Page 1

ПРОJI~т&рі всіх краін, 6ДHaB~

НЕДІЛЯ

Партійні і раоянсь"і

4 ЧЕРВНЯ

191)0 .м

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМ}' ІШ(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОШІАСТІ БЕРЛІН

Двотижневик і випускні екзамени по

шко­

коп.

15

Дякую за пр.вІтанвя .ОJlОАИМ Ніllецькім Бажаю німецькіl ІІОЛОJJ.І, активному буБОРltll1 31 I.Р,,,,,,:,УЧІСНlкам 3аГІJlЬНОНіlецько-IДfВRИКОВі єдиної демократичної і миролюбної

лах району. Ріст високих оці­ го ЗJlЬОТУ МОJlОДI. нок свідчить про певне ПОJІЇП­

Иімеччини, нових ,спІХІВ У ціll веJlикіl справі.

Й. СТАЛІН.

шення навчально-виховНОі ро­

боти серед учнів. Зросла кіль­ кість І - ІІІ класів, де ні один учень не залишився

на

Збори активу районної партійної організації

дру­

Вчор/t в Броварах відбулися садив 50 процентів І,артоплі, гиИ рік. Серед учнів дес,ятих класів немао ні одного, якпй збори активу ра,йонноІ партій- а цієї весни на цю ж датуодержав би погану оціш{у з ноl орГ~НізаЦіІ. З .доповіддю 74 проценти ярих і 98 про. П україНСЬКОЇ літератури, геомет­ про кеРІВНИЦТВО паРТІЙНОЇ ор_· ганізації соціалістичним зма- ~eHTIВ картопЛІ. ~OBeдel~O весь рії і тригонометрії. Але поруч з цим у

повинні

Центральній Раді Спілки вільної німецької молоді

шкоnи У спішно ПРОХОДЯТЬ перевідпі

р.

45 (635)

Ціна

організаціі'

ще вище піднести, соціалістичне змагання за ви"Оllання зобов'язань, взятих перед Бать"ів­ щиною, перед товаришем Сталіним. Головне тепер-зразково доглянути всі посіви, гідмін­ но підготуватись до жнив і хлібоздачі.

ли річного llлану розвитку гро­ мадського тваринництва ні по одному з цпх показників. Всі ці факти, недоліІtи у

за посівами і

ДОГ.!lяді

иідготовці

Ао

ганням по колгоспах і МТС - К?:dплекс веСНЯНІ! х РОб~Т на збиральної свідчать про те, що

нас

G

окремі класи, в яких рівень навчально-виховної роботи над­

району виступнв секретар рай- б~ль~ вис?комуагротехНlЧНОМУ у нас ще не покінчено з від­ кому КІІ(б)У т. Ратушний М. pIВНl. Полшшення роботи кол- ставання!! окремих колгоспів.

-Трудівники нашогорайо- госпу на CiB?i-:-наслідок роз-

У рішепні зборів партактиву

я. М. Свердлов

звичайно низький. 3 88 учнів ну, -зазначив доповідач,-ЗО- гортання СОЦІаЛІСТИЧНОГО зма- зазначено, що у І{ерівництві (До 65-річчя 3 ДНИ народжен­ у двох перших класах Велико­ бов'язалися перед товаришем гання, гласності його. Якщо партійних організацій і райко- ви Я. М. Свер.ЦДова - ОДНОГО димерської школи 11 залиши­ лося на другий рік. У

класі,

ровик (е. Рожівка) з

32

уч~ів

залишилося на другий

рІК,

Сталіним виростити цього року минулого року тут перевикону- му ІtІІ(б)У соціалісти'lНИМ зма- з

по ~OO пудів зернових, Яl{ий веде учителька п. І. Бо­

7

трьом дана

робота на

осінь.

