУРС сПИШЕМО ItНИ!'}" КОМ­ СОМОЛЬСЬКОІ СЛАВИ ВРО­ ВАРЩИНИ., присвячений вО-рІч­ чю Ленінсьнorо хомеомOJIУ УкраІ­ ни.

ДО

участl

·15

ньому

запрошу­

toТЬСя всІ НОМСОМОЛЬСЬБі оргаНlза-

-

-

що

вони

до

вІдображатимуть

славного

ювІлею,

хід передювІлейного соцІалІстич­ ного змагання, розповІдатимуть про

передовІ

комсомольсько-моло­

дІжні колективи, кращих КОМСР­ мольцlв, ветеранІв комсомолу, якІ брали

активну

участь У

життІ

комсомолlІ

Броварського району,

про славне

сьогодення

І участь

наших молодих сучасникІв У його

ПереможцІв

ROHKYPCY

Грамотами

буде вІд­ мІськкому

ЛНСМ УкраІни, цІнними подарун­

ками І ГРОШОВИМИ преМіями в роз­ мІрі:

КращІ

представленІ

ченІй

-

ІЮ по

50 крб. 25 1q)6, 15 юрб.

матерІали будуть

кованІ в газетІ на

60-рIЧЧЮ

«Нове

виставцІ,

ЛНСМ

надру­

життя. і присвя­

України.

Мат~рlали на конкурс повинні не nеревнщувати п'яти сторІнок машинопису (,В рукописІ до 6-7 сторІнок), мІстити коннретнl факти. ФотознІмки слІд супровод­ жувати вІдповІдними текстІвками з указанням мІсця І часу зЯ:омни, розшифровкою зображеного; не­ обхІдно надсилати І ензеМПАяр

знІмна розмІром 13 Х 18, три . ек­ земпляри 18х24 разом '3 нега­

ти·вом.

На конверті прІзвище, .Ім'я, мІсце ву

,вказати повнІстю пп батьковІ, IІlк,

роботи чи Н1вчання, пошто­

адресу.

МатерІали

твореннІ.

значено

перша премІя двІ других три третіх -

на

КОН,КУРС

прийма­

ються до 15 червня 1979 року. Надсилайте Іх на адресу: вул. Ки­

Івська, 135, мІськком номсомолу, ,зробивши на конвертІ помІтку

сНа конкурс.,

Гоголівська!

фабрики

скромним

ненням,

праг­ прокласти

щоб

першу

стежину

у

само­

стійне життя. Постійно відчуваючи над1ИНУ товарисьну пІд­ тримку,

ків

через

молода

занріпилася

н і лы\a

ткаля в

ного

Р ')­

твердо

рядах

вофлангових

пра­

соціалІстич­ а

згодом

стала Підніматися вищі сходинки у

змагання.

на все вдоско­

професійної

май­

стерностІ.

3 тих п : р, як ВІра ЗІн­ ченко влилася у трудовий колектив, рок і в,

минуло вже сім

творчи­ ми пошуками і відрадними

виповнених

здобутками. Тепер вона трудиться на підвищеній зоні серед ударни.ків деся­ тоІ П'ЯТИРіЧКИ. Обслугову­ ючи п ' ять тк;щьких вер­ статів,

щозміНИ

випускає

по 3800-4000 метрів ви­ сокояк і сної стрічки . 3а щиру людську доб­ розичливість, за натхнен­ »у працьовитість Віру З:нченко полюбив увесь Високим

підприємства.

довір'ям

передову

надІли­

ткалю

кому­

ністи фабрики. Нещодав­ но вони прийняли УІ цо

лав славної НО~1уніСТИЧНОЇ Одержуючи

Ленінської партії. парТіЙНИЙ

НЕИТОК,

запевнила,

що

вона

надалі

працюватиме

ше краще, щоб зробити якомога БІльший вклад у справу поБУДОБисвітлого кому:.:стичного майбуr,

нього.

А. КОЗАК.

КО.lІсомолець Петро Рогоза трудиться електрозварником на Броварському заводі залі­ зобетонних конструкцій. Вигй­ товляючи

арматурні

каркаси

для колон та · плит покрить ви­ сотних промислових споруд, він завжди виконує змінні норми

виробітку

процентів.

~

виробни­

стрічноткацько!

ли

їх

жо;:(­

снлад­

ТРУДОВА СТЕЖИНА

нІ майстерностІ заняття у школІ комунІстичної працІ. Щоб озброїтись ще БІльшим запаСО~l застосовувати

про

ткацько·го

колектив

знань,

маючи

цтва. ДІвчина ще не зна­ ла тоді, чи сподобаєтьсJt їй ця спец!аЛЬН:GТЬ, яну об::;ало раніше к:лька од­ носельчанок з КраСllлIІНШ. В:ра прийшла у тнаць-

никІв. Баrато допомага­ ють йому у вдосконален­

І·вського полІтехнІчного Інституту. Знаходиться у Володи­ Володюrир знайшов мира Манзебура час І n.pавиnьне рІшення. ВІн для грпrадських справ. виготовив спецІальне при­ ВІн вlдповlда.г.ьниЙ за стосування, Яі<е складає­ випуок ~ Номсомольського ться з· блоку рІзання, прожектора», член цехно­ фРИБцlЙНОГО приводу му, фІзорг цеху. обертання труби І пlд­ Та на досягнутому тримуючої частини. Воно юнак не зупиняється. Ве­ просте за конструкцІєю, ликІ у Володимира твор­ легно переноситься з мІс­ чІ плани на майбутнє. ця на мІсце. Ним обрІзу­ Хай щастить йому в їх ють раСТрj'(іи І одержу­ здІйсненнІ. ють звичайнІ rлад.кІ труЛ. ШИНКАРЕНКО.

О. А. РєпІним р06IТНИК С.конструював новий рі­ зець оригІнальної f\OH-

Але

некондицlйних

на

новато­

начальника

тонн

100

реал!зував

вторна

ра було шІсть рацІоналІзаторських пропозицІй. За·гальниЙ економІчний ефект вІд вп'ровадження їх у виробництво стано­ вить 21,б тисячІ карбо­ ван"':;. Разом Із заступ­

проблемами тваринництва.

в

молодоrо

ПОКЛИКАННЯ

завод

труб.

всьоrо

ЙОГО обробка?

чином

БІ­

якІй . операцll можна зе­ кономити час І матерІал . У минулому роцІ на рахунку

ПОШУК­

робо­

Cn.p а IІИ1'ИС я

може

r.омольця

* *

би, якІ пот!м використо­ вують У побутІ .. Таки;>;!

не

уявлення

наленнl

ОДИНАДЦЯТЬ

Зінченко

гарту. Сюди вона при­ йшла прямо Із-за шкіль­ н ого

дання.

