Page 1

Пролетарі всіх

19й7 року

М

44 (8151)

ЦІна

5

коп.

Орrан &роварс18ноrt'І 8ІСІ8НН081' НомnартІl Унраіни. м•сьної 1 районної Рад народнмх депутаТІв НмІвсьноІ oбnacn

Референдум:

над в

замислитись

чим Е

д

Е

н

І

д

А

11

І

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО РЕФЕРЕНДУМУ СРСР ТА ОПИТУВАННЮ НАСЕЛЕННЯ УРСР ПО МІСТУ БРОВАРАХ ТА РАйОНУ Кільк і сть икі

57520

Місто в

в

42388

42078

21145

20090

73,7

73,15

50.25

47,74

52137

52058

34131

16882

86,1

86

65.6

32,4

94525

941 36

55276

36972

процентах

60546

Район процентах

r ро" адя н,

в і дn овіл и

843 1045

Разом по місту

118066

районv

в проЦентах

Місто

57520

~

в процентах

::r:·

Район

~

в процентах

~

Разом по місту

-:t:

і

t:

80,1

60546

районv

117952

41949

34180

73.5

72 .9

81,5

51958

'51846

43388

7559

85,8

. 85.6

83,7

14, 6

94218

93795

77568

14672

80

79.5

82,7

15. 6

процентах

1880

39,3

42260

о в

58,7

79,7

656 899

1555

)

Ф ·о 3

о

р

в

думою про краще майбуття кожного з нас

наших . нащадків. про загальний мир і спокій у на­ шому домі для

крокували мешкаНІU міста на дільниці

ГQлосування.

Наш об' єктвв зафіксував кіЛька мвттєвоетей на дільВНЦІ М ренду м у.

15

(середня школа М

7)

в день рефе-

п

о

р

На Знімках (зверху-вниз-направо):

.-

перец 'Входом на дільницю ;

під час реєстрації громадян;

голосує подружжя Володимир Федорович та Вален.тниа Олександрівна :Кулаї;

-

завжди було людно в буфеті, який працював

на дільниці .

Фото

J.

ДОЦИНА .


2 стор. 8

сНОВЕ ЖНТТЯ:t е·.мr 4~ (8151)

20 беР.еЗня 1991 р.

п

р

м:·

г

А ,.

1

І І· Р· T·J І.н:о Б РОВАРСЬНА

·

партійна

помогти ім повериутн ві­

міська

ру

організацІя

мова·ність, ви.тон

спря­

духовний

1.

роз­

трудівників

району, їх національно· нультурне відродження. Діяльність міІсьнному ,

винна

.

ВирІШення

у

·

ливих

і

хаосу

і

фіц~ту

ні

за

Ра·

вплив

кодективах,вона

у

ганізаціям ,

чи

свій

тИти

не

скорочення

або

виробництв

елідок

цього

за­

і

вна·

виникнення

-

міськкомі-в. нізацій

суміжників

руд, газифіковано 15 сіл . Після 1985 року у

nрямих

rосподарських

до­

говорі·в,

забезпечення

ви­

конання

взаємних

споруджено

9

Вперше

з

' на

-

Броварах ло

не

в'язань

тисяч квартир,

селі

черга

тільки

1991 -

· тисячі.

1,5 1990

року на

не

у

по

і

_'Jерез

ся

вИ:•

(nрийнятої в

році),

котре

ці ,

Стосовно

а

саме

-

басейнів,

5

критих сnортзалів, легкоатлетичний манеж , завершується

полікліІJіКИ, радіостанції,

винесення про що по· івформуються жи­

сті.йно телі

міста

•Нове

через

газету

життя•.

Ось

далеко

перелі·к

них

лроб.Jіем ;

мlpl -бере

на

у

на

повній

пОчинаючи

спільно

з

весни

року, сприяти зміЦ­ Зв'язків і взаємо·

і

між

промисло ­

сільс.ькогосподар­ ·підПрИЄМСТВаМИ

якісно

новому

рівні.

Міськкому сцільно

йонною них

вважає

чи

за недопустиме о6межен· ня своєї діяльності кри­ тикою офЩійних органів . Програма Діяльності

залучен·

nечення жителів міста СіЛЬІСЬКОГОСПОДарсьК И М И

, продуктами . партійні

Для цього організації . піД-

приємств

організацій

виступлять

на

захист

трудових

нолекти ·

· занонними

методами

вів , котрі самостійно, всі·1

nродуктами

сьRими

еебе -відпо·

. регіону,

ви­

метою

дарськИІМН

вимИ

відальність за подальший соЦіально .- .економічнИй розвиток

міста

з

вання.

допомоги

самоусуваєт~я від . в.rрі­ шення · життє·во uеобхі'д­

промисловими і сільсько­ господарсьними підприєм ­

сільсьногоспо·

1991

не

між

броварчан

парторrанІ.Jація.

вона

зв'язки

визначать форми власно·

ненню

в

заснувати

робничого потенціалу міс­ та до потреб села та га ­ рантованого забезпечення

тів ,

конкретних·

1іаПрЯІМку,

еконо

залучення

партії

з

партії

міською

Радами

депутатів ,

з

весни

вгору

і

ра-·

народ­ починаю­

1991

року,

ма

сті

і

форми

господарю·

Підтверджуємо свою позицію (викладену у пе­ редвиборній платформі міської парторганізації у жовтні 1989 року) про можливість економічної ефективності Галузей на ­ родно.:го

господарств·а

тільки на основі реаліза­ Ції · різних форм власнос­ ті . Форми власності, їх

поєднання

обираються

й

симального

задоволення

індивідуальних, колек­ тивних, суспільних інте­

ресів

J<омісії

снюватимуть

Рад

здій­

наукову

екс·

пертизу .

Засоби тому

вИробництва,

числі

· земля,

і

8 по­

винні передаватись, і по межливості безкоштовно, тим людям і трудовим

колеитивам.

· які.

·на

них

будуть працювати, а не онремим особам , що ма­ ю :·ь

можливІсть

'пнти.

їх

Виходячи

положення,

і

стоюватися

з буде

ску­

цього від­

проведення

земельної реформи й при­ ватизації основних засо­ бів

виробництІ!'а.

Діяльність · парторганІзації

вуватйметься ня

.реальної

мІської спрямо-

· на •t'Іадан­ _ можливості

трудівникам самим фор­ мувати виробничі відно­ сини. (власність, господа­ рювання, управління), що насамш~ред відповідаЮть

самими

трудівниками .

інтересам жителів міста і району , а не відомств. Міськком партії висту­ пає проти будь-яких опо­

При

з

даткувань

запроваджуються не адмі­ ністративним

цьому

шляхом ,

метою

а

мак-

знайомих дині

підприємств. і

. проблем.

