Page 1

11 КВІТНЯ 1976 РОКУ- ВИБОРИ МІСЬКИХ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ К.РА!Н, ЄР.НАНТЕСЯІ

1 РАЙОННИХ НАРОДНИХ СУДДІВ

.N2 45 (4153) СУБОТА

ОКРУЖНІ ПЕРЕДВИБОРНІ НАРАДИ

20 БЕРЕЗНЯ

Відбулися

Ціна 2 коп.

rАЗЕТА

Броварських виборчих округ1в М 1 і М 2 по виборах народ­

ЗАСНОВАНА В

1135

Окружні передви. лу

борні наради представників ро-~ бітників 1 службовців підприємст.в. радгоспів 1 установ, комуніетичних організаutй 1 професійних спілок, кооперативних органtзацtй, молоді і товарис~в

р.

1976

них суддів Броварського район­

РОЦІ

ного

народного

суду.

Окружну nередвиборну нара­ ду представниt<LВ виборчого Охруту М

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИ

МІСЬКШ І Р АИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДJІЩИХ ::~~С~~~~І~;~~~~И,

1

* *

всеозброєнні продовжимо.

врожаю

культур

у

першому році

Механізатори

деся-

вали

всю

вже

техніку

до

квітня: УкраІни,

поле. На спеЦіально відведе­ ному майданчику виставлено чотири зчепи з боронами, п'ять культиваторів, обладна­

у стислі

них

на

високо~1у

пристроями

для:

аміачної води, вісім сівалок, дві картоплесаджалки та інші знаряддя. Найближчими дня­ j\ш, як тільки дозволить пого­ да, буде проведено пробний виїзд у поле. А зараз тракrо­ ристи, не втрачаючи ча<:у, за­ вершують ремонт сінозбираль ­ них машин. Готове до сівби все насіння ярих культур. Майже ве! воно має посіІІНі Т;ШНДІЩ!І 'ІерІИОrо

:Микола

класу.

Володимир

Частину

мих культур

змінні завдання на 125-130 процентів. По 130 тонн ко?>шо-

рудзи, вівса з інших господарств.

стів при нормі 80 транспорту:вали водії тракторів << T-150R>> Андрій Лучникав та Вал е нтин Налюк. Безперебійно вантажив

Велике пожвавлення панує нині у парнІffіовому госnодар­ стві, де вирощується розса­ да овочевих культур. Вже одер­

добрива лопатою <<ТЛ-3>> rорій Перерва.

Гри-

жана хороші сходи с!я:нц!в по­ мідорів, яких вистачить на 60

Велику допомогу радгоспові дав механізований загін райоб'єднання <<Сільгосптехніка>>. На навантажуванні добрив постійно був зайнятий пот уж ний екскаватор, транспортували їх 10-15 автоса~юскидів. Щоденно автомобілісти доставляли на плантації 600-700 тонн торфокришки і компостів. А загальна кількість вивезених за день добрив по господар-

гектарів. Іх робіТІJИц! 3агарто­ вують і проводять масове пікі­ рування. Пікірується також роз­ сада капусти середньо!, а ран­ ня вже вся в горщечках. добре розвивається. На всіх ділянках виробни­ цтва праЦівники рільництва трудяться з піднесенням. Вони прагнуть весну першого року п'ятирічки зустріти у всеаз­ броєнні.

становила

близько

Ділом відповідаючи ІІа рішення XXV з'їзду НПРС, хлібороби рес­ публіки у всеозброєнні

Більше десяти

років

Борис

Степанович Цирень працюе стругал ьником на заводі по­

рошкової

металургії.

В ін

-

ударни ,, комуністичної праці, чАен заводського коміиту профспілки, щоденно виконує

норми на

120

процентів. Деся­

-

та п'ятирічка

це п'ятирічка

якості й ефективності, тож Бо· рис Степанович найбільшц ува­

зустріли весну першого року десятої п 'я тиріч­ J<И. Вчасно відреюон­ товано машини і сіль­

ськогосподарський вентар,

достатню

добрив

ін­

нагромаджено

кількість

1

республіЦі

насіння.

В

завершу­

ється хліборобський всеобуч . Без відриву від виробництва підви­ щили свою кваліфіка-

чений

Аtайстер

виконає

з

ви­

тонченою майстерністю.

На фото: Б . С. ЦИРЕНЬ під

час роботи на поперечно-стру-

ЦіЮ 230 тисяч механі­ заторів. У ряди гвар­ дійців полів влилось 75 тисяч молодих трактористів, комбайіІерів ! автомобілістів. Добре до

підготувались

весняно-польових

робіт трудівники ланів Донецької. Дніпроп ет ­ ровської, Заnорізької,

Вінницької, Хмельни­ цької, Харківської об­ ластей. Тут завчасно подбали вро доведення

гальному верстаті.

кличе тощо .

посівних якісний

них машин. Іх нала­ годжено близько 22

ре~юнт техніки. Так, наприклад, на Вінни­ чині 95 процентів трак­

тисяч. Парк nоливної техніки поnовнився 500

торів вже на лінійку

«Фрегат», «Волжанка», «ДДА-100М» та

робну І посівну техні­ ку видані гарантійні талони . В ЦілаJІІу ж по республіЦі, як повідо­ ~шли в Міністерстві сільського

господар­

ства УРСР, станом на 19 березня готовність тракторного

новить

94

сівалок,

парку ста­

проценти , а

борін,

культи­

ваторів та інших меха­

нізмів 99 процен­ тів . Це на 4 проценти більше, ніж на цей час у минулому році. Нрім

Успіху сприяла чіт­ ка організація праЦі в ремонтних майстернях.

Ще восени були рені спеціальні

Велику

подали

об'єднання 1 відділен­ ня «Сільгосптехніки». Вони постачали мате­ ріали

підго­

но

весняно-літ~

допомогу

господарствам

повні­

до

партій­

них, радянських і гос­ подарських органів.

України

товку

ланки

nостійно

під контролем

завершили

рад­

ство­

з найдосвідченіших спеціалістів, складені графіки відновлення машин 1 механізмів.

1

госпи стю

іНШИМИ .

колгоспи

того,

установками

Хід ремонту

1

деталі, своєчас­

ремонтували

ии, аузJІи

зиправдову­

По ви­

Гриrоровича.

рики

no

В.

С.

Міхєєв,

кадрах

радгоспу

інспектор

«ЗорЯ>>

В. М . Єпанова, старша піонер· вожата Великодимерської ее.

редньоУ школи В. М. Євтушен· ко, голова виконкому Бобриць•. коУ сільської Ради І. Я. Яtола,

голова

виконкому

У

прийнятІй

nостанові

гово­

риться:, що передвиборна на· рада одностайно підтримує рі·

шення ників

загальних

та

зборів

службовців

«Гоголівський'>

і

робіт•

радгоспу

просить

Фе·

Пухівської сідьської Ради Д. А. РізанеНJ<о у своїх виступах nід­ тримали робітників і службов. ців радгоспу сЛітківський'>.

дієнко Д. П. дати свою згоду балотуватись кандидатом у на· родні судді Броварського ра·

На Окружній передвиборній нараді прийнято постанову, у якій одностайно підтримується

йонного народного суду по Бра· варському зиборчому Округу ,Ng 2.

рішення загальних зборів ро­ бітників та службовців р3дгос.

нарадах прийнято

На Окружних передвиборних; звернення.

проходитимуть

в

обстановщ

всенародного

полпичного

КПРС,

масовим

ентузіазмом

і

наnолеrливІстю

трудящих

Країни Рад у виконанні соціалістичних зобов'язань 1976 року, пер· шого року десятої n'ятирічки .

Виборці Броварських виборчих окруrів .N'2 І і N2 Z, як і всі ра­ дянські люди, схвалюють і nідтримують внутрішню і зовнішню політику рідної КомуністИЧ!ІОЇ nартії, цілесnрямовану діяльність Центрального Комітету КПРС, йоrо Політбюро, Генерального сек­ ретаря: ЦК КПРС тов. Леоніда Ілліча Брежн~:ва, спрямовану на

зміцнення: могутності нашої Батьківщини, братерської єдності соціа­ лістичних країн, на згуртування: рядів міжнародного комумістичного і робітничого руху, за зміцнення

миру.

Воля і nрагнення радянського народу

-

зберегти мир, свободу

шої Батьківшини, від імені всіх виборців обіцяємо працювати в пер­

нього сезону дощуваль­

а в Харківській обла­ сті на 10 тисяч трак­ торів, всю грунтаоб­

діл:

виконува·

якості

відповідальнішу роботц досвід-

поле

поставлено готов;,;асті,

підтримали

них робіт. Найскладнішу, най­

гу приділяє

радrое·

новими

народ­

і щастя: на земній nланеті. І ми, учасники передвиборних окружних нарад, приєднуючись до голосу багатомі,,ьйонної сім 'ї народів на­

матер!а-

до вищих к ондиЦій, про

рівну Федієнко. Гоголівців nалко

у

назива­

борчому Окруrу .N'2 1 робітники і службовці радгосuу сЛ!тків­ ський• висунуди кандидат6м до народних суддів Бірченка

з'їзду

ropoxy, куку­ тощо завезено

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЯ ОГЛЯД

•'ІУ

на

ють їх високе довір'я.

