Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, вДНАЯТЕСЯI

РІК ВИДАННЯ ЗО-Й_ ом

45 (2891)

ВІВТОРОК

15 КВІТНЯ

1969 ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАНОННОІ РАДИ ~ПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

3 високим

ПІднесенням

Труді,ВНИКИ Броварського раїlO'\ В цcїl дс нь бу.,о зібрано понад НУ, 5tK і всі радянські люди, з ВІІ- 100 тонн мета_lевого брухту і

C() K !!~I під н ссеllНЯМ підхопили ініlІ і зтlІ'ВУ КО.1Е$ТIІВ У депо .\\ос·ква·

свят·ково прибраною а· ВТОКО.10НОЮ достаВ.lеllO на ба зу «Вторчормет» .

..

_еАА.

ФІ'

-.

Свято радісної, ТВОр'9:0Ї •

р_

:ар а Ц:l.

ДОБРИЙ ЕТАРТ СтараН<і1O

готува .1l1СЯ

Бог да н,івці

до

.1ЮДИ

юві .1еll'llОГО

в

сУбот,

ника. A"le траПИ.10СЬ непере.1баче­ вс . Ще з ночі пішов ;J.рі.бниіі yi;J..1 fl.ВИ Й ДОЩИК . Та робіТНIІКИ н е опасува:1ІІ

перед

трудноща ми.

Сорту ваЛDна - зустріти С.1 а вне Активну участь у проведе~ні :їо. річчя комуністичного суБОТ.НIІ,к а масового с уботника ВЗЯ.111 праЦІВоргаll.і зо, ваною працею . НІІІ,И аВТОl'ра,нcrюрту . 1:101111 на . 8 ході пі;J.·ГОТОВКИ до цієї зна- 412 авто~юбілях перевез.1И ванта· ~IE""HOЇ дати на піДПРllеlствах, в жін І! обсязі 68350 тонно ·.кі.l0мет-

у ПО.1е пішло Трll тр а'кторні агрс­ г аТIІ . Віктор Панасuвнч Карн а ух

сіяв овес, ЯlIЮГО перс:! ЦІІМ за два

ТlI вагомий ВК.lад у ;J.остrсжовс ВIІ,конаШIЯ славної п'ятирічки . Значну організаторську роБQТУ провсли партійні орга·нізації . Ра· з()м З адмінісl'раціями, комсо~1О.1LСЬКИМIІ і профспі.1КОВИМИ ор· ГІІнізаціями вони розробили кон, кретні плани прове;J.ення с у БОТНИ),а, Вllll1аЧll Л И за,вдання, графіки

І'е<ктар :в, :і з n:rll .111 ВО.1Оги на п.10щі 1537 гектарів, заку.lьтивуваЛIІ 1324 гектари грунту та вивезли ~lkueBH, і ~!illepa.lbllllx добрив 1683 TOНlIII . Разом з незаїlНЯТИМ на виробництві насе.lеННЯ~1 було перебрано насінної каРТОП ,lі 1721 тонну. На проведенні всіх сі.1Ь· сuкогосподарських робіт працюва·

ні рОбіТНИКІІ, а піс.1Я ЧОТllрнаддя­ тої годиніІ спеціа .~істи фабрики, адмі'ністратнвн и й персонал. Як звичайно, труди.шся на спору· дженні та переобладнанні пташ­ Ішкі,в будjвельннки ремонтно-буді­ вельного управ.'1іння тресту «Київ­ , птахопром » і чmни будіве.1ыїї бригади птахофабрики .

rобіт, ОЧО.1И .1И соціалістичне зма·

.10 7480 трудівни,ків полів і ферм .

Багато з роб ,lСНО у проведснні юв і"lеЙIIOГО субот.ника l,Ііською і сільськими Радам" депутатів тру-

ного .c~ БО:НlІка ста.~.и I,О.1еl,ТIІВИ за~ощв хо.l?:llИ.1ЬНИКlВ, порошко" ВОІ мета .1УРГII, торгове.1ЬНОГО ма·

~Iiciї, вуличні комі-тети і депутат!!

ки 'BepXHbO~O Д!ІТЯ~ОГО трикотажу,

біля

пунктів ;на УПОРЯд'l(ува'ння ,ву .1ИIlЬ,

СЬКОІ птахофабрики та ІНШІ.

мо:roділо, стало чистішим .

дні вже

пооіяв

до 40 гепарі,в .

В іНI1ІО\IУ місці Мих а ЇІдо Степа· радгоспах і птахофабриках відбу- І рів. !ІОВІІ'І Бе.1 ЬКОВ підсівав жито ко.шся масові збори та мітинги, на Незважаючи Іна неСПРlІят .lиві ' нюшиною, ще в іншому Йш.lа сів- І яких робітничі колективи прнйня' norO;J.Hi умови, протягом цього дня ба люпину на зелений корм . Людно бул о весь день і на ка­ .111 rішеИIНЯ від:значити юві.1еїl в!!· механізатори радгосПів і птахо· сокою проду,ктивністю праці , внес· фабр!:" раїІОНУ посіяли ярих 310 гатах . Тут працювали учні, посгій­

ГllIГНЯ .

ДЯЩИХ. Іх ВИКQН, КОМИ, постiїlні ко·

орга,ні' зува .ll1 мешканців населених

Зраз~ом

У. npoBe;J.eJlII~ юві.lеЙ·

шинобу,дуван' НЯ, П,lастмас, фабри-

радг.?С пу

ІмеНІ КІрова,. Ка..1ИТЯН-

Багато

людей

благоустрої

села.

працюва.l0

на

Тваринннки у

віл ьні гоДlfНИ впорядковували те­ риторії біля ферм, не зайняті ро­ ботамн в полі мехаиізатори на

садибі TpatКTOpHoї бригади, учні­ школн . І хоч була сира, не.

при- вітна погода, а село наче по.

Та'к, на.ПрИК.l·ад, КО.~ектив заво. кового санітарного стану. ду ХОЛОДИЛЬНИhlів в цей день заВlДпра~ювавшн на субот~ИlКУ, В день ювілеїlНОГО суботника ~liCТb взятого зобов ' язаюlЯ виго· б?гдаНlВЦІ внесли у ф?Н;J. пяти· всюди пануваJЮ високе ПО.1ітичне ТОВlfТИ 10 холодильних камер ви· РІЧКИ ДО 200 карбоваlfЩВ . і трудове під,несення. В ньому ГОl0ВИВ 20. Робітю~ки вуликового Попереду ше багато напруженої ВЗЯ.~о участь 32140 ЧО .10вік . цеху цього ж пі,Д!приємства додат· РОб?ТlI Сі'Вба . пізніх культур, На 22 із 29 промислових під· ково відпра'вили замовникам 100 садІННЯ каРТОПЛІ ТОЩО ,. Хmбороби ш.1яхів, наведення чистотн і зраз·

приє мст.в і бу,дов ·працювало без·

посередньо

на 'виробничих

місuях

по виготовле'llНЮ ОСНОВНОЇ npo;J.YKаіі

10837

роб ітників, а на

під-

2

ПРИЕмствах з безперервним цик· праuюва.10 1180 чоловік .

.10~1

Сумлінно В

;J.eHb

юві.lеЙ'IIОГО су-

ботника попрацюва л и 121 5 буді· IJС.1ьників на спорудженні 11 про~ІІІСЛОВИХ об'екті,в. Орган.ізовано вийшли на упо·

РЯД'кува'н,ня територій підприємств, радгоопів, птахофабрик, міста і населених ПУНlкті,в раЙО-IІУ 7274 чолові'ка. Вони посадили понад 1) тисяч дерев, 20300 кущів, вивез·

:11І близько 400 тонн о,іття та ВІІКОllаЮI ба·гато інших робіт по благоустрою бованців .

на

с у му

21357

,кар·

ву.1иків.

Добре

ботника

пта~офаБРIfКИ

попрацюва.1И

в

день су-

робітники заводу торго ·

вельного

маШИlнобудуваНIІЯ.

Іх

ру'ка:llИ ВИГОТОВ.1ено виробів на суму 44 тисячі карбованuів ПРОТІІ запланованнх 40 тисяч. ПРО;J.УК­ І(ію Bi;J.MiIHHOЇ я,кості з маркою «Продукц'ї.я комунkтичного субот· ника» одержать торгове.lьні під· приємства реопуб.1і'ки. Масовий юві.lеЙ'ниїl суботник став справжньою де~lОlІстрацією високої свідомості і організованос­ ті трудіВНИІ{ів району, Вlfкликав па :lІКе прагнеllНЯ достроково ви,ко­

наТIІ П.1аllИ С.1авної п'ЯТllріЧКІІ, зуст;ріти 1OO-ріЧНИЇI юві ,1ей В. І. Лені'на НОВИМИ ТРУДОВИ~ІІІ перемо· гами.

УОПlШНО

даннями .

сповнеНІ

справитися

Добрим

з

?ажання

УСІма

зав·

стартом

Д.1Я

цього став суботник. Т. ПЕТРЕНКО.

ОРГАНІЗОВАНО,

Вся

країна

-

від

краю і до І суботнику,

зібралися

лектив

заводу

12

мета­

_lypri ї . У цей день випущено про· ;J.YKaiї на 20 тисяч карбова нців без врахуваllllЯ роботи цехів без· п е рервного

виробництва.

