Page 1

РЯСНИЙ УРОЖАЙ

Q

ЮВІЛЕИНОМУ РОКУ R-k

,

У РАЙКОМІ кп УКРАІни

.]';2 45 (2584) ЧЕТВЕР

Про соціалістичні зобов'язання передових господарств району, які виступили ініціаторами змагаННR за одержання в ювІлейному році високого врожаю зернових культур, картоплі, овочів та за дострокове виконання завдань по вироdництву продуктІв тваринництва і птахівництва Готуючи гідну Жовтневої

зустріч

соціалістичної

славиому

ювілею

революції

та

50-річчю

-

Івідповідаючи

13 КВІТНЯ

с.оціалістичні

всіх

зобов'язання

сільськ.ог.осподарських

іП.о

,вирощению

культур

та

по

вис.ок.оl'.о

_ир.обницт,ву

зобов'язалися

"ультур

і

виростити

п.о 25 центнерів

«Требухівський» -

,центнерів

з

заклик вр.ожаю

пр.одуктів

гектара

" ," \

по

20

зерно.вих

з

гектара озимої пшеницІ; радгоооу

по 130 центнері,в картоплі; радгOCJl)' сПлосків­

\

!

ський~ ПО 150 центнері,в .овочів; радгоспу сРусанівськиlb одержати на 100 гектарів сільrocпуг.ідь n.o 860 центнерLв молока; радгоспу імені Кірова виробити п.о 160 центиері'в м'яса Н'а 100 гектарів сільськогосподарських угідь; Київськ.ої птахофабрики­ забезпечити

-

вдосталь

кормами

гр.омадське

11 квітня о 10 годині в Ниє-депутатів С. о. Стеценко - гові відкрилась перша сесія Вер- .10ва виною>Ому чернасыїї обховної Ради УРСР сьомого ласної Ради депутатів трудяскликання. щих.

11вариIИІИЦТВО_

жати вис.окі вр.ожаї всіх оільськогосподарських культур ТІ\ дос11\Ю­

Тепло зуст,рінуті присутніми, мLсця в урядових ложах заЙ· мають керівники Номуністичної партії 1 Уряду У,країни

цтва і птахівництва, бюро раіікому КП Україии схвалило Їх і зобо­ Jв'язало дирекції рад,гоСпів і птаХофабри,к, партtliИі, rrpoфciп.ілк.ові і комс.ом.ольські організації РО3'J).обити відп.овіди.о д.о місцевих умов зах.оди по підвищеиню врожайності всіх культур, виробкиЦ1'ВУ і

птахl,вни:цтва

та

д.омогтися

їх

ротченко,

цих fOCllOAaPCTB і систематичн.о 8исвітлювати хід с.оціалlcтичного змагання за ..одержаиня високих врожаїв всіх сільськогосподар­ ха

дострокове

Івиконання

завдань

по

.

яшко,

!j()-р'ічЧІЯ

гiдiнty

Великої

l.!ІіаЛJіcrJilЧJЮЇ

3)1Стр~ч К'\lШ/,НIНIЯ

Жо.ВТlНeJв.о'ї

ревQJIIЮЦії,

ОЗИlМИ,х

виробництву

\

'~-.,q"'47"':-_~~~":>"'''''''

віщбуваєТblCЯ

п.е-· IВПlр818110

IRИКІОllaJIИ1 ЯКОБеІІI<ІО 1'31

со- реваЖіJЮ весlЮЮ і ДЛЯ .1'іювlЩIЗUiLї МroII

ТPlудіlВlЧіИ" ЗР'ШlженОСТj

вюраlЙ

,РОЗlВИlllКіУ

всіх

гаL-VУзей

rocПQдаР'С'Т'RaI. ТОРВК В орЗ\Д,гоопі віoQр,аllЮ в серед'НlЬОМУ по 23,2 ценmн-ерз ЗоеріНlOlВИlХ, з озимої 'ПlшеНИlll:і нз Іп~ощі 520 гект.ЗIРі:1В вИі;Ющено ,"о 28.4 цеlfllнерз. Неп'огз· ВlР'О.ЩЛИ

110

ТЗІК()ІЖ

овес,

ГОрО'Х, ВIПКО-ОВес -

це!l'l1Нерз

Вбіф

з

зеP'll.а,

ПО

ЖІІТО,

кал,ійIНО,Ї

пorrрФБНle баlГа- ма·ч.

ні

Ц€lHT,!!€i?Y

су-

З'aJр.atз

,в(JOНIИ

В

\·,ро.жз,ЙНост.ї

ЦЬQМУ Ф.

х:'tІ'б, з~безпеЧИ7И'

.

іЮІДbJ(,іСТЬ

зе~.dIЗ одер'ж)є<мо Зд .iJ'ЗlХУНlOl.К озипшен,И1IJ,i"_ М'ІІІ

~

І

25

по

ПlIНl(ZIJlЛsreмо

nWE-

Троа!КІТориюти

ЛеоН!ЇІд Тол­

ПРИСТУІШJIJIИ

до

М.

IБРlІІГца

т.

Це повН'істю

зЗ!5е<Зil1ечиfI'Ь

••••• - ","

ПOlCIl:ВІВ

посіяли Пlшemицю В Кіращі з,I1РО- Ш"'~'!fИIМ теXiНlі:чrflі 011рОКИІ ,і ВИlCОІЮIК'О'U1пицій"J'. 'ЛІд IЦ)3lJlЬІН1і «МИIJXЖ,іIВlCЬ-

30ИР3'НІНІЯ ХЛlііБJВ проведемо зз

ЯІКІ'Х )1Же три В''щ:реМОНlЮВatні.

МИlКо.lа Сокол, ДІМИТ'РО Петрен' ро50rrи і 61К

і

rop.Ї'K

ИjO()ке

ТіР}lдове

дощем C~BNI\A•.r.J опе- н а . • • • __,._'"

....=

ПРЗUiювати.-

каlли'11я1н1сыаa

«ІБЩрИlЦЬКИ!Й» «ліmкіIвсыий»

наln.р~жен~я

".

олаlВНIІ'И

r"

J

,.-_.

про~е.1И ІНЗ в.с:", ПЛОШ1 (800 гек- висоаЮЯІКОЇО()Н'И\І' наlСіІН'ІІ'ЯМ і :110 !добТ3'Р1В). ПРИ цьому в.р..а,хувалн, що ,ре Обр.0iбL1'Є!НІIІІЙ I1P~T. ЦЮ роботу

,. ----., 4'·-,-,..,..,." ____

~_,..

«lІребуxf.'ВlСI>КI~Й»

імекі Щорса

. '.

юв"леи •

ВJroOКіИlМИ ІВИ~

В повному розпалі польо­ ві роботи на полях радгоспу «ВеликодимерсЬfШЙ». Зранну 1 до вечора кружляє над ланами літан, вносячи міне· добрива.

700 гентарів

р.оюу п Я!J'ИР:ІЧ ',' rro ВИРОЩ6f1Н1Ю ВИIСО1КОГО врожаю зе!).1І0ВИlХ ЮYiJl.ьі)lР .ЗЗ'КЛІІК. ЗJ6МIО. НlalCJJI.ЩV1JJoЗIТИ !ВІСІІХ

БіJlьше

озимини

вати

підживлено. Нолентиви Ніравського і UUевченнівського

вологу

на

зaJOpИ­

озиминІ

і

зябу.

ян

вже

занІнчують

Робітники відділна ли

до

нього

ЛеНіНСького

першими

садіння сорту

приступи-

картоплі ран«приєну ЛЬСЬ-

б8,Б 61 О

«I(РЗСИЛ'DВСI>КИIЙ"

39,8 47,5 44.4

РОЗГОРІІУЛІІ('J[

ГЄ'К гар н,

11.1:'.іІ;

аб,)

І

0.1,'131\

T~ Т за Сf.1jНЩI!іі.\1 IЮl\ilJ.НIf.К'О'М ,ІІ'РІІ-

ХOlВ<УЮТblCЯ госпо!даРПlва,

.1іIКЗ.ють lJJЮ робот\.

ЗБО-

,'l,e

[І.12Н! сіШUI!

бзгжоріЧlll<ИХ ТIj}аIЗ під по'К,рfioВ ВИ-

кана'но на і 1,9 процеmз в О('I'і'ОВНО!>ІУ зз

раХ\1НСЖ

р,а,.J,ГО'СП:В

"Го-

гМЇJJoСЬКИlіі», «Ліmкі'ВСЬЮІЙ», «Т,реБУ,Х::ВоСЬКJlІЙ». РайШllЮ ж КШ:JlТОIП.1Ю на \ШНУ.lО\(IУ ТЮКІ:І,: ПОЧд'.Ш саl.'l,lІ-

тн ВРУЧ!І) .1И,ше в радгоспах "Го«3ШВ'ОРИЦI>~НlЙ»,

і

«П.l'СiCJК~IВСЬ.КИЙ» та в КаI.ПИlТЯ}~СЬкій і СеМ·НlПодк.івсь'ю:1Й ПТд,Х'ГJфйО-

та;JИ ПlрИ' П.l,аЙlі 7ї5. У .JJр~ігіIЙ дoeoKai.'l.'i

ВС'Т3ІНС'IJНllася

хороша ПО'ГО<.:І,а, оП·і.1(Ш:ЦИ,lа,сь ге\ll' П€'р'а:ту,рз пов'і'ТIРЯ й гp)li1rгy. ()-

птзхоза'вод

По' 'раИ~QНУ

100,3 * * * З нзстаlННІ~М веанfI. першою 'І'ур-

й

І Пї

1()

'Рlш{ах. Всього IIJ{J1СЗ.:\ЖЄ!1l0 32 ГСК-

р_v'д:нlян'сыIl'йй П.1е\l-

гов.орено І при -~бо'Тою

"нЙ •.

переl-'l;

тоспо' .кер'ilВ!НlIiкаl\lИ . 'П3]J'ТJ!1II11і профспі.1!<~ВIі':\1І! 'ор~а.нti'заl~ія-

дз'рств,

:1-111'

спеЩЗ.1!IСТдl:\Ш,

\

...

20

ГС\дИ:, іда,вн'() БП,О1РIЗЛИ'СЬ з lJjі'€ю

гентаріВ вирощува­

тимуть вони. На цІй заЙНЯ1'і транторист

Х.тjбо.робів

му

€ піДЖИВ.1енн,я \(И с.тоїТЬ З3В.:tа.НlН,Я за беlil Є"ІІІІТ 11 нят? и~ загальних Зб.ораХ'ПОСіВ'ЇI8 ОІЗИІ\І,ИХ культур О\1'Ї lнераСlЬ- \!аКСIi':\!З.1Ь'!lе ВІІІКОРИ;СТ~'.ШН ЩІ_ роБІТНИКІВ радгоспу. \ НИІ~ІИ д06РИIIJЗМИ. І тз-м, де H'f ШИН і ~le.xaH'i,3\I;B, с ,1Юj) Ео!Ііl,Я ,І'.ІЯ ~.,_,_ с,,,.;f'':О_,, ,в Iliч,llIV)hВЗ.1И, Haj.],TO СПРНЯт.1mюї по- п'раЦЮЮ'ІI!\ у 1!0.1,і !tсаБХ','J,іlll ~

роаПА.JI1

віДДілнів повніСтю перебра· ди насінну картоплю. Меха­ нізатори

се~lи1rro~JLк:Iвсыаa «р.\.І(:а;НlіВlO!JКІ~Й»

.,ВеЛИlКa.:J:им'ерIСЬКИЙ»

'JO

(ЮС:'Я1НО

го.1:'ВlCЬ.Киr:і»,

76,4

«3~ворицыюlй»

.!I!pVJroro

вернения

і 00.0

,БоI1дзIнlіIвсыаa

Наш nplliКJJlatII.

_______ __..,..,..,., ....

ПОВВОМ~

ральні

ІВ SfЗ8lllJНЯ

·К'Н.

ио ОЗИМІІХ 137,0 136,4 1I і,О 115,5 111,1 100,0 100,0 100,0

пу'хівісызз

a~nllК' n."DИlрСЬ~ИХ ХJl'І'бороб:1В з ,~.

поIІІ,ив.а'nыик,ів,' О3ІI1'ЗІМе'Н' З' И . }'І& l'

Я'fНІХ

«п.100сю:осыlіі»

М'УТЬ ПРУ~ОІВIL'М MeI'ГQДOМ. В ' ,

В\.'І.!ра:зу ж ~;:~a :,y'e:~Y'P~. ;~~:~crЬї.хза:~~~ ТР}t1tз(<ВКИ!НlbВ ПОЛоб'I'В раИQНУ. яке

приступає до питання 110ДОDОВіДДЮ ВПГолови Ради депутат п. Т.

