Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕЄЯІ ;::::=~:::::::;::::::::::;::::::::::;::::=::,__е

Відкриття ХІ з'їзду УСРП

,,

.N9 45 (3949) СЕРЕДА

1.9

Будапешт. 17 березня у Палаці врофспілки буді­ вельників відкрився ХІ з 'їзд Угорської соніаліетич­ ної робітничої партії . У за.1і зібралвся де.1егатн з 'їзду --- вредставникн більш як ?50-тисячного з а­

БЕРЕ:ШЯ

1975 Ціна 2

р.

ІСОП.

гону ~'СРП. Це ноеланці робітничого к.1асу , тру­ дового се .1янства,

ГАЗЕТА

рИІnем Л . І. Брежнєвим .

ЗАСНОВАНА В

Із звітною доповіддю Uентрального КснІітеп Угорської соціалістичної робітничої партії на з 'їз;іі

1935 РОЦІ

Я. Кадар. (ТАРС) .

J~ііШШіі-ФШФЩа-=1

У к а 3 Президії Верховної Рал:и У країнської РСР

І Jm® ©lГ®~~ lГ~~ Ш!m1Ш!!!ООИ \ значно роки За остаННі овочів, зросла питома вага у госnодарствах вирощених нашого району, в постачаннІ

ський>> одержав у минулому

довели, Овочівники раїни. що вони умtють і можуть виконувати взяті зобов'язання. І немала їх заслуга в тому, як переможцю що району Всесоюзного соціалістичного за третій і двічі змагання

квадратиого році з кожного грунту 12 метра закр·итого У цьому кілограмів овочів. році він бореться за 14 кіло­ кіло­ грамів огірків і вісім грамів помідорів з квадРаТ­ достатню ного метра. Готує

четвертий рік дев'ятої п'яти-

вручено перехідний річки Червоний прапор ЦК КПРС, СРСР, Міністрів Ради

\ ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

і зо-

окрилює

бов'язує працювати ще кра-

\

плодів на десять-дванадцять днів. Подібні ж результати 1 при вирощуванні ранніх овочів у теплицях на солом'я-

достигання

прискорює

сті,

но-гнойових подушках.

при пеВіІІому напруженні Цілком посильне. Адже є відпо-

Проте, в окремих госпо­ дарствах недооцінюють ці

робота,

проводять підготовчі роботи.

значна

досвід,

підготовча

проведена

roc-

зміцніла вщюбннча база

Сім радгосnів,

nодарств.

в

т

радгоспі

У

ак,

повільно

заходи,

важливі

«

Боб

ри-

ЦЬКИЙ>> ще не вкрито

Плів-

землях Трубежа, спеціалізу-

кою ма же половину

наяв-

у відкритому грунті. Розmнпарниково-теплнчні р илися

тисяч квадратних метрів по-

заплавних

на

основному

ються на вирощуванні овочів

господарства, зокрема в рад-

госпах <<ВеJІІШоднмерський>> • <<Требу«Красилівський», хівський>>, «БобрицькийІ) та імені Щорса, де є газове

парнико-

опаления. Чимало

вИХ рам і тепличних грядок

на

електрооб}-

людей,

які

переведено

грів. А головне, зросла ман-

стерІіість

СКЛадниХ

одержують

ПОГОДНИХ

високі

за

УМОВ

врожаї

овочів, у тому числі раіІНьої спо

б

. езрозсадиим затрати на :35-40 процеи-

капусти

собом, який змевшує трудові

тів. Та все ж основний урожа'іІ: р ема . зок овочевих культур, раниіх, починається з парин-

ків і тепJІВЦЬ,

де

в знмово-

й

З плану

них каркасів.

закладено

живних подушок за

два

минулі

70

JІНШе

місяЦі

кою. За минулі

два

місяці

потрібно було здати в мага­ зинн

420

овочів,

250

а

ранніх надійшло JIRIDe

центнерів

·

квадратних

По 35 тисяч

мають рад-

метрів теплиць

госпи «Зав~ицький»

і «За-

ннуло два мІся­

плавний>>.

Ці, а половина з них не була відРемонтована і JІНШе одна Плівсьома частина вкрита кою. Не закінчено підготов-

до сезону

ку теІІJІИЦЬ

і в

що

ряді інших господарств,

овочева розсада для висаджеиия у відкритий грунт городкімн бригадами. у спішно

пла­ районом квартаJІЬНого ну продаЖу. ранніх овочів. запіз­ Створюється загроза

справляється

тою

кодектив

з цією

робо-

парниково-

теплнчноrо господарства рад<<ВеJІИКоднмерський». госпу От і за мвнулі два місяЦі веJІИКОдимерчани вже вироститорговельНу у ли і здали сітку понад сорок rоии ово-

розпочинають збирати чів, врожай ранніх огірків, а незабаром дозріють ри. Підготовлено

1

помідопід плів-

кою 75 тисяч квадратних де вирощуметрів площі, ються ранні овочі і розсада,

забезпечуповвістю цою ються городві бригади. Ство-

рюються страхові фонw роз-

призвело

нення

до ведоввкоиаввя

вирощування

вої розса,Ци.

овочє-

своІ встуПИJІа в Весна права. Мине вебаrато часу, і овочівии­ почнуться роботи ків у віАJ(ритому rрувті. Ко­

партійного

бюро

ЛАДУ ПіСJІЯ здач·і в ек-сплуатацію дру­ гої черги шахта «:Естонія» nочала

.

Прийшла

весна

племптахозаводу

потужність. нрацювати на повну на.міченого раніше це Сталося

цює збагачувальна

фабрика. (ТАРС).

ро­

Ти­

тиваЦії в другий слід в грунт вноситиметься аміачна вода.

Юлька днів тому на вибірко­ ве закриття вологи вийшло три гусеничні трактори <<Т-74». Іх водії Анатолій Васильович Гу­ Іванович Ди­ рин, Володимир кий та Минала Іванович Мінач­ кін вже заборонували 150 ген­ тарів зябу і тану ж площу ози­ мини . Трудяться вони добросо­ вісно,

з

перших

днів

ли

два

М.

19800

Уже в nерші дні відзначили­ ся

рИСТОВУЮТЬ

роботах

меха­

Трохимович Трохимович

Михайло Павло

но

процен­ яності . Знач­

перевинокують

норми

бітну на nідготовці ранню

картоплю,

виро­

nлощ під

редиску

Во­

лодимир Романович Цебеюю та Іван Іванович Нонах.

заважають

кожну

польових

115- 120

на

повний хід розгорнути польопі роботи. Але механізатори рад­ ВИКО­ <<ТребуХіВСЬНИЙ>> госпу

Ритмічно працюють і агрега­ ти Григорія Івановича Петрен­ ОЛексія Михайловича та ка

на

нізатори Везлюда,

завдання на тів при відмінній

Рання і примхлива нинішня примороз­ весна. Дошкуляють ки, які забирають вологу з по­ грунту,

гекта­

трав.

грунт

верхні

845

рах зябу, забороновано з підеі­ багаторІчних вом 121 гектар

Мельниченко, Микола Іванович яні винонують змІнні Бабич,

агроном.

Підrотовля€мо

перевико­

на

вологу

Закрито

тракто­

.ІШ1.1ЩЬКИf1,

головний

завданням.

вивезено гентари добрив місцевих тонн

543

при плані двадцять тисяч. Те­ пер продовжують їх розкидати.

культури .

ярі

під

оранку

В загінки зайшли ри <<Т-150 Н>>.

нують норми виробітку.

Так

меха.ніза т о р и,

ваші

у Всесоюзне со­ включившись .ціалістичне змагання nращІвни­ к:в сільсьиоrо господарства, ви­ зо­ .кооують свої соціалІстичні

бов'язаІОІя по вирощу·ванию ви­

.соного урожаю.

Н. КОЛЬЦОВА,

сприятливу

годину, щоб своєчасно вnорати-

дисп~чер

радгоспу.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

«Требухівський»

11,1

13,0

+0,1

+2,9

4

управління сільського господарства райвиконкому про надій молока господарствами району за 17 березня 1975 року

Племптахозавод «Рудня»

11,0 10,0 10,0 9,4 9,3 9,1 8,8 8,4 8,3 8,3 8,1 8,0 7,8 7,3

11,0 10,5 10,0 9,7 9,0 10,5 9,6 10,5 8,5 8,5 8,8 8,5 8,5 8,5 8,5

+0,5 +0,6 +0,9 +0,4 +0,1 +1,1

+0,.2 -0,3 -0,1 -0,4 +0,2 -1,3 -0,8 -1,0 +1,5 -0,6 -1,9 +0,4 -0,1 -0,6 - 1,0

93 89 89 91 95 90 90 93 90 88 92 90 83 75 93

6,7

8,5

+0,2

87

",,.., "' " о

"'

:z:

Назаи

На

Вчора механізатори розпоча­

моги.

