Page 1

Н9

комуністичний

суботник

БЕРЕЗНЯ р.

1973

президента

Ціна

фіН;lЯНДСЬКОЇ Республіки У. Кек­ к()лена на початку квітня ц. р. I'O.;JOBa Преаидії Верховної Ради СРСР М. В. підгорний прибуде у Фін.1ЯН;~lію Д.lЯ участі

в

панні

дня підпи­

2:J-Ї річниці (І

Всесоюзний

21

у Фінляндію запрошення

45 (3547) СЕРЕДА,

М. В. Підгорного На

2

Попрацюємо

коп.

ударно

РІК

святку­

ВИДАННЯ 34-й

Як тільки до нас долинула звістка про патріотичний заклнк колектнву Московського автомобільного заводу імені Лихачова день комуиістич­ ного суботника ознаменувати

l',ШН6І ДС)ГІ:Ш()РУ про дружбу, спі'В­ робітництво

і

КВІТНЯ­

21

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАJJТЕСЯІ

Візит

взаюшу - доп()м()гу

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

~І:Ж СРСР і Фінлянщією.

'

ударною

-

П'ЯТ·ИРІЧКУ ЦИМ

урочистим х'ви-

ДОСТРОКОВО!

НИ, яких з нетерпінням

ЛИ1Нlам пе,редувала чека!ІИ всі трудіВlIJИ1КИ

кї,лькаріЧlна кО'пітка пра-

за;воду

пластмас.

ця. І працliВНИКFВ Рос- антоматичної

то.вськ(}го інституту «Ді_

!l'PОПШIiС'Т», які проекту-

В,їля

лінії _

П;У С в о в

о

тримати

.

22

,r.

випустити

~~

ПРW6'Мства.

З(}jЮВО вИ/значили пр()ра-

'ту

«П:jЮмтехмон,таж

ТеХНОЛО'гічний процес

ж то,вариші

по

роБОТІ'

на'зивають Йо·го «голOlВ-

U

ЖИ1В'У'ть rмаЙбутнім. РозраIХО.ВУЮТЬ

ма<с, на плечах яких був

wrn~Шt~

ОСНОІВ!НИЙ тя.гар підг()то,в­

Перед весняним

~

овочів,

куль­

ві

устаН(}вки ретельно.

тижні

обл &1ДНlІІНIН Я на

КОНl'РО.1ьн()-вимірю­

ви­

цеху

скатерок

~fИrрО'ві

і

нача,1]ЬНИКУ

працює на

доcrта'вці в пме 'місцевих добрив

до,вгіроки. Та й інші проолеми чекають ВИlрі-

змішувальних

щоб

досягти за-

товщини

на

Ше!НJНЯ.

Велику пере,могу 3ідо-

пЛ'і,вки 120 мікроні її

були

Р;'В.

перш;; в країні кала,нд­

спря~lО­

ширини

'вується У стрейпер біла маса. Ще невеликий ,відР:'ЗОІ, ча'су -і з-п(УМ·jж

нанеСIlИ

ОfУГОЮ

бровз:}}ські пласт­

1400 мілім~т- ма,соIВИКИ. Стала до дії

У ·сусідньому цеху на

неї

малю-

рова

у,ста.новка

по

ви­

ff(Ж. Особливо турбувала

пуску

великан&-каланд­

'нсіх поведінка черво.но-

плі!l'КИ,

ра ВИТІНЖУЄТЬСЯ пл;'нка.

го п,ігмен·та. Та він ви-

чаС'НИ'~1 устаткуванням: еле.КТРОIНШНМИ лічильни­

Пішла!

-

з'рва-·

п()трапляє

на

наТЯ)!~!lіваJltКИ, а звідТИ на автоматичний

І ось наст&1ЛИ хвили-

650-

що

усього

Плі'вю;

ву.

затін. Щодня само­

скатерок,

ЯК<УС'JIі·. 3Н1IJДОіоилась

ратників уста,новки ВіIК­ тора Бондарчука і Во­ .10димира Дьомі,на.

еле:ктродільниці Вікторо­ ві Васильовичу Дмитріє­

ку,вання

Шд нввпинним ІЮНТролем - темпераТУJlНИЙ

Д<Уба,

явився стійким на новій

п.тrівці.

К'ОіМ

ПОllіхл()рвінілової

і

с;б.тJаднана

пристроєм,

су­

авто-

матами і на·піва.втомата-

-

Плі'в.ка

'кр(}!ща

за

знаЧНОМlIІ\.

якістю

від

свою

Перехід

Пllівку

за:воду

н:?

дозволить

тієї, що IнаМ постача.1JИ,

щороку

зад(}волено відзначає заСТУ1ПНlfК го-ловного інЖe1fера за:воду Василь

ЗЬКО 90шсяч Kap~OBaH­ ців. В. ДЕМ'ЯНЕНКО.

-

ек·ономити бли­

700 TOIJIIH. Повнї'стю зав~зено добрив:?

[) 4

тонни на гектар

Заспівувачі

-

під К3.ір­

-

ТОПЛЮ, яку :ВИrрощуватиму'ТЬ без затрат ручної працімеханіз(Н~анj ,laJIIКИ Петра Прокопо'вича Хитро­ го та Віктора Ку'зьмовича. Фесюка.

МеХ&Н'Ї:JaТО,рИ зобов' Я'залиСЯ в ЦЬЮIУ 'році 'ВИРОС'тити картоплі ПО

180

цен:тнерї.вна кожному гек­

ЗАГІН УМІ.JIИХ

тарі.

Та:кож за~Ве<;}ено м:'сцеві добр'и­ ва підогірки та помідори. В паrр­ It Іщах ДО'оре рювивається р03С:lда

ранньої

Кі\!ПУСТИ

помїдорj,в.

Скр::зь йде ,на,пружена ро,бота. -пр.ово~иться пі,дживлення мін­

Д~}б:рив&ми озимих культур. На всю площу 40.0 гектарі'в будуть BHC'C~Hi до-брива. громаДСЬRИЙ

загін

механізато,

початку

робіт.

весняних

Свою

про кладуть дих

і

дівчат

тами автомобілі.

кольоро­

:на до-

св . ,;ду В народному г(}спо дa}}CT'B~ УР,СР. ЦЮ цеглу званого

монструються

буваrНIНЯ.

об' ємного фа.р-

по­

Оформ:лення цеглою

тури створено клубну раду. Ії члени випускають радіогазе· ту, стіннівки, листки-блискав­

ки. Культармійці стали надій­ ними помічниками партійної організації колгоспу в справі Ji.юбілізації хліборобів на вико­

нання завдань третьою, вирі­ шального року п'ятирічки.

фасадів

кольоровою обійде'ться знач-

дешевше, ніж

при

ВИ,К()РИСТ&1нн,і керамічної ПЛИ11IШ. Дослідні

Землероби

в арсеналі нагород будинку культури села Красносілки на Віюшччині дипломи Й по­ чесні грамоти Міністерства культури СРСР і Міністер· ства культури УРСР. -Іх вру­ чено nере,иожцеві всесоюзної переклички клубів за велику роботу по комуністичному ви­ хованню трудящих і за систе· матичну пропаганду передових починань, організацію і шиР0' ке висвітлення соціалістично· го ЗJi.lагання в ко'лгосnі імені К Маркса. При будинку куль­

маршру·

будинків

одержую.ть мето.ДОМ 'та'"" но

вої СИJ1ікатної цегли де­ павіль-

п~редового

тисяч

уперше

кореспондент.

«ОДЯГ» ДЛЯ БУДИНКІВ

20

весняними

«Буд1вН'ицтво»

борозну

тисяч моло­

трактористів,

юнаків

йоні

польових

першу

40

ведуть

Виста.вці

в

Новий

рів підготували профтехучи· лища нашої респуБЛіКИ до

І. ШВАЧКО,

Сьогодні на Виставці

Нові зра:;жи

КАДРІВ

ДРУЖНІ

нового

партії

кольорової

щено

цегли

вwпу-

на Дніщюпетров-

lЬіКОМУ за,воді

стіН.Н()іВИХ

матері:а.'1ів

І\риворі'зь-

кому

.

і

си.тJ,I,катному

за-

воді.

(РАТАУ).

СХОДИ

Нуrбаlні

заlверши­

~и сrіlнбу раННіХ н.рих зернових 1 зерообобових культур майже

на

ДІЖНу

ригаду по виро ництву

шовкової

стрічки.

першнх двох

Завдання

місяців третього,

вирішального року ми виконалн на 110 процентів. За цей час брнгада зекономила 20 кілограмів

шовкової

дасть можливість нінського

пряжі.

Це

в день Ле-

комуністичного

су­

ботника працюватн на зеконом­ леному матеріаЛі і внпустнти З нього 10 тнсяч метрів шовкової стрічкн.

посадити

малюнок

Iплановruно'ГО:

п'ятнрічкн. Я особнсто працюю ткалею, О;IОЛЮЮб комсомольськбо-моло-

ти. Пданую'ть ,ввести ла-

зберігати ко-

тан(}вки.

:~р~~~~іват~О~ТНlФК:ндВіе~~:т~~

впо~ядкуванні фабричної тери­

дозволить

,реЖЮI апа.ратів цієї ус-

тнсяч

вже близькі до цієї ме-

дьо,ровий

лося радісне з вуст апа­

Йосиповичу Пу­

жевичу,

д,ію й інше 'НИЦІ І недолік усунули.

