Page 1

єднаJiiтеса!

СУБОТА.

з

БЕРЕЗНЯ

17

РОКУ

1990

ЦІна

44 (795:1)

•'1\(.

ке•.

Орган &роварсьного МІСЬННОМ, НомпаРТI," Унраїни. МІСЬНОЇ І районної Рад народни. депутаТІВ НИІВСЬНО' uбпасТ1

u

лективах. та й просто на вулиці. Значить, мушу чесно дивитися їм у вічі. А для цього слова не по­ винні розходитися з ДІ­ лом. тільки й усього.

секретар

першии

татом

партіТ

міськкому

Вн вже обраиі депу­

-

рalради.

Степановичу,

Irope

дрyrий

світлюютьс~ соціальні пи­ тання і шляхи їх вирІшен­

тур

ня.

виборів. Як 'вважаєте - ~ поразка чи досягнення?

-

тут.

дівався

навіТЬ

йде

в на

Але

і

одержите

програl\Ul.

немає tiеликих

--

де

мандат

Верховної

Радн

республіки?

-

Вже

За це не переживаю. зараз. на нинішнІЙ

посаді. всі цять годин часу

по

десять-дванад­ мого робочого

суТі

присвяченІ

і

не з

якою

На­

людину.

1

броварчанн,

ко­

Мабуть, вони покла­

дали надії на благополуч­ чистому

середови­

щі і політичній ності. які так для вирішення

стабіль­ потрібні проблем

сьогодення.

-

вчимося

демократії. Цікаво, форми передвнборної

які бо­

ротьби прииеCJIИ вам иай­ більШе rолосів?

-

"'и

.....і

це

не, лише

передвиборна

платформа мене,

як одно­

депутатській роботі. Адже вони ідентичні: і робота

го

а

першого

з

кандидатів,

грама всієї

й

про­

майбутньої роботи мІської партійної

Irope

Степановичу,

Насамперед.

зустрічі

,идатамн. розмови

панії ми вже зустрічаJlИСЯ

з вами.

це

осо­

виборців чисто про

з

люд-

те,

що

хвилює усіх. Хоча деякою

В опублікованому

до

ставлення

вирішеиня

економіч­

Намагаюся їх вирішу­

вати.

не

чекаючи

статусу

депутата. Наприклад. у міськком парт1У звернули­ ся віруючі Із проханням про

спорудження

у

місті

нової церкви. Заперечень з нашого боку не було.

Так само і міськвиконком прийняв відповідні рішен­

про

пам'ятника для увічнення пам'яті жертв сталінських

радгос­

ний». «Рудня».

племптахозаВОДі заводах торго­

вельного

машинобудуван·

ня, ремонтно - механічно­ му, порошкової металур­

гП. ВСі пропозиції і поба­ жання,

рівно

як

і

крити­

ку. сприймаю і в,рахову­ ватиму у подальшІй робо­ ті.

Який розділ вашоі проrpами нalбільш СИЛЬ­

-

ивl?

Я також особисто під­

тримую

рудження

той,

де ви-

у

товари­

Биківні

репресlй.. Принагідно звер­ таюся до всіх броварчан взяти

участь

сильну

і

надати

ДОП01ll0ГУ

У

благородній' справІ, нений, що сьогодНі

по­ Цій

Впев­ необ­

ХіДно зробити більш дІйо­ вим

наше

-

милосердя,

А що може бути га­

3

якостей.

ви поза кабінетом?

як

ДИ'l'ині.

сім'ю ...

ків

Народився я на Тер­ тому

Там

сорок

в

живе

CIOHep~a. місця

сім

р~ДИНІ

моя

проводжу

не

ро­

селян.

мама-пен­

Залищати

вона

хоче,

кожного

ріднІ отож року

там частину відпустки. допомагаю Ій по господар·

СТВУ. Одруже,нИЙ. Живемо у стандартній трикІмнат­ ній квартирІ на вулиці

М. Лагунової. ДІтей двоє. Дочка вже . заміжня. меш­ кає з нами. Як кажуть, бог послав вже й дід

-

... Чнм \

онучку.

то

я

полюбляє те

займатися у вільний час?

-- - Пристрасний футбольний уболівальник. Люблю читати. хоча й на це не вистачає часу. UЦe одне моє хоббі рибал­ І\а. Не заради риби. біль­ ше

заради

спілкування

з

Я живу і працюю у

леми. досягти духовної близькості. Над усе хочу. щоб він виріс справжньою

щодня

людьми

зустріча!Ося

утру ДОВИХ

ко-

людиною. це

Поки

вдається.

аналізувати, вашої

що

менІ

які

пункти

платформн

найбільш близ'ькі

були

людям,

далн вам найбільше roло­ сів? у

своїй

програмі

головну

увагу

акцентував

на

неоБХідностІ

я

забезпе­

що

ми,

харчування

за

рубежем.

повинНі подбати про мате­ рів, Так. ми прийняли гар­ ні

закони

про

теринства

охорону

і

ма­

Днтинства.

в

умовах

ніяких

підви­

22--28

пустку

жеті:

тиною

ків.

догляду

протягом

за

ди­

трьох ро­

А за які кошти утри­

мувати і себе,

і П?

Адже

пільг.

Чи така «ДРібниця». у сільськІ магазини приво­ зять хлІб вартістю лише

го,

по

сельчани

копійок.

Невже

.1аслуговують

то­

щоб держава їх копій­

ками

-

латала

дірки

С"ОГОДНі

ведJlИВо

в

бюд­

мн спра­

говоримо

про

ви­

у чоловіків зарплата така.

черпання

що

Чн не стосується це 1 кан­

не

розженешся.

сить важкі створюють

І

До­

умови життя напружену

демографічну ситуацію в республіці. Якщо до війни на цій території проживало 37 мІльйонІв українців. то зараз нас

І ;,\?'[::\jJ\>.~.'

:)1:: '. .~ <:

!'

~

,.'~";~~'~~~>:" ..' .,. .•.,. ;.,ж

вже

не

сьогодні.

зараз,

у

вас

сил

для

щоб працювати ПОВ­

ноцінно у Верховиlй Раді республіки і бути керівни­ ком TaKoro великоrо під­ приємства, як птахофаfl­ ркка? - Я дуже наДіЮСЯ на свій колектив. який обрав мене директором. тут ба­ гато кваліфікованих спе­ ціалістІв, добрих помічни­ ків. Все це дає підстави сподіватися. що мене Gуде

мені.

Але даЛі красивих слів справи не пІшли. UЦo того. що жІнка має від­

.1

а

краще

майбутньому.

цювати

ЮТh

чергу

далекому

пенсійне .1абезпечення працівників тваринництва. Адже їм доводиться пра­

хідне порушити і таку важливу проблему. як

Для цього

першу

жилося

в

вивільнено від виконання деяких обов'язкlв безrю­ середньо на фабрицІ, Та­ ким чином матиму БІльше часу для роботи в парла­ ментІ республІки. Звичай­ но, якщо вИборЦІ довірять

Вважаю також за необ­

охорони здоров' я, щоб ми могли ростити фіЗИчно і морально здорових дітей. у

ти правильність їх вибору. А для цього необхідно при '<ласти всІ сили. щоб

вистачить

недопустимо.

вибори. 1 кО­ не обрали. ми

повинні з першої ХВИЛИНі! свого депутатства доводи­

Toro,

щеної вологості. перепадів температур. ДОДС\йте сюди вміст аміаку в повітрі, І після цього вони не ма­

чення такого рівня життя.