ПУДІВ

овочів

1200 вала норми на посадці картоп- гaH~~

картоплі,

3

1050 п~rдів лі тільки одна ланка Г. КаргeKT~pa, достроково П~ВОї,. ТО цівї весни переважна невий Пленум ЦК. КЩб)У. По

виконати ТРИРІЧНИЙ план роз- БІЛЬШІСТЬ КОД:ГОСПНИЦЬ

Ці факти свідчать і про те, витку громадського продукти в- виконували норми ного тваринництва, широко процентів.' що раЙВіJUI,іл народної освіти не розвинути всі інші галузі кол' налагодив

ще

еистемаТИЧIIОГО

контролю над роботою

кожної

школи.

Для уепішної організації навчально- виховної роботи ве­ личезне значення має своєчас­

на і якісна підготовка школи до

нового

року - ремонт

навчального

приміщеНh,

зошитами, укомплектуван­

на 120-130 ~олки, Рудня д~ травня ~e

,... ~~йон В ЦJд?MY ПРОВІВ ,CIВOY

У бо-

КОЛГОСПИ 273' б и;а И ланки 1125 Р, д!

оуло В~af'!'ІопереВІРІ\И ДОГОВОРІВ

на СОЦІаЛІстичне змагання.

В обгuворенні доповіді взяли

Р инництва

1243 НІЖ У МИНУЛІ роки. Але, пк СЬІШЙ П., Коцевольський О.,

І1?казала проведена взаемопере- Опанасенко А., Хазан М., Ков-

іп~ri\~~:I~ .C~~. ~~ ВІрка, в о.кремих кол!осп~х і басинський І., Чудновський Г., ."

мехаюза-

затягнули СlВбу

.

тори Броварської і Бобрицької ШІ, порушен~я

з~­ МТС. П

віку, забезпечf'ННЯ підручника­

щодня колгоспах ес, КНЯ,ИИЧІ, Семи­

ротьбv за виконанн~ В3JlТИХ у I.1ЬШ стисш с~роки І. Н,а УЧ,LСТЬ тт. Боровик Ф., Кудря К., зобов~язань ВЮІЮЧПJIИСЯ всі 64 кращому агр~техНlЧНОМУ pIBНl, Щур В., Рябов П., Ковбаспн-

, кожної ського господарства,

віз палива, устаткування каБІ­ нетів, облік дітей шкільного )ОШ,

госпного господарства

raK

мали МІсце ІН' .

агротехНІКИ.

само І по розвитку гро-

мадського тваринництва. Район

ро силу і насліДІ~И

лістичного змагання

під

Винарськи fi М

.

Паз

n.,

О'

Керуючись РІшеннями

невого Пленуму

С

ен к

YMНlKOB М., Д~ОРОВИfi І. ЦК

.

.,

КВІТ-

КП(б)У,

соціа- в цілому виконав річний план збори партійного активу нам:і­ час

по ко~ярству. на 10~ процент, т~.1и ряд міроп.риємств ПО

весняної сі.вбп в раЙО~і пере- велиКІЙ рогаТІЙ худоБІ-на 95,5, л~пшенню керlВШІЦТва

~o-

COЦla­

ня кадрами учителів. Чим кра­ конливо ~ВlДчпт~ такий факт. евинях-на 113, вівцях-на 98, ЛІСТИЧНИМ змаганню{ для ус­ виконання взятих ща підготовка- ТИМ кращі умо­ Колоса ІМ. ЛенІН~ с. Великої птиці на 140 процентів, а ок- пішного ви для успішного навчання.

3 25 травня

почався двотиж­

Ди~еРК~1 на 20 КВ.ІТНЯ 19~Я р., ремі колгоспп, як ім. Кірова, трудівникюш району зобов'я­ ПОСІЯВ ,)8 процентІВ ярих І по- ('. Велика Димерка, не викона- зань перед товаришем Сталіним.

невик підготовки шкіл доно­

вого навчального року.

