Page 1

СЕРЕДА

13 червня

2001 р. N!! 44 (9245)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ ЦИМИ

днями

фонд

підприємництва

nрес-конференції заступ­

ня

ник Голови Верховної Ради

ватиме

у

України

рішень,

і друга

прийняту

Гавриш

парламентом

-

нрийшrтті

запровадженни

оцінив

указ в

про

Україні

дакцію закону про вибори

ннтпr

народних депутатів.

зу,

Крім тоr·о, нерекоrrаний С.

визнаню1 ~1іністрів політи•r­

Гавриш,

ними постатя~Іи. Однак не­

ІІа

його думку, ВР дала "блис­ кучу ~южливість Президен­ тоні

знову

повернути

ви­

борчий закон до парла~Jен­

ту, бо його прийнято з rю­ рушенням Регламенту". Як наголосив С. Гавриш, пар­

ламент розглядав

не той

законопроект, який повср­

нувся

до

ВР

з

прези­

дентськими зауваженнями,

а принципоно інший доку­ мент,

наповнений

новою

концеrщісю.

Степан

Гавриш

заявив,

що передбачена новим за­ коном система виборів співвідношенні

75

на

у

25

відсоткін з перевагою про­

для

рішеш,

~rатиме.

нід •rёtc

депутатсJ,коr·о

такою

не

обрання

корпусу

пропорцією

порушено

рівності,

за

буде

нринцип

бо територіалr,ні

можлинісп,

бути

прl~д­

nарламенту,

-

усього

сказав він.

Гринчука, начальника управління еко­

в якому очоЛІОваний ним колектив АТ

номіки міськвиконкому С.М.Возняка,

"Бротеп

назвав

те,

що

питаннн

жсекретарів указом,

На

а

не

регулюсп,сн

господар­

ди з благоустрою міста", якими перед­ бачена їх активна участь у місячниках

бронарчан завітали також голова Фа­

з благоустрою та санітарної очистки

стівсІ..коІ·о фонду підтримки підпри­

Броварів. Однак учасники наради за-

комуналr,Jюго

ємництва

А.В.

Ревтюк і дирек­

тор ФастівсІ..кого ре 1·іо на л

r,rr о І· о

центру нідтрим­ ки підприє~шиц­ Кири­

10.0.

•Іенко.

Про те, як за­

прес-конференції

ЕКО" став переможцем.

ства Н.О. Сердюк. До пілприємців­

управління

тва

законом.

-

Запрошені жваво обговорили "Захо­

кін•rили

І

rr Підnриемціl раднтьсн

il

проведена

була

науково­

практична конферен­ ція "Роль та внесок

цією деяких під­

квар-

приємців переглннути доведені обся­

нитаннн:

силу для наведення порядку у місті.

ни­

міського фонду підтримки підприєм­

ня

нрези­

бор•юго списку Ні! наступ­

ництва М.С.Гришук. Учасники зібран­

дентсr,кого вето на вибор­

них парламентських вибо­

чий закон. Але нін переко­

рах Миколу МслJ,ни•rенка.

наний, що настунні нарла­

С. Гавриrrr лише вілзна•rив,

парла~1енто~1

ментсr.кі

вибори

тимуr·ь за

проходи­

•rинною

чою систе~юю

(50

вибор­ на

50).

риш заявив, що са~1 він "не працював,

не працює і не

не

rrрацюнати

виключив,

що

на

у

май­

буr·ніх виборах може бала-

ЩО

З

СПУ своr·о

парламенто~1

ЮрИДИ'ІНО!'О

може

І!ОГМІАУ

вклю•rити

вибор•rоr·о

до

списку

бу;\l,-ЯКОІ'О 11І0~1аДННИІІа Ук­ раЇНИ,

в тому •rислі

Мелr.ниченка.

Адже

й

М.

фор­

ня

запропонував

були одностайні

голова

щодо внесених

~1іським фондо~1 додаткових заходів у врограму

сприяння

нідприсмництва

2001 - 2002

в

розвитку

;чалого

1-1.Бровари

на

роки і висловили надію,

що ~1іська влада відшукає ~южливість нрофінансувати цю так конче необ­ хідну і важливу справу. ВоДІЮ'Іас на нараді

порушувалися

проведення

питаншr

виставки-продажу

про ви­

муванни партійних списків

робів

-

структур до Дня ~1іста, створення на

це виняткове право пар­

тійного з'їзлу.

та

спілишх

послуг засадах

юридичних

та

підприємницьких бюро

із

аудиторських

надання послуг.

Нагальною є потреба у наданні місць для тимчасового праІ\евлаштуваннн, в

АКтивну участь

Я.А.Тучковський

ватний підприємець, П.С.Романенко

Семінар-тренінг "Як досягти знач­

гість із Фастова Ю.О.Кириченко, кот­ рий також порекомендував присутнім ознайомитись із популярними твора­

ми західних фахівцін з цієї тематики. На нараді прийнято резоЛІОцію з питань внесення змін до бюджету у

зв'нзку

з

фінансуванням

державних коштів.

Під­

товласник

нагород­

ності в економічний, культурний та соціаль­

тою. Це дає підставу сподіватися, що вина­

ний розвиток України".

хідницька діяльність у

На ній були оголо­

нас відродиться і ста­

шені переможці Всеук­

не справою не тільки

раінс ького

почесною, а й прибут­

За

найбільшою сумою балів по Київській об­ ласті відзначено ви­

нахід, представлений

,~~

·-

1950 poui Усе

ГОАНі її роАuна склаАає: шес­ теро онуків, 13 nравнуків і Ава

nраnравнукu. Прожuває Марія Наближається сумна дата в історіі людства- 60-річчя з дня початку другої світової війни. Днями група ветеранів з Броварів відвідала місця бойових дій на Чорнобильсь­

ких землях, віРдавши шану загиблим воїнам на цій древлянській землі. Вони покла­ атомом", а також відвідали об'єкт "Укриття". Того ж дня у Чорнобильському будинку

хідників.

куль-тури відбувся творчий вечір броварського поета, учасника лівідаціІ аварі! на ЧАЕС Геннадія Іванюка. Ця багата враженнями поїздка відбулася з ініціативи ради ветеранів міста і за сприяння міського відцілу у справах захис-ту населення від наслідків аварії на ЧАЕС.

Блискучий виступ Олега Іваненка

Валерій ТАРАСОВ, тренер-викладач інваспорту ДЮСШ Київського обласного центру.

nроnраuювала

му селі в гороАніU брuгаАі. Сьо­

ємства, так і для вина­

У Дніпропетровську відбувся чемпіонат України з пла­ вання серед інвалідів. У цих змаганнях успішно висту­ пив броварчан ин Олег Іваненко, котрий посів перші місця на дистанціях 50 і 1ОО метрів вільним стилем, 50 м на спині і 50 м батерфляєм. На дистанції 50 м батерфляєм у класі S-3 нашим зем­ ляком Олегом Іваненком встановлений новий рекорд України. До цих змагань Олег готувався під керівництвом О. Те­ лєгіна.

жuття

Марія Пuлuпівна в своєму ріАно­

ли квіти і до монумента пожежним у Чорнобилі, котрі загинули у боротьбі з "мирним

rnJeй:teП -------------------·

Марія Пuлunівна за­

лuшuлася ВАовою.

ковою як для підпри­

Тетяна ТКАЧЕНКО-

nраnравнуки

був інваліАом. Вuховалu 3-х Аітеu, АВОХ АОЧОК і CUHa. А В

патен·

жене Почесною грамо­

"Винахід-2000".