ігнорували го б з нас

Іване Марковичу, вибачте за сумнів, але чк

маючи такі багаТІ природ­ ні можливостІ. КУПУЄМQ продукти

факт: більше 17 тисяч ви­ борців нашого округу прос

людям

·'РЄР

же

Чи можете ви про­

-

вашу

про

вашоі

виконаиня

проrpами?

-

вражен­

сином. Благрдатний час. щоб обговорити його проб­

рантом

містІ.

Думаю.

звернення

б гідний рівень життя.

діловнх

нопільщиНі

ства «МеМОРіал» про спо­

у

суто

соціальио,культурннх

проблем.

міськ­

депу.'атськ!

склалося

Розкажіть

ваше

і

ия про вас тількн в плані

кладено

радіо. і робота груп під­ тримки... Я розповідав плани

читачів

Який

ня.

свої

допомоги

і

таКі 3Ю(ОНИ, які б дали пункт. як необхідність на­ можливість повністю роз_' повнення полиць магази­ критися кожному члену нів різноманітними про· суспільства. забезпечили дуктами харчування, Ад­

Не хочеться, щоб у

інтерв'ю досить повно ви­

мірою і листівки мають свій вплив, і виступи по

пах « Великодимерський» , «Заворицький», «Заплав­

секретаря

І\ОМУ партії. обов'язки,

організації.

них,

Мн тільки

так

,.II'I~I'li.I·llli'llI J 1IIIIIІ.IiiШ""'I"' •• "'" 118і і, 11:

в ході передвиборної кам­

при

програму

.illtt'"

своІ roлоси

за вас?

чя

От'

. "'" . . ..:ІІ""'АІ,ІІ"

яка

Що, иа вашу думку.

-

мільйонів.

35

Думаю. що додаткові голоси дав мені і такий

голов­ виробити

допомогти

реаль­

певне, вони сприйняли не тільки програму. а й роз­

JIИ віддаваJIИ

ву

парламентарія

-

не

обіця­

які підтримали мене.

-

тільки

же, ми повинні мати дійо­

для

не данина моді. ~ взагалі я щиро вдячний виборцям,

вибираJIИ

виступаю.

матері.

що

ситуацН.

нею

Та програ­ я

ність. Хоча я вважаю, що

ліці. Додам, що це також

за

а

для більшості працівників птахофабрики вже втілена в життя. Отже. виборців нині цікавить конкрет­

склалася в краІн!. респуб­

гледіли

"КиТвська"

люди тим,

говорить.

й робить діло. ма,

Єдиний

сьогодні перевагу

тільки

водно­

результат

оцінкИ

моє

що відбулося.

запропонова­

ноІ нок.

хочете.

до­

аналіз то­

адресу

час ної

якщо

мої

досвід,

го,

птахофабрики

директор·

Мені ще важко зро­

яка

думаю.

.

підтримка

тільки

власний

-

бити детальний

хто

виявлено

КДПШТИК-

М.

І.

ЗДО­

передвиборний марафои.

якщо

бу де

ви

продовmити

душі.

критику,

сьогодні

партіІ.

не

життєве кредо. До того ж

На цей успіх не спо­

враховуючи

Тут

роздуми.

боротьбі

право

стачить у вас часу і сил,

депутата

-

чи ви­

були

висновок: віддають

вір'я

ви ВВЙШJIИ У

А

~ Іване Марковичу. у впертlй

дидатІв

кредиту

у

довір'я_

депутати

до

Верховноі Ради республl­ .ки?

ЦІлком питання, Про

-

ситуації

слушне за­ серйозність

свідчить

і

такий'

-

Я був на зустрічах і

завжди дивувався, залу

надходилн

КОJIИ із запис кн

із своєрідннмн звинува­ ченнями кандидатів у де­ путати. Я маю на увазі

прнбавку платн та

до

заробітної

наявність легко­

автомобіля ... Я. на жаль. не пам'ятаю прізвище жінки· вого

-

депутата.

яка

говорила

з'їзді:

«давайте

мемо

заможніше.

на

всІ жити­ нІж бід­

но». Не потрібно великого геройства і РОЗУМУ. щоб перебиватися з хлІба на воду. Тому всі ми повин· ні сповідувати віру в те. що за кращу роботу по­

трібно

Отож.

і

краще

платити,

давайте

зробимо

все. щоб бути щасливими і багатими, МИ І\ЬОГО :Іа­ слуговуf.МО.


2

стор.

• 17

березня

1990

р..

СН

08 Е

Ж" ТТ Я»

• - .NiI. 44 (7953)

ПОВІДОМЛЕННЯ міСЬКОі виборчоі комісіі про результати виборів депутатІв БроваРСЬКОі міськоі Ради народцих депутатІв, що вІдбулися 4 березня 1990 р. (ЗакІнчення.

Початок

у

.N2.N'g 42, 43). Да,ні

Прізвище,

ба.ТЬJroВі у

ім'я, по ка,ндидата

~po

кандидаті-в,

.....

депутати

місце роботи

о:

Аом·ашая

......

адреса

..

'ііі

::

о.

'і5,

"

166

347

283

283

176

107

ПЕТР АШЕНКО Катерина Миколаївна

1948

комірник

167

528

457

457

272

185

ЛЕТУН Василь Миколайович

1960

столяр

528

457

457

114

343

168

302

260

260

181

79

169

280

255

255

155

100

РОСОХАЧ Олена Миколаївна СЕМЕНЯКА Василь Іванович ЮЩУК Анатолій Силович

170

237

153

153

55

98.

237

153

153

68

85

261

209

209

132

77

бlп

вул. Механізаторів,

продовольча база Броварської райспожив­

2

спілки

171 172

267 267

198 198

198 198

17 157

177 37

Костянтин ГАРНИК

4 4

207

78

126

3

283

207

207

103

101

3

174

297

204

204

102

95

7

204 216

204 216

59 154

138 62

7

175

297 288

177

директор

166

166

43

118,

5

221

166

166

110

51

5

350

313

313

243

70

Борис Михайлович БОйКО Наталія Іванівна

54

162

180

225' 181

181

112

69

181

354

268

268

240

28

182

315

253

253

186

67

ЖУКОВСЬНА

183

315

235

235

73

162

315

235

235

129

106

184

221

190

190

149

41

185

227

204

204

149

55

ГРИГОР'ЯНЦ

186

312

217

217

156

61

ХАНЕНКО Віра Миколаївна

187

222

158

158

51

99

8

СОКУР Іван Павлович

158 297

158 297

79 102

71 186

8 9

ШУСТЬ Василь Степанович

188

222 403 403

297

297

160

128

9

263

238

238

173

61

4

263

238

238

42

192

4

314

284

284

181

8~

20

314

284

284

48

216

20

474

428

428

216

212

474

428

428

179

249

192

272

206

206

140

66

193

294

277

277

50

219

8

294

277

277

182

87

8

194

462

367

367

237

195

462 252

367 222

367 222

196

319

247

197

153

53

179

410

218

218

162

54

410

Металургів, кв. 16 вул. Черняховського, 19а,' кв. 18

11,

вул. Черняховського,

1958

1939

ФІЛІПЧЕНКО

218

179

вул.

прокурор

2 2

чл.

директор

КПРС

міська

бlп

СШ М

прокуратура

17,

кв.

вул.

М. Лагунової, кв. 64

11,

10

56

повторні вибори

повторНі

вибори начальник цеху

чл.

КПРС

інженер

чл.