Вони

Фото М. Се.чинога.

насіннєвого

як!

«Гоголівський~

кандидатом

секретар парторганізації Го· сини й дочки на­ голівськоУ стрічкаткацької фаб­

Наядидатами

ються кращі роду,

народних

радгоспу

висунули

і трудо.аr 0 nіднесення:, викликаного рішеннями іс~оричного XXV

пу.

Весняне

УкраІни Л. І. Шелест повщо· мила. що робітники та служ.

. 11 кsітн·я: 1976 року відбудуться: .вибори народних суддІв Бро. варськоrо райоііноrо на.родноrо суду. . .

.................................-··-······················· Зараз, коли настало весняне

.N'2 2,

Номпа~тії

Дороrі товарищі!

-

головний аrровом

Округу

місьн,кому

НАРАД ПРЕДСТАВНИКІВ БРОВАРСЬКИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ .Nt І і .Nt 2 ПО ВИБОРАХ НАРОД.НИХ СУДДІВ БРОВАРСЬКОГО PAAOHHOfO НАРОДНОГО СУДУ

І. ПОЛІЩУК,

тисячі тонн .

секретар

ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ ОКРУЖНИХ ПЕРЕДВИБОРНИХ

насіння окре­

:Кудря та Інші виконували свої

ству Іноді

суддів.

року трудя­ він. відда­

rолоси за

Новаленко,

внесення

'Рівні агротехніки. Останнім часом доб~е поnрацювали наші м еха юзатори на вивезенні органічних добрив. З почnтку року доставлено на nоля понад 17 тисяч тонн торфономпостів, що становить иоловину річного nлану. Працювали вісім колісних тракторів, яними їх водії щодня перевозиJЦі по 300-350 тонн добрнв. Трактористи Олександр Новаль,

Горєлко.

дуть сво!

1976 сказав

силенко, голова виконкому Бог­ данівської сільської Ради Д. І.

в

тої п'ятирічки. Основна увага зараз спрямована на те, щоб 6е;:~ запізнення розпочати весняні польові роботи і провести їх строки,

щі

С. І.

госпу !мені Мічуріна М. П. Ва­

підготу­ виходу

ків виборчого

ne•

преJІ..ставни.

ні судді Броварського районно­ го народного суду Діану пет·

трудящих

А. М. Марченко, бригадир рад­

одержання

високого

Окружну

Голова робіткому профспіл­ меШJ<анець Налити М. І. Нар· ки радrоспу «Літківський• пенко. я:кі виступили на нараді•

бездоріжжя, екскаватор продовжує nрацювати на заrот!вл1 торфокришки. Як т!льJ<и грунт протряхне, вивезення ttобрив

сільськогосподарських

Відкриваючи

редвиборну нараду

Товстенко .

Василя

Натхнені рішеннями XXV в'Узду НПРС, трудівники радrоспу «Жердівський» з нови~ш силами ведуть боротьбу за всіх

Броварському виборчому Окру· гу М 1. ... * *

бовЦі

ди деnутатів

П'ятирічки ритм ТРУАDвий

ба.тrотуватись кандидатом У на­ родні судді Броварського ра· йонного народного суду по

голови виконкому районної Ра­

11

у

відкрив застуmшк

сЛітківський•. 1 просять Бірч-енка В. Г. дати свою згоду

двигу­

r1дросистем

Темпи

робіт ви­

переджають

торішні.

Знак «Д-76>> «допу. щено до роботи в 1976

-

роЦі» вже мають проценти зернових

52 69

кукурудзозби­ ральних, 62 силос­ них, 52 проценти бу­

рякозбиральних байнів.

озюшну,

ють

вологу,

закрива­ а

в

окре­

мих районах Херсон­ ської і Нримської об­ .'Іастей сіють ярі куль­ тури.

Розгортаючи

Все-

союзне соЦіалістичне змагання, хлібороби республіки доклада-

ють з

усіх

честю

зусиль,

щоб

виконати

пла­

ни і соціалістичні бов'язання, взяті

1976

рік.

ських культур, підвишити nродуктивність тваринництва і з честю виконати взяті соціалістичні зобов'. я:зання. Наша сила, наша слава також у іменах народних обранців, кра­ щих синів і дочок радянського народу, яких трудяші називають у ці дні кандидатами по виборах народних суддів Броварського районного народного суду.

Колективи радгосnів «Гоголівський:. і «Літківський» одностайно вирішили на своїх загальних зборах виставити кандидатами по ви· борах народних суддів Броварського районного народного суду

тт . Федієнко діану Петрівну і Бірченка Василя Григоровича. Ми, учасники Окружних нарад Броварських виборчих округів N2 І і N2 2, підтримуємо названих кандидаті!! по виборах народних суддів Броварського районного народного суду і звертаємося до всіх виборців із закликом у день виборів 11 квітня 1976 року віддати свої голоси за кандидатів непорушного блоку ко~tуніст і а і безпартійних. Ми · глибоко впевнені, що наші кандидати тт. Федієнко Д. П • і Бірченко В. Г . виправдають довір'ч і вірно служитимуть народу, Хай живе непорушний блок комуністів і безnартійних! Хай живе наша рідна Батьківщина Союз Радянських Соціа­ лістичних Ресnублік! Хай живе героїчний радяаJський наро~ будівник комунізму!

ком­

У південних обла­ стях республіки весня­ ні роботи на полях вже розпочалися. Нолгоспи й .,адгоспи підживлю­ ють

шому році десятої n'ятирічки так, щоб значно збільшити випуск промислової продукції, виростити високий. урожай сільськогосnодар­

зо­ на

(РАТАУ).

СЕМІВАР ЗАВІДУЮЧИХ АГІТПУНКТАМИ

71 агітп,ункт rоС'І'инно відкрив свої двері nеред виборцями на підприємствах, устанГІвах нашого )!іста та району . Длй пос ,1у г в і д­ відувачів тут підібрана необхідна література, об.1аднано ст.енди, які розповідають про радянську ви­ борчу систему ; В агітnунктах встановлено чергування агітато­ рів. З метою активізації дія,1ьності агітnункт.ів по nроведенню масово­ політичної та агітаційної роботи в nідготовці по виборах народних суддів міського і районного на­ родного судів міський комітет nартії цими днямя провів семінар завідуючих агітпунктами. Завіду,

ючий відді,1ом пропагандІ.! т~ агі­ таціі міськкому КШtпартіі Укра-

їни М. К. Козій розповів про зав• дання, постав ,1 ені перед агітко· лективами. Секретар виконкаму

міської Ради

депутатів трудящих

Е•. Я . Багнюк зупинилась на ПИ• таннях оформлення агітnунктів та сnільної роботи членів виборчих

комісій і агітаторів у період готовки до

під•

виборів .

Гfотім завідуюч і агітпунктами деревообробно,го комбінату, заво• дів порошкової металургії та електротехнічних виробів Г .•~ Марке,10в, О. П . Волков. С. tt,

РудиксЬкий

розповіли

про д і яль.

ність своїх агітпунктів. поділили. ся планами роботи бСJі1,НИ.Їі nеріод,

на

nередВИ•

С. СЕРГЄЄВ.


--

УСІМА ЗАСОБАМИ ВПЛИВУ НинІ одним tз центральних

и1в

до

Цієї

З метою дальшого

nочав

партійного

ганізаЦій

ретельна

цьому

ко~Іітету,

да л а

сnря ~ювано

цехових

nартор·

можливість

активно

й

спухали

по

вкласти всі своІ знання, нувати, всю силу дуwІ• .

засі­

урочиста

все

умІння

цІле­

вітавши

ся

Велику роль ми вІдводимо політичному та економічному навчанню, в системІ якого nід­

урочистий lІІітинг,,

на

якому

ящ,нІстю

nорошк!вцІ

соціалістичних

зобов'язань

nили з новою nроnозицією

-

висту­

1

кожен день

трудового колективу

груnу

вищують свій

Ідейно-nолітичний

рівень

гається

тодичну , доnомогу. Наш~редодн! першого за­ няття по вивченню матеріалів з'їзду була про.

Перши~ш

розпочали агітаційну

діяльність

викликада

доnові;:tь ЦК КПРС . висловив гордість за до· сягнуті успіхи в дев ' ятій n ' ятирічцt, захоnле. нє.

Зокре:~Іа , тов.

невідкладних

завданнях.