почаТIJ\У іНШIІ'Х ПО'.l,ЬС1IШ \ Dобіт. 30IKpe'~la. С вби' я;шх КУЛЬ~) р і сщд'іlНIНЯ .ра,;mьоі ~;U;JТOoil.l.i й овоч!в. СтаНQI\( ни 10 "lliPII}!

ПіДЖlІв.lе· 4,.) Пі)()цснга

«ГСII'O.'liїасЬil\lflЙ»

РЯlJJКИ ПО 50 Юі.1,<Ера,~(1В на гектз,р дощу,ва..лЬІНІ}' теmіlЮУ і З~і>'аіЗ IроБНIІЧИМIИ roшха!ми •. пеР~ILКОllIЗг•.DЗIН".1b<J1ВоaJНОГО с'.-пер'фосфamу. ООIЮЮЮГЬ ЇЇ. 3гiдJНIO ПЛЗінУ HI8iМli- TI,~ дер.ЖЗIВНlI ПЛ'3ІНН І_ ВЗЯТ,.І зо~-

МИ, сда·БКИ·\lИ. T~MIY

членів

П!.'рш.а .;J.t>,Ka.:ra, квітня б).1а І1е·

(В п'роцента;\ ДО п.l~Н~·)

«ЗО()ІРЯ»

КСIМ5а'Й<ІІери МIiКООІа .~аl!ОСимеНIІ{Q,

I<ЗI-808». Піщ ЧЗ'С аіlвби В'Нec.nи ІВ Q:ДJe)JIЖЗJlН В ОБОЄ рООПОР~Ж'ЕШНІЯ ВелИlКlOГO Жов~н,я

Л:РИС11УПlllдИ ДО.• ~ilD.жи~лення,

вітають

Верховна Рада розг ляду другого ря~ку денного. 3 ступив заступник МіністріВ УРСР Троньк.о. На доповідь

ріОДО\1

НаЗВIl господарств

Ю-12 дJН'ЇiВ п'6І,Ь1\I!З, К(J,мБЗlйками,

- " •• '..

J J ЧіЗI6МQ провести дJворазовИlЙ ПОJlНВ Взимку проведи СlfіГ03 3111р,и:м.ЗIН.ЗОО б' . ~с,~и розта'н'-'в Сі"I·'Г, з 'Н{)ІрІмою К}l Іч,ни,х ~le'Гp'OB ня, а ЯІК 'ГІ'.'ON J' П' поба'чlМИ, ЩО П,О'n;n lІЗ .геК:ТЗIР· ......... ". з зНІМИ ВИ- ВQДИ В ЙШЛИ .. арез виrn"';.IВ~'Н"Я 3"';' "'жеНlИlБЗ'ЛaJооі ГОС,ІТода.р,у ". ~ n > "3ep1HoOВIQMIY "" '.

ми ОП.lеска:\1І! делегації.

про хід п.ольових робіт

,в радгоспах і птах.офабриках району за стан.ом на 10 к,вітня 1967 р.оку

обіl}06:tятИ'М6ГЬОЯ ~:~п/з~: п,;rне'~ /~~~~;::

БРИlгаUtИ

порядок

З В ЕДЕ Н Н Я

в.и.ІЮ-

''''О Т.8І іоН'Ш~ мзють ве.1И1I<:И'Й доов'Lд

Дf'lfТ1Нери "юі!repI!J.1ЬНltх добрН!В, Т'81;>,ів

такий

ВИЩЕ ТЕМПИ ПОЛЬОВИХ РОБІТ

нзнн'я п.l'ЗIНУ Вi;J:aRi ЙОГО дер.жаві і потрt>би ГОClПо('],1!IРСllв.з.

0зимоr ПШЕНИЦІ 3 ГЕЮТА· РА НА ПЛОЩІ 400 fEWI1A-

Пр<)1JJIТ, rrіщ КlУЛЬТИtв",цію ВI!IetC.1И по

Вер- партії J"ана,lИ на чолі з націо-

3.

В8рІООТ'НТИ

3

НА 1500 ТОНН.

УРСР обирається l\lандатна ко-

УРСР присутня до нmщія Ho~!-

ГО.l0ВИ

1. Вибори Мандатної комісП Верховної Ради УРСР. 2. Пра роботу культурноосвітніх занладів респуБЛіКИ по підготовці до 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революцІї.

3IЗAlJoooюrо

ЗQбaв'ЯІ3ала-сь

ростить П{) 26 ЦЕНl1НЕРІВ

РИJ." ВАЛОВИЙ З&ІР ЗЕР-

ВЩ)СlщеIllНЮ. 1I ~а'Й'6IЛW!'У 'Yf!Iагу. Ще з осею ЯlК'IIСН'О ШдlГОТУВaJlН

нНI'\! :наl(:'ЇUIIIJЯlМ OOJYГY

ЦЕНТНЕРІВ

ДА Т. 3Ао1І03IЮГО Ф. М. ви-

С'l1воре~НlЯ 11:З,-

ОClНОВНУ

ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНОВИХ

НИЦІ З ГЕКТАРА. "ВРИГА-

~ОІН'З~И зз,мов.lе!IПн.я ~ерж.аIВИ ,на

C·IIJНIrX.I фjlР'З'Ж'НlИХ фо.нД·II~.

"20

старійшин

Утворення і обрання по- І дебати. ,}ІІа Jroжен Ireкrra·p. стtйних комісій Верховної Ра-, Сесія Верховної Ради УРСР Своєчзсне В'нкон'а'WtЯ вої,х IЗІпро­ ди УРСР. продовжує свою роботу. З2IХо;];ЇЬ!. дасть 1М0000изість адіер­ 4. Затвердження Указів Пре(РАТАУ). ж:аrги ПQ 20 цeнmнepїв ~ptfЮВИ!Х з гект.Зlра, а osимоі IIIlII'eIIНЦi, ПО 25 UEllrnoopt:tв 'I1ІрИ плаilfі 17,5

С,З.10['0 в.РОlЖаю зерНОВоIІ.Х буде І цеН'ІІН'ЕІр,а.

яке

Ради

приймається денний сесії:

І гепcrар,а. Вз.l'ОВИІЙ IJЮiIJЇ ооерше заСТОІСОіВ'У'ВR'І1l11меться іпо 26 цe!It!Н~pWв озимої пшElllИЦj

кіЛЬІК:IСТЬ зернз дзлз ,МОЖ.1И1В'ЇіСть

3

по

14.8--17,2 полИ!в'Не ЗРОШell'НIЯ,

в раlJJГСlСІПlНУ касу JIoа<.:t'і'ЙШ.ll(} 80 1'11СЯJЧ карБОВВlнців ПРI1БУ'1'К'У. Такз'

МОІ

ї

Ради УРСР. Утворення уряду УРСР-

6.

За пропозицією депутата дящих, у боротьбі за мир і П. Ф. НаЙRана, який виступив дружбу між народами усього за дорученням Ради старійшин, світу. Присутні в за.1і ТРІ!ва.l!1-

arа,нІОІВIИВ 1460 'ГОНН і нз наlШИIХ ПОЛЯХ. ПОIШІ\д 1100 І'ек- 1103' Ifлощі 400 IГIeWГalpobB. ВarJюв.нй 1063 таНІНИ,. Зз П'еІ;J'е-. " . , . " •• 3'б,;!р З€1ptНЗ ДСІВед6.\fO ДОІ l500roни.

ПрИ! ПЛatні ВИКОіНі3IН1НЯ ПЛЗ'НOJюї

пооюIлыии

со.lї

пеРфсl:фаlТУ. 'ВI!'ОіСИ.1и доб,РIIJВЗ В К1j}ЗJЩtї З:nРOlrеXlIIJЇlчiнlі С11РOlКИ. дР'Ylге піДIЖИIВ.'ЮН:НЯ ПЛЗlНіУ6МО в Пi!lрklд і(IQЛOlСЇIН,НIЯ. ,ВелиlКОІЮ заЛОР'УIJ<ОЮ во QдержзН'-

імені

Заступника:\оІИ

__·

ЮІ 'Рздгоопу іменlі Щорса 6а1Га'Го те піЛЖИIВ.1еНlНЯ. На КОЖіНI~Й гек- С:IВlби .1Юl11llН·у. Пщ Я'р'і юул'ьmylpИ ')lв,аIГИl ПIРИUlJі.rnя'ють вwробницТІВУ таlр \ІИ В'нес.ли по 2 цеитнl€Ip'И теж ВІ!І'ес.ли В С6РЕЩНЬОм\у по зеРIНЗ - ОClнcmи' оюню;в ,ДЛЯ lііНІТен- ЗIМ'іЗ'ЧНQЇ се_,.іIТРИ, по цeнmНIЄpy 2 цеНI'l'lН!elI)И м1иIf6рзIлыихx доБРИlВ СIIІВ!НlCII'О

ної

кнй, А. Д- Скаба, В_ К. Кли- Солоrуб, і. і Швець. ' . . ня ЦН НП Уl\раїни, сердеЧIІО менко. Потім затверджується регла- вітає гостей і бажає їм ве.'1И· Вступною промовою сесію мент засідань Верховної Ради ких успіхів у благородній робоВіоДRРИВ один З найстаріших УРСР. т1 в ім'я свободи і щастя ТРУ-

ТРУДІВНИКІВ РІ\.ДГОСПУ ІМЕНІ ЩОРСІ\. ПО ВИРОБНИЦТВУ ЗЕРНІ\. з.а

Від

СОЦІf\ЛІСТИЧНI 30БОВ'Я3f\ННЯ З~raТЗіЮqИlСЬ

УРСР.

Лутах, М. о. СобоJIЬ, о. А. Тн- ховної Ради УРСР одноголос- наЛЬНIJМ головою партії товари­ таренко, П. ю. Шелест, В. В. но обираються депутати М. Д. шем Тімом Баl\ОМ, НІ,а переGу­ Щербицький, І. г. Якубовсь- Білоус Н О Пучковська В О ває в респуб.1іці на запрошен­

фабрик зоб.ов'язано надрукувати тексти соціал!сти,чних з.обов'язань

культур

Рп,Щ

депутат л. г. Буrаєико вносить місія у складі 21 до::путата. Гопропозицію обрати Головою лоJ3{)Ю комісії обраниН депутпт Вер'ховної Ради УРСР депута- І. І. Вівдиченко.

ко, Н. Т. коальпченкло, Д. Сі K~- лосно.

Редакції районної та багатотиражних газет радгоспІв і птахо­

продук"в тварин'ництва ·і птахівництва в ювілейному році.

Верховної

5. Обрання Президії Вер'шrз-

та о. є. Корнійчука. Ця проО. Є. НорнійчУК повіДО~I.1ає, о. Ф. ВатчeнJCО, В. І. Дрозден- позиція приймається одного- що на сесії Верховної РаДІ!

ПОВtЮГО

виконаиия. З цією метою .організувати дій.ове соціалістичие зма­ гання серед трудівииків п.олі,в і lферм за перетворенllЯ в житТJJ l1амічеиих зах.оДІВ і взятих с.оціалісти'UlИХ зобов'язань.