ти В'llСІМ мІЛЬИОНJ.В квад-

вищої

-

Воло:ди­

гулю вади кодоїдні мель-

метрів

30

раТНИrХ ,метрі,в Пl1івки на І Крім того, багато комсомоль­ Р.ЇК. Доречі ·вони й Юfні ців і молоді працюватнме на

Шшлt! продукція

валків

)llІТИК'И ЮАію Павловичу ДИIfНИКУ, 'Ї е.нергетику

в

зміш},в&ч,

швидше

виити Н&1 п}}оектну поТУJЮНJість Щ 'б - _ .. ' . ОО ~ИРООІІЯ

обл а,ДНІанн я.

Від вальців

холос­

вальних ПРИ.JJaдів і авто­

25000

по

нели"

ча.1]О турбот і бригадир()-

І,У. І це '3а:вда:ння ,'спішно здій­ снюється. Уже вивезено 19 тисяч

L'шди транспортують

пуску

(}перації

ВС'туrпа6

цро­

тому ходу. ПотL)! усу·ва­ .1И дефекти. Тут випа­

ве:JТИ під урожай юШ'ішнього 'ро­

_;\,f~ханізова:нИіЙ

дати

Ма.тІО

прокручу.вали

ТУР, КО.lектив 'робітниківв'зя'В підпищені :JOбов'язання і робить

тонн. Особливо добре

дукції

Два

по вирощуваннюВ'исо-коговрож&ю

ТIШrн Jlісцепих доБРИ1В треба

такої

готували'ся

Всесоюзне соціа.тJj,стичне ;Вtaгання

nre, щоб Иоговиконати.

го Івипуrску

До

по

рокузібра'но з гектара в радгоспі « Жерд;вськиЙ». Включи:вшись у

сі.lьськотоеподарських

ні,

чезні економічні вигоди.

цен'tнери,карто'll.1Ї минулого

·псіх

ill ffi~~U[![t

няні. Налагодження с'во­

~РО'КАИ 132

вироони-

До цього чжу її по­

ЩЕ ВllІцніі центнери

поліхлорвінілової

стачали броварча.нам П:I~ПРИ6мства Італії, Польщі, а та,кож вітчиз­

flБЕРЕМО

202

пуску

цтва

П.1J·івки.

стартом

П()

ки ДО

як

Усі,

метрів шовкової. Усі заробле-

;м 2». І, звичаііlЮ ж, ірозпоча'ВСя. Підготовлена хунки. У складі суспен- ною людиною» віддібагатьох іrнжене,рно-тех- поліхлорвінілова к(}мпо- зіі ,виявилась занадто дення. . В ИКОІНУ6 нео б ХІД. В' Вже СЬОГОДНІ' ХІ"'ІКИ ніЧJНJИХ праці'В!lfиків та ЗИЦІЯ. зерниета креида. IДре'" робі''l'НИJi,~В З!liВОДУ плас'Г­

120 тисяч

бавовняної стрічкн та

спеціалісrтиі робітники по 11 ООслуг(}вуванню ..

трес-

починання.

виконати виробннче завдання і

мли відділення. І р·обіт- У 'відділенні багатолюд- приcrтр.ій для її намо.ту- Павл(}вич Пішкун, який ни'КіlВ Київського спеці- '110 - тут праців'ники з вання. три роки присвятив ноал·іrзо,ваного монтажного }'с>іх цехів і служб підПо першій прод},кцїі В()Ібудові. Не випадково },правлчння .~!

це

по-ударному, щоб значно пере-

І

Г о

О :в ~ є в т А

працівни­

як один, зобов'язалися в день «червоної суботи» працювати

РЕП ОРТ А .;в

З

-

працею,

ки Гоголівської стрічкоткаць­ кої фабрики зібралися на збо­ ри і одностайно вирішили під­

1 оо тисячах гектаріВ. На по­

лях пї"сля теплих дощіlВ з'яви­ лися ДРУЖНlі сходи. (ТАРС).

торії.

В

цей

день

600 дерев,

вирішили

чимало

кущів, розбнтн клумбн, посіяти

квіти.

Надія ЛИТОШ, ткаля Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики.

lfУХОННИй ництва

гарнітур

Броварського

вироб-

заводу

холодильників користується ве­ ликим попитом у торговельній А/е­ режі столиці України-Києва та інших міст республіки. У цеху, який випускає ці вироби, шпак­ лювальницею

Надія

працює

Лобода.

КО,\LСОJi./Олка

Виконуючи

тиденку за чотири дні, особливу

увагу

n'я­

робітниця

звертає

на

те,

щоб з-під її рук деталі виходили лише високої якості. Відгукнув­ шись

на

патріотичний

почин

Ji.tOсквичів, вона зобов' язалась в день комуністичного суботника працюваТll з nодвоєншt завзят­ тям.

ЯК

кращу

виробничницю

ВЛ КСМ

меблевого

Надію

заступником

цеху

члени

обрали

секретаря

КОМСО.ffОЛЬСЬКОЇ органівації. З честю виправдуючи їх довір' я, дівчина багато старань вкладQF; у

справу

виховання

АtOлоді,

.110-

білізовує робітників на достроко­ ве виконання державних завдащ) третього року п'ятирічки.

На фото: Надія ЛОБОДk


3абезпе,чити виконання. завдань виріmальноrо року п'ятирічки 17 березня 'відбулася засідання ХІ! .сесії райан­ наї Ра,ди депутатів трудящих ('l'рина'ДЦЯ'l'ога скли­ кання) з парядком деНІНИМ:

шляхів з твердим покриттям, .П тому числі 21 ніло­ метр -в минулому ,році. Каші11ально ,Відремонто­ вано 6,7 .нілометра доріг, збудоваlНО 4 аlВ'топавільйо­

і Указу Президії Верховної Ради СРСР ~ цьому ли­

1. Звіт пра роботу трудящих за 1972 рі!l{.

ни.

у вищі іlнстанції.

Коле.ктиви 'траНСПОР11НИХ ОРГaJні:зацій уопішно ви­ конали -саціалістичні зобов'язання !по перевезенню

Для успішного здійснення заlВдання '110 розвитку' Місцевог·о гос подаРС'11В а , ~оціалЬН04НУЛЬТУРНОГО бу­ діlвництва райвикоН'ном с.цРЯМОІВYlва,в робот'У на ви­ 'конання прибутніlВ бюджету, 'ClВоєча,с.не фінансу,ван­ ІІІ Я заходів, . передІбачених народно-господарським планом на 1972 ріlК. ПлаlН по держаl8lНИХ прибут­ ках виконаний на 108,8 процента.

2-.

Пра

заходи

раЙOlНнаї

виконкоМі,в

Ради

райанної

депутатів

і

сіЛЬСЬКИХ

Р,а,д деп\утатів т'рудящих по проведенню6лагаустраю на.селених ПУНК'Т1іIВ ,району. Даповідач па першаму питаНlНЮ-lгаЛOlва :виканка­

му райаill'наї Ради деlПута'!1іlВ трудящих П. П. Біло­

кІнь відзначив. ща минулий lр.і:К буlВ знаменний святкуванням 50-рrччя ут:воре.НlНЯ Саюзу РСР. Тру­ ДіВНИКИ райану брали .підвищені ювілеЙІНі саціаліс­ тичні 'з060в'яза'liня .і 'з чеетю їх IВИlюнали. Калективи промиолових пiJДприєметв план реалі­ зації прадук.ції 'виконали до 25 грудня 1972 року

і реалізували понад :план :ПJРОДУКЦі'і. на суму 890

тисяч ка,рбова,нців. Лише за .один :рік обсяг !Пром.ис­ лової проду,кції зрі'с на 21,5 цpOlЦe,HTa. Непоганих показників досяг ли і сільські Т,РУД1ВНИКИ, які ус­ І]j,шна виконали соціалі'СТИЧНі зобов'язання па ІПРО­ дажу еіЛЬСЬКОГОClпадарсмюї проду,кЦії державі. В дасягнутих успіхах немала частка праці ,виконкомів сільських Рад, усіх деПУ''І1атів.

За зві"I1НИЙ період проведено 7 ,сесій райанної Ради, 26 засі:дань IВИКОНJка'М1і,враIЙОНlНОЇ Ради, на ЯКИХ абгО'варюв.ались наЙіва'жлиВіШі питання со­

ц-іально"культурного бу,дuвництва в 'районі. Перед раЙіВИ'lюнкома'м звітували про ClВОЮ роботу відділи СОЦіального за'безпечення, Інародної ОCl8іти, раЙІЮН­ тора зв'язку, «СільгаептеXJніка», правління раЙСlПа­ живспіЛІКИ, дире~ція раЙпоБУ11ком6Іінату. Райвиконком

'в ОСНQВНОМУ

зосе.реДЖYlв.ав

ClВОЮ

увагу на та'IШХ вузлових питаlННЯХ, ян ефеКТИВНіСТЬ промислового і ,с'Ї.льськогоспаlД,а,рського виробни­ цтва, зміцне.ння його Iма'Т~ріально-;теXJнJічної бази, КОМlплеКСIНОГО вир.ішеlНIНЯ питань ''l'орго:велbolЮГО і побутоваrrо обслуг.оВУlВа,н,ня населення, О1св1ти,

куль­

ТУРИ, ОХОIРОНИ здаlРОВ' я. Відпов.і~на до За'IЮНУ «Про статус депутат'Їв Рад

вантажі'в і пасажиріJВ. Добрі ПОli.aзники Ів aJВТOTpa:нc­ ПОР'І'никіlВ радгоспів «Плоскі.вськиЙ», «КрасилiJв­ СЬКИЙ», «Лі11кі:всь:киЙ». Дещо поліlІІшил,ась робота

автопідприємства 09034. Нижче овоїх МОЖЛИІВОстей .працювали 11раII-ЮПОР1ШИНИ ра,дГОСПliв імені Щорса, «великодимерсыий»,' «Завориць'кий», Пу­ XiIB'C!:JKOrO племптахор.адгос.пу, СемиrrОЛНі'в,ської і Ка­ литян-ської птахофабрик, ,де 'виробіток на машину снладає 65-70 процентіlВ планової. Бажає кращого й работ,а прафвників зв'язку. Пс­ ре.Ві'ркою бу ло встановлено значні 'недолїlНИ в ро-

6а11і ·сьомого цеху ІВ'У зла 13В'Я~КУ, за що було увіль­ нено від обов'язнів на'чаЛl>ника цеху т. ФіліпеНІка.