які

слІд

заЦійному

v

ЛеКЦіЯМИ

рівні.

ВИСТуПИЛИ

Зараз

йде активна

nоглибленню

ється

}(ОЖ виступи політичних бійців nартії А. Ф.

nартком

nровів

по

секретарів

цехових

роз'ясненню

яке

доnовіді.

Насамперед .

це

ми

нам

nідключили

}{раїни

Рад

рідній

Ра·

1

що

'5у·

громадя\На~и

активними бу·

1

ком у нізму.

Бачу­

Г. МЕДВЕДЕНКО,

ветс-

громадський кореспондент.

.......................

XXV з'їзду

документація ,

готується

ви·

нинІ

вже

розnочалось.

Уважно едухають слюсарі ремонтно-механічного заводц секрета• ря партійної організації цеху В л адислава Івановича Назаренка.

вивчення

Історичних

матеріалів

Під час обідньої перерви вони зібралися

XXV

для того, щоб ще і щг

раз познайомитись із тими грандіозни~tи завданнями, які накресАе•

ному з;:t!йсненню грандіозних накреслень сятої n'ятирІчки. її першого року.

цеху сповнені

О.

визначити TNIY кожного вистуnаючого, його аудиторії. Водночас для роз ' яснювальної

матеріалів з ' їзду

гідними

вони

з ' їзду НПРС nов'язати з дальшим nІднесен­ ням трудової активності робіrникtв по усnіш·

чітко

роботи

вивчення рішень

вІдповідна

щоб

цього

дозволило

nарт!У

урядові,

дівникамн

+ + + + .... + + +

Партійний комітет, бюро цехових nарторга. нІзаЩй спрямовують свою діяльність на те ,

важливого історичного документу. Тут же було розроблено примірну 1ематику бесід 1 nолІтінфор.мацій, виходячи з основних році· лів

дянському

пур­

усі

nоклялися

Номуніетичній

дуть

життІ

ления нової наочної агtтац!І на nідприємств!,

газети, в яких було

семінар

nартійних організаЦій

урочисто

в

ставка літератури. Слід сказати, що комп­ лексним планом nередбачено також оформ­

Б о бровицького (цех N~ 4). В. Н. Ш~:аруnи. Я . 1\Т. Фісуна (цех М 7), І . О . ЛисенІ\а (цех М 9), М. П. Восколовича (цех .N'2 11 ).

КПРС.

книжечки,

пІдготовка до Інструк­

І\ПРС . В кабіНеТі ПОЛіТИЧНОЇ ОСВІТИ ПОНОВЛЮ·

ЦН

вnерше

nурові

Із

Великий інтерес винликали у робітників та·

доповідь

жуючи

Бондар. В . д. Дерипаско .

му роЦі десятої п ' ятирічки.

оnубліковано Звітну

Союзу Наталії Строкач. На. дії Жовтусі , ВалентинІ Про­ коnенко. Віктору Ярку, Ніні Нул!ш та Галині Вага . Одер­

виконкому

nас:порти

молодим

Радянського

nропаган.

тивної наради бійців Ідеологічного фронту по

прийшли

вручили

nаспорти

громадянам

ме·

першо·

Як тільки

вручив

дисти В. О. Нлименко. Е. В . БерезкІн, М . В .

на тих

вирішити

коJ1ективу цеху залізних лорошків

та Ідейно-полІтичному

ЗМіСТОВНИМИ

майбут·

Кузнєцов зуnинивсь

nовноліття. Учасник Вели­ ної В і тчизняної війни каnі· тан заnасу М. Ф. Норсун

новище в світІ І міжнародна дІяльнІсть НПРС• . В свою чергу це сnрияло тому, що перше заняття пройшло на високому органі·

Звітна

ність гран;:tіозністю планів nарт!І на

голова

заnам' ятається

то;:tичнl рекомендац!І до лекцН на тему •Ста­

В. В. Кузнєцов виступив nеред nрацівниками своєї з~ІіюІ. Натхненно говорив ко~Іуніст про

якІ в нього

проnагандиетам

і

радгосnу

ведена нарада всіх кер і вників шкіл та теоре­ тичних семінарів, на якій вони одержали ме·

тюліТінформатори та агітатори . Делегат XXV з ' їзду Іітшартії України старший печовий Ті nочуття,

надавати

Г . С.

ріп

біль­

nрацею.

сільської Ради

м~ць

Партком нама­

боти з ' їз;:tу озна~1енувати високоnродуктивною

всіляко

Особливо

подією. nід звуки оркестру він вру­

nасnортного В . М . Нау­

nрацівникам

цей святковий день тим юна­ кам і дівчатам. які досягли

зна·

Начальник вtдділv міліції

М.

зу Та іНШИ~.

Т . В. Харченку, Г. П. Саве· ленко, О . С. Мишкоріз та багатьом Іншим захисникам нашої Вітчизни.

підnриємства.

ше тисячІ наших nрацІвників.

РО·

із

Г.

О. В . Дорош, І . Г. Чичирко·

чив новий радянський па~ nорт великій груnі ветера· н!в Великої ВІтчизняної вій­ ни кавалеру ордена Ле. ніна Б . П . Булавці , кавале­ рам орденів Червоної З і рки

з числа ведучих спеЦІалістІв заводу. Ім дору­ чеJю глибоко розкрити суть економічної полІ· тики парт!У, nов'язавши її з практичною ді·

раnорт у ва.1и про усnішне виконання nередз ' їз. дівсьІ\их

лекторську

ко,

викон­

nрисутніх

менною духового

переко­

тІйний

органІзував

секретарю

фабрики

Яшник . Р. В. Харченко, Л. В. Ященко. Т. П . Харчен·

комv Броварської районної Ради деnутатів трудящих К А. Рtзаненку . Щиро при.

візору вистуn Генерального секретаря ЦН !\ПСС товариша Л. І. Брежнєва «Звіт Цент­ рального Но~tітету НПРС і черговІ завдання nартії в галузі внутрішньої 1 зовнІшньої nо­ літики» . Цього ж дня на пІдприємС'ТВ! вІдбув­

комітет

слово

передовикам

робітникам стрічка­

ткацької

вру"Іення

ської Ради Г. С . Бачурія на· дав

nагандою матерІалів з'їзду займаються 209 бІйцІв Ідеологічного фронту. Водночас пар­

теле­

-

nодія

1

nрацІ

-

села

радянських nасnортів нового зразка. Після короткої про­ мови голова виконкому сіль·

Саме ЦІ слова найnерекnнливіше розкрива­ ють зміст роботи партійних органІзацій по оволодінню масами марксистсько - ленінського вчення, яке успішно проводить в життя рід­ на НомунІетична партія. В даний час на нашому nідnриємстві про­

самоrо

з аводському радіо,

чергове

дистів. лекторів, доповІдачІв , але й усІх на­ ших nартійних активІстІв. У цю роботу треба

з ' їзду, шн n око nроnагувати його важливІ до· кументи. Та!\ , v день відкриття форуму ро· бітниІ\И

своє

ти систематично, Цілесnрямовано й активно . В своїй доnовІдІ товариш Л. І . Брежнєв го· ворив : •донести Ідеї з'їзду до кожного кому­ нІста, до кожноУ радянської людини та. кий nочесний обов'язок не тільки nропаган­

робота

висвітлення ходу

присвятив

паспорта ранам

Нещодавно у Гоголtвсько. му сільському будинку куль· тури від бу ла ся знаменна

розрахована на тривалий nеріод . Ії слід вес ­

бюро

nровести

nосилення проnаганди

з'їзду НПРС, nартНtний комІтет

питанню

вручення

радянського

~знан.

вивчення матеріалів з'їзду, Ідеологічне забез­ nеченмя визначених ним завдань робота,

готуІІа­

nідготовча

товариства

дання. Зокрема. на парткомі вказувалося . що

тись заз;:tалегідь. Був розроблений nepcneк· тявний план органі з аційно-nолітичних заходів ло оволодінню трудівниками Ідейного багат. ства з ' їзду. Безnеречно.

XXV

рішень

завдань пар­

важливої справи

органІзацІІ

НЯ :І>,

Тійної орган і зації нашого заводу є npona· ганда і вивчення історичних матеріалів XXV з'їзду НПРС. Треба сказати, що партІйний ко· мітет

первинноУ

Свято

-

-

з ' їзду КПРС. Робітники слюсарно-механічного ·

рішщюсті

працювати

ентузіаз.Іtо ,Іt, енергією, dавати

АНФІМUВ,

в рік з'їзду ще

продукцію

високої

На фото: під час обговорення матеріалів

заступник секретаря парткому по Iдeono­

з більшими

якості.

з'їзду КПРС.

XXV

заводу порошкової мeтanypriJ.

rli

чле-

XXV

ні в матеріалах

де·

Фото М. Семиног~

Корисний об.м.ін досвідом. Цими днями

в с.