ських

ЗИДІl

Сесійний зал заповнили деВерховна Рада приступає до Ради Міністрів УРСР. пута ти Верховної Ради УРСР, виборів Голови і заступників Для перевіРJШ повноважень численні гості. Голови Верховної Ради УРСР. депутатів Верховної РаДIІ

ково вJtКонати державні плани по ,виробиицтву продуктів тваринни­

твариниицтва

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

~Сесія Верховноі Ради Української РСР

Розглянувши підвищеНі соціалkтичні зобов'язання .передових господарсм району, які виступили з закликом до всіх трудівникІв радгоспів і птахофабрик району на честь ювілею країни Рад одер­

продуктів

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЙОНIIОТ РАДИ

~~~~

одержати по 175 штук яєць на курку-несучку; радгоспу сБобрицьиіі»

к.оп.

2

\

ТJlаринництва і птах,івництва. Так, 11рудівники радг.оClПу імені Щ.ор­ са

Ціна

~

СКВИРСЬКИI( хліборобів, передові госп.одарства району взяли підви­ щені

р.

1967

\ \

Великої

на

Рік видання 28-11 ------_._-

Пролетарі всіх краТн, сiJнпііmрся!

роботі Петро

Семиног і лан на Натерини Безсмертної. Ланка Ма<рії Нушко посадила у відкрито­ му грунті розсаду ранньої капусти на ОДIЮ'dу гентарі. І. ЗАБОЛОТНИИ, секретар парroрганізації.

ро-

р1ОВ.

.

ботою. В Р3lдlгоспах «ГОСО-· ХеРфВIНИlКа'\1 го;с,rщ.'J,<! РСТВ, спt'lЩІ­ :liі'IІоСЬКIІІЙ», «l1ребухіIв:сыш:іі>>,' Ка- .1.ісТ8ІМ .с.1::Д Пд\l'нт,а,ТIІ, що 11('ли111я1нlcынH rrrа:хофаlБРИlЦі та q:H- СШРИIЯ'ПIИIв.і по,год,!tlі \-~IOBII заТ:рll'

ши'х гоrnощ·арC'l1ВIІ\Х СПО1Jа.11КУ вно- маЛ,1! польо'ві роботи на ПnВТОI;JIl­ сил'н, щоБРIfВ:8' НЗ посilви. Вір'У"IІН'У, .'І,.ві н~щ.ЇJ1I. ТОМУ не :l-ЮЖ'НЗ до­ поки

'I1Ру1Н'1"

не

ПlідІСОХ.

На

Ж,З,1Ь,

ТрИl:"v!lу!вати

ЛОдef<o/ідlf ,керїIВНИ!КИ н,е ПО'ОПії'lllа·ли, НП і113ід!іючи.сь,

нають

ЩО

цїДОТИ

кої аrв':IЗIЦ-:.ї. А

цю

РОБОТ.у

ВІІІКО-

робіт,

за.ходів,

сїl1,ьсыкlгосло,.:rзIрсь-- гз'Я'не,

П'РИІК!JJа&ll.,

СdЮЇ'\1!f

ЗИКОІн,зди

цю

в

чеР1ГОіВОС гі

а щоб

СИ.lами

)сп'ішно ,НИЙ

ВИlХОІнан­

.Hal.'l.o.l) ЖИТІ! 'palfftH':'X

Хіід ;РОlЗгортати

ТО[1.1Iі,

ВіКИТИ' ВС:Х

наЙIб.ШЖЧіі 2-3 Д'В'Ї

п.lОСК·Ї'ВЧЗIНИ, на.-І кіllЧllffИ сів;бу

роботу.

негзйulO

ОВОЧ:В

і С:l3'б~

про­

зз­

та нз пов·

садіНlНIЯ

.1ЮПlШУ.

1\3'Р-


До

.JI,еніНСЬltих

днів

3

•••

ПОГЛЯАОМ АО РІАНОІ парт))

« ...л'J)Oшу

ПI"РВИ'ННУ партій­ Оj)ганвзщію ilIРИJііняти 'в

рі.1ЬНИJЧОЇ іjрИіГЦИ :\НТО>Н Ох­ рі,ювич 3аїliа 1а ,інші. Вони

Ч\Jlени J\О)f},.нїСІТИчаої IІІI/lJР'І'~Ї. fоту,WlИ ['ЇJ;lIf}' ~}'ІС'Трі'Ч CI/la!BHOму 50-Р'~1foЧ'Ю Ра:дЯ'НіСЬiRОІЇ дер­ жаіВИ, X<RY б} ти 'IJ lІІеpmИІХ РЯ­ дах БУ'~і'ВIІ'ИItiJв K03lyнiSМf». Все більше 3ЗІІ!В T/iJMJfO змWс­

JrЮЄ іРЄ'Д,КОІЛetrї'ю сатИіРИlЧН'ОЇ стїlІІГl\ІЗєти «ЛіJ)ИІКа з перцем»,

'І10ка'з},ють ПРИКд'а:\ 'tI.a ,вИ,РОО­ НИЦ'l'ві, БЕ'РУТЬ аIКТИ'ВНУ уча'сть

в

3а'очно на.вчаєтыlяя в І\И!ЇпrebJК,О­

H~-

3 'НіlllмиженнlЯМ дня паlМ'ri РОШIO'В'і"аєтЬіС'Я ПІРО а;и.ття і Pf.'ВМОІдимира Ілліча Леніна поси­ волюці'ЙІЕУ l1і'я,льnість ІлJiї!ча. JПIJIНОЯ ленінські чwraffilЯ В ра­ йоні. 3начщ· роооту ·в цій ва:ж­ лИІВЇІЙ ~пpta\В,~ І1'рO'DОАЯТЬ с'ілыюr.іi б'і!6лі o.тeIiJf. Розроблен,а темаТИІка 'ГаIЮИІХ ЧИl1'RlН'Ь .ц,ля ДQiP'осл ого ,!I'arселЄ'Н!ІІІІ на тему: «Наш МУд1)ий вчитель і ВОІЖДЬ- велична і 'Прос­ та ЛЮДИіна.». ІПри ЦЬОіМУ ВlRIСDj)ИlС­

Прац~ВНИI\И Г()Г(),lівської l.'iJbСl/І\ОЇ БЮJИі<YreIUI 1[J]}О~ЩЦJl'l'Ь ЛЄlІ'і,н­ Сь.І;Ї чwr'а.Іі1НЯ на С1lРЇЧКOtВО-:'l1КaJЦЬ­ '1\ і-й ф3Jб рищі і на ФілИ С'ї.лЬСЬіЮОЇ БПБлі()ТЄIiJf. IПрOOJЮlДЯТЬ ТаІІСі ЧИlТaJН­ ня NlЯ пoorшlliИ'X чwrаЧlШ с'ільсь­ юі біб.тіОТetltи Б()ІорИ'ка, WН\lrЖИIЧ,

П.'lООКОІГО, ПухівКИ, IПOlГреf1ів, 'ООВУЮТЬС'Я .книги Маюсима Горь­ ТреБУ'хова 113 1IШIИ'Х сїІЛ.

«ЛеНJИН:» , Б()Інч-БрувВИRа «НIЗіШ ИЛЬИlч», ЗООj)RИ!К «,р.озпоМ­

к()го

В рені

сільсюtИІХ

И6лі,отєюа.х

поотіЙIІІ()

діючі

ді про ЛенiJВJ3.» та tншri ТВOlj)и. ПРИ'ClвЯ'Че!ll~ ~Я молоді та у'чнів ПРOOlЦ'(Я'ТЬ­ ся леlllїiireЬJCі чИ'ГмШlЯ

,на

ЖИ'І'ГЮ

і

СТВО-

виcrrа'ЕIКИ, реВОІ:rюцїЙ-.

lM1-1

ній ~іяльності ВОЛОДИlЮl1ра

Те/МУ:

ча, темatтИl'lН1і ПО'JlIЩ. праць Ле­ «ДWГJllчі та юlІІl\Іцыї 'РОКИ Вило.­ K~нa і л,і'l'е.рат},!рИ про HЬOlГO. ВК­ ДИlМlИlра Іллtча деніна. П~атак готоВJIЯЮТЬСЯ ТaJК()Ж бюлtотечні реВ'ОJlЮЦ'lltної ді JIJIb!fOC'P.i » за ' ЮН:И­ плшкати і ШІИС:КИ; рЄ'юО'меll~ОВ'ан'Ої Г/iJМИ': А. БQJJ!JIКОІВа «l()нiC'I'Ь 901Ж­ літЄІраТУРИ II'J)o ВОЛ()ДИМНіра J.ллі­ ДЯ», Б. B1Jo1~lfa «CTy'дeН!r Во>лоди­ ча Леніна. мир У ЛI>я.Jf()В», Н. К. к'ру;п'сыоJїї Т. ЗОЛОТУХА, завідуюча ,раilон.иою бібліо­

«ДЄТClТ'ВО и 'ра'IІІIІІSШI ЮН'О'еТЬ ИльИ\­ 'ІІа» та іІDШИ')1И твора.)1И, в JIIКи..~

текою.

ДЕКАДА ЛЕНІНСЬКОІ КНИГИ

ствах,

ських

двох

тисяч

ратури пІшли в установи,

І

радгоспах

виступатимуть

музичні

сили

кращі

країни.

на пІДПРИЄМСТІВа, учБОВі заклади.

До його ПРОl'рами включено Укомплектовано БІБлІотечки но­ ХУДОЖНіI і документальнІ фІль· винок. В книжкових магазинах ми ~ .ЛеНін у ЖОВТНі., «Ле­

організовано виставки літерату­ ри,

проводяться

жаних

огляди

нін у 1918 році., «Сторшки великого життя., «В далекому

одер­

кониг.

Шушенському. та багато і:н. ших. УральцІ побачать також

ЛЕНІНСЬКИИ МУЗИЧНИИ

фестиваль Волги.

нову стрічку режисера

прийшов

«Дню

на

береги

·народження

Ле-

ніна прис,вячується .. », повідомляють афіши традиційної музичної весни, яка відкрилась в Ульяновську.

кеБича

«Про

ніGЩiї СеМИПOl.'lltШсьмї тa~ Х'()Іф3l6РИlКИ. 3 ними оЗВ&JmOO­ тьс:я ~ех.а.RiJзwтори, п~рЄДОВlі JВИіІЮ~IfИlЧJНiИlКИ, сіл~сыаa Іі'lІІте­ лitrеlщія. В ці пер еі1ювілеііІН і

дні іх IІІОГЛJfДИ'

ще і ще <РаІЗ

звеРН}"l'і ДО IКЄ'Ішаll'ИlЧа 'р&ДЯн­ СblКОГО народу, ,ви.ПlРоБУ'ВІІІного

apraJШізатОІра і Нatl'XООННЮtа ІВ-сіх ЮllШИІХ 1II~6MOГ К· oory­ н,iJcтИЧlIЮЇ п.аl)Yl1iії.

дD НЄ;ДСІІВНЬОоГО

часу наша

Da!ІЛilйна орга'НlisаіЦ.ііЯ б}1JIа' «ісе­ РЄЛНЬОЮ» за кі'ЛblкіClrЮ член'ів 4 ,К'а'Ні,З.идarті-в в члеНlF ІШРС серед шщr.бн-и!Х ГОiClПО:-Аа.рств ,ршЙОНlУ. Це стало TOOf()J)() не()д­ HO,pat3DBOГO о(JгО1JO.реНIfЯ ДaJIЮ­

ГО> J1WГIIIJl1Wl IJiIl! .зБО'рах о зжі­ даіВDЯХ 6юр.о IВLддіЛJt()ВJIIX па'РТ­

ІіOOl.}'Нlcти ·ПТR!Xо.фа1брИІКИ іПО­

буде показано в дяl фестивалю «ЖИВіШИЙ з всіх ЖИВИХ., який почався 10 квітня в містах і селах Свердло:вськоІ облаеті.

л1те·

ту на,дщцlПЬ Ів П.1pтiJйні ()рга­

О'Р'І'alН,іооlЦt~Й.

НАИКРАЩІ ТВОРИ КІНОЛЕНІНІАНИ

громад­

розповсюджувачів

колгоспах

області

вІдприлася 10 квітня в Хаба­ ровському нраї. Вона проходить пІд девізом «Нниги ЛенІна і про Лен1на -- в ножну оім'Ю •.

Близько

у

с.

Юд-

наЙЛЮДЯНішого.. (РАТАУ).

С'111'ИНIОо ПРОІJНL'ІЯЮТЬ турботу про ріет па1priйlнО'ї Oj)Г3JH't3alЦiї за

ра:хУIІІ'Ж

КрdJЦИ~

передоош­