Однією з 'найважливіших і наЙВlіlдповідаЛЬНіШИх :ДіЛЯНОК роботи ~И'КОІН!КОМУ районної Р,а'ди є с.ільсьно­ го:падарське виробницТlВО. Вже .ві'дзна чалнсь денНі успіхи сільських тр,ущі,ВlникіIВ У збільше,нні ВИlРоб­ НИЦТlва сіЛЬ'Сl>когосщща.рської.прqдукції. Однан в окремих раДГОClпах і птахофабриках іНИЗЬ'КОЮ зали­ шається ну льтура земл~робства, Іне використовують­ с'Я на.явні .резерви ,і МОЖЛИіВОС'Т.і по пі,двищенню

!Врожайності з~рнових нуль''J1УР та Irrроду,ктив.НQсті худоби. Тарі'К Ірайон Іне 'Виконав зооов'Я'заннь по ва­ ловому збору зерна, '"а,ртоплі, овочUв. Па'рТіЯ ї уряд ~

~ з _сесії Р~ЙОflflО ї Ради І ~ депутатZ8

трудящих

~~

ста,влять за'Вдання перейти ІДО інтеНСИІВі!!ОГО .ведеооя господарства, тобто при наявних можливостях і резервах

за

рахYlНОН

:впра'вадже.нН'я

вис<жої

аг,ро­

де.путатіlВ т,рудящих» ,ВИІНОН,КОМ раЙ.онної Ради спря­ :vювував і пода,вав всебіЧНу допомогу сільським Радам Ів активіl3афї їх роботи, підвищенні вироб­

техніки, збіЛІ,шення вироБНИЦ'Т1ва lі ,ращіонального в.ик~ристаНIІЯ IДОб.рив, 'Впровадження ІВИСОНОВРО­

ничої і грома,дсько-політи'IНОЇ ,рОЛі деПУіта'Т,ї,в.

техніки забезпечити 'llIриокорен.ня т,емпі,в зростаНіНЯ валоваго ,виробlшцт,ва зерна як основи ІВСЬОГО сіль­ сын~оспода'рсь'когоo ви.робницт.ва.

Кож­

'на сільська Рада в минулому році провела Ші,СТЬ­ сім сесій, Іна ЯКИХ розглядались найбільш актуаль­

ні 'Іштанняз житт'Я ·села.Близько

98 цроцентiJв із

жайнихсортІ:в наСі'lloffЯ, ефеКТИВIІО'ГО

IвинористаНIНЯ

В третьому році п'ятирічки необхідно

одерж,ати

загального чиСЛа депута тіlВ брали участь у сесіях, ЗУ'Сl'річалися 13 ,виборцями, де GвіТУlВали .про свою роботу.

42,1 тис'ячі 'ТОНІН зерна. Для цього IСЛі,Д забезпечити ,врожай .по 2.5-27 центнерів з ге.кщра, збільшити

Значно поліlпшилась робота постійних ко,міСій районної Ра,ди депутатів 'Т:рудящих, які розглянули 98 пита,нь. Найа'ктивніше працювали постійні комі­

люпину, вівса та

аії охорони чування,

здо'ров'я,

то'ргіrвлі

і

ГРOL1\ІІ.ЩСЬНОГО хар­

побутового обслуговування, ,соціалі.стичної

законності. ПО-С'ТїйНіКОМісії нули більше 2.50 питань.

сільських

Рад

розгля­

площу посі,ву кунуру дзи на зерно, розширити пос'ів.и ячменю заМіСТЬ; малов'рожаЙІІИХ :культур, зокрема

Допов іда ч

інших.

К'РИТИКУЄ

Ірадгоспи

« Великодиме.р-

СЬКИЙ», « Бобрицький», «Гоголівський», «Заплавний», які торік .не виконали зобов'язання па прада­ жу

держам П:РОДУХТ.і,в

'ТваРИіІіниЦ'т,ва,

а

таlЮЖ

рад­

таНІні. Деякі керівники неуважно ставляться ДО за­ питів' трудящих, внаслідок чого надходять скаІРГИ

,

Райвиконком, його відділи,районні організаЦll повинні розробити заходи, с.прямовані на підвищен­ ня рLвнякері:ВlНиц~на, посилеlННЯ деlржа,вної 1 плана­ вої дисципліни та fвідповідалыстіi праЦЬвникіlВ за ДОРУЧ~'У справу ІВ у,сіх

ЛaJнках :народно'го ГОС.пода,р­

С11ва з тим, щоб 'ДОМ·QТти.сіЯ дострокового виконання завдань т·ретього .року дев'ятої П'ЯТИ'РіЧ·КИ. По другому питанню 'ПОРЯlДку :денносо

виступив

заступник головираЙВJЩОНIКОМУ с. І. Товстенко." Він розповіlВ про заходи ВИІЮIIКОМ.ЬВ ,районної і сіль­ СЬКИХ Ра,д депутатЬв трудящих по проведенню бла­ гоуетрою населених пу\нктliв Ірайону. В 1973 .році в селах .району буде збудовано. 10,1 Кtїлометра доріг з твердим покриттям, 13,6 нілометра Тlротуа'р,і'в, ос:в.lтлено 10,2 кіломе'І\ра в.улиць, BiдlpeМOlНToBaHo 40 кілометрів парканів, обладнаоо та благоустроєно 50 l'ромадських ·~олодяз:ilВ, пoQyдавано 5 па,вільйо­ IніlВ для паса,жирliвна 8іВ'roQyсних ЗУПИНlНах, 4 спор­ ТИ,ВІН.! майданчики в селах райOJilY. 'Значний обсяг Iроб.іТ БYlде IВИlконано по озеll00еНlНЮ ІВУЛИЦЬ і шля­ хів.

Депутати взяли активну У'час~ь Ів обговоренні до­ повідей. Голова ~ИКОНl1ЮМУ Лі11Н.івсьної .сільської Ра­

ди С. П. Коноваленко сказал,а, що !Переважна біль­ Шість

депутат~в

є Іпередовиками

сільськогосподар­

СЬ'НОЛО lВ,и,робництва, бере аIКТИ~lнtУ участь ~ робаТі пост.Lйiних КОМі'СіЙ. ВЛітнах знач:но зменшилась ,кілын.стьь

пра~ОІПОРYllllеIНЬ,

аlКТ,ИlВіЗYlнала

-с'вою

робо­

ту добровільна народна І~РУЖИН<І., товариські суди. Разом з цим 'на.м і надалі слід ,вести рішучу боро'Ть­ бу з rrраВОПОРYlшниками, Дlрі6ним хуліга.нс'І'ВОМ, са­ мосонова·рінннм.

на

більш

В

дійону

цих 'питан\нях

ДОПОМОГУ

ми

розраховує,мо

аСдм.і,пістративIНИХ

орга­

нів.

-- Трудівники радгоспу «ГогоЛliвський», - с7на­ l{ерую'IИЙ відділком J\IQ 3, .депутат Г. С. Бачу­ рін, докладають немало зусиль, щоб в третьому зз,в

.роЦі п'ятирічни значно підвищити вро'жаЙініСТь зе]1fЮВИХ КУЛЬТ'УР, ОІВОЧlів, 'ка,ртоплі. З цією метою пл аІІУЄМО

Іпронести

І{УЛЬТУР на ПЛОЩі кукурудзи,

,дворазове

піДЖИIВЛerння

1200 :гентарі,в, розширити посіви

ячменю

й ІнадаЛі

'впроваджувати

,виса­

ко~рожаЙН'і сарти цих ІКУЛЬТУ'Р. Цілий 'Номплекс за­ ХОдlіlВ ,нанреслюємо виконати позбli.льшеНIНЮ вироб· шщrва IНОРМіВ для грома:ДСБIНОГО '11наринництва 3

ТЮ!, щоб значно піДIВИЩИТИ продуктивність худоби.

госп « Зоря», 'плеМІІтахозаlВОД « РУДНЯ», що зменши­ ли Інадій моло.на н цьому .роф :прати ~іДlПовіднога лер,іоду МИНУЛОГО року. У Ві'ДПОВіДЬ .на ПостаIIlО-В'У

- КолеlКТИВ радгоспу «Жердівсьний» в 1972 ро­ ці одержав по 27,8 центнера озимої :пше.ниці, па 132 центнери карто'плі, по 202 це,нтнери овочів з гек­

всього 121 депутатська група. Чимало хорощих спра,в на їх 'рахунку в Ру,Са!НlїJВСIШILй, Гоголівсьній, ПуХі'ВСЬ'К'іЙ, Семи:полніlвські'Й сільсьних Радах. Дальшого роз,витк,у набули 'J1акожсільські комі-

розгортання

СЬКОЇ Ради М. М. Самойленко. За перевиконан­ 'ня 'взятих зобов'язань !по Івиробництву і продажу

тети,

НУТИ о,рг,анізаторсьну робо'ту, СТІВОРИТИ :Ді,лове на­ rrр~:жеНІІЯ. ІН ;гос'ПодаРСТlвах, забезпечити високу ор· га:шзо.ваШСТI, з тим, щоб КОЖI-ШЙ цраці:впин ман

Пожвавили .с,вою ,роботу

депутатські

групи

і

па­

сти, що С11норе,ні навідп.ові~алыихx ділянках Піро­ ми-слового і сіЛЬСb'lюгоспо~арськО'Го виробництва, -

Я'кі працюють на rром.адсьних зас.адах.

