Page 1

ТРУДЯЩІ РАЙОНУ ГАРЯЧЕ ПІДТРИМУЮТЬ

fi~UЛІ;JAPI ВСІХ І<РАЇН, ЄДНАЙlЕСІіt

ЗАХОДИ ПАРТІІ І УРЯДУ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК о

о

о

Механізатори кажуть: правильно

Слово робітників

виклюЧІНи:м Lнтересо'м иеха- МИ!словіеть і сільське гоо.подарст · В цехах дерое.вооброоІНого кох­ нізаrrори Бр01варськоі МТС читали во нашої юраіни. Щорічною пе­ біІНату проходять бе~і·ди аrітато­ Орrаи Броварського районоого коJІІтету ііои:увіетпчноі !ПІЮМО'ВУ Микити Серrійовкч:а редлла:rою пооІШtи кожен з нас рі:в, прИ!Свячені заходам: ЦК ltiiPC парт1І fг.раінп та рnйонноІ Ради депутатІа ТJІУ)І;ИЩИХ ХрущО/Ва на •нара.ці ІІРацівників брав а&ТИ'ВНУ уча:сть у тоому. виСJІовлеишх тов. М. С. Хрущо­ Кпївс ь~:ої оrмастІ СіЛІ>СЬRОГО fОеПО)~арС'І1Ва f{}pЬI!tOB- Щоб НевJІИ!ННО 3роС:.'ІИ Їі!ЦуІстріаль. вим: щодо дер·жаJІвих ПО 1ЗИІК. Ро­ -----..."-------------ськоі, Арза•ма.сЬІІtоЇ, І0.'JЮВ'СЬКді на міць РЗІJ(&1І'сь.коі держати, до­ бітнИІК.и, ЇІНЖС'НСРІНQ-Те~НЇ'ЧНі ІrР3-

3

~ 4:5 (Н94) І Недіnя,

квітня

14

1957

рону.

Ціна

//

коп.

15

rов1Jрюе і гаряче •сХІВа.люв заходи

Пр.о ·висо·кий па'l1J)іоти3м і С'ВіJІіОУість ооідчить кожен вистуn,

по перебудові КС'lJУІВаR'НЯ прохис­ і буді-ІІІНІЩ'І1ВОМ, ІНЗІJtрСІС­

висдОІВлення Щ(}ДО ПОGИіХ на ро-

ловї.стю

бітничих

лені в постаІНОІВі лют.неаюго Пле­ .нуму ЦК КПРС і в тезах дОП()­

мітингах, під ча,е бесід, які щю-

і 'ІWлгосmих

бр()бут народу. На:мічені партією

та

защв;и щодо пооики ціJІІІWм пр:t·

ці з·аходи, Sllli.i

В.ІМЬІНі, і Я ЇХ ПЇ,Ц'І1рWІуЮ.

тю

Не ПО'М:И.1ЯЮЧИІСЬ, И<JІ.ЖНа ~ЖООаТИ: Hrot:a€ у 'Нас таwї дюдИІни, яка не ВИ!С-

ЧуІВасьмї

АРСР.

збора.х,

вадять у ці ;щі агітатари. Вони ві.Ці тов. М. С. ХрущО'Ва. Органі­ •С:ВіJІ;Чать !ІРО безхежту віманість Вч<Ора по заІJtінченні робочого Я'&ій за3'На.ЧІШо, що ми, ие.хшіза­ зація еwномічних районів, зая­ і ЗГУ'РТОВа:НіСТЬ ВІСЬОТО ра:ДЯ!Н'СЬКО- ДНЯ відtУуВІСSІ М:аСОІВИІЙ МіТИНГ. тори, •ГОЛОІСУ'ЄJ}fО за. имriчffili :парвив у своому іВИСТу;пі .на. робіт­ го на:роду навколо .Jtо,муtНістиЧІної Перши:м попросив слова веrrеран тією за.ходи ЩtJД() Ш)3ИІК і ІІ'РО'СИничих зоорах )(Иір.еf&ТОР &ро'Вар­ партіі та н лtmiнc:ьlWro Пе:нт- наШ()Ї МТС слюса:р т. Дренов. мо ЦК RПРС Урщ обОІВ'ЯЗtltО'ВО СЬКОГО

деревообробного

·.ме •могутньому РО'~ного

РЗ:.1 ЬІНО'І'О Коміте'І'у.

f!t()жбnna~

r., cпpwrrи-

тут. Добровмьснкий

rоmІодаретва.,

успішно ІВиріmити

допоможе

:назрілі

пи-

«Більшовик:..

тання дальшого ро:mи'ІІк.у місце­

д~нськІ люди, пщнесенним

ки та ~НжrоІерно-тех!Ні.ЧJні праці'В-j НИ!RИ

дИВаJРНQІFРОІtа'І1НОГО

-

за~о~у

сво1

зоотехнік

Броварської МТС.

ОДНОСТАЙНЕ СХВАЛЕННЯ Я·к За!ВЖ.ЦИ, під

час

об~ьої

ле'ТІРІМІИ зібрал:ИІСЯ члени лроиИІС... v....ЛО'ВОЇ артuп і:м:. XIV з'їзп RП(б)У на бесіди, ЩОt їх прово

дять

~гітатори.

3 ВИІК.ІІЮЧ'НОЮ

ОД Н ІЄ І ДУ М К И У'fІагою ооі ·вислуха:.1 и і жваtво . . трудят~я в . І~J І виnраш1в .по ІЮ3И!Іtа.~, - _за.s.вил~ обговіJрили ІJ1РОПОзицію МИІІtити

_На.пОІJІегливо д'НІ

головний

• ·"

С І

з виключнн~ 1

віддавали

І. Кузнецов, парторганізаціі.

колrоепнИІКи

в:ат~1

З.JУІ'ІЛІ. 'JWд,госшшця

трrо-ьо1

рІUІЬІНИ'Шl Серrі·йович:а

Хрущова

від імені

і Ра.~.ІDНСІ>КОО'<І WЯ.tY

д~ржавІ, .бо добре знаємо, що яам: Ве:.'ІИ!К()ГО Жо;в'11НJІ рі,лшичі бес~и w.юу я ПІІ)()ІВЇІв як аrітатор про ,~;ерж~ні позики. ЦІ грошІ витрачаються на . '. ' ·

pa.iio-

зміцнення країни, на всемірне бригади У с.mв~ужносТІ з Т<рак: у по-."Іі,

-

ми

гаряче підтрииу-

Всі наші

члени a'pтЇJJri

vдно-

поліпшенни нашого життя:.. .'І'О'РНОЮ ІJрИ!І'аД()Ю ;N! 8 ІВ сти:с.п вмо. Цей захід партії і У'РЯ.U t:<ra.ЙI!Io сХІВалюmь mроrrозицію Рожни можуть пmавити цьо- І C'f'POiltИ і на ІВИеОІКІНІУ ащюте.mіч- спрямова'НИЙ на ~альше 3Міц.нен- про П1НШІИІНООІІія :ВИ!Пуrе1tі'В лози· ·~"'

У такій КО'Рінн1іі' перебудu-

керуваНІНJІ

В. Коппаков,

НЗ.ро;J;у.

секретар

трудові заощадження в позику Гоrrуючи гіДІІІу зустРіч 40 р():к.оLВИ- · брит~и Xaplfl'И)Ha. Віркч: пі,в; ч~ ЦR КПРС

R'f. ІВі

8 •

всім ра-

краще жилоси. Не раз ми, ра-

Sllli.-ТO покаJЗу­

ціJrком: і ПО'ВНk­

спр&М:іJ'ВЗІНі в

ра,J;JИІСЬ'КО'ГО

їх з~йСІнити.

динським людим все краще і

ють виступи ІJІа ·зборах, робітни­

'1'3 В'СіХ ЇІНШИХ ПЇ,ІІ)ПфИЄ.\11С.ТВ

rJка•зав:

Кожен їі захід

веде до того, Щоб

вої ПрОМИСі.'ІОВО<СТЇ. У ЦЬОМу ГЛИ­ бооw Jrepe.к01нau:ci,

1 Він

Інтереси партії, держави І яа примаді ІJІ3dІІ<JІЇ МТС - інтереси народу, - сказав ми <НаОЧJН() бачимо SIIIi. з ·року в під час бесіди агітатора М. Яч. . ' ник з рожніаського колгоспу РІК все бІльше РОО'ВИВається If.[IO-

пі~есеВІню <На­

ЦіВНІШИ одностаана підтримують

іІНтересах щер­ На мітИІнrу ВИ!СТуі!ІИЛИ ·rшкож ЖІl!ВИ і H::!ipo,!W. довила. би ововї дУ}ІІКИ ІВі;rщосно 331ВЇ(!І;уючий .маііJсте~ею т. Ре-ва І., Майстер лісоцеху т. Усик під тієї ЧастИІНИ про;хоІВи., де тоu. шофер т. РябцОІВ В., П()І)[іtІНи.к ча·с бесіди, яку JІ'Р'О'Ві'В а,гітато·р ~~- С. ХрущО'в від tмroii Цеонт­ ·бухгалтера т. :&оваль П., секре­ т. JlюПFНemto, ·~.кооаm: рального Комітету пшJ)Тіf ГrіВО'ІJИВ та.р па.рrор.га'Ні.защії т. fалі'мур­ - ІІроштщія пафтИ і уряду про ;r;epж.amri позИІІtи. Kooкffil га­ за 0., ·.м:еханіr& т. Сущупr. І. На. іх щодо оозик ;r;у.же му~ра і пра­ ря:че схвалює цей му.J;'І)ий захі,; проіІІОЗИЦіЮ уqЗІСІНИІК.И М:ЇТИІНту ОД­ виль1Іа. Я підтримую її. В&на па·ртії і урщу. .ностаЙ'ІІО приіІ:RЯJІи резмюцію, у пов.ні<СТю відповідає ~Н'fе·рееам

В ІНТЕРЕСАХ ДЕРЖАВИ І НАРОДУ ~ адянський ІНарод широко .аб-

облжтей, Марійсь·коі, МордО'Всиrої

ІІJрО'МИСJЮВЇС'ГЮ і

бу.Uвн}fjЦ'r.ВІООІ А'У.Же заціКМІЛені і му пре•К<расною Lпостраціею. Ше- ному 'Рімі закінчи.'Іи сіООу Ра.:І- ш любІDfої Ба.тЬІК.івщmи. ки, почИІНаючи з 1958 ро.к:у. . ля З!ВіJІЬІНеНІн:.я від ІНімецми-фаніх ~ОдіJСіІtоІВих ·на 220 гектарах Та,..; п~"1Y'l.'(}Tmn;нi· 'В"-СЛОІВ·"ЮІВа.нпро B~()Чltf ВИі!Іла.ти по позими, трудЯЩІ ко..1ГОІСіІІ'ІІ()Г() села. · · · . · ""' ~..... .... ." .. •• · 20 2 ІІІищдше і краще будуть за-І шистснких ОК}'1ІІШНТЇdІ ооно лежа- І тwер _ус:n:шно СІЮ'ГЬ іВОИІК'У, ~ю- ля ·можна почути і іВ ~іх іІНших ках на - 5 •рок1ІВ. , . . - Ми ~обре розуміеw, 00 і до 8 ·руї.на.х _ ЗЗІJІИШИІ..!ОСЯ в•сьо- : сrин та иrmi куль11у;ри. ~оча<с.но б·ригаІ(~'і:. &і :наші &О<ЛГОІС111НИІUІ жоволеш всооростаюч:І потр и 14 С .. І са"""() "'а·Р""".. "Ю ,........ У "в""'vv вис'ІWІП'Ї ""'"Н •колгос111Ного 'ВИ:ро&ництва

- зал- го ЛИІШе ~ЗІР'l'ійІНоі НЇ'В'ський

вили слухачі Г)"l>'l'Ka о<тіти У дітках.

