Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

/(РАІН,

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДИНИ,

ЄДНАlІТЕСЯІ .NЬ

45 (3351)

ВИПУЩЕНО

ВІВТОРОК

р.

2

МОЛДАВІІ

переведені на випуск продукції до весняно-літнього сезону, ВИ­ робили півтора мільйона пар взуття. Щодня підприємство виго­ товляє 40 тисяч пар чоловічих , жіночих і дитячих туфель. Підприємства легкої промисловості респуБЛіКИ підготували багату колекцію новинок одягу до весни і літа. ШвейнИlШ Кишинева, Бендер, Тирасполя і Дубоссар пропонують иольоро­ ві плащі з таи званих змішаних тканин (бавовна з лавсаном, вовна з лавсаном). брючні иостюми та елегантні пальто з ирим­ плену, льняні иостюми, сорочии і блузи з вибивного бавовня­

КВІТНЯ

1872

В

Потокові лінії найбільшого в Молдавії об'єднання «30ріле:і>,

11 Ціва

ДЛЯ ВЛ.AfА ЛЮДИНИ

коп.

ного

полотна.

АВТОЛЮБИТЕЛІ СКАЖУТЬ СПАСИБІ

РІН ВИДАННЯ ЗЗ-й

Виробництво товарів народного споживання 460 нових назв освоїть у цьому році промисловість Донецьиої області. Випус­ иаються набори теслярських, столярних, слюсарних інструмен­ тів, садівничий Інвентар. На запити власників автомашин відгукнулись металурги жданівсыгоo 'заводу імені Ілліча. Вони налагодили виготов­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ'

лення збірних металевих гаражів.

ШИРШЕ РОЗМАХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ! Іони сьогодні попереду Ш'ВИДКО

і

ВИЙШЛИ НІ\ 31\ПЛl\ВУ

ПОЛЬОВИХ робіт першого періоду

та,ке зобов'я­

-

дарст,ва району ~a ~leCTb 50-'річчя Уl1воренtНя Союзу

НА ВЕСНЯНИХ

'радгоопів 1 птахофа.БРИіК можна бачити немало аг:регатіIВ, на яких ПОЛ'У'м'яніють червоні вимпели.

ГОНАХ

цям СОЦІамстиЧlНОГО змагання. Ce'Pe~ них:

Дружний

старт

Ра:дян'сь'ких. СОЦІаюстичних

Г.

взяли

Лисенко.

мих, тра!!,

совищ.

Вчасно

була

волога, проведено

днів ози­

нують

виробничі

кілька

завдання

днів

про

Микола

на ,

У

Мине

центнерів

Пантелійович

рів . І.

галузІ дослІдження космІчного

мирних цілях

7

На IСIІЮРУIДІЖ·ен,ні буС\инку тва.РИ'lI'НИ'ка І&}'!д'е 'за,й,ня'ГО 30 ЧОЛОІВЇ,К. 'ПР'ОіВ€IД'і!>МО ,благоусТІРШ еа,дliб 'г()tClПOlДароства IILри6и­ РМflfЯ 'l'е'рит·оріlЙ, наlса:Д'ЖЄJlJll<ll

н ИІЦ'l1В3

ІВИМ

lC'roopeJl ОIП'l' аб,

який ;ВII:JIf.3ЧИіВ ,ХТО, Jle і Я1КУ 'вико>Н}'!В3'Гнме ,роботу. Oc:н'l)tМIa

ек-окаlваторник

за6е:юечуючи

lК'ї'в.3беремо

запуск

_. -----------

на

супутннку функцІонує

Столяр Юрій рокІв

працює

цеху

заводу

парткому.

....,...,~

•.• •

~

~

ПОВІДОМЛЕННЯ

~

12 квітня о 10 годинІ ран- ~ ку в залі засідань райвикон­

кому відбудеться районна на­

рада

робсількорів

районної тя»,

газети

міс ь к-

«Нове

громадських

жит­

кореспон­

дентів місцевого радіомов­ лення та редакторІв багато­ тиражних і стінних газет.

На нараду також запрошу­ ються

завіДУЮЧі

громадськи­

ми вІдділами редакції та ие­

Григорович

рІвники пунктІв.

п'ятнадцять в

у фо'н~ :п' я­

В. КЛИМАСЬ,

(ТАРС).

Сербіновський

IB'HeCeL'd'O

секретар

штучного

апаратура

мет'ало­

ТИірічки.

clвTepKOC­

3eMJd

ТОІНН

ВСЬО, ГО, Іві.з'ь:ме учаlСТЬ у Вс·е­ со,ІОІ3НОМУ 'КOl'dУ'НЇ'СТИІЧ'НОI )IУ су­ ботlНИКУ 4,85 чмо:вїік. 3а,роб­

прос­

року в Радянському Сою­

5

л Оі)! У

і

1972

JlpOBeAeHo

TOdЦ~).

ДetкО<раТИІВ'lІ-ИХ J!je'peB і чаrГ&j)IІ-И­

IсшІыwoo'olclпода'ptcьки:х

,рооіт, lДІе IПрщюватИlМЄ 285 110лО\Ві'к. &НИ СЗІДИТИ1М}'ТЬ Іка,р­ топлю, сіятимуть овочі, обко-

UIШlllUllШllllJUПІІllІІUlІІlUlllНllUllllllІІlU

кореспондентських

РедакцІя міськрайонної газети «Нове життя~.

меблевому

холодильників.

Давно став спеціалістом ви-

-

сокого

класу,

виробництва.

кормових

центне­

передовииом

йому присвоє-

лектуванні меблевих наборІв

«К-17. він систематично пе-

но почесне звання ударника

ревиконує

комуністичної

робітку.

праці .

Нині

економІст радгоспу ІменІ

дову вахту на честь 50-річчя

Щорса.

утворення СРСР.

змінні

норми

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ви-

НА ЗАМОВЛЕННЯ /(іровський

ський за роботою.

На комп-

ЗВЕДЕННЯ інспектури держстатисти'ки про хід польових роБІт у р a.дrосп ах І птахофабриках району за станом lН,а 10 кві1'НЯ 1972 .року (.8 п,роцен,тах до плану) Посіяио

господарств

'" "" '<>."

'~ о

'"

.~

'"

о

23,0 20,7

13,7 37,8

х

'" о

х'

21,0

«,з а'пла,вн.и.Й» «Р'),'с а,н';, вс lЖИIЙ» «,ГОІГО.Т;,В'СЬКИІЙ» «3 ·0 ,Р я» «ЖеJJiД ;,ВСЬКИЙ» «3,а,во,рI1'ЩЬКН'Й» «Л ;'ТІК·і'I!,с,ЬКИIЙ»

«Кlр.аіСИ.1 ;'80ЬК ий» «,не л И,К()Д'И'~lе р·с ЬК НІЙ» 'і,\llе,н'; Щорса <.",БоQр ИI~btКИIЇІ»

Птахофабрики Ка .1 ИТ Я·НЮI>Ка. Се)lи;по.l,!\:ї'вська БО'Гі.::tа,н, ' ,В'СIJка Племзавод «РУДНЯ» П У'Х';'ВЮЬІ!ШЙ ПНР

18,4 153,0 31,1 25,2 911 11,8 51,0 3,3 14,9 30,0 45,8

157,3 130,0 61,2 62,5

,ЩО

I,І,7

12,0 14,8 35,0 ·17,0

43,7 23,9 25,0 /15,2 12,1 24,4 1!8,6 23,0 20,4 20,4 12,7

16,6 68,5 50,0 ЮО,о

22,7 21,4

33,3 33,0

електромашино-

дання

універсаАьних

МОНТАЖНИ/(АМ,

картопле­

РЕМОНТНИ/(АМ

збиральних машин У/(В-2. Нові агрегати

здатні

викопувати

картоплю зразу з двох рядків,

тисяч

185

БУДІВЕЛЬНИ/(АМ,

будівний завод завершив С1СЛа­

Фото п. Теплюка.

116,5 100,0 100,0 100,0 100.0 88,4 88,0 75,0 68,7 67,5 2'0,8

ливість заощадити карбованців.