Крім

цього, відва.нтажено 90 тонн гото· вої продукції, заскладовано 1ОО hубічних метрів пиломатеріалі,в, 120 тонн цег.~И, зібрано 25 тонн

туманом

зустріло

Через деиь,два

почнемо

саДІІШ .

вже перебране

го відді .жа радгоспу «Вели'коди- І і прогрівається. ОдночаСІІІО зса ... м е рсый>>. . Немов крізь сито, сіяв І ді,ниям бульб вноситимемо в ку­ дрібний дощ перший весняний бахи органо-мінеральні добрива. піс.1Я того, як зійшов сн ,іг . Та не· І Картоплю посадимо в стислі [ода

не зіпсува .lа тористі,в.

На

ПО,lе

настрою

виііШ"lИ

трак·

тра.ктористи

двох механізованих ланок, очолеНИХ комуністами Григорієм Демидовичем ГРИI11КОМ та Михайлом

Марковичем

Москаленком,

які

строки,

-

.Іанки

т.

додає

тра,кторист з Москаленка Григорій

Тимофійович Г, рикун. -

Кожного

д)ня саДИТИll1емо бульби на 5 гек­ тарах і з а десять днів з цією ро­ ботою справимося .

Несучи .1eHDнcbKY трудову вах­

змагаються між собою за високий ту, механізатори зобов'язалися до першого

травня

закінчнти

всі

по·

врожай картоплі . Григорій Деми- льові роботи першого періоду. ДUВІІЧ розповідає : Розгорнулося ді-йове соціалістичне Торік на цій площі була ози-

-

~lИона, а тепер обидві ланки виро· щуваlИМУТЬ

тут

на

ста

змага.ння, спостерігається

масове

перевиконання норм виробітку.

гектарах

М.

ІВАНИЦЬКИЯ.

каРТОП.1Ю. Наша ланка зобов'язаНа фото: механізатори Г. д. .1ася одержати на кожному з 50 Гришко, К_ С. Васюк та Ф. Д• гектарів 110 це нтнерів бульб. Теплюк обговорюють підсумки ро­ Площа виорана на зяб. Зара31 бочого дня. проводиться ку.1ЬТlll3 а ція грунту. Фото А. Козака.

у ФОНД П'ЯТИРІЧКИ

квітня ко·

порошкової

День ве.1ИКОГО почину -

;J.есятиріччя

з

часу

п'ят-

проведення

р а по рсал,ізації Т. Н. Хавро, го­ лова

робіткому

В . А . Кравченко,

першого комуністичного суботника - колектив радгоспу «Краси·

головний бухгалтер Г. І . Довгань, аГРОНОМ'()ВОЧVВlНltК М. Г. Чуняк та

працею. До РОбіl1ників, які труди .

і,нші

.1·івсI.oКИЇl» відзначив самовідданою

лися

на

виготовили

зо ТИСЯЧ штук

своіх робочих місцях, поживних горшечк~в.

приєдналися

службовці, інженер -

Хороше

потруд~лися

на пікі­

но-технічні прац,івники, керівники радгоспу, села, учителі і учні

ровці розсади помідорів у соняч­ них теплицях. На веснооранці під

Шtкі:l .

овочі

~Іеханічного, peMOltho-будіве.1ЬНО·

ДО;J.атково було ви,конано вели· KIIЇf обсяг робіт. Так, група, очо.

Ф . С. Москаленко, на культивації грунту - В . І. Капуста, на копан ­

ВI;J.ДI.1И .

першим

Добре

попрацювали

колективи

і.нструмент3"lыгоo цеху, ремонтно·

гпадкоемці

ЦЬОГО р а ilКУ

вахта

ПО.1е механізаторів ШевчеНl к.івсько.' Насіння картоплі

І З ЕНТУЗІАЗМОМ вийшов на суботник

мета.1ОЛОМУ .

ШД ПРАПОРОМ ВЕnИКОГО почину

КОМУНістична

відзначився

тракторист

краю - Вllіішла 12 квітня на ко·' ве.lІІКОГО ПОЧІІНУ - праціВlІІlКlI го, ~lета.lОкерамLки, водопостачан­ .1сна керуючим відділком В. Г . ні ям для саду - тракторист ~lуніСТ~IЧIIИЙ суБОТНlI~ . .ПОЧИl~ не · 0p;J.ella ЛеВі!lа депо .\\OCKBa"-Co~. !lЯ технічниїl та констр кторськиї! Гузс,IІКОМ, пе,ребрала 28 тонн на. Оле.ксандр Якубовський. З підне ­ сіllНОЇ картоплі, група керуючого се,нням працювали всі. Зароблені веЛИКОI групи KO~IYIIICTIB, ЯКІ ви· тува .1ьна. ВI·дбувся КОРОТКИІІ ~II" .' . у

rіШIІЛИ такого ж ;J.ІІЯ півсто .lіття ТО\І У працювати в неУРОЧНИI! час, став джерелом всенародного свя· та праці. Ве .1ИКИМ почином на· з.вав це ПОЧИllання Во.l0ДИ'~IІІР J .1 .1іч Ленін . « ... Ми будемо роки і десятиріччя працюватн над застосуванням суботників, пророче говорив ві-н,

-

їх розвитком, поширенням,

по:. ;Пшенням, нрави.

Ми

впровадженням

прийдемо до

у

перемогн

комуністичної праці!». Тільки в Моокві взяло

участь

в суботни,ку ПОllад ЧОТИРІІ мільйо,

1111

чолові.к.

ТИІІ Г , потім .1ЮДIІ приступи.1И до роБОТІІ . Разом з робіт,никами і с.1уж'60ВЦЯМИ тут прашовали їхні почесні гості герої боїв 113 острові Даманський капітан В . Д. Бубенін, старший сержант Ю. В . Баба:НСIJКИЙ і єфрейтор В. Ф. Захаров . В суботнику взяли участь ко­ леКТИ8И центральних установ, пар­

тіїlНИХ , радя'НСЬКИХ, профспіЛIКОВИХ, комсомольських

організацій

ра·

зом з своїми кеР~8Никами . І те, що цього дня пліч-о·пліч працюва­ .1И

ветерани

перших

партії

і

КОМСОМОЛblЦі

зіаСТlІ, які вступають у ЖИТТЯ,-' на ї11~раще підтвердження передба­

тому, на першому комунісТIІ Ч НОМУ

чення Во.10димира Ілліча.

В зв'язку з 50 - річчям виходу пер­ ших ,номерів Почесиою грамотою Прещдїї Верховної Рци УРСР нагороджені : Гор Л і,вська міська га· зета «Кочегарка » (Донецька обл . ),

MiCbKpaїlOHHi

-

Ніжинська

«Під

прапором ЛеНDна» (Чернігівська обл. ), ОлексаН;J.ріЙська «Ленін­ ськии прапор» (Кіровоградська об.1 . ), «Уманська зоря» (Черкаська об.1.); Грамотою Президії Верхов­ ної Ради УРСР - Хме.lьницька райгазета "Прибузька зоря» (ХмеЛЬНИI~ька обл. ) .

СВІНТИЦЬКИЯ,

відділком

подрібнила

І. І. Матвієнка

18 тонн

мінеральних

начальннк штабу по проведен-

добри,в, якими підживлюються по·

ню суботника.

сі.ви з літака . Заступни.к директо-

гроші

надійдуть

у

фонд

достро·

Q{OBOfO виконання п ' ятирічки.

В. БУРТОВИЯ,

головннй агроном .

.+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~

НА ·ІЕСТЬ ПЕІJШОІІРОХОДЦІВ BCECBIT~ 11 квітня в Кремлівському Па­ Jlаці з'їздів відбулись урочисті збори представннків трудящих Москви і воїнів столичного гар­ нізону, прнсвячені Дню космонав­ ТИки.

Присутні

п'яти'річок і молоді енту'

... Біля історицного паровоза, Bi;J.peMOHToBaHoro рівно 50 pOlViB

НАГОРОДИ Г А3ЕТ АМ

Л.

тепло зустріли ПОJlВУ

в презндії керівників партії і уряду, льотчиків-космонавтів.

відкрив

Московської

голова

міськоі Ради дс:пу

татів ТРУДJlЩИХ В. Ф. ПромиCJIОВ

3 .оповіддю . .тупи. прези­ дент АкадемП наук СРСР акаде­ мік М. В. Келдиш. Він розповів про досягнення радянської країни

у

вивченні

Всесвіту,

космос

тиви

людям,

розвитку

про

перспек­

(ТАРС).

*

ГАГАРІН.

пасть) .

Всесвіту

Земля. ки

12

*

(Смоленська

квітня

об· динку, де віи працював як депу-

вітали

тат Верховної Ради СРСР, від­

льотчикі'в.,космонавтів Валерія Би- ~рито ковського

і

Олексія

про

те,

що

наставника

і скульпторів .

Біля входу в ШКО,lУ, В ЯЮІІ учився Юрій Оле.ксійович, на бу-

першопроходця тепло

м'ятника працює група столичних

IJpXiTeKTopiB

космонавтики.

Леонова,

їх

меморіальні

дошкн .

На

дошці, укріплеlllИ н а будинку фі­

ліа.1У Московського телевізійного заводу, написано : « почетныl ра­ виконкому ди. Опьвдні на центральній площі бочий .1итеЙного цеха і первыl

Короткнм вступним словом збо­ ри

дав

генерал,полковника

М. П. Кама,ніна, які прибули сюміста

відБУ'ВСЯ

багатолюдний

мі-

летчик-космонавт,

rejJoii

Советско­

ТIfНГ, присвячений закладанню па-

го Союза Юрий Алексеевич Гага­

м'ятника Ю. О. Гагаріну .