ьогод:ю р()Ж-,

~мгосл «Б:.льшовИІК»

"'п.т.

.." '""""' . . гарлче пі~mм:ують заходи пар- ..;..,....,""' " ""-• . • ··~· ...,." Це_ BИІC1Jilte тру~О!Ве ~~несrоІня тії і ypsrдy щодо .,а:ер.жаІІІНих аІ!l'ілі В. Дорофвв:в, - що ці

гаряче lt'расивіШІt.>І, !Ніж ·він бУ'В ~о вій- я~ ?ТЗІJІО юдо~о !ІРО за.хО'ди пар-

партії і уряду П(} ,!J;ержавних

позІШtах. Х·аракторнп Щ()~ цьо,.о в лист В. Ма.ксюrеtНКа,

І тшк не тілнкп У Рожнах, а У

П. Опа.насвнка, · П. Рудо·ба.би і ко:ЖІНому смі, де мектрика, ра­ газета і ІіІНИ:Га иіц'Но Баглал, ВІМіЩейіИЙ в ЩОДС'Н·НЇЙ діо·, JІІlt стШній газеті «СоціадістИЧІНа увійшли у побут ІJІайширших мас

ПрИІІИІНffіІНЯ

-

псре);ІLІІа.ти на

r.

світи.1ЬRЇJВСЬІІtОГО

сТрудищІ нашого села колгоспники, механізатори, Інтелігенція, ик І всі радянські люди, палко вітають вислов­ яену Микитою Сергійовичем Хрущовим від Імені партії І

1958

року

те,

припинити

щоб

3 1958 року пооику, ВИШІати

заступник голови колгоспу.

Колгосп ім. Сталіна.

Всенародне іЮговореJНІНя заходів )]РО ПС'ІJВб)'ІД()І!'У

МИіСЛОВіСТЮ

з

випуск

і

ІІtеруJВЗІНІНJІ Іrр()­

пі~трmмуемо.

с. Русанів.

будЇІВНИІЦТВіJ:М

всюг() 11ашого

•на;роду.

Хай ті

кошти, які треба. було б вmша.-

Від-

До

і трудову

87 -річчн

Тшк заявив ·на 3борах у взут-

тевооrу цеху артмі

ім:.

про-

то ві.дз.начити

весь ра.дЯJІІСЬ1tИЙ ·виступають

Воло,в;ИNИІJ)а Imriчa

ста.рі

бj.дьшооІІ!КИ,

ЯІКЇ пращюва•дИ або особИ·С'l'О ЗflСТі фабриках, у •кол- річалися 3 ЛеонінИJrІ:. В :к:.'Іубах і вазнц,Івіі. на )'lспішне ВИКQНЗІНІНЯ взятих зо- гослах і МТС, учбових за,кла\ІІ;ах біб.'Ііотеках ві')І)крито вИІСтав.ки, д снення наміченого пар- б , . . . ·- на яких шир01ко пред'СТавлені 40 тіею І уридом заходу ще вище І ·ов язшнь н.~ честь - -х ~~о-, ~ ус:шновах прсmод~І>СЯ леrк~н леніІНські праці і література про піднесе могутність нашої дер- ВИІН ~CJIИKOl Ж~~е'ВОІ СtJЦІаЛІС- І беСІДИ Щ>О Ж.ИТІ'Я І реВОUІЮЦШ-

жави, добробут народу:..

ТИЧІН{)І ре'Волюцн.

ну діяльність за.сНОІВІНИІК.а lt&иy- В. І. ЛеnіІНа.

сталося з вини трактористів тт. Довгодька J't\., Приходька І. та Пастушенка В. На площі І-ої бригади вже З дні підготовлено 10 гектарів ріллі під посів вівса,

встановили:

а

Бригадири рільничих бригад 16 І і 16 2 тт. Калашник В. і Хавро І. самоусунулись від контролю за ходом тракторних робіт, покладаючись цілком на бригади-

Ланкові П. Мехед І Т. Нестеренко з бригади .М І грубо пору­ шують агротехніку посадки кар­ топлІ. Замість 50-55 тисяч ку­ щів на гектарі вони садять лише

ра тракторної бригади т. Довгодька І. Внаслідок цього темпи

по 30-35 тисич, що неминуче ве­ де до зниження врожаііності 11а

І акість

сівба

не

nроводиться.

польових

робіт

неза-

60-70 центиерів з кожного гек­

сНАТІ:.

працюе

лише

тара. Не у кожну лунку вони вносять встановлену норму орга­

в одну зміну. Не всі кінні сівал-

но-мінеральних сумішей. В окре­

,

мих місцях картопля посаджена мілко, а подекуди і не прикинута зовсім землею. Результати перевірки обговоре· ні на nозачерговому засіданні CS10po партІАноJ організаціі І прав-

ління

колгоспу.

Суворо

поперед­

жені бригадири рільничих бригад

тт. Калашник і Хавро, ланкові тт. Мехед І Нестеренко. Про недоліки в роботі тракторної бригади доведено до відома ди­ рекції Бобрицької МТС. Зобов'я­ зано їх негаАно виправити до­ пущені недоліки. За бракоробст­ во всім членам ланок П. Мехед І Т. Нестеренко знижена оплата праці на 50 процентів. Бюро парторганізації І прав­ ління колгоспу намітили заходи до того, щоб різко посилити тем­ пи

І

якість

весняних

польових

робіт. Посилено склад агітаторів по всіх бригадах і ланках за рахунок керівних працівників колгоспу і села.

Редколегія багатотиражної газети сЧервониА прапор:.. с.

Poau.

М. Новікова, qлен

правління

артілі.

чик де-нь В. І. Ле.ніІНа». ВіІн ІІ'О­ казуе,

Яlt

багато

і

'Нашружено

ІJІРаЦЮВЗІВ ВеJІІШtИЙ ЖИК.ЦЬ. Збільшився приІІІіJІИВ еиtокур-

саштів до Киі:всЬІІt()Го і ЛЬІВЇівсько · го

філіал.іІв музею.

д"'Вачів Щ()

УвЗJГУ

при·в·®Тають

пок.а:зують,

ЯJК.

вЩ!ві­

документи, В()лодИNИІР

Ілліч глибоко фкаІВився дмею тру.дящих Ук·раііни . .ff,к він допо­

В ці ~ні тИІСячі д.юдей при- мага~в У•КІРаЇ1ІІСЬ1tоІМУ НЗІ})(}ДОВ'і 33ходять що.ІQНл в за.1и Цеаrrраль­ ВОЮІВаТИ свою державність. НіJго .и)'lЗею В. І. ЛІШі:на в MoottУ 3В'ЯІ3ку 3 :JIIMfeiiJIНQЮ ,ІІ;З.ТОЮ

СерйознІ недолІки в проведеннІ весняних польових роОіт Вчора з ІНЩІативи правління колгоспу сБІ.1ьшовик:. І бюро парторганізації проведена була перевірка ходу весниних польових робіт. Учасники перевірки

кн включені у сІвбу арих. Несвоечасно доставо~яють на площу nосівинА матеріал. Викрито факти грубого порушеаиа агротехніки (огріхи, неuІсне о8орІСІ8&ВІІJІ краі8), що

агітатор.

а дни на ро дженни В. І. Леніна

І'е'ІЩЇЇ. Ще більш зростає віДП()- ЗІнамекну дату готуєтІ>Ся уро"ІИ!С- опога.дами про

позицію про необхідність пе- віQ(алЬUІkть хожноі пaqrriihюї ОJ.Іредплати позики в 1957 році .гані3ації за те, щоб висооtа. а<к- на<род. на суму 12 мільярдів карбо- тивність ма•с була. •спря.жо·ва:на На заводах

довІльнІ. Трактор

Ю. Коротков,

аІУГілі.

Панфі-

припинення виплати виграшів актИІDНість серед робі'11НІШtЇІв, код22 К'Вітня минає 87 pOIJti.в з 'НЇСТИЧІЮЇ ·партії і пе.ршоі в евіпо позиках, а також про від- Г()С.JШІИRі'В, Ме<ХаІНізат(}рfu!, інтелі- щня на.роджешІя В. І. Л001іJНа. Цю ті С(}ціа,.,1ЇСТИ!ЧІНОЇ . J{е<J>ЖаІВи. Із Одночасно схвалюємо

ні на. ~альmе зиіцне'НІИя еІ.WНомі-

ки Батwівщини, для ,t:а.льшаго р(]ІСТУ дооробуту 'ВІСЬ(}rо радя:нсьwго иар~.~;у, і м:и їх цілком

ЩОБ ЩЕ БІЛЬШ МІЦНОЮ БУЛА БАТЬКІВЩИНА

нооно державних позик викли·ка-

позик, крім трипроцентної, про ло високу політиЧJНу

строчку погашення позик.

захо,'{И партії і уряду •оорямова-

трудящих. У до.м11Нутих нароВід ЩlfiiOTO серця СХІВа:люю чувати по позиках, JалИІШають­ лова іН'Ва:л:ід ВітчИІЗняної війни дом )'lспіхах на всіх ділянках захо~и ла·ртії і У·Ря:ду IFPO· деор- ся в рО'зпоряджеаmі нашО'і ~ержа­ В. Ащрух. Иоrо га:р.яче пі.ЦТРи­ П. Воб()ІІІ'.КО, ммуІНістичного будіІІІНицт.ва :шач- жавні пооики. Вони цішюм пр1- ви, щоб ще бідьш міщн:ою була мали С. Сердюк, видьні і відпові,r;ають іІНтеореосам любима Бат.w,івщи:на. А. ПіІJІЧ}~К і 'Всі ЇІНШі '11РУАЇmІИІtИ .ну ро•ль відІграли позики.

ко•JІlгос­

пу ім. Маленко.ва.

ураду думку про

А. Костюк,

ни. у •І:ООЖШЇЙ хаті бідьше достат- тн І уряду ЩОД() ,державних поку, ніж · будь-кми у .. О'ВОGН'Ні зик. В шртіді зароо про це тільки роки. і мова.

радянські люди СХ'ВЗІJІюють захо­

пращя»

'D

ста'в у деКІЛЬІІtа раз бжа.тши.м:, ще бшьше ~ОІСилилось шедя того, nозик.

Та•.к са..м:е О,JJНОІС'І.'а.йно

..и

хат.

вi. Схuильовало

оглщають ВQ'НИ

безцінні релі·ІtІВії.