ЗЕМЛЕРОБІВ

На фото: Ю. Г. Сербінов·

~~~~AV'АИ~И8. . . . . . . .gw.~~AVА.5~lи(.r. . . .,~

к

170,9 1'00,0

картОІnЛЮ

ТИЧНОГО 'суб(УІ'ІНlШta. Дл~ lЮetpів­

квІтня

передовий робітНlIН несе тру-

Радгоспи «П:llосківський» «Требу,Х~ВСJ:jКИЙ»

ТІ,('Я \ДО ,ВсесОJOlЗНОСО 'IЮ.\(}'IIfїС­

ле:ні l1роші

ПЛЮТА,

Назви

'готує­

нормально.

сповнені

500

проценті.в.

}'ІCJпj,шно

соцlалlстнчних

Встаиовлена

нових з гектара в тому числі пшениці по 28. Одержати

коренеплодів

,пу. ватmмуть iПlРИІС'І'ОІВб'У'Р,н ·і ІКРУ­ ги ,в 'СЩ'J,у, пє'реби>ратmмуть

KO~eoKTJIВ Пу!Хі<вськ{)го lII~el!l­ Iптах()tр:ЩГОООУ

ПОЛЬОТІ

в

наукова

рішимості в другому році дев' ятої п'ятирічки виростити на круг по 26 центнерів зер­

центнерів,

радгоспу.

~ ФОНД П'ЯТИРІЧКИ

иос-6~.

курудзи. Добре працюють Ва­ силь Артемчук, Андрій Ме­ гедь, Іван Романченко та Ми­

силос

в

супутника

товляються площі під посів ку­

300

іх

Чередничок,

тору

зІ

Одночасно в радгоспі підго­

по

про­

ВІдповІдно до програми спlв­

М\! ділами.

на

110-115

добрив. Навантажує

робlтиицтва

зобов'язання

кукурудзи

директор

«IНTEPKOCMOC-6~

'юни підкріплюють конкретни­

також

115-120

В'Иlсоку продукти>вність тракторі/в.

завер-

кола Лисенко. Вони

на

'}1ВlilГа ID}'ІД,е IЗОСЄРЩЖЄlН& Іна ви­

використания

Взяте

15

,K()IH.'IJHHi

НУ вирішили з ножного гекта-

нартоплі.

на

яти моркву, буряки. І. НАКАЛЮЖНИИ.

дво­

'неральни,х

країн

150

недільника посадили

,;гори нор.ми , ви.конують на внесенні органічlНИХ і мі­

шення садіння бульб. Члени механізованої нинішнього ро­ ра одержали по

виробітку

ТракторИ1СТИ раlДГООПУ «Заплавний» І,вЗ!н ОН'иси­ ~ювич Шепітько і Олексій Я:кович Шепітько по пі~-

механізатори

рапортуватимуть

нормі 3,а гектара виорює що­ дия по G,5-7 гектарів. Пер­ шим вивів свій ДТ-55 на за­ плавні землі Трубежа тракто­ рист В. €. ДОВГОПО.1[. На підго­ товленій ним площі почали сі­

4-5 reKTa9 квітня під

ма агрегатами бульби

вико-

процентів.

120-130

IJOIP'lIH

виконує

нують норми виробіl1КУ на

ран­

присту­

систематично

час

l,ваlНОВИЧ Негода на пї,дготовці гру;нту і сівбі вико­

пили до садіння картоплі. данковий механізованої ланки Григорій Олексенко раЗОМ;І ~Іашиністом Михайлом Крав.ченком

Вони садять по рів картоплі, а

МехаН'ізатори Погребськоroвідділка радгоспу iIMl~H,i К1іРOlва І'ван І>ва,нович Марченко та Василь

ніх ярих. Раніше, ніж торік

перемож­

центрв.

закрита

сівбу

полях

мець на культиваЦI1 ГР'УНТУ з внесенннм аміач>ної · ВОДИ

багаторічних культурних па­

230 200 -

цюють колективи механізова­ них ланок радгоспу «Заплав­ иии». Першість у змаганні ведуть механізатори Григорій Кононович Кузьменко та Во­ лодимир Миколайович Ткач.

Микола Па'влович Довгодько - лаНlКОВИЙ меха­ ,ніЗ?IВ~іНОЇ Л~-НI\И ~ожніIВСЬ'КОГО відділка рад.госпу «Л l11IПВСЬ'КИИ». ВИі уже посадив картоплю на 30 гекта1рах. Тракт?рист Василь Федор'ОВИЧ Кри­

на

Агрегатами

РУМ-3 вони за кілька підживили 7()0 гектарів

Р,еспублік. На

Іх вруча.ют? лер'едови,м мехаlніза'Торам -

весняно-польових роботах ме­ ханізатори радгоспу і мен і Щорса. Першими вивели свої агрегати І. Косян, Г. Олексен­ ко,

площі-під таким гаслом пра­

заннявзяли на себе працівники сільського госпо­

ЛЮДНО

гектарах, що більше норми. На підготовці грунту сумлінно працює тракторист Ва­ силь Лук'янович Дралюк. При

До двадцятого квітня закін­ чити садити картоплю на всій

якіоновиконати комплекс весняних

Щоб пошити роБО'lий костюм токарю і будівельнику, nродав­

очищати бульби від зе.llлі, ви­ даляти картоплиння.

І{Ю й монтажнику потрібна спеціальна тканина. Івановська

ЗАТРАТИШ КАРБОВАНЕЦЬ _ ОДЕРЖИШ ДЕСЯТЬ

ткацько-обробна фабрика і'мені робіТНllка Ф. Зінов'єва випу­

Дуже економічни.ll виявився новий .llетод розкрою заготовок, впроваджений на ЄнакіЇ/JСЬКО.lIУ металургійному заводі Донецької області. В обріжи з кожної тонни продукції тепер відходить на 5 кілограмів металу 'менше, ніж раніше. Раціо-

.llетрів 'матеріалу «Діагональ». З нього можна пошити халат, теплий бушлат, тілогрійку. Інша новинка текстильників, призначена для робочого одягу - репс з водовідштовхуючи'м просоченням. /(остюм, nошитий з цієї тканини, стане в пригоді

НQліЗQторська пропозиція нова-

і верхолазу, і шляховику, і ре-

торів

виробнир'fШ дасть

стила

в

ЦЬО.lIУ

році

мож- .ltOнтно,Му робітнику.

мільйон

(РАТАУ).

_iiiIIIIiiII~~~~~

....

\


· ..

ДІИО

k

Ва

Па'ртj,jj,ний КЮl ітет ра;д'ГОСIПУ

,

ро;бшщ'лво,

kР m

ОН

ТО'ІУг і вл'я,

е

На

році ~ 1ІІІі>()Да.в ДЄ'IJIЖl\Jві 2448 тО'нн ОВ{)ІЧі;в, '1'0 В МИ.llУ-

'~'~:;~:~~~,(i ~ ~=;~20'r~~Нз

освіта,

'НО піДIОИlВаЮТblСЯ піIДIСУ~КИ ро-

ТСІІ/,Н і 1873 ТОНlНИ, м'іІс&

:за'ла,х БУ~И,IІК У

'ВИі~!оПели і J1ІЮШOOl-і ;ПР'В'ІІіі . Ilо-

!\р,е11Н О,Ю. Обго в о,рюючи .на ;{аС ;l да,нні ,пар']1!\О'llУ ПО>стано' ву

,ЮУ"lЬТУРИ є Дошка .пер'CI,J;О'ВИ'І,ів ,ра'Йо,ну, га .l ' ерея Л()Р'l'>реті,в

ТJріб'но С'КilI.зати, ЩОВ МИНУЛО,11У рсщі 3 qюнцу ,матеріального

три ТИ'СЯlЧі lКіЛОі'рамvв ~ЮvJ(жа B' i~ ко, Ж'НII)Ї і КОРОIВИ з.а:кріIIl'л,е' ни.х

ЦК I\JПРС «п.ро да,lьше :JI()л ілшення ор,га'ніlза.ції с оціалі,стичН ОIl'О ,3'.1а:ган,ня », tYу,мр{),зоро,бщ-

[ep r;Ї'B Соціалі'стич, но,і Пр:щі J\ИЇІЩИ;НИ. Люц'Н()бу'Ває в , сільc ы\'oL\I}' , музеї б,ойо,вої і ТРУД' О-

:Х(О<хоченН'я ТРУ'\ді,ВНIfК8ІМ 'ра:дГ ОСіПУ БУ~10 'ВИlДано 7117 ка, рбо'ва;н:ц іIВ пре<м,і, Й.

,за ними I1j)YlП, УСІП'Ї'UlНО ВИКОнали ,за,JЦда;н~н'Я пер' IООіГО ,к'вар'filЛУ 'нин:і,шнм)Гор, о,к'У .

'но і .приЙ!!я'го зах,о~и .по піднеСt>ННЮ ефеl!\ти.в.н (}с т інаочної

'в {),ї ,сла:ви. В нь()!музї1браIНО ЧИ'С .'1ен:ні фотогра,фlї, виро,би

У 'рЩJjгосші С'fало ДООj)ОJO 'fР&ДИlц і єю 'на че'сть п~,р,е,м()ж-

агітації IПОК'Сlму'нісТИЧ'Н{)ІМУВИХ G'ванню 'І1Р'УIДЯЩИХ та м' о,бі~Ji,зацї'ї Ї,Х ,на у опішне викона,ння іП_н'нів АРУІГОГО Р О'!\У п'яти-

мі' СЦе' вих ,П'іl.J.IПРIlЄм,ств, іст()!рич.ні ; 3'нах~.J.' КИ , Книга , il10ШaJIИ, стеЩJ;И «В(}ни були il1ершими», « Наші Вlщатнізеl'llЛЯКИ » т· а ін-

ц і в IПDД:НLмаТIІ ,ОО Щl1Гл'а'х чер.,во,ні ви:wпеIЛИ . ці Щ{)ІГЛИ в,становлені біля бу:див.юу К'УIJIЬТУI Р ,и і цеінт,раль' но,ї ' К' О 'Н1'О'ри рад-

ПР(ll!\е, ,в {)Іфо.р'МЛ'е>н'ні наочної а,гітщ і ї у ;на'с є .не:доліки . Ще ·Het.J.OICTaT:Hbo ВИlс,:вітлюєть~я ДІ}-

річки.

ші .

-