господарств

м.ільйонів тонн палива на рік. Во­ nра­

поля

<<Рудня».

ним фронтом включилися в бо­ ротьбу за високий урожай за­ п'ятирічни, Івершаль.ного року Вах·ту. Пере­ стали на трудову

;::

..."'

о.

о.

:>:0

,.., 0:

-~

.

<І «І

~

~

о

о

о"

О "І

ес.

=~

"~"'

о:<

=~

.. "' о

"

імені

<f?.

>. :z:

tl ;

= ,..,,..,

." ~Ро

о

""' о

"':>! о

... :;;_ :;;...."' ,._ "::: "' ""' ..,.

tl!:;

... о

14,0 12,6

14,2 13,5

«Русанівський» «Л ітківський» імені Кірова <<Жердівський» «Пухівський » <<Бобрицький>> <<Красилівський» «Заворицький»

«r оrолівський » «Зоря»

«Заплавний»

імені Докучаєва

fІ'адrоспи «Плосківський» імені Щорса

Мічуріна

<<КалИтянський»

о

о

"'"' "' "" " . "' ""' "" 8.:Е " " о . . """' .....о . ~ "'"" "" "'» "',..

""

"І О

на має високий рі-вень механізації шахті

для

поставленим

із

ся

комплек­

трактористами

боти в дві зміни. Під час ку ль­

на

і

культивації

на

Зараз ці агрегати

могутній гурніт шу розбудив тракторів . Механізатори широ­

«:Естонія:. да·ватиме n··ить

При

ро•ну.

ЛАНІВ

З

туються

трактори

у відкрвтий грунт.

автаматизаціі .

1975

ріллі . Тут теж з айняті гусенич­ ні трактори. В ж е nідготовлено 40 гектарів грунту.

гусеничнІ

печити горо~і бриrади ви­ сохоякісною овочевою роз­

і

березня

17

Ємельяненна

В роботі-

тальний ПJІав. НеобхіАВО до­ щоб зусиль, всlх класти забез­ своєчасно і поВіКістю

строку.

м. Ниїв,

Фото В. Бендика.

,..~...........-_.".~._.-............-._....-..__.-.._.."...~..._........__.._.....~._...-~._.".-......"....._

ШАХТА-ГІГАНТ СТАЛА ДО

Я. КОЛОТУХА

об' єднання.

ВІСТІ

здачі ранніх овочів за мину­ лі мІсяЦі 1 виконати ввар­

сади.

І. ГРУШЕЦЬКИИ

Секретар Президії ВерховноІ Ради Української РСР

ІШІІІІІІІІІШІІШІІІІІІІ11111111111111111111НІ11ІІІІt1ШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІlІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ111111

жити прогаяне, в березвt тк­ віДувати заборгованість по

висаджува.вня іі

Голова Президії Верховноі Ради Української РСР

член

кого ~иття свого колективу,

15 червня

року.

1975

ніка» комуніста Віталія Дмитро­ вича ВЛАСЕНКА . Передовий ви­ гром.адсь-. активіст робничник -

лективи парвв:ково-теJШІІ1ІНИХ господарств ПОВІQDІі иадолу­

садою для

ських і селищних Рад депутатів трудящих на неділю,

140 процентів - такий показ­ ник виконання змінних норм ви­ робітку в одного з кращих тока­ «Сільгосптех­ рів райоб'єднання

ратних метрів DJioщl для вирощування овочів і розса­

весняний період вирощують-

ся не тільки ранні овочі, а і

Призначити вибори до Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки і до обласних, районних, міських, сідь­

56 тисяч, недовнrотовлеио 225 тисяч горщечків, не під­ готовлено 30 тисяч квад­

ди під поліетиленовою плів­

Верховної Р1Ци Українськоі

РСР постановлнє:

в основ-

культур,

19 75 року -

чотирнадцятого скликання· Президія

сівають дРіжджоване насіння

роЦі п'ятирічки продати дертонн городини, жаві 52713 у тому числі 6245 тони ранньоІ.

віДвий

восьмого скликання і 17 повноважень обласних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Украінської РСР

червня

досвід, нову агротехніку: ви-

огірки, вирощують ному капусту помідори, ранню горщечковою розсадою, що, врожайно­ крім збільшення

3обов'язання нелегке, але

У зв'язку з закінченням 13 червня 1975 року строку повнова­

Таких показників домага­ ються кодективи, які сміли­ во впроваджують передовий овочевих

до Верховної Ради оdласних, районних, і селищних Рад Украінської РСР

жень Верховної Ради Української РСР

кількість розсади.

ще. У відnовідь на Звер·нення Центрального tКомітету до радянКПРС до партії, овочівники ського народу, дали слово у завершальному

Про проведення виdорів Української РСР і до міських, сільських депутатів трудящих

парниково-тепКолектив личної бригади М.. М. Онаш­ ка з Димитровеького відділ­ <<Красилів­ радгосnу ка

ними населення стоJПЩІ. Ук-

товарнш

UK УСРП

сеr.; ретар

Перший

виступив

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ' ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ UDJIACTI МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТП::

Нагорода

інтелігенції.

народної

У роботі з 'їзду бере у•rасть де.1еrація КПРС на чолі з Генеральним секретарем UK КПРС това­

+0,6 +0,6

-0,4 -1,4

89 88

еВеликоди мерСЬКИЙ»

Ш,1

+0,3 +0,3 +0,5 +0,3 +0,7 +0,8


..

~ 4_,..,..,..,.~..,.,.~~~##.:"":~..,.~.#..?'."".,..~..,.._,.,.~~~

Керівництво змаганням 1.

З рону в рін колентив ре­

заводу і nлани

монтно-механічно,го виконує усnішно

зобов'язання. соціалістичні П'ятирічне за·вдання по рос­

І

за­

ту продуюивності nращі

вершено за чотири рони. На­ досяг­

сnрияло

це

самnеред,

здобутнів, трудових ненню яні увінчали nрацю ремонт­ ників у визна<Jальному році . За нідсумі!:(ами соціалістично­ квартаJІі в го змжання

IV

пону

минулого

нолентиву

за­

перехідний

присуджено

воду

тресту прапор Червоний «Укрсільбудмеханізація». Ця і закличні ви·сока нагорода слона Звернення ЦК КПРС підне­

трудове

винлинали

сення серед робітників . З но­ силами,

вони

роз[Іочали

завершаш,­

ний рік п'ятирічки. План пер­ виконано ших двох м':сяців достроново.

досяrнутих

ус­

піхів є стабільне і дійове со­ яке змагання. ціалі·стичне підприєм­ на здійснюється

стві під кері·вництвом партій­ ної організації. Змагання по­ цент·рі в стійно перебуває На бюро. уваги ПЗІртійного ви­ ділянки всі вирішальні кому­ робницт·ва направлено зразки

показують

кладом

при­

особистим

які

ністів,

натхненної праці, виступають

1астрільниками й організато­ рами

прог.ре­

всього нового, що

сивного,

на·роджується

в

колективі. І саме ті бригади. очолюють

які

дільниЦі,

чле­

.ни партії або працюють у їх складі, створюють обстанов­ суnерництва,

трудового

ку

ведуть за собою інших на по­ долання наУІ'ічених ,рубежів. хочеться

чергу

В першу

назвати членів КПРС брига­ І. А. дирів А. В. Зіневича, Пістунова,

В.

Р.

Герасимен­

Рубаніка . І. А. ка, токарів М. М. Г.ерасимова, слюсарі·в О. Д. Нщая, В. А. Рубаніка. Вони завжди йдуть в аван­ з:v~а­ с<щіалістичното гарді то­ гання, заnалюють своїх на у~дарну пращю.

варишів

помічниками Надійними партбюро завюду по орrані·.за­ ції дійового

стуnають із

Кожна

активною

соцG·Ма•гання ви­

груnи.