народну

НалитІ

боду і родів .

відбулася нарада-семінар з питань масово-політичної ро. боти серед nрацівників тва· роботі , крім пре;tставників тваринницьких комnлексів нашого району, взяли участь секретарі партійних органі· заЦій тваринницьких комn·

радянськІ

люди ,

схвалюють

рішення

лексів з усіх районів облас·

зовнішню

ті, а також організацій ,

ської

nартії

ЩО

ПОШКОДУЮТЬ

ретарів

ТрудящІ

з ' їзду

парторганІзацІй

по

стІнгазет,

1ут уже

випущено

надпланової

продукц і ї на су,Іtу більш як 4 тисячі карбованців . До в іdкриття XXV з ' їздц КПРС труdів~tики

підприоtства додатково до зав­ дання виготовили виробів на 7 rисяч карбованців.

На

фото:

дільниця

склаdання

J,f()ropiв редукторів. На передньо· ..чу пАані ва,

-

передовик виробницт­

слюсар-складальник

комуніст Василь

молодий

Карнаушенко.

Фото В . Самохоuького.

о

.(Фотохроніка

РАТАУ},

стор.

о

2

на

селі

в

ницьких

району,

центраЦІї, спеціалІзаЦІї та ІндустрІалізації сtльськогос· подарського виробництва 1 завдання nартійних органІ· зацtй по Ідеологічномv забезnеченню виконання рІ­

шень

з'їзду

XXV

завдань

десятої

вистуnила

НПРС,

n ' ятирічки»

секретар

міськко­

~У Номпартії України Л . Шепест.

-

Наша сказала

ДИТЬ

у

ДНІ ,

нарада-семІнар, вона,

КОЛИ

закІнчив свою з'їзд

-

Радянського наукового

npoxo·

ТІЛЬКИ·НО

роботу

НомунІетичної

збагатив

1.

XXV

креслив шляхи дальшого бу­ дІвництва

комунІзму

в

на­

шій краІн!, висунув програ· му боротьби за мир 1 міщ·

які

СРСР,

поша­

З ЦІкавою лекцІєю «XXV з'їзд НПРС І аграрна noлt· тика партії на етаnі>> вистуnив хачами

сучасному nеред слу·

наради-семінару

лек·

тор обласної організації то­ вариства «Знання~ кандидат економічних наук В. П.

nроведення

нату

В. О. Ковбасинськнй

сільського

населення.

Застуnник секретаря пар. тійної організаЦії радгосnу·

виробнпцтва м ' яса

в десятІй

тваринництва .

ленні

присутніх

ви­

тварин· нашого

усnішно

викона·

дев ' ятої

п'яти·

пер·

колективів

птахофабрики

Юрова.

ВдНГ Ниїв-

та

рад·

занесе­

n'ятирічц!, відповів по

запитання

на чис.

да .'!ьшій

Інтенсифікації

виробництва

тваринницької

nродукЦІї.

Про досвід роботи тиву

тваринників

колек. радгоспу

іменІ Щорса розповів сек· ретар nартійноУ органІзацІї

І. І. Ппюта. Агітатор радгоспу-комб\· на ту « Калитянський» Імені 50-річчя СРСР делегат XXV з ' їзду Номnартії України

Н.

Ф.

Буйвол

nоділилася

враженнями роботи з'їзду 1 розnовіла про те , як вона nроводить агітаційно - масову

роботу серед тваринник\А. Голова фабкому nрофсп\л. ки Київської птахофабрики

М . С. Сніцарук nрисвятила свій виступ питанням орган~

них у Ннигу трудової слави на ВиставцІ досягнень ІіЗ·

заЦІї соціалІстичного змаган·

родного госnодарства УРСР, радгосnу-комбінату «Нали· ТЯНСЬКИЙ» ІМ. 50-ріЧЧЯ СРСР, занесеного на Рес-

ПолІтІнформатор nартій· ної організаЦІї радгnсnу «ЖердІвський~ В. А. Воє­

ня

серед

nтахівни-ків.

водченко nоділився досвІдом

Субота ,

20

березня

по­

розnовів про шляхи якісного побутового обслуговування

розnовіла

досягнення

о

І

та

пошани на

НОВЕ ЖИТТЯ

організаЦії

ліпІчної Інформації серед nраЦівників ферм. Директор райnобуткомбІ·

тик розnовів nрисутнім про шляхи дальшого збільшення

ДЛЯ

в життя її

зобов ' язань

Імен!

Дошку

ве­

СИЛ

них nам'ятними Знаками ЦН НПРС . Ради Міністрів СРСР , ВЦРПС і Цl\ ВЛНСМ «За трудову доб· лесть у дев'ятІй п'ятирtчці» 1 занесених на Всесоюзну

Дошку

nубJІіканасьRу ни .

М.ертенс. Директор радгосnу-комб!· на ту « Налитянський» Імені 50-річчя СРСР І. М . Капш­

заявляють,

шого року десятої n'ятиріч. ки. Зокрема , вона відзначи · ла роботу колективів ордена Жовтневої Революц!У рад· ГОСПУ «ПЛОСК!ВСЬКИЙ)) І рай· nобуткомбінату, нагородже.

госпу

на·

1

1

Ленін­

колективів

лістичних

який

комунІзму,

внутрішню

річки 1 nлідно nрацюють над виконанням nланів і соціа·

ської

Союзу.

XXV

комплексів

завдання

партії

теорію І практику

гаряче

о;:tностайно

Шелест

рсбничих

кон­

всІ

1

накреслень.

Тов.

ли

як

nолітику

про трудовІ

радгос­

умовах

не

личних

nів 1 птахофабрик району . З доповіддю «Актуальні nитання ідеологічної робо· ти

КПРС.

nеретворення

первинних товариства

•Знання•. nропагандисти, nоліТінформаторн , агітатори, редактори

району ,

nідтримують

секретарІ nарт· застуnники сек.

ідеології. голови органІзацій

сво­

знаходяться в центрі уваги всієї світової громадськості.

рикницьких комnлексів . У її

Киів. Упевнено взяв ст6рт .ч де­ сятій п'ятирічці колектив Киї в сь­ кого дос. tідно-показового реаук­ торного заводц . З початку року

співдружність ,

незалежність усіх на­ Ці nитання зараз

комбінату

« Калитянський•

!мені 50-річчя СРСР

В. В.

Чернобай свій вистуn присвя­ тив

nерсnективІ

координації

роботи

серед

Про шляхи тваринюшів тання

nланування

1деологtчноУ nрацІвників

формування

інтересів

літератури

у

до· чи·

розповІла

завІдуюча Зазимської бібліо­ теки О. І. Галицька. Про роль мІсцевої t стін· ної nреси вихованнІ

в комунІстичному працівНИІ\Ів тва.

ринництва

говорив

на

нара·

дІ-сем і нарІ редактор мlськ• районної газети «Нове жит·

ТЯ >> У

Н. Федяй. роботі наради-семінару

€.

взяв

участь

nромовою дуючого

І

вистуnив

застуnник

вІдділом

з

завІ·

пропаган·

ди та агітації Київського обкому Компартії України І. І. Мигович. НаnрикінцІ учасники нара­ ди-семІнару

nереглянули

до­

кументальний фільм про роботу твариннянів радгоспу· комбінату << Калитянський:е> Імен! 50-річчя СРСР І від· відали також кімнати-музеї В . І. Леніна та бойової сла­ ви в Налитянськ!й середній ШК О.'! і.

1976

року

о


---------~---

----~---~----- -~·"""""'--~~-

•••

'

Множаться успіхи Довести середньорічне ви­ робництво м'яса no краУнІ до 15-15.6 мІльйона тонн (у забІйнІй вазі), молока ДО 94-96 МІЛЬЙОНІВ ТОНН

-

таке

завдання

одержали

росту живої ваги на закріплену голову

nрацівниками

ського

госnодарства

соЦІалістичне

гання,

вже

нового

з

зма­

nерших

року

днІв

тваринники

Троєщинського вІддІлка рад­ госnу ІмеиJ. Юрова вносять у цю загальнокародну

1

сnраву

свою частку nрацІ . Про

це

докладно

йшлося

яа зборах nрацІвникІв ферм відділка . Секретар партійно­ го комІтету радгоспу Василь Іванович

Глушак

Нерівиицтво вІддІлка, пар­ тІйна і nрофспілкова органі­ заЦІї все роблять, щоб ство­ рити кожному робітниковІ 1 робІтниЦІ вІдnовІдні умови для безумовного виконання взятих зобов'язань. Глас. ність змагання, nовніше

розnовів

присутнім про роботv з'Узду

завдання колективу. Були nІдведенІ nІдсумки соцІалІс­ тичного змагання за два мІ­ сяцІ. Зоотехнік-бригадир тва­

1

вnровадження

ринницькоУ ферми Олек­ сандр Васильович Начура розnовІдає:

-

сприяють

Несучи

трудову

день

вахту

на честь XXV з'Узду НПРС.