КПРС

м\Юлева фабрика «Дружба1>

вул. 15а,

Черняховського, кв. 48

ГРОХОЛЬСЬКИй

218

232

8

Петро Миколайович

ПУГАЧУН Анатолій Миколайович КОРНЄЄВ Олексій Гаврилович КАРПЕННО Сергій Олександрович БОЛІЛИй Віктор Григорович ЛЕВЧУН

232

механізована колона ,N'g тр. «БроварисільБУД1> РМЗ

вибори

1927 1969 - нормуваль­ ниця

281

вул. Воїнів-інтернаціо­ налістів, 7б

повторні

БОйКО Надія Вікторівна КУЗЬМЕНКО Борис Дмитрович 1960 ГРИНЬ Володимир Миколайович ШАПОВАЛОВ Юрій Миколайович ПРИХОДЬКО Микола Дмитрович ЮДІН Володимир Валентинович КОВАЛЕНКО

Микола Якович

221

178

бlп чл. КПРС

меблева фабрика «Дружба1>

Михайлович

Микола Васильович

207

176

старший виконроб

КПРС

АВДЄЄНКО Олександр Олексійович АЛЕКСЕЮК

283

173

1942 1937

чл.

Наталія Макарівна

. Ольга

Борисівна

чл. ВЛКСМ чл.

КПРС

цe~y

чл.

КПРС

токар

чл.

КПРС

партбюро начальник

1939

3

ДОК

секретар

1949

Ц~HTP технічної експлуа­

тації радіомовлення М ДОК

1939 інспектор

б/п

1953

від.

1969

швея

1945

механік

чл.

НПРС

1936

бригадир

чл.

НПРС

надрів

чл. ВЛНСМ

6,

вул. Кутузова, кв. 64 вул. Кутузова, кв. 8 вул. Кутузова,

кв.

10, 20/2,

30

ДОК

вул. Красовського, 2а, кв. 96

дослідно-експеримен­ тальний завод завод «Торгмаш.

вул. Красовського, кв. 61 вул. Красовського, 19, кв. 28 вул. Кутузова, 69, кв. 2

виробничо-торговельне трикотажне об'єднання

ПАВЛЕННО

Володимир Мефодійович ЧЕРНЯЄВ Вячеслав Миколайович ЄРМОЛАЄВА Віра Михайлівна

Володимир Сергійович

ПМК-5 виробничо-торговельне трикотажне

об'єднання

вул. Будьонного, 9, кв. 16 вул. Островського.

1936 1957

чл. КПРС

комітету штампу­

МК ДТСААФ

вул. К Маркса,

св"ЇтлотеХНіЧНИй завод

вул.

7

Котовського, 6а

б/п

вальниця

.

КОЗЛЕННО Ольга Максимвіна

БМУ .NQ 35 тр. «Брова­ рипромжитлобуд»

муляр

ВОЗЯНОВ Володимир ФУРМАН

1940

токар

б/п

завод «ТоргмаШ1>

вул. Красовського, кв. 4 вул. Красовського, 15, кв. 25

1939

слюсар

б/л

завод «ТоргмаШ1>

вул. кв.

1947

вальниця

чл.

КП РО

1941

директор

чл.

КПРС

НРАСНОВА Ольга Михайлівна ПАШУН Василь Савелійович

1949

інженер

чл. КПРС

завод «ТоргмаШ1>

130

БЕЛШ ВОЛОДИМИР Іванович

1937

начальник

чл.

КПРС

ДОК

91 127

276 95

ЛЕМІШ Борис ОленСійович БУРЛАНА

чл.

НПРС

247

195

. 51

1

респ. база МТП і збуту Держагропрому УРСР КО-03 ГСКТБ мийного обладнання

126

126

56

68

2

126 145

126 145

42 91

82 54

2

198

153 195

199

229

188

188

128

59

1

200

268

210

210

149

61

191

201

повторні

вибори

1961

190

46

голова

Микола Павлович

189

6,

ЛІЩЕННО Арсентійович

чл. ВЛКСМ

2,

Маргарита II,Ьйвна МЕЛЬНИЧЕНКО Михайло Омелянович ОЛІйНИК Петро Олександр'ОВИЧ

СТЕПАНОВА Раїса Олексіївна ТЕРЕЩЕНКО Віктор Прокопович НРУГ ЛИК Євген Пилипович

директор

Віктор Григорович ОГЛОБЛЯ

1942

Віталій СеРГійОВИЧ ЖИЩЕНКО Анатолій ЮрійОВИЧ СІРИй Іван Артемович НОВТУНЕННО ВалеРій Ігоревич БРЕУС Анатолій

1943

Миколайович

ЗАХАРЧЕННО СВітлана Іванівна ЗАНУРДАЄВ Сергій Анатолійович ЛУФАРЕННО Володимир_ Михайлович

завод «Торгмаш»

штампу­

зав.

конструнтор-

ським відділом чл. НПРС

шинорем.

4,

Енгельса,

31

вул. Енгельса, кв. 19

4.

вул. Олімпійська, кв. 53

завод

І,

вул. ОлімІ1ійська, 3, кв. 26 вул. 50-річчя ВЛКСМ, 11, кв. 69

вул. Енгельса,

10,

кв.

-

18

вул. Енгельса,

8,

кв.

62 повторн:

вибори

1952 1938

начальник дільниці

світлотехнічний

пластмас чл. НПРС бригадир елентрозварювальників чл. КПРС

завод «ТоргмаШ1>

сенретар номітету

світлотехнічний завод

19"69

RОМСОМОЛУ

1955

бовець

чл. НПРС

військовослуж-

ЧЛ. НПРС

вІч

завод

вул. Чкалова,

5

!!ул. Олімпійська, 7, кв. 29 вул. Олімпійська, 9, кв. 26

27309

МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСШ


сМ О В Е

ж: И тт,.

березня

8 17

1990

р.

М І СІ МИРОНОВ: "ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПЕРЕБУДОВУ!" Вибори відбу.лиСJl вибори ПРОДОВЖУЮТЬСJl. Так

можиа

охарактеризу­

вати

становище,

що

скла­

лося піСЛJl виборів 4 бе­ реЗНJI ц. р. Як уже пові­ ДОМЛJlЛОСJl в пресі, жоден з кандидатів у народні де­

~утати

Украінської РСР

Jlо БарlUПівському чому округу Н9 набрав

вибор­ 215 не

KiJlb-

необхідної

кості голосів. кількість

НайбіJlbШУ

голосів

одержа­

.ли перший секретар Бари­ шівського райкому партіІ М. М. Коваленко (19305) і

завідуючий

хірургічним

відділеННJlМ Березанської лікарні В. П. ВІтюк

(16806).

Саме ці кандида­

тн І будуть внесені в бю­ летені

для повторного

лосування

го­

з НJlМ

хочу

задоволен­

висловити

керІвник, людей, до ний ділом реси своїх

через

райониу газету вдячиість усім виБОРЦJlМ, ИRі 4 бе­

порд

иебайдужий до їх турбот, здат­ захищати іите­ виборців.

ме­

Ного вміння працювати

ие, чим підтрима.ли мою програму. Прихильиикlв у

з людьми, високі органі­ заторські здібності, напо­ легливість і посmдовнlcть

реЗИJl

голосували

за

мене виявилось немало

-

12940.

у

вирішеині

розвнтку

дат, я не впадаю у відчай. Я заЛlUПаюсь на своїй передвиборній програмі, докладагиму всіх зусиль для реалізації. До ре­ Чі, вона в багатьох пунк­ тах співпадає з програ­ мою Мико.ли Митрофано­ вича Коваленка першо­ го секретаря БаРlUПів­ ського Райкому партіl.