партійні шести

r;pyn

діяльністю

с·воєю

сприяє

залученню робіт­ широкому ників до зма·гання. Слід під­

цієї що ведення креслити, важливої сnрави не заміню­

ється дрібною опікою

чи е~l­

зодичним втручанням партІН-

них

система­

змаганням,

зані із

тично виносяться на обгово­ партшних

відкритих

рення

зборів, засідань па,ртбюро. Тільки протяго.м минулого партій­ року на засіданнях ного бюро підлриє:vrства було заслухано

заводсько­

голову

профспілки

ко:v~ітету

го

В. Д. Бриля, парТ1групоргів і метало­

цехів

начальників

ремонту ек ­ М. Куркова ,

кон·струкцій та О. скаваторів

О. І. Федюка. Б. Д. Мойсе­ єва. М. М. Бурду. З'ясувало­ ко:v~у­

частина

що oкpe:vra

ся,

організа­ н:стів вважає . що справа це ція з:v~агання до обраних членів партії, профспілни. складу активу

--

ентузіа,змо.м

ІНІМИ

ЗаіГюруною

творчо. Проблеми. яні пов' я­

в

а•ктивістів

роботу

органі•зації, профспілкової а здійснюється пов.сянденно і

ПАРТІйНЕ ЖИТТЯ

тоrо, що, раз працюють непо­ вже

то

передовиках,

в

ходять

гано,

право

УІають

назива­

ти себе організатора•ми

зма­

гання.

активі­

Звісно, партійним

серед

ши

танню тих

визначив­

ко.:v~уністів,

їх обов'язки

пев­

роботу

роз'яснювальну

ну

у

провести

довелося

сга:v~

по

з,разкового колентивах,

ро:з-гор-. змагання де

вони

· трудят ІУся. Безnеречно, лише мало. особистого прикладу Тут необхідна копітка і ціле­ в арсе­ спрямована робота, налі яної колшлекс орган:за­ ційних та ма-сово-політичних всі вони заходів. І головне, повинн і бути підпорядковані обов'язково­ меті єдиній ленінських му дотриманню

-

принципів з.ма,гання: широної гласності, порівняності, мож­ резуль­ ливості повторення

татів. нор­ Нині на заводі стало номуніст, де. працює мою:

там відстаючих нема. Бо но­ жен член партії став акти-в­ ним провідником тих трудо­ вих почи·нань, які народжу­

ють-ся в ході напруженої бо­ ротьби за усnішне втілення XXIV нанреслень в життя і Партбюро КПРС. з'ї,зду за­ сміливо партШні г,рупи проваджують

в

прантику

ви­

з:v~аJ"ання, пробувані форми підключаючи до цього проф­ КОМІСО:vІОЛЬСЬ'КУ Та спілкову широ­ організа'Ції. Зокрема, кого розмаху набрав ,рух за до ставлення комуні·стичне праці. На даний час 185 ро­ бітнинів носять nачеоне зва.н­ номуніетичної ня <<Ударник

t Uии:JНН(ІМ ьроварсьної районної Ради депутатів трудящих

моло­

;.t:!х виробничників. Створено КОМСО!'<ІОЛЬСЬНО-МОЛОДіЖ­

ДВі

'

Ні бригади, керівництво яни­ комуністам довіиено ми

Г.

Р. Герасименку та О.

В.

Прокопе};ку.

Багато

членів

наставника,ми ст;,ли молодих, передаючи їм свою

партії

виробничу майстерність, дос­ політичні та від, фор~tують моральні риси будівника Іtо­ муні·стичного суспіль•ства. до

готуються

:шамен­

Всі як

один

значальна

в

кликати

на

\

ново-спортивні ігри.

\

нов, радгоспів і птахофабрик

панно, стендами, транспаран-

тами та іншими засобами наочної агітації.

~

Впорядкувати братські могили та могили загиблих воїнів,

території біля пам' ятнинів і обелісків, меморіальних дошок, організувати покnадання квітів.

Редакціям газети «Нове життя» і

місьнрайонного радіо-

мовлення постійно подавати матеріали, присвячені ЗО-річчю Перемоги.

... ..,....,._

',.."....."..~- ~....."..

БаJгатьма пам'ятнина-ми .відо­ ма

Артема

вулиця

-

одна

з

найкрживіших магістралей сто­ лиці республіки. Відне~авна до

н:сть, сміливіше зап,ров.аджу­ вати досвід новаторів вироб­ під­ споріднених ництва із

па.м' яток

цих одна

приемств.

но

Враховуючи те, що соціа­

-

-

приєдналася

хрестя

неподалін

пере­

і

Глібо­

вулиць Артема

не відРі·аня­

ва, і вдень н:чи'У! ється

ор.гані·за.ціями

ще

«коралове дерево>>. Во­ дитячим кафе з

поряд

<<Крижинка>>,

-

справа л:•сти.ч,не з:v~агання кожного і в·сіх, комуністи за­ з контакті воду в т:сному

<<побратимів>>.

від своїх

Та тільни вдень. А ввечері ... Ввечері дерево неначе пере­

докладають всіх зусиль, щоб

план

творюється

кожна

І. ДОВГОПОЛ, секретар партійного бю­

ний, ті.'Іьки глянувши, розумів усе

зразу навіть без слів. Цей плакат-символ став з часом однією з найяскравіших прикмет війни, незабаром названої Ве.!Jи­

кою Вітчизняною. 3 перших же її бойовому строю. днів він був у плакатами, па­ Поряд з іншими тріотичними піснями і іншими за­

пропаганди він надихав собами на боротьбу і на подвиги. Суворе обличчя жінки, одна ру­ у заклИЧJ!ОМУ ка якої піднята жесті, а друга тримає текст війсь­ кової присяги, знайоме не тільки людя~t старших поколінь. В її об­

На самому початку вшни біля будинку

Центрального телеграфу

2

стор.

тиждень

плакат

уже

на

казковий

корал:

за.свічується

його гілка

яс•краво-червонпм

вогне:v~.

воно переливається, сяє.

і

все

Карти-

Особливо на фоні чудова! і чорно;го оксамиту неба.

J на

витв!·Р

<< Коралове дерево>>

вечірні години. Як же воно «го­ ()[Іови.ті дерева рить>>? Гілки маленьких лампо­ гфлян,дами ЧОІ{. Вони і пе,ретворюють його корал, а силада­ на казновий ються двох

гірлянди

більш

сяючих

тисяч

ною.

Енергії вони беруть не більше, ніж з.вичайна, світлова ренлама

над

входом

.гастроному

до

Намилуватися деревом>>,

ці,

що

<<коралоsим

«росте>>

приходять і

діти, і

на

(РАТАУ).

бив

гію.

ще створив Потім художник кі ~Іька плака1•ів великої вражаю­ «3а Вітчизну-ма­ чої сили. Це тір!», «В ім'я Батьківщини впе­ ред, богатирі!», а також інші плакати -заклики: «Клянусь перемог­ ти ворога!>>, «Всі на боротьбу з на

о

жанрах.

ліворуч

-

заслуже­

ний діяч мистецтв РРФСР і. Гру­ РСР художник І. М . зинської Тоїдзе. Праворуч - плакат І. М . Тоїдзе.

НОВЕ ЖИТТЯ

(Фотохроніка ТАРС).

о

Середа,

19

березня

1975

року

вули­

дорослі.

мить, примвожуючи силу та енер­

На фото:

чи

к:нотеатру.

до підлих гонь лютої ненависті порив, загарбників, породжуючи бажання діяти терміново, у ту ж

них

ян з

зфочок.

на сполох, запалюючи у серці во­

фашизмом!», «Всі сили тилу допо~tогу фронту!>> та інші.

\ ~~

з елемент1в худ.ожників, один сн!тлово,го оформлення міста у

чотирьох лауреат зараз І заслужений Державних премш, і Грузин­ разі втілюється найдорожче кож­ діяч мистецтв РРФСР ного: мати, що тебе народила, і ської РСР Іраклій Мосейович Тоїд­ все те, що ми називаємо Вітчиз­ зе продовжує працювати в обра­

Тривожні і вимогливі очі жін­ на вулиці Горького у Москві з'явився плакат. Потім його побачи- ки: настав суворий час випробу­ .!JИ на інших вулицях столиці і в вань. «Вітчизна-мати юшче!». цим плакатом До роботи над різних містах нашої країни, яка піднялась на битву з гітлерівськи- Іраклій Тоїдзе приступив у пер­ 22 червня, а ~ІИ полчищами. На всіх мовах на- ший день війни -

о

через

~

~...",....,_.."...~~~...._

Пла.kа.m, яkий воював nлакат родів Радянського Союзу за~;ликав стати зі зброєю в руках на захист Батьківщини. Але кож­

\

Коралове дерево

систему індивідуального зма­ гання, поліnшити його г ла.с­

заводу.

спортивні змагання, війсь-

Художньо оформити вулиці, території підприємств, уста-

!