Мета

ДОШКА

двотижневика-з допомогою гро­

мадськості села і, перш за, все колгоспів, якісно відремонтува­ ти приміщення шкіл і кварти­ ри учителів, завезти паливо на весь опалювальний еезон. В ряді сіл району двотиж­ невик проходить успішно, особливо там, де патріотичну ініціативу мас ОЧОЛЮG партор­ ганізація. Територіальна пар.:r­ організація с. Богданівки обго­ ворила

завдання

ПОШАНИ

роково закІНЧИЛИ ремонт ?~Иральних ма- рів Кондратенко,

Школа

с. Плоске вже

УnА"1 онашко., Марія

шп~-жато~-rRм"еКИДОБ, кшни~ грабель Хілько на прополці картоплі ЩОWІНО вита lНШ~, виготовили нову СОРТІВницю. робляють по дві норми.

ПовнІстю очистити поnя вІд бур'янІв, СВО8часно зІбрати сІно, в ІІоАовlА готовностІ зустрІти жнива

пшениця

не

поступається

в

придбані нові парти, шафи, розпочато ремонт. Так само в С. Літках колгоспнИІЩ інтелі­ генціи беруть активну участь у підготовці шкоди до навчання. Зовсім інше становище по ес. Погреби, Зазви'и, Рожни. Зав­

4

безтарки. мотрясних корінних підшипАле є і істотні недоліки. Не ників, 2 підшипників колін-

вистачає кіс, мішкотарою чатого валу. Не почато також Готові до жнив 3 жатки-са­ колгосп забезпечений тільки ремонт двигуна. І>ІОСКИДКИ, відремонтовані кінні на 50 процентів. Немає критоРейдова бригада' граблі. Всі колгоспниці, що го току. П П' б И О Л . ко ще вгору.

жатимуть

жито,

забезпечені

серпами, вистачаt ручних гра­

бель та іншого дрібного

5611-

.

Н.

Ілька разІВ

.1UIТИ школи до нового навчаль­ ного року ще не почали.

~об-

3а .вин~тком 45 гекта.ріВ ВіВ", менше 70 МіШКів, стільки І ярих ручних кіс. Повним .

ХОДОМ іде прополка картоплі-

ІДДУ

ВИп,

• укашенко, У. ПІддубна.

заюнчр:ти ДЛJl вашого колгосп! І с. БоСрик.

•••

са ВСІ l!ОС!ВИ озиШl~И очищеНl BJД бур'янІВ.

рид.ьКОІ .мТС, т. Мовчан общяв Колгосп ім. Сталіна.

давня двотижневика тут не об­

говорили на сесіях сільрад, на зборах колгоспників і підготов­

.

J4exaHlК

'

Організатор до мозку кіс­ ток, організатор з природи, за навичками,

за револю­

ційним вихованням, чут­ тям ,організатор всією своєю кипучою діядьністю, -така в фігура Н. М. Свердлова. Що значить бути вождем­ організатором в наших умо­ вах, коли при владі стоїть пролетаріат? Це не значить підібрати помічників,склас­ ти канце.:JЯрію і давати че­ pes неїрозпорядження. Бу­ ти вождем-організатором в наших умовах це значить,

по-перше,

-

знати праців­

ників, уміти схоплювати їх якості і недоліки, уміти пі,J;ійти до працівників, по­ друге, - вміти розставпти праціВНИІ~ів так:

щоб кожний працівник

2) щоб кожний працівник міг дати революціl макси­ МУМ того, що взагалі здат­

ний він дати за своїми особистими пкостямп; 3) щоб такого роду роз­ становка працівників дала в своєму результаті не пе­

СЕЛЬКОРІВСЬКІ РЕЙДИ

повністю забезпечена паливом, poc~i. Добра і ярина,вона швид­

(вмер у 1919 р.) .

1)

ка на партзборах, залучила Стіною стоїть жито. Воно радь ного інвентаря. ДJIJI пере- ремонт иолотарки МК-1100, до цієІ роботи актив села і цвіте. Стебло везення зерна від иолотарки але до неї ще й досі не вис­ підготовка до нового навчально­ вище людини, го року проходить цілком ус­ товсте, RОЛОССЯ веЛИRе. Озииа до зерносховища підготовлено тачав 2 барабанних і 2 СОЛО~

пішно.