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ВісімнаАІJятuрічною Марія Пu­ лuпівна вuuшла заміж. Чоловік

дурова, С.Г. Безуглого, як

фонду

підтримки підприємництва за рахунок

Ше OAHiU жu­ тельuі раСюну вunовнuлося 100 років. Ue Марія Пuлunівна Крук, котра мешкає в с. Гоголів.

NQ 31964А) авторів: А. І.

-

них успіхів у власно!'vrу бізнесі" провів

Аовгожuтелів.

при­

Солімчука.

ди­ при­

Багата броварська земля на

-

приємство

-

директор МП "Автоматика" та інші.

•1

Довганюка, В.М. Ада­ В.В.

-

"Техноекспорт", О.К.Г:орбонос

Ії не за6ува10ть

Казенним заводом по­ "Викопуючий

взяли у нараді

директор ТзОВ

-

ректор ТзОВ "Явір", І.А.Дренов

..

- 2000"

інтелектуальної влас­

конкурсу

погоди­

пропози­

нершої 11 'ятірки сноr·о

стрій" (патент України

власності

з

ЛІочив можливості rrодолан­

інтелектуальної влас­

ної

Сердюк лася

використати потужності та робочу

рошкової металургії,

ментом інтелектуаль­

виробництва

колективів. Н.О.

rовореннн

було відзначено Всесвітній день

ності. З цієї нагоди

ки

тал нинішнього року колективи про­

ПЕРЕМОFА У КОНКУРСІ

Державним департа­

J

вують специфі­

прозвучало сенсаційне за­

т.ч. школярів, у підрозділах малого та

вперше

ди, що не врахо­

включити ло

парламенті фактично буде

Україні

точки зору, захо­

збирається

бум.-якій партії". ОДІrак він

В

тивовані, з їхньої

Водно•1ас С. Гавриш не вик­

регіонах,

''ВИНАХІА

nеречили невмо­

~================~

ги робіт із тим, щоб найефективніше

в

На думку С. Гавриша, у

звання "Кращий роботодавець року",

сутнім Л.А.Гринчук. Ряд питань для об­

збирасп,ся

реально працювати у ВР".

голови Л.А.

мислових підприє~1ств, розповів при­

НароДІІі депутати, обрані зможуть

річного Всеукраїнського конкурсу на

го заступника міського

хо­

-

не

піNrриємцнми міста за участю першо­

що Соцпартія

opr·arri

"Це виклик не лише й

зокре~1а,

середнього бізнесу. Голова фонду та­ кож проінформував про підсумки що­

днп, •rутки,

нодавчо~ІУ

Відrювілаю•rи ні! :<аrrитан­

а

з

держави.

ставленими у вищо~rу зако­

шr журналістів, Степан Гав­

виборців,

він,

І·ативом, на йоr·о rюr·ляд, є

громади отри:-.1аюп, меншу

компромі­

порційної не є сом.

окруr·ах,

президентСІ.кий

Серед позитивів ЦLОІ'О ука­

ре­

в

депута­

ціло:-.1у позитивно

реаЛІ,ного впливу на прий­

нову

обрані

-

всіх

інституту держсекретарів.

тижня

ти,

партійна, нка доміну­

яка

минулого

нараду

заступника начальника виробничого

Так охарактеризував на

Степан

підтримки

провів

Пuлunівна з сuном іваном Jва­ новuчем,

пенсіонером

та

не­

вісткою.

Але

не

забувають

ІІ

nра­

nравнукu. НаUменша з нuх, колu

nрuїзжає АО АіАа івана, обов 'яз­ ково

біжuть

АО

старенької

бабусі Марії вітатuся, її зав­ ЖАU

nрuгошає

uукеркамu.

У Аень нароАження Марії Пu­ лunівнu

віА імені головu раu­ АержаАміністраuїі А.А.Ваuс­ фельАа ювілярку nрuвіталu за­

стуnнuк головu

C.J.

Аукашевuч,

начальнuк уnравління праuі та соuіального

захuсту

населен­

ня АЛ. Яїuька та секретар сільської paAu Н.К. Науменко. ВіАnовіАНО головu

з

розnоряАженням

аАміністраuїі

їu

було

вручено матеріальну Аоnомо­ гу та встановлено шомісячну Аоплату

25

АО

nенсії

в

розмірі

грн.

tнф. "Новоrо жummя".


~g44

·:.. :,~-:~~

(9245)

13.06 До 60-річчs почаrку Вепикоі· Віrчизнsноі: .•

Застава

vвоrні

Минула війна для мене почалася на фінському кордоні, де я ніс службу. ,для нас, нрикордонників, вона не була несподіваною. У мене особисто був досвід людини, котра пережила війну: брав активну участь у фінській кампанії. Та навіть новачка насторожило те, що з травня на дозор на кордон почали ходити не по двоє, а по десять чоловік на чолі з офщеро~1. ІІа нашій заставі (ІІІ-тя застава І погран­ загону)

було

зведено три

застави

і

були

вони

як один

підрозділ. Розвідники, котрі нереходили фінський кордон, відзначили, що за

5

к;ч від нього сконцентровані фашистські

1941

війська, готові до бойових дій. А з І черuня

року зас­

тава була переведена на військове становище.

22

І ось четверта ранку

червня

1941

року. Війна. Літаки

фашистів почали бомбуваннн засгави. Прикордонники зай­ ШІЛИ кругову оборону в б лі ндажа.х навколо застави. І-Іі~щі і фінни розра.хували на легку перем01у, йшли на неї з трьох

боків. Та прикордонники відбили вогонь зі станкових і ручних кулеметів. Та через деякий час німці знову пішли в атаку. І знову невдача, не ~югли пробити щит вогню при­ кордонників. Три доби тривали бої за заставу. Почалися

Четвертий рік працює в Брова­

сесії

міської ради було

втрати

реорІ"а!Іі­

наших

-

військ

загинуло

20

прикордонників, ЗО

було поранено.

рах дипrчий будинок милосердя

зовано на дитя•Іий будинок зміша­

для непоннолітніх. У ш.о~ІУ з пері­

ного типу "Любисток". Ту1· пере­

розвІдку в тил фашистів. Пішло на завдання

оду відкриття зігріли свої серця і

буватимуть на повному державно­

У тилу ми залягли. І раптом на наш підрозділ пішли німці,

му

теж розвідка. Місц{;вість була лісиста. Я відкрив з куле~Іе­

душі

дітей віком до

250

15

років.

забезпе•rенні діти

віком

від

Ідея відкриття дитячого будинку належить колишньому міському

трьох до вісімнадцяти років.

голові,

ладу міСl.ка влада надала нам нове

нині нароАному депутату

України

O.iVI.

направляють

служба у снравах неповнолітніх, кримінальна ~Ііліція, віміл освіти,

тепер rюни будуть ра:юм зі свої~ІИ братиками і сестричками, що їх не будуть відправлнти з

Броварів

заклади.

15),

в

~1ріють про великі спортивний та

У вихідні дні ми з мамою полюбляти

недбаними, часто хворими мораль­

музи•ший зали, про свій затишний

но і фізично. У будинку милосер­

куто•юк. Зни•rайно, на реконструк­

дя вони

цію нового

ходити в ліс, слухати спів пташок та милуватися красою природи. Мені по­ добалося кататися на гойдалці, взим­ ку на ковзанах. Часто мама купувала мені різні солодощі, цукерки, морози­

Вони

приl'Ііщення потрібні

разове харчуваншr, медичне обслу­

кошти.