:кш ВIliJ)ООIlИІЦ'І!Ва, ~,,',,~іннИl.'!: пращі'ВКJIIкtВ, людей, gЩдани:х. ваlг.а.1JыюliроАнійй справі. Ли­ ше IIJРОТяrо.я {}tИIН}'ЛOlГ() року

члени

7

KJfPC

було п'риЙ'IІЯ'1'О

клубах, а

ВИ .юпрс 1О Ч'OJIовік. Ceperд них 'IlPЗlIr1'()j)ИІСТ МИJкола ПЄ1'lPО!вич БшБИІЧ, m.офер ВОІЛDДІІІМИР ІваНОВIfЧ КОВІШУ,н, брШ'.1одІф

.................•....................•...............

····················.а

:Колє.ктшв продаlВЦ"fв fRlCТPOHo(}"ічНIО'ГО ві'ддїлу Micыwгo продо­ удостоїв­

ея НОСИІГИ почесне зооНіНЯ б·рига­

аміurroргу

М. г. МихальчеRI\О вручав Чер­ МНИЙ 'ВИМlПЄ'Л If,JЮД8лщеві юці­

лу КатеРИfllі ЧIІХІМа:if.

райради депутатів трудящих на

честь 50-рIЧЧ'я Великого Жовт­ ня в районі з 1 квІтня по І-ше проводиться

місяч.нии

по благоустрою і озелененвю міста та всіх населених пунк­ тІв Броварщини.

Я~ ж намічено виконати роботу? Протягом мІсячника в Броварах і селах слід буде по­ садити понад 42 тисячі фрук, тових і декоративних дерев та кущів, вlдреМОНlІувати близько

250

14

кілометрів ДО.ріг І

мос·

тів, закласти сквери І парии на

площІ 11,5 гектара, замінити і відремонтувати 15 тисяч по­ гонних хетів.

MeTpLB паРК'lнів

і

шта·

Та не лише в цьому спра· ва . Ножен господар повинен иа­ вести

чистоту

і

порядок

на

подвіР'І, побілити буднвок та інші споруди, паркани. Тут H~ оБІйтись і без того, щоб не по· садити кілька фруктових та де· коративних де.рев, розбити клумби, посіяти квіти. Значна роль

у

цьому

належить

ву лич­

ним комітетам і депутатам міс­ цевих Рад, яким слід про­ вести відповідну poб<Yrу на своІх виборчих округах по вико-

НОВЕ ІЗ КВЇТ'll'Я

ЖИТТЯ

1967

3alГОТОВИВ 6 1'ИJO,ЯЧ 'І'ОКН' eo~o.­ витої зелеJilОО МRlCИ. 3aJpai3 член ІИLPC СImО'Н'енкО' очоmoє трак­

ТО'РНУ б})И1J'а:ду Bi')ljЦЇ.'JJRa :м

2,

року.

нанню рішен:ня

сесІї райради

с. ТОВСТЕНКО,

значний обсяг робіт в цІй важ· ливій справі.

заступник ГОлови раАвиконкому

Активно вnлючилися в Мlсяч-

нapOДlIllOГ1)

бущіllЄ'ЛЬ'}f.ОМУ

Ві,н

TeXJl'i;KYМl

ГІЇ JIi~imtoвoї т-ЇIIIJrаIЗЄТИ «ПepmОТp&lВ1!Н'Ь», свою IВИlроб­ IfНЧJY 'і I'J)oMaдJcыкy 'Р0I00ry ЮІЇIІІClЄДН'У'Є

З

НRlВЧaJН,1tJ1N

У

6yooramepcЬil~O\МY TeX'lIIbKYl'fi. Прmю.1а_ C)1MJJltНlHI()fO В'ИБО­ 'INLВІІ!Я 'па;р1'ЇlЙ.IИfIX ДІУРУЧЄІН:Ь на­ ШИІМИ к.ооІу.ЮСТaNИ можJШ lНа­ оВЄіСТИ багато. XJІИllJJOOЮЧJа і вїлповідaJЛЬОО

до(j.ре с'щJ'зlвJrя'етыяя З ДОІj»)"Ч~­ НІООО рООотою. ~МИ;ТJ)() Аurroи&­ ВИІЧ навчаеты'яя в З&ОЧ'llljй ее .. ре.ЩН,іЙ ,шко,,'ІЇ, пращює НIRД 'П'Ї:ДВlllщенlШ)[ >Свого ідейного J)'Л!.НlЯ. ;ПaJpТШ'lrиJiі ш~)!ітет птаl"і:ОФа1jрижи ,вЄ'JIIІІК}' )OI~a.гy П'риці­ тl'Є pOOIJIJ1i з М(JIJJОДИМИ K(j'My,ІіІстами. :Всі m.()I'f,~ JffiвчаlOO'Ь­

п.()р& II'liC1'ua ДіЛ'Я сіIльісык'хx тр} д;і'ВІНИ!Кdв. На ])<Шvвку JI(JIpOlГa К~Жlrа IІНJ!'()ІЖ<l ГQo:\,ина. ТО"ІУ іі

М ІВ <:}очаl1КОJВИХ

~()М}'1II1icтiв'. .вОНИ ОІЧ~ЛЮЮТЬ со­ ціал.істИl'rIre 8МаІ!' а аня, lIIJ)'Oоо­ :цять 6eei·ДJt з робi'l1НIИІКIІІ)[И~ ЙД'У'ТЬ ІВ a.вaJИ'ар.дї колектИlВУ В б~рoты1іi за oд,aC>TJ)OKo,Be В'ІІІКО­ на.НWI держа.вн.их rnJаlliв. го­ 'І1у!ЮТь ГЦну З}'1Ст,річ 'Сла'ВнОіМУ 50-ріЧ!ЧЮ ВеlЛИ!Кorо ЖOВ'I'JiII.

ПOlJІіINIJК()ілах

і nжмах основ ма·ptIOOИзму­ ленінізму. 3 ІНИNИ· ПРОIЮДJI'l'ь­ ся !ЇН){И1Вцуальні бесі"и з М­ та.нь 1JIа.vr.~ЙнОО'о БУдііВ1ШІЦ11Ва, ПрOlГРа;."и, 1 С1'а'І1Р'}· КПРС. ЛІК IJ1pa'BIfJlO, ~.олоді К()і)l}'1Ні­ сти ма.ють пaJpТliйні 'цОРУЧЄRIfJI.

Taat,

.нallIРИІКІЛ.ад,

кан'дидат ІВ

ПО'ClIJlnшаlЮТЬ хл~60РООИ й ию­ чіlВНlІІКИ .сIВОЄЧIliClIf>О впоратИlСЯ з С'ilвбою, IRровесТIІ її на висо­ І\ОУУ а:гротеХН~Чjf())[У рі,вні На Л!ку дrлыllиlцю не прий·

деш 'В ці днІ, 'ВCIlOДИ ЗУС'І1Ріне.ш

М.

Ч.'lени ІШРС В. Ф. Салата очо-

МЕНЖЕГА,

секретар

пар1'КОМУ.

4'8'.

ПІДПРИ€МСТВО 3РОСТ A€ Ще не та.к даіВН() РOlЖJIIDвсь­ ке п~rrрlfвм;СТDО вважшл.DСЯ ІВ райти веВeJlИІКИІМ, а площа ЙОГО 'JЧ)рфОВИЩ c.mновила всЬО'­ го ;1I;mciQIык.а. дOOЯ'I1ltів гекта.рт. 31Ц)ЗXJ т.()РФоп-і.ц>нвмmuю зростає,

,PWlIlIf.pIOЄ

О'с;ушєН'.шо

ПЛОIщ.і

'ІІа

Краще дбати про благоустріИ сіл і міста по благоустрою та озелененню. Словом, неоБХіДНО виконатИ

група

nтaхoфaAjри.ки.

li!а:щцидіаТ ІВ ЧJJJеНiIf IiJlІРС Т. п. ЛYШlнвжова. Є членО'М ре:д,кме­

ЗІЮСТЄ ТО]Jфoni,!,приам:с!'I'IЮ «РОЖНШСblке». В ЙОГО pcr.m,o'J)яджeвm !!ІЖе є бли'зыlw C(1J'Ifi pkmп торфо.дОО}'1В1ІИХ ма­

ШИlН ї! М'еханізм'Ш, різне ~.aT­ 'КУ'в.а.ННJЯ.

у Ш1JlDшнь{)му році 3'Н'3Ч'Н;О зрOlC'1'Є оо'ам .продyuщiї. КОІJlЄlК­ ТИlВ З()lбов \lІЗаlВlC:Jf В'ИІ'ОТОВlПИ

сьна могила. Не MOiКJHa npoIxa.

ти вулиця,ми села Нрасилl:вки, бо дороги тут давно ремонту-

вали. Проте голова сільради т. Радченко і директор радгоспу

.НрасилівськиЙ.

т.

Свен,

тlЮJI/Ч тона виеОКОJIIкіffillOlГО

35

П/iJJIИ'ВИОГО ТОрфу

1ОО

ТИ'СІЯ1J тонНІ

і

Бшfзы\o

ТI),j)фО-lУ;lJе-

ра'ЛI>НО()-ЛJ)(ш''ІІІ'ІШ Д.оори,в.

ТО])lфООИКlr да'ли lWIН6.ТИ

СІВОО

слOlJliO ви­

зОО()JВI' .ЯlЗ1Ш1IlII

ДО­

C'l1p()ll(OBO Це бу\Це ЇХ ПО'д,&ру'н~ К()ІМ на честь слаВОН'ого Ю!ВЬлею

50-<річчя

-

жаови.

РаAJIНіСЬШ дер­

о. МИХАИЛЕНКО,

громадськи/і

. ,Мине нООатато часу, і 'J)kJ&O

ЯН ВІДОМО, за рішенням першої сесії БроварськоІ

травня

ло

ОЧІІІС'І1Ці її мі!д ЗЩJ)ОС л1'В. тут бущє ClПОРУДЖetНо кілька ЖИlЛИJX БУДИ!llків, ВlфоБНiИlЧJі і побутові ПРИlм,ilщеНIIlII, еЛellt'l1PИЧИ,ий C'l1PYM.

На ФОТ0: секрета·р IМ.JYl'oprall'i­ Брова,рсюtого

ПJ\РТlЙНЕ ЖИТТЯ

ТИ' JiI()

ДИ КОМ}"ffїlСІТlfЧНОЇ праці. зшції

му

CIВ'OO вИIJ)06н,ищтво. Лlllше Ви­ ryp'i1!lcыa ді:ль.ни~ має в сво­ &му J)OЗJIОІPJIIД'ЖIШІFі 160 г~"Тa­ р.в тО'рфoamJщ. Нооз:бшром освоїт~я НОІва лілыlщяя ((Mex-едово», роота­ !шm·а·на біля СЄl.1а Літки. На ній розп·оч.а.то 'lI'і)lJl'от()ВЧ'і, р.о60-

на Пf.Дприєм-

1

житті.

!Видав

К();Jlll"PIJoТЮ

Оеь хо·ча 'б В3Я'ТИ IKoMYH'irтa J)lИтра АIiNНIJIВИ'Iа. СИ301НеНlка. В ,~IИН:УЛО'1!}' році, праlЦ:ЮЮ'11f J;,шбаЙ'неРО\J, він зібрав 270 fl'Il\'falj)ilB сю,1ОСНИХ K}'.1bT)lP і

нЄtВIIИІН'IЮ

............... _••.••••••••,,'

вольчого() хага.зиlFY М

Tp(~a;ICbKїK'IY

ЧОЛOlВЖ, а КRlIЦИ',lаТIІІ"И ІВ Ч'ле­

Протягом двох тижнІв у те­ атрах, філармонії, палацах Н'ультури,

е ••

кореспондент.

с. ВlІ/1У'plїІІІІЩItНІЗ.

посадити дерева, розбити клуjtf­ би, доріжки та виконати !ІНші роботи, але поки що н·ічого не робиться. Не видно шефіВ колективіВ рёМQНТ!lо·механ1ЧНИХ майстерень та восьмирІчної школн .м 3 і в піо:нерському парку.

Мало

що

роблять для

наве­

1

дення чистоти порядку, дере­ вонасаджен:ню на територіях підприємств та щ)илеглнх до

ник трудящі села Літки, які В. 1_ ЛеНіна та К Маркса, які тицький нІчого не роблять для стали інІцІаторами змагання по І повністю забруковані. Закін- І того, щоб навести порядок і них вулиць завод холодильникІв благоустрою та озелененню. чується ЇХ освітлення. Брукує- чистоту на дорогах, в селІ, оое· ra будІвельний комбінат ом 2_