Н. Янименно з ' райоиного вузла зв'язку І А. Малюги з ордена ЖовтнеllОЇ Рево­

ного з авангардних заrонів ВЛНСМ, згуртованІ в ходІ пІдготовки до ' ВО-рlч­ них ювІлеїв Великого ЖОIjТНЯ І спlл­ ни молодих. будlвнинlв комунІзму та її

ють.

роБІтниця БІльш як YДBO€ випередила час І завершила своє п'ятирічне зав­

тивІв. У мІстІ І районІ дІє 134 НМН, які є шнолою професІйного 1 морально­ го росту роБІтникІв. Два нолентиви -

звучать

ДЛЯ

фабрика стала справж­ ньою школою робітничого

на

'

115-120

Фото В. Володимирова.


НОВЕ

ЖИТТЯ

~O березня

*----З· стор.

1979 року

НА :МАРП1І П~НТИРІЧХИ У МІСЬЮй органІза­ ки\ 1 дІвчат . Трапляються цlєУ справи лекторІв това­ цІ! ЛКСМ УкраІни, вІд­ ВШlадки, коли в гуртках ри.ства «3наННЯ:l>. А «тон.

значив В. Рогач, склалася чІтка сис.тема марксист­

на,вчається

молодь

із се­

ВиступаючІ

Істотно до­

ХРОНІКА

вlтню мережу

леКТОірська

3 V ПЛЕНУМУ

яких досконало волод і ють лен І нським мистецтвом переконання 1 організаЦіІ

Самокритично

оцІнюю­

'ІИ

досягнуте, допов І дач вказав на ряд Істотних не­ дол і к і в. У kомсомольсь­ -них орган і зацІях ремонт­ но-механ і чного заводу, 1\омб l нату громадського харчування, радгоспів

Нещодавно вІдбувся V пленум мІсы\гоo ко­ мІтету комсомолу, ЦеИ:LРальнвм пунктом по­

.' [КС:НУ, щО будівницт,во НалинІвського гідропон­

I:О ~іУністнчного свіТ0-

з не

nlлькестl

к () ~сомольської

вищою

осв і тою

навчається

В

взагалІ

МО!1 Ь СЬ ЮІХ

В

систе~і

політосвІ­

ножного

На шиноре~онтно м у завод!. автобаз і .N2 2, ав­ тоon ; дприє~ствl .N2 09034,

М:. Надєїн,

персональ­

-чанням

охоплено

мало

мо­

JlО;ІИХ виробничників. Так, на деревообробному . ком­ б : наті з 213" комсомоль­ ц і в У гуртках

50, 32,

лише

навчається

зм і шторзl

з

у . радгоспах «Красил ; в­ СЬНИЙ:l>, «Русан ; вський » , ~ABaHГapд" окреМі занят­ тя

проводяться

на

низько­

му Ідейно - теоретичному рівнІ, СУХо, нецІкаво. Промовець звернув ува­

на Л і ткіRСЬКій швейн:й фабрицІ з 186- гу також на те, що лише 80. v радгоспІ «ГоголІв­ при комітетІ комсомолу ський,. Із 108 - лише 31ВОДУ порошкової мета­ лургІї l~eHI 60-РІЧЧя Ра­ 20. При ФОР~1уваннl систе­ .:tЯНСЬНОї України д і є лек­ ми пол і тичного наВ'Іання торсьна група . Важко на­ яка б nом : тети не заЕ ;';\ДИ врахо­ звати організац і ю, залучала -. до вують освітній рівень юна- принаймнІ

111 -

та'1\

допов~дl

секретарІ ко-

комсомолу

рад-

госпу «ПлосКівсь к И й~ О. Rакулюк І pe~10HTHO­

-

:,Іеханічних майстерень

В. Рапенок, госпу

Т.

дояр на

рад­

«Русан І вський.

Соловей,

ннками

ра 'Jгос пу

Імені

Кірова

дІдка

ві"itБУJIИСЯ

загаJIьнl

зБО-ри КО~1СОМОЛЬЦlв

Буде .

проведено

лу став

тему «Моя улюблена про- професії. фесlЯ:l> ,

читацька

конфе­

ренц!я

~Славна

трудом

людина..

тематичні

му стояло два питаНЩI ппо запоб : гання пра80'nОрvшень серед неповнолітн:х та мододІ І про заВ_ І дання комсомольсько! оргaHI~aцlї

І

СЛОВОМ

трудового

вихо­

щодо

прове.ctення

Б ОШ У К звернула м : сьного к о мітету

.

увагу комсо­

МОдУ на незадов І льнІ по­ бутовІ умови на ' фабриЦі верхнього

дитячого

трико­

заступн и н сехретаря к о 111 І тет у .; ШСМУ заводу порошко­ вої металургії імен! 60р і ччя Радянсько! УкраїНИ Л. Коробова, ста,рша 11!r'Еервожата СШ М 7 А. Буділова, в'язальниця Фабрики верхнього дитя­ чого трикотажу Т. Рабо­

кому партІ! А. Г. МУТИЛО, який виступив перед при­

шук.

сутнІми,

тажу. Очевидно, міському u.!Табу .КП. слІд пред­ метно

вникнути

в

це

пи­

тання і вплинути на адмі­ нІстрац:ю пІдприємства.

ШДСУМО1\

змІстов н І й

розмовl учасникІв плену­ му пІдбив секретар _мІськ­

Jlміському lнформаціtf. но-обчислювальному центрі проводиться велика робота по обробці матеріалів . По­ ряд з ветеранами праці ту1'. 8 ~'дMiHHO працює і молодь. Серед них Галина ЯС ке .. вич та Надія Хил ько. Дів" чата добре освоїли спеці•. алbl-tість оператор ів, працю­

металургії Іме-

І ДІЛОМ

пІдготувати на Перемоги.

ють оперативно, із знанням

справи. Вони в числ't правофлангових у соціалі_ стичномц

На

журналу

честь Дня

Формаційно го

секретаря

громадського

тваринництва.

ВиступаючІ

що

необхІдно

посилювати І

боротьбу з правопорушен­ нями,

вдосконалювати

Форми І методи проф!лак.тичноІ роботи. Кер!внкк [ІНД с.

Погребів ЧJIен ко­

мІтету ЛКСМУ В. но, а

танож

Гузен­

дІльничний

Інспектор мілlцП В. В. Руденко внесли конкреТН1 ПРОПОЗИЦії щодо актив ! за­ цН дІяльностІ дружини І 1(~МСОМОЛЬСЬКОГО

опера­

тивного загону.

У цьому

планІ ного

похваль­ спілчани

М.