Зокре:v~а, треба стабілі.зува,ти

ремоитио-механічно­

нонферен-

Організовувати і проводити походи та екснурсії молоді по

місцях бойової і трудової сnави,

~

рівня, якого вима­

книг, читацькі

виставки

ції, виїзди агітнультбригад у виробничі колективи.

\

органі·заrції

виконати успішно дев'ятої п'ятир:чки.

Провести фестиваль художньої самодіяльності, організову-

~

пн­ гає сьогодення . Ок,ремі тання потребують нонкрети­ зації, більш оперативною ви­ р:шення і глибокого аналі•зу .

го

У бібліотеках, шкільних ленінських кімнатах і музеях про-

водити масову і політичну роботу по роз'ясненню історичного

~

соціалі-стичного змагання на ще не заводі партійне бюро

ро

народу у Велиній Вітчиз-

няній війні».

~ 1~

ре:v~ожці. 3 чес·тю виконують ідеологічних бій­ обов'язки комуністи В. Я . ців партії Ф . І. Карнаух, Кучинський, Л. А. ПапіжуІК, Л. М. Желєз­ няк. О. М. Нурков.

10 цехі·в праці», 12 бригад, та відділів виборюють право

заняття депутатських шніn

\

лич успіхів, я.ких досягли пе­

громадськими

на тему: «Перемога радянського

~

нові здобутки, розкривати .ве­

домоглось

вувати зустрічі учасників Велиної Вітчизняної війни з ро-

бітниками, молоддю. Провести

ідеологіч­

ра, політінфо,рматора, проrпа­

в

Проводити читання nенцій і доповідей, присвячених ЗО-річ-

чю Перемоги, демонструвати тематичні кінофільми, організо-

вати тематичні вечори,

Са.ме тут живе слово аг:тато­

Безумовно,

інтернаціональне виховання молоді.

..

но-му забезпеченні змагання.

ганди·ста повинне

\

депутатів Рад,

трудову активність

Піднести політичну і

моnодІ

ви­

відводиться

роль

усіх трудящих. Винонкомам Рад поліпшувати патріотичне та

парУІІ

'

Необх:дно відзна·чити, що засобам аг:таційного, вихов­ впливу

~

ветеранІв

в1ини,

учасникІв

значення Перемоги над фашистською Німеччи~;~ою. Залуча­ колишніх партизанів і ти до цієї роботи ветеранів війни, учасників підпілля.

-

воду .

ного

та представників громадських організацій.

!

rx

місяців план п'яти слово до 9 тра·вня завершити підтримав весь колектив за­

1 працІ,

за участю

~

~

війни примножують сьогодні бойову славу т,рудовою.

-

танов та організац~й п.~овести уроч.исті зб~.Р~, ман~фестацї~

\

~

учаснинів

17

~

\

номуністи.

з_аклик

ЗО-річчя

Перемоги радянського нарСІдУ у Велиній Вітчизняній війні 1941-1945 років. Заходами передбачено:

На честь ЗО-річчя Перемоги у селищі і в усіх селах району, в колективах радгоспів, птахофабрик, підприємств, ус-

~

Як і завжди, перши:v~и підхо­

відзначенню

і

підготовці

по

заходи

затвердив

\

~

ЗО-річчя Перемо­ ної дати Вітчизнянііі Велиній ги у заводу робітни-ки війні, Перемоги. стають на Вахту цей

! ~

радянські

В період, кошІ людн

пили Свою участь вони зводнть до

;·"ред

:змагання

Перемоrи

~

праці.

приділяє увагу Велику розгор­ г.~ m:йна організація т,tr:ню

30-річчя

~

ко­

колективами

називатись

муністичної

На честь

о


мів від кожного з 55 бичків закріпленої групи. Євгенія Григорівна Гнатенко доби­ лася за цей час приросту по 892 грами

МНОЖАТЬ ТРУДОВІ ЗДОБУТКИ Тваринники

ТроGщинського

ВІДДІЛка

Жирність молока становить 3,8-3,9 про-

ли зимівлю худоби. Вони не допустили зниження продуктивності погодів'я і доби-

Добре йдуть справи на відділку і з виробництвом м'яса та продажем його державі. При квартальному плані 780 цент-

радгоспу імені Кірова організовано прове-

на голов у. Взага.ТJі відгодівельники здають не менше 350-400 кідограмів. Дорожать словом і наші свинарі. Плано-

цента.

лнея дальшого її підвищення. Високі зо-

бов'язання взяли на себе працівники молочнотоварної ферми у завершальному ро-

мо ще

січень і лютий вони надоїли по 617 кілограмів молока від корови при завданні 580, а квартальний план продажу його державі виконали. за 2,5 місяця .

Комаха. Вони доглядають по двісті ГОJІів свиней кожна і одержали по 57 5 грамів

200 центнерів. А всього в ниніш-

приросту.

ньому році наш відділок виробить і про,,асть 350 тонн яловичини і свинини. На відгодівлі у нас працюють досвідчені робітники, які мають багаторічний стаж.

Переможцем у змаганні на фермі за пер-

ку Галини Кирилівни у стименко, недавно

нагородженої орденом Трудового Червоного Прапора, 712 кілограмів молока від Надої зростають. Зараз щодня наші тва-

ринники одержують по 11 кілограмів від корови, а передові доярки - по 14-15.

нає серійне

3а січень і лютий середньодобовий приріст

го,

високої нагороди.

815 грамів на

голову при плані 600. Доглядач Васидь Сидорович Гнатенко одержав по 905 гра-

борються

за утримання

"ократи•шій

.. Щорічно

першості

Рада

.

сім'ю, який відміняє багато же ння закону лікві ду ють

няються

колгоспу

На

3а рішенням ІІІ Всесоюзного з'їзду колгоспників у районах, об­

понад

молоді

кожної

знімку:

Н.

Н.

М.

Д.

ПіКОЖ, які

р едови х

рІв·

Д.

на

ГУБСЬКОІ, Н.

Г.

районному

РУ·

рекомендацій, спрямованих на піднищення врожайності с і.%СЬКО­

саНі

зльоті

пе­

господарських

тваринників. Фото

В.

ор­

Перші збори представників рад

колгоспів усіх союзних республік відбулися в Москві. Вони були присвячені обговоренню

підсум­

ків роботи і завданням

рад кол­

госпів на сучасному етапі, вибо­ рам Сою зн ої ради колгоспів . У сі промовці, які виступали на зб орах, підкреслювали,

ричні

(1965

що істо­ рішення б ерезне в о г о р .) Пленуму ЦК КПРС,

ІНІЦІАТИВА

Марко, Микола і Пет­ ро н а заклик рідної nартії nішли боронити соціалі1стичну Вітчизну від фашистської нава­

Найкращим nодарув­ nом ЗО-річчю Великої Перемоги буде наша ударна

-

nраця

так

вирішили робітники верстатабудівного за­ воду.

І

слово

не

роз·

дукції

140

на

тисяч

відкладні заходи по дальшому розвитку сільського го сподарства СРСР » закдали міцну основу всіх нинішніх успіхів на селі. Відбt.1и ся ви бор и

Союзно ї ра­

ди колгоспів та її президії. ловою Союзної

ради

Го­

колгоспів

обрано члена Політбюро ЦК КПРС, міністра сільського

господарства

СРСР Д. С . Полянського . Учасники зборів з великим під­ несенням надіслали листа Цент­ ральному Комітетові КПРС,

Пр е­

зидії Верховної Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР.

(ТАРС) . ЗАПИТУЙТЕ­

Дисциплінарне стя:m:ення на­ на

працівника

за

порушення ним трудової дисци­

плІни , тобто за невИ'К онаrння (повне чи ча,сткове) трудо вих обо в' язків. При оголошенні дисциплінар­ ного

СТЯІ'Нення

враховуєть.ся

тяжк і,сть провини, обсrавини, за яки х її зд ійсн ено, nопередня

робота і поведінка порушника . Тому необхідно негайно дати адміністраЦії

усі

необхідні

по­

яснення. АдміністраЦія з свого боку повинна до винесення рі­ шення

вимагати

таких

пояс­

нень чи в письмовій, . чи в ус­ ній формі .

о

виконувати

му виробітку не

менш

По-ударно­

трудяться

Майже

вся

вулицю,

ляється

що

на

сервному

Середа,

Із змішу с татті фа

28

ня,

уnаковування

від:nравляється

ти в

лили вахту Перемоги колишні фронтовики. У минуло.му році на груд ях бригадира во· діїв П. Д. Мірошника

це й

завоював

місце .

Нодишні

Проволоцьrк ий,

шко вносять

родючості на

М.