говування, пристойний 0/\ЯІ", навча­

міськи:ч головою обіцяє допомог­

ються в школі, цікаво і змістовно

ти. Але, ~южливо, знайдуться ще

проводять свій відпочинок.

й люди, котрі небайдужі до долі ма­

Кожна дитяча доля

це велика

-

душа. Дуже боляче чути, коли діти звинувачують у своїх нещастях ма­ терів, тих, хто дав їм життя і поки­

нув

напризволяще.

Але

ми, до­

рослі, не маємо права звинувачу­ вати когось,

а

спершу повинні

допоІ\юrти цим хлопчикам і дівчат­ кам

обрати

правильний

шлях

у

житті, навчити буги чесними і по­

рядними,

милосердними і добри­

ми з оточуючими людьми і особ­ ливо самим з собою, навчити їх лю­ бити світ. Діти, як ніхто інший, відчувають щирість і доброту, визнають спра­ ведливу

суворість,

не

люблять

фальші. Тому дуже велика ува.гр. в дитячому будинку

приділнється

підбору кадрів, людям, котрі покли­ кані стати дітям батьками, повер­ нути їм віру в дорослих, в життя, і головне

-

втрачене

дитинство.

Тому всі працівники дитячого бу­

динку - добропорядні, з милосер­ дними

серцями люди,

котрі

не

ділять дітей на своїх і чужих. Ма­ буть, за це і люблять їх наші вихо­

Влада Броварів на чолі

нам коштами чи матеріалами.

червня світова громадськість відзначила Міжнародний День за­

1

хисту дітей. До цього свята нашим дітям надали благодійну допомогу:

"Коl\Іфорт"

(директор

В.П. Чайка), дрібнооптовий магазин

(директор B.iVI. Строй), фонд "Надія" (президент 1-1.1. МоІ\ют), приватні підприємці Н.М. Радчен­ ко,

3.1.

текою

Сидорчук, завідуючий ап­

N2 249 l.M .

Будась, торго­

вий дім "Ліза" (А.Г. Фіщев), мага­ зин "Орбіта-культтовари" (Л.М. Гредунова),

фірма

"БАГГІ"

(О.В.

Бардаш), ОО "Славугич" (Л.П. Ли­ зогуб). Ми мріємо, щоб наші діти гарно відпочили,

набралися

сил,

були

впевнені у завтрашньОІ\JУ дні і 1 вересня прийшли до школи, маю­ чи свій затишний куточок. Для небайдужих до дитячої долі людей залишаємо свої реквізити: розрахунковий

255513412103,

рахунок

АБ Банк реnональ­

ного розвитку МФО

300540;

КОД

25294824.

ванці. Утримання дитячого закладу по­

Віктор КОЛІСНИК, директор дитячого

вністrо взяла на себе міська влада.

лася та гралася.

во, печиво.

З трьох років я навчилася читати, а з чотирьох- грати у шахи та шашки.

На фото: тепер ми

неповнолітніх згідно з

nig

'ІОС свята.

-

15

чоловік.

оgна сім'я;

за що у перший день війни був нагородженний орде­

пати на одну із висот. Знову і знову бої. Німці наступали

озвІрІло. Прикордонники завдавали потужних ударів про­ тивнику. За виявлену мужність я був нагороджений орде­

ном Вітчизняної війни. А всього за час війни нагородже­ ний деснть~Ііl орденами та медалями.

Я у вічній скорботі схиляю голову над пам'яттю про мої~~

загиблих

побратимів,

багато з яких полягли

Мурманськ

-

ЛеІ_Іінград за всю війну так і не була захоп­

лена фашистами. Ії обороняли наші прикордонники і пра­ цювала І\Я залізниця з повни~І навантаження~1.

1942

Восени

року мене перекинули в Сталінград ва ото­

чення Паулюса. Попереду була Сталін1·радська битва ... Григорій ТКАЧЕНКО,

майор у відставці,

інвалід Великої Вітчизняної війни.

гано заробляла гроші. Ми жили з нею в добрі і достатку. Але це продовжу­ валося недовго. Скоро мою маму ско­ ротили на роботі і нам стало важко жити. Ця ситуація негативно вплинула на мою маму, і вона стала психічно хво­ рою людиною. Деякий час лікувалася, а я перебувала в таборах та санаторі­ ях. Маму доводилося бачити рідко. А коли вона перебувала вдома, все одно

ця хвороба давала про себе знати. Я дуЖе сумувала, мені не вистачало тієї турботи, любові, яка була до цього часу. Згодом я потрапила до будинку милосердя, де живу й досі, бо він став моїм домом. Тут хороші вихователі, вони замінюють нам батьків. Але мама про мене не забуває. Вона мене заби­ рає у вихідні дні та під час канікул до­ дому. А взагалі, я мрію, щоб у кожної

дитини було дитинство, не схоже на моє. Щоб усі діти жили мирно й щас­ ливо, щоб завжди усі робили добро і не ображали один одного. Щоб кожен із нас відчував: ми потрібні своїм бать­ кам, що нас люблять, поважають і піклуються про нас. І через 20, ЗО, 50 років ми могли б з радістю згадати

смертю хо­

робрих на заставі. Вони зробили велику справу. Залізниця

Дуже рано нас покинув тато, і тому я жила з мамою. Весь час вона пра­ цювала інженером-технологом. І непо­

РЕКРЕАЦІЇ

-

РЕКРЕАЦІЙНИЙ

РЕКРЕАНТ. У

-

підручнику з економічної географії для

9

класу натрап­

ляємо на таке визначення: "Рекреація (від латинського

rekreat.io - відновлення) - різні види відпочинку, що відновлюють фізичні й духовні сили людини". Так слова

само вживаються вислови-поня'ГТЯ типу: рекреаційні ре­

сурси

-

це ресурси для відпочинку й туризму, наприк

лад: Рекреаційне навантаження на І км берега. Ці наукові терміни не потрапили до 11-томного Слов­ ника української мови, в якому подано слово "рекреа­

ція" як застаріле в значенні "канікули", "перерва між уроками, лекцінми". З тими сами~ІИ значеннями пов' я­ зується й прикметник "рекреаційний". Без ілюстрації наведено прикметник "рекреативний" з позначкою "за­

старіле" і тлумаченням "який містить у собі елементи розважання, цікавості". А втім, одна річ - життя слова у Словнику, інша

-

в

мовній практиці. Назва художнього твору !.Андрухови­ ча "Рекреації" з його своєрідним стилем привернула увагу мовознавців до згаданого слова, що не лише вка­

світлі дитячі роки і розповісти про них своїм дітям та онукам.

зувало на значення "відновлення", "перерва для відпо­

____________

ного з~1істу, як і будь-яка художня назва. Багатозначність назви "рекреації" в художньому тексті не означає, що і

будинку "Любисток".

З І травня будинок милосердя длн

рішенням

з

леньких броварчан, і допоможуть

магазин

року нам наказали організувати

На четверту добу дістали наказ залишити заставу і відсту­

Із раннього дитинства я почала хо­ дити у дитячий садок. У ньому було ба­ гато друзів, з якими я радо спілкува­

інші

трагедія, це травмована маленька

1941

но~1 "Червової зірки".

звертаються за доrюмогою і ca~ri діти. Потрапляють вони /\О нас за­

мають калорійне шести­

інтернатІІі

червня

та вогонь і розбив увесь німецький підрозділ (їх теж було

У зв'язку з реорганізацією зак­ приміщення. І як зраділи діти, що

Іщенку.