« .1:т!\іН\lСbl!\ИИ » 'Рil:;ЮІ~1 З lШ!\ОНl\I'е'Дициша , KY_lbTy'pa ,сма ,на бuтиміж ,віlщіЛlка;ми, opwraoДa'KO'~HJI'II с ї,lI>СIЖОЇ l'аIДИ і IПРО'ф'КІн'ець 1975 рок у , Тут ж е'llИ, ла'Н'!\ilіМИ, окр,еЮJ1'11И 'робіт'Сlп і',l '!\'(ШО'Ю о'р'ган klщією ,при.ді-в'ста;НО'&l{'lН'О панно з IПОРl'Р~IIНFI\іЙIИ. На рuбі'f'НИ'ЧИ-Х зl6()рах .1'Щ; належну у'ва,гу {)фо,р,мленTO'~I В. І. Л !"ніна, Дош!\а лош а НJ1;;I'начаю,тмж ш;р.е'м ожці , їм

190 тон:н і 252 'f'()іН'ни, »МОІ.а - 2,&00 ТОІНІН і 2955 Т,О,НіН. ,ВаіРТО ,в~Д,значити, що такі Д()ОЯJЩИ, JIIK О . Т. &рлаН'ИЦblК3,

щ о:бво'на о}'ла

Н. Л. ПЮ

ню на(lЧН О'Ї

а,гітщії, п'ралне ,

нипереf.\'Clви'кі'всела .

,дНіOlВОЮ , KOIН-

У ф,о,йє

вруч.аЮТblСЯ IIH~PMiд.Hi че-р:воні

М. В . НIЧIН'IfR,

Г.

И. Г.а.к,

т()орік

~ОIСЩ' .

~ и()ци;плі,ни.

На ;fti\J.l.1;iJLl\ax за стан lНаоч'н о ї агіlfщії в іl,JJпо<відають с е,к-

,р,іilliе'ннЯ<~!ві,н зо:бо'в'яза:в усі ш іl~IПРИfшства і , ор.ган і,зації, 'Р Оlзташо.ва,ні на те рит'о'рії ,с ела,

р етарі ,па,Р·l'lJ1НIIt.'і. орган ішJ..ЦШ а:I,JД і'ЧlкііВ'. В чер,во,них !\)''f'KaX ,О,ри:га!.J. і фер'М тако, ж є с(щіа-

3а,р.а:з у ,рЩДІГО'СіПі 'п-о'Вним 1'0ДC'~I i~YTЬ Iпол ьО<ві ·Р ОlБOlf'И. ПаіР'rhй'н ий KOtwi'l"err, комуні~ти З'()-

'В'JЯ1'И Ід 0"1 ыIОIВ У участь у .JИІГОTGlB.l ,t'H,Hi наО'Ч'f{lОЇ агітації . ЗаjJ а,з , , И.l 'Я ' бщин'!\у 'КУЛЬТУРИ 18 Д Ї'(1l\ах, 'О'фОlр,м,тено а.г іт'маЙцаіНчик ,пі,.1

,д ев іIЗ (Ш

«( Рубежі д~-

'в' ЛТО'Ї ІП' ятиріЧJКИ ». На НЬО'"у .в Х)\І О'Ж'НЬО ,О'ф ()jНlлеНИХП:Лака-

мітили

н ;'в і за ~даНІ) ,к, о,ле,ктиIВУ увели!\ї<й м і р і дає ,'ІІ'tYжли'вkть з

';жа:га,Н,IІ,Я :!lіІ. ч,е'сть 501річчя УТlВо'р,е,нiIJ'Я .оО·ЮЗУ РСР .

/ІЯМИ,

!\андидатів

блокнот

лекторів

ваНlНЯ , мате,р!аш.нО-!J'ЄXlні'чн'Ої ба ­

М.

Калюжний .

І-ЗІ РМНОІГО

лентину Нулинич обрали депутатом районно! Ради депу-

були трудову славу. Номсо-

питань

стала ДЛЯ

ради заводу, комісії ' сприян-

чилися в роботу постійних комісій місцевих Рад, з честю виправдовують високе доВір'я. Часто можна бачити, ЯК вони ведуть бесіди з побутової

На минулих

комісії ,

житловожіночої

ня школам робітничої моло-

виборах Ва-

Д:РУЖіНОСТі

нич,

Галина

са..-о

та

Надія Чуприко",

ді.

Фото А. Козака.

ПЄlРеmlюрилася з

від-

стаlJЮЇ аl[1ра,рної ІВ ,рОЗВИНУТУ інДУCll"ріалнно-аlГJр аlРНУ країну . ШІВИ\Ц/КИІМИ il'емюа,ми Р03lВШ*lЄ,ТЬся економі,ка рек:пуБЛіIКИ , вели. ки:х УСШ'jх,ЇJВ \Ц/ООJ'D[1!-lyrrО В гаЛlузі н3tj1ки ,і IН1УЛЬ-nУФИ . УІ з'їзд ПОPlП віідБУIВіОЯ в ігрущ,н,і МИ1НУ'

лого року . На ньому в1>Дзнзчалось, що в ,новій п ',яrrИlРічці наЦіональний доход збільшиться на 38-39 процентів порівняно з 1970 ІРООЮ."VI. ДЛЯ ЦЬОГО виПУС1f\ ПРОМИІС.rювої Л/РОДУIКДії має 3ІРОСТИ .на 48-50, а сJльсьlюгоісло\цаlр!сы «)її - іна 18-21 п.рOlЦеНI Т .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ-КОМУНІСТ Між ба гатовіl(ОВIІМИ борами і красу­ нею Десною розкинулося мальовниче село 3азим ' я. Свого справжнього розкві­ ту воно набуло за часів Радянської

сандрович

:з ахоплено

ро з повідав

про

ве­

лику любов до ХЛіборобської праці, до своєї професії. Він гордий від усвідом­ лення того ,

що

своєю СКРОМНОlO

працею

ювілейної медалі «3а доблесну працю. На о з наменування 100-річчя з ДНЯ на­ родження В . І. Леніна». Неодноразово йому вручалися по хвальні грамоти та цінні подарунки від дирекЦії радгоспу .

У

рідному

селі

Василь

Олександро­

примножує багатства нашої Вітчизни .

вич авторитетна людина . Він і депу­ тат сільської Ради, і агітатор. В будь­

свого щастя . ОДІШ із НИХ потомствен­ ний ХЛібороб Василь Олекс а ндрович Приходько - кращий мехаНізатор радгоспу імені Юрова. ' ... Сонце поволі котилось з а обрій, ра з

з ято, наполегливо. Він завжди на перед­

ЯКУ хвилину кожному дасть раду , дружmо ДОПОМОГу.

у

рив а близько ста ТОНН з а день! І та!{ з року в рік , прагнучи, щоб

в1!аДll , ноли кожниіі трудіВНИI{ став гос­ пода рем

раз

своєї

пірнало

власної

у

сірі

долі,

н а двечірні

ковалем

хм а рн .

А на подвір ' ї За З IlМСЬКОЇ ферми чувся РИТМіЧНИЙ гурКіТ екскаватора , важе­ ЛЯМИ якого вправно керував Василь

Олександрович . дали

в

Югті ковша стрімко па­

траншею,

захоплюв а ли

великий

оберемок СИЛОС ної маси і кидали в ку­ зов автосамоскида. }{ілька хвилин і м ашина

ве з е

СОlювиті

корми

худобі.

Ноли механі з атор виконав своє зав­ дання, ми ро з говорились. Василь Олек-

6)

2

стор.

О

Василь Олександрович трудиться з ав­

HЬO~IY краї. Адже так велить і совість, і свіДомість комуніста. Ось надвечір ми бачили , як вантажив силос. А перед тим він тіЛhlШ що вантажив органічні доб ­

врожайно колосилась нива, механі затор ТРУДІІТЬСЯ невтомно , Торі!{, наприклад, при з обов ' Я :Jанні 600 гекта рів умовної оранки він виробив 1386. А в ниніш­ ньому році дав слово досягти ще кращих успіхів на честь славного 50-річчя утво ­ рення СРСР .

Невтомна стоєна

праця

високої

Q

механізато.Ра

урядової

удо­

нагороди

НОВЕ ЖИТТЯ

;

Ми

поцікавилися,

ЯК

наш

щиру

по-

. співбесід­

ник проводить дозвілля.

Якщо я добре попрацюю ,

-

-

від­

повів Василь Олександрович, тоді й відпочиваю ;J насолодою. Найбільше уваги приділню сім'ї, вихованню дітей.

ДИВИМОСЬ гарні телепередачі , ходимо в

З

комісії

цими матепознайомлять поза класній

ІІа засіданнях

педагоги uбмі-

ня

та

системи навчан­

ВИl'ОТОВ.lенню

навчальних

і наочних посібників відповідно до умов республіJ(анського кон­ "УРСУ,

накреСШI,lИ

ШЛЯХИ

да .ЧЬ­

п!Ого підвищення науково-теоре­ тичного і ~Іетодичн()го рівня в

влади

писує у заводську стінгазету.

:;"атичних вечорів по відзначенню знаменних лат та проведеНQЯ дозвlq,., В. ЄЩЕНКо. член комітету ~ .. '., . .' • На фото: B~ _ли-

підприємства з

діяльності

народно,ї

слухачам

планової

уро!\ах

на

:Іщії кабінетної

зв' язку :! дальшим переходом на

гою к:раїн соц!,аЛііСтиt~ної спів-

Всі троє дівчат, немов рідні сестри, живуть в одно!liУ rуртожитку. Баrато старань докладають. , щоб в ньому були зраЗКОВа, чистота і , порядок, допомагають раді rYртожитку F! організації те-

татів трудящих; а Галину Савченко - до міської. Mo~ лоді обранці активно ВКЛЮ-

робітниками

03а ІРОКИ

Польща піід ,кеР:!8НИоЦ1'ВОМ ПОРП з 'Qраrrе,р,с,ькою допомо-

району в новій

НЯШІ С Ь досвідом роботи по органі­

до

Надія Чуприкова як член жіночої ради заводу постій-

сіл

повідомив

роботі .

дв !

20

та

вчителі

учнів

госпо;!:\а,РС 1'ва

т:рє\Ти.ни МОЛОДЬ lв:itJЮМ від 30 ,рокі,в ,

Є.

ріа .'l аМIІ

УС,П!ШНО

1 КУЛЬ'ТУІРИ . ОеРМ !НИХ -

міста і

п'ятирічці

пє;реl"воре,І-:­