ОТЖЕ, ПРОШУ ВИБОРЦІВ БАРИШІВСЬКОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ ,N'q 215 ПІД­ ТРИМАТИ МОЮ ПРО­ ПОЗИЦІЮ І 18 БЕРЕЗ­ НЯ ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА МИКОЛУ МИТРО­ ФАНОВИЧА КОВАЛЕН­ КА. Цнм вн проголосуєте за перебудову, за поліп­

завдань

ri

Мнкола

Митрофанович

енергlйиий,

компетентний

будуть

-

соцlаJlbНО

шення

УЖЕ че

спринти

життя

ТРУДJIЩих У

виглянуло

Огляд

листів

«Сервіс ...

по знайомству», надруно­ ваний 27 сІчня ц. р., на­ штовхнув наших читачів на роздуми, винлинав ба­ жання поділитися і сво­ їм гІрним досвідом спіл­ кування зі сферою обслу­ говування у нашому міс­ ті.

Є

цlнава

броварчанни,

пропозиція яна

не

тіла назвати свого вища і підписалася

схо­

пріз­ Г. С.

Вона запросила працівни­ нlв реданції снористатися послугами пральні само­

обслуговування на»,

але

при

«Сніжин­

цьому

пора­

дила прихопити із собою власні мийнІ засоби. Бо заздалегідь підготовлений розчин, яний

вартІсть

входить

замовлення ,

но ' нажучи,

не

У

м'я­

здатен

на­

дати

БІлизні саме того, вІд чого пІшла її назва. Незважаючи

на

те,

що

лист анонімний, реданція визнала за можливе під­ тримати ідею, винладену у ньому. Адже журна-

лістни «l-rового життя» тан само полегшують свою побутову наторгу з допомогою єдиної у міс­ ті аналогічної пральні.

Дійсно, після вІдкриття «Сніжинни» ми сипали у машину лише вибlлювач , але

згодом

довелося

щед"

руною

додавати

ще

й пральний

порошок.

рою

«То чи не можна вилу­ ЧІІТН із вартості замов­ лення вартість мийного

дванадцятеро бажаючих підстригтися проти одно­

го

засобу?» запитує на­ ша дописувачна. Сподіва­ ємося

одержати

відповідь

у адміністрації номбінату.

Підтримали чі

праведний

ни

листа,

унрай

райпобут­

наші гнів

автор­

надрунованого

шують,

вони

що

наголо-

немає

прейснуранта

на

як-от:

стрижна,

лосся,

сушіння

чітного

послуги. миття

во­

голови.

А ось що повідомив майстер Броварського ви­ робничо - торговельного тринотажного об'єднання

В.

О.

Єнінеєв .

Із

своїм

дев'ятирічним сином Ва­ лерій Оленсандрович за­ вітав З лютого у салон­ перунарню «Мрія». що на розвилцІ . Проте ди­ тячий зал не працював, а в чоловічому одна май­ стер робила зачісну ін­ шій , третя обслуговувала нлієнта. Ян не дивно, сноро

виявилося,

що

хлопчина

обслужити у чоловічому залі не мож­ на, а робити жІночу за­ чісну

подрузі

бачте,

не

ваша

Мабуть, ставниці

-

це,

ви­

справа.

чарівні

салону

пред­

все

це

так ввічливо пояснювали нлієнту, що йому тут же захотілося зробити за­

пис у «Ннизі снарг та пропозицій». Та марно! Довелося ні з чим їхати у перунарню будинну по­ буту «Ювілейний», але там в черзі було аж 15

.

здається.

раз

людини

заради

нолентиві

шнуляв

нарні

«Нраса»,

ворені

питання

душІ

не

почують,

сив

би

почути.

черствими травили

в

ми

хто

Надто

стали,

серцях

му­

все

ви­ свя­

те, стали німими й глу­ хими до чужої біди. ЯН ТЯЖІЮ останнім ча­ сом стало виховувати. ді­ тей . Хто винен в тому, що

стільни

правопору­

шень сноєио неповноліт­ німи. Перенладаємо все на сімейне виховання. Але що можна виховати

в дитини за чотири . із

24

годин на добу, ноли по­ вертаєшся з роботи (з 19-1 до 23-ї)? Що? Ноли ти і виховательна, і ку-

прачна ,

а.

і

по

рантних

того.

тон

ян

справляються

з

цим

матері, яні виховують тей без батьна.

Телемарафон го фонду імені

ді­

ДитячоВ. І. Ле­

перед

ними

ніби

знедоле­

обов'язну заспоно­

їлося .

Але хто ж народив та­ них, хто

залишає

свою

дитину в пологовому БУ- ' динну,

хто

нишеню, маном,

заліз в чужу

хто став нар НО­ проститутною?

Хто? Хіба не ми з вами? То давайте пожаліємо ді­ тей, яні тут, з нами, по-

і

ме­

«За­

подарства

сіятимуть

овес.

ми зустрілися з Минолою Павловичем Лагусом та Євгеном Петровичем Бі лошицьним. Досвідчені трантористи на

проводили

потужних

гусенечних

.50 нультивацію. . .- Як воно працюєть­

Т-]

ся? -- запитую у М . П. Лагуса. -- Робота йде повним ходом. Одне погано ­ грунт сохне на очах. По­ ра б уже сіяти . але діло чомусь

затримується.

Може.

нема чим

сі-

яти?

причому

у

нас

є.

одержувана

рідина. В. І. запрошує нлієн­ в

ту

з

перу­

офіцій­

Збільшується в

кіль-

індивіду­

господарствах

на

припадає грамів.

ми згод­

Щоб

надати слово всім, висловитися

хто

з

при­

воду роботи підприємств сфери послуг у нашому

районі.

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

тримають

ножну

норову

2800

по

ніло­

матерІально

тересувати

сельчан

заін­ у

зда­

чі тваринницьної продун: ції, радгосп виділяє для

НОЖІЮЇ родини тон сіноносу.

по 20 со­ Траву ко­

сять

радгоспнІ

механІза­

тори.

а сІно збирають са-

громадя­

готували до операції. На щастя, з віном все мину­ лося. А в третьому нла­ сі Інша БІда виявили

нином, батьном , матір'ю ... Складно це. Глянеш. на­

виразку шлунна. Весь час у лінарнях. Для та­

че хороша

ких

до

щоб

них

ян

лицем.

на

потер­

допомогти

людиною,

не

їм

сІм'я,

а

діТи

спільного

з

бать­

мають,

нема 'вза­

взаємодо­

помоги.

Я

виховую

двох

Різні вони дуже .

дітей..

З свого

бону я все зробила, що могла. Вони вміють готу­ вати, шити, в ' язати, сто­ лярувати. Словом, вдома

вони мені незамінні по­ мічнини. Але Із шнолою

не

пощастило. ходити

в

Не

школу.

Не хочуть і все. Стар­ ший , правда, уже працює і , слава, богу, добре працює .

А з дочною

біда.

Залишена була в сьомо­ му нласі на другий рік Думала. нічого, неться. Все одно запущеність

--

по-друге

мецш

мо­

рони. Хоча. зрЬзуМіЛо. культивац!ю теж необхІд­ но

проводити.

До цього слід що

додати,

механізаторам.