рин

На

урочистій

церемонії

~ули

присутні друзі космонавта, ІІОГО батьки і рідні . Над !}poeKTO~{ па-

3 апре.1Я 1968 года зачислен

навечно

в

списки

рабочих

пред-

прнятия » .

(ТАРС).


".;'1'-:-"'. ".., ... .,.......,. .....,...,...,.,...,.,..".,.. _

! ~

ТУaJJIЬНИХ питань під час :про­

6и, сщіння картоплі і овочів.

ведення тих чи інших робіт всіх членів парткому заБріll.1е­ но відповіда.1ЬНЮIИ за відді:І-

Адже саме ім належить за цим слі,'J,'кувати. Вони та'кож покли­

мітет і про виготовлення

\Уіані пере.віряти витрачання

1\3 ~ІИ.

зберігання паш,ного і масти.1а.

сиво ОФОР,:ІІлені ЩИТИ розп'ові­ іІ,ають 'ЩJO соціалістичні зоб()­ 'в' язання j,олективу птахоФаб­ рики нз 19(і9 рік.

' розпоча~ися Добре

польові

роботи.

підготува:шся

'механізатори,

до

них

хлібороби, кар­

топлярі і овочівники l\ltлитян­ СЬКОЇ птахофа1брики. Згідно ро­

вації ГРЮІЦСІ/КОГО харчува'ння

бочого плану ЇМ пот,рrбно

;(.тІя працюючих

ЧИ')lало зроблено 'По органі­

по­

в

цього

UО'ГaJМИ.

,ка:м будуть д()С'Га.влятися

ЗИМІ! Іпри;(іляв сериозну увагу

КОМlСО<МlОЛЬСЬКИХ

ними Д1іlJIянка'Ми, вИ'значено СТРОКИ заКfнчення ремонту. В березні від6улися відкриті 'партФині збори, де КOtМуністи ніlСТЬ ГОСіпщар'ства ДQ весняної посівної К8.ІМ'панії.

TaIVoro

'Важливого iJIитання, як органі­

зація полr11М3іСОВОЇ р060ТИ в l!Іолі. За 'кожним агрегатом, бри:гадаlМИ і ланка:ми закріп­ лено ariTa'l'op6B. Вони проводи­ ТИ~ІУТЬ 3 робітниками бесі;jИ, вищ'скатиму'ть «блискаВБИ», баиаві ЛИС'l1Ки тощо.

ня, 'визначив матеріальні ,і мо· для

l!Іере­

JIIожців. 1м безпосередньо в по­

лі вручатИ!~!уть'с-я грошові пре-

м' П ,і пере,хідні чер,воні вщtПе­ ли.

Для біл"ш оперативного ке­ рі'Вництва і вирішен'НЯ ак-

ЯКИХ

U

ПСРШІІХ

оспівується

ні~,и. Поті,м

праця

комсомолок,трактористок?

Хто нс чув імен Паші Ангеліної, Одссі КУЛІІК? Всі знають, всі чу­ лн .

А чи з наємо перших трактори­ сток ІІашого району, наших сі.1?

Оля

висту;пить

з

гато з,робили.

Розсаду

Бапусти запік~рУ'вано 'в мах, її вистачить

на

1550 ра1О гекта-

«пере;(овий

центнерів мии»

ранет» та

ду передбачає пільги ханізатора~l. Для ннх

цеllтів

знижуються

Збільшується

жінкам,ме' на 10 про­

норми ВllробіТ·

строк відпустки.

)Кїllкам,механізаторам

прнвілей:

Ї~I

досконаліШIІХ ХОДЯТЬ

в

ОДІІН

працювати

на

най·

машинах,

які

над­

на. Слідом за хліборобами KpJrму, Запоріжжя і Закарпаття ви­ вели в поле посівні агрегати гос­ подарства ще десяти областей.

Колгоспи і радгоспи України~ сіють ячмінь, яру пшеницю, горох, овес, багаторічні трави, внсаджу­

вия·

радгоспу

видано

стів зібра.1ИСЬ майже

розпові-

. сантки.

ЇЇ колеги, то МІІ ніКОЛIІ відмовимось ДОПОМОГТІІ.

милиСЬ ми.

дають

в

ці ;(ні

наказ ди·

всі

44 кур·

Першу годину ВОНІІ знаЙо· З

теоретичними

Не зннжуються темпи робіт і

питання·

заторських

Проте

ІІа

серїІОЗНО

постаВИЛIІСЬ

і

Дllрекція, і партійна та КШІСОМОЛЬ'

керіВНIІК курсів Олександр ЯКОВІІЧ Ку.НIК

(ГО.10ВНИЇ!

пу), а далі

інженер

їце СПИСОк

радгос­

с.lухачів.

лізованої бригади,

разу група

райкому

партії

БУДУЧIІ

хіIJсыїІ)}..

IJ

і

М.

запе.13

ЗаllЯТТЯ

відбу,ваються

тиждень в середу годнни. Випуок У

це

а, ВТО~lашин

раз

-

на

l'ракто;рів

на

Це

-

ПОЧУЛІІ

Оснач

.-

А Наталія

-

і наявними силами. Крім того, на 4,місячних курсах

тракторній бригаді, а КІІТОВИЧ

Овдієнко

на

сії. Вміло воднла трактора і

І

з

Перерва Зal(іНЧl1лась. Викладач

Іван Юхимович Лук'яненко запро· шує с.lуха,чів ОГ.1ЯНУТИ тра "тор,

*

ІЮНТОРИ.

Жінки підіЙШ,1И .10 машнни. Вщш бачили її багато разів, а .1С теПt:jJ огляда.1И

вже, так би мовити, з професійною уваЖIНістю, запам'н, товуючи ОСlІовні ві.10МОСl'і про ~IC­ ханіЗМІ! . Щасти ж вам, ентузіасти!

А. СЕРДЕЧНИИ.

у На

пен­

*

фото:

ханік

Ка­

І ван

ВIІІ(Jlздач

заняття

*

*

*

Вівторок,

15

ме­

БРllгаДIІ

ІОхимович Лук'яненко

ве.1<'

з курсанткамн.

Фото

.НОВЕ життя.

курсів

спеціаліJованої

праКТІ!'ІНі

Д3Є lІам чудовий приклад. Депутат стор.

пранюва.lа

якиіІ стояв тут же, бі.1Я

ленченко Уляна Мусіївна . )Кїнка за кермом вТребухові не ДlІвнна. Сьогоднішнiїr день теж

2

Я Tpal\ТOp знаю,

І одержати права водія.

Панас Ми­

вже

Дави·

об.l,іковцем в тракторній бригаді, проте слід поглибити знання, уза­ КОНИТlI, так би МОВИТИ, їХ, щоб

вони

с.~юсар

Вацлаві,внз

дає:

Оснач' ГаЛІІна

вині

Вчимося ми з заДОВО,lеНIІЯ~I, каже об.lіковець Катерина Ро·

:lЮК, лаборант біо.lабораторії, ДО'

ТlІмофіївиа та Овдієнко Катери· на МИlштіIJНі1. До речі, їх чолові­ ),11 теж механізаторн, з 1933 року ВОДІІЮІ тракторн. МихаЇІло ТІІМО­ ФіііОIJІІЧ

користу'

гач.

тракторах .

відповідь. -

.lеп(ових

орію , заняття ПРОХОДИТИМУТЬ безпосередньо в тракторному ста· ні. Вже піДГОТОВ.lено програ~IУ, скла:lеllО графі'к занять, (:' учбові посібни'ки, П.lа,кати . Хороша орга­ нізація спраВІ! забезпечить успіх.

тра'кторі,в і 40 аВТО~lашин є 80 rрактористів,маши,ністів і 55 шо·

Чимало

100

в .lасному

Отже, ,КУРСИ стартува.1Н . Після годин, відведених на те·

на

Ковбасинськиіі

у

100-180

(;cpiBBBKa~1II і механізаторами гос­ подарства Поцікавилась, чи є в сrлі жінки, Я\(і до вiїlНIІ працю­ ЗВllчаііllО. Є.

Мй­

ва,нні .

з 14 до 18 вересні. Ко·

с.';і-=,- сказати, що в радоспі

«Требу­ МОВУ

В.lасні

ряд інших. Бажаючих вчитися ба­

59

працівників

про

права

гато. Адже в се.1і до

доручено трактористу М. Я. Хромцю та шоферу В. Г. Гольцю .

райкому комсо­

радгоспі

є

водія

та

ють лише чоловіки. Тепер за кер­ ;,10 своїх автомобілів зможуть сіс­

ненко представник райкому ДТСААФ. Агрономи гос· по-=,-арсгва познаїюмлять з загаль· ними відомостями про вирощення, строки обробіт,ку, догляду за різ· НИМИ ку.lьтура,ми. На практичних заняттях курсанти освоять водін­ 'НЯ трактора і автомашини це

І. М .

Кімлічен,

і тому, ЩО в ЇХ сім'ях автомаши.ни,

ти і Любов Богданова, і О .lьга Бабич, і Надія ковбасинсыа,' і Ф. Лук'я- Тетяна Митько, і Марія Оксюта і

радіо.