І

почував себе на місці;

11. Ковалі ТребуХівс~кого КОЛГОСПУІ 12. Колгоспниці Жердівського кол«Жовтень» . Максим "OBIJlL І Гнат (OI.Jl.Qc.t. rоспу ім. Шеuченка - Надія Онашке, Ма­

двотижневи­

визначних орrанізатuрlв

6 ще ?агато хиб і ~e- керІвників біJlЬШОВIЦ"КОЇ пар­ ДОЛІКІВ, на яю вказував КВІТ- ті'і а Радянської держави

•••

ж

До цього часу не обладнані

.

З ПОТ~lб.~ИХ 75 СТОВШВ для

табори для худоби, не

почато

ребоІ, а погоджені сть , єд­ ність, загальне піднесення роботи в цілоиу; 4) щоб загальний напрям oiJганіЗО.8аної таким чино.,! рtботи служив виразом і зlійснеННШf тівї політпч­ HDЇ ідеІ, в ім'я якої ро­ биться розстановка праців­ ників по постах. Н. М. Свердлов був саме таІ{ОГО роду ВОЖАем-органі­ затором нашоl партїl і на­ шоІ держави.

(Із стаТТІ й. В, Стадіна "Про

Я. М. Свердло,!!!".

НА ЛУКИ ВИЙШЛИ КОСАР І 3акладено 180 тонн раннього силосу. На 26 гектарах закі •• чено косіння КОНЮШИНІІ.

Понад 40 косарів вийшли Обов'язок партійних органі­ тракторними ПРОПОJlЬниками і елеКТРОЛІтІ до току покищо силосування і косіння природ­ косити природні трави. До по­ ніх трав. зацій і сільських Рад-очолити вручну. завезено 24. Не надав ніпатріотичну іНіціативу ТРУДЯ­ Ко.аективниА кореспон­ чатку жнив повністю зберемо Гірше з підготовкою до жнив. якоІ технічної допомоги кол­ дент газети .. Стахаво­ сіно 3 419 гектарів. щих, активно допомогти КОЖ­ вець· редколегія стіига. ніІ школі якнайкраще підго­ Ще не готова одна жатка-са- госпу в електрифікаціІ і Бро­ М. Таран, туватись ~o нового навчально­

москидка, потрібно Відреионту- варське

«СільеlIектро)}.

3атяг­

го року.

вати кінні граблі; прrlДбати не нувся і ремонт молотарки.

зеТIІ

.. 80ере...••

ГОJlOва колгоспу

Колгосп ім. Леніна. с. Жердова.

с. РусанІв.

"Жовтень".


СТА І А ll. О В Е Ц Ь

в первинних парторrаиlзацlях с.

forollB.

обговорені

у своєму рішенні партзGорп

навчаль­ пага:нJ{ИСТИ пе міЮLШСЬ про­ ного року в гУ.Ртку по вивчен­ тягом навчального року і коли ню біографії Й. В. Сталіна. б відділ І1ропаган;щ і агітації

В. І. Леніна.

Колеl\ТПВ :Заліси,ого цеГС.1Ь­ ного заводу,

Іону викона... П"&Н пер_­ шого к ••ртаJlУ в. 200 пр.­ цеllтів І аиАш .. а на пе,ше мІсце сере.. раlоща.Ц"ас ОСі.lасті. За рішевна Киі.­ ського об.. асного виконав­ .. ого KOll.iTeTY ..еоутатlв

Відзначено, що 14 слухачів з РК КlI(б)У систематично конт­ cepl'}!; ПИХ комуністи тт. ролював роботу ГУРТЮt. .J1евчеШ'Q В.,Шевель Д. ,НРІіО М., Всі слухачі гуртка вислови­ Ртдснко Г. і РЯД інших від­ ли баіІ,ання вивчати в новому грамою.

Стах.нIВСЬК. ваХТІ

Вс. мережа оща"кас ра­

16,

році

ЛИСТИ до РЕДАІЩІЇ

НА ПЕРШЕ МІСЦЕ В ОБЛАСТІ

підсумки

мінно засвоїли ма теріа.1 за про­ навчалыl,\Iуy

----------------~~~~~

По району.