заслужили слова

Крупенко

1

В.

Пота­

пенко.

Збори вирІшили надати допомогу парторган ! заціІ І

В

контрол!

ферм,

за

РОЗБИТНОМ

роБОТою І змаган­

ня тваринник ; в. Буде вжи­ то заХОДів до поліпшення профорlєнтац :і випускни­ }(~B шкіл з тим, щоб БІль­ ще їх залишало-ся прапю­ вати в тваринництвІ. На з50рах вист у пив сек­ ретар

В.

І.

паРТКО~1У

радгоспу

Глущак.

секретар ссмолу.

ДОСВІДУ

3

відзначили,

Фото М. Семинога.

С. МАХАЧОВ, комІтету ком­

ШКІЛЬНИЙ КОМСОМОЛ У ПОХОДІ ЗА ЗНАННЯМИ

Перший обов'язок кожного комсс~ольця і школяра ми

-

успішно оволодівати знання-_

.

Комсомольська організація Бобрицької середньої школи (секретар комітету КОМСО­ /<!олу В. Потернак. учениця 1О к.1ас у ) бо­ реться за високу якість знань. вживає дійо­ вих заходів до усунення низької успішності окремих учНів_ У -школі ведеться «війна,. з трійками, адже - ця оцінка св і дч и ть Hr Т '.1Ь­ ки про посеред ні знання, а й про байду­ жість, про пасивн і сть школярів .

Так, з метою з'я с ування причин низької успішності Y'lHiB було проведене анкетуван­ ня . Комсомольці відповіли на запитання, в 'Іому причини низької успішності і шо тре- ­ ба зробити Д.';1 випраВ.,ення не_10.,іків. Слід сказати, що стаРШОК .1асн и ки б у.1И са­ мокритичними і в і дверп!ми. С е ред і н ших бу.1И названі такі ПрИ'lИНИ: П;JO пуски уро­ ків, неуважність, прога.'ини у з н ан н ях. без­ в і дповідальність, сподівання на п і дказку.

списування,

хибна

- обчислювально~

центру .

комітету комсомолу. розвитку

змаганні.

фото : Г. ЯСКЕВИЧ

та Н. ХИЛЬКО під час ро. боти ; в одно м ц з цехів ін­

Л. КОРОБОВА, заступник

мІськкому

комсомолу.

вання молоді району. Шкавою 1 актуаJIЬНОЮ c;r:.ct вважати думку О. Ва­

заводу по­

усного

Н. РУБАН,

незважаючи

не сьогодення Радянсько І Армl!. Планується на-сryпний

ВИІІІУск

виборІ

не

нІ ~.о-РіЧ"ЧЯ Радянської УкраІНИ. На сторінках ~ершого з HtI X пІд рубри­ -КОЮ «Служи ВІтчизнІ, солдатl~ було вlдображе­ дальшому но геРОІчне минуле 1 слав.:

по

у

секретар

вечо-

праюИ"ку.вати КО­

госпу. На порядку денно- рошке,вої

найр l зноман ; тні-

нон- ВНJI'Ускникам шнlл краще

Ви:rtуски усного журна­

pa~- мітет ЛКСМУ

м:сячника

курс учнІвських творів на зорlЄНТYlВатися

U журнал ВІДПОВІДНО до плану І Уснии к о мітету KO~jCOMO-

в КJIубl Погребського в:д-

У програм-І

комсомолу, м~ський 1 ра- ших профе:ій, Д,іі вІ:jК Р И-' йонний вІддІли народної тих дверей на підприємосв:ти. _СТІВах. Усе це дозволить

рг-БОТИ

лv

BIJt

на спеиіальні рішення. А цей об'єкт повинен бути

«Броварисі.'1Ь б у д'>

~jITeT ; B

майбутнє, залежить ».

ком-со­

в районІ nam-панН по бу­ д І вництву найпростІших спортивних об'єктLв. Т. Ра­

сту

в о но

,

КУ.1Ю:іа

ти .

чого

ком У

взн .1И участь Інженер тре­

на, ие має вІдомостей про

на. У ряд! органІзацій nОМСО~10.1ЬСЬКИ'М полlтнав­

МОЛЬСЬЮDl-І,

КО :\Іlтетів .

обговоренні

1\

ударним

центром

М. Шульга нав ; ть не знає Г ~'pг­

ко.'ШЛексу

стало

rJIJ1ДУ.. 3 доповіддю ВИСТj' ПИВ перший секре­ тар міськкому ЛКСМУ В. РОГАЧ.

ретар кОМітету комсомолу рг ,дгоспу «ЗаворицькиЙ. сл у хачІв

ного

«Про завдання

прожектора.

МіС ь

пропаганди

основних виробничих про-

цeHT ~1! з них припадає на

нахада.в

у район,1 .прахо- ри «Твоє

м:сячюіК

rbес ; Й . його орган і зували зустрічІ з перед о вика. Броварський м і.ськком ми виробни:цтва, предс тав.-

про­

мольського

формуванню у молодІ

Зараз ,:J;ИТЬ

МОJIОДИХ будівельників. М. Надєїн розкритику­ вав також стиль роботи міського штабу «Комсо­

КОМСОМОЛЬСЬКИХ орrанізацШ Illіста і району по

.;ЗаВОРИЦЬКИЙ:l>, « Заплав­ НИЙ:І> нед()статньо контро­ люють хід навчання. Сек­

15

пітаЛОВі'ладень.

ком,уНіСТмчиий світог JlAA рядку денвоrо б~'ло питання

ЖИТТЯ

ТВОЯ маit6УТIІЯ професія

значно 115 тисячам кар­ бованців не освоєних ка­

МІСЬККОМУ ЛКСМУ

МОЛОДІ­

мзс .