До будинку дітей

22

Надв{;чір

\..

Белла АХМАДУЛІНА, вихованка дитячого будинку../

чинку", "канікули", "розваги", а й набувало метафорич­

в наукових текстах це слово багатозначне. Як науковий тер~1ін слова "рекреація, рекреаційний, рекреанти" вжи­ ваються

звідти

в літературі

потрапляють і

наприклад:

з питань економіки,

в

"Дотепер ми

засоби

масової

сполучали

екології, а

інформації,

(у КарпатСІ.кому

регіоні) про~шсловість і рекреацію, і от природний ба­

Таке запитання постає перед кожним, хто хоче займатися підприємницькою діяльністю.

Відповідь підготувала спеціаліст управління еко­ номіки Тетяна Андріївна УДОВЕНКО.

що

Насамперед зазначу, є

два

види

тивного підприємства не­

піАпри­

обхідно завірити у нота­

Є:'>іств: колектинні (товари­

ріуса два нримірники ста­

ства з обмеженою відпо­

туту,

відальністю, акціонерні товариства, командитні то­ вариства та повні това­ риства) і приватні підпри­

І\Іірники установчого дого­

ємства, тобто засновані на

власності однієї фізичної особи. Державна реєстра­ ція приватних підпри­ ємств коштує 119 грн. Проводиться вона у ви­ конкомі

місІ,кої

каб. 109. Для створення

ради,

колек-

вору,

а

також

один

з

три

яких

при­

зали­

шається у нотаріуса. Це коштує В cepe/\HbO!\JY 60 грн. (зі\лежить від кількості засновників). Після державної реє­ страції для подальшої ро­ боти ще по п'ять при­ мірників копій установчих доку~Іентів, що в серед­ ньому обійдетьсн 90 грн. (залежить від кількості

сторінок) та дві копії свідоцтва, нотаріально за­ вірених (6 грн.).

єдиноt·о

Для приватного підприє­ мства необхідно завірити у нотаріуса два примірни­ ки статуту. Коштує це в середньому 20 грн. Після реєстрації необхідно заві­ рити у нотаріуса ще п'нть копій (50 грн. в середньо­ му, залежно від кількості сторінок). Вартість двох

ПДВ

копій свідоцтва, завірених нотаріусом, - 6 грн. Відкрити рахунок у бан­ ку можна й безкоштанна ("Укрінбанк"), і за гроші (до 150 грн.). Довідка з облстату (м. Київ, вул. Тургеневська, 71 , каб. 517, тел. 216-30-68)

стру

-

державного

З 1 грн.

реє­

За отри­

мання свідоцтва платника

з ОДПІ

- 17 грн. 286, к. 202).

(вул. Київська, Дозвіл на виготовлення печатки і штампа, (який надає дозвільна система Броварський МБ ГУ МВС України), коштує 59 грн. Виготовлення печатки від 45 до 90 грн., виготов­ лення штампів - від 25 до 100 грн. Реєстрація приватного підприє:vщн (не юридичної особи,

без

відкриття

ра­

хунку у банку і виготов­ лення печатки) коштує

значно дешевше - 25 грн. КОП. (міСЬКВИКОНКОі\1, к. 110).

50

ланс першої" вже вичерпустьсн, а друга так і не дістала належного розвитку"; "Якщо не вжити негайних засте­ р{;жних заходів, мальовничий куточок природи

(При­

десення) буде остаточно розтерзано нашестям рекре­

антів". Із контекстів випливає, що "рекреація"

-

це не

лише всі види діяльності, пов'язані з організацією відпо­ чинку людиІіи, а й стан природних зон, де відбувається цей вімючинок, тобто "рекреація" стосується відносин людини і природного середовища. Більше того, в сполученні зі словами "зона, освоєн­

ня"

цей 'П'Р~Іін безпосередньо пов'язаний

із станом

природи, відновлювальними можливостями природних З()Н. Із синонімічних для таких випадків висловів "рек­ реант

-

той, хто відпочиває, той, хто відновлює свої

сили" науковий стиль надає перевагу іншомовному тер­ ;чінові, як такому, що прагне до однозначного тлума­ чення і не викликає низки інших побічних асоціацій. А

в журнальних, газетних ста'ГТЯХ цілком природно зву­ чатимугь слова типу "відпочивальник, відпочивальниць­ кий" тощо, які пов'язані зі загальновживаними форма­ ~Іи "вімючивати, відпочинок".

(Укрінформ).


13.06

Ng44 (9245) цього року, як В ЕСНА завжди, була багата

Ющенко, потім

- це Биківня і Бабин Яр. Якщо в Биківнянському лісі

міський

буйним цвітом садів, окса­

голова Києва Олександр Омельченко, затим По­

митовою зеленню лісів і тра~. Божа краса несе

товариства "Меморіал" Ми­

роду" дострілювали ресня 1941 року -

радість людям

кола Лисенко,

спосіб

і

надію

на

краще життя в нашій дер­ жаві, на нашій, не чужій

чесний

голова

злочини, які не підлягають

нінким термінам давності, над комуністичною партією

останні тисячі "ворогів на­

Київського виступили

потрібно провести судовий процес "Нюрнберг-2" і

17-18 ве­ в такий

"чистили"

радянські в'язниці перед вступом до Києва німців, то

також інші учасники цього заходу.

решті, вже на десятому році нашої

землі. Та й на цей раз людсь­ лись.

Не

чорних історії,

забувають люди сторінок

своєї

не забувають вони

Биківнянської трагедії.

ВІqНИЙ НАШ &ІПЬ­

державного історично-архі­

На заклик Київського то­

громадських

не­

дільного ранку тягнулись люди до Биківнянського лісу, туди, де лежать десят­

Автор

цього

відзначив, що слово "Биків­

ністичним режимом патрі­ отів України. Ішли посивілі

ня" увірвалась у його життя

ли вічним болем нашого на­

дня прибули Прем'єр­ міністр України (тепер уже

людського матеріалу (завис­ ловом лідерів "ума, •1есті і совісти), який був не по­ трібний для будівництва ко­ мунізму. І тільки в 1988 році цей "смітник"'за клопотан­

ва Олександр Омельченко, громадські та політичні діячі,

її

О 12-ій годині почалася па­

могили з'явився напис ... "Жертви німецько-фашис­

нахида по невинно убієн­

тських загарбників". Націо­

наругу над святою пам'яттю

них,

закатованих.

.ами різних релігійних кон­

нально-патріотичним силам потрібно було докласти ко­

відкрив голова Київського товариства "Меморіал" Ро­ ман Круцик. Слово про тра­ гедію українського народу під час будівництва комуні­ зму проголосив Віктор

лосальних зусиль, щоби аж у 1989 році цей брехливий напис було збито. Зараз на теренах України віднайдено два найбільші могильники, створені воро­ гами українського народу,

квітками.

відправлена священи-

ІІfресій.

Мітинг-реквієм

"впорядковано", і на камені

добрцмц Арузямц Аітеu

ціацїі

nреАставнцкц асо­

"Друзі

Франції,

Броварів"

котрі

пристрасний та незламний образ борця. А не­

"Меморіал"

щодавно у Броварському ПТУ була проведена літературна година, присвячена полум'яній по­

етесі. Учні прослухали розповідь бібліотекаря

була

вирішена

Г.І. Якуші про Лесю Українку. У жіночих образах своїх героїнь вона змалювала нову українську

жінку

ГОСте(!