За 'підсумкамизмагання позитивних Ірезультатів добилися в работі Рожнurв-сьна с'іль-ська Рада (!го­ лова Г. П. Литовченко), Погре6сь'ка (І. м. Негода), Літкі'ВСЬіка (С. П. ff.онов,аленко), Лі'j\Qчківсьrка (Г. д.

Лоrпух),

рудняlнсыаa (Н.

Й.

КУПИІРО). ХаlРактерним

в їх роБОТі є чi'tність, .!Ініціатива [ принципо,вість у вирішеІнні будь:нких питань, пов.crякденна опара на депутатів, постійні 'lюміС'ії і широку f1ромадські-сть.

ЦН КПРС, Ради MiillicTpLB СРСР,

ВЦРПС

Всесоюзного. соціалі.сТИЧIНОГО

«Про

З:\1агання

пра,ЦЇ'в,нИКів твари.ННИЦТlва за збільшення виробни­ цтва і заготівЛі IпродуКТівrваринниЦ'т:ва іВ зимовий

пері~д

1972-197:3 РОКі,В» IІІеоБХіlДНО всюди розгор­

мажли[]іСТЬUIlIЮIlати ВЗЯТ.! СОЦіаЛі'СТИЧНі зобов'язан­ ня.

.

Складовими

частинами

lКУЛЬТУРНОГО

зростання

життя Інароду

є

матеріального

поліпшення

торго­

sеЛЬІ~ОГ~ і побутового оБСЛУГОВУ'в.ання. Хоч т'аргі:вля 'В раиаН1

знахо;,илась

під

ПОС'l1ійним

контролем,

тара, -с;казала голова IВИКОн:rюму ЖеРДі:в.сьної сіль­

держа:ві о'вочів ГОСlподарству ЛРИс!уlджено перехідний

Черзоний праlПОР місьн;кому НП У,к.раїни і райши­ канкому. К'ращими ,виробничниками зарекоме'llДУ­ :вали 'себе депутати сільської Ради тт. ХИТРИЙ П. П.,

Фесюк В. К ЛЮJ.КОlв,і меха,нізованих лаш)!{, Па­ лях П. І. дояр'На Tq ба,гатп інших. В селі разпо­ чалося

буді:вництво

житлOlВИХ

БУlДин.ків,

т,варинни­

ЦІ.кого НОМ,пленс'У, при:м'ЇщеIН!НЯ сільсьної Ради, від­ ДІЛення Ізв язку, ме'ДlПlУНКТ'У,зБУ,Довано два Д,ВОНО­ ,BepxoRli 'ГУРТОЖИТКИ, с:rroруДжуєтьсіЯ НОІВИЙ промта­

Іварний магазин. Т:руДЇоВНИКИ' ра,,::(госп'У нзяли високі соці,алі.стичН'і зоБОlв'язаНІІН IlІа НПЗ рі:І\ і прп ГНУТЬ

Зрозу,міло, що для розв'язання 'Всього ,комплексу питань РСІІДННСЬ,КОЇ роботи .має правильний дабір 1 ро,зстаНОlвка 'Ha~·piIB. Р,айвикоlН'КОМ з дOlПОМОІГОЮ пар­ т.!Йних ОlргаlнізаlЦilЙ Пlриділяє цим питанням серйоз­

,асе ж IраЙОПОЖИlнспілка 'торік не 'ВИlюна,Ла план 1'0!ВараОбороту. Причиною цього бу!В низький ріlвень

робкооПllВ, обмежений .асортимент TO'ВIa,piB та :!Інше.

Депутат Н. І. Литош КО:ВО-'l'кацьної фабрики -

'Н'YYlВaгy. Зараз усі голови 'і 'се,кретарі

Попит на~еле~ня з 'КОЖІНИМ

бов'язань ВИlрішаЛI>НОГО ,рону щев',ятої Іп'ятирічки. -

виконкОМіВ

сільсьних Рад деопут,аті,в 11РУДЯlЦИХ мають вищу або середню 'ОClвіту. Постійно проводиться на,вчаlНIНЯ l{еріВних кадрів ,радя.нСI>КОГО аПaJрату. На республі­ к,аНСblШХ чи обласних курсах .пройшли перепідготов­ ку всі голови ,виконкомів 'С.ільсьни'х Р,а,д. В районі П'Я'ТИЙ 'рік Іпрацює уНіверситет праІВОВИХ знань, ,де ,навчається 167 ЧОЛОlвlrн ,іІЗ числарадянськQТО активу.

Разом з цим ріве!НЬ огаНіїзацiJйн()-масової робо.ти Ів ·дея,ких сі,ль.сь'ких Радах GалИЛІаЄТЬСЯ IНИЗЬНИсМ 1 Іне в.ідпові:дає іВИМОІІ1ам 'СЬОГО,дlНlїшнього. ~ня. Зокре­ ма, це стос.ується МО "рецьної , Заворицької, Краси­ ліlВСЬКОЇ, ОВі'ТИЛЬНі'ВСI>КОЇ, Кал.ин~вської ·сільських

Рад.

Ім неоБХіДНО 'залучати 'ВСіх деrnутат]в

до talк­

ТИlВн'ої IдLялысті,' розвивати в них почуття В.l:ДІЮ­ Вlі~аЛЬНОСТіза доручену ClПРaJВУ, 'за розв'язан:ня зав­ дань,

що

стоять

пе.редколекТИlВам:и

промислових

підприємств, ра!дгоспJв, птахофабрик, за ПOlВiНе зщцо­ волення ПОТ'реб і за'Пит~в 'трудящих, Яlкі ставлять перед ними виборЦі.

В галузі промислового Івиробництва райвикоmюм С'пря.МОВ,YlваIВ У'вагу колекТИІВ]В на за6езпеченн'я ви­ кон:rn'lІЯ пл,аlН'ів, розширення ()БС'ЯlГУ IвироБЮЩ'11ва 1 випус.ку !Но.вих 'товарЬв, впровадження nе,редових ме­

TOДliв праці, ПlідвищеНlНЯ IПІРОдУRТИlВlНостl праці, ефек-

1швнаго mИIfОРИСТ,aJННЯ ·тех;ніки. Це с.при,яло виконан­ ню річного плану ВИПІУ'СІКУ IПlРо.дУНlЦЇЇ ІНа

108,5 про­

це'Н'та.

Чимало ува'ги придLл,яється будliвНИЦТВУ, ре,кон­ С'l'РУ'Н!ції і еRсплуатації шляхЬв. за ,два 'роки доо'я­ тої п'ятирічки ,в райОНі зб~ован() 45,5 Rіломет,ра

Q

2

стор.

Q

орга.ніза;Ції

торгівлі,

,незаДОіВ.ільна

робота

рО'КОМ

радгосп­

піДвищуЄ'ться~

з,роетає н}Льюеть ПlромИ'сло:вихтоварін, тому керіВ­ ·никам торговельних органі'заЦіЙ 'СЛід шукати більш

ефективних форм і MeТOfДilB ·торгівлі.

В районі дещо поліпшили роботу

ПЇJДПРИЄМ-С'ТБа

побутово",о оБСЛУГОВYlвання. З'росла їх кількість _ відкрито 9 ~ІОВИХ майстерень, IколектИlВ райпобут­ номбі.нату р! ЧНИЙ Іплан ІІІО ,вало,ній IПРQДУКЦії ВИ'НО­ нав :на 107,5 процеlНт,а, 'ПО реалізації -.на 105,3 процента. Послуги на сіЛЬ'СІ>КОГО ·мещкаНІІЦЯ зрос,ли проти 1971 ,року на 19,4 процента і стarновлять за­ раз 5 .нарбова:нціIВ 97 .ко.ПіЙок. Одна:н, Іпорівняно з ,с~редIНlМИ

показни'кам!!

ІпО'

області, ми

ще

значно.

!ВІДстаємо.

. . доповtда:ч ДОН.1!адноаll~алізує Іроботу ,культосвіт­ НІх ,закладІВ, ШК1Л, opraHLB охорони здоросв'я. Він нwолошує .на ТОМ1у, щоб НIКТИlвніше впроваджymа­ лись ІВ жит'тя IНОВ'і абряди, було [Jолliпшено трудове ,вихов.ання В школах, медичне оБСЛУГОВYlванн:я на:се­

леlНН'Я, 'БУЛО'lналежним Пі'кл~вання про пенсіонерів. Адlмі,н,LеТlративним органаlМ IСл.iJД ,рішуче боротися з Iзлочин'Н'іетю 'і порушниками ,rPOM<3JДCI>KOrO

право­

ПОРЯдіку, БИЯВЛЯТІН 'ТИХ, щО ухиляютьея від суспіль­

іНО"НОРИСlНої

праЦі, П1ритягати

:ДО

іВі,дпосв'Ї'дальності

осі6 зг~дНlO Уназу Президії Верховної Ради УРСР «Про адм1ніетраТИІВНlУ від!По,в.ідальність за дрібне рознрада,нН!я дер.жаlВНОГО або грома:дсьного

майна».