з . них

гру.па

парторгані­

защ1У направили 126 про­ пагандистlв , більшІсть Із

КОl\IСОМОЛЬСЬКОГО

повнили доповідь м!сцеви­

ми фактами . Так, М . На­ середньою спе­ MicbKKo..'\fY ЛКСМУ, з 17 дєїн вназа,.в, що 'через не­ цІальною .t 'Вищою осв!­ членІв якоУ працює лише достатній контроль з боку тою (наприклад, у радгос­ 7 -8 ч'оловlк, та й то да­ ? ,їмlнlстрац l ї І комІтету пах «ЗОРЯ:l>, сВеЛИКО;ІИ­ леко не всІ з них визна­ J; (: ~';cc ,:vrc ,ї Y тресту ., Бро,ва­ ретичних семІнарах ком- мерський», на ГоголІвсь­ чають адреси ВИСТ:v'пі:; З;l рисІльбуд. молоді будІ­ COMOJIbCbKOI полІтосв і ти, к і й стрlч,коткацьк ; й фаб­ ПУТLв ;{ ами MlcbIG\OMY ком­ U ~ :іЬНИRИ нер : дко стають школах комуністичноІ рицІ). А на дере,вООбр06- сомолу . ПЩ1ВOnОРJ'шниками . У працІ . У цІлому Іх відвІ­ ному комбінатІ, заводі ДадІ В. Рогач зупини-в­ 1978 роцІ тут було втра­ дує понад 4.'850 юнакІв І «Торгмаш», у рай спожив­ ся на інших акrу а :;ЬШ1Л чено через про-гули 3.080 дІвчат. Тільки в поЛlтос­ спlл.ці, з.'\f ! шторзі молодь питаннях роботи КСМСО- .'іЮДИНО-ДН : В, що р і вно­ редньою,

сько - лен І нського нав­ чання молодІ, яке здІйс­ нюється в гуртках 1 тео­

задає

переконаність. шо окре­

мі

пре::tмети не потрібні у житті. KOMiT~T комсомолу вивчив п р ичини, на які вказ у ва.1И сз:v\і У'Іні і розр о 1і и в за \ 0 .1И, спрямовані на п і:lвишення яко с ті знань . Так. 6У ,10 оргянізовано іН.1 иg і.1 )' з.1ЬНу .10Г10МОГУ невстигаЮЧIІМ УЧНЯ:vl і ТИ:vI , хто H~ відв-і.1 ує школ у через хворобу, спеціа.1ЬНО CTBopt>ai штаби у К.1зсах поча .1И контрО.1Ю­ !lати вик()нзння .1()МЯlllніх за~ .1ань . Ле.1арі втрати л и бу д ь , яку м о ж ли ві с ть СПI1 С Я Т И, а

це ЗМУСИЛО їх бути ві.lпові.lЗ.1ЬНIJМИ. Акти-

вІзували свою роботу предметні гуртки. У школі регулярно проводяться бесіди, дис­ пути, ПРИСВЯ'lені . актуальним ilаУКОВІ'М про­ б,1емам, читаються лекції, демонструються науково- популярні фільми.

Підсумком роботи серед учнів стали КОМ­ СОМО.1ьські збори, які пройшли під девізом «Твій основний внесок в десяту п'ятирічкр . Питання успішності постійно перебу­ вають у центрі уваги учнівсь"кого комітету, головою якого обрано ученицю -g · Б класу

Світ .,ану Майстренко.

Цей

комітет

веде

На засіданнях комітету комсомолу і бю. ро

класних

комсомольських

·CJJухають на

організац і й

лише того, хто одержав

дв і й.

ку, а й товариша, який закріплений за ним,

оtтанній звітує про ви-конання

доручення.

Практика засвідчи.'Іа, що така постановка п,тання ВП .1l1ває на ледарів: ca~IOMY можна почервоніти, а ось пі дводити товариша ~ негоже.

С .,ід відзначити, шо у класах панує ат мо .. сфера взаємодопомоги і дружби.

контроль за відвідуванням занять, бореть­ ся з запізненням і невідВідуванням уроків,

3розумідо , що роботу по поліпшенню ус .. пішності комсомодьський комітет прово­

сприяє' вихованню свідомої дисципліни . Ре­

дить

разом

з

Як результат

-

учитмьським

колективом,

за перше півр-і ччя у шко.~і

зультати перєвіро-к висвіт.1ЮЮТЬСЯ у «KO~I­ СОМО_1ЬСЬКОМУ прожекторі» (редактор Люд­

невстигаючих немає . А в 9·А к.1асі

МИ.lа Савченко , 9·А К .lас), зас"уховуються

другий учень намзється на

на

засіданнях

комітету

Учениця 9-А К.1асу

KO~!COMO ,lY

Валентина

школи .

Процик,

в і дповіда,lьна за навча ,lЬНИЙ сектор, розпо­ ві.1а про роботу так званих «бюро добрих ПОСЛУГ:l> і «швидку допомог}'». створених у кожному к.lасі. «Добрі пос .~уги» справа доброві,1ьна, бо консультації і пояснення матер і а .1У пропонуються І!сім бажгючнм. А втр учання « швидкої допомоги» відбуваєть­ СІ!" без прохання двієчника. Такі «рятівні:. візити були HaH~ceHi М. Поном~ренку , Г . Лукашенку та іншим. Успішн і сть і пове­ дінка їх ПО.1іпшились. У ШКО.,і ста .l0 праВИ.10М , шо СИ .1ЬНИЙ учень сидить за однією па ртою з с .l збким, постій'но допомагає ЙОМУ У н~.вчанні.

«4:.

і

кожен

«5».

Досвід роботи КОМСОМО.1ЬСЬКОЇ орг а ніза­ ції Бобрицької СШ по підзишенню як о ст! знань

учнів

зас .,уговує

пошире н ня .

Ве ,lI1КИМ ініціатором

цієї роботи

б у.lа

орг-анізатор позак.~асної і позашкі.1 Ь Н О Ї ро.

боти Т. М. Панчева. Вона завж.1И сер е .1 уч .. н і в, завжди в курсі справ шкі л ьної КОМ С О. м о л і ї, ї х ні й перший пом і чник і порадни к .

Комітет КОМСОМО.1У вишукує нові форМК і ~leTOДII 1J() 60rи по ПО .,іпшенню успішності, H eдap e ~; HO

ЕИПУ СК НИ К И

ГОТОВ.l r' JJ::.IИ

до

і _1УТЬ

життя , з

з

ШК О.llt

ве,1ИКИМ

під­

багажеl4

міц,НI!Х З Н 2 Jі Ь . І. ДОРОШЕНКО,

методист райметодкаБІнету.


4 стор.

*

Н О В .!

20 бере~ня 1979 ·pOК)l

~----~----~--------------------~--------------------------------._щ

--"""----,..-

. ..--..._-._--------~

ЩОБ 3АКPtПИТИ УСПіХ

~ПИС І!І()_НЕРСЬКОГО ПОДВИГУ

Володимир ДЕМ'ЯНЕНКО

СНАЙПЕР ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОПОВІДАННЯ

(ПРОДОВЖення. Початок у .мм

35, 37. 43).

Пе~lНОJlIБЗВО.:І.У охоче Ві;Ігун у вався на жар­ ти Шелонцова. Аби хоч трохи розвіяти хмар­ ний настрій БІйців. Бо на обличчях біЛьшос­ ті ~ 110хмурlсть. А ЩО ж ра;жі .сного сгуп та

й

- . вl.1-

відступ .

Розрахунок здається ,

Буряна

зачепив

ТОЧRИЙ .