комендовані книги про поетесу: К. Гранат "Ве­

-

летом покликана", "Велет розпалює ватру", на­

писані сучасником Лесі Українки, котрий добре

ного· меморіального запові­

знав їІ батька; стаття Є. Ненадкевича "УкраІнська

дника' Дана доручення вже цього року розробити про­

жінка", написана в

повідника, що відповідав би

Хай святиться ім'я твоє, наш

дорогий народний Прем'єр Віктор Андрійович !Ощенко! Український на­ род з Вами' Вічна пам'ять закатованим,

боротьбі лежність!

що

за

полягли

нашу

У плані виконання Національної програми "Діти України" та на честь відзначення Міжнародного

в

неза­

Дня захисту дітей-

то "Діти твої, Україно

Київського товариства "Меморіал".

nоАякувала

Аітям Аобра і благоnолуч­

Арузям із Фонтене-су-Буа

чя, заnевнцв, шо Аружба

членів французької асоці­

організація

за nіАтрцмку, за Аоnомо­

Червоного

гу, за теnлі nочуття АО

ації

українськцх

міста

Дітеu nрцвіталц Ацрек­

UCCM

Л.А.

Л.М. СцАорен­

Аітеu

Романенко,

мама

інші

ма­

та

жцтелів

u

2-в класу ЗОШ

ме, шо

u

ко,

міського

У сі з нетерnінням чека­

nомогу, оАнак вірять, шо

но

nрезцАент

N2 7

з вчителькою Валентиною

цівники бібліотеки виступ місцевого поета Олек­ сандра Чернишова, у доробку якого більше ти­ сячі віршів, пісні на власну музику, вірші укра­ їнською, російською та німецькими мовами. Вірші О. Чернишова для присутніх читали учні

Аня Гутник, Дарина Самойленко, Аліна Гуща, Таня Хопта та інші. Дітям було запропоновано

наАалі вонц на­

чанамц віАбулася нешоАав­

майбутнє твоє".

історію. Із задоволенням прослухали учні та пра­

нашого

тор

-

Петрівною Галузою. Бібліотекар О.П. Духота провела екскурсію по бібліотеці та розповіла їІ

наАалі міцнішатц­

асоціації з юнцмц бровар­

виставку дитячих малюнків "Світ очима дітей" та книжкову виставку "Дружба з книгою - це

Ааватцмуть nосцльну АО­

тері.

в Броварській цен­

У гості до бібліотеки в цей день завітали учні

почесний голова

міськраuонна

1 червня

тральній бібліотеці проведено літературне свя­

Микола ЛИСЕНКО,

Товарцства Хреста.

N2 2, за цей

Світлана КОРОСТОВА, завідуюча міською бібліотекою.

цивілізованого

світу.

них уже котрий рік борють­ ся за те, щоб у нашій дер­ жаві перемогла нарешті справедливість. Наші вимо­ ги прості й зрозумілі. Перше за страшні

СерАечно

році, актуальна і зараз,

рік), та інші твори.

тацію на створення тут за­ вимогам

1943

(надрукував їІ журнал "Дивослово" в

ек-гно-кошторисну докумен­

Товариства "Меморіал", політв' язнів та репресова­

nоАбала

сміливу, активну, волелюбну.

-

У бібліографічному огляді літератури були ре­

ли набули статусу держав­

із

nреАставнцків

щоби

віднині Биківнянські моги­

ри чинять тут час від часу

Про "солоАкшj" стіл АЛЯ ЮНЦХ

блема

nрцїхалц

знову Ао нашого міста.

Зустріч

кривають перед нами ніжний, чистий і водночас

Биківні Віктор ІОщенко за­

присутній

ЩИРИМИ ПОЧУТТЯМИ

-31 сталц

-Леся", "Я маю в серці те, що не вмирає" роз­

на

викладення

вимог

потрібну постанову. Мемо­ ріальці вже на другий день подали в Кабмін необхідні документи. І вже через лічені дні багаторічна про­

ріал, його відвідують Прези­ дент і міністри, возять туди іменитих гостей з-за кордо­ ну. Биківнянські ж могили стоять напівзабуті і вважа­ ються звичайною могилою у погребальному відомстві м. Києва. Ці могили не охо­ роняються і численні варва­

народні депутати. На моги­ лу закатованих лягли вінки, вкрили люди

новими матеріалами. Розділи виставки "Основні видання творів", "Поетеса з дивовижним ім'ям

і Уряд ще встигне винести

Бабин Яр за минулі роки було впорядковано, там був створений державний мемо­

було

виставка "Дочка Прометея", яка поповнюється

негайно надав їм матеріали

почали

ням

громадськості

цієї дати. Функціонує постійно діюча книжкова

цих

Після

двох

український народ!

роду. Биківнянські могили являли собою по суті веле­ тенське звалище розстріля­ них людей, вибракованого

ділена рубрика, де збираються всі публікаціІ до

що з цього випливають.

зміну першому. 0-о-о! Скільки ж вистраждав наш

"Чорнобиль", і ці слова ста­

правнуки їх, усі, кому бо­ лить горе і стражда'Ння на­ шої України. Взяти у•1асть у заходах традиційного Поминального

дичних публікацій. У систематичній картотеці ви­

статус

могили" з усіма наслідками,

свою криваву акцію в Баби­ ному Яру уже через 10 днів. Другий кат прийшов на

в 198б році разом зі словом

діти репресованих, онуки та

ко, Київський міський голо­

німецькі фашисти

допису

могилам

тектурного меморіальноІ'О заповідника "Биківнянські

уважив,

ки тисяч закатованих кому­

екс-прем'єр} Віктор Ющен­

нннськиJІ.І

&ИНІВНR

організацій

травневого

щоб

Уряд України надав Биків­

вариства "Меморіал", іншИх теплого

незалежності,

Пам~ять

ка радість з журбою обня­

Цей рік присвячений Лесі Українці. Тому в

міській бібліотеці розроблені заходи до 1ЗО­ річчя віддня народження видатної поетеси. Вони включають книжкові виставки, бібліографічні огляди, перегляди, інформаційні огляди періо­

заборонити їі діяльність. Друге добитись, на­

Київські

клубу "НаАія" Н.І. Момот

лц вцстуnу Аоброго Аруга

настануть в Україні краші

служб АЛЯ МОЛОАі. На НеЇ

та

Жо

часц, і тоАі вонц буАуть

свято". Працівники бібліотеки та гості прослухали

було заnрошено

Червоного Хреста АЛ. РуАенко. дітям булц вру­

цього

nрцїзАцтц не з благоАЮнц­

бібліографічний огляд краєзнавчої літератури

інваліАів, сцріт, наnівсцріт

оАНцм nреАставнцком асо­

мц візцтамц, а nросто в

"Мій край, моя історія жива", який підготувала і

з багатоАітнцх і малоза­

чені

ціації

гості АО своїх Арузів.

провела автор цієї замітки

безnеченцх сімеu з бать­

nрцАбані за коштц фран­

Патрцком. Жо

камц.

цузькцх благоАіUнцків.

усіх

у

центрі

соціальнцх

Аітеu­

50

голова

Товарцства

nроАуктові

наборц,

Сnекулянта, разу

котрцu

nрцїхав

"Друзі

ше

Броварів"

з

-

nрцвітав

Аня СЕГЛЮК,

nобажав

стуАентка МіЛПу.

nрцсутніх,

-

Людмила НИЗОВСЬКА, завідуюча відділом обслуговування ЦРБ.