3 J 2336 чолов!,к, ПіРиЙня.тих у ІЩр,Т;Ю лі,сл:я ХУ з'ї'з.ду, більш іШ оЗ .проценти ,с'та,Н()IfШНТЬ р,о · б l.1';НИIКИ, ~ва'РИННИIКИ і СПЕщ!а­ Мс ти , що Iпра'Цюють У Ірізних га _пузя~

товариства

І(і!\аві фак'l'И про роавиток на­

НJO!'О

!lЯ If(JраїНИ з aI1papHO,~,HДYIC;11Pi­ dЛЬНОЇ в індустріально-аграрну.

На заводі порошкової метаЛ УРГIl трудиться багато ДіВ'ШТ рі з них ШЩіональнос-, тей, Але мені хочеться розповісти про трьох подруг росіЯIШУ Надію Чуприкову та укрЗїНОК Валентину Ну-

районного

районної

Н3ірод

наук

«( Зна' н 'н, я » Ф . Т. ШИlпил, е'Нка І . М . Шевченка.

гоnова

,заlвда,Н,ня

гос­

і Н. , В. Cyj}O!Вo'Ї,

о ХУІ з'їзд МНРП ІЮfюта­ ТУІВЗ,В, що в Монголії :побу~ова­ НО осн ови 'соц! ал і,ЗМУ . Т епер у республіці завершується форму·

розв "ЯЗУЄ

но серед Ж1нок, активно до-

народного

педагогічних

:М. :Д о іП'рО<н і,ної

зи СОЦіаЛ'і,З~IУ . На ЦЬОМУ ШЛЯХУ

інс 'гитуту

!\ладачів Київського педінституту,

rоспу «ЛlтківськнЙ».

МОНГО.1Ь'С'ЬКИЙ

громадсь!\істю.

грес і розвиток народного госпо­ дар с тва срср з а 50 років», ви­

агітаторові

ПОДРУГИ РОБІТНИЦІ

і

подарства Д. П . СкРійниченка на тему: « laY:obo-технічний про­

секретар парткому рад-

ції. НІЩО, НalПРИКЛ~, у 1970

оать!\ами

ського

,со'Ц'іа'лі-сТИЧ,lІе

М. ПРОКОПЕНКО.

Jl'РОilУ, К-

у

маДСЬКО-ПОЛіТИЧНОї роботи.

ви­

ПаlРТі:йний IК{)ІміТ'ет р&зо'м з Р'ОlO lТНIІ'ЧИI\l к,()міте'l'О:М Jl.РООф-

'Ня і й о.го гла,сні,сть. PerYlJlltP-

гро-

плани

Ш, е ,Р'ЮГО' РlJ'ають

,соц'іаl л kтич' ніО'ГО зм, ага,н-

агі'тащіlЙlі'О-

I • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

них ШКОЛОЮ

перспективні

вчення матеріалів П()станови ЦК КПРС « Про підготовку до 50-річ­ чя утвореllНИ Союз у Радянсьt.их СО,I( і а .1 і,СТIІЧНИХ Ре'апуб,1і'к» '3 уч­

тац ії пе р,еД.QВ'I}ГО ДОоС віду, ш'Ла-

сі,1Ь'с ь,I( ОIГ О,СIПCl.J.ар,си, о,ї

мольська організаЦія заводу

району

і,н.ші.

'р,м.у ,в рі'І( ~~ільшу.ВЗЛИ ()б с яг

линич і Галину Савченко. Вони вперше познайомились на нашому з а в оді . Тут здружилися, змужніли, здо-

і

Cll!NJII,

ЗalЦію

ТРИ

міста

уроках та в позакласній роботі матеріалів до 50-річчя утворен­ ня СРСР. Спільно з науковими працівниками Києва педагоги на­

' с е'Р'іЦJКУ'ЮТЬ СВО<Ї ЗУ, СИЛvlЯ н,а C,BOЄ'la.I~'l/e Іпро'ве',l'е:н:ня веIС,Н'ЯНОЇ

по с ил'е'Н'НЯ

вчителів

Їtшламова про Вlf!\ористання на

масової роботи серед трудів-' :1 великою увагою прослухали Шf!\ів 'нав.сі.х вирішалыи'хx діприсутні лекції професора Київ­ ,jl'Я'Н,J(ах ІВ IІ'Р'О lб 'НИЦ 'l1ва , ще шир-

,с:П'і,л'КИ тур,бу€ться ,Пlр,оо,р,гані-

,путь с іЛhСЬ!\ОГО'Сlпща,р.rьке ВІІ-

На , занятт'ях 'М'ето~ичних 'оо' єд­ нань

~ap i тр уц, о!в ОЇ слави » , ,J;ОШКИ Iпu,!\ а' J!llИ'кі'в ТОЩО'. ВИlс'віТ',lе,НIНЯ [\ lІао,ч 'ній а,гі-

зан (),

по'ка'Зlників ДО:СЯГ-

до 50-річчя СРСР

.1і стичн,і ,Зfllfi Оlв 'язан'Н'я, (і I~a_'1e'H-

тах, д і агр а \І.ах, ЦИ-ф:рН по'каяких

Пlдготовка

, e Bi~ il1ереIДОВИКіІв, :мilЛ{) під:Jаютьс. я к,РИТИJЦі бtlfa1t'l1РООИ, лер;а; р ,і, іПор, ушнwки TPYQl;~B'OЇ

Це ,питаНIНЯ Р,ОIЗ'ГЛЯ\1;аIВ іви-Зі с,маIКО'М ОфQoр,..мена наочна !\ () fDI\ЮI c i .lЬ'C Ь'KOЇ Ра~и. Ової)! агіт'ац і я і ,в сільсь'к і й бj.бліотеці. Тут та'!\JОЖ 'В иготоlм е, н О 'с те'Ні.J.И « У'f;в о,рен.ня СРСР то,ржепво ле'IІ.~Н'СЬКИХ іде' й і с"\ружби HaplJi,J.iIB)} , книжко,ві Іви с та:в'ки на ДОІПО,'ІІО'ГУ СЛ)'Х<1чаl\1 і : ПР'Оlпа,га;НЦИСТ<l'М шкіл ,о,сНО'В ма Р' !\ІС И3lwу-ле' н'і,н і 3ІМIУ та

На порядку денному

інадоО<ЇЛИ ІЮ

нові програми.

'

В.ПЕРЛОВСЬКИИ, зав.

методкаБІнетом

районо

СКЛJ\ДJ\ЄМО

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗJ\ЛІК У спішно

готуються

до

Всесо­

юз ного ленінськог() заліку комсо­

МО.'l ьці Броварської середньої школи М 1. Ознайомившись 3 особистими комплексними план а­ '.ІИ «ІВчИт'ИС>Я КОl'\lуиіl3.'\ІУ» учнtв VIII-X класів, комітет КОМСОМО­ лу впевнився, що вони ВИІ(онують

основні

3

гідністю

з авдання

з а­

ліl\У « Рішення XXIV :!'ЇЗДУ в ЖИТТП!» . »ііІьшість комеомольців постійно вивчають ТВОРИ В . І. Леніна, беруть активну участь в громадськ. ому житті шкоnи і ком­

СОМОЛЬСЬі\ОЇ

органі з ації, прагнуть навчатися на «4» і «5» , мають постійні і тнмчасові доручення .

Прикладом може служити Х-А К.час,

в

якому

немає

жодного

не­

Івана Франка, , Лесі Українки, му з коме­

встигаючого учня . Цього до с ягну­ то тому , що тут добре організова­

Дії,

на

кіно ,

ї здимо

а

також

в

у

столичні театри

цирк.

Адже

дає людині велике духовне і н а тхнення до праці.

імені

мистецтво збагачення

О. МІЛЬКО, rромадськнй кореспондент.

взаємодопомога.

Н. ученнця

редньої школн

Вівторок, 11 квітИJI 1972 року

РУДЕНКО,

Брооарсько'l

се-

.N2 1. О

----~~--------~-------


У біДОНі пінить<:я, вишумовує мов сніг, молоко. Спостерігає за

в и ЧУЛИ? котилось по феРМі . - Що? - Ольга Салай їде на респуБЛіканський конкурс механІчного доїння. От молодчина. Заслужила, заробила своєю самовідданою працею. Тільки подумати:

тою доїльних апаратів,

й те ж. Пам'ятає, республіканського всі

}ЮРОВИ

}І<І республіканський!

ла

Слухала Ольга Андріївна ту новину, а на серці було радо і тривожно. Раді­

КОЖНОГО

та

а

на

біле, робо­

думці одне

як готувалась до змагання. ВИДОЇВШІІ

помивши

бідони,

і розкладала доїльні

склада­

апарати.

І так

дня.

На республіканському конкурсі, хоч не зайняла призового місця, але й не останнє . Була серед перших . Говорять,

ла за успіх і тривожилась, чи може зма­ гатись 3 найкращими майстрами Украї­ НІІ, відстоювати честь не лише свого радгоспу ім. Щорса, району, а й облас­

мовляв,

мало,

це

не

непогано,

межа.

але

для

Нинішнього

-

неї

літа

вирl-

ДОВір'я!

Досить,

-

ти рі ;З НИМИ планами,

Поїдеш.

мовила мати.

-

Як буде, так і буде.

Довго не спала, а як сон переміг, по­ бачила дитинство, овіяне димом війни. Наснився батько, такий молодиіі, врод­ ЛИВИЙ, якого не зберегла в пам'яті. Теж хлібороб. З дідів-прадідів . Я}{ ЙШОВ на війну, сказав матері: - Бережи дітей, РОСТІ! хліборобів.

вести.

і

прокувала п'ять

Потім

з нову тихо.

А

Лиш чути, ЯК ви ­

цонує блискучий маятник . П'ять годин ...

В цей час вона

потрібно

сьогодні

лась,

ще

бути

заспала.

раз

глянула

на

вдяг­

СОІІІІІІХ

дітей

і заспішила.

_ОЛІО,

щось ти

-

лась,

сьогодні запізни-

зустріли її жарТіВЛИВО

підготовлені

до

коли

не

траплялось

за

праці:

ще

починала

до

дорученої

-

стави­

побачи­

Та

згодом

свого

дотримає.

гідно

років.

після

те .

§ живні

про

роботу