ще

j

о;жного

Ба,

гумор,

,.....;

розвІдника

Володимира Письменного. Це НОЛИ Си61рян заБІдкався, шо в них немає рубаю.а, а ·то б можна

б}ло

настругати

стружон

і

нарооити

riерин. ТИМ бі JІьше. що заТРиМаються Т)-·Т. ~ Ти 6. Сибірян, ще й цегляні печІпови­ . кЛадав би у зеl\l,'1яннах . Матеріа"у пре.1,О'С.Ч Т ньо :·. отам, бито

за

..

местом,

електропl;хстанцlю · роз­

-fIомутапЛо нІ ДО ЧGГО, - :'ll:~АТРИМУЄ nисьменного Боровий. '- . Люди.на ж · загарто"

. . . Сибіряка . після .

вана.

я. ·

своєю

(')

на

мІсцІ

Ц:ІинеЛ110Ю

товаришів

унривав

отбою

би, . ~

Во.до;щмир ' . ПОХУfiаJ3перед ' СО~ОIQ .. паР9Ю: ~?\1'б~ нульград:усна погода для IiJ:iОГО . ХQЛ~;Х? .... Я '.вам уl\tЕ!шканЦІ·В .святqгдрсы\!.:т е!І-­

,fI!JXKCB.1p·

позичу.~

J{еШД:lавно 11 м. Фас- перНlИ<а У 6роварчаннна. N.! 8. це ИО.IПU.Uе .u.УЄ. тові закінчила~ь першість T~yпa JlНжа, але Ві. а й иаСТОРО8уе. :SO яс

Ниївсько~ облаСТі з лиж- муионьо довів них гонок серед школя- ДО кінця .

ПО ВОРОЖИХ ЛІТАКАХ

. ,.....

рів.

Нам не треба.

майнула

шинського

УІ результат - 12 Хви-третьому лин не змогла псліl1Та пор .... ШНТИ жодна з 90 учасп", ниць

ранном

Б1йцl

носами

не

себе

шморгаємо.

шинсьний

-

3вича-аЙно.

звича-аАно.

Буряк.

ВипраВ,;Іання

СиБІряка

ВИl\линало

ЛоСНIШИЙ регІт БIЙц~в.

\

, За отаюіми

пого,4ИВСЯ

ще го-

розмов-ами ~БУJ3аю. ться 'труд­

нОЩI . І. на:!! ГОЛОJ30Ю, здається. свіТЛішає . не­ бо, J ЛQпата леrще 'бере [рунт. .. . . . ... БорОви.й . зн.CJJ3У пізніше ро.збудив· · СергіяRa мст. J просив · хлопець не робити ЦЬОТО ~ не ' слухається . той . . Почують про отакІ «по­ блажки. номандири подумають, що ЙОГО бояться надовго залишати одного на посту.

Про І!lше СергІй вже й змовчував. Нерід­

ко ж помічав ~ то Боровий залишить йому більше 110.110ВИНИ каз&нк~ кашІ. А то під . час сну внриє х.лОП'lина своєю . фуфайкою. І все

це нІби· ~eHapOKOM: l'СТИ йому не хочеться. чи не СПИТЬСЯ ... Щоправда , днІв кІлька 10МУ. Серrlй не за­ перечував ,

Боровий.

щоб поруч . на

посту )~о!ше

при артобстрІлІ

-

,свого голосу чітно не чув.

Захвилювався дуже: зашлють у госпіталь ~ звідти чи й повернеться до своєї частини. Вже було так з Іншими .

Нонтузlя

вплинула

хлопчикові

й . на

зІр.

Дальні об'єкти виднілися йомуна~ в тума­ нІ. Про. свій стан доповів Боровому. Той за­ турбувався

не

менще

самого

СергІя.

~ ПОВИННQ · б пройти. говорнв непев­ но.. У когось з · наших хлопців бу ло поДіб~ H~ . • Минулося ж .. .. . Наст у пного дня хлопчик)'· покра.ща,1JО. А ще згодом

майже

повнІстю

Поступаючись · того сп6стережному

пункті,

вІдновився

дня

перемоги

Насаю

Боровий

зір .

мІсцем

.

поцікаВИВСі!:

~ Як ~почy.sаєщ себе? - Вже навіть у головІ не шумить. -Ну, то повний порядок.

.

·

волю ~api B захитали

проявив ktеиио

.

і ·

П'РОГРАЛіА . UT Проrрама .Час ••

дожнlй телефІЛЬМ _Марк Т8ен проти.. По закіll­ ченнl ~ новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.10. 15.45 ЦlаХ08а ШI(О.1а. (М . ). 8.40, 9.40 8 .. Л . ОСНОВИ Радян. Сloкоі 4ержа8Н І праІІа . СІ­ мейне пра80. (М . ). 9.10,15.\5 д . Г. БаАров . СторІнки ЖНТТА і Т80рчосtl.

Гімнастик•.

_ЗІрочка». кIIІо&.1ыІІи.хx ДJl. ' дітей. ХУ4nжиlй теJlефlllЬМ _Роз_ nОlід. ІЦ!О просту рІч •.

11.10 КоиuеРТЗТlорl8 А. · Штра­ )'СІ. : По

закінченнІ · ~

· , ІІІНН . . 14.30 НР8ИI!И.. . . 14,50 ДокУменТаJl.,нl . ' Сl)uіаЛlСТ1tчних 15.40 Знай · І ' у"НI, технікі8.

18.25 Миcrеuтіо жени. :

110-

телефІ ....... краУи.

(М.) •

.

еПОХIІ

фОНі чннй

заслужен01 Хоро-. 80Ї каае .. и Пї8Аенно-ЗахIJl.­ нnТ залІзниul. (КнТ.). 17.~5 Об · екти •. 17.. 55 Ми будуемо 5АМ. 18.25 МIАЬТфlJlЬМ -я uюю чер.оинlІ .. Іс». 18.45 -СЬОГОАиl У СІlтl •• )Китт.

_,уки.

_ ПІснІ

М.

ІНКОН'НЮ

MycoprCbK_ . у lIapoJI_oroapTII-

· ст. СРСР є: Нестеренка». Фlльм·конuерт,

Пр.~м ',р, баг,тосерllиото ХУJl.nжи.,оrо телефІльму _)Кан-КрІстоф •• 2 серll. Прnграм, • Час».

20.05

21.00 21.35 КуБОIl СРСР 1/4 фінаJlУ.

з

футбll.llУ.

8перер.1 lифОРМІUійниll І ІІ . П у С 11 _сьоrО.llиl у. С8Iтl • • ПРОГРАМА УТ 10.00 Нn8ИНН. 11r.15. ФlJIьм-кnнuер:r _1.ll\ах». 16.40 KOI\Ц~PT І. СIІ18.'КOS'.