На зборах парторганіЗі1ціі відзначили, що успішність бу­ lіОJll'ОСПУ «Червона Україна» ла б значно вищою, JIК /"іи про­

*

зався япконати

*

npoi'J.eHTII.

lІ<lрторганізаціt лісництва »ОК() з(\свої.1ГI'( )(аТl\ріа.л :la

*

ім.

Кї- нас нема.,;

на

ви- працівниць.

рішальниJl. ділянках веіх галу;~rR колгоспного -.в РI',;rьничих а

Ради

гр(щ;!

Ь!\ИХ

Наші І\ОЛГОСІІниці прагнуть

на участь у роботі

тваРllllНIЩЬКИХ фермах і в кон-

колгоспу,

громад{'ЬКО ІІОЛІ'тичному

.~.

У

житті

села. Щоб задовольнити цю ВПторі. І[роте парторганізація могу парторганізація має нала(т{рртар т. Кладун) дуже ма- годити ідейно-виховну роботу

.

:ю IІриді:Ш6 уваги

рц жінок.

J

організації серрд колгос.ПНІІЦЬ.

політично-виховної роботи До цього

ее-

часу

.

'"

КОЛЯДА.

Трохимович

новІ

цьому

середньої

день.

Колгоспник М. КондратенІСО. Колгосп ім. ЛенІна. с. Богданівка.

Го­

школи

вздовж доріг поса}{и.lИ

3000

Тепер юні мічурінці

старанно

Добре також ПРІІЖИВИЛИСЯ ростуть У РОЗСa;J:НПIiУ саджанці

де­ акації, абрик()('ів, чеРf'шні і ін­ коративних і фруктових дерев. ших деревних порід.

О. ХомеНIfО,

ДОГ.1J:ЯЛ<IЮТЬ і вирощують Іх.

--------

організації.

ПЕРЕВИТРАТА ТРУДОДНІВ

С. Рудня.

У колгоепі ім. УІІ з'їзду Рад, ІХОВУЮТЬ не

ЗМАГАННЯ

згідно встановле-

с. Пухівка, грубо порушують них норм, а помісячно.

, В с. Требухові_IJlбу.. ися

порядок нарахvвання трудоднів.

змаганн. З воnеАболу та

П'

Наору.ен. гра

раЦІВникам

перемогою

кр.си .. lвських ВО.lеlбо.аlс-

.свин.о ерми

.

га

Норма оранки па! плуг 0,40 3 оплатою 1,20 трудодня.

ПІД Тут же. нараховують

1,75. При-

було ~a 4 МІСЯЦІ нарахувати пущеНl перевитрати трудоднів

тІв З р,хунком 2:1. По шах· матам зІграно .ні .... ю. П.

вер­

пластпнок за

--------

секретар комсо~ольtької

М. РадІовова.

верс-

Весною піонери та учні голівської

неll.Ь. Ф. КОМП.RеЦЬ і ІншІ. КрІм того комсомовьцl ви­ готовили і установи"и в бу .. инках ковгоспників 50 детекторннх р.дIООРИА­

з.Ків"в".сь

одного

3

тисяч

100

ШЕФСТВО ЛІОНЕРІВ НАД ДЕРЕВАМИ

у

приАм_чі ко .. госп­ ники Д. ГузіА. М. Компа­

шахматів.

Виробипа потужність

ДJIJI виробництва покрівельного стату-8

виготовити на,

що Іх

Теплюк КвaJ{ратних кетрів.

виготовили нескладний верстат

на

.. _мпові

СПОРТИВНІ

голова промаРТілі іМ.

СтаnіНСЬКОі Ко.ституції.

сесії с. Гоголів.

кубометра відходів дерева мОж­

'"

сlяьськіА коопер_ціі

наступноr

матеріалу з дерева.

М. МОВЧАН.

господаретва, приймати ще більш активН}'

бригадах,

І Григорій

соцlаяlстич·

нашому ее .. '. ПРНАб_ЛИ

І

зав_,

Р. Фай,."

Наш копоспниft теСJLfIР Пи- таті стільки пластинок,

мачlв.