дояркою,

може

-

сходить,

ран­

с.

Безперечно, §

якості,

і

ось

У

погоні

§ Пройдіть, § залізницею.

~ ють ліСОСАlузі ніжні й тендіт­

~ ні берізки у будь-яку пору ро­

§ ку!

Але багато з НlIХ уже за­

~ гинуло через підсочку. Варто S ~ nаАІ' ятати всі.lІ, що

підсочка ~

~ J/Олод их дерев не тільки недо- § §ціл"на (то!>!у, що тая дуже~

~ _нало йде соку), а й злочинна, S

розпо­

§бо nризводU~I, до затрu!>tК, иSI ~ ро сту; псуванн я деревІІни. а

§ часто й до загllбелі дерева . ~ Березовий сік добувають у Лі-І ~ ('ових господарствах іЗ , старих ~ б еріз при дотриманні відповід­

§ ної ~

nідСОЧКlI.

ГРО,ІІПдяни!

Н едапускайте ~

~ псування !>lОлод//х

б~ріЗ0К -

§ I1Рllкраси зеМЛ І наШОІ. § А. ПОГРЕБОВСЬКИИ, ~ голова президії район~

ного

~

ди.

~

РlІства

§

віддІлення

това-

охоронн пр.иро-

~ Учнівська Оригада

вісник добра, благополуччя .

П. МІЩЕНКО.

себе. за в житті .

рух

~ ,ltолодих білокорих дерев . наприклад, понад Я ку красу нада­

неї

му. В небо вийшла з оря і застигла над селом . В народі говорять, що кожна лю­ дина має свою зірку. Ольга Андріївна її також має. Тільки ту, що першою

молона.

додому

кажуть

по'ювея

призводить до їх §

~ березовий сік .має кориті по­

їльні апарати, поставила їх сушнти, ще ра з обвела оком корів і поспішила додо­

зустріне

н,ового доїння горда за що саме цей шлях обрала

як

рослин

~ розвитку і росту.

кі­

Q АЮНЧУЄТЬСЯ вечірнє доїння . f'-' Ольга Андріївна добре вимила до­

50-річчя утворення Союзу РСР . За три місяці надоїла більше тисячі нілограмів

П ОВЕРТ АЛАСЬ

§

У

~ соків, що

На очах у нас Оля виросла в ша­ новану всіма Ольгу АНДРіївну. Ми раді за ученицю. Вона пішла далі наставни­ ків . Ми не помилилися в ній, ділом до­ вела це. І ювілейна медаль, якою наго­ роджена до 100-річчя з дня народження В . ·1. Леніна, оцінка її праці.

приносить задоволеНl~Я.

сумнівалась .

§ рода.

-

благородною. справи

§

~ Настала весна. Оживає при- ~

вісти Ганна Лесик:

здатна.

Звісно.

доїння.

десять

товариші по

до­

надоїти молона.

Оль зі самій дивно, ніколи з нею та­ КОГО

Ось

Берізки-

~ під охорону

Ному, а Ользі АндрІївні не пози­ чати старання . Мов вогонь на сухі дро­ ва кидається, так на роботу. Вміє розу­ міти тварин. НОЖНОї звичку знає, а це набувається досвідом. Такі думки про доярку в товаришів, знайомих, керІВНИКіВ господарства . Як

результатів,

людину

~

-

Мину лого року дала слово від корови по 3000 кілограмів

ва

Софія Вітер та Ніна Турбаніст, на­ здоганяй, станки ми вичистили, корови Вlшиті,

долюбивість.

ла. що можна не лише виконати, а й значно переВlІІюнати взяте зобов'язання . По 3760 }{ілограмів надоїла! У цьому. другому році п'ятирІчки. планує одер­ жати по 4000. І зараз впевнена. що сло­

на фермі, а

Хутенько

що

тись з душею

ра зів :

Пора ... пора ... пора вставати .. .

-

на

ліпших

Праця робить

З норичневого будиночка виглянула зо­ зуля

добитися

~

нів та розпорядку дия. · А головне-тру­

оНАРИС шила

13

§

O.JIOHltA ~ ЧНТА·ІА~

~

догляд за худобою, і дотримання раціо­

НАД ОБРІЄМ

То були останні його слова . І раптом, ніби з туману, у сон впала зірка. Про­ котилась по небо з воду, новзнула за Ння­ жичами в жито. Пора. Схопилась, сон, мов руною, зняло. В хаті світл!шало.

по

-

ПllUlJПППlllmНlllfПlІІНIПШIІППD

~

лограмІв молока вІд корови з акріпленої групи, бо за цією цифрою і дбайливий

ЗІРКА

тобі , дочко, голову СУШІІ­

не

-

марні . . А вдома - діти, господарство . Треба цікавитись , чи не забула Марійка зо­ шитіВ, чи добре внмнла руки, чи гарно :шплетена стрічка. Сергійко ж ще й до школи не ходить . Иому більше дістає­ ться материнської ласки, пестощів . А знаєте, коли закінчується робочий день у неї? Иде спочивати тоді, коли на синім небі вечір бризне золоті крап­ лини. Що ж їй приніс трудовий день? Мало констатувати, що по радгоспу

надоює за добу найбільше

ті. Завданнн нелегке. Похвалилась вдо­ ма матері, 'ІОловікові. Ох, виправдати б

-

що зустрінуті на феРМі світання

~

~

~

S ~

~ ~

~

§ §

І

· . 51 вОСЬАlUр,чна S І КрасиЛlвс"ка § щкола - трудова, nол ітехніч- ~

Нняжичі .

§ на. Вона не тільки дає У'ІНЯМ ~

Юридичн,а

За

НАДБАВКА тр АКТОРИСТ АМ ЗА ст АЖ кон,сультація

До

редакції надійшло багато

лисТів.

у

яких

розказати

просятВ'

никло

порядок

виплати

радгоспІв

надбав-

в середниі року?

про

трактористам

бавку, якщо право

читачі

у

ністю

протягом

Нижче їх

господарстві.

друкуємо

відповіді

на

запитання.

ВІДПОВІДЬ.

Ії виплачують

трантористам-машинlстам. у то­ му числі й тим. що працюють бригадирами та помічниками бригадирІв тракторних. трак­ торно-рільничих і компленсних

бригад. радгоспів. районних об'­ єднань і відділень «Сільгосп­ техніки».

машинно-тваринниць­

них станцій. машиномеЛіора­ ТІІВНИХ. лукомеліоративних станцій та інших державних підприємств сільського і вод-

;)го господарства.

ЗАПИТАННЯ. ЧИ мають право на одержання надбавки слюсарі, токарі, обліковці-за­ правники,

якщо

вони

праqюва­

ли трактористами і , мають атес­ тат тракториста-машиніста?

ВІДПОВІДЬ.

Ні,

не

мають.

ЗАПИТАННЯ. В якому роз­ Мірі виплачується иадбавка?

ВІДПОВІДЬ. Розмір надбав­ ки залежить від безперевно­ го стажу траиториста-машиніс­ та в даному господарсТВі.' Над­ бавка виплач~ється раз на рін у

процентах

від

суми

річного

заробітку. Тим. хто пропрацю­ вав у даному господарстві без­ перервно від 3 до 5 років 8 процентів . від 5 до 10 років - 10. від 10 до 15 - 13. по­ над 15 роНів 16 процентіВ.

ЗАПИТАННЯ. На які види заробітку нараховують надбав­ ку?

ВІДПОВІДЬ.

Ії

нараховують

на всю суму річного заробіТНу. незалежно від галуЗі господар­ ства. в якій працював транто­

рист. і характеру роботи: за роботи (внлючаючи додатнову і підвищену доплату). за про­ дунцію (включаючи натуру). надбавку ·за класність. ' премії за

діючим

положенням

про

оп­

.1ату праці. а танож на серед­ ній заробіток 'за час вІдпустки.

ЗАПИТАННЯ.

На

яку

заробі1lКУ слід нарахуватн

"

цього

ЗАПИТАННЯ.

ЯК

~ іІілив

гом

року

у

~ З чотирьох гектарів 420 цент- ~ ~ нерів

рону

ВІДПОВІДЬ. нах

надбавну

У

цих

ЗАПИТАННЯ. ють

надбавку

~ рах -

на­

ВІДПОВІДЬ.

І

ок­

трактористу-ма­

Трактористам­

вона

не

ку

з

також

народженням

сім'ям

дитини .

померлих

ЗАПИТАННЯ.

ється надбавка заробітку ки?

для

до

Чи

монтуваТIІ лінії комунінацій і електропередач.

оплатн

ВІДПОВІДЬ.

включа-

відпуст­

Надбавка

за