11..30 11.40

Кlllо_уриа.ll.

шlllJiыІйй

екра_.8

. ....

ФІзика . ІІ.8есок К. Є . ЦlО"­ КОКЬКОГО

• . ро3.ИJt!lк . .

кос·

8нша математика. 3 Кy]lс.

ЧНСЛ081

Соulа .. ""иll портрет Кllllек­ , ТИ8У Л .,81.,ськоrо 8I1р.06И8· чоrо 06"4И'НИ8 _\(Іне.

18.15

пеР~Ааqа ·

1&.45. А"Joмаиах

2;

сКіиnПnАОРО-

характеристнкн

8нпаДКО8НХ

величнн ,

13.25

ФІлософІн. Класи І к"аС08і

8lдносини.

(М.).

14.15, 17.30 ДЛ. тих, хто "туilа. Ао 8ys18. Мате .. атика. Тр.rnнометрнчнl . рI8._ІЇ8.

.f

HipIBHOCтl.

(М : ). ·

.

14.45 ..."l/orO.llI' .... · Б~сIА. ..Ікар._ ІМ.) .

1&.15 ДpaMaтyprl. І театр. П'кн А. Са"uнськorо щнu.»

-Барабан­

І -Марі.».

(М.).

18.00 Екран студента - ,аочни­ IIL І курс. Вища матема­ тика.

Похl4нІ

.. ентарних

..00

денкнх

функulА.

спец1а.-

лі.ст.апо вітчизняній зброї та апарат·урl. Тро-

фЕ!йний ' нулеметбійці називаюrь ЛQМ.:Вести

вогонь З

нього

можна

земних, . Іпо повітряних цілях. ·

..

по

.

на-

СІJдобре замаснований. Тут вже пот руди В-

міс1а.

.ІІа 4ифереНUlю.аННJI. ВечIР.А казка . (М . ) .

1111.

(М.).

21.40 ХУ4nжиlй телефІльм . _Нlч­ ннй сеаис». (М.).

22.МУ С81тІ музн"н. Т8nР. Я. Баха І В. Моцарта 8Н­

IIOllye

23.10

з.служениЙ

симфо·

.Ічниl оркестр Украінсько­ ro те.llебачеНИJl І раАlо. Д08lдко.а СJlужба.

СЕРЕ'ДА. 21 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА

9.05 9.33

цт

8.00 ·nporpaMa _Час». 8.40 ГІмнастика.

На . чес. ть. зиам. ен. ної дати варського

1'.211 11.20 14.30 14.50

«ша·ШЛИfiIВ".

коо'пунізермагу

приготували

16.15

Р03ПОllдl пре Аеха6рнстl •• І. пущин. Те .. енарнс _ОIА"О(КОК_" .. ерн_l.іі». Taop'Ilcrь С. П!Юкоф·....

16;45 17.15 ВIАrукиlтК., СY1lмачll 17.45 _ Горизонт.. lJ1еиlllrР'I). 18.30 у кожному ..а.llЮИКУ . ~ СОНllе. .' . 18.45 ссьоr0.l.81У се!n» • 19.00 КОll.\lерт "n.ll,0Alo\x .Нко. . .•

Сибіряка бійцІ. Для кулемета і спостерігача залишився пройом. . (ДаJliбуде),

куманиі;

іншиj{· РI!.ч.еЙнз ·ЗГа.JiКУ'ПР9 ие знаменне свято,

:. :

І

: ; ; : ....

.:?"..,.~..:-.r?"..#

сНОSАЯ ЖИЗНЬ»

вермагу.

(Фотохроніка РАТАу)' ФОТО І. CJlepRAII.

ПРОГРАМА

НА

ва . СкладнІ ре'lеННIІ.

беЗСПОЛУ'lннкosl Пунктуаul. 8 скл адних безсполучниковаs реченнях.

(М.).

11/.1-0, 17.00 .Німецька М08а. (М.\, 1'.4'8, 11 .40 7 KJI. ІсторІ. . Петw ро [ та Inro рефO!)llll, (М.).

11.18

НаУК080 фІльм (М.) .

11.10

попул.рииl _У8ата.

,81о1ХОДИ Т В, укр.ввсксIІ.зы..

природа».

Студе"ам

saочииа:а••

Інженерна rрафlка. І КУРС. Взаємний перетии повер­ ОСИn8ННХ видl8, 13.211 ПолІтична економІя. Н .. rромадження І спожиазнн•

хонь

цll . ра41111(С"КС!Т пl~нl.

ПРОГ· РАМА УТ

15.10

15.45 1&.15

&0-,,1'1'11 проrоаеlDе __ • YropcloKoI' PaaIHj!1;!lof Рес­

До

пуБJlI "..

'СМОСТІІ

l5ра.тер-

18.00

. ст.а.. . . , .. 15,56 4Л1l ма .. "; ·Срlб8нl Аз.I_О­

'11111.

111.15 Фіа'ь .. • .0Нцерт N . ТнМоф8е •• ». 16.30 СоаlаЛhиilй портрет ТIlIlУ J1loli"ЬKoro · ннчоrе . 06' .... а_в. скоц».

17.00 18.. 00 18.3(/ 1&.00

ПереА''1а

Кll.llек.

3.

НаУIІ. РЦ8НСЬКОТ УllраТ.и. ДонеU"lІиl наукosиll центр. PeKJlaMa. Оrо"ошенн •• Спl.аа . 308 Хрнстич. lифор .. aulllна . uporpUla сАктуа..... и. ІІа. ера» •

19.30 );'..скаі!бннцl ..paMaтyprIT.

М.

19.00

8нр06-Кlне­

· ... ас.ч.ОI КРОПН'''_

. цьквЙ. _ДІІ сllll'Т» . Виста· 8а KHY"hKoro украІнСІоКО· ro . Ар_матичиоrо театру Ім. І. Фраика. На · Jl;обраиlч. Аlтиl ПРОf1)ама _Час.. (М.).

20.45 21.00 2\.35 ПРОДО8жеин. ІистаВIІ еД81 СI .. ' У. . . . . 22.30 Т~еЖУ1Іиа.. -Старт». · По t.акlнчеивl -- . _1І8ІІНІІ.

Бесl4И про право . (М.). А. п. Чехов. -)ваиOll_, (М . ). Екран студента - ааочиика. 1 курс. Вища математика. Взаємооберненl функцlУ, а8'язок мІж Тх похl.llНИМН. ПохІдна складної функulІ. Спортивна протрама: МІж­ нарnднl змаrаннн з 8ажкоУ атлетики на Кубn" ДРУЖ­ би. (Ленlнrрад); ВеесnJOзн{

'MaraHHH прнз

s

плаванн. иа КоМсоМол

_

rа,ети

....