носить

а

ганам ·може силу

і

умовах дестабіЛlзаціУ еко·

.ПаДіННЯ

В

'

орrані·зації

Мета ре~оду

звільнень

патимуть

вІдомств

ривковвх

Іх

особистостІ,

закрити

вироб­

ництва;

-

міська партійна ор­

ганізація .разом з комуні­ стами-керівникамн працю­

ватИме

над збереженням

:Існуючого рівня виробнн· . цтва, створення в разі потреби шкіл перепідго­ .товки · і навчання кадрів .основам сучасного вироб­ ництва і управлІння; ·

·

умовах

перш

від­

за

все

і

гарантованих

працевлаштування.

Міська

партійна

нізафя

орга­

звертається

до

всіх трудящих міста і району, громадських ор­ ганізаЦій, трудових ко­

·

лективів

з

пропозицією

сформувати міськрайов­ ввй страховий фонд соцl· ального

захисту

иаселеи·

ва 1 перш за все ГРО· . МАДСЬКИR ФОНЛ ЗА· ХИСТУ ВІД БЕЗРОБІТ­

ТЯ.

Для ' започаткуВання

такого· фондv · закликаємо всіх

трудящих,

колективи

трудові

провести

у

КВ-іТНі 1991 РОКУ МіСЬК· районний СУБОТНИК. Розділяючи

3.

жителів за

· міста

стан

зростання міська

.

турботу і

району

правопорядку,

злочинності, парторганізація

~дійснювати

ності ,

cвltлotex­

майстер

це­

IOPRO з маJІІІ­ М. · БУДЮКОЮ

розсіювач

ое­

в

ринкові

нон­

забезnеченню

без·

пеня

Bl'DIIIЙ завод: цех ксщьо­ рового фарбуваввя побу­ тових .СвіТВJІЬВВКів.

фото:

на

нретнv роботу по борот• бі з порушеннЯм зано~

До

свl­

·

ФОто І. Доцвва.

вщ­

до-

намагань

твЛьввка сНессІ•,

иосвв захистнтв lвтересв тодей праці, права t без­

пеку

проти

молощ

мdсць

надання

· новоГо місця роботи або професій, а також вИсту­

хисту

·умов

масових

отримання

програми

.створення для· юнаків і дівчат випускминів за. нладів освіти - робочих

боротьбі

без

можливості

дa'JOТь

ЕКОНОМІЦІ в умовах

до

в

загрози

діяльнісреалізації

практиці

носини.

колективи та профспілко · проти

умов

для · всіх

•Молодь~. здійсненню гарантій соціального за­ переходу

яльність на всіх рі·вня'Х і пі·дтримають робітничі

СОДІАЛЬВІЯ

ТА

·

- партійні організації розгорнуть політичну · ді­

вІ

доступних

пнтан·нях

грома·дян;

на

.наро­ З

цих

числі й своєю тю в Радах.

ор­

.рамв Л. -та Г . О . , ДЯЧЕНКО orJJJІ­

КПРС на WІатформ1 ІІІр8кІВЧ8ВХ Al~ .

У

з

у

місьна · парторгані· . зацtя сприЯтиме . в тому

міська· парторганізація З'діІйснюватиме таку р(}· боту:

ху Я. К ..

·СУ·

політичної роботи, оо'єд· нання зусиль членів

1.-

реження

метою захисту людей від цих негативних наслідків

На

МО­

опlлЬ.Стві, виведення пар· тійних організацій на принципово нов.иЛ ріВень

СФЕРІ

яних

труднощами.

видами

традиційнимц ку ль тури і бу;:

народних депутат\в. ке­ рівників-комуністів, · що очолюють Ці заклади, збе­

кваліфі­

справитися

стаючими

ма­

де домагатися· через сва­ 'ЇХ представників у Радах

місцевій владі стати не під

Броварський

.номІ:КИ, запобігання вт.рат нультурних ціН1fоеrей, раЛЬНОГО

свою

захисту

масовими

спорту, .форма~и

харак­

ско­

1

нять

буде

народногоспо­ вирОбництва в

дуХОВНОГО .зуб<>ЖіННЯ

і

лю­

державним

служб

боту цроти комерціаліза­ Ці_ї . охорони здоров'я, за­

.

каЦію,

ство­

і

гані·зація проводитиме ро­

егоїзму . Багато грома­ дян стикається з неdбхідністю змінити професію,

підвищити

над

пунктів

лозабе:mечених, хворих, людей похилого вІку; - міська партійна ор­

·

вони · є

гро­

органІзаціями

соціального

проявами

бо

соціального

недопущення

рочення дарсЬко.го

ряд

не.гативний

3ахисту жителів міста 1 району, їх громадянських прав,

ренням

нової

радянській

жіночими

іншими

працюватимуть

колективів

виробнИцтво

та

мадськими

підтримуватимуть

В'Провадженню

комітетами,

радами

!3

nріоритетними

·НОМУJІістів Броварщипи ставить своєю метою за­ · безпечення

ми

економічній політиці державних органіІІ , що може призвести до ще більш негативних наслідків у виробництві. За цих умов . партійні органі·заці'і веі·

тер .

Фото М. СЕМИНОГ А.

прав

метою

справ, що їх останнім ча­ сом виріШувала міська цьому

в. ній

з ' міською та районною Радами народних ·депута·

повний

Діючи

умов

жителям

міськкому

· не

на

та району.

3

ростуть

чоловік населення.

ня виробничого потенці­ алу міста до потреб села та гарантованого забез­

понадплановоУ

nродукції

Знаходять своє вирі· шення питання будівни · цтва об ' їзної дороги у · Броварах, мrсьного бу­ динку культури, нової

тисяч

ствами

мешкає

сучасних

реалізації

·

90

1989

мічну зацікавлені·сть під· nриємств і радгоспів у

реконструк·

ція стадіону.

ко

насе­

J?роварщини.

nередбачити

18

nрограми

лення

тернторИ

Бровари

років;

комуністів-де­

виконання

щий рівень, ніж у столИ­

роком

поставках

·самозабезлечення

й дещо зменшилась . . По забезпеченню спо.ртив:

а

кожвим

3

розшвріоються. Сьоtодвl в містІ проживає бJІИЗь·

зобо­

настуnних

пере­

2. З переходом до рип­ нових відносин виникає немало якіс.но нових і не­

реалізаціІ

.путатів у Радах домогти'

жит·

зростає,

ною базою місто має

~

і

перебу­

- партійні організації спільно з профспілкови­

виробництва

у

молоді

які

роки

2-3

трудових

людей похилого

інвалідів,

вають за межею бідності;

· щенню.

для

сприяння

Броварах

є

віку,

його технічному. переосна·

парторга-

неральної води, введено 2-гу чергу очисних спо­

вчителям, лікарям. пра­ цівникам культури, а та­ кож вирішення цих пи­

експлуа­

технічного

техніки

райкомів пар­

первинних

останні

по.