За

остаmnпи

на

е'&ра•на.х

кінотеатрі•в

Д8М:()ІНСТруваТИJМ'УТІ>СЯ

к,раї'Ни фідЬС\ІИ

час тут вистатеІJІо НОІВі докумоо­ «Лm~ін у Жов11ні», <<JleІJitн } ти, фОТО'КОІПЇЇ ІJ'УІІWПИСЇВ, фОТО­ 1918 році» та інші ;к.іІНо:~rnJрТигра.фії, ІЩУГІШИ. Оди1н а НО'ВИХ ни, присВJrЧені В(}діJдииирові

стесці·в

приооячf'!но

те·мі

«Ро·бо-

Іллічу Ленін}·.

(РАТАУ).

Останні вісті з колгоспних полів Копгосп ім. Щорса, с. Княжичі. мехЗІНізаrора.м:и тра.КІJ'О'рної бриr;t­ fOp()rДJНi бІрИТаДИ JІО•СіЯЛИ 2 ГеК­ ди, що обслужує артіль закііи:чи­ Тари О'В()ІІІі'В, у 250 Па,рНІШtО'ВИХ ли СЇ1tбу раННіХ КОЛОСQ\~ВИХ, к.ор­

рамах--'Редис!К:у, в

60 -

лоса­

дили раJНІНі ОГЇірtК.И та RМІfНИ.

Г. Кириченко,

МО'ВОГО люпину на з~!)і1Ю. Дооре трудяться '11рмtтор~rети Василь

Ткаченко та. Михайло ІІІИJН'Іі.ЗІРеН­ &о, .пкі за півтора ди.я nосіязи люпИ'Н :на <Rop,v худооі аа 50 га. Копгосn «Зори», с. Купаженці. Л. ЗаєцІt, агроном. І\()ІJ[rосшпІі&И у СІІІ.ЇІв,uІу:аDНОС'l'Ї 3 голова

•••

сільради.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

Нові

НеАіnя,

5

польаві роботи. Але про це не к.о.

Він вва.жа.е

чис;rен.ннх Щві,цутвачі.в, srкi при­

При цьо·му о,дна жіІн"а tжа;за-

себе кмгооnииком,

але на ·роботу в поле

ї.цжають ·сюди з Украіни, Гру­ зії, Jt~ахстаІНу '1'3 іНШИХ .рЕJСПуб­

ла:

не вихu-

Та ми тільІtи ба:.'Іа.&аєко про Настю. А .коли вона ока.:же

~ИЛ'Ь».

Такий фwкт вик·лик.а.в ооур!}н-

аік, а 'Га.R()Ж гостей і! зарубіжних

одне-два С.1QВа, і ми ла'Че води ·в

н;я у багатьох члені·в JiaJIIOЇ :Ч>Ті­

краІн.·

rют на.Орали.

' лі.

Говори.чи щю це люди і в - .Нк.і ж це аова? - за.пиH3Jllliii бригадU. Адже ми змаr&єТаІ!І агітато-р. МОСЯ З 1 рілЬІНИЧЩО, і ТОО!. У ЕСі - А що в неі ОС'Об.1иві ,~;ояаm­ її усп:хн і окре:~~:і невд<J-чі r~адні обставИІНи. звичайно ці:кшвu1ять н·ас . :Мовчан nоду·:иа'В і в:Цповів: В наJІІІіИ' гОtродній бриr·а~, Ні, це для Анаета-сії , Ми­ щощ1а•вда, та.ких ко.п'О()ПНИІКів,

коди к;раі•ка готується

ЮІЯ

ЗОООВ'азаІІІЬ.

хоче знати Петро Федоровський.

•хих за.в:а.х музею 'Можна зуетріти

3

За](іТRа

зок.ре~.иа, гово-рилося: «Вже . ва рО'l'ьбі за &ИІСО'КИЙ ·вро.жл.й ,~;уже ПО>ВІНУ силу роогорнулис.а весняні заважають такі, я:к П{)Н\І.иаре.н­

'l'ЬСЯ Де-нт-ральиий ]()'Зей В. І. JІеніна. Зранку .дІ> ·вечQРа у вЄJІи­

87 -річч.я:

З'JІВИJІЗСЯ

І. Сидоренв:.а ПІЮ тру,;-ову .-ие3уІшюшся ariтatrop і на ІНе.~;о­ ципліну в першій бриг:цї. В ній, JІЇ!Ках. 3окрем.а ВІі!ЗіЗа:Б, що бо­

на шощі Рево.Іюціі, ,;е знахо.~:и­

Te:nep,

року.

1957

RВі11НЯ В Нашій \&О.ЛfООПИіЙ ВІІКОНЗІННЯ ІЮZНОЮ JІШК~Ю ~ВОЇІ

стінгазеті

Весшmиі ВИГJІЯ.J; ](аі ОРИ 3 іІаЙІЦІасивіmих бухииІtЇІВ М:ос.&ви

ІВі;;;значити

квІтня

ЗАСЛУГА АГІТАТОРА

експонати

Центральному музеі В. І. Леніна

в

14

На-

qщ~ження В. І. ЛенLна, nотік вr.цвідrва.ч.J:в музею ос.обливо поси-

.л:ивс.я. Із :залу в зал, &і~Ц ()_,;нієі vе,волюціfіноІ реліІювії до ~~;рутої

хаJLlівни не вmrрав,J;мtня. А.дже, о як пffl'PO Ф едл·роиькии, немае. 3а останній тижщень на роботу як ви в-сі З'Наєте, по сусідсТІВу з

щюходять що,ІtНЯ оотні і тиеячі

лІо.в;-ей, ЯJКJ ПЗІМ'ятають, люблять,

ІВІmчають Ілліча. Вони СіВЯТО збе.рігають В ПМІ'ЯТі С'DіТЛИЙ оора.з

виходюrо щодеІИІ'О більш я& 90 нею живе Пе..1а.nія МихайлИша ПРІЩІШТЇВ працезда11НИІ. Пі_uубна. Дом:а.mні У·М{}ІВИ В неЇ

тиЧІНоі де·ржа:ви, засновника Ком:}'!н.ітиqної партИ, во~я, вчитеJІЯ ІЇ друга 1\рудящих ycwro СІВіту

Аде НІ'!Ого грІха таtти, досВІіІ ко. І до.иашнє rocлoJJ;a.})C'I'ВQ таке мину.'Іоrо _ року і по<m~к робі~ 1 саме, і ~итина теж щ~~;ить в нинІшньоІ вес:ни шж:юує, ~цо І І Ш:&ОІЛу. A.Jie ця людІІНа знае, на-

творця ПеJршої в світі соціа.1іс-

.

велИіІtОго ЛЄІН.ін.а.

тмtі ж с~і. .юк і в Понш:а.рем-

.

І го ставдеІЬНя до працІ. Є в нас на.пмеглива праця КІйж:ного хол- • 'l'a'lta ко_дгоспниця, м~>Jюд·а ж~нR:J гос1!'юиtа на оаоому ПОС""". Ось АІ П В •' ншста·сІя ОН()Маренко. · ма чому П'Є:..1агія Мнха.й';сівна .~;ень у 1 в ланці ;м l, але на роботу то- день .самО'Від.а::ШQ трудиться Неі

опі:вр()І(jіт.ники музею провели ве-

JІИІІtУ робОІГу по nеребудООІІі екwо·- .М узей зицн . ІЮtІІ(}В.НИ:ВС.Я

рік і з ·початку нинішнього ·}ЮКУ поль""'ИХ .nл~:"""'Х.

НО'ВШ4И

Д().&у·](е'нта.u про життя і дІsr.11ь-

·ІЮЗІІJИВають ро.іь КПРС і нашого иаро.п в боротьбі за ,АИТатуру

Центральному

музеї

В.

зберігається

в

І . Леніна в Москві.

надсІLІаючи ,подарунки, ві,{ uшні зміцнюй робі11Ничо-еелJІНІСмtУ з:иисотень тис.яч робітникі-в і селsш чкр, «Наш бойо.вий лозУ'Іfг: пЦ-

в .а:ккх відоора.жаютwя о~итячі пи-сав: «Ми

ІП.'Іехо

Ш.~; ча.с цієї бесіди А. Пооо-

На це ій не 'Р'ЗІЗ ВJШJУВали, маренм не була на роботі. А.1І:е rоворили, а.1е .1:0 неі ІНе .~:охо.(ПJІО. те, про ~ гооорив агітатор, до

еМи підемо іншим шляхом» з картини художника п Бєлоусова, ЩО

проJІетаріату, зз. пооуо~оову !I.O](f-

"'vvu ...

виходИІ,'Іа дуже pi.J;ItO.

ІІІіеть В. І. JІе-в.іна, про ріmеВJІІа s'iuiв і :&ОнференцШ nартії, ої

В nepmO')[f і .Q>fN'}()' за.JІ&Х,

_

в нас буди виnадки ·~осум:лmю>- скілмtи важл:ИJЮ NІЯ всієї артілі

Готуючись до 87 -х ,роковин з • 11 в . І . йffіlШЗ., Х:Н.Я но1родженнл

ВЇ.З](f.

.

3оосі1І інші результа.'l'и .J;&JI& бе- неі .1:ійmло і ІІРИ1і'УСШІО по.псіда агітатора А. .Мовчана - мати. НасrуІПІЮГО ,І;НЯ ВОНА оез наrн"""'uпя ви3mла ,.~ ро~ вчителя сJльськоі mхоли. В:ипхає ..,..,.......... .n ..... VU'lJ він у все, що

турбув

і пра.цюва.ла так, що всі дИ!Ву-

J[ЮДеfі, і

ва.лися. І теnер мпа peryJ[ЯJ)HO

npOO\.JUГI'l'Я вищуй nрод}"ІtтИ'Вність nраці»- тоху •CJIOOo його дуже авторІІ'l'етпе вихо,~;ить на poбetry.

рохи і поча.тох революційної "~;ія- г..ідлЮІ вбилщо з-за рогу і спо- ці ПЛЗІіtа/І'И ш~ріоц- ві.1;·будоош :на- ~дя •слухачів. Р•і,~;ра.дно людИ'ІІ.а усві,~;омиІьвості в. І. Леніна, його б()рО- ~іва~ашея, що не.заба:ром ми ЗНОІВУ ІЮдН'ОГО ГОСІІОІдарС'І'Ва ІКраіни неНещодавно А. Мовч:аІН пtхтодив ла, що її перший л .:nm•,...,."... Ч"'"тьба проти народни·ків, «леrа.1ь- побачпо тебе ІВ овоіх рядах, ак наче nерек..1Ик.ають-ся з фоrrогра- б 'IJ'IIvo ..."v.. ""' . . . іля парн:в:ків 'бесіц про те, як но т:р . ,".нт""'ь в It"'"roorn·. D-1• ·~изних ](ар&еИJСтів» і «емно:~ru:тш», щироrо бО'рця за сnраву 1р(І б1Т1ІИ· фtями тих ~ШІ. 0 сь, на.прик..'Іа.J;, "' """ .,.... ІЮ ., · · йб ' · '· · 1924 року, на Я:ІШІ ·о тру,~;ящі раЙО'ІІУ і, зохреха, навиесе-ІЮ в е.&епоз~і.ю 50 Н(}ІВ~х І к1в 1 'ІІа цнІШих се.'ІЯН». фО'І'Оrрафtя нають у цьому заслуга а1 і· .