(Jlист жlНКI arpOHOMa)

змінні

лип АндріЙОІИЧ ДеАко і коваль виста чить на Д&Х ПJощею в

о;.

....;..-------

перевиконують

ня.

-------ПОКРІВЕЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 3 ДЕРЕВА

За останніА .. _С зна"но розшири .. ась ра.. IОСітка в

КОЛИ У НАС БУДЕ РАдА ГРОМАДСЬКИХ ПРАЦІВНИЦЬ?

Верховної Ра;щ СРСР, брига­ Ж& т:Дикова І., ткалі тт. Г. Хар­ ченко, М. Марченко та інші

радіотраНС.І.ціlних ТО"ОК -таке зоб08'.З_НИ. вз •• кояекти. пр.цlвникlв р_А­ .Іддlяу ЗВ'азк)'. Н. збор.х

П.

*

'" ,.

ту на честь

ного змагання.

,.

Т. Самсовов,

ГО.l0ВIШЙ інженер заводу.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РАДІОФІКАТОРІВ ДІ) кlИЦIІ року р ...lофlку­ ва тн 16 коягосnlв - про­ кл.сти 80 Кі"ометрів .. (ніі і 8становити 1000 ВОВИХ

розгорт_нн.

ініціі\ТlIВИ llарторгані:Jації 3 КО!<І("0~[Q.1ЬЦЮ!И в:ш.ПІС}{ :щ .1ісозltвоJ.У організовано літніЙ устаткування ('порТИВН()ї П:1()­ кіно~шЙ;щнчик. Двічі на тиж­ щадки. ,(<<щь тут J.емонетруютьея нові Г. Сербlвовськнl, 1\ інофі.1Ь~[И. секретар парторганізації лісозаводу. ~{a.pa:1 ~[f)JОДЬ :1i1B()J.Y на 'ІО.lі

В нашому колгоспі PUBiI жінки праЦЮЮТІ,

-

прНАн"то зверне ни ...О 'С'х р_ ..іофlкаторlв об.ll"стl про

рамою. В('і ВОНІі ВИ(",10Вll.1И ба­ І1рИ )J.,(ання 8I1В'lат),( ()jографію гли- п. В. CTa.liHa. прогП. ЯкуБОВСЬКАit.

::

*

С. БОГУСЛАВСЬКА.

*

*

ви­

Травневий виробничий план нами виконаниl на 119 про­ цеН1'ів. НаCJIідую.. па.тріоТlЧ­ ний почин Лі,в;іІ КорабеJlЬНИКО­ воl приди.;rьники зекономили '70 кілограмів сировини. Ставши на. стахановську вах­

....

n.

с. Броаари б tлуха.чів lIо.1іТШКОJИ

червневу

р.ми ощ_дкас ~..обу.. а к,н­

"н_ат п,ртlІ т. К.дур •• а А. (с. гого .. I.) .• ка вНКОН .... Ка.р' ний пл.н на 250

чити «Короткий lіУ р(' і("торії ВRll(б» ). Iki 18_ с.Л}"хачів гуртка ПО Серrд 18 елухачіп !) 1(,1енів ВІВЧf'ННЮ біографії В. CTaJiHa ВКЩб), 2 KOMCOMOJbl\II, 7 nf'~j­ у('піШНО закінчи.1И навчальнйй па.ртіttнпх аRтпвkтів. А. Ковал ... ріп і ВIН".10ВПЛК бажання ВИПс. Вигурівщина.