партійні зв'язки і базую· чись на робітничій солі­ дарності, звернутися .ДО

мі- '

т.рудящих.

ді''і

використовуючи між­

тії,

посилення

тації

ляко

безробіття;

на 3000 ТОНН, кондитерський

блw.зько

'

допус­

криття

:Qєз

багатоДітних,

не

використовую­

вnлив ,

·

буде ЗДlЙСНЮВаТНС.ІJ за ра­ хунок

прожитково­

ською і районною Рада­ ми роботу по виділенню із їх бІQДжетів необхід­ них коштів для підви­ щення заробітної плати

тань для

питання

міськкому партії,· первинним· партійним ор·

.

впро­

переоснащен­

оснащення

·

таннях :

рівня

ре­

виз·на­

мінімуму

ве збільшення випуску продукЦіІ, оскіль·ки це

За

зосередиться на таких nи-

участі

лінП . розливу

2

районній,

трудових

невід­

стану.

·

провадити

для різних .верств і груп населення. Номуністи всіляко nі'дтримують розпQчату мі­

орга­

ня виробництва неможли-

.,

. номун істів у об­

організацій

ся у районі, ввести в дію ряд важливих соціальних оо ' єнтів. Зокрема, у місті та районі збудовано ди ­ тячу · лікарню, 2 школи, будинок nрестарілих у селі Семиполках, овоче,

цех,

крИтичного

на

•nартійних

го

їх С"І:аріння, ·доведення до­

мож ·

посилюючи

чення

не

вирооництво

технічного

передбачається

гуляр1ю

нової тех~іки, св.оєчасну і планову заміну основ­ них фондів , педопушення

політич ·

'спираючись

вони

вважає

у

--

яким

завданням

вадження

структури.

організаційні

дах,

ня міста nродуктами хар­ чування, що виробляють~

відкрито ·

та

під

партійна

Н'tзація кладним

важ­

сільських і селищній

де­

·трудових колективів вдалося зберегти гарантова­ не за6е3Іпеч~ння населен­

. СХОВИІІЦе

Міська

nідміняти

ласній, ' міській,

переважну

активної

життєво

проблем,

роботу

більшість товарів і про­ д.rнтів харчування місь­ J<lіЙ партійній органіЗа­

ції

від

ливості.

районі

тотального

на

самоусуватися

Використовуючи

за останні рони свідчить, що 8 умовах єнопомічно­ го

nо­

передба­

не

законом,

би приводом здіІfіснювалися.

на­

не

у.правліиські

для

соціальних

місті

цьому

період

вирішення

них.

питань

чених

кращій до­

в

перехідний

ларт~них організацій ви­ ходить із потреб людей здіJІ.t'сню8атиметься

Діючи

організацій,

здобути

прям.ку , міська цартійяа орган!Gація в складний

міста

1

і

майб~твє,

ВQ:еввеиlсть у лІ дітей .

визначає головним З·Міс­ том своєї роооти її со­ Ціально-економічну

·в

-

життя людей: . буде продовжена робота партійних органі­ заціІА по завершенню фор­ мув·ання і створен)Ію .не· обхІДноУ б9зи патрульно­ nостової служби як під­ розділу мvніципальноУ мІ·

ліці'і v відділі ніх сnрав; .

внутріш-

·

-

спІльно з ційною радою

лок

міста

координа­ профспі­

1 район:v орга­

нІЗовуватИме роботу орга­ нів Робітничого нонтролю в .·боротьбі Зі сПекуЛяцією, РіЗНОГО

РОдУ

.ЗЛОВЖиваН­

НЯМИ;

підтримуВатиме ро­ боту міського і райа.нно­ го від~ілі'В внутрішніх справ, інших nравоохо­ ронних органів , залучаю­ чи

для

цьог.о

громадсьнtсть .

шцроку


сНОВЕ

ЖИТТЯ:. е

20 березня 1991 р.

0-РІІН/311111. Вважаємо першочерго­ вим' завданням форму­ вання до

у

людей

працІвників

ронних

поваги

правоохо­

органів.

лення

:vсв1дом­

необхІдностІ ство­

рення

для

них

належних

rрунтованих

вих

І

міння і використання на­ дбань культури вважаємо за необхідне у вересІJі­ жовтнt 1991 року про­

но-Інформаційного центру для комуністІв-депутатів Рад Різних рівнів; мІська парторгані­

вести

~цlя

посягань.

РІ

_культурк

в

політики

винних

аспек-

ціннос­

глядаючи культуру

нову

нtтету,

як

дvховнv

державного

підтримує

ос­

міської

ви­

та

ра­

йонної Рад народнИх де­ путатІв <<ОсновнІ нап­ рями

В

розвитку

МіСТІ

І

року:~>,

якими

бутньої

української

народної

куль­

Rультурно-освітньої·

перетворень,

політичної роЗшиРення

з

Радами

на­

родних депутатів 1 гро­ мадськими орrаиlзацlями

соцlалlстичиоrо вибору. В умовах багатопартій­

боротимуться

ювання

за

заво­

демократичним

ставНИЦЬКИХ

ди

з

органах

реалізацією

платформи

мовою

України

міста

та

нізація

партійна

ренню

тІв

серед

що

культури

ратури,

музичного

зотворчого

дожньої

та

літе­

І

обра­

мистецтва.

твор­

чості. традиційних фольклору.

форм

Через

-

v

ЄКТІВ

п'ятирічЦІ

со­

об'­

селах

Броварах.

закладІв

хунок

району

культури

та ноштів .осподарств.

за

радами

-

Ініціативних

по­

.

до­

між

ви­

органами

са­

конструк­

тивна

участь в

доопрацю~

ваннІ тів,

пропозицІй висунутих

І

проекІншими

пами.

зусилля

мованІ

на

яких

створення

комІ

партії

спря­

констр_vктивне

вирІшення проблем торІУ Ради 1 Інше:

·

гру­

тери­

v міськ­

консультатив-

~ ,....

• ,м

талони на одяг

харчуsання.

Причини.

новища,

l

відомІ

-

які nривели до такого

тоталІтарна

система

ста-

враховувати відмінність нашого становища від

становища

країн

Схlдно'І

Європи.

Так. наша республіка не мала своєr державності, на

відмІну вІд

. юзу · як

європейських

надреспубліканської

країн.

,

управління,.