працюють

на

чують

яні

хороший,

ки

сьогодні

них

транторах

тепер

мало

Трантористам

хто

вивозять

на

та ному

снаженому

віт­

рі вІн стає менш смач­ ним. Пора б уже для хлі­ боробів обладнати неве­ личку пересувну їдальню,

щоб

вони

помити. ських

А

могли

і

умовах

Микола

Євгеній весь

і

руни

попоїсти в люд­

... Павлович та

Петрович

час

майже

працюють

ра­

зом. І боронують, І орють, й іншІ роботи ви­ конують . ДІло У них ла­ диться , бо люди вони трудолюбиві, завзятІ , зна­ ючі.

І. БАБЕНКО.

допла­

зароб!тку .

гусенич­

обід безпосередньо на по­ ле. Дешевий, всього по двадцять НОUіЙон. ТІльни

На

процентів

денного

оскІль­

на

хоче трудитися. На них важче, ніж на колісних.

гусеничних

двадцять

підтяг­ велина

через

по-

<;тійні хвороби. До пер­ шого нласу стояла на об­ ліну в інституті Амосова,

мі господарі . дає

танож

-

фото

М.

CeMHHora

М. П. Лагус.

же

немає,

дітей а

інтернатІв

загальна

школа

має один підхід до всіх дітей. Ось і результат

-

відраза до навчання. Хоч плач. Але сльозами горю не поможеш. І допомогти ділом теж не можу" Ді­ йшло

до

того,

що

винлю­

чають дочну з шноли. А далІ що? ВіДflравлять в спецшнолу? Тані шноли є, я знаю . Та ному від цього бу де легше? Шно­ лі? Але нільність таних

учнів

ножним

роном

збіль'пується . І що це за нартина , ноли таний предмет, ян географія, знають на «3» і вище

8-9 мові

учнів.

Що

слюсаря

це?

це

На

означає,

що з 30 деталей тільни небранованих? А чому

8

вчитель

одержує

ту незалежно татів?

Я

знаю.

що

зарпла­

від

резуль-

. почую

у

му.

Нрім

Радгосп на­

KQPMY

працює

і

для

додо­

ЦЬОfР. ножна

яна

госпі

Однан в цій справі

транспорт

сім'я ,

торік їх тримали 166 сімей, то нині на 10 більше. Крім Toro, у 12 господарствах є й нетелі. Загалом же зазимчани. нотрі у своїх підсобних

ми

ні

Н.

а

що

що

в таному разі

і

По-перше, вона знач­ б!льше оплачується,

но

Стимул

БілошицьниЙ .

перевезення

Ну

вище .

Ж.

місті

--

П.

альному користуванні жнтелів Зазнм'я. Як­

яну

відповіддю ,

хоче

кС\же Є.

"ІІІТЕ ІРІСТІ РІДІІ"

ньому

вміщуємо

завжди легно. особливо нали норотні гони. Нерід­ но нультиватори І . борони забиваються сміттям. і тоді чоловіни зупиняють­ ся. аби їх почистити. - - Найнраща для нас робота _.-: це оранна, -

від

першокласне.

кість корів

врозріз

ною

говорить бригадир Н. П. Анісімова. - Тан в чому ж за­ тримка? Немає номанди? .. - За світловий день механізаторам треба за­ нультивувати 19 гента­ рів ріллі. Це норма. .Проте винонати 11 не

тракторах,

Насіння

йдуть

хочуть

почуття

часу

радгоспу

норів, реалізували 470 тонн молона. Це в серед­

руну

допомоги

даремно

Можливо , наведені у листах . читачів фа:нти

дуже

І

погодних

ворицьний» . На одному з полів, де незабаром робітнини гос­

за­

нарню, де вони обслуго­ вувалися. для переробни зачісни (безплатно).

ніна ніного не залишив байдужим. Люди подали

.ним.

висушує'

таних

ханізатори

прейсну­

звертатися

стати

постачальнин Не уявляю,

швидно

За

правильному

виною

до­

яний

умов землероби прагнуть яннайшвидше занрити ВО-. логу на ланах, підживити озимину. внести органічн! та мінеральні добрива під

цІн.

ХІМІчна Дворнин

пілих,

того, ще й продунтів....

обго­

В разІ неянісно зроб­ леної хімічної завивни, чому

вітрисьно,

нультури

застосуванню

подивимося

крім

де

проводилися

няття

сонеч­

дуже

грунт .

обслуговування, правил санітарії та гігієни. Тут танож

до

н!ян не може вгамувати­ ся ось уже більше трьох тижнів. На полі він про­ низує аж до ністон. Нрім

салону-перу­

єморозуміння ,

і

в

рай­ побутномбінату В. І. Дворнин повІдомляє, що матеріал «C~ipBic.... по знайомству» РQзГЛЯНУТО в

нами

харна ,

ян­

інтересах люд1Jни? Головний інженер

нІчого

Пишу до газети, не зовсІм упевнена у своїй правоті . Соромно зІзна­ тися у власному безсил­ лІ, боюсь, що нрин моєї

і

наст­

створена.

вернемося

КРИК ДУШІ

дня

зіпсувавши

син додому .. . ;залишаєть­ ся тільни дивуватися: но­ лlf ж перебу довчі проце­ си торннуться сфери. що

чита­

січня, і стосовно без­ ладь у перунарнях. Знову тани

даремно

вихідного

рій , повернулися батьно і

27

ж

майстра .

Витративши половину

весняне

Щоправда.

ють

ІНlве

під'їжджали

майбутнІй урожай. Не га-­

чоловік Те ж саме у са­ лоні «Нраса» навпроти нінотеатру «Прометей» :

3ачеПІJlО

СІ~ТИ

ми

но _

районів.

нашнх районах .

Б

Заворичів, тим яснішало небо. А в самому селі

економічиому

иаших

816 44 (7953)

БУЛО це минулого по­ неділна. З ранну моро· сив дощ. Але чим ближ­

практичних

Незважаючи на те, що я вибув з даJlbШОЇ бороть­ би за депутатський маи­

береЗНJI

18

ц. р.

веJlИRНМ

стор.

3

здає

в

рад­

молоно,

одержує щомісяця 50 лограмІв номбіНОРМУ.

-

У

кІ­

.безумов­ ще біль­ торін. сільсьної дt;путатів

Про те. що жителі За­ зим ' я у нинІшньому році реалізують

більше

моло­

на, свідчцть хоч би фант: впродовж сельчани продали но 20 тонн, або на 3 тонни БІльше торішнього"

таний січня близь­ майже проти

вІдповідь:

хочуть

вчитися,

діти

не

ставити оцінну. А чому ж нема за що? Шдвищуй­ те свою педагогічну май­ стерність, шунайте підхід

-

до дітей. Не виходйть не псуйте душІ, не каліч­ те дитину. Не можу по­ вірити, що сучасні діти не можуть засвоїти нав­ чальний матеріал , вва­ жаю , що винладачі не мо­ жуть цінаJЮ його подати.

А

ян

же

можуть своїй

бать ни

дитині

усіх предметів? яним треба бути салом! Останнім стали

про На

менше

змІнюється. помогти

з

Це ж універ­ часом

говорити

щ,нільну прантиці

ж

реформу. нічого

не

же

до­

Ян

дітям

і

хто

до­

поможе? І ось нонкретна ситуа­ ція. Нуди мені звернути­ ся,

щоб

закінчити

допомогти

шнолу?

дочці

Винли­

кали на збори . Та чому я .