.J;PYtROBaниx теsстш 1 ,~;оо.умеІlТlВ. Вагато иооюго в еш:С'ІЮзиціі nО'ка~а.но момент передачі тра~&- шого хмгос:пу борються за здій- тл:rора. в а,1наху з залів, що 'Відобра- сіинадЦJІ'l'(>го (траурного) залу. тор: · робітних<1.:ии. заво,11;у «1\ірас- сне:mня зобов'яза·нь, взятих на ..,.а"""'ь ""ЬоІІ'"ть Тут - :иате,ріали, що нра&·rери- 1 НЬІИ путидовец» шдшефнп селя- че-сть сорооtових рокооин Beлиnroru б ригадир ... ...... революц1·иоtnr ~, ".,1·.... "' П - б ·В. І. Леніна в пе-ріод підrо'І'ІJВКИ зують траурні ,~;ні в нашііі .країні, нам:

С.&ООСЬКІОl гу ерин.

ЖоВ11Н.Я. Ві!н вка.за·в, що ІНайкра-

Велпої Жовтневої соціа.лістич- - промсаіи м. І. Калініна, к. е. Музей зба·rатився нооmt:и ТВQ- щим nодарун:&QМ ної революції е-ксп(}нуєнс.я ори- Во-роши..1ова і Н. К. ltрупсь~rої РМІИ :ииеrецтва. «Ми підемо ін-

гіна.~ примір~па nротоколу VI , ~а ІІ з'іці Р~. В.ідвіюачі оана-, шим: mляfом» -

з'ЇЗАУ nартії. Тут же в.Ц;відувачі иомляться з

так на3иваєrь­

щих до всіх робітників і со.ца- да в Jleнiнrpa~».

тів llетрогра.д~ .з ЗМї.JІИ:&<fМ ви.стуВ музеї ·вuк:рJШс.я ІЮІІиіі зал, пити проти J:.октрреволюційnшх в якому nре]І;.СТа!Влені іеторИЧІНі військ Корнілова. документи, що розпооідають про те, як з перших же .ЮІіrв піс.1я ВЦвідувачі музею на.)ооrо за­ смерті В. І. Ле-ніна Іtо-и}'!Ніетичтримуються біля макетів кварти­ на. nартія неухильно пере'І1Ворюри В. І . JІеніна в Гельсінгфорсі ва..'Іа в житrя великі ленінські (Фін.:rящія), де .він жив після зад~овіти. приїзп з Раз.1іва восе;ни 1917 На сті•ні

року, і його жилої СмоJІЬ1ІОХf. Хвwrюючі

кішіати

,~;а:&ренти

в

ЮІіщено

малюнки і ша.кати

.

У.1ьянова

Марія

після

страти еи.на о.1 ЄІКсаІН,;ра. ВwІа си~ить бі.1я сmлу. Сум сштнює її серце. Му.жJНьо і стііі'КІй несе овоє горе мати. Поряд з нею C'l'IJіть сіЮІа:дцятирі'ЧНИЙ Володя. Діві траrіч:ної Х'ВИдини ~і;н ~умає про ,11;олю, яка спіткала старшого

по посадцІ дерев 7 квітня в райані

заповіти

ІВQ""•Я», ...,.,

3

Ta.ItИl.'\1

~· щ~ сш.дча.ть про _обу~ення 1 «Про nрийом робітншt1в в]А :вер-

. про цей злочин есер1всьuшх теро-Істата в n~~lЮ».. . риет1в 'В 'l'Ї ДНі 1918 РІJКУ, RМИ ... Д~ O,I{HlЄl З ВІтрИН ІЩХО){ИТЬ КІОЛИ

ВІН

,1;13НЗ.ВСЯ

У важно читають вани резо.люцію

губерІсії nОСJІали йому nодарунки ХІІІ з'їзду «Про роботу на селі».

з продуктами. У своому листі до

йти ...»

Любимий

образ

картини: « В.

прРJ.,цбань ·музею

І. JІе;нін і Н.

К.

Іtр)тnськ.а серед се.тrян у селі Го-рХУДОЖІНИК!& м.

-

«Жовтень М.

Осенєва,

у

СИСQев.3.,

С.иолJЛІ~ХУ» «Ленін

у •ва.тоні

«Хай живе нерозривний залізний nоїзда по ~оро:;і в Петрогра,J;»

1200

партійний

!IWм:irer,

СТВО)(».

«3а за;повіТООІ

JІеніна

они

посадили за

.J;СНЬ

секретар ранкому

••

ВісІм дІвчат рільничої брига­ ди 16 7 на чолі з ланковою Вірою Пригарою, дві мо.1одих доярки-сестри Ольга і Ніна

Харченко прийняті цими дни­ ми до лав ленінського комсо· МО.Іу,

Добре

•••

проАшли

змаганни

між молоди111и стрільцями Добровільного товариства сприянии армії, авіаціі І фло­

Я. Петренко.

товІ. Колгосп придбав дли то­

Ленінські Лозавчора в Київському музеї

Союзу:..

Після

виступили

В. І. Леніна значна група лекто­

із спогадами старі комуністи, які

рів. доповідачів,

зустрічалися з В. І . Леніним, та

ну

Ленін

агітаторів

прослухали

-

райо·

лекцію сВ. І.

великий засновник Ко­

.:уиісткчиоі

партії

Радянського

демонструвався

На

кінофільм.

черговому ленінськом у

танні в музеї

вариства ще одну дрібнокалі­ берну гвинтівку, патрони, мі­

читання

лекції

19

uітия

«Перемога Лютневої буржуазно· демократичної революції в Росіі. і приїзд В. І. Леніна на Бат~· В. Пиндюра,

чи­

дехція:

завідуючий

пропаганди

і

агітації райкому КЛ Украіни.

...

шенІ, а длJІ спортсменів 3 волейбольних м'ячІ та інше

СПОрТИВНе Об.JІаДНаННІІ.

ківщину:. .

3

30

п. БонАар,

~ерев .

нашо І

-

Вмод.ІШира. Ілліча Астрахажький союз }Юбітн~rчого :к:ла.су з селян­ С. Скубка і багато інmнх. губерн-ський

3а nе-ршу ,~;~ка,цу •ІСВітня моло]І;і

«Ні, ·М:И п~е.:11о не чили~я ~ча.та Рюса Пиmаи, Єв- 30 тисяч Д()JІt{)раrИІВних Аерев і Н JJ;окія Наrай, Га.шна Кабиm та заuа.n:и 28 гвкта.ріJВ Н{)!ВНІ са,Uв . Ш.1ЯХа:ІІ. е ТаКИ':\! ШJІЯХа:\1 t'ншt'. В

Серед Н@ИХ

п~рмнший Ідліч був приrований група колrоспн:иьів Шд.иоосмв'я. КИ» АО ліжка, трудящі Астраханської

М:~ло,;ь с. Гоголів обса~ила де­

коратив'НИ)(и дерева.11:и ста:ді(}Н, с. Семиnо.1ки - кшуб і 'ltO'Н'l'OPY холгОСЩ' i·:v. Леніна. А·КТИ'ВНУ участь ВЗЯІЛИ у ~еревоиасаJІ.же.н.ні МІ.'ІІС())(ОЛЬЦі та яе­ спілк0100 хооо,~;ь ес. JІітки, ТребухіJВ, Pyca'lriв, БІУrдааrівІtа.

тих днів: держа·RС"І1Ва:

JІюціонерів на життя Во.щв;имира Ленін». Ось поста•н&ва січневого юлоrо JІе-ні.на с.пра.вдяє НІJ'забутнє ~ча. Т~РЯА нових докумен: Пленуму дК РКП(б) 1924 року враж!m'Ня. Народу,

ВІ~О)"ВСЯ

ко~ео:.ю.:rьсько-м:оло~іж-ний веДльник на поса,дці фруктових і JJ.eROратИ'В:ННІ JJ;epeв. Добре попрацювми ЮОО[~ИОJІЬці і .ноопL1:1tІJІВа. ](ОЛОАЬ колгоспу «Вільmоошt», с. Рожни. Біля нooocnopy,11;жrororo мубу ВООІИ

брата ОлвксЗіЩІ)а, та. про обраний за.'КЛали паірк, nосаJІ.или ,~;~ева в І

наш nрапор», « треба. в е.&еПQзиції про замах мнтрре-во- жди, ІВСюди безроздільно 3 аІ·Ма.вІИ

rшв

-------

пожовклі ІВід ча.су ни.и шлях боротьби ІІРОО'И ca.:da- інших ~сцях. О~обдwво ІB~;J;m~a-\ nатріоти району пос~или nонад

-

«Внконаємо «л енtн -

О.:rе'ІtСаІЩрі•вна

Ілліча

с. Бобрик.

Комсомопьсько-моподІжний недІпьник

nоста.нов3JІ:и ~ВК ся каJІТина ху]І;оЖ'НИ'Ка П. Бє.:rоу­

ІШайохлятЬІСя з оригінало-х 3вер- СРСР «Про :мшилу в. І. JІсюна» СО'Ва. На ПОJІОТНі зоораже.на :мати не-ння ДК nаJІТії до ІВСіх трудя- і «Про перейменува.и:ІUІ Петроrра. Водо~nира

Колгосп ім . Сталіна,

С'В~а буде

1,0

М. Проценко, городньої бригадІІ

юнаків

І

на чолІ

комсомольцем Стасюком пІдrотови.пи ІІМН дли декора·

.

МУ.

молоді тивних

Гоголів

дерев

-

вздовж

wл11ху

Дударково.

200

•••

юнаків І дівчат нашого села в3или участь І недІльнику на будІвництві стадіону, під икиА відведена тригектарна площа. Посаджені за цеА день сотнІ дерев, І разом тим всі радісно відпочили. Грав шкільний духовий оркестр, проведені були масовІ танці. Загальносільський стадІон

3

одни

3

подарунків

честь 40-х Жовrни. секретар

,

дівчат

ЛКС

роковин

-

молодІ на Великого

В. Сорока, парторганізаціі, Г.

Медведенко, агітатор.

Колгосп «Червона Україна», с. Гоголів .


Недіпв,

14

квітни

рому.

1957

СТАХАНОВЕЦЬ

з

ЛЮПИН-КУЛЬ ТУРА ВЕЛИКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЕЩО

НАШОГО ДОСВІДУ

3

&перше почали ми сіяти лю­

ПИJІІ у

.м:ал:и

році. Иоrо

2

pi:Jmoxiipllшy роз­ Д{) ЮІІС.іВІНЯ ЛЮ­

50

итише

більш

витку

бу'І'О!Іrів.

ща пЦ ціGю культурою :rроста.'Іа

ПИНУ ДОАаІВЗ.ТИМіе.У()

і .в

році досягла

1956

700

20

J11IЮI{C'Jl'riB

віве3.

має те, на

Велике ~на'ЮН:НЯ

ге,ктар.~в. В . нИ'НШІНЬООІУ ороці пла­

uує!іо посіяти алколоідн~го і •корхО'ВОrо 750 reк:rapm.