на

тваринники зобов'язалися достроково виконати двомІ­

nередовІ

-

591,

ми

-

542

ладиана

груnІ

Галини

Устименко .

доярки.

зІ

смаком

кІмната

в

об·

відnочинку.

дібрані матеріали

ду.

зокрема

XXV

вистуn

з'їз­

Гене­

рального секретаря ЦН НПРС товариша Леоніда Ілліча Брежнєва <<Зніт Цен­ трального НомІтету Номуніс­ тичної nартії Радянського Союзу І чергові завдання nартії в галузі внутрішньої 1 зовнішньої nолітики» . Об­ ладнано стенд нової літера­ тури з досвІду роботи тва­ ринників. Встановлено теле­

кІлогра­

вІзор.

скотаря

На фер:11у регулярно nри­

Михайла Денисовича Авра­ менка 869 грамів. Телят­ ниця }{атерина ГригорІяна Гнатенко добилася щодобо­ вого приросту живої ваги кожної· го:nови 955 грамІв, що становить 24 центнери. На відгодівлі свиней nе­ ред ведуть Тетяна ДмитрІв­ на Новаленко та Ольга Ле­ онт1Івца Васильченко, якІ

ходять

агітатори ,

nолітін­

форматори, лектори. Висту­ nи їх охоче слухають тва­ ринники.

Нещодавно

Володимир nрочитав ток

ІллІч

лекЦію

народного

леJ<тор

Новаль

про

розви­

госnодарства

нашоУ краrни. В.

і

поставлено

Задоволені ремонтом

на

бригадир

тракторної бригади Максим Івано­ вич М!РОШНИКОВ (на фото в центрі), тракторист Володимир Іванович

СТРОКАЧ

т~

слюсар

Іван Якович ТОП/ХА, яких ви б~­ чите на фото під ч.ас огляду СІ· валок.

Фото М. CeJtuнoгa.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• БУДУЄТЬСЯ ШЕСТИПОВЕРХОВИЙ

ДПИ ВАС, ХЛІБОРОБИ

ПТАІІІНИК-ВЕЛЕТЕНЬ

В (\Основних напрямах роз­ внтку народного господарства

СРСР на 1976-1980 затверджених XXV

рокИ>>, з'їздом

Ниївська

одне

з

птахофабрика

передових

високомеха-

nершого року

новоУ n'ятир!Ч·

ки. Наш колектив

дав тверде

нізованих І автоматизованих слово здати її в ексnлуатацію граму дальшого піднесення птахівничих nідприємств нашої у четвертому кварталі І, таким зробити свій гідний сільськогосподарського виробии. республіки. Особливо великого чином, КПРС,

намічено

широку

про­

цтва. Важливу роль в успішній реалізації цього завдання віді­ грають

промнслові

підприє~І­

розвитку

вона

досягла

за

ро-

республіки

широкого

набрало змагання

poзtnaxy

за збільшен­

ня випуску продукції, достро­ кову поставку її сільським тру­ дівникам. Пижче друкуються tнформа. цІї РАТАУ про виконання за­ мовлень

для

села.

НА КОНВЕйЄРІ <<СЛАВУТИЧ•> Перші серійні машини <<Сла-.

вклад у

здійснення

величних

ки минулої п'ятирічки І за об- накреслень XXV з'їзду НПРС

сягом

виробництва

яєць

ви- на ювілейну

ства, якІ випускають техніку 1 йшла на УкраїнІ на друге місдобрива для села. У цІ дні це. серед виробничих колективів За nерсnективним nланом

n'ятирІчку.

Над·

ри в нас добірні. Бригадою керує

досвідчений

будівельник,

но:11уніст Володим!ір Ст~панотут передбачено значно розши- вич Мисловськии. Манстер, рити виробничІ площІ за ра-І комсомолець Анатолій Марко·

хунок каnітального будівництва вич Те~люк. хоч ще й мол?дий і дальшої реконструкції. Ще торік сюди nрибув перший загін будівельників із nересуаної механізованої колони ,N'Q 24

сnец!ІІЛІ~т~ але досить к~нтли. виіt\ ІНІЦІативний ор~аюзатор

виробництва. Такі не шдведуть,

тресту <<Броварнсільбуд>> і nnнстуnив до реалізації плану. НаnрикінЦі року він здав в екс-

завждІf слова дотримають. - За нами робота не стане, - включається в розмову бри­ гадир В . С. Мисловський. -

nлуатац!ю одне тиnове прим!щення на ЗО тисяч голів nтиці .

Люди в нас дружнІ, до праці завзяті. Ось, наnриклад, Анато­

а зараз

лій

вутич•> зійшли з нонвейєра Дніnроnетровського комбайно­ вого заводу імені Н. Є. Воро­ шилова. Новий комnлекс снла­ дається з коревезбиральної

дію друге на 28 тисяч ку. Васильович Омельченко, Мико­ рей. За nланом передбачено за- ла Юхимович Бушленко, Семен кінчити його наnрикінЦІ дру- Михайлович Зубань та багато

машини.

гого

суміщеного

вантажувача регату для

«Славутич кою

і

з

нею на­

самохідного аг­ збирання гички .

відзначається

До

кінця

ресnублІки таких

рону

землероби

одержать

тисячу

агрегатів.

СІВАЧАМ­ НАДПЛАНОВІ ДОБРИВА Нолектнв Вінницького хІміч: ного заводу ! 1\Іені Свердлова достроково

винонав

свої

соЦіа­

лістичнІ зобов'язання по вироб­ ництву

надпланових

гранульо­

ваних мінеральних добрив. Тру­ дІвники

сільського

госnодар.

ства nівденних районів країни одержали до весняної сівби тонн туків, виnущених

nонад завдання .

(РАТАУ).

готує до

кварталу,

введення

але

в

будівельни-

ки вирішили здати цей об'єкт на два місяЦІ ранІше строну.

Павлович

інших

Гірич.

виконують

Василь

норми

на

nроцентів. Давайте тільки матеріали своєчасно, 1

150-160

Вогонь трудового ентузіазму, вони усе достроково зроблять,

висо­

nродуктивністю .

4300

KUBAJlEHKU.

який

розгорівся у

дні nеред-

з'їздівської вахти, ся 1 сьогодні .

відчуваєтьНомnлексна

Біда в тому, скаржаться бу• дівельники, що ще ся виnадки, коли

трапляють· уnравління

бригада комуніста Івана Олексійовнча Бобришева поряд з

виробничо-технічної комnлек­ тац!ї тресту <<БроварисІльбуд• завершенням загальнобудівель- несвоєчасно доставляє на бу­ них робіт nрискореними темnа- дІвельний об'єкт тІ чн інш! за· ми внутр! nриміщення веде лізобетоннІ конструкції. А це й :~-юнтаж технолог! чноrо уст ат- гальмує робочий рнтм. не до­ кування. Відзначаються тут зволяє набирати високих тем• 1-:адрові будівельники· Петро пІв 1 добитися значного noлln• Олексійович Скидан, Іван Мар- шення якостІ роботи.

тинович Цуман, ~ет~о СеменоІ скарги їх справедливі. От. вич Бурн_евич та ІНШІ . Доско~а- же, nостачальникам Із уnрав·

ло володІЮЧJ:І ними

кількома СУМІЖ· ління

сnеЦІальностями,

вони

весь час виконують виробн~чІ норми на 120-130 nроцентІв.

виробничо-технІчноУ

комплектаЦІї

тресту

<.:Брова ри·

сІльбуд• 1 ПМН-24 треба no· дбати про безnеребійне забез•

Це дало можливІсть значно випередити графік будівельномонтажних робІТ. Тут же серед одноnоверхо-

nечення будІвельними матеріа· лами nускового об'єкту, зроби• ти все можливе, щоб велетен· ський ексnериментальний

порядок

вих приміщень швидко ростуть вгору стіни корпусу нової

nташник став до ладу раніше наміченого строку.

заготівлях

nоверхового

ВЧЕНІ

Навести у

Про

розповідалося

гулярно nостачає літерату. ру, nеріодичнІ видання. Пі­

814 грамів nри зо­ 800 і nлані 600 в

nереможця

Завідуюча сільською бібл і о· текою О. М. Ніколенко ре­

бов'язаннІ а

Червоний

доярки

На фермі

молока.

грамів.

в

календарі Трудової слави.

НеnоганІ результати 1 на ВІдгодІвлІ великої рогатої худоби . Щодобовий nрирІст живої ваги кожної голови

становив

честь

Нирилівна

Галина Денисів­

на Єреденко

на

1

nідсумків

майорів

nередовиків

Так, Світлана ІванІвна Сидо­ ренко nри зобов'язаннІ л'Ятсот нІлограмІв, надоїла вІд кожної корови 612, Га­ лина НирилІвна Устимен­ ко

Ось

nідведення

змагання

1

заохочення заходи , які

успіху.