стаж роботи за спеціальністю внлючається до 'заробітну для оплати відпустни.

ЗАПИТАННЯ.

Чи

ВІДПОВІДЬ.

Питання

про

виплату надбавни за. стаж ро­ боти за спеціальністю в нож­ ному нолгоспі вирішують за­ гальні збори (збори уповнова­ жених). виходячи з енономіЧ­ них можливостей.

суму

С.

КАРЛИЦЬКИИ,

над-

Вівторок,

юрист.

11

квІтня

1972

року

відре­

І

вчитель-ка.

«Спасибі!»

~ ній лікарні

Прага.

(ТАРС).

§ І . це нових

нультур.

Зараз

весняні

Чехословаччини закінчили сівбу

польові роботи перемістились у

ярої пшениці. Наближається до

північнІ

завершення

ни.

і

сІвба

інших

зер- .

і

гірські

Невпинне ВаШIНГТОR.

(ТАРС).

че зростання цін на ство

лягає

плечі

важким

американських

Триваю­

тягарем

на

трудящих.

Тільки в лютому ціни на продо­ вольчі товари в середньому

зросли на 2 проценти. Особли­ во різно подорожчало м'ясо. ЦіНИ на нього підвищились на 9.2 процента.

Великі ються

жем режу

його

підвищують свої

яні

прибутки

займа­ продо­

і

прода­

роздрібну

ціни за

ме­

безперервно

і

збільшують раху нон

спо-

живачів.

воєнні дії., У Сайгоніза пуБЛі­

перег ляда тись

повідом­ 16 газет,

у тому числі 2 га,зети англійсь­ ною

мовою .

Як передає

корес­

НОВЕ ' ЖИТТЯ

повиннІ

війсьновим а

ІноземнІ

одержувати

мацію про воєннІ дії «офіційних джерел» .

пондент агентства Франс Пресс,

о

виходом

номандуванням .

респонденти

~ мрію Мuхайловuчу Носенку і §

S гоЛОВНОМУ лікарю Володими- ~ ~ ру Петровичу ЗиКОАIУ. За ~ кваліфіковану

дОI/ОМО- ~

слово і'А! ' дякують §

~ ві А'Іеlllканці Влас Jванович ХО- ~ ~ хотва та Галина JвЩ-tівна Кар- ~ ~ І/енко.

А.

МАКАРЕНКО.

§

І 'H:';~;~;~Tb шноли І

~ у АІіСЬКIll середній 11Іколі ~ ~.'Vi! 2 відбулись з!>taгання з во- ~

~ лейбола у'інів 9-х та 10-х кла-~

~

НИНі всІ південнов'єтнаМСЬКі гаперед

Гoвo-~

лікує. ~

І/ерсоналу. Скільки разів гово-§

§класу.

сайгонсьне міністерство внут­ рІшніх справ оголосило. що вІД­

«небажаних конфісковано

слово

шість ~

~KOMaHд. Серед хлопців nep-~ ~ lIIість дісталась КОАlанді 9-Б ~

У зв'язну з велиними успі­ хами патрІотичних сил сайгон­ ські власті запровадили цензу­ ру на всі повідомлення про

кацію лень»

людської.

добре

~ сів. На " поле вийщло

Конфісковано ... зети

завжди затищно. ~

§ Олександровtl'l Розсоха . AIicцe-~

фермеріВ

населенню,

~

~ lІІахтар з Донбасу J(остянтин ~

ЦІН

через

що

~ ,'у, тепле

монополії. у

І

Це характерн, о д,ля меди'lного~ ~~ рилось <!C/lасибі!» лікарю Ва-1 ~ вчасну

закуповуванням

вольства

нраї­

.

;іростаНІІЯ

продоволь­

райони

§ ~

не тільки від чистоти, а й~

вІд доброти

~ рять,

завершується

ЗемлероБИ

учні§

l/еребуватиАlУТЬ ~

І у Семиполківській дільни,"-~

(Фотохроніка ТАРС).

Сівба

де

табір §

ВДОВИЧЕНКО,

R.

§

ХІІ і МОСТІ!.

передба­

чена траlктористам-машинlстам иадбавка за стаж роботн за спеціальністю в колroспах?

~

відновити шля­

а

середнього

-

під час пережитої трагедії. Одне 3 основних завдань

тракто­

ристів-машиністів, яНі мали право на одержання надбавни. вона нараховується на заробі­ тон. виплачений праЦівнику в даному році до звільнення з роботи .

і відпочинку.

§ два тижні.

Бангладеш. Молода республІка заліковує рани. нанесенІ їй

~

nрацювати.не

S 6-7' класів

виплачується.

Проте. тим. хто залишив ро­ боту в зв'язку із захворюван­ ням або інвалідністю (за ви­ сновком ЛННабо ЛТЕЩ, при­ зовом до Радянсьної Армії. переходом на виборну посаду. на навчання. на пенсію. у зв'яз­

Влітку

§ праці

машинісrам. які залишили ро­ боту в даному господарстві до настання часу виплати надбав­ ИИ,

§ виробничої ~

І су Раю ДЯ'lенко.

розмірах

шиністу, якнй залишив роботу до настанвя часу виплати?

по 290 центнерів, АЮРК- ~ гектарах по §

6-11 ~ §клаеу Світлану MaTBieflf{O, за-~ ~ стуnниКОАI - ученuцю б-Б КЛП- §

випад­

Чи виплачу­

сто- §

~ бригади обрано ученицю

над­

нараховують

ремо у відповідних по періодах рону.

буряків,

§ ви на двох § 190 центнерів. ~ Бри.!адиРОАt

вини'к­

підвищення

КОРА/Мих

~ лових буряків на двохгекта- ~

коли протя­

тракториста

ло право на бавки?

8 гектарів зеАlлі. На збо- і

§ рах колектив бригади обгово- § § рив своє завдання і зобов'я- § ~ зався виростити на КОЖНОАІУ ~

вини нло

треба

U/колі ~

§ § но-виробнича бригада. На ни- § ~ fI illIН ій рік для неї радгоC/l ви- ~

права.

рахувати надбавку,

нащій

~ уже другий рік існує навчаль-

вперше. її треба нарахувати на зароБІток одержаний після ви­ ниннення

ЗАПИТАННЯ. Кому випла­ чується така надбавка?

надбавни

а й~

р о з ви н у- ~

~ суспільства. У

на иеІ ви­

налендарного

всебічно

~ тих будівників комуніСТll'IНО,'О ~

ВІДПОВІДЬ. Янщо право ІІа одержання

даному

§ готує

тракториста-машииіста

ки за стаж роботи за спеціальВ

~ знання з основних наук,

uордоuо;n

но­ Інфор-

тільни

(ТАРС).

з

Від

§

дівчат

виступало дві§

§ команди. Зустріч

.між спорт- ~ ~ сменкаШl 9-А та 9-Б класів за- ~ ~ кіН'Іилась з

І

раХУНКО!>І 2:1 на ~

користь 9-А класу.

Змагання

~nOPTuвHY

1 §І

дtвчдт.

показали

підготовку

§

високу ~

юнаків ~

К. ПЯТІЛЄТОВ,

учеиь 9-Б класу міської середиьо'і школи .N9 2.

~

§

~ ~

IW7'HH.ииA".иh'HH//A9"HHH.ииA"HJ ..

3

стор.

6)


ФЕСТИВАЛЬ

ОголошеНі

KPOKY€ НА БРОВАРЩИНІ --+---

відбутися

цього

Української

нення на з'їзді демократичної партії кандидатури Едварда Кеннеді . За слова­ ми «Вашінгтонпост», «президент Нік­

на

з'їздах

які

відбудуться

демонстрував,

що

вІдгук

американського

серед

у

Перемогу здобув

ти, що сенатор Е. Маскі, якого вважали

Алабама.

провІдним претендентом

30

перекладає в свою. чилось. В цьому

-

у БРQварсь"ій музичній

ш"олі

жав

високу

оцінку

за

Б .JI А·К И тни й =-_ЕНРАН!Еі!&!і3іё

ся ~Столичний марш~ РУНОва, «В лесу прифронтовом»

ВІВТОРОК, Jt КВІТНЯ Перша програма - ЦТ

Новини. 9.45 -

11.35 -

Добре виступили танцюри-

лебачення.

На змІну у""раУнсь""ому

сійський

танець

ро-

.(ерт

«Вензеля~

МУЗНЧНОї

та і ншl. Г лядачі щедро нагороджували ками.

аРТlfсТів

поколінь».

Майсте"но виконували піс -

дачу

ченко,

ловського

НіНІі

Д.

3 акрев-

М.

asv..vA"/МISIYAVH.мv./.NТH.NТ~"-

з

важкої

госпмагу

Гармаш .

фігурного

те,

що

Велнкодимерсько-

М. Г. Безсмертна

голова

радгоспроб-

коопу М. Д. ТепJПOК згІдно лl-

карняного

вІдпустив

вагітностІ.

листка

Ії

З аступник

у

своєчасно

не

вІдпустку

по

..

голови рапс пожив-

спІлки П. Семенович повідомнв редакцІю, щО М. Д. Теплюк су-