ска. правда». (МІнськ) . ~ переР81 - 19.45 Вечlр_. квзка. (М.).

20.80 21.00 21.40

Музнчииl ПаJllтра.

кІоск.

(М.).

Худnжиій фlJlЬМ .. Ін.ються,. (М.).

е31рll1l'»'

22." Концерт апсамб"ю пlr.и! , танuю

Червоиопрапорно­

ro Киf8СЬkоrо oKpyry.

2&.40

.IАСЬЕО801'8

До.IДЕова СJlуж6а.

Редактор є. Н. ФЕДЯR.

ШАНОВИІ ТОВАРИШІ! У Броварському коопунівермазl 24 та2б березlUl 1979 року П ' РО ВОД ИТИ МЕТ Ь С

ПJlемmuораirоепу .ВРО"РСlonЙ.

фабрик М. Києва.

. .

ШИРОІ<:ий .асОртИмент взуття дозволить рідібрати ПОКУ"ІКУ 2(0 вподоби. ЛаскаВ() ПJНК:JlМО віАВЇJ.ати ВJlставку·продажt Дмрецlя ув1вермагу.

ВромреJoка реІІО1П'JЮ-бу;g;l8ЄJIЬиа дlJlЬJlЦJI

~ сОбmr06утрембуд~

'ПРИRМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ: 3 матерІалу

.. шотов. Jle&JI . стопрlIJП npобlв

ПОТРІSНІ НА РОБОТ)';

се"ретар,машии1стn

старший бv....алТер. бухгалтер, 016.

ка, зulдуючRЙреммаАстервею. Доставляються працlвниЩ!

з

міста Бровари в

.

НАША. А.П.РЕ~АІ . tМ02O.

.

. , ВРОВАРи. ІУ.ІІ. КaIICl>&.. 1"'-

І

З8-

MC)IЦpIJr8: дерев'JIIПD[ і паркапІв, шлІфу· 1 1JJIl'O'10BJleRИJl · BaJIВJI . ЦDJIJOваив. паркетних п длOf, ВНГОТОВJlеи·

u дерев'пп сараУв, туа.летlв, виготовлення клІток дп 'КР!>JlJlК1в,виrОТОВJfeJIJIJI дачних будиночкІв.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. ЧелюсДирецls.

,

SI

8ИСТАВКА~ПРОДАЖ взуття за Участю фірми «взуття:. і В3УТТЄВJlХ

Юиа.

2.

тел.

19-583.

..,.~#.,... OD" ,.c-.с-"...,.оО' CCfk'.# ........"...., ~""""",,,#.c,,,""I"''''':-''''''''' "..........,.,~,# ""........,...., ., ""~I :0".... ,.........,....,,,. ,.....". ,

6Po8.PCKor~

ОБ~АСТЬ

8.10 Д ... 8ас, батькн. (М . ) . 8.40, 9.40 9 КJI. ФІзика. Рух ... РЯАJКених часток. (М . ) . 9.10 УЧНI1М ПТУ. РосІйська M~

19.30 . A"Korn"!SM..~IAII .. Ікар •• ари соulаJlізмl. (М . ). . . .6.rатСісерlllиоrо 14·.15, 17.30 Для тих, хто кту­ xy.a;OJКН100rll · · :. те.ефIJlЬМУ па. до вузів . РосІйська МО-)Кан.к.,lстоф_ .. а серІ • • 8а . .Складиі безсполучиико­ .. . 21.00 Проrра .. а· -Час;'. вІ речення. Пунктуаulя 8 21.35 8.чJР пмзlУ е. Є8тушенк. скаадних безсполучина:ових .. ItOtillертвll. еТУlІlУ Оетав­ реченнях . (М.). Iilil6; •. (22.40 -'«(...,ro".1 '11 14.45 Наша бlоrрафllil. РІІІ 1967·1. свІті» ). (М.).

:СуКооиторгрец.ма ... ·

.. _

cpr •• ·r oPKC". 1(С:llКУИИСТИЧ@СКОА(\. аРТНИУк р ани ... rqРСА. скоrol.РIАО.RВМО Совета И8j)ОАНЬJI lІепутат. КВ~8скоlІ·облаСТIІ.

raseT'

-

, .....

стаВIGa.

Нс ЗНЇAlНУ: діАЯНКЛ НfIФ' TOPtї підприємства.

Ла. сі<аво просимо пО Бі'О. зарського коопуні~

село Рожlвку СJIУЖбовим автобусом.

.. __ - .. ___ .. _ -

уваги

.мрядк.ув~

20.05 Пре. 'ера

для

зі смаком'пфіІиrівищиsані вироби та . багато

падалlшнього · ЛИС1Я І .

як · жартома

~BO

.

ма .

15.15

325-річчя воз-

ними . умільuями:,. барельєфи. скульптурні кем-

З9ерхума(:нувальної сlтни .. Все це заважатиме СпостерІгати за повітрям. НарІзав довгих

·1 охрестили· вироби

шата

НfQ Tf"UfO,.ї nідnрuєжтвq. Нгд.вно завершено 6уОіо'о

8IКТа8каВУ1Іа1'іио. Худоииll · . те.е. І .. 10 • сНlчииll сеаис». Клуб кIНIІПQJI;ороJlt~IІ. Кnицерт ~ аиса .. БJlюпlсиl І та.цю сРуиа» . ..00 ...111· ченнl , -- ' новки •• НОВІІН •• сПо францlr». XI_OIIfOrpa-

вати поруч , нІ>І1!ИХ , насаджень І , не натягувати ·

винлав поверх окопу· своєрl"не 'перекриття '"

Трон.Atйш>

n,JЮі.лЯЕТЬС"

. &4

ся' Шелонцов .· . Вlн · пореК0мендував не вкопу-

гІлок. нанизав на них

На ~рн{.вщыюlIІ 8ирсА­ НUЧОAl!l 06' є€ЖtЖНЇ сЕлЄf9!r

cьнro · ~.

НА ЧЕСТЬ ЗНАМЕННОТ ДАТИ .

«унІверсаі

спортив­

є. 8ОЗІ_0ІІ, етарІІІІІЙ Тренер К1ІЬ­

еле­

Правн­

28.15 КнУв - мІсто мое. 21.00 т."lнськl музнчиl ма .. ЮIІ-

15.55 Д". маЛRТ. Срlбниl А,.І­ НОЧОК.

орк,стр . (М . ). (М . ) . заочникам.

І І . 10 · АсканІя-Нова. 12.10 Стуцентам _.

..

19 . ЗО

.. ова.