щоглі

nрапор

сячне зобов'язання по на­ доях молока. Слово nідкрІ­ nили дІлом надоУли від кожної корови за сІчень І лютий 533 кілограми моло­ на на 33 більше, ніж пе­ редбачали. Ще кращих показників добилися

морального

матеріального важлиВ'l

весняних

лінійку готовності .

Нолектf!в nрагне до того,

сяту n'ятирічку XXV з'Узд КПРС. Включившись у Все­ союзне

відремонтовано

ножну

щоб з найменшими затрата­ ми більше одержати м'яса 1 молока. На виробництво кі­ лограма молока було зеко­ ноІІшено 0,1 кілограма кор­ мів, на виробництво центне­ ра м'яса великої рогатої ху­ доби 0,5 центнера кор. мової одиницІ, центнера сви­ нини 0,3 кормовоr оди­ ниЦІ, всього 20 тонн ком­ бікорму.

де­

до

ківський,.. Трактори, весь посtв· ний та землеобробний реманент

при­

ми nри планІ 530 грамів.

сіль­ на

підготовку техніки

поАьових робіт у радгоспі «П л~с­

604 гра. зобов'язанні 600 1

nоставив

nеред

щодобового

nо-юсподарському подбаАU пра

-

ВИРОБНИЦТВУ

величезної

іншої

Лист-звернення

...

nершо!

ни, ми вирішили різко nідви• щити продуктивність праці t

- П?Яснює якість будівництва а також 1 дІльниЦІ '

ліков.

nускова

-

новобудова

А. КUЗАК.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

Наука служить п'ятирічці

пункту, або заготовляють те, що ім матеріадьно вигідно . Внаслідок такого несумлінного ставлення до важ.швоі справи у минулому році ш1ан заготіведь з дванадцяти видів утильсировини було виконано трохи більш як наполовину. Про це говорилося ва одній з останніх сесій сільсь­

МОЛОКО В ГР АНУ ЛАХ

Москва. Вчені Інституту хі~Іічноі фізики АН СРСР усвідо,шюючи

свою родь у здшсненні завдань, постав.1сних на десяту п 'ятирічку, виступили з починанням «Десятій п'ятирічці - високу ефективність і якість праці дослідників». Починання Інституту хі,Іічноі фізики АН СРСР пі;прюшно багатьма науковюш закладами столиці. Співробітники .'Іабораторіі стабі.'Іізаторів по.'Іі,rерів інституту ра­ зом з !\'Іосковськи:~~ нафтопереробнюІ заводю1 розроби.1и нові ефек­ тивні добавки до полі:~~ерних матеріалів. Ці речnвини, wедені в

кої Ради депутатів трудящих. Ду­ же мало займаються заготівлями макулатури і шко.'Іи села. Трудящі Гоголева сподіваються,

що заготіве.'Іьники найближчим часом виправ.'Іять недоліки в сво­

по.'Іімер у незначній кількості (0,1-0,3 процента), здатні запобіг· ти його передчасному р у йнуванню. Вони дають чож.1ивість інтен­

їй роботі і наведуть у цій справі

иамжний порядок,

адже різно-~

м~теріало~І

про:.шсдових

сифікувати процес переробки полімерів у вироби, істотно збі.1ьшип1 іх час зберігання і строк експлуатації. На фото: заві,,уючий лабораторією доктор хі,Іічнпх наук, профе­ сор В. В. Єршов і кандидат ХІІОчних наук Н. Л. Номіссарова -

одні з авторів нових розробок.

М. АНДР 1И ':1. УК.

Субота,

Обговоривши

ПМН-24 Юрій Григорович Боб- економію коштІв.

не задовольняються

ПІДПРИЄМСТВ .

на

Цен велетенJ?..

-

начальник

у Повній мірі. Мабуть, заготовачі чекають, поки житеді самі все принесуть ім до приймального

д.'Ія

який

Ці. Мулярі-монтажник~ зараз вже зводиять четвертин nоверх.

утильсировини,

манітна утильсировина є цінним

шести-

одночасне делегатів XXV з Ізду НПРС утримання 160 тисяч голів nти- і XXV з'їзду Номnартії Украї•

sку б воно охоче здавало загото­ вачам споживчої кооперації. Аде його запити

nташника.

розрахований

У населення седа Гоголева в баrато старого ганчір'я, паперу, rуми та

-

сnоруди

20

березня

1976

року

(Фото~роніка ТАРС). НОВЕ ЖИТТЯ

БІЛОК НА КОНВЕИЄРІ

Суміш

амІнокислот

-

бl.Jt·

Повністю автоматизований комбінат по nереробці молока став до ладу в Назахстані. Це nідприємство збудоване в Ціли ­ ноградській області, оснащене

створена вченими АкадеміІ наук ЛатвІйської РСР. майже на третину nідвищує добовІ

сучасним

nрирости ваги худоби, збільшує

вітчизняним

устат­

куванням і nерероблятиме

400

тонн тваринницької nродукЦІї за добу. Нерування технологіч­ ним nроцесом здійС!іЮЄ з цент­ рального

пульта

Щогодини ва л ьні

установки

бшІЗЬІіО тонни Причо~Іу воно ся

не

Така

в

видаватимуть

а

в

має

властивості,

розчиняється .

випарІО­

сухого молока . вироблятиметь-·

порошку,

сировина

живні

оnератор.

вакуумнІ

гранулах.

вищі

no·

швидше

Приготовлене

з

неї молоко навіть дегустатора· ві важко відрІзнити вІд незби­ раного.

нових

вихід

<.:цеглинок~

nродукції

і

вітамінів.

nтахівництва.

Суміш готується nромисловим сnособом з гранульованих висІ­ вок, оброблених рідким кон­ центратом лізину . Додаються також вітаміни всіх груп, якІ

добре зберігаються в концент­ раті. ТІсний союз з ученими

nостійне вдосконалення техно-'

логії виробництва дають . доб­ рі результати : комбікормова

nромисловІсть ЛатвІйської РСР уже

досягла

нованої на

nотужності ,

1977

заnла­

рік.

(ТАРС-РАТАУ)

3

стор.


Cyбom'lliй 1(,/tуб м

ИНУЛОГО року протягом травня-грудня редакція прово· дипа «Суботній конкурс», в якому взяло участь бага­

то наших читачів. З іх численних листів ми

що подібні конкурси

користуються

викnи·

кають інтерес, допомагають поглибити свої знання. І разом з тим створюють атмосферу творчого суперництва, адже кож­

.1ячись на марафонця, що швидко біг, трибуни сколихнулися апJІо­

ному так хочеться перемогти! Проте кросвордів та головоломок, пітературних задач і за­

дисментами. А.'Іе в цей час на стадіоні, .1едве тягнучи ноги, з'явився справжній nереможець.

гадок, пишуть наші читачі, замало. Зростає коло прихипьни·

ків, збільшуються і вимоги ...

Нині на суботній сторінці свято - розпочинає свою ро6о· ту клуб «Ерудит». Як і всяка організація, що поважає себе (а наша - саме така!), він повинен мати свій Статут і емб· лему. Щодо обов'язкових умов роботи, то вони можуть бути

А Фред Лоу? Рятуючись від гні·

сформульовані коротко: «Знати більше, вміти краще, набу­

Інший ~tарафонськиіі епіозд тра­ пився в 1908 році в Лондоні. Е•сю дистанцію дідярував іта.1ієць До­

ву прозрі.1их вболіва.1ьників, посnішив залишипІ стад·іон.

Емблему ж адміністрація клубу пропонує зробити вам. Го· nовне, щоб вона відповідала духу й стилю суботньої пізна· вально-розважальної сторінки. виконаний тушшю, якщо

Можете

надіспати нам

не маєте нахкnу

метрів до фінішу він, втрати.вши остан-ні сили, впав. Хтось допоміг ЙО}Іу підвестися, і... переможця позбавили золотої медаді. Навряд чи Дорандо був втіше­ ний тим, що на його батьківщині д.1я нього від.1И.'ІИ опеціадьиу зо· .1оту медаль - в пам'ять про ~tужність спортсмена і ведмежу послугу, зроб.'Іену йому невідомим вбо.1івадьником.

ескіз.

спробують

відтворити ваш задум.

І ще одне: оскільки наш клуб пише новонароджений, то він потребує вашої, шановні читачі, постійної турботи. Ми з радістю приймемо усі пропозиції, охоче надрукуємо цікаві факти з життя, надамо вам слово в обговоренні новин науки

і техніки, приймемо цікаві малюнки і фотознімки. ДверІ клубу відчинено навстіж.