Вони

на

загальних

,збqpах ться ще одна вулиця. В цент. ленити його.

ПРИЙІНяли на себе зобов язаиня: рі села виростає Будинок куль-І Певну роботу по благоуст­ у'tримувати в зразково~у стані тури на 400 місць, який буде І рою Броварів проводить викон· вулиці, сквери, подвір я і бу- здано динки, посадити

на вулицях

до 50,'річчя

Великого· ком

міської

Ради

депутатів

1 Жовтня. трудящих (голова т. Нариж. скверах 2000 декоративних і Таких прикладів можна на· ний). Зараз вулич.ні комІтети ор· фруктових дерев, посіяти та вести чимало. На жаль, подіб- ГЗН1ізовують тру~ящих на при· посадити багато квітів. ного не можна сказати про ви- ведення в порядок вулиць і саЗа рішенням виконкому сlль- конком

ради

одна

з

центральних

ву-

НалипlВської сільради, диб. Розпочалась посадка і об­

який не дбає про благоустрій і

лиць села названа ім'ям Героя ооеленення села,

різка

дерев,

Вулиці заха- і штахетІв.

ремонт

паркан ів

Це тільки початок

Багато приймалося рішень про благоустрІй прилеглої вулицІ ВоIroальної, проте керівники згаданих

дбають по

в боротьбі з німецько-фашист-

голова сільради т. Юхта байдУ' неlDlЮ міста.

Проте, як в ряді сІл району,

лиця села названа ім ям вете- ливу картину, проходячи щод- так і в Броварах роботи по на­ рана колгоспного І радгоспно- ня цими вулицями, не вживає веденню чистоти і порядку не

го руху Федора

Музиченка.

Степановича заходів, щоб навести тут чис· набрали

Значну роботу по благоуст·

рою

проводить

виконком

Троє-

тоту і порядок.

потрІбного

Чекає на своїх шефіВ-КОЛенти,в

Не кращі справи в Гоголеві. заводу порошкової

Тут досІ не приведена в поря-

щанськоУ сільради. На виконан· док жодна

вулиця,

розмаху.

металургії

В центрі парк ІменІ ЛенІнського комсо­

ня цієї роботи організованІ ву- села дороги у вибоях, частина молу, що біля pa~OНHOГO Бу­ лИ!Ч'Ні иомітети і все населения. Наведений порядок на вулицях

паркаиlв і штахетів повалена. Кращого догляду вимагає брат·

динку культури. Тут треба про· вести значну реконструкціЮ:

мало

Ух ви~онання.

проявляють

належноІ

наведенню

порядку

H~

турботи

1

чисто­

ти на прилеглих територіях пе­

ресувна

механізована

(начальник т.

3

завод

колона

Гуревич) і

торговельного

Радянського Союзу Василя Іва- ращені будівельними матеріа- значної роботи, яку треба про­ дУ'Вання новича Харченка, який загинув лами, дровами і хмизом, аде вести по благоустрою і ~ле­ рієв).

ськими окупаитами. .l!pyra ву· же спостерІгає таку неприваб·

пЩприємст.в

про

машинобу·

(директор

Ануф­

1'.

В благоустрої міста і населе­

них

пуикті:в

покликані

найактивнІшу

участь

взяти

виионко­

мн мІсцевих Рад депутатів тру­ дящих, профспlJ1iКові і комсо­ мольські органІзацП, вся гро· мадськість. Зробити все для

того,

щоб

йону

сяяли

Бровари і села ' ра­ красою

-

це

наш

святий обов'язок в пІдготовці до славного ювілею Радянської влади.


НА СЕМИПОЛНІВСЬНИХ ЛАНАХ Фоторепортаж А

ДОЗОРЕЦЬ А!'атошя васиlыJиqаa Гор є

Нозана

10lBa

на

38В I),1'1

ПОIЮШhОЕОl

\1['

тащ РГІІ знає hожен І це не 1І1Юпаv'l!КОІВО Hl }'Р~1fИСПI'l. зоо рах ву

h01E'<hTIl

Пlвтора'ТИСЯlfНОГО ВІД

.цеху

заЛІЗНИХ

ПОlІОШ

ІОВ ЙОГо. ]М Я

3а.Вл-.~и

наЗИlва

ть

Таь}

пеРШIf\f

81вториrет

П()lьаlr }

<JJ\iюсар

СРІЛІШІ-ЮЮ

І

завоював

іІІРЩ!'Ю

llВОІрqИl'Ш

Ш}1МННа."и

ПIдІШ{jИ@\!СГГВО

наше

\10<.10;\1'

ИОІГО теХН(ЩW1Ч'не ваНllllЯ

не

у CTa'l1К}

ЗOlJIICJIМ

звичаlше

Дo.C'ВIДy пере.й"ати НІ в кого То,,} й Дов<Щиrrься caL\IO"} ЯJ. ка,ж}ть,

до Б'rього

своєю

'ІІЧІЩТЮ ~О\.О;\ИIlf СИІТИ

Ще нІколи у Се\ШПОЛl{l'\Х не ВІДчувалося таного великого трудового пІднесення ян нинІJUНЬОІ весни ЛІ{ ТІЛЬdИ ПрОТрЯ\

-

ІНШІ

на

ва lИИ

пере;\

КІнець ШОІ

пер

І

почalТOК

другої

дleкади

КВI11НЯ

харіак

терНІ

ням

гектарІв

рІЗКИМ

П1J~вищен

ПОВІТРЯ

І СИЛЬІНИМИ ВI11рами Воло­

rP}UiTY

швидко вооа­

ровується,

земля

переси

Тепер дорога

xa€

ІІіІІІ'

кожна

нерІВ бульб А тoptK МИ З жаЛIИ

122

в

3

гектара ним одер

середнЬОМУ

центнери,

Агрегати

по

ж ПЛОЩІ СОРЧ «островсыкйй >

видали по

І

141

цент

161

Hepv

не марнують часу, а ВОІма

'1aHЦJ

оилами

111 ПопередJНИКОМ тут бу ла ОЗИlма пшениця В ОСlН ньо-зимовий перІОД І удобрили Гною на кожен

щоб

борютьоя

за

виростити

те,

високий

У'рожай в ЮВlлеЙ'нОІМУ ро­ ЦІ

В розпаЛІ весняНІ

по

~е\fЛl

ВИ\дІЛИllIИ

МОШ

ще з

осе

ЛЬОВІ роботи ПОСІЯНО бли~~ко 100 гектаРІВ яри~

гектар вивезено по 30 ІОНН, а МІНеральних доб

зернових, шдживлено ози

рив перед ЛУЩ~ННlЯм стер

мину й багаТОРІЧНІ трави,

НІ внесли ло

ГОТУЮТЬСЯ

ра

roплю

ПЛОЩІ

І

ОВОЧІ

та

Зе~ля vже

гр лася,

в

поле

Незважаючи на ор

лершого ле

неполадJКИ

дня,

КІлька

ми

поса\lJ.lИ­

ланки

ню

каРТОПЛІ

по

-

Тож

садити,

І

нуємо

на

КІлька

та

І

5:.

СРlЬ­

ІНвентаря

разОІМ

працю€

МОJl0ДИЙ тра'Кторист Гри ГОрІЙ Миколайович Боб

Вl!'С\ІІа

рабам

Я

працюю

два

ти

довелося І

доглядати

ло

СІВИ, й збирати врожай

675»

Обс.л.уroвувати нашІ аг регати

ВИДІлеНІ

ЖllН~И

з

ланки ЄВфрОСИНlї I,вaНlB ни Бобко Дyuwaю, що во НИ не ПlДjВЕЩуТь, бо вже працювали І

до

того

на

ж

с~алках

8Ід3lНЗlЧаЛlИCЬ

ІПО

дОВе<1ОСЯ хшбо «ТР6б}хllВСЬ

ПІДСІВати

ще

чИ'"ало

11\.

робlУГа

OOfll(fflHa

попереду,

-

розповJД3.ІЄ

перши\(

ВПДІJ1lltOlМ

М\llКма ІваноВІИЧ Пру;щtlllЙ погода

апри.яє

'Ний

ра:JГоprанню

XtIД

стби

на

ранюх

с.ад'JIІНІЮ ЮllP1I(JIII~1

І

пов

ЯРМХ,

ДО

j}QI5IТНИI.

не раз Dj}И,1'ИІВ

ЦІЄІ

\,a,l(}

нелеГhОI

d1l

Та АнатоЛІЙ В1СИЛЬОВИЧ ІН'

ВLU1ЛИИ

В н ХОРOflllИIЙ

ТЕПЛЮК,

"(аРНИlh

MexaНl30BaHOI

Том}

ТОlIзаРИlШI пи

Р1ЩlOна,шзаТСI

~5аИJIИ'ВИЙ ГОСПО и о&ради ПОГІ)

ГОilовrю

нарщщGIГО

це\(}В-ОІ

гр.

hонтраlЮ

Р~~БIТНЮ\И це\} па\! Яlfаютт. WШ'lО ) ІНДХОДИ дnро

В1;ЦJЛhcl. за1ilJlИ'К

ШИ'1lJl]jJВ, JIIЮ

на

C1JOIBO

бу'lЬіб

по

Щоо вклаlС

с а,дwr'И'

Щоб

..юа,ЙНlIСТЬ, 'l!3.ІІІ!1ІЯ

1Я'Ю'ТЬСЯ

Напов.Н'КJlИЮЯ

ВIroЧІ

пo;iIJl

ГУІЛОМ

TP8JКTOplll вай

лейНlOМУ РОЦІ по

НІ

ню

П'WОТООЩL

на

СІвБІ

працюють

ЗІаЧ'но

rpYtIl'I'Y , ОооБШfВО

'1І]>акторJIICТИ

пеР8lВИ!КОІН'}'ЮТЬ

ПlД'В ИlJЦиrr и

з"еНIШИJИ

Cepet;\ 'Н}lДООЯ

механ

ЦЯ'М

ВІі} чатИl"}'ТЬ'СЯ

Чelр!МIІІ

В}(І\vпели

І

ПР~l1

І

МИХАйЛЕНКО

М(}­

ВИhОРНСltJв}ватися

при

чоЛІ 3 Т

ГОРЄЛОВИ" ле

РelВФОК

ВИ

по

раЦJонаЛЬНJ"d}

стальних

заrш~а

TJ)}Q

І

В П()IJIL зору

\ороши'{ наРО1НИл

ВСІ\. не не"ала

СПjJав

Н,і

K(}HTPOll"j) в

переЛIlЧIІШ заСіІ} га

В

hOl\l}

ВІН пи1ыlJ

СТОІТЬ на еторо.ю

наро;\ного

добра А кеРІВНИК

СОЦlа

грОIШ()В1

1 ДШШ вона

НІ ста Горєло.ва

25

пер~\I,:ІіНl

ЩО

провела багат() рей,1'1ІВ -

цеху

оБРОI;)