Вдвоє більше,

350

ЯlltY ГЛИ'бИІН'У бу~е ШІІГОІ!)нуге ІНа­

На­

с.Ш!Ія У f'Р)'ІНТ. Ні ІВ ЯІКООІУ разі

сіmих поmtіетю за:боопечені. не одід висіmа.ти його rлкбше, Щоо ніж 'На 3-4 саштихетри. Що жав наом люпин? Перш за все, ІВЇІН в цrnним си­ ДОСЯГТИ ЦЬ()І'О, ПРИ Сі'Вбі ]І;ИСК~­ Торік 1на RИіМИ сіва.шк:ами :mімаєм:'(} ЇІ:І с()ІШ­ .J;ералЬІНJDІ АО6ривож. юющі 358 rект311>і1J оврож.ай ·маса ників пружини. Площу, зорану аЛІІtОдоЩноrо люпину, шtУ при­ в&еени rна злб, ·~Ііл,к;о д)rщимо а~бо &рали, ]J;oeJI• Г 550-600 ЦеІНТНС­ культивуєм:(} на г.1ибwу 8-10

рів з rек~ара. А це дорі•ВІНюв

На 180 ·гектарах сіяли lWJ)ХО­ вий JІЮІШН суцілЬІНИМ ПОСіВОМ 'В су,жіmі з кукуру,J,зою та ві!всом на. зелений корм худобі. Зеленої

маси зібр~ш по 350 цеонтнері'В Отже силос , з .кажного гектара. Я·КО'ГО за.К.Та.JІИ 'ОО'Рі.к 1560 ТОН!Н, був В ООІЮВ'НОJІУ 3 ЛЮІІИІНУ. гірко·го Цього РІХКУ на.еіння дЮПВІІІУ •на доорИІВо сіятиr.rою з pwpa,x 1'\ІШУ по 1,6 Цeн'lllf.C'J)a ·на reк:rap. Це для ТОГ<(), щоб сnори­

В ]І;ОЦілЬІНості

.м:аси.

н~екноо

РQ3ВИ"ШtУ

Д.ІХЯ

ти :&ращі умQВИ

тажого аrроприйо..м:у ~и ш~і)fАtона­

JІІІt:JІ 'lf.a ВІ&еН&Ку ба.rато·рі ЧІЮМУ

401Jii,J;i.

На.сЇІНіНя

по

-

ці вперше засrос<>Вує:~~:о аJЗО'і'ОбаІК­

rерІИІ при посіІві нJІІСі:ння ~на

rеІКтарах . р!Шt І

ваш

к~в

ом,

ім. Леніна, с. Семи· Ноягосп попни. М1mулого року сіяли 300

еІ

орюиw,

дало МОЖі.ЛІmік:ть О.]І;ержати доста­

3еJІеtНОГО д,'LЯ ху~оби, за·класти по

тню КіІJІЬ'КЇСТЬ

КОРЖУ

10

тонн

.

силосу на хожлrу &ОРОІВ'У.

у цьому р()ці п&еіІВи

люшшу

-

В;І{.Вое

ризширюємо

матимемо

змекий ге.sтwрі:в ІНа з~іJ, корм для ху~о6и та силос. 3~~:pa.;J сіємо люпИІН. Включившись у ооціал:іоетИПІне змаrЗІІІІня 1на 'Че<:ТЬ

600

40 орокооин

Beдmtoro

тржтористи

СтепаІН

Зручну площадку для цілорічної відгодівлі свиней спору ­ сприяло Це Пухівка. с. див торік колгосп ім . Ватутіиа, артіль одержала по 20,7 збільшенню виробництва свинини центнера на кожні \ОО гектарів орної землі . Нинішнього року колгосп зобов'язався відгодувати по 32 центнери свинини на 100 гектарів орної землі. Складено план­ графік, у якому визначено, коли і скільки свиней буде по­ ставлено на відгодівлю, знято. Наприклад , у квітні ми зніме-

Жовтня, Булах та.

-

с~:иен Дужик, Я!&і Щ)ацюють на Ле'РеІІНfRО­

ТРЗ.КТОІРі «Вєд·а·рfСЬ»,

нують. свої завдання. Воsни Щ()Д­

ня сіють

но

гектшрів

25-28

ЛІОПИНу.

І. Орєхов.

* * *

саsн:др КрисЬІІtо ~али слово OI]J;e>P-

кілограмів кожна, які в основному будуть зняті з відгодівлі

до І липня . Буде поставлено на відгодівлю також 150 поро-

11

сят весняного приплоду .

На знімку: зоотехнік колгоспу П. Хоменко та свинарка

О~ Микал оглядають свиней на відгодівельній площадці.

І

Фото М: Горбатенка. Коnгосп ім. Димитрова, ceno жати у ІІrИІНіmньому році яе .менш як по 400 ЦеJІ'І1НеоІ>Ї!в зелеоноі ма- В.-Димерна. 3а~tінчюи еівбу tro'P- ' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =,= =:d си люшІІНу на к~рм ху~~;Qбі та по МОІВQГО люпину у су:мі.ші з вівеом

Дані про виробництво м:'а:са в колгоспах

16 центнерів насіВІНя на RОЖНО- nершого CTiJ'O'ltY на. 23 re.&Tilipax. Посіяди та.кож 27 rектарів на иу rек.т31рі . силос. Внеівавмо по 1;5 це11'11В'ера о. Хопо~. насЇІНІня JІ:юnину та 50 &ілооrрам.ів агроном . вівса ІНа кожеІН ге:к:rа.р.

Колгосп ім. Хрущова,

Ю.

с. Требухів.

зібр&~~о тіJІwи по 9,6 центнера зерна ·з rе&Тара. Нижче с~ньоі 'ВІЮЖайність по :МТС одержаши ім. Сталіна, х.одгоопи н&с.іаmя іІж. Стадіrна, с. Боб­ с . Кали.rrа, ЖеорJ;о'Ва.. с. РІІ'Іt, ім. Леtніна, це.нтнерЇІВ з МІШШ ІНЇЖ по 120 гектара зменоі ·МЗІСИ rм:ал:и у тій ж.е та.ки ap·riJii і1м. Сталmа, село ІtаJІита, та (<Зоря», с. Кулаженці.

Леніна, е. Жер.J:О'Ва, .ім. Кал:і·ніна.,

хЦ. ДекіJІІ>ка слі•в rnpo строки посі:ву. В наших

гіркий

умовах

с. Літк.и, посЇІВІНИЙ .varepiaл: НИ" нішньоі

.має

восни

пООІижену

слід схожість. У КOtJirocni ім. Ora.;riн11, добриоо люпи:н на зеде;не 'РЗJІШІі.vи с. Калита, із-за безrос.пода.рв:оrо з ра;зо:м висіtвати .культурм~и. В.і,щн()с.но ж зберіrа.нив ще восени заrинуло яриru:и гіркого кормО'Вих дЮПИІНЇ'В, то тут елі;~; 120 центнері:в иасіmя На.еіВІНя цих дюnишу. У IWJtroeпi ім. Ащревва, бути ооереЖJНи.ми. пророста.е у с. Бог,~;а.нівка, у ІНМіІШІі кормоЛРУЖШQ .1юшFНЇІВ рік у pit& збіль­ У проогрітом:у rру!НТі. Отже, сія- вого люшшrу

.. о ~ ·"t:

28,7 23,4 23,1 21,8 20,4 19,9 18,4 18,3 18,1 Рожни, «Більшовик:. Рудня, ім. Кагановича 17,8

..

ДО

ЦіЄЇ

. .. ... 8,::§

=-~ tll СС:ІІ:.

16,9 5,3 16,7 10,0 15,9 3,5 15,3

6,2

15,7

6,0

Бобрик, ім . Сталіна Св і тильне, Ім. Маленкова В.-Димерка, ім. Кірова Мокрець, ім. Будьонного Гоголів, сЧервона Україна:.

15,3 5,6

Кулаженці, сЗоря:. Заворичі, ім . Кірова Семнполки, ім. Леніна Зазим'я, о:Шлях Ілліча,. Красилівка, ім. Жданова Княжичі, ім . Щорса По

Броварськііі

МТС

По

БобрицькіА

МТС

9,1 3,3

14,5

1,1

13,7 12,0 12,6 12,0

6,4 5,8 5,6 3,7

11,2

1.2

10,4 2,4 9,8 2,4 17,0 5,5 16,7 7,2 16,8 6,4

РАЯОНУ

ПО

15,2 15,0

Од-еР-

·на. це зеurе~~~о:ї иа.еи? Ві,цшОІВідь fО.'ІО'ВИ МОЖе бути JIИDH( ОА'ІfЗ.. пра1ІWІЇІНЬ та а.троІНоии зшrубили

CMa.It

7,3

17.5

Троєщина,

ім. Ворошилова Літки, ім . Калініна В . -Димерка, ім . Леніна в димерка, ім. Шевченка Богданівка, ім. Андрєєва

v:C

колгоспіІІ

·=·

В.-Димерка,

ім. Димитрова

о

ІСІІr.

8,1 10,0 10,9 8,2 10,7 4,1 9,7 8,0 17,3 5,8

.. ....

о

... .:! ....... .::r ..

g_.,g-

Требухів, ім. Хрущова Погреби, ім. Кірова ЖерДQВа, ім. Леніна Калита, ім. Сталіна Русанів, ім. Сталіна Гоголів, ім. Молотова Пухівка, ім. Ватутіна Плоске, ім. Леніна

року

1957

"'-:І

.... .afi;>. = =І:СD ~ ~'О Назви сіл Q оо оо ::r'" о•а с:>."'­ Е.•

ти потрібно о~азу піс;ля рмmіх шуютьоо домішки і.нmих сортіів. край. С'JІ.Ї;.І: ПОІЮJІасти Цьому жують низькі врожаї насіJнrня та нрих. Причому rаJІТИІСь із еіІJІколгоопи

()Крежі

квІтни

1

•8':;

СС:ІІІ

агротехнІку

вро­ кш:и

.. .."l'f• ... .

Хоменко.

.

люпину-високу

району за станом: па

Назви сіл і колгоспів

занедба~на. ~л.я:нка. В ощюмих шрі'ЇЛ.ЯХ не навчилось вирощува­ ти ншсіmя, а тмrож flІРЗ.:ВИЛЬІНо збері:гати ЙО<ГО. У ·!WЛГОС1ІЇ i.Yeail

Чому

вагою від 40 до 60

понад 300 свиней осіннього приплоду

:

ження.

по З

приблизно

20 свиней, що складатиме

центнери на 100 гектарів орної землі. Зараз на площадці є

нооюго ~.'ІЯ на'с .

сорту «носівський» для розмно-

-,

мо з відгодівлі

у себе

!>ООля·ти •ні11рагін001:. Між тюt У Ка:литі, ОвітИІЛьному, а. т<ttroж в за.лИіШавться ря]І;і ШІших ще ІВСе ЛЮІІИІІУ а:ртілей: рі& У Рі'к. ~ьtrою. Т&рік по rнашій МТС іГНОІРУЮТЬ Цей ІJа:жJЛИІВИЙ' агрозакодrоспі~ і зеленої

У бі.Іьmості жайпrісrь зерна

·

що

ЛІОЛИІНУ,

К()р:.І:іJвого

rei::ra:pioв

. 40-~р}ччю посіє,жо люпmr

ЛЮПІШІОО!_<УДИ - . _ бриrа]І;ир:ц Ол :к ·J.t jJ

С

.