УЧЕНИЯ

СПОРТСМЕН

-

Серед ексnонатів Музею

шукає

К. Е.

Атлантиду

Ціолковськоrо можна побачити дуже старі ковзани і велосиnед. Ьvни ІІагадують про ве.1ике за­ хоnлення ве.'!икоrо російського вченого фізку,,ьтурою. Ві.1ьні від наnруженої наукової праці годи­ ни ЦіG.ІJКовський nрисвячунав nі­

У оптимістів з'явилася на• дія, що ближчим часом буде одержано

шим і велосиnедним прогулянкам, вес.'Іуванню, катанню на

ковзанах.

Якось взи·мку він сам змайстру­ вав буєр. Під старість на.віть при­ дбав мотоцик.т1а, ·але потім знову пересів на свого вірного ве.'Іосипе­

.N!! 1.

в

.ТJись в Атлантиці, на захі.І від Гібралтару, існував в~ ЛИRИЙ ОСТрів. Люди, ЩО ЖИ•

добре знали захоnлення Павлова російською народною грою. В го­ родки Павлов грав до гдибокої

ли на ньому, називали себе атлантами, а свій острів -

СЕРГІ:ЯКО.

Атлантидою. землі

запропоновано три завдання у :кожному наступному випуску.

на перемогу буде враховано 1 час, затрачений на розв'язан.

Відnовіді ви можете надсилати в бу11ь-який час визначеного строку, але не пізніше 20 квіт:ня ц. р. Це значить, що в кон·

ня завдань. Переможця конкурсу буде відзначено призам нашого клу­ бу.

Склала Л. Комарова.

осудлив<•му

гативного.

3.

висміюванні

Метальна зброя

14.05 для дІтей. •Червона квіточка•. 21.30 К. т. БагатосерІйний художнІіІ 15.35 Школа nередового досвіду. Агро· телефільм сЮркові свІтанки•. номічний на

факультет.

технологія

вирощування

рових буряків•.

СУБОТА, 20 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦТ

12.00 «Новини музичного життя•. 12.60 Прем'єра документального теле· фільму •Я одна Із вас•. 13.20 К. т. Програма •Здоров'я•. 13.50 К. т. Мультфільм сТолик І То· 14.00 :~к;: ЧемІІіоиат СРСР а хокею: д (М ) д (р ииа1мо• осква - • ииамо• ,. 15 Кига · М фі д ,u. . т. ульт льм « еиь ч удо • виІІ». 16.30 Тележурнал «Сnівдружність•. 17.0° К. т. •У світі тварин•. 18 ·00 Новини. 19.00 К. т. Міжнародна товариська зу· стрІч з fутбоJ!а: зб(іkн.'! )сР;Р збірна ргентtии. ИІВ • перерві - міжнародні змагання з швидкісного бігу на ковзанах: збірна СРСР _ збірна ГоJІлаидії. ( Чоловіки). 21 .00 Інформаційна проrрама сЧас•. 21.30 К. т. Концерт естрадно·симфонІч·

сЛрогресивцук-

16.05 Для дітеіі. «Зеленні! вогник•. 17.05 •Наука _ виробництву>, (Дніn· ропетровськ). 17.35 Для дітей. «Сурмач•. 18.05 •Любителям балету•. 19.00 К. т. ІнформацІАна програма «Вісті•. 19.30 Вперше на екрані художній те·

лефільм •Кайгисиз Атабаєв•.

20.50 «На добраніч, діти!•. 21.00 Програма •Час•. (М.). 21.30 к. т. •Іитерклуб», 23.00 Вечірні новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 12.15 Політична економія. 14.45 Науковий комунізм. «Наукове керівництво соцІаJІістнчннм су· спільством•. (М.).

не­

з серія.

22.35 •Я люблю оnерету•. 23.20 ІнформацІЙ!fНЙ виnуск •День аа днем НЕіІ.ІЛЯ, 21 БЕРЕЗНJІ ПРОГРАМА ЦТ 10.00 •Служу Радянському СоюsуІ•.

ІІ.ОО к. т. «Друг чарівник•. Народний

артист РРФСР О. Роу. 12.00 К. т. «МузичниіІ кіоск•. 12.30 •СіJІьська годино. 13.30 К. т. ХудожиІіІ фільм •А sopl тут тихі ... •. І, 2 серІ\'. 16.30 К. т. «Міжнародна панорама•. 17.00 К. т. До підсумків ХІІ ЗимовоТ олімпіади в Інсбруку. 18.00 Новини. 18.15 К. т. Мультфільм сЧорна КУР· ка•.

18.35 К. т. •Новосілля•. Внстава·ОГJІЯд Державиого ЦентраJІьного театру

падках К·росворд

небачена біда

правильне

завдання 5 очок~

Hopaertr _

(Ч0.11оаІкн).

буде

11 еинІ _

новини.

величезноХ

І nротягом

нвІтуючу

ву. Лише

кілька

атлантів урятувалися на ко­

Більшість учених

про

авторитетних

вважають

Атлантиду

сказання

. поетинним

вимислом. Проте деякі сn_е­ ціаJІісти висловлюють припу­ щення, що в глибокій давни­

Ні дійсно могла tснувати ви• сонорозвинута острівна дер. жава, котра зникла з лиця

землі внаслідок якоїсь r1• гантської катастрофи. Поки що усі спроби знайти сліди легендарної Атлантиди в

Середземному морі,

тицІ

1

навіть

у

Атлан­

Південній

АмерицІ не мали успіху.

Хоча в розперядlf(еннf Жака Нусто і його колег в

nідводні човни і батискафи

оснащені найновішим

елек:

тронним обладцання·м, сам океанограф не впевнений а

y~nixy

п_ошуків.

Резуль.тати

ПІдводної ексnедиції можуть

бути

і nриголомшуючими, f

досить скромними,

заявляє

він. Разом з тим Жак Нусто вважає,

що Ці дослідженпя

допоможуть пролити

додат­

кове світло на історію

уже

вивчених древніх цивілізаu1й

Середземномор'я. Навіть ЯК• що Атлантиду не буде знай. дено 1 цього ра.зу, наука зроо

в

бить ще один крок по шJІяху Пізнання.

ви·конання

С. НУJ!АНЦЕВ. (ТАРС).

нараховано

21.30 Екран прнгодннцькоr!І ф!JІьму, ХудожнІіі фільм

По аакІн·

того

Будди•.

«ТаІ!МІІНЦR SO.IIOI!

ПРОГРАМА НА ОБJJАСТЬ К. т. •На арені цнрку:о, (М.).

ПРОГРАМА УТ

12.40 13.00 •Сnівав Л. Златова•. (МІнс•JІJ. 13.30 К. т. «Адреси молодих•. (М.)-, 14.25 К. т. Чемnіонат СРСР s .ба~Хе!4 бола. «динамо• (Москва) -

10.00 Ху_дожнІІ телефІJІьм •НевІдома•. 11.30 •ІнформацІ& і науково·технІчнніІ nрогрес• • 12.00 дJІR дІтеІ. JJ. JJІндгрен. •Пennl Довгаnанчоха•. Внстааа. 13.40 •Мuьовнича Украіна•. (ДнІnроnетровськ). 14.10 ;~~с?::то~~~:~~:.:.кр::;:•nере. дачу коМ"ІІоsвтор n. 1. МаІборо-

ЦСКА.

15.05

К. т. ру.

(М.).

Концерт естрадного оркес'І'<І

(ТалJІІн).

15.ЗІі К. т. «Очевидне - неіІмо•Ірне•. 16.35 Екран сту дента-заочинка. І куре. АнrлІйська мова. (nасивний стан)•. «ОзначальнІ

да.

15 •10 'fелеn.11акат «Цифри нашого ІРО· ставна». 15.15 К. т. сС..ава СО.ІІдатська». 16.15 «Ще.ІІ,рІtть тuантІв». (ХаркІв). 16.43 •СІJІІоськІ обрІУ•. 17.30 МуанчннА фІJІЬМ сСарвтовtіоКНЙ оnерний•. 18.00 •Гоаорят• делеrатн XXV а'Уs.ІІ.у КПРС•. (Херсон). 18.10 к. т. «У свІтІ рос•нн». .. 19.00 ІнформацІАна програ-ма •ВІстІ•. 19.30 ДокумеитuьнІ телефільми сСнм· фонІк чорного І бІлоrо», сЕксnе·

держа~

десятків

раблях.

абtрна Г0.11ландІУ. Пf!редача 8 Високо-

гірного катка Медео.

-

однієї доби морська бeЗOJ1H.fJ

собі елементи чайнворда.