до vваrи житеnів району! Управління

праці та

сільської ради),

-

соціального захисту насе­ Постановою Кабінету Міністрів України

від Ттравня

2001

N9484

р. вне­

лення Броварського рай­

ріально-побутових

засоби,

знаків, виданих на тери­

ону оформляє нові види

сім'ї,

що належать іноземним

торії України, окремо від

допомог:

хто фактично доглядає за

Транспортні громадянам

та

особам

сено деякі зміни до Пра­

без громадянства, котрі

ТЗ, на які вони видані, не дозволяється.

Транс­

вил державної реєстрації

їдуть в Україну на відпо­

портнізасоби,ввезеніна

та обліку транспортних

чинок за пуrівками чи на

територію України для

засобів (ТЗ). Зокрема, за

лікування, що підтверд­

постійного користуван­

письмовою заявою влас­

жується відповідними до­

ня, повинні бути зняті з

ника ТЗ

-

фізичної осо­

кументами,

тимчасовій

би про надання права ке­

реєстрації в підрозділах

рування

ДАІ

цим

засобом

іншій фізичній особі (за

на підтверджених

Дермитслужбою термін

умови пред'явлення до­

не підлягають. Зазначе­

кументів, що посвід•Іу­

ний термін повинен бути

ють особу власника та

не меншим, аніж термін

цю особу) підрозділом

дії путівки або іншого до­

ДАІ видається тимчасо­

кумента (з урахуванням

вий реєстраційний талон

часу перебування в до­

на термін, зазначений у

розі).

заяві. При цьому, в графі

Якщо зазначені ТЗ вве­

"особливі відмітки" тим­

зені

часового реєстраційного

сплати мита та інших по­

талона робиться запис

датків (зборів), передба­

"Дійсний до ... за наяв­

чених

ності свідоцтва про реє­

при імпорті автомобілів,

страцію ТЗ (технічного

їх реєстрація проводить­

паспорта} серія...

N9 ... ".

ся за умови подання до­

Заява подається власни­

кументів про внесення

ком

цих платежів. Вивезення

ТЗ

особисто

уповноваженою

особою.

або ним

ги

акт обстеження мате­

з-за кордону без

законодавством

(пересилання) України

обліку

у

органах

відповідних

країни

виве­

зення.

Державну реєстрацію, перереєстрацію ТЗ,

що

виконують міжнародні перевезення вантажів

пасажирів,

і

проводять

спеціалізовані підрозділи ДАІ головних управлінь у порядку,

встановлено­

му МВС, після перевірки

1.

1-їчн 2-їrруп інваАЦності

-

внасАЦок психічного роз­

АаА у, які за вненовком Аіквреької комісії потре­ бують стороннього АОГАЯ­

АУ· Допомога ІТВАається особі, котра прописана з

інваАіАОМ, в розмірі

17

грн. на мjсяць. Для призначення грошо­ вої допомоги

необхідно

подати такі документи:

-

паспорт заявника та

інваліда,

-

довідку про склад сім'

висновок лікарської

(форма

ня

363).

д,\>1 отриман­

висновку

звернутися до поліклініки

з

необхідно районної паспортом

2.

Державну соціаАьпу

АОПомоrу маАозабезпече­

-

законними

правами

та

ченим сім'ям має

Анатолій !ГНАТЕЙКО,

за межі

начальник МРЕВ ДАІ,

номерних

майор міліції.

сім'я,

кожна

середньомісячний

кожного члена сім' за по­

доход якої не перевищує

передні б

50

місяців перед

довідку про ро3мір

-

довідку про загальну

житлову площу (з сільської

ради),

-

довідки

про доходи

редні б місяців перед звер­ ненням за допомогою,

ідентифікаційний код

заявника (ксерокопія}. За роз'ясненням поряд­

відку видає сільська рада), довідки про доходи

-

земельної ділянки та паю,

ку призначення та випла­

ну допомогу малозабезпе­

-

членів сім'ї

(по фор1чі, видає с/рада).

живають разом і об'єднані

мання. Право на соціаль­

порту.

них зв'язків

чи кілька осіб, котрі про­

них зв' яків членів сім'ї (до­

ренції міністрів транс­

прізвищ,

імен та по батькові, родин­

-

одинока особа

імен та по батькові, родин­

конфе­

із зазначенням

ннм сім'ям.

Сім'я

паспорт заявника,

довідку про склад сім'ї

всіх членів сім'ї, за попе­

новком МСЕК інваліда.

засобів

Європейської

-

заявника та інваліда і вис­

резолюцій

транспортних

зазначенням

-

комісії медичного закладу

обов' яз ками щодо утри­

стану

із

індентифікаційний

код заявника,

прівищ,

технічного

вимогам

за місцем проживання),

подати до

ти:

в якому вказувати,

інвалідом (складає депутат

АУ ЯКИХ ВХОАЯТЬ інваАЇ,4Н

відповідності конструкції та

Щомісячну грошову

АОПомоrу сім'ям, АО СКАВ­

умов

необхідно

управління такі докумен­

грн. на кожного члена

ти

грошових допомог

лозабезпеченим

ма­

сім'ям

3вертатись до управління праці та соціального захи­ сту населення Броварсько­

го району в дні прийому громадян

-

середу та п'ят­

з урахуванням доходів від

ницю за адресою: м.Бро­

довідки про розміри

земельної ділянки та паю.

вари, бульв. Незалежності,

земельних ділянок, паїв (з

Для оформлення допомо-

11.

зверненням,

-

Тел.

5-40-34.


Ng44 (9245)

13.06

ВІД ЧОГО залежить наше здоров'я? Що впливає на нього? Багато хто відчуває на собі негативну дію забрудненого навко­

тами. Це

нормалізація балансу основних поживних

тину

лишнього середовища, страждає від впли­

речовин. Відзначається також їх антиок­

сил і імунної системи, знижаєтися гос­

ву нових різновидів інфекцій, через ~Іа­ сове розповсюдження дисбактеріозу,

сидантна дія. Вітаміни, мінеральні речо­

трота зору, з'являється схильність до ви­

вини, амінокислоти, рослинні комнлекси

ра4кової хвороби шлунка ·та дванадцяти­

алергічні реакції, недоступності для ба­ гатьох висококваліфікованої медичної

містяться в сніруліні, хлореллі, бурих во­

палої кишки.

доростях, 'Іорницях, нлодах та кісточках

допомоги та санаторно-курортного ліку­

винограду.

вання, вживання їжі, що містить шкідливі

Важливий елемент оздоровлення за допомогою БАД - очищення ор1·анізму,

Дефіцит калІ,цію надзвичайно небез­ пе•ший для організму. 90% перело!VІів шийки кульшового суглоба можна б було

харчові консерванти та барвники, стре­ си та інше. Чисельність населення постійно скорочується. Із розрахунку на 1000 насе­ лення народжується

помирає

16 людей,

відзна­

зниження

тривалості

життя.

Щоб протистояти

свідчить про недостатню кількість заліза і фол~вої кислоти, а нестача бета-каро­

поповненшr дефіциту й

призводити до зниження

тину. Біологічно-активні

в усій Європі. СІ,огодні кожен житель України може захистити

сіння

ллн, вірусних і бактеріальних інфекцій. Час як лікарнм, так і батькам задума­

грунтів виникає дефіцит важливих еле­ ментів. Згадаймо, які овочі ми вживаємо навесні. У них практи•шо відсутні не­ обхідні вітаміни. І тут на допомогу нам повинні прийти біологічно активні добавки (БАДи) для

ріха, клюкву, яблучний та буряковий пек­ тини, висівки, сухий шпинат тощо. ЗІ·а­

тисн

дайте, коли ці продукти були на вашому

С>І зі схилt,ністю ло тих чи інших хвороб, а ще деснть років тому цн "група ризи­ ку" складала до 30%. У наш час з'нвився діагноз: дитина, котра часто хворіє.