У цьому році вперше

наGУІС'ІІРЇЧ

Ідучи

130

В_ел~·го Ж<>Втпя, ІНапІІl ІНамста-

1,8-

Посівам

обов'язІWІво обро.бляе­

мо нітрагіНІ)Ж . У ни.нішнмму 'ІЮ­

.!Wрмооий JІІООІИ\Н на. зернt~ 'ВИ­

"tіваТпе~іо І'}Ц:Тіше

KO'Гltyexo перед 'ІШ­

с.а:нтим:етріІВ,

сіво.:и кідьчастиr.r:и КО'Гlt<ІІ:ІІ:И.

Т(}НJНа;)[ гною.

60

-

50

.

НІЖ ТОрІК

цffіІ'І1Не:ри на гектар, що еnри­

t'e.ItTЗ;pim ,на наеін.ня. ВіКЮ]І;і п.н> ·

194 7

За місячними планами

о

о

о

..

чудової ·lt'YJIЬTYPИ,

бою ні ІВ ЯІКО:\fу разі 'НС можла. НасіІннmм ]І;ЇЛЯ:НК.31:11 ЛІООІИ:Ну ІПО-

Не паступимось русанівцям

га- нажлива що там, .де затягнули сі:вбу лю- гу. Ух треба. ізолювати вЇІ;І: посівtв лузь, що ]І;ає :можливість в ко­ збілІіlllити пику, недоорали багато нruсі.нлщ і•нmих wрт.ЁВ ЦІЄІ ,культури. 3 ро'І1Іtиіі СТІJІО'К різкІ.> Осінь мИІНуЛ(}ГО

ІЮ&У

по:к.а.зала, трі•бно приділити винят.&ОІВУ УІва-

Свинарс.'ІІВ()

по 75-80 кілоrрам:Ьв кожна., а по 60-70 кілоl1J)а:хіІв. решта У квіт.ні зні.мшо 30 авИІней се­ ре~ьою ваг(}ю по 100-110 кі­

а Т3КОЖ ЗеІІІеІІІ(}Ї МасИ. 3агортатІf уСі€Ю ООереЖНЇСТЮ Сді~ IJilflWPИC- ви:робнИЦТВО м'srea. У ЦЬОІМУ ІН3Ш.Ї на логра•міІв, що СІкл.щатиме ло 4,5 переконались пооеіву еліJ; не таrrи на насіJНJня в на.с.тупНОІМУ ко;rгосІmш.ки JІ&МИ агроте:х:ніаtи під 'laiC виро­ насЖня пі~ час :иІИІудО'Иу у досві~і. ВJІаоаному люКОtрмового сорт НО'ВИЙ РІЩі са:нтижетри. 3-4 на як. глибше, цен11нера. на. 100 гектарів орної ЩУІВаНІНЯ люпину. Окрехі :юк,режа.,

керів.нИІІtи

·:ІtОЛТоопів,

аrІЮноии,

.ооажа.ють,

давати 'ВИ'СІ)Кі

що JІюшm може врожаї на

ВСЯ'КИХ

trове.

На

рених

Це

.'Іеrк.их

поош,

та.х. МQВЛЯ1J, ВИросТе.

:праІJІИ ­

МС'МеRТЗІРНWt:И

Н!СХТУЮТЬ

а він са.м

ТВСІР){ЖеН!НЯ

біІдних,

rpyпrrax,

грун­

мал:о

а. та.кож

ПОМИ.l­

окульту­ 'на су­

зерна. і зе­ Г.'ІИ'НІt3Х !ІІа ,вроок·а.і ·вплиrвав :вЦчут.но маси .'Ііт~Ї вносооня фосфор.но"ІІtаJІійних доб­ риrв. 'fuмy ЇХ треба тут 'В'НОСИТИ

сд.ід зупІИІитие.я на пину «іНОСЇ'Всь·кий», на.е1нІІrя яко- господа~рському

3о.к.реиа.

го ІКО•П'(ЮlІИ одержать вЦ спецал:еuпwва, с . ·насі'ІІl"ОС:ІІі'В. ча'С RерЇ•ВfJІИ!ІtИ ДОІВГИЙ

. .u:и. колrоош ТИЛЬІНС.

Щ(}

вважали,

С

М

люпmн

тут

. ВІ-

1por.-

:не

тomry •DІJ()ЖаЙ!Ність її ви:шача;rи

Ц!іlі'І1не­ не менш як 200-250 рі.в з rектара. Та. лmme із-за. віtд­ суmості 'ЮІде'ЖНОГО оолік.у у ВИ­

Дооре ві,~;wо, що .насііІІ:ня лю­ точно у~аІНО'ВИТИ •врожайність. ІВкрай пину nерщ сі.вб()ю потрібно обНасі•шниц11ВО люпину -

зеwі. цьооt:у році по ЗО'ні МТС тарів ()"НОЇ .... ВстУ'nаючи на пачатк.у за:пла.нооа.но П()СЇЯТИ близько 5

y

ки rп:оширш. ась дaurCІtro за м:~ж.і Док.л:аде:ио всіх зусиль,

райму.

була заСJІУЖеtІЮ. щоб ця слаа~а ВирО'СТИИо .на наших по;~ях ви­ С()кі 'І!рожа.і цієї ціІІ'Ної культу­ ~обрИ'во, так

РУ ЯІК на зерно,

На Зе'.'ІеІІІИЙ &()ор.М і СИЛОС.

В. Торгунський, головний

Бобрицька

агроном.

МТС.

Г~lt-

3годовуючи за добу кож­

землі.

групи ПО

'Ній еВИІНі ПіДІГОТ()В'ЧQЇ

6

по

к.apw•m.1i,

к:ілогра,міов

'кілог.ра~а 1t00Щентраrrів , по

1,5

1

· кі­

проведеник

Длк

цієї

робо­

ти потрібно мати дві бочки і дном. В кщикн з сітчастим на три четвер­ одну з бочок тих

наливають

розчин,

а

в

-

Потім, чисту воду. другу у 11щики, насипавmн насінни опускать Аого в розчин І по­

Мі8УІ8ТЬ. Все веорцатне А.ІІІ

легке насІннІІ спливе посіву наверх І Аого потрібно зібра­ яке зали­ ти, а кондиційне, ШИТЬСJІ на днІ, ти у чистІА

-

прополоска­

водІ.

Таке насіння можна внсіва­ ти.

Н.

зустріч всена;ро•дному сm·яту, че-

І(рем.Іжиа.

сJJиней, ЩQ на

Крім на·явних

щода.в:но пе.реrляІНуди зобов'язан- відг(}дівлі, м:ає~о 26 разових сви­ ня і вирішw.1и

не

П{)е1'У'Jlитпся

Б()дГОСПJникаmи

пе.ре]І;

руса.нів­

ськ.ої apтiuri ім. Ста.1іна, які В!І­ рішили біJІ)Отися за те, щоб одер­ жати П'{) 50 центле,рів ооmнИ'Ни на

1оо

гектаорі.в О'РНОЇ Зе)ШЇ. На.Я1J­

ність OCIHIJIDHИX і 'РаЗІJІВИХ СВИ'НО~ маrок,

ЯК ВІДДІЛИТИ НЕКОНДИЦІЙНЕ НАСІННЯ

--

37,5

.в:С1Jелику та силосу п рЗІктик.а пока·зала, що року 'в Л()граму тu~. тм.ий ШJ<ГдЯІ~ був по,милкоІВWt:. тисяч гектарів.. люпmну, в тому сооціал:kтиwе змага.ІІІН.Я, арті.1ь :кіль:rоість пол~ви, ()<Дорж·увмо по на зелене числі 1700 mкта~ів IIQ .1 о 510 rpa}fm се.реднм,цобоо!оrо при­ зобов'я-залася одержати ~о6ре пМІ'ятають, СвітІМ~іІВці """"'100 •на свинини Ц"""""'ерІ·в напро сла.ва. Хо'Jюша добрИJВо. • ..,. . рооту ЖИІВОЇ ·Ва<ГИ ·КОЖІНОЇ тва·ри­ .,..,.•w. яка пишна. зелеІНа М'аса люпину була торі:к на. їхніх полях. Оріен- ших люпипrовоАі.в за. остат.ні ро- тарів ОІЖОЇ зехлі. Готуючи ri}JJHY НИ.

ІНа гек­ н~ м:енше 3 цен1111ері'В тар. Цих же :аІ:Ї'Н!СІJалЬІНих добрив трачапmі зеле:ноі маси, ЩQ мало - 2 центн-ери на rокта.р с.ІІід місце і в колrО'СІІІі ім. КагЗІНови­ було не моок.на ~швати пі.І; культИ'Вацію на1Jооні. ча., с. Ру){ня,

торІк того, що ВнаслІдок осінь, в ркдІ рано настала не зібрали люпин колгоспів nо8111стю дозрІлим, І иасІннк Аого мае понижену схожість. від касіник ВІцІо~нти таке nридатного, кондиційного мож­ на За ДОПОМОГОЮ СО.ІІІНОГО pOS·

році ІВ тварИJН-

ниптв 1 аІlУІ'іль оwержал:а по "' .... " ЦеН'fН~ра. еВИ!НИНИ На 1О О

а тruкож

ві)Ц'одіІВе:льного

потодіІв'я

]І;а.сть на.~

ожержати

СТЇЛІ7КИ

!«ОЖJІИВіІС'І'ь ОВИНИІНИ,

ЯІК

зобоІJІ'я-за..шся руеані:вці. Ми вже виробили СВИ'Н.ИІНИ по 17,3 Ц€'Н'І1нери на 100 rешr&~рів

номаток,

O'Ilopoc

П()

жати

поросят

здати

думаємо

травні вагою по грамі11

к~жrна.

Ра.з&ві

rrО.росят.

8-9

сrвИ'Нома'І1Ки

100-110

у

кіло­

3наЧІНу

кількість

·иід

осІНооших

одержимо

СВИН()<МаТОК, а BIClX ЇХ ПОСТМ!ИМО у ;\'Во-тримісяч­ на відгодівлю

ноиу віці не иearme мемо ПЇ]( ІКЇ!ІНЩЬ

POilt у

300.

rx :mі­

І'ОСrп:ОДІІ/j)СЬІt()ГО

в тва:риннИІЦТві.

Н. Гоманенно,

І)JШ~Ї З'еМJІЇ.

3а.раз у нас .на ві•д'І.'ОІ.J:'Ї!8.1Іі сто­ осінньото при­ іть 180 свиней ШЮJУ, в 'l'()o)lf чисJІі 110 вагою

ІrоЧаJВІСЯ.

яких

Від КІ}ЖНОЇ з них дУ1!аЄІ!Ю оде.р­

зоотехнік .

Колгосп

«Більшовик»,

с. Рожнн.


З редакційноУ І~-===========• *

пошти

М:аtі-уть, :кожен знав, я:кий чу-

.пісі

вих:ажжено .ві.щуrntав ,АJІЯ

всіх

роСJІо невеличке містечко. В його с.Ітлих будиночках від­ почивали робітники Бровар­ ського деревообробного комбІ­ нату.

ЦІ

чагарвикіІв,

нооашо

інструктив.ні

Аіняики щ

•ІWітмвих

організа.цій

пра;во.Аить

дою,

тех'ІІічно-­

мнсу.хьт;щії

3

щею

Всіх т~а ВИІк.ористати иайс:при­

РФ'fВ&ИІИJІ JІіосопарк.овоrо гоопо- прооести цю ІЮботу це .в:ише харсrва х. Києва. з цwго ·poJty не початок спраmи. Ha~aJii на){ ІВсік

м.