Одначе постає nнтаІJНя: чому у 1нших соцІаліс­ тичних .країнах Європи вона миттю зруйнувалась, а у нашій ресnубліЦІ вона така живуча? Щоб ро­ зібратись в цьому nитанні. необхІдно. на наш поr­

Існування

системи з nоявою

Сов

республіках суверенних Рад nривело до війни за­ коЩІІ. де «іtентр• не хоче втратити св~У:х: наддер­ жавних позицій, а республІки намагаються доби­ тися суверенІтету. Необхідно також підкреслити, що в нашій республіЦІ відсутня Рівність усіх форм

Відродження національної культури одна з важливих турбот міської партійної організації. Зокрема, знаЧ:на увага у цій сфері приділяється розвпт­

розгортанню

сторінках

зусиль

мІста

широких

ських

сил.

і

ра­

громад­

що

виступа­

ють за соціалістцчний ви­ бір 1 громадянський мир, заклйкають урочисто від­ значити чергові річниці Жовтневої

революції,

день народження Леніна. 1 Перемоги.

В.

Травня.

І.

свято

ПАРТІПНИХ

РЯДІВ,

ПОЛІТИЧНОІ

КОМУНІСТІВ

· Мета підвищення · poJit парт"ійиих орrаиlза­ оволодінНя

ними

су­

часиим досвідом об'єднан­ ня зусиль комуністів

платформі

на

Практичних

дій. Домагаючись цих цілей, міськком nартН. партійні організації

обхідним

-

вважають

щестоящими тання

не­

здійснити:

порушити про

що

твердо

-

міськком

тримує

і

органами

пи­

прискорення

секретарів

мі'сь­

парторганізації.

pal

активну

формуванню

нового партійного попов­ нення. Відстоювати і ЗмІцнювати позиції пар­ тІї

в

трудових

сюдження їх v nервинних органІзаціях та серед ко­

У

що і

баrатонаціональноr.tу

мунськими

школами

дві

товари,

ЯкІ

є.

глvм­

В.

І.

Леніна.

нрученням

пере­

історії

партії

і країни. моральним теро­ ром і преслідуванням ко­ мунІстів.

У

відповідності

кону

СРСР

СЬКі

об ' єднання:~>

до

За­

«Про громад­

ком партії. парторганізації ·

міськ­ первинні викорис­

товуватимуть

своє

на

формуванні

vчасть

органів

і

у

державної

управління.

вироблення

ініціативи,

рішень

державної·

управління. ності

до

і

І'іtдповід­ буде

порядок

міськкому_

орга­

впади

У

цього

значено

влади

здійснення

законодавчої нів

право

вне

роботи

первинних

ганізацій

з

тиметься

підготовка

ор­

кадрами.

вес­

його

резерву,

вимогливість меться

з

кретної

поєднувати­

наданням

допомоги

кон­

товари­

шам по партії v їхній роботІ. Через комуністів­ депутатів міськком партії всіляко

сприяти~1е

утвер­

дженню повновладдя Рад. У комісіях та на плену­ Мі міськкому партії буде розглянуто кому,

роботv

первинних

ганізацій

по

резолЮції

мі-ськ­ партор­

виконанuю

XXVIII з'їзДу

Номпартії України муністи України і народних

«Но­ Ради

депутатів».

Міськком парт11. пер­ винні парторганізації дба­ тимуть про об'єднання інтересів

ністів них

і

зусиль

навколо

справ

кому­

конкрет­

парторганіза­

цій. внаслідок чого спри­ ятимуть піднесенню їх авторитету

в

ТРУJ:ІОвих

колективах.

Буде nродовжено прак­ тику періодичних звітів ко:v~уністів-керівників різ­ них Рівнів і комуністів­ депутатів у Радах про їх участь

гра:'v!и стабілізації в міс­ Ті та районі. ПРи цьому принципова товарИська

.v

реалізації

про-

Питання

роботи

конанню

справ будуть на партійних

винних

по

ви­

конкретних

розглянуті зборах пер­

парторганізацій у

Il-мv півріччІ

1991

року .

;- Ж""".,.,..-

недавно

факультатив

вченню

.

, Історії

та

циган.

-

В

серед­ &ча­ циган.

увагу

ви­

придІли'!>ть

трудовому

· учнів, хнлІв. а

по

культури

·

Велику школі

розвнтковІ

У

вихованню

творчих

на·

· ЦІкаво

фізики

І

nроводить

nрацІ

Фото

І.

Г.

П.

уроки

Василь.

Удовиченка

(УІ(РІНФОРМ) ;

••

"

затруднення

віть для мінімального отаварення . вІть ті

антикомуніс­

нападками.

Галіцина.

І хоч·а навчаНня тут ведеться українською мовою, у школІ

"

до

За-

• циганськІ.

однІА з них неnовній кІА Nt 14 м. Ужгорода ться близько 150 дІтей

колекти­

nРивело

ор-

з

в

О.

----,--.~---------

о

-

партІйні

карпатТІ поряД. , з украінсь-:<ими, росіАськнми, угорськими, ру-

вах,. надавати всіляку підтримку комуністам, ..

ною

ністів при міськкомі пар­ Тії 1 в ряді партійних ор­ ганізацій діятимуть дис­

кусійнІ партійні клуби. Підсумки дискусій з най­ важливіших питань публі­ куватимуться у газеті <<Нове життю> або спеціальних інформаційних бюлетенях для розпов-

позицІю

ленням. збиткуванням над пам ' яттю І спадщи­

первин­

ної

створено

по

боротьбі тичними

над

парторганізацій

провести обмін партійних квитків. що повинен ста­ тн оглядом рядів партії; розгорнути

працює

Міськком.

ви­

наступальну

партії пІд­

муністів.

nеред

школах.

ганізації займуть активну

по­

них

вІдкрились

-

на

створенням різних форм об'єднання комуністів за Інтересами і проблемами. 3 його боку буде надава­ тися · всіляка допомога

підготовки Програм НПРС і Номпартії Украї~ НИ t ПРИЙНЯТТЯ ЇХ на з'їздах партії не пізнІше 1991-1992 років. На ОСНОВІ НОВИХ Програм

роботу

стоять

зиціях Номп·артії Украї­ ни. Створити в партійних · організаЦІях з числа без­ партійних клуби. ради. групи співчуваючих Ном­ партії України;

дам секретарів партійних організацій. що створю­ ються за фаховою озна­ кою. Для з'ясування і вироблення позиції кому­

ПІДВИЩЕННЯ

цlй,

ходожиьої самодіяльності у

Фото

раДі

ЗМІЦНЕННЯ

lV.

БУ

конструк­

групами і організаці­

Номуністи

власностІ.

І навіть на продукти

порушення її економічних зв'язків.

ляд.

громадсь­

с"

.

роздержав­

лення власності. В результатІ не створено достат­ ньої кількостІ товарів не тільки для ринку, а на­

В окремих областях республіки

вже введеНІ

«Нове

йону З метою об'єднання

'

СитуаЦія в СРСР І зокрема на Україні з кожним днем погіршується.