. повинна

червоніти

зборах за себе , й за учителк,

ти

на

невирішені

янІ хвилюють Молокоздавачі

сповна здану

одержува­ продукцію

номбіНОРМ з державних фондІв. На жаль, таноІ можливостІ

ють, ця

бо

вони

не

ма­

не ножного міся­

одержують корм. На­ за друге півріч­

чя

минулого

рону

недоодержали

його

вони

бtль­

ше 20 тонн. Разом з цим номбіНОРМ за останній час

подорожчав.

а

моло­

но реалізовується по ста­ рій ціні. Це несправедли­ во,

вважають

сельчани.

Отже виходить, що за сельчани те­ своє добро пер

повинні

ди»

«христа

просити

ходячи

рукою

з

по

державних ·

ра­

милостиню , протягнутою

відповІдних установах.

А. ЛІТКІВСЬКИИ.

і їм нема за що

допомогти

проблеми. людей.' повиннІ

важливій

і

принлад,

нинІшньому· році

тру дівнини села, но, реалізують ше молона, ніж сназав голова Ради народних Л. П. Соловей_

є

зміг знайти підхід до ди­ тини? Ному ПОТРібне чу­ же горе? Martl, у яко! дІти дОбре вчаться, ніко­ ли мене не зрозуміє, ще й засудить. І, звичайно ж,

не

допоможе.

Щоправда, тепер пишуть листи на роботу батьнlв. Ян громадсь­ ність, . робітничий колен­ тив

може

вплинути

на

дитину? Знову тиск на авторитет батьнlв. А ха­ рантери ж різні бувають. Доходить справа й до інфарктів чи інсультів. І знову страждають діти.

Та хто ж мені ДОПОМО­ же? Дочна розуміє, що завдала мені, сім'ї бага­ то неприємностей, але в школу йти вона не може, і перенонати ії мені не пІд силу. Боюсь, що піде з дому.. Нуди в підва­ ли, на вокзали?! Прошу відгуннутися на крик моєї душІ вчителів, бать· нін, дітей.

. на

Н.ХАРЧЕНКО

а, може, яний ие

(прізвище i~ зрозумі­ лих причин змінеио).


стор.

4

березня

• 17

р.

1990

«Н О В Е

магалися входити в стано­

вчще

адміНістрації,

С1авники

якої

скаржились

До

Скрутно доводиться ин· ні нашнм жінкам.

Попов­

ннтн гардероб елегантним одягом, Ше

розраховуючи

на

магазини,

ие

ли­

дово­

диться. І ось тут незаміи­ ну

послугу

надає

броварчанам

трикотажне

ательє

«Мрія». В'язальниці і швачки філіалу Клавдієв­ ської

фабрнки

таж»

nocnyr "МРІJI"

ваших

«Індтрнко­

задовольняють

як

індивідуальні смаки своїх замовниць, так і масовий попит сільського населен­ ня кількох районів об­ ластІ.

Багато проблем у май­ стринь. Це і нестача ин­ ток, і застарілий парк ма­

шин. Проте художнього смаку, вигадки, талачОви· тості їм не позичати. Ра­ дість'

людям

приносять

вироби, виготовлені виши­ ва~инцею Н. І. Щербак, в'язальницею Р. Ф. Васи­ ленко. В багатьох конкур­ сах займають призові міс­ ця моделі, розроблеНі ху­ ДОЖником

~

модельєром

С. О. Казанцевою. у широкому асортимен­ ті пропонують трнкотаж­ ний одяг за зразками дли

коштів,

жінок, чоловіків та дітей праціВНИЦі «Мрії». Іх ви­ роби ошатні, добротні, су­ часні. Запорука успіхів майстрниь постійне оновлення моделей, які неодноразово відзначали­ ся жюрі конкурсів в чис­

лі кращнх. А стараино втілюють Ух у життя в'я­ зальннці С. С. Бобко, І. М. Лижова, швачки М. П. Панченко, технолог О. Б. Шндірук, помічник майстра О; М. Ковбасин­ ський.

Н. ГОМЕНЮК:

постійно

на

нестачу

будівельних

ріаЛів.

НолеКТИВllі

говори

не

року

пред­

в

мате­ ж до­

3

виконувались

рік.

Тепер

становища

такого

допускати

не

будемо. Принципово вжи· ватимемо засоби впливу, При укладанні колектив­

НИХ

договорів

профспілки

передбачають

предметно

Леоніде Володимиро­ вичу,

з

чого

перебудова

ж

почалась

в

профспіл­

праці.

ви­

належних

умов

-

від

ВОНИ

різні

дисциплінарного

ВПЛИВ)!

дО звільнення із займаної посади. припинення робо­ ти, заRРИТТЯ виробничих ділянок

з

умовами

небезпечними

праці.

На селі

ще багато пра­

особливо

з

чис·

ках на сучасному етапі?

-

що

му

проходять

сусПільстві,

не лок

в

нашо­

не

могли

торкнутися ПРОфСПі­ Почалися вони з ус­

відомлення

того,

що

ловною функцією спілок є захисна.

го­

проф­ Ми рі­

шуче стали відхиляти на­ в'язування численних функцій, які до недавньо­ го

часу

заважали

зосере­

дитись профспілкам на ос­

новному

захисті

-

закоff.­

них інтересів та прав тру­

конференцІя,

де

на

пле­

роль,

більше

уваги

ність і в питаннях викори­

важ"

які

рення самостійності проф· спіЛкових організацій.

стання профСПіЛкових коштів. Якщо згідно з рІ­ шенням VI пленуму ВЦРПС у первинних ор­

вдосконалення ЇХ' діяль­ ності на сучасному етапі

ганізаціях залишалось

65

процентів

на­

-

перебудови. вимОГ

до

Прийнято ряд

керівних

госпо­

ша

внесків,

профспілка

рішення

процентів.

УРСР

тів

райкому

профСПіЛКИ

ралися

безпосередньо

первинних

оби­ в

організаціях,

тільки

вона відкликати

може свого

і

тепер

пред­

ставника зі складу райко­ му,

якщо

він

не

виправ­

дав сподівань своїх ви­ борців. Це змушує членів райкому профСПіЛКИ прин­ циповіше, наполегливіше 'підходити до вирішеннІ'

тих наказів, що були дані при їх обранні. - Не секрет, що членн

громадських

організацій

усе вимогливіше ставлять­

ся дО ТИХ, хто очолює їх керівні

органи.

Як

це

проявляється у профспіл­ ках?

-

Минула звітно-вибор·

на кампанія нікого не за­

лишила байдужим. В ходіl її В районі був замінений кожний четвертий проф· спілковий лідер. Сьогодні члени ПРОфСПіЛКИ не MO~ жуть

миритися

а

тим,

що

профспілкові працівники займали безпринципну спог лядальну позицію при вирішенні конфліктних пи­

тань.

Тому

і

до

виборів

своїх лідерів підійшли всебічно, принципово. Так, на посаду голови профко­ му радгоспу· комбінату «Налитянський» було за· пропоновано 36 кандида­ тур,

радгоспу

річчя монтно

воду

СРСР

-

-

імені

60-

23.

ре­

механічного

28.

за­

НИЇВСЬRОЇ

t:a

радянських

органів по дотриманню.со· ціальної

справеДЛИВОСТІ

про

Е

збільшення

прийняла

ним організаціям деяких,

з

дотації

то

залишити первин­

місті та районі. ПРИЙНЯТQ також звернення. до Црезидії Верховної Ради

орга· члени

наказів,

Розширюється самостій­

й до формування профСПіЛКОВИХ Наприклад,

тих

ідуть знизу.

дарських

них нів.