ПЄ'ре.\юж

ще

ЦЬО\ІУ

\'t3.f1'OJ}'IB розгор-

3'1aгaHI'НJI

л-.е

цегли

ВИlСіОВJ(\

Р~ЧНlnl

с,рча.НОhIllС

П~j)'е~ТPdВ.dЄіве

шотиЧ'Не

до

Ваl\'ато

lВJj) о

лОО'о (3'аIКJIIСНОІГО) заЛІза гp8OCll~ Нді 1ОО ЛІТрІВ ЕО1И

вrОIРИНIІІ()1\

ЛИ

НИІ.ІВ

фІТОфТОрозом

РОЗЧИlнmt

наро;\ни\1И дозорця

11 таhОл-. поБУТОВІ У'IOtВИ рrrБJ'Г

заlХВОРЮ

пере~ СЦ!і-IНР\(

-

ЛИСТОВQI/'{)

почали

11

IЬOIIТl!})

Pa.P01HOfO

ГорєлOlВ РШЗО'І 3 С 1Ю

hОРJIICl1анн/Ю

І. ар ТО\II'lЛ

І

к.а)У\'ОIIЛI

бульби

м.в.'ШИlIІ!

hОAl.НИіИ

ГЄіктаРIВ

15

ПРОЯ'j)ОIИfJована

ТОІВ

цеч на

г~ктаф внесено по 10 центне }JItB "llfIеральниl'{ ДОІбj}ИВ

m:J}8QЛJII нrчну роооту тpaatTO Рі8

200

На НІЙ

на

Це не ПРС1ltШl0 '1И1\1О } в l ГР)ІПИ

ПОВТО'р'НlИ h lЦЦI на PI'\IOHТl печей Гр}ла народнW'о hОН'І1РQЛЮ

ста

Вся ПЛОlЩа

bo.'lO'ra,

заJ.ритга

ня

етан

hаР1'()П11

о~ер,жаfJ'И

Цf'Г.111

Вlі1l0В1РІІ

МИ Є П Мар'ю ЙО\l та М П Сшгаwо\! ретельно пеРе'ВI!J)И1.1И

ВИlростити 1

пеqен

ГИ

саРЯІ\f1l

гаряче

КОAl.IН~\lу

Pt'<'fORTI

лю

зобоlВ язалиС<я 8 Р(ЦІ

B(JfHeTprl'BlhOI

гоцrШ!ОI

ПРИ

hиеВОСЕIЯГО

ВР()Ж8lЙ

ТИ'Clя в кращІ С"І1рОО\И, ми орга.-

l<'JLИК ) зобов'язаооя ви­ pocrmти й ЗІбрати в ІОВІ­

ЗМІНИ

ВИКОН1 вав

'fIлы\и

хофабрики

На

-

встановилась

першого. BIAдliJllKa Іван ВYlряк, МllItооа ЖИТИНІа, Іван луцыh,,

У ДІВІ

агро

ВСІ У\10

БУ'М виорана ІМ зяб

хо.роше

каРТОПЛІ

ш(}б ВО пе 11\

В

то"ати'rно Це ~И0 Пll,Щ lРИ('\І rТlB) 2500 h<l!Jiil В3.I!ЦІВ "ІОВ НОІ eIlOHO"I1

qанки БогдаНІ всько\ пта

ГЄffi.Ta,pl'В

IВС'мгли

З перших ДНІВ оргаНІ­ зову€мо poб<rry на caДlH

150 цент

М

ценrгиеj)'IВt

бриnaд

ти

Я ПрlНйнЯ1В ВИ

(lriL $'lаІЦ, ВdТИ

вання пц~онш ПРО')О1ИТЬСЯ

вро

наИСТIІС

ВИ ДlІЯ цього У нас

~aB

-

змагання

в

геXlНJЧНІ строки

трави

ІМ

на

наиnраЩІ

й

ЮВ~ЛelЙН()ІМ'У

нsm.

УЧ1иrrель мене

ЛlШI

ClП'риfuмв

заlЮРImalТИ на

вдень

викликав

ПGТГ'

ЩО

IlЦ;\ОIfIВ

авrгОI"cl.ТИЧЧОГО ПРI!JL трою І таlhИ ДОJИіВІЖ ('!Вого Зараз З'Jащ)

постараЄVlIОС!>

ного

КОЛ6hl'JIIВ

сум.лnнюстю, п.оБРОСОВІС­ НИ~ ставленням до робо

МІЙ КОЛИШНІЙ НИЮ

ІХ

fO'pe'lOB

lЯ'ВСЯ

нор"и ВИРО(}I'l'h} CТJ1ДIK} ЮТЬ щоб І ЯhЬСТЬ б}ла BI~" Іма

Та н.аВl'fь при ци\х \"\lOJВ.aX \Іе

Тепер

ся ТІЛЬКИ комбайн «Є

ми

хан~3аТ(»РИ І РООIТdИІІИ ршьни

ка рroплесаДЖ'З"lК'И,

Залишив­

І

ВИСОКОГО

ПРОВс'сти

раН1ше

ClГРИ"У'оола,

цоDpиоо,

IК~Рl"ЮЧИЙ

рOiКlИ

-

виЮ1РК(Yl!()

ратам,и ручної праЦІ Взимку ми вщремантува­ ли обидва 11> акггори , ДВІ

и культиватори

жаю

)

3JIIбу 1 ООИІМIІІНІ вологу, !Внаси

М1ІНІмальними зат

nлYlГИ

ЩІ, ржання

лаНl'овиіі

видалася НИlW1Ш

ра.дгоС'Пу

ІКИЙ»

топл)

нирощуван

С'f1роки

дНІВ

ЗarrтжООЮ

ВІД

К!ЗІР

ОЧІ.

ЩЖО'КТI'ВН(11 РОlіо ГИ 1 BWP 1ІІІІВ 11 аВТuL\!аrШЗ}lвати РаlЗО\l З ележТj}QМIОСШРЯI\lИ ВІП баlгато ЛI)працюв3JВ 111"( ('творе І І 'ІІ\!

Ожиnи поnя радгоспні

тІ r ЬКІИ

ВИРОЩУ<В3JНня

дЛЯ

ОI\I1.1JЬІІ.и

зробwrи

MexaНl30Ba

щонайменше

VЩІ '1ьнити

досвІд

ДОClВlДlljеного кар

топляра

rОСJ]машин

з

бульби на

ПЛОЩІ

нЗJL,

працював У ланЦІ Бориса ПлаТОНОВ1lча Новохаць­ ІЮГО

ТОІВ

впоратися з Ц1сю роботою Своєчасне С'ЩД1Ння кар ТUПЛl перший КрО'< до

за ПlВ\НСЯI(Я Але ми пла

;J,JIя

перший РІК А lе ДООВ1Д rj ЦІй СНР alВ 1 у \Іене вже €, попередНІ

«МТЗ

вщповщни!Х

МІНОЮ

вс,й

гe~

5,5

ми може

\10 посадити

ІШІ

закршлено

-

Т1ро за ЗМІНУ

ЧИІХ

~рива€ться

НОІ

За ланКІОЮ

ТІЛЬКИ при усrановлених

ЛЬОВІ роботи

1І,Ра трактори

~\

І\конанн\

добрив,

ПОСІВИ

наБІР

f

вечора

ко, ЯКИЙ теж Ma€ певний

дІялыост1

Ланковим

"'10

ro щн

По

ГeJ<ТЗірIВ

карТОПЛЯрІВ,

бо

внесемо частИ'ну

сади

до ЦI€ї ро

гаюзаЦ1ЙНl

ли

час

Вчора моя

виfuшла

) ПРИСТУІІ1И'1а боти

добре про­

настав

картоплю

л~mка

ІНШІ

ПІД час садІННЯ теж

р також шдживлюватиме

куль"ури

ти

ПІд кар

центне

5,'5

ВІД

-

ае\fИ ГОДИН ранку до семи

НОР"І вироБІТКУ -

погожа година І ХJJtБQро би нашої птахофабрики

ДІJ1ЯНКУ

працюють пов

ьий СВІТЛОВИЙ день

окреМІ

заст~r~ ваlВ

З8lваllfТал-.ення\!

;\а.вна

ШnUWbDIШlШПuпmullШПlІПlШІПDlппmmшllOlllllllllllUllllПП'

11 11

:

ро

ВІ ЩGВі!ення прн ВlIсnиіі 'І"'\! шраl'}р1 Та.ь} nПРJJdЦ 10 ;\ )не

ПОСАДИМО КАРТОПЛЮ В КРАЩІ СТРОКИ

температури

га з

І' ',І

nІ'

H~OIl !\Oci~ lРННЮ

спец .:І1ЬНИ'. p~ J'ПlН J'! 1111 Ht' ЗВ1РlflВ ,ll! Я

На фото ВГОРІ механізована заправна лlтз'\а мtнераль І ленНІ озимини внизу трантористи О О ЮtUКО та А С НИМИ доБРRВами КО'lfандир еldпажу В А Свертока та другий Шуидш орють грунт пІд ПОСІВИ люпину З одночаС,НПI внесен нІлот М В ГаІва перед зльотом в п0&11'1ря лІтак на пlДЖИВ ням а'lflачноі води ,11

1

ШИL\ТGЮ

ОЗIІ'lfИНИ

1111",

П') І

ро ІВ Я jаl1НЯl\1

щен~я БУНl\telYlВ ВІбратори ПОРОIIІ!.rIВ~llhИ ЗНdЮТЬ

яними кома.ндує ВІктор АндРІЙОВИЧ

Illі:IIII'

по

lІaJ!ШGв

Допомагають ХЛІборобам виборювати ВИСОКdЙ ~ рожай сІль

IRППIIIIIIIIВIDIPIU

пра

ВlіЦачеll)

бии б~lfI ,ерьв пР ти за lргаl ! '1 В них салСІ І ШИ\ТІ Завvмсь КША }l\\ '1ець ПРОЯ'ВІ В І Т} l' СВQoЄ ви?а.хI,1НИIЦТРО В н ВІ!

на вивезеннІ г'іою пІд наРТ0плянІ плаНТ2цli ТРahТОРИСТИ Олек СІН ОленсаllДРОВИЧ ЮШhО Ар,{адlй Степанович ШундІн та ба fdTO Інших

1400

"е\аНl3\fИ

-ОнrТО\h тvри

Над

'Гання

ДУКТИВНОІ працІ поназують ечснаіВаторник ГригорІ:! Юхимович Нулин шофер l\lихай'lО Мансимович Сидоренко Яhl працюють

ВОНIl вже пІдживили з ПОв1тря понад

час

цlОЦЮИ

ГdЮТЬСЯ За дострокове І ВИСОlЮянlсне проведення всього hОМП oї~KCY польових роБІт 3 перш ІХ днІв весни зразки високопро

(вертона

І

повною

ВІР!' иї!

І всюди на 1.0жнl~ :\lлянцІ роботи, вІдчувається той вели hИИ ентузІазм на який надихнули ТРУДІвнинІв ce1Jc:t ІсторичнІ І= шення ХХІІІ З'lздlв НПРС та НП УкраУРУ МеханІ'1атори З'fа

СЬНQГOсподарськІ авІатори

з

АНaJrOJIIЙ Вас IlЬОВИЧ не го а le Дl1а \lОIГО ?Р О l\" JfI ЕС"і беl rЛ' в І В'ЦНІ І 1 І (1ІIriСIЩ \ІІС'ЦІ 1 I(r\ ~ ОТ Р 1 ! 'Н, іі \0'1 'ГаIЬ'I1. ПI!D,lа1 ГІ' ІІ

грунт ВІДразу в поле ВИЙШТlИ механІзатори І приступили до l'ибlрновOl орав/-и 3 часом Be~ IЯdQ-ПОЛЬОБІ роботи гозгориули (я широкJ.fМ фронтом А тепер уже нІ вдеиь нІ вночІ не вщу "dЄ над полями rYPhlT м:>Тоnld На весняио ПОЛЬОВhХ роботах птахофабрики П1)сЩЮЄ БІ '10Ш2 СОРОМ тракторІ!! ОднІ на оран цІ грунт} дp~ гІ на вивезеннІ І РОЗhиданнl гною СІвБІ ярих та садІннІ ~ сІ})топлІ

\fашини

цювати

мнт

щоб ЛРИN}

І

кого

УС!\ТЕНКО,

кореспондеН1СЬ

пункту

«Нового

життя»

"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!:!!!! -

НОВЕ ЖИТТЯ 13 кв тня 1967 рОК)

3


ЧЕТВЕР,

КВІТНЯ

13

Пе!)ша прог,рама. віgі'ЙIНlі вісті. 11.10

ХУДОЖlНlіlЙ

фі_~Ь\l .

11 .00 - Т ('.1е­ «1'кар · I». Наша

16.55 -

аоф:ша,. 17.00 д,1'Я дітей. «0,1: ' вець-.\1а.1ювець». 17.30 «,"'\:1' леН:l>ка фі.1а·Р'\t011 і:я». (Пеj1€I.J.а'l;J