газету

для щирокого lн­

соціальними громадськими

групами,

вЗаємедІя з іншими

ра­

і

громадського

депутатськими

і в

підприємств, органІзацІй.

~~

ГРУПИ.

моврядування.

бюджету

.

вирІшувати­

спІвпрацІ

конавчимИ

З метою кращого розус

на-

на пози­

напрацювання

Фінансування

місЦевого

які

партійні

свІду

КУЛЬТУРНИХ

жит­

соціально-економічних зицій 1 програм:

комуністів-депу­

ХІІІ

v

стоять

підготовка

татів і комуністів-керів­ ників домагатиметься прі­ оритетного будІвництва

ціально

якІ

~авдань.

муть

ху­

народної

в

виборців.

ціях Номпартії України. v мІській 1 районній Ра­ дах створено партійні групи комуністів. Серед

поши­

його

АКТИВНОСТІ

по .проведенню

татів.

населення

історії,

її

парт­

дання допомоги в реалі­ зації виборних програм, об'єднання зусиль депу­

широ­

І

міської

тя наказІв

орга­

сприятиме вивченню

на

·ДЛЯ КООРдинації зу­ СИЛЬ депутатів-комунІс·

території

підпри­

парторганізація

формуsання

-

Районv.

Міська кому

на

життя•

політичної

1

організації:

громадянам

проживають

Міська

використає

вла­

людини;

наЦІональностей.

·

деполітизації

ємств проведення переполітизацlї.

через

державнІ органи про~ грамних цілей Номпартії

кою

тям

Ми

внетупаємо пІд прикрит­

й. сприятиме

бази закладІв культури для всебічного 1 гармо­ нійного розвитку кожної

усіх

категоричне проти спроб

туацію в місті та районі

ШЛЯХОМ біЛЬШОСТІ у пред­

державний статус української мови вима­ га~ від нас допомоги у вирішенні. ряду питань по наданню можливості для оволодіння українсь­

парторганіза­

.пми.

ти

ді­

впливу

цІй на виробництві.

костІ про · соцlально-еко­ номtчнv 1 політичну си­

ностІ. що складається у мІстІ та районі. комуніс­

яльності, . створення необ­ хідних умов І зміцнення матеріально - техніч н о ї

проводити­

мократичних

творчостІ.

культури Інших етнічних груп, належну підтримку

робота

тивного діалогу з різними

спtішрацt

передбаче­

прин­

1 в мікрорайонах.

партійивми орtавізацlJІМН nолlтИчиими методами роботи, поrJІИблеиия де­

2000

но відрадження та nо­ дальший розвиток само­ тури,

націо­

оВолодіНня

формування культури,

культури

районІ до

як

· Мета

nартії

Щ:>ИЙf!ЯТі

нонкомами

ня

по­

nІДтриму­

ІІІ. У СФЕРІ

сvвере­

міськком

закладах.

ДЕМОКРАТИЗАЦП

українську

територіальним

Ця

таланти

тей. зниження мораль­ ностІ в суспільствІ. Роз­

пеР,;

парторrанlзаціи

меться не длц послаблен­

нальне надбання. сприяти відродженню, демократи­ заЦІї І гуманізації унра­ їнської КУЛЬТУРИ,

ра­

проживання.

сильних

потенцІалу•.

винНІ всебічно вати

йону хвилює втрата куль­ духовних

за

ципом

орга­

організації

культурних

·

зусил­

· винористанні

ПартІйнІ

тів.

турни.х,

v

Ук-

умовах

партійних

місцем

створенІіі

трудових колективів, комуністи-керівники. ко­ муністи. що працю~ть в

сфе­

НомунІстів міста І

сучасних

культурного

повинно

тернацІональних

в

участІ

НомпартіУ

нізацІй

здійснюватись у поєднан· нІ її нацІональних та Ін-

еконцентрує

ля на JІОЗгортаннl роботи за

МІська партійна орга­ нІзаЦІя вважає. що фор­

політики

«ТеоретичнІ

основи культурного будІвництва І культурної

і

П.' У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

МУВання

науково-практичну

. раїни

принизли­

нюtадів

НІ.

конференціЮ

умов праЦІ 1 побуту, за­ хисту Іх честІ 1 гідності від . різного родv необ-·

8 .Ni 44 (8151)

З стор.

належс.ть

громадян.

На­

державній монопо­

.

о

(',

ЯІ\і

мають дітей до

16

рокІв;

-

не

·-

при скороченні не будьте байдужими до долі вами людини.

скорочуsати

на

підприємстг.ах.

установах,

осіб, у яких не вистачає прожиткового в розрахунку на одного члена сім'ї;

мінімуму

лlУ. В такій ситуації пІдвищення цін не що інакше,

звільненої

крок

заклинаємо все населеиня міста і району зберігати спокій, з повною віддачею працювати на своїх ро­ бочих місцях. Об'єднУЙтесь в робітничі колективи,

як Інфляція 1 поглиблення економІwї кризи. а не до

переходу

на

ринкові

відносини.

як

запев­

няв нас Голова Ради Міністрів СРСР Павлов. Виходячи з усього вищес~tазаного. в майбутньо­ му на нас чекає. в nершу чергу, інфляція. а не ринок. Уже найближчим часом зростуть ціни. з'яв­ ляться безробітнІ. Не треба забувати. що у коЖно­ го звІльненого .з роботи є сім'я. діти. Тому з найго­ ловніших питань. що хвилює сІм'ю, це сr<оро­ чення робочих місць 1 поДальше працевлаштування.

В · цьому зв'язку . мtське вІддІлення СДПУ м. Броварів звертається до керІвни:ків підприємств 1 установ з такою проnозицією: - не звільняти (по скороченню) з ро?оти жІнок,

Неруючис•

своєю

програмою

і

принципами.

ми

щоб в разІ необхідності ви змогли вІдстояти свої права. Не будьте байдужими. захищайте кожного· члена свого , колективу. Ні в· якому разІ не вико­ ристовуйте силу · для досягнення своїх намірів. Не піддавайтесь на провокації· шовІнІстів І націо­ на·лістІв.

ОСЕРЕДОК

БРО&АРСЬКОГО

ВІДДІЛЕННЯ · СДПУ.


СТО,. •

4

береЗНА

20'

с н о в Е ж и т т я :t

р.

1991

,,Iloai ть Автобусна

бур'••· ••

скільки. врем'я?

Я озирнувся.

обмотана

Переді мною

квітчастою

стояЛа бабуся, відповів . Поба­

-

чивши. що вона не зрозуміла, ·Трииадця-q. copq~_< п'ять.

-

А.

надцяти

-

повторив:

збагнула нарешті еоиа,

у

без п'ят­

-

зі

шкільноУ

лави

велети украУнськоІ

нам

розпов\Дал:и.