РайаШІИМ відділам lі організаціям необхі'діНО біль­ ше

:приділяти

уваги

работі

з

заявами

d

скаргами

трудящих відповідно до вимог Постано.ви ЦК КПРС

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

.

озимих

ЇХ з честю IвинонатИ.

ткаля Го!гоЛіВСl>наї стріч­ розповіла, як робіТ'НlІКИ

фабр.и,ки борються за викона:ННЯСОЦ'іа.лlстичних зо­ План д,вох- місяцvв, смазала ІВОНо', виконано на 110 ІпроцентІІВ. З лоча'т~у .року зекономлено 20

Інілогра,мів ШОВІКУ, що дасть 3Mory в Ідень KOMYlНi­ ,стичного СУ'ботника працювати Іна IзеКОНQмленій си­ р~ИНі ~i випустити з І!ІЬОГО 1 О 'тисяч ,метрІв ШОВКО­ BOl еТРlЧНИ. Тов. Литош ДОПOfВ'іла про Іви:конану ро­

боту депутатами села !ПО бла!гоу,строю, озелененн:ю,

'внор.яДIfУ'ван:ню шляхliв.

Наголо'сила на необхідно.сті

берегти ВИН0Інану робо'ТУ Г,ромадсьніетю.

В оБГО\ВореННі ДОПОВЇlдеЙ 'ТaJНОЖ виступили депу­ тати Д. М. Козак Іначальник районного відділу

'ВНУ11р.іШНlіх оправ, К. А. Панченно бригадир QВо.­ чевої 6ригаlдИ радгоспу ']мені ЩQрса, заві~уючий торговельним

,відділом

,райспожиrвопілки

В.

І.

Ли­

сенко.

В роботі сесії взлов участь 'і ІВИСТУІПИВ з ПРОМОВОЮ .заіВідуючиЙ оргінструнторсьним кому Є. Т. Іванов.

віДД)іЛом

облвинон­

На сесії також іВИСТУIПИВ перший се.liJреТаІР Міськ,

кому КП України ю. М. Соколов.

На пропозиlЦiю

депу'Та'Ті:В

.

сес:і'я визнала роботу

виноююму райОНlІЮЇ Рarди 'депУТaJтіlВ ТPrYДЯЩИХ за 1972 ,рік задовілЬ'Ною і п() .обговорених питаннях прийняла віщповідні рішенlНЯ.

Се'Сі'Я

затвердила

,заходи

по

ПРОВ(Щ€Нlню

благо­

УоС'l'рою в селах району та прий,ня.ла Звернення до ,всі,х трудящих Київщи:ни !про РОі3ГОРТalНJН'Я -соц'шлі­ СТИЧНІОгозмага'Н'ня за ,нращий благоустрІй у селах області.

Середа, 21 березня

1973

року.

Q


у Б.л о к н О т ного господарства. Тому кожиий грам чавуну і сталі, міді і бронзи, лату­ ні і нікелю повинен бути

ЦІНА МА лих ВЕЛИЧИН Метал

основа

-

ти відходн У брак, підви­

А

для

цього

розвивати

ці,

необхІдно

його значения для народ-

випускати

високої якості,

галузІ,

що

лів,

прокату,

ви­

впроваджувати

укові

досягиення,

1

ио шукати шляхи

зменшува-

ви екоиомlї металу.

з

лише

одного

ІК'ОЖНОЇ

що

о Якщо металурги країни перейдуть на так звану міну­

тонни в

сову

прокатку,

нашій КІраїНі, дає ,можлив'ість -'ВИГОТОІВИТИ приблизно 600

лить

зберегти

випус, кається

маГі'ст;раЛbllШХ

більш

иа­

нк

,ральних

постlй­

продукцію

Економія

НіЛQlГрама

пускають замінники мета­

чітко організувати працю на кожному робочому мІс­

гутності нашої Батьків­ щиин. Важко переоцінитн

о

щувати професіЙиу май­ стериlсть, удоскоиалювати техиологію виробиицтва,

внкористаний по-господар­ ськи, розумно І без втрат.

мо-

А ГІТ А тор О В І Е§Е§Е§Е§Е§Е§Е§Е§Е§Е§Е§Е§Е§§§

елеКТРОВCJlзів,

тисячі

3 12

ТИісяч

бусіlВ, близько

О На

ваго­

11ролей­

тисяч

40

о Один

металорізаЛhНИЙ

за Ірі,к

Івідпрацьонує

'в стружку близько ДВОХ ти­ СЯ'! ІК'ілог,рамів ,металу . А ЕІ

Ilа.r:rій країНі

на

СЬОГСЩНі є

маиже

чотири

міЛЬЙОНІІ ,вер­

c~aTi-в.

Добре

ЖlЛагОДЖ€.Н€

зоираНIНЯ,

,у,пакову,ваIННЯ

'f\ранспортуваlН'НЯ

і

стружки

іЩЄ дода11КОВО кілька

мільйо­

,1Ii~B тонн металу, а метало­ оорооним завсщам додат­ ковий прибуток. Адже один кіло!'рам

мішаної

КОШТУЄ

18 IК'ОПійок, -28, 6рон:ювої но 50 копійок.

стружки

латунної

приблиз­

непорушна

єдНІСТЬ

мільйонів трудівників, що несуть вахту п'ятирічки бі­

процент

ЛИlШе

дає

дат,ково

на

можливі-сть

'ВИПУСТИТИ

до­

1973

у

роЦі 13 тисяч комбайнів або тисяч тракторів.

О

О Якщо на кожній будові,

го,

соціального

і ,нультурно­

Р03ВИ11~УР8lДЯНlСЬ:КОГО

СПіль,ства,

- ~paClHi

ПРИіносячи

су­

,пре­

на,слідки у досягненні

успіхів.

У колективах ,підприємст,в, будов ТРYlдяться ЛЮДИ різних націонаЛЬ.ностеЙ. Почуття сі,,]'ї єдиної конкретно Івід-

РУКУ ДРУЖБИ БОРИСЛАВЦЯМ бивається в характері, ,ДУМ­ ках, діях ,кожного робітника . Спільна боротьба за трудову 'Ie'CTьpiIДHOГO пLдприємс'Лва, за його ус:піхи ЗГУРТОЬjЄ лю­ дей В єдине ціле , с.прямовує іхні

зусилля

,на

<б,

зерна.

,величина

Але

ЛК'ЩО

'Всіх

РИСТОВУЮТЬ пуоку

боцемент.них) витрату ме1'алу

частину,

на JЮЖНИЙ

1'ребможе бути 'вивільнено більш ~K 90 тисяч тонн ча:В УН'У , Іпонад 100 тисяч тонн

на один гом

;року

лять

Ік,ва,дратний .метр

кілограм, ,моmна

то

протя­

заощадити

стіЛbl{И Іметалу, що його Іви­ ст,ачить

ІНа

20

ПЇідПРИEJМС11В,

з

його

вигоroвлeнIJ:IЯ

тисяч зернооби-

ВИНО-

одну

то

для

О

паС

що на

я.рди

Для

працівників

господарства

Щорса

тепличного

радгоспу

імені

.чесна.

Вона

настала

прийшла не тільки за рем,

що

а

справжня,

радує

зір,

календа·

із

із

будженого поля. Роботи в теплицях товЦі

до

про­

по

вирощування

підго­ овочів

рання врожаю. Першою почн~ його бригада Григорія Петрен­ яка

раніше

інших

розсаду огірків у ливо

доглядає

нято

висадила

tpYHT

і дбай­

рослини.

В нашій бригаді вже зай­ під

огірками більше

гектарів

площі

розповідає

двох

теплиць,

Григорій

Федоро-

в

Додатково

здачу

У

їх

на все

шій

масшта­

року

відділку

них

здається

вирощуватимуться

зобов'язання:

ся не покладаючи

обіГРіВОМ

кожного

одержати

квадратного

метра

з ,металобрухту.

кілограмів раННіХ овочів. За це вони тепер борються, трудять­

огірки

стоїть

справжня

температура .

Гудуть

перелітаючи

з

рук, щоб від­

значити третій, вирішальний рік новими здобутками у пра­

на площі 7,5 гектара. Чимала площа буде зайнята під ними також і в сонячних теплицях. Тепличники взяли на себе висо­

ке

країІні

десяти тонн металевого БРУХ1'умотна QДержати 23 ,вантажних '8'втомобіЛі.

3

Ці. Для потреб щено необхідну

відділка виро­ нількість ви­

сокоякісної розсади .

з

П. ТЕПЛЮк. Фото автора.

10

державі.

теплицях

літня

на

в теплицях з газовим

півтора гектара. Одночасно роз­ горнемо і збирання огірків та

бджоли,

почалися д.:.вно, ще взимку. Те­ пер же тут готуються до зби­

ка,

розсаду.~

зеленню,

запахами

цього

Зараз Іпідгото.вляються блоки, через два тижні висаджувати

на сталі виплавляється у на­

,каlрбованфВ.

Всього

вагу

О Тепе,р кожна третя тон­

обладнаlННЯ лише у

загальну

розрахунку на

ТО:НН Ч8lВУ:НУ на рі' к.

показують,

на почне збирати перші плоди.

-

почнемо

в

металоміст.кос­

процент

знизити

тонну сталі заощадити 8-9 кілограмін металу. Приблиз­ ні підрахунки ,показують, що це дас1'Ь більш як 30 тисяч

бах У,СlіЄї ,краї:ни дає еконо­ мічний ефек'т у чотири міль­

иВІТУТЬ ОГІРКИ ФОТОРЕПОРТАЖ

один

ють

.виливниць і в

народному

Роз<ра,Х'у,нки зниження

ті машин j

ЧQРНИХ ' металів, 130 тисяч тонн ста­

у

сталі зберігаЄТb€Я більш як 4 кілог;рами чавуну . До кіlН­ ЦЯ п'ятирічки тут :рсю,рахоIВУ­

lВипущений

дає

госП(~да'РСТВУ економію один мільйон ,карбованціВ.