. К" . · СИІІ­

.10.40, Ц.40 Музика. 6

16.55 KOHuepT

19.00

Франuуs"ка

(М . ):

. 'I~oд-

•...

.

10.10, 17.00

ДJI. ' . юних

ПОЗИЦЇЇ,СКРиНЬКи"таРЄJIі, кухлики,

. полнового

І1'ровяховsння

17.00 18.45 . 19.00 Інформаuiilна nporpaмa . -Актуа"ьна каме.ра' . 19030 Т80. ЖИТТЄ8а ПО3I1ці •• 20. ~ В ефірІ пІсня. 20.{5 На . доGранlч. діти! •. 21.00 Проrраlilа -Час., (М. ). · 21 .35 Вперше на екрані )'Т ху·

МГ. 'Тан вийшло, що Сёргій першим ознайоСКОlJсуnьтУвав.Борового;

YJIte такий т.' БІр дюсш' У ТроєщинІ. яJtИЙ має чудовІ ум<>Ви ДJl:Я тренумвь І вlдпо'lИНну. І Я!<'LЦО · ми ХО'іемо за-

ц

змЩана. QOCT . . замІсть дверей~ плащнамет: все ж · не тан гуляє прохолодн€! осіннє · повітм~вся із принципом його ДІЇ . Iзг.одОм навіть

Але, на жаль, ось

3 рони не діє

_еll». СПОРТИ8на преrрама. Концерт камерної Інстру­ ментальної музикн .

8IВТОРОК. :0· БЕРЕЗНІ

9:50

ДtМIOMMa·

. ....

не

вас, .дорогі друзі,с~я:rково прикрашені сюрприз.ні набори. ,сув..Є. нір}!. еиготовлені народ-

Рll. На пункт! встановили трофейний кулемет

. -

r ..

л~ня !ОНИХ еJIОРТ'СМеи~. і lц у базу створювати м и ... '" і '''' для ие.,vУТRХ .. YCn~A+B.

. "

-

ІКРА'Н · 8.00 8.40 9.05

цьомуж.уже

ом 1),. Т. Пономаренко · громада.коет1 (СШ · ом 3). В складі

лянкН. в , які.Йчерrує .телефонlст . і · вl.1почиваЄ

до зем-

В

В<Lнуленко

з'єднання ' Україии' з Росією праuівники Бро-

хід

ді"'Т

Л . Оста- н~ти успіх.тотур60та

П.

Qблад~~л.и: СП ; на, узвишшІ майже ге},"тзр-

ноУ галявини . . В стІнці зробили

ка.-1.

(СШ М 6), В. Островсь-. НІ>Ї зміни ПОВИJI~ бyтR • ка' І О . Гончаренно (СШ цент, рl уваГIlСПОР-Т!l'81fOt

ГОЛУБИЙ

ня ворожих лІтакІв значить дати МОЖJmвість св\!)єчесно·свзяти.ціль. Прогаяне ніЧиМ не · наДОЛУЖI{Ш .

вІв . Однак , ні о;жного H l)BOfO ІменІ він не , ВіДНРИВ . НаЙСИ,lья1шl та.к і залишялись наЙСИ.1Ьнlши~и. Спортивну честь м. Бро-

Ниєв6.- GвятошинсьКого ра- коианди-переможниці

СКОП».

Лост на СП ~ важливий і вlдпов,1дальниЙ. Вчасно. попередити зенітникІв . про набщ{жеи­

r

JC8U 1 1051... .

ють ..vтиl СПОРТ1lfИі т.601!>1 ри·: IЮИИ ДОSВОnЯЮТЬ .ВИ .. ,· е Ш'увати питання 03до,_,

йону ~ , . 14 . сеНУН;І . На баЧИ:llО уЧНів найбlл }о ших дистанції .при обходІ ' су- шкіл міста М 5, .N9 7.

мона8ТНКИ

на

~_

на

Фастова.

ТИ'lИО &.'1ЯД наших резер-

учень мІсЬко:!· середньоІ школи .]'1"1 6 П. · Вакул~нно, який програв . перемсжцю ~'A. НазІнову з

побув

Хлопця . оглущи.і\о еи6ухомснаряда

району ,

...

' яна

і

НаоолеглИі31еть,

до .

..

-

райuн),

й

Wмоицos · зо-·

рієнтувавtя: сержант натянае на його' недаs~ ню не·жнть. ~ ЗмІна клімату, ~ пояснив.

JllЮl.IIItX

з нашими усхотілося б зулинитися на не"О.'1інах. На ... першості облаСТі серед шнолярів ві 'Тбувся фак-

.за няла друге м еце. Напруженою і вперrою була боротьба . І сере:! юнаків .надИстанцП 5 кілометрІв.

хіба.,; ' МІ{

..

дружнозасміЯJ!ИСЬ.

6en'l'O

М айже піха ми,

змаrань.

ХВН)ІИНУ програ.'1а Ій Н . Сит'Нин {Н иєво- С sято-

в очах у . Буряна про­

~ ~Для

ПО~1ИІок

загальнонокаидиому

ла учениця БроварськОї на ДРУГОМУ місці НИ:Х умо.. М<і ••е }(ІеТЬ СШ М 6 Л. Остапенко .. СІЮртсмени НИЄВО-СВ}іТО- бarа'lО Д*ХЛ!І dlReTi.

сеРі%ознО rtообlцявШе­

-

ХІ1ТРННl\а .

В

Дів.чата змarа.лись на :saniRY перемогу одержа- Jt'И З81&вl иорки ;Іистанції 3 КіJl6метри. ла Броварська ДЮСШ p~ піl1rотeмul м­ П:;І номером 1 етартува- (директор А. М. Нілов). )l(ахає СnЮfeИИА: иeo6Inд' .

лонцов:

....;.

Ж И Т Т Я

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19·3·82:

sаступник, реАІКТОР' ~. 11-4·47; І

. ІIдПС81Аа~lоиоrо секретаря. вІАдіЛV rIЛIoСЬКО~О!'ОС . ПОJl:IР. ства. кор.еепов- . Ае'!ТІ "'ICUeBoro радlО"'ОВJIення - 19·3·18. IlulЛ1. ПРОМltJIOlОС:Тl. М'СОlоі рс6оТIІ, фотокореСПОНАеита 19-4·67. .

, . , .,. ,....,...."

уГ:ізвет~8рn":.~~~:~~.

п'яrницю І

CVtl&TY.

f

Оl'iсяг 0.5 ф.)рма", rазетн _ПраВ1l8 •.

~6і964~-~~-;;~:а'іиі~':~;;;;~-.~;;:а:-;;а:-~~~і-:~~;;;;:~;:~Ш~#-а~-:1;5і::'1-1:З20:-

#45 1979