літератури

т ••. Шев-~енко,

І. Франко, І. Нечуй-Левицький училися народ­ НОУ мови . Звичайні селяни ставали вчителями

геиlУв мистеЦтва. У тих селян могли вІДібрати волю, землю, хліб, право писаm рідною мовою,

І вони бе­

що

·з '\'ордlстю

регли п є

..

1

такий

нарОд,

який· може

нv рівня самого мислення. дІ можна говорити?

Не ~иоадково усі, . хто приходив з мечем на

нашу землю, вамаrалнся ·в першу . Чергу вJfру­ бати мову. Відомі слова Сталtна сЄ людина є проблема, немає людинИ немає пробЛеми•. Нехитра філософіЯ . усіх . з.айд була приблизно .. такою ж: сЄ ~ова у народу - є проблема. не­

-

ма мови викачуй

вуrlл.Іія.

в Іншу глинистv землю.

згадають · .ошуканl хохли, народ,

власній

та

й

захочуть

що воJ:ІИ 'є

бути

хаті.

реження

у

вагу

·

вона.

старших.

криває нам

до

але

чи

духовний.

-

традицtй

минулого.

означає

що

до

розуміння

и~вJ;д'ємну

то йшли хитріШим ІіJл~хом.

частину

душі,

Укра:інцям.

як 1 .литовцям,

білорусам. - Гру­

Іхия

1 біда,,

звичаУ,

КоУлось те

ні

серця.

ні

на·шіА

·

розуму,

Тепер,

здається,

ні·

про иепо­

мові

статусу

Що У . фраНЦУза або німця виникне схожий сум­ ;ц~ про поtр1бнlсть 'фравцузьиоі чи німецькоУ

-

хто

JоІторюю . ЦЮ зрозУ'І'tfілу

«ранок•.

.

сІt~.· · .,_....

tJIOJIЦaill

орrаІІІ•

J~.:: .· .,_і •.~-:••.е!~ Ть· аа,

еони

вже

сймовірно•. сна

·

~li~:~Ja та

4 х 2 xl-.np у , <;ере., АІа•ат 8-9 uad8 пе-

ремоrу

s,І.обу.rк

уч__,

шко-

•-. .11.

Ча10н,

. . .CJtjrU . BpЩJicaoro

.11.

JіАРТІіІІ

Уара88..

Шеачеико,.

І

як

для

них, результати. Першим фінішував Петро Ткачен-

-

рез

-

відповідники.

На

можна взяти кілька Інших

5 хвилин 43 секунди .Василь Прокоnов (55

Анатолій Мальц,ев (Полтава, 65 років) за­ тратив на 34 кІлометрИ 2 години 14 хвилин 5 се­ кунд, а Оленсандр Си­

снасампе·

слова

1

2 10

години секунд.

Головний приз ку­ бок з фотографією Воло-

так

.до

8-9

Та

С,

І>щАІІІІа

(8ЧІІТ'е.І..

.11. П. СенчУк). У Х.!ОПЦІІ 8-7 a.tacla иаІкращнх реsу.t.,татІ• .-омоr.tнса учнІ СШ » 1 (ачите.w.. в . О. Собо.аь). У

нашому . мІстІ

ЗМаrанва

еькоТ ІИХ

ва

обаастІ

,І.ру&ІІВ.

•ІА<і)'.tІІса

ПершІст..

сереА

Це

І

КаТа-

nІоверсь-

бу.tо

сnраа-

Hf.!8 .•

І

М)'SІІКа,

про

tнших

турнірах,

треиvвались.

тех­

на

ІІІ

особистІй

перо­

27

31

до

березня буде nроводи­ тись в спортзаЛІ школи

. по-

м

7.

•баан обласинІ сnорткомІтет І ІІЦІ.ІІ нарОАИО1 осаІтН.

Форму ла проведення першості на цей раз мак­

Перемоr)' СІІІІТК)'8а.t8 )"1111 СШ Jlt 8 ~\ста БІ.tа Церкаа та

умов

•І••ата 8-9

к.аасІа з

Бровар-

сьаоrо раІону )' · ск.ааАІ Іри · Роrач, ЛарІІси Ma.tJOrи, .llec:t Вас10к та ,ЦесІ Прнмакоао1. · СтаршІ

АР)'ГИМН,

»

&ІМ sмІІ'оае саато: бІ.tІІІ с:вІr, совачво, температура б.tиs .. ко

І

-

учнІ а

СШ

М

ІІО.!ОАШІ

sаІнали

трете

З

бу.tи

3

СШ

йому

подолати

кілометрів

1 годину . сеі<унд ..

броварчан

був,

за

хвилин

47

Серед

щим

30

першим

слюсар

47 нра­

заводу

пластмас Юрій Манарен­ J<о (2 : 14.37). Замннув п'ятІрну технолог цеху М 4 заводу порошнової металургії Анвік Згур­ сьюrй (2 : 28.11 ). У . жінон перше ноло 5 кілометрів найшвидше подола,ла Тамара Якуша, апаратниця цеху ~g 11 заводу. порошково-ї мета­ лургії . Учасннка)vf пробігу вру· чені пам'ятні грамоти, а кращим і сувеніри.

А.

ВІКТИЧ.

тенІс

симально

набЛИжена

•всесоюзноr

тивно!

до

споро­

квал1Фlкац1У•

ДОЗВОЛИТЬ сменам

·

ГіДНИМ

· виконати

спортивних

дини:

а

мають

спортсмени.

перший

Для

що

другий

_:. 30

годині. Піс­

ля закінчення особистих ігор 31 березня плану­ ється

вперше

провести

турн1Р

в

Іграх.

парних

В. СОЛІСТИЯ,

СПОрТ­

спортивних розрядів.

чи

спортивНі розряди.

березня о

1

норми

розрядів

- 27 березня від 16 д .. 20 години : з третім споР­ тивним розрядом 28 березня від 16 до 20 го­

rQловний

суддя

пеР­

шості.

мІсце.

М. КУЗЬМУК, треаер.

Редактор А.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255~20, Київська об.Аасть, м. Б@овари, вуо~. Київська, · 154. Те.нtо••: реАактора 4..03-78: ааст:vппка ре.ІІактора, аІ.І.ІІ.tу nартІІвоrо :кнтт11 - 4-о4-81: a(AaoaiJІa.t.,80ro ееарета!Jа - 4-tt-S4: аІ.u.І.rІІ: ~l.tІoC .. aoro roc:noAapena - 4-2S-28: аромнс.rоаостІ І COIIIDЬ8U 88ТА8Ь - 4..02-92; .t8CTI8 І масоаоf ро6от8 - 4-414-81: ІI.UI.t)' рцІОІНфор­ мцtr - S·tl-91. \

.ішла

Добра дозво­

без

в

шості міста. яка з

аку

Ві'нтор СеменікІн . спортивна форма

участь

річ

Х.!ОПЦІІ

годині. У чоловінІв з

10

перших метрів вперед ви­ йшов армієць з Ниєва

участі в · першості запро­ шуються всІ житеЛІ міс­ та. в томv числі гравці

нічний рІвень Ух вирІс . Тим цікавІшою буде зуст­

С. ТАРАН .