з Одеоси). 18.00 - Те'1€1воізіlіі'lІl а..істli. 18.30 «Краса ,.7JЮДlСь'ка» . ТеЛ€IВі'З:і,іі'Н'И1іі З(1юtа.на'х. (Переда· ча.з ЛblВClВоа) . 19.00 І . Дt>.lен· ДИlК «40тири - хра-ти на, СОН,

ці».

Спек:таок~ь

,J.'H:lfrPOneTp>cIBlCbKo-

го )'IK.paIЇIНICI:IКCI/"O др а'м a71fl'.11 ЮГ0 геа'Т'ру ім. Т. Г. ШевчеНІка. (<Пе· рщач'а, з ДНJ:,прапеТjXJIВСЬfOа,). 2,1.3О

- «дівоча, П'іОIfЯ» . Фі'_lЬі\Нn:Clwцерт. 22.00 «1Світ CbOГCд!H~». (.\1.). 22.30 - «JКlві'Тие тала·нта':l11f . при· д'Нlіonров'я». «HOB0:l100KClBOCI>K,i ;аес­

ДЛЯ ВАС, ТРУДЯЩІ Ііо.lИ Зal8'Ї'тwеш raCTpOIJ(~)IY,

що

дО Н' ОООГО ~Ia

ЖИ'l'.lОВООIУ

~Іаги,ві,

відразу

те,

відві;п'вачі,

що

впадає

в

очі

ЗР()оОИIJШI,И

ЛОI\}'П'І\У, не 'пос,пішають зали­ шити и{)<г(). ВО'НИ милую'J'ысІя

г,) ПОКJlJa.'1а т()рік

п~рши'й ка­

шль лід будову

ГЗlстронOtМУ.

,1ЮЄ теплі .лоба:жаН'Н6І кмеч.ти­

ково. Іх )lва'гу ,ПРlf,верТ'а'ють ДО

вот 1'O'J)I'OtJe..l'bНO'Г.o заЮllaДУ.

і

б (Ла не Ti:Jык и л ро. ВИК она:Н'fIII

н'а

І\расуються

Шf1iРО'КИJХ Iliі;tві!\оннях .

peKrropoм

,ПoJlю!у,

гаC'I'JЮН'ONУ

а й ll'J)O

ВИlб' і'Р ПРОД<J.ВО,lЬЧlfіХ

ЧУ'ЙН'О ВЇД'к..'ІИlСМТЬСЯ !Вів ЩJ.O п,раanВНmt'ЇІВ при..'1а'ВІХУ Даір"Ю Степані'8НУ ДJfЧ6111КО і Ва.'1еНІТИі­

товзріlВ.

Б,lIfЖЧИі~ часом ВЦ~РИЄТЬОЯ й О;:lИНЦЦЯТИ,Й, Ia~ відм;t:Y­ вачі 31t!()ЖУТЬ :Іі}1ПИ'J'И ОIOЛJlНКУ КОфе з ПlFріЖJ\()М, КО<К'l'6WЛЬ чи

морози:во . ний

і

3ь С, МШI\ОМ (іф()оРМ\,lе­

зал

са,мо()(}С'луг()вуван­

М, де в'щведено

спеціальнИіЙ

,І\УТ(}ЧОК ло П'РlfД<l.іІ;У прод}',,'Ті,в

,'{ля

НЗlС'l1РОЮ

}' сrвореюri

в

зе).lOJJ:; .

не

XlВМЮЙ­

raвopНlB

Го­

КіВіі,ТіИ1Я

В.

Уініма.lьН'іЙ 3аl'ра1'і лра.ці. ЖІІ'І'Т'Я ста'ВИТЬ ВИlМОГУ: lІИ1Ще рі'Вень КУ;lЬТ}'РИ, ВIIJXован'ноЯ, 1\ (}J1е,,"lТИlВї.з)ІУ, в,міНіНIЯ працюва'J1И над ,с06О1Ю О<!м{/стИі;н,о,. УЧИТ1\l()Я і l1J)3.IЦювати, пра'цювати' і DЧИІТИlCЬ. А раlЗ ст,аIВo.1WfЬСЯ пр05ле!dИ їх треба вИt1\ОНУ8а'l"И. n<Ужен гро-

І\ОЖНС;МУ. А не п.РИlвчmв соое ма;(янин ;нrалку ,бути ДИІ(ЩИJПд і ІЮООНJIIМ , l)}ЗЩіона.1ЬН,о. В'И1\орwстоьувати час,

сИЦ"іти за lIJ'ід'J}}'ЧНИlК,)\\ тоді, Ами

компан<Ї.я КЛИlче, CllШ.Жімо, 'на рибаJDКУ, , :JН1З;ЧИТЬ ти безвмыІ<й•• До н.а,с ТЗlк'і ПОС'Т}lпаюl'Ь в ІІІКолу, ),совідootЛЮЮЧИ, що }'читИlСЬ 'l1Peба. - Спеці.аmmkть маю ХОірошу, І\аже ,смідн,ИІЙ тавариш, а /)ІС'ві'J1И бракує.

ЛО 40-рі>Ч'ІІОГО

віку,

РОЗДУМИ ПЕДАГОГА

Я'КИЙ не ~Ia>є ,сеоредньоі

грам<&

Яil\ІСІСЬ У Каl\Iе1НЯ: б\l,lЬ .,ас>ка, пtа·

хів, кот;>і IIl'ВI.I.lКО .lітають. Ка'\I:НЬ ПCl.П·М2IВ і lІ'і',]оПОВ:;I!!>: - Шноб"lt \. в,ік на,\

- ЩС'СЬ \ІН не баМИllИ т·а.K()fO. - Еге А I\Иlньте \I€lHe У ві'к­ НО,

ТО

Й

ПО'бачите ,

н'к

ШИ1бки

РСtметЯ1ЬСЯ.

*

- ГривеНИ' I\? Г,м? .. ЯК !lаlМ Сl\зза'rн? .. Н і ба іі н'ічого, а не· на'.!l.~Й'ни<іі В;ІІ ... шеПО7'і'в Га· ша,нець. Я ва'\1 І(раще ПOlре­ '''СІ\ІЄОНІЗ)'Ю K~Г('i~~y .•о\:J,же вс'на 'ніКС1.1И' не д'р'і БНlIІЩ і .

РОЗ:l1:НЮЄТЬІОЯ

на

програма.

paillТOBO ДИ1;>екrrора

ПО\lер 3C11BOдlY

ТOt;>rОI8Є>.lЬНIОГО \lаШllіНООуJ.1УIВ&fГ­ НІЯ, в раDJГООПlі. i\letlti I(U рова , 11І181 заJ80\lі

пластмас.

За' чзс робот", Л. В. Oneв­ СЬІКИlЙ П'J>OЯ'ВИl80 себе С'КljXJIМ;НіиlМ,

1906 РСІК'У в с. дИі\lер Ки,і,в, СblК<JIЇ обл.acrі. СЗІ\юст.іЙIН~ ~I>Y­ ,дове ЖИ'Тl'я почав v 1923 РOlll.і. .з 1930 РОlliУ і по цеіі час

стараlllНlП~1 товариша\{. 'Н3Іга;>о!д,жено МеідаЛlUO

заlймаlВ,

п,аl\I'ять ЛІР0 Л. В . О.1СІВСI>КОГО ,н,а,за,вжо:J,И заl.l'WUlИ­

РЯІД

В:':LПClві,даДl;на,х

lПосаtl ·в Сll'С'ТеІ\ІІі поста,чаlltіlhЯ. Оота:Нlнlі 16 РСJII('ів п,р,щЮВоЗlВ н,а в.РOlва.рщшаli на заlВОСІ!і

TPY.1O:В~ доб.1ес"Г1>>> ЧН,3JН>Яlllо,Ї

у

P:lосо «За

дні

Віт­

віitни .

CB iT.la,

ться

в

наших

серцяІХ.

(дВlі, .~еюції).

стец1'В.

еередній ШlКолі і .лід.'1fiГЛИ'Х не заО'хочує. Та ІВ'}Н і 'не 3.\lО'же заЮоХОтИ'Т'и, бо Й соб'і, оо.,чимо, не []()спішає .'1зду дати. Подібне і 'в 6ри.тадоЗХ МИК()l..'lИ ftЗlрпе'Н1К1а і Г.аЛИ'НИ П'роцеН1КО із заВОД)' XO.10ди.1ЬЮflків са"і бригадир" "3ЛОО'РЗl\lотні, і жоден П~lлегд,иіі не

те.lебаlчеItIНЯ .

~':iJ'o';lrcTe

18.00 -

(Тра'НlСvтяц,і'я

Б)1ДИlНІ"У офіоцер:ш). п'ро

з

KIf,ЇIВICI>KOTO

«По·

21.00 -

ОIljОЗ'8ЖНlЮ

Ху>ДОЖIН'ій

ЛIO,J.ИIН1\,».

фі.1Ь\t . 2230 -

ефіз,

K)'"ьrry'Pa і· QПОР1'» . На'З) Ст:р'і'l Сп а РТЗlюі alдli H,a'jJ'OlДluB СРСР. (М . ).

П'ЯТНИЦЯ,

КВІТНЯ

14

Першз програма'. Вііз.іitН'l IВlї'Сті. 11.10 -

11.00 - Te.le«Стаlll'ДЗjРТII

Тмев'Ї<зі'itни'й

Жj1рll'а'-1.

11.3()......J(.тая .дJітеЙ. «ІВ КlКИIЖ'

{;

цар.сТВі··ГОСуд.а ,р

Т ,в Ї'».

(М . ) . 11.50 КОіlЩерт раID.ЯН:СЬ· кої лі'С,'Н~ . (М.) . 12.20 СПОРТи.в­ на п~ptЩ.аlЧа . 106.515 НЗlша афі· ша. 17.00 для шКOJtярі,в . Те· леliilзjЙlНе

ЗJГ6III11CГВО

«"ГLioнoep.ія».

(П6рElдаlча з ПеРО~I'і). 17.30 ДО 5O-р'Н!lЯ ВМНlКОГО ЖО8'l"IНІЯ. «Ле­ н':'н і' Ук:ра'Ї'Нlа» . «/ос,крі,в.ц;і у /(1Ii€' Si:.. 18.00 ТeJlевізі ЙIНlі вdlCTi. і8.20 Програща пер<щ<аlЧ. 18.30 - О. КОРlllіОЙIЧ,j1К - «ЧО>:І1\У поомі­ хаЛltlOя

зороі».

Тме80іЗ~'ЙIН'ИlЙ мек­ Еіс-тафега новин. КОіщерт ка,пе..1ІІ баЮjlj)Ист.:,в у.рСР. 22.00 - еР,і'з· Uoe:l1, і Ко8,мер-ою». ТilЮРЧIІЇІ ПОі1Т1»ет І . КЗ\В,алер.іIllJЗЄ.

TaU<JIb. 20.00 (.\1.). 21.00 -

Група товаришів.

Друга

гають НalВчанн'ю, ва'дві;t:YЮ1'Ь уро­ І\И J1!.'10ЯТЬ. Ш~повіlДне СТaJfОВИlще і на ЗЗlводі rОРГО'вельнОО'о маши-

Про ·

16.30 -

6Ш1:IН}lВЗlНIНЯ МI:стаl1.ероя Сев,аІСТО' ПОЛlя та KOНlЦepT маIЙСТл ми­

(М . ).

І

д,НlіПJропет.

Дл,я стущент:1В першого курсу . Вища M·a'Гel:l1 ат НІка. ..,дОс.l і..1lжеНl/І'Я Ф~"I~кціIЙ та ПQо,1д<ова їх Ilрафі­ KЇtВ». (ПРОДО8жеНlН.я). Фі'ЗI~ка .. сЕ<lеКТР·ИIЧlне ПО.lе в 'Ba'K}'\l\t'i»

сРср».

ЧЕМЕРИ.С.

з

на,8чаoJJblНОГО

вість

*

*

ОЛЕВСЬКИЙ

до ЧОГО ПРИЗВОДЯТЬ ЛІНОIllІ

Приов'чити себе ;\ОuЩ,ИТИ до :кінЦЯ розпочаrе чи за',n'М<ІІlНе велика перемога над еоБО'Ю. Це МЗlСТИВ'О людям муж.нім, НШІОЛ6ГЛИ!ВИI)f, ВОJlЬОIНII.\І. ВИ!Х()І8У'ВЗIJ'И q'ШI\'L JIIкості в YIrн'~B flОКЛИ1К<ІІ·!ta ТЗ1\I)Ж ШКО<.'Іа. Але прищепити ЇХ вдаетм<я!Не

Ha3'B':rrb,

Друга

Валентин

nлаlСll~IЗlС Лев Во.1ОідИІМИlРОВКЧ ОЛ€'ВlCI:ІКI~Й, Ч.,ен ПіЗІрriї з 1945 РООЮУ. На'РOlдt~ВОСЯ в:lн 7 соі'ЧlIРЯ

======================

3апиrrаm{

-

...

ООСТ:}1ПІНlИіК

IГ3рн.ого

РОбкор.

л,аока,

IJВjq~1ІІІЮ

л. ІО

В. ДОЛІН,

ос-

К:ОВО)'!'У

І

П()lК}1IJIЦеві.

MO;JOIДo.ro .пОі\РУ.ж:жя.

П'Р(},1ава'ТИі)IУТЬСЯ,

-

і80ЗіЖЗЕте

YCЬOlМ}"

доро.ГИ

прнгорщі

СТіРИlIІ ЦвSllХ. СідаlЙ1"е і спо­ ЧНІВа,йте, ІВ" Metl4 ЗО-ВСІМ не за­

'РООП'()ІЧали TPYДOlВe ЖИ!М'Я.

у прщіВlIIJків r.a,C1'poНoo.vy ще є Т3.'I:а МІрія: ОфОрмити I\У­

БуіЦЬ

теся,

Я'к,і щоопно

Хочеться побажа.'І"1І'

~юя

СХQП.1ЮВ.а,scя.

KilВICЬKOЇ l'()Іj)ГОвe.Jlьно-кул.'н'а:рної ШКоОЛи Наді;ю ВeJlИlЧIltО і