норошок

Необхідний етап уо,ого очищення та оздоровлення

-

бороп,ба з дисбактеріо­

поповнення дефіциту важливих коІVшо­ нентів раціону. БАДи це спеціальні низькокалорійні продукти, що містять життєво важливі речовини біоактивні компоненти, вітаміни, мінерали. Вони

зом. При цьому абсолютно безграмотно не користуватися такими БАДами, які містять високоактивні моло•нюкислі бак­ терії, біфідобактерії. Значення цієї !·ру­ пи БАД важко переоцінити, оскільки

уже давно вживаються в усьому світі для

здавна відомо, що тривалість життн лю­

поповнення щоденного раціону необхід­

дини залежи·п від стану мікрофлори ки­

ними речовинами. Тенер вони прийшли й до нас. Останне десятиліття активно пропонуються БАДи зарубіжних та

шечника.

очищення організму від отруйних речо­ вин. Останні значно знижують ризик появи злоякісних пухлин, підвищують стійкість до імунозалежних захворювань (ревматизму, діабету, псоріазу, бронхіаль­ ної астми).

11

з 50-річчям від дня

1

народження

Миколу Юхимовича ЧИПАЧЕНКА,

водопровідно-каналізаційного госnодарства.

Сколько лет прожито, будем считать.

ників органів державної влади, суддів, адвокатів, юрисконсультів, науковців, керівників підприємств, установ, організацій, студентів юридичних навчальних закладів.

Не zрустить, н.е скучать

Н м.н.ожество лет

І

Ден.ь рожден.ья встречать!

І

Колектив ВУВКГ. ІІ ДО ВІДОМА КЛІЄНТІВ! З 1 липня 200 1 року вилучають­

ся з обігу стандартні (одноколірні} поштові марки сері!. "Етнографічні сюжети "Давня Україна" (літерні "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Є", "Е", "Ж", "К"}. Після вилучення з обігу, по­ штові відправлення, оплачені вка­ заними марками, до пересилання

прийматися не будуть.

кожній дитині, наші педагоги розбудять, на­

Ольга СОКУР, сі!'vІейний лікар, головний лікар

обо

сnеціалістів:

м. Бровари у

liJ ЗАТ "Автобаза-Сервіс",

l1J Втрачене посвідчення дитини, потерnі­ лої внаслідок Чорнобильської катастрофи сері1 N~234138, видане на ім'я БОЛОТОВОІ Ярослави Ігорівни, вважати недійсним.

З питань працевлашту­ вання звертатися за адре­

сою: м. Бровари, вул. Ку­

-теслі;

тузова, 131; тел.: 5-05-22 (приймальнаh 7-72-45

-

(ВІЩJ,іЛ Кадрів).

машиніст крана К-161;

[~ Втрачений додаток до атестата про по­

KJflll

вну загальну середню. освіту, серія N~11192866, виданий у 1999 році на ім'~ ШАФАРЕНКО Яни Серпївни, вважати не­ дійсним.

електрозварювальники ручного зварювання арматурних сіток і

®Втрачене свідоцтво nриватного підприє­ мця за N~4188, дата реєстраці'і 27.03.97р. код 2569810797, видане виконкомом Бро­ варської міської ради народних деnутатів на ім'я РЕЧОТКІНА Олега Федоровича, вважа­ ти недійсним.

слюсарі-компресорники, слюсарі-сантехніки;

-слюсар-наладчик деревообробних верстатів; машиніст б/крана. Оплата праці відрядна. Заробітна праця виплачується своєчасно. Комбінат має дитячий садок, службове житло, гуртожиток. Будує житло для всіх бажаючих і надає можливість купити його за найде­

~ Втрачене свідоцтво платника ПДВ за NЮ7854015 НВ N~042722, видане Бровар­ ською ДПА З березня 1998 року на ім'я РЕ­ ЧОТКІНА Олега Федоровича, вважати не­

шевшими цінами в приміській зоні м. Києва.

дійсним.

Nв2б009301200091 в Промінве­

стбанку, код ЗКПО 13600463, МФО 312163. Тел.: (03122) 2-55-10, тел. \факс: (03122) 2-37-99.

~ Броварське районне управління Пен­ сійного фонду Украіни Київської обл. по­ відомляє, що пенсійне посвідчення серіі ААА за N~174518, видане на ім'я ЯЩЕНКО Ва­

Міський клуб проводить набір у гуртки: бального танцю, шейпінгу, хореографі!, англійської мови, логічно­ го мислення, вокальний (дитячий), вокальний (дорослий), театраль­

ний (дитячий), гри на гітарі. Наша Тел.:

5-60-69

адреса:

10.00

(понеділок- п'ятниця з

до

лентини Яківни, вважати недійсним, як таке,

що видане безпідставно.

вул. Гагаріна, б.

12.00).

Броварська МІська рада ветеранІв ВІйни.

r---------------------~ Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області І І

(044) 274-95-32, 274-95-49.

розшукується зникла безвісти Катерина Василівна

І

ПОДОЛЯНИК, 1974 р. н., працює диспетчером на станціі І Київ-Пасаж~р~ький, котра 1.05.2001 р. пішла з дому і до І цього часу 11 мІсцезнаходження невІдоме. Прикмети: на вигляд 27 років, худорлявої статури, очі І голубі, стрижка коротка, волосся руде. І Була одягнена: піджак сіро-голубого кольору, гольф голубий, кол­

І

І готки чорні, кросівки білі.

І

·•· ·

. _·.'

І

Прохання, якщо комусь що-небудь відомо щодо вищевказаної особи, по- І відомити за телефонами:

4-03-69, 5-43-79, 4-0480, 5-34-04.

~---------------------~

до

Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕСТ", ід. код свою nеререєстрацію в nриватне підnриємство "БЕСТ''.

liJ

22.00). 07400,

Кuївська обл., м. Броварu,

бульв. Незалежносmі,

2.

~ Редактор: 4-03-76. Засmупнuк редактора: 4-21-34. ВіААілu: і

соцjальнuх

сільського госnодарства numaнь,

лuсmів

бухгалmерія; npuuoм оголошень

і

4-02-92; nромuсловості

масової poбomu

4-04-81;

4-23·26.

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор.

+ +

індентифікацій­

ються протягом одного місяця з дня nублі­ каціі оголошення.

-

88006, м.Ужrород, вул.Гаrарі­ на, 101; поштова адреса: м.Уж­ rород-6, а\с 27, р\р

на ім'я ЯХНА Юрія Ге­

ний код N~31 033628, nовідомляє про ліквідацію підприємства. ПретензіІ прІ1йма­

-електрики;

інформаційно-видавничому агентстві "ІВА" за адресою:

1990 р.

оргійовича, вважати недійсним.

Ііі Атестат про закінчення БСШ N~8 за N~000888, виданий на Ім'я ДОРОНІНОІ Оле­ ни Василівної, вважати недійсним.

3-5 р.; -столяри 4-5 р.;

-

санвузол разом. Без посеред­

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс 61285

liJ Загублений атестат про середню освіту N~ 189723, виданий середньою школою N~1

каркасів;

ГОТЕЛЬКАпо вул.Короленка, на 1 пов. 5-поверхового будинку. Заг. пл. - 21,5 м 2 , кімната- 11,5 м 2 , кухня-

Свідоцтво про державну

Валентина САХНО, директор об'єднання підліткових клубів.