Цифра, водночас

Час після останиьоУ першостІ не nройшов без­ слідно, тенісисти брали активно

сльозн•.

СереА

Павлик

Настільний

тих піР. поки ваша мова не С'!'ане •чистішою від

·ВусаоІа,

(72 роки) 33 хвилини

паєнков

наступний тиждень

русизмів.

бі ­

Га·

років).

·

s ·- 7 русизмів 1 слlдкvватн. щоб ПРОТЯГОМ тиж: ви використовували · замість цих слів точні украІиськt

перетнув

Валерій

н!н (45 років),' а ще че­

«вірогідно•.

початку•.

пtиІю

лоцерківець

чоло­

учасників сім жі­ сім чоловінів і семи­

стартували

о

дозволяла

високі,

березня,

лижню

віків, аби вони подолали 30 кілометрів і перенона­ лясь у своїй силі та ви­ тривалостІ. Дівчата обра­ ли дистанцію 15 кіло­

-

кіло ­

34

клуб

1975 PQ•

8

на

річний

нестаидаР'І'­

-

закликає

15

ветерани

Погода

показати

а

ня

каасІа nepeмory SA06)'.tH учвІ СШ .М S У Cl.tAAI М. ІИІОШН· ва, Р. .Цутчуаа, П. ПІнаеu

· . . РеJЩтW . А. IOJJOIUJIIHEHI(O. r••trr~ .-.zcщt ~ J7 ••РМІ 1937 rоАІ. 11 .. . . ~· . JІIUoA,-A. tтclf!ll!lk. . \11Mtl> . .ІЩ'ІІца. qfбora.

·ra

сздається• . «свІтанок•.

.

rоро.ІІСІІоrо fOpOA· .caoro 8 раІОІІІІ.СlІ'О. СО.Щоа ІІІРОА . . iia.tx AeD)"''aroa Кнеа· с:коІ ~ает11. -(На jq•8.11euil ІіЇЇІХе). . •

«Hokli JUa81o»

КОЩІТ~а •..Ко__ І!!ІІ1hСТ8ЧtЦО.А

метри.

колись

з розмови на автобусній зупинці . А тнм. хто вирІшив виnолота у своlй мовІ бур'ян, я пора­ див би вибрати з власного вЖитку скажімо

де-не-де :

· ,ІІІ М 10 )' a:.raAI І;. Тuчев­ ІІІ~t · ·м· ·-. ,_...,.._ . ао, ./1. ІU'sим• АртеІА)'&,(ачиu.. т. DОПО8ІІЧ ..,._,І_іІГ .· ·. ~- li· w.".:'..• .,.А ... ті .11. фІsам- . 11 . . ~ . ~·-. їtІцJ.•х "'.~.аІІІі t~aa.,- lo. Я. ЯсІІU). Пер••' ащ . · lli•t.t. ІІІІ . еерц .ІІІачат f-7 к.tасІа . . IQ/6 . llr.tlt ее· ста.. 8 1'аttтнІ rtlllн iilitUi. 4 а S аІІо•....._•. ·· учевмц1 сш -• 8 І. Кор~...

поступалась

на

нtй дистанЦії

Читачу тепер зрозуміло. чому я почав статтю

8.

"' .tu, П.ІІNІ : .1,111. І s Ці.ОІ'О

не

ред•. «загалом•. «взагаnl•. .. Згадуються М. Рнпьського: Як · парость виноградноУ лози. Плекайте мовv Пильно й ненастанно. Поnіть бур'ян. Чистіше від сльози Вона хай буде ...

істину для тога,.

1

-

відники

. на собі навіть язували нас з ним ..

. "Щ••ІацІ· .liOtero І -.. ао"*'*1" ,о..-.аІІ . 8..._ .. llt.Um,tl-

що

ни під тією яблунею засмічують землю. не да­ ють дереву рости. Яким дисонансом звучать в украХкськІй мовІ скажецця•. сутро•. ссначала•. «вообще•, коли ж є прекрасні українські вІдпо­

пообди~ати

·.

архітектуру,

змагались

але зовсім недоречнІ у .нашій. Вони наче бур'я­

Зj)Ослнся з тілом. Тож лише терпеливе пояснен­ ня, Ч'ОМУ саме нам . потрібна рідна мова, допомо­ же видеР'tи ті моtузкн без м'яса.

.

За­

nанує сурЖ!fК. у наш лексикон <Продираються чужІ слова, що, звичайно ж. прекрасні . у своїй мовІ,

нкtочк", що . зв Ane JX)бЯtit це .треба ретельно 1 навіть обереж-· но, dO ~ку про потрібнІсть цих мотузок нам

.

усі,

УкраХною.

з

-

щ-ороку,

нок ,

нішну

щvv .. зауважьтн, що, _ ІtОзбавлRіочись tяrapa ста-·

-~·

милувались

<<Полум'Я>> ку

зма~

спортивний

метрів .

року серед лижників-гон­ щиків середнього 1 стар­ шого віку .

КиІвщини. Тими самими селами. де колись вчи­

пнта~нl .

роки

ко.1ись

лижників

лися мовJІ майстри слова. Вам буде важко знай· . ти людину, що володІє нею досконало. Всюди

ТfІІ~· ВІ.дrомlи тоІ пмtтикй 1 вЧувається. нині в:

~овrі

якою

чемпіонаті

Броварах

-

гань

Збройних Сил, ВолоДимир Зотов учасник чемп!qнату світу 1991

У

-* •

Спонсор~організатор

ко (Ниїв, 41 .РіК) 2 години 2 .хвилини. Через З хвилини 31 секунду фі­

к~льйа попlтика, сьрьована на створення штуч­ Щіtо срадят:ькоrо нароДу,; бео· траДІщій 1 куль­

втовкмачувалtr

природу,

та

учас ­

команди участі у

серед

вручено

«Перевіркою можлив·ос­ тей» називають броварські лижншш березневі змагання <<ПРО-ІІісок».

иана другою по милозвучностІ й довершеностІ після tтапІйськоУ. А спробуйте ороїхати селами

tьнЩ сч~tеr.Ц, У~ПаДКОNНій ~ІJtд росі'ЙСЬRОГО ЦЗ.­ РМ.Заt)', na tHtti!Мi, .складовою якоУ була нацІо­

ІІСІИМеRШІ

чемпІон

можна

єв~пейській. Позабували козацьку славу, гриміла ж вона по усі·х усюдах! І от теж

хочу вкотре повторитй, що найбільша

л~~И,нн, мус~ о

живеш,

мандрував небесно-сонячною

нехаяли

в .. ІЩ за поді~у бездrховиість лежить на сталlи­

тому

якій

СРСР . Серед них І відомий у свій час серед лиж.никІв республіки сум · чанин Василь Прокопов, Олександр Силаєнко~ (Суми) триразовий

.