Лlі.

!Вич. інші

'прокату,

додат,ково,

тисячну

інших

тисяч 1'ОНН :металу, 'ВИ­

тового

зеконом­

;розливають

С'грукцП тонкос·тінні. Зав­ дяки цьому на ,кожній тонні

тисяч РCJIбіТНИJКіIВ. О Одwн Імільйон ТОНІ! лис­

щорічного ви­

лише

прсжату близько

які

метал,

сталь

рі·заННЛМ,а точним

15 'тисяч метаЛО.рі­ за.тfь,них ,BejpcTaTi'B і понад 20

,мі­

без ШКОДИ для якості будин­

металу,

ча,ву,нні виливниці нової кон­

чорних

,в·ільняє

РCJIбітнИlКИ

_

«Запоріж­

ме­

Іпрокату

штаМПУ'вашня.м, ;дає економію

Здаlна­

,зовсім

,кіlВ, зменшити за paXYIНOK ,прогресивних будівельних матері,алів (поліIМ~РНИХ і аз­

шахт.

Вона з року Ів рік стає мо­ гутнішою 'силою економічlНО­

Одна тисячна...

леІОЯ

ТОНН

250

за'ВОДі

за

заводи

союзного ІПQХО'ДУ за економію

талів не

ральних комбайнів або понад ТИСЯЧaJвтобуаіВ, або ж по­ над 1 оо тисяч легкових авто­ мобілі'в «Моск·вич».

40

ОіДИН

8

верстатів і апаратів, бі­ потужних станів і в ла­

вах

ГО

ст.ружну

більш як

РОБІТНИЧА дружба .. Це

ля ля

о Зни'жеН!ня втрат мета,лу у

мета­

виплавляли

труді,вlНИКИ якого 'ви­ сту,пилизасп;іВУівачами Все­

О Обробка одного міЛЬЙQ­

rвepcTaT

дозво­

сталь»,

ав­

тобуСіВ. на

скішши

це

рік усі ,металургіЙlні царської Росії.

магіст­

Іпасажирсьних

,ніІВ, 'понад

резер­

лу,

то

стіЛьки

-'!IIIIIt 1

квітки

квітку, що з кожним днем рясніше вкривають гудину.

Найбільша виросла вона і найрясніше вкрилася цВіТом та зав'яззю в експериментальній тсплиЦі у другій бригаді, очо­

люваній Володимиром Олек­ сандровичем Гончаренком. Теп­ личниця Станіслава Петрівна Маляренко

вирощує

тут

огір-

ки сортів «алмаатинський», «грибовський тепличний-40», «сюрприз», «ВІР-517» та ін­ ших. Через якийсь тиждень ВО-

,досягнення

трудової 'перемоги.

Станс.прав таву

не

одного

!VIOГI\e не

lіОлеl{­

Ціка,вити

СЬОГQДllі його сусіда. f[ т,ака співдружність опостерігаєть­ и1

ІІС

лише і В

районі,

а

ОДІІОМУ

й ,Н

ІІа фото: ліворуч робітНlЩЯ третьої бригади АнастасІя Ю,имівна ЛУЦЕНко доглядає росли­ ни огірків, на яких ВЖе з'явилася за~ в'язь; вгорі правору" бригадир Григо­

міст!,

06ласті,рес

пуБЛіЦі.

Тож 11 і чого ,незвичайного не було в тому, що на про­ хання ,ПО;ЩТИДОПО:lЮГУ у пус­

I;Ш:іIЮННХ об'єкті,8jlа :I<І, ВО:(і

Бори­

рій

a,BTope:VIOHTHOMY

сщшсыQ:l1уy

·Ні!,,([·УННУЛИСП

КО

:VIОlll'1IIIЮI б::\ І'а тьох підпри­ (-,ІІ С ТН тресту «Унрши'Норе­

розсади

' Ша

галузева

рології

і

служба з::\соби

роJн>Iю-вим'фюв,алыІхx

при­

дію

почали

в

яку

вже

висаджувати

грунт;

цвітуть

1IIt: f.мала 1,0111'-

1:!:1еСТIІ

а.ВТО~1аТИКИ

иадранніх

помідорів.

'ІОНТ ') l\IillicTepcl1B·a авт{)мо6іЛI,IЮГО транспорту УРСР.

:"

Федорович ПЕТ­ і робітниця МАI(t;ИМJ:;Н­ біля вирощеної

РЕ Н КО Jlюбов

шин()рс­

внизу­

огірки

в

периментальній

екс­ тел ..

Jllfllі .

лаДі'!J і а,вто.vrатНlШ, викона1'11 електронала,годжу,валыli

р о боти. никі,!\

На

за,ВQДУ було тру.днощіIВ. Працюва­

1Іемало ти

шляху ТІредста,в­

нашого

,ДОІвелося

важких

у

надзвичайно

умовах.

Значний

IВlнесок

зробили

\Всі ,предстаВІНИКИ бровар­ ських ШИНО.реМОНТНИКів. Про­

те .наЙбільше хотілося ви­ ділити електрослюсаря Ро­ берта Третяка, ,слюсарів Ва­ силя Єгорова lі Валентина

ГУЛlЯкевича, .які

працювали

на найважчих Іділянках. Умі­ ло здійснював .кері,вництво роботаlМИ інженер"метролог

П. Ц. lVIіщук тий ДQавїід

Лого особис­

'знадобився

МОНТ'YlВаІННі ОСНОВІних РОЛЬНО'ВИ:Мі,рюваЛІ>НИХ ладів.

при конт­ 'ПРИ­

Доручені роботи броварча­ ни

lВи.нонали

дос'Лроково,

до­

сягши ВИООІЮЇ я~о·с'ті їх.

А.3АПЦЕВ, керівник робкорівського поста п'ятирlчкн газетІ" (,Нове життя)}, началь­ ник галузевої служби метрологіі ки

та

автомати­

шиноремонтного

воду.

за­

у ПЕРЕДР АНІ\О8ІЛ задумі

ще

стоять

крашені памороззю рева,

а

де"не-де

00lтяться

Біюна

Помічники тваРИНILИКів

при­

де­ вже

:пійла

ОЩНО­

,ДЛЯКQрів

'те­

сельчан. Любить В. Д. Мича;к у таку пору по­ спішати на ферму, де

віддідну радго.спу «Літ­ ків{;ький» аж понад

ТРУЩИ'ться

700

вже

лят. А їх на третьому

десять

Сh}ЮМУ ГОCJпсщарстві

-

допомогою

втричі

не

IНtClДХOlДИТЬ

скотар,

більше . не

Він

дояр,

однак

з

пари,

що

двох

кот­

'ТЯТЬВОдУ для заміlНlНИ­

за

лів по трубопроводах у цистерни. Робітники не 'забу,вають і про мі­

від його праЦі в пев­ ній мірі залежать надої на фе.рмі. Лдже, як

неральну ТІіlДКарм,ку

'Лвердить HapO~He

кухонну

,при­

С~lіIВ'Я, ,молоко У коро­ ви Іна язиці, тож Ва­ силь Дмитрович, коче­

гар, і його підручні Ан­ др!ій ОлеJOClйович І\их­ тенко та І:ван Савич І\абиш докладають не­ мало зусиль, Щ 01 б швидш€

Середа,

приготувати

21

березня

сіль,

-

моно-

кальц.іЙ, пре п а ра т БММУ У mи.гляді [Іре­ Імі.ксу. Оста,нній, зооре­ ма, ефективно підви­ щує твари,н.

'П'РОДУRТИВ'НіСТЬ Досяг,ається це

завід я ки 'С1'имуля Ц і ї Пlроце.С'іlВ Ікарбоксилювання, чим підсилюєть-

1973

року.

piJВ. цу.крЬв, ну:клеїно­ ІВИХ 'Кислот 'В QрганІзмі.

Крім того, ІВОНИ щодня ,варять іПО 400 кіло­ грам.ііВ 'Кормових буря­ 'КЬв для авиней, Кlш'я­

ГQл,і'в. І\ОРМ Івариться

POIr~B, а за'галом у с1ль­

'ся бі,осинтез білкі'в, жи­

·теля­

та:м, 'миття бідонів, дійниць тощо. А ще доставляють піЙЛQ з кормоцеху :в морі,вники та

'т€ля·тники.

Б€зперебійно

гудуть

:потужні

форсунки,

дають- в

топки

котлів

за цим

та ін­

палИ1ВО. ШИМ

по­

технологічн и м

устатиуванlНЯМ по-госло-

о

НОВЕ ЖИТТЯ

ко,ж,ної ними

закріпленої

норови

за

одержали

дарськи ДQглядає Ва ·СИЛЬ Мичан. - Скотарі і доярки 3ЩЦО'ВОЛeJні роботою

,ві\дпов~дно по 577 і КілограМів 'молока.

KOpMCJlЦexy,

ЙOlГО держ,аві на 414 цeHTHepilВ більше, ніж пе'редбачено планом. Так,і кормоцехи ді­

,керуючий

каже

відділ,ком

Микола Петрович

З'а­

~усило.