нз).

23.00 -

11.00

«ЧаЙIІИ

законодавства.

Ор·

народного

хору

(Передача

Чемпіонат

СРСР

(Передача

з

з

з Таллі­

Новини.

Друга програма - П Телевізійні вісті. над

Одесою~ .

Кінофестиваль,

11 .15Концерт. 12.15-

присвячений

вернення

Максима. .

5О·річчю

прямках « Честь

«Де

Програма

-

ровськ). 17.15 -

каєм о

1б.55

«На головних на п'ятирічки. . (Дніпр о пет

17.00

МультфІльм «Ми шу

17.30 - Для юнацтва замолоду». 18.00 - Телефільм

кляксу».

росте

щастя>.

18 .ЗО

-Для

дітей

«Чи зможу я> . (Дніпропетровськ). Інформаційна

19.20 -

.Нові

програма

імена.

_

19.00

«Вісті»

Концерт.

ще пол -

_

Ви завжди не долива-

20.03

«Телевізійний екран пошани» (Львів) . 20.45 - «На добраніч , дітиІ»

Програма «Час». (М . ). 21.ЗО-

Художній фільм «Кето І Коте». 22.50Вечірні новинн. Програма передач.

ченко до цього часу не усві­

няття працівниці гастроному

домлюють, що теф тел І готу­ ються не з хліба , а м ' яса. Перевіркою встановлено, що

NQ 20, що належить Бровар-

другі

кот­

-

лип­

кі руки в окремих працІвни ­ ків торгівлі і громадсь.кого

харчування.

галась привласнити.

зрозумІти,

З «оригінальним,. жанром ремеслі

зокрема ,

Нічого не скажеш

того ж обраховує. При перевІрцl було виявлено 17 карбованЦів лишку , який намав цьому

страви ,

лети, шн!и.елl і т. д. «худ­ нуть» .. . ii1h наполовину. Ку­ ди зникає такий солідний процент калорІйності, мало кому відомо.

лось в її торговельну дІяль-

Чи не пора їм

що

конодавство

виступає

з націнкою дають непоганий

радянське суворо

за­

карає

тих , хто плутає свою кишеню з

об'єднання «СільгосптехнІка,. Шарая. Горілочка та коньяк

державною.

Д. БОВЧЕНКО, В. НЄМЦОВ, позаштатні працІвники райониоrо вІддІлу внутрІшніх справ. '

бариш. Тож 1 бере за власні

гроші в магазині спиртне і продає роБІтникам на 50 про­

центів дорожче.

____А __п_ер_е_л.и_в_а_є_т_е_ча_с_т_о..?....._ _ _С_п_ра.в_ж_н_ьо_ю_а.л.х.і.м.іє.ю_з.а.й_-....;_ _ _Р..е:.:,:а::,к::,тор Є. ФЕДЯВ.

БРОВАРСЬНОМУ

------------------------~----------------------~--------~ БРОВАРСЬКИПЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

;

ПІДСОБНОМУ

І

ГОСПОДАРСТВУ

:

нй постійну роботу

:

: на постійну роботу : ; ПОТРІБНІ. : J

І

ра.хіВ'ник-'JtaICи.р.

J

J

І

АдЮв1етрацlа.

S

ааПРОПll'G: Інженерlв-економlстlв; Інженерlв-коиструкторlв по оснастцІ; шліфувальникІв по металу; шлІфувальників по склу;

І

ШофеРИ,сєItРЄ'l'!Ij),

S

t

завroспа.

Звертатися

на

адресу:

м.

Бровари. вул.

!

Чкалова,

3,

в.ідділ кадрів .

'"~"~"~"~~~"~""""~ ,-#-#_------##--~

Адм1в1страцlя .

БРОВАРСЬКОМУ .МІСЬКОМУ

.

ВІДДІЛУ

НАРОДНОІ

ОСВІТИ

НИJВСЬНОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ N!

НА ПОСТlИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Звертатися на адресу: Бровари, ,"итnовиіі масив, .уn, 50 ромів намсомоnу, 8 (гурто,"итон заводу «Пnаст­

м.

2

БРОВАРСЬНОГО ЗАВОДОБУДIВНorо НОМБІ. НАТУ

бухгалтер по зарплатІ, бухrалтер по розрахунках, бухгалтер по матерІалах.

на постійну роботу потрібе,Н: ГОnО8ниіі бухгаптер, ЩО ми досвід роботи

OHnaA 170 нрб.

З. а ДQв,\д.к.аIМИ

зве,ртаIТИСЯ:

'KaдdJ ~B, КБУ·2 JБЗБк.

мас». ).

Іх ати a,BrrOOy<:o.M

N2 1

М.

Броsа,р.и"

".

будІвництву.

про-м' sу;зол • . в tДддл

до 1К1,нце,вої 3'УШfllIIКИ .

МIСЬН8НО.

утворення СРСР. ХудожнІ/! фільм «По

воро попереджений за порушен- 21 .00 на

1б.ЗО

Концерт

-

катання.

22.30 -

атлетики.

8 лнстl до редакцІї скаржиласа передач . на

1б . 55

pociIlCbKOI-О

Мінська).

_

ЗА ПОРУШЕННЯ СУВОРЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ro

Андроников.

піснею в Фінляндію» . 18.ЗО - «Зоря· на билиця». 19.00 Ленінський уні· верситет мільйонІв . 19 .ЗО Художній фіЛьм «Герой резерву» . 21.00 Про грама «Час». 21.30 Чемпіонат СРСР

СлІдами ненадрукованих листів

Продавець

І.

17.ЗО Передача «3доров · я» . 18.00 НОВИИИ. 18.10 - Телефільм,концерт «3

Личагіна

Писаної . О СИНИЦЬКИВ

школа»

Для школя

Для школярів. 3устріч старшокласників з Героєм Соціалістичної Праці

ський та СвІтлана Сlроштан . Сподобались присутнІм гута

«Шахова

«Естафета

«Мцирі» . Веде пере-

письменник

-

ГеннадІя

13.40 -

."'1 . Лермонтов -

t'

морески

13.10 -

театру

рів. «Весняні гості» . Навчальна пере дача з прнродозиавства. 15.55 -

ні Борис Болмасов, Валентина Приходько , Тетяна Дя-

В олодимир

Кольорове те 10.15

Новинн . 15.30 -

14.40 -

виконавЦІв оп лес-

комедії.

вельми

рахували на 22 копійки. ПраціВНИКИ їдальнІ ом 5 Броварського комБІнату гро­ мадського харчування і особ­ ливо шеф-кухар МарІя Дан­

горілчаного коктейлю. Що то значить близорукість! Сподобалось подібне за-

нього:

І

Буратіио».

Ленінградського

А коли

80.

ноги не

W'AW'AYZN'Н/A8

доважили 15 грамів масла, 20 грамів жареної риби і об­

у

В. Юровця з зором не вельми гаразд. Він І на цей раз недолив клієнтові 20 грамів

працівниця !дальні районного

Кольорове телебачення. Художній J «Борець і клоун». 11.60 Кон

фільм

n

виконувався

«Виставка

а то й

~~"""""H"H"K"""~. & ;

ПотІм грає духовий ор­ кестр. Майстерно виконуєть-

пере-

що

тинника потягнути. Це стало

:

ЛІстова .

90,

єте? Певне , близорукі? Ні , _ відповІсть.

п'єси Глінки «Северная звезда» . На фото : В . СКОБА . Фото О . Мілька.

народна пІсня «Тихо над рІчкою,., латвІйсьна «Мо­ лотильник» та Інш!.

«Гопаку~,

з власними

традиційним явищем. Нерlдко відвідувачі запитують в

виконаННЯ

встановлено,

ність. От і не доважує покупцям по 20 грамів сиру, 80 грамІв жареної риби, до

сутужно

надійнІ, то можна

гог Світлана Ананіївна Неясова . В ньому навчається 9 ХЛОn'lи"ів. Вели"і надії на опанування гри на цьому інструменті подає Ві"ТОР Скоба . Під І/ас огляду-конкурсу /Оних талантів, присвяченому 50· річ'lЮ утворення СРСР, він одер­

А що я зовсім сліпий?

вірці

ра­

нялись В кафе с. Бобрик , де завідуюча А . ДмитрІєва та її помічниця М. Компанець. Порції оселедців з цибулею важать 100 грамів за меню, а в дійсності половина. Підтримують своїх К9лег в магазині села Рудня Ков­ тун та Бурда. Вони теж не­

посмі-

Отож при черговій

по

ніякої

С . ЛОСЄВ . (ТАРС).

фінансами. Так І хочеться покласти до гаманця кІлька карбованців.

в клієнта

є "лас "ларнета, я"им к,ерує педа­

українська

1

На те артистично

-

реаль­

що без величез-

ції ».

ськомузмlшторгу П . Рябій. Вона прийшла До висновку, що з світу по копійці - касиру костюм . Те міцно впле-

лише

тор­

сувору

-

заявив він,