не;дбали

держав·

К,оІ . . Тут Є]ЩНl І Рух, 1 RПРС . Але й теnер . можна почути слова . якогось. rоре-малороса: «А яка разииця. росІйська чи rкраУнська, ·Не ВСЬО равно ЯК говорити?•. Перед тим, як вІдповtстн на це, м'яко J<ажучи, дИ'Вне За:ПН'І'аЦИЯ, бо Хіба . MO?f(Ha, СJ:(аЖІМО, уявиТ,и, мови,

на

-

.

другому

Надто часто ми не ·вміли шаНувати своЄ. За·

трІібнlсть чи •вtоросортні<:ть• украУнсьJ<оУ мови. Ні У коrо, Ні у якоІ серйозноІ громадсько-nолі· тйІJИоІ opr~t·Hlзaцii · не внн~mло сумнІву щодо пра· иадаіmя

землі,

середнього

віку

ники збірної України для

мова. наша украХ.нська мова в vсьомv світі виз­

сотнІ .років.

хто відверто не наважиться говори:rи

ІЩЛЬНОСJі

тої

налізму.

панемент. славослів'я царям 1 генсенам, почути поклик серця 1 голос розуму. А Ухня вн·на, бо все-таки не дослухалися все-таки зрІкалися ...

лижники

зробити цю землю рідною. Інакше вона завжди буде здаватися чvжиною.. а серед коріниого на­ роду буд.уть весь час вввжатись привиди націо­

і" вина водночас, бо ваЖl(О

·серед тlєУ крові та .брехні, що лилася під аком-

мову

лижників

това, які. у снtжн~ зи·ми організовує сам Володи­

старшого

національної

Зотова

Василю Прон-опову , кот­ рий виступає в однІй з В . Зотовим віковій груп!.

мир Ілліч . У нцн-lшньому році у Зотова стартуваЛи

по­

нальностей, що живуть в республІцІ . Ніхто. ·звичайно. не збирається насильно украХнізувати росІян єи євреУв. як .свого часу русифікували. а подекуди й продовжують русифікувати украУн­ цlв . але представникам · національних меншостей ~реба б пам'ятати:· лише розумІючи 1 знаючи

зинам ; ІJРедста-sника'М інших національностей, ще . недавно вбивався комплекс сстаршого бра­ та•. Що ось, мовляв, яІООи не росІйський народ - гнили б усІ зараз .у капlталlзмІ . .На знак вдячності . до ccтapi,UOro брата•. ·що врятував Ух вІд такоІ напасті, меншим народам пропонували зректж:я рІ.д.ноІ нульту.ри. Чимало й зрікалися.

І бу_ла то

.

Не менш прикрнми видаються тІ факти. коли

свторосортна• 1 ні ~а що не придатна. Після цього ці·JlКом . сдобровільНО• переводили дер­ жавні установи, диn:адки, . школи на собщеоонятнЬІй ЯЗЬІК•. .

гонки

димира

можна

на кубок ВолодимІІра Зо·

творилося

мови не хочуть знати представники інших націо­

воно

контингенту

назвати

А шанування рІдного слова від­

шлях

зими

Зма·ганнями для певно­ го

Збе­

Розстрілювали цвіт

складає

старти

буде

_иацІональноУ культури, забороняли кращі тво­ ри, стверджуючи -потІм, що украУнсь~ёL мова

бо

Завершальні

може.

культури. Усім . здає~ься очевидним. що чого­ чого, а доброти одне до одиого нам не вистачає ще більше. ніж nродуктів.

тн ,

:..І

народних пІсень.

до

Ххнlми руками.

І знищували, виеозипи, заборо~яли . А оскіль­ ки рідне слово не так-то й легко було винищи­

.

Звичайно .

Існує й інший .бік справи

-

гооrrо,дарем

·.

Про якv ковбасу то-

й приживеться на новому місцІ , Від того рясніше плодоиосити?

Не забувай прИ цьому .руйнувати па~

поди.

Фото І. Доцина.

ному грунті. Глибоко пустила в нього своУ ко­ рені. І от, уявІть собі, цю яблуню пересаджують

м'ятинии ми.стЕЩ'JІва. : що ще ж, не приведи гос­ цІли~t

Карате.

Це чимось схоже на квІтуче дерево. Наприк­ лад. на яблуню, що звикла рости на чорнозем~

нема·є ·аі·народу; нt проблемИ•. тож J:ОхлацьноУ .землі пшеницю, руду,

з

..

порушити природний процес одночасиого vдосковалення мислення 1 мовлення шляхом · заміни РідноХ мови на чужі, то з того вийде 1 поинжеи-

украУНЦ1•. пОпри В't:l катакліз­

-

пояснюю.

його. отже. різниться від інших. Історія розвитку акремого іидивlд!J або иацlІ д.vже довга. Спо. сtб думання сТворюється "і'НС$1Чі років. 1 якщо

то була зап()рука того, що є УкраУиа.

сказати: еМи ми ІсторіІ.

мотузок•.

серед яких німецький філософ В . Гумбольдт, украУнський лІнгвіст О . Потебня, давно помітили .що СЛQВО- це прямий. бе3Посереднlй . продукт думки. Кожна окрема людина. а отже й окре­ мий народ, маючи свою · власну. ІсторІю. сприй­ мають світ тро]Щ lи.акше. ніж Інші. То 1 мова

я-к

але не могли вlдН5рати саму мову.

евиемикуваннІ

НаШе мислення . 1 мова дуже пов'язані. ВченІ.

два.

...Ще

~~

звичайно, на таке зауваження одразу вІдрізати сповами народного депутата УР.СР Лариси Ско­ рик: «Здається , що v декого в rоловt замість мозку кишки•. Але, пам· ятаючи про обережність

хусткою.

- · За п 'ятнаДцять друга:·

Спорт

По-перше , Існує суто матеріальний пІдхіп до необХідностІ мовd. Цей ракурс"звернения до тих, хто каже прw.>лизио так: сА мені все одно колбаса чи ковбаса. аби вона бУла•. Можна,

зупинка.

Мужчина, мужчина, скаЖІть, пожалуйста,

-

Nr 44 ( S151)

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс Друк

коаамиА

61285 .

офсетний .

аркуш.

примірники .

3-МІіОІІJ!оЄНІtЯ

Обсяr

І дРУ·

Тираж· ·Іg.643

· М

1153.

#44 1991  
#44 1991  
Advertisement