ті Галини ЛаврентіїВНIІ

роботу.

Багато жінок відвідують І(УРСИ

300-

ферів. Отже, можна забезпечити двозмінну роботу 19 гусеВИЧНIІХ

ВИСТУПИВ по І Ме.1ьвичею. о , інженера по зарпла·

бу дуть

годин. Проводитимуть ЇХ І. Ю. Лук'янеllко-механік спеціа­

ська організації. Молодь села зіб- Тут прізвища Ч.lевів КПРС: зав· рали на збори. Директор радгоспу фермою КатеРИНІ! Дмитрівни індивідуа.~ьних бе·

не

менти польових робіт можна бу де

Котецької і т . д.

Заняття розраховані

ні,коли

організувати кі.1ьказміllНУ

НІ! орловсыої,' Катерl1'НИ Ященко,

400

нема.

зайві. Адже надходитиме нова техніка. Крім того, в гарячі мо­

ко, зоотехні,ка Раїси П.lатонівни Фі.1іпович, комсомолок Лідії Ку· ЛИl{, Ві,ри Ковбасинської , Любові Боrданової, Віри АндріїIЧУК, Ган­ Марії

({a~pax

вирішено, що умі .1і руки

господа рству

Після цієї розмови. вирішено На перерві староста курсів б~·.10 С!ВОРИТІІ І{УРСН. ЖlІІок-меха- . KOMCO'MOJ~Ka Ніна Буряк показує жен одержить посвідчення трак· НlзаторlВ уТребухоВl. журна.l від:відування. Читаємо: ТОРI!ста,машиніста або шофера. Ннні ці КУРСИ діють. До їх ор·

113

особливо на першому, ДРУГЮIУ іі догляді за ОЗИМІІМИ. Туки В рес­ четве'рто)[у ві;(,;(ілках. Рожнівцям публіці внесено на площі 5,5 міль­ важче, бо в них немає жодної йона І'ектарів - це понад 83 про­ l\ellТH відведених масивів. Р03ВО;(IШ і ім ;(овоДить'ся все ви­ (РАТАУ). [Jощувати П'і;( рамами. Робітники впевнені, що успіш­ 110 спра.вляться 3 поставленюlИ тра'кторнпів нзвчаєТl>СЯ 17 чоло· Іпере;( ними заВД3I1НЯ')IИ. З ІіОЖ­ віl<, які їх заl<інчать в кінні квіт­ ІІЯ . ним ДH~M вони ширять пере;(трав­ Отже, гострої потреБІ! в механі· головннй агроном радгоспу.

шофер.

По

Сумлінно трудять'с я

вирощуватиме.мо під плів-

член КПРС АНТОІІ Рогач. До ііо­ го голосу прислухались. Адже він сам

милн з ЦСУ України, ці культу­ ри зайняли в республіці nrрші 300 тисяч гектарів.

наші паРIIИКОВО;(И і тепличники,

В. МОИСЕЄНКО,

сід провів і секретар комсомоль­ ської організаціІ господарства

А коли якусь важкеньку де·

ганізації

господаркою

вступає в свої права запізніла ВОС­

господарство .

Одного щ'лу,

ще

Повноправною

кою і в парниках. Насіння обро­ пили міК'ро~л~ме'Н1'а-,ш, ПРОl'руї­ ли і висіяли в тирсу. Вирощена розса'да UY;je потім запікірувана в го'рщечки. Сонячні теплиці будівельники аа' кінчують накрива,ти поліетиле­

сортів І неве ама,ган'ня.

чує матеріальною частиною . . Ми побували на одному з пер· ших заIlЯТЬ. В кімнаті спеціалі·

не

На полях республіки

«нероеи-

долає шляхи за кермом автомаШІІІ/И. Вона з любов'ю ремонтує, ДОГ.1ядає її.

ставити,

секретар партійного ко­ мітету.

ранньої і помі;(о.ри.

ректора, в якому визначено відпо· відальних, вказано, хто забезnе·

таль треба

100-

бітники па})никово~епличних но.вою плівкою. З 15 'ПО 25 кві,т­ ють в грунт розсаду овочів, буль­ брига;( на всі,х ,ві,ділках уже ба- ня в них БУ;jе ВИСа;(жено огірки би ранньої картоплі. Як повідо­

Кермо-в жіночі руки Відверто кажучи, мало знаємо, особливо молодь. А чому б не віДРОДІІТИ масово­ го руху під лозунгом «Дівчата па трактор?» ТШІ більше, що не­ давня постанова Радянського уря·

збори

ПЛІВКОЮ

ТА

вила бажання після школи стати шофером, і ось вже років п'ять

-

НУЄ виеоке політичне і TpY;~OBe . п(~несення. Все ширшого роз­ }шХ)' наQирає ()ОЦ'іа.lіСТlІчне

рї'ччя від дня народження В. І. :Іен-їна. В. ТАВЛУЙ,

'ко'Нцертами. Лектори орга.ніза­ ції товариства «Знання» прочитають лекції.

3 сонячні

сама

планів чет­ Ві.'ртого року n'ятир'ічки. Нині IJЗ liоле'ктнві Ш\1хофабрИlіИ па­

:і:llа.гання за гідну зустріч

лий ,на'lllвранніИ». Огірки

мітету комсомолу.

Бове виконання

'І1і;(с}"мки роботи в зимовий чае. Переможцям соціалrстич­ ь'Ого змаif'ILННЯ бригадам і a.rгрегатам вручено грошові пре~liї за вltСОІ,ОЯlvісний ре-

lКультБРИl1a;:\а

кіЛОГР&'dа

1906

сівби, ;(ОСТРО­

зети та жу·рнали. Клубна аліт­

О'вочі'в, або ПО 24,5 тепшщі видадуть

дення весняної

:ІІеханї'заторів. На них ll'ідбит,о

плодів по 7,3 кілог()ама з кв. Ме'І'ра. I\'pk" того, з цих теплиць О;jержИ1:"О 450 тисяч штук розсади. У парникruх та 'розводках розса;(и виростимо 3 мільйони 819 тисяч шту·к. Для виконання наміченого ро-

а

всіх

ТРY:l~ВlІиків на успішне прове-

про;(е)IОН­

ві;(брися

!

оП'рямо-

КЮlуніСJ1Їв,

ОВІЖІ га­

ОКЛОМ

метра,

Па!J)ТШНИЙ liомітет вув зу,силля

стрував по'вну гmоВ'Ність тех­

Щороку в радгоспі «Лїтківеькип» пї'д еклOtМ та пліrвкою вирощується понад 120 тонн ранніх овочів та 4 М.IІН. 200 тис. штук розсади. В нинішньому році овочівники вирішили виростити городини в за,критому грунті 178 тонн і 4 мільйони 269 тисяч штук 'розсади. Для цього маємо міцну ба'зу 7 тисяч парникових рам, 1040 ква,;(ратних метрів роз'Во~очних теплиць. Площа те'Плиць пі;( плівкою становить 20 тисяч J\вадратних метрів. Ранні авочі 'вирощу.ватwмемо в П'а'рниках - огірки, кабачки, перець СОЛО;(ЮfЙ і баклажани . ВсьогО' о;(е,РЖІfМО 390 центнерів про;(укціі, або по 5,5 кіло'грама <І

кваДI)3ТНОГО

Кра­

пробний

стві О}-В прове;:\еНIІЙ

IJIРич1'пнО<гО

інвентаря.

березня в господар-

виїзд у поде, який

робітника~(

будуть доtтавлятиCJI

Дим-димок від машин, райради, член райвиконкому Оль· Мов дівочі літа. га Степанівна Харченко працює шофером у місцевому радгоспі. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. Молодь села знає Олю Харченко Хто не знає цих слів П . Г. Ти­ як активну комсомолку, члена ко· ЧІІНІІ,

В кінц,і

монт Tpa'I\TOpilв

яс­

кравої наочної агіта.цll.

і

рів. Висіяно' He06xi~HY кількість на,сіння П'омrд:орів та цвітної капусти, бі,льшість вирощеної розсади р()зпі,кірувано. Посіяно також баклажани, перець c-оло;(киЙ. Цього РОК'У основні посіви помідорів буду!l'Ь зайняті у нас краIiОЖНОЇ рами. В розводочних теп- ЩИМИ СОРТІ\ІМИ «шта.м'бовиИ лищях зберемо 156 центнерів ,сливовщнmї», «до<нецькии», «оі-

ПаР1 іj,йнии Б'ОАюітет разом J ко.мітетом ПРОфmIілки })03ljJобив У'мови соціалістичноl'О змага'нральні заохочення

сувні бібліотечки,

де­

«lIIрожект~рис­

ПІД

о'бговорили :питання про готов­

! !