приділяємо

виконанню

дящих, боротьбі за со­ ціальну справедливість, По-новому підійшли ми

вибор­

розширюємо

сформулювала

ряд

а в

70,

урахуванням

райкому, Це

до

дасть

85 змо­

гу профспіЛковим коміте­ там більше виділяти кош­ на

проведення

вихов­

кількості та першочерго­ ве ,забезпечення сіЛЬСЬКИХ жителів будівельними ма· теріалами. Скажу відвер­

ної роботи, оргаНІзацію відпочинку, -збільшити до­

то

людьми

така позиція проф ..

-

спілок багато кому з ке­ рівництва району не при­

йшла до вподоби. Реакція різна

-

від

ігнорування

наших вимог та зволікан­ ня з їх вирішенням до ВіДКРИТОГО

невдоволення

діями профкомів та по­ гроз. Складається пара­ доксальна ситуація: рані­ ше профСПіЛКИ лаяли за те. що займали. безприн­ цишіу позицію, те,

а тепер за

що стали рішуче захи­

щати

-

інтереси

Ви

дальше

трудящих.

говорИJIИ

про

розширения

само­

стійності профспілкових організацій. В чому це буде проявлятися? Раніше стосунки профспілкових організацій з

вищестоящими

органами

помогу

-

трудівникам.

При

11

зустрічах

з

трудових колек­

тивах часто можна почути

скарrи

на

незадовільні

умови праці. Яка позиція профспілок У вирішенні цІєї проблеми?

- Дійсно, ця проблема потребує негайного вирі· шення. На сьогодні в ряді господарств, все

ще

лежних

не

створено

умов

починку.

умов

працюють

до

праці

на­

і

ВідсутНість

ментарних

дить

nїдприємст!!

віД­

еле­

там,

де

люди,

призво­

високої

захворю­

ваності, виробничого трав· матизму. ТІльки в мину­ лому році

в оргаНізаціях причині за­ хворювання і травматиз­ му втрачено 168 тисяч агропром у

по

людино-днів .. За тимчасової

листками

непрацездат­

ності виплачено

1

мільйон

ла доярон, трактористів, тепличниць, потребують ПQ

стану

здоров'я

легк~t

праці. Тому ми поставИЛli вимогv перед господарни­

ками створити кількіСТЬ

неоБХ~ДНУ

робочих

М1СЦq

для цієї категорії трудя­ щих, щоб воНИ могли в теплі з хорошою оплатоЮ

доробити до пенсії.

Нрім

того, ми звернулися через наших народних депута­

тів до

Верховної

Ради

СРСР з пропозицією про надання пільг трактори· стам, дояркам, теплИЧНИ­ цям при оформлеННІ пен, сії. А саме зменшИТИ на 5 років строк, при яко­ му вона приз.начаєтьCfI·

_

Ці

наміри

можна

тільки схвалити.

Але

є

катеrорія людей, Ko~pi по­ требують

ги. Це

не

меишOl

ува­

підлітки. Коли

-

ведеш розмову з керівни­ ками господарств, під­

приємств. про

орrанізацій

працевлаштува~ня

-

тимчасове чи постійне, то часто можна трудове

почути, що

законодавство,

профспілкн забороняють використання дитячоі пра­ ці. Яка ваша позиція?

-

Таку

відповідь

мож­

на почути від тих керівни­ ків, які не хочуть зайвогО клопоту. Дійсно, організа­ ція праці підлітнів потре· бує підвищеної уваги ке­

рівників

виробництва,

створення безпечних іЗДО· рових умов праці для них.

Ми

за

те,

були

щоб

зайняті

працею,

щоб

підлітки норисною

самі

могли

заробити трохи грошей на власні потреби. Для цього

тисяч карбованців.

216

таким

станом

перед

справ

З

мири­

господарника­

вжитку.

при

підліткових

клу­

двох років створити на ви­

робництві

зацікавленість

гаємось

печні

принццпу

надати

демо­

централіЗму

«людсьного»

виду.

Нонтрольні функції більше передаємо в

все пер­

винні організації. в рай­ !<ОМі ПОСИЛЮЄ мо координа-

«HOBa~ жизнь» орган Броварского городского комитета ",?ммунистической партии украииы' город· ского и Р"И<'liного Советов иаРОДИЬІХ депутатов І(иев· ской области. (На украни'ском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета ВЬІХОДНТ с 17 апреля 1937 года. Дии Вhlхода: вторник. ореда. пятница. суббота.

БDсварська

А,УК8"В"

треба

зміцнювати матеріальну базу. І Як профспілки мо­

жуть впливати на це?

ми

вимогу

тання

протягом

здорові та без·

умови праці.

Але ж раніше ці пи­ теж

ставИJIИсь,

справа від цьоrо иювалась? На жаль. кові

комітети

та

не змі­

профспіл­ раніше

на-

на

те,

що

В

-

сільСЬКОМУ

держзамовлення

хвилин.

Музичний

фольклор

народІв РРФСР.

9 35 10.05

Футбольний огляд. ФІльм «Аткlнс •.

-

11.ЗО Очевидне

неЙМОВIР·

не.

Час. ·ТелевlзlЙна

12.30

служ­

ба новин.

16.30

КонцерТ «Братlславсtoк1

фестивалю музичиl

Дитяча година. 3 уро­ ком фраицузьно' мови.

БудІвельник.

17.55

ПершІ

пІдсумки роботи Москов­ ського БІзнес-центру.

служ­

ба новнн.

СпІвав

17.00

Г.

іСарева.

Творчий портрет.

19.45

Телефільм • «ПlС;JЯ дуелІ.. М. Рощин.

вистава Автор

21.00

Час.

проценТів, а матеріальне забезпечення (міндобрива, будівельні матеріали, пальне, техніка) на рівні

21.30 21.40

Актуальне Інтерв'ю.

22.45

Святослава

стоящі

вбачають

23.50

ТСН. ТелевІзІйна служ.

господарствам

1.15

в розмірі

органи

100

картоплі гинуть на по· лях.згодовуються худо­ бі, а дівати їх нікуди. Господарства терплять ве·

ликі

збитки,

та

ніхто за

це відповідальності не не­ се.

Ми виступаємо за роз­

ширення виробничої само· стійності щоб

господарств. за держза­

те,

рівень

мовлення

60

не

перевищував

процентів.

-

Як

-

Цілком

Продовження

за­

нормально.

Хоча деякі партійні керів­ все

ще

профСПіЛКИ никами,

вважають

своїми

поміч­

І)ідлеглими,

відними

«при­

ремінцями.

віД

партії до широких мас. Я вважаю, що повинні бути

теле·

фIлЬМУ'ВНСТIІВИ

дуелІ

«ПІсля

•.

КонцерТ Ріхтера.

ба новин.

ФІльм «Ва..'1ентин І Ва·

лентина

1.45

•.

«3драстуlt.

мир.

здрас·

«ВІдображення.. телеФІльм.

Док.

туй. доуг..

ЕСтРадна

пе·

редача.

3.05

ПРОГРАМА УТ

16.00 16.10

Новини. Дпя дІтей.

Телекрос­

ворд.

16.40

На допомогу школІ М. РнльськиЙ. сСлово про

рІдну маТIр,

•.

17.15

.В об'єктивІ твари­ НИ.. Док. ФІльми «Лиси­ ця. І «БІлий табун •.

17.50

Грає ансамбль «Гармо­ нlя •. 18.ЗО На киІвськІй хвклl. ІнформацІйний

складаються

раз стосунки профспілок з партійними комітетами?