Jlico-

Бровари.

m:иry М. Ю. JІ,~ркоnтО'Ва «Герой 1ла іх багато мрие:иого. Сав-

ПОПОВНЕНDЯ АВТОПАРКУ KOЛfOCDY До !ВВІНіmнwга p{)'RY :наша ар- вюrу зайнятись (}ргааrізаціею а:в­ ті.1Іь к2JJia лише 3 МІ'l'ОО(аШИІІІИ, І тотра.исnорту в :к.()IJll'()CJIЇ. Ка.пі­ віД>ехооНТОІВ&ИО

,.-ві

та

хатною. Це позна.ча.л:ось 11Іа С'ВОЄ- прщбшно J,іВ'Ї ІЮВі авт&:~~ашини. часному викона.пиі цілого рядУ М. Онаwко. робіт.

Колгосп ім. Шевченка,

ПравJІіння

вирішило

по-Аіло-

доглядають

сад.

•••

«Нью-Иор:к. таіхс» була ~муmе.иа кохіка

с. В.-Димерка.

торr1в.тrі ,

бQ

багато

гоопща.рс.шу і вироон:ичу ~ія..tь- са:в, що tВ а.хериЕаіи·~мtі-й емном:і­ иіІСТЬ жержа.ви на •вищий сту- ці «з'явились юнЗІІtи, mti викли­ пінь». Порщ 3 • такихи 'Ви:mа.н- :к.ають заmооокооин.я» і СіІі.{Ч&ТЬ

.нои иа Захожі про

re,

JІУІRають за.я.ви

що rоJЮВиі каш.іта..в:істичні

:к.рмии (США, А:нг.в:ія, Франція) на

протИJІеЖJrіІСть

Со100001і

РаІ,І;Я'ІІСІ>К.ОМУ

переживаrrь

нд~роч:таючі

ГООПі)АЗ.})С&RЇ 11РУЮІОЩі.

НООЧІН{}

ІВИЯ'ВИ:ЛИСЯ

них имnин, иа.приклаА, зх~пшив-

винна стояти .

ся 11а

До питання про виховання дітей

на

«про

-

cna~ Д.1овоі

Та.ких о:Шаж,

діялЬІНості» .

справ,хі,

и~аJІо·.

АвТОСfобілЬ'Иа прохИІС.1ІоІВііСТЬ США зхеншИJІа

в

м:инудОtху

пуск про.uк;ціі на.

Обсяг

ИеВШІІН'ІЮІМу 3аl\[0:ВJІЄІНЬ

ряду

27

житловоrо

скоротиве.я на

16

році

бу,J;івництва процешrів. При

З]>ОСТМІ'ИЇ

'ВОЄJШИХ

DRO]>O'qyєтi>CJІ

СІП{)ЖИ!Вчих

ви­

nроцентів.

'ВИ!ІІуСК

това.рів.

Кіль-

кj_СТЬ JJJрЩЮЮЧИХ 3)[еІНІІІИіJІ<ІІСЬ 3 сережини

гру)І;Ня

МИ!НуJІого

жо

сере~ики сіЧІНя цього року майже

на

1 f

нощі

кі.tЬЙQІН

700

тисяч чоловік.

Фра.нції rоооща.рсЬІtі '11>У.t­ Н:З.ЙСИіЛЬНЇШе

ВИЯ'ВИJІИСЯ

В

т·ому, що .юра.іна стоіть пере;r; з.а.грооою вичерnшнн запа.еів інозе­

23 процffіІти леrnrових -

22,

ЗОрЇ'ІІ

29 березня в газеті сСтахано-,ворив ім, що вчителі додому «~і· І цим ~ам~м сnрияємо

АхЄ'})па.исЬJtий

«Юнайтед стей:т<: ньюс ковані АО т&rо, щоо «n~ревести ещ YopJIІ.J: ІJ>DПО'Р'Т» 22 :Лютого nи­

0cOOJІit!IO

--~----------------------

США.

ви.з:нати: ра;~;JШські заходи оnря- Жfl)На.л

січня у сСтахановці» вміщеці 'І'РУ'ЮІОЩЇ в АІJІГJІЇЇ. ОпубJІіК.О­ но листа під заrоповхом еКон­ 'ВЗ.ИИЙ в Лооцоиі офіціа.tЬІНий кретнІ запитання». В ньому йшло­ ск про те, що гр м. Бровари По­ оrлц rocni>o~;apcь:&m'O становища тапенко І. незаконно заАняв про· А11гJІ.іі за. 1956 рік ві~чае за­ їжджу nonocy вулиці Свердлова стій аитлійсь1t0і ек001осvі1tи: за­ під город. га.лЬІНий рі'ВенЬ П.РО'МИІСJІОВООО ВИ­ Голова міськоі Ради деnута­ тів трудящих т. Какун 1(. пові­ робництва 'В 1tраїні, іІІе:mажаючи домив редакцію, що факти, на­ на З})Остмm:я воениих за:~~ошrе.нь, ведені в листі, мапи wісце. Ви­ залкшився тахвх же, як і в конком зобов'язав гр. Потапенка 1955 році, а в ,J;еяк.и:х га.лузлх ЗВіJІЬНИТИ ВУЛИЦЮ і пересупутн огорожу на wісце, де вона по· иа'Віть знизивс.я. ВШІуск ;ва:нта.ж-

бібліотекар середньої шкопи.

зовнішньої

Не в:i.Jiwa ,вц Т'РУ)І)ИОЩі'В і еко-

30

с. Літхи.

в · sких одна бу.Іа иайже непри-І та.tьно

ПJЮИИІС.'ІО-

кооі. Навіть мшрик.а.m:ьJtа га.зета

лих.

І; Савченко,

Пар:ХООіЄІИ&Q, и. Різни&,

керувавш.я

рИІВКІів АнгJІШ перехадять .в руки ахе'РИ:К3.'Нсиtих і захі.,а;нонІмець­ ких ионопоой, а роови1'кові ан­ ГJІlИіСЬ.КИХ еwноміЧІНих з'В'яз:ків з Іtита.єх та іmnИІ:ІІи mраіаJами СОЦіаЛЇЗ'КУ ПВJ)ЄШJWІ,іІ;ЖаЮ'ГЬ а:vе­ рикаmсЬІІtі за.бор{)'ни.

живлено органо-мінеральними до· бривами, пристовбурні круги пе­ рекопані, зібрана гусінь, nрова­ диться обприскування і насадка wоподих дерев на місцях загиб­

Щбулася чита.цька конферев:ц1я. І ~euo. 3 С.ІСlІВ самих учпnв иожиа fчеі 8-10 uасі'В Qбrовор.ІІ.JІи . су,~;ити, що ltОІИфІ'Jреиціл пpmrec­

r.

ROOI31Jlemrя

домив редакці10, що писта об· говорено на засіданні nравління. Вжито заходи до поліnшення догляду за садом. Дерева під·

Rilьt:a ,J;Вів тоиу в нашій ШІt?лі І С. Моця, Т: Ільченпоо, ~· Да.-ви­

чево,

ЕКОНОМІЧНІ ТРУДНОЩІ

~

вирюваних в СРСР заХО'Аіm удQІС- тиж;r;еrn:ь. ПосилюютЬІся 'ІІРУ'МЮЩі

десІІт­

Гопова артілі т. Барапік nові­

ЧИТАЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ІЩrотува.зи Н. Бощар, О.

ог.счд

вістю і бу.НИЦТВ()І:ІІ. При цьому не тільки наші друзі, aJie й багато rне,wугів ви3Нають, що на;мічува.ні в Ра.,~;ян-ськоху Союзі зШни, ·виuи:каші зростаНlІJІИ Р&АЯJІC.tf.-;a•• наших вветупіи СЬІІWГО ГООПОДарс11Ва і ПО:&.ІІИJ:tа'ИЇ 3 квітня у газеті сСтахаиовець:. СJ\'}"ЖИТИ його АаJІЬ.ШО){у ро:mит-

гано

-------

напrого Чl!.C'l». :Змістовні 'ВИСТуnІВ

виготовлиютьси

Міжнародний 11

В КАПІТ~ЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ За рубежами нашої Ба.тьківщи- році) і понад 150 тИІс.яч чолооіR . ни не слабшае furrepee АО обrо- Яlі.і nрацюють 1-2-3 ~ні на

було вміщено листа з с. Жердо· ви nід заголовком сСІлькори сиг­ налізують», в якому йшлося про те, що в колгоспі ім. Ле11іна по­

бу;tе проваJ(итш:ь випаtе XJ•JtOOИ треба подбати, щоб 1WЖИ-е шJІСаА­ в 1ісі. жене Х&Рево прижи.тrося j розвиДіві ВССІИИ JІІ0иицтв() nрО..ВеJІО HY.IOCJI.

на з тu, щоб иа.йбуткій

11

~

ки дачних будиночків. Н а з н і м к у: збірно-розбірні будиночки, установлені на території комбінату. Фото В. Шміловича.

БроварсЬі&Ого JІЇСІJІицтва в ni.дlo- ятJІивіший АЛЯ поч:а~и час. Але

лісничий.

три­ пло­

квадратних метри.

32

Киева

mma

НІ'І&ЙІПІХ кето;tох, а лаацшафТ­

-

загальною

ІІкому мІсці за три години. Зараs на nідnриємстві на замоuекии різних органіsаціА

Заmш.в: JtOOIOM&raTИ Н&і)( В OXO'PO'flЇ боротьби З ІІІІlt.Їд'ШfІt&!І:И Зе'.Л&ІІИХ цінних nocaJ{o.& :иmіТІО'ВП uуиб. наса"~;ж~нь. Обіцяв сприs:ти цьоху і прЗІІІ-, Зараз роботи по поса.щі .-~в сусЦиьоrо КОІГОСПУ і~. ДИ- ,І;О'СЯГJІИ іІІайбL1ЬШ()Г0 ІН<ШРУЖ6В'НJІ.

М. Носач,

двох-чо­

будиночок --" збІрно-розбірниА. Яого можна nоставити в будь­

зможуть за JreВeJIИ!&Y ПJІату ·,І;:іс­

rе&та.рах посаАRУ ,~;ерев ІJІе

-

на

Інші

лені маіІже nовніст10 з · від­ ходів виробництва. КожинА

кетою охорани нових иа.саА-

і 1IOJIJІa, зок.река, ·на себе зобоо's:- тать потрібні отрrrохікіJt·ати д.'Ія

60

були

Всі вонв недорогІ, бо зроб­

sepиoro За.1ЮАУ підтриа.в:а захожи иіськ.р~и. iiJ Бро11арсмrому tісии­ JІісиицтва. по створеняю хорошоого ц'11Ві wга.иізова.но пункт, ,~;е всі

хитрава. В зв'язшу з перехоА&К

чоловік.