і

тів» на якість :проведення ,сі'В-

ві~пові­ за пев­

ми

посуди

ш~ві гарячі обі;(и. ПаРТFЙНWЙ K'oMrтeT звеj}IІУВ увагу нароі/.НИХ контролЄ'рів і

,рем,онту теХ'НVБИ. На за'сі;(анні Іщмітету бу.lО винесено рішен­

Не ооіі1<ШЛИ

доетатню

термосів,

І\}'ХОННОГО інвентаря. Bci~ ме­ ханізаторам 1 шшю( р06ітни­

ПаР1'і'инии І\омітет протяго~(

ня, ЯКИМ за,крмплено ;(а,льних спеціалістів

~а'куплено

"і.lькість

Потурбувався партіІйНИЙ ко·

Про створє-ння ~}'льтурного ,ві~починК'у ;:\:JЯ г06іТНИl\ів '11~~ час ве'сняних польових роlНт по;:бали h)'льта'рм-Шці села. В Тlра,кто~них станах сіль.ська ОІОЛlотека організ)'1вада пере·

полі. Для

сіяти 342 гектари ранніх ярих за 9 ;(нів, поса~ити 280 гекта­ рії'В Барт()плі за 16 днів, своє­ ча'сно }'поратИ!ся з іншИ'ми ро­

-

,..,..."..,...."....,. . .~

І

весна. І ПО.1Я на-

ПриИш.la

вали

<lJ,"7..,.~ .... . ?....

1\

життя

ПОВНИ.1ИСЯ ГПНіОТЮ! тракторів,

ку.

..

g..,.q ....... #.,..,.:t"-..,..,.I<Il7'..,.~#.q ... ..,.,~.,;t"~..,..,.ow:'~,·#..,...,..с-".с

ІС-'С#.

ПАРТІЙНЕ В ПОВНІЙ ГОТОВНОСТІ

11

~

1fII7'.r • ..""....,.

А.

квІТНJl1969 року

Козака.

*


==================КА В А Л ЕР И ОРД Е Н А ЛЕН І Н Д,=====================

КУЛЬТУР А КЕРІВНИКА

Нарис

Ноли

господар

набінету

пороздавав

злобою дня: - А мене,

-

жу,

_

l\Іихаі1ле

Львовичу,

Леніна в

наряди-пора­

ДІІ і в набінеТі трохи вщухло, звертаюсь

зразки

зі своєю

-

цікавить,

-

дей. 'Ган і сталося.

ка-

вловивши паузу в моїх словах, швид- Є нультура мови, культура

.:землеробства, поведінки і відпочинну. Є нультура ела! 'Га н снажу: ця культура часто буває показ­ НОЮ. В !{лубі виступає самодіяльність, а під клу­ п'яниця виступає

чи бешнетник

ще

раз

поназати проявити

Колгосп невдовзі став

Хазана

удостоєно

ордена

Леніна.

ництвом

верховодить.

М.

найвищої

Радгосп

Л.

Хазана

урядової

цагороди­

під керів­

темпів,

а нарощує

що найбільше вразило в цьому селі, відповів би: люди! Працьовиті, дружні. 3 ними найскладніше

литись культосвітньою роботою, не подбавши спер­ шу про громадський порядок в колективі. Русанів­

завдання

цпм не закинеш докору щодо непорядну в селі. Пиптина, бешнетництво чи прогульництво порів­ няно ріднісні явища, бо громадсьність розглядає їх

не

!Іо{ольця.

ян активного

них

рішення партії,

ВИll10Г,

ДЕ Я

пів

і

20

додаткову

тисяч І\омуністів на посади

запропонували піТи

в

в столичному театрі я, чи в своєму ж таки селі?

ЯКЩО ТОБІ ДОВІРИЛИ ...

ВаНДИТІІЗМ,

жаііного рону

куркульський

опір,

Ясна політична лінія, партійна прозорливість, орієнтаціп на суспільні інтереси організаторські риси 1\1. Л. Хазана. Багатий досвід і велика прю(­

мобілі­

ГО.lів колгос­

сільсьне

тика підказують йому, що керівник, ноли він не зби­

ГOClIo~apCTBO.

все

раєтьсн

свідоме

труднощі

винен

спогадами

лення колгоспів. Через рік друга розмова в

бам,

марилось

Ось кілька ілюстрацій того, що дав державі рад­ госп З3 п'ятирічку, ЩО взяли ті самі люди від тієї

Вироблено молока на сто

знешкоджено

но нолективізацію,

ворожі

Фонд зарплати

Одна з причин успіхів НУРС на формування сільських організаторів, своїх нерівних кадрів. Ми­ хайло Львович проти «привознихі.>, бо серед них лі­ туни трапляються. 3а OCTa-ІНі роки радгосп виростив

свої кадри всіх спеціальностей. М. К. Рябий -пастух, обліковець, учень зоотех­ нікуму, нині завідуючий племінною фермою. На­ стільни знає діло, що серед ночі назве нлички всіх

ЗА ПРОРИВОМ ПРОРИВ війни місток

в одному з гоголіВСЬЮІХ колгоспів.

Вдень і вночі трудилися люди, відбудовуючи розграбоване госпо­ ;'\арство. Через п'ять РОНів перша радість: кол­ госп став на ноги, енономічно зміцнів, комітет ВДНГ нагородив його машиною «Победа». 'Га посидіти в м'якому сидінні не довелось. Піс­ .1Я укрупнення колгоспів у тому ж 1950 роЦі Ми­

хайло Львович знову йде на прорив

корів, скаже котра скільки дає молока і скільки да­

вала. Розкаже родовід кожної. На його феРМі ви­ росла ланка комуністичної праЦі на чолі з Геро­ єм Соціалістичної ПраЦі 1\1. 3. пильтяй. Колектив ферми згуртований, дружний. П. А. Соловей середня школа, шнола садово­ дів, бригадир. Бригада вирощує найрясніші овочі, картоплю, фрукти! П. Г. Соловей їадовий, учень технікуму, бригадир, агроном-овочівник. І. 'Г. Юр-

очолити ук­

-

рупнену з чотирьох дрібних і відсталих артіль імені

Для потреб

1'0

СІЛЬСЬКОГО

-

-

КиїВ. Хі)ІіЮІ ~'KpaїI1l1 з()і.1Ь­ ШУЮТ], ВИПУСІ\

НРОДУlщії

,1.111

СР.l:\. ВОНИ виріши.lII в I\ЬO~IY році ВIlРОnИТИ ЗUО ТІІСНЧ ТОНН

l'ранр родючості

ПОН:\:1 П.1ан.

У рахунок B3JIТOГ() зоfiов' я;щн­ НЯ СJІЧ

вже

вщ:\но

понад (іО

ТИ­

ТОНН.

Вl·.lика увага

*

приді.1ЯЄТhСJl

ВіВТОрок,

15

а \Ііачна

cc.liTpa

повністю

НI1ГО'lОВ.1ЯЄТhСЯ

в

ЮНlУ lJиг.lщі.

В;Юll0 заходів

:1:1}[

мі-

грану.1І.ова­

ПО.1іПIllt'ННЯ якості фосфат­

них та !,а:JЇЙних доfiрив.

По­

над 80 процентів зага.ІhНОГО обсягу капіта.10ВI\.lадень по

з

ними,

як

зда­

ХАРКІВ. UДНЮ!

В ПО.І!!

виходять

сіва.1ка)lИ.

один

'[ раПОРИС10ві

сприятимеш втіленню її заходів ватимеш

за

B~pca.lbHY

ПУТ~Тів

трудящих,

двічі

орденоносець

слухаєш на активах, нарадах, радіючи ТіШИМ.

як

цн шановна

томна,

шукаюча,

у

праЦі,

:

так, завдяки

в нашому краї людина

принципова,

-

справа

М.

«~-CAK»

)'ні­

СИСН'~ІУ

автоматич­

РИГА. Нову універса.1ЬНУ іі економічну е.lектричну огоро­ ;ку розробив викладач Латвій·

керу­

дос.1ідного інституту сі.1ЬСЬКО­

ОІ'орожею можна пасти

господарського

машинобуду­

вання.

«УСАК» надійно працює

Y:llOBax підвищеної

h.овиЙ сигна.1

Рl\сюуатації. Його можна

встаНОВ.1rНЮlУ

на

ності та вібрації,

в

запороше­ простий

збира,iJЬНИХ

р:\.ll,НИХ комбайнах.

«НОВЕ життя.

в

та­

кож застосовувати на бурши­

*

пе­

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПАСТУХ

СЬКОЇ

пу.1иі

нев­

ГАБРІИ ':І У К.

акадюІії А. Верніс.

01'-

-

партії

l\іа.1іс'[ и Українського на уко во­

турбуватися

но­

ремогла. 3авднки' їм Вітчизна й народ вийшли пере­ можцнми не з одного випробування.

за справність сіва.10К. У пот­ І)ібний момент прозвучить 3ВУ-

*

значить зміцню­ трудишся.

мушст 1\1. Л. Хазан. І цьому інших навчає пере­ дає в дорогу досвід молодим. ЙОГО з захопленням

передuій стінці кабіни, з:\сві­

*

-

3

не тррІіа

або на

якому

Саме ~~K розуміє своє покликання член райному

точно :Ш<lТИМt', в ЯКНЩ' а

х:\ні;затора

в

КП УкраlНИ, депутат районної та сільської Рад де­

титься червона .1ампочка. Во-

Д.1Я да.'1ЬШО-

господарство,

АВТЮlатичний помічник ме­

ЮТІ. Лllне ~Іеханізатори. І BC~ іІ\

лися колгоспи, радгоспи, птахофабрики, була ство­ peH~ Радянська влада орган диктатури проле­ таршту. Активно допомагатимеш місцевій владі,

ного контрo:tЮ розроби.1И СП('­

трактори

Агрргатами

.1ядатися назад,

:1ій

сільвинонкомом; знай, що перед тим, як створюва­

!1uці аСИГНУЄl'І,СЯ року

коли

Директор повинен бути, водночас, і поліТичним вихователем. Партійна робота теж його робота. Профспілкова і комсомольська, радянська і нуль­ турна теж. Школа, лінарня, коопераЦія теж! Функції всіх організацій, установ і закладів села, коли глибоно вникнути, настільки переплетені, що не відрізниш, де нінчається моє і починається твоє. А воно ж усе, геть усе наше! І ще: неодмінно підтримуй, товаришу керівник, постійний зв'язок з

керування,

1969

Не люблять вони міцної

носами,

Найперше правило в діяльності керівника вмін­ ня підбирати і розставляти кадри. Побільше дові­ ряй, але й не менше нонтролюй і скеровуй. Бійся частих замін і перестановок надрів, бо це непоправ­ но губить справу.