ники

ТелевlзlЙ.на cnуж

ба новин.

голова не болить. З року в рік тисячf тонн овочів,

випуск.

«ДІалог •.

9.00 і 9.35

Телеклуб

20.00 20.30 20.45

Актуальна

«Душа тисячолІть •. ПоезІя ЛІни Костенко. На

камера.

добранІч, дlтиl

До 95·рlччя з дня народження М Рильського. .СЛОВОоПlсн" •.

21.45

Фільм «3 кнм на culвачна?.

ВечІрнІй вІсник.

23.00

профспілки самостІйні,

одруже­

ПРОГРАМА

1I

ЦТ

не залежні ні від кого.

Ви rоворили, що, від­

-

стоюючи. інтереси трудя­ щих, використовуєте таку форму, як BНМorн до подарських та радянських

roc-

opraнiB. Хіба без цього не

можна обійтися?

-

Наші

яка

вимоги

виникає

в

не

на­

реальному

житті. Звичайно, така по· зиЦіЯ декого дратує. Але пора

вже

-

це

ЗРОЗУМіТИ,

нормальне

життя

що

явище

цивілізованих Реалії

в

країнах. доводять;

якщо ПРОфСПіЛКИ" їх ліде­ ри не будуть принципово і

рішуче

тєві

захищати

інтереси

жит­

трудящих.

добиватися со­ справедливОСті

то нас за­ мінять ті, хто завтра ви­ веде людей на вулиЦі та

площі,

припинять

підприємств

нов.

А

та

роботу уста-

конфронтація

вимогах.

шляхів

їх

нас

а

шукати

вирішення.

ГІмнастика. Навчальна

«Хочу

все

програма.

знати..

Кіно-

. 8.35, 9.35 ФІзика. 10 кл. 9.05 ІталІйська мова. 10.05 Наш сад. 10.35, 11.35 ACTpoHOM1JI. журнал.

11 кл:

Програма телебаченНя Фlнляид1У. 12.05 Держтелерадіо Ла.твlйськоl РЄР. Ризький Домський собор. 12.35 «ВсІ зІрки.. Кlиокон, церт.

13.25 .15.00

Фільм «Фото Хабера •. Док. ФІльм .Шукач

храму

15.30

•.

ТелеФільм «ДІм Бер· нардн Альби •. 17.00 КонцерТ ДержавногCJ ансамблю танцю Азер· байджансько' РСР. 17.ЗО ТеатР одного актора Л. Філатов. сПро Федо· та-стрільця, лодця

18.30

•.

Час.

удалого

мо·

ТелевІзІйна служ· (з СУРjlоперек­

ба новин ладом).

На сесlі Верховноі Ра· ди СРСР. У перервІ 20.00 Ве'/Ірня казка

19.00

Адміnilc1'l)ацін, ковкА

комітет

дового

імен.і

ПіXJфСПіЛ· і

ра,да

~eKTHBY

С.

J!ЮЮТЬ

М. щире

l(iрова

тру­

радгоспу

виcJ(ов·

сдівчуття

ро­

бітнику

радrooпу ІГНА· Петровкчу в зв' язку 3 передчасною смер· тю Аого матері €фРОСIІIІIТ ВаСКАlвнк ..

ТЕНІ(У

Миколі

Заст. редактора В. ТУГ ЛУК.

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: редактора 4_03-76; заступника ре,JI.актора. -іА,JI.IJIУ партІіІного ЖИТТА - 4-04_61: вІдповl,JI.альиого секретар.. BIMIJlY сільського господарства - 4-23_26: вlД,JI.IЛУ ПРОИIІС.JI080сті І соціальних питаНь 4-02-92; віцlлу листІв І маСОlОТ роботн 4-04-81; Bi,1l.AIJlY pa,1l.loІНфОрмацlТ 5-13-91. ВIІ,JI.аввицтв, nО.JIіГj)афіі і КНИЖКСВОЇ 11. &реВІ,., ву... КIІі"ЬК8, 1.4.

8.00 8.15

11.05

роджуються в кабінетах. Вони відображають - на· строї людей, ту ситуацію,

дуже турбує проблема оз-

І(віве"кегс 06J18СВОГО уttрав..1іНRЯ у справах ААр.еа АРУХІІві: lVIT_x. of.uиь,

МультфІльм.

18.25 Колаж. 18.ЗО Час. ТелевІзІйна

ших

увагу

120

8.35 8.55

но захищати інтереси тру­

дових колективів при до­ веденНі їм державних за· мовлень та еКQномічних

ди.

ти

6.ЗО

16.55

ських керівників, шкіл, органів Радянської вла­ Ноли вже зайшла мова про дітей, хотів би зверну·

ПРОГРАМА ЦТ

торжества.

ще нікому добра не при­ несла. Тому треба не в амбіЦіЮ впадати прн на­

господар­

І

_.. Шляхів багато. Наз· ву лише один. ~и націлю­ ємо профспіЛКОВІ комІтети більш настійно і послідов­

на всіх рівнях.

широкого

Ми готові піти на те, щоб

влади у вищих профспіл­ кових органів. Ми нама­ нратичного

вивчен·

щоб вирішувати' со­

товарів

бах, утримувати їх на на­ ші кошти. Потрібна лише

централізації

_

не будуть ціальної

створити на вироб­

тані невеликі цехи віднри.

сторону

над

ництві ділянки по випуску

треба

ти

-

працюємо

довести

вили

сторону

Зараз

медпрацівниками

своє завдання в тому, щоб

тися не можна. Ми поста­

одну

ми

з

40-60 процентів. Вище­

вав

в

винористання.

разом

доводять

будувались по принципу: хто зверху той пога­ няє. Принцип демократич­ ного централізму працю­ лише

го

-

надання допомоги профак­ тиву, членам профспілки,

19 &ЕРЕЗНЯ

менше їх j в місті. Тому

давно назрів час виріШу· вати питання будівництва піонерського табору сана· торного типу круглорічно'

реалізувати вирощену про­ дукцію то вже в них

й

документів, мета дальше розши­

Не

пити його винонання мате­ ріальними ресурсами,

нарних та секційних засі­ даннях виступило 79 де, легатів. Нонференція ливих яких

що потребу­

оздоровлення.

держзамовлення, а підкрі­

ц1Йну

Незвичайно пройшла і районна звітно - виборна

ють

туація

альтер­

нативній основі.

Безумовно, ті проце­

си,

на

тисяч дітей.

нормативів.

птахофаБРИRИ 10. Та й в інших організаціях вибо­ проходили

В

господарстві складаєтьсЯ взагалі парадоксальна' си·

""

ри

оБЛіКу

ціаЛЬНі проблеми,

роБНИЦТВі

на

СЬОГОАНІ І ЗАВТРА

дeвyra,

j чаСТО хворіЮТЬ. раЙОНі більше двох

Nt 44 (7953)

ПОНЕДІЛОН

диспансерному

Jla

лежить

ПРОФСПІЛКИ Jta1IДН,1UiТ

стоять

ням цієї проблеми.

цівників.

AeJl)".ra'l'fa по JlJIOC.м, 74, ЗІ. В. ело-

доровлення тих із них, що

впливати на тих відпові­ дальних осіб. від яких за· створення

Ж И тт,..

те"Г;В'Іі.

Індекс Друк кованнА

61285.

офсетниil. аркуш.

Обсяг

І дру_

Тираж

15.780

Jlримірникі~_

3а·моuл:еIИlЯ

Н.

1315.

#44 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you