й.

г ек•та р і в

пшениці ,

трудо-

(Із газети

нити те

Тому

відмова

пояс­

чн інше nорушення не

служити

перешкодою

для

дисциІПл інарНО'ГО ·nокарання. З вини працІвника випущено

Брак вва жається суттєви.м ви· рабинчим недо ліком . П овний брак оплаті не п і для· гає, частко в и й у зниж еному

як сказано

в за·коні,

зді'Йсню­

ється за кількі·стю і якістю . Для посилення м ате ріальної за цік а вл еності трудів ників у ви­ конанні

робничих завдань , nідвищенні ефективності і рентабельності виробництва, зростанні nродук· тивност і пра ці , полі:nшенні

позбавлено премdальиоі допла­ ти. Чи праВИJІьно це? Робітники та службовці nо­

та пер евиконанні

ви·

винні дотримуватися технологіч­ ної дисциnліни і не допускати

якості продукції та ресурсів уводять·ся nреміальні системи

брану в .роботІ.

Премії, передбачені такими си·

березня

Цей обов'язок

1975

року

о

економії почасово­ оплати .

НОВЕ ЖИТТЯ

Великі міжнародні

т ака

оnлата

розмірі залежно

моно­

гати військовій хунті в ЧіЛі . відпускаючи мільйони до.іІа·

рів на підтримку реакційпо­ го

режиму.

(З газ ет) .

по вн іс тю.

від

д альшої

n ри д атн ості виробу. Заст<кув а,н­ ня

цього правил а

не

ви ключ ає

можли вості оголош ення пдін а рного стягнення .

дисци­

Оrже , за повний брак з вини пnаці в ника

ад міністраці я

має

Право ОГОЛОСИТИ ЙОМУ С ТЯІГНеН· ня, позбавити п ре мії й н е о·пла·

· Допомога rостропотерпілим. Мал. В . Степаненка .

чувати браку.

М.

,

допома­

ч аст и ­

м ає т ься

браковану продукцію. За робо­ стяrнеІDІя та

складо вою

нарн е стягн ення.

ту йому не оплачено і Іf8І(JІаде­ дисциплінарне

є

пус кається лише одн е дисципл і· Щодо оплати .праці, то вона,

.

тисячі бор -

покарання

nорядку. За невиконання його пр ацівник може бути nритягну­ тий до відпо в ідальності . При поруш ення до·

4

поЛії продовжують

СЬКИМ ШЛЯХОМ >> ).

Тиnових правил внутріш­

цьому · за колmе

Н розпродав не

, ·

<< Ленін·

с т е мами ,

за,пит лононен ь від а н е їх фактичн а

-

м оже вир ішити 'юї х проб,1ем ». (ТАРС) .

що

ною зароб;тної пл а ти. Тому за nорушення виробничих і техно· логіч.них інструкцій чи як ісь інш і н е доліки прац ів ник ам зни ­ жуєт ьс я ро зм і р пре ~:й або зн і ­

ви­

· · ·

що 'Іожна. ~' ~Іене

rекта·

ми внутрішнього трудового роз­

розnорядк у

lliriO\'Пi

д·•ШІ '·t~e • - сказав

вітаміни гу, а допо ч ога ло безробіттю не

29

встановлено Тиnовими пра вила·

тр у дового

~

' ·

А. В .

Нодексу

працю

'

крок. « Л розумію незви-

щ•не це питання життя

п і де н а зелений корм худобі, та 180 гекта· р ів багаторічних тра в .

фрон­

на

. І\райній

зміну

Всього п о колгос,п у вже n ідживлено 490 rе·ктар ів озими ни, 60

перш е

<<30-річчю 30 удар·

тей, який не щtв роботи протягюt

рах кожний при зав· :~анні 20,5 г екта ра .

року

ву В ахту П е ремаш -

становищі .

га~ш. 52 -річний батько трьох ді-

Товстик та П . Т. Нури-

кол е к ­

товики стали

ведуть

За

трантористи .

п е ред

визначально.го

n' Ятирі·ч~и

1мен1

Вони

nарагра­

наявніст ь .

19

во н а

в різ·ні

ними завданнями. За nідсу мками з м а.га ння

сунь - ІПевченкuвської автоколони N2 2. Очо­

буває в безвихідному

Намагаючис ь розрахуватисJІ з бор­

своїми

радгоспу

:~обривами .

з честю справляються з по·ставл еними

тель 'Ііста Ері (штат Пенсільва­ нія) Дональд Шлоупі , який пере­

піджи~лення посівів І чайність !\ІОГО намірУ ОЗИ~ОІ ПШеНИЦl М ІН · ' .'

зу, деякі за рубіжн і країни . Роб ітники цеху

під таким деві зом широко· го розмаху н абрало со· ціалістичне змагання серед nрацівни.ків Нар­

для тран с плантації . 5 тис яч додарів ». Таке оголошення опубдікував у місцевій газеті жи­

механі.за~ останніх чотирьох років пішов на

та

npo

д а льност і є порушника ,

но

Юро ва.

кінці Ра~янського Сою­

Тридцятиріччю гідну зустріч !

nлива.є, що о·бов'язковою умо­ вою дисцwпліна рної відпові­

мож е

тори

над·

ходить у ф абрик атний цех. Після етикетуван·

НА ВАХТІ ВЕТЕРАНИ

тишу

тракторами

ПЛОДОRОН·

завод і,

НЬЮ-йОРК . « Продається люд­

ТРАКТОРИ

149

законів н ього

льову

готова виготов­

БЕЗРОБІТТЯ

с ьке око

Одни:w із перших у район і ро :збудили nо-

ТИЖНІВ nрод у·кція,

ЖЕРТВА

РОЗБУДИЛИ ТИШУ

УДАРНИХ

30

під­

колектив

10- 15

ветерани

Г. С . ІП аnовалов, В. Г . Ш евченко , І . М. Боро · на та багато інших.

де колись жили Марко, Ми.кола та Петро , ву· лицею << Трьох братів Леонів>> .

нор­

як на 130 nроцентів. ІМЕНІ ТРЬОХ БРАТІВ Три брати Леони

судилося

шення на:звати

9

ма вши своїх старших товаришів, комс <WІоль­ щ заводу вирішил и що­ денно

Та не

давно на сесії сіль· ської Ради nрийнято р і­

lЮ­

<< Виконаrrи план до висту;nили фронтовики,

робітники механо..сила­ дальн ого цеху О . М. Федор е нко, М. Г. Но­ тенко, І . П. Нукла. Во­ ни nостійно виконують змінні завдання на 140 - 150 nроцентів. Н а ветеранів рівня· ється молодь. П ідтри­

адміністрацІя

накласти на працівника дисцв­ nл1Нарне стягнення, не доче­ кавшись від нього nояснення? кладається

-

що­

дня nеревикон ує норми

вора·

Іх

весь

забезпечення більш повної зайня­ тості сільського населення.

цеху . Поnереду у зма· ганн і йдуть Г. І, Ан· друш:ко, В: А. Фед і р­ ко, М . А. Ма:карен:ко та і нш і , які nеревико· н ують змінні норми н а процентів .

ві н удостоєний за удар­ ну nрацю. І СЬОГОДНі

лися патріоти

з

орден

Пошани>>. якого

Дисциплінарне та матеріальне

ВІДЛОВІДАЄМО

Чи має nраво

З nатріОТИ'ЧНОЮ

ціаТИВОЮ: піврі.чний тр ав ня! >> колишні

«Зна~

в иробітку.

Трудівники Дерен· ків.ця не забули своїх героїв-односельчан . Не·

доповідь на цьому Пленумі то­ карбованців більще, вариша Л . І. Брежнєва « Про не­ ніж за плано·м.

тримав

засяяв

Петро Дмитрович

їм дожити до світлого дня Перемоги .

чатиу рп:ку nідnриєм­ ство реалізувало nро­

них тижнів » .

родам и

ли. Захищали Мос.кву і Ленінград, визволяли Укра їну . Хоробро би· гом.

ходиться з ділом. З по·

поряд з бойовими наго­

З . ура,ху-

РІО В кожного район у, а також на

У КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВЦІВ-НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГ АННІО РОБІТНИКІВ

культур

ванням агрокліматичних, техно­ логічних і соціально-еконо:~tічних

Бендика .

представників господарств, радян­ ських, с і.ТJЬськогосподар ських ганів, наукових закладів.

сільського

ни 32 « центрів ос віти » в галузі сільського господарства. Ці цент­ ри займатимуться виробленням

складі

представляли

тисяч

85

В.