сесіІ

2 години швидше, ніж потрібно, формувальниці У. Настич, М. Гарбуза і інші виконують нор­ ми на 110 процентів. 3а останні півтора місяця­ від початку сезону при ПАні 700 тисяч ШТУК сирцю завод

Оекиног обпалюють кожну пар­ тію цегли-l0 ТleJlЧ штук на

ПершІсть у соціалІстично­ му змаг.мнl мі* контро .. е·

посилення борo:rьби за підне­ с. Жердоаа На па.ртзборах у колгоші сення ПРОДУІ\тивності худоби, ім. Леніна обговорено xi;J; ви­ парторганізація РеІ\омендувала конаннн трирічного плану роз­ на роботу по ~ОГ.1IЩ' за ху­ !IХК1 громадського пр(чуктив­ допою к()муніста т. lIаВ.10ва. . К. Кудря. IfQfO тваРИННПI,тва. :~ метою

ста,ха­

робппу програму по форму­ ванню сирцю на 6 днів рані­ ше строку і по випалці Цf'гли виготовив біJlьше 1 мільйона -на 3 дні. дав ІtраІпі 200 тисяч ШТУ~ Маlетри О. Товстенко і П. цегли при завданні 60 ТІІМЧ.

пор.

*

па

новську вахту на чес.ть

касІ прису.,*ено І вручено переХI",виА Червовий пр.­

П. Красножон.

ставши

ВерховнОІ Ра,ди СРСР, зобов'я­

труdЩ_z вашіl ,аIОЩ_.­

біографію

4 1Jервня 1~50 ро!у.

2:~2 трудодні а нараховано і по ряду інших робіт, що є 492. Ст~Ося цр TOMV щО штат груб~м. порушенням р.іше~ь

РОГЛЧ,

., обслуговуючого персоналу

зав,клубом с. І(раси.~івкн.

у с. Погреби. _

паРТІІ І уряду про оргаНІЗаЦІЮ

на. і оплату праці.

r.