ної суми грошей участь в кампанlI

аби все те класти не в громадську касу. а до власної кишені. Вже кІлька разів думав позбутися цієї звички, але нічого не виходить. Стає

Як тІльки хтось з чоловічої половини замовляє 100 грам ів спиртного _ наливає

Западає тиша . Голова міс­ цевкому заводу Б. Ковтанець вІдкриває фестиваль . Слово надається секретарю партІй­ ної організації В. БОЛДОВКі­ ну, який щиро вІтає РОбіТНИ­ кІв ;3 торжеством . І ось на сценІ хор, в залі лине пІсня Новикова «Душа народу партія моя~. Гар­

n

важко

рука так і починає сверБІти,

людно.

сти.

не

вом не сказати, ні пером описати . Рахує гроші працІвник бару В. Юровець , а

Цього ДНЯ тут було, ЯК ніко­

виконується

Робить

переконатися, відвідавши ресторан «Пролісок,.. Вечорами тут стільки люду, що сло-

наша сила!~ під таким де­ ві з ом вІдбувся фестиваль са­ модІяльного мистецтва в Бу­

-

хається :

це так, що вам у сні не ба-

надто

но

кишені

кампанія

свою . кандидатуру.

визнати

1YAVAYAW'"u.u~АIіІІ!ІІ!ИfjJ!rt'4rfiZV.AlllYAYН.NТ.NТ.и.//МІ

Ви знаєте, як звуть ту лю-

в ЄДНОСТІ І ДРУЖБІ •••

ність,

Липкі руки

дину, котра з чужої

ного Будинку культури .

змушений

фактично єдиним реальним кандидатом

ФЕЙЛЕТОН

Н. ЩЕРБАК,

ли ,

Передвиборна

тисяч доларів , зняв

цям завдання добитися влистопаД! пере-

-

машинобудува н н Я.

капІтал.

зв ' язана з величезними витратами. Кон­ гресмен П. Макклоскі, витративши 475

на президент-

,Р..wYAVН.NAV/ASS".,rШIІТ"""WИі

II

старший методист район­

гового

ний

обрання президента Р. НІксона, який є

«Широка страна моя

заводу

му може стати тільки людина , яка кори­ стується пІдтримкою фінансово-монопо­ лістичних кіл і сама має багато мільйон­

знав У Вісконсіні чергової невдачі. Відсутність У демократІв провідного

подолання

роднаЯ» .

культури

факт, що в США господарем БІлого до­

гострих соціальних проблем країни. За-

на

кампанії

незаперечний

виборах президента не має

дожньої самодіяльності ра­ з ом з присутніми виконали попу лярну пісню І. Дунаєв­

динку

той

кандидата істотно полегшує респуБЛікан-

високу

дружбі

передвиборно!

кампанії він виступив за 'згортання гонки ракетно-ядерних озброєнь, за виведення усіх військ США з Індокитаю і за

оцінку. Коли концерт підІ­ йшов до кінця, учасники ху­

і

місяЦі

пІдтвердили

«Я

Хор з мінив дівочий во­ кальний ансамбль , танцю­ вальний колектив, чоловічий во к альний анс а мбль , співаки, соліСТІ! , читці . Всі номери

єдностІ

Перші знову

ський пост від демократичної партії, за-

-

«У

винних виборах» .

стає особливо очевидним , якщо врахува-

· який

вису­

буде сенатор Едвард Кеннеді, хоча той і не бере абсолютно нІякої участІ у пер­

спекулюючи на незадщюленні народу зростанням дорожнечІ , безробіТТЯ І злочинності . РІзке розмежування полІТичних сил в країні, що відбувається зараз ,

штату

можливість

ні двадцять два проценти голосів було

чаючи сенаторів Е . Маскі, Дж. Макговерна, Г. Хемфрі, а також прямого ставленика військово-промислового комплексу Г. Джексона і Уоллеса вІдомого

Дж.Макговерн,

про

сон уже прийшов до висновку, що ЙОГО противником на виборах у цьому році

ми рІзних угруповань монополІй буде вирішено, хто вступить у боротьбу за Білому домІ.

говорять

оглядачі

подано за запеклого расиста Уоллеса, який будує свою виборчу кампанію на залякуванні американського обивателя «мнимою загрозою » з боку лівих і негри-

Ніна», українська народна «Реве та стогне Дніпр широ­

ського

народу,

Разом з тим американські

В. Верменича «Пісня про Ле­

заслужили

ливіше

перед-

широкий

з тривогою вІдзначають, що у Вlсконсl-

..,..NT4-wu.uНu.uA6YAV....,А.

Мальцева натхненно прозву­ чали п і сні композитора

концерту

ним

зустрічає

який стомився вІд воєнних авантюр.

крlпивши У Вlсконсіні успіх, досягнутий

О.

кий», російська народна « Вечерний звон » та інші.

висунута

липнІ-серпнІ. Саме там, у ходІ запекло-

збільшення асигнувань

артиста

В.

демократичної,

найбільших

республіканської

процентів голосів. В ході передвиборної

звання.

РСР

двох

-

зІбрав , за попереднІМИ підрахунками,

ГКурбенко

з аслуженого

виборна програма

расиста, губернатора

Потім у виконанні хору із сцени к лубу під керівниц­ твом

а по суті питання про кандидатів вирі-

Від демократичної партlІ у Вlсконсітянського руху. Цей прийом він поєднує ні балотувалися всі 12 кандидатІв, вклю-3 нестримною СОЦіальною демагогІєю,

вручив йому диплом про при­ своєння

ВИБОРИ ПО-АМЕРИКАНСЬКОМУ

от­

пер­ види-

від республіканської партії . Тому в по­ літичАих колах Вашінгтона все наполег­

пост у

радісним

П. Д .

задумом

го закулісного торгу між представника-

було свято для требухівЦів . Адже їх радгоспний хор удо­ стоївся почесного звання самодіяльного народного. Са­ ме в цей день представник обласного будинку народної

творчості

За

ТВ и.и

ним місяць тому на попереДl'liх виборах у штаті Нью-Гемпшір , Макговерн про-

і

минуло

Особливо

листопаді.

иz.ж_АРОД_Z

мІсть участі рядових виробців у доБОРі кандидатів на пост президента. Фактично шується

відтоді, як по Броварщині кронує фестиваль самодіяль­ ного мистецтва, присвячений 50-РіЧЧЮ утворення Союзу РСР. Нещодавно було піднято прапор фестивалю в селах Пухівка, Рудня, Літки, Тре­

бухів .

в

буржуазних партій

міся'ці

:ВВСЖДА

ж ці вибори ВіДІграють другорядну роль,

СВЯТО два

пер­

ців американської «демократІї», винні вибори повиниl створити

ПОДВІЙНЕ Уже

"вітня результати

5

винних виборІв у штатІ ВІсконсlн дода­ ли нов І штрихи в розстановку політич­ них сил, що складається у США перед президентськими виборами, якІ мають

Адмtнkтрація .

--_.:>~.,_#.,.,q,.qС'#

..,."... -.m

~

НАША АДРЕСА:

255020.

м . БРОВАРИ, в'vл. КНЇВСblка. 154.

сНОВАЯ ЖИ3НЬ~ ОJlган 5роварского горкома Коммунистической партии УкраинЬІ . городекого и районного Соаетов депутатов ТРУДЯЩIfХСІІ Киевской области.

ТЕЛЕФОНИ: pell,aICТopa в1ДАІАІв (lІартlАиого ЖІІТТЯ,

~

,.,..

mr ІНДЕКС Газета у

бl964 .

ВИХОДИТh

аl.торок,

п'ятницю І

середу,

суботу ,

18-3-82, заст. редактора. І ботн) , фотокореспондента - 19-4_67, в1дnов1дал .. ного сек­ ПРОМИСЛО8ОСт1, маСО80'l роретар,. - 19-3-18, вlддl.lУ сlльськ. roСПОАарства - 19-4-47.

-

~1IIiIII~""""'~~

Броварська JlРУКIU)НЯ. КИЇВСItКОЇ області

вул. Київська.

154.

Телефон

-

19-4-57.

Зам .

lІІііІ

'IiiIiJIOiaIIpQ

1599-9075.

45 номер 1972 рік  

45 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you