ЄВТУШЕНКО,

у

Мініс•rерство

господарства Індії приступає до створення в різних районах краї­

4563

група доярок радгос­

• Вел икодимерський»

колектив

ДЕЛІ.

коро­

доярки.

пу

БАНКИ,

ластях, краях і республіках ство­ рені і діють 2417 рад колгоспів.

До них обрано

від

ви своєї групи більш як по кілограми молока. На неї

колиш­

« ЦЕНТР.И ОСВІТИ»

на

надоїла

пде­

нє безnрав'я жінок у с і:~~'ї .

в радгоспі «Велнкоднмер­ Торік, наприклад, В. Д.

Губська

посланцІв

набрав

ч і нних і релігійних обрядів. По;1О­

підвищуються накожну фуражну

молока

Респубдіці

чинності новий закоJ-І про шдюб і

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~е~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

корову ський».

розпочи­ виробщщтво.

НОВИй ЗАИОН

О. КАЧУРА, зоотехнік відділка .

доІ

ряду нових

МОГАДІІІІО. В Сомалійській Де­

гомий вкдад У трудовий здобуток всього колективу господар ства, примножують но-

живої ваги тварин становив

« Тат­

вузлів і дета.1ей завод

нершальному році п'ятирічки, вносять ва-

би запроваджено силосно-сінажно-концентратний метод, що дає добрі результати.

кожної корови її групи.

ня в їх кон rтрукцію

лочної промисловості СРСР і ЦК профспілки галузі з врученням першої грошової премії . Троєщинські тваринники, успішно виконуючи свої зобов'язання в за-

відгодівлі молодняка ведикої рогатої худо-

назву

Півночі, торік успішно пройшли J:SІ!Пробування в районі Магадана і на нафторозр обках у Тюменській пбласті . Цього року пісдя внесен­

Червоним прапором Міністерства м'ясо-мо-

кого приросту живої ваги худоби, доглядають поголів'я за всіма зоотехнічними ви)Іогами. Важливу роль відіграє також міцна кормова база, повноцінний раціон . Так, на

.1іrта .1и

при;шачених дпя р оботи в умовах

3а підсумками роботи в четвертому кварталі минулого року наш радгосп вийшов переможцем У Всесоюзному соціалісти чному змаганНІ 1 нагороджений перехідним

Вони з місяця в місяць добиваються висо-

.ші два місяці вийшла доярка, депутат районної Ради депутатів трудящих Світлана Іванівна Сидоренко, яка одержада по 713 t~ілограмів від кожної корови. На рахун-

автомобілів нового

300

ра-148 Сд Арктіі\ » , виготовить і відправить цього ро і\У в СРСР широко відомий в усьом у сві1• і завщ « Татра » в чf' хословацькому 'tіпі 1\онришівніце . Дослідні зраз­ І\И ЦИХ i!BTO\IOUiJiiB, с пеціаЛЬН О

годівді свиней за два місяці перевиконано. Найвищого показника досягли Галина Семенівна Т~рещенко та Галина Минівна

ЯК ВИКОНУЄТЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

~Іів. Даного слова з честю додержують. 3а

ПРАГА. тилу, що

ве завдання по приросту живої ваги на від-

нерів ми вже здали на приймальні пункти 680 центнерів. До кінця березня відправи-

ці п'ятирічки: виробити 4800 центнерів молока, продати його державі 4500 центнерів, надоіти від корови 4 'l'Исячі кіло гра-

ДЛЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

молодняк вагою

БРОУН, адвокат.

(Фотохроніка

о

3

стор.

РАТАУ ).

о


+++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +

Квіти поету •

До 80-річчя з дня народження

М. Т.

РИЛЬСЬКОГО

-+--

Тут, на самісінькому узліс­ сі, стоїть nам'ятний усім бу­ диночок з мансардою. Буди­ нок-музей М. Т. Рильського. Пряма асфальтована доріж­ ка. Стрункі ялинки обабіч вхо­ ду. Широкі засклені двері. Той, хто їх nрочиняє, неодмін­ но зачеnить маленький дзвіно­ чок . Прокотиться кімнатною тишею срібноголосин сnів гість на nорозі . Від того часу, як тут nрацює музей, дзвіно­

чок nродзвонив більш

як двіс­

ті тисяч разів. За життя Максима

Тадейо­

вича

сюди

часто

таn

гості: nоети, nисьменники, ком­

розум і­

привертає

В

Звідки та nритягальна сила? Що змушує тут частіше заби­ тися людське серце?

неті Рнльського поІІад п'яп, тисяч томів. Книжки багатьма мовами, словники, довідники . Це світ їюго Jахоплень, їю­ rо дослідницька лабораторія. Людина високої культури, ве ­ ликого інтелекту і щедрого та­ ланту, він був nоетом, пере ­

З nорогу ЦЬОГО ДОМУ ЗІИШЛО в світ нестаріюче слово nоета,

літератури,

Приходять

nосивілі

і

зов­

града, з Грузії і Білорусії, з і

Франції

-

з

усього

світу.

тоnолиних

верховіттях.

З горішньої вулиці дзвенить по кам'яних сходах запізнілий струмок. Вісімдесят сім кру­ тих східців угору ...

сnовнене глибокої

чарівної мудрості.

йтимуть

музики і Воно бу-

вальники го

люб1

нього

nоета.

кажуть:

розnовідав

-

лістичної культури. Служінню народові віддав Рильський увесь свій талант, всі сили. Він був nоет-громадянин, поет­ інтернаціоналіст, він був комуніст .

шану­

великого українсько­

радянського

<<Про

сюди

знавцем

мови, мистецтва, академіком, громадським дія­ чем. З його ім'ям тісно nов'я­ зане становлення, розвиток і піднесення української · радян­ ської літератури, нової, соціа­

і на nодвиг в ім'я дружби, в ім 'я щастя народного. Тим-то і

nрекрасним

жнтт<.­

якось Ос-

літературна

nра~я

громадська

ворама на місто, з іншого на Голосіївський ліс. У ціїІ кімнаті збереглося все, як було за життя nоета. його стіл, ав­

дzяль-

ність, писав у 1943 році в заяві про встуn до ВКП(б) Максим Тадейович,- тісно nо­ в'язана з nартією Леніна і її великою сnравою . В дні Віт­ чизняної

війни

з

торучка, календар з помітка­ ми, куnка nаперу. На стіні ·-

уквітчаний осіннім листям nортрет Пушкіна, твори якого з великою любов'ю перекла­ дав. За цим столом, у цій кім­ наті наnисані вірші, що уві­ йшли до збірок «Троянди й виноград», «Голосіївська осінь>>, «Зимові заnиси» . Тvт

фашистськи­

ми nолчищами я особливо го­ стро відчув цей зв'язок. Прошу прийняти мене в ря­ ди Всесоюзної Комуністичної nартії (більшовиків)». ~' ті грізні вагненні дні nал­

писав nоет свої знамениті « В.е­

ке слово nоета-комуніста допо­ магало бійцям на фронтах, піднімзло на боротьбу народ­

них месників у тилу невтомно труднлося ЇІ будові зруїшо ваних

чірні

ро:~•Інщав

від

руїн

ворога, на від­ нашІІХ

носять сної твора і молоді ноетн, і відомі ті, кому ска­ зав

улюблений

перше

напутнє

сталЇІ доброю тр адицією, сер: дечною даниною шани і пова­ ги до одного з найбільших поетів нашої доби.

1 жив, н його мальовничі сп і · вучі околиці. Голосіїв ... Ця на ­ зва не ра з зустрі чається в тво­ рах поета. Ще в молоді роки любив він бродити цими ліса­ ми і луками, часто nолював тут, проводи в дозвілля з рід­ ними. Тож не випадково післн війни вирішив Максим Таде­ йович оселитися саме тут .

У день 80-річчя М. Т. Риль­ ського знову прийдуть до ньо­

го друзі. Старі й нові. По кру­ тих кам ' яних сходах nідніму­ ться

на

ліссі.

тиху

вуличку

Пройдуть

на

уз­

садом,

де

поет nлекав свої троянди й виноград, яблун і, вишні . ПрІІ ­ мою асфальтованою доріжкою

У Голосієві він знайшов зати­

шок для nоетичної роботи, ча­ рівну природу, без якої не людеького

колись

слово Максим Тадейович . Лі­ тературні читання, які дістали назву « Голосіївська оСІНЬ>>

1\нїв. Ві11 був (Jс:~ме жно закоханиї1 у Іtс мі сто, в нко му народився

уявляв

рОЗМОВИ>> .