Марію Cn1flЖelВУ,

щ)не

~іЯ.lьН'ість.

З сиt:l.:IНr.IIЯ ОІД'НОГО Qт.іЛblu,я СТИ'J)'/,аlВ ГОС11р,,1І ЦВЯ·Х. - Оll! - оюр.ИКінув ТОЙ, хто С':lд.зв на С,.іoJlЩЬ і ОДРЗGy ж

кож про ВИ\IJyC'It'НИІК'Ш Білоцер­

КОЛ6КІПІІВ ()В і ra'CТIHm'()l)lY доорої

Там

НіУ CexЄJHiBн!y МII1КИ'ТИНУ, а. 'І'а­

ДЛЯ Д'ітеЙ.

Т()оЧОК

X()O"~ би' зо д;ві

естетич!lle

ОфОРМЛЄ'Н;Н'Я зшів, про н:ра.сиву В~IШа.~у TOBa.pi~.

пеРel,,'ОН~Є п·р,жти,чн'а

І СIООВ'ЯЗ,КСОВО ВНlКИlдаПt за раз

І. І.

3а:рзз у І1а.С1'Р О!і 0)1 і пра.цює де-СЯ1Ь 'В'~д.'l:ілів, де є велИlКИЙ

EKcl\a'Baro,pi'B

копап~ ТІ;>е5а Г.lІІбо'ко ГО о&:)';>Иl.lа. :8Сlна Екс 1\ а'в а т:),р al\l. -

illрИ'ЄМно poo.wов.л.яти і 3 ди­

Д"итріЄ'ВІЮІ. віАч}'!ваь'l'ыся '!'Ур­

щО

- ЯК B.laOHa'

НЯ'Н,f1lt,» . (Передача РОВСЬ'ка) .

ПрОаІ

•1еll\,ц,И з , праіКТИI'\1! :lе,:І1,1еРIІIЇI' Ю1lХ 'робіт читаoJJа Лопarf'Ка.

NЇЛ ьмені брига.,ци: вlH ВИC!JIООІ­

себе і ПРI~вjoтн'і ),r",ішки прn­ ;ІмщіR, ЗОДЯГНТ1ИХ У 6іло­ Сlfіжні хд',ra1И та син'і берети, I\В11И,

На к'урса,,, Д,lН

Н'О'ВНОМУ, 1\}'хоuні 'се))'В'Їзи. Ось КНИlГа віДГ}іК)В. Перший запис зробll,В Микола ІваН()І8И'Ч ПИС1\УН, бригада lІІуляр1в ЯJКО­

ПРОСТО,РИЮ! С'В:і'Щ;И~1И ЗЗ:JаI}IИ, НОЕЮІ об:Jа',1нан'ня,)І. І ,не в,ипад­

живі

БаВкИ

програма.

lї.ОО

За­

-

КЛЮ'lний концерт рес.шуб.1і,к:а,н­ ськoro ОГJllЯодУ Cd1'ЕЩіoЗl1lI>IІІIІоХ МУЗИlч­ НИ'Х шюіJl УlКlра,ЇIIfИl. 18.00 Про­ граl\l'ЗІ It'зlвчJалыоІгоo те.лебаіЧetН:н'я.

Для C1)'UIieH,rli,B ДРJ)"ГОГО к)"))су . Ні,МЩblкаl мова. «~ 28. "і'га.нт Ііа ВQJJ1З'і». ФЇоЗИlк.а . «В"спеРНl\t,ента ,1Ь'

~обудваlfН<Я З 132 чоловік на:вч·аєтьс-я 19, ті Фа6РИІЦі дитя­ Н'і 'меТQЗ.Ио реn:сl'Р:ЗІЦЇ!Ї SIIде()ІНИJХ ВIІ· ЧОГ,О ТРИlКОІГажу з 157 - 30, flIро),!)нюваIНЬ». (дві лекції). 19.40 - «іБорИlС Щ'УкіlН». На \1К0ОІО-ІП ОП у­ ftИ1ЇВСblкі,й nТЗІХофа:6риці - '3 160 ЛlЯlріН,ИЙ філЬІМ. 20.оЮ - СOnО>РТНlВ' 6. ,на пер.едача,. 21.50 - В ефі~і ОСЬ при:tюа,l, яt;о)()" б ,п(}вчи... «Мо:roд:сть». (М.). тксь бщгаТЬ()l)I. ДекіЛbll\а РОІl\і·в ТО~IY ЗatCТ}lІІНIІI\ ш\'ча,'ІыJIlкаa }>аЙ-

Bi~Bi;(}''Є Ш1\QЛИ. I:О,lf1\о,ри ав' ЯI;j1\У А . В. Кз;гар.дИat ,в цілOlМУ Ж ,'а>ке Сl'ан-овкщr Е~'J'}lІИВ ;1.0 вечї,рньої ШКМИ і заClкла.'IОСЯ не ВИlПa;liКО>ВО: "ерівни- КДКl\аlВ (!Itrx С'пів-ро,бі:ТНИ'1\1В, хто

БИ 3І\'воду хо.10ДI!'.lЬ1НИlків (~Иlреl;- не )І'ав середньої освіти, ДО Н;ЗJВ-

TOJP т. fорбоНlОС) з(}вс'Їм не цПtа'в- ч,аНlliUI. їх, аВ'ЯJ!КJmців, б~'J10 ~1'іJlЬо>~ві'Ги, .1ЯТblСЯ піДВИlщенням (Ісвітньото '~И, щО )І&н'і довеЛfJICЬ орган, і,."зува.ти

П()ВИ,Н~Н її мати:. Але він ЧШCfГО рrв/ІІЯ РОбї'ТНИк'РВ, аOlвсіl)( не ,10ПО- (жрею~й 1\,1а'с. JI(JIГ) на,віть н'а­ лаlС}'Є, ЯtК уже ГQВ<УРИJIО~Ь, пе.ред N.а'га·ють школі. Це н(' тіЛblКИ не ЗІвали lІuШТ()Вlfіі! Ві',1'ВіlД}"1I<11)''1И 'ІІР}"!;:ІНОЩа...'\ІИ. Тут, здава.'1()ІСIЯ, ма- держа'внwй 'підхід ДО п<Утреоб сьо- ШКQ,ч' 1('ПОоШ1'ОВИ'f\Ij» сопра:вн,о. А ли б ІПРИ!ЙТИ на дonомОІГу стар- годен,ня, с.казала б керіВНоИІКЮI зЗ!КіНЧИlВШIІ ЇЇ, ба:l'ато ХоТ0 проші 'товариші, !l\ероіВоНИ."И, адже СИ- піЛПРИG)lства, а UlJ1\Щ.lИ'ВИЙ лідх'ід. Д()ВЖ}'Є навча.ння в теХІІ'і'"у'ма..х і ла пі,rrрюш.и, заОохочеfllН,я ве- Хіба )lffжна не ТРИlВОil\И1'ИlСЬ, 01\0- вузах . Та к.оли відчує, що пжооа- ЛИl1\а Сlма. ,111 з lG.! \Ю.lОДИХ людеіі н'а' підOrа1\ треба праоцюв.ати нц соне 'rrpoгyJLЯ,l\ІКа, щО TyrI' ж.а.РТ3lМИ Одначе на J1Iра'кти~ ці CfПo;tі- ПРИ'Є)l'С'Тв,і, ЛI\J1/М тр~бcl віД'віД}'ва- бою, та'l\ гр~ба п"да'R1'ТИ щ)И'клад

Поляка лікареві

Не рахуючись з часом, лі· кар Марко Андрійович СІ· рощтан

по

кjлька

разів

НЗ

добу В робочий І неробо· чий час провlдував важ · ко

хвору

Все

У.

І.

робив

врятувати

Та

їй

того,

щоб

життя .

хвороба

переборною.

Гороховську.

для

виявилась не­

Проте

І

в

цей ,

передсмертний, час .він май· же цілу добу не відсту,пав

від

ліжка.

вам,

Велике

лІкарю,

дення

до

М.

за

свого

спасибі

чесне

став·

обов'ЯЗКУ!

Дрож чана,

І.

Го.ро-

і посиоде'JfыаІми' 1ю Bb~~e'Jl, ваl!l.lfЯ ч'а~то не епра.вд.жуються. ТИ ш~()лу рoUіl'НИїЧОЇ МOJюді, віlД- піДIJIеглИl.\f, Щ<Jб "мек.тIffiНо ЙТИ lІа'сує. Кидає IJiaIВlЧ3lНlI'Я. Лі,нооц'Ї !I}РИ'ЧlІ'На та ж сш\ш - МWI0- в'ідує її тілЬіКИ 'IО'fИРИ чо..'І()віки'!? до заГЗl.1ЬПОfО КУ.'ІЬ'І1·'РНОГО піцнеберуть верх НіЗ.~ людИlfО-Ю. А лі- .. ульту,р'я І'ЗJКИіХ керї'llНЯlкіll. НаНа H!.'I6ar,arro 1\poaJще і на aвrгo- сеН:НIЯ. О. БОЖ~О,

ховський, К. Пасте!)нак т'а іlНlші Ч.lеl1lf. ра;щнн.

н()щ.і, ;} сиво,ї давНИ'ни ВlїДОІМО, оз- ПРIІІ1М3Д, бри:га:дwp БМУ-39 ТОВ. Пlі;(lприв)(~ТВ'l (':\ИРЕ"КТОР т. Орєвчителька, гро.мадський коншка беозкультур'я. І o(jICb В3ІМ Ва~и.lеНJ\О са.х не Н"\ІІ!lча~ься в ШИН). 3 137 ЧIJIЛО Вlі'1\ , що підляреспондент «Но.вогс. життя». неу.8 'юка :лО'Са~<8. піДіХ'ОДЯJща, . . . . . . . . . . . . . . . 11.'1 . . . . . . . . . І, •• , . . . . . . . . . . . . . . . . і ...................................................................................:

Редактор

а

(І(" віт'а

,Jjlижчееере.:\ня.

П РІІІКРО ст·ає за ліН'Ь'КУ'ваІТИ.х .1юдеЙ. Час мав, .але 1'poaTwrb ЙО­ го не на КОРИlсть. К?еФвці'ЄJfТ rrpO'Д}'і1СТИlВНі)Сті IрО'б()чОоГО

дн,я

низыий,' 'він

не

.нtічOfО

у

них

DeТlШ'ає

зробlllТИ ні д(}ма, ні на ВИР()І6ни­ Цl1ві Нови,й рОібочиИ 1'иждень з дв())(, а ви;хь~нИ'Хи днями, ЯК НІІКО­ ЛИ, ВJNа:Г3ІТИlме ВРд ТРУДЯЩИХ ~a­ vаrи ма'ксимальни,й ефЄ'К'l' при

НАША АДРЕСА: М.

Бровари,

вул. Київська,

154.

'І «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

ІІ

комитета

-

оргаlН Броварского райоНІНОГо)

КП УКlраинЬІ и роайоН1Н_ОГО Совеіа депута,тов ~рудящш(ІСЯ /(иеООI\ОИ области.

!,

j

маll.СЬКОЇ приймальиі «Київської правди:. 4-47, відповідального секретаря, ції раііоннorо радіомовлеиия та фотокореспондента З-18.

...., ....................................................t ....................................................................... ....

154.

Телефон

4·57.

Зао\!.

1543-5890.

ОІIJIГЗlIfLзац:,ї

заllЩД'У

проф· Бровар­

ПЛ;ЗJCll:11ЗіС

З

оу·

р. 'Нlа. бl-м,у !>оц,і жиrгг.я,

раптово

поме.р

ректора,

і

і

пotвJ.аомoJJlЯЮТЬ, що 10 К!віт,

"Ія ц.

редак­

Газетг: виходить у вівто.рок, четвер та субо.ту.

Броварська \друкаркя, Київської області, вул. Київська,

СblКОІГО

ФЕДЯИ.

паl\>'l'і'йн,а,

ооі ..ВІ{ІОваl

МОІМ

ТЕЛЕФОНИ: редакто.ра З-82, заступника редактора, відділів: партіІІного жит­ ТЯ, масової роботи та промисловості 4-67, сільськorосподарського відділу і гро­

1НДЕКС 61964.

Дlllp€lкці,я,

€.

заСllV1ПО1I11ВК

з.з'IЮrд.У

д,и·

П.1а'стм·аіС

Лев Володимирович ОЛЕВСЬКИЯ висловлюють Г,1иtбоке СП:В· "У'1ТЯ

с,ім' Ї

п ОІК~ЙІН о.го..

45 номер 1967 рік  
45 номер 1967 рік  

45 номер 1967 рік

Advertisement