~IiHicTf'PCTBY хі~lічної ПРОМИС­ .10в()сті УРСР в ниніШНЬО~IУ

квітня

хапунам).

нрутять

BYJ.-Іів lIесправніС'II •.

«УСАК» ДОПОМАГАЄ МЕХАНІЗАТОРАМ

підвищенню якості ПРОДУКJ\Jl. ОСНОВНI1Ї! вид азотних добрив

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

jJО;JВИТКУ ВИРОlll1lщтва

нера:JhlШХ доf)рив.

господарства ПОЛЯМ

нрб.

КУРС 'НА своУ КАДРИ

Виріс актив.

Після повернення з фронту Вітчизняної "вардії капітан Хазан займає капітанський

1968 р. 811 цнт 2800 тонн 2400 тонн 3300 тонн 700 тонн 980 тис.

роз­

елементи, заверше­

зміцнено нолгоспи.

1963 р. 350 цнт 800 тонн 300 тонн 650 тонн 120 тонн 300 тис. крб.

га

Продано молока державі Продано картоплі Продано овочів Продано фруктів

нрадання артільного добра і підбурювання народу. Вони підтримали лінію партії, а за ними ліс рук! Два роки Михайло Львович очолював Богданівську l:iJIbCbKY Раду. 3а цей час тут створено партійну ор­ ганізацію,

як за­

життя.

самої землі:

надалі

оберігайся

СТУЄШСН його благами, будь ласка, підкоряйся здоровим його нормам. Найгуманнішим нормам спів­

-

котрим і

поведінки.

цим,

ється їм, не м'яко поступають. Та ніде не дінуть­ ся, адже, доки живеш у здоровому суспільстві, кори­

міськкомі.

викринує одноосібник, на диво ще й член сільвиконкому, Пилип Дико. Повне село своїх. Обійдемось! - Правду говорить Пилип! - підпрягається ін­ ший підкурнульник. Свого оберем! Та провокація не вдалась. Бідняки Г. М. Хилько, О. І. Теплюк, А. Литовченко вин рили справжнє об­ личчя блудословів,

хуліганам,

дисципліНІ!,

Знаю, є. А там багато одноосібників. Лютує куркульня.

А ватажка актив не має ... Богданівка. 3бори. - Для чого нам чужі?

зразновість

посаді! 'Гож дорожи

народу,

працелюб­ у роботу.

заторам і правопорушникам (прогульникам, чарколю­

до укріп­

- Одне рішення ЦК ти виконав, - сказав Ха­ зану завідуючий сільгоспвідділом т. Микитенко. 'Гепер нове: треба ближче познайомитись з Богда­ нівкою. Є таке село на Броварщині. -

й тільКІ! С.lуга

М. Л Хазан дотримує в колективі міЦну дисциплі­ ну. А вона ой як не до душі всіляким дезоргані­

що, незважаючи на неймовірні трудноЩі, за корот­ кий строк ліквідували небезпеку куркульні, успішно

завершили колективізацію і приступили

тільки

по­

ніякий він не повели­

дурних СПОНУС, бо варто в чомусь звихнути, губиш авторитет і віру в себе.

-

руху,

своїм почесним званням,

чесність,

Люди вірять

ділиться

фундатор колгоспно-радгосшюго

верховода, а

Друга

тоді в Гоголеві l\Іосналенко сен ре тар парторгані­ заЦії, І. Г. арап голова сільради, М. І. Винар­ СЬЮІЙ, 'Г. С. Жовтуха голови HO.lrOCl1iB.

-

з

ііого обранець. Перша вимога до себе ств01 Не розполовинюйся, весь пори нь

ниіі нерівнин на місці. Пліч-о-пліч з НИМ працюваЛIІ

I\Іи працювали настілыш дружно,

розлучатися

насамперед пам'ятати:

тель і

невро­

ось з ЧІІМ зустрівся малодосвідче­

-

нультури і

ротні. зі смаком підібрані, НОСТЮМІІ, пальта, дорогі ХУСТІШ, наймодніших фасонів взуття... Дивуюсь­

Програми.

З того часу Михайло Львович Хазан життя ТРУДІІТЬСЯ на Броварщині.

-

Гляну В зал сільсьного Будинку

-

Червоноармієць подумав і подав заяву. Через рін, у 1933 році, демобілізувався. У Київсьному міськ1;01\1 і партії його, я!{ і багатьох іНШІІХ, по:шаI"rОМIІЛИ зацію

У МІСТІ ЧИ В СЕЛІ

-

дивуюсь: де Н? Не видно тих сачНів і чунів, а є доб­

радити

дотримувати статут­

з Постановою ЦК ВКП (б) про

місце у вищій школі.

-

'Ги мене зрозумів?-підморгує Михайло Льво­ вич. Буде свій інженер. Це вже намітна точна! .. Не треба нам і привозних керуючих. Шість роНів на цій посаді русанівчанин Петро Панасович 'Гупий 1 кращого не треба.

-

ємось.

беззаперечно вино­

-

суворо

наполегливим

ні в достатку, що ми сьогодні будуємось-перебудову­

'гобі вступити в партію. По~умаЙ. 'Га пам'птай: най­ ну вати

ме ректорат, що саме таким-працьовитим, чесним,

комсо­

Добре служиш. 'Го в нас є думна:

перший обов'язон номуніста

технікум. Директор мріє про те, щоб у цьому році

що звідали всього, щасливі від того, що ми сьогод­

Чернігів. Надрова служба. До 23-річного червоно­ арміЇІЦП звернувся політрун Жабенно: l\lихайле,

агроном-плодоягідник.

Радіє серце керівника, яний за 36 років господа­ рювання, крім добра, бачив голодних 1 босих, хво­ роби й сирітство, руїни і тяжку-претяжку фізич­ ну працю. Молодим може здатися .дивним, а старші,

КОЛЕКТИВІЗАТОР Знаєм() тебе,

надрів,

хлопець вступив у сільгоспанадемію. Сам агітувати­

снладне.

лн «НП».

-

школа, школа садоводів, школа по підго­

вої, техніна І. Д. Солов'я ... Кращий комбайнер Микола Жук щойно закінчив

- 3а цією рентабельністю,-ПОЯСНЮЄ керівник­ титанічна праця русанівчан. Коли б мене запитали,

Зрозумів: гріш ціна тій нультурі, де поряд з нра­ сою уживається нінчемство. Не спіши, мовляв, хва­

керівних

віднривати

іі нарощує. Господарство кожного року рентабельне.

'Ги мене зрозумів'!

-

товЦі

'ГаЮІЙ творчий ріст також бригадирів П. 9. Бо­ жуна, І. Я. Литовченка, агронома Людмили Тонаре­

«Русанівський» не здає

ченко

лю­

районні зведення. Мало не кожного року був учас­ НИКОМ Всесоюзної виставки.В 1958 роЦі за видатні ааслуги в розвитку колгоспного виробництва М. Л .

1,0 знайшовся він.

бом ...

йде, щоб

господарської ПОЛітики,

організаторський хист, уміння вести за собою

нультура.

Яка'!

Русанові.

розумної

та К)'К)'Рудзозби­

сіЛhськогосподарської

За такою

свиней, курей. Вона

І\орів,

допомагає

охороняти від потрави посіви,

мо.10ді посадки, Стоги сіна.

Нова ог()рожа

діє від гене-

ратора імпульсів,

що ПРЩЮ6

на батареях ВАС-Г.

(РАТАУ).

* 3 стор. *


БЕСІДИ НА МІЖНАРОДНІ

ТЕМИ

ЩЕ РАЗ ПРО ФІЛАТЕЛІЮ

МІЛЬЯРДИ­ НА ГОНКУ ОЗБРОЄНЬ у

Сполучених

Штатах

тепер

рення призведе до нового

створення

системи

ної оборони, ПРО.

Питання не нове,

або

це,

скорочено

власне

і на.ВНО.'ІО

-

цифри

аж до ста

науки,

ликий

,не

но,СТі,

телістів.

нах з якою Пентагон має намір розмістити площа,дки пуску протиракетних

них ракет. р.ішення Ніксона виклинало

для за­ балістич­ президента велине за-

Питання

внутрішнього

поєднує

Проте є

розумний

З

розширенням

і

загальноосвіт-

культурного нього

нругозору.

В інтересах номуністичного вихо,вання необхідно більше за-

селення, але і в уряді Нанади.

мільярдів

яна

іВ.іДпочинок

непокоєння не 11ільни серед на­

різні

.доларів. Але в США є надзви· чайно впливова сила, що 1мевується «ВОEJННО,Прамисловим

лучати

жит­

тя США і суто економічні міркування теж дають немало ар­ гу ментів цротивнинам ПРО.