І тепер, щоосені, nриходяп, сюди, в бу дин о чuк Рильського, його nобратими по перу. При­

мі ст і сіл. 1 як часто, відклав­ ІШІ 11еро, і сам Максим Таде ­ їювич бrав лопату в руки ,

бібліотеці, в робочому кабі­

кладачем,

дить у серцях і думах ІІаших добро і красу, кличе на труд

ідуть

«Моя скромна

КІІІІЖКІІ.

ді.

Польщі

жевих

-

увагу,

тн, скільки їх у нього насnрав­

сім юні . Ідуть з Уфи і Ленін­

н

хороша

ні дні Максима Тадейовича, на дерев'яному ліжкові ле­ жить Jолотавий букетик без­ смертників. Кажуть, його nо­ клав один з відвідувачів ... 1 ще одне, що неодмінно

nозитори, вчені, рибалки... У нього було баtато друзів. Та

АД ТИХИМИ озерами н;, крутих nагорбах шумить березневий Голосіївський ліс . Видзвонюють сухим дзвоном акації, свистять синиці в ро ­

Це

кій кімнаті, де nройшли остан­

приходили

тільки теnер nочинаєш

Вишня.

якість, але як характеристика дуже неповна, бо ж скількн знаємо життєлюбних егоїстів: тільки для себе! Він люди­ нолюб! Це точніше ... » Так, людинолюб. Це він до­ вів усією своєю більш як nів­ столітньою творчістю, усім життям своїм. І люди nлатять йому взаємністю. Прикметний, хвилюючий факт: тут , у музеї в невелич­

до

широких

засклених

двер ей

-і тихо озветься у вітальні сrібномовний дзвіночок. Ю. ЗАЯЦЕВ, кор. РАТАУ.

життя.

З одного вікна його робочо­ го кабінету відкривається па-

++++++ ++ ++++++ +++ ++++++ ++ ++++++ ++ +++++ +++

ЩО ЗНАЧИТЬ ЛЮБИТИ ПРИРОДУ .ИА ТЕМИ В.ИХОВА..В.ИЛ~~~~!!їіі Часто радиться з батьками, як виховува1'и в учні.в любов до природи, класний керівник 9-б класу міської середньої шкми .N'2 З Зінаїда Пилипівна Зброжек. Батьки, наUІрнклад, JІ.ОООмогпи

в

організації екс-

ху,рсії до Киїоського університету та на Центральну станцію

юних натуралістів,

де

учням

н а згадку подарували сувеніри насі.н.ня квітів, саджанці дерев 1'3 кущів, Я'Кі вони з лю-

-

бов''? ,!\исадили на шкільному под'ВІ·р І.

У школі довто лунали захоллюючі від,гуки про вечір «Хліб :v1оєї Батьківщини», Я•КИЙ організувала Зінаїда Пилиnівна для учнів 5- 10 класів . Не секрет, що він не мав би такого успіху, коли б У nідготовці не брали . участі батьки учнів.

добре nроводять роботу в цьому наnрямку також класні керівники Н. А . Петрова, Г . І. Пустовіт, Є . П. Ляшенко, 3. й. Не11мержицька, М. Jl. Шевчук . Не залишаються осторонь і шефи - робі1'НИки центральних механічних майсrерень. Саме J

їх ініціаТНІJІИ nрО'ІІодяться ков-

курси на краще озеленення балконів та .nрилеглих до будилкіа територій. У цьому змаг аниі nершість виборола завуЧ

нашої школи Алла Макарівна

СJюn іна. Разом з

перетворила балкон

сином вона

свого п о-

мешкання в ка з ковий теремок із хитросnлеті н ь винограду , 1\руче.иих паначів , плющі'В та інших квітів .

Хочеться навести nриклади ще двох сімей, в яких вихованню в дітей люб о ві до приJ'ІОди приділяється б<Jгато ува гн .

Мати

вось микл асн иці Вікто-

р ії ТІfмошенко Р а їс а Григорів на працює гідротеологом. Вона дуже любить свою професію, зако хана в мінерали. Розnізнає їх, визначає цінність по найменших , прихо.ваних для стороннього ока ознаках. Навіть

а nо.ма не розлучається з мі не-

"""

ралами . Вони, в акуратн·о ви-

готовлених з органічного скла

коробочка х або

шкатулках, а

більші за розмір о:11 на .підставках з декоративної пл астмаси, п·рик.рашають кімнату. Тут і марказит, і пірит, і кварц, і лабрадорит, граніти і яшми різних видів. Є й напівдОJЮГОцінні :

хрі.зоораз,

агат,

топаз,

аметист, сердолік, оnал. Всьо-

го з півсотні .

Про кожен з мінер алів Раї-

са Григорівна розnовідає доньці . Робить це неви·мушено , до-

х ідливо, ніби ненароком . ·

Любить

квіти .

І

Раїса

не

Григор і вна

тільки

любить

-

нонщеплює це .почуrтя дочці . Дня.ми nроснджує Віта біля своїх улюбленuів - кактусів, яких у неї ціл а колекція, аж 48 назв. Ніякі зміни в кактусах не приховаються від ока школярки. у СJІеціальному щоденнику дівчина регуля·рно за-

nисує з!ІІіни у їх рості, цвітінні, реакції на освітлення , те~nературу, nолив тощо. - А все nочалося з п,ростого, говорить Раїса Григорівна . - Коли Віта ще була в третьому кл асі, я nопросила У подруги д·ва кактуси. Назви їх не nам'ятаю. Р азом з до'Ч.Кою

висадили рослини У невеличкі

горщеч.ки. Дівчина уважно nридивлялася, nочала підбир аТІІ .1 ітературу, познайом илася і з сусідкою - нинішньою де-

в'ятнкласни.цею

Ла,рисою Уж-

ній . Від неї і заrюзи'Чувала до-

жди

охоче

ла

перед

красу душі,

Василівна

сина ·ми

відкри­

нооов1'орну

-

Не

тільки рослинами за­ сини,

вона.

-

Коля

розві·в

Кілька

-

говори1'ь

років

цілу

ферму голу-

бів. Сам змаі'tстрував голуб ' ятннк . Згодом .вирішили ро.звести декоративних рибок. Відвели для цього окремий куточок, купили столи і два акваріуми, а далі хлопці р·обили осе свої.ми руками .

Через

деякий

розширюв ати

щу».

час довелося

«житлову

Хлоnці

пло-

зм онтували тер-

морегулято.ри, ае р атор ... Одного з имо.воrо вечор а сидимо біля а кваріУ'Ма і ведемо

неви!ІІуШену розмову. і

Олег

хочvть

Микола

показати с.вою

обізнаність 'у веденні акварі у много господарства . Звичайно, більше знань у Миколи, адже Олег тільки в четвертому клас і. - А чим ви годуєте своїх рибок. - цікавлюся. Живими дафнія:~-~и . - А де б€рете ?

На .сусід~ньому болоті. Кожного дня ходи.!ІІо туди . Тут ІІаведено лише кіл ька при·кладів виховання .в сім 'ї любові до природи. можн а

-

rx

перелічити ба гато. Так, учні сьомого класу Мандричен.ко та Барболіна ·разом з ба тьками розводять нутрііі, інші захоп-

люються

кролівництвом тощо.

І усіх, хто та к бережно й любовно пізнає «таємниц і» світу (а для юних \J,e опр авді таємниці) , не лише виЯ'вляють

активність на урок а х з nриро-

дознавства,

ботаніки, зоології .

Тепер Ві1' а Тимошенко досв ідчений кактусовод. На третш .районній виставці у Броварах, яку щороку ngoв o-

книг а, чІп а ючи як у вони nогл иблюють з нанн я, розширюють світогляд. Адже любов до природи, яку так бережно

добр и х

ска зати і про

слів

можн а

учня 9-а класу

Миколу Хоменк а . Трудолюбивий , чуйний, nоважає старших і батьків, доnо!ІІагає •вдома . Матері, Васялині Василівні Хоменко, яка більше двадцяти рок і-в трудиться на одному з з аводі·В Києва, .важко, nрацю-

ючи в три зміни, вести домаш-

нє господарсrво.

Тому й залу-

чає на доnомогу син ів -

колу та

Олега. І

Ми-

вони за·в -

них

nрирода -

ціка.ва

приш~плює школа у Т·Ворчій співдружності з сі!'.І'єю, виховує nочугтя відповідальності, фор.мує х а рактер людини-труд і·вни.к а.