ІКа незбираного молака новонародженим

сі!вна І\лимен'ко та Ра­ ї'са ЛуКі'вна Ткалічві-д

І дійсно, завдяки ви­

Івипадково

ж

558 Не

коле1<Ти.в

фер-мивже відправив

ють

на

ножному

,від­

'СОООЯКїСНОМУ приготу­ IНruнню пійла телята добре [ІрибаіВЛЯЮТЬ у живій вазі, а ,корови молоко. Так, лише в

ділку

минулому ,місяці в гру­

.НИЦТІва

пі,

жа:ві м'яса та молан. а, ;УС[Іішно mико.нують 30-

за

Марія НИіК,

якою

Василtвна

'кожне

би ДIil'ВaJIО

710

доглядає теля

Яч­ щодо­

приріст ПО

грамі'в, що більше

завдання. А передоlВ.l доЯ'рки Галина Па,на-

о

рад гос пу.

Твв:ринн.ИlКИ ,включив­ шись у Всесоюзн€ со­ ціалістичне змагання за збільшення вироб­ і

продажу дер­

бов',яза'ння,

'взяті

на

третій, вирішальний рік дев'ятої п'ятиріч­ ки.

В.

о

3

БЕНДИк.

стор.

О


ГJJ~і_'

"'#~#'~#'~~~#_'-"'~'------#'~'*~

\ До уваги ВJlасників іНАивіАуашого : ~

аВТОТРаНСПОРТУ

j

На основі Постанови Ради Міні, стрів УРСР від 28.Х.1963 року N!! 1204 державтоінспекція Бровар­

АНТИРЕЛІГІйНИй ВЕЧІР Щкаво

I1РОИШО.В

анти релі-

гііін'ий вечір на теч

« Хі, )[ія

!ЩіlіІНlває «чудеса». :l ДОI10виступи ла ВИlшада'f хі­

'Іії

середньої

ШIiМИ

М

2

Т. ;(МУХ. ПО1'і'~1 етаРШОJ(Л~ОНИ­ КІІ

IІI)1JД(')lонструва .' IИ

ДО.С;l;ДИ.

;~акі. lІ'fивrя

'монсrрацією

хім і чні вечір

де­

короткоме11Раж­

1~73

РОНУ о

9.00

в район райвійськкомату

БЕРЕЗНЯ

РОНУ о

1973

9.00

в район райвійськкомату

представляють автотрансtПОРТ мешканці сіл ТРЕБУХІВ, НРА­

,

СИЛІВНА, ННЯЖИЧІ, ДИМИТРОВА.

МЕШ НАНЦІ РЕШТИ СІЛ РАЙОНУ Фотоетюд Б.

ВЕСНА.

J~[iCTOBHY леl\цію ІІа те"у « ІДl'ологі чна БОРОТl,Ба і деякі

представляють

авто­

мототранспорт на території гараЖів радгоспів у Аень огляду

Потьомкіна.

радгоспного автотранспорту.

,питання 'радянеЬКIІЇ кулИ'пи»

ний лектО<р міеьк,ко му ІШ Ук­ р· аїIНlИ І. Шевченко . Лекто'Р Д&В вичерпні ·відпо. ві·Аі .на ЧИС.JIеlfні заПIfТ1JННЯ приеу'т ніх.

ПОДИВІТЬСЯ

ЦЕН ' ФІЛЬМ

Бідда,ністю

ОВОlИ

Діючи

.в стані

він

Цей

новий

фіЛЬ~1

«МОСфіЛЬМ~.

ЗУСТРІЧ З ПОЕТ АМИ

I кLllо ст удією

Він Іnрисвячений

.діяльності 'радянських розвід­ ннні'в lк·онтрро'зВ'іднИКіВ, їх не­ легкому · і часом Інебезпеч:ному

в гості до молоді заводу )liкрора:ЙОIfУ прийшли поети Ф. Петров, А. Динник, актор і поет-сатири,к С . Гриценко. Во­ ни, атакож ДИ' ректор Буди'ІІКУ культури О. Синицький і уче-

рОЗВіДКИ

серВіС».

Дія

му,

ЩО

називається

ДJіяльність

Юна Руденко IIJрочита.JIИ

ПО.J,ару:вали fiіблі,отеці Будннку криури .свої твори. К. ДАВИДОВ . За!JОД "ТоrГМ<1Ш».

ОдИlН

То­

'і'З

І ведучих

про­

Гол.овниЙ герой фіЛьму­ р.адянсьниЙ ,РОЗRЇДНИ:К Волг.і;Н­

в .пам'ятІ чітко :постає

яка-не­

будь ЦіЛ'ком ".I\OH~peтHa людина,

людина, яка ,володіє всІма ,не.обхідними ЯКОСТЯМИ чекіста: мужН'Ьстю, аналітичним розумом, хоробрістю, безмежною

ВТІЛена ,ним ІНа екрані.

ПаlВЛО

і

П'Я'J1десяти

про­

Моl 'І Че.н . в .каРТИНі «Пароль не 'ПОТРіБНИЙ»,l'раф ВРQНСЬКИЙ В

«Анне Нарен.иноЙ» 1 Іван Вара:в

«ОФіцерах».

'Іюжна

Цей список

ПРОДОВЖУ;l1ати

і

ПРОДОВ-

жувати.

СІ,НО'ГО розвід,ника Волгі на, я'ко­ довслося :вступити у .важкий ПОЄДИНОК з щ~нією з західних

~

товарознавець господарчої групи товарів,

майстер по переробці овочів, комірник на овочеву базу,

І

юрист,

продавці,

і

робітники в магазини. За

довідками звертатися у JВі'ДДіЛ 'Кадрів щоденно з 9.00 до 18.00, крі:м суботи й Heдiru. ДирекцІя змІшторгу.

................................................................... ....................... ~

................................................................................................

·'V\Y

БРОВАРСЬКОМУ

демонстру­

Шевчснна.

ШановнІ

(іроваР'lаllН, зап,рощує.мо ВИТI!СНI(СЙ

поди­

директор

ЗАВОДУ

ОБЛАДНАННЯ

начальник планово-економічного відділу,

фіЛЬМ.

В.

КОМУНАЛЬНОГО

с

пот р І Б Н І:

ЄТЬСЯ R МіСЬному Кі'іlOтеатрі Іме­

Г.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ

НЕСТАНДАРТНОГО

ро;звіДС)lf{.

ні Т.

техпаспорт,

фактурник-оператор,

~

у фіЛЬМі «П'ятдесят :на п'ят­ десят» В. Лановий грає раднн­

НОВИЙ 'КіНОфіЛЬМ

:представ.ити

.ЮВЛТЗJнції .

терміново потрі6ні:

К?~чаГіIН 'В однойменному філь- .

ва

транспорт

,1

t .................... ••• w•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... : БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ і ~."

арТИ. СТі'В

центів :рисну.

успіху

·несправииЙ

ДержавтоінспекцІя.

театру імені Євг. Bax'l'aнгoBa, П(щуляр.ниЙ 'КЬНОаіКТОІР Василь

розвід.ника

з п'ятдесяти

На

держномерний зна'к

Ла НОІВИЙ , настільки 'іНJДИВідуаль­ 'ний, ЩО І ПРИ згадці йоro імені

цент,і!В

поети

РОЗВіД' КИ арт ист

сцені театру i'MeНJi евг. Вахт.ан­ гова. В ролІ Малл.iJнза знї,ма!в­ ся артис'Т І!'Ор ЛfЩогоров.

ВідБУlВа­

«П'ятдесят ,на' п'ятде·сят»? с.кладаєть с я

С!н.г JLійської

,заслужений

райвійськкомату міста БРОВАРИ,

При техогляді необхідио мати: техпаопорт, с,пра.вн:иЙ 1"ранIОПОРТ, .ивита'l'щію на 1 'Крб. 50 коп. за автомобіЛі, 1 крб. за МОТОЦИКЛИ та квитанЦії держзбору .

пере.моги.

Володимир Осенев, ЯКИЙ з 1933 'po~y іВиступає на

«Інтеллідженс

фіЛЬМУ

ється в ,наШі дні. Чому фільм

нищяміської сер.едньої школи

Шефа грає

,дО

afnr лій­ ррфср

;поєдинковізаг·ентами оСl:iКОЇ

,кова ІВОЛЯ

9.00 в район - мешканці

1 КВІТНЯ 1973 РОНУ о 9.00 в район райвійськкомату преАставляють мототранспорт мешканці сіл ТРЕБУХІВ, НРА­ СИЛІВНА, ННЯЖИЧІ, ДИМИТРОВА •.

противника, І

щохвилинноІМУ

ірисну. І тут неоБХі,ДНі ВИНЯТКО­ !Ва обереmність, точне знання ,коннретної обстановки, · винят ­

ШИРОlюекра'НilШЙ

ви.пущениЙ

РОНУ о

1973

представляють мототранспорт сіл НАЛИНІВКА, СНИБИН.

БаТЬКіВЩИНі.

піДІДається

БЕРЕЗНЯ

31

П'ЯТДЕСЯТ НА П'ЯТДЕСЯТ

I1рочита.в для ~[o.'lOiIi позаштат­

На згадку

БЕРЕЗНЯ

24

представляють автотранспорт мешканці міста БРОВАРИ, сіл НАЛИНІВНА, СНИБИН.

ДЛЯ МОЛОДІ

ЛЕНЦІЯ

свої вірші .

IlOрТ на техогляд.

25

них кінnФі.1Ь~·В « ,],ЮЮРОЩf'tf.і lШl'ТИ» і « ;{РI,бпеНI) в США » .

J../'! 1

ського відділу Вllутрішніхсправ ПРОПОНУ€ власни­ кам представити індивідуальний автомототранс-

!

'ві ;ц ю

начальник виробничого віААілу,

ЯЩУК,

інженери-конструктори,

кінотеатру.