Калинівської амбулаторії.

-муляри

І

держадміністрація.

вчать створювати свято власними руками.

-формувальники з/б виробів;

АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101 (розі­ б: -чий), недорого. Тел. 5-.0,:5-05.

raзemu~

митцями, артистами, але іскру таланту, дану

-маляри З-5 р.;

-

"

міська і раuонна радu, раuонна

..

ливо, не ва вони стануть професійними

тантів.

паркетники;

І

17.00

,8

ся воб'єднанні,дійснонеобмежений.І, мож-

-лицювальники;

-

Обсяг збірника - 500 стор. Вартість (враховуючи пересилку) - 13 гривень. Збірник можна придбати в

Тел.:

потенціал дітей та підлітків, котрі займають-

Оплата праці договірна.

(взуnєву, одежну, rаnантерейну, ремінну) за цінами виробника.

5-73-69

но, кваліфіковано, під контролем снеці­ ально підІ·отовлених лікарів-консуль­

-начальника цеху деревообробного виробництва.

РЕАПІ3УЄ ШКІРУ

ників. Тел.:

продемонстрував присутнім, що творчий

стеження, мають необхідні сертифікати, але застосовувати їх потрібно продума­

- провідного інженера з питань охорони праці (досвід у будівництві три і більше років);

ПІДПРИЄМСТВО

4,4

Усі біологічно активні добавки, нкі над­ ходяп, у 11родаж, пройшли клінічне об­

-заступника начальника виробничо-технічного відділу; - начальника відділу маркетингу та збуту продукціі;

Адміністрація.

м2 ,

хіміопрепа­

-головного енергетика; начальника спеuдільниці; -виконробів будівельно-монтажних робіт, спецробіт;

що Міністерством юстиці!. України підготовлено офіційне видання

От души пожелать:

інших

вРликими матеріальними затратами до­ водип,сн вибиратисн.

заn

дання буде цікавим для праців­

Не болеть, н.е стареmь,

~

10стиції nовідомпяе,

Просто хочется Вам

90% їх народжусть­

ТОВ "Броварський ДБК JJМеркурій"

якому подається текст Кодексу, інші нормативно-правові акти (ста­ ном на 1 січня 2001 року), що ре­ гулюють правовідносини у сфері шлюбу та сім'ї, постанови Плену­ му Верховного Суду України. Вважаємо, що вищевказане ви­

виробничого уnравління

сичний танець" клубу "Калина" та гітарист Артем Василенко (клуб "Іскра"}. Цікавим був виступ хлопців-єдиноборців спортивного клубу "Факел', котрі показали спортивну композицію "Чорний кіт". Найкращими в фінальному турі стали: Павло Ковальчук ("Принц Джиммі"}, Воло­ димир Хрустовський ("Децл"), Дмитро Же­ жерун ("Робін Гуд"), Ігор Буцан ("Козак Грицько"). А nереможцю турніру Михайлу Олексієнку, котрий вдало розкрив образ шексnірівського Ромео, присвоєно nочесне звання "Лицар- 2001 ". Переможці конкурсу, активісти клубів, вихованці гуртків за активну роботу були нагороджені призами та грамотами віда.ілу у справах сім'ї та молоді. Сам фінал "Ли царського турніру" яскраво

здоро­

із яких потім героїчними зусиллями і з

женьшеню,

Київське о6пасне уnра111іння

НО!< танцювального гуртка "Індійський кла­

тету, дисбактеріозу, алергічного статусу,

мовника, родіоли, дев'ясила тощо. БАДи необхідні в підготовчому періоді до вагі­ тності, рекомендовані матернм-годуваль­ ниця~І тоді, як фармацевти•1не коло нре­ наратів у цей період різко об~1ежсний. Так, анемізацін вагітних і новороджених

"Кодекс про шлюб та сім'ю Ук­ раїни. Постатейні матеріали", у

директора Броварського

Mw ne

з

бу "Десна" Віра Шумовська та В'ячеслав Рудий. Порадував присутніх виступ вихова­

ратів, що нриводять до зниження імуні­

елеутерококу, заманихи, китайського ли­

БАДи не є фармацевтичними продук-

Щиросердечно вітаємо

витяжки

сти гуртка сольного співу підліткового клу­

навантажень,

показниками

чення антибіотиків,

Вони підвищують захисні реакції орІ·а­ користовуються

над низькими

Святковий настрій усім присутнім створи­ ли учасники ансамблю "Калинка" та вокалі­

Лікарнм необхідно відійти від стандар­ ТІІОІ'О і часто необгрунтованого нризна­

нізму, знімають втому і стреси. Тут ви­

вітчизняних фірм як ефективні засоби

від техногенних

в'я сво·Іх дітей. Адже

столі.

Особливо сподобалися глядачам конкур­ си "Серенада" та "Посвята в українські ли­ царі".

чиною смерті в Україні і

стресів, негативної дії забрудненого довкі­

подорожника та льону,

учасників, їх таланти та здібності.

с найпоширенішою при­

ючі добавки, що містять подрібнене на­ топінамбура, морську капусту, листя го­

допомагала розкрити творчий потенціал

ремогти атеросклероз, що

себе

П

назвою "Лицарський турнір", що підвів підсумки роботи за 2000-2001 н. р. За почесН€ звання "лицаря" змагалися представники п'яти підліткових клубів об'єднання віком 10-13 років. Конкурсна програма турніру була дуже різноманітною і

добавки допоможуть пе­

для чого випускаються спеціальні очищу­

U

вах сім'ї та молоді міськвиконкому nочали­ ся творчим концертно-ігровим дійством під

що містять розчинні солі

цим

__

Літні канікули в об'єднанні підліткових клубів 3<1 місцем проживання віда.ілу у спра­

кальцію, магнію, хондроі­

факторам, організму необхідна підвище­ на кількість вітамінів, мінералів, аміно­ кислот та інших життєво важливих ре­ човин. Та за нинішнього виснаження

... __

CBRIO- ОАСНИМИ РVRАМИ

захисних

новередити своечасним прийомом БАД,

ДО&АВКИ Й JДОРОВ'ІІ

чається ріст захворювань

і

-

&IOJIOfiЧHO АКТИВНІ

а

9,

натуральні продукти. Основ­

-

не завдання їх

Листування з читачами - на сторінках zазєти. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

25293807,

повідомляє про

праці та Збройних Сил висловлює співчуття Миколі Григоровичу БУДЯКУ з приводу смерті ЩJужини- Надіі Юхимівни. РІдні. близькі та друзі глибоко сумують з приводу передчасної смерті гарної. доброї душі, добросовІсно! трудівницІ. хазяйки Надіі Юхимівни Будяк. Де б вона не працювала, залишиладобрий слщ своїми справами. Хай земля їй буде пухомІ Чоловік, сннн, онуки, правнука та сватн.

Колектив КОВО 'Київтемокомуненерго" з

глибоким сумом повідомляє про смерть колишнього

начальника

ВІдцІлу кадрІв

НадІЇ ЮХИМІВНИ БУДЯК і ВИСЛОВЛЮЄ щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Арук oфcemнuu. І друкованuu аркуш.

Обсяг

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у справах

ma

npecu

інформації Кuївської

облдержаАМінісmраuії.

Зам.

2276 2530

Тираж

прим.

#44 2001