до

цього

заняття

но.влено,

що

людина,

справжньому телією,

котра

займається

бідних

10

зо мі.1ЬЙCJ.нів

і

Саме під тиском цього «1\0.\1' плексу» Л. Джонсон, пОЛИ він

йонів голодуючих), ліквідація трущоб і негритянсьnих гетто,

був пре:шденто,м, прийняв восе- пол,іпшення системи НІ! 1967 РОІ{У рішення розгорнути систему ПРО «Сент,інею> здо,ров'я і тане інше.

),

яка

мала

коштува-

в

невідкладних

ЗО r.~ільярдів доларів на рі!(,

а

на

в цілому річні воєнні

ти

витрати

є

і

ня зберегти 10,процентну

бавну

,вже

почалося

навиоло

яких

спорудження

ра-

иеТНIІХ баз ПРО.

підтвердив рішення про розгортання системи ПРО, хоч і BH~C у пла,ни Джонсона деякі зміни

і переймеНYlвав

си.стему

ПРОМИСЛОВИЙ иомплекс. Як явив сенато;р С11івен Янг,

за-

США, один з головних

28

l1і,в

найбільших америианських иом­ паній спод~ваються одержати

президента

п.РОГОЛОШУ'ва.в:

бідністю,

а

найвищому

органі краї,ни ,рюювано, ступають

сенаторів ви­ будівництва

-

швейного

об'єднання

Володарського

розробили

вих

моделей

чоловічих

і брюк. За приємства

На

їх

вес­

*

но­

20

кресленнями

вже

фото:

*

костюмів

випускають

під-

одяг.

модельєр-комсомолка

за роботою.

Фото Ю. Копита. (Фотохроніка

жуть, сама тебе знайде. Я зламала ногу в но,ліні і вже п'ять

партії. Варто відзначити, що Іюлишній віЦе,президClНТ Хемфрі за'раз теж приєднаВСIІ до

РАТАУ).

Андрійовичу

за

їх

допомогу

і моральну підтримну. А ще хочу подякувати людям

системи ПРО з цілковитою під- дюховському, а танож нашому Нишенку

прачка.

ВО,lії

першого

другого

к.1асів

забеЗПеЧУЮТЬСЯ

ТОЖІІТКО~І.

За .1.()відкалlИ звертатися на адресу: м. Бровари,

талургі!J, 22, АТП O!JО34.

гур-

вул. Ме-

~ ~.,

Адміністрація.

Г. ТОВСТЕНКО.

Петру

~~~1.~~~~~~~.~~~~:

,

*

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

бух~алте~и,

І

оБЛІКОВЦІ,

І

приймальник замовлень.

j

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

~

слюсарі

~

вантажники (оплата праці відрядна),

~

( і

!

5-6

розрядів,

І

робітники в цех ізолу, робітники в ШИlюремонтний

нормувальник.

Звертатися

на

адресу:

м.

цех,

Бровари,

___~_______

кадрів БШРЗ.

~

! І

промвузол,

в.ідділ

Дирекція заВОДУ~ ____

!

! !

J

• 1.... 11.1'.' •• 1'.' І .... ' 1.1'.' '.1' .'1.".".' 1.1 І.', .1 •• , •• 1'.".' '.' 1.1 1.1 І. " ••• , І.' ' •••• ".' '."., 1.... 1,."., 1.1 1.,'.".1 І •.

,

:

і ! ! ! ! !

! і

с. Нали.нівна.

..

БРОВАРСЬКОМУ ПОБУТКОМБІНАТУ

г-----~;~~:~~~~~~-:~:~;~:;~~~~:;-;~;~~~:--- ---~I

!

місяЦів лежу прииована до свого села УЛЯНі Наумівні ліжка. Через газету хочу висло- Овча.р та Марії Артем,івні Нвя­ вити щиру подпну спеціалістам тик, яні весь час до,іГ лядали м.ій

ставою побоюються, що її ство- І фельдшЄіРУ

!

МИЙНИКИ автобусіfj,

~~~~~~~.~~1~~.~~~~~~.~~~~.~~~~~~~~~]

І

ірайл\інаРНlі П<iJВЛУ Михайловичу дім і 11 ..РіЧlНОГО сина. Спасибі розгортання Іваненку та невропатологу ОР-І вам, дорогі друзі!

Противннни

роботу

КОНДУКТОРІ!,

• , ;

імені

до

няно-літнього сезону понад

систему

Не шунай біди, во.на, як ка-

сена'І'орів від правнині респуБЛ,інансьної

15

llротивнинLв ПРО.

тального цеху головного підприєм­

ЩИРR ПОДЯКR

системи ПРО і 30-З5 сенаторів за. Серед ПРОТИВ!lИНіВ ПРО лячої

Вінниця. Модельєри експеримен-

11111111111111111111І111101111111110101111111011110111111111100ІІІПlllшrrn

конгресі. Під­

-

!8

ВОДІ! першого, другого і третього класів,

;~~~~~~1~~~.~~~

Є. ЄГОРОВ. (ТАРС).

й

занонодавчому

що 45 проти

на

В. ПОЛОТНЯR.

~..........,.....,...,..~,...."...,..,.......,....."...,.~~..."...,.

Олена ХРИСТИЧ

ВИllЛинало бурхливі протести не у

«мільярди

не

ПРО».

Ніксона

тільки серед населення, але

ло,зун­

ІЮтрібні на житла і боротьбу з

ІНа цьому великі прибутни. Рішення

!

демо,нстраціях ства

тінел» у «Сейфгард» (<<запобіж- протесту проти вlїЙни у В'єтна­ ник» ). І знову головну роль в цьому рішенні ві,діграв воєнно- Мі, яиі відбулися в 43 містах

редактора

ПОТРІБНІ

!

подат­

У США тобто близьно мільярдіlВ доларів на рік пл.атять трудяЩі.

на

друку».

ва постiїlНУ

~.

нів

Ось чому

іно­

В. БУТНІКОВ, контори «Союз­

~

як

80

«Се.н-

особ.1ИіВО

~

над­

хувати, що дві третини

начальник

пош­

!~-~-:;С::~~;~tл~7j;~~:~:~:;-----1!

тимчасовий засіб. А треба вра-

І ОСІ> теп~р президент Ніксон

марками,

їх

иомнх.

цих

Джонсоном

постачання

порядном.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ _._._._._~

на прибутиовий податок,

заправадже'ну

таним, безумовно,

РаїlOННИЇІ вузо.1 зв'язку ДОВОДИТЬ до Biдo~!a гро~!адян, що І

тепер досягли ріння 75-80 зі чекає дальше зростання цін l\lілья.рдів доларів! Рішення і підвищення податкі,в. Вже те­ Джонсона ВИИЛИlШЛО в США пер уряд США прийняв рішен­ містах,

;:{аЄТЬСЯ І\ВИТОИ ВТФ. Вони ма­ ють ПР<iJВО брати уча.сть в обмі­

філа­

з ]6 110 20 квітня ВКЛЮЧIJО проводиться ПРllііо~! поздоровчнх першо! равневих телеграм по пільговому тарифу (1,3 ](опіііКІІ за С.10ВО замість 3 ](опіЙок). Те:!еграМIІ зі СТРО](011 врученш! приймаються до 23 квітня. Не гарантується, що ТС,lеграми, ПО.lal!і піС.1Н 23 квітня, будуть своєчасно вручені адресату. u Не забудьте поздоровити своїх рідних, близьких та Зllа-

приступити.

ЛИЮІХ

ня ВТФ, створеного при райио­ мі номсомолу. Гуртківцям ви-

~'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_O_'_I_O~~.~.~·~·~·~

ерудованою.

Нi1Jвпаnи, трудящих у цьому ра­

XlВИЛЮ ПРОТСС'І1іВ, особливо У ве-

гуртиами

Заступник

висо,иокультурною,

проблем не мож­

буде навіть

А

планове

по­

еко­

диться Сполученим Штатам

марии.

Філателісти

ним

номіст!ів на все це потрібно 185

броєнь, то, до розв'язання

на

будуть

ли, що реа,лізуються організова­

ох р і о О'ю під-

мільярдів доларів. Якщо ж по­ чнеться новий етап гонни оз­

Вони

гуртни.

діяти під l(еріВ:НИЦТВОМ правл1н­

Тому'ТО з метою об'єднати любителів філателії і налагоди-

За

плечі амери~ансьnого народу звалювали новий тяжкий тягар, хоч сама війна у В'єтнамі обхо-

ціальні

прмунцію.

міль-

рахунками америнансьних

ти 5-6 мільярдів доларі,в. На

нас

установах,

ні иоле.ІщіЙними матеріалами, а таиож купувати таиі матеріа-

них внут,рішніх проблем нраїни,

замовленнях.