фермі роздутий, трудодні нара-

Лоr.lнеВIrО .

~~~~~

На науково-популярні

ЗІРКИ

І

ПЛАНЕТИ .•

Шдкоряючись силі всесвітнього тяжіння, наша планета Земля рухаєтьсл навколо Сонця майже по круговому шляху орбіті. Подібно до неї,

до нас десятки і ("отні мі.1Ь!О- речовин було встановлено, що таким чином, ще багато мільар­ нів років. Незліченна кількість Земля іСНУ6 більше 3 мільяр- дів років буде нос.ителькою

теми

зоряних систем складає те, що дів років. Життя на Землі ви-

ми називаємо Всесвітом.

турою Сонце займа6 середнє Вивчення природп, що розстановище серед інших зірок. ШІІРЮЄ наші знання про ВсеАле зірки ми спостерігаємо ли- світ і його закономіРН: ОСТі , пеше у вигляді світних точок, - реконує нас утому, що Все-

навко- вони знаходятьс,я дуже далеко світ безмежний.

Він

lIети: ~lерчрin, Венера, Марс, понад чотирьом світловим роЮпітер, Сатурн, Уран, Неп~ кам (світловим POKQM назива-

тун і Пдутон. Відстань від аеМ.lі до Сонця коло 150 мі.іьЙонів кілометрів. Ближче інших Пдішет до Сонця, на від("тапі коло 60 мільйонів кіло-

метрів, ,шаходиться

Меркурій.

ють відстань, лку світло встигне про Іти протягом року, розходячись З швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду). Видимі нами зірки УТВОРЮ-

ють єдину зоряну систему, що зветься

Галактикою.

Най()і.'ІЬШ віддалені від Сонця вона трохи схожа на llЛУТОIІ і Нептун: перший зна- цю. Діаметр Галактики

Формою

В

ре-

вультаті розвитку органічного життя на нашій планеті приб­ дуть в умовах комуністи'ПІОГО лизно 300 тисяч років тому суспільства все більш ров.mи. з' явилася людина. Таким чи­ рюваТJIСЬ. Ще багато, багато

с.тва становить лише невепку

Всесвіт нес.кінченнпЙ в часі частину історіі Землі.

і просторі. Але це не значить, що він повинен бути незмінним. В різних ~іс.цях Всесвіту виникають, розвиваються і відживають свій вік окремі його утворення. Матерія при цьому н зникає а ише набирає е , л о 01 фо ми в по' е о о н в .р р цеСl в г

сочевlї- безпер~~вного

оновлення

стано- РОЗВ~ТІ\)..

й лодження Сонця, коли на 3ем-

.

супутни- СВІТЛОВИХ роюв.

аше

,онце генди

твердять,

що

з

дня

нів: Марс-двох, Юпітер-оди- разом 3 шанетами входить до ({створенню) 3емлі минуло

НІ показують, що за

нет не ті.'ІЬКИ своєю великою редини. Тому для земного нено визначила вік Землі. Для сить помітним лише через ба· . ~ спостерігача більшість зірок цього вчені скористува,лИCJI гато мільярдів років. масою. П oBepxНl планет 1 JX супутників холодні і rвітять зливається в б,1ИСКУЧУ смугу,. ... б З· відому ІІід назвою _ М.1Іечна наJIВНlСТЮ в земНІЙ КОРІ радІОВипадкова заги ель еМЛІ, .ІJlше завдяки відбиванню світ.. б Аа. А Сонце, як і кожна з зі- Путь. Крім нашої ГаJаКТИКІІ, активних речовин, атоми .яких внаслІДОК Зіткнення Іі з удьРОК, G розжарена газова куля, існує багато інших зоряних розпа.даютьсяз постійною швид· JlRИМ небесним тілом, як по­ ~O випромінює масне світло. систе.м. Вонп знаходятьсл так кістю. 3 допомогою досліджен- казують }{ані науки, практич., іде ня ПРОJ;уктів

розпаду

про

зав­

подорожуваllНЯ

з

нашої планети на інші небесні

тіла .

Ю. Jlіпсьrв., кандидат Фізнко-математич­ них наук.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКІ'. На ПідставІ постанови КИЇJСЬ' кої 06nасної Ради депутатів тру­

Jl:ВЩИХ від

22

травив.

ДІі

11 '70

і

МlЛьяр- постаио»и ОблкоопромспlJ1КИ від ко- ди років випромінювання Сон­ 25 травня 1950 року. 11 106 іро­

СОllце відрізняється від пла- ким чином, спостерігаємо з се- ків. Це невірно. Наука упев- охолодження може стати )1;0-

темпера- далеко, що CBiT.lO від НИХ

дання

лю перестануть надходити по-

надцять, Сатурн-дев' ять і т.д. складу Галактики, яку ми та- ло семи з половиною тиенч ро- ця практично не змінююсь. Це

Розміром, масою і

ти, не побоюючись «загибелі»

Такими ж лженауковими, як Зем.ІІЇ, давно розв'азавm.

казки про «створенню> Землі, є релігійні легенди про іі кі­ нець. На нашій планеті, звичайно, коли-небудь виникнуть умови, несприят.JIИВІ· длл життя. Це . може статися внаслІДОК охо-

ходиться від нашого світи.lа, в вить коло 85.000 світлових роСю.льки poКl~ три~а.6 і~ТОРlЯ токи сонячної енергії. Коли .0 разів, другий-в 30 разів ків, а товщина _ коло 1000 нашоІ планети? РеЛІГІЙНІ ле- це .може статись? Наукові да.алі. піж 3емЛSI. Лк і Земля,. . не· 3 . багато планет :мають

життя. Можливості ж кращого використання сил приро)\и бу­

завжди ном тривалість існування люд­ мільПонів поколінь будуть жи­

ло Сонця ІІа ріЗНІІХ відстанSIX від нас.. Так, відстань до най- існував і. за.вжл;и існуватпе.

від нього рухаються інші пла- ближчої до нас зірки дорівнЮG

НИКJ10 значно пізніше.

таких но виключена. Наша планета,

~>--~~~~----------------~~-!lИ 01512 Itшвська об,l. t М, Бровари, в)'л. Кірова. Друкарня райгазети «Стахановець)

варська промартїль "Победа" пік. вІдується.

Претеизії

липня

1950

приймаються

року.

до

1

ЛіКвідком. Нарсуд 2-сї діJlьннці Броварсь­ кого району розшукує гр. Нl1бор­ ського п. М .• 1906 р. наРОДЖeRНЯ. Про місце Аого перебуванн! про­ хання повіДОМІІТИ нарсуд.

3ак.

229-2500

45 номер 1950 рік  

45 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you