Про це н е ра з гово-

рив і nисав

ви датний

радян-

ськи.й .n едагог В. О . Сухомлинський, який питанням вихова вня прирадолюбів при.діля.в на.дзвичайно велику увагу. Кроки, які зроблено в цьому напрям~ вчителя.ми та батьками н аших школяріа~, уже з араз про-

ростають

9.30

nаростками

добра,

знань, навичок.

О. МАКОГОН, В'ІІІТель.

СЕРЕДА, БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦІ к. т. «ІІиставка Буратіно•.

IU.IIU К.

тому

Для

Багато

19

красне.

снід, збага чувала колекцію.

дить районне то.вариство охорони nрироди, з а колекцію кактусів їй п,рисуджено диплом першого ступеня .

9.30 10.00

природи, збага1'ила їх навчила розуміти пре­

хоплюються

20

ЧЕТВЕР,

допомагають .

Васялина

11.00 1~.5U 13.55 !4.40

т. Багатосерійний художній теJІефільм •ЗнедоленІ•. (Фран­

2

ція). К . т.

серія. « Народна

творчість•.

Програма nередач. К. т. Програма документальних

фіJІьмів телебачення них країн.

кометражних фільмІв.

теJІе-

20.15 21.00 21.30 22.15

з

т.

k.онцерт

Державного

ан­

самблю танцю Сибіру. К. т. Прем 'єра багатосерійного ху дожнього теJІефільму Знедо­ ленІ». (Франція). серія, Інформаційна програма •Час•. Куuок воJІодарів кубків з фут­ оола: •Динамо• (Київ) «Бур­ саспор• (Туреччина) . (2-й тайм). К. т. Міжнародний турнір з хокея на nриз газети с Известия»:

«

3

-

-

збірна

ЧССР збірна СРСР. ПРОГРАМА УТ Впе рше на екрані. ТелефіJІЬМ •Іде робітничий nатру.аь•.

15.35 16.10 16.40 17.15 17.30 18.00

JІОда

Вітчизняну

гвардія•.

«Піонерська

(2

вІйну.

«Формувальники».

радянського

Воііннч.

•О вод•.

рідній

країні•.

СоціаJІістична

19.00

Міжнародний

К.

Т,

«У

КОЖНОМу

універентет

мільйо­ нів. «Проблеми соціuьного ПJІа­ нування на nромнсJІових nід­ nриємствах•.

ат.11етики

турнір

на

СРСР

народна

МІрошниченко.

€.

21.00 22.45

•На

ланах

війни.

1943

рік•.

•Зірочка•.

ресnубJІіки•.

(Мнко­

JІаїв).

Інформаційна « На

«ЗО

програма

ознаменування

квітучих

•ВІсті•.

Перемоги•.

весен•.

ПРОГРАМА

19.00

-

респубJІіка•. « Зустрічний

го•.

nJІан

•Хіміки

на

Баш. •Професор Чернівецького

О.

Коби­

20.25

лянської.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Наша афіша. Екра н студен та-заочник а.

18.00 .18.05 19.10 Художній телефіJІьм реза•. 20.15 МузичинА антракт. 20.30 К. т. ТеJІевІзіАниА 2І.ЗО ІнформаціІінніІ

•Я

-

•Бе-

юнацтва.

тичн а

•Орієнтир•.

(До­

фізико-матем а-

школа.

дії• .

програма •Вісті•. •Сnадщина•. Вис-

Харківського

драматичного

Вис­

музично-дра­

матичного театру Імені

n'итнріч­

нецьк) .

тава

(Дніnроnет­

Буйко•.

завершuьно­

маршІ

кн» .

ІнформаціїІна 19.ЗО А. Софронов.

18.30 • Населенню - про цивільну обо­ 18.05 рону•. 19.00 Фі.11ьм-концерт «Молоді ГО.ІІОСН•. 19.30 • Екра н молод их•. • Твііі комсомол ЬСЬКИА КВИТОК». 20.45 • На добраніч, дІти!•. 21.00 Програма «Час•. (М.). 21.30 к. т. До ЗО-річчя Перемоги. Я.

УТ

Кубок воJІодарів Кубків з футбо­

JІа: •динамо• (КнТв) сБурсас­ пор• (Туреччина) . Художній фіJІЬМ сРудобе.ІІьська

Тсл ежурнВJІ Прогрес•. (Харків). 1 8.ЗО Фільм-концерт. •УJІІОбJІені мело­

ровськ) .

тава

(Киів) .

(Заnоріжжя) .

Ресnубліканська

ході

артистка

Міжнародні змагання з важкої аТJІетнкн на кубок сДружба•.

Для

дітей.

з важкої •Дружба•.

кубок

(Заnоріжжя) . К. т. Сnіває

17 .ЗО 18.00

реJІом у

МаJІІОНКУ

сонце•.

16.30

Для

Ресnуб­

«Шахова школа•. •Російська мова•. К . т. •ВесеJІі старти•.

К. т. Прем ' єра багатосеріІіного художнього ТеJІефільму сЗнедо­ JІеНі•. (Франція). 4 серія. Інформаційна nрограма •Час•. 2 1 .ЗО сМОJІОДі ГОJІОСН». (Волгоград),

•Мо­

«Сторінки

3

Грузинська

JІіка.

героїчного літопису•. Докумен­ таJІьнніІ фільм «ДокорІнний nе­

Пере моги .

Передача

літератури.

(Одеса).

ДQ. 30-річчя

Вітчиз ­ nодвиг

народу• .

Ленінський

серія).

естафета• .

( Фран­

•Сторінки історії ВеJІикої няної війни• . •Трудовий

16.00 І6.ЗО 17.15 18.15 18.30

19.15 20.00

ді-

художнііі

•Знедолені•.

Радянська

11.15 10.15 11.40 • ШкіJІьннй екран•. Історія ДJІЯ учнів 9 КJІасу. « Утворенна бага­ тонаціонuьної соціuістнчноі 12.15 держави СРСР•. 12.10 ФестнваJІь художніх фіJІЬмів про 16.15 Велику

Багатосерійний

телефі.ІІьм

Е.

художніх

ЦІ

мистецтв

ція). З серія. В ефірі •Молодість• . •Розповіді про nрофесії•. Програма документальних теJІе­ фільмів: •Т воє місце у строю• ,

• По

футоола: •Арарат• (Єреван) •БаварІа• (Мюнхен). В перерві новини.

-

т.

15.ЗО

16.30 •Наука - сьогодні•, 17.00 К. т. •Творчість юних• . 17.30 Кубок євроnейських чемпіонів К.

К.

15.00

сусnільство•.

•Майстри

ТЯМ».

е Розвинене

1~.10 •Поезія•. (Максим РнJІьськиА). І$.30 Фільм - дітям. Програма корот-

19.15

14.30

т.

соціаJІістнч­

СусnіJІьствознавство.

соціалістичне

10.45 14.00

БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА

К.

росіАського

театру,

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Екран студента-заочника. Другий курс. Теоретична механіка. с При­

скорення точок тІJІа nри обер­ тuьному русі. Рівномірне та рів­ ноз мінне ооертания. Плоскоnара­

лельннй рух твердого тІ.аа. Роз­ nоділ швидкостей у моекіА фі­ гурі•. Теоретична механіка. Кі­ нолекція. До ЗО-річчя Перемоги, •Сторінки героїчного .ІІітоnису• Доаумен­

_

таJІьвнА фІ.11ьм воrнииІ» .

20.55

Концерт

21.35

ІнформаціІІнніі

сЗгадуКІ'Ів

nоnулярної

роІUІ

КJІаснчної

музики.

виnуск

еДен

..

за

с Прес-к.11уб•.

виnуск

•день

за

Редактор Є. ФЕДЯИ.

днем•.

Колектив ремоитио-будівмьноі діJІьннці М

4

з г.11нбокнм сумом nовІ-

домJІяє про nередчасну смерть робітинка ВЕНІСЛОВА

Васн.аІІ ТимоФІйовича.

внСJІовлюе г.11нбоке спІвчутта сім'і та рідним nокійного.

__

f-:,:::.:::.:::~y:::::::::::::7:::::-I--::~~E,-·-I·~~~§~Ef~~~~~i~~~~~~~dE~-~-~~i~-l l,_,_:::~:::T:_T::::~~=::~:::·. .~~-~::;:;:~:·_,,:~:.~~=~~=~~=:~~:;::~----=-~--~~-=:T::n;:::· -~ ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Київського облуnравління в сnравах видавництв, nолІграфІІ

1 книжкова І торгІВЛІ, вул . КИІвська, 154.

Зам. 1443--:-11 .252,

#45 1975  
#45 1975  
Advertisement