(<<страж»

охопленими

філа-

як боротьба з бі~нJстю (у США

воєнних

у

наші

і

створити спе­

J(ОЛeJЩіон~рами-одиночиами,

товими

:-,;.ільярдні бариші

на

всі

підприємст,вах

де є філателісти,

важlVО п.ридбати марЮI чи іншу

тру-

Найбільш даленоглядні політич­ У Радянському Союзі ство­ ні діяч,і США розуміють, що рено Всесоюзне товариство фіне мож,на довше віднладати розв'язання таких дуже снлад­

монополій, які загрібають

на

та­ Це

ДЯЩИХ, особливо мол о,дь. Вс т а - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

комплеНіСОМ». Це- т,існа «співдружніСТЬ1> генералів з війсьнового віДОМС11ва (Пентагону) і нерLвниItlВ найбільших промисло-

вих

попит

діями. Філателія один з ви­ дів громаДСЬНО-fЮРИСНОЇ діяль­

ни США з На-надою, на кордо­

ноленціо­

БроваРЩИНі є філателіС'l1ів.

видно хоч би по тому, яний ве­

мистецтва,

сьним Союзом в питаннях роз­ зброєння. Ст,ворення системи

безпечною і безглуздою у воєн­ ному відношенні. А вартість ПРО БУ1Де нолосальною аме-

ринанська преса називає

Вони

'культури,

любителів

нування. На кож багато

ПРJЩ>ОДИ і тварин, знайомства з ісroрич-ними та політичними по­

вже

багато років точаться запенлі спо.ри. Противники створення такої системи вважають її не­

мільйони

яи одному із засобів знайом­ ства і вивчення пам'ятнинііВ

етапу

ПРО усиладнює таиож відноси­

кажучи,

нього

ко·

-

тільки Радян­

вказують. що це може ут,руд,нити переговори з

протиракет­

філателії

лекціонуванню поштових марок,

гонки ядерних озброєнь.

розгортається гостра політична боротьба навколо питання про

ItpaijHi велика увага л,ателістів (ВТФ), яне об'єднує земними, бажано в усіх ШНО.1ах,

У наШі'й

:цри'Діляється

!

ТРАНСПОРТНІІl КОНТОРІ

!

БРОВАРСЬКОІ РАИСПОЖИВСПІЛКИ

ПОТРІБНІ

на пост,ій!!у роботу: водії автомашин, водії мотоциклів.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Богунського,

М

2,

транспортна контора раЙспожи,вспіл-ки.

Дирекція.

.

~.'I.'I.' 1.1'.1'.' 1.'1.' 1.1' .11.1' .11."'" І.' 1.11.".' 1.1 1.1'.' 1.1'.1'.' '.1'.' І., 1.11.' ,., 1.1 1.11., '.11.1 1.1 1.11.".1'.' 1.11 •••• -

:.::&,1АкнТННА

«ІІародні

.~_.'!IiID~ ВІВТОРОК,

Теоретична

програма

_

оо Телевізіііні НОВІІНИ (М) to 15 «1'v\ЗР1llрутамн п'ятиріЧКlI» (Вол.г~­

!f)

_

град).

1045 -

а І юр

Тс"евізійний .театр МІНІ­

«ТРИllадцять

СТІЛЬЦІВ».

11 55 -

Телевізійні вісті. 12 о:;

народні

змаганнЯ

на приз дружби Ії оо

--

17 lО -

з

важкоі

Кіножурнал

-

(~ )

МІЖ­

~ТJlе:ИКlt

Наша афІша

16.55 -

«Хочу

ВСС

зна тн»

.

«ЛІОДИН~ і сніт». Тс.~ежуrl!~JI.

(Киів-Донецьк)

17.40

НІна.

лИСТІВ

вісті 18.00 - МультфіЛЬМ. 18.\0 - До 100.річ'lЯ 3 дня народження В І .. Ле­ «С"ідами

(Луганськ) 1830 1 е"ежурнал. 19 оо -

до

1",",ча».

.Пропагандист». Фести~~"ь радян·

СЬКИХ і зарубіжних те"еВIЗIИНИХ ФІ.,ь­ "ів «Угрюм-ріка». (1 серія). (М ) 20 зо ~ Інформаційна програма .Час». (М) 21 І,; --Міжнародні змагання 3 R:1жкоі атлетики на приз дружби (Трансляція з Палацу спорту). 2200-

мистС'ц­

-

Т':>орсма

кост.:>Й

і

родні

приз

про

«Складннй додавання

"рнскорень.

змагання з важкої атлетики 1-13 дружби (Транс.,яція з Палацу

спорту).

.На

20.30 -

добраНІЧ.

2043 коі

Міжнародні змагання атлетики на приз дружби.

сляція з Па"аl\У спорту). .~ітопис століття . •Cepl\e дожнііі фі.qьм.

СЕРЕДА.

10

рух ШВІІ,!:,

Міжн"

194() -

оо

-

-

Перша

16

22 оо

діти" з

-

важ­

(TpnH-

Кіно· матері» Ху­

новини

(М.)

10.15

Кіножурнал 1I 35 - Шкі"ЬІШЙ екран. Передача з для учнів ""асу . • Рух гайдамаків Ко"іівщина в першій ПО.10вині Х\'IIl сто"іття». 1210 - І(інолітопнс століття. «Вірність ма тері» Художній фі"ьм 1335 - Між­

iCTOPU

Наша

17.25 -

Куусінен

афіша

со"дат

ре·

во.1юціі»

Те"енар"с. (ПетрозаВОДСhК). «Ось Він, колишній третій» 18 зо -«Створення та/ll~ів» Те"сфі.''''1 (3 частина). 1900- Першість СРСР з Футбо.1а· «Динамо» (Киів) ,Дннп, мо» (Москва). В перерві те"евізій' ні вісті 2045 - Інформаційна програ· ма «4ас». (М.) 21 15 Програма ко­ льорового те.,ебачення 22 15 - До ЗО· річчя возз'єднання західноукраінськил земеЛf) в єдиній УкраїНС'IJкіД РаДЯНС'L

-

18 оо

кій

дсржзві

Концерт

«Краю

змагання

з

ОНОВЛL'ІІНЙ

2245 -

(ЛьВів). Важ .... оі

мііЇ»

Міжнародні

аТ!ІеТИI-.':1І

из прпз

дружби.

Наша

1725 -

«Тобі. юність'» (Одеса). 10 45 «Здоров'я». Науково· популярна п~ре· дача (М) 11 13 - Те"евізіliні ВІСТІ

11 25 -

.0 ГТО

Друга

КВІТНЯ

ПРОГl!ама

Те"евізійні

приз дружби

1730 -

ля та

програма

афіша.

спів,!! •. Телефільм. урожай». Репортаж

.Гу"я

Коро"ьова».

1730 - .Зем­ 18 оо - .Хімія (М) 19.00 -

Телефі.qьм

се­

рія). 20 3O-сНа добраніч, діти'. 204;) - Міжнародні змагання з важкої ат· •1етики на приз дружби. (Трансляція з Пз"ацу спорту). 21.00 .Гу"я Коро· льова». Те.~ефі"ьм (2 серія) 22.15-

В ефірі «Молодість». «ГОРІ!ЗОНТ». (Ле· нінград). 23 15 Новннн. Комен­

......................,..................................................................................................................

Телеспекта""ь

:, "

приклаДIJОГО

механі"з.

точки

ТелеВIЗ\И11І

-

майстри

17.11>

(11\)

TBa~ (Рнга). 18 оо Екран студснта­ .іаОЧНИhа. ДРУГІІЙ "урс Фізика .PNIТ­ гсніАські промені та іх дифраю~ія».

15 КВІТНЯ

Перша

на

Друга програма Тс.1свізіЙні НО8l1ll11

1700-

(Кіровоград).

і: НАША АдРЕСА: І

І ;~~·~:;:~~::~'::~P8 і IІlддlаlll

народні

змагання

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

КОМilтета КП

_ 3-82,

(партll!ногс ISнття,

-

3

важкої

атлетики

тар. (М).

ергав Броварского райониого

9acTYnH:::A:::::p:~eIB:K:T:) ~Л::т:кореспондевта

промнсловостl,

ІНДЕКС

УкранвЬІ в районного Сове18 депутатов

масовоі

ро-

ретвря

-

3-18,

гаsета

_

4-67,

61964.

BHXOДHT~

·:::::::::~:Y'ceK_

вІдділу сlльс~кого roсподарєтва

-4-47.

,. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Броварська друкарня, Киіаськоі області, вул. КиіlSська,

154, Телефон -

4-27,

Зам.

1041 ~ 6792.

,~~"""""""""""""""""""~"""""""--"""~

~ ;

~

: : : : ~

: ~ ~

: : t : • t "

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

: : : і :

на постійну роботу

робіТl1l!1Ш таких спеціальностей: фрезерува,I\ЬНИКИ 5-6 розряду, шліфувальники 4-5 розряду, токарі 5-6 розряду, слюсарі-наладчики 4-6 розряду, слюсарі-ремонтники 4-6 розряду, слюсарі-інструменталыикии 4-6 розряду,

:

: : : : : :

пресувальники, ливарннки,

учні ливарників,

: :

електрослюсарі 4-6 розряду.

УхаТIІ автобусом до кінцевої зуп-инки маршруту N2 І.

t

:

Дирекція заводу.

....................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ...

БровАрсы(lи ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТА)КУ ПОТРІБНІ на постійну роботу: старший бухгалтер, інженер-будівельник, в'язальниці на плоскофангових машинах, учениці в'язальниць, слюсар-лекальник,

3 і 4 розряду, електромонтери 3 і 4 розряду,

слюсарі токар.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Степана Разіна,

N2 7.

Дирекція фабрики. •

-

-

••

-

t.t••••••••

-..

' ..

ч

.t.t

'с-

*.

45 номер 1969 рік  

45 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you