кімнатнІ

Профе.п:ілкооа &ргаші.зація uіи- жень, згЦно рішевня Киі11tь.1юі

кісця J;JІJІ вЦпо'ІІШ.Іtу труАЩИХ

будиночки

розрахованІ

тирьох

при

uукб, бу,uюrьса а.в:ьташп і викоІЩі і посащі. .І;e'Pffil, а тиож rрибхи AJIJІ вста.нов.Іенва іх ·в ІІРИ ПJІ&Jl'YiВ8dl'Нi оомеиеІІ'WІ. новожу о~і.сопарr.у.

дачні

виготовлені на комбінатІ. Одні з них невеликІ, площе10 7 або 12 квадратних метрів, з веран­

Ae!WP&TDПi саджанців Де!J'WРЗІІ'ІІІШИХ по-рід і

поро,Аи ,~;ере:в і ча.га1ІІJІИИ, С'ПJІа-

~

Минулого літа на березІ Десни поблизу с. Рожни ви­

ие ще краще. Непожа.rі:к вЦ цих в Броварах ІІРО'ІІО.{ЯТЬІСJІ великі иісць, біп uiІJI.&epнoro завожу, ІЮООти no {)'ЗеJІенеmпо :м:i-crra. иещожа.-вно заоuажено .в:ісомрк. В:&.ІІючwrоч:я і ліошщтво, В001о

В ІЮЗ'РіжЖенwtу

1957 pOtCy.

ЗdІрнІ дачнІ Оу дниочки

вий масив хав форку і сти:ль лі­

ІОВИЙ, храtИ'ВИЙ Іі<: poc:re обабіч со1ЮІ'о nарку. ПІJ[ЯХУ, ПQЧИНаючи в~ БІЮВаРів В 3В'я·лу з IЩrQ'I'OВJIOJO АО 10 Ка.JШнів:&и. А.11е зrо,АGІМ: тут ста- 40-х 'ІЮКООJИН Вел:шwrо &вт.ня

ORPe3i:II.JOI групами

квітня

14

*===-==-=~=~'

ЗАКЛАДКА ЛІСОПАРКУ

ІJІа

Неаіnя,

СТ6\ХАНОВЕЦІа

4

мноі ва..1юти і З·О'.'Іота. Це пооба' ра.жіоприйха. 'lів і те.:н~ві-, вить 11 моЖJІИІВОСТІ о~ержувати 'На

20

-

ІJ.Іl)ОЦе'НТЇ3. Qк.о-

П})О~[ИJСJЮВу

.

СИ}}ОІВИІНу

І

ПаJІИВО,

зwіцненню роти.1оч:ь виробн:ИJЦ'ГВ() ТО'Ва.рів ЗООї.ре:ІІ·а. нафту. «Вич:ерпааmrя вець» була вміщена стаття вчи- чого не задають вчити:.. А потІм нашо1 ВІтчизни. шИІЮІtоrо ~nожИІВа.н!НЯ, 1 В то;wу · ' н аших запа.еів іІио:юмпюі валюти, теля П. І(удіна. Вона мене за- приходив на уроки не підготу· Т. Потаnенко, чис.п:і цивіль.иоrо о,~;.яrу. Зростає пише газета «!Wмба.», ;хо­ цікавила, але там є одна думка, вавшись. З цієї причи~и він од· вчитель.

j

з якою я не можу погодитись. п. І(удін говорить: сОдиого ра-

ного разу одержав двІйку.. Батькаw пр~ все згодом стапо в~дом~.

sy в щоденнику Миколи Бузов- Але ЯКІ заходи вони вжили.- П. · СЬК()ГО було записано, що учень чали карать д~тину _ навІть ІЗ не виконав задачі Nt 325. Але цю застосуванням фІзично• сили. sадачу учень після уроків запи· сав у зошит і показав дома, за-

Батьків довелося переконува· ти, що такими засобами правди·

явивши; сБачите, яка несправедливїсть пишуть і самі не знають що:.. Бабуся хлопчику по·

вості не виховують. Не можна ні· коли і ні при яких о~тавинах за· бувати, що правд~вІсть повинна

вірила

і

потім

усі

зауваження

бути не показною

1 не

такою, що

вчителів стала брати під сумнів:..

викликається страхом

п?карання,

Яку ж думку мав підтвердити цей факт? А ось яку. сТаким батькам і опікунам, говорить П. І(удін, слід пора~ити не поспішати 3 в·исновками». Але, на

а такою, що виходить ІЗ самого єства дитини. Дуже добре говорив про це ко­ л~сь великий російський револю­

r.

мою думку, цього ще недосить. Адже вчитель нічого не говорить про самого Микопу Бузовського. В той же час головна вина тут падає не на бабусю, а на учня, який обманув іі . От~е,

цюнер-демократ в. БЄЛІНСЬКИЙ. Він настійно рекомендував бать: кам звертати увагу на найменшІ недоліки в_ поведінці дітей,. ви­ правпяти ІХ. ПояснюІІте дІтям, вказував він, ак треба вести ее­ б~ з. людьми, але виво~ьте необ­

тут ВЮІННЙ і сам ВЧИТеЛЬ ВІН· бо покликаний виховувати у дітей правдивість і чесність.

ХІДНІСТЬ ВСЬОГО ЦЬОГО ІЗ ЗаГSЛЬ· ного і вищого джерела не з умовних вимог, не. з умовних по-

Про

це

я

й

хочу

поговорити

Аепr.о детальніше.

. . ВІдомо, що переважна б1nьшість батьків і учителів прагне І виховувати

у

дітей

як правдивість.

ІМ

вдається

.

таку

рису,

Але не завжди

вщразу

знаходити

н~ть про тактовНІсть, про хороШІ _манери, але з понять про доСТОІНСТВО

м. Бровари. Виховання

у дітей свідомого

стаалепня до праці, культури по­ ведінки в першу чергу sалежить

від того, якими є батьки. Визна­ чний революціонер-демократ м.

ЧернИшевський

разів обмаІіював батьків, він го·

говорив,

Старанна вона і вдома в усьо·

в хаті порядок.

правдивосТІ

ІХ

ставлення

У

дІте

свІДоме

з

головних

своіх

до

одного

обов'язків

-

На закінчення що

добре

хочу

внховуючи

ми

116

тисл'l біІ:Іьше, ·ніж у

· кер1вни·

Це сприяло тому, що Микола

1955

еюномі•ки.

НОВА ЗАГРОЗА НАА СУЕЦЬКИМ КАНАЛОМ Лише п'ять результаті

:м:ІСядів тоху

'Н3ЛІОЛеГ;rІLВИХ

в гліі і Фра:нціі, ІІJрЗВ\;'ІЯЧЇ JЮІПа. цих

ВЮІОГ краЇН

ПОГJЮ'ЖУЮТЬ ,

ЩО

бу,J;уТЬ

СРСР і еиерrііlн&і кюша.иіі rpoмадеь'ІtоtТі багатьох 11t>раї.н &у.ш прmинеиі воє.mні ,~;іі А,пгліі, Фvа:иціі та Ізраі..1ю nроти Єгюіту. 3а иипrу.'Іий час ЄГИІІІет ПІЮВів ве.tичез.ну 'РОботу .по розч'иетці Суецьмго мна.'Іу і .tіквідації на.сліхк.ів .а.1І'Г.1О-фршк.о--ізра>ільської

відрахов)'ІВати ·з єгипеrеиtих ко­ штів су::~~и, Я'Іtі 'ВИіПJІатять іх суд.­ на ЄгИ'І!тові ялt збори за прохід по Суециtо:vу кана.1у. Пос.ІІ.JІи­ лась і загроза нооюі збрової а.гре>еії ІІ'РО'І'И ЄгИІІІту. Вііrеька де'Ржави Ізраїль, щ~ є ви:конапщ~ волі праІВ·лячих кіл США, '!!ЧИ­

мальне су~н<mлаветво по каналу.

на. єгипетській

Проте, на.д веі:ІІ райООІ():ІІ Суе-

ЄгиnетсЬІКИЙ

агресії. 3 9 ІАвітня nочалось пор: нили кілЬІка нових провок.ацій зем:.tі.

н·а:ро~,

оо~;на:к.,

затро:Jа rmoom:etНий рlши:~~ооті ві'АСТ(}JІТИ свої ПІРЗІВа і НОО&'JеЖJНість. Пре-

:За.хіА!Иі дер•жа:ви на. Ч'ОІЛЇ

Мати часто заходить до шко· СШ

·

з ЗЩеtНТ Насе'}) зая:вив, ЩО• Єгиnет

А ше ві;І(>:~ювmпrеь .ві~ плмнв не з"'· .n 1·'НИІВ с.в~-~ u<> ПООІЩІ._l в ...,.и..."".,о .... . ..... 1 ВЇДЮ'ВЛЄННЯ ЇIJIOЗrorJIOГO КОІJІ'І"ІЮ• Ю ВаЖЛИВИХ ПИТаН'НЯХ, ЯJti СТОСУПЩІІ; Суецьхg к.ama.'IO:V і nосилн­

і Михайло стали хорошими уч- ли ТИІСІt на Є.гИіпет. На'К.ЛаІВ'ШИ ються Й1>'ГО ІІ'РМІ на. ·воло,J;іиня і нями. Вони добре себе поводять зar:"""OIJIY ·На к.ошти ЄrИ'Пту, як,і упр.зmлі'НІНЯ Суецько Іtа:иа.лом:. і вчатьси на с4» та с5».

r.

сказати, дітей,

Це

завжди підтягнуті, охайні.

ЛЮДСЬКе.

~ІД ?Собливу увагу звернути на

ПО'ВНіетю беJJЮбітних (тобто на /І ченяя Н·~аJІ&сті к.д,пітаJІіС'ГИ:чІJІоі

позитивно впливає на дітей. Во- цько•го инаду нmвиса.є ни дотримуються режиму дня , ноtюі fuюзе)ІJНОЇ агресії.

ли, говорить з класним . Треба ~ІДзначити ще. одне. ~р: КОМ, де ВЧаТЬСЯ ЇЇ діти.

ви~ованю

у

tx

му. Всюди

HIDlИ, на 1t1нець 1956 року 11 Нипrіш.ні господарські ТРУА"Нощі А11гліі НаJІічу.валось 366 тисяч 1голо-вних к.раіІJІ 3axo;r;y С'ВЇ.J:­

r.

Щ()

моральному відношенні вихова­ тель мусить бути сам тим, ч1щ він хоче 3робити свого вихован­ ня, в крайньому Р-азі повинен щиро хотіть і всіма силами до цього nрагнуть. Ці думки внкли· кали в мені одну з останніх роз­ мов з Мотроною Макаренко матір'ю двох дітей. батько за­ гинув під час війни. Мати пра­ цює в колгоспі дояркою. Корів доглядає зразково і надоює від них багато молока.

потрібні методи. В моєму класі був до обов'язку добре вчитися.

такий випадок. Учень Ш. кілька

безробіття. 3а офіціа.лЬІНИL'ІШ .'(а- же мати катастрофічні наСJІЦки».

*• •

Хоwенко,

""'11

знахожЯТІіся в бІІІН.&ах США, AJН­

вчителька .

Ре..актор С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

с. Жердова.

Адреса редаІЩіі:

м.

Броаари, Кківа.коі області, ву.11. Київська,

П. ГринІн.

1<6 138.

6роs.арська раІtонна друкарня Киї&сьІСаrо об.пасноrо уnрааління qатур•.

Зu.

1007-2580

45 номер 1957 рік  

45 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you