За

об­

сили землетрус. поглинула

ви­

містить

на

і

ного разу на острів прийшла

nретендентів

По rорнзонтаJJі: 4. Стар­ для пелювання пер~>важно ший у команді. 7. Вид місь­ на морських тварин та риб. кого транспорту. 9. Одна з 5. Номплекс споруд для об· богинь у грецькій міфоло­ слуговування пасажирів на гії, ніби-то народжена з t·o· ст.анціях шляхів сполучення. пови Зевса, богиня мудрості, 6. Місто на півдні Індії. покровителька наук 1 реме. 7. Російський радянський сел. 12. Технічна назва дитячий поет. 8. Чоловіче кремнію карбіду. 13. Україн­ ім'я. 10. Лінія, що сполучає ська футбольна команда. 1.4. на карті місця з однаковим Талон, який стверджує спла­ атмосферним тиском. 11. Мі· ту певної суми грошей. 15 нерал з групи фосфатів. Початок шахової партії, в 16. ЛіТера грецького алфаві· якій білі жертвують пішака ту. 17. Твердий залишок або іншу легку фігуру, щоб Після перегонки масляних створити вигідну для себе фра1щ1й кам'яного вугілля. позицію. 18. Найбільша при­ 18. Оболонка або кістяк ме­ тока Волги. 19. Полково· ханізмів, апаратів, пристро. дець, керівник великих воєн­ їв. 20. Місцева назва ран­ них оnерацій. 21. Острів у ньостиглото сорту картоплі. східній частині Середземного 22. ЛіТІ:ІЯ nрибудова будин­ моря. 27. Музично-поетичний І<У· 23. Одиниця величини твір для голосу з музичним едектричного струму. 24. супроводом. 28. Захисник Одночасне звучання двох під час гри у м'яч. 29. Лій­ або кількох звуків на одній коподібне розширення вулка­ висоті. 25. Велика ескадра нічного гирла. 32. Особли­ Іспанського короля Філіп­ вість. 33. Злакова трав'яни­ nа 11, яка в 1588 році була ста теплолюбява рослина. розбита англійським флотом. 34. Ліва притока Дніnра, 26. Збірник географічних найбільша за довжиною. 35. карт. 30. Склувата вулканіч· Дитяча військово-спортивма на гірська nорода. 31. Пред­ гра. мет у формі кола. ня різьблених каменів або скульптури. 2. Спосіб ху. дожнього зображення дійсно­ сті, який полягає у різко

набіги

інших народів

кладали їх даниною. Та од•

наявності кількох

окремих

Війська атлан­

тів здійснювали

на один місяць. У ньому буде

В

ВИ•

вулкана.

сказання про Атлантиду. Во­ но розповідає, ніби-то ко•

да великому вченому. Адже вони

Примітка:

потужного

цього

Більше двох тисячоліть хвилює уяву людей поетиЧне

... ».

Зібран­

результаті

верження

тендувати на першість навіть у останні дні його. Проте при

1.

затонулого

.тида опустилася на дно моря

ерудованих на відміну від попереднього розраховане лише

По вертнкаJJі:

кратер

вулкана поблизу острова Ті· тому, як ра. Тисячі років вважають деякі вчені, АтлаІІ·

Такий пма.рунок піднесли одно· ro разу фізкультурнИки Ленінгра­

В.

ки в Егейському морі. Зокре· ма, Жак Нусто збирається дослідити

ДИВНИИ ПРИЗ

старості.

існування

лосив про намір вести nашу.

·

Серед спортивних призів ~ цей один із найдивніших. На малень­ кій Аощечці зображений городош­ ний майданчик з мініатюрними битами. Напис г.1асить: «Майстру городошного цеху І. П. Павло­ ву

докази

Атлан'І'иди, бо за їІ пошуки взявся знаменитий фран· цузький океанограф Жак Нусто. Нещодавно він ого·

ІW6СІІІОРД-КОНК1'РС Нове змагання допитливих і курс можна включитися і пре­

Ласкаво просимо, заходьте! Завдання

Жан Кусто

да.

рандо П'єрі Марар. А.1е за кілька

до малювання,

дайте словесний опис, за яким наші художники

він

ВЕДМЕЖА ПОСЛУГА

тим ділитися, вхід вільний дnя кожного».

НАУКА

КАЛЕАДОСКОП КУРЯОЗІВ

с:МАРАФОНЕЦЬ:. Марафонський біr на Олімnіа­ дах відзначений, наnевно, най­ цікавішими несподіванками. В 1904 році на іграх в америка·н· ському місті Сан-Луї якийсь Фред Лоу першим вбіr на стадіон. Див­

переконалися,

популярністю,

''

ЕРУДИТ ''

ва.

менниковІ

•Група часІіІ НІмецька но•

реченнв.

ЗаІ•

nрислІвннкІІ•.

17.40 ДокументальнІ телефІ.іІьмн сГJ)JІв• зонти

ветнніІ

18.15 19.45

сибІрського

JІану•,

•CJІt•

nартиаан•.

К. т. «ПідмовковнІ аустрІчі•• «Наука сьогодні•. (М.).

17.20 Програма передач. ляльок під керуванням народно20.1.~ К. т. ВечІрня казка. (M;J, 17.25 Екран студента-заочника. 2 курс. го артиста СРСР С. Образцова •. 20.30 3а накресленнямн XXV a'Ts.ay Марксистсько-ленінська фіJІосо- 20.00 К. т. •Клуб кІноподорожеІі». фі я. « С ycn 1льна свtдом КПРС. •Київська nанорама•. . 1сть та "'і " 21 .оо 1н ф о р мац 1аnиа nрограма с ч ас•. 21.30 БагатосерІіІнніІ ху дожнІй те~~е• структура. Роль ІдеологІУ в роз. 21.30 До 200-рІччя ВеJІикого театру ФІJІьм «ЮрковІ світанки•. 4 се­ витку суспільства•. Союзу РСР. Оперна кJІасика. рІя. (М.). 18.45 К. т. •Клуб кіиоподорожеіІ•. 22.45 К. т. Спортивна програма: 22.35 ХуІІожнІіІ "І'еJJефІльм сОставва 19.45 •Молодь nJІанети•. (М.). І. МеморіаJІ І. ПІддубного. Між· рнмент•. nOJІIOBAHHA». ~ого оркестgу Центрального. телJ~ 20 . 15 к. т. Вечірня казка. (М.). народнІ змагання з кJІасичноТ 20.05 •КоІІ!nознторн Украіни•. JJ • .Ди11• з:;і:ч"е~н\ _се;g::';:~.го радtо. 20.30 к. т. Документальний тмеф!JІьм боротьби. (Рига); 2. МіжнароднІ ко. ПРОГРАМА УТ сДжуJІьєтта•. (М.). змагання з швидкісного бігу на 20.45 •На добраніч, діти!•. р Є tЗ.ОО Художній фільм •Караван•. 21.00 •Мамина шкоJІа•. (М.). ковзанах: збірна СРСР - збІрна 21.00 Програма «Час•. (М.). едавтор • ФЕДЯИ• . ri'>P"'.I'~..,...,..,.~~,..__,. 4 ~~ ... ~~~~~~..- •сч:-~·4'4' •4#.".1'..,#~# ...~.tr."~otC!"'##.,."_".~_,..#.:"'#'~ol'l~.o"cl:oC""#OI'::O'~I#.,.:ЬI ·40'tl •НОВАЯ ЖИЗНЬ• _ орrан Броварскоrо rоркома .НАША АдРЕСА: ТЕJJЕФОНИ: ре,11актора - 111·3-82: ааступвика редактора - 111-4-47: І Газета авхоАнт. _ ·Коммунистической nарТин УкраинЬІ, rородскоrо и районноrо 255020. аІдnовІдальіІоrо секретара, aluLIIJ сІ.ІІІоСькоrо rocno.uapcтвa, коресnон• r n~~;::g_~ ~·~:~ Советов депутатов трудящихся Киевской области. к, БРОВАРИ, деитв мІсn;евоrо РІАІомоаленвв - 111·3-18: IIIJІJІL!IIa DDОІІRС.ІІОІІОСТІ. Фбсяr О;& форма,.; Газета вЬІходит на украинском язЬІке. ву.11, КнТвська. 154, масовоf робота, фотокоресnонАента - 111-4.87, . · ,.. • ...,.. сПоа•nи• .

l

j

.,...,...,...,....,;1"..,~....:'"~~

- .-

~"_~.::r--~- ..,.#?#"# І"#~~.о-..,.~1".&"_,.~. 4#VJ:JІЬ~• 4 ...".."..,.,.,:.4>..с-~...,...,.чС'"І....,:.-І.с="....";-:оІ",4ІІС!'"І..:- #~...,..........".,.. ##~..,.....,.;!~+ ........ _,

ІНДЕКС бt964. Броварська ,друкарня Киівськоrа облуправління а

справах видавництв. поліграфіІ

1 киижковоІ nprtвлl,. ау.а. Київська. 1~.

~ам.

1428-10.890,

#45 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you