токарі, слюсарі, ремонтники. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Жовтнева,

Турбуючись про людське здо­

ров'я, працівннки м'ясо-молоч­ ної контрольної станції пнльио стежать ких

і

за

тим,

ринках

доброякісними

дарськими

щоб

на

торгували

місь­

свіжнми

сільськогоспо­

продуктами.

На фото: лаборантка станц1і нового міського

ринку Галина

Олексіївна ЯКУША за допомо• . . . . . .a8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

23.15 -

Вечірні

редач .

16.15 -

Перша

21

БЕРЕЗНЯ

програма-ЦТ

16.20

Програма передач. «Погода та її вивчення». Навчальна lІередача з географії . М. Лер­ монтов. «Демон» . Навчальна передача з літератури . Для школярів. «На приз клубу ,Золота шайба» . Новини. Прем'єра те· левізійного докумеllтального фільму «Велика земля. . Кольорове те.:Jебач е ння. «Росіі1ськиії романс » . В нрограмі романси Глінк" та Дарго· мижського. Прем'єра телеві­

16.45 -

17.30 18.10 19.15 -

18.00 -

19.;'0 -

:зійного Фільму

(3

І1[ШГОДННЦЬКОГО ху ДОЖНЬОГО .Та ііник бі _,я червоних каме·

21.00 21.30 22.1;' --

нів». серія). Інформаційна програма «Час». Кольорове те· .1ебачення. «Тобі співцю, тобі герою Те м фі.1ЬМ. ЧаііковськиЙ. Дру­ гий концерт для фортrпіано з оркест· ром. 23.00 _. НОВ"'''І. Програма пере­

•.

дач .

Друга

програма-УТ

11.00 - Телевізіііні вісті . 11.15фільм .КочуючиЙ Фронт» . 12.45 - Кольорове телебачення. Спі­ ває К. Огневий.. 16.00 Наша афі· ша. 16.05 «Джерело творчої насна­

Ху дожнііі

ГИ». (Колгосп «Прикордонник. Вино­ градіВського району Закарпатської області). (Ужгород) . «Екран молодих». «Моє училище моя про· фесія» . (Ворошиловград). Для дітей . В ефірі театр «Ліхтарик». (Дніпропетровськ). Докумен­ та .%НІн1 фільм .У нас, в Карачаєво­ Черкеську». Реклама. Оголо­ шення. Інформаційна про­ грама «Вісті». ,Пломінь сер· ця». (До 90·річчя з дня народження Ф. А. Сергєєва (Артема). (Донецьк). «Пісня і праця». Концерт - на ­ рис про ансамбль .ПрикарпатТя». (Л~вів). .На добраніч, дітнl» Програма .Час». (М). Кіномистецтво братніх республік. Ху­ дожній фільм «На дикому березІ». (І серія). Тедежурнал .Старт».

16.25 17.30 18.00 -

18.30 19.00 - . 19.30 -

20.00 21 .00 -

20.50 -

22.45 -

21.30 _

Програма

Перша програма-ЦТ Програма передач.

Фото А.

гості».

Навчальна

хов ання дітеІІ» . «ЛеТІ!

9.35-

передача

з

17.00 - Бесіди про естетичного ви­ 17.30 - Для школярів.

наша

пісн е» .

Концерт

хорової сту д ії «Супутник»

дитячої

м. Калінін­

града . 18.00 Новини . 18.10 - Ко­ льорове телсбаче"ня для дітей. .Лі· сова пошв •. Лялькова вистава. 18.30 ЛеніlIськніі університет мільйонів. Бесіда

«РобітннчиН

K ~1ac

-

ОСІІ08113

19.00 -

виробнича сила суспі .%ств а» . «НаСllіви росіііської сторони» . КОН­ церт. 19.50 Прем 'і.:ра телевізійного ПРИГUДНІІЦЬКОГО художнього фільму «TaiillIIK бі ли червових каменів». (4

21.00 - lнформаціііна 21 .30 22.45 (2'11 Льєжа) . По закінченні -

серія).

програ­

ма «Час». «Розповіді про те 1ТР» . Кубок європейських чемпіонів з баскетбола: ЦСКА­ «lньїс» (Італія) . тайм. Пере да ча програма

новини.

передач.

Друга

Нозака.

з передовиками промисловоСТі). (Хар· ків). Реклама. Оголошення. Телефільм «Твоє поле». Інформаціt"tна програма .Вісті». «У ініціаторів соці містнчного

змагання».

19.00

(Вист у п

секретаря

парт·

кому Семнполківської птахофабрики В. А . Москвича). Циркова про­ грама . (Одеса). «На добра­ ніч, діти!» l(iномистецтво братніх республік . Художній фільм

19.50 20.45 21.00 березі». (2

«Н а дикому Вечірні новини.

... .,..~,~.,.,_ .,..,. ... ..,..,...,..:-.,4IJ1-~.?

БРОВАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННЮ

Бейрут. За ми.нулий тиждень

22.40-

серія). Програма передач,

ДОВідками

у

ПOlВїт­

Rаїр .розглядає

нову

п1д

час

«Аль-АХірам»,

ч~ння Ізраїлю до нових агресив-

Оди.наки

квартир~ми ІВ

вул.

• tJ"

••

пИІвська,

.

Броварська

господарства,

друкарня.

поря.ДКУ

талургї'в~, або .N'~

~o ЗУJ1ИН-

Адміиlстрація.

і

!

сl:мейні­

черги.

1 -

41

4,

~o ЗУПИНКИ «вул_ Ме­

до РМЗ.

Дирекція.

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• у СПРАВАХ ОБ'ЯВ

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ

.НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

19-3-18.

орган Броварского горкома

Коммунистической партии УкраинЬІ, городекого и районного Советов деп)татов трудящихся Киевской областн.

~

ІНДЕКС у

радlо-

\ мовлення роботи,

19-3-18, відділІв фотокореспондента _

кореспондента

мІсцевого

Київської

області, вул . Київська, 154.Телефон

промисловості,

19.4-67.

- 19-4-57.

61964.

Газета виходить вІвторок, середу.

п'ятницю І

~============================~==============

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заступника ре· да ктора 19-4-47. відповідального секретаря, віддіЛу СІЛЬСЬКОГО

Бровари:

1

З' вертатися ;на адресу: іМ. Вровари, вул . Металургів,

Редактор Є. ФЕДЯR.

. 1'54

19-5-38.

з~вод ЗБК Іхати аlВТобусом М

(ТАРС).

БРОВАРИ

Телефон

столяри-теслярі, формуваJlЬИИКИ, рlзноробітиики (чоловІки). забезпечуються гуrТОЖИl1ками,

візи­

м'ує~~ся дум.ffИ, що укладення таКОl угоди s.ідверте заохо­

М

м.

майстри по деревообробцІ, майстри по заЛізобетоиу,

Каїр дотри­

255020. НАША АДРЕСА' ~

адресу:

ПОТРІБНІ:

посилаючись на

аКТі!в.

,на

Іхати аВ'ТОбусом .N'~

ТРЕСТУ «БРОВАРИСІЛЬБУД»

ту до ВаШінгтона lізраїль-ського прем'єр "Мі.н.істра Меїр, як по­ Д'іlO, що ;може ма.ти ,Н.аЙ.небез­ ,печніЩі насліДІШ, пише газета

офіційlfі 'джерела.

5».

30.

ЗАВОДУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

у;году ІПРО америкз;н.ські постав­

укладе,ну

крб.

.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'._.'.С ен4І

'КИ Із'раїЛЮ «Кан'ГОніIВ» .і «Окай­ ХОКіВ»,

lЗВертатися

буд . .м

20,

ки «Школа М

із,раїЛЬСl>кі Івійськові літаки ві­

Каїр.

100-110

в

Нмболl.

с<і.м разІ,в !Вторгались ряниtЙ ,ПРОСТ,ір Лі!вану.

,

терміново потрібні:

За

,підприємства

бол:гарсьном'У мі,сті

l

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

.вул. Нова,

32 моделі нових ДО­ щунальних ycraHosOH С11Ворили за чотири 'РОНИ .інженери . спе~ ЦіаJIJ'зо~а'Ного

..",....",·4

Житло вадається ва пlльroввх умовах.

з ТЕЛЕТАЙПНОЇ ОТРІЧКИ

них

програма-УТ

18.00 -

~~~

інженер-технік або технік-механік на посаду майстра. Оклад 100 к,рб. плюс 40 Щ)()Центіт прогресивкИ'.

Софія.

16.30 - Наша афіша. 16.35-«Здрас· туй , весно хліборобська!» (Львів). 16.50 - На допомогу школі. .Леся Українка. «Драматичні твори.. 17.30 - Для юнацтва. .Репортер». (Зустріч 18.30 19.30 -

..... .,.~,......

Слюсарі с8ttтехніки ІУ-У розрядів. Оклад

природознавства . виховання. «Пробл ем и

з

!

#..:-ч&"

перевіряє

якість м'яса.

пе­

Новинн. 9.45 Для школярів. «Нз приз клубу ,Золота шайба». 10.15 Кольорове телебачення. І. Гончаров . «Обрив~ . Телевистава. 13.30 .Що· денник змагання» . 16.15 - Програма передач. 16.20 Ю. Герман . • Розпо· віді про Дзержинського». Навчальна переД1ча з літератури. 16.45 .Вес· няні

мІкроскопа

Адміністрація. , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V"' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

ЧЕТВЕР, 22 БЕРЕЗНЯ

9.30 -

СЕРЕДЛ,

новини.

гою

42 .

Зам.

суботу. масової

1538-9752,

#45 1973  
#45 1973  
Advertisement